Trošarine in alkoholne pijače - Združenje turističnih kmetij

Comments

Transcription

Trošarine in alkoholne pijače - Združenje turističnih kmetij
MINISTRSTVO ZA FINANCE
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIKA SLOVENIJA
CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Vsebina
• Splošno o trošarinah
Trošarine in alkoholne pijače
• Opredelitev alkohola in alkoholnih pijač v Zakonu o
trošarinah
• Zakon o trošarinah (uradno prečiščeno besedilo) (ZTro-UPB8), Ur.l.
RS, št. 97/2010
14. srečanja turističnih kmetij Slovenije
Radenci, 21. 3. 2012
• Obveznosti proizvajalcev alkoholnih pijač, žganja in
vina
Miran Kvenderc
Carinska uprava RS
Generalni carinski urad
14. srečanja turističnih kmetij Slovenije, Radenci, 21. 3. 2012
MINISTRSTVO ZA FINANCE
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIKA SLOVENIJA
Trošarinski izdelki
CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Alkohol in alkoholne pijače
• Trošarina se plačuje od piva, vina, drugih fermentiranih pijač,
vmesnih pijač in etilnega alkohola (žganih pijač).
• Alkohol in alkoholne pijače
Pobrana trošarina po vrsti izdelkov
• Vrsta alkohola oziroma alkoholne pijače za obdavčitev s
trošarino se določi glede na
• Tobačni izdelki
ALK
6%
• Energenti in
električna energija
2
– uvrstitev izdelka v tarifno oznako kombinirane nomenklature carinske
tarife (KNCT),
– prostorninsko vsebnost alkohola.
TOB
27%
– mineralna olja in plin
– premog
– električna energija
14. srečanja turističnih kmetij Slovenije, Radenci, 21. 3. 2012
ENG
67%
• Opredelitev:
•
•
•
•
3
pivo (38. člen ZTro)
mirna in peneča vina (39. člen ZTro)
vmesne pijače (41. člen ZTro)
etilni alkohol (42. člen ZTro)
14. srečanja turističnih kmetij Slovenije, Radenci, 21. 3. 2012
4
1
MINISTRSTVO ZA FINANCE
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIKA SLOVENIJA
CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Trošarinski zavezanec in način pobiranja
trošarin – splošna pravila
Alkohol in alkoholne pijače – veljavna trošarina
• Trošarinski zavezanec je proizvajalec, uvoznik,
trgovec, ki pridobiva izdelke iz EU ter mali
proizvajalec vina in žganja
• Zavezanec sam obračuna trošarino
(samoobdavčitev)
• Izjemi sta
•
Posebna obdavčitev malega proizvajalca
– letni pavšalni znesek na kotel za male proizvajalce žganja
– oprostitev obveznosti predložitve obračuna za male
proizvajalce vina, ker je trošarina 0
– vina
– žganja
14. srečanja turističnih kmetij Slovenije, Radenci, 21. 3. 2012
5
14. srečanja turističnih kmetij Slovenije, Radenci, 21. 3. 2012
MINISTRSTVO ZA FINANCE
REPUBLIKA SLOVENIJA
6
MINISTRSTVO ZA FINANCE
CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIKA SLOVENIJA
CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Splošni roki za obračun in plačilo trošarine samoobdavčitev
Registracija trošarinskega zavezanca
Davčno obdobje:
• Trošarinski zavezanec (npr. proizvajalec
alkohola in alkoholnih pijač) se registrira z
obrazcem TRO- P
• koledarski mesec
•
Predložitev obračuna:
•
Plačilo:
• do 25. dne po preteku davčnega obdobja
– Obveznost velja tudi za malega proizvajalca
žganja in vina
• v 30. dneh po preteku davčnega obdobja
• Prijavi se tudi prostornino posameznega kotla, ki ga imajo v lasti
oziroma uporabi
• Posebni roki v določenih primerih
– mali proizvajalec žganja za količine nad 500 l žganja
• letni obračun do 30. aprila za preteklo leto
• TRO-P je v prilogi št. 11 Pravilnika o izvajanju ZTro
– http://www.carina.gov.si/si/obrazci/trosarine/
– Predpisani obrazci za obračun trošarine
» http://www.carina.gov.si/fileadmin/curs.gov.si/internet/
Obrazci/e-TRO-P.doc
14. srečanja turističnih kmetij Slovenije, Radenci, 21. 3. 2012
» http://www.carina.gov.si/si/obrazci/trosarine/
7
14. srečanja turističnih kmetij Slovenije, Radenci, 21. 3. 2012
8
2
MINISTRSTVO ZA FINANCE
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIKA SLOVENIJA
Mali proizvajalec žganja
• Mali proizvajalec žganja je fizična oseba, ki ima v lasti
oziroma v uporabi kotel za kuhanje žganja s prostornino 40
litrov ali več ter ne opravlja dejavnosti proizvodnje žganja in
letno ne proizvede več kot 500 litrov naravnega žganja
• Trošarino plačuje v pavšalnem letnem znesku, in sicer za
kotel s prostornino :
• Dejavnost proizvodnje alkoholnih pijač, registrirana
