Møteprotokoll - Storfjord kommune

Comments

Transcription

Møteprotokoll - Storfjord kommune
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:
Storfjord plan- og driftsstyre
Møterom 3, Otertind, Storfjord Rådhuset
19.06.2015
09:00 – 1430.
Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Øistein Nilsen
Leder
Øystein Steinlund
Medlem
Maar Stangeland
Medlem
Birger Sommerseth
Medlem
Representerer
AP
FJ
SP
H
Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Solveig Sommerseth
NESTL
Representerer
Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Knut Jentoft
Solveig Sommerseth
Representerer
AP
Merknader
Steinar Høgtun informerte over pågående reguleringsarbeid med nytt sykehjem Skibotn.
Fra administrasjonen/andre møtte:
Navn
Stilling
Trond Arne Hoe
Plan- og driftssjef
Charlotte
Utvalgssekretær
Heimland
Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 19.06.2015
Øistein Nilsen
Maar Stangeland
Saksliste
Utv.saksnr
Sakstittel
U.Off
Arkivsaksnr
PS 19/15
Referatsaker Plan- og driftsstyret 19.06.2015
2015/508
PS 20/15
Redegjørelse over pågående reguleringsarbeid
med Nytt sykehjem Skibotn
2015/657
PS 21/15
Første gangs behandling av "Forskrift for
gebyrregulativ og behandling av gebyrer og
betalingssatser"
2015/1076
PS 22/15
Første gangs behandling av "Forskrift om unntak
fra tidsfrister i saker som krever
oppmålingforretning, Storfjord kommune, Troms
(Vinterforskriften)"
2015/716
PS 23/15
Søknad om konsesjon på ervervet av gnr 46 bnr 6
og 139
2015/700
PS 24/15
Klage på avslag deling av driftsenhet gnr 45 bnr 6
og 13
2015/428
PS 25/15
Klagebehandling vedrørende eiendom
1939/41/4/10
2015/996
PS 26/15
Egengodkjenning av Reguleringsplan Balsfjord
grense - Hatteng
2015/358
PS 27/15
Egengodkjenning av Reguleringsplan E8
Halsebakkan - Brennfjell - Skibotn, Del 1
2015/149
PS 28/15
Overtakelse av drift og vedlikehold for veg til del
av Brenna boligfelt, Terje Larsen
2015/255
PS 29/15
Endelig vedtak - Navnesak for veier i Storfjord
kommune – del C Skibotn
2015/326
PS 30/15
Landingsplass for ambulansehelikopter i
Storfjord kommune
2015/1036
PS 31/15
Kommuneplanens arealdel 2015 - 2027 Storfjord
kommune - 1. gangs politisk behandling
2015/309
PS 32/15
Jordlovsbehandling - fradeling av to parseller
med delvis dyrkbar jord på gnr 53 bnr 11
2015/109
PS 33/15
Jordlovsbehandling - søknad om omdisponering
av dyrkbar jord for å bygge bolighus på gnr 54
bnr 49
2015/866
PS 34/15
Jordlovsbehandling - fradeling av 11 daa til
boligformål på gnr 49 bnr 1
2015/100
PS 35/15
Jordlovsbehandling - fradeling av tomt på 13 daa
til boligformål på gnr 49 bnr 1
2015/98
PS 36/15
Jordlovsbehandling- fradeling av en parsell på 2,6
daa dyrka og dyrkbar jord til uendret bruk fra gnr
46 bnr 18
2015/105
PS 37/15
Jordlovsbehandling - fradeling av 0,5 daa dyrkbar
2015/981
jord fra gnr 57/10 som tilleggsareal til gnr/bnr
57/33
PS 38/15
Jordlovsbehandling - fradeling av 120 m2
dyrkbar jord fra gnr 57/5 som tilleggsareal til
gnr/bnr 57/33
2015/980
PS 39/15
Jordlovsbehandling - søknad om fradeling av
boligtomt på dyrkbar jord fra gnr 59 bnr 2
2015/501
PS 40/15
Jordlovsbehandling - gnr 45 bnr 2, fradeling av ca
3,7 daa dyrkbar jord til Skibotn Husky,
trekkhundkennel
2015/257
PS 41/15
Fellingstillatelse på elg 2015
2015/833
PS 19/15 Referatsaker Plan- og driftsstyret 19.06.2015
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 19.06.2015
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Sakene ble referert
PS 20/15 Redegjørelse over pågående reguleringsarbeid med Nytt sykehjem
Skibotn
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 19.06.2015
Behandling:
Plan- og driftsstyrets forslag til innstilling:
1. Det foreligger forslag til detaljereguleringsplanen for nytt sykehjem i Skibotn. Høgtuns
Plankontor AS fremmer planforslaget som faglig ansvarlig på vegne av Storfjord
kommune.
