Lennart Mikkelsen, Samejubileet 2017 - Sør

Comments

Transcription

Lennart Mikkelsen, Samejubileet 2017 - Sør
Samejubileum 2017
1
Bakgrunn
Den 6. februar 2017 er det 100 år siden samefolkets første landsmøte
ble avholdt i Metodistkirken i Trondheim.
Else Laula Renberg, som tok initiativ til dette landsmøtet.
Hun var opptatt av samenes livsvilkår, barns oppvekstvilkår,
opplæring på samisk og undervisning tilpasset samisk kultur.
6. februar samenes nasjonaldag -vedtatt av Samekonferansen i
1992 og er felles for alle samer i Norge, Finland, Sverige og
Russland.
Feiret for første gang i 1993 samtidig som FNs internasjonale
urbefolkningsår ble offisielt åpnet i Karasjok.
I 2001 anerkjente regjerningen nasjonaldag som betegnelse på 6.
februar. I 2003 ble 6. februar offisiell flaggdag i Norge.
2
Samejubileet 2017
 Samejubileet 2017 er en viktig nasjonal begivenhet som skal markeres med

en nasjonal feiring og et felles samisk jubileum.
Prosjektmålet er å ”marke , formidle kunnskap om samene, samisk kultur
og historie i et 100-års perspektiv”.
 Den skal bidra til deltakelse og engasjement for demokratiet og legge til
rette for en feiring også utenfor Trøndelagsfylkene.
 Jubileet vil ikke bare være nasjonalt, men vil også omfatte et nordisk
perspektiv
3
Samejubileet 2017
 Staten Norge bør markere dette sammen med Sametinget, Trondheim
kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune, som allerede har inngått et
samarbeide om jubileet, med forpliktende politiske vedtak. Kultur vil være
en sentral del av jubileumsmarkeringen i 2017.
 Det skal ikke bare være en feiring av det historiske men ha betyding for
aktualitet i nåtid og fremtid.
 Jubileet skal bidra til å fremheve verdiene demokrati, rettferdighet og
mangfold på en god måte, og skal være åpent og inkluderende for alle som
bor i Norge.
4
Samejubileet 2017
 Markeringen av jubileet skal skje med ulike arrangementer i Trondheim og

på andre steder i landet.
Aktiviteter: - utstillinger, barn- og ungdomsaktiviteter, idrett, forelesninger,
seminarer, workshops, konserter, teater, marknad, filmer, debatter og
kirkelige arrangementer.
 Det skal være en møteplass for samer fra hele Sápmi, samtidig som den
skal bidra til økt kunnskap og interesse for samisk kultur og samfunnsliv
 Sametinget i Norge vil holde plenumssamling og det arbeides med at
Sametingene i Norge, Sverige og Finland skal holde samisk parlamentarisk
konferanse.
 Samerådet, Samisk kirkeråd og andre samiske organisasjoner har
tilsvarende planer om å ha sine møter i Trondheim
.
5
Samejubileet 2017
 Symbolsk sett vil jubileet også fremstå som en viktig markering av
Grunnlovsparagraf 108. (tidligere 110a)
 Sameparagrafen fastlegger en rettslig – i tilegg til en politisk og moralsk –

forpliktelse for den norske stat, overfor samene, og lyder ”Det påligger
statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske
folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv”.
Norge er etablert på territoriet til to folk - nordmenn og samer.
 Jubileet, vil med konserter, foredrag, utstillinger, seminarer, teater og andre
arrangementer ha en viktig kunnskapsformidlings rolle om samisk språk,
kultur og samfunnsliv til begge folkegrupper.
 Norges Bank gir ut samisk minnemynt for 100-årsjubileet for det første
samiske riksmøtet. Markeringen vil skje 6. feb. i Trondheim. Norges Bank
synliggjør en stor respekt for Elsa Laula Renberg.
6
Samejubileet 2017
Organisering
På bakgrunn av politiske vedtak og administrative beslutninger i
Sametinget, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune, er
det satt ned en styringsgruppe fra administrasjonen hos de tre partene
samt prosjektet Samisk Rom.
Trondheim kommune stiller kontorplass til prosjektet.
Prosjektkontor er på plass
Styringsgruppen har følgende sammensetning: Lennart Mikkelsen,
Sametinget, Rune Håvard Kjenstad, Trondheim kommune, Lars Kvaale,
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Kristin Sara, Samisk rom, og Cecilie
Aspen, Sverresborg Folkemuseum.
Prosjektleder er tilsatt, tiltrer 1. juni, samt prosjektmedarbeider som
tiltrer 1.august og skal gjennomføre denne utfordrende oppgave.
.
7
Samejubileet 2017
 Styringsgruppens mandat er ”Starte opp planleggingen, ta kontakt med

