Läs mer - Västerås stad

Comments

Transcription

Läs mer - Västerås stad
1 (2)
TJÄNSTESKRIVELSE
Sociala nämndernas förvaltning
Jan Bäversten - snsjb02
E-post: [email protected]
2015-06-08
Dnr: 2015/209-ÄN-041
Äldrenämnden
Kopia till
Kommunstyrelsen
Besparingsförslag budget 2016
Förslag till beslut
Äldrenämnden beslutar att:
- minska kostnaden inom administration/förvaltning med en procent
- avveckla den sociala dagverksamheten på Resmilans servicehus
- avveckla friskvårdstjänsten på Herrgärdets servicehus
- avveckla Gude gruppboende före årsskiftet 2015/2016
- öppna resterande 20 platser på Hälleborg före årsskiftet 2015/2016
Ärendebeskrivning
Utifrån nämndens prognos för 2015 och besparingskravet 2016 så behöver
nämndens kostnadsnivå sänkas med cirka 58 mnkr. I denna skrivelse föreslås
besparingar som i vissa fall inte har kunnat exakt beräknas, men som
sannolikt på sikt ger effekter som är betydande. Det gäller bl a reviderade
riktlinjer för hemtjänst och upphandling av äldreboenden, vilka kommer att
föreläggas nämnden som separata ärenden. Därutöver kommer förvaltningen
under året att lägga fram ytterligare förslag på besparingar med målet att på
sikt nå en budget i balans.
Enligt budgetdirektiven ska nämnden redovisa besparingsförslag motsvarande
en procent av budgetramen (1 341,1 mnkr) vilket är 13,1 mnkr. I nämndens
budgetunderlag för 2016 finns ett antal möjliga besparingsområden
beskrivna. På nämndens sammanträde i maj pekades vissa av dessa områden
ut som möjliga att gå vidare med. Om nämnden kommer att åläggas att spara
13,1 mnkr 2016 kommer att framgå av kommunfullmäktiges beslut i juni
2015. Oavsett detta har nämnden, enligt delårsrapport 1, en obalans i
budgeten för innevarande år på 44,5 mnkr.
Underskott 2015 enligt delårsrapport 1 -44,5 mnkr
Besparingskrav 2016 -13,1 mnkr
Behov av att sänka kostnadsnivån inför 2016 -57,6 mnkr
Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 5 juni 2015 lagt fram
förslag till beslut.
Skickad av: Eva Sahlén - SNSES03
VÄSTERÅS STAD
TJÄNSTESKRIVELSE
2015-06-08
Bilagor
Besp förslag ÄN 2015-2016
2 (2)
Dnr: 2015/209-ÄN-041
Diarienr 2015/209-ÄN-041
2015-06-05
Äldrenämnden
Besparingsförslag 2015-2016
Sammanfattning
Utifrån nämndens prognos för 2015 och besparingskravet 2016 så behöver
nämndens kostnadsnivå sänkas med cirka 58 mnkr. I denna skrivelse föreslås
besparingar som i vissa fall inte har kunnat exakt beräknas, men som sannolikt
på sikt ger effekter som är betydande. Det gäller bl a reviderade riktlinjer för
hemtjänst och upphandling av äldreboenden, vilka kommer att föreläggas
nämnden som separat ärenden. Därutöver kommer förvaltningen under året att
lägga fram ytterligare förslag på besparingar med målet att på sikt nå en budget
i balans.
Bakgrund
Enligt budgetdirektiven ska nämnden redovisa besparingsförslag motsvarande
en procent av budgetramen (1 341,1 mnkr) vilket är 13,1 mnkr. I nämndens
budgetunderlag för 2016 finns ett antal möjliga besparingsområden beskrivna.
På nämndens sammanträde i maj pekades vissa av dessa områden ut som
möjliga att gå vidare med. Om nämnden kommer att åläggas att spara 13,1
mnkr 2016 kommer att framgå av kommunfullmäktiges beslut i juni 2015.
Oavsett detta har nämnden, enligt delårsrapport 1, en obalans i budgeten för
innevarande år på 44,5 mnkr.
Underskott 2015 enligt delårsrapport 1
-44,5 mnkr
Besparingskrav 2016
-13,1 mnkr
Behov av att sänka kostnadsnivån inför 2016
-57,6 mnkr
Besparingsförslag
mnkr
Reviderade riktlinjer hemtjänst - begränsningar i vad och hur
mycket hemtjänst som kan beviljas (separat beslut)
x
Upphandla driften av ett antal ålderdomshem/gruppboenden/
servicehus – direktbeställd egenregiverksamhet (separat beslut)
x
Förvaltning/administration – minska kostnaden med 1 procent
0,4
Social dagverksamhet Resmilan - avvecklas
0,4
Friskvårdstjänst Herrgärdet - avvecklas
0,7
Gude gruppboende – avvecklas
G:\SocialaNamdernasStab\Ifnahn\Sammanträden\Äldrenämnden\ÄN 2015\06 Juni\Skannat o Kallelse o Protokoll\p_24_Besp förslag ÄN 2015-2016.docx
Sida 1 av 3
14,4
Västerås stad
2 (5)
Reviderade riktlinjer hemtjänst
Inför 2015 fick äldrenämnden i uppdrag av kommunstyrelsen att redovisa
åtgärder för att bromsa volym- och kostnadsökningarna inom hemtjänsten. Mot
den bakgrunden pågår ett arbete med att skärpa riktlinjerna för biståndsbedömningen inom äldrenämndens verksamhetsområde - med fokus på insatser
riktade till personer i ordinärt boende.