2. Formålet og hensikten med detaljereguleringsplanen er å legge til rette for etablering av
et nytt sykehjem med tilhørende fasiliteter, teknisk infrastruktur og uteareal. For å få
etablert det nye sykehjems anlegg må eksisterende omsorgsbolig rives.
3. Planutvalget vedtar å legge forslaget til detaljereguleringsplanen for Skibotn sykehjem ut
til offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningsloven § 12-10.
4. Planmyndigheten vurderer at reguleringsforslaget ikke utløser behandling etter forskrift
om konsekvensutredninger, §§2 og 3, jfr. Kriterier satt i § 4.
5. NGI- notat vedr. oppskyllingshøyde samt Multiconsults rapport vedr.
grunnundersøkelser skal foreligge før endelig behandling i plan- og driftsstyret.
Vedlegg i saken:
1.
2.
3.
4.
Reguleringsplankart, datert 16.06.2015
Reguleringsbestemmelser, datert 16.06.2015
Reguleringsbeskrivelser, datert 16.06.2015
ROS- analyse – del av planbeskrivelsen, se pkt. 6.17
Forslag fra Knut Jentoft:
Reguleringsplanen for Skibotn sykehjem legges ut på høring etter at rapporten fra NGU og
Multiconsults rapport om grunnundersøkelser foreligger.
Forslag fra Knut Jentoft ble tatt opp til votering.
Forslag fra Knut Jentoft falt med 1 mot 4 stemmer.
Plan- og Driftsstyrets innstilling ble tatt opp til votering.
Plan- og Driftsstyrets innstilling ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.
Vedtak:
Plan- og driftsstyrets forslag til innstilling:
6. Det foreligger forslag til detaljereguleringsplanen for nytt sykehjem i Skibotn. Høgtuns
Plankontor AS fremmer planforslaget som faglig ansvarlig på vegne av Storfjord
kommune.
7. Formålet og hensikten med detaljereguleringsplanen er å legge til rette for etablering av
et nytt sykehjem med tilhørende fasiliteter, teknisk infrastruktur og uteareal. For å få
etablert det nye sykehjems anlegg må eksisterende omsorgsbolig rives.
8. Planutvalget vedtar å legge forslaget til detaljereguleringsplanen for Skibotn sykehjem ut
til offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningsloven § 12-10.
9. Planmyndigheten vurderer at reguleringsforslaget ikke utløser behandling etter forskrift
om konsekvensutredninger, §§2 og 3, jfr. Kriterier satt i § 4.
10. NGI- notat vedr. oppskyllingshøyde samt Multiconsults rapport vedr.
grunnundersøkelser skal foreligge før endelig behandling i plan- og driftsstyret.
Vedlegg i saken:
5. Reguleringsplankart, datert 16.06.2015
6. Reguleringsbestemmelser, datert 16.06.2015
7. Reguleringsbeskrivelser, datert 16.06.2015
8. ROS- analyse – del av planbeskrivelsen, se pkt. 6.17
PS 21/15 Første gangs behandling av "Forskrift for gebyrregulativ og
behandling av gebyrer og betalingssatser"
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 19.06.2015
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.
Vedtak:
Vedlagt forslag til "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og
konsekvensutredning-byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn-delingssaker/oppmålingsforretning m.m.havneavgifter, Storfjord kommune, Troms" og «Gebyrregulativ og betalingssatser», legges ut til
offentlig høring i seks uker fra datoen den legges ut.