sentrale myndigheter, foreslå en permanent organisering av
jubileumsarbeidet”.
Mandatet som er gitt til styringsgruppen er gjennomført.
 Det er derfor behov for et nytt mandat til styringsgruppen.
 Samarbeidsavtale mellom de tre partene om gjennomføring av jubileet
2017 -nytt mandat til styringsgruppa.
 Arbeidet i styringsgruppa skal skje innefor de økonomiske og politiske
rammene som er gitt i samarbeidsavtalen.
8
Samejubileet 2017
 Samejubileet 2017 har imidlertid sine utfordringer.
 Det gjelder økonomi, utvikle og lede nettverk av bidragsytere, utvikle og
kvalitetssikre aktiviteter og arrangementer og ekstern og intern
kommunikasjon.
 Viktig at prosjektet har eierskap i Sametinget, Fylkeskommunen og
kommunen
 Og hos den samiske befolkninga. Spesielt viktig at den sørsamiske og
lokale samiske miljøer trekkes med tidlig i planleggingsfasen.
 Og til etablerte samiske og andre institusjoner; f.eks teater, kulturhus,
museum, festivaler, kultur-og kunstnerorganisasjoner m.m også trekkes inn
i planleggingsfasen.
9
Samejubileet 2017
 Det vil være naturlig å involvere de sørsamiske institusjonene på norsk og
svensk side i planleggingen og gjennomføringen av jubileet.
 Saemien Sijte i Snåsa vil kunne få en betydelig rolle - sentral institusjon
som har høy kompetanse og erfaring innenfor samisk kulturhistorie,
forhistorie, samt at de har et bredt nettverk i det sørsamiske samfunnet.
10
Samejubileet 2017
 Styringsgruppen vil invitere lag/foreninger og institusjoner i sørsamisk
område til kontaktmøte 17. mars 2015 i Trondheim
 Dialogmøte med samiske miljøet og andre.
 Det etableres en referansegruppe bestående av representanter fra disse, og
at dette blir tema i kontaktmøte 17. mars.
 I tillegg til styringsgruppen og referansegruppe vurderes opprettelse av en
hovedkomite bestående av politiske representanter fra Sametinget,
Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune, eventuelt
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, kirkelig representant.
 Spørsmål om hovedkomitee kan tas opp i forbindelse med samarbeidsavtale
arbeidet
.
11
Budsjettutkast administrasjon
Departementet er aktuell mht finansiering sammen
med de tre partene. Sametinget har sendt søknad.
Administrasjon (prosjektkontor hos Trondheim kommune)
2015
2016
2017
950 000
900 000
900 000
Prosjektleder + arb. Avg + sosiale utgifter med videre
700 000
400 000
prosjektmedarbeidere + reisekostnader
500 000
500 000
Innleide konsulenter/markedsføring etc
50 000
50 000
1 050 000
Reisekostnader
50 000
2 150 000
50 000
Kontor Trondheim kommune
1 850 000
SUM administrasjon: 5 050 000
12
Samejubileet 2017
 Onsdag 7.1.2015 hadde to repr fra styringsgruppen i møte med
Kulturdepartementet. I møtet ble det presentert styringsgruppens skisse for
jubileet. Konklusjonen på møtet ble følgende:
 Kulturdepartementet vil ha en søknad basert på denne presentasjonen innen
15.2.2015. Dette for at man kan innarbeide den i budsjett for 2016 og 2017
.
 Søknad fra Sametinget sendt 17.februar - søknadssum 12,5 millioner


