Letno poročilo

Comments

Transcription

Letno poročilo
JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR – CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE
LJUBLJANA, LINHARTOVA 13, LJUBLJANA
POSLOVNO POROČILO
ZA LETO 2012
Ljubljana, 12. februar 2013
VSEBINA
POSLOVNO POROČILO
SPLOŠNI DEL
Splošni podatki o zavodu
Statusno in pravno področje
Kadrovsko področje
Materialni pogoji
Poročilo direktorja
Poročilo sveta zavoda
Vizija, poslanstvo in vrednote zavoda
POSEBNI DEL
Opisna poročila o izvedbi programov
Poročila o doseženih ciljih in rezultatih
Realizacija izobraževalnih programov
Finančno poročilo zavoda
Ocena delovanja notranjega nadzora financ
Ocena učinkovitosti poslovanja na ostala področja
RAČUNOVODSKO POROČILO
Načela sestave računovodskih izkazov
Bilanca stanja in pojasnila k bilanci stanja
Izkaz prihodkov in dohodkov in pojasnila k izkazom
2
SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA
1. Splošni podatki
Smo ena največjih organizacij za izobraževanje odraslih v osrednjeslovenski regiji. Naša
dejavnost sega na področje osnovnošolskega izobraževanja za mladostnike in odrasle, na
področje srednješolskega izobraževanja, tečaje tujih jezikov in slovenščine za tujce, smo
izvajalci postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, izvajamo
tudi različna usposabljanja in izpopolnjevanja za odrasle ter aktivno pripravljamo domače in
tuje projekte. Smo nosilci licence za izvajanje usposabljanj s področja varnosti in zdravja pri
delu in požarne varnosti, pooblaščena organizacija izpitnega centra Filozofske fakultete za
izvajanje izpitov iz znanja slovenskega jezika na osnovni ravni ter Državnega izpitnega centra
za jezike. Tabela 1 prikazuje splošne podatke zavoda.
Tabela 1: Splošni podatki zavoda
1.
Naziv
2.
3.
4.
Vrsta pravne osebe
Naslov
Lokacije delovanja
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Telefon tajništva, telefaks
Ustanovitelj
Vodilni delavec
Matična številka
Registrska številka
Šifra dejavnosti (po
standardni klasifikaciji)
Ime dejavnosti (po standardni
klasifikaciji)
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Davčna številka
Šifra posrednega
proračunskega uporabnika
Številka transakcijskega
računa pri UJP Ljubljana
Odgovorna oseba za pripravo
Organ upravljanja
Predsednica Sveta zavoda
Območje delovanja
Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje
Ljubljana, krajše ime Cene Štupar - CILJ
Javni zavod
Linhartova 13, 1000 Ljubljana
Linhartova 13, Vojkova 1, Kališnikov trg 11, 12,
Gosposvetska 1 in Ul. Luize Pesjakove 9
01/23-44-402, faks: 01/23-44-428
Mestna občina Ljubljana
mag. Bojan HAJDINJAK, direktor in ravnatelj
5052017000
5525042437
85.590
Osnovno šolsko splošno izobraževanje
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
Jezikovno izobraževanje
Drugo izobraževanje
19354266
71633
01261-6030716302
mag. Bojan HAJDINJAK
Svet zavoda s 5 člani, od tega 3. zunanji
dr. Metka TEKAVČIČ
Osrednje slovenska regija
3
2. Statusno in pravno področje
Podlaga za delo zavoda predstavlja odlok o ustanovitvi javnega zavoda Cene Štupar – CILJ.
Omenjeni Odlok določa temeljne dejavnosti zavoda, hkrati pa opredeljuje ustanoviteljske
pravice in obveznosti.
Ostale zakonske in strokovne podlage za izvajanje dejavnosti so še:
 Zakon o zavodih
 Zakon o računovodstvu
 Zakon o javnih financah
 Zakon o delovnih razmerjih
 Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 Zakon o izobraževanju odraslih
 Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
 Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah
 Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v RS do leta 2010 (junij
2004) in Strategija vseživljenjskosti učenja v Sloveniji,
 Letni program izobraževanja odraslih za leto 2012,
 ter drugi akti in predpisi, ki urejajo področje izobraževanja odraslih.
Pri svojem delu se povezujemo s sorodnimi institucijami doma in po svetu ter drugimi
institucijami na področju razvoja človeških virov v lokalnem in nacionalnem okolju, zlasti pa
z:
















Mestno občino Ljubljana,
Zvezo ljudskih univerz Slovenije,
Andragoškim centrom Slovenije
Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve,
Ministrstvom za notranje zadeve,
Centrom za poklicno izobraževanje,
Državnim izpitnim centrom,
Cmepius Slovenije
Gospodarskim interesnim združenjem,
Zvezo izobraževalnih institucij,
Filozofsko fakulteto za izvajanje izpitov iz slovenskega jezika na osnovni ravni,
Drugimi javnimi in zasebnimi zavodi ter šolami na področju izobraževanja odraslih,
Vrtci in OŠ v Ljubljana,
Centri za socialno delo in drugimi podobnimi institucijami,
Različnimi podjetji in zavodi pri izvajanju naših programov.
4
3. Kadrovsko področje
Konec leta 2012 je bilo v zavodu 17 redno zaposlenih in oseba preko javnih del. Vsi zaposleni
izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje. Seznam zaposlenih prikazuje tabela 2.
Tabela 2:Seznam zaposlenih
Ime in priimek
Delovno mesto po sistemizaciji
Naziv
1.
Branka Bricl
svetovalka
2.
3.
4.
Slava Horvat
Sonja Jefić
Breda Tomašič
organizatorka izobraževanja
odraslih
vodja računovodske službe
knjigovodja
poslovna sekretarka
5.
Neva Physicos
mentorica
NDČ
6.
7.
Bojan Hajdinjak
Alenka Rezar
mentor
mentorica
DČ
NDČ
8.
9.
Živka Stojkić
Dragica Glažar
organizatorka izobraževanja
odraslih
direktor
organizatorka izobraževanja
odraslih
čistilka
organizatorka izobraževanja
odraslih
organizatorka izobraževanja
odraslih
organizatorka izobraževanja
odraslih
organizatorka izobraževanja
odraslih
hišnik
organizatorka izobraževanja
odraslih
organizatorka izobraževanja
odraslih
10. Mirjana
Okrogelnik
11. Alida Zagorc
Šuligoj
12. Renata Bačvić
13. Vlado Krulčić
14. Jana Mlačnik
15. Jasna Zaveršnik
Martelanc
16. Jure Jamšek
17. Aleksandra Janežič
18. Rosana Mlakar
organizator izobraževanja
odraslih
administratorka
administratorka
19. Rok Trdan
učna pomoč
5
Vrsta
zaposlitve
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
DČ
mentorica
NDČ
mentorica
NDČ
mentorica
NDČ
mentorica
NDČ
NDČ
svetovalka
NDČ
50%, prek. d.
r. 15.4.2012
DČ
NDČ
DČ
75%
javna dela
4. Materialni pogoji
Poslovni prostori zavoda so:
 Linhartova 13,
 Vojkova 1,
 Kališnikov trg 11, 12,
 Luize Pesjakove 9,
 Gosposvetska 1,
 OŠ Mirana Jarca.
V vseh prostorih je nameščena potrebna IKT tehnologija, ki učiteljem omogoča kvalitetno
delo.
V letu 2012 smo uredili:
 Linhartova 13 – končna ureditev učilnic in pisarn,
 Vojkova 1 – prenova in ureditev učilnic v prvem nadstropju,
 Luize Pesjakove – razširitev kozmetičnega salona s sosednjim prostorom,
 Kališnikov trg – obnova električne napeljave in obnova parketa velika stavba (štiri
učilnice).
5. Poročilo direktorja
Poslovodni organ in andragoški vodja organizacije za izobraževanje odraslih je direktor.
Javni zavod je v letu 2012 v skladu z letnim delovnim načrtom sledil sledečim ciljem:
 sprejem novega Odloka o ustanovitvi in sprememba imena javnega zavoda
 nova marketinška podoba zavoda in prenova spletne strani,
 pridobitev certifikata POKI in Družini prijazno podjetje,
 izvesti letni plan koncesijske pogodbe za Urejanje trga dela.
 izvesti letni plan izobraževanja odraslih za MOL in sodelovati pri oblikovanju
strategije izobraževanja odraslih za potrebe MOLa,
 realizacija pogodbe z zapori Dob in priprava nove pogodbe za leto 2013,
 obnova elektrike in parketa - velika stavba na Kališnikovem trgu,
 realizirati Letne delovne načrte za področje OŠ, SŠ, jezikov, projektov ter
usposabljanja in izpopolnjevanja,
 zagotavljanje spodbudne delovne in socialne klime ter razvijanje kulturnih
medčloveških odnosih
Zastavljeni cilji so bili doseženi. Zavod se od septembra 2011 nahaja v novih poslovnih
prostorih Linhartova 13, kjer so tudi urejene dodatne učilnice. Letni plan izobraževanja
odraslih smo realizirali v celoti, po evalvaciji programa, ocenjujem kot zelo uspešno.
