Noteringar från APL

Comments

Transcription

Noteringar från APL
Sammanställning av svar från
diskussionsgrupper APLkonferens Örebro 18/11-2015
Vilka arbetsuppgifter kan en elev utföra med eller utan
handledning på din arbetsplats?
-I början av utbildningen behöver eleven stor stöttning av handledaren för att utföra de
flesta arbetsmoment. Men det är viktigt att eleven får pröva "alla" arbetsuppgifter.
I slutet av utbildningen bör eleven kunna utföra "alla" arbetsutgifter på egen hand, med en
handledare som bara närvarar.
-Beror på var i utbildningen de befinner sig i
- skolan ger en grund som mängdträningen ska ske på företagen
- skolan behöver ge utbildning på lättare redskap innan APL, tex handtruck
-Lasta, handledaren visar eleven för att eleven vid senare tillfälle kan visa för handledaren
att eleven har förstått hur du lastar på rätt sätt. kunna planera en turrunda, vikter lastvikt.
eleven kan vara med och lösa problem som en chaufför kan stöta på.
-Med handledare kan eleven vara med på alla uppgifter. Vartefter kan man trappa ner med
handledningen, beroende på elev.
-Det är olika beroende på vilken årskurs eleverna går i. Elever från åk 1 får göra enkla
moment: hämta gods, städa, "åka med". Vissa skolor har ingen APL i åk 1 pga av att
branschen inte vill ta emot. Åk 3: lasta, köra , lossa, träffa kunder, ibland alla de moment
som en anställd i branschen gör.
-Med handledning på allt från början, successivt mer självständigt efter hand.
Vilka fördelar är det för arbetsplatsen att ha en APL-elev?
-Får en lång arbetsintervju, samt en lång provanställning. En extra hjälp i slutet av
utbildningen.
-Formar eleven för sin arbetsplats så denna kan börja jobba direkt efter studenten. Eleven
vet vad som förväntas av han/hon.
-Kunna forma eleverna som företaget vill att chaufförerna ska arbeta.
De kan arbetet redan första dagen, självgående elever.
1
-Bra rekryteringsmöjlighet. Företaget har möjlighet att lära upp en elev medan han/hon
går utbildningen och behöver inte ta tid till detta när eleven anställs.
-Branschen har chansen att säkerställa tillväxten av förare i branschen.
-Upplärning och kontaktnät samt anställningsmöjlighet för eleven. arbetsgivaren kan
forma sin elev till arbetsuppgifterna och anställa denne efter utbildningen.
Dokumentera för- och nackdelar med nuvarande fördelningen
av APL utifrån företagets synvinkel och skolans synvinkel
-Fördelar av APL-plats. chauffören får sällskap, man kan ha fokus på de elever som inte är
ute på APL. Nackdelar: svår att hitta handledare, kan bli besvärligt att få ggä ämnena att
fungera efter avbrottet.
-Växelvis: fördelar är att företag inte blir lika hårt belastade. nackdelar är att det är svårare
att komma ut på besök.
-Sammanhängande: fördelar är att eleven lär sig följa arbetstider. Vissa elever sköter sig
bättre på APL än i skolbänken. Nackdelar är att handledarna kan tycka att det blir lite "för
mkt" utan ledig tid. De förlorar mkt teoretiskt och får börja om lite när de kommer
tillbaka.
-Försöka få eleverna att ta en egen kontakt med företag. Olika upplägg på olika skolor.
företaget önskar mer praktik när de är i C-stadiet. Chaufförernas regler stämmer i bilen.
problem med mobiltelefonen i bilen.
-Orienteringsveckor under år ett, pröva vilken inriktning de vill välja.
Olika utifrån skola och bransch. vissa föredrar del av vecka andra hela veckor. Kan vara
fördel för sista-års eleverna att avsluta terminen med tre veckors APL.
-Svårt att ta emot elever om flera skolor har APL-perioder samtidigt. Handledarna räcker
inte till. Arbetsgivare vill kalla till handledarträffar med skolan för uppföljning och
avstämning om hur utbildningen fortlöper under tiden, ej efter avslutad period.