kroner
Sametingsrådet har i møte 17. februar gitt sin tilslutning til jubileumsplaner
og lagt til grunn at offentlig finansiering av jubileumsaktivitetene ivaretas
av staten. (vedtaket oversendt Kulturdepartementet).
Sametinget hadde budsjettmøte med finans- og sameministeren 19. februar.
I møte ble det gitt orientering om prosjektet og finansiering av
jubileumsaktiviteter ”Samejubileet 2017 – nasjonal feiring og et felles
samisk jubileum”
13
Samejubileet 2017
 Det legges også opp til ulike samhandlingsformer i finansiering av
jubileumsaktivitetene.
 Det vurders å opprette en ordning “Tilskudd til lokale og regionale
aktiviteter” som mulige arrangører kan søke støtte til gode arrangementer.
14
Samisk film
Festival hvor det settes fokus på visning av samiske spillefilmer,
dokumentarfilmer, historiske filmer og andre urfolks filmer fra andre
deler av verden.
Et seminar med problemstilling. ”vil samisk filmproduksjon bidra til å
forme samisk historie og innflytelse på nåtiden”? og “kan film med
lokale, urfolks- og minioritetsperspektiv utfordre og forandre
nedarvede forestillinger/fortellinger?”
Kompetansesentret for urfolks rettigheter har også en rekke
produksjoner/dokumentarfilmer.
Skal dette inngå i Kosmorama 2017,eller være en egen festival?
Samarbeide med Tromsø festival og Internasjonalt Samisk
Filminstitutt i Kautokeino.
15
Samisk litteratur
Utgi en samling av intervjuer med eldre samer. (påbegynt)
Litteraturfestival. Hvor man ser på utvikling innfor samisk litteratur i
tidsepoken 1917-2017. Hvilken betydning har litteraturen hadd for
identitet, språk og kulturbygger for den samiske befolkningen
Bokbad for barn/voksne, samt forfattertreff med samiske forfattere,
foredrag og dialogbebatt. I tillegg til foredrag og dialogdebatt vil det
kunne arrangeres kulturinnslag og litterære salgsutstillinger.
Samarbeide med bokbussen og med litteraturmiljøene samt Trondheim
folkebibliotek og fylkesbiblioteket, Hint og andre.
Turnevirksomhet.
16
Samisk musikk
Uroppføring av bestillingsverk.
Konserter i Olavshallen og andre arenaer i Trondheim med samisk
musikk og samiske artister.
Felles musikkprosjekt/konsert mellom samisk artister og Trondheim
Symfoniorkester som blir fremført i Olavshallen.
Dialog med flere av de andre festivalene i byen og i landet.
Få samisk musikk inn i andre festivaler gjennom året?
Søke å få til produksjoner som kan formidles gjennom den kulturelle
skolesekken.
17
Samisk teater og dans
Nyskrevet samisk helaftens forestilling til jubileet i samarbeid med
Beaivváš Sámi Našunálateáhter /Åarjelhsaemien Teatere.
Nyoppsetning av forestillingen om Elsa Laula.
Oppsetning av andre samiske teaterstykker.
Barneteaterstykke/danseforestllling som tar for seg barns
oppvekstvilkår
Det vi være et mål å nå ut på arenaer hvor samisk scenekunst sjelden
synes, for eksempel Festspillene i Bergen, Festspillene i Harstad, Den
Nationale Scene i Bergen, Nationaltheatret i Oslo, Trøndelag Teater
m.fl.
Produksjoner som kan formidles gjennom den kulturelle skolesekken
18
Samiske barns oppvekstvilkår
 Elsa Laula Renberg var i sin tid opptatt av samiske barns oppvekstvilkår,



