ivancna-gorica.si

Comments

Transcription

ivancna-gorica.si
4. PODANE PRIPOMBE IN STALIŠČA DO NJIH
KS AMBRUS
001 (297)
Parcela št. 186/2, 164/89, k.o. Ambrus
Glede na to, da ste kar precej zazidljivega območja po prejšnjem OPN-ju ukinili v naši vasi, vas vljudno
prosim, da porečete predlog zazidljivosti v smeri po stari cesti proti Brezovem dolu, do parcele št. 164/89 in
186/2. Do te parcele vodi vaška cesta ter tudi električno in vodno omreţje je v bliţini. Parcelo bi podarila
svojemu sinu, ki trenutno stanuje v hiši skupaj z menoj in druţino starejšega mojega sina. Ţeli graditi svojo
hišo. (grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena
v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica. Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena
poenotena merila tako za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje
sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni
skladna z merili A14 (proste ali večje načrtovane površine za gradnjo v bliţini posega) in B3 (območja vodnih
virov) – del zemljišč leţi na 3. vodovarstvenem pasu.
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
002 (296)
Parcela št. 1700/1, 1703/1, k.o. Ambrus
Pri pregledu javne razgrnitve OPN v Ivančni Gorici sem ugotovil, da parceli št. 1700/1 in 1703/1 nista
vključeni v zazidalni načrt. Na parceli št. 1700/3 stoji mehanična delavnica v kateri so zaposleni delavci iz
domačega kraja. Povpraševanje po storitvah, ki jih opravljamo je vedno večje. Za širjenje dejavnosti pa nujno
potrebujemo prostor (navedeni parceli), ki je na idealni lokaciji med cestama. (grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Po neformalni javni predstavitvi se je dokument precej
spremenil, delno zaradi podanih pripomb, še v večji meri pa zaradi upoštevanja smernic in usklajevanja z
nosilci urejanja prostora. Zato je bilo precej predlogov novih stavbnih zemljišč, ki so bila neformalno javno
predstavljena, umaknjenih iz dopolnjenega osnutka za formalno javno razgrnitev.
Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za
presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica.
Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena poenotena merila tako za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do
pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni skladna z merili A14 (proste ali večje načrtovane
površine za gradnjo v bliţini posega) in B3 (območja vodnih virov) – zemljišče leţi na 2. vodovarstvenem
pasu, na katerem je med drugim prepovedano opredeljevati nova ureditvena območja naselij in širiti obstoječa
ter je prepovedano graditi proizvodne in obrtne servisne objekte.
Ob potrebi po večji širitvi je dejavnost smiselno preseliti v eno od gospodarskih con.
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
003 (272)
Parcela št. 1704, k.o. Ambrus
Občina Ivančna Gorica je izkazala interes po nakupu zemljišča parc. št. 84/1 ob cerkvi v Ambrusu, katerega
lastnika sva, za potrebe vzdrţevanja obzidja ob pokopališču. Zemljišča načeloma nisva ţelela prodajati, ker ga
občina ţeli urediti pa sva pripravljena na menjavo parcele št. 1704. Z novimi prostorskimi plani, ki so
razgrnjeni spreminja iz stavbnega v kmetijsko, prosiva gornji naslov, da območje ne izvzamejo iz
zazidljivosti, ker mi kmetijsko z zamenjavo ne koristi. Na parc. št. 1704 k.o. Ambrus, ţelim graditi hišo, v
6
primeru, da se z občino dogovorimo o menjavi zemljišč. Dogovori so v zadnji fazi, pred podpisom pogodbe.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Ohrani se predlog redukcije stavbnega zemljišča,
zaradi zelo obseţnih nepozidanih površin v Ambrusu, na katerih je mogoče oblikovati strnjeno pozidavo. Ta
parcela je dislocirana od obstoječe pozidave in bi v prostoru pomenila novo razpršeno gradnjo, ki ni dopustna
(6. odstavek 99. člena Prostorskega reda Slovenije).
Poleg tega zemljišče leţi na 2. vodovarstvenem pasu, na katerem je med drugim prepovedano opredeljevati
nova ureditvena območja naselij in širiti obstoječa, dovoljeno pa je graditi stanovanjske hiše v vrzelih
obstoječih zazidalnih površin, ne da bi se bistveno povečalo število prebivalcev na tem območju, če je urejeno
odvajanje in čiščenje odplak.
004 (125)
Parcela št. 131/3, k.o. Brezovi Dol
Parcela št. 131/3 (izhaja) razdeljena iz parcelne št. 131. Omenjena parcela se ţe več kot 70 let uporablja kot
kmetijsko zemljišče v obliki vinograda in košnje trave (kar je tudi razvidno iz posnetkov iz zraka). Zato
prosim in podajam predlog/pripombo in, ker je tudi v sklopu vinogradov, da se spremeni (spremenite)
namensko rabo zemljišča v vinogradniško parcelo. (grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se upošteva glede na uskladitev s pristojnim nosilcem urejanja prostora za
področje gozdarstva. Obrazloţitev: Na omenjeni parceli se opredeli kmetijsko zemljišče, razen na območju
objekta, kjer se ohrani namenska raba Az, vendar le, če se v postopku usklajevanja OPN s pristojnim nosilcem
urejanja prostora ugotovi, da je takšna sprememba sprejemljiva. Parcela je ţe zajeta v vinogradniško območje
VIN-5 (Brezovški vinogradi).
005 (99)
Parcela št. 131/2, k.o. Brezovi Dol
Parcela 131/2 je v celoti obdelana, na njej je vinograd, sadovnjak pa šteje 30 sadik dreves. Nasadili smo leta
2010. Ta parcela je bila v celoti obdana z kamnitim zidom visokim 1m. Po pripovedovanju prednikov je bil na
tej parceli pred 80 leti vinograd, zato si ţelimo, da bi to parcelo spremenili iz gozda v vinogradniško območje.
Za pozitiven razplet se ţe v naprej zahvaljujemo. (grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se upošteva glede na uskladitev s pristojnim nosilcem urejanja prostora za
področje gozdarstva. Obrazloţitev: Na omenjeni parceli se opredeli kmetijsko zemljišče, razen na območju
objekta, kjer se ohrani namenska raba Az, vendar le, če se v postopku usklajevanja OPN s pristojnim nosilcem
urejanja prostora ugotovi, da je takšna sprememba sprejemljiva. Parcela je ţe zajeta v vinogradniško območje
VIN-5 (Brezovški vinogradi).
006 (84)
Parcela št. 120, k.o. Višnje
Na parceli je označeno, da lahko zidamo v spodnjem delu vinograda. Jaz pa bi gradil v zgornjem delu, ker je
zemlja manj rodovitna. V spodnjem delu je vinograd zasajen in ga ne bi rad uničil, ker je boljša zemlja kot na
drugem koncu parcele.
STALIŠČE: Pripomba se upošteva. Obrazloţitev: Območje namenske rabe Az se premakne na severno
stran parcele.
007 (83)
Parcela št. 253/2, 257/1, k.o. Višnje
Pred enim letom sem dal pripombo, da se ob robu zazidalnega načrta 15m široko spremeni iz kmetijskega v
gradbeno zemljišče. Ker nikjer na kmetiji zidava ni moţna še vedno prosim če je moţna zidava.
7
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena
v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica. Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena
poenotena merila tako za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje
sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni
skladna z merili A2 (odnos do obstoječe morfologije poselitve) in A14 (proste ali večje načrtovane površine
za gradnjo v bliţini posega).
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
008 (167)
Parcela št. 137, 140, *161, *162S, k.o. Višnje
Pripomba se nanaša na zgoraj omenjene parcelne številke in sicer zaradi izbrisa objekta iz prostorskega načrta
v občini Ivančna Gorica. Ţelela bi, da se to ponovno vriše v objekt saj ga nameravamo obnoviti. (grafična
priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Gre za novo vlogo za spremembo namembnosti iz
nestavbne rabe v stavbno zemljišče, ki je prispela po roku za obravnavo pobud, to je po datumu 11.7.2006, ki
ga je določil Občinski svet, oziroma po roku za podajo pripomb v času neformalne javne razgrnitve OPN
Ivančna Gorica, to je 15.2.2010. Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega
stavbnega zemljišča in s tem ponovno javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni
sprejemljivo.
V primeru, da je objekt zgrajen legalno oziroma je bil postavljen pred letom 1967, se pripomba lahko
upošteva in se vriše stavbno zemljišče na podlagi podanih dokazil o legalnosti objekta oziroma uporabnega
dovoljenja.
009 (166)
Parcela št. 141, 121, k.o. Višnje
Pripomba se nanaša na zgoraj omenjene parcelne številke in sicer zaradi označitev starih zidanic, katerih
obzidje še stoji na omenjenih parcelah. (grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Gre za novo vlogo za spremembo namembnosti iz
nestavbne rabe v stavbno zemljišče, ki je prispela po roku za obravnavo pobud, to je po datumu 11.7.2006, ki
ga je določil Občinski svet, oziroma po roku za podajo pripomb v času neformalne javne razgrnitve OPN
Ivančna Gorica, to je 15.2.2010. Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega
stavbnega zemljišča in s tem ponovno javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni
sprejemljivo.
V primeru, da je objekt zgrajen legalno oziroma je bil postavljen pred letom 1967, se pripomba lahko
upošteva in se vriše stavbno zemljišče na podlagi podanih dokazil o legalnosti objekta oziroma uporabnega
dovoljenja.
010 (57)
Parcela št. 1358/0, k.o. Ambrus
Opazila sem, da slika v novi razgrnitvi ne vsebuje vrisane zidanice. Na vpogledu v kataster je stavba vrisana
pod številko 307. Stavba (zidanica) dejansko obstaja in jo nameravamo v letu 2012 obnoviti.
STALIŠČE: Pripomba se pogojno upošteva. Obrazloţitev: Na parcelo 1358 delno sega obstoječ objekt. Ta
objekt z drugim delom sega na obstoječe stavbno zemljišče, ki pa je opredeljeno na parceli 1359/1. Ker se pri
prekrivanju različnih geodetskih podlag (katastrski načrt, letalski posnetek in veljavni plan občine) pojavljajo
zamiki, je v razgrnjenem dopolnjenem osnutku OPN opredeljena namenska raba Az na lokaciji objekta, ki ne
8
sovpada (povsem) z lokacijo obstoječega stavbnega zemljišča. Ob predloţitvi ustreznih dokazil, da je obstoječ
objekt dejansko zgrajen na parceli 1358, se lahko območje namenske rabe Az premakne na ustrezno lokacijo.
011 (299)
Parcela št. 1008, k.o. Ambrus
Ponovno prosim za razširitev zazidljive parcele (1008); vloga za razširitev je bila oddana 31. marca 2011. S
postavitvijo stanovanjske hiše ne bi ovirali nikogar. Zaradi številne druţine je omenjena parcela edina
moţnost, da si hči uredi stanovanjski problem. (grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Gre za novo vlogo za spremembo namembnosti iz
nestavbne rabe v stavbno zemljišče, ki je prispela po roku za obravnavo pobud, to je po datumu 11.7.2006, ki
ga je določil Občinski svet, oziroma po roku za podajo pripomb v času neformalne javne razgrnitve OPN
Ivančna Gorica, to je 15.2.2010. Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega
stavbnega zemljišča in s tem ponovno javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni
sprejemljivo.
012 (298)
Parcela št. 1402, 1400/1, k.o. Ambrus
Obstoječe stanje omenjene parcele je:
parcela št. 1402 -dejanska raba, 2017 m2 kmetijsko zemljišče, 602m2 pozidano zemljišče
parcela št. 1400/1 -dejanska raba, kmetijsko zemljišče 2678 m2, 233m2 pozidano zemljišče in ţelim, da se
poveča zazidljivost iz sedanjih 835 m2 na cca 2000 m2 .
Opis stanja zemljišča in opis nameravane spremembe rabe zemljišča:
(opis sedanjega stanja zemljišča, kakšen je namen spremembe (gradnja novega objekta stanovanjski objekt,
gospodarski, proizvodni....), ali je v bliţini ţe poselitev, pribliţna oddaljenost od obstoječega elektro,
vodovodnega, kanalizacijskega omreţja, dostop do parcele...)
Na parceli št. 1402 ţe stoji stara stanovanjska hiša z št. stavbišča 1400/3, ki je bila zgrajena pred drugo
svetovno vojno. Nekoč je bila na omenjenih parcelah samostojna manjša kmetija, ki je bila v lasti mojega
pokojnega strica, ki je imel v lasti to kmetijo in je umrl med drugo svetovno vojno. Ker ni imel svojih
potomcev je po stričevi smrti omenjena kmetija postala last mojih pokojnih staršev, po katerih sem jo
podedoval jaz.
Omenjena zemljišča bi rad podaril hčerki, ki sedaj stanuje z druţino v moji hiši. Na omenjenem zemljišču bi
rada zgradila stanovanjsko hišo in manjše gospodarsko poslopje. Ţivela bi na tej kmetiji in jo obdelovala. Ker
pa je sedanja velikost zazidljivega območja premajhna vas prosim za omenjeno povečanje. Zgradila bi
povsem novo hišo in gospodarsko poslopje. Ker je sedanja hiša postavljena blizu republiške ceste Zagradec Ambrus bi novo nekoliko odmaknila, za njo pa zgradila gospodarsko poslopje. Sedanja površina zazidljivosti
pa tega ne omogoča. V neposredni bliţini ţe stoji domačija .........., tako, da se predlagano zazidljivo zemljišče
na moji parceli neposredno navezuje na to domačijo. Oddaljenost od elektro in vodovodnega omreţja je cca
50 m. Parcelo na eni strani meji na republiško cesto Zagradec -Ambrus, na drugi strani pa krajevno cesto ki
gre v vas Kal. Tako, da tudi z dostopom ni nobenih teţav. Za razširitev zazidljivosti prosim tudi zato, ker tudi,
če bi hotel na sedanjem stavbišču zgraditi novo hišo, verjetno od Direkcije za ceste nebi dobil soglasja za
gradbeno dovoljenje, saj je stara hiša od republiške ceste sedaj oddaljena le dobra 2 m. (grafična in tekstualna
priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Gre za novo vlogo za spremembo namembnosti iz
nestavbne rabe v stavbno zemljišče, ki je prispela po roku za obravnavo pobud, to je po datumu 11.7.2006, ki
ga je določil Občinski svet, oziroma po roku za podajo pripomb v času neformalne javne razgrnitve OPN
Ivančna Gorica, to je 15.2.2010.
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
Pripomba tudi ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za
presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica.
9
Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena poenotena merila tako za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do
pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni skladna z merili 1 (merilo skladnosti z vizijo in cilji
prostorskega razvoja občine) – gre za širjenje razpršene gradnje; ter B3 (območja vodnih virov) - zemljišče
leţi na 2. vodovarstvenem pasu, na katerem je med drugim prepovedano opredeljevati nova ureditvena
območja naselij in širiti obstoječa.
013 (295)
Parcela št. 1000/2, k.o. Ambrus
Parcela 1000/2 je sedaj vrisana kot »ZS«, prosim za spremembo v »SKs«. Mišljena je samo parcela 1000/2 in
ne celo območje »ZS«. Parcela 1000/2 je delno ţe »SKs«, prosim za spremembo še ostale parcele iz »ZS« v
»SKs«. Hvala! (grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Ohrani se stavbno zemljišče z namensko rabo SKs ob
cesti skozi vas, da se nova stanovanjska pozidava usmerja ob obstoječo cesto in se prepreči gradnja v zaledju.
Območje igrišča in lesenega objekta ob njem pa se ohrani kot predlog stavbnega zemljišča z namensko rabo
ZS.
Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za
presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica.
Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena poenotena merila tako za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do
pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni skladna z merili A2 (odnos do obstoječe morfologije
poselitve), A14 (proste ali večje načrtovane površine za gradnjo v bliţini posega).
014 (369)
Parcela št. 1210/2, k.o. Višnje
Prosila bi za zazidljivost celotne parcele, zaradi gradnje stanovanjske hiše.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena
v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica. Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena
poenotena merila tako za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje
sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni
skladna z merili 1 (merilo skladnosti z vizijo in cilji prostorskega razvoja občine) – gre za širjenje razpršene
gradnje; A14 (proste ali večje načrtovane površine za gradnjo v bliţini posega) in A5 (komunalna
opremljenost).
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
015 (87)
Parcela št. 1219/2, 1071, k.o. Višnje
Pri pregledu dokumentacije sem ugotovil, da je moj predlog izpadel iz predloga OPN Ivančna
Gorica, ki je bil v javni obravnavi decembra 2011. Ponovno dajem vlogo in predlagam, da ponovno in uvrstite
mojo parcelo št. 1219/2, kot je označeno na priloţeni mapni kopiji, med zazidljive parcele. Na mestu,kjer zdaj
stoji moja hiša v kateri ţivim je ţe prej stal objekt in sicer senik s kaščo, kjer so shranjevali seno in ni bil
nikoli vrisan v kataster saj je bil lesen in zato ni podatkov. Naj tudi poudarim, da mi je .........., stanujoč na
naslovu .........., podal, da se njegova parcela št. 1071 izloči iz zazidljivega in se namesto nje opredeli kot
zazidljivo parcelo št. 1219/2 katere lastnik sem.
V upanju na ugodno razrešitev moje prošnje Vas lepo pozdravljam. (tekstualna in grafična priloga)
10
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Opredelitev stavbnega zemljišča na tej parceli bi
pomenila vzpostavljanje nove razpršene gradnje, ki ni dopustna (6. odstavek 99. člena Prostorskega reda
Slovenije).
Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za
presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica.
Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena poenotena merila tako za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do
pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni skladna z merili A1 (bliţina obstoječe poselitve in
obstoječega ureditvenega območja naselja), A2 (odnos do obstoječe morfologije poselitve), A14 (proste ali
večje načrtovane površine za gradnjo v bliţini posega) in B3 (območja vodnih virov) – zemljišče leţi na 3.
vodovarstvenem pasu. Iz navedenih razlogov tudi ni mogoča zamenjava dela obstoječega stavbnega zemljišča
za širitev stavbnega zemljišča na to parcelo.
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
016 (85 in 148)
Parcela št. 196S, 1202, 1208/1, 1208/2, k.o. Višnje
Moje parcele se nahajajo tik ob obstoječem zaselku (mejna zazidljiva parcela ima št. 230) med Primčo vasjo
in tem zaselkom. Na parceli št. 196.s je dokumentirano stala domačija, zgrajena pred letom 1967 in še vedno
funkcionira vodnjak, ki je pripadal tej domačiji. Prav tako je tam še vedno klet. Ob parcelah št. 196.S in 1202
teče javna cesta, ki je od oktobra 2011 asfaltirana. Prav tako je na parceli priključek javnega vodovoda.
Na parceli bi rad zgradil objekt, ki bi mi omogočil vsaj občasno bivanje, s tem pa vzdrţevanje parcel oz.
ohranjanje kultivirane narave. Sicer se bo z njimi zgodilo tako kot z mnogimi okoliškimi: popolnoma so
zarasle. To pa najbrţ ne prispeva k videzu krajine, kakršno bi si vsi ţeleli. Ker je parcela št. 196.s izrazito
kamnita (skalnata), o kaki prikrajšanosti kmetijske dejavnosti zaradi postavitve objekta ni mogoče govoriti.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena
v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica. Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena
poenotena merila tako za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje
sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni
skladna z merili 1 (merilo skladnosti z vizijo in cilji prostorskega razvoja občine) – gre za širjenje razpršene
gradnje; A14 (proste ali večje načrtovane površine za gradnjo v bliţini posega) in A5 (komunalna
opremljenost).
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
017 (332)
Parcela št. 1283/2, 1283/1, k.o. Višnje
V postopek priprave OPN je .........., vloţil pobudo za opredelitev stavbnega zemljišča tako imenovane izvorne
domačije. V razgrnjenem dopolnjenem osnutku stavbnega zemljišča nisem zaznala.
Na predmetnem zemljišču so ostanki domačije mojih staršev. Gre za domačijo, ki leţi severozahodno nad
Primčo vasjo, neposredno ob javni cesti. Res je, da je večji del nekdanjih stavb do danes propadel in so od
nekaterih vidne le še ruševine. Na zemljišču stoji stavba, ki je bila zgrajena kasneje. Gre za staro domačijo, ki
je vidna ţe v franciscejskem katastru (glej prilogo), zato mislim, da je opredelitev stavbnega zemljišča
domačiji mogoča, saj so bile stavbe na domačiji zgrajene bistveno pred letom 1967. Ţal se doslej nihče
ukvarjal s pravnim stanjem domačije. Do pred kratkim nismo niti vedeli, da zemljišče nima stavbnega
zemljišča. Zemljišče ima urejen dostop do ceste ter ostalo osnovno infrastrukturo.
Prosim Vas, da pobudo ponovno proučite in nam omogočite spremembo namembnosti iz pravno kmetijskega
v dejansko stanje. Ţe vnaprej se Vam zahvaljujem za pozitivno rešitev. K pripombi je priloţen tudi elaborat
Utemeljene pobude. (grafična in tekstualna priloga)
11
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Opredelitev stavbnega zemljišča na tej parceli bi
pomenila vzpostavljanje nove razpršene gradnje, ki ni dopustna (6. odstavek 99. člena Prostorskega reda
Slovenije).
Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za
presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica.
Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena poenotena merila tako za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do
pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni skladna z merili A1 (bliţina obstoječe poselitve in
obstoječega ureditvenega območja naselja), A2 (odnos do obstoječe morfologije poselitve), A14 (proste ali
večje načrtovane površine za gradnjo v bliţini posega), B3 (območja vodnih virov) – zemljišče leţi na 3.
vodovarstvenem pasu.
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
V primeru, da je objekt zgrajen legalno oziroma je bil postavljen pred letom 1967, se pripomba lahko
upošteva in se vriše stavbno zemljišče na podlagi podanih dokazil o legalnosti objekta oziroma uporabnega
dovoljenja, da je bil objekt zgrajen pred letom 1967.
018 (34)
Parcela št. 1961, 1960, k.o. Višnje
V vasi Višnje na parc. št. *148/2, k.o. Višnje imam stanovanjsko hišo staro 80 let in potrebno temeljite
obnove, na parc. št. 1611/2, pa stoji hlev, kašča in svinjak. Na parc. št. 1961 in 1960 k.o. Višnje pa imam
kozolec – toplar in nadstrešek za stroje, ki je zidan iz kvadrov. Ker v vasi nimamo nikakršnega prostora za
obnovo obstoječe hiše, ţeliva s sinom postaviti hišo in če je mogoče tudi hlev na parc. št. 1961 in 1960, k.o.
Višnje. Gornji naslov prosiva, če je le mogoče, da mi omogočite gradnji hiše in gospodarskega poslopja na
parc. št. 1961 in 1960, k.o.Višnje. (grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Gre za novo vlogo za spremembo namembnosti iz
nestavbne rabe v stavbno zemljišče, ki je prispela po roku za obravnavo pobud, to je po datumu 11.7.2006, ki
ga je določil Občinski svet, oziroma po roku za podajo pripomb v času neformalne javne razgrnitve OPN
Ivančna Gorica, to je 15.2.2010.
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
019 (294)
Parcela št. 2003/3, 2003/4, k.o. Višnje
Parceli sta sedaj nezazidljivi. Drţita se vaškega zazidljivega območja in bi naj bile tudi te parcele zazidljive.
Vloga za prekategorizacijo je ţe bila vloţena pred dvemi leti. V prejšnjem PN je parcela 2003/3 ţe bila
zazidljiva. (grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se upošteva. Obrazloţitev: Ohrani se obstoječe stavbno zemljišče na omenjenih
parcelah, in sicer z namensko rabo SKs.
020 (23)
Parcela št. 2072, k.o. Višnje
Ţelim, da se parcela št. 2072 v občinskem prostorskem planu opredeli kot zemljišče namenjeno kmetijski rabi
(travnik). Do sedaj je bila opredeljena kot gozd. V naravi gre za zaraslo senoţet, ki jo ţelim agromeliorirat. Ţe
pred leti sem zaprosil zavod za gozdove za odločbo o krčitvi in jo dobil tudi ustrezno rešeno. Ker pa je parcela
večja od 0,5 ha so mi svetovali, naj dam pripombo na občino za spremembo v prostorskem načrtu. (tekstualna
priloga)
STALIŠČE: Pripomba se upošteva. Obrazloţitev: Opredeli se kmetijsko zemljišče na zahodnem delu
parcele, skladno s priloţenim mnenjem Zavoda za gozdove.
12
KS DOB
021 (329)
Parcela št. 259/1, 259/2, k.o. Podboršt
Z denacionalizacijskim postopkom je bilo vrnjeno del zemljišča parc. št. 259 prvotnemu lastniku. Po Zakonu
o dedovanju smo postali novi lastniki dediči. Na tej parceli se je med tem časom zgradil gospodarski objekt,
preostanek parcele pa ima v lasti 11 lastnikov. Zaradi razdrobljenosti lastništva in ţe spremenjene
namembnosti dela zemljišča je dejavnost kmetijstva onemogočena, zato je smiselna sprememba namembnosti,
predvsem za gradnjo objektov za gospodarsko dejavnost.
Prosimo, da pripombo in pobudo ponovno temeljito proučite, zato prilagam elaborat utemeljitve pobude z
ustrezno dokumentacijo. (grafična in tekstualna priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena
v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica. Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena
poenotena merila tako za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje
sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni
skladna z merili 1 (merilo skladnosti z vizijo in cilji prostorskega razvoja občine) – tu ni predvidena večja
gospodarska cona; ter B1 (najboljša kmetijska zemljišča).
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
022 (338)
Parcela št. 248/2, 248/1, 247, 263, k.o. Podboršt
Sem lastnik nekdanje kmetije, ki sem jo podedoval od staršev. Gre za domačijo v .........., na kateri sta
prebivali vsaj 2 generaciji mojih prednikov, vendar pa so bile stavbe ţal zapuščene in so tekom zadnjih let
propadale. Ostale so le ruševine, pri čemer so temelji stavb še vidni.
Da je kmetija propadala je kriva izvedba nacionalizacije vse obdelovalne zemlje, ki je pripadala tej kmetiji
(glej Odločbo o nacionalizaciji, opr. št.: Dn. št. 317/55 z dne 12.10.1953). Gospodarsko poslopje se je
uporabljalo v celoti do dneva uveljavitve nacionalizacije, potem pa je začelo propadati. Vmes so bili izvršeni
tudi dodatni arondacijski in komasacijski posegi, ki so dodatno pospešili propadanje te kmetije (obvezna
oddaja v najem - skrita nacionalizacija, glej priloţeno Pogodbo, opr. št.: Dn. št. 19/67). Ko je bilo ugotovljeno
zmotno dejanje nacionalizacijskih postopkov, smo dediči po pokojnem očetu .......... dne 20.2.1992 vloţili
zahtevo za denacionalizacijo in končno po 12 letih trajajočega postopka ponovno postali lastniki odvzetih
kmetijskih zemljišč s pripadajočo kmetijo (glej Odločbo o denacionalizaciji, št. 321-153/92-SA z dne
3.6.2003). Leta 2008 so se zaključili vsi postopki o dedovanju in vpisi lastnikov v zemljiško knjigo. Zato sem
lahko šele leta 2009 začel izvrševati odločitev o obnovitvi kmetije. Ţal pa sem presenečeno ugotovil, da se
domačiji ne priznava stavbno zemljišče, katerega obstoj je iz priloţene dokumentacije jasno razviden.
Zaradi pospešitve obnove sem zanjo ţe pridobil skoraj v celoti izdelano projektno dokumentacijo (PGD).
Vendar se stvari tudi v tem obdobju demokracije ponovno obračajo v napačno smer.
