POROČILO O FINANČNEM POLOŽAJU IN POSLOVANJU DRUŽBE

Comments

Transcription

POROČILO O FINANČNEM POLOŽAJU IN POSLOVANJU DRUŽBE
POROČILO O FINANČNEM POLOŽAJU IN POSLOVANJU
DRUŽBE GOSPODARSTVO RAST d.o.o.
Maribor, 20.04.2011
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
VSEBINA
1. UVOD ......................................................................................................................3
2. RAČUNOVODSKI IZKAZI DOLŽNIKA S POJASNILI ..............................................4
2.1. Bilanca stanja na dan 31.12.2010 .....................................................................4
Pojasnila postavk v bilanci stanja .........................................................................6
2.2. Izkaz poslovnega izida 01.01.2010 do 31.12.2010 .........................................15
Pojasnila postavk izkaza poslovnega izida.........................................................16
2.3. Izkaz denarnih tokov od 01.01.2010 do 31.12.2010 .......................................22
Pojasnila k izkazu denarnih tokov ......................................................................23
3. SEZNAM TERJATEV DO DOLŽNIKA ...................................................................23
3.1. Seznam prednostnih terjatev do dolžnika .......................................................23
3.2. Seznam podrejenih terjatev do dolžnika .........................................................23
3.3. Seznam izločitveni terjatev do dolžnik.............................................................23
3.4. Seznam ločitvenih terjatev do dolžnika ...........................................................23
3.5. Seznam navadnih terjatev do dolžnika............................................................25
3.6. Seznam zabilančnih ločitvenih obveznosti dolžnika ........................................28
3.7. Seznam zabilančnih navadnih obveznosti dolžnika ........................................29
4. ZNESEK POVPREČNIH MESEČNIH STROŠKOV REDNEGA POSLOVANJA
DOLŽNIKA.................................................................................................................30
2
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
1. UVOD
Skladno s 142. členom Zakona o finančnem položaju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je dolžnik Gospodarstvo Rast d.o.o., Slovenska
ulica 17, 2000 Maribor, pripravil Poročilo o finančnem položaju in poslovanju
dolžnika, v katerem je prikazan finančni položaj dolžnika in njegovo poslovanje na
presečni dan 31.12.2010.
Poročilo je pregledal in revidiral neodvisni revizor ABC REVIZIJA d.o.o., Ljubljana.
Pooblaščeni revizor je na to poročilo podal ustrezno revizijsko mnenje.
Osnovni podatki družbe:
Firma
Skrajšana firma
Sedež
Pošta
Vrsta organizacije
Uprava
Telefon
Faks:
Elektronska pošta
Spletni naslov družbe
Predsednica nadzornega
sveta
Člani nadzornega sveta
Glavna dejavnost SKD
Transakcijski računi
GOSPODARSTVO RAST, proizvodnja, trgovina,
finance in storitve d.o.o.
GOSPODARSTVO RAST d.o.o.
SLOVENSKA ULICA 17
2000 MARIBOR
Družba z omejeno odgovornostjo
Mag. Dušan Zazijal, predsednik uprave
+386 059 080 200
+386 059 080 211
[email protected]
http:// www.gospodarstvo-rast.si
Mag. Danica Ozvaldič
Janez Lesnika, Greta Zapušek, Ivan Obal
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
2410 0900 4046 125 Raiffeisen bank d.d.
2900 0005 5293 834 UniCredit banka Slovenija d.d.
0510 0801 2715 625 Abanka Vipa d.d.
Matična številka
1189964000
Davčna številka
SI79699618
Datum ustanovitve
27.05.1997
Registrski organ
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU
Št. reg. vložka
1/10162/00
Osnovni kapital
29.627.775,00 EUR
ABC REVIZIJA d.o.o., Ljubljana
Revizijska hiša
Družba Gospodarstvo Rast posluje od leta 1997. V času svojega delovanja se je
dejavnost družbe spreminjala. Družba je izvedla večje finančne spremembe v času
2004-2005, z dokapitalizacijo (2004) in nato s prevzemom Zvona ena holding d.d. (l.
2005). S prevzemom se je družba tudi dosti zadolžila. V naslednjih letih je Zvon ena
redno izplačeval dividende s katerimi je družba tekoče poravnavala svoje obveznosti
do bank. Z nastopom finančne in gospodarske krize v svetu in posledično v Sloveniji,
3
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
je v finančne težave zašel holding in v letu 2009 ni več mogel izplačevati dividend.
Posledično je prišla v finančne težave tudi družba Rast. Že v letu 2009 je ustvarila
večjo izgubo (iz tekočega poslovanja in iz razkoraka med finančnimi prihodki in
odhodki), ki je zlasti posledica oslabitve finančne naložbe v Zvon ena.
2. RAČUNOVODSKI IZKAZI DOLŽNIKA S POJASNILI
2.1. Bilanca stanja na dan 31.12.2010
2010
3.838.874
2009
48.876.968
%
100%
DOLGOROČNA SREDSTVA
929.345
34.581.570
24%
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne
časovne razmejitve
Dolgoročne premoženjske pravice
Dobro ime
Predujmi za neopredmetena dolgoročna sredstva
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Opredmetena osnovna sredstva
Zemljišča in zgradbe
a) Zemljišča
b) Zgradbe
Proizvajalne naprave in stroji
Druge naprave in oprema
290
290
0
0
0
0
157.115
95.956
42.367
53.589
33.262
27.897
349
349
0
0
0
0
184.326
100.576
42.367
58.209
61.319
22.431
0%
0
0
0
0
0
0
771.940
771.940
771.940
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.396.895
34.396.895
34.396.593
0
0
302
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.909.029
0
129.940
14.288.603
0
213.333
SREDSTVA
A.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
3.
4.
Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev in
opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
5. Osnovna čreda
6. Večletni nasadi
III. Naložbene nepremičnine
IV. Dolgoročne finančne naložbe
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
a) Delnice in deleži v družbah v skupini
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah
c) Druge delnice in deleži
č) Druge dolgoročne finančne naložbe
2. Dolgoročna posojila
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini
b) Druga dolgoročna posojila
c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital
V. Dolgoročne poslovne terjatve
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
VI. Odložene terjatve za davek
B. KRATKOROČNA SREDSTVA
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
II. Zaloge
4%
0%
20%
0%
0%
76%
0%
3%
4
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
1.
2.
3.
4.
III.
Material
Nedokončana proizvodnja
Proizvodi in trgovsko blago
Predujmi za zaloge
Kratkoročne finančne naložbe
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
a) Delnice in deleži v družbah v skupini
b) Druge delnice in deleži
c) Druge kratkoročne finančne naložbe
2. Kratkoročna posojila
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini
b) Kratkoročna posojila drugim
c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital
IV. Kratkoročne poslovne terjatve
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
V. Denarna sredstva
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
IZVENBILANČNA EVIDENCA
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A.
I.
1.
2.
II.
III.
1.
2.
3.
KAPITAL
Vpoklicani kapital
Osnovni kapital
Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Zakonske rezerve
Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže
Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna
postavka)
4. Statutarne rezerve
5. Druge rezerve iz dobička
IV. Presežek iz prevrednotenja
V. Preneseni čisti poslovni izid
VI.
Čisti poslovni izid poslovnega leta
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
2. Druge rezervacije
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
C.
I.
1.
2.
3.
4.
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Dolgoročne finančne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini
Dolgoročne finančne obveznosti do bank
Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic
Druge dolgoročne finančne obveznosti
107.746
15.244
6.700
250
2.673.789
269
0
0
269
2.673.520
0
2.673.520
0
101.285
0
43.080
58.205
4.015
136.783
70.260
6.290
0
13.812.786
258
0
0
258
13.812.528
0
13.812.528
0
261.457
0
192.038
69.419
1.027
500
6.795
88.799.996
103.995.981
2010
3.838.874
2009
48.876.970
%
100%
(37.653.547)
29.627.775
29.627.775
0
0
0
0
0
12.197.566
29.627.775
29.627.775
0
0
150.215
150.215
0
-981%
772%
0
0
0
0
(17.430.209)
0
0
0
0
2.975.278
(49.851.113)
70%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
-454%
(20.555.702) 1299%
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
15.620.388
15.620.388
0
15.620.388
0
0
15.888.162
15.888.162
0
15.888.162
0
0
407%
407%
5
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
II.
