Rapportering under Solvens II - forsikringsforetak og

Comments

Transcription

Rapportering under Solvens II - forsikringsforetak og
Til alle forsikringsforetak
VÅR REFERANSE
DERES REFERANSE
DATO
15/10502
21.10.2015
Rapportering under Solvens II - forsikringsforetak og -grupper
1. Innledning
Det vises til Finanstilsynets brev av 30. april 2015 vedrørende gjennomføringen av Solvens II der
det bl.a. fremgår at det vil komme et eget brev om status på rapporteringsområdet.
Solvens II-direktivet (direktiv 2009/138/EF) for forsikringsforetak og -grupper trer i kraft 1. januar
2016. Rammedirektivet suppleres med gjennomføringsbestemmelser, tekniske standarder og
anbefalinger som utdyper de overordnede bestemmelsene i direktivet. Kommisjonens
gjennomføringsbestemmelser av 10. oktober 2014 (kommisjonsforordningen) ble publisert i
"Official Journal" 17. januar 2015. 1 Den europeiske forsikringstilsynsmyndighetens (EIOPAs)
forslag til tekniske standarder, herunder tekniske standarder om rapportering til
tilsynsmyndighetene 2, er oversendt Kommisjonen og vil bli publisert i EUs "Official Journal" når
de er endelig vedtatt. EIOPA publiserte 14. september 2015 andre sett av anbefalinger, herunder
anbefalinger om rapportering og offentliggjøring av informasjon 3 og anbefalinger om rapportering
til finansiell stabilitetsformål. 4
Solvens II-regelverket er gjennomført i norsk rett gjennom lov om finansforetak og finanskonsern
(finansforetaksloven) av 10. april 2015 og forskrift til finansforetaksloven om gjennomføring av
Solvens II-direktivet (Solvens II-forskriften) av 25. august 2015. Finanstilsynet vil innen utgangen
av 2015 fastsette Kommisjonens gjennomføringsbestemmelser av 10. oktober 2014 som norsk
forskrift.
Solvens II-regelverket er et fullharmonisert regelverk, og gjennomføringen er, med unntak av
enkelte overgangsbestemmelser og permanente tiltak, ikke gjenstand for nasjonal handlefrihet.
Solvens II-direktivet (direktivet) artikkel 35 nr. 6 og 7, åpner for at tilsynsmyndighetene kan
fastsette lettelser i foretakenes rapporteringsforpliktelser dersom rapporteringskravene fremstår som
uforholdsmessige. Bestemmelsene vedrørende fritaksmuligheter ut fra forholdsmessighetsprinsippet
er fastsatt i Solvens II-forskriften §§ 36 og 37 som omhandler fritaksmuligheter ved
1
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/35 of 10 October 2014 supplementing Directive 2009/138/EC of the
European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and reinsurance
(Solvency II).
2
Se "Draft ITS on Templates for the submission of information to the supervisory authorities" under følgende lenke.
3
Guidelines on reporting and public disclosure.
4
Guidelines on reporting for financial stability purposes.
FINANSTILSYNET
Revierstredet 3
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo
Telefon 22 93 98 00
Telefaks 22 63 02 26
[email protected]
www.finanstilsynet.no
Saksbehandler
Hanne Husebø Hagen
Dir. tlf. 22 93 99 37
FINANSTILSYNET SIDE 2 AV 13
kvartalsrapportering og post-for-post-rapportering av eiendeler og derivater. I avsnitt 3.3 drøftes
fritaksmuligheter for norske forsikringsforetak og -grupper.
2. Kvalitativ rapportering
2.1 Åpningsinformasjon (Dag 1-rapportering)
Som omtalt nedenfor i avsnitt 3.1, skal forsikringsforetak og -grupper rapportere "åpningsbalansen"
pr. 1. januar 2016 5, samt oversikt over kapital og kapitalkrav, til Finanstilsynet. For hver kategori av
eiendeler og forpliktelser skal det i tillegg gis en separat kvalitativ redegjørelse for de viktigste
forskjellene mellom verdiene fastsatt etter Solvens II-regelverket og verdiene som ble fastsatt etter
Solvens I-regelverket. Rapporteringsfristen for foretak og grupper er 20 uker.
