Håndtering av ESBL i sykehjem v/Tore Wælgaard Steen, Oslo

Comments

Transcription

Håndtering av ESBL i sykehjem v/Tore Wælgaard Steen, Oslo
Håndtering av ESBL i sykehjem
Tore W Steen 21.04.2015
ESBL-holdige bakterier
• Extended Spectrum BetaLactamase
• Hovedtyper:
- ESBLA(mbler)
- ESBLM(iscellaneous)
- ESBLCARBA
• ESBLA, ESBLM resistente mot penicilliner, 1.-3.generasjon
cephalosporiner. ESBLCARBA også resistente mot
karbapenemer
• Ofte resistens også mot fluorokinoloner, trimetoprim,
aminoglykosider
• Bare ESBLCARBA er meldepliktig til MSIS
ESBL-holdige bakterier forts
• Påvises særlig i gram-negative tarmbakterier
• Ofte langvarig bærerskap
• Hyppigste infeksjoner: UVI, tarminfeksjon,
pneumoni, sepsis
Risikofaktorer for ESBL-bærerskap i
sykehjem
• Antibiotikabruk, særlig fluorokinoloner1,2
• Residiverende urinveisinfeksjoner1,2
• Permanent kateter2
• Inverst forhold bærerskap og etterlevelse av basale
smittevernrutiner3
1. J.Antibicrob Chemotherapy 2009; 635-41
2. Eur J Clin Microbiol Int Dis 2005; 17-26
3. Infect Control Hosp Epidemiol 2014; 384-9
Norge 2013
• 1155 S.aureus i blodkultur, 4 (0,3 %) var MRSA
• 1612 E.coli i blodkultur, 80 (5 %) var ESBL
• 652 Klebsiella i blodkultur, 18 (2,8 %) var ESBL
• E.coli i urinprøver: 2,1 % var ESBL
Fra NORM/NORM-VET 2013
ESBL i blodkultur og urin, Norge 2003-2013
Fra NORM/NORM-VET 2013
ESBL meldt MSIS 2013-2015 april
Aldersgruppe
Antall
0-9
2
10-19
1
20-29
3
30-39
7
40-49
21
50-59
5
60-69
12
70-79
11
80+
7
55 av 69 antatt smittet i utlandet
ESBL–prosedyre i Oslo 2014
• Høst 2014: Hadde ESBL-prosedyre i Infeksjonskontrollprogram for sykehjem i Oslo, basert på retningslinjer fra FHI:
• Isolering m/kontaktsmitteregime på enerom v/diaré eller sår
med uttalt sekresjon
• Ikke isolering eller restriksjoner for ESBL-bærere uten økt
risiko for spredning av ESBL. Kontaktsmitteregime i stell
• Ingen restriksjoner for personell som er bærere av ESBL
• Bare infeksjoner skal behandles
ESBL-utbrudd i sykehjem
• Sykehjem m/ca 160 plasser, seks poster
• Psykiatri/somatisk/skjermet/forsterket skjermet avdeling
• Funnet ESBL i urinprøve hos en pasient i somatisk
langtidspost okt. 2014
• Påvist hos tre andre pasienter samme post i.l.a en
måneds tid
• Genotyping viste samme stamme hos alle fire
• Også påvist ESBL hos fire pas på tre andre poster
• Flere av pasientene «vandrende demente»
ESBL-utbrudd i sykehjem forts.
• En del uro blant personalet
• Desember 2014: Screening av alle pasienter på to av
postene. Funnet en ny pasient m/ESBL på hver post
• Satt inn forsterket bemanning på posten med flest ESBL
• Januar 2015: Møte m/AHUS, møte m/FHI → revisjon av
prosedyre
Ny og mer detaljert ESBL-prosedyre
• Pas. bør ha enerom m/eget toalett, helst egen dusj
• Kontaktsmitteregime v/stell og dusjing, ellers basale
smittevernrutiner
• Besøkende: trenger ikke beskyttelsesutstyr, men
utfører håndhygiene før rommet forlates
• Mer detaljerte instrukser for rengjøring, håndtering
av tekstiler og avfall
Ny og mer detaljert ESBL-prosedyre forts.
• Daglig vask av gulv på pas.rom, helst engangsmopper
• Daglig desinfeksjon m/sprit av overflater og kontaktpunkter på rom
og toalett/bad
• V/felles dusj/bad: Vanlig vask og rengjøring før bruk av andre
• Flekkdesinfeksjon m/Virkon e.l. v/søl av organisk materiale
• Brukte tekstiler håndteres som smittetøy
• Privat tøy som ikke tåler 85o vaskes m/høyest mulig temp. Sprit
døråpning og sett neste vask på 85o
• Avfall m/organisk materiale og engangsutstyr håndteres som
smitteavfall, annet avfall (eks aviser) som vanlig søppel
Ny og mer detaljert ESBL-prosedyre forts.
• Daglig skifte av undertøy, pas.skal være stelt og
utføre håndhygiene før rom forlates
• Hyppig håndhygiene!
• Pas. skal ikke bruke buffet/selvbetjent matservering
• Ved økt risiko for spredning: Hyppig håndhygiene,
generelt økt tilsyn av pas., skift bleier ofte
Kontrollprøver og screening
• Kontrollprøver anbefales ikke, lav sensitivitet
• Screening av andre beboere anbefales ikke
• Screening av personale anbefales ikke. Basale
smittevernrutiner inkl. god håndhygiene viktigste tiltak mot
smitte
• Ingen restriksjoner for personale som er bærer av ESBL
• Vet om flere pasienter m/ESBL i andre sykehjem
• Uke 15/2015: Første påvisning av ESBLCARBA i sykehjem i
Oslo
Hva vi ikke vet…..
• Hvor lenge varer bærerskap?
• Har det noen hensikt å ta kontrollprøver?
• Har screening rundt et tilfelle noen hensikt?
• Er det større risiko for spredning ved bare basale
smittevernrutiner enn v/kontaktsmitteregime?
• Hva betyr antibiotikapolitikken i institusjonen for
utvikling av ESBL?
Helseetaten
Sammen for bedre Oslohelse

Similar documents