SREDNJA GOSTINSKO TURISTIČNA

Comments

Transcription

SREDNJA GOSTINSKO TURISTIČNA
LETNI DELOVNI NAČRT
ŠOLSKO LETO 2013/2014
Radovljica, september 2013
Ravnateljica:
Marjana Potočnik, univ. dipl. psih.
KAZALO
UVOD
VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNI PROGRAMI
PROGRAMI IN POKLICI
VZGOJNA DEJAVNOST V DIJAŠKEM DOMU
PREDMETNIKI ZA DIJAKE
INTERESNE DEJAVNOSTI – OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE
EKSKURZIJE
IZREDNO IZOBRAŢEVANJE
ZAKLJUČEK IZOBRAŢEVANJA
VSEBINA ZAKLJUČNEGA IZPITA
VSEBINA POKLICNE MATURE
ŠOLSKI KOLEDAR
ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNEGA DELA
ORGANIZACIJA POUKA
ŠPORTNI DNEVI
RAZPORED ŠOLSKIH UR
DEŢURSTVO UČITELJEV IN DIJAKOV
ODDELKI IN ŠTEVILO DIJAKOV
VZGOJNE SKUPINE V DIJAŠKEM DOMU
TEKMOVANJA DIJAKOV
DRUGE AKTIVNOSTI
PROJEKTI
ŠTUDIJSKE SKUPINE
DELAVCI ŠOLE
DELOVNA RAZMERJA
UPRAVLJANJE ŠOLE
STROKOVNI ORGANI ŠOLE
ŠOLSKO SVETOVALNO DELO
KNJIŢNICA
DIJAŠKA SKUPNOST
IZOBRAŢEVANJE STROKOVNIH IN DRUGIH DELAVCEV
NAČRT INVESTICIJSKIH DEL IN NABAVA OPREME
ŠOLA IN STARŠI
ŠOLA IN OKOLJE
PRILOGE
2
UVOD
V šolskem letu 2013/14 imamo v šoli 16 oddelkov in vzgojno skupino v dijaškem domu. En
oddelek je nadnormativen, v 1 GAT je 33 dijakov. Zadovoljni smo z vpisom v prve letnike,
saj imamo polne oddelke.
Spremenili smo šolska pravila, v letošnjem šolskem letu nimamo več varnostnika, na vhodu
sta deţurna dva dijaka, med glavnim odmorom pa sta deţurna še dva učitelja. Šola ni več
zakljenjena.
Tudi letos organiziramo šolsko prehrano sami, dijaki imajo moţnost izbire treh menijev,
poleg tega si lahko tudi kupijo malico sproti.
V šolskem letu 2013/14 imamo več kot 20 dijakov z odločbo o usmeritvi, kar nam
predstavlja velik problem organizacije dodatnih ur pouka za te dijake.
Šolskega koledarja nismo spreminjali, dijaki nimajo nobene delovne sobote, razen zaključnih
letnikov programa gastronomija in turizem, ki imajo v marcu poskusno maturo.
Tretji letniki programa gastronomske in hotelske storitve imajo samo 15 tednov pouka in 21
tednov prakse pri delodajalcih.
Izobraţevali bomo tudi odrasle, pripravljali seminarje in dogodke. Oddajamo šolske prostore,
največ športno dvorano.
Organizirali bomo delavnice za učence osnovnih šol, tečaj kuhanja za učence in odrasle, dan
odprtih vrat, sodelovali bomo na vseh promocijah po šolah, da bomo predstavili šolo in
poklice, za katere izobraţujemo. Ker se nam je promocija šole ţe obrestovala, bomo z njo
nadaljevali tudi v prihodnjem šolskem letu. Letos na naši šoli pripravljamo VRTILJAK
POKLICEV.
Sodelovali bomo v domačih in mednarodnih projektih, saj se nam zdi pomembno, da si
dijaki lahko pridobivajo praktične izkušnje tudi v drugih drţavah.
Prednostne naloge v šolskem letu 2013/2014:
 spremljanje realizacije pouka,
 spremljanje uspeha dijakov,
 promocija šole in poklicev.
Letni delovni načrt Srednje gostinske in turistične šole Radovljica predstavlja operativni
načrt nalog ter načinov in oblik izvedbe posameznih opravil. Med letom bomo natančno
spremljali njegovo izvajanje glede na vsebino in oblike ter ustreznost izvajalcev posameznih
delov programa. Ugotovitve bomo analizirali in na osnovi teh v naslednjih letih načrt
spreminjali in dopolnjevali.
3
VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNI PROGRAMI
Vrsta programa
Naziv programa
Poklic
Letnik, v katerem se
program izvaja v
šolskem letu 2013/14
Srednje poklicno
izobraţevanje
GASTRONOMSKE
IN HOTELSKE
(Traja 3 leta, zaključi
STORITVE
se z zaključnim
izpitom.)
Srednje strokovno
izobraţevanje
GASTRONOMIJA
(Traja 4 leta, zaključi IN TURIZEM
se s poklicno
maturo.)
Poklicno-tehniško
izobraţevanje
(Traja 2 leti, zaključi
se s poklicno
maturo.)
Gastronom-hotelir
Gastronomskoturistični tehnik
GASTRONOMIJA
Gastronomski tehnik
1., 2. in 3.
1., 2., 3. in 4.
1. in 2.
VZGOJNA DEJAVNOST V DIJAŠKEM DOMU
V okviru Srednje gostinske in turistične šole deluje dijaški dom na Bledu.
V šolskem letu 2013/2014 je v naš dom vpisanih skupno 31 dijakov (17 dijakov, 14 dijakinj).
Od tega so 4 novinci (3 dijaki, 1 dijakinja).
Vpisanih je tudi 5 študentov (1 študent, 4 študentke).
V dom je tako vpisanih skupno 36 dijakov in študentov.
ŠTEVILO DIJAKOV IN DIJAKINJ GLEDE NA LETNIK:
 3 dijaki prvega letnika,
 10 dijakov drugega letnika,
 10 dijakov tretjega letnika,
 1 dijak četrtega letnika,
 6 dijakov 1. GAT,
 1 dijak 2. GAT.
ŠTEVILO DIJAKOV IN ŠTUDENTOV GLEDE NA ŠOLO:
 27 dijakov in dijakinj Srednje gostinske in turistične šole Radovljica,
 2 dijaka in dijakinja Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica,
 2 dijakinji Srednje šole Jesenice,
 5 študentov in študentk Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled.
4
Šolanje zaključuje predvidoma 7 dijakov, od tega jih ima 5 moţnost nadaljnjega šolanja v
programu gastronomija.
ŠTEVILO DIJAKOV GLEDE NA OBČINO STALNEGA PREBIVALIŠČA:
Cerkno: 7
Ţelezniki: 6
Tolmin: 5
Bovec in Gorenja vas – Poljane: po 3
Kranj: 2
Breţice, Cerknica, Medvode, Nova Gorica in Škofja Loka: po 1
ŠTEVILO ŠTUDENTOV GLEDE NA OBČINO STALNEGA PREBIVALIŠČA:
Bovec, Ljubljana, Medvode, Radenci in Slovenske Konjice: po 1
PREDMETNIK ZA DIJAKE
IZVEDBENI PREDMETNIK ZA POKLICE V TRILETNEM PROGRAMU
PROGRAM GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE
– prenovljen v šolskem letu 2008/09
Tedensko število ur
PREDMETI
1.
2.
A – SPLOŠNOIZOBRAŢEVALNI PREDMETI
P1 Slovenščina
3 (93)
3 (93)
P2 Matematika
3 (93)
3 (93)
P3 Tuji jezik
3 (93)
1 (31)
P4 Umetnost
1 (31+ 2)
/
P5 Naravoslovje
2 (62)
2 (62+8)
P6 Druţboslovje
2 (62)
2 (62+8)
P7 Športna vzgoja
2 (62)
2 (62)
SKUPAJ A DEL
16
13
B – STROKOVNI MODULI
a) Obvezni moduli
M1 Osnove v gostinstvu
9 (287)
/
M2 Komuniciranje in
poslovanje
b) Izbirni moduli
M3 Priprava posameznih
skupin jedi
M4 Priprava rednih obrokov
M5 Priprava izrednih obrokov
M6 Postreţba pijač
3 (81)
/
Skupno
število
ur
Št.
kred.
točk
2 (27)
2 (27)
3 (40)
/
/
/
3 (40)
10
213
213
164
33
132
132
164
12
12
9
2
6
6
7
/
287
16
/
81
5
3.
/
4 (117)
/
117
6
/
/
/
5 (150)
/
2 (67)
/
7 (108)
/
150
108
67
8
7
4
5
M7 Postreţba rednih obrokov
/
7 (200)
/
M8 Postreţba izrednih
/
/
7 (108)
obrokov
M9 Eko turizem
/
/
/
M10 Kultura bivanja
/
/
/
M11 Tekstilije
/
/
/
M12 Slovenske narodne jedi
/
/
3 (50)
M13 Delikatesna kuhinja
/
/
/
M14 Peka pic
/
/
/
M15 Peka peciva
/
/
3 (50)
M16 Priprava jedi pred
/
/
3 (50)
gostom
M17 Mešane pijače
/
/
/
M18 Slovenska vina
/
/
3 (50)
M19 Dekoracije
/
/
/
M20 Kreativnost
/
/
/
M21 Oskrba na domu
/
/
/
SKUPAJ B DEL
9
12
13
Od tega:
C – PRAKTIČNO IZOBRAŢEVANJE V ŠOLI
Praktični pouk
225
305/253
125/177
Č – PRAKTIČNO IZOBRAŢEVANJE PRI DELODAJALCU
Praktično usposabljanje z
152
152
798
delom
D – INTERESNE DEJAVNOSTI
Interesne dejavnosti
64
64
32
E – ODPRTI KURIKULUM
Odprti kurikulum
Informatika
62
Teorija o gostinstvu
147
Portfolijo
12
Strokovna angleščina
62
Praktična priprava jedi
155
Praktična postreţba jedi
155
Ekonomija v gostinstvu
48
Catering za kuharje
60
Specialne kuhinje
60
Osnove barmanstva
48
Nemščina
60
Catering za natakarje
60
6
200
10
108
7
81
81
213
50
50
50
50
5
5
11
3
3
3
3
50
3
50
50
50
50
50
843
3
3
3
3
3
48
655
36
1102
46
160
6
606
24
3
5
1
3
6
6
2
2
2
2
2
2
IZVEDBENI PREDMETNIK ZA POKLICE V ŠTIRILETNEM PROGRAMU
PROGRAM GASTRONOMIJA IN TURIZEM
–
prenovljen v šolskem letu 2008/09
PREDMETI
1.