2.2 Fast kvalitativ rapportering
I tabell 1 gis det en oversikt over kvalitative rapporter forsikringsforetak og -grupper skal utarbeide:
Tabell 1: Kvalitative rapporter for forsikringsforetak og -grupper
Foretak
Grupper
RapporteringsRegelverk
RapporteringsRegelverk
frist
frist
20 uker ved
Solvens II26 uker ved
Solvens IIÅrlig offentlig rapport om
rapporteringen for forskriften
rapporteringen for forskriften § 61(2)
solvens og finansiell stilling
§ 61(1) c.
2016*
2016*
(SFCR)
20 uker ved
Solvens II26 uker ved
Solvens IIKvalitativ rapport til
rapporteringen for forskriften
rapporteringen for forskriften § 61(2)
Finanstilsynet (RSR)
2016*
§ 61(1) a.
2016*
14 dager etter at
Kommisjons14 dager etter at
KommisjonsORSA-rapport til
egenvurderingen
forordningen
egenvurderingen
forordningen
Finanstilsynet
er godkjent av
artikkel 304
er godkjent av
artikkel 373
styret i foretaket
styret i foretaket
* For foretak og grupper med avvikende regnskapsår er rapporteringsfristen henholdsvis 18 og 24 uker etter utgangen
av deres regnskapsår som avsluttes før 1. juli 2017.
For rapporteringsfrister ved senere års rapportering vises det til Solvens II-forskriften § 61.
2.2.1 Årlig offentlig rapport om solvens og finansiell stilling (SFCR)
Forsikringsforetak skal årlig offentligjøre informasjon om foretakets solvens og finansielle stilling,
jf. finansforetaksloven § 14-12 og Solvens II-forskriften §§ 33 og 34. Kravene til innholdet i
rapporten følger av Solvens II-direktivets artikkel 51, kommisjonsforordningen kapittel XII, den
tekniske standarden om SFCR 6 og anbefaling 1 til 15 i EIOPAs anbefalinger om rapportering og
offentliggjøring av informasjon. Som vedlegg til den tekniske standarden følger
rapporteringsskjemaer for kvantitativ informasjon som skal offentliggjøres som del av den årlige
rapporten om solvens og finansiell stilling.
5
Foretak og grupper med avvikende regnskapsår skal rapportere åpningsinformasjon for den første dagen i
regnskapsåret som starter før 1. juli 2016.
6
Se "Draft ITS on Procedures, formats and templates of the Solvency and Financial Condition Report" under følgende
lenke.
FINANSTILSYNET SIDE 3 AV 13
Kravet til offentliggjøring av en rapport om solvens og finansiell stilling gjelder tilsvarende på
gruppenivå, jf. Solvens II-forskriften § 51. Finanstilsynet kan tillate at det utarbeides én samlet
rapport som skal inneholde opplysninger om gruppens solvens og finansielle stilling samt
opplysninger om ethvert datterforetak i gruppen, som skal identifiseres individuelt.
Rapporten skal offentligjøres første gang i 2017 basert på regnskapsåret 2016, se tabell 1 for
rapporteringsfrister.
2.2.2 Rapport til Finanstilsynet (RSR)
Kravene til innholdet i rapporten til tilsynsmyndighetene følger av kommisjonsforordningen
artikkel 307 til 311 og anbefaling 16 til 29 i EIOPAs anbefalinger om rapportering og
offentliggjøring av informasjon. Rapporten skal være beskrivende i sin karakter, og ha kvantitative
opplysninger der det er hensiktsmessig. Rapporteringskravene på gruppenivå følger av artikkel 372
til 377 i forordningen.