1.
2.
3.
4.
5.
III.
Dolgoročne poslovne obveznosti
Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
Dolgoročne menične obveznosti
Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
Druge dolgoročne poslovne obveznosti
Odložene obveznosti za davek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
Č
I.
II.
1.
2.
3.
4.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev
Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini
Kratkoročne finančne obveznosti do bank
Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic
Druge kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne menične obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
25.871.413
0
24.470.398
0
20.219.675
0
4.250.723
1.401.015
0
140.958
0
3.000
1.257.057
20.790.549
0
20.252.457
0
17.687.061
0
2.565.396
538.092
0
50.800
0
130.214
357.078
674%
0%
637%
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
620
693
0%
88.799.996
103.995.981
IZVENBILANČNA EVIDENCA
0%
36%
Pojasnila postavk v bilanci stanja
Bilanca stanja je sestavljena v skladu z določili 61. člena zakona o gospodarskih
družbah in SRS 24.4.
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Druga neopredmetena dolgoročna sredstva
Skupaj
31.12.2010
290
290
v EUR
31.12.2009
349
349
Druga neopredmetena dolgoročna sredstva predstavljajo računalniško programsko
opremo.
6
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
Izkaz gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev:
v EUR
Druga neopredmetena
dolgoročna sredstva
Skupaj:
NABAVNA VREDNOST
Stanje 01/01-2010
Pridobitve
Odtujitve
Prevrednotovanje
Stanje 31/12-2010
2.079
0
0
0
2.079
2.079
0
0
0
2.079
POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 01/01-2010
Pridobitve
Odtujitve
Amortizacija
Prevrednotovanje
Stanje 31/12-2010
1.730
0
0
59
0
1.789
1.730
0
0
59
0
1.789
349
290
349
290
Neodpisana vrednost 01/01-2010
Neodpisana vrednost 31/12-2010
Opredmetena osnovna sredstva
v EUR
31.12.2010
42.367
53.589
61.134
25
157.115
Zemljišča
Zgradbe
Druge naprave in oprema
Drobni inventar
Skupaj
31.12.2009
42.367
58.209
83.596
155
184.327
Druge naprave in oprema se nanašajo na stroje, prevozna sredstva, opremo za
prostore in računalniško opremo.
Izkaz gibanja opredmetenih osnovnih sredstev:
v EUR
Zemljišča
NABAVNA VREDNOST
Stanje 01/01-2010
Pridobitve
Odtujitve
Stanje 31/12-2010
Zgradbe
42.367
92.410
42.367
92.410
Opredmetena
Oprema in
Drobni
osnovna
nadomestni
inventar sredstva v
deli
pridobivanju
199.150
8.899
(10.612)
197.438
1.674
24
1.699
0
Skupaj
335.601
8.923
(10.244)
333.914
7
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 01/01-2010
Odtujitve
Amortizacija
Stanje 31/12-2010
Neodpisana vrednost
31/12-2009
Neodpisana vrednost
31/12-2010
34.201
1.519
4.620
38.821
115.554
(8.048)
28.798
136.304
151.274
(8.048)
33.573
176.799
42.367
58.209
83.596
155
0
184.327
42.367
53.589
61.134
25
0
157.115
155
1.674
Dolgoročne finančne naložbe
v EUR
Naložbe v delnice in deleže podjetij v skupini
Druge naložbe v delnice in deleže
Skupaj
31.12.2010
771.940
0
771.940
31.12.2009
34.396.595
302
34.396.897
Dolgoročna finančna naložba v delnice v družbe je ena in to v Zvon Ena Holding d.d..
Med druge naložbe v delnice in deleže pa je uvrščena naložba v delež Slovenskega
združenja vinogradnikov in vinarjev.
Izkaz gibanja dolgoročnih finančnih naložb:
v EUR
Delnice in deleži
v družbah v skupini
NABAVNA VREDNOST
Stanje 01/01/2010
Pridobitve
Odtujitve
Stanje 31/12/2010
53.724.148
87.075
Druge dolgoročne
finančne naložbe
Skupaj
53.811.222
302
0
302
0
53.724.450
87.075
302
53.811.222
OSLABITEV
Stanje 01/01/2010
Slabitev finančne naložbe
Stanje 31/12/2010
19,327.553
33.711.730
53.039.283
0
0
0
19,327.553
33.711.730
53.039.283
Neodpisana vrednost 31/12/2009
Neodpisana vrednost 31/12/2010
34.396.595
771.940
302
0
34.396.897
771.940
Dolgoročne finančne naložbe imamo vrednotene po nabavni vrednosti. V skladu s
SRS 3.45 pa je poštena vrednost naložbe v Zvon ena holding d.d., glede na število
8
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
delnic 6,831.327 in ceno delnice na borzi na dan 31.12.2010, ko je bil zadnji znani
enotni tečaj 0,113 EUR znašala 771.940 EUR. Med nabavno vrednostjo in pošteno
vrednostjo je tako 53,039.283 EUR razlike.
Za potrebe oslabitve dolgoročne naložbe smo preverili zadnjo znano borzno ceno v
letu 2010 in jo slabili za dodatnih 33,711.730 EUR, kar je prikazano v rezultatu
družbe Gospodarstvo Rast d.o.o. za leto 2010.
Delnice odvisne družbe Zvon ena holding d.d. so zastavljene kot garancija za
poplačilo naših dolgoročnih posojil domačih bank in posojila, ki smo ga dobili od
domače ustanove. Skupaj je na dan 31.12.2010 v ta namen zastavljenih 5,806.105
delnic. Od preostalih delnic v naši lasti pa je zastavljenih še 533.222 delnic, ki smo jih
takšne (zastavljene) že kupili in 492.000 delnic, ki smo jih zastavili kot dodatni
zastavitelj drugi družbi za najeta posojila. Vrednost zastavljenih delnic glede na
cenitveno vrednost delnice na dan 31.12.2010 je 771.940 EUR.
Kratkoročne poslovne terjatve
v EUR
Kratkoročne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve do kupcev v državi
Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini
Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev
Kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki
Kratkoročne terjatve za obresti
Druge kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki
Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev za obresti
Druge kratkoročne terjatve
Kratkoročne terjatve za vstopni DDV
Druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij
Ostale kratkoročne terjatve
Skupaj
Od tega kratkoročne poslovne terjatve, ki se nanašajo
na podjetja v skupini
31.12.2010 31.12.2009
43.080
192.038
46.750
189.285
59.096
64.064
(62.766)
(61.311)
53.831
65.969
269.153
65.969
0
0
(215.322)
4.374
3.449
2.949
2.443
1.425
1.006
0
0
101.285
261.456
0
0
Kratkoročne terjatve do kupcev se v glavnem nanašajo na terjatve do župnij in do
družb, za katero opravljamo poslovne storitve. Do priprave poročila je bila večina
terjatve do in nad 90 dni poravnane. Ostalo je za 2.527 neporavnanih terjatev, ki jih
sprotno terjamo.
