ref brukerutvalget 2015-02-06

Comments

Transcription

ref brukerutvalget 2015-02-06
Møtereferat
Til stede:
Anita Sjøstrøm, Leder – Cerebral Parese Foreningen (CP)
Thomas Eide, Nestleder – Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS)
Dordi Smiseth-Strand – Multippel Sklerose Forbundet (MSF)
Karstein Kristensen - Landsforeningen for Polioskadde (LFPS)
Ole Hagen - Landsforeningen for Muskelsyke (LFM)
Kirsten Sæther – Foretaksledelsen (FTL) Sunnaas sykehus HF
Ikke tilstede: Odvar Jacobsen – Landsforeningen for Slagrammede (LFS)
Silje R. Ugelstad – Personskadeforbundet LTN
Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Referent:
Dir. telefon:
Brukerutvalget (BU) Sunnaas sykehus HF (SunHF)
Sunnaas sykehus HF - Nesodden
06.02. 2015
kl 11:00 – 15:00
Eva Hofft – BU-Sekretariat SunHF
66 96 92 10
Neste møte:
13.03. 2015
Godkjenning av referat 05.12. 2014 og innkalling til dagens møte
Innkalling godkjent
Referat godkjent uten kommentar:
- legges ut på www.sunnaas.no og sendes direktør med FTL, Styret SunHF og
Rune Kløvtveit, kontaktperson for SunHF i BU Helse Sør-Øst
 Styret Sun HF - saksliste og møtereferat
Styremøte 13.02.15 – sakspapirer foreligger ikke ennå.
Sjekk nettsiden, kontakt Anita om kommentar til aktuelle saker
http://www.sunnaas.no/omoss/styret/
Styresamling for alle HF-styrene og RHF-styret 12.-13.02.15. Anita deltar
 Referat fra arbeidsgrupper, PasientAllmøter, prosjekt, råd og utvalg
- Innovasjonsteamet
ved Karstein
Utarbeidet Langtidsplan 2015 – 2018. Fokus på samhandling. Innovasjon skal bakes inn på alle
plan i foretaket.
Årsplan 2015 – gir bedre oversikt over alle prosjekter. Karstein sender til alle i BU.
Innovasjonsklynger, gruppering av prosjekter med prosjektleder. Hvordan synliggjøre SunHF
ansattes prosjektinnsats uten å lønnes i prosjekt?
Telefon:
Telefaks:
Besøksadresse:
E-post:
[email protected]
Bankkonto: 1503.27.08444
Foretaksnr.: 883 971 752
Sunnaas sykehus
Side 2
- Strategi – 2030 - Langtidsplanlegging
ved Anita – Kirsten S. er også med i denne gruppa
Strategi 2030 skal styrebehandles i november 2015.
Frank Becker, Medisinsk fagsjef, er leder av gruppa.
- Konsernrevisjon
Møte med BU 19.02.15 ved Anita og Thomas.
Områder for revisjon er Virksomhetsstyring, Kompetanse, Utskriving av pasienter til
kommunehelsetjenesten.
Rapport fra revisjonen går til Styret.
- PasientAllmøter
Ny organisering av klinikk vil ha konsekvens for antall møter pr. år, tid og sted.
Form på møtene ved seksjon HS er under vurdering ved Seksjonsleder og BUrepresentantene.
Orientering om ny organisering av klinikk settes som sak ved Klinikksjef i BUmøte, 13.03.15
 Prosjekt Tverrbygg (Nybygg) – informasjon distribueres BU ukentlig fra SunHF intranett.
BU er representert i prosjektgruppe ved BUleder. Prosjektmøter savnes og etterspørres. Se også
sak4/2015 i dette referat.
Saksnr
Beskrivelse
Sak 1/2015
Pasienttilfredshetsundersøkelsen Tertialrapport 3-2014
Utsatt til neste BUmøte, 13.03.15
BU ber om å få tilsendt Tertialrapportresultater så snart disse foreligger, gjelder generelt
ved hvert tertial.
Sak 2/2015
Oppfølging Sak 19/2014 – utsatt fra BUmøte 05.12.14
- til oppfølging Pasientenes kommentarer fra Pasienttilfredshetsundersøkelsen.
Klinikksjefen rapporterer til Styret.
Diskusjon
Systematisering av pasientkommentarer fra undersøkelsen.
Hvordan skal BU jobbe videre med resultatene fra undersøkelsen?
Prioritere kommentarer som gjelder kvalitetssikring, IP - oppfølging.
Forslag om å kople kommentargrupperingene fra BU til klinikksjefens rapportering til
Styret. Hvordan presentere denne oppsummeringen i en lett intuitiv form?
Konklusjon:
BU får tilsendt tertialrapport straks den foreligger.
BU Samkjører denne med systematisering av kommentarene og tar saken til videre
oppfølging.
Sak 3/2015
BU Regnskapstall Januar 2015 - Økonomistyring
Tilsendt regnskapsresultat Januar 2015 ved Ekrem Ligonja til orientering.
Ingen kostnadsføring på BU i januar mnd.
Utbetalinger vil vise seg først på regnskapstall Februar 2015
Sunnaas sykehus
Sak 4/2015
Side 3
Prosjekt Tverrbygg – Universell utforming
- til oppfølging Dialog med Trude Gjeldvik, Prosjektleder og Heidi K. Gaupseth, Prosjektkoordinator.
Tidligere meldt fra BU ang. rekkverk, følges opp. Oksygen i vegg er tatt ut p.g.a.
kostnader i forbindelse med økonomisk kuttprosess. Portabelt oksygen er sentralt
