Spoštovani starši - OŠ Toneta Pavčka

Comments

Transcription

Spoštovani starši - OŠ Toneta Pavčka
SE
PREDSTAVI
Spoštovani starši!
Veseli smo, da ste svojega otroka vpisali v Vrtec Cepetavček,
naš vrtec. Pri nas se bo Vaš otrok srečeval z drugimi otroki,
svojimi vrstniki, in skupaj z njimi preživel velik del dneva ob
igri, vzgojnih dejavnostih in drugih pomembnih dejavnostih,
kot so hranjenje, higiena in počitek. Počasi bo spoznaval, da
ni edini, da je potrebno stvari deliti, se prilagajati in spoštovati
prilagojena pravila.
Naše strokovne delavke, vzgojiteljice in pomočnice
vzgojiteljic bodo poskrbele, da se bodo Vaši otroci počutili
sprejete in varne, da bodo po začetnem uvajanju radi prihajali
v vrtec in se v njem dobro počutili. Za Vaše otroke bodo
pripravljale pestro paleto različnih dejavnosti, prilagojenih
posameznemu starostnemu obdobju, skozi katere bodo Vaši
otroci razvijali svoje prirojene sposobnosti v največji možni
meri, se učili, raziskovali, zabavali in igrali.
Želimo, da bi se v delo vrtca čim bolj vključevali tudi starši,
saj s svojimi posebnimi znanji in veščinami, ki jih imate, lahko
zelo popestrite delo vrtca.
Zavedamo se, da je obdobje, ki ga Vaši otroci preživijo v
vrtcu, za njihov nadaljnji razvoj najpomembnejše. Zato je
tako pomembno, da pri delu vrtca na različne načine
sodelujete tudi starši s svojimi predlogi, pobudami in kritikami.
Vabimo Vas, da s skupnimi močmi ustvarjamo vrtec srečnih
otrok.
Danijel Brezovar,
ravnatelj
2
Kazalo
1. Podatki o vrtcu .................................................................. 4
2. Predstavitev programov in dejavnosti v vrtcu. ................... 7
3. Predstavitev ...................................................................... 9
4. Pravice staršev in otrok ter način zagotavljanja pravic .... 14
5. Obveznosti staršev do vrtca............................................ 16
6. Načini povezovanja in sodelvanja s starši ....................... 17
7. Splošne informacije ........................................................ 19
3
1. PODATKI O VRTCU
Osnovna šola Toneta Pavčka
VVE Cepetavček
Postaja 1
8216 Mirna Peč
telefon: 07 62 09 431
telefon: 07 30 787 20
faks: 07 30 780 18
internetna stran: http://www.osmirnapec.si/joomla_vrtec/
elektronski naslov: [email protected]
ravnatelj: Danijel Brezovar
 07 62 09 411
e-naslov: [email protected]
pomočnica ravnatelja: Irena Kozlevčar
 07 62 09 421
e-naslov: [email protected]
svetovalna delavka: Simona Laknar
 07 62 09 432
e-naslov: [email protected]
poslovna sekretarka: Vida Muhič
 07 62 09 411
 07 30 78 720
računovodkinja: Milena Murn
 07 62 09 415
poslovalni čas vrtca: od 5.30 do 16.00
Osnovna šola Toneta Pavčka – Vrtec Cepetavček je javni zavod, ki izvaja javni
program vzgojno-varstvene dejavnosti v skladu s sprejetim kurikulom.
4
Časovna organizacija dela
ODDELKI 1–2 LETI:
ČAS
DEJAVNOST
prihod otrok, igra, individualne dejavnosti,
5.308.00
dejavnosti po želji otrok
priprava na zajtrk, zajtrk, nega
8.009.00
9.0010.30 načrtovane dejavnosti v igralnici in drugih
prostorih vrtca ter na prostem, sadna
malica
10.30–12.30 počitek
12.3013.30 priprava na kosilo, kosilo, nega
dejavnosti
po
kosilu,
13.0016.00 umirjene
popoldanska malica, odhod domov
ODDELKI 2–6 LET:
ČAS
DEJAVNOST
prihod otrok, igra, individualne dejavnosti,
5.308.00
dejavnosti po želji otrok
priprava na zajtrk, zajtrk, nega
8.009.00
9.0011.00 načrtovane dejavnosti različnih področij v
