Børn og Unge Nyt nr. 02 - 2015 (pdf 3 MB)

Comments

Transcription

Børn og Unge Nyt nr. 02 - 2015 (pdf 3 MB)
nr. 2 | januar 2015
SUNDHEDSPLEJEN:
FOKUS PÅ
TIDLIG
INDSATS
s. 3
HMU:
DIGITALISERING
OG SYGEFRAVÆR s. 5
Pædagogiske ildsjæle
styrker inklusionsarbejdet
Vi skal inkludere flere med særlige behov til gavn for både den enkelte og fællesskabet. Det kræver
nye måder at dele viden og kompetencer blandt medarbejdere. Børnehuset Trøjborg og Samsøgades
Skole har på hver sin måde styrket inklusionsarbejdet i samarbejde med de pædagogiske ildsjæle
På Samsøgades Skole stod lærerne overfor et større socialt arbejde i 8. klasse,
mens Børnehuset Trøjborg pludseligt fik
brug for hjælp, da et barn fik stillet diagnosen ’infantil autisme’. De søgte derfor
sparring hos de pædagogiske ildsjæle.
Ildsjælene er en del af projektet ’Fællesskaber For Alle’ og kan give praksisnære
kompetencer til lokale udfordringer.
”Det virkede uoverskueligt at skulle i
gang med et helt nyt pædagogisk område. Derfor var det en stor lettelse at
få kontakt til de pædagogiske ildsjæle.
De havde den viden og de kompetencer, som vi stod og manglede og kunne
hurtigt komme ud” siger Gitte Barlag,
der er pædagogisk leder i Børnehuset
Trøjborg.
Lokale løsninger
Ida Lind (Pædagog i Specialtilbud Skovbrynet), Maiken Dybdal (Lærer på Solbjergskolen) og Søren Michelsen (Lærer
på Gammelgaardsskolen) er tre af de i
alt syv ildsjæle. Alle brænder de for et
pædagogisk tema og planlægger relevante kompetenceforløb efter lokale
ønsker.
BU Nyt | januar 2015
2 INKLUSION
NYHEDSNOTER
somme på hinanden. Her var øvelserne
med til at gøre udfordringerne konkrete og
sætte ord på elevernes egne oplevelser” siger Maiken Dybdal.
FAKTA
Ildsjælegruppen består af fem lærere
og to pædagoger, der er frikøbt halvanden dag om ugen til at understøtte inklusionsarbejdet i Børn og Unge.
Her bidrager de med faglige kompetencer og sparring til dagtilbud,
skoler og FU. Forløbene er tilrettelagt
efter lokale ønsker og kan blandt andet have fokus på forældresamarbejde, specialpædagogik, ledelse eller
inkluderende læringsmåder.
gyndt at reflektere over fællesskabet i klassen og se styrken i de gode kammeratskaber.
I Børnehuset Trøjborg har det pædagogiske
oplæg betydet, at personalet har haft en
fælles forståelse at arbejde videre fra.
Faglig sparring og vejledning
På Samsøgades Skole søgte lærerne nye
inputs og metoder til at styrke elevernes
sociale relationer. Klassen var præget af
faste grupper og roller, der påvirkede både
fællesskabet og den faglige udvikling. Maiken Dybdal og Søren Michelsen blev derfor
brugt som faglig sparring i undervisningen.
I Børnehuset Trøjborg blev indsatsen
centreret omkring personalegruppen, der
manglende en fælles forståelse for den nye
opgave med autisme. Ida Lind blev derfor
inviteret til at holde et oplæg på personalemødet, hvor hun med udgangspunkt i
egne erfaringer kunne lægge op til dialog.
Praksisnære kompetencer
Det er ildsjælenes opgave at trække egne
erfaringer helt ned i de lokale udfordringer. Det gjorde Ida Lind blandt andet ved
eksempler fra sin egen praksis, der kunne
vise, hvordan autisme kommer til udtryk i
dagligdagen. Hun brugte samtidig billeder
til at vise forskellige måder at individualisere visuelle støttesystemer på.
