Pjece: Børnelinealen 2015162.01 KB

Comments

Transcription

Pjece: Børnelinealen 2015162.01 KB
BØRN OG UNGE MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE
UNDERRETNINGSPLIGT
BØRNELINEALEN
Kategori 1
Børn i trivsel
Barnets/
den unges udvikling
Barnet/den unge udvikles alderssvarende med de almindelige udsving, der kan forventes
i et barns udvikling
Kategori 2
Børn i faldende trivsel
Barnet/den unge viser tegn på, at noget
er galt ved en ændret adfærd fysisk,
psykisk el. socialt
Barnet/den unge kan være udsat for
lette, men konstante belastninger
(eks. forældre, som er usikre på - eller
uenige i børneopdragelse; livsstils-problemer - kost, motion, søvn; handicaps/
funktionsnedsættelse; svagt begavede
forældre med let reduceret forældreevne)
Barnet/den unge kan være udsat for en
større, men forbigående belastning
(f.eks. skilsmisse, alvorlig sygdom i
nærmeste familie, arbejdsløshed,
stress eller depression)
Kategori 3
Sårbare
børn
Børn og unge med alvorlige
signaler på mistrivsel over længere tid, som ikke afhjælpes
ved indsats fra dagtilbud/skoler og forebyggende tilbud
Børn og unge med sværere
fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse
Barnet/den unge kan udsættes
for fysisk eller psykisk overlast,
f.eks. hvis barnet bliver slået
eller er vidende til vold
Kategori 4a
Udsatte børn
Barnets/den unges signaler
tager til i styrke og omfang og
er nu af langvarig og kronisk
karakter
Barnet/den unge er udsat for
langvarig tung belastning
Barnet/den unge fungerer
meget dårligt og udvikler sig
kontinuerligt i en dårlig retning
Kategori 4b
Truede børn
Barnet/den unge er i massiv
mistrivsel
Barnet/den unge sender dagligt tydelige tegn på forsinket
udvikling som følge af omsorgssvigt
Barnets/den unges belastningsreaktion har alvorlige
personlighedsmæssige, fysiske
og sociale konsekvenser
Barnet/den unge er i åbenbar
risiko for at lide alvorlig skade
Der kan være tale om ulovligt
fravær fra dagtilbud/skoler
Der kan være tale om et højt eller
ulovligt fravær fra dagtilbud/skoler
Forældreomsorgen
Forældreomsorgen er god
Forældrene opsøger almindelig
råd og vejledning
Forældrene har almindelig og tilstrækkelig forældreomsorg
Forældrene gør brug af råd og vejledning
hos eks. læge, sundhedsplejerske,
dagtilbud/skole m.v.
Forældrene gør herudover brug af de
forebyggende tilbud, de henvises til
Forældreomsorgen kan være midlertidig
reduceret
Forældrenes omsorg kan være
god i forhold til børn med funktionsnedsættelse
Forældrenes omsorg er midlertidigt eller konstant reduceret
De familiemæssige belastninger, som familien havde i kat. 2,
er væsentlig tiltaget
Forældrenes omsorg er reduceret i så høj grad, at de ikke
magter at håndtere belastningerne i familien
Kan der være tale om misbrug
af alkohol, rusmidler eller vold i
familien?
Forældrenes omsorg mangler
og er stærkt belastet i form
af f.eks. personlige, psykiske,
sociale, økonomiske eller netværksmæssige barrierer
Kan der være tale om misbrug
af alkohol, rusmidler eller vold i
hjemmet?
I AKUTTE TILFÆLDE
Hvis du får kendskab til eller grund til at antage at et barn eller en ung har været udsat for overgreb af seksuel eller voldelig karakter, skal der omgående tages kontakt til Familierådgivningen eller Den Sociale
Døgnvagt tlf.nr. 7979 7979. Underretningspligten tilsidesætter reglen om tavshedspligt i henhold til Forvaltningslovens § 27.
HUSK: Skole og dagtilbud må ikke gøre forældremyndigheden bekendt med underretninger omhandlende overgreb af seksuel eller voldelig karakter fra forældrene.