igralnici in drugih prostorih vrtca ter na
prostem, sadna malica
11.0012.30 priprava na kosilo, kosilo, nega
12.0016.00 počitek ali umirjene dejavnosti po kosilu,
popoldanska malica,odhod domov
Poslovni čas Vrtca Cepetavček je 10,5 ure. Vrtec začne
sprejemati otroke ob 5.30, s svojo dejavnostjo pa
zaključuje ob 16.00, in sicer vsak delovni dan od
ponedeljka do petka. Ob sobotah, nedeljah in praznikih
Vrtec Cepetavček ne posluje.
5
V času od 8.00 do 14.30 je vrtec zaradi varnostnih in
programskih razlogov zaklenjen.
Za otroke je jutranji prihod v skupine, posebej v
septembru, zelo stresen. Strokovni delavci se bodo
trudili, da bodo do otrok čim bolj prijazni in sproščujoči,
da se bodo otroci čim prej počutili sprejete v skupino
svojih vrstnikov. Zaradi tega je zelo pomembno, da
starši oddajo otroke do 8.00 zjutraj, ko se v skupinah
začnejo dejavnosti. Vsako zamujanje in kasnejši prihod
otrok v skupino povzročita motnje, ki vplivajo na
kakovost vzgojnega dela. Vzgojiteljice in vodstvo vrtca
bodo zato opozarjali in apelirali na starše, da se
sprejetega poslovnega časa držijo.
V času počitnic, ob jutranjem sprejemu in med
oddajanjem otrok se zaradi racionalizacije poslovanja in
razporejanja delavcev skupine lahko združujejo.
6
2. PREDSTAVITEV PROGRAMO V IN
DEJAVNOSTI V VRTCU
Strokovna podlaga vzgojno-izobraževalnega dela v
vrtcu je nacionalni dokument Kurikulum za vrtce, ki je
bil potrjen marca 1999 na Strokovnem svetu RS za
splošno izobraževanje. Cilj kurikula je večje upoštevanje
človekovih in otrokovih pravic, upoštevanje različnosti in
drugačnosti otrok. Otrok je aktiven udeleženec procesa,
ki z raziskovanjem, preizkušanjem in možnostjo izbire
dejavnosti pridobiva nova znanja in spretnosti. Temeljni
poudarki so na vzgojno-izobraževalnem procesu ter na
celoti interakcij in izkušenj, iz katerih se uči.
Program glede na varstvo in trajanje
Dnevni program traja od 6 do 9 ur.
Izvajamo programe za naslednja starostna obdobja:
I. starostno obdobje:
otroci, stari od 1 do 3 let;
II. starostno obdobje:
otroci, stari od 3 let do vstopa v šolo.
7
V vrtcu izvajamo vzgojno-izobraževalni program, ki je
namenjen otrokom od enajstega meseca starosti do
vstopa v šolo in obsega vzgojo, varstvo in prehrano
otrok.
Otroci s posebnimi potrebami
Otroci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno
izvajanje programa predšolske vzgoje in dodatno
strokovno pomoč, so razvrščeni v redne oddelke vrtca.
Prilagojeno izvajanje predšolske vzgoje obsega
individualno vzgojno-izobraževalno in korektivno delo, ki
ga izvaja vzgojiteljica v sodelovanju s specialnim
pedagogom.
8
3. PREDSTAVITEV
Program vzgojnega dela je zasnovan na ciljih in
smernicah nacionalnega programa Kurikulum za vrtce,
skupnih izhodiščih našega vrtca in posebnih usmeritvah
posamezne enote. Kurikulum za vrtce vključuje
dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja področja:
gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika.
V Vrtcu Cepetavček smo pričeli z uvajanjem nekaterih
elementov REGGIO EMILIA koncepta. Koncept Reggio
Emilia je sodoben koncept predšolske vzgoje, katerega
cilj je vzgojiti otroke v kritične mislece in varuhe
demokracije. Temelji na človekovih in otrokovih
pravicah, demokratičnih vrednotah, na pojmovanju, da
je otrok kompetenten, ima velikanske ustvarjalne
zmožnosti ter moč za odkrivanje in raziskovanje sveta,
ki ga obdaja.
9
Temeljni cilji predšolske vzgoje

