Årshjul 2015 - 2016

Comments

Transcription

Årshjul 2015 - 2016
ÅRSHJUL FOR PRESTVANNET STUDENTBARNEHAGE
2015-2016:
FELLES FOKUSOMRÅDE I STUDENTBARNEHAGENE:
«Hundre gleder!» Danning og kulturelt mangfold i barnehagen.
UTGANGSPUNKT I PRESTVANNET STUDENTBARNEHAGE:
Vi skal skape gode leke- og læringsarenaer. Mikroprosjekter og praksisfortellinger skal være
gjennomgående arbeidsmetoder i personalgruppa.
MØTEPLAN Prestvannet studentbarnehage
Uke
1 (partall)
2
(oddetall)
Mandag
Fløya basemøte
Kl.13-14
Varden basemøte
Kl.13-14
Tirsdag
Tinden
basemøte
Kl.10-11
Onsdag
Torsdag
Kjølen
basemøte
Kl.13-14
Blåmann
basemøte
Kl.10-11
Pedleder møte
Kl.12:45-14:15
3 (partall)
4
(oddetall)
Fløya basemøte
Kl.13-14
Varden basemøte
Kl.13-14
Ny i Nord veil.
Kl.14-15
Ny i Nord veil.
Kl.14-15
Tinden
basemøte
Kl.10-11
Medbestemmelses
møte kl.13-14
Kjølen
basemøte
Kl.13-14
Blåmann
basemøte
Kl.10-11
Pedleder møte
Kl.12:45-14:15
SAU(samarbeidsutvalgsmøter) i Prestvannet:
Dato:
Medlemmer:3 personale+3 foreldre
Desember 2015
Kl.
Sekretær:
Styrer
Fredag
Februar 2016
Kl.
Mai 2016
Styrer
Årsplanarbeid
Styrer
MÅNED
MERKEDAGER OG ANDRE
FELLESAKTIVITETER
PERSONALANSVAR
AUGUST
-01.08.15 Nytt barnehageår
-Oppstart overgang barnehageskole. Språkperm.
August –
November:
Bli kjent med
kulturer
representert i
barnehagen.
-11.08.15 Studiestart campus Tromsø
-18.08.15 Felles foreldremiddag
Tema
personalmøte:
Brannvern.
Lovkrav,
opplysningsplikt.
Meld barnevernet.
SEPTEMBER
-Oppstart førskoleklubb og vennetreff
Vernerunde
-17.09.15 Vennetreff Universet
Høst: Følge
forandringer i
nærmiljøet og
naturen rundt oss
Bli kjent og skape
tilknytning
-Foreldremøter for hver base.
Uke 37 Varden, Kjølen og Fløya.
Tinden og Blåmann. Avklare dager.
Ansvarlig: Ped.ledere.
Brannvernuke/
utelek uke 38.
Ansvarlig:
Blåmann.
-20.8.2015 Personalmøte
kl. 16.45-19.45
-01.09.15 Felles ped.ledermøte
kl.14.30-17.00
-02.09.15 – Ressursteam
Kl.13.30-15.30
-02-03.09.15 Statsped Nord har
kurs for ansatte på Kjølen
-07-08.09.15 Førstehjelpskurs
nyansatte Kl. 10.00-15.00
-14.9.2015 Fagdag, barnehagen
stengt.
Felles kurs for alle barnehagene.
-15.09.15, kl. 17-20
Førstehjelpskurs (oppfriskning) i
Prestvannet
-15-16.09.15 HMS/Lederdager:
Tillitsvalgt, verneombud, styrere.
-24.09.15 Heldags ped.l.møte
BTI kurs:28 og 29.09
-29.09.15 – Personalmøte
Kl.16.45-19-45
OKTOBER
-22.10.15 Vennetreff i Breivika
Følge forandringer
i nærmiljøet og
naturen rundt oss.
-29.10.15 Forùt kafe
Ansvarlig: Wivi og Tinden
Bli kjent og skape
tilknytning.
FORÙT’s
nasjonale
barneaksjon
I høst møter vi
igjen Biswas og
vennene i Nepal.