Prepričan v to, da se bodo dokončno popravile krivice iz obdobja »nacionalizacij«, ki so močno prizadele
moje starše, smo na poti novih neprimernih odločitev, ki ne samo, da ne zdravijo stare rane, ampak odpirajo
nove sedanjim rodovom. To ni primer, ki bi se obravnaval le po splošnih načelih, saj ima cel kup posebnosti,
ki jih je potrebno upoštevati pri odločanju. Tudi po še veljavnem Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto Šentvid pri Stični ustreza ta primer označbi samine v členu 4 in pogojem iz člena 11.
Da gre za staro izvorno domačijo je jasno razvidno iz vseh razpoloţljivih zgodovinskih virov -franciscejskega
katastra (glej priloţeno strokovno podlago), historiata zemljiščne knjige, Sklepa upravne enote Grosuplje oddelek za kmetijstvo, št. 330-222-72008-4 (101) z dne 15.2.2008, ipd. Ker gre za izvorno lokacijo kmetije,
razpršeno gradnjo izpred leta 1967, smatram, da je opredelitev stavbnega zemljišča v skladu z vsemi predpisi.
Ob tem je urejen dostop do ceste, ostala infrastruktura pa je dostopna v bliţini in jo je mogoče pripeljati iz
sosednjih domačij, ki jih je v tem predelu kar nekaj. Seveda sem v njegovo izgradnjo pripravljen vlagati tudi
sam.
Prosim vas, da pobudo ponovno proučite in upoštevate znana nesporna dejstva s ciljem, da se omogoči
13
obnova - rekonstrukcija domačije. Sestavni del pripombe je tudi elaborat utemeljene pobude. Za obrazloţitev
eventuelnih nejasnosti, sem vam vedno na razpolago. (grafična in tekstualna priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Opredelitev stavbnega zemljišča na tej parceli bi
pomenila vzpostavljanje nove razpršene gradnje, ki ni dopustna (6. odstavek 99. člena Prostorskega reda
Slovenije).
Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za
presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica.
Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena poenotena merila tako za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do
pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni skladna z merili A1 (bliţina obstoječe poselitve in
obstoječega ureditvenega območja naselja) in B1 (najboljša kmetijska zemljišča).
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
V primeru, da je objekt zgrajen legalno oziroma je bil postavljen pred letom 1967, se pripomba lahko
upošteva in se vriše stavbno zemljišče na podlagi podanih dokazil o legalnosti objekta oziroma uporabnega
dovoljenja, da je bil objekt zgrajen pred letom 1967.
Priloţen Sklep upravne enote Grosuplje - oddelek za kmetijstvo, št. 330-222-72008-4 (101) z dne 15.2.2008
navaja, da je na parceli 247 v zemljiškem katastru opredeljena stavba v izmeri 536 m2, kar pa ne dokazuje, da
je v veljavnem prostorskem planu na tej parceli opredeljeno stavbno zemljišče oziroma da imajo objekti na tej
parceli upravno (gradbeno ali uporabno) dovoljenje. Prav tako priloţen izpis iz historiata zemljiške knjige,
kjer je na parceli 247 opredeljena hiša z gospodarskim poslopjem in dvoriščem ne dokazuje, da je v veljavnem
prostorskem planu na tej parceli opredeljeno stavbno zemljišče, oziroma da imajo objekti na tej parceli
upravno (gradbeno ali uporabno) dovoljenje.
023 (400)
Parcela št. 191/3, k.o. Dob
Prosimo za delno zazidljivost parcele 191/3, ki leţi ob parceli 179/1 (pas v širini 10 m). To je bilo s strani
lastnikov in občine ţe pred leti predlagano in obljubljeno ko se sprejme prostorski načrt. S tem bi lahko
zgradili hišo za domačo potrebo. (grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena
v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica. Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena
poenotena merila tako za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje
sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni
skladna z merili A2 (odnos do obstoječe morfologije poselitve) - gre za gradnjo v zaledju naselja, A4
(dostopnost) in B1 (najboljša kmetijska zemljišča).
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
024 (370)
Parcela št. 633/2, k.o. Dob
Prosil bi za zazidljivost parcele, tako kot ima parc. št. 633/1. Z ţeno ţiviva v hiški, zato prosim za spremembo
namembnosti zemljišča.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Gre za novo vlogo za spremembo namembnosti iz
nestavbne rabe v stavbno zemljišče, ki je prispela po roku za obravnavo pobud, to je po datumu 11.7.2006, ki
ga je določil Občinski svet, oziroma po roku za podajo pripomb v času neformalne javne razgrnitve OPN
Ivančna Gorica, to je 15.2.2010.
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
14
025 (277)
Parcela št. 498, 499/2, 499/1, k.o. Podboršt
Po obstoječem OPN OIG se parcele 498, 499/2 in parcelni del parcele 499/1 njiva 7 vse k.o. 1818-Podbrošt
nahajajo na območju stavbnih zemljišč. Stanovanjska stavba z gospodarskim poslopjem in pripadajočim
kozolcem na naslovu .......... leţi na parcelah 498, 499/2 in 499/1, vse k.o. 1818-Podboršt. Objekti na
omenjenih parcelah stojijo od leta 1800, so porušeni, zidovje pa je še jasno vidno in leţijo pa v osrčju naselja
Podboršt, ker so vsi ostali objekti kasnejše gradnje. Z vašim predlaganim novim OPN se ne strinjam, saj iz
OPN izvzema legalno postavljene objekte, katerih del je evidentiran tudi v zemljiškem katastru. Zahtevam, da
stanje ostane nespremenjeno in sicer, da parcele 498, 499/2 in parcelni del 499/1 njiva 7 ostanejo v območju
stavbnih zemljišč in se to območje ne spremeni v območje gozdnih zemljišč, kot to predvideva novi OPN.
(grafična in tekstualna priloga)
STALIŠČE: Pripomba se upošteva. Obrazloţitev: Ohrani se obstoječe stavbno zemljišče na omenjenih
parcelah, in sicer z namensko rabo SKs.
026 (292)
Parcela št. 500/1, k.o. Podboršt
Del omenjenega zemljišča se nahaja v območju zazidljivih zemljišč, vendar glede na obliko (v ovinku lokalne
ceste) in na premajhno površino ţelim, da se na parceli zagotovi vsaj minimalna površina gradbene parcele, ki
je v odloku določena za območje SKs oziroma, da se zazidljivost na tej parceli poveča tako, da bo moţno
zgraditi eno-stanovanjsko hišo. (grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena
v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica. Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena
poenotena merila tako za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje
sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni
skladna z merilom A14 (proste ali večje načrtovane površine za gradnjo v bliţini posega).
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
027 (105)
Parcela št. 79, k.o. Podboršt
Parcelna številka 79, k.o. Podboršt je slabe kvalitete za kmetijstvo. Je v hribu in je tudi kamnita, je ozka in
slab pridelek. Zato je teţka za obdelavo. Leţi tudi zraven zazidljive parcele, oziroma stanovanjske hiše in
gospodarskega poslopja. Zraven parcele je tudi vsa infrastruktura, voda, elektrika in asfaltirana cesta. Zato bi
prosil, da jo spremenite v zazidljivo parcelo, ker bo ne bi imelo velikega posega v okolje. Meni bi pa rešili
stanovanjski problem v prihodnosti.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Gre za novo vlogo za spremembo namembnosti iz
nestavbne rabe v stavbno zemljišče, ki je prispela po roku za obravnavo pobud, to je po datumu 11.7.2006, ki
ga je določil Občinski svet, oziroma po roku za podajo pripomb v času neformalne javne razgrnitve OPN
Ivančna Gorica, to je 15.2.2010.
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
028 (328)
Parcela št. 466/1, k.o. Dob
Spodaj podpisana .........., lastnica nepremičnine parc.št. 466/1 k.o. 1823-Dob (v nadaljevanju tudi: predmetna
nepremičnina), podajam na dopolnjeni osnutek OPN Ivančna Gorica pripombo in predlog kot sledi v
nadaljevanju.
15
Nepremičnina parc.št. 466/1 k.o. 1823-Dob je na podlagi dopolnjenega osnutka OPN Ivančna Gorica še vedno
opredeljena kot zemljišče v območju najboljših kmetijskih zemljišč. Ker se z navedeno opredelitvijo ne
strinjam, predlagam, da se v dopolnjenem osnutku OPN Ivančna Gorica na nepremičnini parc.št. 466/1 k.o.
1823-Dob spremeni namembnost zemljišča in sicer iz kmetijskega v stavbno pod oznako (As). Svoj predlog
utemeljujem kot sledi.
Predmetna nepremičnina v naravi predstavlja neplodno zemljišče, ki je neprimerno za kmetijsko pridelavo. Iz
priloţenega zračnega posnetka je razvidno, daje tudi konfiguracija terena na predmetni nepremičnini takšna,
da je na njej kmetijska pridelava neprimerna, da na parceli stoji objekt, kateri je tudi vrisan in vpisan v uradnih
evidencah.
Kar se tiče moţnosti gradbenih posegov v prostor na območju razpršene poselitve, v katerega predmetna
nepremičnina sodi, navajam, da zakon o prostorskem načrtovanju v 45. členu med drugim določa, da je
načrtovanje novih posegov v prostor, kot so določeni v prvem odstavku 44. člena, vključno s stanovanjskimi
objekti moţno le, če se s tem ohranja prepoznavne značilnosti prostora, skladno z usmeritvami iz 1. odstavka
22. člena tega zakona. Nadalje določa 7. člen Zakona o prostorskem načrtovanju med drugim, da morajo pri
prostorskem načrtovanju pristojni občinski organi upoštevati tako javni kot zasebni interes ter ju skladno s
cilji prostorskega načrtovanja med seboj skrbno pretehtati. Tako s predlagano spremembo namembnosti
zemljišča na predmetni nepremičnini iz kmetijskega v stavbno javni interes ne bi bil prizadet. Potrebno je
namreč upoštevati, da na sosednjih parcelah ţe stojijo objekti, predmetna nepremičnina pa se namreč nahaja
med dvema parcelama na katerih ţe stojita stanovanjska objekta. Tudi iz tega razloga ni razumljivo zakaj
predmetna parcela še vedno ostaja opredeljena kot kmetijsko zemljišče, medtem ko sta sosednji nepremičnini
opredeljeni kot stavbni zemljišči z oznako (As). Do predmetne nepremičnine vodijo tudi vsi komunalni
priključki (vodovod, elektrika, telefon, javna cesta), zato bi bil v primeru gradnje na predmetni nepremičnini
stanovanjski objekt brez teţav priključen na zgrajeno javno komunalno infrastrukturo. Sprememba
namembnosti zemljišča bi v konkretnem primeru pomenila zgolj to. daje dopuščena moţnost gradnje objekta
na predmetni nepremičnini.
Vljudno naprošam za posluh, pozitiven odziv in rešitev dane pripombe na OPN Ivančna Gorica. (grafična in
tekstualna priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena
v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica. Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena
poenotena merila tako za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje
sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni
skladna z merili 1 (merilo skladnosti z vizijo in cilji prostorskega razvoja občine) – gre za širjenje razpršene
gradnje; A3 (vidna izpostavljenost) in B1 (najboljša kmetijska zemljišča).
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
029 (402)
Parcela št. 331, 330/1, k.o. Dob
Predlagamo da se v območje zazidljivosti uvrsti tudi del parcele 331 (kakor je označeno v prilogi z rumeno
črto kot meja zazidljivosti), saj se območje zvezdno nadaljuje od konca asfaltirane javne ceste in vodovoda, ki
se zaključi 330/1. Parcelo 331 v spodnjem delu kar se vidi tudi iz priloţenih fotografij in nadmorske višine
(razlika med nadmorsko višino točk je 15 metrov na razdalji cca 50 metrov, bi teţko uvrstili v K1. Kot
zaokroţitev strnjenega naselja predlagamo še del parcele 330/1, ostali deli niso primerni za gradnjo proti jugi
ali zahodu, saj je strmina tako velika da tudi strojna obdelava ni več moţna (voţnja s traktorjem edino po
strmini navzgor in navzdol).
To območje predlagamo v zazidljivo zato, ker na trenutni lokaciji kjer imamo sedaj starejšo hišo in 30 let staro
gospodarsko poslopje, sedaj obstoječe nepremičnine konstanto degradira voda (meteorna in verjetno tudi
sanitarna) od novo zgrajenih objektov na SV (severovzhodni) strani parcel 385. Omenjenih vzrokov še nismo
izvedeniško dokazali, a se ţe vidijo sledi posedanja (razpoke ob temeljih gospodarskega poslopja, razpoke po
stenah starejše hiše). Sanacija vode je teţka, ker so odmiki objekta od sosedove meje 1 meter. Gospodarski
objekt ima koto temeljev 3,5 metra niţje od kote novozgrajenih objektov na SV strani. Iz tega razloga se
ţelimo preselit na drugi konec vasi, kjer bi imeli moţnost izgradnje stanovanjske hiše in gospodarskega
16
poslopja. Obstoječi predlog širitve zazidljivosti je premajhen oziroma na delu kjer bi objekte teţje umestili v
prostor zato predlagamo širitev se na območju parcele 331.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena
v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica. Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena
poenotena merila tako za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje
sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni
skladna z merili, A14 (proste ali večje načrtovane površine za gradnjo v bliţini posega), B1 (najboljša
kmetijska zemljišča).
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
030 (107)
Parcela št. 389, k.o. Dob
Za potrebe kmetije rabim zidat na tem delu parcele, ker mi ostali teren tega ne omogoča. (tekstualna in
grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena
v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica. Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena
poenotena merila tako za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje
sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni
skladna z merili, A14 (proste ali večje načrtovane površine za gradnjo v bliţini posega), B1 (najboljša
kmetijska zemljišča).
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
031 (377)
Parcela št. 359/1, 359/2, 360/1, 363, k.o. Podboršt
Po prejšnji razgrnitvi OPN so bile zgoraj navedene parcele predlagane za območje zazidljivosti z namenom
legalizacije obstoječih proizvodnih objektov in širjenju. Na teh parcelah se opravlja gospodarska dejavnost
podjetja .........., ţe 20 let. Zaposlenih je več kot 30 ljudi in na letni ravni bomo letos ustvarili cca. 5 mio eur
prometa. Po obljubah (15 letnih) prejšnjega ţupana naj bi se zadeva uredila z novim občinskih prostorskim
načrtom in tako pridobili ustrezna gradbena dovoljenja. (tekstualna priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Po neformalni javni predstavitvi se je dokument precej
spremenil, delno zaradi podanih pripomb, še v večji meri pa zaradi upoštevanja smernic in usklajevanja z
nosilci urejanja prostora. Zato je bilo precej predlogov novih stavbnih zemljišč, ki so bila neformalno javno
predstavljena, umaknjenih iz dopolnjenega osnutka za formalno javno razgrnitev.
Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za
presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica.
Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena poenotena merila tako za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do
pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni skladna z merili A2 (odnos do obstoječe morfologije
poselitve), A3 (vidna izpostavljenost), A8 (ustrezna namenska raba) – tako obseţna gospodarska dejavnost ni
skladna s obstoječo vasjo, B1 (najboljša kmetijska zemljišča), B6 (koridorji večje obstoječe ali načrtovane
infrastrukture) – poseg je v neposredni bliţini avtoceste.
Tako obseţno dejavnost, ki je ţe presegla okvir majhne vasi, je smiselno preseliti v eno od gospodarskih con.
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
17
032 (39)
Parcela št. 354, k.o. Podboršt
Trdite da gre za strnjeno gradnjo, tu pa je vmes samo občinska cesta, to se pravi, da je samo cca 5 m od
dovoljenega naselja gradnje. Vidim, da pa za nekatere drugo ne veljajo ista pravila, ampak razvlečete za cel
travnik ali njivo, pa če je v naselju ali pa izven naselja, kjer pa je še bolj raztegnjena gradnja. Rabim cca. 200
m2 zazidalnega ob cesti. (grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena
v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica. Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena
poenotena merila tako za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje
sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni
skladna z merili 1 (merilo skladnosti z vizijo in cilji prostorskega razvoja občine) – gre za širjenje razpršene
gradnje; A2 (odnos do obstoječe morfologije poselitve) in B1 (najboljša kmetijska zemljišča).
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
033 (120)
Parcela št. 171/1, k.o. Podboršt
Za del parcele 171/1, k.o. 1818 (kot z rdečo barvo prikazano v prilogi) je bila podana vloga za spremembo
namembnosti zemljišča. Omenjeni del zemljišča je zaradi plitve kamnite zemlje neprimeren za obdelovanje.
Zaradi omenjenega razloga je bil na tem mestu zgrajen kozolec za spravilo pol suhega sena. Razvoj kmetijstva
je napredoval do te mere, da sušenje sena v kozolcih ni več primerno. Objekt je tako ţe nekaj let v neuporabi.
Zemlja pa zaradi same lege in sestavine tal ni primerna za obdelavo. Omenjeni del parcele je zaradi
namembnosti neizkoriščen in nikakor ne pripomore k razvoju podeţelja. (grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena
v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica. Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena
poenotena merila tako za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje
sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni
skladna z merili A14 (proste ali večje načrtovane površine za gradnjo v bliţini posega) in B1 (najboljša
kmetijska zemljišča).
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
034 (95)
Parcela št. 1193/5, 1193/1, k.o. Dob
Sem lastnica kmetijskega zemljišča 1192, 1193/1, 1193/5, 1193/6 v pribliţni velikosti 2 ha. Zemljo sem kupila
brez pripadajočih kmetijskih objektov, ko so bili ţe prodani in sicer z namenom vzpostaviti oziroma oţiveti
opuščeno kmetijo. Nameravam dokupiti še nekaj kmetijskega zemljišča, zato nujno potrebujem vsaj toliko
zazidljive zemlje, da bo zadostovala za stanovanjsko hišo ter hlev. Lahko je pas zazidljivosti neposredno ob
vasi, parcela 1193/5, kot je s puščico označeno na priloţeni skici, priloga 1. (tekstualna in grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena
v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica. Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena
poenotena merila tako za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje
sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni
skladna z merili A2 (odnos do obstoječe morfologije poselitve), A4 (dostopnost), A5 (komunalna
opremljenost).
18
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
035 (86)
Parcela 658/2, k.o. Gorenja vas
Na parceli stoji hiša s hišno številko ........... Hiša je stara več kot 200 let, na tem mestu ţelimo postaviti
nadomestno, objekt je tudi vrisan v zemljiški knjigi (As).
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Opredelitev stavbnega zemljišča na tej parceli bi
pomenila vzpostavljanje nove razpršene gradnje, ki ni dopustna (6. odstavek 99. člena Prostorskega reda
Slovenije).
Poleg tega pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in
za presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena v okviru priprave OPN Občine Ivančna
Gorica. Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena poenotena merila tako za načrtovanje
razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje
stališč do pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni skladna z merili A1 (bliţina obstoječe
poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja), A2 (odnos do obstoječe morfologije poselitve) in A5
(komunalna opremljenost).
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
V primeru, da je objekt zgrajen legalno oziroma je bil postavljen pred letom 1967, se pripomba lahko
upošteva in se vriše stavbno zemljišče na podlagi podanih dokazil o legalnosti objekta oziroma uporabnega
dovoljenja, da je bil objekt zgrajen pred letom 1967.
KS IVANČNA GORICA
036 (337)
Parcela št. 621/57, k.o. Gorenja vas
Podpisana .......... in .........., vlagava pripombo na Občinski prostorski načrt (OPN) za parc. št. 621/57, k.o.
Gorenja vas. Na parceli 621/57, k.o. Gorenja vas sva pred leti, pred gradnjo stanovanjske hiše, ki stoji na parc.
št. 621/57 , k.o. Gorenja vas za katero imava veljavno gradbeno dovoljenje, št 351-93/2008-6(306), izdano
dne, 22.02.2008, postavila garaţo v velikosti 8x6 metrov v kateri sva si uredila začasno bivališče, ki nama
sluţi, da lahko spremljala gradnjo stanovanjske hiše. Objekt - garaţa sedaj sluţi svojemu namenu a zanj
nimava potrebnih dovoljenj. Pristojne sluţbe občine Ivančna Gorica prosimo, da nama omogoči legalizacijo
garaţe s tem, da se poveča zazidljivost območja v delu, kjer stoji garaţa. (tekstualna priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Po neformalni javni predstavitvi se je dokument precej
spremenil, delno zaradi podanih pripomb, še v večji meri pa zaradi upoštevanja smernic in usklajevanja z
nosilci urejanja prostora. Zato je bilo precej predlogov novih stavbnih zemljišč, ki so bila neformalno javno
predstavljena, umaknjenih iz dopolnjenega osnutka za formalno javno razgrnitev.
Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za
presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica.
Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena poenotena merila tako za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do
pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni skladna z merili A14 (proste ali večje načrtovane
površine za gradnjo v bliţini posega), B1 (najboljša kmetijska zemljišča).
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
037 (237)
Parcela št. 707/1, 718/2, k.o. Gorenja vas
Prosim za spremembo namembnosti parcele št. 718/2 k.o. Gorenja vas in dela parcele št. 707/1 k.o. Gorenja
vas (označeno na prilogi). Na parceli št. 718/2, sedaj kategorizirana kot gozd, je gospodarsko poslopje, parcela
19
št. 701/1, sicer kategorizirana kot travnik, pa tudi (tako zaradi breţine kot zaradi njene obremenitve s
sluţnostno potjo) v tem delu ni kvalitetno kmetijsko zemljišče. Gre za relativno majhne površine ne
najkvalitetnejših kmetijskih površin, tako da predlagane spremembe ne morejo biti problem ne z vidika
zmanjševanja kvalitetnih kmetijskih površin, ne z vidika prevelike kumulativne spremembe na nivoju občine.
(grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Opredelitev stavbnega zemljišča na tej parceli bi
pomenila vzpostavljanje nove razpršene gradnje, ki ni dopustna (6. odstavek 99. člena Prostorskega reda
Slovenije).
Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za
presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica.
Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena poenotena merila tako za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do
pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni skladna z merili A1 (bliţina obstoječe poselitve in
obstoječega ureditvenega območja naselja), A2 (odnos do obstoječe morfologije poselitve), A3 (vidna
izpostavljenost) in delno B1 (najboljša kmetijska zemljišča).
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
038 (137)
Parcela št. 1001/7, 1001/9, 1002/4, k.o. Stična
Zahtevek za spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 1001/7, 1001/9, 1002/4 vse k.o. Stična, ki se po
veljavnem prostorskem aktu nahajajo v ureditveni enoti z oznako I8-P-proizvodna enota bivši .......... - v enoti
z oznako D - delavnice in proizvodne hale, v dopolnjenem osnutku OPN pa so razvrščena v K2-druga
kmetijska zemljišča, v območje stavbnih zemljišč s podrobnejšo namensko rabo IG-gospodarske namene, v
enoto urejanja prostora (EUP) IVG-24 Gospodarska cona Malo Hudo - vzhod. (grafična in tekstualna priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Po neformalni javni predstavitvi se je dokument precej
spremenil, delno zaradi podanih pripomb, še v večji meri pa zaradi upoštevanja smernic in usklajevanja z
nosilci urejanja prostora. Zato je bilo precej predlogov novih stavbnih zemljišč, ki so bila neformalno javno
predstavljena, umaknjenih iz dopolnjenega osnutka za formalno javno razgrnitev. Ohrani se predlog redukcije
stavbnega zemljišča. Na tem območju je v urbanističnem načrtu Ivančne Gorice predvidena
ohranitev/zagotovitev zelenega pasu vzdolţ Stiškega potoka in je upoštevana tudi v strateškim delom OPN
OIG. Na sedaj nepozidanih stavbnih zemljiščih je zato predvidena ohranitev nepozidanih površin, ki so
pomemben integralni del zelenega sistema Iv. Gorice. Zeleni sistem tvorijo povezane površine obstoječih in
načrtovanih zelenih (gozdnih, kmetijskih, obvodnih, parkovnih) površin s pešpotmi. Površine za razvoj
industrije so v okviru načrtovane namenske rabe na območju Ivančne Gorice zagotovljene na drugih
površinah, ki so ustrezne z vseh relevantnih vidikov (urbanistični in funkcionalni in okoljski).
Poleg tega zemljišče leţi na območju katastrofalnih poplav (podatki MOP ARSO, 2009); izdelani sta bili dve
študiji Hidrološko – hidravlični študiji, ki sicer navajata, da so načrtovani posegi v prostor pogojno
sprejemljivi (predlagani so omilitveni ukrepi in ponovna preveritev potencialnih vplivov na okolje). Po
navodilih MOP-ARSO kot nosilca urejanja prostora je potrebno vsako hidrološko-hidravlično študijo
revidirati, šele nato je mogoče (skladno z revizijskim poročilom) upoštevati njene izsledke. Občina Ivančna
Gorica je omenjeno študijo poslala v revizijo v marcu 2011, vendar revizija do junija 2012 še ni izdelana.
Ne glede na izsledke pričakovane revizije se pripomba ne upošteva zaradi zgoraj navedenih urbanističnih
razlogov.
Poleg tega je Ministrstvo za okolje in prostor v dopisu Skupnosti občin Slovenije ter Zdruţenju občin
Slovenije pod številkama 35001-251/2008/2 in 35001-386/2008/2 z dne 17.10.2008, ki se nanaša na reševanje
problematike razpršene gradnje pri pripravi OPN, med drugim obrazloţilo, da »izguba moţnosti oziroma
dopustnosti gradnje ne pomeni poseganje v pridobljene pravice lastnikov zemljišč, saj s samo moţnostjo še ni
prav nič pridobljenega. Pravico do gradnje določenega objekta se pridobi šele z izdanim pravnomočnim
gradbenim dovoljenjem, nikakor pa ne s samo dopustnostjo gradnje, ki jo omogoča prostorski akt«.
20
039 (192)
Parcele na območju šolskega centra
039/1: Po robu območja ŠC, pravokotno na dostopno cesto (ob obeleţju pobratenja s Hirscheidom) se
predvidi cesta ŠC – Vir, tako da ne bi več tekla po sredini parkirišča in avtobusnega postajališča. Stara cesta je
bila za gradnjo športne dvorane prekinjena.
STALIŠČE 039/1: Pripomba se upošteva. Obrazloţitev: Javna pot se lahko uredi pravokotno na dostopno
cesto proti šolskemu centru, po območju z opredeljeno namensko rabo CDi, kar se dopolni v PIP za enoto
IVG-13.
039/2: Pri vrtcu je planirati kroţno cesto (od ŠC do parkirišča za vrtec in nazaj ob gozdu do ŠC)
STALIŠČE 039/2: Pripomba se upošteva. Obrazloţitev: Ureditev kroţne ceste okoli vrtca ali druga ustrezna
prometna rešitev (npr. kroţno obračališče) se lahko uredi ţe na podlagi veljavnega planskega akta, pa tudi na
podlagi OPN na območju z opredeljeno namensko rabo CDi, kar se dopolni v PIP za enoto IVG-13.
