NAČRT FINANČNEGA PRESTRUKTURIRANJA DRUŽBE

Comments

Transcription

NAČRT FINANČNEGA PRESTRUKTURIRANJA DRUŽBE
NAČRT FINANČNEGA PRESTRUKTURIRANJA
DRUŽBE GOSPODARSTVO RAST d.o.o.
Maribor, 29.04.2011
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Načrt finančnega prestrukturiranja
VSEBINA
Stran
1. Uvod........................................................................................................................3
1.1. Predstavitev družbe ..........................................................................................3
1.2. Predmet poslovanja in vzroki za nastali položaj................................................4
1.3. Analiza finančnega položaja .............................................................................4
1.3.1. Insolventnost ............................................................................................. 4
1.3.2. Prikaz računovodskih izkazov ................................................................... 7
2. Opis predloga prisilne poravnave......................................................................10
2.1 Zakonske osnove .............................................................................................10
2.2 Opis predloga prisilne poravnave za Gospodarstvo Rast d.o.o. ......................10
2.3. Razvrstitev terjatev po vrstah..........................................................................11
2.3.1. Prednostne terjatve ..................................................................................11
2.3.2. Podrejeni upniki ........................................................................................12
2.3.3. Izločitveni upniki .......................................................................................12
2.3.4. Ločitveni upniki .........................................................................................13
2.3.5. Navadni upniki ..........................................................................................14
2.3.6. Seznam zabilančnih obveznosti ...............................................................14
2.4. Predlog poravnave obveznosti........................................................................15
2.4.1. Terjatve, na katere prisilna poravnava ne učinkuje...................................15
2.4.2. Predlog PP z zmanjšanjem in odložitvijo zapadlosti terjatev ....................15
2.4.3. Viri za poplačilo obveznosti iz prisilne poravnave.....................................16
2.5. Prikaz učinkov metod finančnega prestrukturiranja.........................................17
3. Ocena deleža plačila nezavarovanih terjatev upnikov in rokov za njihovo
plačilo, če bi bil nad dolžnikom začet stečajni postopek.....................................19
3.1. Stečajna masa in možnost poplačila ...............................................................19
3.2. Mesečni stroški rednega poslovanja družbe ...................................................24
4. Opis drugih ukrepov finančnega prestrukturiranja ..........................................24
5.
Projekcija rezultatov poslovanja .....................................................................27
5.1 Projekcije izkaza poslovnega izida in bilance stanja ........................................27
5.2 Projekcija izkaza denarnih tokov (posredna metoda).......................................30
6.
Povzetek predloga prisilne poravnave ...........................................................31
2
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Načrt finančnega prestrukturiranja
1. Uvod
1.1. Predstavitev družbe
Osnovni podatki:
Firma
Skrajšana firma
Sedež
Pošta
Vrsta organizacije
Uprava
Telefon
Faks:
Elektronska pošta
Spletni naslov družbe
Predsednica nadzornega
sveta
Člani nadzornega sveta
Glavna dejavnost SKD
Transakcijski računi
GOSPODARSTVO RAST, proizvodnja, trgovina,
finance in storitve d.o.o.
GOSPODARSTVO RAST d.o.o.
SLOVENSKA ULICA 17
2000 MARIBOR
Družba z omejeno odgovornostjo
Mag. Dušan Zazijal, predsednik uprave
+386 059 080 200
+386 059 080 211
[email protected]
http:// www.gospodarstvo-rast.si
Mag. Danica Ozvaldič
Janez Lesnika, Greta Zapušek, Ivan Obal
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
2410 0900 4046 125 Raiffeisen bank d.d.
2900 0005 5293 834 UniCredit banka Slovenija d.d.
0510 0801 2715 625 Abanka Vipa d.d.
Matična številka
1189964000
Davčna številka
SI79699618
Datum ustanovitve
27.05.1997
Registrski organ
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU
Št. reg. vložka
1/10162/00
Osnovni kapital
29.627.775,00 EUR
ABC REVIZIJA d.o.o., Ljubljana
Revizijska hiša
Velikost družbe
Po kriterijih Zakona o gospodarskih družbah spada družba med velike družba, saj je
nadrejena družba drugi družbi in izdeluje skupinsko letno poročilo.
Lastniška struktura:
Na dan 31. 12. 2010 so družbeniki družbe:
- Nadškofija Maribor, Slomškov trg 19, 2000 Maribor – poslovni delež 51,74 %
- Škofija Celje, Prešernova ulica 23, 3000 Celje – poslovni delež 34,43%
- Škofija Murska Sobota, Gregorčičeva ulica 4, 9000 Murska Sobota – poslovni
delež 13,83%
3
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Načrt finančnega prestrukturiranja
1.2. Predmet poslovanja in vzroki za nastali položaj
Družba Gospodarstvo Rast posluje od leta 1997. V času svojega delovanja se je
dejavnost družbe spreminjala. Družba je izvedla večje finančne spremembe v času
2004-2005, z dokapitalizacijo (leta 2004) in nato s prevzemom družbe Zvona ena
holding d.d. (leta 2005). Za financiranje prevzema, se je družba precej zadolžila. V
naslednjih letih je Zvon ena holding d.d. redno izplačeval dividende, s katerimi je
družba tekoče poravnavala svoje obveznosti do bank. Z nastopom finančne in
gospodarske krize v svetu in posledično v Sloveniji, je v finančne težave zašla tudi
družba Zvon ena holding d.d. in v letu 2009 ni več izplačala dividend, kar je
posledično povzročilo finančne težave tudi družbi Gospodarstvo Rast d.o.o.. Že v letu
2009 je družba Gospodarstvo Rast d.o.o. ustvarila večjo izgubo (iz tekočega
poslovanja in iz razkoraka med finančnimi prihodki in odhodki), ki je zlasti posledica
oslabitve finančne naložbe v Zvon ena holding d.d..
V letu 2010 je družba izvajala naslednje dejavnosti:
-
proizvodnja orgel in orgelskih delov
restavriranje sakralnih objektov
pasarska dela
poslovne storitve in
upravljanje finančnih naložb.
Zaradi slabih poslovnih rezultatov profitnih enot je družba Gospodarstvo Rast d.o.o. v
začetku leta 2010 ustavila poslovanje na področju pasarstva (Pasarska delavnica).
Podobno je predvideno še za Restavratorsko in Orglarsko delavnico.
Poslovno leto 2010 je družba zaključila s skoraj 50 mio EUR izgube, predvsem kot
posledica oslabitev naložbe v Zvon ena holding in oslabitve depozita v Zvon dva
holding.
1.3. Analiza finančnega položaja
1.3.1. Insolventnost
Na podlagi podatkov, ki izkazujejo finančno in poslovno stanje družbe na dan
31.12.2010 je družba Gospodarstvo Rast d.o.o. na dan 31.12.2010 po kriterijih
insolventna v smislu 14. člena veljavnega Zakona o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Finančni in poslovni podatki
so prikazani v tem dokumentu in vsebujejo revidirane računovodske izkaze družbe
Gospodarstvo Rast d.o.o. na dan 31.12.2010. Revidirano bilanca stanja na dan
31.12.2010 je pripravila odgovorna vodja računovodstva v skladu s SRS in po
dostopnih podatkih.
1. Iz podatkov v revidiranih računovodskih izkazov družbe Gospodarstvo Rast d.o.o.
izhaja, da je družba Gospodarstvo Rast d.o.o. insolventna družba. Obstoj
insolventnosti je ugotovljen na podlagi 1. točke, 2. odstavka, 14. člena ZFPPIPP,
ki pravi, da je dolžnik trajneje nelikviden, če za več kot dva meseca zamuja z
4
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Načrt finančnega prestrukturiranja
izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20 % zneska
njegovih obveznosti, izkazanih v letnem poročilu za zadnje poslovno leto pred
zapadlostjo teh obveznosti. Trajnejša nelikvidnost družbe Gospodarstvo Rast
d.o.o. je podana, ker:
• Obveznosti družbe Gospodarstvo Rast d.o.o. na dan 31.12.2009 znašajo
36.678.771 EUR (podatek iz letnega poročila družbe);
• 20 % obveznosti družbe na dan 31.12.2009 znaša 7,335.742,20 EUR;
• Družba Gospodarstvo Rast d.o.o. ima na 31.12.2010 zapadle obveznosti
za več kot 2 meseca v skupni višini 11,479.666 EUR, kar presega 20 %
obveznosti družbe.
2. Iz podatkov v revidiranih izkazih poslovanja družbe Gospodarstvo Rast d.o.o.
nadalje izhaja, da je družba Gospodarstvo Rast d.o.o. insolventna družba tudi
na podlagi določil 1. točke, 3. odstavka, 14. člena ZFPPIPP, ki pravi, da je dolžnik
postal dolgoročno plačilno nesposoben, če je vrednost njegovega premoženja
manjša od vsote njegovih obveznosti (prezadolženost). Iz revidiranih
računovodskih izkazov družbe Gospodarstvo Rast d.o.o. izhaja, da ima družba
gospodarstvo Rast d.o.o. na dan 31.12.2010 premoženja v višini 3,838.874 EUR,
obveznosti pa v višini 41.491.801 EUR. Družba iz prikazanih podatkov ugotavlja,
da so obveznosti družbe višje od premoženja družbe.
3. Iz podatkov v revidiranih izkazih poslovanja družbe Gospodarstvo Rast d.o.o.
izhaja tudi, da je družba Gospodarstvo Rast d.o.o. insolventna družba tudi na
podlagi določil 2. točke, 3. odstavka, 14. člena ZFPPIPP, ki pravi, da je dolžnik
postal dolgoročno plačilno nesposoben, če je izguba tekočega leta skupaj s
prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala in te izgube ni
mogoče pokriti v breme prenesenega dobička ali rezerv (kapitalska neustreznost).
