POSLOVNO POROČILO - Zdravstveni dom Radlje ob Dravi

Comments

Transcription

POSLOVNO POROČILO - Zdravstveni dom Radlje ob Dravi
Javni zavod Zdravstveni dom Radlje ob Dravi
POSLOVNO POROČILO
ZA LETO 2012
Radlje, februarja 2013
0
KAZALO
I. UVOD
2
II. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO POSLOVNEGA POROČILA
4
III. INFORMACIJA O POSLOVANJU
5
A. PRIHODKI V LETU 2012
5
B. ODHODKI V LETU 2012
8
IV. REALIZACIJA DELOVNEGA NACRTA
10
V. REALIZACIJA PLANA INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NAKUPA OPREME
17
1. REALIZACIJA PROGRAMA NA PODROČJU INVESTICIJ
19
2. REALIZACIJA PLANA INVESTICIJSKEGA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA
19
3. REALIZACIJA PLANA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA
20
VI. JAVNA NAROČILA
23
VII. REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA
24
VIII. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA
28
IX. UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA
31
X. ZAKLJUČEK
32
1
I. UVOD
Zdravstveni dom Radlje ob Dravi je javni zavod, ki izvaja vse oblike zdravstvenega varstva na
primarni ravni, izvaja del specialističnega zdravstvenega varstva ter izvaja diagnostično in
terapevtsko dejavnost.
Dejavnost izvaja v štirih zdravstvenih postajah v Radljah ob Dravi, Podvelki, Ribnici na Pohorju
in Vuzenici ter v ambulanti na Breznu. Osnovno zdravstveno varstvo pa izvaja tudi na terenu in
na domu bolnika za paciente občin ustanoviteljic in druge prebivalce, ki potrebujejo
zdravstveno pomoč.
Zdravstveni dom Radlje skuša zagotoviti vsem zavarovancem dobro in enakopravno
dostopnost do zdravstvenih storitev ter kakovostno oskrbo v dejavnosti, ki jo izvaja.
V skladu s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2012 je zdravstveni dom organizator
službe nujne medicinske pomoči in dežurne službe ponoči, ob sobotah, nedeljah in praznikih
na enotnem sedežu v Zdravstvenem domu v Radljah ob Dravi. Nujno medicinsko pomoč izvaja
kot 1. B ekipa in sodeluje z Zdravstveno reševalnim centrom Koroške, ki zagotavlja reševalne
prevoze. Več let že vlagamo napore, da nam Ministrstvo za zdravje odobri 1. B – okrepljeno
ekipo ali dodatno ekipo A modificirano, saj bi le tako lahko nemoteno in kontinuirano izvajali
24 urno nujno medicinsko pomoč zdravstveno najbolj zahtevnemu delu prebivalstva. Tako pa
brez dodatnih sredstev, ki jih združujejo občine ustanoviteljice, ne moremo
organizirati ustrezne popoldanske ambulantne dejavnosti, kaj šele nujne
medicinske pomoči na zadostno kvalitetni ravni.
Ukrepi, ki jih že nekaj časa sprejemata Vlada Republike Slovenije in ZZZS, zdravstvenim
domovom zmanjšujejo sredstva za izvajanje zdravstvene dejavnosti do te mere, da je že
ogroženo nemoteno izvajanje osnovne dejavnosti in že posegajo v substanco zavodov in
onemogočajo razvoj. Varčevalni ukrepi, ki jih je Vlada Republike Slovenije uvedla v letu 2009
(s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2009 in Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za
pogodbeno leto 2009), in sicer s splošnim znižanjem cen za 2,5% in znižanje priznane
amortizacije za 20% se še vedno izvajajo.
V letu 2011 so se (z Aneksom 3 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2011) znižala
priznana sredstva za administrativno tehnični kader ter vkalkulirana sredstva za
izvajanje dežurne službe v zdravstvenih domovih. Spremenilo se je tudi vrednotenje
zobozdravstva.
V letu 2012 so se (z Aneksom 1 k splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2012) s 1. 5. 2012
ponovno znižale cene zdravstvenih storitev za 3%, s 1.1. 2012 pa so se v kalkulacijah
cene znižala priznana sredstva za regres, jubilejne nagrade, odpravnine in
solidarnostne pomoči.
V Zdravstvenemu domu smo uspešno izvedli vrsto racionalizacij in skušali približati poslovanje
obsegu sredstev, vendar pa je zmanjševanje obsega sredstev močno vplivalo na poslovanje v
letu 2012. Planirano zmanjšanje obsega sredstev zdravstvenim domovom v letu 2013 lahko
resno ogrozi načrtovano izvajanje zdravstvene dejavnosti, oziroma bo povzročilo velike težave
pri zagotavljanju njihove učinkovitosti in tekoče likvidnosti. Težave v poslovanju zdravstva
(motene dobave) se bodo odražale tudi v ambulantah in s tem posledično pri pacientih.
2
Kljub vsemu, pa je Zdravstvenemu domu Radlje uspelo dvigniti in ohraniti ustrezen visok
nivo strokovne oskrbe pacientov, pridobiti izvajalce za dejavnosti, kjer že leta ni bil
uspešen, pridobiti nove programe izvajanja dejavnosti in delno znižati starostno strukturo
zaposlenih. Prav tako smo v Zdravstvenem domu izvedli prenovo zdravstvene postaji v
Vuzenici, kjer smo zamenjali stavbno pohištvo (okna) in prispevali k energetski učinkovitosti
stavbe, uredili čakalnico, prenovili električno napeljavo, klimatizirali čakalnico, zamenjali nekaj
grelnih teles. Svoje aktivnosti smo usmerili tudi v zdravstveno postajo v Ribnici na Pohorju,
kjer smo zamenjali notranja vrata in podboje, vhodna vrata v ambulantne prostore, sanirali
notranje stene zaradi vlage, uredili vodovodno napeljavo v sanitarijah in čajni kuhinji.
Čeprav je še vedno prisotno pomanjkanje zdravniškega kadra, pa smo v mesecu februarju
zaposlili zdravnico domačinko in uspeli zagotoviti stalnega nosilca otroške ambulante. Prav
tako smo v mesecu februarju pričeli z delom v ortodontski ambulanti in sklenili sodelovanje z
ortodontko, kar je bil uspeh po večletnih prizadevanjih. V poletnih mesecih smo za določen čas
zaposlili dve mladi zdravnici, od katerih se je ena odločila za specializacijo iz družinske
medicine in bila na razpisu tudi izbrana. S procesom specializacije bo pričela spomladi 2013.
Z zaposlitvijo omenjenih zdravnic smo lahko v Zdravstvenem domu nudili kontinuirano oskrbo
pacientom splošnih, otroške in popoldanske ambulante s svojim kadrom in tudi v času
odsotnosti zaradi letnih dopustov izvajali delo v ambulantah nemoteno.
Po mesecih trdega in težkega dela je Zdravstvenemu domu v juniju uspelo pridobiti dovoljenje
Ministrstva za zdravje za delo laboratorija, s katerim je izvajanje in kvaliteto izvajanja
laboratorijskih preiskav dvignil na najvišji slovenski nivo. Ob zaposlitvi potrebnega in
ustreznega kadra (diplomirani inženir laboratorijske biokemije) in ustreznem strokovnem
sodelovanju z zdravniki v javnem zavodu in zasebniki, se je povečalo tudi povpraševanje po
laboratorijski diagnostiki s strani zdravnikov koncesionarjev, ki se je konec leta razširilo tudi na
sodelovanje z zasebno zdravnico v Lovrencu na Pohorju. Vsem pacientom nudimo tudi različne
samoplačniške laboratorijske preiskave.
Zdravstveni dom je pridobil dodatni program za referenčno ambulanto v Vuzenici s
septembrom 2012 in v Podvelki in Ribnici na Pohorju z decembrom 2012.
Uspešno razvijamo zdravstveno vzgojni center, kot središče zdravstvene vzgoje in drugih
preventivnih dejavnosti. Razvijamo cepilni center in nudimo pester nabor cepiv za zaščito proti
številnim boleznimi. V sklopu specialističnih ambulant delujejo ambulanta za bolezni ušes, nosu
in grla, diabetološka ambulanta, ambulanta za ultrazvok abdomna, rentgenološko slikanje.
Izvajamo dispanzersko dejavnost za varstvo dojenčkov in šolskih otrok do 3. razreda osnovne
šole, ginekološki dispanzer, ambulanto za sledenje bolezni pri motnjah strjevanja krvi
(antikoagulantno
ambulanta),
patronažno
dejavnost,
fizioterapevtsko
dejavnost,
zobozdravstveno oskrbo odraslih in mladine, zdravstveno in zobozdravstveno vzgojno delo,
ortodontsko dejavnost, logopedsko in psihološko dejavnost, ortopedsko ambulanto.