Tedensko število ur
3.
2.
A – SPLOŠNOIZOBRAŢEVALNI PREDMETI
P1 Slovenščina
4 (140) 4 (124)
P2 Matematika
3 (105)
3 (93)
P3 Tuji jezik I
3 (105)
3 (93)
P4 Tuji jezik II
2 (70)
2 (62)
P5 Umetnost
2 (70)
/
P6 Zgodovina
2 (70) 1 (31+4)
P7 Geografija
/
2 (62)
P8 Sociologija (izbirno)
P9 Psihologija (izbirno)
/
/
P10 Fizika
2 (70)
P11 Kemija
/
P12 Biologija
/
P13 Športna vzgoja
3 (105)
SKUPAJ A DEL
21
B – STROKOVNI MODULI
a) Obvezni moduli
M1 Osnove gostinstva in
4 (140)
turizma
M2 Podjetništvo in
/
zakonodaja
M3 Poslovno komuniciranje
3 (105)
in IKT
M4 Naravna in kulturna
/
dediščina
b) Izbirni moduli
M5 Priprava rednih obrokov
/
M6 Priprava izrednih obrokov
/
M7 Streţba rednih obrokov
/
M8 Streţba izrednih obrokov
/
M9 Turistično spremljanje in
/
vodenje
M10 Svetovanje in prodaja
/
turističnih proizvodov
M11 Obdelava turističnih
/
informacij
M12 Hotelska in receptorska
/
dela
/
/
/
/
2 (62+8)
3 (93)
20
/
/
1 (28)
/
7,5 (234)
/
4,5 (132)
/
/
/
7,5 (234)
4,5 (130)
7
4.
4 (128) 3 (95)
3 (96)
3 (89)
3 (96) 4 (123)
2 (64) 0,5 (14)
/
/
/
/
1
/
(32+11)
/
/
/
2
(68+2)
/
/
2 (64+6)
/
/
/
2 (64)
3 (78)
17
15,5
/
2 (64)
487
383
417
210
70
105
105
24
19
20
8
3
5
5
70
70
3
3
70
70
70
340
2397
3
3
3
14
110
/
140
8
2 (66)
130
8
133
8
4 (134)
134
8
/
/
/
/
234
230
132
130
12
12
8
8
/
230
12
/
132
8
/
234
12
/
130
8
/
/
/
7 (230)
/
4(130)
7 (230)
4 (132)
/
/
Skupno
Št. kred.
število
točk
ur
M13 Priprava dietnih jedi
/
/
/
/
M14 Catering
/
/
/
/
M15 Estetika in senzorika
/
/
/
/
M16 Kulinarika in vina v
/
/
/
/
Sloveniji in svetu
M17 Animacija
/
/
/
/
M18 Organizacija turističnih
/
/
/
/
storitev
M19 Dopolnilne dejavnosti v
/
/
/
/
hotelu
M20 Turističnodestinacijski
/
/
/
1,5 (50)
menedţment
M21 Restavracijsko
/
/
/
/
slaščičarstvo
M22 Priprava jedi pred
/
/
/
1,5 (50)
gostom in mešanje pijač
SKUPAJ B DEL
12
12
7,5
Od tega:
C – PRAKTIČNO IZOBRAŢEVANJE V ŠOLI
Praktični pouk
105
211/155 200/170 82/168
Č – PRAKTIČNO IZOBRAŢEVANJE PRI DELODAJALCU
Praktično usposabljanje z
114
/
152
/
delom
D – INTERESNE DEJAVNOSTI
Interesne dejavnosti
96
96
96
64
E – ODPRTI KURIKULUM
Odprti kurikulum
Praksa v gostinstvu in turizmu
105
/
/
/
Vzgoja za zdravje
70
/
/
/
Ekonomija in poslovanje v
64
/
/
/
gost.
Ekonomija in poslovanje v
64
/
/
68
turizmu
Strokovna nemščina
/
/
/
54
Catering izven matične hiše
/
/
/
217
Priprava zahtevnejših jedi
/
/
/
102
Umetnostna zgodovina
/
/
/
68
Animacija ob dogodkih
/
/
/
183
8
50
50
50
3
3
3
50
3
102
6
105
6
50
3
50
3
50
3
50
3
1313
75
598
266
10
352
14
612
27
5
3
3
6
2
9
5
3
8
IZVEDBENI PREDMETNIK ZA POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŢEVANJE
PROGRAM GASTRONOMIJA
–
prenovljen v šolskem letu 2008/09
Tedensko število ur
PREDMETI
1.
A – SPLOŠNOIZOBRAŢEVALNI PREDMETI
P1 Slovenščina
4 (140)
P2 Matematika
3 (105)
P3 Tuji jezik
4 (140)
P5 Umetnost
/
P6 Zgodovina
1 (35+5)
P7 Geografija
/
P8 Sociologija — izbirno
/
P9 Psihologija — izbirno
1 (35+5)
P10 Fizika
1 (35+5)
P11 Kemija
/
P12 Biologija
/
P13 Informatika
2 (60)
P14 Športna vzgoja
2 (70)
SKUPAJ A DEL
18
B – STROKOVNI MODULI
a) Obvezni moduli
M1 Receptorska dela
/
M2 Naravna in kulturna
4 (134)
dediščina
M3 Oblikovanje gostinske
2 (75)
ponudbe
M4 Obroki in dogodki z
7 (245)
animacijo
b) Izbirni moduli
M5 Priprava dietnih jedi
/
M6 Catering
/
M7 Priprava jedi pred gostom
/
in mešanje pijač
M8 Kulinarika in vina v
/
Sloveniji in svetu
M9 Hotelska in gospodinjska
/
dela
M10 Turističnodestinacijski
/
menedţment
M11 Restavracijsko
/
slaščičarstvo
SKUPAJ B DEL
Od tega:
C – PRAKTIČNO IZOBRAŢEVANJE V ŠOLI
9
2.
Skupno
število
ur
Št.
kred.
točk
4 (136)
3 (101)
4 (136)
1 (30)
/
1 (34+6)
/
/
/
1 (34+6)
1 (34+6)
/
2 (68+12)
17
276
206
276
30
40
40
40
40
40
40
40
60
150
1238
13
10
13
2
2
2
2
2
2
2
2
3
7
60
2 (75)
75
4
134
8
75
4
3,5 (119)
364
16
/
1,5 (50)
50
50
3
3
1,5 (50)
50
3
/
50
3
/
50
3
/
50
3
/
50
3
748
38
Praktični pouk
173
170
Č – PRAKTIČNO IZOBRAŢEVANJE PRI DELODAJALCU
Praktično usposabljanje z
76
/
delom
D – INTERESNE DEJAVNOSTI
Interesne dejavnosti
32
64
E – ODPRTI KURIKULUM
Odprti kurikulum
Nemščina
35
34
Izdelava menija
10
/
Izvedba obrokov in dogodkov
/
170
z animacijo
240
12
76
3
96
4
249
11
4
1
6
INTERESNE DEJAVNOSTI – OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE
GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE
1.
2.
3. SKUPAJ
letnik letnik letnik
OBVEZNI DEL:
- športni dnevi;
24
24
- ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne
razstave ter seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi
znamenitostmi v šolskem okolju.
18
18
42
42
SKUPAJ
24
72
36
24
108
VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:
- metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih
navad;
4
4
- naravoslovni dan – ekološki dan (organizirane čistilne
akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav – v
povezavi s tehnologijo stroke) ;
6
6
- ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih
obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v
obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska
naloga); ogled sejmov informatike, učil,
izobraţevalnih ustanov.
SKUPAJ
10
10
8
8
8
18
PROSTA IZBIRA DIJAKA
12
14
8
34
64
64
32
160
- gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola,
pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni
treningi;
- tečaj cestnoprometnih predpisov;
- mladinska raziskovalna dejavnost ;
- tekmovalna dejavnost v znanju;
- socialno delo;
- mentorstva in pomoč drugim;
- organizirano dopolnilno izobraţevanje itd.
SKUPAJ
GASTRONOMIJA IN TURIZEM
1.
2.
3.
4. SKUPAJ
letnik letnik letnik letnik
OBVEZNI ENOTNI DEL:
- športni dnevi;
18
18
18
18
72
- ogled gledališke, filmske in glasbene predstave,
likovne razstave;
18
18
18
18
72
- seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi
znamenitostmi v šolskem okolju;
6
6
- ogled študijske knjiţnice, sejmov: zdravja,
informatike, učil, izobraţevalnih ustanov; dnevi
odprtih vrat ipd.;
6
6
- zdravstvena vzgoja.
18
SKUPAJ
48
54
18
36
36
174
VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:
- metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih
11
6
6
navad;
- naravoslovni dan — ekološki dan (organizirane
čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav – v
povezavi s tehnologijo stroke);
6
6
6
4
22
- spoznavanje poklicnega področja, organizacije
panoge, obisk predavanja s strokovnega področja;
6
6
6
4
22
- ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih
obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v
obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska
naloga);
6
6
6
4
22
4
4
- poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraţevanja.
SKUPAJ
24
18
18
16
76
VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO
DIJAKA:
24
24
42
12
102
96
96
96
64
352
- gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena
šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni
treningi;
- tečaj cestnoprometnih predpisov;
- mladinska raziskovalna dejavnost;
- tekmovalna dejavnost v znanju;
- socialno delo;
- mentorstva in pomoč drugim;
- organizirano dopolnilno izobraţevanje itd.