Izobraževanja v zaporih za š.l 2011/2012 smo končali v skladu z letnim delovnim načrtom,
prav tako smo podpisali novo pogodbo za šolsko leto 2012/2013. Letni delovni načrti po
posameznih področjih so bili realizirani. Koncesija za urejene trga dela poteka po letnem
načrtu izvajanja delavnic.
6
Projektno delo v zavodu ocenjujem kot zelo uspešno.
V zavodu je bilo na dan 31.12.2012 zaposlenih 10 strokovnih delavcev ter 7 tehnično
administrativnih delavcev. Andragoški zbor se je sestajal in deloval v skladu z letnim
delovnim načrtom zavoda. Poročila andragoških zborov in kolegijev so v tajništvu zavoda.
Letna realizacija zavoda za leto 2012 je:
 prihodki: 1.184.513
 odhodki: 1.150.503
6. Poročilo sveta zavoda
Svet zavoda je imel v letu 2012 dve redni in dve korespondenčni seji. Pregled sej in glavne
teme so vidne v tabeli 3:
Tabela 3: Seje sveta zavoda
Zaporedna
številka seje
9. seja
Datum seje
27. 2. 2012
2. seja
29. 6. 2012
(korespondenčna)
10. seja
2. 10. 2012
Pomembni sklepi
-
3. seja
25. 10. 2012
(korespondenčna)
-
poslovno poročilo za leto 2011,
inventurni elaborat 2011,
finančni plan 2012,
prva seznanitev z novim aktom o ustanovitvi,
ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja
soglasje za delo študentov pri ESS projektih,
vizija zavoda za projekt POKI
nov sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Cene
Štupar – Centra za izobraževanje Ljubljana,
poročilo o realizaciji LDN 2011/12,
letni delovni načrt 2012/13,
cenik za šol. leto 2012/13,
letna ocena direktorja za leto 2010, 2011,
cenik za oddajanje prostorov v uporabi zunanjim
izvajalcem,
komisija za kakovost za področje srednjih šol za
šol. leto 2012/13,
komisija za varstvo pravic udeležencev
izobraževanja za šol. leto 2012/13
20% dodatna zaposlitev direktorja za določen čas,
soglasje za sklepanje avtorskih in podjemnih
pogodb ter delo dijakov in študentov za ESS
projekte
7
7. Vizija, poslanstvo in vrednote zavoda
Vizija
Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana se bomo razvijali kot poslovno
fleksibilen in kakovosten izobraževalni center. V osrednjeslovenski regiji bomo ključnega
pomena za razvoj in izvajanje programov za potrebe gospodarstva, medkulturnega in
medgeneracijskega povezovanja. Izobraževalno ponudbo bomo oplemenitili z vsebinami, ki
bodo
prispevale
k
večji
zaposljivosti
ljudi
in
rasti
podjetij.
Tudi v bodoče bomo odprti za nove poslovne izzive, sodelovanje in povezovanje tako na
nacionalni kot na mednarodni ravni.
Poslanstvo
V vseživljenjsko učenje vključujemo najširši krog ljudi, da z našo pomočjo v spodbudnem
okolju razvijajo sposobnosti in spretnosti za dejavno in kakovostno vključevanje v življenje in
delo.
Vrednote
Spoštovanje,
Poštenost,
Strokovnost,
Pozitivna naravnanost,
Dostopnost.
8
POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA
8. Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti in projektov
Osnovna dejavnost zavoda je opredeljena v Odloku o ustanovitvi. Naša glavna področja pa
so:
Izobraževanja odraslih na področju programov za pridobitev izobrazbe:
 Osnovna šola za odrasle in mladostnike,
 Srednješolska izobraževanja (SPI, SSI in PTI programi).
Splošno izobraževanje in usposabljanje:
 Jezikovna izobraževanja,
 Računalniška izobraževanja,
 Usposabljanja in izpopolnjevanja,
 Tečaji, seminarji in delavnice za osebnostno rast,
 Študijski krožki,
 Usposabljanja za življenjsko uspešnost.
Projektno delo in ostale aktivnosti
 Domači in tuji projekti.
Koncesija
 Koncesija za opravljanje storitev za trg dela
9
9. Programi za pridobitev izobrazbe
9.1.1 Osnovna šola za odrasle in mladostnike
Cene Štupar – CILJ izvaja program osnovne šole za odrasle in mladostnike v skladu z določili
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakona o osnovni šoli, Zakona
o izobraževanju odraslih, Pravilnika o standardih in normativih ter v okviru materialnih in
kadrovskih možnosti šole. Šolsko leto je razdeljeno na dva semestra.
V jesenskem semestru šol. leta 2011/12 je bilo na lokaciji Kališnikov trg, Linhartova 13
vpisanih 105 udeležencev OŠO.
Pouk oz. predavanja smo izvajali na Kališnikovem trgu 11-12, na Vojkovi 1 in v Azilnem
domu. Večinoma nam je uspelo oblikovati ločene oddelke za odrasle in mladostnike,
kombinirali smo le nižje razrede (opismenjevanje in 5, 6.,7. r.).
V koledarskem letu 2012 so bile od 1. 1. 2012 do konca šol. leta 2011/12 (VIII. 2012)
realizirane tri konference (zaključna za jesen ter uvodna in zaključna za pomlad 2011/12),
četrta je bila uvodna za jesen 2012/13. Razredni in popravni izpiti so bili v treh rokih:
januarja, junija in avgusta.
Poučevali so honorarni učitelji, in sicer v jesenskem semestru 19, v pomladanskem pa 28.
Realizacija ur pouka 2011/2012: skupaj jesen in pomlad 5.405 ur
Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) slovenščine, matematike in fizike kot 3. predmeta smo
izvedli v rednem roku od 4. do 10. maja in naknadnem roku od 30. 5. do 1. 6. 2012 na lokaciji
Kališnikov trg 11-12. Od 37 prijavljenih je opravljalo NPZ 27 udeležencev.
Na področju osnovnošolskega izobraževanja smo dosegli vse zastavljene cilje, tako z vidika
vpisa kot realizacije pouka.
10
9.1.2 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
Izobraževanje je potekalo po devetih obstoječih in dvanajstih prenovljenih javno veljavnih
izobraževalnih programih, za katere smo vpisani v razvid pri Ministrstvu za šolstvo in šport.
Udeleženci so lahko obiskovali naslednje programe:
















Trgovec – srednje poklicno izob.
obstoječi (do 31.8.2012) in prenovljeni
Administrator - srednje poklicno izob.
obstoječi (do 31.8.2012) in prenovljeni
Gastronom hotelir - srednje poklicno izobraževanje
prenovljeni
Bolničar/negovalec - srednje poklicno izob. obstoječi (do 31.8.2012) in prenovljeni
Model skupnega izvajanja izobraževalnih programov v strojništvu – srednje poklicno
izobraževanje
obstoječi (do 31.8.2012)
Ekonomski tehnik – srednje strokovno izobraževanje
obstoječi in prenovljeni
Ekonomski tehnik – poklicno tehniško izobraževanje
prenovljeni
Turistični tehnik - srednje strokovno izobraževanje
obstoječi
Gostinski tehnik - srednje strokovno izobraževanje
obstoječi
Gastronomsko-turistični tehnik - srednje strokovno izobraževanje
prenovljeni
Gastronomski tehnik - poklicno tehniško izobraževanje
prenovljeni
Prometni tehnik - srednje strokovno izobraževanje
obstoječi
Logistični tehnik - srednje strokovno izobraževanje
prenovljeni
Predšolska vzgoja - srednje strokovno izobraževanje
obstoječi in prenovljeni
Kozmetični tehnik - srednje strokovno izobraževanje.
prenovljeni
Predšolska vzgoja – poklicni tečaj
prenovljeni
Udeleženci so bili vključeni v skupine s predavanji ali pa so izbrali samostojno učenje.
Izobraževanje poteka po individualnem organizacijskem modelu. Pripravljeni so bili urniki za
predavanja ter razporedi izpitov in konzultacij. Za vse izobraževalne programe, obstoječe in
prenovljene, imajo udeleženci na voljo interna gradiva. Gradivo je na voljo tudi v e-obliki. Pri
izvajanju posameznih delov programa smo sodelovali s številnimi vrtci, domovi za starejše,
podjetji in drugimi organizacijami.
V šolskem letu 2011/12 smo izvedli tri strokovne aktive za predavatelje, predvsem z
namenom, da jih seznanimo z novostmi glede vodenje dokumentacije v skladu z zakonodajo
in predstavitev projekta POKI (ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje).
Izobraževanje v srednješolskih programih je potekalo na naslednjih lokacijah:
 Cene Štupar – CILJ, Kališnikov trg 11, 12, Ljubljana,
 Cene Štupar – CILJ, Luize Pesjakove 9, Ljubljana,
 Cene Štupar – CILJ, Gosposvetska 1, Ljubljana,
 Cene Štupar – CILJ, Linhartova 13.
 OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva 1, Ljubljana,
Programa Gastronom hotelir (SPI) ter Gastronomski tehnik (PTI) smo izvajali tudi na lokaciji
ZKPZ Dob pri Mirni.
Sodelujemo tudi z ostalimi zapori v Sloveniji.
