Møteinnkalling og saksliste

Comments

Transcription

Møteinnkalling og saksliste
SØNDRE LAND KOMMUNE
Side 1
MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Kommunestyret
Kommunestyresalen, Rådhuset
07.09.2015
Tid: 17:00 - 00:00
Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes til servicetorget,
tlf: 611 26 410 snarest mulig. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.
I forlengelsen av komitémøtene (egen innkalling vil bli utsendt) vil det bli en matservering i
kantina kl 1530. Deretter vil det bli fotografering kl 1630. Møtet vil bli avsluttet med en
markering av at dette er det siste kommunestyremøte i denne perioden.
SAKSLISTE
Utvalgssakstype/nr.
41/15
Arkivsaksnr.
Tittel
15/863
HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2016 - 2019 OG BUDSJETT 2016
42/15
15/800
GARANTI FOR DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVAT BARNEHAGE I
ENGER
43/15
11/1652
REVIDERING AV REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL
FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE
44/15
15/1212
MUSIKKREGIONEN - VIDEREFØRING 2015-2016
45/15
15/1228
FISKETRAPP II LOMSDALSELVA BEVILGNING AV MIDLER TIL
JUSTERING AV TRAPPA
46/15
15/336
VEDTAKSBEHANDLING AV PLANPROGRAM FOR
KOMMUNEDELPLAN KULTURMINNER OG KULTURMILJØER FOR
SØNDRE LAND KOMMUNE 2016-26
Postadresse:
Hovsbakken 1
2860 HOV
Besøksadresse:
Hovsbakken 1
HOV
Telefon:
Telefaks:
61 12 64 10
61 12 64 20
47/15
14/8
REVISJONSRAPPORT: RÅDMANNENS IVERKSETTING AV PÅLEGG
OM PÅKOBLING TIL KOMMUNALT VANN
48/15
15/1080
REVISJONSNOTAT: VURDERING AV SPØRSMÅL OM HABILITET
OG PROTOKOLLERING
49/15
15/1263
REFERATSAKER KOMMUNESTYRETS MØTE 07.09.2015
50/15
15/1210
Unntatt offentlig ofl §23 Ofl §23
AVHENDING AV HOV-KLINIKKEN
Hov, den 27.08.2015
Terje Odden
ordfører
Knut Viset
kontorsjef
Sak 41/15
HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2016 - 2019 OG BUDSJETT 2016
Saksbehandler:
Terje Lindalen
Arkivsaksnr.:
15/863
Arkiv: 200
Saksnr.: Utvalg
31/15
Kommunestyret
Møtedato
22.06.2015
105/15
Formannskapet
26.08.2015
41/15
Kommunestyret
07.09.2015
Innstilling:
Kommunestyret legger til grunn rådmannens strateginotat i det videre budsjettarbeidet i
utarbeidelsen av Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og Budsjett 2016.
Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.08.2015 sak 105/15
Behandling:
Rådmannen gjorde innledningsvis bakgrunnen for saken, og viste i den forbindelse til det
fremlagte notatet som ble behandlet i kommunestyremøte 22.06.2015 som sak 31/15.
Kommunalsjef Pål Rønningen presenterte hovedpunktene/sammendraget i strateginotatet,
herunder de aktuelle satsningsområdene. I tillegg til de foreslåtte satsningsområdene frem det
følgende innspill:




Utbedring av Hovlihagen
Trafikksikkerhetstiltak
Bosetting av flyktninger
Rehabilitering av rådhuset
Det ble videre presentert planlagt videre framdrift av budsjettprosessen. I den forbindelse vil
innspillene som blir fremmet i formannskapsmøtet – samt evt. ytterligere innspill fra
administrasjonen - tatt med i det videre arbeidet som skal skje i komitemøtene 07.09.2015 og
som blir presentert for kommunestyremøte samme dag.