040 (283)
Parcele na območju zahodne obvoznice Ivančne Gorice
Po novem planu OPN občine Ivančna Gorica naj bi se v zahodnem delu Ivančne Gorice pristopilo k izgradnji
obvoznice do Stične. Načrtovana trasa grobo posega v kmetijska zemljišča in v edini sprehajalni ter mirni del
Ivančne Gorice, ki še ni obremenjen s prometom in cestnim hrupom. Dnevno se na tej trasi sprehaja veliko
število ljudi, staršev z otroci, sprehajalcev domačih ţivali in vsi so zgroţeni ob misli, da se bo ta pot
spremenila v pomembno prometno povezavo. Obstoječa makadamska pot omogoča sproščeno gibanje in
otroško igro, kar ne bo moţno ob predvideni izgradnji ceste, pa če tudi bodo ob njej zgrajeni pločniki, saj se
lahko zavedate, da je ni ograje, ki bi lahko preprečila morebitno nesrečo razigranih otrok z vozili na cesti in
odpravila hrup vozil.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Z obvoznico bo v odprt kmetijski prostor zunaj naselja
umeščen nov infrastrukturni vod, ki bo v okolju res povzročil spremembe, vendar bo hkrati izpolnjen osnovni
namen izgradnje obvoznice, ki je razbremenitev jedra Ivančne Gorice, izboljšan dostop v smeri Stične,
povečanje prometne varnosti in izboljšanje bivalnih pogojev v mestu. Gre za enega najpomembnejših
razvojnih projektov v občini Ivančna Gorica.
041 (257)
Parcela št. 778/47, k.o. Stična
Meja centralnih dejavnosti poteka v ravni črti tik za tovarno .......... proti Stični. Na tem področju so ţe sedaj
elektro vodi, kot je razvidno iz kart je predviden na tem zelenem pasu še visokonapetostni daljnovod. Skupaj z
moţem na tem področju posedujeva kmetijo in ni predstave, kako je to zemljišče tik ob .......... (daljnovodu)
še vedno tretirano kot najboljše kmetijsko zemljišče. Predlagam, da se meja območja centralnih dejavnosti
razširi za najmanj 250 m v smeri Stične.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena
v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica. Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena
poenotena merila tako za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje
sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni
skladna z merili A2 (odnos do obstoječe morfologije poselitve), A3 (vidna izpostavljenost), A14 (proste ali
večje načrtovane površine za gradnjo v bliţini posega), B1 (najboljša kmetijska zemljišča), B6 (koridorji večje
obstoječe ali načrtovane infrastrukture) – zemljišče je v koridorju veljavnega Drţavnega lokacijskega načrta
za daljnovod 2x110 kV RTP Grosuplje – RTP Trebnje, Uradni list RS, št. 71/10.
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
21
042 (221)
Parcela št. 50, 53/1, k.o. Gorenja vas
Stanovanjski sklad RS, javni sklad (v nadaljevanju SSRS) kot lastnik zemljišč št. 50 in 53/1 k.o. Gorenja vas,
v Ivančni Gorici, ki predstavljata del zemljišč znotraj Zazidalnega načrta 14/a „Novi center", Ivančna Gorica,
v podanem roku, posreduje pripombe in predloge za dopolnitev razgrnjenega gradiva OPN.
I. Uvod
Skupaj z občino SSRS ţe več let sodeluje pri postopku sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta 14/a
„Novi center", Ivančna Gorica, ki je trenutno v fazi dopolnitve gradiva po ţe izvedeni javni razgrnitvi. V
skladu s predhodnimi dogovori z Občino Ivančna Gorica, vezano na spremembe veljavnega prostorskega akta
- Zazidalni načrt 14/a „Novi center", Ivančna Gorica, je bil Občini Ivančna Gorica ţe v juliju 2007, s strani
SSRS, pisno izkazan interes za Spremembo ZN 14/a »Novi center, Ivančna Gorica«.
Interes za spremembo je izkazala tudi Občina Ivančna Gorica, ki je lastnica sosednjih zemljišč. Občina
Ivančna Gorica je pobudo SSRS tudi sprejela in v Ur. I. RS št. 90/2007 je bil objavljen Sklep o začetku
postopka sprememb in dopolnitev ZN 14/a „Novi center" Ivančna Gorica, v katerem so navedeni tudi bistveni
razlogi za spremembo prostorskega akta.
In prav na teh razlogov, ki predstavljajo tudi izhodiščne elemente za investiranje SSRS na tem območju vas
ţelimo ponovno opozoriti na nekaj dejstev.
Z javnim natečajem, sproţenim na podlagi sklepa občine je bila januarja 2008, pridobljena idejna zasnova
(urbanistično arhitekturna), ki je izdelana v skladu z interesom SSRS, za zagotavljanje primernih stanovanj za
ciljne skupine kot so mladi, mlade druţine, mladi izobraţenci ...v manjših stanovanjskih blokih.
V sodelovanju z načrtovalcem Struktura d.o.o. in Občino Ivančna Gorica je SSRS sprotno sodeloval pri vseh
dosedanjih postopkih spremembe ZN, zato izraţa začudenje, da izdelovalec gradiva OPN in predstavniki
občine niso upoštevali ţe posredovanih pripomb v času neformalne javne razgrnitve, posredovanih na občino
s strani SSRS dne 11.02.2010.
SSRS se je seznanil z dostopnim tekstualnim in grafičnim gradivom, ki ga je občina predstavila v okviru javne
predstavitve dopolnjenega osnutka OPN Občina Ivančna Gorica v času od 05.12.2011 do 10.01.2012, s
katerim je občina vključila javnost v postopek. Skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Ur. I. RS št.
33/07) je namreč v postopku priprave OPN predvidena javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN.
S strani SSRS je bilo po pregledu dokumentacije dostopne na http://www.ivancna-gorica.si/aktualno/obcinskiprostorski-nacrt/ ugotovljeno, da so strokovne sluţbe Občine Ivančna Gorica pri pripravi predmetnega
gradiva, očitno prezrle stanje dosedanjih postopkov za spremembe in dopolnitve prostorskih aktov, ki jih je v
sodelovanju z občino vodil in izvedel SSRS (načrtovalec Struktura d.o.o.), zato vam posredujemo nekaj
pripomb oz. dopolnitev, ki bi glede na potekajoče postopke, morale biti upoštevane v končni obliki Odloka
OPN, da bo sploh omogočena izvedba postopkov sprememb in dopolnitev na podlagi veljavnega Sklepa o
začetku postopka sprememb in dopolnitev ZN 14/a „Novi center" Ivančna Gorica.
Upoštevajo naj se tudi ţe uradno in pravilno podane pripombe s strani SSRS v času neformalne javne
razgrnitve posredovane dne 10.02.2011.
II. Opredelitev namenske rabe
Prav tako izrecno opozarjamo, da je na predmetnem območju Zazidalnega načrta 14/a „Novi center", Ivančna
Gorica po veljavnem ZN v Gruči 2 ţe predvidena večstanovanjska gradnja z nizkimi bloki, torej je za to
območje ţe bila določena namenska raba, ki bi po razgrnjenemu gradivu OPN ustrezala - Podrobnejši PIP za
urbano večstanovanjsko pozidavo (SSv) in tipologiji zazidave: večstanovanjska prostostoječa hiša, vila blok,
bloki, bloki v nizih, kareji, ipd.
Po pregledu razgrnjenega gradiva OPN smo predvsem v grafičnem delu gradiva opazili razhajanja glede
namenske rabe (del zemljišča št. 50 je namreč označen oz. obarvan kot CU - osrednja območja centralnih
dejavnosti - jedra naselij in del zemljišča št. 50 (in zemljišče št. 53/1 v celoti) je tudi označeno oz. obarvano
kot SSs -urbana prostostoječa stanovanjska pozidava, ki ne dopušča ustrezne tipologije pozidave, za
načrtovano gradnjo SSRS.
STALIŠČE 042/1: Pripomba se upošteva. Obrazloţitev: Namenska raba v OPN se uskladi s spremembo
zazidalnega načrta, ki je v pripravi. Območje vzhodno od interne ceste se opredeli kot SSv ter z določilom v
enoti urejanja prostora (EUP) IVG-OPPNb, da se dopusti pozidava skladno z zazidalnim načrtom oz. njegovo
spremembo. Usklajeno s spremembo v odloku o OPN se popravi tudi grafični del.
22
III. V nadaljevanju predmetne pripombe razlagamo podrobneje:
Pripombe se nanašajo na:
1. Splošne pripombe
2. Strateški del
3. Izvedbeni del
4. Dopolnitve v grafičnih prilogah
1. Splošne pripombe:
Zemljišča št. 50 in 53/1 k.o. Gorenja vas se nahajajo v območju veljavnega Zazidalnega načrta 14/a „Novi
center", Ivančna Gorica (Ur. I. RS št. 38/2003, ter dopolnitev 67/03 ter Uradni Vestnik Občine Ivančna
Gorica, št. 6/03 in 2/04). V postopku je Sprememba in dopolnitev Odloka o Zazidalnem načrtu 14/a „Novi
center", Ivančna Gorica (Ur. I. RS št. 90/2007 - objavljen Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev
ZN 14/a „Novi center" Ivančna Gorica) in ţe izvedena javna razgrnitev ter sprejeta stališče do pripomb v času
javne razgrnitve s strani občine Ivančna Gorica.
Predlagamo, da se v OPN tekstualnem in grafičnem prikazu na območju ZN 14/a „Novi center" Ivančna
Gorica (na zemljiščih št. 50 in 53/1 k.o. Gorenja vas) povzamejo vsebine, ki so v gradivu Sprememb in
dopolnitev Odloka o Zazidalnem načrtu 14/a „Novi center", Ivančna Gorica (Ur. I. RS št. 90/2007 - objavljen
Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev ZN 14/a „Novi center" Ivančna Gorica) ţe usklajene med
SSRS in Občino oziroma predlagamo, da se za območja ZN, v primeru, da postopki po sklepu o spremembi
predmetnega ZN ne bodo dokončani do sprejema OPN v tekstualnem delu doda besedilo: »Za območja z ţe
sprejetim ZN in za katera je ţe začet postopek Sprememb in dopolnitev ZN se prevzamejo in veljajo določbe
iz omenjenih podrobnejših prostorskih aktov«.
STALIŠČE 042/2: Pripomba se smiselno upošteva. Obrazloţitev: Smiselno se dopolni zadnji, šesti
odstavek 129. člena (splošni pogoji za pripravo, spremembo ali dopolnitev OPPN) oz. po potrebi drugi s tem
povezani členi.
Pripombe v obliki predlogov in komentarjev k členom:
Uvodne določbe
5. člen: Tolmačen je izraz »Večstanovanjska stavba«, ponekod je uporabljen izraz »stanovanjski bloki«,
predlagamo poenoteno uporabo izrazov oziroma opisati besedo tolmačenje.
STALIŠČE 042/3: Pripomba se smiselno upošteva. Obrazloţitev: 5. člen se glede izraza »Večstanovanjska
stavba« smiselno poenoti z drugje uporabljenim izrazom »stanovanjski bloki« oz. obratno, tako da se izrazi
uskladijo.
2. Strateški del:
29. člen: (14) - (15) Načrtovana gradnja prenosnega plinovoda, plin naj bi predstavljal dolgoročni vir za
ogrevanje, pripravo tople vode in kuhanje v stanovanjskih naseljih.. oz. mestih večjega zgoščevanja odjema.
Do izgradnje plinovodnega omreţja se pri večjih posegih preveri moţnost začasne uporabe utekočinjenega
naftnega plina,.... Opozarjamo na Pravilnik PURES 2010 - Zemeljski plin (toč. 14), omenjen kot dolgoročni
vir za ogrevanje, sam po sebi ne zadošča zahtevi skladno s PURES 2010 po zagotavljanju določenega deleţa
zelene energije. Predlagamo, da se v besedilo doda, da se pri zasnovi večstanovanjskih sosesk dosledno
upoštevajo zahteve URE in OVE podane v PURES 2010 in drugo obvezujočo zakonodajo.
STALIŠČE 042/3: Pripomba je že upoštevana. Obrazloţitev: V drugem odstavku 29. člena je določeno
»Pri načrtovanju energetskih sistemov imajo prednost sistemi, ki omogočajo hkratno proizvodnjo več vrst
energije, zlasti toplotne in električne energije ter izrabo obnovljivih virov energije, predvsem lesne biomase in
sonca.« Ker celotne potrebe po energiji ni moţno zagotavljati zgolj z obnovljivimi viri energije, je v odloku
puščena moţnost tudi oskrbe z zemeljskim plinom, saj je na območju občini predviden izgradnja prenosnega
plinovoda in merilno regulacijske postaje. Zemeljski plin predstavlja enega od energentov, s katerim bo v
bodoče moţno zagotavljati potrebno po energiji predvsem na gosteje poseljenem območju občine. Pri gradnji
objektov je potrebno upoštevati določila PURES 2010, pri čemer ta odlok nikakor ne spreminja teh določil,
zgolj dopušča različne moţnosti in daje prednost (kot je to zapisano v drugem odstavku) soproizvodnji in
izrabi obnovljivih virov energije.
23
40. člen (oblikovna podoba naselij)
2.5.5 Urbanistično oblikovanje naselij
V območju ZN 14/a „Novi center", Ivančna Gorica, „Gruča 1"- predvideno novo krajevno središče, za
katerega je posebej pomemben koncept javnega prostora in pravilna prometna rešitev (tudi mirujočega dovolj zunanjih parkirnih površin in dodatno zagotovljeno parkiranje v podzemnih garaţah). Nujno je izdelati
pravilni koncept prometnih povezav med območji in trenutnim centrom mesta ter koncept premostitev čez
ţelezniško progo.
STALIŠČE 042/5: Pripomba se smiselno upošteva. Obrazloţitev: 42. člen (koncept razvoja naselja Ivančna
Gorica) določa ključne določila razvoja mesta Ivančna Gorica. V drugem odstavku določa »V širšem smislu
se jedro naselja nadaljuje v krakih proti avtocesti (trgovski centri ipd.), proti Stični in proti Šentvidu, kjer se
razvijajo mestotvorne centralne dejavnosti: oskrbne, storitvene, druţbene, turistične in druge.« To določilo se
smiselno dopolni z določili, da se juţno od ţelezniške proge (med ţelezniško progo in avtocesto) razvija novi
center Ivančne Gorice. Smiselno se dopolni tudi osmi odstavek tega člena, v katerem se določila glede
prometnih ureditev dopolnijo z določili o urejanju tekočega in mirujoče prometa ter peš in kolesarskega
prometa. Skladno s tem se po potrebi dopolni tudi 40. člen (oblikovna podoba naselij).
41. člen (urbanistični načrti)
2.6. Koncept prostorskega razvoja urbanih središč, za katera je izdelan urbanistični načrt: Ivančna Gorica.
Kdaj bo izdelan urbanistični načrt za Ivančno Gorico, ali bo izdelan vzporedno z OPN?
STALIŠČE 042/6: Pripomba se obrazloži. Obrazloţitev: Urbanistični načrt Ivančna Gorica je ţe izdelan in
je bil javno razgrnjen kot ena od obveznih prilog dopolnjenega osnutka OPN.
42. člen (koncept razvoja naselja Ivančna Gorica)
Ţe ime območja ZN 14/a „Novi center", Ivančna Gorica nakazuje, da naj bi to območje predstavljalo novi
center Ivančne Gorice, na območju Gruče 1 je zagotoviti oz. omejiti ustrezno dejavnost in obliko pozidave
napram odprtemu prostoru, zagotoviti prostor za trg in ustrezno velike površine za parkiranje na parterju (ki so
nujne za centralne dejavnosti).
STALIŠČE 042/7: Kot stališče 042/5.
61. člen (usmeritve za ohranjanje naravnih kakovosti)
2.7.2 Usmeritve za prostorski razvoj na posebnih območjih
Cerkveni hrib - naj se ohranja kot zelena identiteta! Predlagana dodatna širitev območja pokopališča proti
predvidenemu območju stanovanjskega naselja Gruča 2 je neprimerna in moteča za namenskost bivanja
mladih druţin z otroki, zato naj se ohrani ločevalni vmesni zeleni pas in mestni park s počivališči in igrali.
STALIŠČE 042/8: Pripomba se smiselno upošteva. Obrazloţitev: 61. člen se smiselno dopolni še glede
določil o varovanju nepozidanega cerkvenega griča. Obseg območja za pokopališče se uskladi z rešitvami iz
postopka sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za Novi center. Popravki se naredijo v tekstualnem delu
(odloku o OPN) in v grafičnem delu OPN.
66. člen in 67. člen
2.8 Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč (PNR) in
2.9 Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev (PIP)
Glej pripombe h grafiki (enaka podloga)
1. Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe...M 1:50 000
2. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora... M 1:5000
STALIŠČE 042/9: Glej stališča k pripombam na grafične priloge, to je stališča 042/20 do 042/25.
3. Izvedbeni del:
69. člen (razlagalna določba)
»Izvedbeni del OPN deli prostor občine na posamezne enote urejanja prostora (EUP), za katere določa
osnovno namensko rabo, PNR, PIP in območja, za katere se določi posebni PIP«
Člen pravi: »....,pri čemer posebni PIP za posamezne EUP podrobneje določajo, dopolnjujejo, lahko pa tudi
izključujejo splošne ali podrobnejše PIP...«
Predlagamo (kot smo navedli ţe zgoraj), da se za območja z ţe sprejetim OPPN oz. ZN doda besedilo:
24
Za območja z ţe sprejetim ZN in za katera je ţe začet postopek Sprememb in dopolnitev ZN se prevzamejo in
veljajo določbe iz omenjenih podrobnejših prostorskih aktov.
STALIŠČE 042/10: Kot stališče 042/2.
70. člen (splošna določila o EUP)
3.1 Enote urejanja prostora, namenska raba in dopustna izraba prostora
(7) EUP za katero se pripravi ali je ţe veljaven OPPN ali drugi prostorski izvedbeni akt, je označena še z
oznako OPPN, ter zaporedno številčno in po potrebi še črkovno oznako EUP;
Ali se preimenuje v OPPN? - Zazidalni načrt 14/a „Novi center", Ivančna Gorica (Ur. I. RS št. 38/2003, ter
dopolnitev 67/03 ter Uradni Vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 6/03 in 2/04), saj je v postopku Sprememba in
dopolnitev Odloka o Zazidalnem načrtu 14/a „Novi center", Ivančna Gorica (Ur. I. RS št. 90/2007 - objavljen
Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev ZN 14/a „Novi center" Ivančna Gorica).
Predlagamo (kot smo navedli ţe zgoraj), da se za območja z ţe sprejetim OPPN oz. ZN doda besedilo: Za
območja z ţe sprejetim ZN in za katera je ţe začet postopek Sprememb in dopolnitev ZN se prevzamejo in
veljajo določbe iz omenjenih podrobnejših prostorskih aktov.
STALIŠČE 042/11: Kot stališče 042/2.
71. člen (splošna določila o namenski rabi in PNR prostora ter tipologija gradnje)
2. Po pravilniku OPN - Preglednica 1: Območje podrobnejše namenske rabe - Površine PNR
S - območja stanovanj, SS - Stanovanjske površine, oznaka SSv - urbana večstanovanjska pozidava
Predlagamo, da se pri določanju območij podrobnejše namenske rabe pod to poglavje uvrsti tudi blokovno
stanovanjsko gradnjo na Območju Gruče 2 - torej oznaka SSv.
C - območja centralnih dejavnosti, CU - osrednja območja centralnih dejavnosti
(v 112. členu podan opis za tipologijo zazidave: eno in večstanovanjske hiše v nizu ali prostostoječe hiše ter
stavbe, namenjene javni rabi, v tipologiji historične zazidave,...)
Nujno popraviti oznako in barvo na območju zemljišč Gruče 2 - v oznako SSv: Po pregledu razgrnjenega
gradiva OPN smo predvsem v grafičnem delu gradiva opazili razhajanja glede namenske rabe (del zemljišča
št. 50 je namreč označen oz. obarvan kot CU - osrednja območja centralnih dejavnosti - jedra naselij in del
zemljišča št. 50 (in zemljišče št. 53/1 v celoti) je tudi označeno oz. obarvano kot SSs -urbana prostostoječa
stanovanjska pozidava, ki ne dopušča ustrezne tipologije pozidave, za načrtovano gradnjo SSRS.
STALIŠČE 042/12: Kot stališče 042/1.
76. člen (splošni PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del)
Predlagamo (kot smo navedli ţe zgoraj), da se za območja z ţe sprejetim OPPN oz. ZN doda besedilo:
Za območja z ţe sprejetim OPPN oz. ZN in za katera je ţe začet postopek Sprememb in dopolnitev ZN veljajo
določbe iz omenjenih podrobnejših prostorskih aktov in ne splošni PIP.
STALIŠČE 042/13: Kot stališče 042/2.
77. člen (splošni PIP o legi objektov)
Dopolniti novo točko z besedilom: ...kadar se nova stanovanja pridobivajo na območjih, ki se urejajo z
veljavnim OPPN oz. ZN, se normativi iz zgornjih odstavkov ne uporabljajo.
regulacijske linije (odmik od javnih cest)
odmik od sosednjih zemljišč
STALIŠČE 042/14: Kot stališče 042/2.
78., 79. člen in 80., 81., 82., člen
Dopolniti novo točko z besedilom: ...kadar se nova stanovanja pridobivajo na območjih, ki se urejajo z
veljavnim OPPN oz. ZN, se normativi iz zgornjih odstavkov ne uporabljajo.
delitev parcel,
višina vkopov in nasipov,
višina opornih zidov,
odmik od podzemnih komunalnih vodov,
zasaditev površin v javni rabi,
25
zagotoviti ...m2 zelenih površin/na stanovanje,
površine za igro mlajših otrok in igrišče za mladostnike,
parkirne površine - zahteva za stanovanjske stavbe 1,5 pm /stanovanje + 10% obiskovalci,
STALIŠČE 042/15: Kot stališče 042/2.
83. člen (pridobitev strokovnih rešitev za prostorske ureditve)
Definirati za katera območja oz. vrsto gradnje so strokovne rešitve z javnim natečajem nujne.
Dodati besedilo: V kolikor se s strokovno rešitvijo z javnim natečajem pokaţejo boljše rešitve za pozidavo
določenega območja se upoštevajo PIP iz natečajne rešitve.
STALIŠČE 042/16: Pripomba je že upoštevana. Obrazloţitev: v 83. členu je ţe določeno, da je »1.
Obveznost pridobitve strokovnih rešitev z javnim natečajem ali pridobitve najmanj dveh ali več variantnih
rešitev za prostorske ureditve določena v posebnih PIP za posamezne EUP. 2. Za druge prostorske ureditve je
pridobitev strokovnih rešitev z javnim natečajem obvezna, če je določena s predpisi o javnih natečajih.«
84., 85. člen (splošni PIP za GJI in za gradnjo in urejanje cestnega omreţja)
Dopolniti novo točko z besedilom: ...kadar se nova stanovanja pridobivajo oz. se ureja stanovanjsko območje
z novim cestnim omreţjem na območjih, ki se urejajo z veljavnim OPPN oz. ZN, se normativi iz zgornjih
odstavkov ne uporabljajo.
(9) Predlagamo, da se dovoli minimalni prečni profil lokalnih cest 2x2,75m, na podlagi izdelane strokovne
študije in glede na izsledke prometne obremenitve lokalne ceste.
STALIŠČE 042/17: Kot stališče 042/2.
86. člen (splošni PIP za gradnjo in urejanje parkirnih mest in garaţ)
Dopolniti novo točko z besedilom: ...kadar se nova stanovanja pridobivajo na območjih, ki se urejajo z
veljavnim OPPN oz. ZN, se normativi iz zgornjih odstavkov ne uporabljajo.
STALIŠČE 042/18: Kot stališče 042/2.
111. člen 3.5 Podrobnejši PIP za območja stanovanj: 1. S - Območja stanovanj:
Zemljišča št. 50 in 53/1 k.o. Gorenja vas se nahajajo v območju veljavnega Zazidalnega načrta 14/a „Novi
center", Ivančna Gorica (Ur. I. RS št. 38/2003, ter dopolnitev 67/03 ter Uradni Vestnik Občine Ivančna
Gorica, št. 6/03 in 2/04). V postopku je Sprememba in dopolnitev Odloka o Zazidalnem načrtu 14/a „Novi
center", Ivančna Gorica (Ur. I. RS št. 90/2007 - objavljen Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev
ZN 14/a „Novi center" Ivančna Gorica).
Ţe v veljavnem ZN je na območju „Gruče 2" načrtovana gradnja prostostoječih stanovanjskih blokov. V
načrtovani Spremembi ZN, po strokovnih podlagah izdelanih s strani SSRS, je načrtovalec Struktura
seznanjen, da SSRS na tem območju načrtuje izključno večstanovanjsko gradnjo.
Območje zemljišč št. 50 in 53/1 k.o. Gorenja vas je nujno označiti z oznako SSv!
STALIŠČE 042/19: Kot stališče 042/1.
Pripombe h grafičnim prilogam:
Grafična priloga 3. Prikaz območij enot urejanja prostora
Predlagamo, da se za zemljišča št. 50 in 53/1 k.o. Gorenja vas, poenoti namenska raba in tudi na podlagi ţe
izdelanih strokovnih podlag za komunalno in infrastrukturno ter energetsko opremo - dopolni grafiko s
pravilnim prikazom obstoječih vodov ter cest (oz. GJI) in s pravilnim prikazom načrtovane GJI ter energetskih
objektov.
Napačne so oznake podrobnejše namenske rabe SSs namesto pravilno SSv in del območja je nepravilno
označen z CU.
STALIŠČE 042/20: Kot stališče 042/1.
115. člen
25. ZK - pokopališča:
Upoštevati ustrezni odmik pokopališča ter prilagoditi pogojem, ki veljajo za območja, na katera mejijo,
posebej, če mejijo na stanovanjska območja, nujno upoštevati odmik od načrtovane Gruče 2.
26
V dopolnjenem OPN je območje pokopališča še razširjeno proti stanovanjskemu naselju Gruča 2 - neprimerno
in moteče!
STALIŠČE 042/21: Kot stališče 042/8.
128. člen (PIP na območjih predvidenih OPPN)
V preglednico dodati območja, za katere je ţe izdelan OPPN oz. območja za katera je sprejet ZN in dodati tudi
opombo, da je začet postopek spremembe.
Zemljišča št. 50 in 53/1 k.o. Gorenja vas se nahajajo v območju veljavnega Zazidalnega načrta 14/a „Novi
center", Ivančna Gorica (Ur. I. RS št. 38/2003, ter dopolnitev 67/03 ter Uradni Vestnik Občine Ivančna
Gorica, št. 6/03 in 2/04). V postopku je Sprememba in dopolnitev Odloka o Zazidalnem načrtu 14/a „Novi
center", Ivančna Gorica (Ur. I. RS št. 90/2007 - objavljen Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev
ZN 14/a „Novi center" Ivančna Gorica).
STALIŠČE 042/22: Pripomba se obrazloži. Obrazloţitev: v 128. členu (splošni pogoji za urejanje območij,
za katere se pripravi OPPN) predmetni zazidalni načrt ni naveden, saj na tem prostoru ţe velja obstoječ ZN,
medtem ko 128. člen določa območja, za katera se pripravi OPPN. V 132. členu (veljavnost in prenehanje
veljavnosti planskih in izvedbenih aktov) je na tem območju naveden veljavni Zazidalni načrt I4/a Novi center
Ivančna Gorica (prva faza), ki ostane v veljavi do preklica (torej do sprejetja sprememb in dopolnitev. V
prilogi 1: POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP (PPIP)
1.1 Posebni PIP za EUP na območju UN Ivančna Gorica, pa je na območje predmetne tudi navedeno, da na
območju velja zazidalni načrt ter da ostane v veljavi do preklica. Ko bodo sprejete spremembe in dopolnitve
veljavnega ZN (ki so v pripravi), bodo stopile v veljavo le-te in v OPN je to ustrezno določeno.
132. člen (veljavnost in prenehanje veljavnosti planskih in izvedbenih aktov)
Ţe sprejet Zazidalni načrt 14/a „Novi center", Ivančna Gorica (Ur. I. RS št. 38/2003, ter dopolnitev 67/03 ter
Uradni Vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 6/03 in 2/04) - Ostane v veljavi do preklica?
