פתרון משבוע שעבר

Comments

Transcription

פתרון משבוע שעבר
‫תשבץ הארץ | טומי שמיר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ז‬
‫ח‬
‫ר‬
‫אנכי‪:‬‬
‫‪ )1‬עיר בצ'כיה ‪ /‬שבבים הנושרים בעת ה�ק‬
‫צאה‪ )2 ,‬מספיק ‪ /‬עיר באוקראינה‪ )3 ,‬סופר‬
‫ישראלי ‪ /‬בירת ג'מייקה ‪ )4 ,‬כעס ‪ /‬התפ�ל‬
‫שות‪ ,‬התבוססות בבוץ ‪ /‬לבוש‪ )5 ,‬מין סכין‬
‫גדולה ורחבה ‪ /‬נהר בצרפת‪ )6 ,‬סרט של‬
‫שריף גורן ‪ /‬משמשים מיובשים ‪ /‬סחט‪,‬‬
‫מעך‪ )7 ,‬שדה‪ ,‬שטח זרוע או נטוע ‪ /‬גורו‬
‫הודי מפורסם‪ )8 ,‬כתב עברי קדמון ‪ /‬עיר‬
‫בהודו ‪ /‬מושב בגליל העליון‪ )9 ,‬קמע עתיק‬
‫י‬
‫יא‬
‫יב‬
‫יג‬
‫יד‬
‫טו‬
‫קילר סודוקו‬
‫ט‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ר‬
‫ב‬
‫ק‬
‫ה‬
‫ק‬
‫ד‬
‫י‬
‫ת א‬
‫ה‬
‫ל‬
‫ה‬
‫ז‬
‫נ‬
‫פ‬
‫ד ט‬
‫ו‬
‫ב‬
‫נ‬
‫כ‬
‫ט‬
‫ר ש‬
‫נ‬
‫ב‬
‫י‬
‫ל‬
‫ה‬
‫ה‬
‫ט‬
‫מ‬
‫א‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪-‬קילר סודוקו‬
‫ ‪ 11‬בדצמבר‬
‫י‬
‫ג‬
‫ר‬
‫א‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ס‬
‫ו‬
‫מ‬
‫ט‬
‫ו‬
‫י‬
‫א‬
‫ס‬
‫ה‬
‫י‬
‫א‬
‫ס‬
‫ס‬
‫פ‬
‫א‬
‫ד‬
‫ר‬
‫ב‬
‫נ‬
‫צ‬
‫ה‬
‫ר‬
‫ה‬
‫כ‬
‫י‬
‫ב‬
‫ר‬
‫ס צ‬
‫י‬
‫נ‬
‫ב‬
‫ג‬
‫י‬
‫פ‬
‫ט‬
‫ס‬
‫י‬
‫ט‬
‫נ‬
‫ר‬
‫ד‬
‫ר‬
‫א ה‬
‫ס‬
‫ג‬
‫י‬
‫י‬
‫ו‬
‫ל‬
‫ר‬
‫ב‬
‫ק‬
‫א‬
‫ו‬
‫צ‬
‫ה‬
‫ר‬
‫י‬
‫א‬
‫ט‬
‫נ‬
‫נ‬
‫ד‬
‫י‬
‫שהיו לו סגולות למניעת הפלת עובר ‪" /‬אבו‬
‫נפחא" ‪ )10 ,‬שונא ‪ /‬מילת זירוז‪ )11 ,‬התג�ל‬
‫מות המוות במיתולוגיה היוונית ‪ /‬נתחן‪ ,‬מין‬
‫דג בים סוף‪.‬‬
‫קאקורו ‪1‬‬
‫‪2015‬‬
‫ט מ‬
‫ל‬
‫ט‬
‫ת‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬קאקורו ‪1‬‬
‫‪ 58‬מ ו ס ף ה א ר ץ‬
‫ט ס‬
‫ה‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬תשבץ הארץ‬
‫א‬
‫‪11 10‬‬
‫אופקי‪:‬‬
‫א) עוף גדול בדרום אמריקה ‪ /‬מאכל הודי‪,‬‬
‫ב) סוג של מלאך ‪ /‬פגיעה בכבוד‪ ,‬חרפה‪ ,‬ג)‬
‫לחם הודי ‪ /‬קוץ‪ ,‬חוד דוקר‪ ,‬ד) מוט לנשיאת‬
‫דליים ‪ /‬עיר באנגליה‪ ,‬ה) מלחין צרפתי ‪/‬‬
‫מין תוכי באוסטרליה‪ ,‬ו) צמח עשבוני‬
