årsmøtepapirene ligger her - Kristiansund og Omegn golfklubb

Comments

Transcription

årsmøtepapirene ligger her - Kristiansund og Omegn golfklubb
Årsmøte 2014
Kristiansund og Omegn
Golfklubb
Sid1 av 31
Kristiansund og Omegn Golfklubb
Årsmøte 2014
Sted: Grand Hotell
Dato: 17.02.2015, kl. 19:00
Åpning av møtet, og godkjenning av stemmeberettigede.
Saksliste
Sak 1.
Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2.
Valg av møteleder og referent
Sak 3.
Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
Sak 4.
Valg av tellekorps til årsmøtevalg
Sak 5.
Styrets beretning og komiteenes årsberetning for 2014
Sak 6.
Revidert regnskap for 2014
Sak 7.
Styrets forslag til kontingenter for 2015
Sak 8.
Innkomne forslag til årsmøtet
Sak 9.
Styrets forslag til budsjett for 2015
Sak 10.
Valg av tillitsmenn
Sak 11.
Valg av revisor
Sak 12.
Valg av valgkomite
Sak 13.
Valg til ting og forbund
Sak 14.
Valg til å underskrive protokollen
Sid2 av 31
Styrets beretning 2014.
Styret har i 2014 bestått av:
Leder :
Nest leder:
Sekretær:
Styremedlem:
Varemedlem:
Kjetil Løbersli
Cecilia Lopez Partida
Hildur Mollan Vesterås
Ove Aasgaard
Per Erik Martorina
Magne Gulla
Erik Glærum Tollefsen
4 styremøter og 1 årsmøte ble avholdt i perioden.
Komiteledere var innkalt etter behov.
I 2014 hadde Kristiansund og Omegn Golfklubb 342 medlemmer, inkludert 1
æresmedlem.
Det har vært god rekrutering og 42 nye medlemmer ble meldt inn.
Det ble solgt 156 greenfee for kr. 34700,-.
I Golfbox ble det registrert 74 greenfeespillere.
Antall medlemmer på bestilte starttider i Golfbox var 2457. Dette er alt for lite og vi
anmoder våre medlemmer om å registrere seg i Golfbox hver gang de går ut. Vi bør
vises på kartet til NGF.
Det ble avviklet 4 VTG kurs i løpet av perioden med til sammen 21 deltagere. Alle
som tegnet medlemskap fikk tilbud om fri trening med Kleppen på tirsdager og med
rekrutteringskomiteen på torsdager. Veien å gå.
Rekrutteringskomiteen og juniorgruppa har spilt en stor rolle i året som gikk, se
vedlagte rapporter. Stor takk til dem.
Vår Pro Trener Jarle Kleppen var tilstede på tirsdager fra kl. 12 til 19. Han var også
ansvarlig for VTG kursene.
Sid3 av 31
Klubb og bane drives av medlemmene på dugnad med innleid hjelp til klipping av
bane og greener.
I året 2014 ble det utført 3155 dugnadstimer og tilsammen kr. 90 500 vil bli kreditert
medlemmene.
Storparten av dugnadstimene utføres på banen og med vedlikehold av utstyr. Stor
innsats har det også vært i forbindelse med renhold og vedlikehold av
medlemslokale/toalett etc.
Kiosken var det hovedsakelig damene som tok seg av og det fungerte fint.
Mange takk til alle som møtte på dugnad.
Aktiv på dagtid ble gjennomført fra 13. mai til 23. september og Anna Rita Hole var
ansvarlig fadder.
På turneringsfronten fikk vi en ny Sponsor Cup, Grete og Bendix Heide´s Golf cup.
Pink-Cup ble avviklet og kr. 10 000 ble sendt til brystkreftforeningen. Det var et
spleiselag med inntekt fra turneringen, kiosk og lokallaget av Norsk Seniorgolf.
Turnering til inntekt for TV aksjon innbrakte kr. 4 000.
For øvrig se referat fra turneringskomiteen, de står på og gjør en kjempejobb.
Vi hadde en fin sommer og banen var på sitt beste. Det ble en lang sesong da det var
golf vær til langt ut i desember, vintergreener ble benyttet fra oktober.
En av vinterens stormer tok med seg skillene på driving rangen, seniorkomiteen
konstruerte og satte opp nye. Varde laget skillene og sponset med kr 12 500.