V postopku je Sprememba in dopolnitev Odloka o Zazidalnem načrtu 14/a „Novi center", Ivančna Gorica (Ur.
I. RS št. 90/2007 - objavljen Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev ZN 14/a „Novi center"
Ivančna Gorica) in izvedena razgrnitev dopolnjenega osnutka.
STALIŠČE 042/23: Kot stališče 042/22.
137. člen (neskladje med določili tega odloka in določili veljavnih OPPN)
Definirati je potrebno veljavnost prostorskih aktov v primeru, da bo OPPN oz. ZN za katerega se je ţe začel
postopek Sprememb in dopolnitev s Sklepom, sprejet pred OPN in preučiti ali so odstopanja dovoljena
skladno s 137. členom.
STALIŠČE 042/24: Pripomba se obrazloži. Obrazloţitev: v 137. členu odloka je ustrezna navedba »V
primeru neskladja med določili tega odloka in določili veljavnih OPPN se uporabljajo določila OPPN.«
Uskladitev morebitnih neskladij med OPN v pripravi in ZN v pripravi se smiselno zagotovi v tem postopku –
v postopku priprave OPN.
4. Dopolnitve v grafičnih prilogah:
Iz prikazane grafike niso razvidne oznake in obseg območij z veljavnim ZN, OPPN,...
Prikazati grafiko - stavbna zemljišča na podlagi prikaza teh zemljišč v veljavnem planskem aktu....
Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe...M 1:50 000 korigirati grafiko v skladu s
pripombami h grafiki 3 - Prikaz območij enot urejanja prostora...
Grafični list z oznako 3: Prikaz območij enot urejanja prostora-dopolniti po pripombah SSRS za –
zemljišča št. 50 in 53/1 k.o. Gorenja vas (namenska raba, manjka oznaka ZN, obstoječe komunalne vode
uskladiti z aţurnimi podatki KPJG in za predvideno GJI in prometne povezave. Nujno uskladiti z načrtovano
Spremembo ZN.
Pregledna karta ključnih GJI na območju: Gruča 2 še vedno ne vsebuje predvidenih novih komunalnih
vodov skladno z izdelanimi strokovnimi podlagami in načrtovanimi spremembami ZN.
Grafični list z oznako 3: Prikaz območij enot urejanja prostora - dopolniti - zemljišča št. 54/12, k.o.
Gorenja vas, je del Gruče 2.
V veljavnem ZN je večji del parcele št. 54/12, k.o. Gorenja vas označen kot Ohranitev obstoječih
travnatih površin - zelena veduta cerkvenega hriba in ta pas hkrati predstavlja naravovarstveni pas, kot odmik
stanovanjskega dela od načrtovanega stanovanjskega naselja.
27
Na območju dela parcele 54/12 (zaledje cerkvenega griča) je podrobna namenska raba označena kot
ZK-pokopališče (prestavitev in razširitev). Ostali del parcele je označen kot stanovanjski. Med stanovanjskim
delom in pokopališčem ni predvidene v OPN nobene zelene vmesne cone.
Predlagamo, da se zeleni pas (zelenica in mestni park) med stanovanjsko gradnjo in pokopališčem
poveča na celotno parcelo 54/12, razen na območju, kjer je predvidena postavitev bloka 10c in parkirišča.
Grafični list z oznako 3: Prikaz območij enot urejanja prostora - dopolniti tudi na območju parcel 54/1
in 54/13 - ţe izveden poslovilni objekt in načrtovano pokopališče (ZK). Pokopališče je v dopolnjenem
predlogu OPN povečano in prestavljeno na parcelo 54/12.
STALIŠČE 042/25: Pripombe se smiselno upoštevajo. Obrazloţitev: grafični del se uskladi z veljavnim
zazidalnim načrtom oz. s spremembami in dopolnitvami ZN v pripravi. Glej tudi stališče 042/1.
IV. Zaključek:
Po vsem zgoraj navedenem naj poudarimo, da bi po mnenju SSRS za uspešnost realizacije investicije ter
dolgoletnega skupnega prizadevanja glede sprememb in dopolnitev veljavnega prostorskega akta - Zazidalni
načrt 14/a „Novi center", Ivančna Gorica, vse naše pripombe in vsi v nadaljevanju podani predlogi za
dopolnitev, morali biti upoštevani v končni vsebini in obliki Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine
Ivančna Gorica.
Prav tako naj opozorimo, da je SSRS na omenjenem območju večji lastnik nepremičnin, da delujemo v
javnem interesu, da smo svoje pripombe ţe podali v času neformalne javne razgrnitve - 11.02.2010 ter, da ste
na podlagi naše pobude sprejeli sklep o postopku sprememb in dopolnitev prostorskega akta - Zazidalni načrt
14/a „Novi center", Ivančna Gorica, kije rokovno popolnoma preseţen.
SSRS ima interes, da se s prostorskimi akti, ob upoštevanju veljavne zakonodaje in pomena projektov SSRS
omogoči čim bolj smotrna, ekonomsko in prostorsko učinkovita ter potrebam SSRS (in njegovih ciljnih
skupin potrošnikov) prijazna realizacija investicije, zato apeliramo, da naše pripombe in predloge v celoti
upoštevate. Za morebitna pojasnila smo vam na voljo ter vas v javnem interesu naprošamo za čimprejšnji
pisni odgovor.
043 (51)
Parcela št. 748/3, k.o. Stična
Sedanje stanje zemljišča je glede na to, da je bil izdan in so v njem navedeni podatki in določila z
dovoljenjem, da se na tem območju lahko gradi. Upam in si ţelim, da boste mojo vlogo pozitivno rešili.
Vlagam ţe celih 20 let. (tekstualna priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Po neformalni javni predstavitvi se je dokument precej
spremenil, delno zaradi podanih pripomb, še v večji meri pa zaradi upoštevanja smernic in usklajevanja z
nosilci urejanja prostora. Zato je bilo precej predlogov novih stavbnih zemljišč, ki so bila neformalno javno
predstavljena, umaknjenih iz dopolnjenega osnutka za formalno javno razgrnitev.
Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za
presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica.
Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena poenotena merila tako za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do
pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni skladna z merili 1 (merilo skladnosti z vizijo in cilji
prostorskega razvoja občine) – gre za širjenje razpršene gradnje; A2 (odnos do obstoječe morfologije
poselitve), A4 (dostopnost), A14 (proste ali večje načrtovane površine za gradnjo v bliţini posega), B1
(najboljša kmetijska zemljišča), B4 (območja varstva narave in kulturne dediščine).
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
044 (225)
Parcela št. 988/172, k.o. Stična
V načrtu OPN ni vrisana parcela št. 988/172, k.o. Stična, ki je bila evidentirana v marcu 2011, odkup in
prenos lastništva pa smo opravili v avgustu 2011. Ob pripravi kupoprodajne pogodbe, je Občina Ivančna
28
Gorica izdala potrdilo o namenski rabi zemljišča iz katerega je razvidno (kot tudi iz obstoječega prostorskega
načrta), da je omenjena parcela opredeljena kot stavbno zemljišče in je bilo zaradi tega ob sklenitvi tako tudi
cenovno ovrednotena. Prosim, da se za omenjeno parcelo ne spreminja opredelitve in da še naprej ostane
stavbno zemljišče. (tekstualna in grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se upošteva. Obrazloţitev: Ohrani se obstoječe stavbno zemljišče na omenjeni
parceli, in sicer z namensko rabo SSs.
045 (212)
Parcela št. 778/48, k.o. Stična
Predlagam, da se meja območja centralnih dejavnosti (za tovarno .......... proti cesti Iv. Gorica-Stična) razširi
za najmanj 100 metrov v smeri strateške širitve proti Stični. (glej priponko slikal - rdeče obarvano). Na tem
področju ţe potekajo energetski vodi, po prostorskem načrtu pa je v tem območju predvidena gradnja tudi
visokonapetostnega električnega omreţja. Bliţina tovarne .........., ki s svojim hrupnim obratovanjem,
predvsem pa z onesnaţevanjem vpliva na bliţnjo okolico. Zaradi tega smatram, da to zemljišče v tem
najoţjem pasu ni primerno za kmetijsko zemljišče, oziroma kot območje zelenih površin. (tekstualna in
grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena
v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica. Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena
poenotena merila tako za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje
sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni
skladna z merili A2 (odnos do obstoječe morfologije poselitve), A3 (vidna izpostavljenost), A14 (proste ali
večje načrtovane površine za gradnjo v bliţini posega), B1 (najboljša kmetijska zemljišča), B6 (koridorji večje
obstoječe ali načrtovane infrastrukture) – zemljišče je v koridorju veljavnega Drţavnega lokacijskega načrta
za daljnovod 2x110 kV RTP Grosuplje – RTP Trebnje, Uradni list RS, št. 71/10.
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
046 (389)
Parcela št. 96/3, k.o. Gorenja vas
1. Podajam pripombo na postavitev določenih reklamnih panojev in sicer: Na parceli št. 96/3, k.o. 1820 ter
postavitev panojev v industrijski coni glede smeri postavitve. Glede na samo varnost voznikov in izgleda bi
bilo bolje,da se reklamni panoji postavijo pravokotno na cesto(označeno na skici).
2. Glede oglaševanja ob avtocesti predlagam,da se legalizirajo obstoječi reklamni panoji v velikosti 15x6m ter
se njihovo število omeji na samo 6 panojev v občini. V vseh občinah, ki leţijo ob avtocesti dovolijo postavitve
mega reklamnih panojev v dimenzijah 15*6m! Slike v prilogi!
3. Oglaševanje za potrebe občine. Predlagam,da za ta namen občina nameni prostor na občinskih parcelah in
sicer na dveh lokacijah:1. vstop v ind. cono parc. št. 27/42 (2 panoja) ter 2. parc.št. 27/36, 27/38 (2 panoja).
Reklame panoje bi postavil na svoje stroške, občina pa bi jih lahko občasno uporabljala za oglaševanje svojih
prireditev z predhodnim dogovorom.
4. Komunalna taksa: Komunalna taksa se predvidoma določa in plačuje v primerih,ko občina da na razpolago
občinske parcele za postavitev reklamnih panojev. Od tu tudi črpa komunalno takso in sicer se določijo cone
ter se ovrednotijo npr. l. cona-strogi center (50 točk).II. cona okroţje (30 točk)... (tekstualna in grafična
priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: V konceptu oglaševanja v občini so v OPN v prilogi 3
določena merila, s katerimi se bo dosegla čim bolj kakovostna postavitev panojev v prostor, da bodo usklajeni
z merilom in značajem okoliškega prostora, da so vzporedno s cestiščem ali pravokotno na cestišče in drugo.
V konkretnem primeru parcela št. 96/3, k.o. Gorenja vas je določena postavitev vzporedno s cestiščem (glej
grafično prilogo 3.1). Prečne postavitve so dopustne le, kjer v ozadju panoja avtocesta, ali so na objektu. V
29
drugih primerih, kjer bi prečno postavljeni panoji ovirali značilne poglede, pa so predlagane vzporedne
postavitve, saj ni dopustno, da bi panoji na robovih primestnih naselij zakrivali pogled na odprt prostor ali
naselje.
V skladu s Prilogo 3: Podrobni PIP za postavitev objektov za oglaševanje se ne legalizira obstoječih
reklamnih panojev, ampak se uvede nov red, ki bo zagotovil ustreznejšo umestitev panojev v prostor. Zato je
v prilogi 3 narisano ţe maksimalno število panojev.
047 (403)
Parcela št. 37/7, k.o. Radohova vas
Na javni razgrnitvi OPN sem ugotovil, da izvedenec ni vključil v dolgoročno ureditev prostora v okolico
Ivančna Gorica moje zemljišče parc. št. 37/7 k.o. Radohova vas. Moje zemljišče je situirano vzdolţ regionalne
ceste oz. vzhodne obvoznice v Ivančni Gorici. Zemljišče je v nagibu slabše kakovosti in kamnito torej manj
primerno za kmetijsko obdelavo. Podpisani prosim, da izdelovalci OPN mojo pobudo in predlog preučijo in
ob ugotovitvah, da v Občini Ivančna Gorica oz. v naselju Ivančna Gorica nujno potrebujemo zemljišče za
ureditev, skladiščnih površin, površin za dejavnost avtoprevoznikov itd., moji pobudi ugodijo.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Gre za novo vlogo za spremembo namembnosti iz
nestavbne rabe v stavbno zemljišče, ki je prispela po roku za obravnavo pobud, to je po datumu 11.7.2006, ki
ga je določil Občinski svet, oziroma po roku za podajo pripomb v času neformalne javne razgrnitve OPN
Ivančna Gorica, to je 15.2.2010.
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
Pripomba tudi ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za
presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica.
Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena poenotena merila tako za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do
pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni skladna z merili A2 (odnos do obstoječe morfologije
poselitve), A3 (vidna izpostavljenost), A14 (proste ali večje načrtovane površine za gradnjo v bliţini posega),
B1 (najboljša kmetijska zemljišča), B4 (območja varstva narave in kulturne dediščine).
048 (390)
Parcela št. 22/2, 22/16, k.o. Radohova vas
V letu 2005 smo vloţili vlogo za spremembo namembnosti obeh parcel iz nezazidljive parcele (gozd) v
zazidljivo. Naši razlogi so še vedno isti kot smo jih navedli ţe takrat, namreč gozdiček je vsako leto slabše
kakovosti, veliko dreves se je posušilo, vsako leto pa moramo na zahtevo logarja zaradi bolezni nekaj dreves
tudi posekati. Prav tako gozdiček bliţnjim sosedom sluţi za smetišče (avtomobilskih delov in drugih ţeleznih
odpadkov, ki bi sodili na odlagališče namenjenih tovrstnim odpadkom), obenem pa jih moti vlaga in senca
gozda, ter nevarnost visokih dreves njihovim bliţnjim hišam. Zanima nas, kdo bo odgovarjal za škodo, ko se
bodo visoka drevesa podrla na hiše, ki leţijo na severni meji gozda s travnikom, kateremu je občina pred
nekaj leti spremenila namembnost v zazidalno zemljišče. Kako je moţno, da so bila izdana gradbena
dovoljenja hišam S in SZ od naše parcele tako blizu meje, da jih sedaj drevesa motijo in zahtevajo poseko?
Iz obrazloţitve in utemeljitve občinskega prostorskega načrta občine v fazi dopolnjenega osnutka ter predlogu
odloka o občinskem prostorskem načrtu občine ne najdemo razlogov, zaradi katerih je bila naša vloga za
spremembo namembnosti zavrnjena. Parceli namreč sodita v naselje z intenzivnejšim razvojem poselitve, kot
izhaja iz zasnove prostorskega razvoja občine. Prav tako menimo, da bi s spremembo namembnosti občina še
vedno sledila ciljem v nadaljnjem prostorskem razvoju in sicer usmerjanjem novogradenj predvsem v
obstoječa naselja oz. bi zaokroţila ţe obstoječa stavbna zemljišča. Občina dejansko s spremembo
namembnosti obeh parcel, ali dela ene ali obeh parcel, za kar ima seveda moţnost, ne bi posegla v naravno
kakovost. Menimo, da bi bila sprememba namembnosti v zazidljivo površino skladna z drugim in tretjim
odstavkom 42. členom odloka o občinskem prostorskem načrtu občine, ki določa koncept razvoja naselja
Ivančna Gorica, in sicer, da se jedro Ivančne Gorice v oţjem smislu razvija med ţelezniško progo in
regionalno cesto proti Šentvidu in Višnji Gori ter da se stanovanjska območja širijo predvsem na območje
30
med ţelezniško progo in avtocesto na vzhodnem delu mesta, kot organizirana gradnja urbane stanovanjske
pozidave. V sedmem odstavku istega člena je sicer določeno, da so ključna prvina zelenega sistema ohranjeni
gozdni otoki v neposredni bliţini mesta, vendar kot smo ţe navedli, še enkrat poudarjamo, da gozd ne opravlja
več funkcije, kot jo je včasih, saj se drevesa sušijo, uničuje pa jih tudi lubadar, na ţalost pa sluţi tudi kot
smetišče nevarnih odpadkov ljudem in ţivalim, predvsem pa so previsoka drevesa za bliţnje hiše velika
nevarnost za povzročitev hude škode.
K obrazcu prilagamo del iz izvedbenega in strateškega načrta občinskega prostorskega načrta, iz katerih je
razvidno, da leţita parceli v strnjenem stanovanjskem naselju. Obenem prilagamo še fotografiji iz zraka, iz
katerih je razvidno, da je v okolici še vedno veliko gozdne površine, ki ohranja kakovost ţivljenja v naseljih
Ivančne Gorice, četudi bi površini z nekaj drevesi spremenili namembnost.
V primeru negativne rešitve pričakujemo natančno utemeljitev za tako odločitev, saj bomo v nasprotnem
primeru iskali za potrditev naše domneve, da odločitev občine temelji izključno na samovolji nekaterih
posamičnih ljudi, katerih odločitve temeljijo na lastnih interesih in ne strokovnih podlagah, na nivojih izven
okvirov občine. (grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena
v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica. Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena
poenotena merila tako za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje
sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni
skladna z merili; A14 (proste ali večje načrtovane površine za gradnjo v bliţini posega), B2 (območja gozdov
s posebnim namenom in varovalnih gozdov), B4 (območja varstva narave in kulturne dediščine).
Obravnavani gozdni otok ima pomembno funkcijo zelene cezure sredi sklenjene strnjene pozidave.
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
049 (190)
Parcela št. 1002/1, k.o. Stična
V namen gradnje sem skladno z določbami zakona, vašo sluţbo zaprosil za pridobitev lokacijsko informacijo
za graditev objektov in jo dne 3.3.2011 tudi prejel.
V konkretnem primeru gre za postavitev objekta na parc.št. 1002/1 k.o. Stična. Predmetne nepremičnine sem
kupil iz razloga investiranja in gradnje ter s tem omogočanje povečave kapacitet gospodarski dejavnosti vaši
občini, kakor tudi z omogočanjem dodatne zaposlitve ljudi. Z nemalo začudenja pa sem pogledal v razgrnitev
prostorskih aktov in bi me skoraj kap, ko sem ugotovil, da ste mimo vseh pravil in mimo vseh kriterijev v
prostorskih sestavinah akta opredelili do sedaj zazidljive parcele v kmetijska zemljišča 2.
V tej zadevi vam opozarjam na določbo 26. člena Ustave, saj menim, da ste me izigrali, in sicer takoj potem,
ko ste od mene dobili vse kar se je od mene zahtevalo. Na tem mestu izpostavljam sluţnostno pogodbo za
javno infrastrukturo, saj tej nisem nasprotoval, rečeno pa mi je bilo ob podpisu le-te, da se stanje prostorskega
akta v delu, kjer imam namen investirati, ne bo spreminjalo. Čutim se ogoljufanega in glede na dejstvo, da so
prostorski akti v razgrnitvi skladno z zakonom, dajem tudi tehtne pripombe na sam predviden predlog OPN.
Ţe iz kartografskega dela in ob primerjavi s starim planom, je razvidno, da ste meje zazidljivosti širili v
območje najboljših kmetijskih zemljišč z oznako K1, na mestu, kjer sem imel namen investirati pa ste v
območju, kjer niso najboljša kmetijska zemljišča oţili pas in območja označili s K2, to so drugorazredna
kmetijska zemljišča, kar je pravno nedopustno in bom o tem dejstvu obvestil tudi pristojno ministrstvo za
kmetijstvo.
To dejstvo sem ugotovil namreč v objavljenem dopolnjenem osnutku odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Ivančna Gorica.
To dejstvo je pravno nedopustno in vzbuja dvom v pravni red, saj kot investitor ne morem udejanjiti svojih
poslovnih načrtovanj.
Iz tega razloga naslovni občini podajam predlog in pobudo, da v tem delu ostanejo prostorske sestavine
odlokov, kot so predvidevale gradnjo nespremenjene, saj bo s takšno spremembo povzročena škoda ne samo
meni, temveč tudi drugim investitorjem, ki imajo namen graditi v območju, ki je sedaj po PUP opredeljeno
kot zazidljivo.
Sprašujem tudi, če je za takšno spremembo občina ţe pridobila soglasje ministrstva za kmetijstvo, saj kot mi
31
je znano, se območje zazidljivosti na prvo kategorijo zaščite kmetijskih zemljišč ne smejo širiti. (tekstualna
priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Po neformalni javni predstavitvi se je dokument precej
spremenil, delno zaradi podanih pripomb, še v večji meri pa zaradi upoštevanja smernic in usklajevanja z
nosilci urejanja prostora. Zato je bilo precej predlogov novih stavbnih zemljišč, ki so bila neformalno javno
predstavljena, umaknjenih iz dopolnjenega osnutka za formalno javno razgrnitev. Ohrani se predlog redukcije
stavbnega zemljišča. Na tem območju je v urbanističnem načrtu Ivančne Gorice predvidena
ohranitev/zagotovitev zelenega pasu vzdolţ Stiškega potoka in je upoštevana tudi v strateškim delom OPN
OIG. Na sedaj nepozidanih stavbnih zemljiščih je zato predvidena ohranitev nepozidanih površin, ki so
pomemben integralni del zelenega sistema Iv. Gorice. Zeleni sistem tvorijo povezane površine obstoječih in
načrtovanih zelenih (gozdnih, kmetijskih, obvodnih, parkovnih) površin s pešpotmi. Površine za razvoj
industrije so v okviru načrtovane namenske rabe na območju Ivančne Gorice zagotovljene na drugih
površinah, ki so ustrezne z vseh relevantnih vidikov (urbanistični in funkcionalni in okoljski).
Poleg tega zemljišče leţi na območju katastrofalnih poplav (podatki MOP ARSO, 2009), na katerem je
skladno z resorno zakonodajo dovoljeno le vzdrţevanje legalno zgrajenih objektov, ne pa rekonstrukcije,
novogradnje ipd. Po navodilih MOP-ARSO je treba nepozidana zemljišča na poplavnih območjih vrniti v
osnovno rabo (kmetijsko ali gozdno zemljišče).
Poleg tega je Ministrstvo za okolje in prostor v dopisu Skupnosti občin Slovenije ter Zdruţenju občin
Slovenije pod številkama 35001-251/2008/2 in 35001-386/2008/2 z dne 17.10.2008, ki se nanaša na reševanje
problematike razpršene gradnje pri pripravi OPN, med drugim obrazloţilo, da »izguba moţnosti oziroma
dopustnosti gradnje ne pomeni poseganje v pridobljene pravice lastnikov zemljišč, saj s samo moţnostjo še ni
prav nič pridobljenega. Pravico do gradnje določenega objekta se pridobi šele z izdanim pravnomočnim
gradbenim dovoljenjem, nikakor pa ne s samo dopustnostjo gradnje, ki jo omogoča prostorski akt«.
050/1 (229)
Parcela št. 333, 570/1, 571/1, k.o. Stična
Na parceli 333 ţelim dodatno zazidljivo površino. Komu koristi če je pod parcelo 333 zazidljiva javna pot? To
površino prenesite na parcelo 333. Površina pred hišo ne mora biti zazidljiva zaradi bliţine javne poti. Zakaj
območji MČR 2A in 2B, spadata pod razpršeno gradnjo?? Zakaj hočete obdrţati vas prostorsko nepovezano
parcele 557 in 334/1. Predlagam zazidljivost parcele 570/1 in 571/1. (grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena
v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica. Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena
poenotena merila tako za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje
sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni
skladna z merili 1 (merilo skladnosti z vizijo in cilji prostorskega razvoja občine) – gre za širjenje razpršene
gradnje; A14 (proste ali večje načrtovane površine za gradnjo v bliţini posega), B1 (najboljša kmetijska
zemljišča).
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
050/2 (229)
Parcela št. 409, k.o. Stična
V označenem delu parcele 409 predlagam zazidljivost. Parcela se nahaja (dotika) z dveh strani v zazidljivem
območju. Bliţina poti, elektrike in vode! Slaba nerodovitna zemlja, deloma rahlo pobočje. Kateri kriterij ji
preprečuje zazidljivost.? Kriterij omejeno širjenje naselja ne zadošča? Zakaj sta zazidljivi parceli 330/1 in del
parcele 407? (grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena
32
v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica. Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena
poenotena merila tako za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje
sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni
skladna z merili A2 (odnos do obstoječe morfologije poselitve) in A14 (proste ali večje načrtovane površine
za gradnjo v bliţini posega).
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
051 (35)
Parcela št. 248/1, 248/3, 249, 250/1, 251/1, 266, 266/1, 266/2, 265/3, k.o. Hudo
Podpisani v roku vlagam navedene pripombe, in sicer:
Pripombe se nanašajo na območje naselja Malo Hudo, Ivančna Gorica (IVG24-OPPN),
Navedena širitev za polovico povečuje industrijsko cono ob f. .........., gre za SZ del tik-ob naselju Malo
Hudo, nasproti naselja Ivančna Gorica, na lokaciji naj bi se zgradil bodoči testni poligon za teţke motorje in
dirkalne avtomobile (?), kar je v nasprotju z dogovorom na neformalni javni razgrnitvi v prejšnjem mandatu
občinskega sveta, v nasprotju z načeli trajnostnega prostorskega razvoja (4. člen ZPN), poseg bi močno
ogrozil okolje; v nasprotju z javnim interesom (8. člen ZPN), navedena firma ne plačuje nadomestila za
stavbno zemljišče; v nasprotju z 44. členom ZPN-a, v nasprotju z novelo Zakona o kmetijskih zemljiščih, ker
bi se cona razširila na najboljša kmetijska zemljišča, čeprav je v občini dovolj drugih degradiranih površin;
poleg tega, da je tudi v nasprotju z Zakonom o varstvu okolja. Poleg tega je zaradi drţavnega lokacijskega
načrta za izgradnjo daljnovoda 2 x 110 kv-odsek RTP Grosuplje-RTP Trebnje potrebno upoštevati pogoje iz
tega akta, ki širitve IG (industrijske cone) v vplivno območje daljnovoda prepoveduje, itd. V sled tega
predlagam, da cona ob .......... ostane v obsegu, kot je bil dogovor in v obsegu, ki ne razširja cone za
dejavnosti, neprimerne za center občine in gosto naseljeno območje.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Po neformalni javni predstavitvi se je dokument precej
spremenil, delno zaradi podanih pripomb, še v večji meri pa zaradi upoštevanja smernic in usklajevanja z
nosilci urejanja prostora.
Poseg nima nesprejemljivih vplivov na okolje, kar izhaja iz Okoljskega poročila za OPN Ivančna Gorica
(Oikos d.o.o., junij 2011, dopolnitve oktober 2011). Poplavna varnost ţe pozidanega območja se mora
zagotoviti z izvedbo omilitvenih ukrepov predvidenih v »Hidrološko – hidravlični analizi Stiškega potoka in
Višnjice zahodno od Ivančne Gorice« (Inţeniring za vode, Ljubljana, julij 2010). Predvidena širitev
gospodarske cone posega na najboljša kmetijska zemljišča, vendar se je ta poseg z vidika racionalne rabe
prostora izkazal za bolj sprejemljivega v primerjavi z v osnutku OPN Ivančna Gorica načrtovanimi novimi
razvojnimi območji gospodarskih con ob avtocesti. Dejavnosti in objekti, ki se načrtujejo na predmetnem
območju, morajo izpolnjevati vse okoljevarstvene zakonodajne zahteve, tako z vidika obremenjevanja s
hrupom, emisij v zrak, vode, ravnanje z odpadki, itd. Prometni tokovi bodo preusmerjeni na obvozno cesto
naselja Ivančna Gorica in po njej neposredno na avtocesto, tako da lokalne ceste skozi naseljena območja ne
bodo več obremenjene.
Plačevanje nadomestila za stavbno zemljišče ni predmet OPN.
