Regionaldirektør Vestfold fylkeskommune Sverre Høifødt

Comments

Transcription

Regionaldirektør Vestfold fylkeskommune Sverre Høifødt
Regionreform og nabosonderinger, regionale
planer, innsigelser og ny arealpolitikk
Sverre Høifødt
direktør Regionalsektoren, Vestfold fylkeskommune
Besøk Stortingets kommunal- og forvaltningskomite, 4. november 2015
Regionreform og nabosonderinger
Plattform
– Stortinget juni 2015
• Det skal være tre folkevalgte nivå
• Oppgaver som forutsetter lokalt kjennskap eller initiativ bør delegeres til
region- eller kommunenivå
• Den regionale stat/fylkesmannen … skal ha ansvar knyttet til tilsyn,
kontroll og beredskap og noen veiledningsoppgaver
• Oppgaver og ansvar som legges til regionnivået skal i hovedsak være
relatert til rollen som regional aktør for samfunnsutvikling. Dette vil også
omfatte innbyggerrettet tjenesteproduksjon.
Nabotilnærming
– litt om forhistorien
• BTV-forsøket 2004-2008
– Blandede erfaringer – indirekte styring
– Videreføring nedstemt med én stemmes overvekt
– Samarbeidsprosjektene gradvis avviklet
• Forvaltningsreformen 2010 – en sterkere fylkeskommune
• Kommunereformen – fylkeskommunens skjebne usikker
• Stortingets vedtak om at mellomnivået skal bestå juni-14
• Felles FU-møte på Kongsberg 13. februar i år
• Stortingets beslutning om parallelle prosesser juni-15 – oppfordring til
naboprat
Naboprat og forstudie
• Alternativene
–
–
–
BTV
BTVØ
TV
• Andre regionale strukturer
–
–
–
–
–
Høgskolen i Sørøst-Norge (BTV)
Oslofjordfondet (BTVØ)
Politidistrikt Sør-Øst (BTV)
Vannregion Vest-Viken (BTVO)
Torp flyplass
• Forstudie Telemark-Vestfold
(-Buskerud)
–
–
–
–
–
Potensial og muligheter
Døra åpen for Buskerud
Ferdig våren 2016
Beslutning om evt. neste trinn juni 2016
En større region må ha tyngre oppgaver
Doble signaler
Budskap: • Fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler skal
styrkes
• Ambisiøst forventningsbrev knyttet til regional planlegging
• Større regioner kan åpne for flere oppgaver
Praksis:
•
•
•
•
•
De regionale utv.midlene (551) redusert fra 9 til 5 mill.
Det fylkeskommunale eierskapet til IN foreslås fjernet
De regionale styrene i IN fratas myndighet
Viktige fylkesveier vurderes omklassifisert til riksveier
Beskjed om at fylkeskommunale innsigelser ikke vil bli
støttet i departementet
Forvirrende og lite motiverende
Arealpolitikk, regionale planer
og bruk av innsigelser
Vestfold er et fylke med stort
potensial for arealkonflikter
• Mange mennesker på lite
areal + vekst
• Landbruksjord
• Kulturminner
• Natur- og kulturlandskap
• Kystsone
• Ønske om enebolig
• Svekkede byer
Vestfold har en kjede av byer
som konkurrerer med hverandre
• Kort avstand mellom byene –
og stor konkurranse
• Arealpolitikken kan gi den
enkelte kommune et
konkurransefortrinn
• Presset er særlig stort på
kystsonen, næringsarealer
langs E18 og bynær
landbruksjord
• Forretninger ved E18 kan
betjene et stort marked
Kommunene i Vestfold kan tjene
på å etablere felles spilleregler i
arealpolitikken
• I Vestfold har kommunene etterspurt felles
spilleregler i arealpolitikken – spesielt i
kystsonen, rundt byene og langs E18
• Med felles spilleregler kan kommunene føre
den arealpolitikken de ønsker uten hensyn til
konkurransen med nabokommunene
• Vestfold fylkeskommune har fulgt opp med 3
regionale arealplaner:
– Regional plan for kystsonen (2002)
– Regional plan for handel og sentrumsutvikling (2009)
– Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (2013)
Regional plan for kystsonen
Intensjon
•
Bevare naturkvaliteter, landskap,
fortidens kystmiljøer mm.
•
Sikre tilgangen til strandsonen og legge
til rette for bruk og næringsutvikling
Regulerer
•
Hvor det kan bygges og hva som tillates
– konkrete retningslinjer
•
Sikrer friområder, naturelementer og
forbindelseslinjer til strand og sjø
Effekt
•
Følges i all hovedsak godt opp av
kommunene
Regional plan for handel og
sentrumsutvikling
• Intensjon
- Unngå unødig spredning av
handelsvirksomhet og økt bilavhengighet
- Styrke byene og tettstedene
• Regulerer
- Kun mindre etableringer tillates utenfor
sentrum
- Forbud i et belte på 1 km på hver side av
E18 (unntak Ikea)
• Effekt
– Fulgt godt opp, men presset er økende
Regional plan for bærekraftig
arealpolitikk
Intensjon
•
Bo tettere – i sentra og langs kollektivaksene
•
Redusert bilbruk og klimautslipp. Mer sykkel/
gange og bedret folkehelse. Utvikling av mer
attraktive byer.
•
Økt forutsigbarhet og raskere saksbehandling
Regulerer
•
Veksten skal hovedsakelig skje i byer og
tettsteder
•
Boliger og arbeidsplasser skal nås med
kollektivtransport, sykkel og gange
Effekt
•
Runden med kommuneplaner viser at planen
i all hovedsak etterleves
Uten kontroll av at spillereglene
overholdes sprekker lojaliteten til
planene
• Det vil alltid komme utspill som bryter med spillereglene
• Regionale arealplaner gir forutsigbarhet – det er viktigst for alle,
også næringslivet. Kun en myte er at kommunene gjennomgående
er sterkt kritiske til innsigelsesinstituttet (NIBR, Asplan VIAK, Agenda/Kaupang)
• VFK midt på treet hva gjelder antall innsigelser, men har likevel
strammet inn
• KMD’s signal om alltid å
støtte primærkommunen
undergraver de regionale
arealplanene
Oppsummert
• Vestfold er et fylke med stort potensial for
arealkonflikter
• Vestfold har en kjede av byer som konkurrerer med
hverandre
• Kommunene i Vestfold kan tjene på å etablere felles
spilleregler i arealpolitikken – jf. våre 3 regionale
arealplaner
• Uten veiledning og effektiv kontroll av at spillereglene
overholdes sprekker lojaliteten til planene

Similar documents