Samme storm tok også med seg nettet på driving rangen. Nytt nett ble satt opp med
høyere stolper og heise anordning for lettere å ta nettet opp og ned. Takk til Kjell
Moss og Co. for fin konstruksjon.
Banen fikk også nytt utedo på hull nr. 4. Det tok noen år, med det kom til manges
store lettelse.
For øvrig se banekomiteens rapport.
Det var stille på representasjons fronten dette året. Ingen kurs og utflukter, men vi
hadde besøk av Norsk Golf som skrev reportasje om klubben. God reklame.
Klubben har egen fane og den brukes i 17. mai toget hvert år, det er godt oppmøte og
vår flotte marsjering viser at vi er her.
Klubbleder representerte klubben i div. lokale fora og er medlem av idrettsrådet.
Magnar Mølgård holder fremdeles styring på Websiden og vår Face book siden blir
mer og mer populær.
Sid4 av 31
Økonomi:
Tilskudd:
Kulturmidler fra Kristiansund Kommune
Norsk Tipping grasrotandel
Møre og Romsdal Idrettskrets
Storlegat 1 v/Kristiansund Kommune
Nordmøre Sparebank
Grete og Bendix Heide´s minnegave
Norges Idrettsforbund Olympiske komite
Norges Idrettsforbund Olympiske komite
kr 22 255,00
kr 27 566,00
kr 15 000,00
kr 14 000,00
kr 5 000,00
kr 53 155,50
kr 64 650,00
kr 9 300,00
kr 210 926,50
Sposorer:
Klubben har fått godkjent byggelån til nytt klubbhus og målet med å skaffe
egenkapital er nådd. Året 2014 gikk med til å få alle formaliteter i orden og vi håper
at et bygg skal reise seg i 2015. Godkjenning av søknaden vedr. tippemidler nådde
ikke opp i første runde men vi har god tro på 2015.
På slutten av året ble det svært påkrevet for noen å få simulator. Den ble bestilt og
ventes i januar 2015. Lokale vil bli leid inntil det nye klubbhuset er innflyttings klart.
Klubben har anmodet medlemmene om hjelp til finansiering med kr. 1 000 pr.
medlem for de som ønsker å være med.
Dette blir et fint tilskudd til klubben og gir aktivitet hele året.
Nytt Golf Hus.
I skrivende stund er låven revet. Etter befaring ser det ut til at vi ikke kan bygge på
murene etter låven. Murene står på leiregrunn. Om vi skal lede bort vann og jobbe
med avløp vil dette bli ustabilt. Det jobbes med dette nå.
Når alt er avklart både med byggetillatelse og eventuelle korrigeringer i spillemiddel
søknad osv. håper vi å kunne avtale byggestart med entreprenør.
Golfsimulator.
Golfsimulatoren er på plass i midlertidige lokaler i Rørgata 8-10 på Løkkemyra.
Vi skal forsøke oss fram til å finne driftsopplegg som gjør at det blir en god
inntektskilde for klubben. Ikke minst at det blir en fin treningsarena som gjør sporten
vår til en helårs sport. Håper mange medlemmer stiller seg til disposisjon for vakter
for å ha åpent det meste av dagen.
Avdøde: Geir Kjetil Hammeren
Wenche Ringstad (hun var med gjennom Aktiv på Dagtid)
Sid5 av 31
- Årsrapporter fra komiteene.









Årsrapport fra Handicapkomiteen.
Årsrapport fra Festkomiteen
Årsrapport fra Juniorkomiteen.
Årsrapport fra Turneringskomiteen
Årsrapport fra Banekomiteen
Årsrapport fra Kurskomiteen
Årsrapport fra Seniorkomiteen
Årsrapport Rekrutteringskomiteen
Årsrapport fra Markedsføringskomiteen
Sid6 av 31
Årsrapport 2014 for Handicapkomiteen KOGK.
Komiteen har bestått av:
Hans Røsand
Finn Bøifot
Det har ikke vært behov for møter i handicapkomiteen i 2014.
Årsrevisjon for 2013 ble foretatt i januar 2014.
Årsrevisjon for 2014 skal foretas i løpet av januar 2015 etter de nye retningslinjene i
Golfbox.
Finn Bøifot
Formann Handicapkomiteen
Sid7 av 31
Årsrapport 2014 fra Festkomiteen.
Det har ikke vært oppnevnt noen festkomite for dette året.
Karin Lossius har vært kontaktperson.
