Referat - Nydalen videregående skole

Comments

Transcription

Referat - Nydalen videregående skole
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Nydalen videregående skole
Driftsstyret
Referat 05.11.2014
Tilstede:
Grethe Rostad, Brit Teien, Stein Øberg, Svein Erik Munkelien, Ole Kristian
Sandvik, Martin Haukland, Odd-Ivar Johansen
Forfall:
Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Saksbeh:
Telefon:
Click here to enter text.
Driftsstyret
Rektors kontor
05.11.2014 16:15
Grethe Rostad
93247324
Sak 11/2014 Kommentar til innkalling
Lærer x=Ståle Nordli
Sak 12/2014 Sammensetning av driftsstyret 2014-2015 – v/Stein Øberg
Områdedirektør Patrick Stark har godkjent at det er greit å rekruttere eksterne varamedlemmer til
driftsstyret 2015-16 ved å legge ut en appell på skolens hjemmeside.
Sak 13/2014 Søknad om Universitetsskole
Skolen har søkt Universitetet i Oslo om å bli universitetsskole. Dette innebærer utstrakt samarbeid
med UiO. Driftsstyret stiller seg entusiastisk bak forslaget.
Driftsstyret tar saken til etterretning.
Sak 14/2014 Prosjekt – anonym retting av heldagsprøver
Hensikten med prosjektet fra utdanningsetaten er å arbeide for å sikre god og rettferdig
vurderingspraksis. Skolen har søkt å delta i engelsk Vg1 og Vg2.
Driftsstyret tar saken til etterretning.
Sak 15/2014 Søknad om studieturer – elever og lærere
Fire studieturer søker økonomisk støtte fra skolen:
1. Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 har søkt om støtte til reise for 15-16 elever og to
lærere til London med fire overnattinger. Elevene har argumentert godt for at dette er godt
forankret i læreplanen for faget. (Driftsstyrets tre eksterne medlemmer uttrykker ønske om
å bli invitert til en undervisningsøkt i faget!)
2. Spansk III. Nytt fag på skolen i år. Pilot på sju elever og to lærere ønsker studietur en uke i
vårsemesteret til Salamanca i Spania. Elevene skal gå på språkskole her.
3. En lærer søker støtte til naturfagkongress i London januar 2015.
Utdanningsetaten
Nydalen videregående skole
Besøksadresse:
Nydalsveien 30 C
0484 OSLO
Telefon: 23 46 80 00
Telefaks: 22 95 00 35
Org.nr.: 996216454
[email protected]
www.nydalen.vgs.no
2
4. En lærer søker støtte til studietur i USA.
Driftsstyret ber skolen støtte disse søknadene.
Sak 16/2014 Økonomi- status sept/okt v/Mitchelle Barbero
Per dato har skolen et positivt avvik på ca. 3 mill. inkludert en ekstrabevilgning på 1,2 mill. til
undervisningsrelaterte midler. Bekymring knyttet til forslag i aktivitetsplan om lavere elevtall på
SE og HO i skoleåret 2015-16.
Driftsstyret tar saken til etterretning.
Sak 17/2014 § 9a-3- Krenkelse
Ingen saker er meldt inn. Fung. Rektor forklarte hva skolen forstår med krenkelse.
Sak 18/2014 Tilsyn av elevenes læringsutbytte
Tilsynet i høst krevde involvering og mye arbeid for mange i ledelsen, mange lærere og
kontorpersonale. Foreløpig sluttrapport fra Fylkesmannen levert til skolen. Det er en meget positiv
tilbakemelding som sier at skolen har gjort en svært bra jobb og at systemene fungerer godt.
Sluttrapport ventes etter at skolen har iverksatt tiltak nevnt i foreløpig rapport og gitt
tilbakemelding til Fylkesmannen.
Sak 19/2014 Psykisk helse-uke
Tema i uke 41-42 var "Se hverandre – senk skuldrene". Tema innbakt i fagtimer, midttimer og
egne arrangementer. Klassekompis og hemmelig venn var en del av konseptet. Avsluttet med
"Vær-en-venn-sang" i amfiet og slipp av ballonger med en bekymring send mot himmelen.
Driftsstyret anbefaler at skolen skriver artikkel om dette og legger ut på hjemmesiden!
Sak 20/2014 Personalsak
Lærer på skolen 53 år gammel avdød. Begravelse 5.11.14. To busser med elever og lærere fra
skolen ut til Ski for å delta i begravelsen.
Sak 21/2014 Evt:
1. Rektor på Ullern på plass 01.01.15
2. Elevene i Deaf Aid-komiteen ønsker å legge aksjonen til en annen dato enn OD-datoen.
3. Deichmannske bibliotek helt anonymisert som folkebibliotek. Det er imidlertid bestemt
skiltmøte den 6.11.14. Hva med å utvide åpningstidene?
3

Similar documents