11
Vpis v srednješolske programe je potekal v jesenskem roku. Udeleženci so imeli možnost
vključitve tudi med šolskim letom.
Izvedeni so bili vsi trije izpitni roki za poklicno maturo in zaključni izpit.
Na področju srednješolskega izobraževanja smo izvajali vse načrtovane programe v
načrtovanem obsegu tako glede števila vpisanih udeležencev kot glede izvedenih
izobraževalnih ur. Urnike smo prilagodili glede na vpis in s tem optimizirali stroške, področje
terjatev smo uredili z zunanjo sodelavko. Letni delovni načrt za SŠ smo uredili
9.2
Področje splošnega izobraževanja in usposabljanja
Na področju splošnega izobraževanja in usposabljanja je največ udeležencev obiskovalo
jezikovne tečaje in tečaje slovenskega jezika, ki so bili razpisani v okviru Mestnega programa
občine Ljubljana, projekta MNZ - učenje slovenskega jezika, Zavoda RS za zaposlovanje –
projekt Instituciolano usposabljanje in priprave na NPK, slovenski jezik. Dobro so bili
obiskani programi, ki smo jih izvajali za brezposelne osebe (priprave na NPK socialni
oskrbovalec na domu, računovodja, pomočnik kuharja) ter programi usposabljanja in
izpopolnjevanja (viličar, priprave na izpite…).
Na področju jezikovnega izobraževanja smo v šolskem letu 2011/12 izvajali javno veljavne
jezikovne programe (angleščina, nemščina, italijanščina in slovenščina za tujce).
Smo pooblaščeni izpitni center Državnega izpitnega centra za zunanje preverjanje znanja
angleščine, nemščine, italijanščine in francoščine, pooblaščeni izpitni center Filozofske
fakultete za izpite iz slovenskega jezika na osnovni ravni.
Na področju splošnega izobraževanja smo izvedli standardne oblike tečajev, usposabljanj in
priprav in sicer računalniške tečaje, tečaj za voznike viličarjev in upravljavce paletnih
viličarjev, usposabljanja skladiščnikov, desetprstno tipkanje, sporazumevanje s strankami,
priprave na strokovni izpit za zdravstvene delavce, priprave za NPK socialni oskrbovalec na
domu, računovodja, pomočnik kuharja.
V okviru Mestnega programa občine Ljubljana smo izvajali brezplačne študijske krožke,
Beremo in pišemo skupaj, tuje jezike, slovenščino za starše ter Most do izobrazbe.
V okviru Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport smo izvedli sledeča
usposabljanja za življenjsko uspešnost: Beremo in pišemo skupaj, Moje delovno mesto, Most
do izobrazbe, Moj korak, Računalniško opismenjevanje in Izzivi podeželja.
Izvajali smo brezplačne neformalne programe, ki so bili financirani s strani Ministrstva za
šolstvo in šport.
Na področju jezikovnega in splošnega izobraževanja smo v letu 2012 izvedli načrtovane
izobraževalne oblike in tako dosegli zastavljene cilje. Na »tržnem« jezikovnem področju se
pozna upad vpisa tako zaradi močne konkurence, slabše kupne moči v državi in pomanjkanja
kadra znotraj zavoda, ki bi se intenzivno ukvarjal s področjem jezikov. So pa bili izredno
dobro obiskani izpiti iz slovenščine na osnovni ravni. Izvajali smo številne brezplačne
12
jezikovne programe, ki so bili 100% zasedeni, prav tako vsi programi slovenščine kot drugega
tujega jezika. Usposabljanja za življenjsko uspešnost, neformalni programi, študijski krožki,
računalniško opismenjevanje in finančna pismenost so bili 100% izvedeni in polno obiskani.
Sodelovanje z Zavodom za brezposelne RS je bilo dobro, najbolj obiskani programi so bili
socialni oskrbovalec na domu, računovodja, pomočnik kuharja in slovenščina. Obisk v ostale
tržne programe (viličar, priprave na strokovni izpit zdravstveni delavci, …) ocenjujem kot
uspešen.
9.3
Področje projektnega dela in koncesija za urejanje trga dela
V letu 2012 smo izvajali sledeče projekte:
 Mestni program občine Ljubljana,
Programi: UŽU Most do izobrazbe, UŽU Beremo in pišemo skupaj, tečaji tujih
jezikov za prejemnike denarne socialne pomoči in upokojence, študijski krožki,
Upravljanje z osebnim premoženjem, Slovenščina za starše. Ciljna skupina: prebivalci
Mestne občine Ljubljana.
 Institucionalno usposabljanje in priprave na NPK,
Projekt sofinancirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve. Programi: Dietni kuhar / kuharica za OS Ljubljana, Usposabljanje za
skladiščnike za OS Kranj, Računovodja za OS Ljubljana, Slovenski jezik za tujce, IIII. za OS Ljubljana, Pomočnik/-ica kuharja / kuharice za OS Ljubljana, Socialni
oskrbovalec/-ka na domu za OS Ljubljana. Ciljna skupina: brezposelne osebe
prijavljene na Zavodu za zaposlovanje RS.
 Razpis MNZ za izvajanje tečajev slovenskega jezika,
Projekt »TEČAJI SLOVENŠČINE« sofinancirata Ministrstvo za notranje zadeve in
Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav.
 Razpis ESS – Dvig ravni pismenosti za obdobje 2010 – 2013,
Projekt »DVIG RAVNI PISMENOSTI« v okviru Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007-2013 sofinancirata Evropski socialni sklad in
Ministrstvo za šolstvo in šport. Programi: UŽU-Beremo in pišemo skupaj, UŽU-Moj
korak, UŽU - Izzivi podeželja, UŽU - Most do izobrazbe, UŽU - Jaz in moje delovno
mesto, RPO-Računalniška pismenost za odrasle.
 Izvajanje izobraževanja v ZPKZ Dob
V zaporih Dob smo v šolskem letu 2011/2012 izvajali dva srednješolska programa,
gastronom-hotelir in gastronomski tehnik.
 Teden vseživljenjskega učenja,
Projekt Teden vseživljenjskega učenja (TVU), ki je najvidnejša promocijska kampanja
na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem
centru Slovenije. Naš zavod izvaja različne prireditve, ki so brezplačne za udeležence,
namenjene različnim ciljnim skupinam, skoraj vsak prebivalec osrednjeslovenske
regije pa lahko najde sebi aktualno prireditev, ki se je želi udeležiti. Namen prireditev
je opozoriti širšo javnost na nujnost vseživljenjskega učenja v vseh življenjskih
obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v življenju prevzema.
 Tečaj slovenskega jezika in učne pomoči za otroke v Azilnem domu,
V Azilnem domu smo izvajali programe učenja slovenskega jezika za prosilce za
mednarodno zaščito in učno pomoč za otroke prosilcev za mednarodno zaščito.
Osnovni tečaj se izvaja vsak mesec v obsegu 48 šolskih ur, 2-krat letno izvedemo
13





nadaljevalni tečaj v obsegu 60 šolskih ur in vsak dan, razen med vikendom, prazniki
in počitnicami, poteka 2-urna učna pomoč. Izvedbo programov sofinancirata MNZ RS
in Evropski sklad za begunce ERF.
Neformalno izobraževanje
Program financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter
Evropski socialni sklad. Namen izobraževalnih programov je zviševanje splošne
izobraženosti in razvoj ključnih kompetenc odraslega prebivalstva v Republiki
Sloveniji za dejavno vključevanje v življenje in delo.
Učenje odraslih oseb s posebnimi potrebami - LEAP
Namen projekta je preučiti, zbrati in deliti izkušnje dobre prakse med ljudmi s
posebnimi potrebami na njihovi poti proti samostojnosti v smislu življenja, učenja in
dela. Projektna mreža bo uporabila že obstoječa gradiva za učenje in usposabljanje,
kot tudi vsebine, strukture in metodologijo usposabljanja ter vse to razširila in delila
med seboj ter ostalimi nosilci projekta v njihovih državah. Ta projekt je potreben
zaradi različnih praks v različnih državah in želi preučiti, izboljšati in širiti obstoječe
metode med državami. Znanje se bo širilo in delilo v obliki seminarjev ter obiskov
med partnerji. Ti obiski bodo vključevali šole, delovna mesta, združenja, javne oblasti
in razne domove ter financirane ponudnike namestitev. Vse najboljše prakse in študije
primerov bo vsak posamezni partner zbiral na portalu e-učenje Fronter, ki je namenjen
komunikaciji tekom projekta.
Tečaj slovenskega jezika za osebe z mednarodno zaščito
Izvedbo tečajev sofinancirata Evropski sklad za begunce in Ministrstvo za notranje
zadeve RS. Učenje poteka po javno veljavnem programu Slovenščina za tujce.
Udeleženci, ki aktivno sodelujejo v programu učenja slovenščine, bodo pridobljeno
znanje lahko s pridom izkoriščali v vsakodnevnih življenjskih situacijah, vključevanju
v družabno življenje, delovno okolje.
Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje - POKI
Projekt Razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih od 2009 do 2013 sofinancirata
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in
vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«
Koncesija za urejanje trga dela
Izvedbo delavnic financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Storitve
vseživljenjske karierne orientacije - učenje veščin vodenja kariere. Namen delavnic je
pridobivanje veščin za spoznavanje posameznikovih interesov in kompetenc, možnosti
v okolju, učenje odločanja in uresničevanja zaposlitvenih in kariernih ciljev. Ciljna
skupina so brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu za zaposlovanje RS.
Delavnice:
 Kariera po petdesetem,
 Učinkovit nastop na trgu dela,
 Učenje veščin vodenja kariere.
Delo na področju projektov ocenjujem kot zelo uspešno. V letu 2012 smo pripravili Mestni
program občine Ljubljana, ki je omogočil socialno šibkim ter upokojencem, da se dodatno
izobražujejo na področju jezikov, študijskih krožkih, Beremo in pišemo skupaj. S projekti
Učenje slovenskega jezika za državljane tretjih držav, Učenje slovenskega jezika v Azilnem
14
domu ter Tečaj slovenskega jezika za osebe z mednarodno zaščito smo omogočili, da se
slovenskega jezika naučijo migranti/azilanti/begunci in prosilci za mednarodno zaščito, ki si
želijo boljše prihodnosti. Prav tako smo s svojimi programi v slovenskih zaporih ponudili
resocializacijo marsikateremu zaporniku in mu dvignili možnost zaposlitve po prestani kazni.
S socialnimi programi projekta ESS in neformalnega učenja smo poskrbeli, da ranljivim
skupinam vrnemo občutek, da zmorejo in znajo poskrbeti za boljše življenje. Ponovno smo se
vključili v projekt POKI s katerim želimo izvedeti ali smo kakovostni in kaj še lahko
naredimo na omenjen področju, da želeno kakovost dosežemo. Pri projektu Učenje odraslih s
posebnimi potrebami želimo razširiti znanja na področju dela oseb s posebnimi potrebami. V
letu 2012 smo pridobili koncesijo za urejanje trga dela. Z izvajanjem delavnic smo pričeli v
mesecu juniju 2012, delavnice izvajamo po planu in kakovostno, na osnovi anket so
udeleženci zadovoljni, prav tako ocenjujem, da je sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje RS
dobro.
10.Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
10.1 Dolgoročni cilji zavoda
Strateški cilji zavoda izhajajo iz temeljnih nacionalnih, evropskih in lokalnih strateških
dokumentov:
Evropski strateški dokumenti:
 Lizbonska strategija in prenovljena Lizbonska strategija, ki v razvoju možnosti za
izobraževanje in usposabljanje vidi enega glavnih pogojev za to, da evropsko
gospodarstvo postane najbolj konkurenčno in dinamično, na znanju zasnovano
gospodarstvo na svetu.
 Evropski program o vseživljenjskem učenju z delovnim naslovom YES EUROPE.
 Evropske usmeritve za ESS 2014-2020.
 Sporočilo Evropske komisije Izobraževanje odraslih: "Za učenje ni nikoli prepozno".
15
Nacionalni strateški dokumenti
 Osnutek Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki
Sloveniji (RENPIO) 2013-2020.
 Bela knjiga s področja izobraževanja.
 Letni plan izobraževanja odraslih.
Lokalni strateški dokumenti:
 Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009
– 2019.
 Akcijski načrt »Starosti prijazna Ljubljana« za obdobje 2013-2015.
Dolgoročno usmeritev zavoda vidimo v uresničevanju našega osnovnega poslanstva, da v
vseživljenjsko izobraževanje vključimo najširši krog ljudi. To pomeni, da pridobivamo
domača in evropska sredstva in s tem omogočamo tudi ranljivim skupinam vključevanje v
brezplačne programe, ostalim pa širok izbor pestre izobraževalne ponudbe.
Ohraniti želimo vodilno vlogo na področju izobraževanja odraslih v osrednje slovenski regiji.
Dolgoročni programski cilji
Dolgoročni programski cilji zavoda izhajajo iz strateških dokumentov, ki se dotikajo
izobraževanja odraslih. Prioritetni programski cilji pa so:
 povezati programe, ki se dotikajo izobraževanja odraslih po oddelkih Mestne občine
Ljubljana in jih izvajati preko našega zavoda – postati osrednji izobraževalni center
ljubljanske občine (izobraževanje odraslih),
 evalvacija obstoječih srednješolskih programov in razvoj novih programov,
prilagojenih potrebam trga delovne sile,
 usmeritev zavoda v projektno delo, tako za domače kot evropske projekte,
 okrepiti sodelovanje z evropskimi partnerji za izobraževanje odraslih – skupne prijave
na razpise,
 evalvacija ponudbe neformalnega izobraževanja in razvoj novih programov s področja
izpopolnjevanja in usposabljanja.
Kadrovska strategija
 stalno strokovno usposabljanje zaposlenih, predvsem za področje karierne orientacije
in pridobitvi usposobljenosti za učitelja UŽU programov in NPK svetovalcev,
 delo z zunanjimi sodelavci, predvsem na področju večje pripadnosti zavodu in
usposobljenosti za delo z ranljivimi ciljnimi skupinami.
Materialni pogoji za delo
 permanentno posodabljanje IKT tehnologije,
 ureditev strehe mala stavba in prenova notranjosti velika stavba Kališnikov trg 11 in
12,
Kakovost
 vpeljati rešitve POKI (ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje) modela v
poslovanje zavoda – izdelava listine kakovosti,
 pridobitev polnega certifikata Družini prijazno podjetje,
 vpeljati ISO standarde v poslovanje zavoda.
16
Finančni cilji
 finančni cilji so povezani s pozitivnim poslovanjem zavoda in ustreznim denarnim
tokom.
Letni cilji
 Dokončati zahtevane spremembe, ki so zapisane v novem Sklepu o ustanovitvi
Javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana.
 Vpeljava izboljšav na osnovi narejene evalvacije zavoda in izdelava listine kakovosti –
projekt POKI,
 Ureditev celotnega informacijskega sistema za vpis in vodenje udeležencev (SNIPI,
Unip) v povezavi z računovodskim delom (SAOP).
 Priprava programov (UŽU programi, Borza znanja, Center vseživljenjskega učenja,
neformalni programi….) in prijava na razpis MIZKŠ in ESS za naslednje programsko
obdobje 2013 – 2020.
 Izvesti letni plan koncesijske pogodbe za Urejanje trga dela.
 Izvesti Mestni program izobraževanja odraslih
 Priprava in realizacija pogodbe z zapori Dob.
 Realizacija letnega plana projekta – Dvig ravni pismenosti.
 Realizacija letnega plana Programa splošnega neformalnega izobraževanja odraslih.
 Realizacija letnega plana projekta – Tečaj slovenskega jezika in učne pomoči za
otroke v Azilnem domu.
 Realizacija letnega plana - Tečaj slovenskega jezika za osebe z mednarodno zaščito.
 Realizacija letnega plana – Institucionalno usposabljanje in priprave na NPK.
 Raziskati in pripraviti podlage za ustanovitev socialnega podjetja.
 V okviru razpisa Grundtvig, akcija učna partnerstva, naslov projekta Learning path for
disabled young adults izvesti učne obiske sodelujočih projektnih držav in gostiti obisk
v naših prostorih.
 Priprava in izvedba Tedna vseživljenjskega učenja.
 V partnerstvu z Mestno občino Ljubljana sodelovati na Festivalu za tretje življenjsko
obdobje.
 Nadaljevati vpeljavo uporabe spletnih učilnic Moodle.
 Odprodaja poslovnih prostorov na Gosposvetski ulici.
 Realizirati letne delovne načrte za področje OŠ, SŠ, jezikov, projektov ter
usposabljanja in izpopolnjevanja.
11.Realizacija izobraževalnih programov v poslovnem letu 2011
11.1 Osnovnošolsko izobraževanje
Število vpisanih in uspešnost izobraževanja prikazujejo tabele 4, 5 in 6.
Tabela 4: Število vpisanih OŠ
Št. vpisanih
Skupaj
Leto 2011
96
Leto 2012
105
Index
1,09
17
Število oddelkov
8
7
0,87
Potek izobraževanja, udeleženci in realizacija ur - pomlad 2012/2013
Izobraževanje na OŠO (Ježica, Vojkova, Linhartova, kasneje Azilni dom) se je v jesenskem
semestru šol. leta 2012/2013 začelo 10. septembra, zaključilo pa od 10. do 25. januarja 2013.
Razredni in popravni izpiti so bili v tednu od 28. do 31. januarja 2013.
Udeleženci jesen 2012/2013
Tabela 5: Število vpisanih v OŠ po razredih
oddelki
komb. odd. 2.-4. in 6.,7. raz.
5. raz.
8. raz. mlad. + odr.
9. raz. mlad. + odr.
Skupaj ob koncu vsi
štev. vpisanih
11 + 15
12
16 + 21
15 3 + 20
105
Tabela 6: Uspešnost udeležencev OŠO v spomladanskem. semestru 2011/2012
učni uspeh/razred
2. -4.
5.
6.
7.
8. ml.
8. odr.
9. ml.
9. odr.