Skupno število ur za interesne dejavnosti
GASTRONOMIJA
1.
2.
letnik letnik
OBVEZNI ENOTNI DEL:
- športni dnevi;
6
12
12
- ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave;
6
- ogled študijske knjiţnice.
12
6
Skupaj
12
30
6
6
VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:
- spoznavanje organizacije panoge, strokovna ekskurzija;
- ekologija (raziskovalni tabor ali ekologija in stroka itd.);
6
- ogled sejma s strokovnega področja, organizirano predavanje strokovnega
področja (sejem zdravja, informatike, učil, izobraţevalnih ustanov, odprta
vrata inštitutov, fakultet itd.)
6
6
Skupaj
12
18
VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA:
8
16
32
64
- mladinska raziskovalna dejavnost;
- glasbena šola, pevski zbori, aktivnosti v dramski skupini, društvih, plesni in
športni trening;
- sodelovanje na športnih srečanjih, spominskih pohodih;
- tečaji cestnoprometnih predpisov;
- gledališki, glasbeni in filmski abonmaji;
- tekmovalna dejavnost v znanju, mentorstva mlajšim;
- socialno delo itd.
Skupno število ur za interesne dejavnosti
Tudi v tem šolskem letu bomo organizirali dodatne ekskurzije:
 tridnevna ekskurzija v Berlin,
 nagradna ekskurzija presenečenja.
Za dijake prvih letnikov gastronomsko-turistični tehnik bomo organizirali petdnevni tabor v
Tolminu – CŠOD Soča ter za dijake drugih letnikov gastronomsko-turistični tehnik tabor v
Zrečah – CŠOD Gorenje.
13
IZREDNO IZOBRAŢEVANJE
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŢEVANJE
Tudi v šolskem letu 2013/14 bomo izvajali izredno izobraţevanje – program srednjega
poklicnega izobraţevanja.
V program se lahko vključijo udeleţenci izobraţevanja, ki so uspešno zaključili osnovno
šolo oz. program niţje poklicne šole.
Izvajali bomo prenovljeni program GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE za
poklic GASTRONOM HOTELIR – 1., 2. in 3. letnik, vendar ne po letnikih, pač pa bomo
povezovali udeleţence v skupine pri posameznih predmetih in modulih.
Predmetnik v izrednem izobraţevanju je enak kot v rednem, izjema so športna vzgoja in
interesne dejavnosti, ki jih v izrednem izobraţevanju ni.
Predvsem pri strokovnih predmetih (vsebine PRE, GOP, KUH in SŢB) bomo organizirali
več ur predavanj in vaj, pri laţjih predmetih pa manj ur predavanj in več samostojnega dela.
Kar nekaj udeleţencev je oddalo zahtevo za priznavanje splošnih predmetov, ker so jih
opravili ţe v dosedanjem izobraţevanju. Ostalim bomo nudili individualno pomoč na
konzultacijah pri profesorjih, pri katerih bodo opravljali izpite.
Izobraţevanje traja tri leta. Izobraţevanje se zaključi z zaključnim izpitom. Enote
zaključnega izpita so enake kot v rednem izobraţevanju. Zaključne izpite bomo izvajali v
rokih, predvidenih v Letnem delovnem načrtu šole.
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŢEVANJE
V šolskem letu 2013/14 bomo izvajali izredno izobraţevanje – srednje strokovno
izobraţevanje.
Izvajali bomo prenovljeni program GASTRONOMIJA IN TURIZEM za poklic
GASTRONOMSKO-TURISTIČNI TEHNIK ZA 1., 2., 3. in 4. letnik.
Predmetnik v izrednem izobraţevanju je enak kot v rednem, izjema so športna vzgoja in
interesne dejavnosti, ki jih v izrednem izobraţevanju ni.
Program bomo izvajali v obliki samostojnega učenja udeleţencev pod vodstvom mentorjev –
konzultacije pri profesorjih, pri katerih bodo opravljali izpit.
Za tiste predmete ali vsebinske sklope, kjer bo več udeleţencev izrednega izobraţevanja
(zlasti za 1. in 2. letnik), bomo pripravili skupinske večurne konzultacije. Kar nekaj
udeleţencev je oddalo zahtevo za priznavanje splošnih predmetov, ker so jih opravili ţe v
dosedanjem izobraţevanju.
Program se zaključi s poklicno maturo. Enote poklicne mature so enake kot v rednem
izobraţevanju. Poklicna matura se bo izvajala v predpisanih terminih skupaj z rednimi dijaki.
SREDNJE POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŢEVANJE
Tudi v šolskem letu 2013/14 bomo izvajali izredno izobraţevanje – srednje poklicnotehniško izobraţevanje.
14
V program se lahko vključijo udeleţenci izobraţevanja, ki so uspešno zaključili programe
kuhar, natakar, kuhar-natakar ali kmetovalka, gospodinja oz. oskrbnik in si ţelijo pridobiti
poklic gastronomski tehnik.
Izvajali bomo prenovljeni program GASTRONOMIJA, poklic GASTRONOMSKI TEHNIK.
Izobraţevanje bo potekalo v kombinirani obliki, saj bomo zdruţevali udeleţence obeh
letnikov – predavanja pri zahtevnejših predmetih in vsebinskih sklopih ter konzultacije in
samostojno delo pri manj zahtevnih vsebinah.
Predmetnik v izrednem izobraţevanju je enak kot v rednem, izjema so športna vzgoja in
interesne dejavnosti, ki jih v izrednem izobraţevanju ni.
Program se zaključi s poklicno maturo. Enote poklicne mature so enake kot v rednem
izobraţevanju. Poklicna matura se bo izvajala v predpisanih terminih skupaj z rednimi dijaki.
POKLICNI TEČAJ
V šolskem letu 2013/14 ne bomo izvajali poklicnega tečaja, ker ni bilo dovolj kandidatov
(samo trije). Program je sicer namenjen vsem tistim, ki so končali četrti letnik katerekoli
srednje strokovne šole ali gimnazije in ţelijo pridobiti poklic GOSTINSKI TEHNIK.
ZAKLJUČEK IZOBRAŢEVANJA
Zaključek izobraţevanja po uspešno opravljenem zaključnem letniku je enak za vse
candidate rednega in izrednega izobraţevanja. Poklicna matura in zaključni izpit se
opravljata po šolskem koledarju, ki ga določi minister za šolstvo in Drţavni izpitni center.
1. Vsebina zaključnega izpita
•
•
GASTRONOM- HOTELIR
pisni in ustni izpit iz slovenščine,
izdelek oziroma storitev in zagovor.
2. Vsebina poklicne mature
GASTRONOMSKO-TURISTIČNI TEHNIK
Obvezni del:
pisni in ustni izpit iz slovenščine,
pisni in ustni izpit iz gastronomije in turizma s podjetništvom.
•
•
Izbirni del:
pisni in ustni izpit iz tujega jezika I ali matematike (po izbiri dijaka),
izdelek oziroma storitev in zagovor.
•
•
•
•
GASTRONOMSKI TEHNIK
Obvezni del:
pisni in ustni izpit iz slovenščine,
pisni in ustni izpit iz gastronomije in turističnih storitev.
15
•
•
Izbirni del:
pisni in ustni izpit iz tujega jezika I ali matematike (po izbiri dijaka),
izdelek oziroma storitev in zagovor.
ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2013/14
RAZPOREDITEV POUKA IN POČITNIC
ZAČETEK POUKA
2. september
OCENJEVALNA OBDOBJA
I. ocenjevalno obdobje
II. ocenjevalno obdobje
2. september–15. januar
16. januar–23. maj (za zaključne letnike)
23. junij–za vse ostale letnike
Za dijake 3. letnika programa gastronomhotelir:
3. d GH (najprej pouk)
I. ocenjevalno obdobje
II. ocenjevalno obdobje
2.september–20. december
23.december–21. maj
3. cGH (najprej praksa)
I. ocenjevalno obdobje
2. september–24. januar
27. januar–23. maj
ZAKLJUČEK POUKA IN DELITEV
SPRIČEVAL


zaključni letniki
ostali letniki
26. maj
24. junij
POČITNICE
 jesenske
 novoletne
 zimske
 prvomajske
28. oktober- 30. oktober
27. december-31. december
17. februar-21. februar
28. april -30. april
POUKA PROSTI DNEVI
Z zakonom določeni drţavni prazniki in drugi
16
dela prosti dnevi:
 dan reformacije
 dan spomina na mrtve
 boţič
 dan samostojnosti in enotnosti
 Novo leto
 Prešernov dan
 velikonočni ponedeljek





31. oktober
1. november
25. december
26. december
1. januar
8. februar
21. april
27. april
1. in 2. maj
9. maj
25. junij
26. junij–29. avgust
dan upora proti okupatorju
praznik dela
dan šole
dan drţavnosti
poletne počitnice
14. in 15. februar
INFORMATIVNI DAN
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE
PROGRAM SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŢEVANJA
22. april–22. maj v obsegu 152 ur
 1. letniki – gastronom-hotelir
23. maj–19. junij v obsegu 152 ur
 2. letniki – gastronom-hotelir
 3. letniki - gastronom hotelir
2. september–24. januar
3. cGH
23. december–21. maj
3. dGH
PROGRAM SREDNJEGA STROKOVNEGA IN POKLICNO-TEHNIŠKEGA
IZOBRAŢEVANJA
22. april–22. maj v obsegu 152 ur
 2. letniki – gastronomsko turistični
tehnik

3. letniki- gastronomsko-turistični
tehniki
30. maj–19. junij v obsegu 114 ur

1. letnik gastronomski tehnik
9. december–1. januar v obsegu 76 ur
RODITELJSKI SESTANKI
Skličejo jih razredniki, in sicer:
-
17
1. in 2. letniki 9. september
3. in 4. Letniki, 1. in 2. GAT 10. september
Za vse letnike bo najprej skupni sestanek po
programih, na katerem bodo prisotni (pri prvih
letnikih vsi profesorji), ravnateljica, pomočnica
ravnateljice in svetovalna delavka, nato bo
sestanek z razrednikom.