”Inklusion af autister handler i høj grad
om det enkelte barn og dets konkrete virkelighed. Derfor præsenterede jeg flere
forskellige specialpædagogiske tiltag til
børn med autisme, som personalet selv
kunne arbejde videre med” siger hun.
Maiken Dybdal og Søren Michelsen
brugte også flere forskellige øvelser til at
styrke klassens sociale relationer. Eleverne
skulle blandt andet tegne ’den gode kammerat’, bygge en ven i LEGO og skrive et
brev til sig selv, hvor de reflekterede over
deres rolle i fællesskabet. Samtidig blev der
flyttet rundt på bordene og elevernes siddepladser i klasseværelset.
”Vi ville gerne gøre op med de fastlåste
roller og få eleverne til at blive opmærk-
For Børnehuset Trøjborg og Samsøgades
Skole var de mange nye inputs med til at
styrke inklusionsarbejdet. Pædagogisk leder Gitte Barlag fortæller, at det havde stor
betydning, at hele personalet kunne lære
sammen og i egne omgivelser. Her var ingen bange for at stille spørgsmål eller vise
deres usikkerhed. Tværtimod kunne mange se sig selv i processen og byde ind med
egne oplevelser.
”Det var lærerigt at samarbejde med en,
der står med opgaven til dagligt og kan dele
egne oplevelser. Ofte kan ny teori virke abstrakt og svær at implementere. Men her talte vi samme sprog – det var derfor let at bruge den nye viden i praksis” siger Gitte Barlag.
Klasselærer Karl Edney mener også, at
det var sundt at få kastet nye øjne på sit
arbejde. Han fortæller, at ildsjælene har
været med til at observere klassen ud fra
nye perspektiver og analysere centrale problemstillinger uafhængigt af personlige
relationer til elevgruppen. De har derfor
været en god vejledning og inspiration til
det videre arbejde.
”Det har været en stor fordel, at ildsjælene selv er vant til at stå i en klasse. De har
en forståelse for vores udfordringer og kan
bidrage med alternative løsningsmuligheder” siger han.
”
Det var lærerigt at
samarbejde med en,
der står med opgaven
til dagligt og kan dele
egne oplevelser.”
siger Gitte Barlag
”Med en fælles forståelse for opgaven
har vi turde eksperimentere og prøve nye
læringsmåder til gavn for både barnet og
personalets udvikling” siger Gitte Barlag,
der i fremtiden vil bruge Ida Lind som faglig sparring i arbejdet med autisme og visuel pædagogik.
Forløbet på Samsøgades Skole er nu afsluttet. Men klassens undervisere vil selv
arbejde videre med de sociale relationer.
De Pædagogiske Ildsjæle er et led af flere
nye tiltag i forlængelse og fortsættelse af
Fællesskaber For Alle.
Læs mere: Fællesskaber For Alles hjemmeside: aarhus.dk/ffa
Inkluderende læringsmåder
Karl Edney oplever, at forløbet har haft en
god effekt i 8. klasse. Her er eleverne be-
Ida Lind (Pædagogisk Ildsjæl) og Gitte Barlag (Pædagogisk leder) ved Børnehuset Trøjborg, hvor
de sammen har arbejdet på at styrke inklusion af et barn med autisme.
Kontakt: Christina Hostrup, Konsulent i PPR og Specialpædagogik. Mail: [email protected]
BU Nyt | januar 2015
3 SUNDHED
Sundhedsplejen sætter
fokus på tidlig indsats
Tidlig opsporing af de børn,
som mistrives. Flere aktive
børn. Fokus på motorik, tilknytning og forældresamarbejde:
Fremtidens sundhedsplejerske
vil spille en central rolle i
Aarhus Kommunes satsning på
tidlig indsats og forebyggelse
I disse uger præsenterer Sundhedsplejen
et oplæg om sundhedsplejerskernes fremtidige rolle og samarbejde med dagtilbud
og skoler. Oplægget er udviklet gennem et
større udviklingsarbejde for hele Sundhed
& Trivsel i løbet af 2014. Platformen for arbejdet er nye initiativer til tidlig og forebyggende indsats sat af Aarhus Byråd ved det
seneste budgetforlig.