Skupaj
ob koncu pouka
izdelalo
9/11 (82%)
2/12 (16,6%)
1/6 (16,6%)
2/6 (33,3%)
5/17 (29,4%)
1/19 (5,2%)
1/16 (6,25%)
3/20 (15%)
24/107 (22,4%)
po izpitih
izdelalo
0
2
2
3
Ni izpitov
Ni izpitov
7
skupaj (%)
9/11 (82%)
2/12 (16,6%)
1/6 (16,6%)
4/6 (66,6%)
7/17 (41,2%)
4/19 (21%)
1/16 (6,25%)
3/20 (15%)
31/107 (29%)
Realizacija ur pouka jesen 2012/2013
V jesenskem sem. 2012/2013 je bilo opravljenih: 2574 ur +
6 ur dopoln. pouka (razširjeni program)
skupaj 2580 ur
Kombinirani oddelek 2.-4. razreda (Vojkova, nato Azilni dom)
Zap. predmet
1. slovenščina
2. matematika
planirano ur opravljeno
160
160
140
140
skupaj
300
300
18
realizacija %
100
100
100
5. razred (Vojkova, nato Azilni dom)
Zap predmet
planirano ur opravljeno
.
1. slovenščina
110
110
2. matematika
90
90
3. likovna vzgoja
9
9
4. glasbena vzgoja
9
9
5. družba
36
36
6. naravosl. in tehn.
36
36
skupaj
290
290
6., 7. razred
Zap predmet
planirano
.
ur
1. slovenščina
90
2. matematika
72
3. angleščina
54
4. likovna vzgoja 7.
12
Glasbena vzg. 6.
6
geografija
25
zgodovina
25
Naravoslovje
36
tehn. in tehnol. 7.
18
Okoljska vzgoja
16
Življ. člov. na
12
zemlji
odd. skupn.
8
skupaj
374
8. razred mlad.
Zap. predmet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
slovenščina
matematika
angleščina
glasbena vzgoja
geografija
zgodovina
DDVE
fizika
kemija
biologija
planirano
ur
90
72
54
18
20
25
12
25
25
25
realizacija %
100
100
100
100
100
100
100
opravljeno realizacija
%
90
100
72
100
54
100
12
100
6
100
25
100
25
100
36
100
18
100
16
100
12
100
8
374
opravljen0
90
72
54
12
20
25
12
25
25
25
19
100
100
realizacija %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
11. Zvezde in vesolje
12. Turist. vzg.
13. oddelčna skupn.
skupaj
8. razred odr.
Zap. predmet
slovenščina
matematika
angleščina
glasbena vzgoja
geografija
zgodovina
DDVE
fizika
kemija
biologija
Sod. z razsež.
ded.
12. Proj. iz fiz. in
ekol.
13. oddelčna skupn.
skupaj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
9. razred mlad.
Zap. predmet
slovenščina
matematika
angleščina
geografija
zgodovina
DVE
fizika
kemija
biologija
Ris. v geom. in
teh.
11. Turist. vzg.
12. oddelčna skupn.
13.
skupaj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
18
18
7
409
planirano
ur
90
72
54
16
25
25
12
25
25
25
16
18
18
7
409
opravljeno
100
100
100
100%
realizacija %
90
72
54
16
26
24
12
25
25
25
16
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
12
12
100
6
403
6
403
100
100%
planirano
ur
90
90
54
25
25
12
20
20
25
18
15
6
400
opravljeno
90
90
54
26
25
12
21
20
25
18
15
6
402
20
realizacija
%
100
100
100
104
100
100
105
100
100
100
100
100
100,5
9. razred odr.
Zap. predmet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
planirano
ur
slovenščina
90
matematika
90
angleščina
52
geografija
24
zgodovina
25
DDVE
12
fizika
20
kemija
20
biologija
24
turist. vzgoja
16
okoljska vzgoja
16
oddelčna skupn.
6
skupaj
395
Opravljen0
91
90
52
24
25
12
20
20
24
16
16
6
396
realizacija
%
101
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100, 25
Vodstveni in drugi delavci v OŠO







Bojan Hajdinjak, direktor
Neva Physicos, organizatorica izobraževanja odraslih za področje OŠO
Breda Tomašič, poslovna sekretarka
Slava Horvat, računovodstvo
Aleksandra Janežič, administratorka/informatorka
Živka Stojkić, čistilka
Vlado Krulčić, hišnik
21
11.2 Srednješolsko izobraževanje
Tabela 7: Stanje vpisa v SSI programe (stanje na dan 31.12.2012)
Program, letnik
Gastronomsko
turistični tehnik
Gostinski
tehnik,
Kozmetični
tehnik
Predšolska
vzgoja
Turistični
tehnik
Ekonomski
tehnik
Logistični
tehnik
Prometni tehnik
SKUPAJ
Število udel.
40
Število ur
416
7
225
38
910
74
1612
15
225
68
622
32
908
5
279
225
5143
Tabela 8: Stanje vpisa v SPI programe (stanje na dan 31.12.2012)
Program, letnik
Trgovec
Administrator
Gastronom
hotelir
Bolničar
Model
strojništva
SKUPAJ
Število udel.
40
34
155
Število ur
1096
1243
1216
47
1
903
/
277
4458
Tabela 9: Stanje vpisa v PTI programe (stanje na dan 31.12.2012)
Program, letnik
Gastronomski
tehnik
Ekonomski
tehnik
SKUPAJ
Število udel.
41
Število ur
312
25
744
66
1056
22
Tabela 10: Stanje vpisa v poklicni tečaj (stanje na dan 31.12.2012)
Program, letnik
Predšolska
vzgoja
SKUPAJ
Število udel.
46
Število ur
80
46
80
Tabela 11: Rezultati poklicne mature
izpitni
rok
113
121
122
SKUPAJ
prijavilo
odjavilo
pristopilo
v dveh delih
zaključilo
ni zaključilo
46
70
43
159
18
21
8
47
28
49
35
112
2
3
0
5
16
35
24
75
12
14
11
37
Tabela 12: Rezultati zaključnega izpita
Program
Zimski rok 10/11
Spoml. rok 10/11
Jesenski rok 10/11
Skupaj
10/11
Pristopili
18
14
19
51
Poh
Št.
(%)
/
1
1
2
4%
5
Št.
(%)
1
2
2
5
10%
23
4
Št.
(%)
8
1
5
14
27%
Uspeh
3
2
Št.
Št.
(%)
(%)
3
4
4
/
4
4
11
8
22%
15%
1
Št.
(%)
2
6
3
11
22%
%
57,1%
71,4%
68,6%
67%
11.3 Jezikovno izobraževanje in projektno delo
Tabela 13: Realizacija programov jezikovnega oddelka in projektnega dela
PROGRAM
ŠT. OBLIK
Slovenščina za tujce - 60-urni
Slovenščina za tujce - 180 urni
Slovenščina BEGUNCI
Slovenščina – 350 ur (Turki)
Slovenščina za tujce - ind. pouk
Angleščina samoplačniki
Italijanščina samoplačniki
Angleščina - MOL
Nemščina - MOL
Italijanščina - MOL
UŽU MI
UŽU MDM
UŽU BIPS
UŽU MK
UŽU IP
RPO
RPO - samoplačniki oz. napoten z ZRSZ
Skupaj verificirani programi
Slovenščina azilni osnovni tečaj
Slovenščina azilni nadaljevalni tečaj
Učna pomoč otrokom
Izpiti iz znanja slovenščine
Nefor. prog. - ESS, MIZKŠ - 2012
TVU
Slovenščina za starše
Študijski krožki
Skupaj neverificirani programi
Skupaj vsi programi
43
7
10
1
4
15
5
5
2
2
4
2
0
0
0
100
12
2
10
5
9
14
5
6
63
163
24
ŠT.
ŠT. UR
OSEB
414
2.580
107
1.260
25
700
7
124
4
200
1
1
167
750
51
250
60
250
29
240
33
380
64
300
21
180
0
0
0
0
0
0
984
7.214
144
576
10
120
9
270
293
150
148
450
397
50
70
350
73
150
1.144
2.116
2.128
9.330
11.4 Usposabljanja in izpopolnjevanja
Tabela 14: Izvedene oblike usposabljanja in izpolnjevanja v podjetjih
Število
skupin
2
1
Število
Št. ur
udeležencev
15
23
2
10
1
1
22
Slovenske železnice,
Centralne delavnice
d.o.o.
BTC d.d., PE
Logistični center
BTC d.d., PE
Logistični center
Javor stroji Pivka
1
8
9
2
21
18
1
13
16
1
8
20
ZKPZ Dob
1
10
50
ZKPZ Dob
1
16
34
7 lokacij
11
94
202
Oblika
Podjetje
Tečaj za voznike viličarjev
Tečaj za voznike viličarjev
Filc d.d.
Sportdirect.com
SLVN d.o.o.