Širitev gospodarske cone ne sega v vplivno območje Drţavnega prostorskega načrta za daljnovod 110 kV
Grosuplje – Trebnje (Uradni list RS, št. 71/10).
Predlog širitve GC se zato ohranja v obstoječem obsegu, saj gre za enega najpomembnejših razvojnih
projektov v občini Ivančna Gorica.
052 (147)
Parcela št. 248/1, 248/3, 249, 250/1, 251/1, 266, 266/1, 266/2, 265/3, k.o. Hudo
Podpisani v roku vlagam navedene pripombe, in sicer:
Pripombe se nanašajo na območje naselja Malo Hudo, Ivančna Gorica (IVG24-OPPN),
Navedena širitev za polovico povečuje industrijsko cono ob f. .........., gre za SZ del tik-ob naselju Malo
Hudo, nasproti naselja Ivančna Gorica, na lokaciji naj bi se zgradil bodoči testni poligon za teţke motorje in
dirkalne avtomobile (?), kar je v nasprotju z dogovorom na neformalni javni razgrnitvi v prejšnjem mandatu
občinskega sveta, v nasprotju z načeli trajnostnega prostorskega razvoja (4. člen ZPN), poseg bi močno
33
ogrozil okolje; v nasprotju z javnim interesom(8. člen ZPN), navedena firma ne plačuje nadomestila za
stavbno zemljišče; v nasprotju z 44. členom ZPN-a, v nasprotju z novelo Zakona o kmetijskih zemljiščih, ker
bi se cona razširila na najboljša kmetijska zemljišča, čeprav je v občini dovolj drugih degradiranih površin;
poleg tega, da je tudi v nasprotju z Zakonom o varstvu okolja. Poleg tega je zaradi drţavnega lokacijskega
načrta za izgradnjo daljnovoda 2 x 110 kv-odsek RTP Grosuplje-RTP Trebnje potrebno upoštevati pogoje iz
tega akta, ki širitve IG (industrijske cone) v vplivno območje daljnovoda prepoveduje, itd. V sled tega
predlagam, da cona ob .......... ostane v obsegu, kot je bil dogovor in v obsegu, ki ne razširja cone za
dejavnosti, neprimerne za center občine in gosto naseljeno območje.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Po neformalni javni predstavitvi se je dokument precej
spremenil, delno zaradi podanih pripomb, še v večji meri pa zaradi upoštevanja smernic in usklajevanja z
nosilci urejanja prostora.
Poseg nima nesprejemljivih vplivov na okolje, kar izhaja iz Okoljskega poročila za OPN Ivančna Gorica
(Oikos d.o.o., junij 2011, dopolnitve oktober 2011). Poplavna varnost ţe pozidanega območja se mora
zagotoviti z izvedbo omilitvenih ukrepov predvidenih v »Hidrološko – hidravlični analizi Stiškega potoka in
Višnjice zahodno od Ivančne Gorice« (Inţeniring za vode, Ljubljana, julij 2010). Predvidena širitev
gospodarske cone posega na najboljša kmetijska zemljišča, vendar se je ta poseg z vidika racionalne rabe
prostora izkazal za bolj sprejemljivega v primerjavi z v osnutku OPN Ivančna Gorica načrtovanimi novimi
razvojnimi območji gospodarskih con ob avtocesti. Dejavnosti in objekti, ki se načrtujejo na predmetnem
območju, morajo izpolnjevati vse okoljevarstvene zakonodajne zahteve, tako z vidika obremenjevanja s
hrupom, emisij v zrak, vode, ravnanje z odpadki, itd. Prometni tokovi bodo preusmerjeni na obvozno cesto
naselja Ivančna Gorica in po njej neposredno na avtocesto, tako da lokalne ceste skozi naseljena območja ne
bodo več obremenjene.
Plačevanje nadomestila za stavbno zemljišče ni predmet OPN.
Širitev gospodarske cone ne sega v vplivno območje Drţavnega prostorskega načrta za daljnovod 110 kV
Grosuplje – Trebnje (Uradni list RS, št. 71/10).
Predlog širitve GC se zato ohranja v obstoječem obsegu, saj gre za enega najpomembnejših razvojnih
projektov v občini Ivančna Gorica.
053 (43)
Parcela št. 87/2, k.o. Hudo
Prosim da zemljišče s parc. št. 87/2, k.o. Hudo izvzamete iz območja MHU-3 OPPN, ker je parcela ţe
komunalno opremljena. Sosednja parcela s št. 85/2, k.o. Hudo ţe ima pridobljeno oz. je v pridobivanju
gradbenega dovoljenja. (grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se upošteva. Obrazloţitev: Parceli 87/2 in 85/2 se izvzameta iz OPPN in se vključita
v enoto MHU/1.
054 (207)
Parcela št. 153/2, 154/2, 153/4, k.o. Gorenja vas
Zahtevek za spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 153/2, 154/2, 153/4, vse k.o. Gorenja vas, iz
območja kmetijskih zemljišč K1 – najboljša kmetijska zemljišča v območje stavbnih zemljišč – v območje
stanovanj, SK-površine podeţelskega naselja, s podrobnejšo namensko rabo SKs – površine podeţelskega
naselja izven urbanističnih načrtov, s predlogom, da se vključi v EUP IVG-20b ali da se določi nova EUP,
npr. EUP IVG-20c. (tekstualna in grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Po neformalni javni predstavitvi se je dokument precej
spremenil, delno zaradi podanih pripomb, še v večji meri pa zaradi upoštevanja smernic in usklajevanja z
nosilci urejanja prostora. Zato je bilo precej predlogov novih stavbnih zemljišč, ki so bila neformalno javno
predstavljena, umaknjenih iz dopolnjenega osnutka za formalno javno razgrnitev.
Opredelitev stavbnega zemljišča na tej parceli bi pomenila vzpostavljanje nove razpršene gradnje, ki ni
dopustna (6. odstavek 99. člena Prostorskega reda Slovenije).
34
Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za
presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica.
Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena poenotena merila tako za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do
pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni skladna z merili A1 (bliţina obstoječe poselitve in
obstoječega ureditvenega območja naselja), A2 (odnos do obstoječe morfologije poselitve), A3 (vidna
izpostavljenost), A4 (dostopnost), A5 (komunalna opremljenost), A14 (proste ali večje načrtovane površine za
gradnjo v bliţini posega), B1 (najboljša kmetijska zemljišča), B7 (priobalna zemljišča - 5 m pri vodah 2. reda
ter pri Krki 15 m v naseljih in 40 m izven naselij) in B9 (poplavno območje).
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
055 (213)
Parcela št. 175/9, 175/10, k.o. Gorenja vas
Ob pregledu Prostorskega načrta Občine Ivančna Gorica, sem opazila, da moje vloge za spremembo
namenske rabe parcel k.o. 1280 Gorenja vas, parcelni številki 175/9in 175/10, oddano ţe 19.05.2005 in
ponovno 15.03.2011, niste upoštevali.
Da sta parceli izpadli iz zazidalnega načrta, mi je popolnoma nerazumljivo, kar utemeljujem z naslednjimi
dejstvi:
- vse sosednje parcele so zazidljive
- imamo dostop z javne poti
- z zazidljivostjo bi se povečala zgostitev naselja, kar ste ugotovili tudi v strateškem delu
- ob parceli in na parceli je urejena infrastruktura (elektrika, voda, kanalizacija)
- več kot 30 let se nihče ne ukvarja s kmetijstvom
Menim, da je to več kot dovolj razlogov za spremembo namembnosti.
V upanju, da boste mojo pripombo upoštevali, spoznali nesmisel "zelenega otoka" in mi na pripombe v
najkrajšem času tudi odgovorili, vas lepo pozdravljam. (grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Po neformalni javni predstavitvi se je dokument precej
spremenil, delno zaradi podanih pripomb, še v večji meri pa zaradi upoštevanja smernic in usklajevanja z
nosilci urejanja prostora. Zato je bilo precej predlogov novih stavbnih zemljišč, ki so bila neformalno javno
predstavljena, umaknjenih iz dopolnjenega osnutka za formalno javno razgrnitev.
Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za
presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica.
Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena poenotena merila tako za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do
pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni skladna z merili A14 (proste ali večje načrtovane
površine za gradnjo v bliţini posega) in B1 (najboljša kmetijska zemljišča).
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
056 (96)
Parcela št. 85/6, k.o. Gorenja vas
Parcela v izmeri 1455m2 zaradi majhnosti ni primerna za kmetijsko obdelavo. Cela parcela je ţe v celoti
nasuta (vzdignjena), tako da ni nevarnosti za poplavljenje. Poleg te parcele so stanovanjske hiše, ki jih še
nikoli ni poplavilo.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Po neformalni javni predstavitvi se je dokument precej
spremenil, delno zaradi podanih pripomb, še v večji meri pa zaradi upoštevanja smernic in usklajevanja z
nosilci urejanja prostora. Zato je bilo precej predlogov novih stavbnih zemljišč, ki so bila neformalno javno
predstavljena, umaknjenih iz dopolnjenega osnutka za formalno javno razgrnitev.
Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za
35
presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica.
Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena poenotena merila tako za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do
pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni skladna z merili A2 (odnos do obstoječe morfologije
poselitve), A14 (proste ali večje načrtovane površine za gradnjo v bliţini posega), B1 (najboljša kmetijska
zemljišča), B7 (priobalna zemljišča - 5 m pri vodah 2. reda ter pri Krki 15 m v naseljih in 40 m izven naselij)
in B9 (poplavno območje).
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
057 (313)
Parcela št. 84/11, 84/13, k.o. Gorenja vas
Spodaj podpisani .........., stanujoč .........., dajem pripombo na razgrnjen osnutek občinskega prostorskega
načrta.
Pri vpogledu na grafični del sprememb v OPN, nisem zasledil da moja vloga (oddana v letu 2010) za uvrstitev
parcelne številke 84/11 in 84/13 KO Gorenja vas, v planu zazidljivosti ni bila upoštevana, zato dajem
pripombo za razširitev območja zazidljivosti tudi na moje omenjene parcele. Na delu tega zemljišča bi rad
zgradil poslovni objekt, saj se ukvarjam z avto-elektriko, vleko, transportom ter vulkanizerstvom. Dejavnost
bi razširil tudi na avtopralnico, črpalko, servis za tovorna vozila ter kmetijske stroje, kar zdajšnja zazidljivost
ne omogoča. Največji problem je v tem, da gre glavni kanalizacijski sistem ter vodovod čez zazidljivo
parcelo, kar pomeni da uniči zazidljiv pas cca 10 m po celi dolţini parcele. (grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena
v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica. Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena
poenotena merila tako za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje
sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni
skladna z merili A3 (vidna izpostavljenost), A8 (ustrezna namenska raba), B1 (najboljša kmetijska zemljišča),
B4 (območja varstva narave in kulturne dediščine).
Ob potrebi po večji širitvi je dejavnost smiselno preseliti v eno od gospodarskih con.
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
058 (69)
Parcela št. 419, k.o. Draga
Navedena parcela je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Zaradi dolgotrajnih postopkov smo zelo dolgo
čakali projektne pogoje z ARSO, sicer bi gradbeno dovoljenje ţe bilo. Imamo idejno zasnovo in lokacijsko
informacijo za zidavo stanovanjske hiše, geodetski posnetek s profili potoka, geomehansko poročilo,
projektne pogoje ARSO, predlog parcelacije parcele, poplavni elaborat in soglasje k priključitvi JKP
Grosuplje, iz česar izhaja, smo do sedaj ţe imeli veliko stroškov s pridobitvijo navedenih dokumentov, zato se
z javno razgrnitvijo ne moremo strinjati ter prosimo za ohranitev stanja parcele pred razgrnitvijo, torej
zazidljivost. (tekstualna in grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se upošteva glede na uskladitev s pristojnim nosilcem urejanja prostora za
področje voda. Obrazloţitev: Ohrani se stavbno zemljišče (ali njegov del) na omenjeni parceli, in sicer z
namensko rabo SKs, vendar le, če se v postopku usklajevanja OPN z omejitvami glede vodotoka (z nosilcem
urejanja prostora) ugotovi, da je stavbno zemljišče moţno ohraniti.
059 (76)
Parcela št. 419/2, k.o. Draga
Iz predloga dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Ivančna Gorica z dne 5.12.2011 je
36
razvidno, da se parcela št. 419/2 prekategorizira iz » stavbno zemljišče znotraj ureditvenega območja naselja
Spodnja Draga« v »območje kmetijskih zemljišč - K2 druga kmetijska zemljišča. Na omenjeno spremembo
podajam ugovor, saj je iz lokacijske informacije z dne 21.6.2006, šifra zadeve: 3501-0456/2006-MB razvidno,
da je na omenjeni parceli dovoljena gradnja stanovanjske hiše. Omenjeno parcelo sem kupila z namenom
gradnje stanovanjske hiše oz. rešitve stanovanjskega problema. V letu 2006 sva z moţem pričela z zbiranjem
oz. urejanjem dokumentacije za gradbeno dovoljenje, vendar me je bolezen (invalid II.kat.) od zastavljenih
ciljev za nekaj časa oddaljila. V letu 2012 sem imela v načrtu nadaljevati z zbiranjem dovoljenj in v letu 2013
pričeti z gradnjo hiše, vendar me je obvestilo, da občina Ivančna Gorica s 5. decembrom 2011 začenja javno
razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Ivančna Gorica šokiralo. Prva misel
je bila »nič ne bo z hišo«. Ob drugi misli pa sem se še bolj zgrozila. Parcelo sva z moţem kupila kot
»nezazidano stavbno zemljišče« kar pomeni, da je parcela zazidljiva in temu primerna je bila tudi cena
zemljišča. V kolikor se zemljišče prekategorizira iz stavbnih zemljišč v kmetijska zemljišča to pomeni, da bi
bila finančno oškodovana saj je cena kmetijskih zemljišč neprimerno niţja od cene stavbnih zemljišč.
(grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se upošteva glede na uskladitev s pristojnim nosilcem urejanja prostora za
področje voda. Obrazloţitev: Ohrani se stavbno zemljišče (ali njegov del) na omenjeni parceli, in sicer z
namensko rabo SKs, vendar le, če se v postopku usklajevanja OPN z omejitvami glede vodotoka (z nosilcem
urejanja prostora) ugotovi, da je stavbno zemljišče moţno ohraniti.
060 (97)
Parcela št. 418/1, 418/2, k.o. Draga
Del parcele 418/1 in 418/2 je zazidljiv (cca 850 m2), na njem je predvidena gradnja enostanovanjske hiše in
pomoţnih objektov. Za gradnjo se me pridobila projektne pogoje upravljavcev (Občina, Komunala, Elektro,
ARSO). Pridobitev gradbenega dovoljenja predvidevam do konca aprila 2012.
STALIŠČE: Pripomba se upošteva glede na uskladitev s pristojnim nosilcem urejanja prostora za
področje voda. Obrazloţitev: Ohrani se stavbno zemljišče (ali njegov del) na omenjeni parceli, in sicer z
namensko rabo SKs, vendar le, če se v postopku usklajevanja OPN z omejitvami glede vodotoka (z nosilcem
urejanja prostora) ugotovi, da je stavbno zemljišče moţno ohraniti.
061/1 (335)
Parcela št. 462, 347, 349, k.o. Draga
Stavbno zemljišče za gradnjo ovčarnika po veljavnem gradbenem dovoljenju
V fazi zbiranja vlog za spremembo plana sem podal vlogo za spremembo namembnosti iz kmetijskega v
stavbno zemljišče kot popravek plana za območje naše domačije, ki leţi severno nad naseljem Spodnja Draga.
Vloga je bila delno pozitivno rešena, saj ste na podlagi gradbenih dovoljenj opredelili stavbno zemljišče za
nadomestno hišo in gospodarsko poslopje. Vendar pa je izpadla opredelitev stavbnega zemljišča za
gospodarsko poslopje -stajo za ovce po gradbenem dovoljenju,št. 531-669/79, ki ga je izdala občina
Grosuplje, Oddelek za urbanizem in gradbene zadeve z dne 8.4.1985. Pripombi prilagamo gradbeno
dovoljenje, kopijo zakoličbenega načrta iz PGD in odločbo inšpektorja, iz katere je razvidno da se je gradnja
začela. Prosimo vas, da stanje namenske rabe v OPN tudi v tem primeru uskladite z dejanskim stanjem po
priloţenem gradbenem dovoljenju. Prostor dejansko potrebujemo za gospodarjenje z drobnico - v tem
trenutku imamo cca 200 ovac, za katerega v tem trenutku nimamo primernega prostora.
STALIŠČE: Pripomba se upošteva. Obrazloţitev: Opredeli se stavbno zemljišče skladno s priloţenim
gradbenim dovoljenjem.
061/2 (335)
Parcela št. 462, 347, 349, k.o. Draga
Sanacija peskokopa z OPPN
37
Ob tem dajemo ponovno pobudo za opredelitev sanacije obstoječega peskokopa s pridobitvijo dodatnih
količin mineralne kamnine. Pobudo za peskokop je v preteklosti na občino sicer večkrat naslovil moj oče.
Zahodno od domačije je obstoječ kamnolom, ki pa je po OPN opredeljen kot kmetijsko zemljišče. V naravi
gre za odprt kop, ki ga ţelim sanirati hkrati s dodatnim izkopom. V razgrnjenem aktu je v 53. členu, v tretji
točki, obstoječ kamnolom v Spodnji Dragi opredeljen kot perspektivno nahajališče za izkoriščanje mineralnih
surovin. Zato, izhajajoč iz namena izkoriščanja kamnoloma prelagam, da se opredeli in sprejme podrobni
občinski prostorski načrt (OPPN) sanacije obstoječega kamnoloma ter opredeli ustrezna namenska raba.
Menim, da bo aktiviranje kamnoloma z dodatnimi količinami prispevalo k uravnoteţeni oskrbi z mineralnimi
surovinami v občini. Zavedam se dejstva, da je obstoječe izkoriščeno območje potrebno sanirati zaradi
izpostavljenosti in bliţine avtoceste in ga ni mogoče prepustiti samosanaciji. Ocenjujem, da je sanacija
izvedljiva in moţna le ob hkratni opredelitvi novega pridobivalnega prostora. Ob tem pa pripominjam, da
območje izkoriščenega dela kamnoloma glede na dejansko rabo ni smiselno opredeliti kot kmetijsko
zemljišče.
V naši druţini, kjer trije otroci začenjajo oziroma se odločajo za svojo poklicno pot smo se odločili, da ţelimo
obstoječ peskokop ponovno aktivirati - vendar na način, da bo vzporedno prišlo tudi do sanacije stanja. Zato
dajemo pobudo, da se:
 v OPN naša lokacija pridobivalnega prostora prerazvrsti med aktivne pridobivalne lokacije v občini,
 opredeli ustrezna namenska raba v območju potrebne sanacije in dopolnilnega koriščenja mineralnih
surovin,
 opredeli izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo pridobivalnega prostora
kamnoloma Spodnja Draga
V grafični prilogi predlagamo okvirno območje OPPN. Zavedamo se, da bo lahko meja na podlagi
podrobnejših kasnejših presoj lahko tudi nekoliko drugačna.
Vljudno vas prosimo, da predlog ob upoštevanju potreb in moţnosti za gospodarski razvoj občine proučite in
v OPN vključite tako, da bomo obe dejavnosti lahko razvijali- slednjo, torej sanacijo peskokopa seveda v
tesnem sodelovanju tako z občino kot z drţavo. (tekstualna in grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva oz. je delno že upoštevana. Obrazloţitev: Pripomba je upoštevana v
strateškem delu OPN (53. člen OPN, faza dopolnjen osnutek, november 2011), kjer je kamnolom v Spodnji
Dragi ţe opredeljen kot perspektivno nahajališče za izkoriščanje mineralnih surovin.
Upoštevanje pripombe v izvedbenem delu OPN ni sprejemljivo, saj bi zahtevalo opredelitev novega območja
mineralnih surovin v izvedbenem delu OPN in s tem ponovno javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka
postopka ni sprejemljivo. Gre za novo vlogo za spremembo namembnosti iz nestavbne rabe v stavbno
zemljišče, ki je prispela po roku za obravnavo pobud, to je po datumu 11.7.2006, ki ga je določil Občinski
svet, oziroma po roku za podajo pripomb v času neformalne javne razgrnitve OPN Ivančna Gorica, to je
15.2.2010.
062 (30)
Parcela št. 108/2, 108/9, 110/1, k.o. Hudo
Parcele niso predvidene za zazidljivost tako, kot smo predlagali, kljub temu pa sem priloţil študijo podjetja
Hidrotehnik iz Ljubljane. Poleg tega ni razvidno, če se lahko pot spelje tako, kot je bilo izdelano v predlogu
ULA d.o.o. 6.3.2003, kjer je bila pot predvidena med ţelezniško progo in predvidenimi objekti. Sprašujem se,
kako bo kmetijsko zemljišče koristilo v ozkem pasu med progo in predvidenim zazidljivim zemljiščem. V ţe
poslani dokumentaciji sem vam ţe obrazloţil, zakaj rabim celotno zazidljivo zemljišče. Upam, da po 8. letih
bo do tega vendarle prišlo. Zahtevam celotno zazidavo.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Po neformalni javni predstavitvi se je dokument precej
spremenil, delno zaradi podanih pripomb, še v večji meri pa zaradi upoštevanja smernic in usklajevanja z
nosilci urejanja prostora. Zato je bilo precej predlogov novih stavbnih zemljišč, ki so bila neformalno javno
predstavljena, umaknjenih iz dopolnjenega osnutka za formalno javno razgrnitev.
Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za
presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica.
Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena poenotena merila tako za načrtovanje razvoja
38
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do
pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni skladna z merili 1 (merilo skladnosti z vizijo in cilji
prostorskega razvoja občine) – Stranska vas nima pomembnejše vloge v omreţju naselij, zato se tu ne
predvidijo večje širitve območij za gradnjo; A2 (odnos do obstoječe morfologije poselitve), A3 (vidna
izpostavljenost), A4 (dostopnost), A14 (proste ali večje načrtovane površine za gradnjo v bliţini posega), B6
(koridorji večje obstoječe ali načrtovane infrastrukture) –z vidika zagotavljanja ustrezne stopnje varstva pred
hrupom na predvidenem stanovanjskem območju je potrebno objekte ustrezno odmakniti od obstoječega vira
hrupa – ţelezniške proge, B9 (območja potencialnih naravnih in drugih nesreč, tudi poplavna območja) –
območje katastrofalnih poplav (podatki MOP ARSO, 2009).
Za to območje je bila kasneje izdelan »Elaborat poplavne varnosti Višnjice v naselju Hudo« (Hidrotehnik,
Vodno gospodarsko podjetje d.d., Ljubljana, julij 2009), ki v zaključku navaja, da so predvideni posegi z
vidika poplavne varnosti sprejemljivi. Po navodilih MOP-ARSO kot nosilca urejanja prostora je potrebno
vsako hidrološko-hidravlično študijo revidirati, šele nato je mogoče (skladno z revizijskim poročilom)
upoštevati njene izsledke. Občina Ivančna Gorica je omenjeno študijo poslala v revizijo v marcu 2011, vendar
revizija do maja 2012 še ni izdelana.
Tudi če bo revizija potrdila zaključke elaborata, oz. če MOP-ARSO kot nosilec urejanja prostora umakne
zahtevo po revidiranju hidrološko-hidravličnih študij, se pripomba ne upošteva zaradi vseh zgoraj navedenih
meril.
063 (29)
Parcela št. 344, k.o. Gorenja vas
Glede na to, da sem ţe pred leti vloţil prošnjo za zazidljivost te parcele, še vedno nisem dobil nobenega
odgovora. Rad bi gradil hišo, doma na vrtu pa ţal parcela ni zazidljiva. Drţi pa se ostalih zazidljivih parcel.
Zanimam me, če si lahko ta primer kdo ogleda in kdaj lahko dobim kakšen odgovor.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena
v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica. Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena
poenotena merila tako za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje
sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni
skladna z merili A14 (proste ali večje načrtovane površine za gradnjo v bliţini posega), B1 (najboljša
kmetijska zemljišča).
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
064/1 (127)
Parcela št. 112/7, k.o. Hudo
27. člen (odvajanje in čiščenje odpadne vode) pravi, da se zagotavlja odvajanje odpadne vode v kanalizacijo
in čiščenje odpadne vode na čistilni napravi tudi za naselje Stranska vas ob Višnjici. Točka 3 tega člena pravi,
da ima Stranska vas ţe urejen sistem odvajanja na CČN Ivančna Gorica. Nobena hiša v delu Stranske vasi
nasproti Malega Hudega nima tega urejenega.
Naša ţelja je, da se (kot piše v 27. členu da je ţe) uredi še ta del kanalizacijskega omreţja, saj poteka vod
kanalizacijskega omreţja ob glavni cesti mimo Malega Hudega in Stranske vasi.
STALIŠČE: Pripomba se obrazloži. Obrazloţitev: V Odloku OPN Ivančna Gorica je naselje Stranska vas
ob Višnjici po pomoti navedeno v 3. odstavku 27. člena. kjer so navedena naselja z obstoječim
kanalizacijskim omreţjem. Naselje Stranska vas ob Višnjici sodi med naselja s predvidenim kanalizacijskim
omreţjem, kot je pravilno navedeno v 2. odstavku tega člena. Odlok se bo ustrezno popravil.
064/2 (127)
39
Pripomba na cestno in ţelezniško omreţje.
Stranska vas ob Višnjici je območje med avtocesto, ţeleznico in reko Višnjico. Dostop do vasi je preko dveh
asfaltiranih poti. Obe prečkata ţeleznico, vsaka na svojem nezavarovanem prehodu (priloga 1). Obe se
vključujeta na cesto Ivančna Gorica - Višnja Gora preko dveh mostov (priloga 2,3).
Nezavarovana prehoda sta ţe bila razlog za trčenje z vlakom s smrtnim izidom (priloga 4).
Oba mostova sta premajhna. Znak pred mostom nakazuje, da je maksimalna obremenitev 5 ton. Pri
obnovitvenih delih, gradnji ali pri dostavi kurilnega olja postaneta mostova problematična, saj je ţe samo teţa
prazne (!) Petrolove cisterne za gorivo 5 ton. (priloga 5) Cisterna za prevoz betona tehta več kot 20 ton.
Občina ima planirano izgradnjo rondoja in nadvoza čez ţeleznico na začetku vasi Malo Hudo (nasproti
..........). Nadvoz naj bi se priključil v novo obrtno cono Stransko polje. To Stransko polje je povezano s
sluţnostjo potjo do Stranske vasi. Sluţnostna pot je trenutno utrjena makadamska pot in ni primerna za
tovornjake (priloga 6).
Ob izgradnji nadvoza in rondoja bi lahko z ureditvijo te sluţnostne poti (razširitev in asfaltiranje) minimizirali
oba problema. Nezavarovani prehodi bi bili veliko manj v uporabi, cisterne in ostala velika vozila bi lahko
prečkala Višnjico pri obrtni coni. Šola in mestne dejavnosti postanejo zaradi nadvoza s pločnikom bolj varno
dostopna – V Stranski vasi je 10 otrok.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Gre za novo vlogo za spremembo namembnosti iz
nestavbne rabe v stavbno zemljišče, ki je prispela po roku za obravnavo pobud, to je po datumu 11.7.2006, ki
ga je določil Občinski svet, oziroma po roku za podajo pripomb v času neformalne javne razgrnitve OPN
Ivančna Gorica, to je 15.2.2010.
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča za prometne
površine PC in s tem ponovno javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo. Poleg
tega sedanja cesta ni kategorizirana in sluţi kot poljska pot – za dostop na kmetijska zemljišča. Cesta tudi ni v
celoti urejena kot javno dobro, dodaten problem pa so poplavne vode.