Upoštevanje Konvencije Združenih narodov o
otrokovih pravicah;

razvijanje sposobnosti razumevanja in
sprejemanja sebe in drugih;

razvijanje sposobnosti za dogovarjanje,
upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah;

razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in
spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja;

negovanje radovednosti, raziskovalnega duha,
domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega
mišljenja;

spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in
ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi
branja in pisanja;

spodbujanje doživljanja umetniških del in
umetniškega izražanja;

posredovanje znanj z različnih področij znanosti in
vsakodnevnega življenja;

spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja;

razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in
pri skrbi za zdravje.
10
Obogatitvene dejavnosti
Obogatitveni programi so namenjeni razširitvi ter
obogatitvi dnevnega programa in jih bomo izvajali vse
leto. V izvajanje bomo vključevali čim več zunanjih
izvajalcev. Želimo in prizadevali si bomo za čim večjo
podporo in obisk staršev. V dogovoru s starši bomo
obogatitveni program lahko razširili še z dodatnimi
programi:
 projekt Cepetavček bralček,
 obiski različnih kulturnih prireditev v našem kraju
ali bližnji okolici,
 obiski različnih kulturnih ustanov,
 praznovanja po želji staršev in otrok,
 različne delavnice za starše ali za starše in
otroke,
 srečanje z dedki in babicami,
 projekti v okviru ekovrtca,
 program preventivne skrbi za zobovje.
11
SKUPNI PROJEKTI









Teden otroka,
kostanjev piknik,
teden vseživljenjskega učenja,
veseli december,
pustovanje,
gregorjevo,
starševski dan v marcu,
majski piknik,
slovesen zaključek ob koncu šolskega leta
s sprehodom skozi Cepetavčkovo leto.
DODATNE DEJAVNOSTI
Dodatne dejavnosti vrtec organizira v dogovoru s starši,
ki jih tudi financirajo. Vrtec se bo trudil za izvajanje
dodatnih dejavnosti pridobiti tudi sredstva od
ustanoviteljice ali iz drugih virov. Te dejavnosti so:
 zgodnje učenje tujega jezika,
 plesne urice s plesnim učiteljem,
 gledališki abonma.
12
SODELO VANJE Z O KOLJEM
Vrtec pri svojem vsakodnevnem delu sodeluje z
različnimi ustanovami, zavodi in institucijami. Vrtec bo
še posebno skrb posvečal medsebojnemu sodelovanju
z Osnovno šolo Toneta Pavčka. Sodeloval bo tudi z
ostalimi ustanovami, ki so opredeljene v LDN šole:
PGD Mirna Peč,
Društvom podeželskih žena Mirna Peč,
zdravstvenim domom,
Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto,
Kulturnim centrom Janeza Trdine Novo mesto,
Glasbeno šolo Marjana Kozine Novo mesto,
Društvom prijateljev mladine Mojca Novo mesto,
Društvom upokojencev Mirna Peč,
Čebelarsko zvezo – Lokalni čebelarji,
Turističnim društvom Mirna Peč,
Lekarno Mirna Peč,
ORK Mirna Peč,
Policijsko postajo Novo mesto in vodjo našega
varnostnega okoliša Boštjanom Rozmanom,
 Svetom za varstvo v cestnem prometu Občine
Mirna Peč.