Læs mere om håndtering af bekymring for et barn i Kolding Kommunes beredskabsplan for børn og unge i udsatte positioner på www.kolding.dk
BØRN OG UNGE MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE
UNDERRETNINGSPLIGT
BØRNELINEALEN
Kategori 1
Børn i trivsel
Kategori 2
Børn i faldende trivsel
Kategori 3
Sårbare børn
Kategori 4a
Udsatte børn
Kategori 4b
Truede børn
Dagtilbuddenes indsats:
• Individuelle pædagogiske indsatser i dagtilbuddet
•U
darbejdelse af kompetencehjul og handleplan
•T
idlig forældreinddragelse og tæt samarbejde om barnets/
familiens vanskeligheder
•F
orældre kan henvises til forebyggende tilbud
•S
øger rådgivning gennem pædagogisk forum og PPR
•O
verlevering mellem sundhedsplejen, dagtilbud og sundhedsplejerske/dagpleje/skole
•H
ar pligt til at underrette Familie- eller Handicaprådgivningen, når alle relevante tilbud til barnet er
udtømt, og barnets vanskeligheder ikke er afhjulpet inden for kort tid
• Samarbejder evt. med Familie- og Handicaprådgivningen, PPR, Børnepsykiatrisk afdeling m.fl. om indsatsen for barnet og fortsætter samtidig indsatsen for barnet i dagtilbuddet
• Ansøge om specialpædagogiske tilbud
Oplysninger findes på NemIntra ved søgning efter ”Specialpædagogiske tilbud”
• Indstille til PPR
Specialpædagogiske tilbud
•R
ådgivning og vejledning vedr. enkelte børn, grupper og
undervisningsforløb
• Tilbyder kursusforløb og vejledning til pædagoger
Oplysninger findes på NemIntra ved søgning efter ”Specialpædagogiske tilbud”
• Tilbyder støttetimer og socialpædagogisk bistand til børn og pædagoger
PPR’s indsats
• Rådgiver og vejleder forældre og pædagoger gennem
fysioterapeut, tale-/hørekonsulent og psykolog
• Pædagogisk forum
• Åben anonym rådgivning for forældre og personale
- dagtilbudsrelateret
• Visiterer til specialpædagogisk bistand eller specialtilbud til børn
•L
aver pædagogiske psykologiske vurderinger og udarbejder relevant forslag til indsatsens indhold
• Visiterer til specialpædagogisk bistand eller specialtilbud til børn
• Samarbejder med bl.a. institutioner, forældre og Familierådgivningen om en helhedsorienteret indsats
Sundhedsplejens indsats
• Oplyser og vejleder forældre, børn og unge om sund udvikling
og trivsel samt fører tilsyn med børns legemlige og psykiske
sundhed og trivsel
• Rådgiver personale i dagtilbud
Særlige tilbud:
• Overvægtige børn (3-18 år) og familier
• Familieiværksætterne (24. graviditetsuge til barnet er 1½ år)
• Fødselsdepression - gruppeforløb
Oplysningerne kan findes på:
www.kolding.dk/borger/sundhed-sygdom/sundhedspleje
•K
an tilbyde ekstra hjemmebesøg eller anden sundhedspædagogisk indsats, hvis familien har behov
• Har pligt til at underrette Familie- og Handicaprådgivningen, når alle relevante tilbud til barnet
er udtømt, og barnets vanskeligheder ikke er afhjulpet inden for kort tid
• Inddrager andre relevante aktører f.eks. PPR
Socialforvaltningens indsats
Familie- og handicaprådgivningen:
• Råd og vejledningsforløb til forældre og børn jf. SEL § 11
• A capella teamet (til forældre med børn, der ikke er omfattet
i Handicaprådgivningen)
• Tværfaglige netværksmøder fx TBS
• Familierådslagning
• Skilsmisserådgivning ved konflikter
• Tilskud til fritidsinteresse
•S
ender kvitteringsskrivelse for underretning til underretter
• Laver socialfaglig vurdering af, hvorvidt der skal startes en § 50-undersøgelse
• Træffer afgørelser ud fra børnefaglig § 50-undersøgelse og handleplan om foranstaltning efter
Serviceloven. Afgørelsen om indsatsen er individuel og ud fra barnets og familiens behov for hjælp
• Træffer afgørelse om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste jf. SEL §§ 41 og 42
• Anvendelse af metoderne Familierådslagning og TBS (Tværgående Børne Samarbejde)
• Samarbejde med relevante samarbejdspartnere omkring barnet
Andre forebyggende tilbud:
• De Utrolige År – Toddler (1-3 år) basic (3-8 år)
• Anonym rådgivning i Børnefamiliehuset (0-14 år) - familierelateret
BØRN OG UNGE MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE
UNDERRETNINGSPLIGT
BØRNELINEALEN
Kategori 1
Børn i trivsel
Folkeskolernes
indsats:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kategori 2
Børn i faldende trivsel
Forældre kan henvises til forebyggende tilbud
Søger rådgivning gennem pædagogisk forum og PPR
Skolesocialrådgiver kan kontaktes for sparring