-Bra med en sammanhållen period, inte endast vissa veckodagar.
2
Vad anser gruppen om en regional samverkan kring fördelning
av APL inom regionen?
-Ofta fungera samarbete mellan skolor där det sker konkurrens.
-Bra om skolorna samordnar sina APL-perioder men branschen upplever det svårt att få
gehör hos skolan. Alltså mer regional samverkan behövs anser branschföreträdare. Även
skolorna tycker mer samverkan vore bra eftersom det är en konkurrens om företag och
platser.
-APL platserna krockar lite och blir belastade när skolorna har samma veckor En regional
samverkan har bara positiva affekter
-Många skolor slåss om platserna på företagen. Företagen vill gärna ha elever just innan
sommarlov. inför sommarjobb. Lättare för stora företag att förstå skolan än enbilsåkare.
-Samplanera i kommunen, fördela veckorna, förhindra krockar. Helst gemensam planering
och mer samarbete i regionen.
-Gärna mer samarbete mellan skolor och branschen.
Arbetsplats 1
Arbetsuppgifter för din elev vid APL.
Vad är viktigt att handledaren förbereder på arbetsplatsen?
Vad är viktigt att eleven kan innan eleven påbörjar sin APL på
din arbetsplats (skolan förbereda
-Mkt truck hantering både på hemmaplan och ute på fältet.
Det är viktigt att handledaren gör en extra riskbedömning när man har med elever.
handledaren ska också fundera på varför han gör det han gör.
Det är viktigt att skolan förbereder för de risker som finns ute på en APL-plats. det är
viktigt att alla kontakter har tagits innan eleven kommer ut på företaget, så att det inte
uppstår några konstigheter .
Kyl och frystransport
-Handledaren förbereder: genomgång säkerhetsrutiner, få info om elevens kunskapsnivå
från skolan och om vad som bör göras under praktikperioden, info om rutiner och regler
på arbetsplatser, Skolan förbereder: Förbereda info om elevens kunskapsnivå och vilka
moment som bör göras på APL-platsen, skyddskläder, digitalt förarkort, praktikavtal,
försäkringar.
3
ADR Transporter
-Handledaren går igenom arbetsuppgifterna med eleven och tar reda på vart i utb eleven
befinner sig och vad denna behöver träna på. Körtillstånd för arbetsplatsen/området för
eleven för tex truckar
-Vissa utbildningar tex ADR eller 1-3 utbildning. Ha med utrustning som passar
praktikplatsen.
Kyl & Frystransporter
-kör livsmedel. kyl och frys, inställningar på aggregat, kyl-täcken, olika temperaturzoner,
skyddsskor, truckkörning, arbetskläder.
Handledaren talar om för eleverna regler på terminaler och egna regler på företaget, som
eleverna får ta del av och skriva på att de tagit del av.
-praktik för lärarna är nyttigt för skolans egen utveckling.
företagen vill komma ut och förbereda eleverna inför praktiken och förklara branschens
krav, ger nog mer konkreta besked än om läraren berättar det, och skolan kommer ut till
företaget på besök.
Köra kyl-och frysvaror
Handledaren/företaget: tipsa om sätt att förbereda sig, film. Tänka till, vad är specifikt
med just mitt uppdrag.
Skolan: gå igenom vad som är särskilt med just kyl-och frys transporter, tex se på filmer,
studiebesök, läsa. Återkoppla till företaget, fråga.
Transportuppdrag
1. Ett gott mottagande där eleven känner sig välkommen. planering och tid. Handledaren
och skolan bör ha kommunicerat om eleven innan APL:en, gärna ett besök av eleven
innan.
2. Rätt skyddsutrustning med från skolans sida t.ex. skyddsskor, varselkläder, hjälm m.m.
Policys, regler, säkerhetsföreskrifter på arbetsplatsen. Handledarens förväntningar.