Iz revidiranih računovodskih izkazov družbe Gospodarstvo Rast d.o.o. –
revidirana bilanca stanja na dan 31.12.2010, izhaja, da znaša izguba tekočega
leta skupaj s prenesenimi izgubami 67,281.322 EUR, polovica osnovnega
kapitala družbe pa znaša 14,838.887,50 EUR. Te izgube ni mogoče pokriti v
breme prenesenega dobička ali rezerv, saj niso zadostne. Družba iz prikazanih
podatkov ugotavlja, da izguba družbe Gospodarstvo Rast d.o.o. na dan
31.12.2010 presega polovico osnovnega kapitala družbe in je ni mogoče pokriti v
breme prenesenega dobička ali rezerv.
4. Družba ne zamuja z izplačilom plač delavcem in s plačilom davkov in prispevkov,
ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati s plačilom plač delavcem.
Eksplicitno izjavljamo, da družba izplačuje plače delavcem in plačuje vse
obračunane prispevke v dogovorjenih rokih skladno s pogodbami o zaposlitvi,
tako v pogodbeni višini kakor v pogodbeno določenem roku za izplačilo plač.
Iz povedanega sledi da družba za več kot tri mesece:
1. ne zamuja s plačilom plač delavcem in
2. ne zamuja s plačilom davkov in prispevkov, ki jih mora izplačevalec
obračunati ali plačati hkrati s plačilom plač delavcem.
5
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Načrt finančnega prestrukturiranja
Uprava družbe meni, da so vzroki za nastanek insolventnosti družbe v naslednjem:
- družba Zvon ena holding d.d. ni izplačala dividend,
- zmanjšanje vrednosti naložb v družbi Zvon ena holding d.d. in Zvon dva holding
d.d.,
- povečanje odhodkov za obresti najetih posojil pri bankah,
- nezmožnost izterjave terjatve od dolžnika Zvon dva holding d.d. in
- neuspešni dogovori o reprogramiranju posojil.
Uprava družbe meni, da je vzrok za nastanek insolventnosti družbe Gospodarstvo
Rast d.o.o. tudi gospodarska kriza, ki je prizadela finančne holdinge in povzročila
težave družbe Zvon ene holding d.d., v kateri ima družba Gospodarstvo Rast d.o.o.
večinski delež. Delnice družbe Zvon ena holding d.d. so v celoti zastavljene.
Uprava družbe si bo prizadevala odpraviti insolventnost s konkretnimi ukrepi in sicer:
o reorganizacija celotnega delovanja družbe,
o z bankami doseči dogovor o moratoriju in reprogramiranju posojil z delnim
odpisom obveznosti,
o izterjava terjatev in
o dokapitalizacija družbe.
6
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Načrt finančnega prestrukturiranja
1.3.2. Prikaz računovodskih izkazov
Izkaz poslovnega izida v obdobju 01.01.2010 do 31.12.2010
7
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Načrt finančnega prestrukturiranja
Bilanca stanja na dan 31.12.2010
8
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Načrt finančnega prestrukturiranja
9
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Načrt finančnega prestrukturiranja
2. Opis predloga prisilne poravnave
V nadaljevanju podajamo zakonske okvirje in opis predloga prisilne poravnave.
2.1 Zakonske osnove
143. člen Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (ZFPPIPP), (Ur.l. RS št. 126/2007,59/2009, 26/2011).
(2) S predlogom prisilne poravnave mora dolžnik upnikom ponuditi najmanj 50
odstotno poplačilo v obdobju, ki ne sme biti daljše od štirih let.
(3) S predlogom prisilne poravnave mora dolžnik vsem upnikom ponuditi enak delež
plačila njihovih navadnih terjatev, enake roke za njihovo plačilo in obresti po enaki
obrestni meri od začetka postopka prisilne poravnave do poteka roka za njihovo
plačilo.
(4) Predlog prisilne poravnave mora vsebovati:
1. glede nezavarovanih terjatev upnikov:
– skupni znesek teh terjatev po stanju na bilančni presečni dan bilance stanja iz prve
:::alineje 1. točke prvega odstavka 142. člena tega zakona,
– delež plačila teh terjatev, roke za njihovo plačilo in obrestno mero, po kateri se
...obrestujejo terjatve upnikov v obdobju od začetka postopka prisilne poravnave do
poteka odloženega roka za njihovo plačilo,
2. opis in skupni znesek prednostnih terjatev in skupni znesek zavarovanih terjatev
ter navedbo, da za imetnike prednostnih in zavarovanih terjatev prisilna poravnava,
če bo potrjena, ne bo učinkovala,
3. opis in skupni znesek morebitnih podrejenih terjatev ter navedbo, da bodo
podrejene terjatve prenehale, če bo prisilna poravnava potrjena.
2.2 Opis predloga prisilne poravnave za Gospodarstvo Rast d.o.o.
Na podlagi temeljite analize obstoječega ekonomsko – finančnega položaja družbe
vodstvo ugotavlja, da je le s prisilno poravnavo in s tem z zmanjšanjem obveznosti
družbe možno sanirati podjetje do take mere, da bo ob vseh dodatnih ukrepih
sposobno zopet pozitivno poslovati.
Pripravljen je načrt finančne reorganizacije, ki vsebuje celoto ekonomsko – finančnih
metod, ki jih bo podjetje opravilo, da bi odpravil vzroke plačilne nesposobnosti in
prezadolženosti.
Končni cilj je :
- zagotoviti kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost podjetja;
- zagotoviti upnikom ugodnejše pogoje poplačila njihovih terjatev, kot če bi bil nad
podjetjem uveden stečajni postopek.
10
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Načrt finančnega prestrukturiranja
S predlogom prisilne poravnave bomo ponudili upnikom, da pristanejo na zmanjšanje
svojih navadnih terjatev in odložitev rokov za njihovo plačilo, pri čemer vsem
upnikom ponujamo enak delež plačila njihovih navadnih terjatev, enake roke za
njihovo plačilo in obresti po enaki obrestni meri od začetka postopka prisilne
poravnave do poteka roka za njihovo plačilo. Iz revidiranih računovodskih izkazov
družbe Gospodarstvo Rast d.o.o., je mogoče ugotovili status upnikov glede
zavarovanja na dan 31.12.2010, in njihovih terjatev.
Skupni znesek teh terjatev po stanju na bilančni presečni dan bilance stanja iz prve
alineje 1. točke prvega odstavka 142. člena tega zakona znaša 41,491.801 EUR.
Upoštevati je potrebno še zabilančne obveznosti v višini 85.677.906,48 EUR, kar
prav tako pomeni potencialne obveznosti, ki jih je potrebno v prisilni poravnavi
regulirati v skladu z določili ZFPPIPP in bremeni maso za poplačilo.
2.3. Razvrstitev terjatev po vrstah
Rekapitulacija terjatev po vrstah:
Skupni znesek
terjatev upnikov po
stanju na dan
31.12.2010
VRSTA TERJATEV UPNIKOV
PREDNOSTNE TERJATVE UPNIKOV
IZLOČITVENE TERJATVE UPNIKOV
LOČITVENE TERJATVE UPNIKOV
NAVADNE TERJATVE UPNIKOV
PODREJENE TERJATVE UPNIKOV
SKUPAJ
60.591
8.870.675
32.560.533
41.491.800
2.3.1. Prednostne terjatve
Prednostne terjatve so naslednje nezavarovane terjatve, na katere prisilna
poravnava ne učinkuje. V nadaljevanju so prikazane prednostne terjatve do dolžnika,
ki predstavljajo plače delavcem in pripadajoče davke in prispevke za obdobje
zadnjega meseca pred presečnim dnem. Prednostne terjatve znašajo 60.591 EUR
po posameznih postavkah pa predstavljajo:
11
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Načrt finančnega prestrukturiranja
v EUR
Ime
Obveznost za neto plače
Obveznosti za odtegljaje od neto plač
Obveznost za prispevke iz plač
Obveznost za davek iz plač (dohodnina )
Obveznost za prispevke na plače
SKUPAJ
Skupni znesek
upnikovih terjatev
po stanju na dan
31.12.2010
31.000
3.464
11.497
6.254
8.376
60.591
Zaradi varstva osebnih podatkov zneskov ne navajamo po posameznih zaposlenih.
2.3.2. Podrejeni upniki
Podrejene terjatve so nezavarovane terjatve, ki se na podlagi pravnega razmerja
med dolžnikom in upnikom, ko postane dolžnik insolventen, plačajo šele po plačilu
drugih nezavarovanih terjatev do dolžnika.
Podjetje nima upnikov, ki bi imeli podrejene terjatve.
2.3.3. Izločitveni upniki
Izločitveni upnik je upnik, ki v postopku zaradi insolventnosti uveljavlja izločitveno
pravico proti insolventnemu dolžniku. Izločitvena pravica je pravica lastnika premične
stvari od insolventnega dolžnika zahtevati, da mu izroči premično stvar, ki je v
posesti insolventnega dolžnika.
Podjetje nima izločitvenih upnikov.
12
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Načrt finančnega prestrukturiranja
2.3.4. Ločitveni upniki
Ločitveni upnik je upnik, ki v postopku zaradi insolventnosti uveljavlja terjatev,
zavarovano z ločitveno pravico. Zavarovana terjatev je terjatev upnika, ki je
zavarovana z ločitveno pravico.
Seznam upnikov podjetja, ki imajo svoje terjatve zavarovane z ločitveno pravico, ki je
prikazan v Prilogi 2.
Zneski ločitvenih upnikov so povzeti iz revidiranega poročila o finančnem stanju in
poslovanju družbe Gospodarstvo Rast d.o.o. na dan 31.12.2010, ki ga je revidiral
revizor.
