Agenda EKB-Dagen 11 februari 2016

Comments

Transcription

Agenda EKB-Dagen 11 februari 2016
EKB -Dagen
Forum för ensamkommande flyktingbarn
Årets viktigaste konferens för dig som arbetar
med ensamkommande flyktingbarn och ungdomar
11 februari, 2016
Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm
Talare:
Växjö kommun:
Inger Bergendorff
Enhetschef Landningsbanan
Regeringskansliet:
Cecilia Grefve
Nationell samordnare sociala barn- &
ungdomsvården
Migrationsverket:
Kjell-Terje Torvik
Verksamhetsexpert
Kungsbacka kommun:
Växjö kommun:
Inger Bergendorff
Enhetschef Landningsbanan
Sigtuna kommun:
Paula Wallenius
Enhetschef ensamkommande barn
Virpi Pikkarainen
Enhetschef modersmål
Stockholm Stad:
Roland Andersson
Familjehemsenheten
4 anledningar till att delta:
Sigtuna kommun:
• Viktiga faktorer för ett bra bemötande och kartläggning av barnens utbildningsnivå
Rädda Barnen:
• Skapa en traumamedveten omsorg
• Utför en kvalitetssäkrad rekrytering och granskning familjehem
• Stöd och motivation med fokus på utbildning och
skola
Paula Wallenius
Enhetschef ensamkommande barn
Anna Thom Olin
Leg. Psykolog
Stockholms universitet:
Eskil Wadensjö
Professor
Fåtal platser återstår.
Anmäl er idag och spara 1000 kr.
Arrangör:
www.integrationsforum.se
EKB -Dagen
Forum för ensamkommande flyktingbarn
År 2014 kom 7049 ensamkommande flyktingbarn till Sverige och ansökte om uppehållstillstånd. Migrationsverket har justerat
upp prognosen kraftigt för antalet ensamkommande flyktingbarn för 2015 till 30 000 barn. Migrationsverkets prognos för 2016 är
att asylmigrationen kommer att fortsätta vara hög bland ensamkommande flyktingbarn och ungdomar.
Den dramatiska ökningen innebär en kraftigt utmaning och ställer nya krav på kommuner och myndigheter. Hur ska du trots brist
på resurser, lämpliga boenden & skolplatser snabbt kunna ge dessa barn den trygghet de behöver och har rätt till?
Konferensens innehåll:
•
•
•
•
•
•
Växjö kommun delar med sig av sina bästa tips för ett bra bemötande och kartläggning av barnens utbildningsnivå
samt hälsotillstånd
Sigtuna kommun presenterar hur de säkerställer att alla utredningar för ensamkommande flyktingbarn är
rättssäkra samt öppnas och avlutas i tid
Kungsbacka kommun berättar hur de stöttar och motiverar ensamkommande flyktingbarn med fokus på utbildning
Eskil Wadensjö från Stockholms universitet presenterar i ett unikt forskningsprojekt hur det har gått för de
ensamkommande flyktingbarn som kom till Sverige under perioden 2003-2012
Så kommer du igång med en traumamedveten omsorg enligt Rädda Barnen
Stockholm Stad presenterar hur du genomför en kvalitetssäkrad rekrytering och granskning av familjehem
Ta chansen och passa på att få praktiska tips och strategier för ert utvecklingsarbete, skapa värdefulla kontakter och utbyt
erfarenheter med kollegor och experter från hela landet.
Kontakta oss och anmäl dig redan idag på [email protected] för att säkerställa din plats på årets viktigaste
konferens för dig som arbetar med ensamkommande flyktingbarn och ungdomar.
Väl mött den 11 februari.
Mohamed Elmi
Projektledare EKB-Dagen
e-post: [email protected]
telnr: 070-7240570
hemsida: www.integrationsforum.se
MÅLGRUPP:
Konferensen vänder sig till chefer, samordnare, handläggare, socialsekreterare, boendepersonal,
beslutsfattare och ansvariga verksamheter för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar inom:
- Integrationsenheter
- Flyktingmottagningar
- HVB-hem
- Socialtjänster
- Utbildningsenheter
Varför ska du gå på EKB-Dagen?
- Lär dig av framgångsrika verksamheter som lyckats
- Öka dina kunskaper och din förståelse för ensamkommande flyktingbarns situation i Sverige
- Bli säkrare i ditt bemötande av ensamkommande flyktingbarn
- Nätverka, knyta kontakter och utbyta erfarenheter med kollegor och experter från hela landet
www.integrationsforum.se
EKB -Dagen
11 FEBRUARI 2016
08.30 Registrering och morgonkaffe
09.05 Ordförande öppnar konferensen
Åsa Backlund, Universitetslektor, Stockholms universitet
09.10 Utveckling av barn- & ungdomsvård med god kvalitet
där barn och unga får det stöd och den hjälp som de behöver
Forum för ensamkommande flyktingbarn
12.00 Lunch och nätverkande
PRAKTIKFALL:
13.00 Stöd och motivation med fokus på utbildning och
skola
Cecilia berättar om erfarenheterna efter besök i ett 50 tal kommuner
om ensamkommande flyktingbarn och dess förutsättningar för att ge
barn och unga stöd, skydd samt hjälp
Virpi Pikkarainen, Enhetschef modersmål, Kungsbacka kommun
Cecilia Grefve, Nationell samordnare sociala barn- &
ungdomsvården, Regeringskansliet
PRAKTIKFALL:
13.40 Kvalitetssäkrad rekrytering och granskning av
familjehem
EXPERTANFÖRANDE:
09.40 Hur går det för de ensamkommande flyktingbarnen
på längre sikt
• Vad för bakgrund har de ensamkommande flyktingbarnen som