Det har ikke vært noe ønske om store fester siden jubileumsfesten i 2012. - "GOLF I
20 ÅR".
Det ble en festlig åpning av vårt nye "avtrede" hvor utedassens venner var samlet til
høytidelig snorklipping av Elbjørg og champagne(bris) fra stettglass.
Dessuten har dugnadstimene hver mandag en hyggelig og sosial avslutning med kaffe
og gode wienerbrød.
Kristiansund 20.11.14
Sid8 av 31
Årsrapport 2014 juniorkomiteen.
2014 har vært et meget innholdsrikt år for juniorarbeidet i klubben. Aktiviteten startet
allerede i januar, med møter med Athola fra Atlanten ungdomsskole og i Martorina
fra fadder og rekrutteringskomiteene.
Vi samlet også inn brukte sett fra klubbens medlemmer for å ha køller i bag til utlån
til hver av de som deltok.
Vi ønsket å introdusere golf for alle skolens 8. klasser, og i løpet av 4 tirsdager i mai
ble en og en klasse på hver ca 27 barn, transportert i buss ut til banen. Dette ble betalt
av klubben. Vi hadde et opplegg med stasjoner for sving, pich, putt og inspill, hver
med en instruktør. Her var både juniorer og seniorer fra klubben involvert, samt
Kleppen.
Dagen ble avsluttet med en tur rundt på banen. I alt var det ca 110 unge som ble
introdusert for golf disse dagene. Påfølgende helg hadde vi "Åpen dag" for
ungdommer. Disse to tiltakene resulterte i at flere kom på trening samme ettermiddag
og mange tok kurs og meldte seg inn i klubben. Konsekvensen har vært at alle
utslagsmattene har vært optatt på tirsdagstreningnene.
Treningene med Kleppen har vært et fint samlingspunkt for juniorene, mens
torsdagstreningene har har vært benyttet til å spille på banen.
Skolegolfen var krevende for komiteen, men vi håper å få til et opplegg for juniorer
også i år. Oppsumerings-og planleggingsmøte ble gjennomført høsten 2014.
Juniorkommiteen mener at dette har vært et godt tiltak for å øke aktiviteten blant unge
i Kristiansund.
Komiteen inviterte alle juniorer til Ryder Cup og pizza under løsdagens spill på
Gleneagles. Det var nytt for mange å se golf på tv og slik sesongavslutningen var for
klubbens Juniorer i 2014.
Alt i alt har dette vært et av de mest aktive årene i junioravdelingen noensinde.
Andreas Lossius
Leder Juniorkomiteen.
Sid9 av 31
Årsrapport Turneringskomiteen KOGK 2014
Turneringskomiteen har 2014 bestått av 7 medlemmer.
Magnar Mølgaard - leder, , Oddny Mokkelbost - kasserer, Rolf Tranø, Klaus
Larsen, Jan Erik Waagan, Gunnar Hole og Marius Andersen.
Det er i løpet av året avholdt ett møte 20. februar hvor sesongen 2014 ble
planlagt og oppgaver fordelt. I tillegg har vi hatt oppmøte en time før
hver turnering for de som hadde ansvar for turneringen. Telefon og e-post
har også vært flittig i bruk.
Magnar Mølgaard har vært komiteens leder og Golfboksansvarlig med god hjelp
av Klaus Olav Larsen. Oddny Mokkelbost har vært komiteen kasserer og har
sammen med Rolf Tranø stått for innkjøp av premier. Klaus Olav Larsen har
hatt hovedansvar for Grete og Bendix Heide Golfcup og 2 dagers turnering
med Rauma Golfklubb. Magnar Mølgaard hovedansvar for klubbmesterskapet i
Matchplay. Arbeidsfordelingen har fungert utmerket og alle har gjort sin
del av jobben. Det har vært en rimelig hektisk jobb hele sesongen, men
takket være god innsats og godt samarbeid i komiteen har det gått bra.
Turneringslisten for sesongen ble satt opp med færrest mulig 2 dagers
turneringer etter god erfaring fra tidligere sesonger. Turneringene ble
plassert på lørdager så langt det var mulig for at banen kunne være åpen for
alle på søndager. Det ble også i 2014 spilt klubbmesterskap i Match Play.
Det ble i årets Klubbmesterskap lagt inn en Stabelford turnering på
turneringens andre dag, i tillegg til klubbmesterskapet som ble spilt brutto
slag.
