בקשת הצטרפות לקבוצת רכישה

Comments

Transcription

בקשת הצטרפות לקבוצת רכישה
‫תאריך‪__________ :‬‬
‫לכבוד‬
‫מר אוני אביטל (המארגן)‬
‫בקשת הצטרפות לקבוצת רכישה – "גבעת המטוס "‬
‫קרקע הנכללת בתב"ע ‪ 5834‬א' ותב"ע ‪14295‬‬
‫‪.1‬‬
‫הריני לאשר‪ ,‬כי לאחר שבדקתי את פרטי הפרויקט המתוכנן להיבנות על המקרקעין שבנדון ואת‬
‫הזכויות המוענקות בו (להלן‪" :‬הפרויקט") ‪ ,‬ובדקתי את המגרש עליו יוקם הפרויקט מבחינה פיזית‪,‬‬
‫משפטית‪ ,‬מיסויית ותכנונית‪ ,‬לרבות התכניות החלות והתנאים לפיהן וכיו"ב‪ ,‬הנני מעוניין להצטרף‬
‫לקבוצת הרכישה של המקרקעין שבנדון (להלן‪" :‬הקבוצה")‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ידוע לי ואני מסכים‪ ,‬כי הצטרפותי לקבוצה מותנית באישור מארגן הפרויקט (להלן‪" :‬המארגן")‪ ,‬לפי‬
‫שיקול דעתו המוחלט והבלעדי‪ ,‬וללא צורך בהנמקה‪ .‬וכן באישור הבנק שילווה את הפרויקט (ככל‬
‫שיבחר בנק כזה)‪ .‬אני מאשר ומסכים כי אין ולא יהיו לי כל טענות ו‪/‬או דרישות ו‪/‬או תביעות כלפי‬
‫המארגן ו‪/‬או כלפי כל מי שקשור ברכישת המקרקעין‪ ,‬במידה ולא תאושר הצטרפותי לקבוצה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫אני מסכים כי בחירת הדירות תיעשה לפי הכלל כל הקודם זוכה ‪ .‬הבחירה תאושר כל עוד לא תפריע‬
‫לגיבוש קבוצה לבניין שלם לפי דעת המנהל‪ .‬אם שני רוכשים יירשמו באותו יום ויבקשו אותה דירה‬
‫תיערך הגרלה ביניהם‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נמסר לי כי לכל דירה יוצמדו מחסן וחניה‪ .‬לדירת ‪ 5‬חדרים ופנטאהוז יוצמדו ‪ 2‬חניות ומחסן‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫לצורך הצהרת כוונתיי ולהבטחת התחייבויותיי לעיל‪ ,‬הנני מפקיד בזאת סך של ‪( ₪ 50,000‬להלן‪:‬‬
‫"מקדמה") בידיו הנאמנות של עוה"ד שלמה שרשבסקי ‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫היה ולא אחתום תוך ‪ 14‬ימים מהמועד בו אתבקש לחתום על מסמכי עסקת קבוצת הרכישה המנויים‬
‫להלן‪ :‬הסכם רכישת הקרקע נשוא הפרויקט מבעלי הזכויות ו‪/‬או הסכם נאמנות עם מי שירכוש את‬
‫הקרקע בנאמנות עבור הרוכשים‪ ,‬הסכם שיתוף בין חברי הקבוצה‪ ,‬הסכם לקבלת שירותים משפטיים‬
‫עם עוה"ד של הפרויקט‪ ,‬הסכם לקבלת שירותי ייעוץ וניהול‪ ,‬הסכמים לפי סעיף ‪ 8‬להלן‪ ,‬ויפויי כח‬
‫מתאימים למשרד עוה"ד של הפרויקט הנ"ל‪ ,‬תבוטל הצטרפותי לפרויקט ובמקומי יוכל להצטרף‬
‫משתתף אחר לפרויקט‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬יושבו אלי הכספים שהפקדתי בחשבון הנאמנות של עו"ד בערכם‬
‫הנומינאלי‪ ,‬בניכוי ‪( 15,000‬חמישה עשר אלף) ‪ ₪‬בכפוף לאמור להלן‪ ,‬ולי לא יהיו כל טענות ו‪/‬או‬
‫תביעות כלפיכם או כלפי עורך הדין בעניין‪ .‬שכ"ט עו"ד לא יוחזר‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬הנני מתחייב לחתום על כל מסמך נוסף שיידרש ע"י המארגן על אף שלא הוזכר לעיל‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫המקדמה תוחזר לי בכל אחד מהמקרים הבאים‪( :‬א) העסקה לרכישת המקרקעין לא הגיעה לכלל‬