3
II. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO POSLOVNEGA
POROČILA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Statut Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi
Zakon o javnih financah
Zakon o zavodih
Zakon o zdravstveni dejavnosti
Zakon o zdravniški službi
Zakon o računovodstvu (v nadaljevanju: ZR)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)
Nacionalni program zdravstvenega varstva Republike Slovenije
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja
Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi
Kolektivna pogodba za javni sektor
Pravilnik o pogojih in načinu opravljana mrliško pregledne službe
Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni
Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči
Pravilnik preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev
Pravilnik o medicinskih pripomočkih
Pravilnik o postopku verifikacije zdravstvenih programov in dejavnosti, ki se izvajajo na
področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti
Pravilnik o upravnem nadzoru v zdravstvu
Pravilnik o izvajanju nadzora službe njune medicinske pomoči
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava,
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava
Slovenski računovodski standardi
Navodilo o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev
Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012
4
III. INFORMACIJA O POSLOVANJU
A. PRIHODKI v letu 2012
Prihodki, realizirani v letu 2012, so ugotovljeni na osnovi fakturirane realizacije za
obvezno zdravstveno zavarovanje, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, doplačil
pacientov k zdravstvenim storitvam ter fakturirane realizacije drugim uporabnikom.
Prihodki, doseženi v letu 2012 znašajo 2.151.608 € (leta 2010: 2.110.503 €, leta 2011
2.110.302 €). Strukturni deleži posameznih vrst prihodkov ter primerjava z realizacijo v
letu 2011 so razvidni iz priloženih tabel 1,2,3,4 in 5.
Največ prihodkov smo dosegli z obveznim zdravstvenim zavarovanjem (prihodki od
prispevkov), in sicer 75,66% vseh prihodkov, s prihodki od prostovoljnega zavarovanja
9,06 % ter zdravstvenih storitev. Glede na preteklo leto so se prihodki od obveznega
zavarovanja sicer povečali, vendar na račun dodatnih programov, ki smo jih pričeli
izvajati v letu 2012 (ortodont in referenčne ambulante). Posledično so se delno povečali
tudi prihodki od prostovoljnega zavarovanja. Če zdravstveni dom ne bi uspel pridobiti
dodatnih programov, ki so predstavljali 75.134 €, bi iz naslova prihodkov iz
obveznega zavarovanja dosegel le 1.552.811 €. Iz tega je jasno razvidno, da so se
prihodki iz tega naslova znatno zmanjševali glede na leto 2011. Ukrepi vlade RS in ZZZS
izrazito neugodno vplivajo na delovanje in poslovanje javnih zdravstvenih zavodov in
celo ogrožajo izvajanje osnove zdravstvene dejavnosti.
Prav tako so se povečali prihodki samoplačnikov (porast cepljenj in samoplačniških
zobnih storitev), prihodki od prodaje osnovnih sredstev (Zdravstveni dom Radlje ob
Dravi je uspel na trgu prodati rabljeno vozilo). Zaradi odpovedi najemne pogodbe dveh
najemnic prostorov v Vuzenici (zobna tehnika) so se znižali prihodki od najemnin.
Prihodki od obveznega zavarovanja
Prihodki od prostovoljnega zavarov.
Prihodki od samoplačnikov
Prihodki od prodaje zdrav. stor.
Prihodki od doplačil
Prihodki od najemnin
Prihodki od stroškov najemnikov
Prihodki od ne zdravstvenih storitev
Prihodki od prodaje osnovnih sr.
Ostali prihodki
SKUPAJ
LETO 2011
1.591.961,96
186.805,53
42.411,70
145.330,18
1.275,25
43.029,48
64.087,86
8.779,95
2.374,91
24.245,67
2.110.302,49
LETO 2012
1.627.945,47
194.917,69
44.848,25
148.003,87
1.505,38
42.847,85
63.551,06
10.355,13
3.500,01
14.133,74
2.151.608,45
STRUK. STRUK.
2011
2012
75,44
75,66
8,85
9,06
2,01
2,08
6,89
6,88
0,06
0,07
2,04
1,99
3,04
2,95
0,42
0,48
0,11
0,16
1,15
0,66
100,00
100,00
INDEKS
102,26
104,34
105,74
101,84
118,05
99,58
99,16
117,94
147,37
58,29
101,96
TABELA 1. Primerjava prihodkov med leti 2011 in 2012.
5
RAZMEJEVANJE PRIHODKOV
€
2.078.771,32
72.837,13
2.151.608,45
Javna služba
Trg
Skupaj
%
96,61
3,39
100,00
TABELA 2. Razmejevanje prihodkov
Realizacija
2011
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev
Prihodki
Prihodki
Prihodki
Prihodki
Prihodki
Prihodki
Prihodki
iz obveznega zavarovanja ZZZS (85%)
iz prostovoljnega zavarovanja (15%)
od prodaje zdr. stor. prorač. uporabnikom
od prodaje zdr. stor. ostalim
od najemnin in stroški najemnikov
samoplačnikov
od prodaje nezdra. storitve
Prihodki od prodaje blaga in materiala
B) FINANČNI PRIHODKI
C) IZREDNI PRIHODKI
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki
D) CELOTNI PRIHODKI (A+B+C+Č)
Finančni
načrt
2012
Realizacija
2012
2.087.040 2.097.076 2.136.737
2.087.040
2.097.076
2.136.321
1.578.106
1.531.534
1.627.945
204.226
270.271
197.626
97.953
91.627
97.167
47.377
47.400
50.837
107.117
102.444
106.399
42.412
45.000
44.848
9.849
8.800
11.498
0
417
5.649
4.500
2.707
15.238
0
9.080
2.375
0
3.083
2.375
3.083
0
2.110.302 2.101.576 2.151.608
Indeks
Real.
2011/Real.
2012
102,38
102,36
103,16
96,77
99,20
107,30
99,33
105,74
116,74
47,93
59,59
129,83
129,83
101,96
TABELA 3. Struktura prihodkov za poslovno leto 2012.
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
76000
PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZAVAR. ZZZS
760010
PRIHODKI OD PROST.ZAVAROVANJA VZAJEMNA
760012
PRIHODKI OD PROST.ZAVAROVANJA ADRIATIC
760014
PRIHODKI OD PROST.ZAVAROVANJA TRIGLAV
76002
PRIHODKI OD PRODAJE DOPLAČILA OBČANOV
76006
KONVENCIJE ZZZS
760050
760053
760056
76040
SKUPAJ
PRIHODKI OD PRODAJE ZDR.STOR. PRORAČ.
UPORABNIKOM
PRIHODKI OD PROD.ZDR.STOR.(RTG, LAB)
PRIHODKI OD PROD. STROŠKI NAJEMNIKI
PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSL.PROSTORE
1.605.447,28
137.258,12
31.160,89
26.498,68
1.505,38
22.498,19
97.167,23
50.836,64
63.551,06
42.847,85
2.078.771,32
TABELA 4. Prihodki za izvajanje javne službe.
6
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
76004
PRIHODKI OD SAMOPLAČNIKOV
760051
PRIHODKIOD PROD.NEZDR.STOR.
76050
PROVIZIJA ADRIATIC
76051
PROVIZIJA TRIGLAV
76053
PROVIZIJA VZAJEMNA
76059
OSTALI DRUGI PRIHODKI
761000
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MAT.
76200
PRIHODKIOD OBRESTI
76310
PRIHODKI OD PROD.OPREDM.OS
76331
PRIHODKI OD ZAVAR.ZA NASTALO ŠKODO
76380
PRIHODKI - IZRAVNAVE CENTOV
76386
DRUGI IZREDNI PRIH.
SKUPAJ
44.848,25
10.355,13
167,03
168,98
866,87
1.143,04
416,68
2.707,40
3.083,33
8.901,07
0,54
178,81
72.837,13
TABELA 5. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu.
7
B. ODHODKI v letu 2012
Odhodki so v letu 2011 znašali 2.220.768 € (2010: 2.123.886 €, 2011: 2.199.433,46
€), kar je kljub skrbnemu ravnanju in preudarni porabi za 0,97 % več kot v letu 2011.
Strukturni deleži posameznih odhodkov ter primerjava z odhodki leta 2011 je razvidna iz
priloženih tabel 6 in 7.
Vzroki za odstopanje odhodkov posameznih kategorij glede na preteklo leto so
naslednji:
Med odhodki so z največjim deležem zastopani stroški dela, in sicer predstavljajo 59,08
% vseh stroškov. V primerjavi z letom 2011 so se zvišali za 1,72 %, kar je posledica
zaposlitve zdravnice v otroški ambulanti februarja 2012, zaposlitve dveh zdravnic za
določen čas (ena od aprila do oktobra, druga od avgusta dalje). Druga omenjena
zdravnica se je odločila za specializacijo družinske medicine in bila na razpisu tudi
izbrana.