-29.10.15 Fellessamling.
Ansvarlig: Varden og Fløya.
Foreldresamtaler:
Uke 41 – Varden
Uke 42 – Varden og Tinden
Uke 43 – Tinden og Fløya
Uke 44 – Fløya og Blåmann
-01.10.15 Assistentmøte. Kl. 13-14
1 ass. Fra hver base.
Ansvarlig Halvar
-14.10.15 Styringsgruppa LilleUka
Kl.0830-10.00
-20.10.15
Erfaringsspredningskonferanse
Ansvarlig: Heidi B, Monica og
Hege F.
-26.10.15 Felles pedagogmøte
Kl. 17.00-19.30
NOVEMBER
Følge forandringer
i nærmiljøet og
naturen rundt oss
Bli kjent og skape
tilknytning.
Mørketidsmarking.
Dramatisering i
barnehagen.
DESMBER
Adventstid.
Foreldresamtaler:
Uke 45 – Blåmann og Kjølen
Uke 46 – Kjølen
-19.11.15 Vennetreff i Prestvannet
-12.11.15 Styringsgruppa LilleUka
Kl.0830-10.00
-20.11.15 Fagdag. Barnehagen
stengt.
-24.11.15 Mørketidsmarkering
Ansvarlig: Kjølen
-23.11.15 Lysmarkering på Campus
-30.11.15 Adventssamling
Ansvarlig Tinden.
-07, 14 og 21.12.15 Adventssamlinger
Ansvarlig: Tinden.
-11.12.15 Luciamarkering/vennetreff,
UIT.
Ansvarlig: Førskoleklubben.
-15.12.15 Nissefest.
Ansvarlig: Varden.
-17.12.15 Barnas julebord.
Ansvarlig: Storsia.
-26.11.15 Personalmøte
Kl.16.45-19.45
-Innmelding skole. Barnehagen
informerer foreldre. Innhente
skriftlig godkjenning fra foreldre
om overføring av opplysninger til
skolen.
-02.12.15 Styringsgruppa LilleUka
Kl.0830-10.00
-03.12.15 Kl.13-14 Assistentmøte.
Ansvarlig Hege F
JANUAR
-07 og 22.01.16 Øving vennekor.
Breivika
-11.01.16 Personalmøte
Kl.16.45-19-45
-15.01.16 Klubb
Ansvarlig: Linda, Halvar, Annika
-14.01.16 Styringsgruppa LilleUka
Kl.08.30-
-21.01.16 Barnas TIFF kl. 09.00
Ansvarlig: Ped.l. Tinden/Blåmann
-21.01.16 kl. 11.00 Soldag markering
Ansvarlig: Blåmann
FEBRUAR
-Innmelding SFO. Barnehage
informerer foreldre.
Samisk uke.
Ansvarlig: Kristin og Hilde
-04.02.16 Øving vennekor UIT
-19.2.16 Fagdag. Barnehagen
stengt.
-Uke 5: Samisk uke med markering av
samefolkets dag fredag 5.2.16.
-09 og 10.2.16 – Uke 6: LilleUka,
barnehagemarkering på Campus.
Ansvarlig: Halvar/ styrer
-23.02.16 Personalmøte,
kl. 16.45-19.45.
-25.02.16 Styringsgruppa LilleUka
-25.2.16 Maskeradeball.
Ansvarlig: Loni og Karin
MARS
-4.3.16 Klubb.
Ansvarlig: Linda, Annika og Halvar
- Felles ped.l.møte
Kl.17-19
-14-18.3.16 Uke 11:
Vinteraktivitetsuke
Ansvarlig:
Steinar, Therese, Kennet
-29.03.16 Fagdag. Barnehagen
stengt.
-17.03.16 Vennetreff Gimle
APRIL
-21.04.16 Vennetreff Storskogåsen
-Brannvernuke, uke: Eldar og Vanja
Besøke brannstasjonen/invitasjon store
barn.