I klubbens regi er det avviklet 21 turneringer hvorav 10 Grete og Bendix
Heide Golfcup på onsdager med 136 startende og 11 turneringer helg 283
startende (herav 2 turneringer over 2 dager; Klubbmesterskapet og en Ryder
cup. Turnering i samarbeid med Rauma Golfklubb. Det har også vært
arrangert en Junior tour. Det er spilt 1 VTG-turneringer. Årets
turneringer ga brutto inntekter til klubben på kr. 53400,00. (2013 kr.
50090,00). I tillegg Pink-cup kr. 10000,00 til brystkreftforeningen og en
veldedighetsturnering til inntekt for TV-aksjonen kr. 4000,00.
Sid10 av 31
Komiteen har også vært behjelpelig med 5 runder NSG-DNB- vårcup og 3
runder NSG-senior tour. Seniortourene ga en del greenfee inntekter til
klubben. Turneringskomiteen ønsker at NSG-lokalt oppretter egen
turneringskomité for NSG turneringer - NSG-DNB vårcup og Seniorturer.
I Sponsorcupen var også i år klassene Damer og Herrer slått sammen til en
Mix-klasse på onsdagene. Mens det ble premiert i klassene Damer/ 2 Herre
klasser. og junior.
I nesten alle av klubbens turneringer ble det spilt i klassen VTG - 37-54.
Det har vist seg vanskelig å få med spillere i denne klassen. Det har også
vært lite start i junior klassen.
Deltagerne i turneringene har vært flinke til å melde seg på innen fristen
for påmelding. Dette har lettet arbeidet for komiteen betraktelig. Alle
turneringsresultater er registrert fortløpende i Golfboks.
Magnar Mølgaard
Leder
Sid11 av 31
Årsrapport 2014 for Banekomiteen
Komiteen har også i år bestått av 11 godt arbeidsføre medlemmer. I møte i mars 2014,
ble det planlagt hva som burde gjøres av forbedringer på banen, og hvem som skulle
ha ansvar for gjennomføringen av oppgavene. Disse ble stort sett de samme som
foregående år; Garasjen, Driving rangen, Maskinparken, Gressutslagene, Merkingen
og generelt vedlikehold. Vi har hatt god hjelp av Finn B. som har tatt seg av greenene
og Hans R. som passer ballautomaten.
Vårdugnaden ble som alle foregående år, meget vellykket, med godt oppmøte og de
fleste oppgavene som ble planlagt ble gjennomført. Det har også vært godt oppmøte
på mandags-dugnadene.
Klippekontrakten ble i år forlenget med polakken Lukasz. Den ble gjennomført ikke
uten noen problemer, men stort sett gikk klippingen brukbart. En utforkjøring med
røffklipperen endte heldigvis godt, selv om klipperen ble noe skadet som må rettes på
i løpet av vinteren.
Vi har vært i samtaler med Kommunen vedrørende klippingen for 2015, og vi har
godt håp om at vi får en avtale og at Olav kommer og klipper i 2015. Det vil være en
stor fordel og lettelse for oss.
Vi startet sesongen i april på D.R .med å reparere nettet som hadde falt ned på grunn
av stormen og snøen. Nettet ble forhøyd ca 1,5 m, med 3 nye lengre stolper.
Vi mener banen har vært i god stand denne sesongen, men vi fikk problemer ble
greenene som tørket inn på grunn av nesten ikke nedbør i flere måneder. Vi måtte
derfor leie inn brannvesenet for å redde noen av greenene. Det var spesielt greenene
3, 4, 5 og 7 som hadde fått store sprekker på grunn av tørken, men det var også
problemer med 6, 7 og 8. Alle disse greenene, så nær som green 7, fikk tilført ca
1000 l 3 ganger. Green 7 nådde vi ikke med slangene, slik at den ble vannet manuelt
med vannkontainer på henger.
Banen ble i vår gjødslet av kommunen og noe senere luftet de også greenene. Et av
medlemmene foretok i år sprøyting av banen mot groblad og løvetann. Resultatet ble
veldig bra. Ny trapp til utslag 5 ble ferdiglaget . Mange steiner på banen ble slått i
stykker.
Den etterlengtede utedoen kom også på plass på hull 4. Kåre tok på seg jobben med
planlegging og utførelse, med god hjelp fra Dag. Det ble et riktig flott "slott", ikke
noe luftslott. De dårlige gule gressutslagene 2, 4, 8 og 9 ble utvidet, påført ny
toppjord, gjødslet og sådd og er nå allerede i god vekst. Vi ble ikke ferdig med utslag
8, vesentlig på grunn av mangel på jord som skulle tilkjøres av Erik K.