Na dan 31.12.2010 so bili zneski terjatev po zapadlosti:
- nezapadlo
- do 30 dni
- do 60 dni
- do 90 dni
- nad 90 dni
SKUPAJ
v EUR
19.689
15.408
228
4.538
3.217
43.080
9
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
Kratkoročne terjatve za obresti v znesku 53.831 EUR se nanašajo na terjatve do
družbe Zvon dva holding d.d. in so bile obračunane za dani kratkoročni posojili in do
priprave poročil še niso plačane. Zaradi težav z insolventnostjo družbe, ki smo jih dali
posojila, smo terjatve za obresti oslabili na 20% njihove vrednosti
Zaloge
v EUR
Zaloge surovin in materiala
Zaloge surovin in materiala v skladišču
Nedokončana proizvodnja in storitve
Nedokončana proizvodnja
Gotovi proizvodi
Proizvodi v lastnem skladišču
Proizvodi v tujem skladišču
Skupaj zaloge:
Kratkoročni predujmi, dani za zaloge materiala
Skupaj zaloge in predujmi dani za zaloge
31.12.2010 31.12.2009
107.746
136.783
107.746
136.783
15.244
70.260
15.244
70.260
6.700
6.290
2.177
2.142
4.523
4.148
129.690
213.333
250
0
129.940
213.333
Med zalogami materiala imamo zaloge materiala in surovine za izdelavo orgel in
restavriranje umetniških del. Med nedokončano proizvodnjo imamo evidentirano
nedokončane izdelke (orgle) po delovnih nalogih, ki bodo dokončane in predane
kupcem v letu 2011. Gotovi proizvodi pa so izdelki za versko oz. cerkveno rabo, ki so
bili izdelani v naši pasarski delavnici.
Z inventuro konec leta 2010 je bilo v različnih skladiščih materiala ugotovljeno za 593
EUR viškov in 640 EUR manjkov. Stanje zalog nedokončane proizvodnje in gotovih
proizvodov se je glede na preteklo leto zmanjšala za 54.606 EUR predvsem na račun
nedokončane proizvodnje, ki pa je bila do priprave tega poročila že dokončana in
prodana.
Kratkoročne finančne naložbe
v EUR
31.12.2010 31.12.2009
Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene in
izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida
Oslabitev vrednosti kratkoročnih finančnih naložb
Kratkoročna posojila, dana drugim
Oslabitev vrednosti kratkoročnih posojil
Skupaj
630
627
(361)
(369)
13.367.599 13.812.528
(10.694.079)
0
2.673.789 13.812.786
Družba uvršča med kratkoročne finančne naložbe delnice podjetij, ki jih namerava
posedovat le na kratek rok oziroma jih kupuje z namenom nadaljnje prodaje.
10
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
Med kratkoročno danimi posojili imamo dve posojili dani pravni osebi v državi. Obe
posojili še nista vrnjeni in nista zavarovani. Izpostavljenost obrestnemu tveganju se je
konec lanskega leta povečala, saj posojilojemalec ni več poravnaval obresti. Obrestni
meri sta določeni s pogodbo in znašata 6% na letni ravni. Zaradi težav z
insolventnostjo družbe, ki smo jih dali posojila, smo dano posojilo oslabili na 20%
njegove vrednosti. Zaupanjsko (kreditno) tveganje je v vrednosti 2,673.789 EUR
visoko, saj predstavlja 70% vseh sredstev družbe.
Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina
v EUR
Denarna sredstva v blagajni
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih
inštitucijah
Denarna sredstva na računih
Skupaj :
31.12.2010 31.12.2009
164
179
3.851
3.851
4.015
848
848
1.027
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
v EUR
Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki
DDV od prejetih predujmov
Skupaj:
31.12.2010 31.12.2009
0
485
500
6.309
500
3.964
Kapital
v EUR
Vpoklicani kapital
Osnovni kapital - kapitalska vloga
Rezerve iz dobička
Zakonske rezerve
Čisti dobiček ali čista izguba
Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let
Čista izguba poslovnega leta
Presežek iz prevrednotenja
Skupaj:
31.12.2010 31.12.2009
29.627.775 29.627.775
29.627.775 29.627.775
0
150.215
0
150.215
(67.281.322) (17.580.424)
(17.430.209)
2.975.278
(49.851.113) (20.555.702)
0
0
(37.653.547) 12.197.566
Osnovni kapital družbe je bil na dan 31.12.2010 sestavljen iz deležev treh
družbenikov:
- Nadškofija Maribor z
51,74%,
- Škofija Celje s
34,43% in
- Škofija Murska Sobota s
13,83% deležem lastništva.
11
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
Celotna izguba obračunskega leta je znašala 49.851.113 EUR in ostane
nerazporejena. Preneseni čista izguba preteklih let je 17,430.209 EUR tako, da
znaša bilančna izguba 67.281.322 EUR.
Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti
v EUR
31.12.2010
15.620.388
15.620.388
15.620.388
Dolgoročne finančne obveznosti
Dolgoročna posojila, dobljena pri bankah v državi
Skupaj :
31.12.2009
15.888.162
15.888.162
15.888.162
Dolgoročne obveznosti so povezane z dolgoročnimi posojili pri domačih bankah in
imajo rok zapadlosti do decembra 2016, obrestne mere pa so se tekom leta
usklajevale na račun gibljivega dela obrestne mere. Pogodbene obresti so od
trimesečnega EURIBOR + 0,85% za fiksni del na leto in do 6-mesečnega EURIBOR
+ 2,00% oz. 3,00% za fiksni del na leto. Posojila so zavarovana z bianco menicami, z
zastavo vrednostnih papirjev in dodatnim hipotekarnim
zavarovanjem
sozavarovalca.
Seznam obveznosti z rokom dospelosti daljšim od petih let:
Vrsta
obveznosti
Posojilo 1
Datum
dospelosti
29.12.2015
Posojilo 2
Posojilo 3
31.12.2018
15.12.2015
Obrestna mera
Znesek
Zavarovanje
3m Euribor+0,85%
3.578.952
1.900.200 ZVHR +menice +
hipoteka
6m Euribor+5,30%
6m Euribor+2,00%
9.409.857
2.631.579
1.591.302 ZVHR +hipoteka
560.527 ZVHR
Kratkoročne finančne obveznosti
v EUR
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah v državi
Kratkoročna posojila, dobljena pri družbah v državi
Skupaj :
31.12.2010
31.12.2009
24.470.398 20.252.457
20.219.675 17.687.061
4.250.723
2.565.396
24.470.398 20.252.457
Pregled kratkoročno prejetih posojil:
12
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
v EUR
znesek
Kratkoročni del treh
dolgoročnih posojil
dobljenih pri domačih
bankah
obrestna
mera
zapadlost
zavarovanje
3-mes
euribor+0,85%
4.980.260
do 6-mes.
euribor+5,30%
v letu 2011
enako kot
dolgoročni
del
Dolgoročni kredit domače
banke z zapadlostjo v letu
2010
10.290.334
1-mes LIBOR
+ 1%
v letu 2010
delnice
ZVHR
Kratkoročni kredit domače
banke
2.000.000
6,3% letno
v letu 2011
3 bianco
menice
2.090.213
3-mes
euribor+3%
letno
v letu 2010
delnice
ZVHR,
hipoteka
859.313
3-mes
euribor+3%
letno
v letu 2010
4 bianco
menice,
odstop
terjatev
4.250.723
med 2,5% in
6,6% letno
v letu 2011
delnice
ZVHR
Kratkoročni okvirni kredit
domače banke
Kratkoročni kredit domače
banke
Kratkoročni posojili dobljeni
pri družbah v državi
Kratkoročne poslovne obveznosti
v EUR
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini
Kratkoročni prejeti predujmi in varščine
Kratkoročno prejeti predujmi
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun
Kratkoročne obveznosti do zaposlencev
Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač
Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil
plač
Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač
Obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja
Obveznosti do državnih in drugih institucij
Obveznosti za obračunani DDV
Obveznosti za prispevke na bruto plače
Druge kratkoročne obveznosti
Kratkoročne obveznosti za obresti
Obveznosti na podlagi odtegljajev od plač in nadomestil
plač
Ostale kratkoročne poslovne obveznosti
Skupaj
31.12.2010 31.12.2009
140.958
50.800
140.319
46.853
639
3.947
3.000
130.214
3.000
130.214
0
0
52.817
60.650
31.000
35.678
11.497
6.254
4.066
8.376
0
8.376
1.195.864
1.189.333
12.983
6.980
5.009
9.537
79
9.458
286.891
234.694
3.466
3.065
1.401.015
3.239
48.958
538.092
13
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
Na dan 31.12.2010 so bili zneski obveznosti do dobaviteljev po zapadlosti naslednji:
- nezapadlo
- do 30 dni
- do 60 dni
- do 90 dni
- nad 90 dni
SKUPAJ
v EUR
32.238
8.664
17.369
8.242
74.445
140.958
Od zapadlih obveznosti so največja obveznosti do večinskega lastnika za najemnino
poslovnih prostorov v višini 99.179, ki se v skladu z možnostjo sproti kompenzira s
storitvami družbe do lastnika. Vse ostale obveznosti, razen do Gospodarske
zbornice, kjer ni jasno naše članstvo in do ATKearney za svetovalne storitve so bile
do priprave tega poročila že poravnane.