V kategoriji stroški storitev so se stroški znižali za 6,92%, ker smo delo v otroški in
popoldanski ambulanti opravili s svojim kadrom in nismo potrebovali zunanjih
sodelavcev. Velik pritisk na odhodke pa predstavljajo povečani odhodki iz naslova
amortizacije kot posledica izvedenih investicij v zdravstvenih postajah Radlje ob Dravi,
Vuzenica in Ribnica na Pohorju Vsaka tako izvedena investicija posledično poveča
vrednost opreme, od katere se obračunava amortizacija v skladu s predpisi. Dvig
stroškov materiala je predvsem posledica dviga nabavnih cen na trgu, stroški energije,
kuriva in pogonskega goriva. Čeprav smo zaradi energetske sanacije v zdravstvenih
postajah Radlje (delno) in Vuzenica potrebovali manj litrov kurilnega olja, pa so se cene
zvišale kar za 19% glede na leto 2011.
LETO 2011
LETO 2012
STRUK.
2011
STRUK.
2012
INDEKS
Materialni stroški
233.256,40
255.596,89
10,61
11,51
109,58
Storitve
559.608,32
520.895,93
25,44
23,46
93,08
Amortizacija
77.390,91
105.170,97
3,52
4,74
135,90
Stroški dela
1.261.608,42
1.312.053,33
57,36
59,08
104,00
Odpravnine
58.162,44
15.414,86
2,64
0,69
26,50
Drugi stroški
8.927,44
10.508,89
0,41
0,47
117,71
40,39
0,00
0,00
0,00
0,00
439,14
1.127,16
0,02
0,05
256,67
2.199.433,46
2.220.768,03
100,00
100,00
100,97
Odhodki financiranja
Izredni odhodki
ODHODKI SKUPAJ
TABELA 6. Primerjava odhodkov med leti 2011 in 2012.
8
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
Stroški materiala
Zdravila
Razkužila
Obvezilni material
RTG material
Medicinski potrošni material
Zobozdravstveni material
Ortodontski material
Laboratorijski material
Drugi zdravstveni material
Ne zdravstveni material (energija, voda, kurivo,
gorivo,..)
Stroški storitev
Laboratorijske storitve
Ostale zdravstvene storitve
Storitve vzdrževanja
Strokovno izobraževanje delavcev,
Ostale ne zdravstvene storitve
F) STROŠKI DELA
Plače in nadomestila plač
Prispevki za socialno varnost delodajalcev
Drugi stroški dela
G) AMORTIZACIJA
H) REZERVACIJE
I) DAVEK OD DOBIČKA
J) OSTALI DRUGI STROŠKI
K) FINANČNI ODHODKI
L) IZREDNI ODHODKI
M) PREVREDNOTEVALNI PROSLOVNI ODHODKI
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev
Ostali prevrednotevalni poslovni odhodki
N) CELOTNI ODHODKI (E do M)
Realizacija
2011
792.865
233.256
30.291
3.808
13.225
6.611
4.261
14.651
Indeks Real.
2011/
Real.2012
97,93
109,58
125,21
112,02
86,60
104,14
114,53
82,33
33.337
15.435
Finančni
načrt 2012
733.995
219.109
30.300
3.900
12.900
6.369
4.000
13.500
4.000
33.820
14.120
Realizacija
2012
776.492
255.597
37.927
4.266
11.453
6.884
4.880
12.062
4.635
40.394
17.764
111.639
559.608
36.296
275.100
44.845
96.200
514.886
34.200
254.606
59.200
115.330
520.895
34.922
256.378
61.736
103,31
93,08
96,21
93,19
137,67
14.473
188.895
1.319.771
929.483
156.266
234.022
77.391
15.480
151.400
1.275.099
927.600
149.344
198.155
87.481
14.450
153.409
1.327.468
990.425
160.346
176.697
105.171
99,84
81,21
100,58
106,56
102,61
75,50
135,90
8.927
40
263
176
176
5.000
10.510
117,73
2.199.433
2.101.576
121,17
115,09
1.127
0
2.220.768
100,97
TABELA 7. Struktura odhodkov za leto 2012
9
IV. REALIZACIJA DELOVNEGA NACRTA
Delovni načrt Zdravstvenega doma Radlje je v letu 2012 realiziran v skladu s pogodbo
ZZZS zahtevanim. V vseh dejavnosti, razen dveh, je bil realiziran več kot 95%, kar se
po določilih ZZZS šteje kot realiziran v celoti. Optimalna realizacija zahtevanega
programa je tudi posledica medletnega spremljanja in odobrenih prošenj po
prestrukturiranju programov med dejavnostmi, kjer je bil plan presežen in dejavnostmi,
kjer je plan težko doseči.
Realizacija ni bila zadovoljiva pri naslednjih dejavnostih:
Dispanzer za mentalno zdravje-področje psihologije:
Tudi tu je opazen upad opravljenih storitev zaradi vse manjšega števila otrok, ki morajo
biti vključeni v obravnavo pri psihologu. Prav tako je v letu 2012 ZZZS zaostril kriterije
glede ustreznega kadra, ki sme opravljati to področje. Zaradi navedenega zdravstveni
dom Radlje ni smel izvajati vseh storitev. Navedeni problem bo rešen v letu 2013, saj
smo se že povezali z ustreznim kliničnim psihologom, ki je po normativih ZZZS primerno
usposobljen kader za izvajanje storitev na področju psihologije v zdravstvu.
Otorinolaringologija:
ZZZS s pogodbo predpiše plan opravljenih točk in število obiskov. Zdravstveni dom
Radlje je plan obiskov dosegel, zaradi drugačnega beleženje prvih in kontrolnih
pregledov ter upoštevanja ustreznega razmerja med prvimi in kontrolnimi pregledi,
planiranih točk nismo v celoti dosegli, smo pa dosegli planiran obseg obiskov.
Programi nekaterih dejavnosti so bili kljub naporom po prestrukturiranju preseženi.
Največji presežek je bil dosežen na področjih splošne ambulante-kurativa, dispanzer za
ženske–preventiva, fizioterapija. Manjši presežki so bili doseženi v ambulanti za
antikoagulantno zdravljenje, diabetologiji, rentgenu, mladinskem zobozdravstvu,
zdravstveno vzgojnih delavnicah). Nekateri od teh programov že leta beležijo povečano
realizacijo od planirane, saj so potrebe po določenih storitvah vedno večje, tudi zaradi
starostne strukture naših prebivalcev ter splošne in ekonomske krize na našem
območju, ki izzovejo številne zdravstvene težave pacientov.
V zobozdravstveni dejavnosti smo se približali predpisanemu razmerje med protetiko in
zdravljenjem v razmerju 50:50, načrtovani program pa je bil realiziran v celoti.
Od samoplačniški storitev ugotavljamo prav zaradi ekonomskih razmer na našem
območju upad po povpraševanju po teh storitvah. Za samoplačniške storitve UZ ožilja v
letu 2012 ni bilo več povpraševanja. Plan cepljenj je realiziran nad pričakovanji, saj se
tudi na tem področju odraža medijska in splošna usmerjenost za določne vrste cepljenj
(klopni meningitis, hepatitis), upada cepljenje proti gripi.
Čakalne dobe so dogovorjene v zobozdravstvu za zdravljenje in protetiko ter
zahtevnejša zoboprotetična dela (od enega meseca, do dveh let). Vsaka zobna
ambulanta jih uresničuje s spremljanjem in evidentiranjem v čakalni knjigi. Realizirane
čakalne dobe so se gibale znotraj dogovorjenih časovnih limitov. Za dejavnost
ortodontije je čakalna doba do 30 dni.
10
Čakalna doba pri izvajanju fizioterapevtskih storitev je od 42 do 70 dni za kronična
obolenja. Za poškodbe ter otroke in mladino čakalne dobe praktično ni. Čakalna doba za
diabetični dispanzer je bila realizirana kot je bilo dogovorjeno s pogodbo z ZZZS (od 7
do 14 dni), za izvajanje ultrazvočnih in otorinolaringoloških storitev je čakalna doba do
35 dni.
Natančna realizacija po posameznih dejavnostih je razvidna iz naslednjih tabel.
11
Delovni načrt ZZZS
letno
Obiski
1. splošne amb. skupaj
kurativa
preventiva
2. otroški in šol.disp. skupaj
kurativa
preventiva
3. dispanzer za žene
od tega prevetiva
4. fizioterapija
5. disp. za ment. zdravje
logoped
psiholog
6. patronaža, nega na d.
7. amb. za antikoag.