065 (315)
Parcela št. 108/2, k.o. Hudo
Predlagam, da se besedilo Priloge 1 k Odloku o OPN Ivančna Gorica za EUP SSV-1 spremeni tako, da bo
potrebno pred izgradnjo novih stanovanjskih stavb v območju navedene EUP poleg izdelave oceno
obremenjenosti s hrupom in zagotovitve ustreznih protihrupnih ukrepov tudi zagotovi prečni profil obstoječe
javne poti, ki poteka zahodno od parc. št. 108/2, kjer so načrtovane novogradnje, v skladu z 85. členom
Odloka o OPN Ivančna Gorica (vsaj 2 x 2,50 m) in ustrezno varovan prehod čez ţelezniško progo.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Na omenjeni parceli (108/2) je predvidena manjša
širitev za novogradnje, zato ni smiselno določati prečnega profila omenjenega dela javne poti. Ker gre za
manjši individualen dostop, se profil določi skladno z veljavno zakonodajo.
066 (100)
Parcela št. 793/2, 794, k.o. Velike Pece
Kot solastnica zemljišča s parcelnimi št. 793/2 in 794 k. o. Velike Pece predlagam spremembo opredelitve
navedenih zemljišč:

parcela št. 794 k. o. Velike Pece naj bo v celoti kmetijsko zemljišče z oznako K2 in tako izvzeto iz
območja z oznako SKS.

parcela št. 793/2 k. o. Velike Pece naj se delno izvzame iz območja SKS in vključi v območje
kmetijskih zemljišč z oznako K2, kot je razvidno iz priloţene kopije prostorskega načrta.
Predlagane spremembe so potrebne zaradi ovirane dostopnosti in s tem zmanjšane funkcionalnosti ţe
navedenih zemljišč z gospodarskim poslopjem ter ostalih kmetijskih površin s parcelnimi št.: 795/1 in 796/2 k.
o. Velike Pece. Njihova dostopnost postane s predlaganim prostorskim načrtom onemogočena, ker jih omejuje
zazidljivo območje SKS. Zgoraj navedeni prošnji za spremembo občinskega prostorskega načrta, pa govori v
prid tudi logični zaključek, da mora vsako gospodarsko poslopje in kmetijsko zemljišče imeti za svojo
funkcionalnost in v celoti izkoriščen namen, neoviran dostop s kmetijsko mehanizacijo.
40
Ob tem navajam, da je kmetija katere del so omenjena zemljišča vpisana v register KMG MID - 100728105. Z
razgrnjenim predlogom prostorskega načrta pa postane dejavnost le-te močno okrnjena.
Na javni predstavitvi prostorskega načrta 14.12.2011 v Ivančni Gorici, mi je bilo s strani izvajalcev
prostorskega načrta in predstavnika občine pojasnjeno, da ni nikakršnih ovir za spremembo kakršno sedaj
podajam v pisni obliki. (grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Stavbno zemljišče ni ovira za dostopnost do
posameznih zemljišč, ohranja se ţe obstoječe stavbno zemljišče.
067 (90)
Parcela št. 793/2, 794, k.o. Velike Pece
Da se del parc. št. 793/2 k.o. Velike Pece spremeni iz stavbnega v kmetijsko zemljišče (predlog priloge št. 1).
Preko te parcele je moţen edini dostop do parc. št. 795/1 k.o. Velike Pece in tudi dostop do poslopij. Parc. št.
794 k.o. Velike Pece je kmetijsko zemljišče res cona 2 (K2). Na tej parceli stoji le lesen kozolec, zato naj ta
parcela v celoti ostane kmetijsko zemljišče. V tem premeru gre za manjšo kmetijo vpisano v register KMG
MID 100728105, ki naj bi stala kmetija. S sprejetjem obstoječega plana pa bo to ţal nemogoče. (grafična
priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Stavbno zemljišče ni ovira za dostopnost do
posameznih zemljišč, ohranja se ţe obstoječe stavbno zemljišče.
068 (65)
Parcela št. 835/1, k.o. Velike Pece
Na kmetiji .......... imamo hlev star 40 let vezane reje. Preţivljamo se izključno z kmetijo. Obdelujemo
pribliţno 50 ha zemljišč (svojih in najetih). Zaradi EU zakonodaje in povečanjem števila krav nujno rabimo
nov večji hlev in to prosto rejo. Na kmetiji večino del ţe 15 let opravlja moj sin .......... z druţino, ki ima tudi
ustrezno izobrazbo kmetijske stroke (kmetovalec). Delali bi torej hlev za 50 krav proste reje na parcelni št.
835/1 k.o. Velike Pece. (grafična in tekstualna priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Gre za novo vlogo za spremembo namembnosti iz
nestavbne rabe v stavbno zemljišče, ki je prispela po roku za obravnavo pobud, to je po datumu 11.7.2006, ki
ga je določil Občinski svet, oziroma po roku za podajo pripomb v času neformalne javne razgrnitve OPN
Ivančna Gorica, to je 15.2.2010.
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
069 (116)
Parcela št. 819/1, 818/1, k.o. Velike Pece
Na parcelni številki k.o. Velike Pece št. 819/1 je po novem prostorskem aktu zemljišče zazidljivo v premajhni
izmeri za zidavo. Odobrena zazidljiva površina meri okrog 380 m2 po novem zakonu pa zahteva minimalno
600 m2, zato prosiva za povečavo zazidalne površine na tej parcelni številki. Parcele so hribovite in zato manj
kvalitetne za intenzivno kmetovanje.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Za to parcelo sta bili podani ţe vloga za spremembo
namembnosti v zazidljivo ter pripomba v neformalni javni razgrnitvi. Vloga oz. pripomba sta bili delno
upoštevani, tako da je v pasu ob obstoječi cesti opredeljena širitev stavbnega zemljišča za dve stanovanjski
hiši, seveda ob potrebni komasaciji parcel (preparcelacija, ki bo omogočala postavitev dveh stanovanjskih hiš
na dveh ustrezno velikih parcelah). Še večja širitev na območju te parcele bi povzročila morfološko
neprimerno širitev naselja, prevelik poseg na sklenjeno območje najboljših kmetijskih zemljišč ter prekinitev
cezure med strnjenim naseljem in dislociranim zaselkom (ob regionalni cesti).
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
41
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
070 (174)
Parcela št. 785/2, 785/3, 785/4, k.o. Velike Pece
Prosim da se parcele št. 785/2, 785/3 in del parcele 785/4 vse k.o. Velike Pece izvzamejo iz območja SKs
(območje ŠKR-1) in vključijo v območje CDo. Omenjene parcele se nahajajo v naselju Škrjanče.
STALIŠČE: Pripomba se upošteva. Obrazloţitev: Opredeli se namenska raba CDo na omenjenih parcelah.
071 (407)
Parcela št. 367/10, 368/2, k.o. Gorenja vas
Na parceli št. 367/10, 368/2 k.o. Gorenja vas bi ţeleli postaviti vrtno uto ali kozolec. Trenutno je parcela
kategorizirana kot travnik z manjšim sadovnjakom in vrtom, zato bi parcelo radi spremenili v stavbno
zemljišče. Omenjeni objekt bi sluţil zgolj spravilu orodja, ki ga potrebujemo pri obdelavi vrta. Objekt ne bo
vseboval cementnih elementov temveč le leseno konstrukcijo. V neposredni bliţini parcele se nahaja tudi naša
parcela s hišo (št. 367/3 k.o. Gor. vas). Mimo parcele poteka električna in vodovodna infrastruktura oddaljenost cca. 20m od naše parcele, dostop do parcele imamo urejen po starem Kranjskem potu kot javno
dobro občine Ivančna gorica.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Opredelitev stavbnega zemljišča na tej parceli bi
pomenila vzpostavljanje nove razpršene gradnje, ki ni dopustna (6. odstavek 99. člena Prostorskega reda
Slovenije).
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
Na območju kmetijskih zemljišč je dopustna postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov skladno z določili
odloka o OPN Ivančna Gorica.
072 (306)
Parcela št. 344, k.o. Gorenja vas
Zahtevek za spremembo namenske rabe zemljišča dela parc. št. 344 k.o. Gorenja vas, iz območja kmetijskih
zemljišč K1 - najboljša kmetijska zemljišča v območje stavbnih zemljišč - v območje stanovanj, SK-površine
podeţelskega naselja, s podrobnejšo namensko rabo SKs- površine podeţelskega naselja izven urbanističnih
načrtov, s predlogom, da se vključi v EUP VČR-1 (enako kot je preostali del parc. št. 344 in parc. št. 343, obe
k.o. Gorenja vas). (tekstualna in grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena
v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica. Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena
poenotena merila tako za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje
sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni
skladna z merili A14 (proste ali večje načrtovane površine za gradnjo v bliţini posega), B1 (najboljša
kmetijska zemljišča).
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
073 (144)
Parcela št. 369/2, k.o. Gorenja vas
Ţe kaj nekaj let imam vlogo za spremembo namembnosti parcele K.O. Gorenja vas 369/2, ki leţi na robu vasi
Veliko Črnelo pod gozdom, med vasjo (cca 150 m) in zadnjo hišo (..........) (cca 100 metrov). Mimo parcele, v
oddaljenosti cca 20-50 m poteka vodovodna, električna in telefonska napeljava, do hiše ...........
42
Do same parcele, je speljana široka občinska pot, ki pripelje direktno na parcelo, ob parceli pa je urejena
sluţnostna pot. Na sami parceli obdelujemo in pridelujemo zelenjavo za laţje preţivetje, v sedanjih teţkih
časih. Zato je velik interes za spremembo namembnosti, z moţnostjo postavitve kakršnegakoli objekta, kjer bi
lahko imeli spravljeno orodje in streho za vodo-kapnico, ki je nujna in neophodna za kmetovanje.
Sama parcela je v taki legi, da je z mejnimi parcelami v isti liniji, logična povezava vasi z zadnjo hišo. Kot mi
je poznano , so vsi mejaši parcele 369/2, tudi ţe sami zaprosili za spremembo namembnosti iz istih razlogov.
Ker ob zadnji razgrnitvi OPN-a, se na tem območju ni nič spremenilo, vas vljudno in lepo prosim za
PONOVNO OBRAVNAVO, z upoštevanjem vsega navedenega. Ivančna Gorica se razvija v eno prečudovito
in z svojimi naravnimi danostmi bogato in prelepo občino, katere del, bi ţelel postati tudi sam.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Opredelitev stavbnega zemljišča na tej parceli bi
pomenila vzpostavljanje nove razpršene gradnje, ki ni dopustna (6. odstavek 99. člena Prostorskega reda
Slovenije).
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
Na območju kmetijskih zemljišč je dopustna postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov skladno z določili
odloka o OPN Ivančna Gorica.
074 (193)
Parcela št. 139/8, k.o. Radohova vas
Glede na okoliške objekte in na dejavnost, ki se izvaja v neposredni bliţini, je edina moţna lokacija za
izgradnjo stanovanjskega objekta na parcelni štev. 139/8 k.o. Radohova vas (na izrisu parcel, označeno z
rumeno barvo). Zato prosimo za odobritev zazidljivosti omenjene parcele.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Gre za novo vlogo za spremembo namembnosti iz
nestavbne rabe v stavbno zemljišče, ki je prispela po roku za obravnavo pobud, to je po datumu 11.7.2006, ki
ga je določil Občinski svet, oziroma po roku za podajo pripomb v času neformalne javne razgrnitve OPN
Ivančna Gorica, to je 15.2.2010.
Po neformalni javni predstavitvi se je dokument precej spremenil, delno zaradi podanih pripomb, še v večji
meri pa zaradi upoštevanja smernic in usklajevanja z nosilci urejanja prostora. Zato je bilo precej predlogov
novih stavbnih zemljišč, ki so bila neformalno javno predstavljena, umaknjenih iz dopolnjenega osnutka za
formalno javno razgrnitev.
Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za
presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica.
Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena poenotena merila tako za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do
pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni skladna z merili 1 (merilo skladnosti z vizijo in cilji
prostorskega razvoja občine) – gre za širjenje razpršene gradnje in B4 (območja varstva narave in kulturne
dediščine) – zemljišče je na območju arheološkega najdišča Vir pri Stični – Prazgodovinsko gradišče in
gomilna grobišča (reţim: spomenik).
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
075 (200)
Parcela št. 175/1, 144/11, k.o. Radohova vas
Ugotavljamo, da je geodetski posnetek pregledne karte predloga OPN povsem drugačen od aktualnega stanja
podatkov geodetske uprave RS.
Na predlog OPN ni vrisanih objektov kateri so bili zgrajeni na podlagi gradbenih dovoljenj:
- Št. 351-198/01 - UM z dne 22.08. 2001
- Št. 351-283/04-304 z dne 08.07. 2004
Poleg zatečenega stanja pa predlagamo spremembo gradbene meje (razširitev območja zazidljivosti) za
parcele št.:
43

175/1 k.o. Radohova vas, kot je začrtano v grafični prilogi (z rumeno barvo ) prilogi gradbenega
dovoljenja št. 351-198/01 - UM z dne 22. 08. 2001

144/11 k.o. Radohova vas, kot je začrtano v grafični prilogi (z rumeno barvo ) prilogi gradbenega
dovoljenja št. 351 -283/04-304 z dne 08.07. 2004
Razširitev omenjenih gradbenih parcel je namenjena izključno povečanju funkcionalnosti zemljišča in
zagotavljanju nujnih varnostnih posegov v primeru nesreč ( poţar,...). Sledeče utemeljujemo z dejstvi, da ob
normalni uporabi objektov z določenimi funkcionalnimi zemljišči iz gradbenega dovoljenja 351-283/04-304 z
dne 08.07. 2004, to funkcionalno zemljišče ne zadošča za manipulacijo vlačilcev, okoli stavb, zato je
problematična predvsem poţarna varnost.
S strani fitosanitarne inšpekcije smo dobili zahtevo o dograditvi dodatnih prostorov površine cca. 500 - 600
m2. Ti bodo sluţili kot deponija za odpadno zemljo in vodo, ki nastane pri naši dejavnosti. Samo z
izpolnitvijo teh zahtev oz. dograditvijo teh prostorov bomo lahko nadaljevali z našo dejavnostjo in jo tudi
povečevali, kar pa pomeni, da bi lahko tudi dodatno zaposlovali ljudi.
V kolikor tega ne bomo uspeli, nam lahko obrat tudi zaprejo, kar pa si ne moremo privoščiti saj je trenutno 5
ljudi odvisnih od tega podjetja. (tekstualna in grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se delno upošteva. Obrazloţitev: Opredeli se stavbno zemljišče skladno s priloţenim
gradbenim dovoljenjem. Večje širitve stavbnega zemljišča niso dopustne, ker pripomba ni skladna z merilom
B4 (območja varstva narave in kulturne dediščine) – zemljišče je na območju arheološkega najdišča Vir pri
Stični – Prazgodovinsko gradišče in gomilna grobišča (reţim: spomenik).
076 (391)
Parcela št. 955/2, 955/1, 981/1, k.o. Stična
V zakonitem roku dajemo pritoţbo in predlog na OPN za Občino Ivančna Gorica. V k.o. Stična, predel
»Marof« se mora območje z oznako IK na parc. št. 955/2 in 955/1 razširiti tudi na severni del parc. št. 981/1, v
tistem predelu kjer so locirani rastlinjaki naše druţbe .......... parc. št. 981/1 je v celoti namenjena oznaki K1,
pa čeprav je njen severni del v dejanski rabi IK. (grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Gre za novo vlogo za spremembo namembnosti iz
nestavbne rabe v stavbno zemljišče, ki je prispela po roku za obravnavo pobud, to je po datumu 11.7.2006, ki
ga je določil Občinski svet, oziroma po roku za podajo pripomb v času neformalne javne razgrnitve OPN
Ivančna Gorica, to je 15.2.2010.
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
077 (314)
Parcela št. 52/6, k.o. Radohova vas
Zemljišče parc. št. 52/6 k.o. Radohova vas leţi ob obvoznici oz. cesti za Ivančno Gorico - vzhod na začetku
naselja Studenec. Je zaradi slabše kakovosti in nagiba manj primerno za kmetijsko obdelavo. Skupaj z
ostalimi sosednjimi zemljišči, ki so tudi manj primerna za kmetijstvo bi bilo moţno po mojem mnenju urediti
za potrebe avtoprevozništva ipd.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena
v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica. Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena
poenotena merila tako za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje
sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni
skladna z merili 1 (merilo skladnosti z vizijo in cilji prostorskega razvoja občine) – v Urbanističnem načrtu
Ivančna Gorica tu ni opredeljenih zemljišč za potrebe avtoprevozništva, takšne površine so opredeljene v
okviru gospodarskih con oz. večjih parkirišč za tovornjake; A8 (ustrezna namenska raba), B1 (najboljša
kmetijska zemljišča) in B4 (območja varstva narave in kulturne dediščine).
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
44
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
KS KRKA
078 (398)
Parcela št. 889/1, k.o. Podbukovje
Del naselja Gabrovčec, kjer leţi parc. št. 889/1, k.o. Podbukovje, predstavlja mirno, relativno redko poseljeno
okolje. Enako velja tudi za sosednje področje Gabrovčec – Virje. Umestitev kakršnih koli večjih objektov s
storitveno dejavnostjo v ta prostor bi dejansko porušila obstoječe soţitje med naravo in stanovalci, zato
kategorično nasprotujeva uvajanju kakršnihkoli dejavnosti na tem področju. Pred kratkoročnimi interesi
kapitala je po najinem mnenju potrebno dajati prednost ohranitvi naravnega okolja reke Krke. (del, ki je na
sliki št. 40 obarvan rdeče in označen z oznako »CD«)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Omenjena parcela je na območju veljavnega OPPN za
turistično območje v Gabrovčcu - Virje (Uradni list RS, št. 43/11), ki se z OPN Ivančna Gorica ohranja v
veljavi. Omenjena parcela je torej predvidena za urejanje skladno z določili veljavnega OPPN.
079 (378)
Parcela št. 887/2,3,4; 884/2, 884/22, k.o. Podbukovje
V celoti se pridruţujem in podpiram pripombe naše sosede .......... ter še dodatno poudarjam, da je predmetni
OPN nepravilen in nezakonit, saj očitno potrjuje in se opira na prav tako neustaven in nezakonit podrejeni
upravni akt, tj. OPPN Gabrovčec - Virje, in to po tem ter kljub temu, da je glede tega akta ţe v teku postopek
za ustavno presojo in razveljavitev oz. odpravo tega akta.
Nadalje pa tudi smatram, da kljub vsej navedeni strokovni podlagi nikakor ni utemeljeno in upravičeno očitno
stališče predmetnega akta, da ni več pogojev za širitev stavbnih zemljišč, vsaj konkretno očitno ne za del meni
lastne parc. št. 887/4, kot sem to ţe predlagal v moji vlogi za spremembo namembnosti zemljišča iz I. 2006, o
kateri do sedaj še nisem prejel nobene odločitve, v predmetnem OPN pa to tudi ni upoštevano. Še posebno je
to očitno nerazumljivo in arbitrarno glede na to, da je hkrati z OPPN Gabrovčec - Virje na sosednji parceli pa
sedaj predvideno precejšnje število novih objektov. En objekt (ker le-to potrebujem) tudi na navedeni moji
parceli, parc. št. 887/4, umeščen v skrajni kot med prileţečima parc. 888/8 in 9 ter 895/2 in 3, kjer prav tako
ţe stoji več objektov, tako nikakor ne bi v ničemer niti motil predvidenega izgleda prostora niti ne bi zagostil
poselitve, prav tako pa tudi ne bi nujno kvarno ali škodljivo posegal v nobeno od tam vzpostavljenih
okoljevarstvenih in drugih instrumentov.
Glede na to smatram, da bi moral predmetni akt OPPN Gabrovčec - Virje prav tako razveljaviti ter za
predmetno območje sprejeti novega ter pri tem upoštevati vse pripombe in izkazane interese vseh nas, s tem
neposredno prizadetih prebivalcev, ne pa zasledovati interese le enega, pa čeprav je le-ta soinvestitor akta.
Hkrati pa bi lahko brez škode za interese ter podane smernice drţave ugodili mojemu predlogu na spremembo
namembnosti dela moje parc. št. 887/4 v zazidljivo oz. v stavbno zemljišče z moţnostjo postavitve vsaj
manjšega objekta.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena
v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica. Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena
poenotena merila tako za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje
sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni
skladna z merili A14 (proste ali večje načrtovane površine za gradnjo v bliţini posega), B4 (območja varstva
narave in kulturne dediščine), ohranja se cezura med dvema deloma naselja.
OPPN za turistično območje v Gabrovčcu - Virje (Uradni list RS, št. 43/11) se z OPN Ivančna Gorica ohranja
v veljavi.
Poleg tega bi upoštevanje pripombe glede širitve stavbnega zemljišča na parceli 887/4 zahtevalo opredelitev
novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni
sprejemljivo.
45
080 (382)
Parcela št. 888/9, 889/1, k.o. Podbukovje
Nasprotuje se načrtovani širitvi ceste parcela št. 1646 (cesta B) mimo hiše. Obstoječa širina ceste po katastru
je 3 metre, po novem podrobnem prostorskem načrtu pa je širina 6,40 m, kar pomeni, da bi tako načrtovana
cesta segla v hišo lastnikov parc. št. 888/9, ki ţe stoji na parceli. Cesta v obstoječem stanju namreč popolnoma
zadostuje lastnikom bivalnih objektov. Neasfaltirana, podeţelska cesta vodi namreč mimo hiše parc. 888/9 še
do najbliţjih sosedov (parc. Št. 888/6, 888/5, 888/8, 888/1, 888/7), kateri pa si prav tako ne ţelijo predlaganih
sprememb po novem OPPN. Cesta po novem OPPN pregrobo posega na področje naše in sosedskih parcel.
Nasprotuje se tudi kroţnemu prometu, saj je potrebno teţiti k izločitvi motornega prometa iz bivalnega okolja.
Odvoz smeti in dostava kurilnega olja sta bila do sedaj neovirana, zato ne moreta biti argumenta v nadaljnjem
postopku.
Nasprotuje se dodatnemu umeščanju novega objekta parc. št. 888/5, saj vplivno območje pregrobo posega v
ţe obstoječe stanovanjske objekte (preveliki gabariti novega načrtovanega objekta območja UE5: 9 metrov
višine in prevelika moţna površina za razvoj objekta): senca, utesnjenost.
V skladu s 4. odstavkom 15. člena ZPNačrt mora biti občinski podrobni prostorski načrt skladen z občinskim
prostorskim načrtom in ne kot je določeno v 137. členu predloga odloka, zato naj se ta določba odpravi. Junija
2011 je namreč občina sprejela nezakonit in protiustaven Odlok o OPPN za turistično območje Gabrovčec Virje zoper katerega na Ustavnem sodišču poteka postopek presoje ustavnosti in zakonitosti. OPN naj se
pripravi na podlagi strokovnih in zakonitih podlag in strateških usmeritev s prostorskimi ureditvami in posegi
v prostor, ki omogočajo učinkovito in gospodarno rabo zemljišč ob hkratnem urejanju kakovostnih bivalnih
razmer in varstvu narave. Prostorsko načrtovanje mora omogočati skladen prostorski razvoj z obravnavo in
usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi varstva okolja, ohranjanje narave, ipd.,
kar se mora primarno načrtovati z OPN, veljavni in novi OPPN-ji pa se morajo potem temu prilagajati.
Novi OPPN grobo posega v pokrajino, njeno naravno in arhitekturno dediščino. Vsi stanovanjski in
nestanovanjski objekti presegajo gabarite gradnje, primerne za podeţelje. Obstoječa pozidava Podbukovja je
namreč sestavljena in manjših počitniških hišic do višine cca 7 metrov, višine vseh novih objektov, ki so zajeti
v novem OPPN pa so 9 do 13 metrov. Podbukovje (KS Krka) je od vasi Krka oddaljeno cca 500 metrov
zračne linije. Vas Krka, v kateri reka Krka izvira je pod nadzorom naravovarstvenikov in vladnih institucij.
Celotna vas in njena okolica je v okolju, kjer prevladuje klasična gradnja enostanovanjskih hiš in vikendov.
Blokov in večjih objektov v kraju Krka in njeni neposredni bliţini ni. Celotno območje novega OPPN je pod
strogim nadzorom NATURE 2000 (pregledati kaj to pomeni in umestiti v tekst), zato tak tip in vrste gradenj
sem ne sodi. V tem območju se nahaja tudi ogroţena in zaščitena ţivalska vrsta metulja.
Umestitev motela (UE6), kot najvišje zgradbe (13 metrov) je vsekakor nenavadna in nerazumljiva. V sami
vasi Krka (1 do 2 minuti voţnje iz Podbukovja) imajo namreč kar tri penzionske ponudnike in nikoli niso
kapacitete zasedene, pravzaprav so pod turističnem povprečjem, v mesecu avgustu pa se obeta odprtje še
enega dodatrnega ponudnika nočitev in gostinskih storitev. Prav tako je v vasi Krka več ponudnikov
gostinskih storitev, kjer prav tako ni celoletne sezone. V okviru motela se lahko pojavijo gostinske in druge
podobne storitve, ki so nesprejemljive, saj s seboj prinesejo več negativnih kot pozitivnih učinkov. Gabariti
motela vsekakor niso v skladju s podobo pokrajine, v katero grobo in neestetsko posegajo. Motel kot
dejavnost s seboj prinaša preveliko tveganje tranzitnega prometa in drugačnega turizma, kot si ga dolina reke
Krke in občina Ivančna Gorica najbrţ ţeli (prostitucija, droge ipd.)
Na območjih UE3, UE4 in UE5 so po novem OPPN predvidene stanovanjske ali nestanovanjske stavbe.
Gaberiti zopet posegajo v pokrajino (9 do 11 metrov) in vrisane nepremičnine vseh objektov na tem območju
ne izraţajo dejanskega moţnega stanja gradnje. Namreč, prav vse nepremičnine na tem območju imajo do 3kratno večjo moţno gradnje -površina za razvoj objekta.
Predlagane spremljevalne dejavnosti v območju UE8 nikakor ne sodijo v ta del kraja. Šotorišče, avtodomi in
sanitarije so po novem OPPN nesmotrno umeščeni (vkleščeni) med ţe obstoječimi hišami (v njihovo
neposredno bliţino, gre namreč le za nekaj metrov oddaljenosti). Poleg tega praviloma prinašajo s seboj
prinašajo nesnago, droge, hrup (nočno ţivljenju dopustnikov s šotori in avtodomi). Prav tako je zaradi vsega
tega sporno tudi glede zahtev področja, ki je vključeno v Naturo 2000. Športno igrišče je v tem delu
nepotrebno, saj ţe obstaja v kraju Krka, kjer pa ni velikega zanimanja, saj je v propadanju, moralo pa biti
najmanj ograjeno in varovano, pod ključem in zatemnjeno v nočnih urah. Nasprotuje se tudi 19. členu novega
OPPN, v katerem je zapisano, da so na tem območju dovoljene gostinske in druge spremljajoče dejavnosti.
46
Nasprotuje se 7. členu novega odloga OPPN in sicer v točki 2.: enostavni objekti (telekomunikacijske antene
in oddajniki in začasni objekti)
Zavedati se je potrebno, da se s prenosom OPPN v OPN v celoti ukinja sedaj veljavna srednjeročna in
dolgoročna prostorska ureditev območja v Gabrovčcu, ki je bilo rezervirano za intenzivnejše turistične
ureditve, kjer naj bi se razvijale penzionske zmogljivosti, avtokamp in bungalovi za turiste, športna igrišča,
ureditve ob Krki in turistično rekreativne ureditve območja pod Gabrovčcem, na katere naj bi se avtokamp
navezoval. Se pa ta idejna zasnova v celoti prestavlja v območje Zagradec-Fuţina (z rekreacijskim območjem
Zagradec - Park Loka), zato naj se v skladu s tem tja prenese tudi območje centralnih dejavnosti in novih
počitniških objektov, v območju Gabrovčec pa samo sanira zatečeno stanje dejanske rabe prostora in
obstoječih počitniško-bivalnih objektov s planskimi.