Foreldresamtaler:
Uke 14 – Varden
Uke 15 – Varden og Tinden
Uke 16 – Tinden og Fløya
Uke 17 – Fløya og Blåmann
-06.04.16 Personalmøte
Kl.16.45-19.45
- Felles pedagogmøte
MAI
Foreldresamtaler:
Uke 18 - Blåmann og Kjølen
Uke 19 – Kjølen
-06.05.16 Fagdag, barnehagen
stengt.
-13.05.16 Heldags ped.l.møte
Innleveringsfrist språkperm
Ansvarlig: Ped.l. Tinden/Blåmann
-19.05.16 Personalmøte
kl. 16.45-19.45.
-Besøk overgang lillesia til storsia.
Ansvarlig: Ped.ledere.
-Skolebesøk for førskolebarna og
foreldremøter på skolen.
Ansvarlig: Foreldrene.
-Overføringsmøter: bhg –
skole/sfo/foreldre.
-13.05.16 17. mai Tog øvelse
Ansvarlig: Halvar og Monica
-Innen 20.mai: oversending av skjema fra
barnehage til skolen.
JUNI
-23-27.05.16 – Uke 21 – Middelalderuka
Ansvarlig: Blåmann/Tinden
-Besøk overgang lillesia til storsia.
Ansvarlig: Ped.ledere.
-02.06.16 Vennetreff avslutning i
Universet
-09.06.16 Avslutning for førskoleklubben.
-10.06.16 Felles avslutningsdag for alle
barna som slutter.
Ansvarlig: Førskoleklubben
JULI
-Uke 24 Fellestur.
Ansvarlig: Heidi H, Therese, Stine
-Sommer, sammenslåing av baser, stengt i
uke 29 og 30.
-Ulike temauker (planlegges i juni).
Ansvarlig: Lederteamet.
-09.06.16 Dugnad m/ rydding ute.
Ansvarlig:
Heidi B, Kristin og Vegard
Språk, tekst og
kommunikasjon:
-
-
-
Oppleve at språk kan
brukes til å uttrykke
følelser, ønsker og behov
og at man gjennom språk
skaper relasjoner.
Oppleve glede gjennom å
kommunisere.
Erfare at språk er mer enn
ord.
Skape relasjoner som
sikrer at alle føler seg
sett, hørt og forstått.
Aktiv deltakelse i
planlegging, vurdering og
dokumentasjon.
Kunst, kultur og
kreativitet:
-
-
Uttrykke seg gjennom
skapende virksomhet.
Gi tid og rom til å
uttrykke seg på egne
premisser og gjennom
variert materiale.
Være lydhør og
oppmerksom i forhold til
hverandres
uttrykksformer.
BARNS RETT
TIL MEDVIRKNING
Etikk, religion og filosofi:
-
-
MÅL:
Alle barn skal jevnlig få
mulighet til aktiv deltakelse i
planlegging og vurdering av
barnehagens virksomhet. Barns
synspunkter skal tillegges vekt i
samsvar med dets alder og
modenhet.
Vi ønsker gjennom dette
satsningsområdet å sette
relasjoner i barnehagen på
dagsordenen slik at alle føler seg
sett, hørt og forstått.
Tid og rom til undring,
refleksjon og gode samtaler.
Interesse for hverandre og
respekt for at vi ofte har
forskjellige ståsted og
forskjellige uttrykksformer.
Opplevelse av at tro,
spørsmål og undring blir
møtt med alvor og respekt av
alle.
Natur, teknikk og miljø:
-
Få tid og rom til å undre seg,
eksperimentere og
systematisere gjennom aktiv
bruk av naturen og miljøet
rundt oss.
Antall, rom og form:
Kropp, bevegelse og helse:
Nærmiljø og samfunn:
-
-
-
-
Styrke nysgjerrigheten og
lysten til å utforske, samt
bruke språket som
redskap for logisk
tenkning.
Gi muligheter for
deltakelse i
hverdagsaktiviteter i
barnehagen.
-
Gi mestringsopplevelser som
medvirker til å skape en
positiv selvoppfatning både
gjennom planlagte aktiviteter,
lek og rutinesituasjoner.
Utvikle forståelse for egen og
andres kropp og respekt for at
vi er forskjellige og uttrykker
oss ulikt.