8. otorinolaringologija
9. RTG
10. UZ
11. diabetologija
12. laboratorij
13. diagnostični center
14. ortopedske storitve
15. UZ ožilja
852
1393
Realizacija
Količniki
točke
68.200
66.253
3.998
30.767
16.932
13.835
20.904
852
54.135
30.983
21.522
9.461
85.137
5.204
7.592
18.200
8.550
18.100
21.420
OSTALI PLAČNIKI
ZZZS
Obiski
22.879,00
22.632,00
247,00
6.146,00
4.527,00
1.619,00
6.265,00
929,00
1.346,00
3.736,00
2.929,00
807,00
6.145,00
2.117,00
815,00
5.754,00
502,00
6.790,00
Količniki
točke
84.271,60
81.023,60
3.248,00
29.873,65
16.072,65
13.801,00
19.211,25
931,00
73.688,55
27.026,10
21.084,10
5.942,00
85.790,70
5.314,50
6.140,31
19.127,57
8.498,70
19.000,98
% Real. del.
načrta
Delovni načrt
Obiski Količniki
točke
Obiski Količniki
točke
123,57
122,29
81,24
97,10
94,92
99,75
91,90
109,27
136,12
87,23
97,97
62,81
100,77
102,12
80,88
105,10
99,40
104,98
Realizacija
Obiski Količniki
točke
15
20.000
40
120
10
48
141
20138,39
77,76
1617,84
SKUPAJ
% Real. del.
Realizacija
načrta
Količniki
točke
Količniki
točke
84.271,60
81.023,60
3.248,00
29.873,65
16.072,65
13.801,00
19.211,25
931,00
73.688,55
27.026,10
21.084,10
5.942,00
85.790,70
5.314,50
6.140,31
19.127,57
8.498,70
19.000,98
20.138,39
77,76
1.617,84
123,57
122,29
81,24
97,10
94,92
99,75
91,90
109,27
136,12
87,23
97,97
62,81
100,77
102,12
80,88
105,10
99,40
104,98
100,69
120,00
117,50
0,00
0,00
TABELA 8. Realizacija delovnega načrta za področje splošne in specialistične ambulantne dejavnosti za leto 2012
12
Delovni načrt
Obiski
1. zobozdravstvo za
odrasle
zdravljenje
protetika
2. mladinsko
zobozdravstvo
protetika
3.ortodont
4. zobni RTG
letno
Količniki
točke
OSTALI PLAČNIKI
ZZZS
Realizacija
Obiski Količniki
točke
% Real. del. načrta
Delovni načrt
Obiski Količniki
Obiski Količniki
točke
točke
62.270
31.135
31.135
3459
2964
495
63.623,66
29.274,15
34.349,51
102,17
94,02
110,32
37.630
1.882
24.910
3997
15
809
38.366,68
736,60
22.236,92
101,96
39,15
89,27
2.200
469
3.235,32
147,06
Realizacija
Obiski Količniki
točke
Realizacija % Real. del. načrta
Količniki
Količniki
točke
točke
64.507,20
30.157,69
34.349,51
103,59
96,86
110,32
938,65
39.305,33
736,60
22.236,92
104,45
39,15
89,27
1171,5
4.406,82
200,31
883,54
550
SKUPAJ
% Real. del.
načrta
Obiski Količniki
točke
TABELA 9. Realizacija delovnega načrta za področje zobozdravstvene dejavnosti za leto 2012
13
Delovni načrt
letno
ZDRAVSTVENO VZGOJNE
DELAVNICE
delavnica "zdravo hujšanje"
delavnica "zdrava prehrana"
delavnica "telesna dejavnost-gibanje"
delavnica "da, opuščam kajenje
krajša delavnica "življenski slog"
krajša delavnica "test hoje 1x"
krajša delavnica "dejavniki
tveganja"
SKUPAJ
Realizacija
% Real.
2
2
2
1
8
7
3
2
2
10
8
150,00
100,00
100,00
0,00
125,00
114,29
9
10
111,11
31
35
112,90
TABELA 10. Realizacija delovnega načrta za področje zdravstvene vzgoje za odrasle za leto 2012
CEPILNI CENTER
Delovni načrt
število
Cepljenje Klopni M.
Cepljenje Gripa
Cepljenje Rotarix
Cepljenje HPV
Cepljenje Pnevmokok
Cepljenje Hepatitis
vrednost
%
Real.
Realizacija
število
vrednost
300
360
110
35
10
8.400
3.125
11.990
9.800
750
305
295
97
117
11
8.033
2.580
7.773
10.266
280
101,67
81,94
88,18
334,29
110,00
20
1.000
61
154
305,00
TABELA 11. Realizacija delovnega načrta za prostovoljno cepljenje za leto 2011
14
Obiski in pacienti po občinah bivanja za leto 2012
Občina
Dež. sl.
Pop.am.
Skupaj
Občina
Dež. sl.
Pop.am.
Skupaj
Apače
1
0
1
Podvelka
542
329
871
Benedikt
0
1
1
Podlehnik
0
1
1
Brezovica
1
0
1
Polzela
0
1
1
Celje
1
3
4
Prebold
2
1
3
Cerkvenjak
0
1
1
Prevalje
7
5
12
Črešnovci
1
0
1
Ptuj
1
0
1
Črna Na Koroškem
3
0
3
Radovljica
2
0
2
Dobrna
0
2
2
Rogaška Slatina
0
1
1
Domžale
2
1
3
Radeče
0
1
1
Duplek
1
0
1
Radlje Ob Dravi
1614
1008
2622
Dravograd
84
55
139
Gornja Radgona
1
0
1
Ribnica Na Pohorju
Grosuplje
1
1
2
Hoče-Slivnica
3
3
Idrija
1
0
Ivančna Gorica
1
Jesenice
Kidričevo
15
11
26
298
189
487
Rogtec
1
0
1
6
Ruše
5
5
10
1
Semič
2
0
2
0
1
Selnica Ob Dravi
24
11
35
1
0
1
Sevnica
2
1
3
1
0
1
Slovenske Konjice
2
0
2
Koper-Capodistri
2
0
2
Slovenj Gradec
21
9
30
Kranj
1
1
2
Slovenska Bistrica
1
1
2
Križevci
1
2
3
Straža
1
0
1
Krško
1
1
2
Sveti Tomaž
1
1
2
Kostelj
1
0
1
Škofljica
0
1
1
Kungota
2
1
3
Šentilj
0
1
1
Laško
0
1
1
Šentjernej
1
0
1
Litija
0
1
1
Šmarje pri Jelšah
1
1
2
Ljubljana
12
3
15
Šoštanj
1
3
4
Ljubno
1
1
2
Trbovlje
1
0
1
Lovrenc Na Pohorju
17
9
26
Trebnje
0
1
1
Maribor
33
15
48
Tišina
1
2
3
Medvode
1
1
2
Tujina
0
1
1
Mežica
4
1
5
Velenje
5
2
7
Miklavž na Drav. Polju
1
1
2
Videm
2
0
2
Mislinja
3
0
3
Vitanje
1
0
1
Mirna
0
1
1
Vojnik
0
1
1
Murska Sobota
0
1
1
Vuzenica
517
285
802
Muta
Ravne
730
415
1145
Zagorje ob Savi
1
1
2
Neznana
45
34
79
Zavrč
0
1
1
Novo Mesto
2
1
3
Žalec
1
0
1
Oplotnica
1
1
2
Železniki
1
1
2
Pesnica
0
1
1
Žirovnica
1
0
1
Piran
2
0
2
Skupaj
4038
2435
6473
15
TABELA 12. Obiski in pacienti po občinah bivanja v popoldanski ambulanti neprekinjenega
zdravstvenega varstva in dežurni ambulanti, iz katere je razvidna frekvenca obiskov.
Popoldansko ambulanto financirajo občine ustanoviteljice zdravstvenega doma Radlje ob
Dravi iz njihovih občinskih proračunov.
Iz tabele je razvidno, da dežurno in popoldansko v visokem deležu obiskujejo pacienti občin
ustanoviteljic in sicer so v dežurni ambulanti zabeležili 3701 obiskov ali 91,65% teh
pacientov, v popoldanski ambulanti pa 2226 ali 91,42 %.
16
V. REALIZACIJA PLANA INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN
NAKUPA OPREME
A. NAČRTOVANA DELA IN AKTIVNOSTI V OBDOBJU 2009-2014
Svet zavoda Zdravstveni dom Radlje ob Dravi je v letu 2009 s planom investicij,
investicijskega vzdrževanja in nakupa dražje opreme v uvodu opredelil problematiko
adaptacije zdravstvenega doma Radlje v obdobju 2009 – 2014 s poudarkom na urejanju
specialističnih ambulant.