Med kratkoročno prejetimi predujmi so plačila iz leta 2010, ki smo jih prejeli za
izvajanje del v orglarski delavnici za leto 2011.
Ostale kratkoročne obveznosti se nanašajo v glavnem na obveznosti iz naslova
obresti, obračunane za mesece konec leta 2010 in to v višini 1.189.333 EUR.
Nobena od teh obveznosti za obresti do priprave poročila še ni bila plačana.
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
v EUR
Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki
Kratkoročno odloženi prihodki
Skupaj:
31.12.2010 31.12.2009
620
693
0
0
620
639
Med pasivnimi časovnimi razmejitvami imamo evidentirane vnaprej vračunane
stroške, ki smo jih plačali v letu 2010.
Izvenbilančna evidenca
v EUR
Zavarovanje prejetih posojil
Skupaj:
31.12.2010
88.799.996
88.799.996
31.12.2009
103.995.981
103.995.981
Postavka zavarovanje prejetih posojil za družbo je obrazložena pri poglavjih o
dolgoročnih in kratkoročnih obveznostih do bank, imamo pa še evidentirane zastave
naših delnic za posojila, ki jih je najela Krekova družba za storitve d.o.o. in Zvon dva
holding d.d.. V izvenbilančni evidenci so zajeta tudi poroštva za posojila, ki jih je najel
Zvon ena holding d.d.. Z vrednostnimi papirji je zavarovanih za 771.940 EUR posojil,
ostanek 88,028.056 EUR pa s poroštvenimi izjavami.
14
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
2.2. Izkaz poslovnega izida 01.01.2010 do 31.12.2010
1.
a)
b)
2.
3.
4.
5.
a)
b)
6.
a)
b)
c)
7.
a)
b)
c)
8.
9.
a)
b)
c)
č)
10.
a)
b)
11.
a)
b)
12.
13.
a)
b)
c)
č)
14.
a)
b)
c)
15.
16.
17.
18.
19.
Čisti prihodki od prodaje
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu
Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu
Spre me m ba vre dnosti zalog proizvodov in ne dokonča ne proizvodnje
Usre dstve ni la stni proizvodi in lastne storitve
Drugi poslovni prihodki (s pre vrednotovalnim i poslovnim i prihodki)
Stroški bla ga , m a te ria la in storite v
Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega
materiala
Stroški storitev
Stroški de la
Stroški plač
Stroški socialnih zavarovanj
od tega stroški pokojninskih zavarovanj
Drugi stroški dela
Odpisi vrednosti
Amortizacija
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih
in opredmetenih osnovnih sredstvih
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
Drugi poslovni odhodki
Fina nčni prihodki iz de le že v
Finančni prihodki iz deležev v družbah skupini
Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družah
Finačni prihodki iz deležev v drugih družbah
Drugi prihodki iz drugih naložb
Fina nčni prihodki iz da nih posojil
Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
Fina nčni prihodki iz poslovnih te rja te v
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini
Finančni prihodki iz poslovnih terajtev do drugih
Fina nčni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih na ložb
Fina nčni odhodki iz fina nčnih obve znosti
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
Finančni odhodki iz izdanih obveznic
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
Fina nčni odhodki iz poslovnih obve znosti
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
Drugi prihodki
Drugi odhodki
Dave k iz dobička
Odlože ni da vki
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
2010
439.188
265.050
174.138
(54.606)
0
84
(450.096)
v EUR
2009
564.477
287.085
277.392
36.468
0
0
(363.092)
(157.547)
(292.549)
(862.716)
(658.772)
(104.231)
0
(99.713)
(250.432)
(33.632)
(168.358)
(194.734)
(928.735)
(715.635)
(113.309)
0
(99.791)
(36.354)
(36.349)
(23)
(216.777)
(5.237)
63
0
0
0
63
841.076
0
841.076
15
0
15
(44.405.860)
(5.098.648)
0
(4.957.149)
0
(141.499)
(9.076)
0
(9.076)
0
5.135
(3)
0
0
(49.851.113)
(5)
0
(5.988)
18
0
0
18
0
882.425
0
882.425
99
0
99
(19.327.866)
(1.376.529)
0
(1.273.923)
0
(102.606)
(10)
0
(10)
0
788
(1.403)
0
0
(20.555.702)
15
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
Pojasnila postavk izkaza poslovnega izida
Izkaz poslovnega izida je sestavljen v skladu z določili 62. člena zakona o
gospodarskih družbah in SRS 25.5. (različica I.).
Čisti prihodki od prodaje
v EUR
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na
domačem trgu
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem
trgu
Skupaj :
2010
265.050
2009
287.085
174.138
277.392
439.188
564.477
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
v EUR
2010
Zmanjšanje oz. povečanje vrednosti zalog proizvodov
in nedokončane proizvodnje
Skupaj :
2009
-54.606
36.468
-54.606
36.468
Stroški blaga, materiala in storitev
v EUR
2010
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga
Stroški materiala
Stroški materiala
Stroški pomožnega materiala
Stroški energije
Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in
materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev
Odpis drobnega inventarja in embalaže
Uskladitev stroškov materiala in drobnega inventarja
zaradi ugotovljenih popisnih razlik
Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature
Drugi stroški materiala
Stroški storitev
Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju
storitev
Stroški transportnih storitev
2009
0
157.547
116.987
591
27.774
0
168.358
126.069
2.938
27.201
1.991
55
2.313
240
(10)
9.746
413
292.549
(275)
8.937
935
194.734
13.333
1.870
33.039
8.017
16
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih
osnovnih sredstev
Najemnine
Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom
Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev ter
zavarovalne premije
Stroški intelektualnih in osebnih storitev
Stroški sejmov, reklame in reprezentance
Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo
dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje
Stroški drugih storitev
Skupaj
7.398
94.073
1.646
7.621
94.073
3.421
36.413
118.862
2.454
16.080
10.718
4.496
6.833
9.667
450.096
6.832
10.437
363.092
Med stroški materiala je najvišji strošek za porabo materiala v orglarski delavnici in to
108.384 EUR. Med stroški storitev so najvišji stroški storitev pri ustvarjanju
proizvodov in opravljanju storitev, to so predvsem podizvajalci za orglarsko delavnico
in najemnine za prostore, ki jih imamo v najemu od nadrejene pravne osebe, s katero
je bilo doseženo za 94.073 EUR prometa.
Stroški dela
v EUR
Plače zaposlencev
Nadomestila plač zaposlencev
Regres za letni dopust, povračila in drugi prejemki
zaposlencev
Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil plač,
bonitet, povračil in drugih prejemkov zaposlencev
Skupaj
2010
640.171
18.601
2009
695.267
20.368
99.712
99.791
104.231
113.309
862.715
928.736
Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur je bilo v letu 2010 37,90. Povprečni
mesečni bruto znesek vračunane plače na zaposlenega je v letu 2010 znašal 1.448
EUR. Povprečna obračunana neto plača na zaposlenega pa je bila 937 EUR. Skupni
bruto znesek prejemkov, ki jih je za opravljanje nalog v družbi v poslovnem letu 2010
prejel član uprave, znaša 86.495 EUR, stroški za nadzorni svet pa so znašali 8.200
EUR.