V zvezi z opredelitvijo, v kolikšnem delu so lahko ti upniki obravnavani kot ločitveni
upniki obstaja naslednja podlaga:
»Položaj nekaterih ločitvenih upnikov v postopku prisilne poravnave je v poročilu o
finančnem položaju in poslovanju dolžnika (142. člen ZFPPIPP) opredeljen drugače,
kot pa v Načrtu o finančnega prestrukturiranja (145. člen ZFPPIPP). V poročilu so vsi
upniki z zavarovanji opredeljeni kot taki. Načrt finančnega prestrukturiranja jih pa na
podlagi 5. odstavka 20. člena ZFPPIPP, v povezavi s 3. odstavkom 213. člena
ZFPPIPP opredeljuje drugače, in sicer na način, da te terjatve smatra za
nezavarovane v delu, za katerega znesek terjatve presega vrednost premoženja, ki
je predmet ločitvene pravice.
Banke in ostali ločitveni upniki imajo tako ločitveno pravico in posledično zavarovane
terjatve samo na premoženju navedeno v Prilogi 2, v preostalem delu svoje terjatve
pa se obravnavajo kot navadne upnice (imajo nezavarovane terjatve oz. del terjatve)
in bodo poplačane sorazmerno z ostalimi upniki ter bo za njihovo navadno terjatev
učinkovala morebitna potrjena prisilna poravnava.«
Celotna vrednost ločitvenih upnikov na dan 31.12.2010 znaša 38.371.751 EUR.
Ugotavljamo, da so upniki z ločitveno pravico samo v višini 8.870.675 EUR, za
razliko, to je v višini 29.501.076 EUR pa so upniki z navadnimi terjatvami
(nezavarovani upniki).
13
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Načrt finančnega prestrukturiranja
2.3.5. Navadni upniki
Navadni upniki imajo do dolžnika navadne, nezavarovane terjatve. Nezavarovana
terjatev je terjatev upnika, ki ni zavarovana z ločitveno pravico na premoženju
dolžnika in na katere prisilna poravnava učinkuje.
Med navadne terjatve upnikov sodijo terjatve dobaviteljev, obveznosti do delavcev,
ki nimajo značaja prednostne terjatve (prevoz na delo, malica, prispevki in davki iz
oz. od plač starejši od 3 mesece ipd.), nezavarovane terjatve bank in drugih
kreditodajalcev, obresti do dobaviteljev in druge navadne terjatve do dolžnika.
Na dan 31.12.2010 imajo upniki do dolžnika navadne terjatve v višini 3.059.457 EUR.
K temu seznamu moramo dodati še ločitvene upnike za nezavarovani del terjatev,
kar pomeni skupaj 29.501.076 EUR navadnih terjatev do dolžnika Gospodarstvo
Rast d.o.o. Vsi navadni upniki skupaj so 32.560.533 EUR. V ta razred so uvrščene
terjatve navadnih upnikov, ki nimajo izločitvene in ločitvene pravice na premoženju
upnika in na katere prisilna poravnava učinkuje. Seznam navadnih upnikov je
priložen v Prilogi 1.
2.3.6. Seznam zabilančnih obveznosti
Družba ima od vseh zabilančnih obveznosti za 85.677.906 EUR takšnih, ki bi lahko
potencialno imeli vpliv na obveznosti družbe. Od slednjega zneska je za 85.568.056
EUR nezavarovanih navadnih upnikov in za 115.850 EUR zabilančnih ločitvenih
upnikov.
14
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Načrt finančnega prestrukturiranja
2.4. Predlog poravnave obveznosti
Dolžnik skladno s 143. členom ZFPPIPP svojim navadnim upnikom predlaga, da
pristanejo na zmanjšanje svojih navadnih terjatev in odložitev rokov za njihovo
plačilo.
Glede na zadnje spremembe 143. člena ZFPPIPP predvidevamo, da bo družba
poravnala 50% svojih obveznosti v roku štirih let.
Med obveznostmi so lahko tudi obveznosti, ki so v tožbenih oziroma sodnih procesih.
Eksplicitno izjavljamo, da s takšno navedbo ne prejudiciramo nikakršne dokončne
sodne odločbe, s čimer ne dovoljujemo te navedbe kot dokaz kakršnegakoli
vnaprejšnjega priznavanja naših (spornih) obveznosti do upnikov, kjer potekajo sodni
postopki.
Dolžnik upnikom s tem Načrtom finančne reorganizacije upnikom predlaga naslednjo
poravnavo obveznosti v postopku prisilne poravnave:
2.4.1. Terjatve, na katere prisilna poravnava ne učinkuje
Prisilna poravnava ne učinkuje na prednostne terjatve in na terjatve z ločitveno
pravico, razen če pride do sporazuma in dogovora z ločitvenimi upniki o odpovedi
ločitvene pravice (delno ali v celoti).
2.4.2. Predlog PP z zmanjšanjem in odložitvijo zapadlosti terjatev
Dolžnik s to prisilno poravnavo ponuja upnikom 50% poplačilo svojih obveznosti v
roku štirih let. Sredstva za poplačilo svojih obveznosti do upnikov bo dolžnik prejel od
dokapitalizacije družbe.
Obrestovanje preostanka navadnih terjatev po letni obrestni meri 0% od začetka
postopka prisilne poravnave do poteka roka za njihovo poplačilo.
Dolžnik se bo v postopku prisilne poravnave zavezal, da bo prednostne in ločitvene
terjatve poplačal 100%. V primeru, da bi ločitveni upniki zasegli vse zastavljene
vrednostne papirje, potem dokapitalizacija družbe ni smotrna, saj družba ne bi imela
več ključnega premoženja (naložbe v Zvon ena holding).
15
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Načrt finančnega prestrukturiranja
Obrazložitev predlagane metode prisilne poravnave:
V ekonomsko – finančni situaciji v kateri se nahaja dolžnik je finančno
prestrukturiranje z izvedbo dokapitalizacije edina možna pot reševanja dolžnika.
Z dokapitalizacijo dolžnika in drugimi ukrepi prestrukturiranja družbe se bodo
vzpostavili pogoji normalnega poslovanja družbe in predlaganega poplačila upnikov.
Razlogi za prej navedeno so naslednji:
•
•
•
Predvidevamo, da bo pravnomočni sklep o potrditvi prisilne poravnave stopil v
veljavo konec leta 2011. Ker je predvidena doba poplačila obveznosti upnikov
iz prisilne poravnave najkasneje v roku štirih let, bi bil skrajni rok poplačila
zadnji dan četrtega leta po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi.
Takšen procent poplačila tudi računovodsko omogoča kapitalsko ustreznost
vsebinsko, iz vidika zakona pa bo kapitalsko ustreznost potrebno prilagajati s
spremembo kategorij kapitala.
Predvidevamo, da bo družba morala zagotoviti tudi nekaj virov za poplačilo
nekaterih zabilančnih obveznosti, če bi bila unovčena v višini 115.850 EUR,
vendar ima družba regresne zahtevke do originalnih dolžnikov, tako da ne bo
prišlo do tolikšnega zmanjšanja premoženja.
2.4.3. Viri za poplačilo obveznosti iz prisilne poravnave
V predlogu prisilne poravnave bo dolžnik poplačal navadne upnike v višini 50% vseh
obveznosti.
Predvideni viri za denarno poplačilo:
-
poplačilo terjatev iz naslova prisilne poravnave družbe Zvon dva holding d.d. v
času 2013 – 2015,
dokapitalizacija družbe,
sredstva iz prodaje poslovno nepotrebnih sredstev in
dobiček leta 2014 in 2015.
Kot sestavni del dobička po projekcijah v poglavju 5.1 (dividenda) lahko pričakujemo
tudi s strani Zvona ena holding v primeru uspešno zaključene prisilne poravnave in
izvedbe finančnega prestrukturiranja ter izboljšanja tržnih pogojev delovanja Zvona
ena holding s pozitivnim poslovanjem te družbe.
Poslovodstvo družbe pa se zavezuje pridobiti soglasje ločitvenih upnikov za
uskladitev plačevanja obveznosti dolžnika do njih skladno z dinamiko pridobivanja
sredstev iz dokapitalizacije.
16
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Načrt finančnega prestrukturiranja
2.5.
Prikaz učinkov metod finančnega prestrukturiranja
Predračunska bilanca stanja na dan 31.12.2010
Predračunska bilanca stanja družbe na dan 31.12.2010 je izdelana ob predpostavki,
da bi na ta dan pričela učinkovati prisilna poravnava.
Pri izdelavi predračunske bilance stanja smo upoštevali naslednje spremembe:
- zmanjšajo se terjatev navadnih upnikov za 50%
v EUR
Vrsta terjatve
Vrednost
Zmanjšanje
Nova višina
terjatve
Dolgoročne in kratkoročne
obveznosti
32.560.533
16.280.267
16.280.267
Učinek prisilne poravnave pomeni 50% zmanjšanje dolgoročnih in kratkoročnih
obveznosti na vrednost 16.280.267 EUR, kar bo družba poravnala v štirih letih iz
naslova dokapitalizacije družbe. Te terjatve bi tako postale dolgoročne finančne
obveznosti. Z učinki prisilne poravnave bo družba zmanjšala preneseno izgubo.
17
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Načrt finančnega prestrukturiranja
18
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Načrt finančnega prestrukturiranja
3.
Ocena deleža plačila nezavarovanih terjatev upnikov in rokov za njihovo
plačilo, če bi bil nad dolžnikom začet stečajni postopek
Skladno s 3. točko 1. odstavka 145. člena ZFPPIPP je v tem delu NFP podana ocena
deleža poplačila nezavarovanih terjatev v eventualnem stečajnem postopku. V ta
namen je ocenjena stečajna masa in vsi stroški ter prednostna poplačila, ter na tej
osnovi ostanek mase za poplačilo navadnih terjatev in delež plačila navadnih
terjatev.
3.1.
Stečajna masa in možnost poplačila
Stečajna masa po 224. členu ZFPPIPP predstavlja vse premoženje stečajnega
dolžnika, ki se unovči za poplačilo stroškov stečaja in plačilo terjatev upnikov. Ocena
stečajne mase temelji na dejstvu, da stečajni upravitelj ne bi nadaljeval poslov
družbe, pač pa bi šlo v stečajnem postopku za unovčenje premoženja stečajnega
dolžnika.
