IZJAVA STARŠEV O IZPISU OTROKA IZ VRTCA

Comments

Transcription

IZJAVA STARŠEV O IZPISU OTROKA IZ VRTCA
Majnikova ulica 3, 1310 Ribnica, Tel.: 01/620 93 71, Fax: 01/620 93 88
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15 dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem
oddaje obrazca »Izjava staršev o izpisu otroka iz vrtca«. V nasprotnem primeru vrtec obračuna ob
izpisu stroške za dodatnih 15 dni prisotnosti.
IZJAVA STARŠEV O IZPISU OTROKA IZ VRTCA
Podpisani/a _____________________________________ izpisujem svojega otroka
(ime in priimek staršev)
_____________________________________ rojenega ______________________
(ime in priimek otroka)
(rojstni datum)
stanujočega _________________________________________________________.
(ulica, hišna številka, kraj bivališča)
Otrok je vključen v Vrtec Ribnica v skupino _________________________________,
(ime skupine)
ki ga vodi vzgojiteljica __________________________________________.
(ime in priimek vzgojiteljice)
Izjavljam, da z dnem, _____________________________ izpisujem otroka iz Vrtca
(zadnji dan prisotnosti otroka v vrtcu)
Ribnica zaradi ________________________________________________________.
(prosimo, navedite vzrok izpisa)
V _______________________________, dne ______________________________
Podpis staršev ____________________________
Izjavo staršev o izpisu otroka iz vrtca prejmejo :
- starši
- vzgojiteljica
- uprava
- svetovalna delavka
Izjava staršev o izpisu otroka iz vrtca, Obr. 8/15, stran 1 od 1