Til våren blir forbedringene av gult utslag 8 og nytt rødt utslag 9 fullført.
Banekomiteen. V/Lorentz A. Lossius. 20.11.2014
Sid12 av 31
Årsrapport 2014 fra kurskomiteen.
På årsmøte 30.januar 2014 ble følgende valgt:
Ove Aasgaard, Lars Løbersli, Per Erik Martorina
Komiteen har hatt jevnlig kontakt i forbindelse med kurs på banen. Oppgaver har blitt
fordelt og tilpasset den enkelte.
VTG – kurs i 2014
9., 10. og 11.mai
4 deltagere
13., 14. og 15.juni
3 deltagere
22., 23. og 24. aug.
7 deltagere
19.,20. og 21. sep.
5 deltagere
Pro-samarbeidet.
KOGK sammen med Molde GK, Rauma GK, Sunndal GK og Tingvoll GK, har
samarbeid om pro-tjeneste i klubbene. Avtalen med Bjørn Jarle Kleppen startet i 2010
og virket ut 2012.
Vi er nå inne i en avtale som virker fra 2013 ut 2015.
Vår klubb har hatt følgende antall timer til en pris av kr.400.-/kr 500.År
Timer/Pris
Totalkostnad
2010
200 / kr. 400.Kr. 80.000.2011
168 / kr.400.Kr. 67.000.2012
168 /kr. 400.Kr. 67.000.2013
160 /kr 500.Kr.80.000.2014
192 /kr. 500.Kr.96.000.-
Detaljer fra 2014.
Aktivitet
Gruppetrening i 2014
Pro-timer
Juniortrening
VTG-kurs voksne
VTG-kurs junior
Antall
Pris
Total
19
900.200.300
1500.750.-
17100
2450
1500
24000
3000
5
16
4
Kristiansund 3.januar 2015
Ove Aasgaard
Sid13 av 31
Årsrapport fra seniorkomiteen 2014
Seniorkomiteen i KOGK har i 2014 bestått av følgende personer:
Alfred Bech, Anne Bøifot, Finn Bøifot, Ernst Moe, Ottar Olsen,
Marie Røsand og Hans Røsand
Komiteen har avholdt to møter.
På konstituerende møte 8. april ble følgende valg foretatt:
Alfred Bech, leder
Anne Bøifot, nestleder
Marie og Hans Røsand, kasserer/regnskap
Komiteens medlemmer har utført følgende:
- Vedlikehold av ballautomaten
- Fornyet samtlige skillevegger på utslagsrampen, med en varig løsning,
som består av pulverlakkerte aluminiums plater.
Halve kostnaden, på 25.000, ble sponset av VARDE A/S.
- Ført tilsyn med brakka samt renhold av toaletter og kjøkken.
- Periodisk kontroll på banen. (Ottar)
- Ført tilsyn og regnskap med GreenFee og overført beløpet til
klubbens bankkonto. (Hans)
- Sørget for at scorekort, konvolutter og GreenFeekort har vært til stede.
Arbeid med GreenFee er utført av Hans.
156 besøkende har betalt greenfee med i alt kr 35.500.Seniorkomiteens turnering ble arrangert for 12. gang lørdag 6. september
med deltagere fra egen klubb.
Kristiansund Skipperforenings store vandrepokal var som tidligere år, satt opp i
klasse 5 (hcp 20 – 36)
Pokalen i år ble vunnet av Jan Erik Waagan som dermed ble den første med to napp i
pokalen.
Skipperforeningen sponset også 1.-2.og 3. premie som besto av mindre pokaler.
Klasse 3 og 4 var slått sammen og ble vunnet av Lars Sveen.
Sid14 av 31
Tidligere år er det følgende vinnere:
2003 – Odd Strøm
2011 – Anna Rita Hole
2004 – Tor Tollefsen
2012 – Jan Erik Waagan
2005 – Alfred Bech
2013 – Oddny Mokkelbost
2006 – Dag Vesteraas
2007 – Dagfinn Mikaelsen
2008 – Olav Aasprong
2009 – Astrid Mikaelsen
2010 – Gunnar Martin Hole
Pengebruken dette året, utenom kostnaden til skilleveggene, har vært meget
beskjeden, slik at statusen pr. 27.11.2014 er følgende:
Likvider i bank kr 3.570.Kontanter
« 0
Saldo
kr 3.570.-
Kristiansund 27.november 2014
Alfred Bech
sign.