13
4. PRAVICE STARŠEV IN O TROK TER
NAČIN ZAGOTAVLJANJA PRAVIC
Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje
temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi
zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi
zakoniti zastopniki.
Pravice otrok
Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država
možnost za optimalni razvoj ne glede na spol, socialno
in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost,
telesno in duševno konstitucijo; optimalen razvoj
vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na
določenem področju. Uresničevanje zahteve po enakih
možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice
do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti
organizacija življenja in dela v vrtcu.
14
Pravice staršev
Starši imajo pravico:

do vpogleda v programe za predšolske otroke
(kurikulum);

do obveščenosti o življenju v vrtcu in pravico do
zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu
osebnih podatkov;

do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju
življenja in dela v vrtcu ter skupini, ki jo njihov
otrok obiskuje, kar jim mora vrtec formalno
omogočiti;

starši morajo pri tem upoštevati meje svojega
odločanja in ne smejo posegati v strokovno
avtonomnost vrtca;

do postopnega uvajanja otroka v vrtec. To
pomeni, da so lahko z njim v skupini. Za čas
bivanja starša v vrtcu skupaj s svojim otrokom se
glede na otrokove potrebe dogovorita vzgojiteljica
in otrokov roditelj.
OTROKOVA DRUŽINA IN VRTEC SE
DOPOLNJUJETA PRI NEGI, VZGOJI
IN PREDŠOLSKEM
IZOBRAŽEVANJU.
15
5. OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA










Pred vstopom v vrtec pridobijo zdravniško
potrdilo o zdravju otroka;
svojega otroka zjutraj pripeljejo do dogovorjene
ure, ga pospremijo do igralnice in predajo odrasli
osebi;
če otrok v vrtcu zboli, pridejo ponj v najkrajšem
času;
v vrtec ne nosijo zdravil;
sporočijo v vrtec, če ima otrok nalezljivo bolezen,
ter vse podrobnosti o otroku, ki jih vzgojno osebje
oziroma vrtec mora poznati oziroma prepoznati;
upoštevajo poslovni čas in 9-urno bivanje otroka
v vrtcu;
preberejo obvestila, ki so na oglasni deski;
o vseh morebitnih težavah se pogovorijo z
vzgojiteljico ali pomočnico vzgojiteljice ali
vodstvom vrtca, saj se vse najlažje rešuje tam,
kjer nastane;
redno plačujejo ceno programa na osnovi
pravilnika o plačilih vrtca;
pred ponovno vključitvijo otroka po preboleli
nalezljivi bolezni ali okužbi predložijo izjavo, da
so upoštevali smernice Inštituta za varovanje
zdravja Republike Slovenije ter so ravnali po
navodilih otrokovega izbranega zdravnika.
16
6. NAČINI POVEZOVANJA IN
SODELOVANJA S STARŠI
Dobro sodelovanje s starši pripomore k dobremu
počutju otrok, pozitivni klimi in kvaliteti otrokovega
življenja v vrtcu. S starši navezujemo stike na različne
načine.
Strokovna srečanja s starši



Roditeljski sestanki,
pogovorne urice,
predavanja za starše.
Za organizirano uresničevanje interesov staršev v vrtcu
se oblikuje svet staršev vrtca, ki je sestavljen tako, da
ima vsak oddelek svojega predstavnika in namestnika,
ki ju starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku.
17
Neformalne oblike druženja