”Vi vil begynde at samarbejde mere systematisk på 0-6 års området. Målet er at få skabt
et fælles fagligt sprog, større handlekraft og
hurtig opsporing – til gavn for børnene og
deres familier,” fortæller Sine Louise Iversen,
som er chef for Sundhed og Trivsel.
Objektive kriterier i ny budgettildelingsmodel
Den tidlige indsats skal styrkes gennem en
mere ensartet praksis og service på tværs
af kommunen. Derfor vil sundhedsplejen i
højere grad få tildelt midler ud fra et områdes relative børnetal, sociale kriterier og
aktuelle lokale indsatser i fremtiden. Blandt
andet tildeles midlerne på baggrund af
subjektive faglige skøn
”Vi vil skabe et klart billede af, hvor vores
indsats har en effekt. Derfor vil vi fremover
bidrage til at sikre sammenhængende data
på børn fra 0-18 år gennem et øget fokus
på de 0-6 årige – for eksempel i trivselsog forældretilfredshedsundersøgelserne,”
fortæller Sine Louise Iversen.
Dette implementeres i Børn og Unge
i løbet af 2015:
• B
rug af SUS-materiale ved sundhedsplejerskens 9-måneders besøg
• Systematiske overgangsmøder mellem
sundhedsplejerske og dagtilbud
• Formaliserede møder mellem
sundhedsplejerske og dagtilbud
• Et enhed af specialiserede sundhedsplejersker og pædagoger ift. sprog, motorik,
relationsdannelse og forældresamarbejde
• Tværfaglig kompetenceudvikling
af sundhedsplejersker og pædagoger
FAKTA
arhus Byråd har afsat 8,5 mio. kr. årligt
A
til en sundhedsfaglig og pædagogisk indsats i dagtilbud. Derudover er der afsat 2,0
mio. kr. til kompetenceudvikling til enheden af sundhedsplejersker og pædagoger.
”Vi skal styrke den interne sammenhængskraft,” fortæller chef for S&T, Sine Louise Iversen, om Sundhedsplejens fremadrettede arbejde med en tidlig og forebyggende indsats.
Fra visionen for S&T: Sundhedsplejen nytter,
støtter, forandrer. Visionen omfavner også visionen for Børn og Unge-politikken og Fællesfunktionernes Udviklingsplan
ANTIRADIKALISERING
BU Nyt | januar 2015
4 KORT NYT
Kvalitetsdrøftelser:
Fokus på tidlige, forebyggende indsatser
Efterårets dialogmøder mellem områderne og ledelsen i Børn og Unge har sat det foreløbige punktum for arbejdet med sidste års kvalitetsrapporter. Samtidig har dialogmøderne givet vigtige bidrag
til, hvordan vi kan indfri Byrådets krav om effektiviseringer ved at styrke de tidlige, forebyggende
indsatser. De mange lokale erfaringer og idéer danner nu afsæt for forberedelsen af Budget 2016
En styrket tidlig indsats har været omdrejningspunktet for efterårets områdevise kvalitetsdrøftelser. Her har ledere fra dagtilbud, skoler og FU fremlagt
deres idéer til, hvordan Børn og Unge
via tidligere, mere forebyggende indsatser kan ’nå mere for mindre’. Eller med
andre ord: Hvordan vi kan bidrage til at
alle børn og unge får gode liv, samtidig
med at vi får færre ressourcer til opgaven.
Med afsæt i lokale erfaringer har områderne drøftet disse forslag med Børn
og Unges direktør og forvaltningschefer.
Mange af de fremlagte forslag kan iværksættes i lokaldistrikterne med det samme.
Parallelt hermed skal nogle af forslagene
nu omsættes til fælles, bydækkende tiltag,
der skal besluttes i forbindelse med Budget
2016.