Anne Bøifot
sign.
Finn Bøifot
sign.
Ernst Moe
sign.
Ottar Olsen
sign.
Marie Røsand
sign.
Hans Røsand
sign.
Sid15 av 31
Årsrapport Rekrutteringskomiteen KOGK 2014
Turneringskomiteen har i år bestått av 5 medlemmer.
Per Erik Martorina - leder, Eirin Martorina, Marius Andersen, Lars Løbersli og
Jostein Kvåle.
Det er i løpet av året avholdt 2 offisielle møter i mai hvor sesongen 2014 ble planlagt
og oppgaver fordelt.
Utover dette har det vært mye dialog pr telefon og epost gjennom sesongen, samt ved
oppmøte på avtalte arrangement.
Aker Solutions – Vi hadde en liten runde igjen i år og da kom det 7 stk som gikk
igjennom introduksjonskurs i Golf.
Facebook – Facebook sidene hadde ved årets start ca 40 liker, og nå er vi oppe i 126.
Ser også at det nå er flere og flere av våre medlemmer som bruker siden og det bidrar
også til å få flere likes. Viktig at vi fortsetter å bruke Facebook når vi har
arrangementer o.l.
SkoleGolf – Her jobba rekrutteringskomiteen med Junior komiteen for å få dette til.
Turnering VTG: I år ble det kjørt 1 turnering. I år som i fjor så vi at flere VTG`ere
meldte seg på klubbens ordinære turneringer og var oftere å se ute på banen.
Nybegynnertreninger –Lars Løbersli og Per Erik Martorina har holdt
nybegynnertreninger hele sesongen.. Treningene har bidratt til at flere har kommet seg
i gang etter endt kurs, fått sosiale forbindelser og større iver til å spille golf. Samt vi
har fått til en bra junior gruppe nå. Vi er nå oppe i ca 10 faste på trening tirsdag og
torsdag hver uke.
Til neste år så trenger vi flere Trener1 personer da det blir veldig mye på eksisterende
trenere.
Undertegnede og Lars har nå tatt over Kurs/VTG komiteen.
Golfutstyr – I år fikk vi rydda ordentlig opp i golfutstyret som lå rundt omkring. Nå
har vi ca 25 golfbagger med køller i. Disse begynner å bli gamle så det hadde vært fint
med nye sett etterhvert.
Ønsker til neste år for å både få opp medlemstall og deltakelse på banen.
- Utstyr til events som studiestart (roll-ups, øveballer, nett osv)
Per Erik Martorina
Leder
Sid16 av 31
Årsrapport 2014 fra Markedsføringskomiteen.
Våre sponsorer 2014
Hovedsponsor
DNB
Cup sponsor
Grete og Bendix Heide
Hull sponsorer og Driving range sponsorer
DNB
Engdahl Asuranse AS
Lorenz A Lossius AS
Mekvik Maskin
Møbelringen
Nordea
Norengros Ødegaard
Engros
OSS Nor
Posten
Quality Hotel Grand
Solbakken & Rødahl
Tor Sevaldsen Konditori
Vestbase
West Elektro
Aker Solutions MMO AS
Ber om at alle medlemmer
bruker våre støttespillere, og
gjerne fortell de at vi bruker de
fordi de støtter Kristiansund og
Omegn Golfklubb!
Sid17 av 31
Oppfordrer alle medlemmer
til å melde seg på Norsk
Tippings Grasrotandel.
Dette gir klubben gode
inntekter.
Nesten kr. 25 000,- i 2014
Bli støttespiller av
Sid18 av 31
Sid19 av 31
Sid20 av 31
Sid21 av 31
Sid22 av 31
Sid23 av 31
Sid24 av 31
Sid25 av 31
Sid26 av 31
Sak 7 Forslag til kontingenter for 2015
Styret mener klubben har en økonomi som er sunn, og klarer det økonomiske løftet
som klubben planlegger med nytt klubbhus.
Forslag: Ingen endringer i kontingent for 2015
Sid27 av 31
Sak 8.
Innkomne forslag til årsmøtet.
Golfsimulator komite
Styret har forslag om å etablere en Golfsimulator komite.
Komiteen har ansvaret for drift og økonomi av simulatoren.
De innstiller på pris og driftsopplegg, men styret beslutter.