PS 22/15 Første gangs behandling av "Forskrift om unntak fra tidsfrister i
saker som krever oppmålingforretning, Storfjord kommune, Troms
(Vinterforskriften)"
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 19.06.2015
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedlagt forslag til «Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning,
Storfjord kommune, Troms (vinterforskriften)», legges ut til offentlig høring i seks uker fra
datoen den legges ut.
PS 23/15 Søknad om konsesjon på ervervet av gnr 46 bnr 6 og 139
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 19.06.2015
Behandling:
Tilleggsforslag fra Plan- og driftsstyret:
Søker kontaktes av landbrukskontoret og gis mulighet for å søke ytterligere utsettelse av
tilflyttingsfrist. Skriftlig leieavtale på innmark må inngås.
Tilleggsforslag fra Plan- og driftsstyret og Rådmannens innstilling tas opp til votering.
Tilleggsforslag fra Plan- og driftsstyret og Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Plan og driftsstyret i Storfjord avslår søknaden til Anette Ørnebakk om konsesjon på ervervet av
eiendommen gnr 46 bnr 6 og 139 i Storfjordfjord kommune jf. Konsesjonslovens §§ 1 og 9.
Det legges vekt på eiendommen bør ha en personlig boplikt, som oppfylles ved at grunneieren er
registrert bosatt på eiendommen i folkeregisteret.
Søker kontaktes av landbrukskontoret og gis mulighet for å søke ytterligere utsettelse av
tinglysningsfrist. Skriftlig leieavtale på innmark må inngås.
PS 24/15 Klage på avslag deling av driftsenhet gnr 45 bnr 6 og 13
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 19.06.2015
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Klagen er fremmet i tide, jfr forvaltningslovens § 29, og klagen tas derfor til realitetsbehandling.
Plan og driftsstyret i Storfjord kommune kan ikke se at det er kommet fram nye momenter av
betydning og opprettholder sitt vedtak av 27.03.15. Klagen sendes til Fylkesmannen i Troms for
videre behandling jfr forvaltningslovens § 33.
PS 25/15 Klagebehandling vedrørende eiendom 1939/41/4/10
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 19.06.2015
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Plan- og driftsstyre opprettholder sitt vedtak fra 26.04.2007, saksnr 0039/07.
2. Klage fra Ulf Dalhaug, Bård Ringbakken og Bjarne Dalhaug om riving av deler av hytta
og verandaen som ligger nærmere nabogrense enn 4 meter tas ikke til følge.
3. Plan- og driftstyret opphever sitt vedtak om riving av deler av verandaen, jf. vedtakets
pkt 2 og 3. Klage fra Trygve Sørensen tas dermed til følge.
4. Underretning om dette vedtaket sendes sakens parter med opplysning om klageadgang.
5. Hele saken oversendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
PS 26/15 Egengodkjenning av Reguleringsplan Balsfjord grense - Hatteng
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 19.06.2015
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Planbeskrivelse med reguleringsbestemmelser, og plankart for Reguleringsplan E6 Balsfjord
grense – Hatteng, vedlegg 1 og 2, egengodkjennes av Storfjord kommune.
PS 27/15 Egengodkjenning av Reguleringsplan E8 Halsebakkan - Brennfjell Skibotn, Del 1
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 19.06.2015
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Forslag til Planbeskrivelse med reguleringsbestemmelser, og plankart for Reguleringsplan
Halsebakkan – Brennfjell – Skibotn Del 1, datert 20.03.2015, egengodkjennes av Storfjord
kommune.
Det gjøres ikke endringer i forslag til reguleringsplan utover de endringer og vurderinger som er
foretatt av Statens vegvesen, viser til merknadshefte vedlegg 2, samt følgebrev vedlegg 1.
PS 28/15 Overtakelse av drift og vedlikehold for veg til del av Brenna
boligfelt, Terje Larsen
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 19.06.2015
Behandling:
Endringsforslag i tekst fra Plan- og driftsstyret:
 Første avsnitt «justering i lengde i henhold til dagens situasjon, totalt ca. 300m» til justering i lengde i henhold til dagens situasjon, totalt ca. 250m.