Side 3 av 36
Sak 41/15
Videre ble det foretatt en presentasjon av øvrige tiltak og forutsetninger som er lagt til grunn i
budsjettarbeidet – både innen drift og investering - ved økonomisjef Terje Lindalen. I tillegg
presenterte Terje Lindalen forslag til videre framdrift av budsjettarbeidet frem til
sluttbehandling i kommunestyre den 14.12.2015.
Det fremkom ingen konkrete endringsforslag og innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret legger til grunn rådmannens strateginotat i det videre budsjettarbeidet i
utarbeidelsen av Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og Budsjett 2016.
Vedlegg:
Mål- og strateginotat 2026.
Presentasjon fra behandlingen i formannskapets møte 26.08.2015
Bakgrunn:
Handlings- og Økonomiplan 2016-2019 og Budsjett 2016 var i Formannskapet 10. juni 2015.
Deretter var saken i Kommunestyret 22. juni 2015, som var Økonomi- og strategidag.
Hovedtema var rådmannens Mål- og strateginotat 2026.
Strateginotatet gir en situasjonsbeskrivelse av hvor Søndre Land kommune står i dag. Det gir
videre en beskrivelse av økonomisk status, viktige pågående drifts- og investeringsprosjekter,
tjenestekvalitet, tjenesteproduksjon og føringer i kommuneproposisjonen for 2016. Spesielt blir
investering i nytt sykehjem fremhevet, som under gitte forutsetninger vil gi årlige økte
finanskostnader i drift på 4,5 mill kroner grunnet økt lånegjeld.
Videre gir notatet en beskrivelse av hovedutfordringer på kort og lang sikt. Spesielt blir tre
hovedutfordringer fremhevet:
1. Befolkningsframskriving viser at det frem til 2026 vil bli betydelig flere eldre over 67 år,
samt færre unge og yrkesaktive. Fortsetter det slik vil Søndre Land om 15 år ha økt sin
andel pensjonister i forhold til befolkning i yrkesaktiv alder fra 28 % til 48 %.
2. Dagens nedtrappingsmodell innenfor vertskommuneansvaret gir et inntektsbortfall i
2028 på nesten 40 mill kroner. For å unngå en slik drastisk nedgang er et alternativ å
redusere driftsbudsjettet med 3,3 mill hvert år frem til 2028.
3. De betydelige pensjonsforpliktelsene kommunen er en konsekvens av blant annet mange
medarbeidere i forbindelse med vertskommunereformen. Søndre Land kommune har
begynt å avsette midler til et pensjonsfond, men avsetningene bør
Side 4 av 36
Sak 41/15
trappes opp for å imøtekomme disse forpliktelsene. Prosjektregnskapet for
vertskommunemidlene legger til grunn en årlig avsetning på 5 mill kroner.
Videre blir det vektlagt at det i tiden fremover vil bli økte krav til de kommunale tjenestene og
hvilken kompetanse kommunen må inneha for å løse pålagte oppgaver.
Til slutt i notatet blir visjon, hovedmål og målsetninger samt målepunkter i kommuneplanens
samfunnsdel gjengitt. Status på målepunktene gir et grunnlag for prioritering i arbeidet med en
økonomiplan på kort og lang sikt.
I nevnte kommunestyremøte kom det frem følgende innspill:
-
-
Satsning på
o Folkehelse og frivillighet
o Kulturskole
o Drift av ungdommens hus
o Salg/markedsføring av bolig- og hyttetomter og næringsarealer
o Rekruttering innen helsefag (øke antall lærlingeplasser)
o Primærhelsetjeneste (rus og psykisk helse)
o Skolehelsetjeneste
o Habilitering/rehabilitering
o Økt lærerdekning 1. -4. trinn (tidlig innsats)
o Midler til å kunne skifte ut elev-PCer løpende over 3 år
o Økt jobbnærvær
Videreføre Opptur-arbeidet i linjeorganisasjonen
Holde gebyrnivået nede (VAR)
Fritt skolevalg – også på tvers av kommunegrensene
Ny barnehageforskrift – konsekvenser for driftsutgiftene til barnehagene?