‫חוזה מחייב‪ ,‬בתוך ‪ 90‬יום מחתימתי על בקשת הצטרפות זו‪( .‬ב) לא אושרה הצטרפותי לפרויקט על‬
‫ידכם ‪ .‬עבור ההרשמה אני משלם ‪ + ₪ 1000‬מע"מ אשר בכל מקרה לא יוחזרו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.8‬‬
‫ברור לי‪ ,‬כי עם החתימה על הסכם הרכישה‪ ,‬תיזקף המקדמה על חשבון תמורת רכישת הקרקע‬
‫כאמור‪ .‬יתר התשלומים על חשבון התמורה בגין בניית הדירה והקמת הבניין ‪,‬לרבות מועדיהם‪,‬‬
‫ובכלל זה‪ ,‬עלויות התכנון‪ ,‬שכר בעלי מקצוע כגון אדריכל‪ ,‬מודדים וכיו"ב‪ ,‬עלויות ההקמה והבניה‬
‫בפועל‪ ,‬הוצאות הכרוכות ברישום בית משותף‪ ,‬דמי ארגון וניהול‪ ,‬הנהלת חשבונות‪ ,‬ביטוח‪ ,‬אגרות‪,‬‬
‫היטלים וכיו"ב ‪ ,‬יוסדרו בהסכמים נפרדים‪ ,‬שינוסחו מטעם המארגן ואני מתחייב לחתום עליהם‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫ידוע וברור לי‪ ,‬כי בעת חתימת בקשת הצטרפות זו‪ ,‬אין לכם כל זכויות במקרקעין‪ ,‬וכי אין אתם‬
‫מוכרים לי זכויות כלשהן במקרקעין‪ .‬כן ידוע לי שהצטרפותי לקבוצה הינה לשם רכישה משותפת של‬
‫המקרקעין מבעליהם‪ ,‬וכי הנכס הנרכש הינו זכויות במקרקעין בלבד‪ ,‬ולא דירת מגורים גמורה או‬
‫דירה "על הנייר"‪ ,‬מכל סוג שהוא‪ .‬כן ידוע לי כי הבניה תלויה בהסכם פיתוח אשר טרם ידוע מתי‬
‫ייחתם‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫ידוע וברור לי‪ ,‬כי קבוצת השותפים טרם התגבשה באופן סופי והעסקה מותנית במספר המשתתפים‬
‫שיצטרפו אליה וכן אני מסכים כי כל החלטה ביחס לכמות השותפים‪ ,‬זהותם וכן צירוף ו‪/‬או גריעת‬
‫שותפים‪ ,‬נתונה לשיקו ל דעתכם הבלעדי בכל עת‪ .‬כמו כן‪ ,‬העסקה מותנית בכך שיסוכמו כל פרטיה‬
‫באופן סופי לרבות הבדיקות המשפטיות והאחרות שתעשנה במשרדי הרשויות הרלוונטיות בקשר‬
‫לעסקה הנ"ל ובכללן מנהל מקרקעי ישראל‪ ,‬לשכת רישום המקרקעין‪ ,‬הרשות המקומית וכיו"ב ועל‬
‫כן‪ ,‬במקרה שבו העסקה לרכישת ה מקרקעין לא תגיע לכלל חוזה מחייב‪ ,‬בין מהסיבות הנ"ל ובין אם‬
‫בנסיבות אחרות‪ ,‬אין לי ולא תהיינה לי ו‪/‬או לכל מי מטעמי כל טענה ו‪/‬או דרישה כלשהי כלפיכם ו‪/‬או‬
‫כלפי מי מטעמכם‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫ידוע לי עוד כי אי קיום התחייבויותיי על פי מסמך זה ו‪/‬או על פי הסכם השיתוף‪ ,‬ו‪/‬או הסכמים‬
‫אחרים עלול להסב נזק ים לכם ולשאר השותפים‪ .‬לפיכך‪ ,‬אני מתחייב להקפיד למלא את התחייבויותיי‬
‫במלואן ובמועדן ולהימנ ע מגרימת נזקים לשאר השותפים‪ .‬אני מתחייב כי לא אבוא אליכם ו‪/‬או‬
‫לעורכי הדין של הפרויקט ו‪/‬או למי מטעמכם בכל טענה בקשר למסמך זה ואני מוותר על כל טענה‬
‫בקשר לכך‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫ידוע לי כי אין בחתימתי על בקשה זו עסקה במקרקעין וכי אני לא רשאי לרשום הערת אזהרה ו‪/‬או‬
‫משכון ו‪/‬או שעבוד ו‪/‬או כל רישום אחר בקשר עם בקשה זו ו‪/‬או בקשר עם דמי ההרשמה ו‪/‬או הטיפול‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫אם יחול מע"מ על העסקה‪ ,‬יהא עלי להוסיף את המע"מ‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫מחיר הקרקע לדירה רגילה הינו ‪ ₪ 125,000‬לחדר‪ ,‬כולל היטל השבחה ומס שבח‪ .‬דירת ארבעה חדרים‬