Dnevni pogovori,
delavnice,
razstave,
nastopi,
praznovanja,
kotički za starše,
izleti …
18
7. SPLOŠNE INFORMACIJE
Vpis in sprejem otroka v vrtec
»Vrtec lahko sprejme predšolskega otroka, ko je
dopolnil starost najmanj enajst mesecev, če starši ne
uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki
polne odsotnosti z dela« (Pravilnik o sprejemu otrok v
OŠ Mirna Peč – Vrtec Cepetavček Mirna Peč).
Vrtec Cepetavček sprejema vloge za vpis otrok v vrtec
celo leto, enkrat letno (do konca marca) pa objavi javni
vpis novincev za naslednje šolsko leto.
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu
otrok ravnatelj. Če pa se za sprejem v vrtec prijavi več
otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o njihovem
sprejemu komisija za sprejem otrok.
Komisija najprej izbere tiste otroke, za katere so starši
priložili odločbo o usmeritvi, in otroke, za katere so starši
priložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti
zaradi socialnega položaja družine, ter jih obravnava
prednostno. Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na
podlagi kriterijev, ki so napisani v pravilniku.
Za vse otroke komisija določi prednostni vrstni red tako,
da razvrsti otroke po doseženem številu točk, od
najvišjega do najnižjega števila.
Ko komisija določi vrstni red, vrtec pošlje staršem otrok,
ki so sprejeti v vrtec, poziv k sklenitvi pogodbe o
medsebojnih pravicah in obveznostih.
19
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da
je otrok vključen v vrtec.
Otroke, ki niso bili sprejeti v vrtec, se uvrsti na čakalni
seznam po prednostnem vrstnem redu. Otroke, ki vlogo
za vpis oddajo naknadno, se uvrsti v evidenco vrtca po
kronološkem zaporedju. Na prosta mesta se najprej
sprejmejo otroci s čakalnega seznama glede na starost
in prosto mesto.
Vključevanje otroka v vrtec



Z datumom vstopa v vrtec se otrok in starši
postopoma navajajo na življenje v vrtcu, na
vzgojiteljico in njeno pomočnico. Čas navajanja
otroka na vrtec ni določen, za potreben čas se
dogovorijo starši in strokovne delavke vrtca glede
na otrokovo počutje, vendar ne dlje kot en teden.
Po predpisih zdravstvene inšpekcije mora biti
otrok zdravstveno pregledan pri svojem
zdravniku, praviloma pri pediatru. Prvi dan
prisotnosti otroka v vrtcu starši oddajo
zdravniško potrdilo otrokovi vzgojiteljici.
Za otroka si je vedno treba vzeti dovolj časa.
Starši najbolje poznate potrebe svojega otroka.
Strokovne delavke v vrtcu priporočamo, da otrok
v začetku preživi v vrtcu le zelo kratek čas, ki ga
potem podaljšujemo, tako da otrok spozna, da bo
šel zagotovo domov; starši pa se morajo vedno
držati tiste ure odhoda domov, ki so jo otroku
obljubili.
20
Vrtec – otrokov življenjski prostor




Starši naj otrokovi vzgojiteljici in njeni pomočnici
zaupajo čim več informacij o svojem otroku, saj
mu bodo na ta način najbolje pomagali pri
njegovem vključevanju v vrtčevsko življenje.
V vrtec in iz njega otroci hodijo v spremstvu
odrasle osebe, praviloma svojega starša.
V kolikor pride po otroka kdo drug, so starši
dolžni izročiti osebju vrtca pisno pooblastilo na
ime osebe, ki bo otroka ali pripeljala v vrtec ali ga
iz njega odpeljala. Če pride po otroka sestrica ali
bratec, le-ta ne sme biti mlajši od desetih let,
pisno pooblastilo mora biti overjeno pri notarju.
Ko starši ali druga odrasla oseba otroka pripelje v
vrtec ali iz vrtca odpelje, se mora skupaj z
otrokom obvezno javiti vzgojnemu osebju.
Če otrok v vrtcu zboli ali se poškoduje



Starši so dolžni vrtcu posredovati podatke o tem,
kje so dosegljivi v primeru različnih sporočil.
Podatki, ki so nujno potrebni, so: naslov,
telefonska številka, številka mobilnega
telefona in e-naslov. Starši so odgovorni za
dosledno javljanje vsake spremembe zgornjih
podatkov.
Če otrok v vrtcu zboli, strokovna delavka pokliče
starše otroka v primeru, da je temperatura otroka
21


povišana, da ima otrok izrazite bolezenske znake
(bruha, ima hude bolečine, drisko, krče,
nezavest) ali pa so potrebni različni operativni ali
drugi nujni zdravnikovi posegi.
Strokovne delavke bolnega ali poškodovanega
otroka oddajo otrokovim staršem. Starši se sami
odločijo, kako bodo naprej ukrepali; strokovne
delavke otroka in njegovih staršev ne spremljajo
k zdravniku. Če starši presodijo, da niso zmožni
peljati otroka k zdravniku ali v bolnišnico sami, si
morajo sami zagotoviti primerno spremstvo ali
poklicati reševalno službo.
Če otrokovi starši ali drugi sorodniki niso
dosegljivi,
otroku
priskrbi
vso
potrebno
zdravstveno pomoč in oskrbo vrtec.
22
V vrtec naj hodijo zdravi otroci