Drugi roditeljski sestanek bodo sklicali
razredniki po 1. ocenjevalnem obdobju.
ORGANIZIRANE PRIPRAVE NA ZAKLJUČEK IZOBRAŢEVANJA
se štejejo kot pouk in so za dijake obvezne:
27. maj–30. maj
POKLICNA MATURA
ZIMSKI IZPITNI ROK
 začetek poklicne mature
 seznanitev kandidatov z uspehom
3. februar
5. marec
PREDPREIZKUS
15. marec
SPOMLADANSKI IZPITNI ROK
 začetek poklicne mature
 seznanitev kandidatov z uspehom
31. maj
7. julij
JESENSKI IZPITNI ROK
 začetek poklicne mature
 seznanitev z uspehom
23. avgust
8. september
Kandidati lahko opravljajo praktični del 4. izpitne enote v skladu s Pravilnikom o poklicni maturi
predčasno.
ZAKLJUČNI IZPIT
ZIMSKI IZPITNI ROK
 slovenski jezik – pisno
 obdobje ustnih izpitov in praktičnega
dela
 seznanitev kandidatov z uspehom pri
zaključnem izpitu
10. februar
11. februar–21. februar
26. februar
SPOMLADANSKI IZPITNI ROK
 slovenski jezik – pisno
9. junij
18


obdobje ustnih izpitov in praktičnega
dela
seznanitev kandidatov z uspehom pri
zaključnem izpitu
JESENSKI IZPITNI ROK
 slovenski jezik – pisno
 obdobje ustnih izpitov in praktičnega
dela
 seznanitev kandidatov z uspehom pri
zaključnem izpitu
12. junij–18. junij
24. junij
25. avgust
26. avgust–29. avgust
1. september
PRIPRAVA NA IZPITE
26. junij
POPRAVNI, PREDMETNI IN DOPOLNILNI IZPITI
ZIMSKI IZPITNI ROK
3.–28. februar
SPOMLADANSKI IZPITNI ROK
 izpitni rok za izboljševanje ocene
 za zaključne letnike gastronom hotelir
 za vse ostale letnike in programe
28. maj
2. junij–5. junij
30. junij–5. julij
JESENSKI IZPITNI ROK
18.–29. avgust
19
GOVORILNE URE
 za starše od oktobra da maja (prisotni
vsi učitelji in drugi strokovni delavci)


vsak 1. četrtek v mesecu ob 17. uri:
 3. oktober
 7. november
 5. december
 2. januar
 6. februar
 6. marec
 3. april
 8. maj
pri razredniku enkrat tedensko v
dopoldanskem času (po naknadnem
razporedu)
za dijake enkrat tedensko (po
naknadnem razporedu)
KONFERENCE
UVODNA KONFERENCA
29. avgust
KONFERENCE OB ZAKLJUČKU
OCENJEVALNEGA OBDOBJA
 1. ocenjevalna konferenca
 2. ocenjevalna konferenca
 3. ocenjevalna konferenca
15. januar
23. maj (za zaključne letnike)
23. junij (za vse, razen za zaključne letnike)
KONFERENCE PO POPRAVNIH IZPITIH
 zimski izpitni rok
 izpiti za zaključne letnike programa
gastronom hotelir
 spomladanski izpitni rok
 jesenski izpitni rok
7. februar
5. junij
7. julij
22. avgust
PEDAGOŠKE KONFERENCE,
IZOBRAŢEVALNE IN
DRUGE OBLIKE DELA UČITELJSKEGA
ZBORA
praviloma vsak 1. četrtek v mesecu ob 16. uri
20
ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNEGA DELA
ORGANIZACIJA POUKA
V letošnjem šolskem letu je na naši šoli 16 oddelkov. Pouk imamo organiziran v
dopoldanskem času. Prva šolska ura se začne ob 8.00, pouk se večinoma zaključi ob 14.10.
Predure dijaki nimajo. Praktični pouk je organiziran po skupinah, zato nekatere skupine pouk
končajo kasneje.
Dijaki imajo vsak dan toplo malico (10.25 – 10.55).
Dijaki 1. letnikov, gastronomsko-turistični tehnik, bodo imeli 38 tednov teoretičnega dela
pouka v šoli; od tega 96 ur interesnih dejavnosti, ko bo izobraţevanje organizirano v obliki
tabora, športnih aktivnosti, kulturnih, naravoslovnih ter drugih dejavnosti. Praktičnega
usposabljanja nimajo. Ob koncu prvega letnika se odločijo za smer turizem ali gastronomija.
Dijaki 2. letnikov, gastronomsko-turistični tehnik, bodo imeli 34 tednov teoretičnega dela
pouka v šoli; od tega 96 ur interesnih dejavnosti, ko bo izobraţevanje organizirano v obliki
športnih aktivnosti, kulturnih, naravoslovnih ter drugih dejavnosti. Konec meseca aprila in
začetek maja pa imajo 4 tedne praktičnega usposabljanja v podjetjih.
Dijaki 3. letnikov, gastronomsko-turistični tehnik, bodo imeli 32 tednov teoretičnega dela
pouka v šoli; od tega 96 ur interesnih dejavnosti, ko bo izobraţevanje organizirano v obliki
športnih aktivnosti, kulturnih, naravoslovnih ter drugih dejavnosti. Ob koncu šolskega leta pa
imajo 3 tedne praktičnega usposabljanja v podjetjih.
Dijaki 4. letnikov, gastronomsko-turistični tehnik, bodo imeli 36 tednov teoretičnega dela
pouka v šoli; od tega 64 ur interesnih dejavnosti, ko bo izobraţevanje organizirano v obliki
tabora, športnih aktivnosti, kulturnih, naravoslovnih ter drugih dejavnosti. Praktičnega
usposabljanja nimajo.
Dijaki 1. in 2. letnikov, gastronomske in hotelske storitve, bodo imeli 31 tednov teoretičnega
dela pouka v šoli; 64 ur interesnih dejavnosti, ko bo izobraţevanje organizirano v obliki
športnih aktivnosti, kulturnih, naravoslovnih ter drugih dejavnosti ter 4 tedne praktičnega
usposabljanja. Ob koncu prvega letnika se odločijo za smer streţba ali kuharstvo.
Dijaki 3. letnika, gastronomske in hotelske storitve, bodo imeli 15 tednov teoretičnega dela
pouka v šoli; 32 ur interesnih dejavnosti, ko bo izobraţevanje organizirano v obliki športnih
aktivnosti, kulturnih, naravoslovnih ter drugih dejavnosti. Oddelek 3. cGH ima v prvi
polovici šolskega leta v podjetjih 21 tednov praktičnega usposabljanja, tako da s poukom v
šoli pričnejo v drugi polovici šolskega leta. Oddelek 3. dGH pa ima v prvi polovici šolskega
leta pouk, v drugi polovici šolskega leta pa 21 tednov praktičnega usposabljanja v podjetjih.
Dijaki 1. letnika, gastronomija, bodo imeli 35 tednov teoretičnega dela pouka v šoli; od tega
32 ur interesnih dejavnosti, ko bo izobraţevanje organizirano v obliki športnih aktivnosti,
kulturnih, naravoslovnih ter drugih dejavnosti. Ob koncu šolskega leta pa imajo 2 tedna
praktičnega usposabljanja v podjetjih.
Dijaki 2. letnika, gastronomija, bodo imeli 34 tednov teoretičnega dela pouka v šoli; od tega
64 ur interesnih dejavnosti, ko bo izobraţevanje organizirano v obliki športnih aktivnosti,
kulturnih, naravoslovnih ter drugih dejavnosti.
21
ŠPORTNI DNEVI
Organizirali bomo tri športne dneve in tudi rezervna športna dneva:
 prvi športni dan v septembru 2013 – pohod za vse dijake;
 drugi športni dan v januarju 2014 – zimski športni dan, in sicer smučanje na Krvavcu
ter sankanje;
 tretji športni dan za višje letnike v fitnesu v Ljubljani in za niţje letnike v športni
dvorani na Jesenicah;
 četrti in peti športni dan za dijake, ki niso opravili obveznih izbirnih vsebin po
predmetniku (predvidoma bosta organizirana v soboto v mesecu maju in juniju) –
pohod.
RAZPORED ŠOLSKIH UR
ŠOLSKE URE
1. URA
2. URA
3. URA
4. URA
5. URA
6. URA
7. URA
8. URA
9. URA
10. URA
Od
8.00
8.50
9.40
10.55
11.45
12.35
13.25
14.15
15.05
15.55
Do
8.45
9.35
10.25
11.40
12.30
13.20
14.10
15.00
15.50
16.40
DEŢURSTVO UČITELJEV IN DIJAKOV
DEŢURANJE UČITELJEV
Učitelji deţurajo po razporedu, ki ga pripravi vodstvo šole. Seznam deţurnih učiteljev je
objavljen v zbornici in na oglasni deski.
V času pouka deţurajo trije učitelji, in sicer:
– eden v pritličju – v času od 7.30 do 8.00,
– eden v jedilnici in eden pred vhodom – v času od 10.25 do 10.55
Posebno pozornost bodo učitelji posvečali čistoči šole in okolice ter vzdrţevanju reda in tako
poskušali preprečiti nastajanje škode. Sodelovali bodo z deţurnima dijakoma.
DEŢURANJE DIJAKOV
Deţurstvo dijakov na recepciji je organizirano tako, da vsak dan deţurata dva dijaka iz 1.
oziroma 2. letnika.
Vodstvo šole izdela za deţurstvo dijakov razpored po oddelkih, poimensko pa razredniki.
Pred pričetkom deţurstva razredniki ponovno seznanijo dijake z navodili za deţurne dijake.
Upravičeno zamenjavo deţurnega dijaka lahko odobri le razrednik ali vodstvo šole.
22
Deţurstvo je obvezno od 7.45 do 14.10, ne glede na urnik, ki bi ga tega dne imel deţurni
dijak. Deţurni se ob prihodu javi v tajništvu šole in prevzame navodila za deţurne dijake.
