5. Brev av 03.02.15 fra Søndre Land kommune til naboer

Comments

Transcription

5. Brev av 03.02.15 fra Søndre Land kommune til naboer
Dato............... 03.02.2015
Vår Ref.......... ES-1117/15
Arkiv.............
Saksnr............ 14/1757
Deres Ref.......
SØNDRE LAND KOMMUNE
Lokalsamfunn
Arealforvaltning
«f1»
«f3»
«f4»
«f5» «f6»
VEDR. KOMMUNENS BEHANDLING AV KONSESJONSSØKNAD PÅ ERVERV AV
GREVSJØLIA SKOG, GBNR 35/21
Kistefos Træsliperi AS har ervervet skogeiendommen Grevsjølia GBNR 35/21 på Fluberg
Vestås fra Nils Kr. Blom. Kjøpesummen er kr 3 500 000,I følge konsesjonssøknad består Grevsjølia av 4 872 daa produktiv skog og et totalt areal på
7 175 daa. Gårdskartet eller AR5 oppgir bonitetsfordelingen til 7 daa høy, 869 daa middels og
4086 daa lav bonitet.
Søndre Land kommune vil som en del av konsesjonsbehandlingen vurdere hvorvidt Grevsjølia
bør benyttes som tilleggsareal til annen landbrukseiendom i området for å styrke grunnlaget
for drift og/eller bosetning på noen av disse, framfor å innvilge konsesjon til Kistefos
Træsliperi slik som omsøkt. Kommunens administrasjon har da vurdert landbruks- og
skogeiendommer som har adkomst fra Veståsvegen som aktuelle parter å tilskrive.
Dersom noen av de tilskrevne eiere av landbrukseiendom har interesse for erverv av
Grevsjølia må kommunen gis skriftlig beskjed innen 27. mars 2015.
Det presiseres at de som eventuelt måtte melde seg som interessenter ikke vil ha noen rett til å
overta eiendommen. Kommunens motiv for å tilskrive naboene er å skaffe seg et bedre
beslutningsgrunnlag for om konsesjon bør innvilges eller om kommunen ut fra en
helhetsvurdering i saken finner at en annen løsning enn den foreliggende vil ivareta
konsesjonslovens formål og bestemmelser på en bedre måte. Det gjøres samtidig klart at det
offentlige ikke påtar seg noen økonomiske forpliktelser i denne forbindelse, jf. Landbruks- og
Matdepartementets rundskriv M-2/2009 Konsesjon og boplikt, side 39.
Med vennlig hilsen
Lars Harald Weydahl
avdelingsleder
Einar Struksnæs
Skogbrukssjef
Kopi: AS Kistefos Træsliperi, Postboks 150 2870 DOKKA
Nils Kr. Blom, Grettegutua 7, 2860 HOV
Adresse:
Hovsbakken 1, 2860 Hov
Telefon:
61 12 64 00
Telefaks:
61 12 64 21
Bankgiro:
2075 08 01995
Organisasjonsnummer:
961 381 630