-
-
-
Utvikle tillit til egen
deltakelse og påvirkning av
fellesskapet.
Se seg selv og andre som
aktiv bidragsyter i
fellesskapet. Alle setter spor
etter seg!
Følge demokratiske
prinsipper i hverdagen.
Oppleve at egne valg og
handlinger påvirker
situasjonen for en selv og
andre.
UKE 5: 01-05.02.16
Språk, tekst og
kommunikasjon:
SAMISK UKE
- Bli kjent med samisk
kultur
- Lære noe om hva
urbefolkning er
- Samisk mytologi
- Lese samiske
eventyr/forteljing/bøker
- Lære enkle ord på samisk
Kunst, kultur og
kreativitet:
- Synge samiske sanger
- Høre på samisk
musikk/joik
- Joike og synge på samisk
- Tegne/farge det samiske
flagget
- Bilder med samisk tema
MÅL:
Antall, rom og form:
Kropp, bevegelse og helse:
- Lage/spise samisk mat
Bli kjent med at samene er
Norges urbefolkning og få
kjennskap til deler av samisk
kultur og hverdagsliv
- Telle på samisk
- Mønster og former på
flagg, drakter og lignende.
Etikk, religion og filosofi:
- Leke: Prøve å fange en ”rein”
med lasso, og kaste lasso på et
reinhorn
Natur, teknikk og miljø:
- Bli kjent med hvordan
samene bruker naturen til
arbeid og nytte f.eks.
reindrift
- Ha aktiviteter ute (bål og
lavvo)
Nærmiljø og samfunn:
- Lære noen samiske stedsnavn
- Få besøk av noen som har
kofte på seg
- Markere Samefolkets dag
- Henge opp det samiske
flagget
- Få se på forskjellige samiske
klær, sko, belte osv.
- Se på duodji (bilder eller helst
duodji i virkeligheten).
- Se på samisk film
UKE 11: 14-18.03.16
Språk, tekst og
kommunikasjon:
- Lage diplom
- Begrepslæring rundt
påkledning
- Sanger rundt temaet
vinter og snø
- Rim og regler rundt
temaet vinter og snø
Etikk, religion og filosofi:
VINTERUKE/
- Filosofiske spørsmål
VINTERAKTIVITETER
som: Hva er vinter?
Kunst, kultur og
kreativitet:
- Male på
snø/naturens lerret
- Snø/is skulpturer
- Finne ulike former
vi kan fryse is i, og
pynte med ute
- Forme snø
MÅL:
Antall, rom og form:
- Is lykter og snøballlykter
- Bygge snøhuler og
snøborg
- Fryse
melkekartonger og
gummihansker
- Måle snødybde
- Flaskeløp
Kropp, bevegelse og helse:
- Ake
- Gå på ski / skileik
- Påkledning
- Mat og drikke
- Skiskole/
grunnleggende
ferdigheter
Fryser dyrene om
vinteren?
-
-
Natur, teknikk og miljø:
- Akekonkurranse (ake
Å gi barna gode
på forskjellige
opplevelser og
underlag)
ferdigheter i ulike
- Skiturer i lysløypa
vinteraktiviteter.
- Lage bål
Ha det gøy i lag ute, og
- Se etter spor og
bli glad i det vinteren
sportegn
har å by på.
Nærmiljø og samfunn:
- Isfiske
- Skiturer I lysløypa
- Lage skilekeområde i
barnehagen
UKE 38: 14-18.09.15 / UKE 17: 25-29.04.16
Språk, tekst og
kommunikasjon:
- Evalueringsplan
- Bruke bilder for å
vise ungene hvordan
en brann ser ut.
- Kommunikasjon,
hvem gjør hva
Kunst, kultur og
kreativitet:
- Bruke materiell fra
Eldar og Vanja
- Rollelek
Antall, rom og form:
- Telle alle barna
- Alle rom må være
tomme
- Vise hvordan røyk
ser ut
BRANNVERN
Etikk, religion og filosofi:
- Ansvaret vi har for oss
selv og hverandre med
tanke på å omgås
elektrisitet og levende
lys på en forsvarlig
måte.
