Blankett - E-tjänster och blanketter

Comments

Transcription

Blankett - E-tjänster och blanketter
Sida 1 av 2
Avbrottsblankett
Information angående elev, folkbokförd i Norrköpings kommun, som byter eller avbryter studier
inom gymnasieskolan
Elevens namn (efternamn och förnamn)
Personnummer
Adress
Postnummer och ort
Telefon (även riktnummer)
Mobiltelefon
E-post
Avlämnande skola
Program
Klass
Mentor
Studieavbrott/Studieuppehåll fr o m:
Skäl till studieavbrott/Studieuppehåll:
Åtgärdsprogram upprättat den
finns och förvaras på skolan
Elevens planerade sysselsättning, till exempel annat program/skola, arbete med mera:
Övriga upplysningar:
Följande dokument bifogas:
• Individuell studieplan
• Samlat betygsdokument
Datum:
Uppgiftslämnare:
Befattning:
Telefon:
I samband med studieavbrottet skickas blanketten till [email protected]
Postadress
Norrköpings kommun
Utbildningskontoret
601 81 Norrköping
Besöksadress
S:t Persgatan 95
Norrköping
Telefon
011-15 00 00
E-post
[email protected]
www.norrkoping.se
Sida 2 av 2
Information angående avbrottsblanketten
Blanketten ska fyllas i för elev, folkbokförd i Norrköpings kommun, som byter eller avbryter
studier inom gymnasieskolan. När elev vill byta program ska även vanlig ansökan lämnas in
till gymnasieantagningen.
Syftet med att blanketten ska fyllas i och skickas till utbildningskontoret är att det i skollagen
står följande:
Skollagen 29 kap 9 § Information om icke skolpliktiga ungdomar innebär att
kommunen löpande ska hålla sig informerad om hur ungdomar i kommunen
som fullgjort sin skolplikt med som inte fyllt 20 år är sysselsatta, i syfte att
erbjuda lämpliga åtgärder.
Detta benämns det kommunala Informationsansvaret/Uppföljningsansvaret.
När blanketten inkommit till Utbildningskontorets funktionsbrevlåda skickas den vidare till
gymnasieantagningen, ekonomiassistenten och mottagningsgruppen. Mottagningsgruppen
behåller informationen under elevens hela gymnasietid.
Blanketten finns på www.gymnasiestudera.se under Information för skolpersonal.
Postadress
Norrköpings kommun
Utbildningskontoret
Gymnasieantagningen
601 81 Norrköping
Besöksadress
S:t Persgatan 95
Norrköping
Telefon
011-15 00 00
E-post
[email protected]
www.norrkoping.se

Similar documents