Avtovleka Kopitar
Tečaj za upravljavca
avtodvigal
Tečaj upravljavce motornih
tirnih dvigal
Tečaj za upravljavce el.
paletnih vozičkov
Tečaj za voznike viličarjev
Tečaj za upravljavce
mostnih dvigal
Priprave za pridobitev NPK
dietni kuhar/kuharica
Priprave za pridobitev NPK
čistile/čistilka
SKUPAJ
Tabela 15: Izvedene oblike usposabljanja in izpolnjevanja na naših lokacijah
Oblika
Računalništvo za starejše
Usposabljanje skladiščnikov
Priprava na strokovni izpit za
zdravstvene delavce
Priprave za pridobitev
strokovnega izpita iz ZUP
Strokovni izpit ZUP
Računovodja
Tečaj za voznike viličarjev
Priprave za pridobitev
certifikata npk
Socialni oskrbovalec/socialna
oskrbovalka na domu
Neposredno preverjanje in
Število skupin
Št. ur
1
1
2
Število udeležencev /
udeleženci ZRSZ,
ZPIZ
2
1
18
1
14
8
1
4
1
14
56
4
2
800
20
8
84
555
1
7
/
25
50
36
100
potrjevanje za NPK
pomočnik/pomočnica/
kuharja/kuharice
Neposredno preverjanje in
potrjevanje za NPK socialni
oskrbovalec/socialna
oskrbovalka na domu
Priprava osebne zbirne mape
Svetovanje za pripravo
portfolija – individualno
Priprave za pridobitev
certifikata npk pomočnik /
pomočnica / kuharja /
kuharice
SKUPAJ
4
54
/
12
157
12
/
60
/
3
32
216
39
503
1799
11.5 Koncesija za urejanje trga dela
Tabela 16: Število delavnic in udeležencev
Obdobje poročanja:
Število izvedenih del. tipa B za obdobje poročanja:
Število izvedenih del. tipa C za obdobje poročanja:
Število izvedenih del. tipa D za obdobje poročanja:
Število vključenih oseb v del. tipa B:
Število vključenih oseb v del. tipa C:
Število vključenih oseb v del. tipa D:
Št. delavnic skupaj
Št. udeležencev skupaj
Št. ur skupaj
26
1.7.2012 - 31.12.2012
5
30
13
77
450
255
48
782
1940
11.6 Letna realizacija programov (januar - december 2012)
Tabela 17: Letna realizacija zavoda
Področje
Število skupin/oblik
2011
Usposabljanja
Tečaji
Jeziki
Srednješolski
programi
NPK priprave
NPK potrj. in
prev.
VKO
Projekti
∑ TRG
2012
Število udeležencev
2011
%
Število ur
2011
%
2012
%
48
32
0,66
499
395
0,79
2.001
1,146
0,57
133
44
119
51
0,89
1,16
1366
734
1303
668
0,95
0,91
15.056
15.785
7.430
10.737
0,49
0,68
10
4
14
5
1,4
1,25
81
36
157
60
1,94
1,66
1008
905
0,90
52
291
48
39
308
0,75
1,06
1.173
3,889
782
765
4130
0,65
1,06
2,375
36,225
1,940
1,750
23,908
0,737
0,66
Število skupin
2011
OŠ pomlad
OŠ jesen
∑ MŠŠ
2012
Število udeležencev
2012
12
12
12
%
8
7
15
2011
2012
175
1,25
175
27
Število ur
%
105
105
210
2011
2012
4.849
1,2
4.849
%
2.825
2.580
5.405
1,16
12.Finančno poročilo zavoda
V letu 2012 smo ustvarili 1.184.513,41 EUR prihodkov, kar je 14% manj kot leto poprej.
Razlog je v izteku projekta ZIP (začetna integracija priseljencev), ki je nam je v letu 2011
prinesel preko 300.000 evrov prihodkov. Odhodki so znašali 1.150.503,46 EUR, kar pomeni
13% zmanjšanje v primerjavi z lanskim letom. Glavnina odhodkov so plače notranjim in
zunanjim zaposlenih. Zavod je posloval pozitivno in sicer 32.505 evra presežka prihodkov
nad odhodki. Tabela 18 prikazuje rezultate poslovanja.
Tabela 18: Rezultati poslovanja
Realizacija 2011 Realizacija 2012 Indeks
CELOTNI PRIHODKI
1.462.985,93
1.184.513,41
81
srednješolski program
535.479,92
458.950,29
86
jezikovni program
80.134,64
44.911,30
56
strokovni program
44.807,40
25.274,39
56
MIZKŠ osnovna šola
153.815,17
132.386,46
86
MOL osnovna šola
3.514,20
1.626,36
46
MOL investicijsko vzdrževanje
29.531,15
49.224,01 167
MOL mestni program izobraževanja
68.342,03
60.999,57
89
MNZ + EU kultura
2.917,55
0,00
MNZ + EU sklad za begunce
17.982,16
20.360,52 113
MNZ + EU slovenski jezik
310.523,45
40.000,00
13
Zavod za zaposlovanje + slov. jezik za tujce
24.235,67
57.676,23 238
MIZKŠ + EU ESS – dvig ravni pismenosti
58.733,90
43.073,52
73
MIZKŠ – TVU, MIZKŠ – neformalni program
4.914,99
41.784,05 850
Zavod za zaposl. + EU - NPK
32.702,99
66.890,94 204
MIZKŠ - POKI
0,00
1.357,12
CMEPIUS - Gruntvig
0,00
2.661,38
MDDSZ - delavnice
0,00
55.558,00
MNZ + EU – osebe z mednarodno zaščito
0,00
23.813,78
MIZKŠ delno popl. plač org. izobraževanja
31.086,60
43.080,60 138
obresti
2.013,17
1.744,65
87
prodajna vrednost učbenikov
8.033,16
1.615,67
20
prevrednotovalni poslovni prihodki
7.343,25
111,28
1
donacija KPL Ljubljana
25.760,00
0,00
ostali prihodki
21.114,53
11.413,29
54
CELOTNI ODHODKI
1.313.826,94
1.150.503,46
87
stroški materiala
44.794,28
45.365,02 101
stroški storitev
203.776,20
117.307,27
58
najemnine, uporabnine
30.486,37
15.488,88
51
reklama
27.446,98
21.577,39
79
vzdrževanje osn. sred. (tekoče, investicijsko )
102.880,06
92.924,85
90
pogodbeno delo – avtorski honorarji
277.211,33
205.663,70
74
pogodbeno delo – podjemne pogodbe
46.730,71
35.449,05
76
predavanja, izpiti ( d.o.o, s.p. )
142.812,65
145.849,16 102
28
amortizacija osn. sredstev in drobni invnetar
bruto plače nadomestila
dodatno pokojninsko zavarovanje
jubilejne nagrade, odpravnina
regres za letni dopust
prispevki za socialno varnost
prevoz, prehrana na delu
drugi stroški
članarina ZLUS
učbeniki – nabavna vrednost
odhodki financiranja
prevrednotovalni poslovni odhodki
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
Davek od dohodka pravnih oseb
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
13.327,63
309.446,14
6.294,56
4.956,40
11.648,67
49.899,43
21.925,74
5.320,36
4.620,30
6.907,31
2.065,22
1.276,60
149.158,99
1.508,47
147.650,52
19.609,81
328.529,94
6.640,11
288,76
11.648,67
52.949,47
29.038,33
11.786,11
4.741,52
1.383,64
1.003,36
3.258,42
34.009,95
1.504,41
32.505,54
147
106
105
6
100
106
132
221
103
20
48
255
23
100
22
Na osnovi zahteve notranje revizije MOL in Odloka o ustanovitvi, zavod opravlja celotno
dejavnost kot javno službo z izjemo prodaje učbenikov.
13.Ocena delovanja notranjega nadzora financ
Vse poslovne listine, ki so podlaga za knjiženje, so pregledane in overovljene s strani
odgovorne osebe, direktorja ali vodje računovodske službe, ki ima pooblastilo za določene
podpise. Plačila se izvajajo samo na podlagi overjenih listin in ga morata podpisati dva
podpisnika z overjenimi digitalnimi spletnimi podpisi (portal UJP NET). Blagajniško
poslovanje poteka v skladu s pravilnikom o plačevanju z gotovino in blagajniškim
maksimumom. Za dvig gotovine se zahteva podpis dveh odgovornih oseb. Za blagajniško
poslovanje skrbi knjigovodja, ki hkrati nadzoruje vpisno službo pri pravilnem pobiranju
denarja ob vpisu. Za finančno poslovanje sta odgovorna vodja računovodske službe in
direktor. Potni stroški se izplačujejo na podlagi potnega naloga z vsemi zahtevanimi poročili
in podpisom direktorja. Finančna situacija se spremlja mesečno. Za dodatno varovalko ob
vpisu se pripravlja vpisni program v povezavi z računovodstvom, kjer bodo zabeleženi vsi
slušatelji in njihova plačila. Izjava o oceni tveganja se izpolnjuje letno.
14.Ocena učinkovitosti poslovanja na ostala področja
Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana je eden osrednjih izobraževalnih centrov za
odrasle v Ljubljani in okolici. S svojo dejavnostjo pomembno vplivamo na dvig izobrazbene
ravni in usposabljanj za življenjsko uspešnost. Tako smo s programi Mestnega programa
izobraževanja odraslih marsikateremu upokojencu ali prejemniku socialne pomoči omogočili
vrnitev med »šolske« klopi in spodbudili voljo do učenja. Z razvojem neformalnih
programov, ki so prilagojeni različnim ciljnim skupinam, stremimo k posameznikovi
izboljšani kvaliteti življenja v družbi. Izobraževanje v srednjih šolah smo optimalno
prilagodili individualnim potrebam slušateljev (individualni organizacijski model).