17
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
Odpisi vrednosti
v EUR
Amortizacija
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev
Amortizacija zgradb
Amortizacija opreme
Amortizacija drobnega inventarja
Amortizacija drugih opredmetenih osnovnih sredstev
Prevrednotovalni poslovni odhodki
Prevrednotovalni poslovni odhodki opredmetenih
osnovnih sredstev
Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s
kratkoročnimi sredstvi, razen finančnih naložb in
naložbenih nepremičnin
Skupaj
2010
33.631
58
4.621
28.798
155
0
216.801
2009
36.349
58
4.621
30.436
1.234
0
5
23
5
216.778
0
250.432
36.354
Za amortiziranje je uporabljena metoda enakomernega časovnega amortiziranja.
Amortizacija se obračunava posamično, amortizacijske stopnje se določajo odvisno
od dobe koristnosti posameznega osnovnega sredstva, vendar ne presegajo stopenj
določenih z zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb. Stopnje so glede na leto
2009 ostale nespremenjene.
Uporabljene amortizacijske stopnje za neopredmetena osnovna sredstva so :
•
druga neopredmetena dolgoročna sredstva __________10 %.
Uporabljene amortizacijske stopnje za opredmetena osnovna sredstva so :
•
•
•
•
•
•
•
•
gradbeni objekti ____________________________5%
oprema za računalniško obdelavo podatkov ______20%-33%
pisarniška strojna oprema ____________________20%
stroji in oprema v proizvodnji __________________7,5%-20%
oprema za prostore _________________________10%-15%
osebni avtomobili ___________________________12,5%
druga oprema _____________________________20%-25%
drobni inventar _____________________________100%.
Drugi poslovni odhodki
v EUR
2010
Rezervacije
Stroški obresti
Drugi stroški
Dajatve, neodvisne od stroškov dela ali drugih vrst
0
0
5.237
548
2009
0
0
5.988
313
18
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
stroškov
Ostali stroški
Skupaj
4.690
5.237
5.675
5.988
Med dajatvami, ki niso odvisne od rezultatov dela so razni prispevki državi, med
ostalimi stroški pa drugi stroški, ki jih ni moč uvrstiti drugam.
Struktura stroškov in poslovnih odhodkov
v EUR
2010
Nabavna vrednost prodanega blaga in
materiala
Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Amortizacija
Prevrednotovalni poslovni odhodki
Rezervacije
Stroški obresti
Drugi stroški
Skupaj
2009
% 2010
% 2009
0
0
0
0
157.548
292.549
862.716
33.631
216.801
0
0
5.237
1.568.482
168.358
194.734
928.735
36.349
5
0
0
5.988
1.334.169
10
19
55
2
14
0
0
0
100
13
14
70
3
0
0
0
0
100
Stroški po funkcionalnih skupinah
v EUR
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov
Stroški prodajanja
Stroški splošnih dejavnosti
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih
dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih
sredstvih
Prevrednotovalni poslovni odhodki obratnih sredstev
Skupaj:
2010
736.606
0
669.681
2009
735.879
0
561.817
23
216.778
1.623.088
5
0
1.297.701
2010
2009
Finančni prihodki iz deležev
v EUR
Prihodki od dividend in deležev v dobičku
Drugi prihodki iz drugih naložb
Skupaj:
0
0
0
18
0
18
od tega :
Prihodki od dividend podjetij v skupini
0
0
19
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
Finančni prihodki iz danih posojil
v EUR
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
Skupaj
2010
841.076
841.076
2009
882.425
882.425
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
v EUR
2010
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
Skupaj
2009
15
15
99
99
2010
44.405.860
44.405.860
2009
19.327.867
19.327.867
Finančni odhodkih iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
v EUR
Odhodki iz oslabitev finančnih naložb
Skupaj
Oslabitev finančne naložbe na nanaša na dolgoročno naložbo v odvisno družbo Zvon
ena holding d.d., ki smo jo oslabili na ceno delnice (0,113 EUR) doseženo na borzi
na zadnji dan obračunskega leta, kar je zneslo 33.711.730 EUR in na oslabitev danih
posojil družbi, ki je v januarju razglasila insolventnost. Ta slabitev je znašala
10,694.079 EUR.
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
v EUR
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
Skupaj
2010
4.957.148
141.499
5.098.647
2009
1.273.923
102.606
1.376.529
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
v EUR
2010
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in
meničnih obveznosti
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
Skupaj
2009
9.076
9
0
9.076
0
9
20
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
Drugi prihodki
v EUR
Drugi prihodki
Skupaj:
2010
5.135
5.135
2009
778
778
Drugi odhodki
v EUR
2010
Drugi odhodki
Skupaj:
3
3
2009
1.403
1.403
Davek od dohodkov
v EUR
2010
Davek od dohodkov
Skupaj odhodki za davke:
2009
0
0
0
0
Davek od dohodkov pravnih oseb smo obračunali, vendar so odhodki, ki so povzročili
izgubo znižali osnovo za obračun davka na 0 EUR.
Čisti izid obračunskega obdobja
v EUR
Vrsta dobička / izgube
Dobiček / izguba iz poslovanja
Dobiček / izguba iz financiranja
Dobiček / izguba iz drugega poslovanja
Davki iz dohodkov
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
2010
2009
10 / 09
(1.183.815)
(733.224)
96
(48.672.430) (19.821.862) (1054)
5.132
(616)
(18)
0
0
0
(49.851.113) (20.555.702) (3168)
Celotno poslovanje v letu 2010 je bilo negativno, saj je bila dosežena čisti izguba
obračunskega obdobja v višini 49,851.113 EUR. Največji delež je k izgubi doprinesla
izguba iz financiranja zaradi oslabitve naložb.
21
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
Poslovni izid izračunan na podlagi prevrednotenja kapitala zaradi ohranjanja kupne
moči, izračunane na podlagi indeksa porasta cen življenjskih potrebščin bi zmanjšal
izgubo in bi ta skupaj znašala 49,135.696 EUR.
2.3. Izkaz denarnih tokov od 01.01.2010 do 31.12.2010
2010
A.
a)
b)
c)
B.
a)
b)
c)
C.
a)
b)
c)
Č.
x)
y)
DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
Posta vke izka za poslovne ga izida
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih
terjatev
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni
odhodki iz poslovnih obveznosti
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih
Spre me mbe čistih obra tnih sre dstev (in časovnih ra zme jite v, re ze rva cij
te r odlože nih te rja te v in obve znosti za dave k) poslovnih posta vk
bila nce sta nja
Začetne manj končne poslovne terjatve
Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve
Začetne manj končne odložene terjatve za davek
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Začetne manj končne zaloge
Končni manj začetni poslovni dolgovi
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek
Pre bite k pre je mkov (izda tkov) pri poslovanju (a +b)
DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
Pre jemki pri na ložbe nju
Prejemki do dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na
naložbenje
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredsstev
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb
Izda tki pri na ložbenju
Izdatki za pridobitev neopredmetnih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb
Pre bite k pre je mkov (izda tkov) pri na ložbe nju (a+b)
DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
Pre jemki pri fina ncira nju
Prejemki od vplačanega kapitala
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti
b) Izda tki pri fina ncira nju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za vračila kapitala
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku
c) Pre bitek pre je mkov (izda tkov) pri fina ncira nju (a +b)
KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x +y)
De na rni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc)
Zače tno sta nje de na rnih sre dstev
v EUR
2009
(937.333)
(696.880)
444.424
564.477
(1.381.757)
0
(1.261.357)
0
(58.705)
(56.605)
6.295
0
0
83.393
(91.715)
(73)
0
(996.038)
45.653
177.975
(2.831)
0
0
(26.286)
(101.823)
(1.382)
0
(651.227)
1.285.344
1.729.915
841.076
0
0
0
0
444.268
(93.138)
0
(6.363)
0
(86.775)
0
1.192.206
882.443
0
0
0
0
847.472
(541.307)
0
(15.293)
0
(286.014)
(240.000)
1.188.608
(999.367)
0
0
(999.367)
806.187
(217.655)
0
0
1.023.842
0
(193.180)
4.015
2.988
1.027
29.925.750
0
0
29.925.750
(30.472.012)
(1.377.045)
0
(12.159.043)
(16.935.924)
0
(546.262)
1.027
(8.881)
9.908
22
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
Pojasnila k izkazu denarnih tokov
Izkaz denarnih tokov je sestavljen skladno s SRS 26.10. (različica II) po posredni
metodi in ima obliko zaporednega izkaza ter prikazuje gibanje prejemkov in izdatkov
v poslovnem letu ter s tem pojasnjuje spremembe pri stanju denarnih sredstev. Za
denarne tokove pri poslovanju se podatki pridobijo iz bilance stanja in izkaza
poslovnega izida, za denarne tokove pri naložbenju in financiranju pa se podatki
pridobijo iz analitičnih poslovnih knjig ter se tako ugotavljajo po neposredni metodi.