Lokaldistriktet i centrum
Forældre som ressource. Tidligere og mere
præcis opsporing. Bedre overgange. Et mere
fokuseret pædagogisk arbejde med børnenes udvikling af kognitive og ikke-kognitive
færdigheder. Nye samarbejdsformer og
mere relationel koordinering på langs
og på tværs af Børn og Unge. Dette er
nogle af de emner, der har fyldt mest ved
dialogmøderne. Fælles for mange af de
gode forslag er, at de betoner et tættere
samarbejde i lokaldistriktet som afgørende for, at vi lykkes med at give børnene
og de unge et godt liv. Ikke blot ledelsesmæssigt, men også gennem en styrket
koordinering mellem medarbejderne og
en fælles, overordnet ramme for samarbejdet med forældrene i lokaldistriktet.
Styrket indsats for tryghed i Bispehaven
Aarhus Kommune, Østjysk
Bolig og Østjyllands Politi har
indgået en partnerskabsaftale,
der skal bidrage til ro og orden
i Bispehaven, som i perioder
har været præget af en række
udfordringer
Bispehaven har gennem flere år været
kendetegnet ved en bred indsats- og tilbudsvifte fra såvel kommunen som boligforening og politi, men parterne er enige
om, at der aktuelt er behov for en styrket,
samlet indsats.
Borgermester Jacob Bundsgaard:
”De seneste måneder har desværre vist, at
der er behov for at styrke den samlede ind-
sats i Bispehaven for at sikre ro og orden.
Med den nye partnerskabsaftale styrker vi
arbejdet med at skabe tryghed i boligområdet og hjælpe udsatte unge til en bedre
tilværelse”
Partnerskabsaftalen er
målrettet følgende tre grupper:
1. En dagsordensættende og uroskabende gruppe personer over 18 (kaldet 18+ére). En undergruppe heraf
omfatter personer, som pt afsoner eller lignende, men forventes at vende
tilbage til området
2. Unge under 18 år, som skaber ballade
og befinder sig i randgruppen til de
mere kriminelle 18+ére.
3. Yngre børn/unge, hvor bekymringen
primært går på, at de kunne blive den
næste generation kriminelle.
Udover en række konkrete indsatser bliver
der i regi af partnerskabsaftalen etableret et tværfagligt myndigheds- og vejledningskontor. Tilbuddet retter sig særligt
mod personer i aldersgruppen 15-25 år,
som kan træde direkte ind fra gaden og
modtage åben vejledning. Stedet bemandes primært af kommunale medarbejdere,
men også politiet og boligforeningen vil bidrage. Ambitionen er, at et fælles myndigheds- og vejledningstilbud sikrer helhedstænkning og et smidigt samarbejde med
borgerne i centrum.
I den åbne vejledning vil henvendelser,
afhængig af karakter, blive håndteret på
stedet eller gennem udarbejdelse af en
handleplan. Som en del af handleplanen
kan de unge tilbydes en mentorordning.
BU Nyt | januar 2015
5 NYT FRA HMU
HMU sætter
fokus på sygefravær
Ved sit møde den 27.
januar gennemgik HMU de
første af en række analyser af sygefraværet i Børn
og Unge
Gennemgangen vil indgå i udvalgets
strategiske sygefraværsdrøftelse til
marts. Her vil lokale data blive kombineret med kommunens nye sygefraværspolitik og retningslinjer, når
udvalget lægger linjerne for fremtidens indsats for at mindske sygefravær i Børn og Unge.
Den nye sygefraværspolitik
HMU opfordrer til at
inddrage medarbejderne
ved høring om digitalisering
HMU understreger i sit høringssvar til en ny digitaliseringsstrategi vigtigheden af gode og
gennemskuelige processer med
et højt informationsniveau
Med bistand fra det eksterne konsulentfirma, Devoteam, har Børn og Unges chefgruppe i løbet af efteråret og vinteren
2014 udarbejdet et forslag til en strategi
for digitalisering i Børn og Unge.
Strategien sikrer en fokuseret og prioriteret digitalisering, der gavner både den
pædagogiske og administrative praksis.
Digitalisering er et middel til at understøtte
Børn og Unges effektmål for forældresamarbejde, læring og udvikling, sundhed og
trivsel samt rummelighed.