Rapporten skal utarbeides første gang i 2017 basert på regnskapsåret 2016, se tabell 1 for
rapporteringsfrister. Rapporten skal deretter utarbeides minst hvert tredje år, men Finanstilsynet kan
kreve årlig rapportering. Finanstilsynet skal jevnlig vurdere behovet for rapportering fra det enkelte
foretak som ledd i sin tilsynsprosess. Foretaket skal informeres om rapporteringsfrekvensen så raskt
som mulig og innen tre måneder før regnskapsårets slutt. Finanstilsynet vil informere det enkelte
foretak om rapporteringshyppighet høsten 2017. Finanstilsynet legger imidlertid til grunn at større
foretak og foretak med høy kompleksitet/risiko vil pålegges å rapportere årlig. Foretak som ikke er
pålagt full årlig rapportering skal uansett årlig rapportere om vesentlige endringer, jf.
kommisjonsforordningen artikkel 312 nr. 3.
2.2.3 Egenvurdering av risiko og solvens (ORSA)
Forsikringsforetak skal jevnlig og minst årlig gjennomføre en egenvurdering av risiko og solvens
(ORSA). Det vises til finansforetaksloven § 13-6, Solvens II-forskriften § 26 og EIOPAs
anbefalinger om egenvurdering av risiko og solvens. 7
Foretaket skal oversende en rapport til tilsynsmyndigheten innen 14 dager etter at foretakets styre
har gjennomgått og godkjent egenvurderingen. Temaene som skal dekkes i rapporten følger av
kommisjonsforordningen artikkel 306.
Kravet til egenvurdering av risiko og solvens gjelder også for forsikringsgrupper. Det følger av
Solvens II-forskriften § 50 andre ledd at Finanstilsynet kan tillate at egenvurderingen av risiko og
solvens på gruppenivå samordnes med vurderingen i et datterforetak i gruppen og rapporteres i ett
felles dokument som inneholder alle vurderinger. Tillatelse til å sende en felles egenvurdering
medfører ingen lempinger i det enkelte forsikringsforetaks plikt til å sikre at kravene til
egenvurdering er oppfylt.
7
Guidelines on Own Risk and Solvency Assessment (ORSA).
FINANSTILSYNET SIDE 4 AV 13
3. Kvantitativ rapportering
3.1 Åpningsinformasjon (Dag 1-rapportering)
Forsikringsforetak og -grupper skal rapportere "åpningsbalansen" pr. 1. januar 2016 8 til
Finanstilsynet. Rapporteringsfristen for foretak og grupper er 20 uker. Åpningsbalansen skal bl.a.
vise verdiene på foretakets eiendeler og forpliktelser beregnet i samsvar med
verdivurderingsprinsippene fastsatt i eller i medhold av finansforetaksloven § 14-8. Det skal også
gis en oversikt over foretakets minstekapitalkrav, solvenskapitalkrav og tellende ansvarlig kapital.
Rapporteringskravene følger av kommisjonsforordningen artikkel 314 og 375.
Rapporteringsskjemaene som skal benyttes ved åpningsinformasjonen inngår som en del av den
ordinære rapporteringspakken beskrevet under i avsnitt 3.3.
3.2 Fast kvantitativ rapportering
I tabell 2 gis det en oversikt over kvantitative rapporteringskrav for forsikringsforetak og -grupper
på kvartals- og årsbasis. I tillegg skal de største forsikringsforetakene og -gruppene rapportere
opplysninger for finansiell stabilitetsformål.
Tabell 2: Kvantitativ rapportering for forsikringsforetak og -grupper:
Foretak
Grupper
Rapporteringsfrist Regelverk
Rapporteringsfrist Regelverk
8 uker etter
Solvens II-forskriften
14 uker etter
Solvens II-forskriften
Kvantitativ
utgangen av
§ 61 (1) b. i.
utgangen av
§ 61 (2)
rapportering
kvartaler som
kvartaler som
kvartal
avsluttes i 2016*
avsluttes i 2016*
20 uker etter
Solvens II-forskriften
26 uker etter
Solvens II-forskriften
Kvantitativ
regnskapsåret som
§ 61 (1) a. i.
regnskapsåret som
§ 61 (2)
rapportering
avsluttes senest
avsluttes senest
år
31. desember
31. desember
2016**
2016**
10
uker
etter
utløpet
Anbefaling
16
(punkt
10 uker etter utløpet Anbefaling 16 (punkt
Finansiell
9
av kvartaler, halvår
1.49 a), fin. stab. rap
av kvartaler, halvår
1.49 a), fin. stab. rap
stabilitet
og året 2016
og året 2016
* Foretak og grupper med avvikende regnskapsår skal rapportere første gang for kvartaler som starter i 2016, i henhold
til rapporteringsfristene fastsatt i Solvens II-forskriften § 61.