Za zagotovitev pogojev dela omenjenih ambulant (poleg že utečene ginekološke,
ortopedske in diabetološke ambulante), potrebuje zavod dodatno urejene prostore, ki
omogočajo strokovno izvajanje vsebin navedenih dejavnosti. Pri oceni stanja, v katerem se
nahaja objekt ZP Radlje, so bili ugotovljene številne pomanjkljivosti, ki jih je potrebno čim
prej sanirati. Med njimi :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ureditev urgentnih dovoznih poti
adaptacija dežurne ambulante
adaptacija obstoječe kanalizacije
adaptacija kletnih prostorov, v katerih se nahaja fizioterapija in garderoba
adaptacija strehe nad zahodnim krilom poslovne zgradbe
adaptacija prostorov otroško šolskega dispanzerja
ureditev parkirišča
energetska ureditev zdravstvene postaje
Tako je bila predlagana prenova celotnega objekta Zdravstvene postaje Radlje ob Dravi v
dveh fazah.
V prvi fazi smo v letu 2010 načrtovali in realizirali Izdelavo projekta za adaptacijo
zahodnega krila zdravstvene postaje Radlje.
Občina Radlje ob Dravi je v letu 2010 skupaj z ostalimi občinami ustanoviteljicami ZD
Radlje, prijavila navedeno adaptacijo na razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje
investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v R Sloveniji za leti 2011 in 2012 za
projekt » Adaptacija otroške ambulante v ZD Radlje ob Dravi«.
Z adaptacijo, ki jo je kot investitor vodila občina Radlje ob aktivnem sodelovanju
Zdravstvenega doma Radlje, smo pričeli v mesecu avgustu 2011 in jo uspešno zaključili v
novembru 2011.
Adaptacija, ki je vključevala ureditev zahodnega krila zdravstvene postaje Radlje, pomeni
bistveno prostorsko pridobitev za normalno delo otroškega dispanzerja, specialističnih
ambulant ter zajema ureditev kanalizacije, vodovodne in električne napeljave in klimatizacije
v tem delu zgradbe. Prav tako so bila zamenjana vsa okna v tem delu zdravstvene postaje
Radlje.
17
Sočasno so v letu 2011 tekli vsi postopki za izdelavo projektne dokumentacije za II. fazo
adaptacije, ki zajema izgradnjo podzemne garaže, ureditev dovoznih poti, izgradnjo novih
prostorov za fizioterapijo in sanacijo dežurne ambulante. Zaradi zahtev projektnega biroja
po dodatnih sredstvih za izdelavo projekta in zaradi finančne zahtevnosti same izvedbe
investicije smo v letu 2012 vsa nadaljnja dela ustavili in bomo o nadaljevanju projekta
odločali v letu 2013.
Tako ugotavljamo, da potekajo srednjeročne usmeritve na področju celotne prenove
zdravstvene postaje v skladu s sprejetim programom.
B: REALIZACIJA PROGRAMA INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA
TER NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA ZA LETO 2012
Za program Investicij, investicijskega in tekočega vzdrževanja ter nabav opreme je
Zdravstveni dom Radlje v letu 2012 načrtoval sredstva v skupni višini 164.626,40 € iz
naslednjih virov:
Lastna sredstva amortizacije za leto 2012
87.481,00 €
Nerazporejena sredstva najemnin iz leta 2011
26.245,40 €
Predvidena sredstva najemnin iz leta 2012
38.400,00 €
Združena sredstva občin
12.500,00 €
Poraba sredstev za posamezne namene je razvidna iz spodnje tabele.
NAZIV
Lastna
sredstva
Investicije
Inv. in tekoče
vzdrževanje
Nabava OS in
DI
SKUPAJ
PLAN
Sredstva Sredstva
najemnin občin
Skupaj
50.800,00
50.800,00
Lastna
sredstva
REALIZACIJA
Sredstva Sredstva
najemnin občin
Skupaj
53.927,59
53.927,59
16.640,00 -
-
16.640,00
11.685,15
11.685,15
47.580,00 -
12.500,00 60.080,00
50.347,21
5.913,21 56.260,42
64.220,00 50.800,00 12.500,00 127.520,00 62.032,36 53.927,59 5.913,21 121.873,16
TABELA 13. Primerjava plana nabave, investicij in tekočega vzdrževanja z realizacijo v letu
2012.
18
1. REALIZACIJA PROGRAMA NA PODROČJU INVESTICIJ
1.1.
Adaptacija zdravstvene postaje Vuzenica
Zamenjali smo dotrajana okna zdravstvene postaje Vuzenica, uredili strop in s tem
prispevali k večji energetski učinkovitosti stavbe. Preuredili smo čakalnico, jo klimatizirali,
zamenjali nekaj grelnih teles in uredili električno in vodovodno napeljavo. Pozitiven
energetski učinek smo opazili že ob koncu leta 2012.
Vrednost adaptacije po zaključenih delih je znašala 53.927,59 €. Financirana je bila iz
sledečih virov:
VREDNOST INVESTICIJE
53.927,59 €
PRISPEVEK ZD RADLJE-NAJEMNINE L. 2011 (delno)
26.245,40 €
PRISPEVEK ZD RADLJE-NAJEMNINE L. 2012 (delno)
27.682,19 €
TABELA 14. Realizacija plana programa investicij v letu 2012
2. REALIZACIJA PLANA INVESTICIJSKEGA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA
Za vzdrževalna dela na objektih in napravah Zdravstvenega doma Radlje je bilo v letu 2012
planiranih 16.640,00 €.
Realizirana so bila načrtovana dela v višini 11.685,15 € in sicer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Št.
Ureditev vodovodne napeljave in beljenje ZP Ribnica na Pohorju
1.736,56
Ureditev in beljenje kabineta za zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo 1.453,22
Zamenjava talnih oblog v ZA Vuzenica
1.269,40
Beljenje prostorov patronaže
983,07
Sanacija dotrajanih zaščitnih cevi na rentgenu
5.661,87
Sanacija vodovodne instalacije v ginekološki ambulanti
41,93
Beljenje hodnika pri vhodu ZP Radlje
539,10
NAZIV
vzdrževalna
dela
SKUPAJ
PLAN
Lastna
sredstva
16.460,00
Sredstva
občin
-
skupaj
16.460,00
REALIZACIJA
Lastna
Sredstva
sredstva
občin
11.685,15
-
16.460,00
-
16.460,00
11.685,15
TABELA 15. Realizacija plana investicijskega vzdrževanja v letu 2012
19
-
skupaj
11.685,15
11.685,15
3. REALIZACIJA PLANA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA
Osnova realizacije nabav osnovnih sredstev in drobnega inventarja je sprejeti program
nabav s sprotnim določanjem prioritet. Zdravstveni dom Radlje ob Dravi je v letu 2012
načrtoval za nabave skupaj 60.080,00 €, od tega 47.580,00 € iz lastnih sredstev in
12.500,00 € združenih sredstev občin ustanoviteljic.
3.1.
Realizacija skupnega programa nabav dražje opreme občin
ustanoviteljic in Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi
3.1.1.
Nakup vozila za potrebe Zdravstvenega doma
Zdravstveni dom Radlje ob Dravi izvaja neprekinjeno zdravstveno varstvo in NMP v
dopoldanskem času na treh lokacijah: V ZP Vuzenica, ZP Radlje ob Dravi in ZP PodvelkaRibnica na Pohorju. Za te namene potrebujemo tri vozila tako, da je možno ukrepati v vseh
okoljih in zagotoviti kar najkrajši odzivni čas.
Hkrati Zdravstveni dom izvaja patronažno službo na področju občin Vuzenica, Radlje ob
Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju in z dejavnostjo pokriva obširen teren, večinoma v
hribovitih področjih navedenih občin.
Zato potrebuje za potrebe patronažne službe, NZV in NMP ter obiske na domu vozila, ki so
varna in racionalna glede nabavne cene, vzdrževanja, porabe in imajo zaradi zahtevnega
terena pogon na vsa štiri kolesa.
Zaradi zagotovitve normalne dejavnosti, zmanjšanje stroškov vzdrževanja starih in
dotrajanih vozil, varnosti ter kontinuirane menjave voznega parka moramo smo tudi v letu
2012 zamenjali eno vozilo. Občine ustanoviteljice so soglašale s programom, v katerem je
bila načrtovana nabava vozila v višini 17.000,00 €, in zagotovile po dogovorjenem ključu
skupaj 50% sredstev, 50% sredstev pa Zdravstveni dom Radlje.
Ob nabavi je cena vozila znašala 10.790,00 € z DDV, 5.395,00 € naj bi zagotovile občine
ustanoviteljice po strukturnih deležih, 5.395,00 € pa Zdravstveni dom Radlje. Zaradi
odločitve Občine Radlje ob Dravi, da v letu 2012 ne bo sofinancirala nabav opreme v višini
3.481,79 €, je razliko nabave vozila v višini 1.999,39 € financiral Zdravstveni dom iz lastnih
virov.
20
3.1.2.