Naloge deţurnega dijaka so podrobneje opredeljene v Navodilih za deţurne.
Tako kot v preteklem šolskem letu bomo tudi letos organizirali tedenska deţurstva oddelkov,
oddelek, ki tedensko deţura, skrbi za čiščenje šolske okolice. Nadzoruje ga razrednik.
Razpored oddelkov je objavljen sproti na oglasni deski, ureja ga vodstvo šole.
Deţurstvo dijakov v šolski kuhinji organizirano tako, da vsak dan deţurata dva dijaka iz 3.,
4. in 5. letnika. Vodstvo šole izdela za deţurstvo dijakov razpored po oddelkih, poimensko
pa razredniki. Upravičeno zamenjavo deţurnega dijaka lahko odobri le razrednik ali vodstvo
šole.
Deţurni dijak se ob 7.30 javi pri vodji šolske kuhinje, kjer prevzame uniformo in se seznani s
svojimi dolţnostmi. V času deţuranja opravlja naloge, ki jih določi vodja kuhinje (pomoč pri
pripravi in razdeljevanju malic, pospravljanje jedilnice in kuhinje). Deţurstvo dijakov v
kuhinji se zaključi ob 14.10.
Razredniki bodo evidentirali deţurne v dnevniku. Ko njihovi dijaki zaključijo z deţurstvom,
sporočijo razredniku naslednjega razreda, kdaj pričnejo deţurati.
ODDELKI IN ŠTEVILO DIJAKOV
V šolskem letu 2013/14 smo v Srednjo gostinsko in turistično šolo Radovljica vpisali
naslednje število dijakov, ki so razvrščeni v 16 oddelkov:
Št.
dijakov
30
30
25
28
Oddelki - poklici
1. a GT - gastronomsko-turistični tehnik
1. b GT - gastronomsko-turistični tehnik
1. c GH – gastronom-hotelir
1. d GH – gastronom-hotelir
Skupaj: 4 oddelki
2. a GT - gastronomsko-turistični tehnik
2. b GT - gastronomsko-turistični tehnik
2. c GH – gastronom-hotelir
2. d GH – gastronom-hotelir
Skupaj: 4 oddelki
3. a GT - gastronomsko-turistični tehnik
3. b GT - gastronomsko-turistični tehnik
3. c GH – gastronom-hotelir
3. d GH – gastronom-hotelir
Skupaj: 4 oddelki
4. a TT - gastronomsko-turistični tehnik
4. b TT - gastronomsko-turistični tehnik
1. GAT - gastronomski tehnik
Skupaj: 3 oddelki
2. GAT - gastronomski tehnik
Skupaj: 1 oddelek
23
Ţenske
Razredniki
19
21
7
11
Marjana Pogačnik
Mateja Bončina
Nataša Vidic
Anita Pristov
26
30
27
29
15
15
9
9
Anita Cizel
Janja Ravnik
Sandi Savnik
Majda Hajnrihar
33
19
28
15
14
8
5
6
Zdenka Markelj
Mojca Vergelj
Natalija Šetina
Ivan Damjan Mašič
31
17
33
17
0
9
Marjana Kralj Serša
Barbka Ambroţič
Dušanka Jagič
16
3
Gabrijela Jošt
SKUPAJ PO PROGRAMIH OZIROMA POKLICIH
Vrsta
programa
Srednje
poklicno
izobraţevanje
Srednje
strokovno
izobraţevanje
Poklicnotehniško
izobraţevanje
Št. dijakov
Deleţ (v %)
Gastronom-hotelir
152
36
Gastronomsko-turistični tehnik
216
52
Gastronomski tehnik
49
12
417
100
Poklic
Skupaj
DODATNA STROKOVNA POMOČ
V šolskem letu 2013/14 imamo 20 dijakov, katerim je bila izdana odločba o usmeritvi in
imajo dodeljeno dodatno strokovno (učno) pomoč in določene prilagoditve izvajanju
vzgojno-izobraţevalnih dejavnosti. Za 2 dijaka še čakamo odločbi, ki sta ţe v pripravi na
Zavodu za šolstvo RS.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Razred
1.a GT
1.b GT
1.b GT
1.b GT
1.b GT
1.c GH
1.c GH
1.c GH
1.c GH
1.d GH
2.a GT
2.c GH
2.d GH
3.a GT
3.c GH
3.c GH
3.c GH
4.a GT
1. GAT
1. GAT
Število ur na teden
1
3
2
1
2
2
2
3
3
1
3
3
2
2
5
1
Skupaj:
36 ur dodatne strokovne pomoči na teden
24
VZGOJNE SKUPINE V DIJAŠKEM DOMU
V dijaškem domu deluje ena vzgojna skupina z 30 dijaki in dijakinjami.
Vzgojiteljica
Lilijana
Gabrič Hvasti
Število
dijakov
30
Moški Ţenski
1.
spol
spol
poll.
17
13
27
2.
poll.
29
Delo skupine poteka po letnem načrtu vzgojnega dela vzgojiteljice v vzgojni skupini.
TEKMOVANJA DIJAKOV
Tako kot vsako šolsko leto bomo tudi letos spodbujali dijake k udeleţbi na tekmovanjih.
KUHARSTVO
 sodelovanje na Gostinsko-turističnem zboru v Olimjah v oktobru 2013,
 sodelovanje z dvema ekipama na tekmovanju Gast v Celovcu,
 sodelovanje na tekmovanju iz kuharstva na Braču,
 sodelovanje na tekmovanju dijakov gostinskih šol Slovenije.
STREŢBA
 sodelovanje na Gostinsko-turističnem zboru v Olimjah v oktobru 2013,
 pokal Bleda v mešanju pijač, april 2014.
MATEMATIKA
Dijaki se bodo sami odločili za sodelovanje na šolskem tekmovanju. Najboljši dijaki se bodo
udeleţili regijskega in drţavnega tekmovanja.
ANGLEŠKI, NEMŠKI, ITALIJANSKI JEZIK
Organizirali bomo šolska tekmovanja iz angleškega in nemškega jezika, najboljši dijaki se
bodo udeleţili regijskih tekmovanj in tekmovanj gostinskih in turističnih šol Slovenije.
Na šoli bomo izvedli tekmovanje za nemško bralno značko Pfiffikus in EPI reading.
Če bo interes dijakov, bomo zanje organizirali tečaj ruskega in italijanskega jezika.
ŠPORT
Organizirali bomo medoddelčna tekmovanja v nogometu, odbojki, košarki in rokometu, tako
bomo dobili kandidate za ekipe na regijskih in drţavnih tekmovanjih.
Organizirali bomo tudi regijsko tekmovanje v nogometu.
TURIZEM
 dijaki se bodo udeleţili tekmovanja na Gostinsko-turističnem zboru v Olimjah
oktobra 2013,
 sodelovali bomo na tekmovanju Več znanja za več turizma, ki ga organizira TZS,
25

sodelovali bomo tudi na tekmovanju Mladi za turizem, ki ga organizira NTZ.
DRUGE AKTIVNOSTI:
 dopolnilni pouk za tuje jezike, matematiko, slovenski jezik,
 dodatni pouk za pripravo dijakov na tekmovanja,
 dodatno delo z nadarjenimi dijaki,
 dodatno delo z dijaki s posebnimi potrebami,
 kulturne in športne prireditve za dijake ob pomembnejših dogodkih,
 likovne razstave in delavnice ob pomembnejših dogodkih,
 eko dan,
 projektni tedni,
 prireditev ob zaključku projekta mobilnosti,
 bazar, ki bo dvakrat letno,
 krvodajalska akcija,
 akcija zbiranja zamaškov,
 prostovoljno delo,
 boljšji sejem.
Na šoli ţe nekaj let razvijamo prostovoljno delo dijakov. V okviru te dejavnosti bomo
organizirali prostovoljno delo v Domu dr. Janka Benedika in v OŠ Antona Janše.
PROJEKTI
PROJEKTI MOBILNOSTI
Četrto leto zapored smo uspeli, skupaj s konzorcijem srednjih gostinskih šol, na razpisu za
dodelitev sredstev preko projekta Leonardo da Vinci omogočit dijakom opravljanje prakse v
Španiji ter na Malti.
Konzorciju gostinskih šol iz Celja, Radencev, Zagorja, Radovljice se je v preteklem letu
pridruţila še šola iz Ljubljane.
Skupina petih dijakov SGTŠ Radovljica je en mesec v Španiji pod mentorstvom Gabrijele
Jošt nabirala delovne izkušnje (oz. opravljala delovno prakso – PUD) na gostinskem in
turističnem področju v hotelu Kempinski Bahia v kraju Estepona v Španiji.
Dve dijakinji SGTŠ se konec septembra odpravljata v sklopu istega projekta na Malto, kjer
bosta tri tedne nabirali izkušnje v recepciji hotela Dolmen.
Dijaki v Španiji delo opravljajo v različnih oddelkih hotela. Spoznajo hladno, toplo in a la
cart kuhinjo, streţbo v baru, restavraciji, ob bazenu, pa tudi delo sobaric, portirja in
zaposlenih v wellnesu. Poleg tega so izboljšali znanje španskega jezika, spoznali špansko
kulturo, navade in običaje.
Na Malti dijaki opravljajo delo predvsem na recepciji, spoznajo pa tudi druge oddelke hotela.
Izboljšali pa so tudi znanje angleškega jezika, spoznali malteško kulturo, navade in običaje.
Pot na Malto je namenjena dijakom, ki so si izbrali module v smeri turizem, medtem ko je
pot v Španijo namenjena predvsem dijakom, ki so si izbrali module v smeri gostinstvo.
26
POZORNI NA OKOLJE
Tretje leto bomo sodelovali v projektu ločevanja odpadkov. V projekt so vključene vse
osnovne in srednje šole Gorenjske, projekt se širi tudi v druge slovenske regije; sodelujejo
tudi občine, komunalna podjetja občin, Zavod za zdravstveno varstvo Kranj in Fakulteta za
organizacijske vede Kranj. Projekt vodi in koordinira Sava tires iz Kranja.
