DBU Licenssystem |drenge

Comments

Transcription

DBU Licenssystem |drenge
Nyhedsbrev nummer 7, August 2013.
DBU Licenssystem | drenge
Indhold
God sæson, Regelsæt for klubskifter 1
C-træner licens & M3 2
Licenstilskud, T+ uddannelsesdage 2
Licensseminarer 2012/13 3
Nyt fra UEFA, ”Klummen” 4
Regelsæt for klubskifter
God sæson
Til d. 1. juli 2013 kan vi byde velkommen til 1
ny A-licensklub, HB Køge, samt 3 nye Tlicensklubber Vanløse, Holstebro og FC
Vestsjælland. Det betyder at vi nu kan starte
det 6. licens år op med 13 A-licenser, 10 Blicenser samt 11 T-licenser, i alt 34
licensklubber der alle arbejder med
talentudvikling på et højt og struktureret
niveau.
DBU´s
Herreeliteungdomsgruppe
Christian Kofoed (Formand)
Teddy Pedersen (Næstformand)
Kent Falkenvig
Kim Vilfort
Jens Jørgen Møller Nielsen
Sune Smith-Nielsen
Flemming Steen Pedersen
Kim Hallberg (DBU)
KONTAKTPERSON
Enrique Cordova Jensen
DBU Klublicens
Dansk Boldspil-Union
[email protected]
Direkte +45 4326 2292
Mobil +45 2049 0011
________________________
Fodboldens Hus · DBU Allé 1
2605 Brøndby
Telefon +45 4326 2222
Telefax +45 4326 2245
www.dbu.dk
Årets meget stærke ansøgerfelt betyder at
faggruppen frem til næste sæson skal arbejde
med licensmanualen for at gøre denne endnu
skarpere til sæsonen 14/15. Et af de områder,
der vil blive drøftet, er antallet af hold i de
enkelte rækker.
Det er faggruppens vurdering, at det kan være
en fordel med op til 14 hold i U17 Ligaen,
blandt andet for at give plads til wildcards.
Omvendt er det måske mere hensigtsmæssigt
med 12 eller færre hold i U19 Ligaen for at
styrke turneringen. Flere U19 spillere rykker op
på klubbernes 1. hold og mange andre har et
tæt program med landskampe,
reserveholdsturneringen samt afslutning af
uddannelse. Det vil vi se nærmere på det
kommende år.
Med ønsket om en god sæson
Christian Kofoed, formand
DBU’s Herreeliteungdomsgruppe
Med det nye licensår træder også de nye regler
omkring klubskifter i kraft mellem licensklubber.
Regelsættet blev formuleret via en nedsat ad hoc
gruppe bestående af Talentudviklingsansvarlige, en
repræsentant fra DBU Bredde samt fra
Herreeliteungdomsgruppen. Regelsættet er et skridt
på vejen for at få skabt et bedre fundament for de
etiske udfordringer klubberne stilles overfor dagligt.
Bemærk især det ”transfervindue” som skal følges i
punkt 1.
”Kontakt vedrørende klubskifter må tidligst ske 1. maj
inden spillerens aldersmæssige overgang til U13
fodbold.”
Også kontakt til den afgivende klub er skærpet og skal
altid gå til den sportslige ledelse. For licensklubber
altid til den Talentansvarlige.
Det vil kræve at dokumentationen ifm. kontakt til en
spiller skal være i orden fra starten af og derfor
anbefaler licensadministrationen, at alle licensklubber
indleder den første kontakt via mail til den afgivende
klubs sportslige ledelse og hellere ramme flere mulige
kontaktpersoner i den afgivende klub, såfremt man er
i tvivl om hvem kontakten kan være.
Regelsættet finder I på side 48 i Licensmanualen og
såfremt der er spørgsmål så tøv ikke med at kontakte
Licensadministrationen.
Det er i alles interesse at undgå uheldige sager.
1
C-træner licens
DBUs C-trænerlicens introduceres i foråret 2013 og
det indebærer at klubbens cheftrænere for U11 og
U12 fra sæsonen 2014/2015 skal have denne
uddannelse for at opfylde kravet i fremtiden. For
det kommende licensår skal man minimum have
gennemført B1.
I kalenderåret 2013 vil der være en
overgangsordning for de trænere der har
gennemført B1, så man på 20 timer vil kunne opnå
en DBU C-trænerlicens. Yderligere oplysninger kan
man få i ens egen Lokalunion eller hos DBU
Udvikling.
http://www.dbu.dk/uddannelse_og_traening/trae
neruddannelse/traeneruddannelser/inspirationsku
rser.aspx
Målmandstræner 3
Alle A-licens klubber har modtaget særskilt
information vedr. M3 pilotprojekt. Da det er et
pilotprojekt så ydes der tilskud via
Talentudviklingspuljen som beskrevet i den
tilsendte information.
Såfremt der er spørgsmål til ovenstående bedes I
kontakte enten Kim Hallberg [email protected] eller
Enrique Cordova Jensen [email protected]
M3 udbydes for alle i 2014. Nærmere information
via kontakt til DBU Udvikling.
T+ træner uddannelsesdagene
DBU afholder årligt 8 uddannelsesdage (4x2
dage) for de af licensklubben angivne personer,
som varetager funktionen som T+ træner.
DBU betaler ophold og forplejning. Deltagerne
står selv for transporten til og fra kursusstedet,
samt dækning af evt. tabt arbejdsfortjeneste.