Nasprotuje se umestitvi območja centralnih dejavnosti (CD) na SV delu območja OPPN Gabrovčec na parc.
št. 889/1 k.o. 1828 Podbukovje, saj ta nima zakonite podlage niti v sedaj veljavnih prostorskih sestavinah
občinskih planskih aktov, niti v dejanskih potrebah v okolju, kjer se zasleduje ureditev bivalnega okolja za
počitek in se samo sanira obstoječo počitniško gradnjo. Območje centralnih dejavnosti, ki je umeščeno v
območje za počitek predstavlja nepredstavljiv konflikt in je tujek v prostoru in je v nasprotju s temeljnimi cilji
skladnega prostorskega načrtovanja. Je ena od bistvenih neskladnosti, zaradi katere je OPPN nezakonit, saj
srednje in dolgoročni občinski prostorski načrt tega območja ni nikoli predvidel. Območje centralnih
dejavnosti ni primerno umeščati v počitniško območje, zlasti ne, ker ne gre zgolj za podporne storitvene
dejavnosti za namen počitniškega območja, temveč gre za obcestne poslovno-storitvene dejavnosti za namene
prehodnih turistov, ki se poleti vstavijo na kratkem postanku za zadovoljitev svojih fizičnih potreb. To pomeni
povečan hrup, motenje mirne počitniške soseske, povečano onesnaţenost okoliških zemljišč in zraka,
zmanjšanje varnosti v okolišu zaradi prehodnih strank teh centralnih dejavnosti (poleti - večinoma tujih
drţavljanov), motenje posesti, vznemirjanje krajanov in druge prepovedane imisije, ipd. Umeščanje centralnih
dejavnosti v ta prostor ljudem, ki tu bivamo nikakor ni potrebna, saj podporno poslovno-storitvena dejavnost v
okoliških krajih zadostuje in z OPN je planirano, da se ta še dodatno razvije (Krka, Zagradec, Muljava). Tudi
tistih nekaj novih počitniških hiš (oz. potencialni interesenti za njihov nakup), ki so z OPPN-jem dodatno
načrtovane v počitniško-bivalnem prostoru pač ne morejo imeti hkrati teţnje, da bi v istem oţjem prostoru
zadovoljili na eni strani potrebe po miru in počitku, na drugi strani pa hrupne, potrošniške potrebe. Zato naj se
namesto območja centralnih dejavnosti na tem območju s predlogom OPN ohrani dosedanjo dejansko
namensko rabo, OPPN pa naj se temu kasneje prilagodi in popravi.
Nasprotuje se torej prekomerni, nezakoniti novi pozidavi tega območja, prav tako na parc.št. 889/1 k.o. 1828
Podbukovje, saj s tem izginja osrednje zeleno območje ţe obstoječega počitniškega naselja, ki je po sedaj
veljavnem občinskem planskem aktu namenjeno športu in rekreaciji in zahtevamo, da se s predlogom OPN ta
ohranja, OPPN pa se kasneje temu prilagodi in popravi. Pri umeščanju novogradenj gre za očitno nasprotje
interesov. Novim, spremenjenim rešitvam, ki jih vpeljuje OPPN, predlog OPN pa sedaj samo povzema, je ves
čas priprave OPPN nasprotovala Civilna pobuda za ohranitev podeţelske podobe Doline reke Krke, skupaj s
podporo glavnih nosilcev krajevnega razvoja in turističnih subjektov, nosilcev razvoja Doline Krke, kot so
Turistično društvo Krka, Krajevna skupnost Krka, Jamarski klub Krka, Ţupnija Krka, Gasilsko društvo Krka
in tudi drugi prizadeti posamezniki v neposrednem vplivnem območju. Posegom, kot so predvideni z OPPN in
posledično z OPN nasprotujejo tudi še sedaj, vendar jih občinski organi nočejo in ne ţelijo slišati, saj pred njih
postavljajo zasebne kapitalske interese zgolj ene lastnice nepremičnine v območju, katere vodilo je
maksimalni zasluţek s prodajo zemljišč za pozidavo in ne ustvarjanje kakovostnih trajnostnih bivalnih razmer
v soţitju z naravo, ob varovanju naravne dediščine (NATURA 2000).
Z OPN naj se torej umakne predvidena pozidava območja z novogradnjami - z novimi počitniškimi hišami in
poslovnim objektom in se na tem mestu ohrani dejansko sedanje stanje v naravi (travnik, gozd) oz. eventuelno
ohrani prostor za razvoj športno rekreativnega območja kot je to predvideno s sedaj veljavnim občinskim
prostorskim načrtom, na način, da se okolja in sedanjega habitata ne ogroţa in ne uzurpira. Sanira naj se le
zatečeno stanje dejanske rabe prostora in obstoječih počitniško-bivalnih objektov z uskladitvijo planskih
pogojev z dejanskim stanjem.
V nasprotnem primeru - torej v primeru, da se s predlogom OPN v tem območju ohranja umeščanje centralnih
dejavnosti in pozidava novih počitniških objektov kot to dopušča OPPN, se spreminja sedanja in planska
namembnost prostora, kar pomeni, da lastnikom nepremičnin v tem območju ne preostane drugega, kot da
bomo zopet primorani svojo pravico in svoj mir iskati na vseh moţnih višjih instancah. Oziroma nam
preostane le še skrajna moţnost, da spremenimo svoje preference in jih prilagodimo tem novim kapitalsko
naravnanim pogojem. Če smo do sedaj verjeli, da lahko dolgoročno bivamo v idiličnem mirnem naravnem
47
okolju, stran od prekomerne pozidave, trgovsko-poslovnih območij in obdani z zelenimi površinami (ker je
tako začrtano v sedaj veljavnem srednje in dolgoročnem prostorskem načrtu občine in ne zato ker bi si sami
ustvarjali te laţne ideale !!!), nam ob morebitni ohranitvi sedanjih prostorskih planov iz predloga OPN ne
preostane drugega, kot da tudi sami pričnemo prednostno zasledovati to, kar nam vsiljujete v ta prostor kapitalsko-poslovne interese na nepremičninah, s svojimi ideali bivalnega okolja pa se preselimo drugam.
Torej ne moremo več govoriti o bivalno-stanovanjskem prostoru, ki primarno zasleduje ideale počitka, temveč
o prostoru, ki bo v prihodnosti primeren zgolj za udejanjanje maksimalne kapitalsko-poslovne dobrobiti
vsakega posameznega lastnika nepremičnin v območju. Ali drugače povedano - če se s predlogom OPN v to
območje umešča območje centralne dejavnosti - naj se ta umesti tako, da je vsem lastnikom nepremičnin
dopuščena moţnost razvoja poslovno-storitvenih dejavnosti in ne samo enemu lastniku v območju, katerega
podlaga umeščanja je bila zgolj plačilo izdelave OPPN, ne pa zakonite strokovne podlage za izdelavo OPPN,
med katere primarno sodi sedaj veljaven srednje in dolgoročni prostorski načrt občine.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Omenjena parcela je na območju veljavnega OPPN za
turistično območje v Gabrovčcu - Virje (Uradni list RS, št. 43/11), ki se z OPN Ivančna Gorica ohranja v
veljavi. Omenjena parcela je torej predvidena za urejanje skladno z določili veljavnega OPPN.
081 (385)
Parcela št. 499/1, 501, k.o. Podbukovje
Spodaj podpisana .........., rojena .......... sem po svoji mami .......... podedovala zgoraj navedeni parceli. Iz
javno razgrnjenega OPN je razvidno, da je namenska raba navedenih parcel: 100% kmetijsko zemljišče. Kar
pomnim, tu nikoli ni bilo kmetijsko zemljišče ampak vseskozi v času mojega ţivljenja le travnik oz. pašnik.
Ker si močno ţelim na podedovanem zemljišču graditi stanovanjsko hišo, prosim za spremembo namenske
rabe tega zemljišča v stavbno zemljišče (vsaj delno). Glede na to, da se omenjeni parceli nahajata v sklopu
vasi Gabrovčec in Mali Gabrovčec in da je ţe na obeh straneh pozidano s stanovanjskimi hišami, ocenjujem,
da je predlagana sprememba namenske rabe zemljišča utemeljena in ni razloga, da se to zemljišče ne bi
spremenilo v stavbno zemljišče.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Gre za novo vlogo za spremembo namembnosti iz
nestavbne rabe v stavbno zemljišče, ki je prispela po roku za obravnavo pobud, to je po datumu 11.7.2006, ki
ga je določil Občinski svet, oziroma po roku za podajo pripomb v času neformalne javne razgrnitve OPN
Ivančna Gorica, to je 15.2.2010.
Opredelitev stavbnega zemljišča na tej parceli bi pomenila vzpostavljanje nove razpršene gradnje, ki ni
dopustna (6. odstavek 99. člena Prostorskega reda Slovenije).
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
082 (344)
Parcela št. 883/6, 883/5, k.o. Podbukovje
V gradivu, ki je bil javno razgrnjen je razvidno, da se del teh parcel spremeni v kmetijsko zemljišče. Prosim,
da zgoraj omenjeni parceli opredelite kot stavbno zemljišče v celoti ko so bile še do sedaj.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Po neformalni javni predstavitvi se je dokument precej
spremenil, delno zaradi podanih pripomb, še v večji meri pa zaradi upoštevanja smernic in usklajevanja z
nosilci urejanja prostora. Zato je bilo precej predlogov novih stavbnih zemljišč, ki so bila neformalno javno
predstavljena, umaknjenih iz dopolnjenega osnutka za formalno javno razgrnitev.
Pripomba ni skladna z »Merili za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za
presojanje sprejemljivosti razvojnih pobud«, ki so pripravljena v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica.
Navedena Merila so pripravljena z namenom, da so doseţena poenotena merila tako za načrtovanje razvoja
naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev, za presojanje sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do
pripomb, podanih v javni razgrnitvi OPN. Pripomba ni skladna z merili A14 (proste ali večje načrtovane
površine za gradnjo v bliţini posega), B4 (območja varstva narave in kulturne dediščine) - zahodni del
48
omenjenih parcel sega na območje naravne vrednote Krka, zato se tu ohrani redukcija stavbnih zemljišč.
083 (353)
Parcela št. 889/1, k.o. Podbukovje
V skladu s 4. odstavkom 15. člena ZPNačrt mora biti občinski podrobni prostorski načrt skladen z občinskim
prostorskim načrtom in ne obratno, kot je določeno v 137. členu predloga odloka, zato naj se ta določba
odpravi. Ne samo, da je to v skladu z zakonodajo, temveč je tudi nujno potrebno, ker je junija 2011 občina
sprejela nezakonit in protiustaven Odlok o OPPN za turistično območje Gabrovčec - Virje zoper katerega na
Ustavnem sodišču poteka postopek presoje ustavnosti in zakonitosti. OPN naj se pripravi na podlagi
strokovnih in zakonitih podlag in strateških usmeritev s prostorskimi ureditvami in posegi v prostor, ki
omogočajo učinkovito in gospodarno rabo zemljišč ob hkratnem urejanju kakovostnih bivalnih razmer in
varstvu narave, ne pa da slepo sledi določilom veljavnih OPPN-jev, ki so bodisi zastareli, bodisi kapitalsko
naravnani. Prostorsko načrtovanje mora omogočati skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem
različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi varstva okolja, ohranjanje narave, ipd., kar se mora
primarno načrtovati z OPN, veljavni in novi OPPN-ji pa se morajo potem temu prilagajati.
OPN naj sanira tudi nezakonito uveljavitev zasebnih interesov preko sprejetega OPPN-ja na območju
Gabrovčec - Virje. Odlok o OPPN prinaša škodo in trajno izgubo kvalitete ţivljenja v tem območju na račun
projekta v zasebnem, individualnem interesu zgolj enega od lastnikov nepremičnin v območju urejanja, na
čigar nepremičninah so sedaj z Odlokom o OPPN dovoljeni grobi posegi, ki niso skladni s sedaj veljavnimi
srednje in dolgoročnimi prostorskimi načrti občine in so celo škodljivi za javno korist v smeri katere bi se
moralo izvajati prostorsko načrtovanje, saj na eni strani pod pretvezo sanacije degradiranega okolja posegajo v
območje NATURA 2000, na drugi strani pa povzročajo grobo uzurpacijo v prostoru in pri ljudeh, ki bivajo v
tem okolju. Z OPPN in sedaj posledično s predlogom OPN se spreminja do sedaj načrtovani videz in
namembnost območja, širi se meje območja, nedopustno spreminja in poslabšuje bivalne in delovne razmere s
prekomerno pozidavo, obremenitvijo naravnega mirnega okolja s storitvenimi dejavnostmi, grobo posega v
pravico do zdravega ţivljenjskega okolja in neposredno krši številne ustavne pravice lastnikov zemljišč v
območju, posredno pa tudi ostalih občanov oz. krajanov, povezanih z območjem OPPN. Ogroţa se obstoječi
naravni habitat in trajno zmanjšuje kakovost bivanja v tem območju, vse na račun prikrite pozidave območja s
kapitalsko privlačnimi namembnostmi, pod pretvezo ureditve turističnega območja.
Zavedati se je potrebno, da se s prenosom OPPN v OPN v celoti ukinja sedaj veljavna srednjeročna in
dolgoročna prostorska ureditev območja v Gabrovčcu, ki je bilo rezervirano za intenzivnejše turistične
ureditve, kjer naj bi se razvijale penzionske zmogljivosti, avtokamp in bungalovi za turiste, športna igrišča,
ureditve ob Krki in turistično rekreativne ureditve območja pod Gabrovčcem, na katere naj bi se avtokamp
navezoval. Se pa ta idejna zasnova v celoti prestavlja v območje Zagradec-Fuţina (z rekreacijskim območjem
Zagradec - Park Loka), zato naj se v skladu s tem tja prenese tudi območje centralnih dejavnosti in novih
počitniških objektov, v območju Gabrovčec pa samo sanira zatečeno stanje dejanske rabe prostora in
obstoječih počitniško-bivalnih objektov s planskimi.
Vsebinsko je to zajeto tudi s predlogom OPN vil. členu, s čimer je razvoj oskrbnih in storitvenih ter druţbenih
dejavnosti usmerjen na funkcionalno zaokroţeno območje v naselju Zagradec-Fuţina, obstoječe območje
počitniške gradnje v Gabrovčcu pa se samo sanira. Zato odločno nasprotujem umestitvi območja centralnih
dejavnosti (CD) na SV delu območja OPPN Gabrovčec na parc. št. 889/1 k.o. 1828 Podbukovje, saj ta nima
zakonite podlage niti v sedaj veljavnih prostorskih sestavinah občinskih planskih aktov, niti v dejanskih
potrebah v okolju, kjer se zasleduje ureditev bivalnega okolja za počitek in se samo sanira obstoječo
počitniško gradnjo. Območje centralnih dejavnosti, ki je umeščeno v območje za počitek predstavlja
nepredstavljiv konflikt in je tujek v prostoru in je v nasprotju s temeljnimi cilji skladnega prostorskega
načrtovanja. Je ena od bistvenih neskladnosti, zaradi katere je OPPN nezakonit, saj srednje in dolgoročni
občinski prostorski načrt tega območja ni nikoli predvidel. Območje centralnih dejavnosti ni primerno
umeščati v počitniško območje, zlasti ne, ker ne gre zgolj za podporne storitvene dejavnosti za namen
počitniškega območja, temveč gre za obcestne poslovno-storitvene dejavnosti za namene prehodnih turistov,
ki se poleti vstavijo na kratkem postanku za zadovoljitev svojih fizičnih potreb. To pomeni povečan hrup,
motenje mirne počitniške soseske, povečano onesnaţenost okoliških zemljišč in zraka, zmanjšanje varnosti v
okolišu zaradi prehodnih strank teh centralnih dejavnosti (poleti - večinoma tujih drţavljanov), motenje
posesti, vznemirjanje krajanov in druge prepovedane imisije, ipd. Umeščanje centralnih dejavnosti v ta prostor
ljudem, ki tu bivamo nikakor ni potrebna, saj podporno poslovno-storitvena dejavnost v okoliških krajih
49
zadostuje in z OPN je planirano, da se ta še dodatno razvije (Krka, Zagradec, Muljava). Tudi tistih nekaj
novih počitniških hiš (oz. potencialni interesenti za njihov nakup), ki so z OPPN-jem dodatno načrtovane v
počitniško-bivalnem prostoru pač ne morejo imeti hkrati teţnje, da bi v istem oţjem prostoru zadovoljili na
eni strani potrebe po miru in počitku, na drugi strani pa hrupne, potrošniške potrebe. To pač skupaj ne gre in
prvi, ki bi to morali uvideti ste to vi, ki načrtujete urejanje prostora. Zato naj se namesto območja centralnih
dejavnosti na tem območju s predlogom OPN ohrani dosedanjo dejansko namensko rabo, OPPN pa naj se
temu kasneje prilagodi in popravi.
Nasprotujem tudi prekomerni, nezakoniti novi pozidavi tega območja, prav tako na parc.št. 889/1 k.o. 1828
Podbukovje, saj s tem izginja osrednje zeleno območje ţe obstoječega počitniškega naselja, ki je po sedaj
veljavnem občinskem planskem aktu namenjeno športu in rekreaciji in zahtevamo, da se s predlogom OPN ta
ohranja, OPPN pa se kasneje temu prilagodi in popravi. Pri umeščanju novogradenj gre za očitno nasprotje
interesov. Novim, spremenjenim rešitvam, ki jih vpeljuje OPPN, predlog OPN pa sedaj samo povzema, je ves
čas priprave OPPN nasprotovala Civilna pobuda za ohranitev podeţelske podobe Doline reke Krke, skupaj s
podporo glavnih nosilcev krajevnega razvoja in turističnih subjektov, nosilcev razvoja Doline Krke, kot so
Turistično društvo Krka, Krajevna skupnost Krka, Jamarski klub Krka, Ţupnija Krka, Gasilsko društvo Krka
in tudi drugi prizadeti posamezniki v neposrednem vplivnem območju. Posegom, kot so predvideni z OPPN in
posledično z OPN nasprotujejo tudi še sedaj, vendar jih občinski organi nočejo in ne ţelijo slišati, saj pred njih
postavljajo zasebne kapitalske interese zgolj ene lastnice nepremičnine v območju, katere vodilo je
maksimalni zasluţek s prodajo zemljišč za pozidavo in ne ustvarjanje kakovostnih trajnostnih bivalnih razmer
v soţitju z naravo, ob varovanju naravne dediščine (NATURA 2000).
Z OPN naj se torej umakne predvidena pozidava območja z novogradnjami - z novimi počitniškimi hišami in
poslovnim objektom in se na tem mestu ohrani dejansko sedanje stanje v naravi (travnik, gozd) oz. eventuelno
ohrani prostor za razvoj športno rekreativnega območja kot je to predvideno s sedaj veljavnim občinskim
prostorskim načrtom, na način, da se okolja in sedanjega habitata ne ogroţa in ne uzurpira. Sanira naj se le
zatečeno stanje dejanske rabe prostora in obstoječih počitniško-bivalnih objektov z uskladitvijo planskih
pogojev z dejanskim stanjem.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Omenjena parcela je na območju veljavnega OPPN za
turistično območje v Gabrovčcu - Virje (Uradni list RS, št. 43/11), ki se z OPN Ivančna Gorica ohranja v
veljavi. Omenjena parcela je torej predvidena za urejanje skladno z določili veljavnega OPPN.
084 (376)
Parcela št. 541/1, k.o. Podbukovje
Spodaj podpisana .......... in .........., s stalnim bivališčem .........., lastnika parcele št. 541/1 v naselju
Gabrovčec, KO 1828 - Podbukovje, prosiva da se omenjena parcela izvzame iz območja podrobnejšega
prostorskega načrta, in sicer KŠV-8OPPN, in se umesti v splošni del občinskega prostorskega načrta.
Na parceli št. 541/1, k.o. 1828, se namreč ţe dalj časa načrtuje gradnja stanovanjske hiše, s katero bi rešili
stanovanjski problem, saj v trenutni stanovanjski hiši, ki so jo lastiva, prebiva več druţin (otroci in njihovi
partnerji). Gradnja nove stanovanjske hiše je bila zadrţana za čas sprejemanja novega občinskega
prostorskega načrta, umestitev te parcele v OPPN, kot je predvideno v javno razgrnjenem osnutku OPN, pa bi
pomenila še dodatno finančno in časovno breme za našo druţino.
Z umestitvijo parcele št. 541/1, k.o. 1828, v splošni del OPN, bi nam omogočili razpolaganje s parcelo v
takšni meri, da bi nam omogočili čimprejšnjo gradnjo, z obvladljivimi stroški.
STALIŠČE: Pripomba se upošteva. Obrazloţitev: Parcela 541/1 se izloči iz območja OPPN in se priključi
enoti KŠV-2.
085 (88)
Parcela št. 527/1, k.o. Podbukovje
Predlagam popravek zazidljivosti prej omenjene parcele za namen dograditve drvarnice in morebitne čistilne
naprave na spodnjem delu hiše. Po tem, da se je sosedov del vklopil v zazidljivo območje predvidevam, da to
ni problem.
50
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Gre za novo vlogo za spremembo namembnosti iz
nestavbne rabe v stavbno zemljišče, ki je prispela po roku za obravnavo pobud, to je po datumu 11.7.2006, ki
ga je določil Občinski svet, oziroma po roku za podajo pripomb v času neformalne javne razgrnitve OPN
Ivančna Gorica, to je 15.2.2010.
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
V primeru, da je objekt zgrajen legalno oziroma je bil postavljen pred letom 1967, se pripomba lahko
upošteva in se vriše stavbno zemljišče na podlagi podanih dokazil o legalnosti objekta oziroma uporabnega
dovoljenja.
086 (244)
Parcela št. 881, k.o. Podbukovje
Iz zemljiškega katastra je razvidno, da je sedaj namenska raba zemljišča na parc, št. 881, k.o. Podbukovje:
100% stavbno zemljišče, (glej prilogo). To dejstvo so nama potrdili tudi pristojni na Občini Ivančna Gorica.
Ob razgrnitvi Osnutka OPN Ivančna Gorica v začetki leta 2010 je bilo razvidno, daje na tej parcelni številki
predvidena redukcija gradnje. Zato je najina mama, .........., ki je bila takrat lastnica te parcele, dne 11.2.2010
dala pisno pripombo na predvideno redukcijo gradnje na tej parceli, z utemeljitvijo, da je tu dejansko
predvidena gradnja njenih hčerk in da naj se ohrani obstoječa namenska raba parcele. 5. decembra 2011 je bil
javno razgrnjen dopolnjen osnutek OPN Občine Ivančna Gorica. Preverili sva zadevo in ugotovili, da
pripomba z dne 11.2.2010 na osnutek OPN, po ohranitvi obstoječega stanja, ni bila upoštevana, zato sedaj
dajeva ponovno pripombo.
Utemeljitev pripombe:
Prvotni lastnik zgoraj navedene parcele je bil najin oče, .........., ki je po dolgi in teţki bolezni umrl decembra
2008. Po njegovi smrti je parcelo podedovala najina mama .........., ki pa je ţal tudi umrla dne 20.07.2010.
Zaradi dolgotrajne bolezni in starosti ter zato za delo nezmoţnih obeh staršev v obdobju zadnjih 10 let, se je
parcela precej zarastla, razrastlo se je grmičevje in precej so zrastla tudi posamezna drevesa, ker se to
zemljišče daljše obdobje ni nič urejevalo in počistilo. Precejšen del zemljišča je tudi skalnatega. Po smrti
staršev sva postali lastnici navedene parcele njuni hčerki .......... in .......... vsaka do 1/2. Pravnomočnost
sklepa o dedovanju po pok. mami .......... je bila potrjena 8.12.2011 (Sklep o dedovanju lahko, če bo potrebno
tudi naknadno predloţiva). Parcelo sva si ogledali in ugotovili, da je potrebna temeljitega čiščenja in poseka
grmičevja in odvečnih dreves, kar bova tudi storili v najkrajšem moţnem času, predvidoma ţe v pomladnih
mesecih letošnjega leta. Na podedovanem zemljišču nameravava takoj ko bo to mogoče, začeti z gradnjo
stanovanjskih hiš za rešitev stanovanjskega problema najinih druţin.
Na podlagi zgoraj navedenih dejstev ocenjujeva, da ni bilo in ni nobenega razloga za kakršnokoli spremembo
namenske rabe zgoraj navedene parcele. Obstoječa namenska raba zemljišča je veljala ţe vrsto let, sedaj, ko
pa nameravamo dejansko tu graditi pa so interesi po spremembi, kar je popolnoma nesmiselno in tudi
krivično.
Zato prosiva, da se predvidena korekcija v javno razgrnjenem osnutku OPN Občine Ivančna Gorica povrne v
obstoječe dejansko stanje t.j. 100% stavbno zemljišče. (tekstualna priloga)
STALIŠČE: Pripomba se upošteva. Obrazloţitev: Ohrani se obstoječe stavbno zemljišče na omenjenih
parcelah, in sicer z namensko rabo SP.
087 (223 in 270)
Parcela št. 478/3, k.o. Podbukovje
Ob zadnji razgrnitvi OPN-a Ivančna Gorica, ţe ob dolgoletni vlogi za spremembo namembnosti parcele, K.O.
Podbukovje 478/3 ni bilo sprememb. Vloga je bila vloţena v smislu odobritve, oziroma, moţnosti postavitve
kakršnegakoli objekta (tudi enostavne gradnje), čebelnjaka ali podobno. Parcela je v neposredni bliţini
pozidanih zemljišč, z bliţnjo infrastrukturo, na samem robu vasi Gabrovčec. Tudi dostop do same parcele je
urejen. Prosim za ponovno obravnavo.
51
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Opredelitev stavbnega zemljišča na tej parceli bi
pomenila vzpostavljanje nove razpršene gradnje, ki ni dopustna (6. odstavek 99. člena Prostorskega reda
Slovenije).
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
Na območju kmetijskih zemljišč je dopustna postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov skladno z določili
odloka o OPN Ivančna Gorica.
088 (267)
Parcela št. 504, k.o. Podbukovje
Iz javno razgrnjenega dopolnjenega osnutka OPN Iv. Gorica z dne 5.12.2011 je razvidno, da je na delu zgoraj
navedene parc. št. 504 rumena oznaka (SKS), kar pomeni, da je na tem delu stavbno zemljišče na 1357 m2.
Ker sem opazila, da po sredini vzdolţ celotnega dela tega zemljišča dovoljenega za gradnjo na tej parceli,
poteka omreţje gospodarske infrastrukture (cevovod za pitno vodo in tudi elektroenergetski vodi), kar
pomeni, da bodo pri predvideni gradnji nastali veliki problemi in teţave v zvezi s tem, predlagam in prosim za
ustrezno razširitev tega gradbenega pasu na mojem zemljišču sedaj, ko je zadeva še mogoča (vsaj na 3.500
m2, če ne več) tako, da bo predvidena gradnja mogoča malo stran od cevovoda). Prosim, da stanje na parceli
št. 504 ponovno pregledate in ustrezno razširite oznako SKs- površino podeţelskega naselja, saj se ta parcela
nahaja neposredno med stanovanjskimi hišami vasi Gabrovčec in Mali Gabrovčec, tako, da ocenjujem, da ni
razloga da razširitev ne bi bila mogoča.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Prikazani so vodi gospodarske javne infrastrukture
pridobljeni od upravljavcev posamezne gospodarske javne infrastrukture. Dejanski potek vodov v naravi
lahko tudi odstopa od prikaza na grafiki, kar je odvisno od natančnosti podatka o poteku posameznega
infrastrukturnega voda. Upravljavec posamezne gospodarske javne infrastrukture bo v fazi izdelave projektne
dokumentacije za objekt podal projektne pogoje. Če ne bo moţno zagotoviti minimalnega odmika objekta od
infrastrukturnega voda, ni izključena tudi moţnost prestavitve le tega.