Nakup strežnika za potrebe Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi
Strežnik za potrebe Zdravstvenega doma Radlje je potreben korenite obnove zaradi enotne
povezave vseh Zdravstvenih postaj v sestavi ZD Radlje na eno bazo na sedežu zavoda. S
tako povezavo odpade vzdrževanje štirih baz, nadgradnje na štirih postajah, kar je
povezano z znižanjem stroškov vzdrževanja programske opreme. Vsi podatki bi tako bili
zbrani na enem mestu, urejeno bi bilo arhiviranje podatkov na eni lokaciji, zbiranje
podatkov za obračun bi bilo lažje in bolj učinkovito. Občine ustanoviteljice so soglašale s
programom, v katerem je bila načrtovana nabava strežnika v višini 8.000,00 €, in zagotovile
po dogovorjenem ključu skupaj 50% sredstev, 50% sredstev pa Zdravstveni dom Radlje.
Cena strežnika, ki zadošča potrebam Zdravstvenega doma Radlje, je znašala 8.098,36 €.
4.000,00 € naj bi zagotovile občine ustanoviteljice po strukturnih deležih, 4.098,36 € pa
Zdravstveni dom Radlje. Zaradi odločitve občine Radlje ob Dravi, da v letu 2012 ne bo
sofinancirala nabav opreme v višini 3.481,79 €, je razliko nabave vozila v višini 1.482,40 €
financiral Zdravstveni dom iz lastnih virov.
3.2
Realizacija programa nabave osnovnih sredstev in drobnega
inventarja financiranega iz lastnih in združenih sredstev
V poslovnem načrtu za leto 2012 je za nabave osnovnih sredstev in DI načrtoval 47.580,00
€ lastnih sredstev in 12.500,00 € združenih sredstev, skupaj 60.080,00 €.
3.2.1.
Realizirane nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja v
Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi v letu 2012
21
ZAP.ŠT ORGANIZACIJSKA ENOTA PLANIRANA NABAVA
KOL NABAVNA VREDNOST
1
SA Vuzenica
Računalnik
1
870,10
2
SA Podvelka
Tehtnica
1
601,04
3
SA Ribnica
Pohištvo
1
2.338,84
4
Otroški in šolski disp. Radlje Pohištvi in kartotečni predalnik
1
708,00
5
Patronaža
Vozilo
1
10.790,00
Monitor
1
136,94
6
RTG
Klima naprava
2
1.421,79
7
Antikoagulantna amb.
Prenosni Coaguchek XS Plus
1
646,92
8
Fizioterapija
Globinski protibolečinski aparat 1
3.679,30
9
Laboratorij
Ročni čitalec črtne kode
2
370,90
Tiskalnik nalepk
1
484,29
Monitor 22"
2
326,70
Računalnik
1
778,30
Programski paket LIS
1
2.396,00
Projektor
1
528,32
Klima naprava
1
631,73
Pohištvo
1
587,34
10
Zdravstvena vzgoja
11
Dežurna ambulanta
Bencinski agregat
1
538,20
12
Ortodont
Računalnik, tisklanik, monitor
1
940,03
Pohištvo
1
690,88
13
Zobna amb. Podvelka
Pohištvo
1
470,08
14
Zobna amb. Ribnica
Pohištvo
1
605,89
Lučka Starlight
1
645,89
Fotokopirni stroj
1
1.096,82
Stol pisarniški
5
1.127,05
Napisna tabla
1
546,28
Klima naprava
1
631,73
Strežnik
1
8.098,36
15
Uprava
16
Tehnična služba Radlje
Pohištvo
1
94,75
17
Sterilizacija Podvelka
Omara
1
574,66
18
Ambulanta Ribnica
Oglasna deska
2
421,58
Vrata vhodna
1
1.917,33
Pohištvo
1
1.228,57
SKUPAJ OS IN DRAŽJA OPREMA
14
46.924,61
Nabava DI
9.335,81
SKUPAJ
56.260,42
TABELA 16. Realizacija nabav v letu 2012
22
Financiranje nakupa osnovnih sredstev in drobnega inventarja je bilo sledeče:
Št.
NAZIV
Osnovna
sredstva
DI
SKUPAJ
PLAN
Lastna
sredstva
42.580
Sredstva
občin
12.500
skupaj
55.080
REALIZACIJA
Lastna
sredstva
41.011,40
Sredstva
občin
5.913,21
5.000
47.580
12.500
5.000
60.080
9.335,81
50.347,21
5.913,21
skupaj
46.924,61
9.335,81
56.260,42
TABELA 17. Pregledna tabela financiranja nabav osnovnih sredstev in drobnega inventarja
v letu 2012
Sredstva občin so nižja od načrtovanih zaradi nižje nabavne vrednosti vozila in odločitve
Občine Radlje ob Dravi, da v letu 2012 ne bodo sofinancirali nabav opreme v višini 3.481,79
€. Nabavo osnovnih sredstev je financiral zdravstveni dom iz lastnih virov.
V letu 2012 je Zdravstveni dom na podlagi podpisane pogodbe z Občino Podvelka prevzel
nabavljeno opremo, ki je bila ob selitvi ambulant jeseni 2010 nabavljena izključno za
uporabo zdravstvene postaje Podvelka, v višini 84.626,40 €, ki jo bo v skladu s sklenjeno
pogodbo odplačal v 20 letih v višini 4.231,32 €/leto.
VI. JAVNA NAROČILA
V skladu z racionalizacijo poslovanja oziroma strategijo sprejemanja poslovnih odločitev je
politika nabave v zavodu usmerjena v analizo upravičenosti naročil in s tem v zvezi
usklajevanje prioritet glede na finančne možnosti.
V letu 2012 smo izvajali naročila male vrednosti v skladu z Zakonom o javnem naročanju in
drugimi predpisi ter internim navodilom, ki ureja naročila male vrednosti v Zdravstvenem
domu Radlje ob Dravi.
Tako je strokovna služba v letu 2012 izvedla skupaj 4 postopke javnih naročil male
vrednosti z zbiranjem ponudb, od tega dva postopka javnih naročil v vrednostnem razredu
od 20.000 do 40.000 €. Ostale postopke za izdajo naročilnice, kjer se določila zakona o
javnih naročilih ne uporabljajo, smo izvedli s telefonskim preverjanjem najugodnejših
ponudnikov,
23
V letu 2012 je Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije izvedlo skupni javni razpis za
dobavo električne energije za velika in mala odjemna mesta in za dobavo kurilnega olja, v
katerih je bil udeležen tudi naš zavod.
VII. REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA
Kadrovsko načrtovanje v letu 2012 je bilo prvenstveno usmerjeno predvsem v pridobivanje
manjkajočega kadra (zdravniki, fizioterapevt, ortodont, dipl. ing. laboratorijske biomedicine)
in dviga izobrazbene strukture, zlasti na področju zdravstvene nege. V letu 2012 smo uspeli
zaposliti zdravnico v otroški ambulanti, zdravnico brez specializacije s strokovnim izpitom, ki
bo pričela s postopkom specializacije družinske medicine v letu 2013, dipl. ing.
laboratorijske biomedicine, kar je bil pogoj za pridobitev dovoljenja za delo laboratorija. Dve
upokojitvi čistilk-strežnic II smo nadomestili z zaposlitvijo le 1,5. Na področju fizioterapije
smo v decembru zaposlili pripravnico. Za dejavnost ortodonta sodelujemo z zunanjo
izvajalko.
V kadrovskem načrtu za leto 2012 smo načrtovali skupaj 50 zaposlenih, od tega 47 za
nedoločen čas in 3 delavca za določen čas. V kadrovskem planu za leto 2012 tako nismo
predvideli zaposlitve pripravnikov za določen čas.
V zdravstvenem domu je bilo 31.12.2012 zaposlenih 53,75 delavcev; saj smo uspeli
zaposliti dve zdravnici in dipl. ing. laboratorijske biokemije. 43 delavcev je bilo zaposlenih
za nedoločen čas (od tega 3,5 delavk na porodnem dopustu, ena v daljšem bolniškem
staležu). Odsotnosti smo samo delno nadomestili. 9 delavcev je bilo zaposlenih za
določen čas, od tega pet pripravnikov zdravstvenih tehnikov in ena pripravnica
fizioterapevtka.
Kljub temu, da je zdravstveni dom v septembru pridobil referenčno ambulanto v Vuzenici
in decembra v Podvelki, smo v letu 2012 dodatno potrebo po diplomirani med. sestri rešili
v okviru notranjih prerazporeditev. Šele v januarju 2013 smo dodatno zaposlili dipl. med.
sestro za nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu.
