ZAPISNIK - hrvaško kulturno društvo velenje

Comments

Transcription

ZAPISNIK - hrvaško kulturno društvo velenje
ZAPISNIK
HRVAŠKO KULTURNO DRUŠTVO VELENJE
1. občni zbor Hrvaškega kulturnega društva Velenje je bil sklican za dne 15.03.2015 ob 11. uri v prostorih
župnijske cerkve Sv. Marije Karmelske Matere Božje, staro Velenje.
Prisotnih: 28. članov društva (priloga: lista prisotnosti).
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Otvoritev in pozdrav predsednika društva
Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije o sklepčnosti zapisnikarja in overitelja zapisnika
Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti zbora
Poročilo o delu društva v letu 2014
Finančno poročilo za leto 2014
Poročilo nadzornega odbora za leto 2014
Poročilo disciplinskega odbora za leto 2014
Plan dela društva v letu 2015
Imenovanje volilne komisije
Razrešitev članov organov in vodilnih delavcev društva
Volitve članov organov in vodilnih delavcev upravljanja društva
Članarina za leto 2015
Razno ter pobude in predlogi
1. OTVORITEV IN POZDRAV PREDSEDNIKA DRUŠTVA
Predsednik Mijo Dujmović je pozdravil prisotne člane in predlagal dnevni red.
SKLEP: Soglasno je bil potrjen predlagani dnevni red.
2. IZVOLITEV DELOVNEGA PREDSEDSTVA, VERIFIKACIJSKE KOMISIJE O SKLEPČNOSTI
ZAPISNIKARJA IN OVERITELJA ZAPISNIKA
Navzoči so soglasno z dvigom rok izvolili:
1. delovno predsedstvo v sestavi:
a. zapisnikar: Katica Krmpotić
b. predsedujoči: Ana Kuprešak
2. verifikacijsko komisijo v sestavi: Matej Briševac, Josip Čuljak
3. overitelj zapisnika: Ljiljana Lovrić in Vinko Jeličić
3. POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE O SKLEPČNOSTI ZBORA
Verifikacijska komisija je ugotovila, da je prisotnih 28. članov društva, kar pomeni, da je zbor sklepčen in
lahko pravno veljavno sprejema sklepa po vseh točkah dnevnega reda.
Pisna lista prisotnih je priloga tega zapisnika.
4. POROČILO O DELU DRUŠTVA V LETU
Poročilo je prebral predsednik Mijo Dujmović. Na poročilo ni bilo pripomb s strani članov društva. Poročilo
je priloga temu dokumentu.
SKLEP: Sprejme in potrdi se predstavljeni plan dela o aktivnostih v letu 2014.
5. FINANČNO POROČILO ZA LETO 2014
Poročilo je prebrala blagajničarka Marija Briševac. Na poročilo ni bilo pripomb s strani članov društva.
Poročilo je priloga temu dokumentu.
SKLEP: Sprejme in potrdi se predstavljeno finančno poročilo za leto 2014
6. POROČILO NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2014
Predsednik nadzornega odbora Šimo Lukić je podal poročilo o delu komisije za leto 2014. V poročilu je
poudaril, da je bilo pregledano finančno in materialno poslovanje društva in da ni bilo zaznati nepravilnosti.
Na poročilo ni bilo pripomb s strani članov društva. Poročilo je priloga temu dokumentu.
7. POROČILO DISCIPLINSKEGA ODBORA ZA LETO 2014
Poročilo o delu disciplinske komisije je podal njen predsednik Josip Čuljak. V poročilu je poudaril, da je v
letu 2014 ni bilo poslanih na naslov komisije konkretnih zadev, v katerih bi bilo potrebno posredovanje
komisije.
Na poročilo disciplinske komisije ni bilo pripomb. Pisno poročilo disciplinske komisije je sestavni del tega