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
089 (289)
Parcela št. 888/5, 888/6, 889/1, k.o. Podbukovje
Stavbno zemljišče s parc. št. 888/5 in 888/6 v k.o. 1828 Podbukovje naj se opredeli kot območje SKs površine podeţelskega naselja izven območij urbanističnih načrtov in ne kot SP - površine počitniških hiš, ker
je na predmetnem zemljišču od leta 1972 enodruţinska stanovanjska hiša na podlagi in v skladu z izdanim
gradbenim dovoljenjem št. 351-480/71 Skupščine Občine Grosuplje z dne 11. 11. 1971 in ne počitniška hiša,
kot to napačno ureja Odlok o OPPN za turistično območje v Gabrovčcu - Virje in posledično sedaj tudi
predlog OPN. Predmetni odlok o OPPN s to napako grobo, neutemeljeno in nezakonito posega v pravne
interese in pravni poloţaj lastnikov te nepremičnine in krši ustavne pravice s tem, ko nepremičnino postavlja v
neenak poloţaj v primerjavi z ostalimi lastniki stanovanjskih objektov na podlagi izdanih pravnomočnih
gradbenih dovoljenj v območju OPPN, zato naj se ta napaka v OPN odpravi. Glede na to, da se z OPN urejajo
in sanirajo obstoječa območja počitniške gradnje, kot je to določeno s 5. odstavkom 11. člena predloga OPN
tudi za območje Gabrovčec, naj se pri tem upoštevajo obstoječe zakonite strokovne podlage za določitev vrste
območij glede na namensko rabo nepremičnin, med katere primarno sodi kataster nepremičnin in gradbeno
dovoljenje, na podlagi katerega je nastal vpis v kataster. Subjektivna presoja načrtovalca ureditve območja na
podlagi zgolj terenskega ogleda območja se je pri načrtovanju OPPN izkazala za nepravilno in nestrokovno,
zato naj se pri pripravi OPN to ne ponovi ali zgolj prenese, temveč sanira. V skladu s 4. odstavkom 15. člena
ZPNačrt mora biti občinski podrobni prostorski načrt skladen z občinskim prostorskim načrtom in ne obratno,
kot je določeno v 137. členu predloga odloka, zato naj se ta določba odpravi. Ne samo, da je to v skladu z
zakonodajo, temveč je tudi nujno potrebno, ker je junija 2011 občina sprejela nezakonit in protiustaven Odlok
o OPPN za turistično območje Gabrovčec - Virje zoper katerega na Ustavnem sodišču poteka postopek
presoje ustavnosti in zakonitosti. OPN naj se pripravi na podlagi strokovnih in zakonitih podlag in strateških
usmeritev s prostorskimi ureditvami in posegi v prostor, ki omogočajo učinkovito in gospodarno rabo zemljišč
52
ob hkratnem urejanju kakovostnih bivalnih razmer in varstvu narave, ne pa da slepo sledi določilom veljavnih
OPPN-jev, ki so bodisi zastareli, bodisi kapitalsko naravnani. Prostorsko načrtovanje mora omogočati skladen
prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi
varstva okolja, ohranjanje narave, Ipd., kar se mora primarno načrtovati z OPN, veljavni in novi OPPN-ji pa
se morajo potem temu prilagajati.
OPN naj sanira tudi nezakonito uveljavitev zasebnih interesov preko sprejetega OPPN-ja na območju
Gabrovčec - Virje. Odlok o OPPN prinaša škodo in trajno izgubo kvalitete ţivljenja v tem območju na račun
projekta v zasebnem, individualnem interesu zgolj enega od lastnikov nepremičnin v območju urejanja, na
čigar nepremičninah so sedaj z Odlokom o OPPN dovoljeni grobi posegi, ki niso skladni s sedaj veljavnimi
srednje in dolgoročnimi prostorskimi načrti občine in so celo škodljivi za javno korist v smeri katere bi se
moralo izvajati prostorsko načrtovanje, saj na eni strani pod pretvezo sanacije degradiranega okolja posegajo v
območje NATURA 2000, na drugi strani pa povzročajo grobo uzurpacijo v prostoru in pri ljudeh, ki bivajo v
tem okolju. Z OPPN in sedaj posledično s predlogom OPN se spreminja do sedaj načrtovani videz in
namembnost območja, širi se meje območja, nedopustno spreminja in poslabšuje bivalne in delovne razmere s
prekomerno pozidavo, obremenitvijo naravnega mirnega okolja s storitvenimi dejavnostmi, grobo posega v
pravico do zdravega ţivljenjskega okolja in neposredno krši številne ustavne pravice lastnikov zemljišč v
območju, posredno pa tudi ostalih občanov oz. krajanov, povezanih z območjem OPPN. Ogroţa se obstoječi
naravni habitat in trajno zmanjšuje kakovost bivanja v tem območju, vse na račun prikrite pozidave območja s
kapitalsko privlačnimi namembnostmi, pod pretvezo ureditve turističnega območja.
Zavedati se je potrebno, da se s prenosom OPPN v OPN v celoti ukinja sedaj veljavna srednjeročna in
dolgoročna prostorska ureditev območja v Gabrovčcu, ki je bilo rezervirano za intenzivnejše turistične
ureditve, kjer naj bi se razvijale penzionske zmogljivosti, avtokamp in bungalovi za turiste, športna igrišča,
ureditve ob Krki in turistično rekreativne ureditve območja pod Gabrovčcem, na katere naj bi se avtokamp
navezoval. Se pa ta idejna zasnova v celoti prestavlja v območje Zagradec-Fuţina (z rekreacijskim območjem
Zagradec - Park Loka), zato naj se v skladu s tem tja prenese tudi območje centralnih dejavnosti in novih
počitniških objektov, v območju Gabrovčec pa samo sanira zatečeno stanje dejanske rabe prostora in
obstoječih počitniško-bivalnih objektov s planskimi.
Vsebinsko je to zajeto tudi s predlogom OPN v 11. členu, s čimer je razvoj oskrbnih in storitvenih ter
druţbenih dejavnosti usmerjen na funkcionalno zaokroţeno območje v naselju Zagradec-Fuţina, obstoječe
območje počitniške gradnje v Gabrovčcu pa se samo sanira. Zato odločno nasprotujemo umestitvi območja
centralnih dejavnosti (CD) na SV delu območja OPPN Gabrovčec na parc. št. 889/1 k.o. 1828 Podbukovje, saj
ta nima zakonite podlage niti v sedaj veljavnih prostorskih sestavinah občinskih planskih aktov, niti v
dejanskih potrebah v okolju, kjer se zasleduje ureditev bivalnega okolja za počitek in se samo sanira obstoječo
počitniško gradnjo. Območje centralnih dejavnosti, ki je umeščeno v območje za počitek predstavlja
nepredstavljiv konflikt in je tujek v prostoru in je v nasprotju s temeljnimi cilji skladnega prostorskega
načrtovanja. Je ena od bistvenih neskladnosti, zaradi katere je OPPN nezakonit, saj srednje in dolgoročni
občinski prostorski načrt tega območja ni nikoli predvidel. Območje centralnih dejavnosti ni primerno
umeščati v počitniško območje, zlasti ne, ker ne gre zgolj za podporne storitvene dejavnosti za namen
počitniškega območja, temveč gre za obcestne poslovno-storitvene dejavnosti za namene prehodnih turistov,
ki se poleti vstavijo na kratkem postanku za zadovoljitev svojih fizičnih potreb. To pomeni povečan hrup,
motenje mirne počitniške soseske, povečano onesnaţenost okoliških zemljišč in zraka, zmanjšanje varnosti v
okolišu zaradi prehodnih strank teh centralnih dejavnosti (poleti - večinoma tujih drţavljanov), motenje
posesti, vznemirjanje krajanov in druge prepovedane emisije, ipd. Umeščanje centralnih dejavnosti v ta
prostor ljudem, ki tu bivamo nikakor ni potrebna, saj podporno poslovno-storitvena dejavnost v okoliških
krajih zadostuje in z OPN je planirano, da se ta še dodatno razvije (Krka, Zagradec, Muljava). Tudi tistih
nekaj novih počitniških hiš (oz. potencialni interesenti za njihov nakup), ki so z OPPN-jem dodatno
načrtovane v počitniško-bivalnem prostoru pač ne morejo imeti hkrati teţnje, da bi v istem oţjem prostoru
zadovoljili na eni strani potrebe po miru in počitku, na drugi strani pa hrupne, potrošniške potrebe. To pač
skupaj ne gre in prvi, ki bi to morali uvideti ste to vi, ki načrtujete urejanje prostora. Zato naj se namesto
območja centralnih dejavnosti na tem območju s predlogom OPN ohrani dosedanjo dejansko namensko rabo,
OPPN pa naj se temu kasneje prilagodi in popravi.
Nasprotujemo tudi prekomerni, nezakoniti novi pozidavi tega območja, prav tako na parc.št. 889/1 k.o. 1828
Podbukovje, saj s tem izginja osrednje zeleno območje ţe obstoječega počitniškega naselja, ki je po sedaj
veljavnem občinskem planskem aktu namenjeno športu in rekreaciji in zahtevamo, da se s predlogom OPN ta
ohranja, OPPN pa se kasneje temu prilagodi in popravi. Pri umeščanju novogradenj gre za očitno nasprotje
53
interesov. Novim, spremenjenim rešitvam, ki jih vpeljuje OPPN, predlog OPN pa sedaj samo povzema, je ves
čas priprave OPPN nasprotovala Civilna pobuda za ohranitev podeţelske podobe Doline reke Krke, skupaj s
podporo glavnih nosilcev krajevnega razvoja in turističnih subjektov, nosilcev razvoja Doline Krke, kot so
Turistično društvo Krka, Krajevna skupnost Krka, Jamarski klub Krka, Ţupnija Krka, Gasilsko društvo Krka
in tudi drugi prizadeti posamezniki v neposrednem vplivnem območju. Posegom, kot so predvideni z OPPN in
posledično z OPN nasprotujejo tudi še sedaj, vendar jih občinski organi nočejo in ne ţelijo slišati, saj pred njih
postavljajo zasebne kapitalske interese zgolj ene lastnice nepremičnine v območju, katere vodilo je
maksimalni zasluţek s prodajo zemljišč za pozidavo In ne ustvarjanje kakovostnih trajnostnih bivalnih razmer
v soţitju z naravo, ob varovanju naravne dediščine (NATURA 2000).
Z OPN naj se torej umakne predvidena pozidava območja z novogradnjami - z novimi počitniškimi hišami in
poslovnim objektom in se na tem mestu ohrani dejansko sedanje stanje v naravi (travnik, gozd) oz. eventualno
ohrani prostor za razvoj športno rekreativnega območja kot je to predvideno s sedaj veljavnim občinskim
prostorskim načrtom, na način, da se okolja in sedanjega habitata ne ogroţa in ne uzurpira. Sanira naj se le
zatečeno stanje dejanske rabe prostora in obstoječih počitniško-bivalnih objektov z uskladitvijo planskih
pogojev z dejanskim stanjem.
V nasprotnem primeru - torej v primeru, da se s predlogom OPN v tem območju ohranja umeščanje centralnih
dejavnosti in pozidava novih počitniških objektov kot to dopušča OPPN, se spreminja sedanja in planska
namembnost prostora, kar pomeni, da lastnikom nepremičnin v tem območju ne preostane drugega, kot da
bomo zopet primorani svojo pravico in svoj mir iskati na vseh moţnih višjih instancah. Oziroma nam
preostane le še skrajna moţnost, da spremenimo svoje preference in jih prilagodimo tem novim kapitalsko
naravnanim pogojem. Če smo do sedaj verjeli, da lahko dolgoročno bivamo v idiličnem mirnem naravnem
okolju, stran od prekomerne pozidave, trgovsko-poslovnih območij in obdani z zelenimi površinami (ker je
tako začrtano v sedaj veljavnem srednje in dolgoročnem prostorskem načrtu občine in ne zato ker bi si sami
ustvarjali te laţne ideale !!!), nam ob morebitni ohranitvi sedanjih prostorskih planov iz predloga OPN ne
preostane drugega, kot da tudi sami pričnemo prednostno zasledovati to, kar nam vsiljujete v ta prostor kapitalsko-poslovne interese na nepremičninah, s svojimi ideali bivalnega okolja pa se preselimo drugam.
Torej ne moremo več govoriti o bivalno-stanovanjskem prostoru, ki primarno zasleduje ideale počitka, temveč
o prostoru, ki bo v prihodnosti primeren zgolj za udejanjanje maksimalne kapitalsko-poslovne dobrobiti
vsakega posameznega lastnika nepremičnin v območju. Ali drugače povedano - če se s predlogom OPN v to
območje umešča območje centralne dejavnosti - naj se ta umesti tako, da je vsem lastnikom nepremičnin
dopuščena moţnost razvoja poslovno-storitvenih dejavnosti in ne samo enemu lastniku v območju, katerega
podlaga umeščanja je bila zgolj plačilo izdelave OPPN, ne pa zakonite strokovne podlage za izdelavo OPPN,
med katere primarno sodi sedaj veljaven srednje in dolgoročni prostorski načrt občine. Potemtakem naj se v
predlogu OPN tudi na zemljišču s parc. št. 888/5 in 888/6 v k.o. 1828 Podbukovje ustrezno uredi
namembnost, da bo dovoljen razvoj poslovno-storitvene dejavnosti, turistično območje Gabrovčec-Virje (ki to
ni!!!) pa preimenuje v naselje ali pa kar v poslovno-storitveno cono v Resah. (tekstualna in grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Omenjena parcela je na območju veljavnega OPPN za
turistično območje v Gabrovčcu - Virje (Uradni list RS, št. 43/11), ki se z OPN Ivančna Gorica ohranja v
veljavi. Omenjena parcela je torej predvidena za urejanje skladno z določili veljavnega OPPN.
090 (399)
Parcela št. 56, 57, 62, 48/6, k.o. Krka
Spodaj podpisani se ne strinjamo da se gradi na kmetijskih površinah I. kategorije.
STALIŠČE: Pripomba je delno že upoštevana. Obrazloţitev: V dopolnjenem osnutku OPN, ki je bil javno
razgrnjen, je večji del parcel 56, 57 in 62 ţe predlagan za redukcijo obstoječega stavbnega zemljišča in za
opredelitev kmetijskega zemljišča. Parcela 48/6 pa je skoraj v celoti opredeljena kot zelena površina (zelena
cezura v jedru), kjer se skladno s posebnimi PIP za to enoto (KRK-5) ohranja nepozidan pas med novim in
starim jedrom Krke, dopustno je urejanje pešpoti, postavitev drobne urbane opreme (koši za smeti, klopi,
informativne table ipd.).
Stavbno zemljišče se ohranja le na manjšem delu ob obstoječi cesti, da se poveţe staro jedro Krke z objekti ob
reki Krki vzhodno od jedra.
54
091 (392)
Parcela št. 150/2, k.o. Krka
Zemljišče parc. št. 150/2 k.o. Krka je v razgrnjenem Občinskem prostorskem načrtu občine Ivančna Gorica
namenjeno kmetijskim zemljiščem (K1 in K2).
Zemljišče torej ni zazidljivo ter na njem ni moţno vzdrţevati obstoječih objektov. Na obravnavanem
zemljišču se nahaja obstoječ, legalno zgrajen objekt, ki v postopku ni bil upoštevan (gradbeno dovoljenje je
priloţeno).
Zemljišče, na katerem leţi objekt se označi kot POVRŠINE POČITNIŠKIH HIŠ V RAZPRŠENI POSELITVI
(Ap), oz. se določi za namensko rabo, v kateri je za legalno zgrajene objekte dopustna izvedba vzdrţevalnih
del ter rekonstrukcije, dozidave ali nadzidave, če gre za izboljšanje bivalnega standarda v teh objektih, ne pa
za dodajanje novih stanovanjskih enot ali prostorov za opravljanje novih dejavnosti, in sicer le na tistih
zemljiščih, ki so v izdanih dovoljenjih s področja graditve objektov opredeljena kot gradbena parcela in če se
prostornina ne spremeni za več kakor 10%. (tekstualna in grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se upošteva. Obrazloţitev: Opredeli se stavbno zemljišče skladno s priloţenim
gradbenim dovoljenjem.
092 (367)
Parcela št. 109/1, k.o. Krka
Predlagam, da se za to parcelo dodatno da moţnost uporabe za kmetijsko proizvodnjo, saj se del površine
parcele, ki je bila prej v funkciji mlinskih korit, oz. dotoka na vodna kolesa danes uporablja za gojenje postrvi,
za kar imam tudi pridobljeno ustrezno koncesijo, oz. vodno dovoljenje.
STALIŠČE: Pripomba se upošteva. Obrazloţitev: V enoto urejanja prostora za to območje (KRK-1) se doda
določilo, da je dopustno na parceli 109/1 ohranjati oz. urejati obstoječo ribogojnico.
093 (325)
Parcela št. 8/3, 23/2, 23/3, 26/1, 26, 427/5, 27/6, 962/1, 977/3, k.o. Krka
Vsebina pripombe: V letu 1993 je bil narejen PZI s št. 52/93: Rekonstrukcija lokalne ceste Zdenska vas Krka, odsek skozi Mali Videm in rekonstrukcija regionalne ceste R327 (št. proj. 7832/052., inţeniring IBT).
Ta projekt je bil pridobljen v sodelovanju z Direkcijo RS za ceste in Občino Ivančna Gorica in ga posedujeta
oba investitorja. V proračunu za leti 2012 in 2013 so predvidena sredstva za novelacijo projekta PGD.
Predlagamo, da se navedeni projekt (koridor) vnese v namensko rabo prostora, da je tem omogočena pravna
podlaga za izvedbo tega projekta.
Z realizacijo tega projekta bi rešili prometno nevarni odsek drţavne ceste ter odcep lokalne ceste v Malem
Vidmu. (tekstualna in grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Gre za novo vlogo za spremembo namembnosti iz
nestavbne rabe v stavbno zemljišče, ki je prispela po roku za obravnavo pobud, to je po datumu 11.7.2006, ki
ga je določil Občinski svet, oziroma po roku za podajo pripomb v času neformalne javne razgrnitve OPN
Ivančna Gorica, to je 15.2.2010.
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča za prometne
površine PC in s tem ponovno javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
094 (228)
Parcela št. 833/14, k.o. Krka
Za izgradnjo hiše na tej parceli je bilo izdano gradbeno dovoljenje št. 351-448/1972 od 27.3.1973, ki ga je
izdala Skupščina občine Grosuplje. Hiša je v naravi ţe zgrajena in stalno poseljena. (tekstualna priloga)
STALIŠČE: Pripomba se upošteva. Obrazloţitev: Opredeli se stavbno zemljišče skladno s priloţenim
55
gradbenim dovoljenjem.
095 (79)
Parcela št. 548/1, 548/3, 549, k.o. Krka
Podpisani .......... sem lastnik parcele k.o. Krka št. 548/1 njiva, 548/3 travnik, 549 njiva. Ugovarjam
prostorski spremembi razgrnitve z dne 5.12.2011 za omenjene parcele in zahtevam, da se ugovoru ugodi. Ne
ţelim spreminjati namembnosti omenjenih parcel in ta pravica je zapisana v Ustavnem členu 33 Republike
Slovenije.
STALIŠČE: Pripomba ni jasna. Na območju omenjenih parcel v dopolnjenem osnutku OPN niso
predlagane spremembe območja stavbnih zemljišč glede na veljavni prostorski plan občine Ivančna Gorica.
096 (243)
Parcela št. 409, 410/1, k.o. Krka
Parceli 409 in 410/1 (k.o. Krka, št. 1827) leţita ob stari cesti (1010/1) nad potokom Višnjica. Predlagam
opredelitev moţnosti, da bi lahko tu sklop manjših lesenih objektov (npr. prodajalna domačih pridelkov in
izdelkov, hiša gostoljubja, etnografska zbirka….), počivališče za kolesarje in pohodnike, prostor z igrali.
Površina se lahko zaokroţi s sosednjimi parcelami ( 410/3, 410/4, 410/5). Lastniki menimo, da bi bila lahko to
prepoznavna in uporabna vstopna točka v dolino Krke, ki bi obogatila njeno ponudbo in gostoljubnost.
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Gre za novo vlogo za spremembo namembnosti iz
nestavbne rabe v stavbno zemljišče, ki je prispela po roku za obravnavo pobud, to je po datumu 11.7.2006, ki
ga je določil Občinski svet, oziroma po roku za podajo pripomb v času neformalne javne razgrnitve OPN
Ivančna Gorica, to je 15.2.2010.
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
Občina bo pripravila strategijo razvoja turizma, ki bo celovito urejala razvoj turizma v občini Ivančna Gorica.
Konkretni predlogi, ki bodo v skladu s to strategijo, pa bodo lahko upoštevani v naslednjih spremembah OPN.
097 (255)
Parcela št. 410/3, k.o. Krka
Prosim za preučitev in umestitev parcele v zazidljivo območje. Parcela se nahaja ob glavni cesti. To rabimo za
razvoj dejavnosti in promocijo kraja. Tu bi poskrbeli za turiste, kolesarje, pohodnike in druţine z otroki
(igrala). Organizirali bi vodene pohode po lepi Krški dolini in njeni okolici. Tu bi se zbrali in ko bi se vračali
bi v prijetnem ambientu pripravili zaključek in pogostitev z domačimi izdelki in pridelki. (grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Gre za novo vlogo za spremembo namembnosti iz
nestavbne rabe v stavbno zemljišče, ki je prispela po roku za obravnavo pobud, to je po datumu 11.7.2006, ki
ga je določil Občinski svet, oziroma po roku za podajo pripomb v času neformalne javne razgrnitve OPN
Ivančna Gorica, to je 15.2.2010.
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
Občina bo pripravila strategijo razvoja turizma, ki bo celovito urejala razvoj turizma v občini Ivančna Gorica.
Konkretni predlogi, ki bodo v skladu s to strategijo, pa bodo lahko upoštevani v naslednjih spremembah OPN.
098 (58)
Parcela št. 1516/3, 1513/11, 1512/2, k.o. Podbukovje
Pri pregledu javno razgrnjenega Občinskega prostorskega načrta sem ugotovila, da je izdelovalec prostorskega
načrta predlagal, da se pozida del zemljišča parc. št 1516/3 k.o. Podbukovje, ki je v naravi boljše kmetijsko
zemljišče. Ţe v pripombi leta 2010 sem predlagala, da se za stavbno zemljišče določi del zemljišča parc.št.
56
1516/11 in 1512/2 k.o. Podbukovje, ki je v naravi slabše kmetijsko zemljišče istočasno pa funkcionalno z
mojo stanovanjsko hišo, zato bi ţelela na delu predlaganega zemljišča zgraditi gospodarski objekt. S to
pobudo se boljše kmetijsko zemljišče ohranja za obdelavo.
Prosim, da strokovne sluţbe in izdelovalec OPN mojo pobudo in pripombo preuči, resničnost mojega
predloga preveri s terenskim ogledom ter v končnem predlogu mojo pobudo vnese v grafični prikaz in
dokumente tako, da bo moţna moja gradnja tako kot sem navedla v pobudi oz. pripombi. Za sodelovanje v
izvedenem terenskem delu Vam podajam tudi moj telefon 041/580- 905. (grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se delno upošteva. Obrazloţitev: Umakne se predlog širitve stavbnega zemljišča z
zahodnega dela parcele 1516/3 ter z dela parcele 1516/2, kjer je obdelano kmetijsko zemljišče.
Širitev stavbnega zemljišča na parcele 1516/11 in 1512/2 pa ni dopustna, saj ni skladna z »Merili za
načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih rešitev in za presojanje sprejemljivosti razvojnih
pobud«, ki so pripravljena v okviru priprave OPN Občine Ivančna Gorica. Navedena Merila so pripravljena z
namenom, da so doseţena poenotena merila tako za načrtovanje razvoja naselij, oblikovanje urbanističnih
rešitev, za presojanje sprejemljivosti pobud kot za oblikovanje stališč do pripomb, podanih v javni razgrnitvi
OPN. Pripomba ni skladna z merili A14 (proste ali večje načrtovane površine za gradnjo v bliţini posega), B3
(območja vodnih virov) – zemljišče leţi na 3. vodovarstvenem pasu.
Poleg tega bi upoštevanje tega dela pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem
ponovno javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
099 (173)
Parcela št. 1406/11, 1409/5, k.o. Podbukovje
Glede na to, da moj predlog z dne 25.01.2010 na neformalno javno razgrnitev OPN Občine Ivančna Gorica
(glej prilogo) ni bil upoštevan, odnosno je bil spregledan, je moja pripomba naslednja:
Prosim, da se nedograjen objekt (čebelnjak), ki leţi na zgoraj navedenih parcelah, v skladu z gradbenim
dovoljenjem št. 351-693/90 z dne 02.04.1992, ki vključuje tudi zbiralnik vode (kapnica), greznico in
priključek elektrike, vključi v področje As-Lak 3, Zg. Duč, Laze nad Krko (glej prilogo), odnosno, da se
objektu s parcelama dodeli neka druga oznaka, kar bi moji druţini, poleg čebelarjenja, omogočilo tudi stalno
bivanje v objektu, ko bo dograjen. Nedograjen objekt s pripadajočim zemljiščem na navedenih dveh parcelah
ima sedaj oznako K2 (druga zemljišča).
P.S.: Moja starša .......... in .......... sta kot lastnika treh parcel s počitniško hišico s hišno številko Laze nad
Krko 2/a v naselju Laze nad Krko v skupni površini 741 m2 prispevala za utrditev in asfaltiranje ceste od
Krke do Korinja ter od odcepa te ceste do Sp. Duč-a in Zg. Duč-a (As-LAK2 in LAK 3), in sicer v enakem
deleţu kot vaščani naselja Laze nad Krko in vaščani Korinja. (tekstualna in grafična priloga)
STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva. Obrazloţitev: Opredelitev stavbnega zemljišča na tej parceli bi
pomenila vzpostavljanje nove razpršene gradnje, ki ni dopustna (6. odstavek 99. člena Prostorskega reda
Slovenije).
Poleg tega bi upoštevanje te pripombe zahtevalo opredelitev novega stavbnega zemljišča in s tem ponovno
javno razgrnitev dokumenta, kar zaradi poteka postopka ni sprejemljivo.
Čebelnjak je skladno z določili dopolnjenega osnutka OPN Ivančna Gorica dopustno postaviti tudi na
kmetijskih zemljiščih in za to ni potrebna opredelitev stavbnega zemljišča. Pri tem je treba upoštevati, da je
čebelnjak skladno s 16. členom Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08)
enostaven pomoţni kmetijsko-gozdarski objekt, ki je montaţen ali lesen, enoetaţen in pritličen objekt,
namenjen gojenju čebel, če je njegova bruto površina največ 20 m2 in višina najvišje točke največ 3 m,
merjeno od najniţje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom.
Če so z gradbenim dovoljenjem za objekt na tej parceli dopustne drugačne ureditve, kot so navedene v
omenjeni uredbi, se lahko upoštevajo določila iz gradbenega dovoljenja, bivanje oz. opredeljevanje stavbnega
zemljišča za bivanje pa ni dopustno.
57