** Foretak og grupper med avvikende regnskapsår skal rapportere årsdata første gang for regnskapsår som avsluttes før
1. juli 2017, i henhold til rapporteringsfristene fastsatt i Solvens II-forskriften § 61.
For rapporteringsfrister ved senere års rapportering vises det til Solvens II-forskriften § 61.
3.3 Den ordinære rapporteringspakken
EIOPA publiserte forslag til teknisk standard om den kvantitative rapporteringen 6. juli 2015. Den
tekniske standarden består av juridisk tekst der den kvantitative rapporteringspakken følger som
vedlegg:
8
Foretak og grupper med avvikende regnskapsår skal rapportere åpningsinformasjon for den første dagen i
regnskapsåret som starter før 1. juli 2016.
9
Guidelines on reporting for financial stability purposes.
FINANSTILSYNET SIDE 5 AV 13
Tabell 3: Oversikt over innholdet i vedleggene i den kvantitative rapporteringspakken
Vedleggsnummer
Innhold
Vedlegg I
Rapporteringsskjemaene
Vedlegg II og III
Log-filer (veiledning) til skjemaene (foretak og gruppe)
Vedlegg IV
Eiendelskategorier (kortversjon)
Vedlegg V og VI
CIC-tabell (kategorier og definisjoner)
For en nærmere oversikt over rapporteringsskjemaene og log-filene mv., henvises det til lenke på
Finanstilsynets nettsider 10 og informasjon på EIOPAs hjemmesider 11. Finanstilsynet tar sikte på å
publisere en overordnet veiledning til rapporteringen som i første omgang vil omfatte rapportering
av åpningsinformasjon per 1. januar 2016 og kvartalsrapporteringen. Veiledningen vil senere bli
oppdatert med informasjon vedrørende årsrapporteringen.
3.3.1 Unntak fra kvartalsrapportering og/eller post-for-post rapportering på kvartal og år
Det følger av Solvens II-forskriften §§ 36 og 37 at forsikringsforetak kan unntas fra rapportering på
kvartalsbasis og/eller fra detaljert rapportering (post-for-post-rapportering) ved kvartals- eller
årsrapporteringen. Imidlertid skal rapporteringen omfatte minst 80 prosent av
skadeforsikringsmarkedet målt ved forfalte bruttopremier og 80 prosent av livsforsikringsmarkedet
målt ved brutto forsikringstekniske avsetninger basert på siste tilgjengelige årsdata for foretakene. 12
Finanstilsynet har besluttet at ingen livsforsikringsforetak får unntak fra kvartalsrapportering i 2016.
Av vedlegg I fremgår det at de fire største livsforsikringsforetakene omfattes av post-for-postrapportering på kvartals- og årsbasis ut fra kravet om at 80 prosent av livsforsikringsmarkedet skal
omfattes. Videre fremgår det av vedlegget at ett av de øvrige livsforsikringsforetakene gis unntak
for post-for-post-rapporteringen på kvartals- og årsbasis i 2016. De øvrige foretakene inngår i en
gruppe og må derfor søke for å få fritak fra post-for-post-rapportering på kvartals- og årsbasis i
2016, jf. omtalen nedenfor.
Finanstilsynet har bestemt at et større utvalg foretak enn det som er nødvendig for å dekke 80
prosent av skadeforsikringsmarkedet skal omfattes av kvartalsrapportering per 1. og 3. kvartal og
post-for-post-rapportering på kvartals- og årsbasis.