Kyl & Frystransporter
Skolan ska tillhandahålla en e-learning om livsmedelstransporter innan APL Handledaren
måste informera eleven och skolan innan APL 4
Vilka utmaningar ser jag som handledare/företagare när eleven
är på arbetsplatsen, i genomförandet?
Vilka utmaningar kan skolan uppleva i genomförandet?
-Skolan utmaning är att få eleven att känna sig välkommen och stark innan APL. Det kan
vara svårt få en jämn kvalitet på APL-platserna.
Det är viktigt att eleven vet om att han/hon alltid kan återkomma till skolan.
Skolan är rädd om sina APL-platser och det är en utmaning med elever som har det lite
svårt med ex tider.
-På arbetsplatsen är det en utmaning att ge tid till handledaren att göra en bra uppstart med
eleven, så att inte eleven bara kommer rätt in i arbetet.
-Företaget: Att vi har krav på oss att ha samma produktion samtidigt som vi har en elev att
lära upp. En utmaning att anpassa momenten som ska göras efter varje elevs specifika
behov. Vissa elever har t ex svårt att ta för sig och ta egna initiativ. En utmaning att inte
öka skador på gods och fordon när elever ska genomföra olika moment.
Skolan: arbetsplatserna följen inte alltid alla de lagar och regler skolan lär ut. Ibland är det
kanske eleven som uppfattat det så men det blir ett problem att motivera eleverna till
fortsatt lärande när det avser detta. Ibland är det en utmaning för skolan att få företagen att
förstå att många elever är nybörjare när de kommer på sin APL.
-Regler kör och vilotider, lastsäkring och säkerhetskontroll är sådant som eleverna
uppfattar att företagen/chaufförerna inte håller sig till.
-Känna av när eleven är mogen för att släppas lite, tex vid ratten. Är eleven flexibel?
Social och trevlig mot arbetskollegor och kunder? Har eleven förstått arbetsuppgiften?
-Skolans utmaningar: Få eleverna att Ringa och ta kontakt tex vid sjukanmälan. Förmedla
den sociala kompetensen. Rätt tid, rätt plats, våga fråga, snygg, ren och prydlig osv.
-att få eleverna att förstå uppgiften, få kommunikationen att fungera mellan handledare
och elev, trygghet är viktigt, våga ge eleven ansvar, få eleverna att våga fråga om man inte
förstår. de måste ju ha viss grund med sig, alla elever är ju inte i samma klass. problem
med språket, svårt att förstå varandra, vuxenutbildning /sfi. framförallt problem om stress
uppstår.
-lär sig inte eleverna yrkesspråket uppstår stora problem att förstå varandra. respekt till
varandra om eleverna inte har med sig rätt kompetens från grundskolan hamnar de lätt
efter.
-viktigt med bra kontakt mellan skolan och företagen under hela praktiken, försöka
matcha elever med rätt arbetsplats utefter elevens förkunskaper och intressen.
5
-Företag/handledare: Att få eleven att trivas, känna sig trygg, komma överens. Hitta rätt
handledare som håller ut.
-Skolan: motivera eleven att visa intresse, visa upp sig, våga.
Skapa förutsättningar för god kommunikation mellan skola och företag. Göra tydligt var
eleven är i sin utbildning. Förbereda eleven inför APL-perioden.
-Att eleven har förstått och tagit till sig vad arbetsuppgiften går ut på. Att eleven lyssnar
och följer säkerhetsföreskrifter. Att eleven blir engagerad och intresserad. Att instruera på
ett bra sätt.
-Att motivera eleven och förbereda den för arbetslivet. grundläggande kunskaper i att
kunna planera och räkna ut hur gods ska lastas t.ex. Samverkansmöten mellan bransch
och skola, fungerande programråd. Skolan bör lyssna på vad branschen ställer krav.
Relevant information till lärare vad innebär det?
-I början av utbildningen är det praktiska saker som jag som lärare vill veta ex. komma i
tid, mobiltelefoner och intresse.
