DELOVANJE NADZORNIH ODBOROV OBČIN

Comments

Transcription

DELOVANJE NADZORNIH ODBOROV OBČIN
Vabi na seminar
DELOVANJE
NADZORNIH ODBOROV
OBČIN
Torek, 20. januar 2015,
s pričetkom ob 15.00 uri
City Hotel Ljubljana,
Dalmatinova 15, Ljubljana
Predavatelja:
◆ mag. Jorg Kristijan PETROVIČ
◆ mag. Mojca PLANINŠEK
DELOVANJE NADZORNIH
ODBOROV OBČIN
Program: torek, 20. januar 2015
trajanje: (predvidoma) od 15.00 do 18.00 ure
Delovanje nadzornih
odborov občin
15.00 - 18.00 mag. Jorg Kristijan PETROVIČ mag. Mojca PLANINŠEK
Delovanje nadzornih odborov občin
16.00 - 16.30 ODMOR Komu je seminar namenjen
Spoštovane članice in člani nadzornih odborov. Zaupana
vam je bila čast opravljanja žlahtne funkcije vrhovnega
nadzornega organa lokalne skupnosti. Zaradi vašega ugleda,
vaših znanj in vaših izkušenj ste bili izmed vseh občanov,
za opravljanje te funkcije izbrani prav Vi. Pri opravljanju
pregledov boste predstavljali vse občane vaše občine in na
ta način najbolj neposredno izvajali demokratično funkcijo
nadzora. Omogočen vam je dostop do podatkov in vpogled
v evidence do katerih občani navadno ne morejo. Marsikdaj
do teh podatkov ne morejo niti člani občinskega sveta. Vaša
pooblastila so velika – še večja pa je vaša odgovornost.
Na vaša ramena je bilo naloženo breme odgovornost za
bdenje nad potmi davkoplačevalskega denarja vseh občanov
vaše občine. Verjamemo, da želite svoje delo opraviti vestno,
odgovorno in pošteno in tako v najboljši možni meri izpolniti
pričakovanja ob izkazanem Vam zaupanju.
Na seminarju vam zato želimo celovito predstaviti problematiko delovanja nadzornega odbora, ki ga zakon o lokalni
samoupravi postavlja ob bok županu in občinskemu svetu,
ko ga opredeljuje kot enega izmed treh organov občine. Člane
nadzornih odborov želimo seznaniti s strokovnimi stališči glede
dela nadzornih odborov. S predstavitvijo zakonodajnega okvira,
primerov dobre prakse in čeri s katerimi se lahko srečate na
zastavljeni poti vam želimo dati čim boljšo popotnico za uspešno
delo na začrtani poti, na katero se podajate.
Vabimo vas, da se predavanja, ki sta ga pripravila dva izmed
največjih poznavalcev tega področja, mag. Jorg Kristijan
Petrovič in mag. Mojca Planinšek, udeležite v polnem številu.
Vsebina seminarja
Vemo, da se vam pri izzivih, na katere naletite pri vašem delu, zastavlja kopica vprašanj.
Na seminarju vam bomo odgovorili na naslednja vprašanja.
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
Kakšen je ustrezen postopek dela nadzornega odbora?
Katere so njegove pristojnosti?
Ali nadzorni odbor, v luči varovanja osebnih podatkov, lahko izvede revizijo plač?
Ali nadzorni odbor lahko izvaja revizijska dejanja, ki se nanašajo na dogodke iz
prejšnjih mandatnih obdobij?
Kako pristopiti k reviziji zaključnega računa proračuna in ali je ta obvezna za
sprejem zaključnega računa v občinskem svetu?
V katerem aktu in na kakšen način je opredeljen način dela nadzornega odbora?
Kdaj in na kakšen način lahko nadzorni odbor zahteva izvedbo ukrepov?
Ali je zapisnik že poročilo?
Kaj morata glede dela nadzornega odbora opredeljevati statut občine in poslovnik
nadzornega odbora?
Kakšna so razmerja med županom, občinskim svetom in nadzornim odborom?
Kdo imenuje in razrešuje nadzorni odbor?
Kakšna je neodvisnost nadzornega odbora pri njegovem delu?
V kolikšni meri se lahko v odločitve o programu dela nadzornega odbora
vključujejo občani, občinski svet in župan?
Kateri so razlogi za prenehanje mandata člana nadzornega odbora?