Ocena stečajne mase je izdelana na osnovi bilančnih podatkov bilance stanja na dan
31.12.2010 in na osnovi ocene unovčljivosti posameznega segmenta premoženja ter
rokov v zvezi s tem. Predviden čas trajanja stečajnega postopka je 2 leti, kolikor bi
bilo po oceni potrebno, da se zaključijo vsi sodni postopki. Ocena vrednosti stečajne
mase je prikazana v tabeli v nadaljevanju z utemeljitvami:
•
•
•
•
•
•
•
•
Knjigovodska vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2010
znaša 290 EUR. Likvidacijsko vrednost NOO ocenjujemo na 0 EUR.
Knjigovodska vrednost zemljišč in zgradb na dan 31.12.2010 znaša 95.956
EUR. Likvidacijska vrednost zemljišč in zgradb na podlagi preizkušenega
ocenjevalca vrednosti nepremičnin znaša 171.735 EUR.
Knjigovodska vrednost opreme na dan 31.12.2010 znaša 61.159 EUR.
Likvidacijska vrednost opreme na podlagi preizkušenega ocenjevalca
vrednosti opreme znaša 73.140 EUR.
Likvidacijska vrednost dolgoročnih finančnih naložb Zvona ena holding je
ocenjena na podlagi borzne cene konec 2010 v skupni višini 771.940 EUR.
Rok prodaje v stečajnem postopku je ocenjen na 2 leti. Vse dolgoročne
finančne naložbe so zastavljene in bi v primeru stečaja kupnina šla za
poplačilo ločitvenih upnikov.
Knjigovodska vrednost vseh zalog na dan 31.12.2010 znaša 129.940 EUR. Po
naši presoji znaša likvidacijska vrednost zalog 129.940 EUR.
Likvidacijska vrednost kratkoročnih finančnih naložb je ocenjena na podlagi
informacije o 15% prisilni poravnavi Zvona dva holding v višini 2.005.140 EUR.
Poplačilo teh sredstev je odvisno od postopka prisilne poravnave Zvon dva
holding.
Kratkoročne poslovne terjatve skupaj znašajo 101.285 EUR. Po naši oceni je
likvidacijska vrednost kratkoročnih poslovnih terjatev 101.285 EUR.
Denarna sredstva so v stečajnem postopku na voljo takoj in sicer v višini 4.015
EUR.
19
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Načrt finančnega prestrukturiranja
Družba ima na dan 31.12.2010 za 500 EUR aktivnih časovnih razmejitev, ki
se nanašajo na DDV od prejetih predujmov. Likvidacijska vrednost bi bila po
naši oceni 0 EUR.
• Prilive iz regresnih pravic in izpodbojnih dejanj ocenjujemo v višini 75.000
EUR.
•
Stečajno maso ocenjujemo v višini 3.332.195 EUR.
20
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Načrt finančnega prestrukturiranja
Stroški stečaja
Stroški stečajnega postopka so skladno s 355. členom ZFPPIPP naslednji:
1. Stroški upravitelja, ki jih posebej določa Pravilnik o tarifi za odmero nagrade
upravitelja (Ur.l. 91/08) in Pravilnik o spremembi pravilnika (Ur.l. 53/09 z dne
10.7.2009) in obsega stroške prevoza, dnevnice, stroške pisarniškega
poslovanja – telefon, pisarniški material, kopiranje, ipd. in sicer v dejanski
višini. Ocenjujemo jih na 300 EUR mesečno za obdobje 2 let, kar znaša 7.200
EUR.
2. Stroški oseb, ki opravljajo posle za potrebe stečajnega postopka. Ocenjujemo,
da bi bilo v začetku postopka za tajniška in računovodska dela potrebne 2
osebi (okoli 6 mesecev) nato 1 oseba za nadaljnje obdobje 1,5 leta do
predvidenega konca stečaja. To pomeni 30 mesečnih plač in nadomestil v
povprečnem bruto znesku 1.500 EUR ter dodatnih 200 EUR ostalih mesečnih
stroškov poslovanja, skupaj je teh stroškov postopka 49.800 EUR.
3. Stroški elektrike, vode, ogrevanja, najemnina, letno 2.200 EUR, skupaj v dveh
letih 4.400 EUR.
4. Stroški cenitev finančnih naložb za prodajo v stečajnem postopku 7.000 EUR.
5. Pravdni stroški, ki bodo znašali vsaj okoli 10.000 EUR.
Stroški stečajnega postopka bi tako znašali 78.400 EUR.
Nagrada stečajnega upravitelja
Nagrada stečajnega upravitelja je določena s 4. odstavkom 103. člena ZFPPIPP,
Pravilnikom o tarifi za odmero nagrade upravitelja (Ur.l. 91/08 z dne 26.9.2008) in
Pravilnikom o spremembi pravilnika (Ur.l. 53/09 z dne 10.7.2009) in obsega:
1. Nadomestilo za izdelavo otvoritvenega poročila (5. člen Pravilnika). Kot osnovo
za izračun stroška smo upoštevali likvidacijsko vrednost premoženja družbe.
Strošek izdelave otvoritvenega poročila na podlagi te vrednosti znaša
maksimalno 3.332,20 EUR (0,1 % od 3.332.195 EUR oz. najmanj 1.420,50 EUR
in max 20.000 EUR).
2. Nadomestilo za preizkus terjatev (6. člen Pravilnika): kot osnovo za izračun smo
upoštevali skupno število upnikov iz prilog tega Načrta finančnega
prestrukturiranja, in sicer 75 upnikov. Po določilih pravilnika bi strošek preizkusa
terjatev znašal 6.392,25 EUR (5.208,50 EUR + 47,35 EUR x 25).
3. Nadomestilo za unovčenje stečajne mase in razdelitev (7. člen Pravilnika). Tudi
pri oceni te vrednosti smo upoštevali likvidacijsko vrednost premoženja družbe,
ter ocenili strošek nadomestila v višini 48.910,98 EUR (43.500 EUR + 0,5 % nad
2.250.000 EUR do likvidacijske vrednosti 3.332.195 EUR).
Glede na velikost družbe, obseg premoženja in število terjatev bi bila v primeru
stečaja družbe odmerjena nagrada v višini 58.635 EUR.
21
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Načrt finančnega prestrukturiranja
Prednostne terjatve
Po členu 21. členu ZFPPIPP so prednostne terjatve v primeru stečaja družbe
Gospodarstvo Rast d.o.o. so naslednje:
1. Plače in nadomestila za zadnje 3 mesece pred začetkom stečajnega postopka
in odpravnine bivšim zaposlenim. V našem primeru to predstavlja bruto
znesek za en mesece 60.590 EUR.
2. Plače za obdobje od začetka stečajnega postopka do poteka odpovednega
roka, ki je v stečajnem postopku lahko 15 dni, skupaj torej 30.295 EUR.
3. Odpravnine delavcem, ki jim bo delovno razmerje prekinjeno znaša z
obstoječo zakonodajo 170.000 EUR.
Skupaj znaša znesek prednostnih terjatev 260.885 EUR.
Ločitveni upniki in ločena poplačila
v EUR
VRSTA TERJATEV
Prednostne terjatve
Izločitvene terjatve
Ločitvene terjatve
Navadne terjatve
Podrejene terjatve
SKUPAJ
Skupni znesek terjatev
upnikov po stanju na dan
31.12.2010 na osnovi
cenitev za PP
60.591
8.870.675
32.560.533
41.491.800
Skupni znesek terjatev
upnikov po stanju na dan
31.12.2010 na osnovi
cenitev za stečaj
60.591
6.653.006
34.778.203
41.491.800
Po oceni poslovodstva in nekaterih drugih insolvenčnih postopkih se ločitveni upniki
tako predvidoma poplačajo v stečaju v višini 75 % vrednosti terjatev z ločitveno
pravico, kar znaša v našem konkretnem primeru 6.653.006 EUR iz unovčenja
premoženja, vendar stečajna masa zadošča le za poplačilo v višini 2.934.275 EUR.
Skupaj nezavarovanih terjatev upnikov šteto bilančno in zunajbilančno je 34.778.203
EUR.
Delež poplačila nezavarovanih terjatev v stečajnem postopku
Pri izračunu deleža poplačila navadnih terjatev upoštevamo dinamiko unovčitve
stečajne mase-iztržke po posameznih letih, dinamiko poplačil navadnih in vseh
ostalih terjatev ter na osnovi tega ocenimo sedanjo vrednost poplačil navadnih
terjatev.
22
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Načrt finančnega prestrukturiranja
Tabela: Dinamika poplačil v stečajnem postopku in ocena deleža poplačil
Delež poplačila navadnih upnikov v stečaju bi bil v višini 0 %, diskontirano poplačilo
navadnih upnikov v primeru stečaja 0 %. V prisilni poravnavi pa bi bili upniki
poplačani v višini 50 % (nediskontirano) v roku štirih let po pravnomočnosti potrjene
prisilne poravnave. Ob upoštevanju diskontne mere kot je bila uporabljena v primeru
stečaja, pa bi bili poplačani v višini 43,33 %, kar je evidentno da bi bili navadni upniki
v postopku prisilne poravnave poplačani bolje kot v stečaju.
23
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Načrt finančnega prestrukturiranja
3.2.
Mesečni stroški rednega poslovanja družbe
Na podlagi 6. točke 1. odstavka 142. člena ZFPPIPP so v spodnji tabeli podani
povprečni mesečni stroški rednega poslovanja družbe v zadnjem letu pred bilančnim
presečnim dnem.
Postavka
Nabavna vrednost prodanega
blaga in materiala ter stroški
porabljenega materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Amortizacija
Drugi poslovni odhodki
SKUPAJ
1.1. - 31.12.
2009
168.357,79
194.734,43
928.735,83
36.348,81
5.988,18
1.334.165,04
1.1. - 31.12.