v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in
• dopolnilna dejavnost proizvodnje alkoholnih pijač v
skladu z Zakonom o kmetijstvu
– 40 do 100 litrov 12,50 EUR
– nad 100 litrov 25 EUR
• Fizična oseba, ki ima oziroma bi morala imeti pri upravni enoti v
skladu z Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji (Ur. List RS št. 61/05) registrirano dopolnilno
dejavnost “predelava kmetijskih pridelkov, medu in čebeljih izdelkov,
zelišč, gozdnih sadežev, gob in gozdnih sortimentov; - pijače- žgane
pijače”, se ne šteje za malega proizvajalca v skladu s prvim
odstavkom 45. člena ZTro, ker opravlja proizvodnjo alkohola in
alkoholnih pijač v okviru dejavnosti, registrirane v skladu s predpisi o
kmetijstvu.
• Trošarino odmeri carinski organ z odločbo, ki jo izda
zavezancu do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto. Rok
za plačilo odmerjene trošarine je 30 dni po vročitvi odločbe.
• Fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti, vendar ni mali proizvajalec
žganja, ker proizvede več kot 500 litrov žganja, prav tako plača
trošarino enkrat letno (ne pavšala na kotel).
• Možnost zapečatenje in odpečatenje kotla
14. srečanja turističnih kmetij Slovenije, Radenci, 21. 3. 2012
9
14. srečanja turističnih kmetij Slovenije, Radenci, 21. 3. 2012
MINISTRSTVO ZA FINANCE
REPUBLIKA SLOVENIJA
10
MINISTRSTVO ZA FINANCE
CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIKA SLOVENIJA
Kaj je naravno žganje v skladu z ZTro?
CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Primer - medica
• Naravna žganja iz tarifne oznake 2208 KNCT, dobljena z
destilacijo alkoholno prevretega soka, drozge, tropin ali
pikeja iz sadja, grozdja, gozdnih plodov ali alkoholno
prevrete melase iz sladkorne pese, žit, krompirja in drugih
kmetijskih rastlin ter brez dodanega sladkorja, škrobnega
sirupa ali surovin na bazi škroba, surovega in rafiniranega
etilnega alkohola ter brez umetnih barvil in arome.
•
•
Medica naj bi bila pridobljena iz vodne raztopine medu, ki jo
izpostavimo procesu fermentacije s kvasovkam. Vsebnost alkohola naj
ne bi presegla 15 vol. %.
Uvršča v tarifno oznako 2206 ter v skladu s prvim odstavkom 40.
člena ZTro med druge fermentirane pijače, razen vina in piva.
– Znesek trošarine za druge fermentirane pijače je 0 eur.
•
• Žganje, ki ni naravno žganje (medica, borovničevec,
likerji...), je izključeno iz pavšalne letne obdavčitve v skladu
s 45. členom ZTro
– Obdavčitev odvisna od uvrstitve izdelka v skladu s 40. 41. in 43.
členom ZTro
14. srečanja turističnih kmetij Slovenije, Radenci, 21. 3. 2012
CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Kaj se šteje za opravljanje dejavnosti
proizvodnje alkoholnih pijač?
11
Obveznosti proizvajalca
– registracija, kot proizvajalca alkohola in alkoholnih pijač (obrazec
TRO-P)
– mesečna predložitev obračuna trošarine na obrazcu TRO - ALK2
http://www.carina.gov.si/fileadmin/curs.gov.si/internet/Obrazci/e-TROALK2.doc z navedbo proizvedenih količin z navedbo zneska 0 evrov
za plačilo trošarine
14. srečanja turističnih kmetij Slovenije, Radenci, 21. 3. 2012
12
3
MINISTRSTVO ZA FINANCE
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIKA SLOVENIJA
Primer – medeni liker in medeno žganje
•
•
CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Vpraš
Vprašanja in odgovori
Medeni liker je med primešan žganju, ki ima vsebnost alkohola okoli 26
vol.%
Medeno žganje je destilat medice s stopnjo alkohola med 40 in 50
vol.%
– Med etilni alkohol se v skladu s prvo točko 42. člena ZTro uvrščajo vsi
izdelki iz tarifnih oznak 2207 ali 2208 z vsebnostjo alkohola, ki presega 1,2
vol.%, ne glede na to, če so sestavni del izdelka, ki se uvršča v drugo
poglavje kombinirane nomenklature.
– Medeni liker in medeno žganje se uvrščata med etilni alkohol.
Hvala za pozornost!
• trošarina 1.000 evrov za 100% vol.% na en hektoliter etilnega alkohola.
•
Obveznosti proizvajalca
– registracija, kot proizvajalca alkohola in alkoholnih pijač (obrazec TRO-P)
– mesečna predložitev obračuna trošarine na obrazcu TRO - ALK2
http://www.carina.gov.si/fileadmin/curs.gov.si/internet/Obrazci/e-TROALK2.doc z navedbo proizvedenih količin z navedbo zneska za plačilo
trošarine
14. srečanja turističnih kmetij Slovenije, Radenci, 21. 3. 2012
13
14. srečanja turističnih kmetij Slovenije, Radenci, 21. 3. 2012
14
4