Av vedlegg II fremgår det hvilke skadeforsikringsforetak som må rapportere hvert kvartal samt
hvilke foretak som gis fritak for rapporteringen per 1. og 3. kvartal.
Av vedlegg III fremgår det hvilke skadeforsikringsforetak som omfattes av post-for-postrapportering på kvartals- og årsbasis. Videre fremgår det av vedlegget hvilke
skadeforsikringsforetak som gis fritak for post-for-post-rapporteringen på kvartals- og årsbasis i
2016. De øvrige foretakene inngår i en gruppe og må derfor søke for å få fritak fra post-for-postrapportering på kvartals- og årsbasis i 2016, jf. omtalen nedenfor.
Finanstilsynet vil hvert år avgjøre hvilke foretak som vil bli fritatt fra kvartalsrapportering
10
Se lenke.
Se lenke.
12
Det fremgår i "Guidelines on methods for determining the market shares for reporting". Norske filialer av
forsikringsforetak hjemmehørende i andre EØS-stater inngår ikke i totalmarkedet.
11
FINANSTILSYNET SIDE 6 AV 13
og/eller post-for-post-rapportering på kvartal og år. Finanstilsynet har i vurderingen av
rapporteringen for 2016 sett hen til behovet for å redusere rapporteringsbyrden i forbindelse med
overgangen til det nye regelverket, og understreker at det vil vurderes å øke antall
rapporteringspliktige for senere rapportering.
I utgangspunktet skal alle grupper levere full Solvens II-rapportering. Enkeltforetak som inngår i
grupper kan søke Finanstilsynet om unntak fra kvartalsrapportering og/eller post-for-postrapportering i 2016 innen 20. november 2015. Finanstilsynet legger imidlertid til grunn at foretak
som inngår i en gruppe med forsikringsforetak som må rapportere hvert kvartal, ikke unntas fra
kvartalsrapportering. Tilsvarende legger Finanstilsynet til grunn at foretak som inngår i en gruppe
med forsikringsforetak som er omfattet av post-for-post-rapportering, ikke får unntak fra post-forpost-rapportering. Dersom alle foretak i en gruppe er unntatt fra kvartalsrapportering eller post-forpost-rapportering, skal også gruppen unntas, jf. kommisjonsforordningen artikkel 372.
3.3.2 Terskelverdier for rapportering av risikokonsentrasjoner på gruppenivå og
gruppeinterne transaksjoner
Det følger av Solvens II-forskriften § 49 at Finanstilsynet kan avgrense hvilke risikokonsentrasjoner
som skal rapporteres på gruppenivå og hvilke transaksjoner innenfor en gruppe som skal
rapporteres. Det vises til Solvens II-direktivet artikkel 244, der det framgår at det skal etableres
terskelverdier som definerer signifikante risikokonsentrasjoner som skal rapporteres. Tilsvarende
fremgår det av direktivet artikkel 245 at det skal etableres terskelverdier som definerer signifikante
gruppeinterne transaksjoner som skal inngå i den ordinære rapporteringen. Det skal også etableres
terskelverdier som definerer særlig signifikante transaksjoner som skal meldes uten ugrunnet
opphold. Videre skal det identifiseres hvilke typer transaksjoner som uansett skal rapporteres,
uavhengig av størrelse.
Finanstilsynet har besluttet at alle risikokonsentrasjoner som utgjør mer enn 10 prosent av
solvenskapitalkravet på gruppenivå skal rapporteres. Størrelsen på risikokonsentrasjonen skal
kvantifiseres som differansen mellom samlet solvenskapitalkrav beregnet med og uten den aktuelle
eksponeringen (risikokonsentrasjonen).