kommer till Sverige?
• Vilken utbildning har de erhållit i Sverige?
• Hur väl har de ensamkommande flyktingbarnen etablerats på den
svenska arbetsmarknaden?
Eskil Wadensjö, Professor, Stockholms Universitet
PRAKTIKFALL:
10.10 Viktiga faktorer för ett bra bemötande och
kartläggning av barnens utbildningsnivå
• Så individanpassar vi bemötandet för att tillgodose barnets behov
under den första perioden
• Helhetsgrepp där vi kartlägger barnens utbildningsnivå och
hälsotillstånd
• Tydliga insatser som möjliggör snabb etablering i det svenska
samhället
Landningsbanan Växjö, som var uppmärksammat i Rapport för
deras duktiga arbete, är ett mottagningscenter för nyanlända
flyktingfamiljer och barn. Landningsbanan jobbar med att barn ska få
stöd för att snabbare komma in i skolan och i det svenska samhället.
Här tar man reda på barnets kompetenser och kunskaper samt om
det finns särskilda behov som behöver tidiga insatser.
Inger Bergendorff, Enhetschef Landningsbanan, Växjö kommun
10.40 Förmiddagskaffe och nätverkande
EXPERTANFÖRANDE:
11.10 Så skapar du en traumamedveten omsorg
• Hur reagerar barn och ungdomar på svår stress?
• Vad innebär komplex traumatisering?
• Vad är viktigt att tänka på i bemötandet av barn eller ungdomar som
har varit med om svåra påfrestningar eller trauma?
• Hur kan vi skapa en läkande vardagsmiljö?
Anna Thom Olin, Leg. Psykolog, Rädda Barnen
PRAKTIKFALL:
11.40 Kompetensförsörjning och rekrytering av
boendepersonal
• Så rekryterar du rätt boendepersonal och skapar en effektiv
organisationsstruktur
• Hur skapar du en optimal personalsammansättning som lämpar sig
bäst för boendet?
Talare bekräftas inom kort
• Så arbetar vi med att få fler familjehem i kommunen
• Så säkerställer vi att familjer har rätt förutsättningar för att bli
familjehem
Roland Andersson, Familjehemsenheten, Stockholm Stad
14.10 Eftermiddagskaffe och nätverkande
PRAKTIKFALL:
14.40 Framgångsrikt utvecklingsarbete för
ensamkommande flyktingbarn
• Hur är det att vara ankomstkommun och hur hanterar vi dessa
utmaningar?
• Så säkerställer vi att alla utredningar för ensamkommande
flyktingbarn är rättssäkra samt öppnas och avlutas i tid
• Ta del utav våra erfarenheter med ”Barn som försvinner projektet”
Enheten för ensamkommande flyktingbarn i Sigtuna kommun
har nominerats till Svenska Leanpriset 2015 för deras
utvecklingsarbete. Enheten har haft som mål att samtliga barn
som kommer till kommunen, oavsett om de har permanent
uppehållstillstånd eller är asylsökande, ska få genomgå en
utredning för att kartlägga barnets behov och möjliggöra att de får
rätt insatser direkt.
Paula Wallenius, Enhetschef ensamkommande flyktingbarn,
Sigtuna kommun
EXPERTANFÖRANDE:
15.20 Ensamkommande flyktingbarn som avviker från
sina boenden
• Hur kan man tidigt identifiera barn som är benägna att avvika?
•Vad vet vi om skälen till att ensamkommande barn avviker och hur
kan man förebygga att barn försvinner, utsätts för eller begår brott?
• Hur kan man upprätta en samverkan mellan alla berörda
myndigheter för att förhindra att barn försvinner och ta fram
gemensamma åtgärder när det ändå sker?
Kjell-Terje Torvik, Verksamhetsexpert, Migrationsverket
16.00 Ordföranden avslutar konferensen
Anmäl dig redan idag och spara 1000 kr.
- Erbjudandet gäller t.o.m 15 januari.
- Fåtal platser kvar.
www.integrationsforum.se/anmalan
Integrationsforum - Mötesplatsen för dig som arbetar med integration och flyktingmottagning
EKB -Dagen
Forum för ensamkommande flyktingbarn
Anmäl dig till EKB-Dagen:
EKB-Dagen: 11 februari 2016
www.integrationsforum.se/anmalan
Ny konferenslokal:
Stockholm Waterfront Congress Centre
Nils Ericsons Plan 4
Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-5050 6000
[email protected]
Tel: 070-7240570
Priser
Konferens bokning senast 15 januari
Konferens bokning efter 15 januari
Pris
SPARA
3990 kr
4990 kr
1000 kr
Vi på Integrationsforum har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och kurser.
Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa
konferenser och kurser inom integration och flyktingmottagning
EKB-Dagen arrangeras utav Integrationsforum.
Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe och digital dokumentation.
Avbokning & överlåtelse av deltagarplats
Betalningen sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera
Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp med
avdrag för en administrativ kostnad på 500 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en
kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar före
konferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. I det fall Integrationsforum ställer in ett event/evenemang krediteras du 100% av det
inbetalda beloppet. Integrationsforum reserverar sig för mindre ändringar i programmet.
www.integrationsforum.se