opplæring på samisk og undervisning tilpasset samisk kultur. Norske
myndigheters behandling av samene har blitt beskrevet som en ”mørk
understrøm” i den norske 1800-tallsnasjonalisme.
I et slikt perspektiv vil det være på sin plass å ha ulike arrangementer
seminarer/konferanser med foredrag hvor status og utvikling om samiske
barns/ungdoms oppvekstvilkår blir belyst, og samtidig få belyst
utfordringene man står overfor.
Sámi Allaskuvla bør engasjeres i samarbeid med andre
utdanningsinstitusjoner som har som oppgaver og ansvar for samiske
temaer i utdanningen.
Og en kulturhistorisk utstilling som skoler og befolkningen generelt kan
gjøre nytte av - mulig som en vanderutstilling. Her kunne de store samiske
musene Ájtte og Siida på svensk og finsk side bidra sammen med museene
på norsk side.
19
Samisk kunst/billedkunst
Kunstutstllinger av samisk kunst/billedkunst i Trondheim, Oslo,
Røros, Snåsa, m.v.
I samarbeid med Samisk kunstnersenter og andre relevante
samiske/norske institusjoner i sørsamisk område i planlegging og
gjennomføring av utstillinger/produksjoner.
Engasjere en samisk billedkunstner til produksjon av en utstilling
”samisk demokrati i det norske demokratiet”. Utstillingen kan vises
som ”vandreutstilling”flere steder i landet, spesielt i det sørsamiske
området.
Av innkjøpt samisk kunst på RidduDuottar Museum settes det opp en
vandreutstilling.
20
Samisk kunst/billedkunst
 Inngå samarbeide med kunstmuseet i Tromsø, Samisk kunstnersenter og
nasjonalmuseet i Oslo om vandreutstilling som turnerer.
 Starte et prosjekt om samisk kunst i offentlige rom, med målsetting et
kunstverk i Trondheim som symboliserer jubileet
 Sverresborg folkemuseum i Trondheim har vært arena for samenes
nasjonaldag 6. Februar i en årrekke. Ny utstilling settes opp i
jubileumsåret, som oppsummerer tidsepoken 1917-2017, hvordan
storsamfunnet har behadlet sin minioritetsbefolkning, og de endringer
som har skjedd med opprettelsen av Sametinget – et samisk parlament.
21
Idrett
 Idretten har blitt mer mangfoldig. Dette fører til et økt behov for å sette
idretten inn et samfunnsperspektiv, og i et fellesskapsperspektiv. I dette
perspektivet vil det bli arbeidet for at
 Samisk landslag kan møte Rosenborg ballklubb til fotballkamp – og til
duell i reinkappkjøring og lassokasting.
 Reinkappkjøring og lassokasting og andre aktiviteter for barn på torget i
Trondheim. Dette vil sette et sterkt preg på bybildet de dagene.
 Og et samisk damelag sammensatt av spillere fra Sápmi som møter et
damelag fra en av de øverste divisjonene i Norge.
22
Kirkelige arrangement
Festgudstjeneste i Nidarosdomen 6. februar 2017 med det
offisielle Norge til stede.
Utsmykning av Krypten i Nidarosdomen, utstilling av
samisk kirkekunst, Glassmaleriene i Nidarosdomen,
Markering i Metodistkirken som var sentral i 1917
Urfremføring av bestillingsverk, en hyllest til Elsa Laula
Renberg.
Samisk forfatter Siri Broch Johansen, presenterer
biografien om Elsa Laula Renberg.
Andre kirkelige arrangementer andre steder i landet.
23
Samisk mat
Gjøre samisk mat og retter mer kjent for et større publikum.
Presenteres på et evenement på Sverresborg i februar.
Matmarked på Torget i en storlávvu, eller i forbindelse med
Olavsfestdagene. Hit kan besøkende komme for å smake på samisk
mat med fokus på samiske mattradisjoner i sørsamisk område.
På matmarkedet kan det også være et duodjimarked og kortere
drop-in-kurs. Tilsvarende arrangement kan gjøres andre steder i
landet.
Det kan søkes gjort i samarbeid med den planlagte mathallen i
Trondheim.
Tilsvarende arrangement kan gjøres andre steder i landet.
24
Samiske kulturnæringer
 I Sametingets kulturnæringsprosjekt ligger det inne en årlig konferanse for
samisk kulturnæring som et viktig nettverks- og kompetansehevingstiltak.
 Dette er også en viktig arena for Sametinget å bli kjent med samisk
kulturnæring fra hele landet.
 I 2017 kunne en slik konferanse avholdes i sørsamisk område, med formål
å styrke samhandlingen mellom kultur og næring og bærekraftige
arbeidsplasser i samisk kunst- og kulturbasert næring.
25
Duodje/design
Betegnelsen på samens tradisjonelle kunst og kan være
både kunsthåndverk, håndverk og husflid.
Utstilling som viser et bredt utvalg av samisk håndverk og kunst fra
ulike områder i Sápmi, en ”vandreutstilling”, og wokshops i duodji
for barn- og ungdom, samt kortere drop-in-kurs.
Det vil være naturlig å samarbeide med Duodjeinstituhtta,
organisasjonen Sámi Duodji og duodji miljøer i sørsamisk område
når det gjelder utforming av utstillingen og workshops
Samiske designere henter inspirasjon fra tradisjonell duodji i sitt
arbeid. For å vise dette vil et Cat-walk presentasjon av samisk
design bidra til større oppmerksomhet omkring duodji og samisk
design.
26
Samekonvensjonen
 Samekonvensjonen som er i arbeid mellom Norge, Sverige og Finland, har
som mål å komme til enighet i 2016.
 Det vi derfor bli arbeidet med å få til et ministermøte mellom Norge,
Sverige og Finland i Trondheim rundt 6. februar, der man drøftet
Samekonvensjon, skriver under en eventuell ferdig fremforhandlet avtale.
27
Reindrift
 Staten fører en samfunns- og næringspolitikk som legger beslag på stadig
nye og større deler av de eksisterende reinbeiteområder.
 Dette er svært krevende for reindriftsnæringen.
 Reindriftsnæringen er derfor en viktig identitetsfaktor for sørsamene og har
vært og er en av forutsetningene for opprettholdelse av sørsamisk språk og
kultur.
 Det ville være på sin plass at det gjennom seminar/konferanse blir
fokusert på den betydningen som reindrifta har som språk- og kulturbærer,
og om rettighetsproblematikken i sørsamisk område.
28
Sametingets vedtak:
 ”Sametinget gir med dette tilsagn om følgende støtte til Trondheim
kommune, til Samefolkets jubileum 2017. Tilskudd inntil kr 100 000,- for
2014. Sametingetvil komme tilbake til bevilgning for senere år til formålet i
årlig budsjettarbeid.
 Det nedsettes en stvringsgruppe for forarbeidet/forprosjektet med 2
representanter fra Trondheim kommune, representant fra Sør-Trondelag
fylkeskommune, representant fra Sametinget og representant fra Samisk rom,
Sametingets representert i styringsgruppa ivaretas av administrasjonen.
 Mandat for styringsgruppen:
-starte opp planleggingen, ta kontakt med sentrale myndigheter, foreslå en
permanent organisering av jubileumsarbeidet.
29
Fylkeskommunens vedtak
 Sør-Trøndelag fylkeskommune innfrir søknaden fra Trondheim kommune

