Årsrapport 2014 og revisjonsplan 2015-2016 - Helse Sør-Øst

Comments

Transcription

Årsrapport 2014 og revisjonsplan 2015-2016 - Helse Sør-Øst
Saksframlegg
Saksgang:
Styre
Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF
5. februar 2015
SAK NR 008-2015
ÅRSRAPPORT 2014 OG REVISJONSPLAN 2015-2016
Forslag til vedtak:
1. Styret tar Årsrapport 2014 om revisjonsutvalget og konsernrevisjonen sitt arbeid til
etterretning.
2. Styret godkjenner Revisjonsplan 2015 -2016.
Hamar, 28. januar 2015
Peer Jacob Svenkerud
leder av styrets revisjonsutvalg
Side 1 av 3
1.
Hva saken gjelder
Saken gjelder fremleggelse av Årsrapport 2014 og Revisjonsplan 2015-2016.
I henhold til helseforetakslovens § 21 a skal styret godkjenne planen.
Revisjonsutvalget har lest og gitt innspill til dokumentene som fremlegges for styret.
2.
Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer
Årsrapport 2014
I tråd med gjeldende instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst skal det årlig fremlegges
årsrapport for styret og administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.
Årsrapporten inneholder oversikt over gjennomførte revisjoner i perioden, kort oppsummering
for hvert revisjonsområde og oversikt over gjennomført revisjon og oppfølging på det enkelte
helseforetak. Som vedlegg til årsrapporten ligger oppsummeringsrapport per revisjonsområde
som beskriver resultatet av revisjonene, betydningen av de svakheter og mangler som er
identifisert, og de anbefalinger som er gitt helseforetakene. Hensikten med oppsummeringsrapportene er å bringe kunnskap fra revisjonene til bruk i videre forbedringsarbeid i
helseforetakene. I oppdrag og bestilling til det enkelte helseforetak gis det konkret føring for både
oppfølging av mottatte revisjonsrapporter og for bruk av oppsummeringsrapportene som er
vedlagt årsrapporten.
Revisjonsplan 2015-2016
Planen som fremlegges for 2015 -2016 er en rullering av revisjonsplan 2012-2015.
De valgte revisjonsområdene også vil være aktuelle for revisjon i ny planperiode 2016, slik det
fremkommer i plandokumentet.
Styret er involvert i prosessen knyttet til planlegging av nye revisjoner, ved at det i styremøte
18. desember 2014 ble vist aktuelle revisjonsområder som vil danne grunnlag for
konsernrevisjonens videre arbeid.
Fokus i 2015 -2016 blir på de strategisk viktige områdene som eier har utpekt, risikovurderinger
for Helse Sør-Øst 2.kvartal 2014 og konsernrevisjonens kunnskap fra tidligere revisjoner.
Det legges også til grunn at konsernrevisjonen prioriterer revisjoner inn mot kjernevirksomheten
(hovedoppgavene) og tilhørende støttefunksjoner. Det legges opp til en tett rapportering til styret
om sentrale revisjoner som er viktige i styrets videre arbeid.
I tråd med kravet i HFL § 37 a om ”løpende å følge virksomheten” er det planlagt årlige
revisjonsaktiviteter i hvert helseforetak, men hvor omfanget av aktivitet vil variere for hvert år.
Side 2 av 3
3.
Revisjonsutvalgets anbefaling
Revisjonsutvalget anbefaler at styret tar Årsrapport 2014 til etterretning og godkjenner
Revisjonsplan 2015 -2016.
Trykte vedlegg:
 Årsrapport 2014
 Revisjonsplan 2015-2016
Utrykte vedlegg:
 Oppsummeringsrapport Virksomhetsstyring
 Oppsummeringsrapport Utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten
 Oppsummeringsrapport Ressursstyring
 Oppsummeringsrapport Kompetansestyring
Side 3 av 3