Prijavljamo se na mednarodne in domače evropske projekte in s tem omogočamo brezplačne
programe za čim širši krog udeležencev. Svojo dejavnost izvajamo tudi po zaporih širom
Slovenije in s tem omogočamo resocializacijo zaprtih oseb. Aktivno sodelujemo v Tednu
vseživljenjskega učenja (TVŽU) in Festivalu za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO).
29
Direktor:
mag. Bojan Hajdinjak
30
JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR – CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA
LINHARTOVA CESTA 13, LJUBLJANA
RAČUNOVODSKO POROČILO
ZA LETO 2012
Ljubljana, 18. februar 2013
31
Načela sestave računovodskih izkazov
Računovodski izkazi določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta so sestavljeni v skladu
z naslednjimi predpisi:
 Zakon o računovodstvu
 Zakon o javnih financah
 Zakon o zavodih
 Slovenski računovodski standardi;
 Slovenski računovodski standard 36;
 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava
 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava
 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava
 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev
Pri sestavi računovodskih izkazov so upoštevana načela časovne neomejenosti poslovanja,
previdnosti in načelo nastanka poslovnega dogodka.
Osnovne računovodske politike in metode vrednotenja, uporabljene pri sestavi računovodskih
izkazov so nespremenjene glede na predhodno poslovno leto.
POJASNILA K BILANCI STANJA NA DAN 31.12.2012
Bilanca stanja Javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana izkazuje na
dan 31.12.2013 693.229,69 € aktive oz. pasive.
I.
AKTIVA
A: Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju znašajo 304.030,24 €.
Neopredmetena sredstva so računalniški programi v skupni vrednosti 928,44 €. Nova nabava
znaša 113,60 € za program za računovodstvo.
Nepremičnine so knjižene v skupni vrednosti 221.230,63 €. Nova nabava znaša 2,00 € za
nepremičnine za katere še nismo pridobili podatkov od ustanovitelja Mestna občina Ljubljana.
Oprema je knjižena v skupni vrednosti 69.216,63 €. Nova nabava znaša 12.161,30 € in sicer v
glavnem računalniki, tiskalniki, ekrani ter projektorji za opravljanje osnovne dejavnosti.
Dolgoročna dana posojila in depoziti znašajo 12.642,12 € na SKB Ljubljana. Sredstva so
vezana zaradi pridobitve dolgoročnih garancij za dobro izvedbo poslov.
32
B: Kratkoročna sredstva znašajo 388.887,69 €.
Stanje na transakcijskem računu v višini 108.609,69 € je nižje od lanskoletnega, kot posledica
višjih terjatev do kupcev in nižjih obveznosti do dobaviteljev in zunanjih sodelavcev. Večino
teh obveznosti smo poravnali že tekom meseca decembra 2012.
C: Zaloge znašajo 311,76 €, to so učbeniki za prodajo.
II.
PASIVA
D: Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve znašajo 173.574,21 €.
V letu 2013 predvidevamo poplačilo obveznosti iz naslova dolgoročnega finančnega najema
za opremo v višini 4.623,00 €.
V okviru pasivnih časovnih razmejitev smo knjižili obveznosti iz naslova sklenjenih pogodb s
slušatelji v letu 2012, ki zapadejo v leto 2013 v višini 94.044,00 €.
E: Lastni viri in dolgoročne obveznosti so knjiženi v skupnem znesku 519.655,48 €.
V okviru dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev 17.363,95 € so knjižene dolgoročne
obveznosti za prejeta predplačila, ter obveznosti za prejete donacije osnovnih sredstev.
Druge dolgoročne obveznosti znašajo 40.714,17 €, kar je dolgoročna obveznost iz finančnega
najema opreme.
Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva znašajo 289.268,31 € in
vključujejo tudi sredstva neporabljene amortizacije v višini 47.632,11 €.
Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo 12.642,12 €, kar predstavlja dolgoročni
depozit na SKB Ljubljana za pridobitev dolgoročne garancije za dobro izvedbo poslov.
Presežek prihodkov nad odhodki znaša 159.666,93 € in je knjižen v celoti kot nerazporejen.
33
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM NA DAN 31.12.2012
V skladu s 26. čl. Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike
in druge osebe javnega prava ( URL 115/02 ) navajamo sledeča pojasnila k izkazom za leto
2012.
1. Mestna občina Ljubljana je 9.7.2012 sprejela sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Cene
Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana z namenom opravljanja javne službe na
področju izobraževanja odraslih.
Javno službo tako predstavlja celotna dejavnost, le prodajo učbenikov vodimo kot tržno
dejavnost.
2. Dolgoročni rezervacij nismo oblikovali, rezervacij iz preteklih let nismo uporabili.
3. Zaloge učbenikov za prodajo na trgu vodimo na razredu 3 in sicer nabavo po nabavni
ceni, izdajo pa po metodi FIFO.
4. Kratkoročna sredstva so izkazana v skupni višini 388.887,69 €. Terjatve do kupcev, to je
pravnih in fizičnih oseb znašajo 138.312,98 €, za katere ugotavljamo, da so izterljive.
V tem znesku so zajete tudi terjatve iz vpisov tečajnikov 2012, ki pa se bodo pripoznale šele v
letu 2013 po obrokih.
Navedene terjatve so kratkoročne terjatve iz naslova že sklenjenih pogodb s slušatelji v letu
2012 v višini 94.044,00 €. Prihodki in stroški bodo knjiženi v letu 2013, ko bo potekalo
izobraževanje.
Terjatve do kupcev proračunskih uporabnikov znašajo 87.912,14 € in so prav tako izterljive.
Dani predujmi za obratna sredstva niso knjiženi.
Na konto terjatev smo knjižili tudi terjatve do MIZKŠ za plače in prispevke za osnovno šolo
za december 2012- 11.124,62 €, ter terjatve za opravljeno izobraževanje financirano
večinoma iz Evropske unije in sicer 32.414,25 €.
Terjatve do ustanovitelja Mestne občine Ljubljana znašajo 94,70 € za sofinanciranje
materialnih stroškov osnovne šole za december 2012, ter 100,35 € do enotnega zakladniškega
računa.
Terjatve iz naslova vstopnega davka na dodano vrednost znašajo 399,02 € za došle račune, ki
bremenijo poslovni rezultat 2012.
Na kontih aktivnih in časovnih razmejitev smo knjižili kratkoročno odložene stroške leta 2013
v skupnem znesku 5.378,13 € kot na primer: najemnina kopirnega stroja, letalske vozovnice,
pisarniški material.
34
5.
Kratkoročne obveznosti so izkazane v skupnem znesku 173.574,21 €. Obveznosti do
dobaviteljev za obratna sredstva znašajo 17.500,10 € in so poravnane do konca februarja.
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih predstavljajo obveznosti za izplačilo bruto plač za
december 2012, prevoz, prehrana, KDPZ ter potne stroške v višini 34.939,93 €.
Na kontih obveznosti do proračunskih uporabnikov vodimo obveznosti do Mestne občine
Ljubljana, Univerze v Ljubljani – Filozofska fakulteta ter zveze Ljudskih univerz Slovenije v
skupni višini 972,86.
Na kontih obveznosti je knjižena tudi obveznost za plačilo davka na dodano vrednost za
december 2012 v višini 11.193,17 €, ki vključuje tudi popravek vstopnega davka na dodano
vrednost za leto 2012.
6. Sedanja knjigovodska vrednost neopredmetenih sredstev ter opredmetenih osnovnih
sredstev znaša 291.375,70 €. Amortizacija osnovnih sredstev je bila obračunana po
zakonskih stopnjah in bremeni rezultat poslovanja, obveznosti za sredstva prejeta v
upravljanje kto 980 in donacije knjižene na kontih skupine 92.
7. Likvidnostnih težav ni bilo, vse obveznosti smo tekoče poravnali.
Kratkoročnih kreditov nismo najemali, saj je bilo na transakcijskem računu vseskozi dovolj
sredstev za poravnavo obveznosti. Redno smo plačevali tudi obveznosti iz finančnega najema
za nabavljeno plinsko kotlovnico od Energetike Ljubljana. Na SKB Ljubljana smo vezali
dolgoročni depozit v višini 12.526,92 € za pridobitev dolgoročne garancije za dobro izvedbo
posla.
8. Kontov zunaj bilančnih evidenc ne vodimo.
9. Priloga k tem pojasnilom je tudi tabela poročilo o rezultatih poslovanja od 1.1.2012 do
31.12.2012 in obrazložitev, ter pojasnila k bilanci stanja na dan 31.12.2012.
