Stisnjen kisik

Comments

Transcription

Stisnjen kisik
Varnostni list
KISIK
Št.: 1013
Izdaja: 06
Datum izdaje: 27.11.2012
1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA
1.1 Identifikator izdelka: KISIK
EINECS št.: 231-956-9
CAS št.: 7782-44-7
INDEKS št.: 008-001-00-8
Kemijska formula: O2
REACH registracijska številka: Plin je izjema v skladu s prilogo
IV/V Uredbe (EC) št. 1907/2006 (REACH).
Trgovska imena:
Kisik (3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.6, 6.0), Kisik, Kisik medicinski, Kisik
višinsko dihanje
1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in
odsvetovane uporabe
Namen uporabe je razrez in varjenje v kovinski industriji,
medicinski kisik, živilska industrija.
1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
LINDE PLIN d.o.o., Bukovžlak 65b, SI-3000 Celje
Tel.: 03 4260 777, 03 4260 760
Fax: 03 4260 747
e-mail: [email protected]
1.4 Telefonska številka za nujne primere: Nemudoma se
posvetovati z osebnim ali dežurnim zdravnikom, le v primeru
življenjske ogroženosti poklicati telefonsko številko Centra za
obveščanje 112. Telefonska številka za nujne primere:
03 4260 760 (od 7.00 do 15.00 ure)
2 DOLOČITEV NEVARNOSTI
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
2.1a Razvrstitev po uredbah 67/548/EEC in 1999/45/EC
Razvrstitev snovi: OKSIDATIVNO, O; R8 V stiku z vnetljivim
materialom lahko povzroči požar.
2.1b. Razvrstitev po uredbi 1272/2008 (CLP)
Fizikalne nevarnosti: Ox. Gas 1; H270 Lahko povzroči ali
okrepi požar; oksidativna snov.
Press. Gas; H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko
povzroči eksplozijo.
2.2. Elementi etikete
Piktogrami za nevarnost:
Na etiketi niso potrebni piktogrami za nevarnost, če se
nanašajo na iste nevarnosti kot v predpisih o prevozu
nevarnega blaga.
Opozorilna beseda: NEVARNO
Stavki o nevarnosti:
H270 Lahko povzroči ali okrepi požar; oksidativna snov. H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči
eksplozijo.
Previdnostni stavki:
- preprečevanje:
P220 Hraniti ločeno od vnetljivih materialov.
Revidirana izdaja: 01.12.2010
Stran 1 od 4
P244 Preprečiti stik reducirnih ventilov z mastjo in oljem.
- odziv:
P370+P376 Ob požaru: zaustaviti puščanje, če je varno.
- shranjevanje:
P403 Hraniti na dobro prezračevanem mestu.
2.3 Druge nevarnosti: 3 SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH
3.1. Snov
Čista snov. Ne vsebuje nikakršnih drugih komponent ali
nečistoč, ki bi vplivale na razvrščanje te snovi.
Snov
kisik (O2)
Konc.
≥ 99,95 %
CAS št.
7782-44-7
EINECS št.
231-956-9
Indeks št.
008-001-00-8
4 UKREPI PRVE POMOČI
4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč
Vdihavanje
Žrtev je ob uporabi dihalnega aparata, neodvisnega od
okoliškega zraka, potrebno spraviti na svež zrak. Toplo jo
pokriti in pustiti počivati. Poklicati zdravnika. Pri zastoju
dihanja nuditi umetno dihanje.
Stik s kožo
Ni podatkov o nevarnosti stika plina s kožo.
Stik z očmi
Ni podatkov o nevarnosti stika plina z očmi.
Zaužitje
Zaužitja ne smatramo za možno pot izpostavitve.
4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni ali
zapozneli
Pri vdihavanju: Kontinuirano vdihavanje koncentracij višjih
od 75 % lahko povzroči slabost, vrtoglavico, sopenje in krče.
4.3. Navedba kakršne koli takojšne medicinske oskrbe in
posebnega zdravljenja: n.a.
5 PROTIPOŽARNI UKREPI
5.1. Sredstva za gašenje
Ustrezna sredstva za gašenje: Smejo se uporabljati vsa
poznana sredstva (voda, CO2, suh prah za gašenje, pena).
Neustrezna sredstva za gašenje: Niso poznana.
5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:
Produkti zgorevanja niso nevarni.