Sestavine denarnih sredstev so denarna sredstva v blagajni ter domača in devizna
denarna sredstva na računih družbe.
3. SEZNAM TERJATEV DO DOLŽNIKA
3.1. Seznam prednostnih terjatev do dolžnika
Ime
Obveznost za neto plače
Obveznosti za odtegljaje od neto plač
Obveznost za prispevke iz plač
Obveznost za davek iz plač (dohodnina )
Obveznost za prispevke na plače
SKUPAJ
Skupni znesek
upnikovih terjatev
po stanju na dan
31.12.2010
31.000,14
3.463,97
11.497,02
6.253,75
8.375,68
60.590,56
3.2. Seznam podrejenih terjatev do dolžnika
Na dan 31.12.2010 podrejenih terjatev do dolžnika ni bilo.
3.3. Seznam izločitveni terjatev do dolžnik
Na dan 31.12.2010 podrejenih terjatev do dolžnika ni bilo.
3.4. Seznam ločitvenih terjatev do dolžnika
23
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
Zap.
št.
Ime
Naslov
1.
UNICREDIT BANKA
SLOVENIJA D.D.
ŠMARTINSKA
CESTA 140
2.
BANKA KOPER D.D.
3.
ABANKA VIPA D.D.
4.
RAIFFEISEN BANKA D.D.
ZAGREBŠKA 76
Pošta
1000
Kraj pošte
Skupni znesek
Matična upnikovih terjatev po
št.
stanju na dan
31.12.2010
Pravni temelj pridobitve ločitvene
pravice
LJUBLJANA
5446546
11.762.315,05
179.817,13 Pogodba o zastavi vrednostnih papirjev št.
DK 1284/2005-z, z dne 19.01.2006, na
podlagi katere je bila v centralnem registru
KDD vpisna pravica tretjega oz. pravnega
dejstva šifra: 17195, 30445, 33448, 34295,
za zavarovanje kredita DK 1284/2005
PRISTANIŠKA UL. 14 6000
KOPER
5092221
10.801.894,70
SLOVENSKA C.58
LJUBLJANA
5026024
3.981.304,46
5706491
5.429.698,33
4.120.910,00 Zastavna pogodba št. 1127/07 o zastavi
delnic, z dne 18.06.2007, na podlagi katere
je bila v centralnem registru KDD vpisana
pravica tretjega oz. pravnega dejstva šifra
23426, 34185 za zavarovanje kredita štev.
934/07-243435; Pogodba o zavarovanju
terjatve z zastavo terjatev, z dne
11.10.2010 za zavarovanje kredita štev.
934/07-243435
63.339,55 Pogodba o zastavi nematerializiranih
vrednostnih papirjev, z dne 07.06.2006, na
podlagi katere je bila v centralnem registru
KDD vpisana pravica tretjega oz. prvnega
dejstva šifra 18597, 35079 za zavarovanje
kreditov št. 3036901
137.744,85 Zastavna pogodba o zastavi vrednostnih
papirjev, z dne 18.01.2005, na podlagi
katere je bila v centralnem registru KDD
vpisana pravica tretjega oz. pravnega
dejstva šifra 16500, 34186, 36561, za
zavarovanje kredita št. 508/05-108
76.977,75 Zastavna pogodba o zastavi vrednostnih
papirjev, z dne 19.02.2009, na podlagi
katere je bila v centralnem registrju KDD
vpisana pravica tretjega oz. pravnega
dejstva za zavarovanje kredita št. 17/09138
3.546.178,30 Zastavna pogodba o zastavi vrednostnih
papirjev, z dne 12.03.2010, na podlagi
katere je bila v centralnem registru KDD
vpisna pravica tretjega oz. pravnega
dejstva šifra 41309, 41267, 38658, za
zavarovanje posojila po posojilni pogodbi
št. 1404/2009, Pogodba o zavarovanju
terjatve z zastavo terjatev, z dne
14.06.2010, za zavarovanje posojila po
posojilni pogodbi št. 1404/2009
745.707,59 Pogodba o zavarovanju terjatve z zastavo
terjatev, z dne 14.06.2010 za zavarovanje
posojila po posojilni pogodbi, z dne
30.07.2009
8.870.675,17
1000
2000 MARIBOR
2.104.652,42
5.
NADŠKOFIJA MARIBOR
SLOMŠKOV TRG 19
2000 MARIBOR
1118552
3.546.178,30
6.
BETNAVA D.O.O.
STRELIŠKA 150
2000 MARIBOR
2306182
745.707,59
SKUJPA J
Skupni znesek
ločitvenih terjatev
po stanju na dan
31.12.2010 na
osnovi cenitev za PP
38.371.750,85
Opis premoženja, ki je
predmet ločitvene pravice
zastavljeni so naslednji
vrednostni papirji s 1.vrstnim
redom: 1.591.302 ZVHR (šifra:
17195, 30445, 33448, 34295)
zastavljeni so naslednji
vrednostni papirji s 1. vrstnim
redom: 1,070.000 ZVHR (šifra:
23426, 34185), zastavljene so
terjatve s 1. vrstnim redom : do
Zvon dva holding d.d. v višini
4.000.000 EUR
zastavljeni so naslednji
vrednostni papirji s 1.vrstnim
redom: 560.527 ZVHR (šifra
18597, 35079)
zastavljeni so naslednji
vrednostni papirji s 1.vrstnim
redom: 1.218.981 ZVHR (šifra:
16500, 34186, 36561)*
zastavljeni so naslednji
vrednostni papirji s 1.vrstnim
redom: 681.219 ZVHR (šifra:
16500, 34186, 36561)*
zastavljeni so naslednji
vrednostni papirji s 1.vrstnim
redom: 684.076 ZVHR (šifra:
41309, 41267, 38658)
zastavljene so terjatve s 1.
vrstnim redom : do Zvon dva
holding d.d. v višini 4.000.000
EUR
zastavljene so terjatve s 1.
vrstnim redom : do Zvon dva
holding d.d. v višini 1.000.000
EUR
24
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
3.5. Seznam navadnih terjatev do dolžnika
Zap.
št.
Ime
Naslov
Pošta
Kraj pošte
Davčna
št.,Matična
št.
1
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA
D.D.
BANKA KOPER D.D.
RAIFFEISEN BANKA D.D.
ABANKA VIPA D.D.
NADŠKOFIJA MARIBOR
ODVETNIŠKA PISARNA
A.T.KEARNEY SVETOVANJE D.O.O.
ŽUPNIJSKI URAD SV.MIKLAVŽ NAD
LAŠKIM
ELEKTRO MARIBOR D.D.
RESTAVRIRANJE UMETNIN JANEZ
LESKOVAR S.P
MOBITEL D.D.
MERKUR TRGOVINA IN STORITVE
D.D.