24
1. Pregled zaposlenih v letu 2012
št. Naziv delovnega mesta
Stanje 31.12.2011
Plan 2012
Stanje 31.12.2012
1 Direktor
0,75
0,75
0,75
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
2,6
0,5
1
7,5 (0,5 porodni)
3
3
1
3
0,5
1
1
11
3
2
2
3 (1 porodni)
0,5
1
1
7,5 (1,5 porodni)
4 (1 pripravnik)
1
0,5
1
1
1
1
10
3
1
0,75
1,5
1
1
1
16 (5 pripravniki, 1
porodni)
3
1
1
1,5 (1 daljši stalež)
1
1
5
50
44
2 ( 30 ur/teden)
1 ( 20 ur/teden)
4,5
53,75
43 (3,5 porodni)
1 ( 30 ur/teden)
2 ( 20 ur/teden)
3
9 (pripravniki,
nadomeščanja stalež)
Zdravnik specialist
Zdravnik
Zobozdravnik
Računovodja
Pomočnik direktorja
Finančni referent
Dipl.med. sestra
Diplomiran fizioterapevt
Dipl. ing. laboratorijske
10 biokemije
11 Ing. radiologije
12 Logoped
13
14
15
16
17
18
19
Zdravstveni tehnik
Zdrav.teh. - asistentka
Lab. tehnik
Tajnica, referenti
Fin. računovodski delavec
Vzdrževalec
Vzdrževalec perila
20 Strežnica II
21 Skupaj
22 Za nedoločen čas
23 Za skrajšan DČ
24 Za določen čas
1
15 (4 pripravniki, 1 daljši
stalež)
3
1
1,75 (0,75 daljši stalež)
3,5 (1 porodni)
1
1
5
50,6
40 (3,25 porodni)
2 ( 30 ur/teden)
1 ( 20 ur/teden)
1 ( 24 ur/teden)
8 (pripravniki,
nadomeščanja stalež)
TABELA 18. Pregled zaposlenih v letu 2012.
25
6.
Izobraževanje zaposlenih
Na podlagi Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih
sodelavcev in kolektivnih pogodb je bil predlagan plan strokovnega izobraževanja
zdravstvenih delavcev za leto 2012. Plan je bil prevrednoten na število določenih dni
izobraževanja in na število zaposlenih po izobrazbeni strukturi. Zaradi finančnih omejitev
zdravstveni dom nima realnih možnosti izpolniti obveze iz Pravilnika o strokovnem
izobraževanju, zato smo planirali 30 % zahtevanih dni. Pri izobraževanju so bili deležni
prednosti tisti kadri v zavodu, ki jim je izobraževanje pogoj za podaljšanje licence.
Zaposleni
Št. plan.
delavcev
Zdravnik
3
Zobozdravnik
3
10
30
9
9
100
Dipl. ms
7
10
70
21
23
110
Višja med. sestra
2
7
14
4
3
Ing. radiolog.
1
7
7
2
Logoped
1
7
7
2
2
95
Dipl.
fizioterapevt
Višji fizioterapevt
1
10
10
3
13
433
2
7
14
4
3
71
Tehnik zdr. nege
10
5
50
15
16
107
Zobne asistentke
3
5
15
5
6
133
Laborant
1
5
5
2
0
Dipl. ing. lab.
Biomed.
Uprava-univ.
1
10
10
3
0
1
10
10
3
1
33
Uprava-višja
1
7
7
2
1
48
Uprava-srednja
2
3
6
2
2
111
Teh. služba
7
1
7
2
4
190
46
114
292
88
90
103
SKUPAJ
Št. dni
Skupaj
Skupaj Realizacija Realizacija
na
zahtevano planirano
2012 v
plana
delavca
30%
dnevih
2012 %
letno
10
30
9
7
78
0
TABELA 19. Struktura izobraževanja po zaposlenih v letu 2012.
26
V tabeli niso prikazana interna izobraževanja, ki so se jih udeležili zaposleni in so bila
organizirana lokalno, s katerimi smo presegli načrtovano izobraževanje (SB Slovenj
Gradec, ZD Radlje ob Dravi, Zdravniško društvo, lokalne strokovne sekcije … ).
6.1. Sredstva porabljena za izobraževanje zaposlenih
Za neposredne stroške izobraževanja (kotizacije, nočnine in dnevnice) smo v letu 2012
načrtovali 180,00 € na en dan izobraževanja, kar je znašalo skupaj 15.480,00 €. V
predvidene stroške izobraževanja so vračunani neposredni stroški kotizacij, dnevnice in
stroški odsotnosti z dela v času izobraževanja.
Kotizacije in nočnine
11.918,04
Šolnine
2.531,88
Skupaj
14.449,92
TABELA 20. Porabljena sredstva za izobraževanje
Za stroške izobraževanja smo v letu 2012 porabili 1.030,08 € manj kot smo načrtovali, saj
smo se izobraževanj udeleževali zelo preudarno in čim bolj v bližini sedeža zavoda..
27
VIII. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA
V sestavi letnega poročila Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi za poslovno leto 2012 so
poleg poslovnega poročila, kjer poročamo o doseženih poslovnih ciljih, še računovodski
izkazi, ki jih za določene uporabnike enotnega kontnega načrta predpisuje zakon o
računovodstvu, pravilniki in računovodska pojasnila. V poslovnem poročilu so v izkazih
poslovanja vrednostne kategorije primerjane tako s finančnim načrtom za leto 2012 kot z
doseženimi v predhodnem letu. Izračunane so tudi vse strukture in pomembnejši finančni
kazalniki.
Svet Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi je na 5. seji dne 16.5.2012 sprejel poslovni načrt
Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi za leto 2012, s katerim je zastavil cilje poslovanja,
program dela, načrt zaposlovanja. Zastavil je tudi finančni načrt s planom investicij in nabav
opreme, investicijskega vzdrževanja ter izobraževanja. Pri tem je upošteval naslednje
podlage:
1. dogovorjeni program zdravstvenih storitev po pogodbi z Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, ki se financira iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja
ter z doplačili do polne cene, ki naj bi ostal na ravni realiziranega v letu 2011 za
večino dejavnosti. Za dejavnosti diabetološkega dispanzerja, rentgenologije,
ultrazvoka in storitev psihologa je Zdravstveni dom zaprosil za prestrukturiranje
med temi dejavnostmi. Prav tako pri zobozdravstvu odraslih in zobozdravstvu za
mladino.
2. program zdravstvenih storitev za ostale plačnike (to so pravne in fizične osebe)
3. število zaposlenih delavcev se bi v letu 2012 v primerjavi s predhodnim letom
predvidoma povečalo za 1 delavca
V projekciji poslovnega rezultata do konca leta 2012 je Zdravstveni dom Radlje ob Dravi
ocenil, da bodo prihodki znašali 2.101.576 €. Konec leta je tudi zaradi pridobitve novih
programov uspel doseči za 2.151.608 € prihodkov oz. 50.032 € več kot je načrtoval.
Kljub skrbnemu in racionalnemu poslovanju ter angažiranosti zaposlenih in vodstva so
odhodki porasli nad načrtovane. Močno so porasli stroški amortizacije kot posledica
izvedenih investicij v zdravstvenih postajah, vendar so se posledično zvišale tudi vrednosti
sredstev, ki jih ima Zdravstveni dom v upravljanju s strani občin ustanoviteljic. Zaradi
zaposlitve dveh zdravnic in dipl. ing. laboratorijske biokemije so se sicer zvišali stroški
dela, ki pa bi bili višji v kategoriji stroški storitev, če bi moral Zdravstveni dom za
opravljene storitve najemati zunanje izvajalce. Prav tako so se kljub krizi in recesiji zvišali
stroški materiala in predvsem energentov, na kar pa Zdravstveni dom ni imel vpliva.
Vse navedeno izkazuje dejstvo, da je Zdravstveni dom Radlje na odhodkovni strani že
skoraj na meji, od koder je težko krčiti in zmanjševati stroške, če ne želi posegati v
strokovno plat oskrbe pacientov in krčiti enakomerno dostopnost vsem prebivalcem občin
ustanoviteljic. Zdravstveni dom Radlje ugotavlja, da zaradi rigoroznih ukrepov Vlade in
ZZZS prejema prenizke prihodke, ki bi mu omogočili racionalno poslovanje.
28
Od spodaj prikazanih kazalnikov pa je vsekakor potrebno izpostaviti kazalnika kratkoročne
in dolgoročne likvidnosti. Kazalnik kratkoročne likvidnosti, ki izkazuje stanje na dan
31.12.2012 je bil 1,26, kar pomeni, da ima Zdravstveni dom več terjatev kot obveznosti
oziroma predstavlja plačilno likvidnost II. stopnje, če je večji od 1.
Kazalnik dolgoročne likvidnosti, ki izkazuje razmerje med stalnimi sredstvi in obveznostmi
do njihovih sredstev, ima vrednost 1,08. Kadar je vrednost kazalnika 1 ali več, govorimo o
zdravem financiranju, oziroma o izpolnjevanju zlatega bilančnega pravila.
Zdravstveni dom Radlje kljub vsem neugodnim razmeram skrbno ravna s sredstvi in še
nima likvidnostnih težav.
