Hilde Knutsen og Anne B Steinsli Sklet

Comments

Transcription

Hilde Knutsen og Anne B Steinsli Sklet
Sørsamiske Ressursskoler
Grong og Røros videregående skole
Sørsamisk språk
Fra Rana/Rødøy i nord til
Sunndal/ Elgå i sør
Videregående skoler
Røros Videregående skole
Grong Videregående skole
Bakgrunn
Ressursskolebegrepet
•
Stortingsmelding 28; Samepolitikken (2008-2008)
•
Europarådet, minoritetsspråkpakt, og Norges rapportering
i henhold til denne
•
Samarbeidsavtalen mellom Sametinget og
sørsamiske fylkeskommuner 2010 – 2013
•
Handlingsplan for samisk språk – status 2010 og videre innsats 2011
Dagens situasjon, utfordring og behov
Opplæring
•
•
•
•
Ulike tilbud på grunnskolenivå gir ulike språknivå ved oppstart i VG1
Ved overgangen fra grunnskole til VG1: Få antall samiske elever velger
yrkesutdanning innen egen kulturbakgrunn.
Samiske elever er søkere på alle utdanningsprogram i VGO
Generelt få antall elever med sørsamisk språkvalg
 Behov for
- Kunnskap om rettigheter og tilbud
- Informasjonsplikt
- Tettere oppfølging i overganger i skoleløpet
- Behov for forsterka karriereveiledning for sørsamiske
elever på videregående nivå/voksenopplæring
Dagens situasjon, utfordring og behov
Opplæring
•
•
•
•
Lav etterspørsel etter duedtie og reindrift i VGO. Bl.a. er reindriftsfaget etterspurt
som voksenopplæring.
Trend: Jenter søker studieforberedende program mens guttene søker yrkesfaglige
program
Ulike læreplaner i mange samiske språkvalg, med tilhørende nivå
Få antall elever med ulike språknivå gir stor spredning i språkvalg.
 Behov for
- Opprettholdelse og styrking av opplæringstilbudets innhold og
kvalitet; både faglig, metodisk og organisatorisk.
Gap
Samenes rettigheter til opplæring i morsmålet
• Det er i dag et gap mellom det vi har av ressurser til den jobben vi gjør
Samfunnsoppdraget tillagt ressursskolene
• Det er også et gap mellom det vi i dag gjør og det vi burde gjøre for å
sikre at sørsamisk språk og kultur ikke forsvinner
Oppgaver tilknyttet ressursskolene
• Bidra til rekruttering og gjennomføring i fagene samisk språk,
reindrift og duedite
- Faglig, metodisk, organisatorisk
• Pådriver i læremiddelutvikling
• Kvalitetsutvikling av fjernundervisning
• Styrket rådgivingstjenesten for sørsamisk i hele utdanningsløpet
• Karriereveiledning
• Aktiv i overgangen VGO – høyere utdanning
• Formelt sørsamisk lærernettverk
• Mentorprogram
• Voksenopplæring
•
•
•
•
Tilrettelegge og utvikle samisk språklige og kulturelle arenaer (språksamlinger)
Etablere og gjennomføre fagsamlinger om samisk språk og kultur
Nettverksbygging og samarbeid med andre samiske lære- og kulturinstitusjoner
Utvikle og gjennomføre fagsamlinger om ”Sørsamisk kultur- og
samfunnsforhold”, internt og eksternt
Formålet med formell status
• Definere et formelt ansvar
• Tette «gapet» mellom dagens oppgaver og tilgjengelige ressurser
• Konkretisering av forventninger til ressursskolene
• Etablere ei forutsigbar grunnfinansiering
-
gi likeverdig sørsamisk språk- og fagopplæring på videregående nivå
sikre langsiktig regionalt arbeid for sørsamisk opplæring i hele utdanningsløpet
Veien videre
• Det forventes at
ressursskolene ikke bare får
oppdraget men at det følger
ressurser med oppdraget. I dag
er det personavhengig om
oppgavene blir gjort, slik kan
det ikke være.