35
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
Realizacija 2011 Realizacija 2012 Indeks
CELOTNI PRIHODKI
1.462.985,93
1.184.513,41
81
srednješolski program
535.479,92
458.950,29
86
jezikovni program
80.134,64
44.911,30
56
strokovni program
44.807,40
25.274,39
56
MIZKŠ osnovna šola
153.815,17
132.386,46
86
MOL osnovna šola
3.514,20
1.626,36
46
MOL investicijsko vzdrževanje
29.531,15
49.224,01 167
MOL mestni program izobraževanja
68.342,03
60.999,57
89
MNZ + EU kultura
2.917,55
0,00
MNZ + EU sklad za begunce
17.982,16
20.360,52 113
MNZ + EU slovenski jezik
310.523,45
40.000,00
13
Zavod za zaposlovanje + slov. jezik za tujce
24.235,67
57.676,23 238
MIZKŠ + EU ESS – dvig ravni pismenosti
58.733,90
43.073,52
73
MIZKŠ – TVU, MIZKŠ – neformalni program
4.914,99
41.784,05 850
Zavod za zaposl. + EU - NPK
32.702,99
66.890,94 204
MIZKŠ - POKI
0,00
1.357,12
CMEPIUS - Gruntvig
0,00
2.661,38
MDDSZ - delavnice
0,00
55.558,00
MNZ + EU – osebe z mednarodno zaščito
0,00
23.813,78
MIZKŠ delno popl. plač org. izobraževanja
31.086,60
43.080,60 138
obresti
2.013,17
1.744,65
87
prodajna vrednost učbenikov
8.033,16
1.615,67
20
prevrednotovalni poslovni prihodki
7.343,25
111,28
1
donacija KPL Ljubljana
25.760,00
0,00
ostali prihodki
21.114,53
11.413,29
54
CELOTNI ODHODKI
1.313.826,94
1.150.503,46
87
stroški materiala
44.794,28
45.365,02 101
stroški storitev
203.776,20
117.307,27
58
najemnine, uporabnine
30.486,37
15.488,88
51
reklama
27.446,98
21.577,39
79
vzdrževanje osn. sred. (tekoče, investicijsko )
102.880,06
92.924,85
90
pogodbeno delo – avtorski honorarji
277.211,33
205.663,70
74
pogodbeno delo – podjemne pogodbe
46.730,71
35.449,05
76
predavanja, izpiti ( d.o.o, s.p. )
142.812,65
145.849,16 102
amortizacija osn. sredstev in drobni invnetar
13.327,63
19.609,81 147
bruto plače nadomestila
309.446,14
328.529,94 106
dodatno pokojninsko zavarovanje
6.294,56
6.640,11 105
jubilejne nagrade, odpravnina
4.956,40
288,76
6
regres za letni dopust
11.648,67
11.648,67 100
prispevki za socialno varnost
49.899,43
52.949,47 106
prevoz, prehrana na delu
21.925,74
29.038,33 132
drugi stroški
5.320,36
11.786,11 221
36
članarina ZLUS
učbeniki – nabavna vrednost
odhodki financiranja
prevrednotovalni poslovni odhodki
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
Davek od dohodka pravnih oseb
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
4.620,30
6.907,31
2.065,22
1.276,60
149.158,99
1.508,47
147.650,52
4.741,52
1.383,64
1.003,36
3.258,42
34.009,95
1.504,41
32.505,54
103
20
48
255
23
100
22
OBRAZLOŽITEV IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI
Iz podatkov o rezultatih poslovanja v obdobju 1.1. – 31.12.2012 je razvidno, da smo dosegli
celotne prihodke v višini 1.184.513,41 €, kar je za 14 % manj kot v enakem obdobju lanskega
leta.
Za delovanje osnovne šole smo prejeli sredstva iz MIZKŠ v višini 132.386,46 €, kar je za 14
% manj kot v letu 2011. Prav tako smo prejeli 1.626,36 € s strani Mestne občine Ljubljana za
pokrivanje stroškov električne energije, vode in ogrevanja za program osnovne šole. MOL
nam je nakazala tudi sredstva za izvedbo izobraževalnih programov – UŽU, slovenščina za
starše, jezikovni tečaji, študijski krožki v skupni višini 60.999,57 €.
S strani Mestne občine Ljubljana smo prejeli 49.224,61 € za investicijsko vzdrževanje
poslovnih prostorov na Kališnikovem trgu ( elektro instalacijska dela ) in poslovnih
prostorov
Luiza Pesjak.
Prihodki od izobraževalnih programov, ki jih večinoma financira Evropska unija znašajo
269.785,26 €, kar je za 39 % manj, kot smo realizirali v letu 2011. V novembru 2011 se je
končal program slovenščina za tujce preko katerega smo realizirali 310.523,45 € prihodkov.
Prevrednotovalni poslovni prihodki predstavljajo odpis obveznosti iz preteklih let do Sklada
dela Litostroj. Ostali prihodki predstavljajo prihodke od preseganja kvote invalidov, sodne
stroške, povračila za zaposlenega v program javnih del ter prihodke od uporabe počitniške
enote.
ODHODKI
Odhodki so realizirani v skupni višini 1.150.503,46 €, kar je za 13 % manj kot v enakem
obdobju lanskega leta.
Stroški materiala znašajo 45.365,02 € in so za 1 % višji od lanskoletnih. Vsebujejo stroške
materiala za vzdrževanje učilnic, materiala za izobraževalne programe, pisarniškega
materiala, ter električne energije.
Stroški storitev znašajo 117.307,27 €, kar je za 42 % manj kot leto poprej. Tu so knjiženi
stroški varovanja, čiščenja, varstva pri delu, poštnine, telefona, plačilnega prometa,
študentskega dela, komunalnih storitev ter storitev izterjave.
37
Najemnine in uporabnine so v znesku 15.488,88 € za 49 % nižje kot leto poprej, saj ne
najemamo več učilnic na osnovnih šolah.
Stroški reklame so v znesku 21.577,39 € za 21 % nižji kot leto poprej. Oglaševali smo na
Radiu Expres, Radiu Antena ter na spletu. Prav tako smo nabavili reklamni material z
dotiskom Cene Štupar ( plakati, pisala, planerji ).
Tekoče investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev znaša 92.924,85 € in vsebuje popravila
osebnega vozila, vzdrževanje računalniške opreme in programov, ter v glavnem popravila na
poslovnih objektih. Dokončno smo uredili učilnice na Vojkovi 1 in Linhartovi 13, ter
popravili električno napeljavo in streho na Kališnikovem trgu.
Bruto plače in nadomestila so v znesku 328.529,94 € za 6 % višja od lanskoletnih, saj se je
povečalo število zaposlenih, katerih delovne ure bremenijo stroške zavoda in sicer v
povprečju za 2. Bruto plače in nadomestila, dodatno pokojninsko zavarovanje, jubilejne
nagrade ter povračilo stroškov prevoza in prehrane smo izplačali v skladu z zakonodajo, ter
odvedli vse prispevke in davke.
Avtorski honorarji in podjemne pogodbe so v skupnem znesku realizirani v višini 241.112,75
€, kar je za 26 % manj kot v letu 2011.
Drugi stroški poslovanja predstavljajo v glavnem sodne takse za izterjavo terjatev, pogostitev
zaposlenih ob koncu leta, prispevek za zdravstvo za nesreče pri delu – tečajniki, študenti ter
sejnine.
Presežek prihodkov nad odhodki znaša 34.009,95 €, po odbitku obračunanega davka od
dohodka pa 32.505,54 €. Obračunani davek od dohodka znaša 1.504,41 € in je skoraj enak
lanskoletnemu.
Presežek prihodkov nad odhodki smo knjižili kot nerazporejeni na konto 985 000 –
nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki.
INVESTICIJE
V letu 2012 smo nabavili osnovna sredstva v skupni višini 12.163,30 € ter drobni inventar v
skupni višini 3.974,02 €. V glavnem smo investirali v nabavo opreme za osnovno dejavnost
oz. za obdelavo podatkov: računalniki 19 kom., monitorji 4 kom., tiskalniki 7 kom.,
projektorji 4 komadi, program za obdelavo v računovodstvu, ter nekaj pisarniške opreme.
Na osnovi sklepa Mestne občine Ljubljana o določitvi upravljavca in prenosu nepremičnin ter
premičnega stvarnega premoženja MOL v upravljanje javnim zavodom smo knjižili poslovne
prostore na Vojkovi 1 Ljubljana in Linhartova 13 Ljubljana po vrednosti 1,00 €, ker podatkov
o dejanskih nabavnih vrednostih tako hitro nismo mogli pridobiti.
OSTALO
V skladu z odlokom navodili direktorja z dne 26.10.2012 smo opravili popis sredstev v
zavodu. Inventurne komisije so ugotovile, da je dejansko stanje enako knjigovodskemu, da se
osnovna sredstva selijo po lokacijah skladno s potrebami izobraževalnega procesa, da poteka
ustrezna izterjava terjatev. Zaradi iztrošenosti in zastaranosti so podale v odpis določena
38
osnovna sredstva in drobni inventar, ki je brez knjigovodske vrednosti oz. že povsem
amortiziran.
Obveznosti iz finančnega najema za plinsko kotlovnico na Kališnikovem trgu smo redno
poravnavali. Na SKB Ljubljana smo zastavili depozit v višini 12.526,92 € iz presežka
prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Depozit smo dolgoročno vezali do leta 2015 zaradi
pridobitve dolgoročne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Stroški zaposlenih iz delovnih ur, ki bremenijo zavod znaša 16,67, kar je za 13 % več kot v
letu 2011, oz. za 1,93 zaposlenega.
Na osnovi navedenega lahko ugotovimo, da je bilo poslovanje zavoda v letu 2012 uspešno,
tako z vidika poslovnega rezultata kot tudi likvidnosti poslovanja.
Vodja računovodske službe:
Slava Horvat, oec.
Direktor:
mag. Bojan Hajdinjak
39