Staršem je pri vodji vrtca in na spletni strani na
razpolago Pravilnik o varnosti otrok.
V vrtec naj otrok prihaja takrat, kadar je zdrav in
se dobro počuti. Bolan otrok se v vrtcu ne počuti
dobro, ogroža pa tudi zdravje drugih, ki obiskujejo
vrtec.
Starši morajo otrokovi vzgojiteljici sporočiti vzrok
otrokove odsotnosti (bolezen, počitnice, drugi
vzroki).
Otrok naj bo za bivanje v vrtcu praktično oblečen.
To pomeni, da je oblečen tako, da se lahko
umaže, da se v oblačilih pri športni vzgoji
nemoteno giblje, da v igri lahko uživa, da se
lahko obleče in sleče sam, ko je za to že dovolj
star. Otrok v vrtec ne sme prinašati predmetov, ki
bi ogrožali njegovo varnost in varnost drugih
otrok. Po dogovoru v svoji skupini sme otrok
prinašati v vrtec tudi lastne igrače, vendar vrtec
ne more prevzemati odgovornosti, če se igrača
poškoduje. Dragocenosti in nakit v vrtcu niso
zaželene, zlasti odsvetujemo različne ogrlice in
verižice.
23
Plačevanje vrtca





V mesecu pred otrokovim vstopom v vrtec eden
od staršev osebno, priporočeno po pošti ali v
elektronski obliki preko e-uprave odda obrazec
Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
(obrazec 8,45) z vsemi potrebnimi prilogami na
krajevno pristojni center za socialno delo.
Staršem pripada pravica do znižanega plačila
vrtca od prvega dne naslednjega meseca po
vložitvi vloge – za novo koledarsko leto je to
vedno v decembru, sicer pa en mesec pred
mesecem otrokovega vstopa v vrtec – podeli pa
se za obdobje enega leta ali do spremembe
dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje
pravice.
Starši, ki imajo v vrtcu dva otroka ali več, za
drugega otroka plačajo 30 % njim določenega
prispevka plačila, za vsakega nadaljnjega otroka
pa so plačila vrtca oproščeni.
Starši plačujejo svoj delež v ceni programa glede
na uvrstitev v plačilni razred. Položnice za plačilo
deleža dobijo v vrtcu ali po pošti. Oskrbnina se
lahko plačuje tudi po trajnem nalogu, ki ga starši
odprejo v tajništvu šole.
Po Pravilniku o plačilu oskrbnin so starši dolžni
redno mesečno in pravočasno plačevati vrtcu
svoj delež cene programa.
Celodnevni program, ki ga plačujejo starši v
deležu glede na uvrstitev v plačilni razred, traja
devet ur. Koriščenje uslug nad poslovalnim
časom se dodatno zaračuna.
24
Izpis iz vrtca