Udarbejdelse af elevplaner med fokus på elevernes faglige og sociale
kompetencer
Formel og uformel kontakt/samarbejde med eleven og elevens forældre
evt. med inddragelse af ressourcepersoner eller skolens leder
Individuelle indsatser, fagligt og socialt – ved at inddrage skolernes
resourcepersoner
”Den røde tråd” – overlevering mellem dagtilbud og skole
PALS/PMTO
Læsekonsulenter
Kategori 3
Sårbare børn
Kategori 4a
Udsatte børn
Kategori 4b
Truede børn
•H
ar pligt til at underrette Familie- eller Handicaprådgivningen, når alle relevante tilbud til barnet
er udtømt, og barnets vanskeligheder ikke er afhjulpet inden for kort tid
• Samarbejder evt. med Familie- og Handicaprådgivningen om indsatsen for barnet og fortsætter
indsatsen for barnet på den decentrale enhed
• Indstiller til PPR – evt. med henblik på visitation til andet skoletilbud
• Samarbejder med UU, Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling, PPR
PPR’s indsats
•R
ådgiver og vejleder forældre og personale gennem fysioterapeut,
tale-/hørekonsulenter, psykologer
• Pædagogisk forum
• AKT-konsulenter
• Åben anonym rådgivning for forældre og personale – skolerelateret
• Laver pædagogiske psykologiske vurderinger og udarbejder relevant forslag til indsatsens indhold
• Visiterer til specialpædagogisk bistand eller specialskoletilbud til børn
• Samarbejder med bl.a. skoler, forældre og Familierådgivningen om en helhedsorienteret indsats
UU’s indsats
• Indsatsen starter i overgangen fra 7. til 8. kl. og til og med 10. kl. for
grundskoleelever
• Vejledningssamtaler, individuel, grupper og kollektivt
• Introkurser, brobygningskurser, erhvervspraktik
• Uddannelsesparathedsvurdering fra 8. kl. i samarbejde med skolen
• Fokus på elever med særligt behov for vejledning
•S
amarbejdsaftale med grundskolerne, hvor elever med særlige udfordringer allerede i 7. kl. visiteres
til UU, så vi kan tage os specielt af disse elever
• Samarbejde med skole, forældre, PPR, socialforvaltningen, Ungdomspsyk. herunder Ungekontakten
for at sætte ”alternative” uddannelsesforløb sammen i forsøg på at eleven bibeholdes i normalsystemet og bevarer lyst og mulighed for videre uddannelse
• § 33 stk. 4-7 og § 9 stk. 4 i folkeskoleloven
• Pt. køres projekt for specialskoleelever med særlige udfordringer ”bUUst” (se UU’s hjemmeside)
• ”Udkig” for elever i normalsystemet, som mistrives
Sundhedsplejens
indsats
•O
plyser og vejleder forældre, børn og unge om sund udvikling og trivsel
samt fører tilsyn med børns legemlige og psykiske sundhed og trivsel
• Rådgiver personale i dagtilbud
Særlige tilbud:
• Overvægtige børn (3-18 år) og familier
• Familieiværksætterne (24. graviditetsuge - 1½ år)
• Fødselsdepression - gruppeforløb
Oplysningerne kan findes på: www.kolding.dk/borger/sundhed-sygdom/sundhedspleje
•K
an tilbyde ekstra hjemmebesøg eller anden sundhedspædagogisk indsats, hvis familien har behov
• Har pligt til at underrette Familie- og Handicaprådgivningen, når alle relevante tilbud til barnet er
udtømt, og barnets vanskeligheder ikke er afhjulpet inden for kort tid
• Inddrager andre relevante aktører f.eks. PPR
Socialforvaltningens
indsats
Familie- og handicaprådgivningen:
• Råd og vejledningsforløb til forældre og børn jf. SEL § 11
• A capella teamet (til forældre m. børn der ikke er omfattet i Handicaprådgivningen)
• Tværfaglige netværksmøder
Andre forebyggende tilbud:
fx TUS og TBS
• De Utrolige År 3-8 år
• Familierådslagning
• Åben/anonym rådgivning i Børnefamiliehuset
• Skilsmisserådgivning ved konflikter
(0-14 år) - familierelateret
• Tilskud til fritidsinteresse
• Åben/anonym rådgivning i Ungekontakten
(13-18 år) - familierelateret
• Sender kvitteringsskrivelse for underretning til underretter
• Laver socialfaglig vurdering af, hvorvidt der skal startes en § 50-undersøgelse
• Træffer afgørelser ud fra børnefaglig § 50-undersøgelse og handleplan om foranstaltning
efter Serviceloven. Afgørelsen om indsatsen er individuel og ud fra barnets/den unges og
familiens behov for hjælp
• Træffer afgørelse om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste jf. SEL §§ 41 og 42
• Anvendelse af metoderne Familierådslagning, TUS (Tværgående Unge Samarbejde) og
TBS (Tværgående Børne Samarbejde)
• Samarbejde med relevante samarbejdspartnere omkring barnet/den unge