 I punkt 1 a, siste setning «inntil tilfredsstillende utbedringer er fullført.» strykes.
Endringsforslaget fra Plan- og driftsstyret og Rådmannens innstilling tas opp til votering.
Endringsforslaget fra Plan- og driftsstyret og Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommune overtar drift og vedlikehold av Felles adkomst nr.1 som vist i vedlegg 4,
med justering i lengde i henhold til dagens situasjon, totalt ca. 250m, med følgende forbehold:
1. Overflatevannsproblematikk 50-100m i sørlige del utbedres. Løsning og utførelse skal
godkjennes av plan- og driftssjef. Kostnader påfaller festere langs vegroden.
a. Kommunen kan overta drift og vedlikehold av vegroden fra Brennaveien til
snuplass mellom tomt nummer 37,38 og 39 før punkt 1 utbedres. Drift og
vedlikehold av siste del frem til tomt nr. 40 forblir utenfor kommunens
ansvarsområde.
2. Sommervedlikehold for roden gjennomføres for 2015. Kostnader påfaller festere langs
vegroden.
a. Salting, ca. ett tonn vegsalt per km veg.
b. Høvling/skraping, for å sørge for tak/side-fall, og utjevning av slaghull.
i. Ved tilfredsstillende standard på overtakelsesdato kan 2a. og 2b. utgå.
3. Drift og vedlikehold for Felles adkomst 1 holdes til dagens standard, adkomstveg med
grusdekke.
PS 29/15 Endelig vedtak - Navnesak for veier i Storfjord kommune – del C
Skibotn
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 19.06.2015
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Følgende navn vedtas som nye adressefastsettende veinavn i Storfjord kommune:
Stedsangivelse
52. E6 – Skibotn
53. E8 – Skibotn,
Nordlysveien
54. Apaja mot Mellomjord
55. Ballones
56. Båtkulpen m.m.
(v/ hyttefelt i Apaja)
57. Apaja vis a vis Broen
58. Seljestad
59. Hyttefelt ved Huggenhull
60. Gammelveien mot
Strandbu
61. Industriveien mot
Litlevollen
62. Øvre Markedsplass mot
Solli
63. Hyttefelt Røykenes
64. Hyttefelt Røykenesbukta
Veinavn
Skibotsveien
Olderbakken
Mellomjordveien
Ballonesveien
Bekkoveien
Stallveien
Seljestadveien
Utsettes – ny høring
Båtkulpen
Karvos-Kalles vei
Solliveien
Røykenesveien
Røykenesbukta
65. Hyttefelt Larsberg
66. E6 mot Arovolden
67. Boligområde nord for
Olderelva
68. Boligområde sør for
Olderelva
69. Boligområde ved
Nedrevatn
70. Olderbakken ved
skytterhuset
71. Hyttefelt Halsebakkan
72. Boligområde Galgo
Larsbergveien
Arovollveien
Sommersetra
Det reises navnesak.
Grindholmveien
Nyheimveien
Skytterveien
Halsebakkan
Gálggoluodda
Vedtaket kunngjøres jfr. Lov om stadnamn.
PS 30/15 Landingsplass for ambulansehelikopter i Storfjord kommune
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 19.06.2015
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Administrasjon bringer frem forslag til lokalisering av en helikopterlandingsplass med
tilhørende kostnader ved opparbeidelse etter de krav som stilles. Dette gjøres i
forbindelse med budsjettbehandlingen 2016.
PS 31/15 Kommuneplanens arealdel 2015 - 2027 Storfjord kommune - 1.
gangs politisk behandling
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 19.06.2015
Behandling:
Forslag fra Plan- og driftsstyret:
Nåværende ordning med fradeling av inntil 3 tomter videreføres uten at det kreves
reguleringsplan. Dette gjelder både fradeling av bolig- og fritidstomter. Innarbeides i
planbestemmelser for utlegging.
Forslag fra Plan- og driftsstyret ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling og forslag fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 11-14 legger Plan- og driftsstyret ut forslag til
kommuneplanens arealdel 2015 – 2027 for Storfjord kommune til offentlig ettersyn og sendes
på høring.