Plan for vedlikehold av bygg og anlegg
Plan for investering av utstyr til bl.a. skolene
Utrede eget eiendomsselskap
Vurdering:
I debatten i kommunestyret kom det ikke frem noen innvendinger til rådmannens strateginotat.
Rådmannen legger derfor følgende til grunn i det videre budsjettarbeidet
-
bygging av nytt sykehjem skal realiseres i planperioden
årlig nedtrapping av driftsbudsjettet på ca 3,3 mill kroner avsettes til eget fond for å
imøtekomme inntektsbortfallet innenfor vertskommeuneansvaret
øke den årlige avsetningen til 5 mill kroner for å imøtekomme pensjonsforpliktelsene
Framskrevet og konsekvensjustert budsjett viser per 20. august et mindreforbruk på 1 mill
kroner og er basert på følgende forutsetninger:
Side 5 av 36
Sak 41/15
Framskrevet budsjett for 2016:
Beskrivelse
Endring
Deflator på 2,9 i 2015 (kommunal lønnsvekst på 3,2% og prisvekst på
2,1%) jf RNB
Rammetilskudd inkl inntektsutjevning basert på innbyggertall pr
01.01.2015, inkl deltilbakeføring av nedtrekk 2015 pga ny innføring av
differensiert arbeidsgiveravgift
Låneopptak 25 mill inkl formidlingslån, pluss investering i nytt
sykehjem i planperioden
Gjennomsnittlig lånerente på 2,75% på hele låneporteføljen i 2016.
Økes med 0,05% årlig på hele låneporteføljen i perioden 2017-2019
Nedbetalingstid på lån: 20 år på «gamle» lån og 30 år på nyere lån
Vertskommunenedtrapping justert ut fra bortfall av 4 brukere i 2015 og
for faktisk bortfall på 6 i 2014, samt inflasjonsjustert
- 3,4 mill
Vertskommunetilskudd er inflasjonsjustert
+ 1 mill
Skatteinngang i samsvar med revidert budsjett 2015
0 mill
Tilskudd til ressurskrevende tjenester reduseres
- 1 mill
Integreringstilskudd flyktninger holdes uendret
0 mill
Investeringskompensasjon økes (Vestsida oppvekstsenter)
+ 0,1 mill
Generelle skjønnsmidler reduseres (inkl reduksjon av kompensasjon for
tidligere bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift)
- 3,1 mill
Avkastning langsiktige midler reduseres
- 1 mill
Lønnsreserve til lønnsoppgjøret (hovedoppgjør) i 2016. Reduseres
tilsvarende ved mellomoppgjør
+ 2,9 mill
Økt nedtrapping av driftsbudsjettet for å imøtekomme inntektsbortfallet
innenfor vertskommuneansvaret
- 3,3 mill
Avsetning til fond:
o Inflasjonsjustering
o Bufferkapital
o Pensjonsfond (til økte fremtidige pensjonsutgifter i fbm
vertskommuneansvaret)
o Nytt fond i fbm reduserte driftsutgifter tilpasset
vertskommunetilskuddet
o Disposisjonsfond
Faktisk beløp
5 mill
0 mill
5 mill
3,3 mill
1 mill
Årlig premieavvik avsettes til (evt finansieres av) fond, amortisering av
brutto premieavvik fra året før finansieres av (evt avsettes til) det
samme fondet
Side 6 av 36
Sak 41/15
I konsekvensjustert budsjett er følgende politiske vedtak innarbeidet:
Beskrivelse
Beløp
Ferdigstillelse av kulturminneplan i 2016
+ 300.000
Deltakelse i byregionprogrammet (BYR) fase 2 – årlig i 2016 og 2017
+ 75.000
Ett-årig ekstrabevilgning til oppvekst i 2015 ikke videreført i 2016
- 1 mill
I konsekvensjustert budsjett er følgende øvrige tiltak innarbeidet:
Beskrivelse
Beløp
Innsparing i fbm ny barnehage (rest omstillingsmål på kr 1.967.556 er
ikke tidfestet)
- 1,1 mill
Årlig bevilgning Opptur er ikke videreført i 2016
- 0,5 mill
Bevilgning til kommunestyrevalg bortfaller i 2016
- 150.000
Bevilgning til stortingsvalget i 2017
+ 100.000
Innføring av kvalitetssystemet (opplæring), bevilgning i 2015
videreføres ikke
- 80.000
Videre fremdrift tilsier at i komiteemøte den 7. september skal forslag til tiltak fra
kommunestyremøte og kommunalområdene gjennomgås og prioriteres. Resultatet fra arbeidet i
komiteene rapporteres til kommunestyremøte samme dag og gir grunnlag for videre prioritering
av disse tiltakene.