Riktlinjerna anger nämndens ambitionsnivå och påverkar biståndshandläggarnas mandat att bevilja insatser. Biståndbeslutet sätter ramen för
vilka insatser och hur mycket tid, som utförarna har rätt att fakturera och få
ersättning för.
Att bedriva hemtjänst i ordinärt boende i de fall den enskilde har stora behov
av insatser är mycket resurskrävande. I mars 2015 var antalet personer med
140 utförda timmar eller mer 147 stycken. Nämndens kostnad på helårsbasis
för denna grupp är cirka 122 mnkr.
Hemtjänst LOV
Mars 2015
Utförda
Genomsnittstimmar
Antal kostnad per år
per månad personer och person
140-199
200Summa
Kostnad totalt
110
702 934
77 322 740
37
1 209 742
44 760 454
147
830 498
122 083 194
Beräknad kostnad för plats i särskilt boende för dessa 147 personer är cirka 82
mnkr. Det är en skillnad på 40 mnkr. Beräkningen är gjord utifrån att boendet
är nybyggt och innehåller både ersättning till utföraren och lokalhyra.
Härutöver påverkas kalkylen av att nämndens kostnader för hemsjukvård,
växelvård och dagverksamhet för denna grupp bortfaller. Den ekonomiska
effekten av detta är minst 5 mnkr, antagligen mer.
Det innebär att den årliga kostnaden på sikt skulle kunna minska med minst 45
mnkr om riktlinjerna för bistånd innehöll någon forma av begränsning för hur
stora insatser som kan beviljas för stöd och omvårdnad i det egna hemmet. En
sådan förändring förutsätter att nya äldreboende byggs, vilket tar tid. Därför
kommer inte de positiva ekonomiska effekterna att kunna utläsas förrän om
några år. Det kommer att kräva en långsiktig planering samt en uthållig och
gemensam vilja att nå målet.
Upphandla driften av ett antal ålderdomshem/gruppboenden/ servicehus
Att upphandla ett antal ålderdomshem, gruppboenden eller servicehus som
tidigare inte konkurrensutsatts bedöms kunna innebära en besparing.
Inför ett eventuellt beslut om upphandling måste de objekt som anses lämpliga
ur olika aspekter, främst ekonomiska, kartläggas, bedömas och väljas ut.
Förfrågningsunderlag ska skrivas och sedan beslutas av nämnden.
Sammantaget krävs en relativt lång tidsperiod mellan det att beslut fattas om att
Västerås stad
3 (5)
upphandling ska ske till dess att de nya utförarna tagit över driften. Därför kan
effekten 2016 bli begränsad eller helt utebli för att året därefter få helårseffekt.
Det ska dock inte hindra ett beslut om upphandling.
En preliminär uppskattning är att en konkurrensutsättning av cirka fyra objekt
skulle innebära en besparing på 4-8 mnkr. Det är dock först efter genomförd
upphandling som det står klart vad en eventuell kostnadsminskning blir.
Förvaltning/administration
Mål/enkätundersökningar om hur insatserna upplevs av de enskilda.
Ej lagstyrt
Äldrenämnden har under de senaste åren genomfört enkätundersökningar
riktade till boende i särskilda boenden, personer i ordinärt boende med
hemtjänst och anhöriga. Syftet har varit att följa upp berörda personers åsikter
om verksamheten och hur de anser att verksamheten uppnår nämndens mål.
Kostnaden för dessa undersökningar 2014 var ca 290 tkr.
2015 kommer Socialstyrelsen att genomföra en undersökning ”Vad tycker de
äldre om äldreomsorgen?”. Detta kommer att vara en totalundersökning riktad
till äldre med hemtjänst och boende på särskilda boenden. Frågorna i
Socialstyrelsens enkäter överensstämmer i stort sett med hur frågorna i
nämndens enkäter varit formulerade. Eftersom enkäterna är så pass lika är det
därför förvaltningens bedömning att det med stöd av Socialstyrelsens enkät är
möjligt att följa upp även nämndens mål 2015 utan att genomföra en egen
enkätundersökning.