2010
157.547,51
292.549,30
862.715,58
33.631,47
5.237,24
1,351.681,10
povprečje
2009
14.029,82
16.227,87
77.394,65
3.029,07
499,02
111.180,43
povprečje
2010
13.128,96
24.379,11
71.892,97
2.802,62
436,44
112.640,10
Tabela prikazuje vrednosti povprečnih mesečnih stroškov za posamezne postavke
na podlagi podatkov o stroških za obdobje od 1.1.2009 do 31.12.2010 in povprečne
mesečne stroške v obdobju dvanajstih mesecev leta 2010 po posameznih
postavkah.
4. Opis drugih ukrepov finančnega prestrukturiranja
Družba bo poleg izvedbe dokapitalizacije izvedla še nekaj drugih ukrepov
prestrukturiranja poslovanja.
Ukrep 1: Reorganizacija poslovanja
V družbi bomo zaradi slabih poslovnih rezultatov nekaterih poslovnih enot te enote
ukinili, delavce pa odpustili. Predvidevamo zaprtje Orglarske delavnice z začetkom
maja 2011, Restavratorske delavnice pa s sredino maja 2011. Kadrovski obseg
strokovnih služb bo tako nepotreben, zato se bo delavce odpustilo.
Časovni okvir: Aktivnosti glede zmanjšanja kadrov bomo izvedli do konca maja
2011.
Stroški izvedbe: Ocenjeni stroški so v višini 20.000 EUR.
Ocena učinkov izvedbe na odpravo vzrokov insolventnosti: Izvedba ukrepa bo
imela neposredni vpliv na zmanjšanje stroškov poslovanja v višini bruto mase za
plače, ki je znašala v zadnjem mesecu 68.500 EUR.
Ocena učinkov izvedbe na plačilno sposobnost: Izvedba ukrepa bo imela
neposredni vpliv na izboljšanje plačilne sposobnosti, saj bo družba imela znatno
manjše denarne izdatke.
24
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Načrt finančnega prestrukturiranja
Ukrep 2: Prodaja poslovno nepotrebnih sredstev
Zaradi zmanjšanja obsega dejavnosti družbe bo družba prodala poslovno
nepotrebna sredstva, večji del opreme in del zalog.
Časovni okvir: Aktivnosti prodaje bomo izvedli do konca maja 2011.
Stroški izvedbe: Posebnih stroškov pri prodaji ne predvidevamo.
Ocena učinkov izvedbe na odpravo vzrokov insolventnosti: Izvedba ukrepa
pomeni pridobitev dodatnih denarnih sredstev. Ocenjujmo, da bi lahko dobili z
realizacijo tega ukrepa 130.000 EUR denarja.
Ocena učinkov izvedbe na plačilno sposobnost: Izvedba ukrepa pomeni
izboljšanje plačilne sposobnosti.
Ukrep 3: Dokapitalizacija družbe
Uprava in NS sta na družbenike družbe naslovili prošnjo za dokapitalizacijo družbe. S
sklepom skupščine z dne 19.04.2011 je ta sprejela možnost dokapitalizacije v višini
do 22 mio EUR. Dokapitalizacija družbe bi bila izvedena s stvarnimi ali denarnimi
vložki, s strani obstoječih ali novih družbenikov, od katerih že imamo dokument z
izraženim interesom s strani tujega potencialnega vlagatelja.
Časovni okvir: Predvideno je, da bi se dokapitalizacija zgodila v naslednjih štirih
letih od pravnomočnosti sklepa o prisilni poravnavi.
Stroški izvedbe: Predvidevamo da bo potrebno vložiti 10.000 EUR v dodatno
pravno in strokovno svetovanje pri izvedbi tega ukrepa.
Ocena učinkov izvedbe na odpravo vzrokov insolventnosti: Z izvedbo ukrepa
predvidevamo odpravo vzrokov insolventnosti, predvsem pri neobračunavanju in
neplačevanju obresti na ločitvene obveznosti, ki bile iz tega naslova poplačane.
Ocena učinkov izvedbe na plačilno sposobnost: S tem ukrepom se bo bistveno
izboljšala plačilna sposobnost družbe.
Ukrep 4: Prestrukturiranje dolgov in znižanje obrestne mere
Zasledovali bomo cilj znižanja obrestne mere po dinamiki ničelne obrestne mere za
prvi dve leti, kasneje pa obresti po dogovoru s predvideno višino letnih obresti kot
sledi:
odpravo obresti za kredite s strani vseh upnikov, dogovor o moratoriju na servisiranje
dolga in reprogram kreditov.
Stroški izvedbe: Predvidevamo da bo potrebno vložiti 5.000 EUR v dodatno pravno
in strokovno svetovanje pri doseganju tovrstnih finančnih aranžmajev.
25
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Načrt finančnega prestrukturiranja
Časovni okvir: Izvedbo tega ukrepa pričakujemo do konca novembra 2011.
Ocena učinkov izvedbe na odpravo vzrokov insolventnosti: Izvedba ukrepa bo
imela posredni vpliv na vzroke insolventnosti, saj učinkovitejše finančno delovanje
družbe pripomore k odpravi insolventnosti.
Ocena učinkov izvedbe na plačilno sposobnost: Ukrep bo imel v začetku potrebo
po likvidnih sredstvih. Učinek izvedbe na plačilno sposobnost družbe pa se kaže v
zmanjševanju skupnih odhodkov delovanja družbe na letni ravni, zaradi zniževanja
skupne obrestne mere.
Ukrep 5: Opravljanje dejavnosti poslovnega in finančnega svetovanja
Poleg predhodno omenjenih ukrepov bomo iskali dodatne možnosti za prihodke.
Iskali bomo možnosti za opravljanje storitev poslovnega in finančnega svetovanja.
Stroški izvedbe: V kolikor se bodo omenjene storitve izvajale s kadri družbe, potem
razen stroškov dela in manjših stroškov materiala drugih stroškov ne predvidevamo.
Časovni okvir: Izvajanje te aktivnosti planiramo za čas 2012-2015.
Ocena učinkov izvedbe na odpravo vzrokov insolventnosti: Z zastavljenim ciljem
želimo povečati prihodke družbe in izboljšati poslovanje družbe.
Ocena učinkov izvedbe na plačilno sposobnost: Izvajanje cilja bo imela v vpliv na
doseganje pozitivnega denarnega toka.
Poslovanje dolžnika po pravnomočnosti sklepa o potrditvi sklepa prisilne
poravnave
Dolžnik bo po pravnomočnosti prisilne poravnave in do izteka roka za poplačilo
upnikov skrbel za izvedbo zastavljenih ciljev in ukrepov. Dodatni napori bodo vloženi
v pridobivanje novih prihodkov.
Dolžnik bo po pravnomočnosti sklepa o potrditvi sklepa prisilne poravnave do
dolžnika opravljal svojo dejavnost upravljanja premoženja in poslovnega svetovanja.
26
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Načrt finančnega prestrukturiranja
5.
Projekcija rezultatov poslovanja
5.1
Projekcije izkaza poslovnega izida in bilance stanja
Projekcija izkaza poslovnega izida za obdobje 2011-2015 v EUR
v EUR
2011
2012
2013
2014
2015
POSLOVNI PRIHODKI
160.000
60.000
60.000
60.000
60.000
Čisti prihodki od prodaje
150.000
0
0
0
0
Drugi poslovni prihodki
10.000
60.000
60.000
60.000
60.000
POSLOVNI ODHODKI
470.000
56.000
56.000
86.000
86.000
60.000
0
0
Stroški storitev
100.000
12.000
12.000
24.000
24.000
Stroški dela
300.000
42.000
42.000
60.000
60.000
10.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
0
0
0
0
4.000
-26.000
-26.000
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala
Prevrednotovalni poslovni odhodki
Drugi poslovni odhodki
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA (EBIT)
-310.000
4.000
Finančni prihodki
0
0
0 2.000.000 2.000.000
Finančni odhodki
0
0
0
ČISTI POSLOVNI IZID IZ REDNEGA POSLOVANJA
240.000
120.000
-310.000
4.000
Drugi prihodki
0
0
0
0
0
Drugi odhodki
0
0
0
0
0
SKUPNI PRIHODKI
160.000
60.000
60.000 2.060.000 2.060.000
SKUPNI ODHODKI
470.000
56.000
56.000
-310.000
4.000
Davek od dobička
0
800
800
346.800
370.800
Odloženi davki
0
0
0
0
0
-310.000
3.200
CELOTNI POSLOVNI IZID
ČISTI POSLOVNI IZID
4.000 1.734.000 1.854.000
326.000
206.000
4.000 1.734.000 1.854.000
3.200 1.387.200 1.483.200
27
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Načrt finančnega prestrukturiranja
Projekcija bilance stanja na dan 31.12. za obdobje 2011-2015 v EUR
v EUR
z učinki PP
31.12.2010
Predračunska
bilanca
2011
2012
2013
2014
2015
SREDSTVA
25.838.874
25.838.874
25.586.729
23.571.729
21.574.729
20.936.062
3.264.920
A. STALNA SREDSTVA
22.929.345
22.929.345
22.867.940
20.867.940
18.867.940
16.867.940
867.940
290
290
0
0
0
0
0
I. Neopredmetena osnovna sredstva
II. Opredmetena osnovna sredstva
157.115
157.115
96.000
96.000
96.000
96.000
96.000
III. Dolgoročne finančne naložbe
771.940
771.940
771.940
771.940
771.940
771.940
771.940
22.000.000
22.000.000
22.000.000
20.000.000
18.000.000
16.000.000
0
IV. Dolgoročne poslovne terjatve (za dokapitalizacijo)
B. GIBLJIVA SREDSTVA
2.909.029
2.909.029
2.718.789
2.703.789
2.706.789
4.068.122
2.396.980
I. Zaloge
129.940
129.940
20.000
0
0
0
0
II. Poslovne terjatve
101.285
101.285
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
2.673.789
2.673.789
2.673.789
2.673.789
2.673.789
4.028.122
2.336.980
4.015
4.015
15.000
20.000
23.000
30.000
50.000
C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
500
500
0
0
0
0
0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
25.838.873
25.838.873
25.586.729
23.571.729
21.574.729
20.936.062
3.264.920
626.720
626.720
316.720
319.920
323.120
1.710.320
3.193.520
I. Vpoklican kapital
29.627.775
626.720
626.720
626.720
626.720
626.720
626.720
dokapitalizacija
22.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.149.942
0
0
-310.000
-306.800
-303.600
1.083.600
-49.851.113
0
-310.000
3.200
3.200
1.387.200
1.483.200
0
0
0
0
0
0
0
C. FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI
25.211.533
25.211.533
25.269.389
23.251.809
21.251.609
19.225.742
71.400
I. Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti
25.150.942
25.150.942
23.150.942
21.150.942
19.150.942
17.150.942
0
25.150.942
25.150.942
23.150.942
21.150.942
19.150.942
17.150.942
0
III. Kratkoročne finančne naložbe
IV. Dobroimetja pri banka, čeki in gotovina
A. KAPITAL
II. Rezerve iz dobička
III. Preneseni čisti dobiček
IV. Čisti dobiček poslovnega leta
B. REZERVACIJE
a. finančne obveznosti
b. poslovne obveznosti
II. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti
a. finančne obveznosti
b. poslovne obveznosti
D. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Zunajbilančne obveznosti
0
0
0
0
0
0
0
60.591
60.591
2.118.447
2.100.867
2.100.667
2.074.800
71.400
60.591
60.591
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
0
0
0
118.447
100.867
100.667
74.800
71.400
620
620
620
0
0
0
0
88.799.996
88.799.996
88.799.996
88.799.996
88.799.996
88.799.996
88.799.996
Projekcija bilance stanja in izkazov poslovnega izida družbe za obdobje 20112015 temelji na naslednjih predpostavkah:
Poslovanje družbe bo v prihodnjih letih usmerjeno zlasti v upravljanje svojih naložb
ter pridobivanje dodatnih prihodkov iz naslova poslovnega svetovanja.
