Ansökan om inackorderingstillägg påföljande terminer

Comments

Transcription

Ansökan om inackorderingstillägg påföljande terminer
1(2)
ANSÖKAN OM INACKORDERINGSTILLÄGG
- Används när en elev tidigare fått inackorderingstillägg
- Insändes senast 15 sept eller 1 feb för höst-/vårtermin
- Regler för inackorderingstillägg, se sid 2
Personuppgifter
Elev, förnamn och efternamn
Personnummer
Hemadress
Postadress
Inackorderingsadress
Postadress
Telefon bostad (även riktnummer)
Telefon mobil
Skola, namn
Årskurs
Klass
Studietid
Hel termin
Del av termin
Uppgifter om utbetalning
Betalningsmottagare, namn (elev eller för omyndig elev: vårdnadshavare)
Adress
Postadress
Kontoförande bank, namn
Clearing- (4 siffror) och kontonummer
Postgironummer
Information enligt 23 och 24 §§ personuppgiftslagen (1998:204, PuL)
De personuppgifter du lämnar på denna blankett kommer att användas av utbildningskontoret för Norrköpings kommuns
administration. Uppgifterna registreras i kommunens datasystem Extens. Enligt 26 § PuL har du rätt att efter ansökan få ett registerutdrag gratis en gång per kalenderår. En sådan ansökan ska vara
skriftlig och egenhändigt undertecknad. Om du anser att någon uppgift är fel har du rätt, enligt 28 § PuL, att få uppgiften rättad. Meddela i så fall gymnasieantagningen vilken uppgift som är fel och hur den ska rättas. Personuppgifter i allmänna handlingar hos kommunen kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som
begär det. Personuppgiftsansvarig:
Utbildningsnämnden
Underskrift
Att ovanstående uppgifter är riktiga intygas härmed. Vi/Jag godkänner att vårt barns/mina personuppgifter behandlas för det
ändamål som ansökan avser.
Ort och datum
Vårdnadshavare, namnteckning (för omyndig elev)
Vårdnadshavare, namnteckning (för omyndig elev)
Elev, namnteckning (för myndig elev)
Intyg av skola
Aktuell skola intygar härmed att eleven deltar i undervisningen (intyg kan lämnas först sedan eleven påbörjat sina studier).
Ort och datum
Skola, namn
Intygslämnare, namnteckning
Namnförtydligande
Utbildningsnämndens anteckningar
Postadress
Norrköpings kommun
Gymnasieantagningen
601 81 Norrköping
Besöksadress
S:t Persgatan 95
Telefon
011-15 00 00
Telefax
011-13 10 50
E-post
[email protected]
Internet
www.norrkoping.se
2(2)
Regler för inackorderingstillägg till gymnasieelever folkbokförda i Norrköpings kommun
Inackorderingstillägg är ett bidrag till kostnader för boende, fördyrat uppehälle.
1.
Eleven skall vara folkbokförd i Norrköpings kommun och vara inackorderad på annan ort i annan kommun och där gå i
kommunal gymnasieskola till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.
2.
En förutsättning för att tillägget skall beviljas är att eleven är inackorderad på skolorten och är mottagen i första hand.
3.
Inackorderingstillägg genom kommunens försorg utgår inte i följande fall:
a) elev vid folkhögskola
b) elev vid fristående skolor
c) elev vid riksinternatskolor
d) utomlandsstudier
4.
Vid synnerliga skäl kan elev erhålla inackorderingstillägg vid inackordering inom hemkommunen. För att erhålla detta
inackorderingstillägg är förutsättningen att bortavaron från hemmet för deltagande i skolans ordinarie arbete inklusive
restid är mer än 11 timmar. För elev studerande vid Norrköpings kommuns gymnasieskola beslutar respektive rektor.
För elev som studerar vid landstingets skola eller vid gymnasieskola i annan kommun beslutar Utbildningsnämnden
om inackorderingstillägg.
5.
Höstterminen (ht) beräknas till 4 månader och vårterminen (vt) till 5 månader.
6.
Inackorderingstillägget utbetalas kontant en gång per termin, 15 oktober och 15 mars efter ansökan på särskild
blankett. Aktuell skola skall på ansökan intyga deltagande i undervisning. Nytt separat intyg måste lämnas på
vårterminen. (Skolan kan inte intyga att eleven deltar i undervisning förrän terminen har börjat.)
7.
Beviljat inackorderingstillägg utbetalas med 1/30 av basbeloppet. Beloppet varierar från år till år, se www.scb.se
8.
Elev skall omgående anmäla adressändring eller annan förändring som kan påverka bidraget till
Utbildningsnämnden.
9.
Vid avbrutna studier eller annan orsak till att villkoren för inackorderingstillägg inte längre uppfylls återkrävs tillägget från
och med aktuell tidpunkt.
10. Gatuadress med gatunamn, nummer, gårdsnamn eller dylikt måste anges. Det räcker inte med att enbart ange box, fack
eller postlåda.
11. Underskrift innebär försäkran om att lämnade uppgifter är sanningsenliga. Om felaktiga eller vilseledande uppgifter
lämnas i ansökan i bedrägligt syfte blir elev eller om eleven är omyndig förälder eller förmyndare ersättningsskyldig för
utbetalda inackorderingstillägg samt en expeditionskostnad av 300 kronor.
12. Ansökan lämnas senast 15 september (ht) respektive 1 februari (vt) till Norrköpings kommun,
Utbildningsnämnden, 601 81 Norrköping.
Postadress
Norrköpings kommun
Gymnasieantagningen
601 81 Norrköping Besöksadress
S:t Persgatan 95
Telefon
011-15 00 00
Telefax
011-13 10 50
E-post
[email protected]
Internet
www.norrkoping.se

Similar documents