Strategien indeholder fire
prioriterede temaer:
• S ammenhængende pædagogiske forløb. Digitalisering af den pædagogiske
praksis i et 0-18-års perspektiv
• Alle medarbejdere i Børn og Unge har
adgang til relevante it-værktøjer og har
de rette digitale kompetencer
• Fortsat fokus på digitalisering af administrative processer
I forbindelse med høringen opfordrer
HMU, Børn og Unges øverste samarbejdsorgan, til at alle medarbejdere inddrages
i den videre proces og får mulighed for at
forholde sig til, hvordan digitaliseringen
får betydning for deres arbejdstilrettelæggelse.
HMU lægger også vægt på, at der i arbejdet med snitflader for fremtidens IT
sikres support og hurtige responstider, så
afdelingerne kan løse deres opgave. Det
gælder også support på særskilte fagsystemer.
FællesMEDudvalg har godkendt en
ny sygefraværspolitik og nye retningslinjer for sygefraværssamtaler i
Aarhus Kommune. De erstatter tidligere retningslinjer og minimumsstandarder på området. Målet er at
skabe god trivsel på arbejdspladsen
og kvalitet i opgaveløsningen – og
sætte fokus på en helhedsorienteret tilgang og klarhed i lederens og
medarbejdernes gensidige forventninger.
Til MED-udvalgene:
Alle lokale MED og områdeMED skal
være opmærksomme på at drøfte den nye sygefraværspolitik samt
retningslinjer og sikre, at de bliver
kendt og efterlevet lokalt.
Find sygefraværspolitik
og retningslinjer
• D
en nye sygefraværspolitik og
retningslinjerne kommer i Ugepakken i uge 6.
Find hjælp og vejledninger på:
• S ygefraværsPortalen på MedarbejderPortalen. Det ligger under menuen Medarbejder
• AMBU online under Politikker
• N
y organisering og governancemodel
for Børn og Unges digitaliseringsindsats
Kontakt: Janne Harder, kontorchef i Ledelse og Organisation, HRKT. Mail: [email protected]
BU Nyt | januar 2015
6 BU KURSER
Nyhed
Nyhed
Snart
tilmeldingsfrist
Nyhed
Nyhed
Nyhed
Snart
tilmeldingsfrist
Nyhed
Snart
tilmeldingsfrist
Nyhed
Nyhed
Kursus
Startdato
Digital Post
Tilmelding
6. februar
5. februar
19. februar til
20. maj
Se tilmeldingsfrister
i Kursusportalen
Psykisk robusthed
Hold 01: 23. feb.
Kursusforløb på 5 eftermiddage for pædagogisk personale i dagtilbud, skoler og fritidstilbud
Hold 02: 12. mar.
Hold 01: 19. feb.
Hold 02: 4. mar.
24. februar
3. februar
25. februar
6. februar
25. februar
16. februar
25. februar
20. februar
2. marts
23. februar
16. marts
2. marts
27. april
13. april
Kursus for medarbejdere/ledere, som er ansvarlige for håndteringen af digital post
MED-grunduddannelse
2-dages grunduddannelse for MED-udvalg
Arbejdsmiljø i Børn og Unge - 2 dages suppleringsuddannelse
2-dages kursus til nye medlemmer af arbejdsmiljøgruppen. Kurset er et tilbud på opfølgning af den
3-dages obligatoriske grunduddannelse
Mødet mellem inklusion og vejledning
Temadag for alle inklusionsvejledere i Aarhus Kommune
Stormøde for skoleledere og vejledere ved skolens læringscenter
Fyraftensmøde - Introduktion til visuel støtte og sociale historier
Pædagoger og lærere
Systemisk coaching
Nyhed
Nyhed
Nyhed
5-dages kursusforløb plus certificering for ansatte i UNGiAarhus-områdets klubber,
legepladser og ungdomsskoleafdelinger
Respekt for grænser
Obligatorisk kursus for nye ledere i Børn og Unge
Velkommen til Børn og Unge
Introduktionsdag for nye ledere i Børn og Unge
NYT OM NAVNE
Pædagogisk Leder på
Sødalskolen
Birgitte Hagn-Meincke (46 år)
er pr. 1. marts ansat som
Pædagogisk Leder på Sødalskolen.