‫ממשפחת הוורדיים‪ ,‬ז) אות הניצחון ‪ /‬אלת‬
‫עושר ואושר הודית‪ ,‬ח) בתו של המלך ליר‪,‬‬
‫ט) מעצמות אמת היד ‪ /‬טורף לילי‪ ,‬י) אל‬
‫גשם אצטקי‪ ,‬יא) צמח בעל פרחים גדולים ‪/‬‬
‫שפך‪ ,‬הזיל‪ ,‬יב) חג של נוכרים ‪ /‬משורר ישק‬
‫ראלי‪ ,‬יג) משורר ומחזאי אירי‪ ,‬חתן פרס נוק‬
‫בל ‪ /‬ארץ מקראית‪ ,‬יד) מטבע קוריאני ‪/‬‬
‫צפון‪ ,‬טו) אלילה כנענית ‪ /‬מין פשפש‪.‬‬
‫פ‬
‫א‬
‫י‬
‫ר‬
‫ק‬
‫ד ש ה‬
‫תשבץ היגיון | יורם הרועה‬
‫מ ה‬
‫ע‬
‫מ‬
‫ק‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬תשבץ היגיון‬
‫ד‬
‫ר‬
‫ו‬
‫מ ש‬
‫ו‬
‫ס‬
‫י‬
‫מ‬
‫צ‬
‫ו‬
‫א‬
‫ש‬
‫ו‬
‫י‬
‫ח‬
‫ד‬
‫י‬
‫ל‬
‫ג‬
‫ב‬
‫נ‬
‫ד‬
‫ו‬
‫ד‬
‫מ‬
‫ל‬
‫ב‬
‫כ‬
‫צ‬
‫י‬
‫צ‬
‫ו‬
‫ב‬
‫ו‬
‫א מ‬
‫ה‬
‫י‬
‫ע‬
‫ה‬
‫א‬
‫ת‬
‫ה‬
‫ר‬
‫ת‬
‫ר‬
‫ל‬
‫ל‬
‫ע‬
‫מ‬
‫ה ח ש כ‬
‫ב‬
‫ס ט ה‬
‫ק‬
‫א‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ח‬
‫מ‬
‫נ‬
‫ה‬
‫צ‬
‫מ‬
‫ט‬
‫נ‬
‫ר‬
‫ל‬
‫ג‬
‫ל‬
‫ו‬
‫ל‬
‫ד‬
‫י‬
‫פ‬
‫ו‬
‫ר‬
‫י‬
‫ש‬
‫ו‬
‫י‬
‫ל‬
‫מ‬
‫ה‬
‫ד‬
‫מ‬
‫ש‬
‫ב‬
‫א ה‬
‫ר‬
‫ח‬
‫ל‬
‫ה‬
‫ל‬
‫ק ח‬
‫א‬
‫י‬
‫ל‬
‫ק ת‬
‫נ‬
‫כ‬
‫ק ה‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ו‬
‫אופקי‪:‬‬
‫‪ .1‬שמחים (עפ"י בתיה סולסקי) (‪ .7 ;)6,5‬הפועל‬
‫"לקח"( (‪ .8 ;)3‬גם מיכאל הסכים שזה מתאים ל�ה‬
‫רבצה מהשמיים (‪ .9 ;)3,4‬בן שיחי מושך אותי‬
‫(עפ"י דורון לוי) (‪ .10 ;)3,4‬אף קור אין בה (‪;)3‬‬
‫‪ .11‬קיבוץ שקולו נשמע בקושי (עפ"י יוסי אילן‬
‫ואורי סלע) (‪ .12 ;)4‬מזמזם כמו בהמה ברכב (עפ"י‬
‫אתי דואק) (‪ .13 ;)6‬אם אגדיר רק "פה הבית" זה‬
‫יהיה קשה לפיצוח (עפ"י אורי בן־דור) (‪.14 ;)3‬‬
‫יש לצרפתי הוכחות הסתברותיות שדב איום ונוק‬
‫רא (עפ"י יוסי קאופמן)( (‪ .16 ;)6‬המלך נכשל ב�ד‬
‫רום מזרח אירופה (עפ"י יוסי אילן) (‪ .19 ;)4‬זמר‬
‫וחזן טוב אך חסר רגש (‪ .20 ;)3‬לא נתן לאבינו‬
‫לצאת עם נשים (עפ"י אלי מועלם) (‪ .22 ;)3,4‬שני‬
‫גרמי שמים מעל שלושה חתולים( (‪ .23 ;)4,3‬א�ח‬
‫רי אדם‪ ,‬לפני בנין (עפ"י אמנון בירמן) (‪.24 ;)3‬‬
‫קרע כזה מאלץ אותנו לקפח את בת משפחתו‬