plassert i hver etasje. Prioriteringer gjøres ut i fra pasientgrunnlaget. Offentlig
godkjenning av bygg og brukskrav må være oppfylt for å kunne ta nybygget i bruk.
Prosjektet er i rute, videre framdrift med innflytting i august 2015. SunnaasStiftelsen har
gitt midler til opparbeiding av uteareal for barn. 1 – 1.5 % av totale prosjektmidler er
pålagt skal brukes til utsmykking – estetikk.
Ønsker og råd kan meldes Ann Sissel Pettersen, [email protected]
BU ønsker å kunne komme med råd i forkant av konklusjoner.
BU ved leder etterspør byggprosjektmøter.
Saksorientering fra Trude Gjeldvik i forkant av møtet
”Prosjektet er organisert som en totalentreprise der prosjekterende entreprenør har
alt ansvar for å ivareta lovkrav og forskriftskrav når det gjelder universell utforming.
Bygget vil ikke få brukstillatelse dersom dette ikke er ivaretatt. Byggleder, Erik Bjar
fra Multiconsult, er ansvarlig for utførelsen av prosjektet. Han har jevnlige kontroller
med tanke på å følge opp lovkrav etc.”
Konklusjon:
Omvisning nybygg, minimum 1time, legges til neste BUmøte, 13.03.15., koordineres
ved Heidi K. Gaupseth, Inge Skullerud, eiendomssjef og BUsekretariat.
Trude sjekker opp byggprosjektmøter med Inger.
Opps! Falt ut av ref. sendt BU
Sak 5/2015 Oppfølging Sak 38/2014
- til orientering Årlig melding 2014
Orientering ved Dordi
”…så er gjort”, både oppsummering og vedlegg, godkjent i BU, er levert.
Oppsummeringen blir tatt med inn i hoveddokumentet til Årlig melding, SunHF.
Sak 6/2015
Egenevaluering BU - Oppfølging Sak 40/2014
- til oppfølging Tema for hva som skal evalueres og form ble diskutert. Forslaget ved Ole ble godt
mottatt. Det foreslås at alle evaluerer hver for seg skriftlig i forkant av evaluering i
plenum, og at hvert BUmøte evalueres.
Konklusjon:
Forslaget ved Ole godkjent
Karstein lager evalueringsskjema – sendes alle i BU.
Skriftlig evaluering fra den enkelte sendes Ole. Samlet evaluering sendes Eva,
med frist 05.03.15
Evaluering i plenum, 1/2time i BUmøte 13.03.15
BUmøte evalueres ved rask oppsummering av leder ved slutten av hvert møte.
Sunnaas sykehus
Side 4
Sak 7/2015
Modulbasert opplæring (MBO) – Modul 3
Dialog med Kirsten Sæther, Samhandlingssjef
BU etterspør erfaringskonferanse med andre BU innen rehabilitering.
Modul 3, erfaringskonferanse i regi av FFO, SAFO, Helse Sør-Øst, viser lav deltakelse
fra andre BU representanter innen rehabilitering. Det er ønskelig med et forum der flere
har erfaringer innen rehabiliteringsfeltet.
Forslag om å legge det til ReHabiliteringsuka, og søke midler fra Helsedirektoratet.
Konklusjon:
Anita kontakter Øistein, leder av BU Regionalt HSØ
Sak 8/2015
BU Årshjul 2015 og Handlingsplan 2015
- til oppfølging Revidering av tidligere dokumenter, vedlagt innkalling til dette møte
Konklusjon:
Hver enkelt i BU vurderer dokumentene, sender kommentarer og endringer til Dordi.
Dordi sammenfatter kommentarene inn i dokumentene.
Frist: 04.03.15. Forslag dokumenter til godkjenning i BUmøte 13.03.15
Eventuelt
 ved Anita
Fortsettelse av samarbeid med Pasientombudet
Konklusjon:
Anita, Dordi og Eva avtaler besøk hos Pasientombudet
 ved Anita
Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt. Henvendelsen med prosjektinfo gitt i møte.
Konklusjon:
Ole kontakter Grace, SunHF kontakt i prosjektet
 ved Anita – til orientering
Thomas og Anita, møte med Konsernrevisjon 2015, 19.02.15
 ved Thomas
Må bruke egne medisiner ved korte opphold, vurderingsopphold – nye regler som gjelder?
Konklusjon:
Kirsten S. etterspør hva som gjelder per i dag.
 ved Thomas
Hvordan klarer SunHF å oppfylle så mange prosjekter med antall testpersoner fra
pasientgruppene? Mange utenfor Sunnaas stiller spørsmål om dette.
SunHF har prosjekter som følger med regionsfunksjon, og egeninitierte.
Per dags dato er det bl.a. 24. dr.gradsstudier.
Kirsten S., FTL representant, er ikke kjent med evt. tilbakemeldinger om problemer med å
rekruttére personer til studiene.
Konklusjon:
Kirsten S. sjekker ut dette.
Sunnaas sykehus
Side 5
 ved Karstein
Samhandling – Informasjon om Individuell Plan (IP) – BU ønsker at det informeres om IP til
alle pasientene, ikke bare til de som oppfyller kriteriene for at plan skal utarbeides. Dagens
praksis?
Konklusjon:
Kirsten S. kontakter teamkoordinatorene, formidler BU sitt ønske og etterspør dagens praksis.
Settes opp som Sak i BUmøte 13.03.15
Neste møte: 13.03. 2014