ref brukerutvalget 2015-03-15

Comments

Transcription

ref brukerutvalget 2015-03-15
Møtereferat
Til stede:
Anita Sjøstrøm, Leder – Cerebral Parese Foreningen (CP)
Thomas Eide, Nestleder – Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS)
Odvar Jacobsen – Landsforeningen for Slagrammede (LFS)
Dordi Smiseth-Strand – Multippel Sklerose Forbundet (MSF)
Karstein Kristensen - Landsforeningen for Polioskadde (LFPS)
Kirsten Sæther – Foretaksledelsen (FTL) Sunnaas sykehus HF
Ikke tilstede: Ole Hagen - Landsforeningen for Muskelsyke (LFM)
Silje R. Ugelstad – Personskadeforbundet LTN
Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Referent:
Dir. telefon:
Brukerutvalget (BU) Sunnaas sykehus HF (SunHF)
Sunnaas sykehus HF – Nesodden
13.03. 2015
kl 10:30 – 15:30
Eva Hofft – BU-Sekretariat SunHF
66 96 92 10
Neste møte:
19.06. 2015
Godkjenning av innkalling til dagens møte og referat BUmøte 06.02.15 2014
Innkalling godkjent
Referat godkjent med kommentarer til oppfølging – se under eventuelt
- legges ut på www.sunnaas.no og sendes direktør med FTL, Styret SunHF og
Rune Kløvtveit, kontaktperson for SunHF i BU Helse Sør-Øst
 Styret Sun HF - saksliste og møtereferat
Referat styremøte, 13.02.15 er sendt BU ved Anita
Styremøte 25.03.15 – sakspapirer forligger ikke ennå.
Sjekk SunHF nettside, kontakt Anita for kommentar til aktuelle saker.
http://www.sunnaas.no/omoss/styret/
 Referat fra arbeidsgrupper, allmøter med pasienter, prosjekt, råd og utvalg
- Konsernrevisjon, møte12.03.15
ved Anita og Thomas
Møte med Tove Kolbeinsen, revisjonsdirektør og på videokonferanse fra Hamar Anders
Ledsaak Nordlund, oppdragsleder på Sunnaas revisjonen. BU saker og BU eget budsjett.
- Innovasjonsteamet, møte 03.03.15
ved Karstein
Referat avventes og sendes BU
Telefon:
Telefaks:
Besøksadresse:
E-post:
[email protected]
Bankkonto: 1503.27.08444
Foretaksnr.: 883 971 752
Sunnaas sykehus
Side 2
- PasientAllmøte HS
ved Anita og Odvar
Møte med Anne-Karine Dihle, seksjonsleder, for å avklare formen på allmøtene. Orientering
om dette er tidligere sendt BU.
Avtale om ny ordning, pr. mars 2015 Referat fra ukentlig innspillsmøte sendes Anita og Odvar.
I perioden fram til august gjelder dette HS6. Info er sendt BU ved Anita.
- PasientAllmøte – generelt
Form og rapportering til drøfting
Konklusjon:
Det skal foreligge skriftlig rapport alt. notat, fra alle pasientallmøter der BU har vært
representert.
Seksjonsleder skal gi BU beskjed om tid og sted for pasientallmøtene. Om dette ikke skjer må
BUrepresentant etterspørre hos seksjonsleder.
- Erfaringsmøte brukermedvirkning – brukerutvalg, 03.03.15
ved Eva
Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF inviterte sekretariat og representanter for ledelsen ved
helseforetakene i Helse Sør-Øst til erfaringsutveksling.
Henviser til vedlagt referat.
 Prosjekt Tverrbygg (Nybygg) – informasjon distribueres BU ukentlig fra SunHF intranett.
Saksnr
Beskrivelse
Sak 9 /2015
Omvisning Nybygg
ved Heidi Kjærnes Gaupseth
Pr. dato var kun 1.etasje i Nybygget tilgjengelig, da heisene ikke var satt i drift ennå. Vi
fulgte alle i samlet tropp under en informativ og spennende omvisning, med verneutstyr
og godkjent evakueringsplan.
Klipp fra melding ved Trude Gjeldvik, Prosjektleder nytt sykehusbygg
Som avtalt i BU møte, 06.02.15 tilbys brukerutvalget omvisning i nytt bygg 13. mars.
… Det er viktig å være klar over at heiser i bygget ikke er ferdigstilt, og derfor
ikke kan benyttes. For rullestolbrukere vil det derfor være begrenset tilgjengelighet i
byggeperioden. … Alle deltakere på omvisningen må iføres verneutstyr, dette mottas
ved oppmøte.
Kommentarer:
Positivt inntrykk av bygget. Totalt 7 toalett med vask og tørk funksjon er meget bra!
Kroker til veggskinner på badet etterspørres. Farger på vegg stjeler mye lys.
Sunnaas sykehus
Sak 1/2015
Side 3
Pasienttilfredshetsundersøkelsen Tertialrapport 3-2014
(sak utsatt fra 06.02.15, med samme saksnummer)
Gjennomgang av resultat og kommentarer ved Kathi Sørvig, klinikksjef
Presentasjon følger vedlagt
Tilbakemeldingene er gjennomgående svært positive, og det er alltid mulig å bli bedre.
- Ang. …tilstrekkelig informasjon om din sykdom eller skade?