BAUMGARTNER ORGELBAU
ŠMARTINSKA CESTA
140
PRISTANIŠKA UL. 14
ZAGREBŠKA 76
SLOVENSKA C.58
SLOMŠKOV TRG 19
TAVČARJEVA 6
DUNAJSKA 151
LAŽIŠČE 23
1000
LJUBLJANA
5446546
6000
2000
1000
2000
1000
1000
3272
KOPER
MARIBOR
LJUBLJANA
MARIBOR
LJUBLJANA
LJUBLJANA
RIMSKE TOPLICE
VETRINJSKA 2
VINARSKA 12
2000
2310
VILHARJEVA 23
CESTA NA
OKROGLO 7
NEUENREUTH
A.M.NR 22
DIMIČEVA 13
DROŽANJE 14 B
STRELIŠKA 150
GLOCKENGASSE 4D
8290
2000
SAVSKA 14
LIKOZARJEVA 3
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
21
GOSPODARSKA ZBORNICA
SLOVENIJE
HANAČEK DAMIJAN
T-2, d.o.o.
INDUSTRIE TEAM-MEDIEN UND
WERBUNG
LEITZ ORODJA D.O.O.
BISNODE, DRUŽBA ZA MEDIJE TER
POSLOVNE
DVORŠAK ANDREJ
22
23
HARTMAN JOŽICA
PODGORŠEK JOŽICA
16
17
18
19
20
Skupni
znesek
upnikovih
terjatev po
stanju na
dan
31.12.2010
0,00
Skupni znesek
navadnih
terjatev po
stanju na dan
31.12.2010 na
osnovi cenitev
za PP
11.582.497,92
Skupni znesek
poplačila
navadnih
terjatev
upnikov 50 %
5092221
5706491
5026024
1118552
1582275
2144263
0,00
873.870,68
2.033.159,57
103.653,87
25.662,60
9.093,21
3.000,00
6.680.984,70
8.193.498,83
5.951.124,48
103.653,87
25.662,60
9.093,21
3.000,00
3.340.492,35
4.096.749,43
2.975.562,25
51.826,94
12.831,30
4.546,61
1.500,00
MARIBOR
SLOVENSKA BISTRICA
5231698
3186725
2.174,44
847,28
2.174,44
847,28
1.087,22
423,64
1537
4202
LJUBLJANA
NAKLO
5524598
5003563
625,74
425,89
625,74
425,89
312,87
212,95
421,94
421,94
210,97
1000
NEUDROSSENFELD AVSTRIJA
LJUBLJANA
5021979
394,46
394,46
197,23
SEVNICA
MARIBOR
SALZBURG AVSTRIJA
1954598
387,60
286,62
217,50
387,60
286,62
217,50
193,80
143,31
108,75
4000
1001
KRANJ
LJUBLJANA
5928508
1786393
213,08
207,60
213,08
207,60
106,54
103,80
ZG.PORČIČ 114
2235
172,31
172,31
86,16
FALA 12 A
CIRKOVCE 1 N
2352
2326
SV. TROJICA V SLOV.
GORICAH
SELNICA OB DRAVI
CIRKOVCE
164,96
150,54
164,96
150,54
82,48
75,27
5.791.248,96
25
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
24
DVORŠAK DAMIJAN
ZG.PORČIČ 114
2235
25
26
27
28
29
KRPAN ZDENKO
BIRO CENTER, D.O.O., LJUBLJANA
MIBRA D.O.O.
EKART ANTON
JUHART JOŽE
9250
1000
2311
2327
2342
30
31
LESJAK TOMI
PEHAR RENATO
MARIBORSKA 17
DUNAJSKA 106
SLIVNIŠKA 6
BRUNŠVIK 38 C
KNUPLEŽEVA ULICA
6
VURBERK 36 C
UL. 8. FEBRUARJA 23
32
33
KUHL MLADEN
RANCA JANKO
34
BRUS JANJA
35
EDIBO D.O.O.
PREŠERNOVA 2/b
JEROVŠKOVA ULICA
2A
GAJ NAD
MARIBOROM 44 B
PESNICA 60A
36
37
38
JARENINSKI DOL 66
VINSKA POT 20
TIVOLSKA 50
40
ŠPES - PAVALEC HERMINA
HITER MATJAŽ
IUS SOFTWARE PRAVNE IN
POSLOVNE
MIHELAČ BOJAN
41
SUKIČ JOŽEF
42
43
44
45
ZEMLJIČ MATJAŽ
ADAM MIROSLAV
SCHACHERMAYER D.O.O.
PODSTENŠEK MATEJ
46
PURGAJ JURIJ
47
BUNDERLA DANILO
48
POTOČNIK ZMAGOMIR
49
PETROL SLOVENSKA NAFTNA
DRUŽBA
KOLARIČ KARL
50
143,59
143,59
71,80
143,59
141,02
140,66
138,34
125,82
143,59
141,02
140,66
138,34
125,82
71,80
70,51
70,33
69,17
62,91
123,97
122,07
123,97
122,07
61,99
61,04
2310
2000
SP. DUPLEK
MIKLAVŽ NA
DRAVKSEM POLJU
SLOVENSKA BISTRICA
MARIBOR
122,07
121,02
122,07
121,02
61,04
60,51
2354
BRESTERNICA
121,02
121,02
60,51
2211
5482224
120,00
120,00
60,00
2221
2342
1000
PESNICA PRI
MARIBORU
JARENINA
RUŠA
LJUBLJANA
5333482
118,83
118,83
117,18
118,83
118,83
117,18
59,42
59,42
58,59
KRAMBERGERJEVA
ULICA 8
UL. SVOBODE 19
2341
LIMBUŠ
113,46
113,46
56,73
2204
113,46
113,46
56,73
ROBIČEVA 62
NAD REKO 55
MOTNICA 6
FRANKOLOVSKA
ULICA 13
VELJKA VLAHOVIĆA
59
SPODNJI ŽERJAVCI
45 A
ULICA UBALDA
VRABCA 14
DUNAJSKA 50
2341
2000
1236
2000
MIKLAVŽ NA
DRAVSKEM POLJU
LIMBUŠ
MARIBOR
TRZIN
MARIBOR
113,46
112,91
106,66
106,63
113,46
112,91
106,66
106,63
56,73
56,46
53,33
53,32
2000
MARIBOR
106,52
106,52
53,26
2230
104,71
104,71
52,36
2000
LENART V SLOV.
GORICAH
MARIBOR
101,68
101,68
50,84
1000
LJUBLJANA
101,10
101,10
50,55
PREŽIHOVA 7
2000
MARIBOR
94,09
94,09
47,05
2241
2204
SV. TROJICA V SLOV.
GORICAH
GORNJA RADGONA
LJUBLJANA
HOČE
RAČE
RUŠE
5872812
5675600
5687870
5025796
26
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
51
52
53
KOTNIK VITOMIR
BRATUŠA MIROSLAV
BRECL JOŽEF
54
TRSTENJAK FRANČIŠKA
55
56
57
58
59
60
SLOVENIJALES TRGOVINA D.O.O.
ZAZIJAL DUŠAN
SLOMŠKOVA DRUŽBA d.o.o.
POTOČNIK SANDI
LETONJA ROBERT
GOLOB BORIS
61
SAUBERMACHER SLOVENIJA
D.O.O.
LUKMAN DRAGO
JEZERNIK JANKO
KOŠIR BRANKO
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
MAJCEN FRANC
OTO SPRAGER S.P.
MADISON SYSTEMS D.O.O.
WUERTH d.o.o., Trzin
HABERKORN ULMER D.O.O.
NIGRAD, JAVNO KOMUNALNO
PODJET
NOVA OBZORJA D.O.O.
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVOSEKRETARIAT
KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA
D.O.O.
NOVA KBM D.D.