V trenutnih razmerah je premoženje družbe vezano na naložbo v Zvon ena holding,
zato je cilj družbe z dobrim upravljanjem doseči večjo ceno te naložbe.
28
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Načrt finančnega prestrukturiranja
Predračunska bilanca
Predračunska bilanca stanja je narejena ob predpostavki, da bi učinki prisilne
poravnave učinkovali že na presečni dan, to je 31.12.2010. Ti učinki so 50 % odpisov
obveznosti do navadnih upnikov v višini 16.280.267 EUR in kategorija nevpoklicani
osnovni kapital v višini 22.000.000 EUR, zaradi česar se kapitalska ustreznost
družbe znova vzpostavi (vključujoč spremembo kategorij kapitala, kar je razvidno iz
dodatne kolone v projekciji). Kratkoročne obveznosti iz naslova prisilne se spremenijo
v dolgoročne obveznosti, na kratkoročnih obveznostih pa ostanejo le obveznosti do
prednostnih upnikov.
Leto 2011
Družba bo v letu 2011 skoraj celotno leto v postopku prisilne poravnave, za katerega
predvidevamo da bo trajal do konca leta in bo pravnomočnost potrjene prisilne
poravnave konec leta 2011. V tem obdobju nastajajo določeni izredni odhodki
povezani z postopkom zaradi insolventnosti in jih v prihodnjih projekcijah za
naslednja leta ne bo. Družba bo odprodala del opreme in del zaloge materiala.
Družba bo poslovala v tem letu z določeno izgubo zaradi rezultatov poslovanja za
obdobje januar – maj, ko se je družba prestrukturirala. Družba bo v tem letu
odplačala prednostne terjatve v višini 60.591 EUR in uredila pa bo tudi dolžniško
upniška razmerja z bankami, v smislu prestrukturiranja svojih dolgov (kot
predhodnica dokapitalizacije).
Leto 2012
Po potrjeni prisilni poravnavi se bo družba v letu 2012 usmerila v pridobivanje
dodatnih prihodkov iz naslova svetovanja. Ocenjujemo, da bo lahko iz tega naslova
ustvarila 5.000 EUR mesečnih prihodkov. Stroški poslovanja za to leto pa bodo
minimalni. Družba bo leto zaključila z minimalnim dobičkom. Prišlo bo do likvidnostne
dokapitalizacije družbe v višini 2.000.000 EUR, kar se bo porabilo za delno odplačilo
obveznosti do ločitvenih upnikov na podlagi predhodno sklenjenega sporazuma.
Leto 2013
Poslovanje družbe v 2013 bo slonelo na podobnih ciljih in rezultatih kot v letu 2012,
vendar v cilju, da bo hčerinska družba poskušala ustvariti dobiček, ki bi bil potem v
naslednjem letu, delu predmet delitve dividende. Družba bo leto zaključila z
minimalnim dobičkom. Prišlo bo do likvidnostne dokapitalizacije družbe v višini
2.000.000 EUR, kar se bo porabilo za delno odplačilo obveznosti do ločitvenih
upnikov na podlagi predhodno sklenjenega sporazuma.
Leto 2014
V letu 2014 se bodo nekoliko povečali stroški poslovanja (stroški storitev in dela).
Bistven vpliv na rezultate poslovanja pa bo imela izplačana dividenda v višini cca 2,0
mio EUR. Družba bo ustvarila čistega poslovnega izida za cca 1,4 mio EUR. Prišlo
bo do likvidnostne dokapitalizacije družbe v višini 2.000.000 EUR, kar se bo porabilo
za delno odplačilo obveznosti do ločitvenih upnikov na podlagi predhodno
sklenjenega sporazuma.
29
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Načrt finančnega prestrukturiranja
Leto 2015
Poslovanje družbe bo v tem letu podobno kot v letu 2014, z vidika ustvarjanja
prihodkov in odhodkov. Družba bo ustvarila čistega poslovnega izida za cca 1,5 mio
EUR. Družba bo poplačala vse obveznosti iz naslova prisilne poravnave do navadnih
upnikov, prav tako pa dokončno poplačala vse obveznosti do ločitvenih upnikov.
Družba bo imela še vedno čez 3 mio EUR sredstev, kar je lahko teoretična rezerva
za eventualno vnovčenje zunajbilančnih navadnih obveznosti, za katere sicer obstaja
manj kot 50 % verjetnost vnovčitve.
Iz opisanih aktivnosti in ukrepov ter predstavljeno projekcijo poslovanja lahko
razberemo, da je na podlagi ukrepov prisilne poravnave družba odpravila vzroke
kapitalske neustreznosti in prezadolženosti ter začela dosegati pozitivno poslovanje.
Ob tem nismo zajeli možne pozitivne spremembe vrednosti naložbe v Zvon ena
holding kot posledica finančnega prestrukturiranja te družbe in izvedene prisilne
poravnave.
5.2 Projekcija izkaza denarnih tokov (posredna metoda)
Projekcija izkaza denarnih tokov za obdobje 2011-2015 v EUR
(v EUR)
2011
2012
2013
2014
2015
A. Denarni tokovi pri poslovanju
a) Postavke izkaza poslovnega izida
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn.) in finančni odh. iz posl. obveznosti
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih
160.000
(460.000)
-
60.000
(56.000)
(800)
60.000
(56.000)
(800)
60.000
(86.000)
60.000
(86.000)
(346.800)
(370.800)
(372.800)
(396.800)
2.000.000
2.000.000
16.000.000
-
-
(300.000)
3.200
3.200
(21.908.715)
2.000.000
-
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter
odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja
Začetne manj končne poslovne terjatve
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve
Začetne manj končne zaloge
Končni manj začetni poslovni dolgovi
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)
500
109.940
(1.282.568)
-
20.000
(17.580)
(620)
(200)
(25.867)
(3.400)
-
-
-
(23.080.843)
2.001.800
1.999.800
1.974.133
15.996.600
(23.380.843)
2.005.000
2.003.000
1.601.333
15.599.800
-
-
2.000.000
-
2.000.000
-
B. Denarni tokovi pri naložbenju
a) Prejemki pri naložbenju
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb
b) Izdatki pri naložbenju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)
147.115
-
-
-
-
1.691.142
147.115
-
-
2.000.000
3.691.142
-
-
-
-
(1.354.333)
(95.710)
-
-
(1.354.333)
51.405
-
-
645.667
3.691.142
38.280.267
7.530.554
-
-
-
-
45.810.821
-
-
(95.710)
-
-
-
C. Denarni tokovi pri financiranju
a) Prejemki pri financiranju
Prejemki od vplačanega kapitala
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti
-
-
b) Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)
(22.470.398)
(2.000.000)
-
(2.000.000)
-
(240.000)
(2.000.000)
-
(120.000)
(17.150.942)
(2.000.000)
(22.470.398)
(2.000.000)
(2.000.000)
(2.240.000)
(19.270.942)
23.340.423
(2.000.000)
(2.000.000)
(2.240.000)
(19.270.942)
Č. Končno stanje denarnih sredstev
15.000
20.000
23.000
30.000
50.000
x)
y)
10.985
4.015
5.000
15.000
3.000
20.000
7.000
23.000
20.000
30.000
Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)
Začetno stanje denarnih sredstev
30
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Načrt finančnega prestrukturiranja
6.
Povzetek predloga prisilne poravnave
Na koncu podajamo še kratek pregled (na podlagi obvezne vsebine Načrta
finančnega prestrukturiranja iz 145. člena ZFPPIPP) v katerem poglavju Načrta se
nahajajo vsebine, ki jih zakon predpisuje.
1. točka 145. člena: opis dejstev in okoliščin, iz katerih izhaja, da je dolžnik
insolventen
Dejstva in okoliščine poslovanja, opisane v poglavju 1.2 jasno kažejo na
prezadolženost (ker je vrednost premoženja družbe manjša od vsote obveznosti).
Izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami je dosegla več kot polovico
osnovnega kapitala in te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička ali
rezerv (dolgoročna plačilna nesposobnost in kapitalska neustreznost iz vidika
zakona, ker je v primeru družbe kapital nižji od polovice osnovnega kapitala).
2. točka 145. člena: predlog prisilne poravnave v skladu s 143. in 144. členom
ZFPPIPP
Predlog prisilne poravnave je naveden v poglavju 2.3. in 2.4 Dolžnik ponuja
upnikom prisilno poravnavo kot je to navedeno v nadaljevanju:
Upniki razreda A so prednostni po 21. členu ZFPPIPP :
Na obveznosti do upnikov razreda A (prednostne terjatve – plače neto zneski, davki
in prispevki) v skupni višini 60.591 EUR prisilna poravnava, če bo le-ta potrjena, ne
bo učinkovala in bodo poplačani v 100 % višini.
Upniki razreda B ločitveni upniki:
Na obveznosti do upnikov razreda B (ločitveni upniki) v skupni višini 8.870.675 EUR
prisilna poravnava, če bo le ta potrjena ne bo učinkovala in bodo poplačani v 100 %
višini.
Upniki razreda C navadni upniki:
Upnikom razreda C (navadni upniki imetniki nezavarovanih terjatev) v skupni višini
32.560.533 EUR družba ponuja prisilno poravnavo z zmanjšanjem in odložitvijo
zapadlosti terjatev in sicer:
1. Zmanjšanje svojih navadnih terjatev za 50 %;
2. Odlog plačila preostanka terjatev (50%) najkasneje do konca četrtega leta po
pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi.
3. Obrestovanje preostanka navadnih terjatev po letni obrestni meri 0 % od začetka
postopka prisilne poravnave do poteka roka za njihovo poplačilo.
Vse morebitne dodatne terjatve upnikov (zabilančne obveznosti), katerih obstoj bi se
eventualno ugotovil v prihodnosti, bodo uvrščene v razred C in poplačane v skladu s
potrjeno prisilno poravnavo. Dolžnik v tem Načrtu finančnega prestrukturiranja ne
ponuja alternativnega predloga prisilne poravnave s pretvorbo v deleže po 5. alineji
144. člena ZFPPIPP. Če bi se za to odločil na podlagi naknadno upoštevanih
dejstev, pa bi zaprosil sodišče za dopolnitev Načrta finančnega prestrukturiranja, v
katerem bi ta alternativni predlog podrobneje predstavil.
31
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Načrt finančnega prestrukturiranja
3. točka 145. člena: ocena deleža plačila nezavarovanih terjatev upnikov in
rokov za njihovo poplačilo, če bi bil nad dolžnikom začet stečajni postopek
Ocena deleža in rokov za poplačilo, če bi bil nad dolžnikom začet stečajni postopek,
so opisana v poglavju 3.1. Glede na navedene vire poplačil v postopku prisilne
poravnave je jasno, da bo bodoče poslovanje s premoženjem dolžnika, v postopku
prisilne poravnave in izvedbe Načrta finančnega prestrukturiranja, omogočilo višje
poplačilo upnikov kot bi ga v stečajnem postopku.
4. in 5. točka 145. člena: opisi in obrazložitev drugih ukrepov finančnega
prestrukturiranja, ki jih bo dolžnik izvedel se nahajajo v poglavju 4. Dejstva in
okoliščine, iz katerih izhaja, da bo dolžnik sposoben izpolniti vse svoje obveznosti v
skladu s predlagano prisilno poravnavo so navedena v vsakem posameznem
poglavju.
Na osnovi navedenega predlagamo upnikom, da potrdijo predloženi Načrt
finančnega prestrukturiranja in na osnovi možnosti in zmožnosti predlagano višino,
roke in način poplačila naših obveznosti.
Žig
Predsednik uprave
mag. Dušan Zazijal
32
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Načrt finančnega prestrukturiranja
PRILOGA 1: Seznam navadnih upnikov na dan 31.12.2010
Zap.
št.
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Ime
Naslov
Pošta
Kraj pošte
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA
D.D.
BANKA KOPER D.D.
RAIFFEISEN BANKA D.D.
ABANKA VIPA D.D.
NADŠKOFIJA MARIBOR
ODVETNIŠKA PISARNA
A.T.KEARNEY SVETOVANJE D.O.O.
ŽUPNIJSKI URAD SV.MIKLAVŽ NAD
LAŠKIM
ELEKTRO MARIBOR D.D.
RESTAVRIRANJE UMETNIN JANEZ
LESKOVAR S.P
MOBITEL D.D.
MERKUR TRGOVINA IN STORITVE
D.D.
ŠMARTINSKA CESTA
140
PRISTANIŠKA UL. 14
ZAGREBŠKA 76
SLOVENSKA C.58
SLOMŠKOV TRG 19
TAVČARJEVA 6
DUNAJSKA 151
1000
6000
2000
1000
2000
1000
1000
LAŽIŠČE 23
VETRINJSKA 2
BAUMGARTNER ORGELBAU
GOSPODARSKA ZBORNICA
SLOVENIJE
HANAČEK DAMIJAN
T-2, d.o.o.
INDUSTRIE TEAM-MEDIEN UND
WERBUNG
LEITZ ORODJA D.O.O.
BISNODE, DRUŽBA ZA MEDIJE TER
POSLOVNE
DVORŠAK ANDREJ
Davčna
št.,Matična
št.
Skupni
znesek
upnikovih
terjatev po
stanju na
dan
31.12.2010
Skupni znesek
navadnih
terjatev po
stanju na dan
31.12.2010 na
osnovi cenitev
za PP
Skupni znesek
poplačila
navadnih
terjatev
upnikov 50 %
LJUBLJANA
KOPER
MARIBOR
LJUBLJANA
MARIBOR
LJUBLJANA
LJUBLJANA
5446546
5092221
5706491
5026024
1118552
1582275
2144263
0,00
0,00
873.870,68
2.033.159,57
103.653,87
25.662,60
9.093,21
11.582.497,92
6.680.984,70
8.193.498,83
5.951.124,48
103.653,87
25.662,60
9.093,21
5.791.248,96
3.340.492,35
4.096.749,43
2.975.562,25
51.826,94
12.831,30
4.546,61
3272
2000
RIMSKE TOPLICE
MARIBOR
5231698
3.000,00
2.174,44
3.000,00
2.174,44
1.500,00
1.087,22
VINARSKA 12
VILHARJEVA 23
CESTA NA
OKROGLO 7
NEUENREUTH
A.M.NR 22
2310
1537
SLOVENSKA BISTRICA
LJUBLJANA
3186725
5524598
847,28
625,74
847,28
625,74
423,64
312,87
4202
NAKLO
NEUDROSSENFELD AVSTRIJA
5003563
425,89
425,89
212,95
421,94
421,94
210,97
DIMIČEVA 13
DROŽANJE 14 B
STRELIŠKA 150
1000
8290
2000
LJUBLJANA
SEVNICA
MARIBOR
5021979
1954598
394,46
387,60
286,62
394,46
387,60
286,62
197,23
193,80
143,31
GLOCKENGASSE 4D
SAVSKA 14
4000
SALZBURG AVSTRIJA
KRANJ
5928508
217,50
213,08
217,50
213,08
108,75
106,54
LIKOZARJEVA 3
1001
1786393
207,60
207,60
103,80
ZG.PORČIČ 114
2235
172,31
172,31
86,16
LJUBLJANA
SV. TROJICA V SLOV.
GORICAH
33
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Načrt finančnega prestrukturiranja
22
23
HARTMAN JOŽICA
PODGORŠEK JOŽICA
24
DVORŠAK DAMIJAN
25
26
27
28
KRPAN ZDENKO
BIRO CENTER, D.O.O., LJUBLJANA
MIBRA D.O.O.
EKART ANTON
29
JUHART JOŽE
30
LESJAK TOMI
31
PEHAR RENATO
32
KUHL MLADEN
33
RANCA JANKO
34
BRUS JANJA
35
EDIBO D.O.O.
36
37
ŠPES - PAVALEC HERMINA
HITER MATJAŽ
IUS SOFTWARE PRAVNE IN
POSLOVNE
38
40
MIHELAČ BOJAN
41
SUKIČ JOŽEF
42
43
44
ZEMLJIČ MATJAŽ
ADAM MIROSLAV
SCHACHERMAYER D.O.O.
45
PODSTENŠEK MATEJ
46
PURGAJ JURIJ
47
BUNDERLA DANILO
48
POTOČNIK ZMAGOMIR
FALA 12 A
CIRKOVCE 1 N
2352
2326
ZG.PORČIČ 114
MARIBORSKA 17
DUNAJSKA 106
SLIVNIŠKA 6
BRUNŠVIK 38 C
KNUPLEŽEVA ULICA
6
VURBERK 36 C
2235
9250
1000
2311
2327
164,96
150,54
164,96
150,54
82,48
75,27
143,59
143,59
141,02
140,66
138,34
143,59
143,59
141,02
140,66
138,34
71,80
71,80
70,51
70,33
69,17
125,82
123,97
125,82
123,97
62,91
61,99
2204
2310
RUŠE
SP. DUPLEK
MIKLAVŽ NA
DRAVKSEM POLJU
SLOVENSKA BISTRICA
122,07
122,07
122,07
122,07
61,04
61,04
2342
2241
SELNICA OB DRAVI
CIRKOVCE
SV. TROJICA V SLOV.