Hun kommer fra en stilling i Sundhed &
Trivsel, hvor hun blandt andet har arbejdet som AKT-vejleder i Basisteam Syd og
konsulent på diverse opgaver. Tidligere
har hun arbejdet som AKT-koordinator og
lærer på Beder Skole.
Leder af faglighed og
læring på
Højvangskolen
Helle Albrechtsen (62 år) er pr. 1.
januar ansat som leder af faglighed og læring på Højvangskolen.
Hun har tidligere fungeret som konstitueret
pædagogisk leder samt arbejdet som lærer
og læsevejleder på Højvangskolen. Hun er
uddannet lærer og har erfaring fra både
Grenå, Rønde og Esbjerg Kommune.
Tak for indsatsen
Karin Pedersen, Pædagogisk Leder i DII
Grønnebakken, har valgt at gå på efterløn pr. 1. marts 2015. Alle i Beder Dagtilbud takker for indsatsen og ønsker det
bedste for Karin i fremtiden. Der holdes
reception fredag den 27. februar kl.
16:30 i DII Grønnebakken.
Send dit indlæg til BU Nyt: Nyt om
navne. Skriv navn, alder, funktion
og arbejdssted – og gerne en kort
tekst på et par linjer. Billeder er
velkomne. Mail: [email protected]
mbu.aarhus.dk
BU Nyt | januar 2015
7 NYHEDSNOTER
LEDIGE STILLINGER
LEDIGE STILLINGER
Læs mere på Børn og Unges LinkedIn, på aarhus.dk under Børn og Unge eller på
aarhus.dk/job. Her finder du også de fulde jobopslag og stillingsbeskrivelser.
Pædagoger til DII BørneUniverset i Lystrup Dagtilbud. Ansøgningsfrist: 30-01-2015
BørneUniverset søger tre aktive og positive pædagoger på 32 timer. BørneUniverset er en ny fusioneret afdeling og du skal
derfor kunne håndtere at stå i en udviklingsproces og samtidig mestre ro og overblik i hverdagen.
Pædagog til DII Kærgården i Solbjerg Dagtilbud. Ansøgningsfrist: 01-02-2015
Kærgården søger en 32 timers pædagog til en stilling i vores vuggestue. Ansættelsen sker i dagtilbuddet og ansøger skal
være indstillet på, at kunne dække 0-6 års området i sin faglige praksis, hvis der sker udsving i børnetal og arbejdsopgaver.
Pædagogisk Leder til vuggestuen Baunes Plads. Ansøgningsfrist: 02-02-2015
Frederiksbjerg Dagtilbud søger en engageret ildsjæl, der brænder for ledelse og 0-6 års området. Du er ambitiøs, går forrest og videreudvikler vores dagtilbud i tæt samarbejde med vores medarbejdere og lederteam. Som ny pædagogisk leder
sikrer du med overblik og faglighed den pædagogiske linje og skaber udvikling og god trivsel for både børn og voksne.
Pædagogisk indskolingsleder på Skåde Skole. Ansøgningsfrist: 03-02-2015
Skåde Skole søger en pædagogisk indskolingsleder til at indgå i vores ledelsesteam. Vi har 620 glade og kompetente
elever, en særdeles opbakkende og aktiv forældregruppe og 80 medarbejdere, der arbejder målrettet med at øge kvaliteten i både undervisningen og fritiden. Den nye pædagogiske leder får det daglige ledelsesansvar for såvel lærere som
pædagoger i indskolingen.
Administrativ leder til Fritids- og Ungdomsområdet. Ansøgningsfrist: 05-02-2015
FU-området søger en leder, som vil opbygge og udvikle vores nydannede administrative enhed og bidrage til at sætte fælles mål
og retning i den nye organisation af fritids- og ungdomsområdet. Du får ansvar for områdets økonomi og ledelse af vores selvstændige administrative medarbejdere. Samtidig bidrager du til det gode samarbejde og arbejdsmiljø i en farverig organisation.