Kako je zagotovljeno pravno varstvo članov nadzornega odbora v primeru
nezakonite razrešitve?
Kdaj lahko trdimo, da je delo nadzornega odbora uspešno?
Kakšno izobrazbo naj imajo člani nadzornih odborov?
Kdaj naj nadzorni odbor sprejme letni načrt dela?
Na kakšen način moramo opredeliti letni program dela?
Ali je nadzorni odbor neposredni proračunski uporabnik?
S kolikšnimi sredstvi razpolaga nadzorni odbor in na kakšen način?
Kako si zagotoviti sredstva v občinskem proračunu?
Kako je urejeno nagrajevanje dela članov nadzornega odbora?
Kaj naj vzpodbuja nagrajevanje – zasedanje na sejah ali izdelavo poročil?
Kako in zakaj opredelimo zelo zahtevne, zahtevne in manj zahtevne nadzore?
Kako v poslovniku opredelimo pomembne kršitve in zakaj?
Kakšne so obveznosti občine glede nudenja administrativne in strokovne pomoči
nadzornemu odboru?
Katere so pravice in obveznosti revidirancev?
Ali nadzorni odbor lahko opravlja svetovalno funkcijo in zakaj naj tega raje ne
počne?
Kaj spada v zapisnike in kaj v poročila nadzornega odbora?
Na kakšen način se ureja javnost dela nadzornega odbora in kateri podatki ne
morejo biti javni?
Kdaj so lahko javna poročila nadzornega odbora?
Kakšni naj bosta vsebina in oblika poročil nadzornega odbora?
Kako izboljšati učinke nadzora?
Kakšne so dolžnosti in pristojnosti župana in občinskega sveta glede rezultatov
dela nadzornega odbora?
Poizkušali vam bomo seveda odgovoriti tudi na vsa vprašanja, ki jih v zvezi z vašim
delom v nadzornem odboru imate ali pa se vam bodo pojavila ob spremljanju
predavanja in jih boste predavateljema zastavili.
Delovanje nadzornih
odborov občin
torek, 20. januar 2015
City Hotel Ljubljana,
Dalmatinova 15, Ljubljana
Informacije:
NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18,
p.p. 4350, 1001 Ljubljana
tel.: 01/300 00 60, 300 00 61
faks: 01/300 00 65
GSM: 031/662 193
e-maila: [email protected]
http:/www.nebra.si/
Transakcijski račun št. 6100 0000 8269 791
Kotizacija za posameznega udeleženca znaša
190 € in DDV po stopnji 22%.
Splošni pogoji prijave so sestavni del
prijavnice. Pridržujemo si pravico do
spremembe lokacije.
Prijava in odjava
◆ Prosimo, da nas o udeležbi obvestite po priloženi prijavnici.
Prijavnico nam lahko pošljete po pošti, faksu, e-pošti ali
preko interneta. Na podlagi prijavnice bomo izstavili
predračun, po opravljeni storitvi bomo poslali račun.
◆ Pisne odjave upoštevamo 3 delovne dni pred izvedbo.
V primeru nepravočasne odjave zaračunamo 50% celotne
kotizacije, v primeru neudeležbe brez odjave pa kotizacije
ne vračamo oz. jo zaračunamo v celoti.
Kotizacija in plačilo
◆ Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 190 € in DDV po
stopnji 22%.
◆ Po predhodnem dogovoru je pri večjem številu udeležencev
možen popust.
◆ Kotizacija vključuje udeležbo na strokovnem seminarju in
postrežbo v času seminarja.
◆ Kotizacijo je potrebno poravnati na transakcijski račun
NEBRA d.o.o., št. 6100 0000 8269 791 (pri Delavski hranilnici, d.d.).
◆ Rok plačila za proračunske porabnike je 30 dni po prejemu
računa v skladu s predpisi.
Trajanje (predvidoma)
• od 15.00 do 18.00 ure
Prijavnica na seminar, 20. januar 2015
Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:
ime in priimek e-mail
ime in priimek e-mail
ime in priimek e-mail
PLAČNIK
Ime plačnika
Naslov plačnika (ulica/št., poštna št./kraj):
Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite)
da ne
ID za DDV plačnika:
Telefon: Faks:
E-mail plačnika: Datum: Žig: Podpis odgovorne osebe: