Ime in priimek: Razred - mag. Janja Jakončič

Comments

Transcription

Ime in priimek: Razred - mag. Janja Jakončič
 Matematika Ime in priimek: ___________________________________ Razred: __________________ prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič LITERATURA:
PLANUM , matematika za 2. letnik gimnazij
OMEGA 2
SPLETNA UČILNICA :
http://janja-jakoncic.gimnazija-poljane.com
Uporabniško ime: _________________________
Geslo: ____________________________
PROFESORICA: mag. Janja Jakončič
E-MAIL: [email protected]
[email protected]
GOVORILNE URE : ____________________________
prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič MOJA SAMOEVALVACIJA OSVOJENE SNOVI: PREGLED SNOVI 1. LETNIKA Kotne funkcije VSEBINE Definicije in lastnosti kotnih funkcij v pravokotnem trikotniku Definicije kotnih funkcij na enotski krožnici Cilji zapišem in uporabim kotne funkcije v pravokotnem trikotniku, izpeljem vrednosti kotnih funkcij za kote 0, 30, 45, 60, 90, izpeljem in uporabijo zveze med kotnimi funkcijami istega kota, uporabljam računalo, uporabljam vrednosti kotnih funkcij za poljubne kote, poznam in uporabim lastnosti kotnih funkcij, poznam in razložim pojme na različnih reprezentacijah (tabela vrednosti, graf, na enotski krožnici, analitično), prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič teorija naloge Vektorji v ravnini in prostoru VSEBINE Opredelitev vektorjev
Seštevanje, množenje s skalarjem (sile) – grafična interpretacija
Kolinearnost, komplanarnost – grafična interpretacija
Razvoj vektorjev po bazi (razstavljanje sile na komponente), pravokotna projekcija –
grafična interpretacija
Linearna kombinacija vektorjev
Linearna neodvisnost vektorjev
Baza v ravnini in prostoru
Pravokotni koordinatni sistem v ravnini in prostoru; krajevni vektor točke
Zapis vektorja s komponentami
Računske operacije z vektorji, zapisanimi po komponentah
Pravokotna projekcija vektorja na drug vektor
Skalarni produkt, kot med vektorjema in dolžina vektorja
Uporaba vektorskega računa v trikotniku in paralelogramu, razmerja, težišče
Povezava med skalarnim produktom in kosinusnim izrekom
Vektorski produkt, ploščina paralelograma
Parametrična enačba premice in ravnine v prostoru
Normalna enačba ravnine
Preseki premic in ravnin
Cilji
Teorija
narišem vektorje, grafično seštevanje in razstavljanje
vektorjev ter množenje vektorjev s skalarjem,
računam z vektorji na grafičnem in računskem nivoju,
presodim kolinearnost in koplanarnost vektorjev,
presodim linearno neodvisnost vektorjev,
računam z vektorji, zapisanimi po komponentah,
izračunam kot med vektorjema, dolžino vektorja in
pravokotno projekcijo vektorja,
utemeljim pravokotnost in vzporednost vektorjev,
razumem pravokotnost v prostoru,
razumem fizikalno interpretacijo vektorskega produkta,
poznam temelje analitične geometrije v prostoru
prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič Naloge
Potenčna funkcija VSEBINE
Definicija in lastnosti potenčne funkcije z naravnim eksponentom Definicija in lastnosti potenčne funkcije z negativnim celim eksponentom Modeliranje primerov iz vsakdanjega življenja s potenčno funkcijo Cilji prepoznam potenčno odvisnost in jo razlikujemo od drugih odvisnosti (premosorazmernost …), narišemo in analiziramo graf potenčne funkcije s pomočjo transformacij, zapišem in modeliram realistične pojave s potenčno funkcijo in jih kritično izberem. Teorija naloge Korenska funkcija VSEBINE Definicija, lastnosti in graf korenske funkcije Cilji obravnavajo korensko funkcijo kot inverzno funkcijo k potenčni funkciji. prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič Teorija Naloge Kvadratna funkcija VSEBINE Definicija, lastnosti in graf kvadratne funkcije Načini podajanja predpisa kvadratne funkcije Uporaba kvadratne funkcije – ekstremalni problemi Vietovi pravili Kvadratna enačba Presečišče parabole in premice Presečišče dveh parabol Kvadratna neenačba Sistem kvadratnih neenačb Modeliranje primerov iz vsakdanjega življenja s kvadratno funkcijo Cilji zapišem kvadratno funkcijo pri različnih podatkih in narišem graf, interpretiram in uporabim graf kvadratne funkcije v praktičnih situacijah, rešim kvadratno enačbo in neenačbo, prevedem problem v enačbo ali neenačbo in ga rešim, berem matematično besedilo, ga analiziram in predstavim, zapišem in modeliram primere iz vsakdanjega življenja s kvadratno funkcijo. prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič Teorija Naloge Kompleksna števila VSEBINE Številske množice - ponovitev
Geometrijska predstavitev kompleksnih števil v ravnini
Računske operacije in njihove lastnosti
Reševanje enačb z realnimi koeficienti
Reševanje polinomskih enačb z realnimi koeficient
Polarni zapis kompleksnega števila (polarni koordinatni sistem, moivrova formula …)
CILJI
Teorija
Poznavanje in utemeljitev razlogov za vpeljavo
kompleksnih števil,
predstavitev kompleksnega števila v kompleksni ravnini,
analitično in grafično seštevanje in odštevanje
kompleksnega števila,
množenje kompleksnega števila,
izpeljava pravil za računanje potenc števila i,
Iskanje povezave med analitičnim in geometrijskim
pomenom konjugiranega števila,
iskanje povezave med analitičnim in geometrijskim
pomenom absolutne vrednosti kompleksnega števila,
izpeljava in uporaba pravila za deljenje kompleksnih
števil,
izračun obratne vrednosti kompleksnega števila,
iskanje tudi kompleksne rešitve enačbe,
Primerjava med polarnim in pravokotnim koordinatnim
sistemom in pretvarjanje med koordinatami,
uporaba polarnega zapisa kompleksnega števila pri
računanju potenc in korenov kompleksnih števil
.
prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič Naloge
Eksponentna funkcija VSEBINE Definicija, lastnosti in graf eksponentne funkcije Eksponentne enačbe Grafično reševanje eksponentne neenačbe Eksponentna rast Modeliranje realističnih pojavov z eksponentno funkcijo Cilji razlikujem, prepoznam eksponentno odvisnost od drugih vrst odvisnosti, poznam in uporabljam lastnosti eksponentne funkcije, narišem graf eksponentne funkcije, uporabim vzporedne premike in raztege grafa eksponentne funkcije, primerjam potenčno in eksponentno rast, prepoznam in rešijo eksponentne enačbe, zapišem in modeliram primere iz vsakdanjega življenja z eksponentno funkcijo. Teorija Naloge Logaritemska funkcija VSEBINE Definicija, lastnosti in graf logaritemske funkcije Logaritem in pravila za računanje z logaritmi Desetiški in naravni logaritem Prehod k novi osnovi Logaritemske enačbe Branje logaritemske skale Modeliranje primerov iz vsakdanjega življenja z logaritemsko funkcijo Cilji poznam in uporabljam lastnosti logaritemske funkcije, narišem graf logaritemske funkcije, uporabljam zvezo med eksponentno in logaritemsko funkcijo, uporabljam vzporedne premike in raztege grafa logaritemske funkcije, uporabljam pravila za računanje z logaritmi, spoznam število e in naravni logaritem, prepoznam in rešim logaritemske enačbe, primerjam eksponentno in logaritemsko rast, zapišem in modeliram primere iz vsakdanjega življenja z logaritemsko funkcijo. prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič Teorija Naloge Domače naloge: SEPTEMBER Zap.št. Datum Naloga Opravil Pregledal prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič Domače naloge: OKTOBER Zap.št. Datum Naloga Opravil Pregledal prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič Domače naloge: NOVEMBER Zap.št. Datum Naloga Opravil Pregledal prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič Domače naloge: DECEMBER Zap.št. Datum Naloga Opravil Pregledal prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič Domače naloge: JANUAR Zap.št. Datum Naloga Opravil Pregledal prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič Domače naloge: FEBRUAR Zap.št. Datum Naloga Opravil Pregledal prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič Domače naloge: MAREC Zap.št. Datum Naloga Opravil Pregledal prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič Domače naloge: APRIL Zap.št. Datum Naloga Opravil Pregledal prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič Domače naloge: MAJ Zap.št. Datum Naloga Opravil Pregledal prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič Domače naloge: JUNIJ Zap.št. Datum Naloga Opravil Pregledal prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič PREVERJANJA ZNANJA 1. REDOVALNO OBDOBJE 1. kontrolna naloga 2. kontrolna naloga ustno preverjanje ocena portfoglia ocena dela v spletni učilnici Popravljanje ocen Datum Ocena št.točk/možnih točk Datum Ocena št.točk/možnih točk 2. REDOVALNO OBDOBJE 3. kontrolna naloga 4. kontrolna naloga ustno preverjanje ocena portfoglia ocena dela v spletni učilnici Popravljanje ocen Zaključena ocena: _______________________________ prof. Breda Poličar, mag. Janja Jakončič