Pædagogisk leder i Holme-Rundhøj Dagtilbud. Ansøgningsfrist: 09-02-2015
Holme- Rundhøj Dagtilbud søger en pædagogisk leder til – som en af opgaverne – at stå i spidsen for en sammenlægning af
Holmehulen og Trekløveret. Det er to integrerede institutioner, som er naboer, og som begge netop har fejret 25-års jubilæum.
Du vil starte med at være leder af Holmehulen for så at overtage ledelsen af Trekløveret – og realisere en sammenlægning i
sommeren 2015.
Souschef i Tandplejen Aarhus. Ansøgningsfrist: 10-02-2015
Tandplejen Aarhus søger en ny souschef, da vores nuværende går på pension. Tandplejen er en kontraktstyret enhed i Børn
og Unge, organisatorisk placeret i Pædagogisk Afdeling. Som souschef skal du medvirke til at styrke Tandplejens udvikling
med afsæt i Børn og Unges visioner og strategier. Det sker med reference til overtandlægen og i samarbejde med Tandplejens
sekretariatsleder og netværksledere.
BU Nyt | januar 2015
8 UGENS PROFIL
BU Nyt sætter fokus på Børn og Unge-udvalget og dets rolle i indsatsen for børn og unge i Aarhus Kommune. Børn og Unge-udvalgets opgave er at belyse de sager, som byrådet sender til udvalgsbehandling. Udvalget rådgiver byrådet og rådmanden og kan
komme med anbefalinger til byrådet. Efter sin gennemgang af sagen sender udvalget en erklæring til byrådet, som derefter træffer
den endelige afgørelse. I dette nummer af BU Nyt præsenterer vi det femte af udvalgets syv medlemmer.
BLÅ BOG
Anne Nygaard er medlem
af De Radikale Venstre (R).
Hun har været medlem
af Aarhus Byråd siden 1.
januar 2014 og er udover
at være medlem af Børn
og Unge-udvalget medlem
af Økonomiudvalget og
1. viceborgmester. Anne
Nygaard har en bachelor i
Engelsk og læser på en kandidat i Amerikanske Studier
ved Syddansk Universitet.
Anne Nygaard, medlem
af Børn og Unge-udvalget
Hvilke to ting mener du er vigtigst at prioritere på børne- og
ungeområdet lige nu?
Hvad har gjort mest indtryk på
dig, når du har været rundt i
Børn og Unge?
Hvad ser du som din vigtigste
opgave som medlem af Børn og
Unge udvalget?
Folkeskolereformen er næsten en
selvfølge og tæller nærmest for to
prioriteringsområder, da der er så
mange aspekter og perspektiver, der
alle hænger sammen på den ene eller anden måde. Her tænker jeg eksempelvis på SFO’erne og hvordan
de skal gentænkes, når hensigten
med den nye reform blandt andet
er at få flere frivillige aktører i spil i
form af foreningsliv mv. Der er ingen
tvivl om, at det er reformen, der tager mest tid og energi hos de ansatte
lige nu. Det hører jeg både fra BUPL
og Aarhus Lærerforening.
Det har klart gjort størst indtryk
at være ude i de aarhusianske folkeskoler og dagtilbud, hvor jeg
har mødt både ansatte, børn og
forældre. Det har været fantastisk
at møde det engagement, som
lærerne og pædagogerne ligger i
deres arbejde hver dag og opleve,
hvor hjælpsomme de er over for
mig som byrådspolitiker. De ansatte tager sig god tid til at mødes
og sætte mig ind i deres område,
så jeg ikke udelukkende får inputs
gennem forvaltningen og mine byrådskollegaer.
Jeg ser det som min fornemmeste
opgave at være en politiker, der viser
tillid til de ansatte i Aarhus Kommune
og bruger deres erfaringer i mit arbejde. Selvom jeg allerede ved meget
mere nu end for et år siden, da jeg
begyndte mit arbejde i byrådet, så er
jeg på ingen måde ekspert på børnog ungeområdet. Det er derfor vigtigt, at jeg kan lytte til den faglige viden og de erfaringer, som lærerne og
pædagogerne har. Det er dem, der
arbejder indenfor området til dagligt
og derfor betydet det meget, at jeg
kan tage deres viden til efterretning.