Ved nærmere detaljer i rapporten synes tilfredsheten å være større ved lengre opphold
- Ang. …planla en god utskrivelse sammen med deg?
Nå får vi avviksmeldinger fra kommuner om manglende informasjon ved overføring –
veldig bra, da dette gir oss mulighet til forbedring.
- Ang. …egentrening på ettermiddagen og i helgene?
Hvordan forklare den nedgang vi ser? – skal vurdere dette sammen med AKIM.
- Ang. Barn …tatt imot på en god måte da du kom til sykehuset?
Lav svar % - Barneansvarlige skal se på mulige årsaksforklaringer her.
SunHF Mål 2015 har lagt inn ”Pasienttilfredshetsundersøkelsen er revidert og samkjørt
med PasOpp-undersøkelsen”.
BU kommentar:
BU ønsker å kople sin gruppering av kommentarene fra undersøkelsen til
rapporteringen i foretaket. Forslag om å gruppere kommentarene i samsvar med
spørsmålsformuleringene i denne presentasjon ved Kathi.
Konklusjon:
BU ved Dordi tar kontakt med Gøril Otterlei, kvalitetssjef, systemansvarlig.
Sak 10/2015 Orientering om Organisasjonsendring klinikk SunHF – Sak 5/15 FTL, 13.01.15
ved Kathi Sørvig, klinikksjef
Det henvises til presentasjon som følger vedlagt
Konklusjon:
Ny orientering ved Kathi i neste møte, 19.06.15
Oppfølging Sak 8/2015 - BU Årshjul 2015 og Handlingsplan 2015
Handlingsplan til godkjenning
Konklusjon:
Handlingsplan 2015 er vedtatt.
Årshjul 2015 brukes som veiledende arbeidsdokument.
Sak 11/2015 Regnskapstall Januar - Februar 2015 – Økonomistyring
ved Eva Hofft, BU-Sekretariat
Tilsendt regnskapsresultat pr. februar 2015 fra Ekrem Ligonja til orientering.
Kommentar fra Ekrem Ligonja: ”…periodisering av budsjettet passer ikke med BU sin
aktivitetskalender, så se alltid hva dere har igjen resten av året”.
Saksvedlegg sendt BU i forkant av møtet
Sak 12/2015 Egenevaluering BU – i plenum
Samlet evaluering er fortsatt noe mangelfull og BU var ikke fulltallig i møtet
Konklusjon:
Saken utsettes til neste BUmøte, 19.06.15
Sunnaas sykehus
Side 4
Eventuelt
 ved Odvar
Brukerrepresentasjon i prosjekter og forskning
Brukerkonsulent – Erfaringskonsulent
Diskusjon av ord, begreper og brukerrepresentasjon.
Viktig at alle parter er bevisst og presis i bruken av begreper, brukerrepresentant,
brukerutvalgsrepresentant m.fl., og ”hvilken hatt en har på”.
SunHF har hatt ansatte brukerkonsulenter i mange år, og stillingsbetegnelsen er godt
innarbeidet i foretaket.
Konklusjon:
Odvar tar kontakt med Jan F. Schwencke, brukerkonsulent SunHF
 ved Kirsten
Måldokument for hvert gjeldende år vil følge perioden mars – mars, da de overordnete
styringsdokumenter fra HSØ-RHF ikke foreligger før i mars. Måltall rapporteres styret tertialvis.
Langtidsplaner rullerer og gjelder nå 2015 – 2018
Div. overordnete styringsdokumenter i forbindelse med ny regjering og 2. år inn i deres
regjeringsperiode.
Prosjektgruppe Strategi 2030, der både Anita, BUrepresentant, og Kirsten er med.
Frank Becker, medisinsk fagsjef, er leder av gruppa
Største endring i rehabiliteringsfeltet er at kommunene skal overta oppgaver.
Finansieringsmodeller mer i samsvar med rehabiliteringsdrift.
Konklusjon:
Aktuelle saker i FTL og LGG, orientering ved Kirsten, settes opp som fast post i hvert
BUmøte.
 ved Dordi
Etterspør forberedelser til oppnevnelse av BU for ny periode 01.12. 2015 – 30.11. 2017
Mange av medlemmene i dagens BU har sittet i 3 perioder.
Planlegging ved BUsekretariat, er påbegynt.
 ved Eva – informasjon fra Grace I. Romsland, fagsjef i sykepleie.
Forskningsprosjektet ”Transitions in Rehabilitation: Biographical Reconstruction, Experential
Knowledge and Professional Expertise”, der BU ble kontaktet om å medvirke i prosjektets
brukerpanel.
Konklusjon fra prosjektets brukerpanel:
Da BU SunHF ikke har de kandidater som brukerpanelet etterspurte, er medvirkning fra BU
ikke lenger aktuell.
Møteoppsummering ved Anita, leder
Neste møte: 19.06. 2015
April og Mai er uten ordinært BUmøte
Vedlegg
Referat med vedlegg, Erfaringsmøte brukermedvirkning – brukerutvalg, Helse Sør-Øst RHF, 03.03.15
Sak 1-15 Presentasjon Pasienttilfredshet 2014 – Trendutvikling fra 2011, 2012, 2013, 2014
Sak 10-15 Klinikkorganisering f.o.m. 03.08.15 – Innplassering av ledere i klinikk

Similar documents