Seminarerne er obligatoriske, og
afbud/udeblivelse vil derfor blive betragtet som
et brud på licensreglerne. DBU Udvikling er
administrativ tovholder på dagene sammen med
Talentkoordinator Steen Gleie og DBUs
Talenttrænere, og de vil inden længe melde
datoplanen ud for de kommende aktiviteter.
Licenstilskud 2013/2014
I forsøget på at minimere forskellen optil A-licensens
direkte tilskud på 300.000 kr. vil B-licensen have
differentieret tilskud alt efter hvilke krav klubben
opfylder.
Nogle klubber vælger at køre med et A-setup, selvom
de vurderes til kun at have sportsligt niveau til Blicens. Dette opfattes som utrolig positivt, men især
omkostningen til de fuldtidsansatte trænere er en
tung post.
Tilskuddet til B-klubber bliver derfor som følger:
- for klubber med et A-setup
250.000 kr. årligt.
- for klubber med fuldtidsansat U17 el. U19 træner
200.000 kr. årligt.
- for klubber uden fuldtidsansat U17 el. U19 træner
150.000 kr. årligt.
T-licensklubber modtager fortsat 50.000 kr. årligt.
2
Licensseminarer 2013/2014
- for talentansvarlige, målmandstræner, fysisk træner og uddannelsesansvarlig.
Efter nogle gode og udbytterige dage i foråret, starter en ny runde af obligatoriske seminarer i det
kommende licens år:
Seminar for Talentansvarlige d. 22. august i Kellers Park
Seminar for Fysiske Trænere d. 11.-12. oktober (2 dage)
Seminar for Uddannelsesansvarlige d. 21. november
Seminar for Talentansvarlige d. 27. februar 2014
Program for dagene udsendes som udgangspunkt 14 dage før.
Ved seminaret den 27. februar for talentansvarlige er der gjort plads i programmet til at der kan blive taget
sager op, der relaterer sig til klub/DBU eller klub/klub udfordringer. I bedes derfor melde ind på
[email protected] inden den 1. februar såfremt der er emner I ønsker taget op. Samt kort skitserer
emnet/udfordringen. De endelige emner vil herefter blive fremsendt de talentansvarlige, så alle har
mulighed for at forberede sig til dagen.
Igen i det kommende licensår afholdes der funktionsspecifikke seminarer for DBUs licensklubber.
Seminarerne er obligatoriske, og har til formål at skabe netværk på tværs af klubberne omkring specifikke
funktioner, i forsøget på at styrke talentudviklingen i og på tværs af licensklubberne. Program for dagene
udsendes som udgangspunkt 14 dage før. Målmandstrænerseminaret udgår i det kommende licensår for at
give klubberne tid til at planlægge M3 bedst muligt.
For spørgsmål og kommentarer vedr. licens,
kontakt DBU´s Licensadministrator, drenge
Enrique Cordova Jensen tlf: 4326 2292
Email: [email protected]
3
.
Nyt fra UEFA
UEFA har besluttet at klubber der gennemfører aktiviteter i andre lande end deres eget, skal oplyse det
andet lands fodboldforbund herom. Dette gør sig blandt andet gældende for Europæiske storklubber der
afholder fodboldskoler/camps, etc. i samarbejde med klubber i Danmark.
For licensklubberne betyder det at såfremt man har et samarbejde med en udenlandsk klub om afholdelse
af en fodboldskole/camp eller et lignende samarbejde så skal det meddeles licenssystemet pr. mail.
Licensadministrationens klumme
Licensadministrationen vil ved hvert nyhedsbrev tage et emne op som vi rent administrativt kan se positive
såvel som negative tendenser i eller blot fortælle den gode historie ifm. ungdomslicensen.
KLUBBESØG
Jeg har henover efteråret 2012 samt foråret 2013 haft den store fornøjelse at besøge jer typisk sammen
DBU´s Talentkoordinator, Steen Gleie og fællesnævneren for disse besøg har været meget positive og
lærerige.
I alle de licensklubber jeg indtil videre har besøgt, har jeg mærket et stort engagement og mødt en række af
personer som i den grad brænder for fodbolden generelt, men især for dansk talentudvikling!
Mange gange glemmer man at rose hinanden, da det jo typisk er nemt at påpege mangler og selvom det er
en del af mit job at påpege evt. mangler i licensen så er det også vigtigt at søge gode løsninger i god dialog
med jer i klubberne når situationer opstår.
Derfor en stor ros til alle licensklubber; I har døren åben for en god og ærlig dialog, hvad enten det er over
telefonen eller ved et besøg, og hvor positive såvel som mindre positive emner kan debatteres konstruktivt
og hele tiden med en ting for øje:
Hvordan vi fælles optimere og gør dansk talentudvikling endnu bedre i fremtiden.
Jeg glæder mig til at møde de sidste klubber på min liste for derefter at starte forfra og se jeres fremskridt
fra sidste besøg.
God sæson til alle 
Enrique Cordova Jensen
DBU Licensadministrator
4