5.3. Nasvet za gasilce: Če je možno, preprečiti izhajanje
plina. Posode hladiti z brizganjem vode z zaščitenega
položaja. V zaprtih prostorih uporabiti dihalni aparat, ki je
neodvisen od okoliškega zraka.
Standardi za opremo in za zaščitno opremo za gasilce:
SIST EN 469 Zaščitna obleka za gasilce - Zahtevane lastnosti
za zaščitno obleko pri gašenju požara
SIST EN 15090 Obutev za gasilce
SIST EN 443 Gasilske čelade za gašenje v stavbah in drugih
zgradbah
Varnostni list
KISIK
Št.: 1013
Izdaja: 06
Datum izdaje: 27.11.2012
EN 659 Zaščitne rokavice za gasilce
EN 137 Oprema za varovanje dihal - Avtonomen dihalni
aparat z odprtim krogom z dovodom stisnjenega zraka z
obrazno masko - Zahteve, preskušanje, označevanje
6 UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH
6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v
sili: Zapustiti kontaminirano območje. Uporabiti zaščitno
opremo. Omogočiti zadostno prezračevanje. Odstraniti vse
vire vžiga.
6.2. Okoljevarstveni ukrepi: Če je možno, preprečiti izhajanje
plina. Preprečiti vnos plina v odtoke, kanalizacijo oz. tja, kjer
bi bila akumulacija nevarna.
6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:
Prezračevanje območja.
6.4. Sklicevanje na druge oddelke: Upoštevati navodila iz
oddelkov 8 in 13.
7 RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE
7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje:
Ne uporabljati olja ali masti. Preprečiti vdor vode v jeklenke.
Uporabljati le opremo, ki je primerna za ta produkt pri
dobavljenem tlaku in temperaturi. V dvomih se posvetovati z
dobaviteljem.
Ščititi pred viri vžiga (vključno s statičnimi razelektritvami).
Upoštevati dobaviteljeva navodila za rokovanje. Pred
uvajanjem plina ali po uporabi, sistem prepihati s suhim
inertnim plinom (na primer helij ali dušik). Uporabljati samo z
opremo, ki je očiščena za aplikacije s kisikom in je primerna
za tlak v jeklenki. Med rokovanjem s produktom ne kaditi. S
plini pod tlakom lahko rokujejo samo izkušene in primerno
poučene osebe. Posode zaščititi pred fizičnimi poškodbami;
ne jih vleči, kotaliti, potiskati ali spuščati z višine. Nikoli
uporabljati plamena ali električnih grelcev za povečanje tlaka
v posodah. Ne odstraniti ali uničiti dobaviteljevih etiket za
identifikacijo vsebine v posodah. Za premikanje posod, tudi
za kratke razdalje, uporabljati primerno opremo; na primer
ročne vozičke, viličarje itd. Zaščito ventila odstraniti šele
takrat, ko je posoda pritrjena na steno ali delovno površino ali
postavljena v stojalo in pripravljena za uporabo. Pred
uporabo preveriti (oziroma zagotoviti redno preverjanje)
celotnega sistema na tesnost. Če pride do težav, prekiniti
uporabo in se posvetovati z dobaviteljem. Ko je posoda
prazna in po vsaki uporabi zapreti ventil, tudi če je jeklenka
še priključena na opremo. Nikoli poskušati popravljati ali
spreminjati ventilov ali varnostnih naprav. O poškodbi
ventilov takoj obvestiti dobavitelja. Takoj po odklopu
jeklenke od opreme namestiti zaporno matico ali čep ter
varnostni pokrov. Izhodi ventilov morajo biti čisti, predvsem
brez olja in vode. Nikoli poskusiti prenašati plina iz ene
posode v drugo. Uporabljati samo maziva in tesnila, ki so
Revidirana izdaja: 01.12.2010
Stran 2 od 4
odobrena za uporabo s kisikom. Opremo ščititi pred olji in
mastmi.
Ventile odpirati počasi, da se preprečijo tlačni šoki. Preprečiti
povratni tok plina v jeklenke. Upoštevati varnostne predpise
in rokovati v skladu s postopki dobre industrijske higiene.
Cevi, ki so priključene neposredno na jeklenke ali snope
jeklenk, morajo biti kovinske. Cevi iz gume ali plastike pri
tlakih kisika, višjih od 30 barov, predstavljajo požarno
nevarnost.
7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z
nezdružljivostjo:
Jeklenke zaščititi pred padcem. Skladiščiti ločeno od vnetljivih
plinov in drugih vnetljivih materialov. Posode hraniti v dobro
zračenem prostoru pri temperaturi pod 50 °C. Upoštevati vse
predpise in lokalne zahteve glede hrambe posod. Posod ne
hraniti pri pogojih, ki pospešujejo korozijo. Jeklenke hraniti v
navpičnem položaju in zaščitene pred padcem. Posode v
skladišču občasno preveriti glede splošnega stanja in
tesnjenja. Nameščeni morajo biti ščitniki ventilov ali
varnostni pokrovi. Posode hraniti na lokacijah brez požarne
ogroženosti in ločeno od virov toplote. Hraniti ločeno od
gorljivih snovi.
Upoštevati Tehnične predpise za komprimirane pline (TRG)
280 tč. 5.
8 NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA
8.1. Parametri nadzora
Mejna vrednost izpostavljanja: Snov nima določene mejne
vrednosti izpostavljenosti.
Vir: Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi
izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu z dopolnitvami.
8.2. Nadzor izpostavljenosti
Pri delu s plinom ne kaditi. Nositi ustrezno zaščito za roke,
telo in glavo. Pri varjenju/rezanju nositi zaščitna očala z
ustreznim filtrom. Izogibati se s kisikom bogati atmosferi (>
23 %). Zagotoviti ustrezno prezračevanje.
Zaščita za oči/obraz: Varnostna očala s stransko zaščito ali
zaščitni vizir v skladu s SIST EN 166.
Zaščita kože (rok): Zaščitne rokavice v skladu s SIST EN 388
pri rokovanju z jeklenkami.
Zaščita kože (drugo): Zaščitni škornji v skladu s SIST EN
20345 pri rokovanju z jeklenkami in zaščitna obleka.
Zaščita dihal: Pri dobrem zračenju prostora ni potrebna,
drugače uporaba dihalnega aparata z neodvisnim izvorom
zraka.
Nadzor izpostavljenosti okolja: Izvajati ukrepe varovanja
okolja.
9 FIZIKALNE IN KEMIČNE LASTNOSTI
9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:
Videz: brezbarven plin
Varnostni list
KISIK
Št.: 1013
Izdaja: 06
Datum izdaje: 27.11.2012
Vonj: brez vonja
pH: n.a.
Molska masa: 32 g/mol
Vrelišče: – 219 °C
Tališče: – 183 °C
Plamenišče: n.a.
Hitrost izparevanja: ni podatka
Vnetljivost: n.a.
Parni tlak: n.a.
Relativna gostota, tekočina: 1,1 (voda=1)
Relativna gostota, plin: 1,1 (zrak=1)
Topnost v vodi: 39 mg/L
Topnost (ostala topila): ni podatkov
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda: ni podatkov
Kritična temperatura: -118 °C
Viskoznost: ni podatka
Eksplozivne lastnosti: n.a.
Oksidativne lastnosti: n.a.
Parni tlak pri 50 oC: n.a.
Agregatno stanje pri 20 °C in standardnem tlaku okolja: plin
9.2. Drugi podatki:
Plin je težji od zraka. Lahko se akumulira v zaprtih sistemih, še
posebej pri in pod nivojem tal.
10 OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST
10.1. Reaktivnost: Lahko burno reagira z gorljivimi materiali
in reducenti. Burno oksidira organske snovi.
10.2. Kemijska stabilnost: Stabilen.
10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij: n.a.
10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti: Niso poznani.
10.5. Nezdružljivi materiali: Reducenti, organske in gorljive
snovi.
10.6. Nevarni produkti razgradnje: Ni nevarnih produktov
razkroja pri normalnih pogojih uporabe in skladiščenja.
11 TOKSIKOLOŠKI PODATKI
11.1. Podatki o toksikoloških učinkih:
Plin nima poznanih toksičnih učinkov.
12 EKOLOŠKI PODATKI
12.1. Strupenost: Ni strupen.
12.2 Obstojnost in razgradljivost: Ni podatkov.
12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih: Ni podatkov.
12.4. Mobilnost v tleh: Ni podatkov.
12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB: Ni podatkov.
12.6 Drugi škodljivi učinki: Jih ni.
13 ODSTRANJEVANJE
13.1 Metode ravnanja z odpadki
Ne odstranjevati neuporabljenega plina na mesta, kjer se
lahko akumulira. Po potrebi se posvetovati z dobaviteljem.
Jeklenko izprazniti na dobro zračenem mestu.
Revidirana izdaja: 01.12.2010
Stran 3 od 4
Številka odpadka: 16 05 04
Kontaminirana embalaža: Jeklenke je potrebno
nepoškodovane vrniti dobavitelju.
Predpis: Uredba o ravnanju z odpadki, Uredba o ravnanju z
embalažo in odpadno embalažo.
14 PODATKI O PREVOZU
14.1. Številka ZN (UN številka): 1072
14.2. Pravilno odpremno ime: KISIK, STISNJEN
14.3. Razredi nevarnosti prevoza:
Cestni/železniški transport ADR/RID razred: 2
Nalepka nevarnosti: 2.2, 5.1
Kod omejitve za predore: (E)
14.4. Skupina pakiranja: Ne obstaja.
14.5. Nevarnosti za okolje: Ni podatka.
14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:
Po možnosti ne prevažati v vozilih, katerih tovor ni ločen od
voznikove kabine. Voznik mora poznati možne nevarnosti
tovora in mora vedeti, kaj je potrebno storiti pri nezgodi ali v
nujnem primeru. Posode med transportom zavarovati tako, da
se ne morejo premikati. Ležeče plinske jeklenke prevažati
pravokotno na smer vožnje. Ventil jeklenke mora biti zaprt in
mora tesniti. Matica za zapiranje ventila ali zaporni čep (v
kolikor obstaja) mora biti pravilno pritrjen. Zaščita ventila (v
kolikor obstaja) mora biti pravilno pritrjena. Zagotoviti
zadostno zračenje. V vozilu in ob njem ne kaditi. Upoštevati
predpise glede prevoza nevarnih snovi po cestah.
15 ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI
15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju,
specifični za snov ali zmes
Drugi predpisi:
Direktiva 89/391/EEC o minimalnih zahtevah za varnost in
zdravje na delovnem mestu in o minimalnih varnostnih in
zdravstvenih zahtevah za uporabo delovne opreme delavcev
pri delu v potencialno eksplozivnih atmosferah (ATEX)
Direktiva 89/686/EEC o osebni zaščitni opremi
Direktiva 97/23/EEC v zvezi s tlačno opremo
Nacionalni predpisi: Zakon o kemikalijah ter Uredba REACH
1907/2006 in Uredba CLP 1272/2008, Zakon o prevozu
nevarnega blaga.
Tehnični predpisi:
Uredba o tlačnih posodah s Tehničnimi predpisi (TRB, TRG)
Tehnični predpisi za nevarne snovi (TRGS)
SIST ISO 7225
Varnostni list
KISIK
Št.: 1013
Izdaja: 06
Datum izdaje: 27.11.2012
15.2. Ocena kemijske varnosti
Ocena kemijske varnosti ni izdelana.
16 DRUGI PODATKI
Podatki v varnostnem listu temeljijo na našem znanju ter
dosegljivih informacijah. Upoštevati vse nacionalne/lokalne
predpise. Preden zmes uporabite v kakršnem koli novem
procesu ali poskusu, je potrebno opraviti natančno študijo
glede kompatibilnosti materialov in varnosti. Zagotoviti, da
bo uporabnik seznanjen z nevarnostmi s kisikom obogatene
atmosfere.
Kljub ustrezni skrbi pri pripravi tega dokumenta proizvajalec
ne prevzema odgovornosti za škodo ali poškodbe, ki bi bile
posledica njegove uporabe. Verjamemo, da so bili podatki v
tem dokumentu v času tiskanja pravilni.
Viri: Varnostni list Linde gas Ltd z dne 7.2.2012.
Kratice:
n.a. – not applicable
Ox. Gas 1 - Oksidativni plin kat. 1 Press. Gas – Plini pod tlakom.
R-stavki (po 67/548/EEC):
R8 V stiku z vnetljivim materialom lahko povzroči požar.
Stavki o nevarnosti:
H270 Lahko povzroči ali okrepi požar; oksidativna snov.
H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči
eksplozijo.
Previdnostni stavki:
P220 Hraniti ločeno od vnetljivih materialov.
P244 Preprečiti stik reducirnih ventilov z mastjo in oljem.
P370+P376 Ob požaru: zaustaviti puščanje, če je varno.
P403 Hraniti na dobro prezračevanem mestu.
Spremembe: Pri izdaji so dopolnjeni in spremenjeni naslednji
oddelki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16:
spremenjeni naslovi oddelkov, spremenjeni pododdelki,
spremenjeni podatki.
Revidirana izdaja: 01.12.2010
Stran 4 od 4