- Hva gjør vi for å
forhindre brann?
MÅL:
Natur, teknikk og miljø:
- Bål ute i skogen
- Brannalarm, hvor
kommer lyden fra?
- Nødnummer 110
-
-
Alle vet hva man skal
gjøre når
brannalarmen går.
Ha brannøvelse!
Kropp, bevegelse og helse:
- Brann er varmt,
forklare farene ved det
- Skynde oss ut når
alarmen går
- Leker brannstasjon
Nærmiljø og samfunn:
- Besøk fra/til
brannstasjonen?
“BARNS
TRIVSEL –
VOKSNES
ANSVAR”
Kommunikasjon, språk og
tekst:
-
-
-
-
-
Alle i personalgruppa
skal kunne formidle et
eventyr/en fortelling
med innlevelse og uten
støtte i tekst.
Forestillingsevne,
kroppsspråk,
stemmebruk
Magiske eventyrstunder.
Biblioteket og eventyr/
fortelling i bøker og på
skjerm.
Tekstskaping - analogt
og digitalt. Barnas
fortelling.
Bilder og tekst som
kilde til estetiske
opplevelser og samtaler.
Kunst, kultur og kreativitet:
-
-
-
-
Skape og nyte estetiske
uttrykk i ulike materialer
og digitalt.
Koble digitale verktøy
med konkrete produkter.
Teater, konserter,
biblioteket.
Vekt på estetiske
aktiviteter; musikk,
dans, drama og
forming/kunst i
barnehagen.
Utgangspunkt i
eventyr/fortellinger.
Legge til rette for felles
prosjekter – skape
sammen.
Formidle eventyr og
fortellinger ved hjelp av
ulike virkemidler og
materialer.
Antall, rom og form:
-
-
-
Tall og telling og
matematiske begreper i
litteratur og i
hverdagsliv.
Matematiske begreper
og design i estetiske
aktiviteter.
Lek med tall og former.
Fokus på begreper som
f.eks. over, under, foran,
bak i
hverdagssituasjoner.
Etikk, religion og filosofi:
-
-
-
-
Natur, miljø og teknikk:
MÅL:
-
-
-
Barna skal oppleve seg
som delaktige i et trygt og
utviklende fellesskap i
barnehagen.
Personalet skal kunne sette
ord på hvordan vi arbeider
med å sikre et
inkluderende miljø i
barnehagen.
Personalet skal se
nærmere på lek, læring og
samspill mellom barn og
mellom barn og personale
som utgangspunkt for
gode danningsprosesser.
Kropp, bevegelse og helse:
-
-
Moral og etikk i eventyr.
Tid til ro, undring tenkning
og samtaler omkring lek,
læring, samspill og
relasjoner i barnehagen.
Toleranse og interesse for
hverandre – tydelige voksne
forbilder.
Økt bevissthet omkring
barns lekemiljø, vennskap
og samspill – hvordan
tilrettelegge enda bedre og
hvordan kan personalet være
gode lekepartnere?
Temadager/temauker.
Skape gode opplevelser
sammen.
Nye erfaringer med
friluftsliv og uteliv gjennom
arbeid med eventyr og
estetiske fagområder ute.
Følge opp og by på lek der
barna er fysisk aktive.
Dans og drama som
uttrykksformer.
Selvstendighet og mestring
av egen hverdag.
-
-
-
Digitale verktøy som
kreative hjelpemidler for å
skape og formidle.
Lage kunstverk i naturen.
Natur som inspirasjon til
fantasi og fortellerglede.
Natur som kulisser i
dramaaktiviteter.
Samarbeidsprosjekter med
friluftsaktiviteter som
utgangspunkt. Dele
opplevelser og undring.
Bruke verktøy.
Nærmiljø og samfunn:
-
-
Eventyr fra land og kulturer
representert i barnehagen.
Eventyr med lokal
tilknytting.
Tillit og tro på egen
deltakelse og påvirkning av
fellesskapet.
Betydningen av alles bidrag
til fellesskapet.
Samiske eventyr og
fortellinger.
Kjønnsroller i eventyr og
fortellinger, lek, læring og
vennskap