Når det gjelder rapportering av gruppeinterne transaksjoner, har Finanstilsynet besluttet at den
ordinære rapporteringen skal omfatte alle transaksjoner som krever godkjenning fra myndighetene
(Departementet, Finanstilsynet 13 eller utenlandsk tilsynsmyndighet), eventuelle bankinnskudd samt
alle transaksjoner i form av utbytte og konsernbidrag mellom foretak i gruppen. Eventuelle
transaksjoner utover dette som utgjør mer enn 5 prosent av det laveste solvenskapitalkravet for
forsikringsforetakene som er involvert i transaksjonen skal også rapporteres. Med unntak av utbytte
og konsernbidrag, skal rapporteringen også omfatte transaksjoner inngått tidligere år som fortsatt er
utestående (f.eks. lån og garantier). Hvordan verdiene av transaksjonene skal fastsettes, er omtalt i
veiledninger (log-filer) til rapporteringsskjemaene. For særlig signifikante transaksjoner, som skal
rapporteres uten ugrunnet opphold, benyttes en terskelverdi på 5 prosent av det laveste
solvenskapitalkravet for de berørte forsikringsforetakene. Plikten til å rapportere uten ugrunnet
opphold omfatter også transaksjoner som krever godkjenning fra myndighetene.
13
Jf. finansforetaksloven §18-4.
FINANSTILSYNET SIDE 7 AV 13
Finanstilsynet vil på bakgrunn av erfaringene med rapporteringen vurdere på et senere tidspunkt om
rapporteringsomfanget skal endres. Det kan også bli aktuelt å foreta individuelle tilpasninger for
enkelte grupper. Rapporteringsomfanget som fastsettes her gjelder inntil annet blir fastsatt.
3.4 Rapportering for finansiell stabilitetsformål
De største forsikringsforetakene og forsikringsgruppene skal rapportere kvantitative opplysninger
for finansiell stabilitetsformål. Det er utarbeidet egne anbefalinger om rapportering for finansiell
stabilitetsformål 14 og en egen skjemapakke til denne rapporteringen. Rapporteringsfristen ved
kvartals-, halvårs- og årsrapporteringen for 2016 er 10 uker, se oversikt i tabell 2.
Rapporteringen omfatter alle forsikringsgrupper, forsikringsforetak som ikke inngår i ovennevnte
forsikringsgrupper, samt utenlandske filialer fra tredjeland (land utenfor EU), med mer enn 12 mrd.
euro i forvaltningskapital eller tilsvarende i nasjonal valuta i Solvens II-balansen, jf. anbefaling 2 i
anbefalingene om rapportering for finansiell stabilitetsformål.
Det vil bli gitt nærmere informasjon til de foretakene/gruppene som omfattes av denne
rapporteringen.
3.5 Teknisk rapporteringsmateriale for kvantitativ rapportering
EIOPA har valgt XBRL (eXtensible Business Reporting Standard) som rapporteringsstandard for
Solvens II-rapporteringene, og EIOPA utvikler teknisk rapporteringsmateriale basert på denne
standarden. En foreløpig versjon (versjon 2.0.1CR) av det tekniske rapporteringsmaterialet som
bl.a. består av DPM (Data Point Model), XBRL-taksonomien, tekniske skjemaer og
valideringsregler, ble publisert 28. september 2015. Neste versjon av det tekniske
rapporteringsmaterialet (versjon 2.0.1) er planlagt publisert i slutten av oktober 2015. EIOPA
utvikler også et skjemaverktøy, "Tool for Undertakings" (T4U), som kan benyttes til å generere
XBRL-filer. EIOPA vil publisere rapportørverktøyet T4U til den ordinære rapporteringen i løpet av
fjerde kvartal 2015. En foreløpig versjon (versjon 2.0.0) av T4U ble publisert 28. august 2015.
EIOPA har en egen side hvor teknisk materiale for Solvens II-rapportering publiseres, se lenke.
Finanstilsynet vil informere om status for det tekniske rapporteringsmaterialet gjennom
Finanstilsynets hjemmeside for Solvens II-rapportering, samt gjennom e-poster til foretakene.
Det bes om at foretakene sender inn navnet og e-post-adressen til aktuelle kontaktpersoner
vedrørende den tekniske delen av innrapporteringen innen 20. november 2015. Videre bes
foretakene om å oppgi tilsvarende opplysninger om kontaktpersoner vedrørende innholdet i
rapporteringen innen samme frist.