Slutredovisningen av målen för mandatperioden får utgå från 2014 års resultat
av den egna enkäten och Socialstyrelsens enkät 2015. Om Socialstyrelsen
kommer att fortsätta med årliga totala enkätundersökningar är i dagsläget inte
känt.
Möjligen kommer dock den nya styrmodellen för staden ställa krav på
heltäckande undersökningar av enskildas uppfattning av verksamheten.
Övrig administration:
Minska kostnaden med 1 procent. Förväntat utfall av uppföljning av
administrativa flöden.
Social dagverksamhet Resmilan
Icke lagstyrd verksamhet. Dagverksamheten på Resmilan är inte, som brukligt,
officiell, utan startade för många år sedan utifrån några boendes specifika
behov. På servicehuset finns en mötesplats. Dagverksamheten har omkring 9
deltagare.
Konsekvenser:
Deltagarna kan sakna verksamheten och den struktur och samvaro den ger.
Friskvårdstjänst Herrgärdet
Icke lagstyrd verksamhet. Verksamheten vid Hälsans hus förstärktes i
september 2014 med ytterligare en tjänst. Målsättningen var att utöka
möjligheterna till träning både i grupp och enskilt. Den identifierade grupp
Västerås stad
4 (5)
som tjänsten i första hand skulle arbeta för var personer som ”skrevs ut” från
hemrehabilitering via hemsjukvården. Det är oklart hur stor den ”identifierade”
gruppen verkligen är. Förstärkningen med en tjänst har inneburit att
verksamheten kunnat utöka sitt utbud av gruppaktiviter från 11 till 21 grupper
per vecka.
Konsekvenser:
Ett minskat utbud av aktiviteter vid Hälsans hus. Det finns flera privata aktörer
i staden som erbjuder olika former av fysik aktivitet i grupp riktad mot äldre
personer.
Gude gruppboende
I arbetet med boendeplanen bedömdes ett behov av cirka 600 nya platser i
vård- och omsorgsboende fram till 2030. Vid årsskiftet 2014/2015 tillkom 32
platser i samband med att Hälleborg öppnade (Pettersberg, Treklangen och
tillfälliga platser på Gryta avvecklades). På Hälleborg avvaktas med att öppna
20 platser till 2016. Det innebär att då skulle det bli ett nytillskott även detta år,
i avvaktan på att Vallonen får 18 nya lägenheter 2017 och att det på Gryta
tillkommer 18 platser vid årsskiftet 2017/2018. Dessa tillskott svarar mot de
behov som boendeplanen pekar på. Beräkningen har gjorts mot bakgrund av
demografin och att det framåt behövs samma täckningsgrad.
Nämnden har i beredning av budget 2016 pekat ut att Gude måste avvecklas av
ekonomiska skäl.
Konsekvenser:
Om Gude avvecklas innebär det att 25 lägenheter försvinner och att det ej blir
det nytillskott som det bedömts vara behov av. De personer som idag bor på
Gude har beslut om särskilt boende och måste erbjudas boende i andra hus. Det
kommer ej att räcka med de två avdelningarna på Hälleborg (20 platser) som
ännu ej öppnat, utan några personer måste flytta till andra boenden. Om Gude
ska avvecklas före årsskiftet 2015/2016 så måste planeringen för denna
förändring starta omgående. Det är inte heller realistiskt att genomföra en flytt
under jul- och nyårshelgerna utan då borde detta ske i god tid före årsskiftet,
från mitten av november. Hyreskontraktet på Gude löper till 2017-09-30, med
en uppsägningstid på 9 månader.
Att avveckla Gude kan innebära att nämnden inte kan möta efterfrågan av
särskilt boende på ett bra sätt. Om samtidigt riktlinjer skärps på ett sådant sätt
att det blir en överflyttning från hemtjänst till särskilt boende kan
konsekvensen bli att boende ej kan erbjudas inom rimlig tid. Det kan i sin tur
innebära risk för viten om beslut ej kan verkställas. Redan idag är det ett stort
tryck på särskilt boende.
Öppna de resterande 20 platserna på Hälleborg
För att kompensera för bortfallet av platser som avvecklingen av Gude innebär
så föreslås att de resterande 20 platserna på Hälleborgs äldreboende tas i drift
före årskiftet 2015/2016. Kostnaden på helårsbasis för att öppna dessa platser
är 4 mnkr.
Västerås stad
5 (5)
Driftersättning till proAros
Tomhyror
Summa
5 mnkr Under 2015 har den
överenskomna reduceringen av
ersättningen varit 4 mnkr eftersom
beslutet om att avvakta öppnandet
av 20 platser fattades sent (dec
2014) och full omställning inte
kunde genomföras direkt.
-1 mnkr När platserna är stängda bekostar
nämnden tomhyrorna som de
boende betalar i normalfallet.
Öppnas platserna så faller den
kostnaden bort.
4 mnkr

Similar documents