‫תהא בשטח של כ ‪ 100‬מ"ר ברוטו ‪ ,‬לפי חישובים של היתר בנייה (כולל ממ"ד)‪ .‬עבור דירת גן יתווספו‬
‫‪ 25%‬לחישוב הנ"ל‪ .‬ממ"ד ייחשב כחדר לכל דבר ועניין‬
‫עבור דירת פנטהאוז יתווספו ‪ ₪ 250.00‬לחישוב הנ"ל‪ .‬ראה נספח‪.‬‬
‫את יתרת התשלום אשלם לידי עו"ד שרשבסקי תוך ‪ 14‬יום ממועד קבלת הודעה מהמארגן‪ .‬במידה‬
‫ולא אשלם את יתרת הכסף‪. ,‬במקרה כזה‪ ,‬יושבו אלי הכספים שהפקדתי בידיו הנאמנות של עו"ד‬
‫בערכם הנומינאלי‪ ,‬בניכוי ‪( 15,000‬חמישה עשר אלף) ‪ ,₪‬ולי לא יהיו כל טענות ו‪/‬או תביעות כלפיכם‬
‫או כלפי העו"ד בעניין‪ .‬שכ"ט עו"ד לא יוחזר‪.‬‬
‫עם קניית הקרקע יעביר עו"ד שרשבסקי ‪ ,‬למוכרי הקרקע מכספי הנאמנות את תמורת הקרקע‪ ,.‬וזאת‬
‫כנגד רישום הערת אזהרה אשר תקנה לי זכויות בקרקע המאפשרות בניית דירה לפי המבוקש בסעיף‬
‫‪ 17‬להלן‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫בנוסף לאמור לעיל אשלם לעו"ד שלמה שרשבסקי‪ 1% ,‬בצירוף מע"מ על מחיר הקרקע וכן אחוז ‪+ 1‬‬
‫מע"מ על כל הוצאות ההקמה ( ראה סעיף ‪ )8‬כולל כל האגרות ההיטלים והתשלומים הקשורים‬
‫בהקמת הבניין‪ ,‬עבור הטיפול ברכישת המתחם ועבור רישום הזכויות ע"ש הרוכשים בבוא העת‪.‬‬
‫חבר בקבוצת הרכישה רשאי להתייעץ בכל עו"ד אחר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.16‬‬
‫כל יתרת שטח ו‪/‬או אחוזי בניה שיוותרו בפרויקט אם יוותרו ‪,‬יהיו שייכים למארגן (גם אם רכישת‬
‫הקרקע תיעשה בשם חברי הקבוצה) ואחתום כל מסמך שיידרש כדי להבטיח זכויות המארגן או כדי‬
‫להעביר אליו את זכויותיו‪.‬‬
‫‪.17‬‬
‫אני מבקש לרכוש זכויות בקרקע עבור דירת ________‪.‬‬
‫ולראיה באנו על החתום‪ ,‬יחד ולחוד‪ ,‬ביום ___________‬
‫שם פרטי ומשפחה‪:‬‬
‫ת‪.‬ז‪:.‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫שם פרטי ומשפחה‪:‬‬
‫ת‪.‬ז‪:.‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫כתובת‪:‬‬
‫טל' בית‪:‬‬
‫פקס'‪:‬‬
‫טל' עבודה‪:‬‬
‫טל' נייד‪:‬‬
‫נספח מחירים ועלויות‬
‫מחיר קרקע לחדר ממוצע כולל (ממ"ד) יהיה ‪.₪ 125000‬‬
‫‪ .1‬קרקע לדירת שלושה חדרים ‪ ₪ 375,000‬כולל היטל השבחה ומס שבח‪.‬‬
‫‪ .2‬קרקע לדירת ‪ 4‬חדרים ‪ ₪ 500,000‬כולל היטל השבחה ומס שבח‬
‫‪ .3‬קרקע לדירת ‪ 5‬חדרים תעלה ‪ ₪ 625,000‬כולל היטל השבחה ומס שבח‪.‬‬
‫‪ .4‬עבור קרקע לדירת גן שהגן שלה בגודל כ‪ 75‬מ"ר תעלה בנוסף ‪.₪ 100,000‬‬
‫‪ .5‬עבור קרקע לדירת גן שהגן שלה גדול מ‪ 75‬מ"ר תשולם תוספת של ‪ ₪ 1200‬למ"ר לכל מטר‬
‫נוסף‪..‬‬
‫‪ .6‬עבור קרקע עבור פנטאהוז ‪ ,‬או דירת יחיד בקומה תשולם תוספת ‪.₪ 250,000‬‬
‫‪ .7‬תשלומים נוספים על הבנייה האגרות וכל הכרוך בכך בין במישרים ובין בעקיפין יחולו על כל‬
‫חבר בצורה פרופורציונלית‪ ,‬כך שאם בעל דירת ‪ 4‬חדרים ישלם תשלום מסוים‪ ,‬בעל דירת ‪3‬‬
‫חדרים ישלם ‪ 75%‬בלבד‪ ,‬ובעל דירת פנטאהוז או ‪ 5‬חדרים ישלם ‪. 125%‬‬
‫‪ .8‬חילוקי דעות בנושא התשלומים היחסיים של חברי הקבוצה ‪ ,‬יובאו לבירור ע"י שמאי מוסמך‬
‫שייבחר ע"י אנשי הקבוצה‪.‬‬
‫ש‪6224/‬‬
‫‪3‬‬