Senare vill vi veta mer utifrån examensmålen, kursmål.
-Praktiska moment som gåtts igenom, självständigt eller med hjälp.
Sociala egenskaper, initiativförmåga, självständighet, anpassning till företagets regler,
kundbemötande mm.
Skolan bör tala om vilken information som känns relevant för den aktuella APL-perioden.
-Yrkeskunskaper. Formativ bedömning. Närvaro. Uppträdande och social kompetens. En
form av redovisning från eleven till läraren
-Hur kör eleverna, passar de tid, kundbemötande, uppförande behöver alltid vara positiva
mot kunder, framgångar för eleverna, misstag eleverna har gjort, mottaglig för
information och uppgifter.
-Vad är det som fungerar/inte fungerar? Ser företaget att det skett/sker utveckling? Vad
behöver eleven träna mer på?
Hur fungerar eleven på APL - perioden?
-Utveckling, närvaro, engagemang, genomförda moment, självständighet, initiativ,
problemlösningsförmåga, kundbemötande, social kontakt, regelefterlevnad, mottagande
av positiv eller negativ kritik.
6
Hur föredrar ni som bransch, företagare eller handledare att
återkoppla till lärare med relevant information?
-Det är viktigt att det är enkelt, för tid är en springade punkt. fysiska möten är viktiga,
men kan vara svårt att genomföra
-Skriftlig loggbok, app
Krav på att loggboken ska redovisas av eleven för läraren (tex 1 gång i veckan under apl
perioden)
-Förenklat formulär
Telefonkontakt
Besök från läraren (dialog mellan handledaren och läraren)
-Skriftlig rapportering genom elevkort, mail, telefon.
-Gärna mötas och träffas på arbetsplatsen eller efter vägen. viktigt med kommunikation så
att det inte informationen misstolkas.
Viktigt att få både positiv och negativ respons, all utveckling är grunden för elevens CV.
att få eleverna att förstå det.
-Företagen återkopplar gärna mellan chaufförer elev lärare. informationen stannar lätt på
varje individ.
-Mestadels genom telefon! Kommunikation genom telefon eller besök.
-Personlig kontakt t.ex. telefon.
7
Marknadens Krav på förare idag. Önskelista:
- Ansvarstagande
- Serviceinriktad
- Fulla Behörigheter, C/CE, ADR, Truck, HJ-Lastare, YKB, Dig Färdskrivarkort.
- Intresserad/Engagerad
- Vårdat språk / Klädsel
- God fysik och hälsa
- Lojal mot företaget
- Initiativrik
- Laglydig
- Flexibel
- Trafiksäkerhetsmedveten
- Plikttrogen
- Kunna räkna/skriva
- IT-kunskap
- Självständig
- Stresstålig
- Konflikthanterare, ta motgångar på rätt sätt.
- Kunna hantera färdskrivaren samt KoV
- Miljötänk, sparsam körning.
- Medvetenhet om kostnader vid skador m.m
8
Lokalt ProgramRåd LPR
Vilka punkter bör finnas med på agendan?
- Presentationsrunda obligatoriskt vid möte med nya mötesdeltagare.
- Nästa möte, med fördel sätt nytt datum direkt ifall någon behöver avvika innan mötets slut.
- Skolans Situation, antal elever, lägesrapport, investeringsplaner.
- Hur ser det ut i branschen? Lägesrapport
- Gemensam fortbildning
- Skolstart, läget?
- Gymnasiearbetet
- Information från TYA
- (Komvux)
- Förbättringspotential, Fokusområden
Vem deltar i LPR?
- Rektor
- Lärare
- Elev/er
- Åkerier
- Transportarbetarförbundet
- TYA
- SYV (Gärna bjuda in SYV från grundskolor)
- BA (Biltrafikens Arbetsgivarförbund)
- Politiker
- Arbetsförmedlingen ( gärna på vårmötet för att skapa kontakt med skolan och få möjlighet att
informera elever om vad som väntar vid eventuell arbetslöshet)
9

Similar documents