Opplysningene sendes til: [email protected]
med kopi til [email protected]
Foretakets organisasjonsnummer må framgå sammen med kontaktinformasjonen.
14
Guidelines on reporting for financial stability purposes.
FINANSTILSYNET SIDE 8 AV 13
4. Rapportering ved bestemte hendelser
Solvens II-direktivet inneholder beskrivelser av ulike hendelser som utløser rapporteringskrav. Ved
en vesentlig endring i risikoprofilen kreves ny beregning av solvenskapitalkravet og at dette
rapporteres til tilsynsmyndigheten, jf. Solvens II-forskriften § 7 annet ledd. Av Solvens IIforskriften § 26 tredje ledd følger det videre at foretaket skal gjennomføre en egenvurdering av
risiko og solvens ved vesentlige endringer i risikoprofilen. Resultatet av hver egenvurdering skal
rapporteres til tilsynsmyndigheten, jf. kommisjonsforordningen artikkel 304 nr. 1 bokstav c.
EIOPAs anbefalinger om rapportering og offentliggjøring av informasjon inneholder nærmere
informasjon om hva som skal regnes som hendelser som utløser rapporteringskrav. 15
5. Rapportering som utgår
Kapitaldekningskravet og solvensmarginkravet oppheves for forsikringsforetak fra og med 1. januar
2016. Videre vil ikke forsikringsforetak være underlagt krav til rapportering av stresstester fra
samme dato. Rapporteringen av kapitaldekning, solvensmargin og stresstester per 4. kvartal 2015
blir følgelig siste rapportering for forsikringsforetak.
For Finanstilsynet
Emil Steffensen
direktør for bank- og forsikringstilsyn
Thea Birkeland Kloster
seksjonssjef
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
15
Se anbefaling 30 i Guidelines on reporting and public disclosure.
FINANSTILSYNET SIDE 9 AV 13
Vedlegg I: Livsforsikringsforetak – post-for-post-rapportering (skjema S.06.02 og S.08.01)
Livsforsikringsforetak som omfattes av post-for-post-rapportering i skjema S.06.02 og S.08.01
i 2016:
Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap
DNB Livsforsikring AS
Storebrand Livsforsikring AS
Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS
Livsforsikringsforetak som fritas for post-for-post-rapportering i skjema S.06.02 og S.08.01 i
2016:
Silver Pensjonsforsikring AS
Øvrige livsforsikringsforetak inngår i grupper og kan søke om fritak.
FINANSTILSYNET SIDE 10 AV 13
Vedlegg II: Skadeforsikringsforetak – kvartalsrapportering i 2016
Skadeforsikringsforetak som omfattes av ordinær kvartalsrapportering i 2016:
Assuranceforeningen Gard - Gjensidig
Assuranceforeningen Skuld - Gjensidig
DNB Forsikring AS
Eika Forsikring AS
Frende Skadeforsikring AS
Gard Marine & Energy Insurance (Europe) AS
Gard Marine & Energy Limited (Norsk filial)
Gard P&I (Bermuda) Ltd. (Norsk filial)
Gjensidige Forsikring ASA
HELP Forsikring AS
Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig
KLP Skadeforsikring AS
KNIF Trygghet Forsikring AS
Landbruksforsikring AS
Nemi Forsikring AS
Norwegian Hull Club
Oslo Forsikring AS
Protector Forsikring ASA
SpareBank 1 Skadeforsikring AS
Statoil Forsikring AS
Storebrand Helseforsikring AS
Storebrand Forsikring AS
Vardia Insurance Group ASA
Skadeforsikringsforetak som fritas fra kvartalsrapportering per 1. og 3. kvartal 2016:
Borettslagenes Sikringsordning AS
Bud og Hustad Forsikring Gjensidig
Den Norske Krigsforsikring for Skib
Finse Forsikring AS