GORICAH
GORNJA RADGONA
LJUBLJANA
HOČE
RAČE
5872812
5675600
UL. 8. FEBRUARJA 23
PREŠERNOVA 2/b
JEROVŠKOVA ULICA
2A
GAJ NAD
MARIBOROM 44 B
2000
MARIBOR
121,02
121,02
60,51
2354
121,02
121,02
60,51
PESNICA 60A
JARENINSKI DOL 66
VINSKA POT 20
2211
2221
2342
BRESTERNICA
PESNICA PRI
MARIBORU
JARENINA
RUŠA
5482224
120,00
118,83
118,83
120,00
118,83
118,83
60,00
59,42
59,42
TIVOLSKA 50
KRAMBERGERJEVA
ULICA 8
1000
LJUBLJANA
5333482
117,18
117,18
58,59
2341
113,46
113,46
56,73
2204
2341
2000
1236
LIMBUŠ
MIKLAVŽ NA
DRAVSKEM POLJU
LIMBUŠ
MARIBOR
TRZIN
113,46
113,46
112,91
106,66
113,46
113,46
112,91
106,66
56,73
56,73
56,46
53,33
2000
MARIBOR
106,63
106,63
53,32
2000
106,52
106,52
53,26
2230
MARIBOR
LENART V SLOV.
GORICAH
104,71
104,71
52,36
2000
MARIBOR
101,68
101,68
50,84
UL. SVOBODE 19
ROBIČEVA 62
NAD REKO 55
MOTNICA 6
FRANKOLOVSKA
ULICA 13
VELJKA VLAHOVIĆA
59
SPODNJI ŽERJAVCI
45 A
ULICA UBALDA
VRABCA 14
5687870
34
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Načrt finančnega prestrukturiranja
50
51
52
PETROL SLOVENSKA NAFTNA
DRUŽBA
KOLARIČ KARL
KOTNIK VITOMIR
BRATUŠA MIROSLAV
53
BRECL JOŽEF
54
TRSTENJAK FRANČIŠKA
55
56
57
58
59
SLOVENIJALES TRGOVINA D.O.O.
ZAZIJAL DUŠAN
SLOMŠKOVA DRUŽBA d.o.o.
POTOČNIK SANDI
LETONJA ROBERT
60
GOLOB BORIS
49
62
63
SAUBERMACHER SLOVENIJA
D.O.O.
LUKMAN DRAGO
JEZERNIK JANKO
64
KOŠIR BRANKO
65
66
67
68
69
MAJCEN FRANC
OTO SPRAGER S.P.
MADISON SYSTEMS D.O.O.
WUERTH d.o.o., Trzin
HABERKORN ULMER D.O.O.
NIGRAD, JAVNO KOMUNALNO
PODJET
NOVA OBZORJA D.O.O.
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVOSEKRETARIAT
KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA
D.O.O.
61
70
71
72
73
74
75
NOVA KBM D.D.
SKUPAJ
DUNAJSKA 50
PREŽIHOVA 7
FRAM 101 A
RUSKA UL. 37
BELOKRANJSKA
ULICA 51
MARKOVIČEVA
ULICA 15
PLEMLJEVA 8
GOZDNA ULICA 79
SLOMŠKOV TRG 3
STARA C. 91
POT K JELŠAM 9
CESTA OB LIPI 3,
ZRKOVCI
ULICA MATIJE
GUBCA 2
LAČA VES 11
HOČKA 10
PRVOMAJSKA
CESTA 22
BRATISLAVCI 13
PODUTIŠKA 35
KOSARJEVA 39
BRODIŠČE 25
VODOVODNA 7
1000
2000
2313
2000
LJUBLJANA
MARIBOR
FRAM
MARIBOR
2000
5025796
101,10
94,09
94,09
90,77
101,10
94,09
94,09
90,77
50,55
47,05
47,05
45,39
MARIBOR
90,61
90,61
45,31
2000
1000
2000
2000
2311
2311
MARIBOR
LJUBLJANA
MARIBOR
MARIBOR
HOČE
HOČE
82,31
78,48
77,49
72,00
65,34
61,29
82,31
78,48
77,49
72,00
65,34
61,29
41,16
39,24
38,75
36,00
32,67
30,65
2000
MARIBOR
58,10
58,10
29,05
9000
2276
2311
MURSKA SOBOTA
KOG
HOČE
58,06
55,35
51,66
58,06
55,35
51,66
29,03
27,68
25,83
1317
2257
1000
2000
1236
2000
SODRAŽICA
POLENŠAK
LJUBLJANA
MARIBOR
TRZIN
MARIBOR
5300113
5943647
5654025
5795613
49,57
47,97
41,05
38,32
35,99
26,34
49,57
47,97
41,05
38,32
35,99
26,34
24,79
23,99
20,53
19,16
18,00
13,17
ZAGREBŠKA 30
MIVKA 25
GLASERJEV TRG 7
2000
1000
2311
MARIBOR
LJUBLJANA
HOČE
5066310
1318977
5512905
15,85
13,50
12,23
15,85
13,50
12,23
7,93
6,75
6,12
TRŽAŠKA CESTA 21
UL. POHORSKEGA
BATALJONA 12
UL. VITA
KRAIGHERJA 4
1000
LJUBLJANA
2041421
8,76
8,76
4,38
2310
SLOVENSKA BISTRICA
5073162
6,78
6,78
3,39
2000
MARIBOR
5860580
2,40
3.059.456,89
2,40
32.560.532,57
1,20
16.280.266,31
5526671
1967355
5432391
35
Gospodarstvo Rast d.o.o.
Načrt finančnega prestrukturiranja
PRILOGA 2: Seznam ločitvenih upnikov na dan 31.12.2010
Zap.
št.
Ime
Naslov
1.
UNICREDIT BANKA
SLOVENIJA D.D.
ŠMARTINSKA
CESTA 140
2.
BANKA KOPER D.D.
3.
ABANKA VIPA D.D.
4.
RAIFFEISEN BANKA D.D.
ZAGREBŠKA 76
Pošta
1000
Kraj pošte
Skupni znesek
Matična upnikovih terjatev po
št.
stanju na dan
31.12.2010
Pravni temelj pridobitve ločitvene
pravice
LJUBLJANA
5446546
11.762.315,05
179.817,13 Pogodba o zastavi vrednostnih papirjev št.
DK 1284/2005-z, z dne 19.01.2006, na
podlagi katere je bila v centralnem registru
KDD vpisna pravica tretjega oz. pravnega
dejstva šifra: 17195, 30445, 33448, 34295,
za zavarovanje kredita DK 1284/2005
PRISTANIŠKA UL. 14 6000
KOPER
5092221
10.801.894,70
SLOVENSKA C.58
LJUBLJANA
5026024
3.981.304,46
5706491
5.429.698,33
4.120.910,00 Zastavna pogodba št. 1127/07 o zastavi
delnic, z dne 18.06.2007, na podlagi katere
je bila v centralnem registru KDD vpisana
pravica tretjega oz. pravnega dejstva šifra
23426, 34185 za zavarovanje kredita štev.
934/07-243435; Pogodba o zavarovanju
terjatve z zastavo terjatev, z dne
11.10.2010 za zavarovanje kredita štev.
934/07-243435
63.339,55 Pogodba o zastavi nematerializiranih
vrednostnih papirjev, z dne 07.06.2006, na
podlagi katere je bila v centralnem registru
KDD vpisana pravica tretjega oz. prvnega
dejstva šifra 18597, 35079 za zavarovanje
kreditov št. 3036901
137.744,85 Zastavna pogodba o zastavi vrednostnih
papirjev, z dne 18.01.2005, na podlagi
katere je bila v centralnem registru KDD
vpisana pravica tretjega oz. pravnega
dejstva šifra 16500, 34186, 36561, za
zavarovanje kredita št. 508/05-108
76.977,75 Zastavna pogodba o zastavi vrednostnih
papirjev, z dne 19.02.2009, na podlagi
katere je bila v centralnem registrju KDD
vpisana pravica tretjega oz. pravnega
dejstva za zavarovanje kredita št. 17/09138
3.546.178,30 Zastavna pogodba o zastavi vrednostnih
papirjev, z dne 12.03.2010, na podlagi
katere je bila v centralnem registru KDD
vpisna pravica tretjega oz. pravnega
dejstva šifra 41309, 41267, 38658, za
zavarovanje posojila po posojilni pogodbi
št. 1404/2009, Pogodba o zavarovanju
terjatve z zastavo terjatev, z dne
14.06.2010, za zavarovanje posojila po
posojilni pogodbi št. 1404/2009
745.707,59 Pogodba o zavarovanju terjatve z zastavo
terjatev, z dne 14.06.2010 za zavarovanje
posojila po posojilni pogodbi, z dne
30.07.2009
8.870.675,17
1000
2000 MARIBOR
2.104.652,42
5.
NADŠKOFIJA MARIBOR
SLOMŠKOV TRG 19
2000 MARIBOR
1118552
3.546.178,30
6.
BETNAVA D.O.O.
STRELIŠKA 150
2000 MARIBOR
2306182
745.707,59
SKUJPAJ
Skupni znesek
ločitvenih terjatev
po stanju na dan
31.12.2010 na
osnovi cenitev za PP
38.371.750,85
Opis premoženja, ki je
predmet ločitvene pravice
zastavljeni so naslednji
vrednostni papirji s 1.vrstnim
redom: 1.591.302 ZVHR (šifra:
17195, 30445, 33448, 34295)
zastavljeni so naslednji
vrednostni papirji s 1. vrstnim
redom: 1,070.000 ZVHR (šifra:
23426, 34185), zastavljene so
terjatve s 1. vrstnim redom : do
Zvon dva holding d.d. v višini
4.000.000 EUR
zastavljeni so naslednji
vrednostni papirji s 1.vrstnim
redom: 560.527 ZVHR (šifra
18597, 35079)
zastavljeni so naslednji
vrednostni papirji s 1.vrstnim
redom: 1.218.981 ZVHR (šifra:
16500, 34186, 36561)*
zastavljeni so naslednji
vrednostni papirji s 1.vrstnim
redom: 681.219 ZVHR (šifra:
16500, 34186, 36561)*
zastavljeni so naslednji
vrednostni papirji s 1.vrstnim
redom: 684.076 ZVHR (šifra:
41309, 41267, 38658)
zastavljene so terjatve s 1.
vrstnim redom : do Zvon dva
holding d.d. v višini 4.000.000
EUR
zastavljene so terjatve s 1.
vrstnim redom : do Zvon dva
holding d.d. v višini 1.000.000
EUR
36