vloga za uveljavitev rezervacije zaradi bolezni

Comments

Transcription

vloga za uveljavitev rezervacije zaradi bolezni
Vrtec Cepetavček
Izpolni vrtec
Datum sprejema vloge:
Vlogo sprejel:
VLOGA ZA UVELJAVITEV REZERVACIJE ZARADI
BOLEZNI
1. VLOGA STARŠEV
Vlagatelj(-ica) __________________________________________________ s stalnim prebivališčem
_______________________________________________________ na osnovi 3. člena Sklepa o dodatnem
znižanju plačila vrtca zaradi daljše odsotnosti otroka zaradi bolezni v Osnovni šoli
Toneta Pavčka – vrtec Cepetavček (Uradni list RS, št. 43/2013) uveljavljam rezervacijo
za čas neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni za otroka
__________________________________________________, rojenega _______________________________________,
ki obiskuje vrtec Cepetavček in je bil v času od ________________________ do
________________________ neprekinjeno odsoten iz vrtca, ker ga zaradi bolezni ni bil zmožen
obiskovati, kar je razvidno iz priloženega potrdila zdravnika pediatra oziroma drugega
otrokovega izbranega zdravnika.
Seznanjen sem, da je potrebno vlogo oddati v roku 5 dni po končani bolezni.
Datum: ____________________________
Podpis vlagatelja/vlagateljice:
___________________________________
Osnovna šola Toneta Pavčka, Postaja 1, 8216 Mirna Peč
TRR: 01370-6030670221
T: 07 30 78 720
matična številka: 5086256000
F: 07 30 78 018
ID za DDV: Si57013357
E-pošta: [email protected]
www.ostpavcka.si
POTRDILO OTROKOVEGA ZDRAVNIKA
Potrjujemo,
da
je
bil
otrok_______________________________________
od_________________________________do__________________________zaradi
v
bolezni/hospitalizacije
nezmožen obiskovati vrtec.
Potrdilo je namenjeno znižanju plačila programa vrtca.
Datum:___________________________
času
Žig in podpis zdravnika:
_________________________________________
Vrtec Cepetavček
POTRDILO VRTCA
Otrok______________________________________________________ni obiskoval vrtca neprekinjeno v
času od__________________________do_____________________, to je skupaj____________________ dni.
(Prvi in zadnji upoštevani dan odsotnosti je delovni dan.)
Datum:_______________________________
Podpis odgovorne osebe:
______________________________________
Osnovna šola Toneta Pavčka, Postaja 1, 8216 Mirna Peč
TRR: 01370-6030670221
T: 07 30 78 720
matična številka: 5086256000
F: 07 30 78 018
ID za DDV: Si57013357
E-pošta: [email protected]
www.ostpavcka.si
POJASNILA IN NAVODILA K VLOGI ZA UVELJAVITEV REZERVACIJE ZARADI
BOLEZNI
Pravno podlago za uveljavljanje pravice staršev za znižanje plačila vrtca v primeru
odsotnosti otroka iz vrtca nad 21 delovnih dni zaradi bolezni, predstavlja 1. člen Sklepa
o dodatnem znižanju plačila vrtca zaradi daljše odsotnosti otroka zaradi bolezni, ki ga je
sprejel Občinski svet Občine Mirna Peč (Ur. l. RS št. 43/2013).
1. člen sklepa se glasi:
Starši otrok, za katere je Občina Mirna Peč dolžna kriti del cene programa vrtca,
lahko v primeru odsotnosti otroka zaradi bolezni, ki traja neprekinjeno najmanj
21 delovnih (obračunskih) dni, uveljavljajo dodatno znižanje plačila programa
vrtca.
Plačilo staršev za posamezno obdobje nepretrgane odsotnosti znaša 50 %
določenega prispevka njihovega plačilnega razreda, znižanega za sorazmerni del
neporabljenih živil.
Določbe tega člena veljajo le za starše otrok, ki imajo skupaj z otrokom stalno
prebivališče v občini Mirna Peč, za ostale pa le v soglasju z občino doplačnico programa,
oziroma v skladu s pravili, ki jih določa občina plačnica.
Vlogo za dodatno znižanje plačila programa skupaj s priloženim zdravniškim
potrdilom, starši oddajo v roku petih delovnih dni po končani bolezni v tajništvu
šole. Iz potrdila mora biti razvidno, da otrok zaradi bolezni ali hospitalizacije ni bil
zmožen obiskovati vrtca. Opredeljen mora biti čas, za katerega je to veljalo.
Morebitne dodatne informacije so na voljo na tel. št. 07/3078720, e- naslov:
[email protected], ali na tel. Št. 07/6209432 Simona Laknar; e-naslov:
[email protected]
Ravnatelj
Danijel Brezovar

Similar documents