Denne saken håper vi at vi kan diskutere modeller på årsmøtet.
Sid28 av 31
Sak 9 Budsjett 2015
Budsjett
Kristiansund og Omegn Golf Klubb
2015
Virkelig
Tittel
Budsjett
2015
2014
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt
3120 Sponsorinntekter avg.fri
3200 Ballautomat
3205 Inntekter - Greenfee
3210 Inntekter - Golfsimulator
3220 Turneringsinntekter
3225 Protimer
3230 VTG Kurs
3235 VTG Kurs junior
3245 Gruppetrening
3250 Kiosksalg
3290 Inntekter - Pink Cup
Sum Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
3329 Golfkurs
3400 Offentlig tilskudd
3440 Norsk Tipping
3442 Tilskudd øremerkede
3920 Medlemsskap
3921 Ikke bet kontingenter
3923 Årskontingenter - Junior 9-12 år
3925 Årskontingenter - pensjonister
3926 Årskontingenter - fjernmedlem
3927 Årskontingenter - passive
3928 Årskontingenter - prøvemedlemskap
3929 Endring av medlemskap
3950 Annen driftsrelatert inntekt, avgiftsfritt
Sum Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
4300 Varekjøp for kiosk
4350 Pant/emballasje
Sum Varekostnad
Bruttofortjeneste
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
6010 Avskrivning på transportmidler, mask. og invent.
Sum Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Sid29 av 31
231.000
47.750
34.700
0
82.218
2.100
0
0
0
37.282
9.350
250.000
50.000
35.000
150.000
85.000
444.400
616.000
8.000
131.538
24.891
0
668.458
0
0
0
0
0
0
0
64
8.000
130.000
25.000
832.951
1.277.351
863.000
1.479.000
10.992
0
12.000
10.992
433.409
12.000
604.000
0
0
37.000
9.000
700.000
Annen driftskostnad
6300 Leie av bane
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.
6340 Lys, varme
6360 Renhold
6380 Drift av bane
6385 Innleid tjenste/klippe gress
6390 Annen driftskostnader
6425 Leie Lisens Din Golfklubb
6490 Annen leiekostnader
6510 Håndverktøy
6550 Driftsmateriale
6565 Turneringsutgifter
6566 Protjenester
6567 Trenerkurs
6568 Golfballer
6570 Arbeidsklær og verneutstyr
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger
6601 Rivingskostnader låve
6700 Regnskapshonorarer
6710 Faktureringskostnader
6720 Honorarer for økonomisk og juridisk bistand
6730 Golfforbund-IT avgift
6790 Golfkort medlemmer
6800 Kontorrekvisita
6820 Trykksaker
6840 Norsk Golf magasine
6860 Møte, kurs, oppdatering o l
6900 Telefon
6901 Internett
6940 Porto
7000 Drivstoff
7020 Vedlikehold
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
7320 Reklamekostnad
7321 IT-kostnader
7400 Kontingenter, Golfforbund
7420 Gaver, fradragsberettiget
7500 Forsikringspremie
7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter
7710 Generalforsamling
7750 Eiendoms- og festeavgifter
7770 Bank og kortgebyrer
7780 Purregebyr
7790 Andre kostnader
7831 Avsatt tap på fordringer
Sum Annen driftskostnad
150.000
344
15.304
0
115.026
188.550
39.850
10.938
0
1.859
2.309
40.108
96.000
0
7.275
1.590
11.394
33.090
9.305
875
10.450
390
1.842
1.801
0
2.551
2.137
1.731
0
21.805
0
0
17.186
22.520
101.430
4.500
5.435
0
3.565
525
2.765
63
19.348
42.695
200.000
500
25.000
120.000
240.000
40.000
12.000
10.000
5.000
45.000
100.000
10.000
2.000
5.000
200.000
30.000
10.000
1.000
12.000
500
2.000
2.000
3.000
3.000
2.000
20.000
17.000
23.000
105.000
5.000
10.000
4.000
1.000
10.000
100
20.000
40.000
Sum driftskostnader
986.556
997.547
1.260.000
1.272.000
Driftsresultat
279.804
207.000
Sid30 av 31
Sak 10.
Valg av tillitsmenn
Sak 11.
Valg av revisor
Sak 12.
Valg av valgkomite
Sak 13.
Valg til ting og forbund
Sak 14.
Valg til å underskrive protokollen
Sid31 av 31

Similar documents