29
KAZALNIKI IZRAČUNANI NA PODLAGI RAČUNOVODSKIH PODATKOV
Kazalnik gospodarnosti
Kazalnik celotne gospodarnosti najbolj sintetično opozarja uravnoteženost poslovanja zavoda. Kaže
na intenzivnost presežka prihodkov nad odhodki in obratno in je od njega odvisen tudi njegov
finančni položaj. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika 1 ali več kot 1.
2.151.608
koeficient celotne gospodarnosti
2.220.768
0,97
Kazalnik gospodarnosti poslovanja kaže razmerje med prihodki od poslovanja in odhodki od
poslovanja.
Prihodki od poslovanja so celotni prihodki zmanjšani za finančne, izredne in prevrednotevalne
prihodke.
Odhodki od poslovanja so celotni odhodki zmanjšani za finančne, izredne in prevrednotevalne
odhodke.
2.158.065
koeficient gospodarnosti poslovanja
2.209.132
0,98
Kazalnik donosnosti
stopnja donosnosti
-
69.160
2.151.608
-0,03
Kazalnik obračanja sredstev
Koeficient obračanja vseh sredstev ponazarja, kolikokrat na leto se sredstva v poslovnem procesu
obrnejo.
Gre za modificiran kazalnik uspešnosti, kjer se v števcu namesto presežka prihodkov-dobička (kot
običajne kategorije donosnosti) upoštevajo celotni prihodki. Rezultat daje odgovor, koliko enot
celotnega
prihodka ustvarimo z vloženo enoto sredstev, oziroma nam obratni rezultat kaže, koliko sredstev je
potrebno vložiti za pridobitev 1 enote celotnega prihodka.
2.151.608
koeficient obračanja sredstev
1.194.068
1,80
Kazalniki stanja investiranja
1.842.961
stopnja odpisanosti osnovnih sredstev
2.668.348
0,69
825.387
stopnja osnovnosti investiranja
1.194.068
0,69
Kazalniki sestave obveznosti do virov sredstev (zadolženosti)
oziroma kazalniki stanja financiranja
263.851
stopnja kratkoročnega financiranja
1.194.068
30
0,22
930.217
stopnja dolgoročnega financiranja
0,78
1.194.068
Kazalnika kratkoročne in dolgoročne likvidnosti oz.
kazalnika vodoravnega finančnega ustroja
Kratkoročna sredstva so denarna sredstva, kratkoročne terjatve in kratkoročne finančne naložbe.
Okvirna vrednost pospešenega koeficienta, ki izraža plačilno likvidnost II. Stopnje je 1,00.
332.698
pospešeni koeficient
1,26
263.851
Med kazalniki dolgoročne likvidnosti je najpomembnejši spodnji kazalnik - III. Stopnja pokritja, ki v
izračun vključuje vse bilančne strukture iz razmerja med stalnimi sredstvi in obveznosti do njihovih
virov.
Okvirna vrednost kazalnika, ki izraža pokritje III. Stopnje, je 0 ali več. V primeru vrednosti kazalnika 1
ali več govorimo o zdravem financiranju, oziroma o izpolnjevanju zlatega bilančnega pravila.
koeficient dolgoročne pokritosti
930.217
dolgoročnih sredstev in normalnih zalog
861.370
1,08
TABELA 21. Kazalniki izračunani na podlagi računovodskih podatkov za leta 2012.
IX. UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA
UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
Poslovni rezultat
LETO 2011
-89.130,97
LETO 2012
-69.159,58
TABELA 22. Ugotovitev poslovnega izida
Primanjkljaj, ki ga beležimo, bomo pokrili iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih
let v višini 58.830,82 €. 10.328,76 €, ki ga izkazujemo kot presežek odhodkov nad
prihodki, bo Zdravstveni dom pokril v naslednjih poslovnih letih.
31
X. ZAKLJUČEK
Poslovanje Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi je v letu 2012 potekalo v skladu s sprejetim
poslovnim načrtom. Na delovanje so močno vplivali objektivni dogodki in zdravstveno politika
na republiški in regionalni ravni.
Povezovanje in sodelovanje z lokalnimi skupnostmi je bilo dobro in korektno, saj so nam
občine ustanoviteljice zagotovile dodatne vire za izvajanje deficitarnih programov
(izvajanje popoldanske ambulanta), za nabavo dražje opreme in podale soglasje za
izvedbo investicije v zdravstveni postaji Vuzenica in Ribnica na Pohorju.
Tekom celega leta smo po najboljših močeh in v skladu s strokovnim znanjem izvajali
zdravstveno dejavnost. Z vmesnimi kontrolami in nadzorom smo uspešno podajali predloge
za prestrukturiranje določenih dejavnosti od tistih, kjer smo plan v preteklosti težko dosegali
v tiste, kjer smo progam presegali. To nam je tudi uspelo, zato smo realizirali s pogodbo
postavljene zahteve skoraj v vseh dejavnosti optimalno. Dvignili smo strokovni nivo
zdravstvenega doma, saj smo pridobili dovoljenje Ministrstva za zdravje za delo laboratorija,
s katerim je izvajanje in kvaliteto izvajanja laboratorijskih preiskav dvignil na najvišji
strokovni slovenski nivo. Ob zaposlitvi potrebnega in ustreznega kadra (diplomirani inženir
laboratorijske biokemije) in ustreznem strokovnem sodelovanju z zdravniki v javnem zavodu
in zasebniki, se je povečalo tudi povpraševanje po laboratorijski diagnostiki s strani
zdravnikov koncesionarjev, ki se je konec leta razširilo tudi na sodelovanje z zasebno
zdravnico v Lovrencu na Pohorju.
Zdravstveni dom je na podlagi ponovne vloge po treh letih, ko ni bil uspešen, pridobil
dodatni program za referenčno ambulanto v Vuzenici s septembrom 2012 in v Podvelki in
Ribnici na Pohorju z decembrom 2012.
Po letih pomanjkanja zdravniškega kadra (ki je še vedno delo prisotno) smo v mesecu
februarju zaposlili zdravnico domačinko in uspeli zagotoviti stalnega nosilca otroške
ambulante. Prav tako smo v mesecu februarju pričeli z delom v ortodontski ambulanti in
sklenili sodelovanje z ortodontko, kar je bil uspeh po večletnih prizadevanjih. V poletnih
mesecih smo za določen čas zaposlili dve mladi zdravnici, od katerih se je ena odločila za
specializacijo iz družinske medicine in bila na razpisu tudi izbrana. S procesom specializacije
bo pričela spomladi 2013.
Kljub skrbnemu spremljanju poslovanja in dodatnih prihodkih zaradi pridobitve novih
dejavnosti, so se sredstva s strani glavnega financerja močno zmanjševala in privedla do
negativnega poslovnega rezultata. Razlogi za negativni poslovni izid:
1. Zmanjšani prilivi s strani ZZZS že v osnovi za 3 % ob povečanih stroških
materiala, dela in amortizacije na že zmanjšane prilive v preteklosti
2. Izvajanje določenih deležnih dejavnosti moramo nadomestiti tako, da delo
izvajamo s pogodbenimi sodelavci, kar pa ima za posledico višji strošek dela, kot
če bi imeli redno zaposlene.
3. Izgubo glavarine zaradi odhoda zdravnika pediatra s 31.3.2011 smo z zaposlitvijo
stalne nosilke v otroški ambulanti sicer uspeli delno zmanjšati, vendar je proces
32
pridobivanja glavarine dolgotrajen. V splošnih ambulantah so večinoma
opredeljeni starejši, ki z leti umirajo, novih pacientov je premalo.
4. Stanje opreme in zdravstvenih postaj je bilo v zelo slabem in potratnem stanju. Z
izvedbo investicij v zdravstvene postaje Radlje, Vuzenica in Ribnica so se
posledično povečali stroški amortizacije in tudi vrednosti sredstev v upravljanju
občin ustanoviteljic.
Kljub temu smo skoraj v vseh dejavnostih dosegli zastavljene cilje, ponekod jih tudi
presegli, za kar so zaslužni naši izvajalci, ki so to dosegli z izjemno disciplino, visoko
strokovnostjo in dobro organiziranostjo.
Vsekakor z doseženim finančnim rezultatom nismo zadovoljni, vendar so v veliki meri na
njegovo višino vplivali zunanji dejavniki oziroma zmanjšani prilivi s strani obveznega in
prostovoljnega zavarovanja. V kolikor v Zdravstvenem domu Radlje ne bi skozi celo leto
2012 skrbno spremljali izvajanje dejavnosti in poslovanja ter izvajali številne ukrepe za
racionalizacijo poslovanja in kljub vsemu dosegali visok strokoven nivo izvajanja, bi bil
rezultat poslovanja še slabši.
V sodelovanju z: Danico Ladinek in Dorotejo Osrajnik.
Direktorica Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi
Lidija Golob
33