Nåværende ordning med fradeling av inntil 3 tomter videreføres uten at det kreves
reguleringsplan. Dette gjelder både fradeling av bolig- og fritidstomter. Innarbeides i
planbestemmelser for utlegging.
PS 32/15 Jordlovsbehandling - fradeling av to parseller med delvis dyrkbar
jord på gnr 53 bnr 11
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 19.06.2015
Behandling:
Endringsforslag fra Plan- og driftsstyret:
Siste avsnitt i rådmannens innstilling strykes.
Endringsforslag fra Plan- og driftsstyret og Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Plan og driftsstyret i Storfjord kommune godkjenner etter en samlet vurdering fradeling av to
parseller på 2,6 daa og 0,95 daa med delvis dyrkbar skogsmark skog fra gnr 49 bnr 1 til
boligformål med hjemmel i jordlovens §§ 9 og 12.
Det er lagt vekt at de drifts og miljømessige ulempene som tiltaket gir på landbruket i området
vurderes som små.
PS 33/15 Jordlovsbehandling - søknad om omdisponering av dyrkbar jord for
å bygge bolighus på gnr 54 bnr 49
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 19.06.2015
Behandling:
Endringsforslag fra Plan- og driftsstyret:
Siste avsnitt i rådmannens innstilling strykes.
Endringsforslag fra Plan- og driftsstyret og Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Plan og driftsstyret i Storfjord kommune godkjenner etter en samlet vurdering omdisponering av
ca 1 daa dyrkbar skogsmark på gnr 54 bnr 49 til boligformål med hjemmel i jordlovens § 9.
Det er lagt vekt at de drifts og miljømessige ulempene som tiltaket gir på landbruket i området
vurderes som små.
PS 34/15 Jordlovsbehandling - fradeling av 11 daa til boligformål på gnr 49
bnr 1
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 19.06.2015
Behandling:
Forslag fra Plan- og driftsstyret:
Sakens utsettes.
Innstilling bes vurderes i forhold til innstillingen i tidligere saker 8/15 og 9/15 som er behandlet
i Plan og driftsstyret og kommuneplanens reguleringsplanbestemmelser før saken legges frem til
ny behandling i Plan- og driftsstyret.
Rådmannens innstilling ble utsatt.
Forslag fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Innstilling bes vurderes i forhold til innstillingen i tidligere saker 8/15 og 9/15 som er behandlet
i Plan og driftsstyret og kommuneplanens reguleringsplanbestemmelser før saken legges frem til
ny behandling i Plan- og driftsstyret.
PS 35/15 Jordlovsbehandling - fradeling av tomt på 13 daa til boligformål på
gnr 49 bnr 1
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 19.06.2015
Behandling:
Forslag fra Plan- og driftsstyret:
Sakens utsettes.
Innstilling bes vurderes i forhold til innstillingen i tidligere saker 8/15 og 9/15 som er behandlet
i Plan og driftsstyret og kommuneplanens reguleringsplanbestemmelser før saken legges frem til
ny behandling i Plan- og driftsstyret.
Rådmannens innstilling ble utsatt.
Forslag fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Innstilling bes vurderes i forhold til innstillingen i tidligere saker 8/15 og 9/15 som er behandlet
i Plan og driftsstyret og kommuneplanens reguleringsplanbestemmelser før saken legges frem til
ny behandling i Plan- og driftsstyret.
PS 36/15 Jordlovsbehandling- fradeling av en parsell på 2,6 daa dyrka og
dyrkbar jord til uendret bruk fra gnr 46 bnr 18
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 19.06.2015
Behandling:
Endringsforslag fra Plan- og driftsstyret:
Siste avsnitt i rådmannens innstilling strykes.
Endringsforslag fra Plan- og driftsstyret og Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Plan og driftsstyret i Storfjord kommune godkjenner etter en samlet vurdering fradeling av en
parsell på ca 2,6 daa fulldyrket jord og dyrkabar jord fra gnr 46 bnr 18 til uendret bruk med
hjemmel i jordlovens § 12.
Det er lagt vekt at de drifts og miljømessige ulempene som tiltaket gir på landbruket i området
vurderes som små.
