APL information till elever

Comments

Transcription

APL information till elever
2013-02-04
APL information till elever
HÄST ‐ inom inriktningen, hästverksamhet med ca 10 hästar, helst godkänd av HYN. Ansvarig: Daniel Moell 0708 – 38 50 24 LANTBRUK – inom inriktningen och helst en arbetsplats med anställd personal. Ansvarig: Niclas Magnusson 0708 – 38 50 16 - APL:n omfattar totalt 15 veckor (75 dagar) - Eleven ordnar själv sin APL plats samt allt det praktiska som boende, resa mat etc. - Praktiken får EJ göras på föräldrar/vårdnadshavarens företag - Praktiken skall helst vara 2 veckor sammanhängande på samma ställe, om eleven inte har varit på praktikplatsen tidigare. - Åk1 elever får börja att göra sin APL efter första terminen. - Eleven får göra max 5 veckors APL utanför inriktningen men inom naturbrukssektorn tex, trädgård, skog, vattenbruk, jordbruk eller annan djurhållning. - Vid praktik på Bollerup kan den utföras som helgtjänster eller som praktiktjänst under lov. - Vid helgtjänster (på Bollerup gäller endast hästprofilen) motsvarar 9 helger 5 veckors APL. - På lov och helgdagar avräknas praktiken som vanligt (dvs 1 dags APL motsvarar en praktikdag) - Arbetstider: Eleven skall ha 12 timmars sammanhängande vila varje natt och minst 36 timmars sammanhängande ledighet varje vecka. (Eleven kan inte göra 7 dagars sammanhängande APL) Innan du gör praktiken - Lämna in blanketten ”Elev och APL‐plats uppgifter”, även om eleven gör APL på Bollerup till kansliet. ‐ senast 1 dec för de elever som går NB‐program ( ej utökat naturvetenskapliga kurser ) som skall göra APL i början på januari ‐ senast 1 månad innan APL:n börjar om eleven skall göra APL:n inom Sverige. ‐ senast 1 april om eleven skall göra APL utomlands under sommarlovet. - Praktikplatsen skall i förväg godkännas av APL‐ansvarig. - APL‐platsen skall skriftligt godkänna dina uppgifter samt förbinda sig till att följa arbetsmiljöverkets och skolans APL regler. Dessa uppgifter skickar kansliet till APL‐platsen. - Eleven skall kontrollera med kansliet att APL‐platsen är GODKÄND innan eleven gör sin praktik. Om du gör din APL utomlands - Hämta försäkringsnummer på kansliet (finns även i skolkatalogen) - Kontrollera att du har giltiga vaccinationer. - Bollerups ansvarsförsäkring gäller i hela världen med undantag av USA och Canada. Vill eleven trots detta göra sin APL där måste målsman skriva på en speciell blankett att de är medvetna om att ansvarförsäkringen inte gäller USA och Canada. (APL ansvarsförsäkring USA / Canada). - Tänk på att Bollerups försäkring endast gäller för din APL, om du semestrar eller arbetar i anslutning till din APL så måste du ordna eget försäkringsskydd för detta. - Eleven skall ha med sig ett gällande Europeiskt sjukförsäkringskort. Beställs www.fk.se under utomlands. Efter praktiken: - APL platsen skall skicka in elevens närvarorapport till kansliet, senast en månad efter praktiken. - Det är ELEVEN som skall ha kontroll på att närvarorapporten har kommit in. Kommer närvarorapporten inte in är det eleven som tar kontakt med sin praktikplats. (ingen närvarorapport=inget slutbetyg) - Eleven får kostersättning 25 kr/dag efter det att närvarorapporten har kommit in till kansliet. Pengarna dras av på elevfaktura. (om ingen närvarorapport = inga pengar = ingen APL gjord = inget slutbetyg) - Om eleven har bott på praktikplatsen (i Sverige eller utomland) kan elev ansöka inackorderings‐
bidrag från CSN, eleven måste ha gjort praktik minst 15 dagar sammanhängande. APL utomlands får man endast lägsta inackorderingsbeloppet. Fyll i en CSN blankett + kopia på din närvarorapport + intyg från hyresvärden och lämna detta på kansliet till Gunilla Rolfsson efter praktiken. Har eleven gjort APL under sommaren skall eleven lämna inackorderingsansökan omgående, senast 1 oktober till kansliet. (Du får endast för hela 15 dagars perioder, dvs har du gjort APL i 13 dagar får du inget bidrag och har du gjort 25 dagar får du bidrag för 15 dagar.) OBS ! Ansökan om inackorderingsbidrag till CSN vid APL måste lämnas till kansliet på Bollerup! Får inte skickas direkt till CSN eftersom skolan måste meddela CSN vilka tider som APU:n gjorts och att närvarorapporten bifogas. - Bollerupsfonden är en fond där man kan söka bidrag till sin utlandspraktik. Kan sökas av elever som går i åk 2 vt och åk 3 ht. Ansökan tillsammans med reseberättelse ska lämnas till kansliet senast 31 januari året efter praktiken. (Dvs år 2012 kan NPJ10, NPH10, NV10n1 och NV10n2 söka, sista ansökningsdag 31 jan 2013.) Kan bara utnyttjas en gång. Har eleven bott hemma och rest mellan hemmet och arbetsplatsen får eleven INTE inackorderings‐ tillägg utan måste söka resetillägg hos sin hemkommun (avd. Skolförvaltning). Om eleven inte får resetillägg från hemkommunen kan man få ersättning från Bollerup vid uppvisande av skriftligt avslag från kommunen. Begäran om reseersättning från Bollerup skall ha inkommit till Bollerup senast 3 månader efter praktikperioden. Avståndet måste vara minst 6 km från hemmet till APL‐platsen, kvitto måste lämnas. Om man kör eget fordon får man ersättning för max 3 mil enkel resa/dag. -
Elever i åk2 och åk3 som gör sin praktik utomlands får max 1000 kr (kan bara utnyttjas en gång) mot uppvisande av kvitto på resebiljett, utlägg, reseberättelse etc. om man har lämnat in blanketten: APL, Elev och APL‐plats uppgifter i tid, dvs senast 1 april. VID SJUKDOM Om eleven är sjuk under APL tiden är det samma regler som gäller som vid en arbetsplats, ingen närvaro om man inte kan visa upp läkarintyg. VID OLYCKA / TILLBUD Alla olyckor / tillbud skall meddelas snarast möjligt till kansliet på Bollerup. Frågor angående din praktikplats kontakta inriktningsansvarig. Frågor angående bidragen kontakta: Gunilla Rolfsson 0417‐18509, [email protected]