SKUPAJ
FRAM 101 A
RUSKA UL. 37
BELOKRANJSKA
ULICA 51
MARKOVIČEVA
ULICA 15
PLEMLJEVA 8
GOZDNA ULICA 79
SLOMŠKOV TRG 3
STARA C. 91
POT K JELŠAM 9
CESTA OB LIPI 3,
ZRKOVCI
ULICA MATIJE
GUBCA 2
LAČA VES 11
HOČKA 10
PRVOMAJSKA
CESTA 22
BRATISLAVCI 13
PODUTIŠKA 35
KOSARJEVA 39
BRODIŠČE 25
VODOVODNA 7
ZAGREBŠKA 30
2313
2000
2000
FRAM
MARIBOR
MARIBOR
94,09
90,77
90,61
94,09
90,77
90,61
47,05
45,39
45,31
2000
MARIBOR
82,31
82,31
41,16
1000
2000
2000
2311
2311
2000
LJUBLJANA
MARIBOR
MARIBOR
HOČE
HOČE
MARIBOR
78,48
77,49
72,00
65,34
61,29
58,10
78,48
77,49
72,00
65,34
61,29
58,10
39,24
38,75
36,00
32,67
30,65
29,05
9000
MURSKA SOBOTA
58,06
58,06
29,03
2276
2311
1317
KOG
HOČE
SODRAŽICA
55,35
51,66
49,57
55,35
51,66
49,57
27,68
25,83
24,79
2257
1000
2000
1236
2000
2000
POLENŠAK
LJUBLJANA
MARIBOR
TRZIN
MARIBOR
MARIBOR
5300113
5943647
5654025
5795613
5066310
47,97
41,05
38,32
35,99
26,34
15,85
47,97
41,05
38,32
35,99
26,34
15,85
23,99
20,53
19,16
18,00
13,17
7,93
MIVKA 25
GLASERJEV TRG 7
TRŽAŠKA CESTA 21
1000
2311
1000
LJUBLJANA
HOČE
LJUBLJANA
1318977
5512905
2041421
13,50
12,23
8,76
13,50
12,23
8,76
6,75
6,12
4,38
UL. POHORSKEGA
BATALJONA 12
UL. VITA
KRAIGHERJA 4
2310
SLOVENSKA BISTRICA
5073162
6,78
6,78
3,39
2000
MARIBOR
5860580
2,40
2,40
1,20
3.059.456,89
32.560.532,57
16.280.266,31
5526671
1967355
5432391
27
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
3.6. Seznam zabilančnih ločitvenih obveznosti dolžnika
Zap.
št.
Ime
Naslov
Pošta
Kraj
pošte
Skupni znesek
Matična upnikovih terjatev
št.
po stanju na dan
31.12.2010
1.
NOVA KBM D.D.
Vita Kraigherja 4
2000 MARIBOR
5860580
2.
NOVA KBM D.D.
Vita Kraigherja 4
2000 MARIBOR
5860580
3.
NOVA KBM D.D.
4.
5.
6.
Opis premoženja, ki je predmet
ločitvene pravice
19.210,00 Dodatek št. 4/2005 k pogodbi o zastavi vrednostnih papirjev št.
18/2002, z dne 21.10.2005, na podlagi katere je bila v
zastavljeni so naslednji vrednostni
centralnem registru KDD vpisana pravica tretjega oz. pravnega
papirji s 1. vrstnim redom: 170.000
dejstva šifra 3887, 4389, za zavarovanje kreditov kreditojemalca ZVHR (šifra: 3887, 4389)
Krekova družba za storitve d.o.o.
2.850,09 Dodatek št. 2 k pogodbi o zastavi vrednostnih papirjev št.
20/2002, z dne 21.10.2005, na podlagi katerejega je bila v
centralnem registru KDD vpisana pravica tretjega oz. pravnega
dejstva šifra: 4165, za zavarovanje kreditov kreditojemalca
Krekova družba za storitve d.o.o.
zastavljeni so naslednji vrednostni
papirji s 1.vrstnim redom: 25.222
ZVHR (šifra: 4165)
2000 MARIBOR
5860580
40.906,00 Pogodba o zastavi vrednostnih papirjev št. 52/08, z dne
13.08.2008, na podlagi katereje je bila v centralnem registru KDD zastavljeni so naslednji vrednostni
vpisana pravica tretjega oz. pravnega dejstva šifra 29990, za
papirji s 1.vrstnim redom: 362.000
zavarovanje kreditov kreditojemalca Zvon dva holding d.d.
ZVHR (šifra: 29990)
BANKA CELJE D.D. VODNIKOVA 2
3000 CELJE
5026121
20.114,00 Pogodba o finančnem zavarovanju, z dne 18.05.2010, na podlagi
katere je bila v centralnem registru KDD vpisana pravica tretjega zastavljeni so naslednji vrednostni
oz. pravnega dejstva šifra: 5691, za zavarovanje kredita
papirji s 1. vrstnim redom: 178.000
kreditojemalca Krekova družba za storitve d.o.o.
ZVHR (šifra: 5691)
BANKA CELJE D.D. VODNIKOVA 2
3000 CELJE
5026121
14.690,00 Dodatek št. 1 k pogodbi o finančnem zavarovanju, z dne
31.08.2010, na podlagi katere je bila v centralnem registru KDD
vpisna pravica tretjega oz. pravnega dejstva šifra 32076, za
zavarovanje kreditov kreditojemalca Zvon dva holding d.d.
zastavljeni so naslednji vrednostni
papirji s 1.vrstnim redom: 130.000
ZVHR (šifra: 32076)
18.080,00 Zastavna pogodba o zastavi vrednostnih papirjev št. 31/09ZP/MB, z dne 28.10.2009, na podlagi katerje je bila v centralnem
registru KDD vpisana pravica tretjega oz. pravnega dejstva šifra:
11019 in 29485 za zavarovanje kreditov dolžnika Krekova družba
za storitve d.o.o.
zastavljeni so naslednji vrednostni
papirji s 1. in 2. vrstnim redom:
160.000 ZVHR (šifra: 11019, 29485
)
DEŽELNA BANKA
SLOVENIJE D.D.
SKUPAJ
Vita Kraigherja 4
Pravni temelj pridobitve ločitvene pravice
KOLODVORSKA 9
1000 LJUBLJANA 5349907
115.850,09
28
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
3.7. Seznam zabilančnih navadnih obveznosti dolžnika
Zap.š
t.
1.
2.
Ime
Naslov
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.TRG REPUBLIKE 2
HELIOS DOMŽALE D.D.
ŠMARTINSKA 140
SKUPAJ
Pošta
Kraj pošte
1000 LJUBLJANA
1000 LJUBLJANA
Matična št.
Dolžnik
5860571 ZVON ENA HOLDING D.D.
5446546 ZVON ENA HOLDING D.D.
Skupni znesek
upnikovih terjatev
po stanju na dan
31.12.2010
82.562.576,44
2.999.479,95
85.562.056,39
29
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
4. ZNESEK POVPREČNIH MESEČNIH STROŠKOV REDNEGA POSLOVANJA
DOLŽNIKA
Na podlagi 142. člena ZFPPIPP so v spodnji tabeli prikazani povprečni mesečni
stroški rednega poslovanja družbe Gospodarstvo Rast d.o.o. v zadnjem letu pred
bilančnim presečnim dnem 31.12.2010.
Postavka
Nabavna vrednost prodanega
blaga in materiala ter stroški
porabljenega materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Amortizacija
Drugi poslovni odhodki
SKUPAJ
1.1. - 31.12.
2009
1.1. - 31.12.
2010
168.357,79
194.734,43
928.735,83
36.348,81
5.988,18
1.334.165,04
157.547,51
292.549,30
862.715,58
33.631,47
5.237,24
1,351.681,10
povprečje
2009
14.029,82
16.227,87
77.394,65
3.029,07
499,02
111.180,43
povprečje
2010
13.128,96
24.379,11
71.892,97
2.802,62
436,44
112.640,10
Zaradi spremenjenega obsega poslovanja vodstvo družbe ocenjuje, da bodo
povprečni mesečni stroški poslovanja družbe v prihodnje nižji od povprečnih
mesečnih stroškov poslovanja v letu 2010.
Žig
Predsednik uprave
mag. Dušan Zazijal
30