PS 37/15 Jordlovsbehandling - fradeling av 0,5 daa dyrkbar jord fra gnr
57/10 som tilleggsareal til gnr/bnr 57/33
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 19.06.2015
Behandling:
Endringsforslag fra Plan- og driftsstyret:
Siste avsnitt i rådmannens innstilling strykes.
Endringsforslag fra Plan- og driftsstyret og Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Plan og driftsstyret i Storfjord kommune godkjenner etter en samlet vurdering omdisponering og
fradeling av en parsell på ca 0,5 daa dyrkbar skogsmark fra gnr 57 bnr 10 som tilleggsareal til
boligtomta gnr 57 bnr 33 med hjemmel i jordlovens § 12.
Det er lagt vekt at de drifts og miljømessige ulempene som tiltaket gir på landbruket i området
vurderes som små.
PS 38/15 Jordlovsbehandling - fradeling av 120 m2 dyrkbar jord fra gnr 57/5
som tilleggsareal til gnr/bnr 57/33
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 19.06.2015
Behandling:
Endringsforslag fra Plan- og driftsstyret:
Siste avsnitt i rådmannens innstilling strykes.
Endringsforslag fra Plan- og driftsstyret og Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Plan og driftsstyret i Storfjord kommune godkjenner etter en samlet vurdering omdisponering og
fradeling av en parsell på ca 0,12 daa tunareal fra gnr 57 bnr 5 som tilleggsareal til boligtomta
gnr 57 bnr 33 med hjemmel i jordlovens § 12.
Det er lagt vekt at de drifts og miljømessige ulempene som tiltaket gir på landbruket i området
vurderes som små.
PS 39/15 Jordlovsbehandling - søknad om fradeling av boligtomt på dyrkbar
jord fra gnr 59 bnr 2
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 19.06.2015
Behandling:
Endringsforslag fra Plan- og driftsstyret:
Siste avsnitt i rådmannens innstilling strykes.
Endringsforslag fra Plan- og driftsstyret og Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Plan og driftsstyret i Storfjord kommune godkjenner etter en samlet vurdering omdisponering og
fradeling av en parsell på ca 4,9 daa dyrkbar skog fra gnr 52 bnr 9 til boligformål med hjemmel i
jordlovens § 12.
Det er lagt vekt at de drifts og miljømessige ulempene som tiltaket gir på landbruket i området
vurderes som små.
PS 40/15 Jordlovsbehandling - gnr 45 bnr 2, fradeling av ca 3,7 daa dyrkbar
jord til Skibotn Husky, trekkhundkennel
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 19.06.2015
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Plan og driftsstyret i Storfjord kommune godkjenner etter en samlet vurdering omdisponering og
fradeling av en parsell på ca 3,7 daa dyrkbar skogsmark fra gnr 45 bnr 2 som festeareal til
Skibotn Husky, trekkhundkennel, med hjemmel i jordlovens §§ 9 og 12.
Det er lagt vekt at de drifts og miljømessige ulempene som tiltaket gir på landbruket i området
vurderes som små.
PS 41/15 Fellingstillatelse på elg 2015
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 19.06.2015
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommune tildeler fellingstillatelser til elgjakta 2015 i henhold til følgende tabell:
Vald
Tellende Bestandspl. Kalv Hodyr Hanndyr Frie dyr Sum
Areal
ELSNES
28700
Nei
3
1
1
0
5
KIRKESNES/
SIGNALDALSV.
OLSBORG
NYMO
PARASSKOGEN
34500
Nei
3
1
2
0
6
17000
16300
30000
Nei
Nei
Nei
1
1
2
0
1
2
2
1
1
0
0
0
3
3
5
SKIBOTN
STORVALD
KITDALSVALD.
128000
Ja
0
0
0
23
23
13600
Nei
2
0
1
0
3
SUM
268100
12
5
8
23
48
Kalv (født i 2015) kan felles i stedet for voksne dyr av begge kjønn.
1 ½ åring (født i 2014) inngår i voksendyrkvoten. Det oppfordres til at en betydelig del av
fellingstillatelsene på voksne dyr tas som 1 ½ åring innenfor samme kjønn.
Vedtaket har hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt §§ 18, 19 og 21.