Izpis iz vrtca je na željo staršev mogoč vse
leto; odpovedni rok je 15 dni. Izpisnico dobijo
starši pri otrokovi vzgojiteljici, na upravi ali na
spletni strani
http://www.osmirnapec.si/joomla_vrtec/.
Če želijo starši izpisanega otroka ponovno
vključiti v vrtec, morajo oddati novo vlogo za
vpis otroka v vrtec.
Starši otrok, za katere je Občina Mirna Peč
dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko
enkrat letno uveljavijo dodatno olajšavo v
primeru,
ko
gre
za
nenapovedano
nepretrgano enomesečno odsotnost otroka v
obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Plačilo
staršev v tem primeru znaša 70 % njim
določenega prispevka plačila programa vrtca.
O odsotnosti starši obvestijo vrtec najpozneje
15 dni pred nastopom odsotnosti.
25
Za ustrezno kvaliteto življenja v vrtcu
skrbijo vzgojiteljice in pomočnice
Vzgojiteljice
1.
Marta Lužar
Pomočnice
vzgojiteljice
Špela Povše
2.
Andreja Prapertnik
Damjana Golob
3.
Katja Drenik
Zinka Kregel
4.
Karmen Praznik
Vida Tomšič
5.
Vilma Fabjan
Alenka Lužar
6.
Tina Berkopec
Urška Zupančič
7.
Nina Golob
Sonja Vencelj
8.
Darja Rozman
Andreja Rafeq Obrekar
9.
Milena Rajšel
Majda Jarc
10.
Mateja Krmelj
11. Marija Mikec
12. Lea Ketiš
OPOMBE
na bolniški
Alenka Dragan
13. Helena Kirm
26
porodniški
dopust
porodniški
dopust
Strokovni delavki za posamezno starostno skupino
vsako šolsko leto pripravita letni delovni načrt, ki ga
predstavita staršem otrok na prvem roditeljskem
sestanku.
Glede na potrebe, ki se pri otrocih izrazijo v vsakem
šolskem letu posebej, nam priskočita na pomoč
specialna pedagoginja Marinka Murgelj (učiteljica OPP)
in svetovalna delavka Simona Laknar. Sodelujemo z
Razvojno ambulanto ŠP Novo mesto ter Posvetovalnico
za otroke in starše Novo mesto (pogodba Občine Mirna
Peč).
V kuhinji pripravimo vse potrebne obroke hrane za
predšolske otroke, za kar skrbijo kuharici Justina Drenik
in Anica Slak ter pomočnice Rozalija Gačnik, Terezija
Muhič in Majda Pungerčar. Glede na potrebe otrok
poskrbimo tudi za različne dietne jedilnike.
Za vzdrževalna dela vrtca skrbita Marko Matoh in
Bogdan Krevs, za čistočo vrtca pa poskrbita Jožica
Progar ter Alenka Krevs Samec.
RAVNATELJ NEPOSREDNO
SODELUJE Z VSEMI DELAVCI,
STARŠI IN LOKALNO
SKUPNOSTJO.
27
Letni načrt različnih dejavnosti, v katere
so vključeni otroci, njihovi starši in
strokovni delavci vrtca
MESEC
september
oktober
november
december
januar
februar
marec
april
maj
junij
DEJAVNOST
roditeljski sestanki po posameznih
starostnih skupinah, praznovanje prihoda
jeseni, seja sveta staršev
teden otroka, obisk gasilnega doma,
kostanjev piknik
razstava otroških izdelkov iz naravnih
materialov
veseli december, dnevi presenečenj, obisk
dobrih mož
sankanje, smučanje, igre na snegu
mesec kulture, pustovanje
različne delavnice za otroke, starše, dedke
in babice, tradicionalna prireditev za starše
v vrtcu
zaključek projekta Cepetavček bralček
zaključni izleti, pikniki, zaključna prireditev
Vrtec si pridržuje pravico, da zaradi nepredvidenih
objektivnih okoliščin spremeni čas za organizacijo
predvidenih dejavnosti.
Zaposleni v našem vrtcu želimo dati otrokom bogato
otroštvo. Otroci potrebujejo vedno nove motive. V teh
malih nadobudnežih se skriva bogastvo, ki ga moramo
odkriti.
28
POTI DO CILJA JE MNOGO IN
VERJAMEMO, DA JE NAŠA TISTA
PRAVA, KI PONUJA OTROKOM,
ZAPOSLENIM PA TUDI VAM,
STARŠEM, DOVOLJ IZZIVOV ZA
USTVARJALNO IN BOGATO
ŽIVLJENJE.
VSE, KI NAS ŽELITE SPOZNATI IN Z NAMI
SOUSTVARJATI, VABIMO V NAŠ DOM
OTROŠTVA.
Danijel Brezovar, ravnatelj
29
telefonska št.
naslov
30
31
32