GIEK Kredittforsikring AS
Gjensidige Forsikring Nordmøre og Romsdal
Gjensidige Forsikring Surnadal
Gjensidige Hallingdal
Gjensidige Hemne Brannkasse
Gjensidige Oppdal-Rennebu Brannkasse
Gjensidige Orkla Forsikring
Gjensidige Stjørdal Brannkasse
Hadeland Gjensidige Brannkasse
Halsa og Tingvoll Gjensidige Brannkasse
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Indre Sunnmøre Gjensidige Branntrygdelag
Indre Østfold og Andebu Gjensidige Brannkasse
Industriforsikring AS
Ly Forsikring AS
FINANSTILSYNET SIDE 11 AV 13
Modum, Sigdal og Krødsherad Gjensidige Brannkasse
Møretrygd Gjensidig Forsikring
NBBL Fulltegningsforsikring AS
Nord Odal Gjensidige Brannkasse
Nordlys Forsikring Gjensidig
Norges Pelsdyralslags Gjensidige Pelsdyrtrygd
Norsk Hussopp Forsikring
Norsk Legemiddelforsikring AS
OBOS Skadeforsikring AS
Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig
Statkraft Forsikring AS
Statnett Forsikring AS
Sykkylven Gjensidige Trygdelag
Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse
Telenor Forsikring AS
Troll Forsikring AS
Tromstrygd Gjensidig Sjøforsikring
Valdres Gjensidige Brannkasse
FINANSTILSYNET SIDE 12 AV 13
Vedlegg III: Skadeforsikringsforetak – post-for-post-rapportering (skjema S.06.02 og S.08.01)
Skadeforsikringsforetak som omfattes av post-for-post-rapportering i skjema S.06.02 og
S.08.01 i 2016:
Assuranceforeningen Gard - Gjensidig
Assuranceforeningen Skuld - Gjensidig
DNB Forsikring AS
Eika Forsikring AS
Gard Marine & Energy Insurance (Europe) AS
Gard Marine & Energy Limited (Norsk filial)
Gard P&I (Bermuda) Ltd. (Norsk filial)
Gjensidige Forsikring ASA
Norwegian Hull Club
Protector Forsikring ASA
SpareBank 1 Skadeforsikring AS
Statoil Forsikring AS
Skadeforsikringsforetak som fritas for post-for-post-rapportering i skjema S.06.02 og S.08.01
i 2016:
Borettslagenes Sikringsordning AS
Bud og Hustad Forsikring Gjensidig
Den Norske Krigsforsikring for Skib
Finse Forsikring AS
GIEK Kredittforsikring AS
Gjensidige Forsikring Nordmøre og Romsdal
Gjensidige Forsikring Surnadal
Gjensidige Hallingdal
Gjensidige Hemne Brannkasse
Gjensidige Oppdal-Rennebu Brannkasse
Gjensidige Orkla Forsikring
Gjensidige Stjørdal Brannkasse
Hadeland Gjensidige Brannkasse
Halsa og Tingvoll Gjensidige Brannkasse
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Indre Sunnmøre Gjensidige Branntrygdelag
Indre Østfold og Andebu Gjensidige Brannkasse
Industriforsikring AS
Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig
KNIF Trygghet Forsikring AS
Landbruksforsikring AS
Ly Forsikring AS
Modum, Sigdal og Krødsherad Gjensidige Brannkasse
Møretrygd Gjensidig Forsikring
NBBL Fulltegningsforsikring AS
Nord Odal Gjensidige Brannkasse
Nordlys Forsikring Gjensidig
Norges Pelsdyralslags Gjensidige Pelsdyrtrygd
FINANSTILSYNET SIDE 13 AV 13
Norsk Hussopp Forsikring
Norsk Legemiddelforsikring AS
OBOS Skadeforsikring AS
Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig
Statkraft Forsikring AS
Statnett Forsikring AS
Sykkylven Gjensidige Trygdelag
Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse
Telenor Forsikring AS
Troll Forsikring AS
Tromstrygd Gjensidig Sjøforsikring
Valdres Gjensidige Brannkasse
Vardia Insurance Group ASA
Øvrige skadeforsikringsforetak inngår i grupper og kan søke om fritak.