om støtte for 2013 til Samefolkets Jubileum i 2017 med inntil 100 000
kroner. Midlene tas fra fylkesutvalgets disposisjonsfond.
2. Fylkeskommunen vil komme tilbake til bevilgning for senere år i
Strategiplanen for 2014-2017 til formålet.
 3. Det nedsettes en styringsgruppe for forarbeidet/forprosjektet med 2
representanter fra Trondheim kommune, representant fra Sør-Trøndelag
Fylkeskommune, representant fra Sametinget og representant fra Samisk
Rom.
 4. Sør-Trøndelag Fylkeskommune forutsetter at Trondheim kommune
innkaller til første møte i styringsgruppen, er arbeidsgiver, er arbeidsgiver
for prosjektlederen som skal engasjeres og stiller kontorplass til
disposisjon.
30
TKs vedtak


”Trondheim kommune mener Norge som nasjon bør ha store ambisjoner
for jubileet i 2017, som et nasjonalt jubileum, og dermed et nasjonalt
ansvar.
Trondheim kommune er naturlig vertskap for jubileet, og dermed en viktig
aktør. Det må også sikres en regional forankring. Trondheim kommune vil
jobbe aktivt for å legge forholdene til rette for at jubileet holdes i
Trondheim, og inngå et samarbeide med Sør-Trøndelag Fylkeskommune,
sentrale myndigheter og Sametinget for å utarbeide en strategi for arbeidet
med, og gjennomføringen av samefolkets jubileum i 2017”.
31