‫(עפ"י אלי מועלם) (‪.)6,3,2‬‬
‫אנכי‪:‬‬
‫‪ .1‬מוכנים לחבר עיר לעיר (עפ"י אלי מועלם) (‪;)5‬‬
‫‪ .2‬שנים שחוזרים ונכנסים לכלא‪ ,‬מה מוכתב להם‬
‫בין השאר? (עפ"י אלי מועלם)( (‪ .3 ;)4,3‬ספי רי�ב‬
‫לין בתפקיד גוי לא חכם (‪ .4 ;)6‬כמלחין וזמר‪ ,‬מאיר‬
‫מוצא להם פתרון (‪ .5 ;)3,5‬מעדיף מזל בעליה ללא‬
‫ֵ‬
‫סביבה משפחתית (עפ"י יעקב טומשין) (‪.6 ;)4,3‬‬
‫עמד לצידן כאשר שרנסקי טס להולנד (עפ"י אלי‬
‫מועלם)( (‪ .11 ;)6,3‬ניטרל באפן שמבייש את מש�פ‬
‫חתו (‪ .12 ;)5,4‬שם זין על בית הקשיש (עפ"י אורי‬
‫סלע) (‪ .13 ;)3‬נעמי ותומס על מסך הקולנוע (עפ"י‬
‫יוסי בריל) (‪ .15 ;)5,3‬זן אחרון פרוע של ח"כ (מ)‬
‫(‪ .17 ;)3,4‬שמענו שהאח אינו חוזר אחר כך (עפ"י‬
‫רפי שוץ) (מ) (‪ .18 ;)5,2‬להשיב היכן הללו? להפך!‬
‫(עפ"י אורי בן־דור) (‪ .21 ;)3,3‬הצייר בוחן אותו (‪.)5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪12‬‬
‫‪11‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪16‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪22‬‬
‫‪21‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫קאקורו ‪2‬‬
‫קילר סודוקו‬
‫יש להשלים את‬
‫הטבלה כך שבכל‬
‫שורה‪ ,‬טור ותיבה‬
‫של ‪ 3X3‬יופיעו הספרות‬
‫‪ 1‬עד ‪ ,9‬וכך שסכום‬
‫הספרות בכל "כלוב"‬
‫המסומן בקו מקווקו‬
‫יהיה זהה למספר‬
‫שבפינה השמאלית‬
‫של הכלוב‪.‬‬
‫קאקורו‬
‫על מנת לפתור קאקורו‬
‫יש להכניס ספרות‬
‫‏(‪1-9‬‏) במשבצות מבלי‬
‫שאחת הספרות תופיע‬
‫פעמיים‪ .‬המספרים‬
‫שעל המשבצות‬
‫השחורות הם סכום‬
‫הספרות שיש לשבץ‬
‫במשבצות הלבנות‪.‬‬
‫מעל הקו האלכסוני‬
‫מופיע סכום הספרות‬
‫שבמאוזן‪ .‬מתחת‬
‫לקו ‪ -‬סכום‬
‫הספרות שבמאונך‪.‬‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬קאקורו ‪2‬‬
‫הפרס השבועי‬
‫את הפתרונות יש לשלוח על גבי גלויה למוסף‬
‫"הארץ" עד יום שלישי‪ .‬נא לציין בראש הגלויה‬
‫את שם החידה ותאריך הגיליון‪ .‬בין הפותרים‬
‫נכונה יוגרל ספר‪ .‬בפרס השבועי זכתה‬
‫טלילה לונדון מרמת גן‪.‬‬
‫‪ 11‬בדצמבר‬
‫‪ 2015‬מוסף הארץ ‪59‬‬

Similar documents