Cilji projekta so:
 opozarjati na nepravilnosti pri našem odnosu do okolja;
 posameznike osveščati o pravilnem ravnanju do okolja;
 spodbujati posameznike k razmisleku, kaj lahko za okolje naredijo sami;
 osveščanje o pravilnem ravnanju z odpadki.
RASTEM S KNJIGO
Vsi dijaki prvih letnikov bodo obiskali Knjiţnico A. T. Linharta v Radovljici. Projekt je
namenjen spodbujanju bralne kulture med mladimi.
PROMOCIJA ŠOLE
Ker je v preteklih letih projekt promocije šole obrodil sadove, bomo z njim nadaljevali v
novem šolskem letu. Organizirali bomo delavnice za učence osnovnih šol, pripravili med
počitnicami tečaj kuhanja za učence, organizirali bomo informativni dan, obiskovali osnovne
šole.
V letošnjem šolskem letu smo organizatorji projekta VRTILJAK POKLICEV. 22. oktobra
bomo na šoli gostili vse gorenjske srenje šole, ki izvajajo poklicno in strokovno
izobraţevanje. Z delavnicami se bomo predstavili učencem osnovnih šol.
DELAVCI ŠOLE
VODSTVENI DELAVCI
Priimek in ime:
Potočnik Marjana
Izobrazba
univ. dipl. psiholog
Naziv
svetovalka
Opravlja delo
ravnateljica
mentorica
svetovalka
mentorica
mentorica
svetovalka
učiteljica MAT
učiteljica kuharstva
učiteljica MAT
učiteljica ZGO
vzgojiteljica
mentorica
učiteljica UME
svetovalka
svetovalka
učiteljica SJK, ANG
učiteljica
PRA,
pomočnica
STROKOVNI DELAVCI
Ambroţič Barbka
Arh Ivanšek Marija
Bončina Mateja
Cizel Anita
Gabrič Hvasti Lilijana
Hajnrihar Majda
Jagič Dušanka
Jošt Gabrijela
univ. dipl. ing. MAT
pred. učit. SJK /NEM
prof. MAT/FIZ
prof. ZGO/GEO
univ. dipl. ped. in prof.
soc.
univ.
dipl.
umet.
zgodovinar in nemcist
prof. SJK/ANJ
dipl. organiz. turizma in
spec. manag. v vzgoji in
izob.
27
Kersnik Zdenka
univ.
dipl.
ţivil. svetovalka
tehnolog
Mišmaš prof. ANG/ pedagog
svetovalka
Korošec
Slavica
Kralj Serša Marjana
Kuščer Majda
Lavrič Andreja
Lindič Boris
Malc Simon
Markelj Zdenka
Markič Gregor
Mašič I. Damjan
Pogačnik Marjana
Pristov Anita
Ravnik Janja
prof. GEO/ZGO
prof. ZGO/GEO
org. posl. v gostinstvu
dipl. organiz. turizma
org. posl. v gostinstvu
prof. SJK
prof. LAT/ITA
magister znanosti
univ. dipl. ekonomist
prof. SJK/ZGO
prof. GEO/NEM
Rizvanovič Fehrudin
Savnik Aleksander
Smajič Aleš
Smolej Maja
Sovič Joţe
Šetina Natalija
univ. dipl. ekonomist
profesor ŠVZ
profesor MAT/FIZ
univ. dipl. bibliotekar
org. posl. v gostinstvu
prof. BIO/KEM
svetnik
mentor
mentorica
mentor
mentor
Šparovec Mateja
Tušek Anton
Vergelj Mojca
Vidic Nataša
univ. dipl. psiholog
org. posl. v gostinstvu
univ. dipl. ekonomist
prof. ŠVZ
mentor
svetovalka
svetovalka
svetovalka
svetovalka
mentorica
mentor
mentor
mentorica
svetovalec
svetovalka
mentorica
svetovalka
učiteljica PRP
učiteljica ANG
učiteljica GEO/TUR
učiteljica GEO/PRA
učiteljica KUH
učitelj streţbe
učitelj SŢB
učiteljica SJK
učitelj ITA, ANG
učitelj INF
učiteljica ekon. pred.
učiteljica SJK
učiteljica
NEM,
vzgojiteljica v dijaškem
domu
org. del. prakse
učitelj ŠVZ
učitelj fizike
knjiţničarka
učitelj KUH
učiteljica naravoslovnih
predmetov
svetovalna delavka
učitelj KUIH
učiteljica ekon. pred.
učiteljica ŠVZ
ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSKI DELAVCI
Zdešar Janja
Zupan Tjaša
profesorica ANG/ZGO
diplomirana ekonomistka
poslovna sekretarka
računovodja
Ambroţič Branka
Bohinc Marjan
gostinska šola
gimnazijski maturant
Bremec Vinko
Janeţ Andrej
Kalan Polona
Odar Kristina
Ţvan Jure
Ţvan Urška
avtomehanik
strojna šola
trgovska šola
osnovna šola
lesarska šola – mizar
gostinska šola
kuharica v dijaškem domu
referent
izobraţevanja
odraslih
hišnik
vzdrţevalec učne tehnologije
ekonomka
kuhinjska pomočnica
hišnik v dijaškem domu
kuharica v šolski kuhinji
TEHNIČNI DELAVCI
28
DELOVNA RAZMERJA
a) V šolskem letu 2013/14 so s 1. septembrom na šoli zaposleni:
 ravnateljica,
 pomočnica ravnateljice,
 27 učiteljev,
 knjiţničarka (75 %),
 svetovalna delavka,
 organizator delovne prakse,
 vzgojiteljica v dijaškem domu,
 10 administrativno-tehničnih delavcev.
Tako je s 1. 9. 2013 na šoli skupno zaposlenih 43 delavcev; 33 strokovnih ter 10 tehničnoadministrativnih delavcev, od tega ena delavka za določen delovni čas.
Z ugotavljanjem preseţnih delavcev je ena delavka tehnološki višek in po preteku
odpovednega roka ne bo več zaposlena na naši šoli.
b) Dopolnjevanje delovnega razmerja:
Učitelji, zaposleni na naši šoli, ki dopolnjujejo delovno obveznost na drugi šoli:


Anita Pristov, SLO na Srednji šoli Jesenice
Gregor Markič, ITA na Gimnaziji Kamnik
UPRAVLJANJE ŠOLE
ORGANI ŠOLE
SVET ŠOLE
Upravlja delo šole. V skladu z novim ustanovitvenim aktom se je sestava sveta spremenila in
šteje 13 članov. Deloval bo v skladu s pristojnostmi, ki so opredeljene v ZOFVI.
-
5 predstavnikov delavcev šole:
Marjan Bohinc
I. Damjan Mašič
Nataša Vidic
Joţe Sovič
Zdenka Kersnik
- 3 predstavniki staršev:
Matjaţ Škaper
-
2 predstavnika ustanovitelja:
Lea Novak
Jan Čejvanovič
29
-
1 predstavnica občine:
Elvisa Halačević
-
2 predstavnika dijakov:
Marija Dolenc
Ana Dvoršak
Z novim šolskim letom je potekel mandat v svetu šole dvema staršema, katerih otroka sta
zaključila šolanje na naši šoli. Volitve predstavnikov staršev v svet šole bodo izpeljane na
prvi seji sveta staršev za šolsko leto 2013 / 2014.
Na dijaški skupnosti so ţe izpeljali volitve za novega predstavnika dijakov v svetu šole.
SVET STARŠEV
Šteje 17 članov. Vsak oddelek ima v svetu svojega predstavnika, izvolijo ga starši na 1.
roditeljskem sestanku do 20. 9. Mandat sveta staršev je vezan na status dijaka. Poleg
predstavnikov vsakega oddelka je v svetu staršev tudi predstavnik dijaškega doma.
RAVNATELJICA ŠOLE
Je pedagoški in poslovodni organ šole.
Delovala bo v skladu pristojnostmi, ki so opredeljene v Zakonu o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraţevanja. Veliko pozornost bo posvetila uspehu dijakov in
realizaciji pouka. Hospitirala bo vsaj pri polovici učiteljev enkrat v šolskem letu. Sodelovala
bo tudi na sestankih aktivov učiteljev, programskih učiteljskih zborov, dijaške skupnosti.
VODJA ENOTE DIJAŠKEGA DOMA
Srednja gostinska in turistična šola Radovljica je enovit javni zavod, ker pa vzgojnoizobraţevalni proces poteka razen v Radovljici še v dijaškem domu na Bledu, je za to enoto
ravnateljica pooblastila vodjo. Ta bo:
- organizirala delovni proces, da bo nemoteno potekal,
- skrbela za povezavo s starši in okoljem,
- analizirala učne in vzgojne rezultate dijakov v dijaškem domu,
- pripravila vzgojni načrt,
- opravljala bo vsa dela, za katera jo bo pooblastila ravnateljica.
POMOČNICA RAVNATELJICE BO:
 skrbela za nadomeščanje učiteljev;
 pripravljala in prilagajala urnik glede na potrebe;
 organizirala ekskurzije, športne dneve in ostale interesne dejavnosti;
 pripravljala projektne tedne;
 sodelovala pri projektih mobilnosti;
 sodelovala na pedagoških konferencah;
 sodelovala na roditeljskih sestankih;
 sodelovala na svetih staršev;
 opravljala bo vsa dela, za katera jo bo pooblastila ravnateljica.
30
STROKOVNI ORGANI ŠOLE
UČITELJSKI ZBOR IN VZGOJITELJSKI ZBOR DIJAŠKEGA DOMA
Imeli bomo ocenjevalne konference, na katerih bomo analizirali učni uspeh, spremljali
napredovanje dijakov ter njihovo vedenje. Na ostalih pedagoških konferencah bomo
obravnavali ostala vprašanja vzgojno-izobraţevalnega dela, in sicer:
 uresničevanje vzgojno-izobraţevalnega procesa,
 šolska pravila,
 ocenjevanje in preverjanje znanja,
 učni uspeh,
 vzgojno problematiko in ukrepe,
 motivacijo dijakov,
 izvajanje šolske zakonodaje,
 kvalitetno šolo,
 spremljanje novih katalogov znanj v srednji strokovni izobrazbi,
 drugo problematiko.
ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR
Obravnaval bo aktualno problematiko posameznega oddelka, spremljal učne rezultate
dijakov, oblikoval programe za dijake, ki teţje napredujejo oz. za delo z boljšimi dijaki in
druge naloge v skladu z zakonom. Skliceval in vodil ga bo razrednik.
PROGRAMSKI UČITELJSKI ZBOR
V njem so vsi učitelji, ki poučujejo v izobraţevalnem programu in strokovni delavci, ki
sodelujejo pri izvajanju izobraţevalnega programa. Naloge programskega učiteljskega zbora:
 pripravi izvedbene kurikule,
 pripravi načrt ocenjevanja znanja,
 odloča o napredovanju posameznega dijaka,
 določa osebni izobraţevalni načrt dijaka,
 odloča o načinu opravljanja dopolnilnih izpitov,
 odloča o načinu ponavljanja letnika,
 ugotavlja doseţene zmoţnosti dijaka,
 izvaja druge naloge, določene s Pravilnikom o ocenjevanju in šolskimi pravili.
RAZREDNIK
Reševal bo vprašanja, ki se bodo pojavljala v oddelku, spremljal obisk pouka dijakov ter
učno-vzgojne rezultate, jih analiziral ter reševal, skrbel za sodelovanje s starši in svetovalno
sluţbo, predlagal in izrekal vzgojne ukrepe, kot je opredeljeno v Pravilniku o šolskem redu
ter opravljal naloge v skladu z zakonom.
STROKOVNI AKTIVI
Povezovali bodo učitelje istih ali sorodnih predmetov oz. predmetna področja. Reševali bodo
strokovna vprašanja in delovali na osnovi lastnih programov. Usklajevali bodo letno časovno
razporeditev učne snovi, merila za ocenjevanje, dajali pobude za izoboljšanje vzgojno–
izobraţevalnega dela, obravnavali pripombe staršev, dijakov ter reševali druge naloge v
skladu z letnim delovnim načrtom, s sklepi učiteljskega zbora in navodili ravnateljice.
31
Delovali bodo naslednji predmetni aktivi:
 aktiv slavistov
 aktiv tujih jezikov
 aktiv matematikov
 aktiv učiteljev športne vzoje
 aktiv učiteljev druţboslovnih predmetov
 aktiv učiteljev naravoslovnih premetov
 aktiv ekonomistov
 aktiv učiteljev kuharstva
 aktiv učiteljev streţbe
vodja Anita Pristov,
vodja Slavica Mišmaš,
vodja Barbka Ambroţič,
vodja Nataša Vidic,
vodja Majda Kuščer,
vodja Nataša Šetina,
vodja Mojca Vergelj,
vodja Andreja Lavrič,
vodja Simon Malc.
Aktivi se sestajajo najmanj trikrat letno. Njihova naloga je, da vsi učitelji iste stroke
pripravijo letne načrte za delo po predmetih in letnikih, da pripravijo načrte ocenjevanja in
minimalne standarde. Aktivi se odločajo, kdo bo dijake pripravljal na tekmovanja, katerih
tekmovanj se bomo udeleţili in kako bomo izpeljali šolska tekmovanja po področjih.
ŠTUDIJSKE SKUPINE
Študijske skupine so ena od oblik izobraţevanja učiteljev. Organizirane so po predmetnih
področjih, njihovo delo koordinirata Zavod RS za šolstvo za splošne predmete in CPI za
strokovne predmete in praktični pouk. Učitelji se jih redno udeleţujejo.
KOMISIJE
 Komisija za kakovost:
Barbka Ambroţič
Nataša Šetina
Fehrudin Rizvanović
Rok Jezeršek
Eva Tavčar
Tomaţ Šušteršič
 Komisija za ugovore:
Mateja Šparovec
Gabrijela Jošt
Irena Pungerčar
dodatni član, ki ga določi ravnateljica
 Komisija za varstvo pravic:
Mateja Šparovec
Gabrijela Jošt
Irena Pungerčar
 Komisija za priznavanje neformalne izobrazbe:
Marjan Bohinc
Mateja Šparovec
Gabrijela Jošt
32
 Komisija za formalno obravnavanje spolnega in drugega nadlegovanja:
Simon Malc
Mateja Šparovec
Marjan Bohinc
ŠOLSKO SVETOVALNO DELO
Šolsko svetovalno delo bo potekalo na naslednjih področjih:
•
VPIS:
- vpis nove generacije v programe Srednje gostinske in turistične šole Radovljica,
- predstavitev poklicev, za katere izobraţujemo na naši šoli za osnovne šole, medije in
za ostale zainteresirane; akcija je namenjena učencem, staršem in svetovalnim
delavcem osnovnih šol – najbolj intenzivno od oktobra 2013 do februarja 2014,
- priprava in izvedba informativnega dneva na naši šoli – februar 2014,
- zbiranje prijav za vpis – marec 2014,
- obveščanje osnovnošolcev o vpisu – junij 2014,
- vpis – od junija do avgusta 2014,
- oblikovanje oddelkov – avgust 2014.
V akciji vpisa, ki poteka skozi celo šolsko leto, bo svetovalna delavka sodelovala z
Ministrstvom za izobraţevanje, znanost in šport. Akcija je računalniško podprta, roki so
določeni z rokovnikom. Med letom se svetovalni delavci dodatno izobraţujejo za izvedbo
vpisa.
•
NADALJEVANJE ŠOLANJA:
Aktivnosti bodo temeljile na:
- informiranju dijakov o zaključku šolanja,
- informiranju dijakov o moţnostih nadaljevanja šolanja,
- informiranju dijakov o posameznih visokošolskih programih,
- svetovanju glede prijav na visokošolske zavode,
- organizaciji predavanj višje- in visokošolskih zavodov za dijake,
- zbiranju povratnih informacij o vpisu naših dijakov na visoke in višje šole.
•
SPREMLJANJE UČNEGA USPEHA:
- sodelovanje na pedagoških konferencah,
- sodelovanje na srečanjih programskih učiteljskih zborov,
- analiza uspeha po posameznih programih med letom in ob koncu šolskega leta,
- obdelava podatkov za Zavod za šolstvo in MIZŠ (statistika),
- spremljanje dela z dijaki s posebnimi potrebmi (priprava individualiziranih načrtov
izobraţevanja, usklajevanje urnikov, srečanje s starši in dijaki, spremljanje napredka,
priprava predlogov, priprava mnenj in poročil za MIZŠ),
- spremljanje dela z nadarjenimi dijaki.
33
•
PREUSMERJANJE DIJAKOV:
- s teţjih na laţje programe in obratno znotraj šole,
- iz drugih srednjih šol,
- priprava sklepov o opravljanju diferencialnih izpitov,
- spremljanje dijakov pri opravljanju diferencialnih izpitov in vključevanje v oddelke.
•
VEDENJSKO-VZGOJNA PROBLEMATIKA:
- pomoč učiteljem pri delu z dijaki ob različnih učnih oz. vzgojnih problemih,
- individualni razgovor z dijaki,
- razgovor s starši,
- priprava pedagoških pogodb za dijake s posebnimi statusi,
- sodelovanje pri pripravi osebnih izobraţevalnih načrtov za dijake z učnimi teţavami
in za dijake, ki pogojno napredujejo v višji letnik.
•
DRUGE NALOGE:
- oblikovanje oddelkov in skupin v novem šolskem letu,
- sodelovanje pri vnašanju podatkov o dijakih v aplikaciji e-Asistent in Centralna
evidenca udeleţencev v vzgoji in izobraţevanju,
- sodelovanje pri pripravi in obdelavi podatkov za šolske malice,
- individualno svetovanje dijakom in staršem,
- priprava in izvedba roditeljskih sestankov na ţeljo staršev ali razrednikov,
- organizacija tečajev prve pomoči in cestnoprometnih predpisov za dijake,
- sodelovanje z zunanjimi institucijami (MIZŠ, Zavod za zaposlovanje, Zavod za
šolstvo, centri za socialno delo, policija, Pedagoški inštitut, Andragoški center),
- sodelovanje z Ljudsko univerzo Radovljica in s PUM-om,
- sodelovanje na študijskih skupinah svetovalnih delavcev,
- strokovno izpopolnjevanje.
KNJIŢNICA
Interno bibliotekarsko strokovno delo:
- izbor in nabava knjiţničnega gradiva,
- strokovna bibliotekarska obdelava knjiţničnega gradiva,
- oprema, strokovna ureditev in postavitev knjiţničnega gradiva,
- vodenje statistike in druge dokumentacije o uporabi in izposoji gradiva.
Interno bibliotekarsko delo bo potekalo v programu WinKnj. Nadaljevali bomo z
opremljanjem starega gradiva v kabinetih učiteljev (z nalepkami s črtno kodo).
Pedagoško delo:
- individualno pedagoško delo ob izposoji,
- obisk dijakov prvih letnikov v Knjiţnici A. T. Linharta v Radovljici (predstavitev
knjiţnice, postavitev knjiţničnega gradiva, motivacija za leposlovno branje – dve
šolski uri),
- organizacija in priprava različnih razstav v knjiţnici,
- delavnice za dijake (priprava izdelkov za novoletni bazar).
34
Sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci na šoli:
- posveti o nakupu novega gradiva za knjiţnico,
- sodelovanje na pedagoških in drugih konferencah,
- seznanjanje sodelavcev z novostmi v šolski knjiţnici,
- sodelovanje pri organizaciji novoletnega bazarja za starše dijakov.
Izobraţevanje:
- v okviru šole, strokovnih aktivov, študijskih skupin, seminarjev ipd.,
- v okviru Zavoda RS za šolstvo, Narodne in univerzitetne knjiţnice, Zveze
bibliotekarskih društev Slovenije, Društva bibliotekarjev Gorenjske.
Sodelovanje v projektu “Rastem s knjigo SŠ 2013/2014”
Vsi dijaki prvih letnikov bodo med obiskom Knjiţnice A. T. Linharta v Radovljici prejeli v
dar knjigo Gorana Vojnovića Jugoslavija, moja dežela. Projekt je namenjen spodbujanju
bralne kulture med mladimi.
Učbeniški sklad:
- zbiranje naročil dijakov,
- nabava in strokovna bibliotekarska obdelava učbenikov,
- razdelitev kompletov učbenikov dijakom ob začetku šolskega leta,
- pobiranje kompletov ob zaključku šolskega leta,
- odpis izgubljenih in zastarelih učbenikov,
- vodenje evidenc.
DIJAŠKA SKUPNOST
V šolskem letu 2013/14 se bomo s predstavniki razredov, ki bodo sodelovali pri delu dijaške
skupnosti, srečevali vsako zadnjo sredo v mesecu, in sicer 6. šolsko uro ter po potrebi glede
na predvidene aktivnosti v tekočem mesecu. V svetu šole sta dijakinji Marija Dolenc in Ana
Dvoršak.
Plan dela in nalog za šolsko leto 2013/14:
- seznanitev dijakov prvih letnikov z dijaško izkaznico,
- nove dijaške izkaznice za dijake prvih letnikov in nalepke za dijake višjih letnikov,
- javno fazaniranje,
- pomoč pri izvedbi plesnih vaj za maturante, plesna šola Ritem,
- pomoč pri predstavitvi maturantskih izletov,
- razredno fotografiranje dijakov,
- informiranje dijakov zaključnih letnikov o informativnih dnevih in nadaljevanju
študija,
- organizacija »Info uric« za dijake zaključnih letnikov,
- organizacija in izvedba maturantskega plesa,
- organizacija predaje ključa,
- udeleţba na sejah DOS-a,
- sodelovanje na Maturantski paradi in maturantskem sprevodu po Radovljici,
- aktivno sodelovanje na prireditvi »Teden mladih« v Kranju,
- aktivno sodelovanje z DOS,
- aktivno sodelovanje s ŠOU,
- vodenje oddaje na radiu Potepuh.
35
IZOBRAŢEVANJE STROKOVNIH IN DRUGIH DELAVCEV
Tudi v šolskem letu 2013/14 načrtujemo izobraţevanje vseh strokovnih delavcev s področja
komunikacije in dela z dijaki s posebnimi potrebami.
Iz Kataloga strokovnega izobraţevanja za pedagoške delavce si učitelji sami izberejo
izobraţevanje, ki je zanje zanimivo v okviru zmoţnosti šole. Vsak učitelj naj bi se
izobraţeval vsaj 5 dni v šolskem letu. Izobraţevanja odobri ravnateljica.
Tudi drugi delavci se bodo udeleţevali seminarjev s svojih področij (HACCAP),
računovodstvo, upravno-administrativne zadeve.
Strokovni delavci so prisotni na vseh izobraţevanjih, ki jih organizirajo strokovne institucije
za laţjo in boljšo organizacijo pouka in zaključek izobrţevanja (Drţavni izptni center, Center
za poklicno izobraţevanje, Zavod za šolstvo).
Sodelujemo v strokovnih srečanjih z gostinskimi šolami Slovenije, kjer usklajujemo letne
delovne načrte, načrte ocenjevanja, zaključke izobraţevanj.
NAČRT INVESTICIJSKIH DEL IN OPREME
Načrtujemo, da bomo v prihodnjem šolskem letu porabili sredstva za :


investicijsko vzdrţevanje objektov in opreme: 50.000 evrov,
nabavo nove opreme: 30.000 evrov.
Prednostna vzdrţevalna dela v šolskem letu 2013/14 so: sanacija dvorišča dijaškega doma,
popravilo stopnišča pred šolo, nabava novih računalnikov in oprema vseh učilnic s projektoji
in računalniki.
36
ŠOLA IN STARŠI
PREDSTAVNIKI STARŠEV V SVETU STARŠEV
Razred
Priimek in ime
naslov
1.aGT
DOBRAVEC ZDENKA
1.bGT
ROZMAN TOMAŢ
1.cGH
KOLAR ALEKSANDER
1.dGH
VILFAN TOMAŢ
2.aGT
ČEPIČ KRISTINA
2.bGT
ŠUŠTERŠIČ TOMAŢ
2.cGH
GABRIJEL ŠTIRN MARIJA
2.dGH
GRAH STANKA
3.aGT
VERBIČ ANDREJA
3.bGT
VALJAVEC IRENA
3.cGH
ŢERJAL DANILO
3.dGH
MARKIČ DAMJANA
4.aGT
ŠKAPER MATJAŢ
4.bGT
JUŠIČ JELKA
1.GAT
DEMŠAR NEŢKA
2.GAT
KNIFIC VALERIJA
Dijaški dom
AMBROŢIČ TANJA
Bohinjska Češnica 73
4267 Sr. vas v Bohinju
Britof 69
4000 Kranj
Ţirovnica 78
4274 Ţirovnica
Valjavčeva ulica 14
4000 Kranj
Smokuč 17
4274 Ţirovnica
Trnovec 34,
1215 Medvode
Zgornje Bitnje 61,
4209 Ţabnica
Oretnekova pot 3
400 Kranj
Zgornji Brnik 120
4207 Cerklje
Blejska Dobrava 34a,
4273 Blejska Dobrava
Koseskega ulica 17,
1000 Ljubljana
Britof 189
4000 Kranj
Loka 15,
4290 Trţič
Poljče 34,
4275 Begunje
Krnice pri Novakih 10,
4224 Gor. Vas Poljane
Goričane 34
1215 Medvode
Na plavţu 7
4228 Ţelezniki
37
GOVORILNE URE
Govorilne ure so organizirane vsak prvi četrtek v mesecu ob 17. uri. Na govorilnih urah so
prisotni vsi učitelji. Razpored govorilnih ur je objavljen na oglasni deski. Poleg tega ima
vsak učitelj govorilno uro v dopoldanskem času, in sicer po naslednjem razporedu:
GOVORILNE URE V ŠOLSKEM LETU 2013 / 2014
Tel. št. 04 5370 Učitelj
Ambroţič Barbka
Arh-Ivanšek Marija
Bončina Mateja
Cizel Anita
Hajnrihar Majda
Jagič Dušanka
Jošt Gabrijela
K.Mišmaš Slavka
Kersnik Zdenka
Kralj Serša Marjana
Kuščer Majda
Lavrič Andreja
Lindič Boris
Malc Simon
Markelj Zdenka
Markič Gregor
Mašič Damjan
Pogačnik Marjana
Pristov Anita
Ravnik Janja
Savnik Aleksander
Smajič Aleš
Sovič Joţe
Šetina Nataša
Tušek Anton
Vergelj Mojca
Vidic Nataša
Zdešar Janja
Dan
torek
ponedeljek
petek
četrtek
sreda
ponedeljek
sreda
torek
petek
torek
sreda
sreda
torek
torek
petek
petek
torek
torek
sreda
četrtek
torek
četrtek
ponedeljek
četrtek
torek
ponedeljek
torek
ponedeljek
od
13.25
10.55
9.40
12.30
13.30
9.40
12.35
12.00
10.55
12.35
9.40
8.50
9.30
11.45
8.00
11.45
10.25
13.25
8.50
11.45
9.40
10.25
8.00
8.50
12.35
12.35
9.40
8.00
Interna št.
Ura
do
14.10
11.40
10.20
13.20
14.00
10.25
13.20
12.30
11.40
13.10
10.25
9.30
10.15
12.30
8.45
12.30
10.55
14.10
9.35
12.30
10.25
10.55
8.45
9.35
13.20
13.20
10.20
8.45
626/646
613
659
626
626
630
624
642
647
627
627
612
648
612
630
626
643
621
630
616
635
626
612
638
645
632
626
600
Razredniki so poleg uvodnega roditeljskega sestanka dolţni sklicati v šolskem letu še
najmanj enega, in sicer po prvem ocenjevalnem obdobju. Če je problematika v razredu
pereča, pa lahko več. O vsakem roditeljskem sestanku se piše zapisnik v dnevnik oddelka.
38
ŠOLA IN OKOLJE
Prednostna naloga naše šole je sodelovanje z okoljem, saj je prepoznavnost šole odvisna prav
od njenega sodelovanja z oţjim in širšim okoljem. Tako pokaţemo svoje delo in skrbimo za
promocijo šole ter poklicev, za katere izobraţujemo. Zelo dobro sodelujemo z Občino
Radovljica in Občino Bled, Obrtno zbornico Radovljica, Gospodarsko zbornico Slovenije,
hoteli na Bledu, v Kranjski Gori, Kranju, Bohinju, Bovcu, restavracijami in gostilnami, kjer
naši dijaki opravljajo praktično usposabljanje.
Okrepili smo sodelovanje z osnovnimi šolami. Učencih osnovnih šol so velikokrat naši
gostje. Na šoli jim organiziramo delavnice s področja kuharstva, streţbe in turizma, saj jim le
tako lahko pokaţemo, kako poteka pouk na naši šoli. Sodelujemo tudi na predstavitvah
poklicev po osnovnih šolah.
Sodelujemo z ostalimi gostinskimi šolami na tekmovanjih in izobraţevanjih.
Letos pripravljamo Vrtiljak poklicev, na katerem se bodo predstavile srednje šole gorenjske
regije vsem učencem oziroma osnovnim šolam.
Šola se bo povezovala z vsemi strokovnimi institucijami s področja srednjega šolstva in
ostala odprta za vse, ki bodo imeli interes z njo sodelovati in jo bogatiti.
PRILOGE:
-
urnik,
programi strokovnih aktivov,
plan praktičnega usposabljanja dijakov,
učna obveznost učiteljev po predmetih, razredih in tedenska obremenitev,
plan dela v šol. letu 2013/2014 v Dijaškem domu Bled,
načrti ocenjevanja znanja po programih.
Priloge so na upravi šole.
39