zapisnika kot njegova priloga.
SKLEP: Sprejme in potrdi se predstavljeno poročilo disciplinske komisije za leto 2014.
8. PLAN DELA DRUŠTVA V LETU 2015
Plan dela je prebral predsednik Mijo Dujmović. Na poročilo ni bilo pripomb s strani članov društva.
Poročilo je priloga temu dokumentu.
SKLEP: Sprejme in potrdi se predstavljeni plan dela za leto 2015.
9. IMENOVANJE VOLILNE KOMISIJE
Navzoči so soglasno z dvigom rok imenovali volilno komisijo v sestavi:
 Predsednik: Mario Briševac
 Član: Kata Marinović
 Član: Šimo Marinović
10. RAZREŠITEV ČLANOV ORGANOV IN VODILNIH DELAVCEV DRUŠTVA
Predsednik je prisotnim članom podal predlog sklepa o razrešitvi članov upravnega odbora in predlog o
razrešitvi vodilnih delavcev društva.
Po obravnavi tega predloga so vsi navzoči soglasno sprejeli:
 razrešitev tajnice društva Ankice Briševac
 razrešitev člana nadzorne komisije Kristina Andrić
 razrešitev člana namestnika nadzorne komisije Katica Krmpotić
 razrešitev člana namestnika nadzorne komisije Pero Jukić
 razrešitev člana namestnika disciplinske komisije Drago Blažinčić
 razrešitev člana zapisnikarja 1, Katica Krmpotić
 razrešitev člana zapisnikarja 2, Anđelina Jukić
SKLEP: Člani Hrvaškega kulturnega društva Velenje potrjujejo razrešitev članov upravnega odbora in
vodilnih delavcev društva.
11. VOLITVE ČLANOV ORGANOV IN VODILNIH DELAVCEV UPRAVLJANJA DRUŠTVA
Mijo Dujmović je predlagal, da bi v upravnem odboru bile ženske predstavnice.
Predsednik društva predlaga naslednje:
 tajnica društva Ana Kuprešak (___ glasov)
 člana nadzorne komisije Ankica Briševac (___ glasov)
 člana namestnika nadzorne komisije Ivanka Dujmović (___ glasov)
 člana namestnika nadzorne komisije Kata Tomić (___ glasov)
 člana namestnika disciplinske komisije Anto Tomić (___ glasov)
 člana zapisnikarja 1, Ana Kuprešak (___ glasov)
 člana zapisnikarja 2, Marija Briševac (___ glasov)
Po obravnavi tega predloga so vsi navzoči soglasno z dvigom rok izvolili nove organe upravnega odbora.
SKLEP: Člani Hrvaškega kulturnega društva Velenje soglasno potrjujejo izvolitev po predhodno
pridobljenem soglasju volilne komisije naslednje organe:
 tajnica društva Ana Kuprešak
 člana nadzorne komisije Ankica Briševac
 člana namestnika nadzorne komisije Kata Tomić
 člana namestnika nadzorne komisije _______________________
 člana namestnika disciplinske komisije Anto Tomić
 člana zapisnikarja 1 Ana Kuprešak
 člana zapisnikarja 2 Marija Briševac
12. ČLANARINA ZA LETO 2015
Na razpravo je bila dana višina članarine za 2015. Članarine mladina do dopolnjenega 15 leta ne plača.
SKLEP: Občni zbor je soglasno sprejel članarino za leto 2015 v višini 10€.
13. RAZNO TER POBUDE IN PREDLOGI
SKLEP: Točka razno je bila soglasno sprejeta
Občni zbor se je končal ob 14. uri.
Zapisnikar:
Predsednik delovnega predsedstva:
Katica Krmpotić
Ana Kuprešak
Žig:
Overitelja:
Ljiljana Lovrić
Vinko Jeličić
PRILOGE:






Vabilo
Poročilo o aktivnostih v letu 2014
Finančno poročilo za leto 2014
Poročilo nadzornega odbora za 2014
Poročilo disciplinskega odbora za leto 2014
Obravnava in sprejem plana dela za leto 2015