Investeringsplan:
I investeringsplanen for 2016 – 2019 er det lagt inn bygging av nytt sykehjem i 2017. Så vel
tidspunkt som beløp er foreløpig usikkert, men i planen ligger det inne en brutto investering på
250 mill. inkl. MVA. Under forutsetning av at Husbanken ikke endrer sine retningslinjer for
tilskudd til sykehjemsplasser, betyr det at kommunen vil få et investeringstilskudd på 110 mill.
I tillegg til nytt sykehjem er det lagt inn årlige investeringer til vann/avløp/renovasjon (VAR) på
12 mill., og øvrige investeringer for å dekke nødvendige utskiftinger og oppgraderinger på
andre områder er lagt inn med 10 mill. årlig.
Revidert fremdriftsplan for det videre budsjettarbeidet er som følger:





26. august – utvidet Formannskap
7. september – komitémøter
7. september – Kommunestyret
23. september – utvidet Formannskap
14. oktober – vedtak om foreløpige rammer i Formannskapet
Side 7 av 36
Sak 41/15






19. oktober – komitémøter
22. oktober – orientering om budsjett/handlingsplan i rådene
26. oktober – vedtak om endelige rammer i Kommunestyret
12. november - orientering om budsjett/handlingsplan i rådene
25. november – sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Formannskapet
14. desember – sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Kommunestyret
Side 8 av 36
Sak 42/15
GARANTI FOR DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVAT BARNEHAGE I ENGER
Saksbehandler:
Knut Åge Berge
Arkivsaksnr.:
15/800
Arkiv: 223 A10 &18
Saksnr.: Utvalg
69/15
Formannskapet
Møtedato
10.06.2015
34/15
Kommunestyret
22.06.2015
42/15
Kommunestyret
07.09.2015
Innstilling:
Kommunestyret er positive til etablering av en barnehage i Enger og er villig til å gi
driftstilskudd til denne. Barnehagen kan åpnes når den er godkjent men ikke før 1.januar 2016.
Kostnadene innarbeides i budsjettet for 2016.
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 22.06.2015 sak 34/15
Behandling:
Da representant Hans I. Gamst er part i saken, ble han erklært inhabil og fratrådte under
behandling av saken (dvs. at det er 22 av 25 representanter til stede under behandlingen av
saken).
Representant Jon Odden fremmet forslag om å utsette behandlingen av saken til etter
sommerferien.
Til utsettelsesforslaget gjorde rådmannen oppmerksom på at konsekvensen av å utsette
behandling av saken, mest sannsynlig vil medføre at oppstarten ikke kan skje før enn neste
barnehageåret.
Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 12 mot 10 stemmer.
Vedtak:
Saken utsettes.
Side 9 av 36
Sak 42/15
Behandling/vedtak i Formannskapet den 10.06.2015 sak 69/15
Behandling:
Hans I. Gamst erklærte at han er inhabil i saken. Formannskapet sa seg enig i dette og ga
Gamst tillatelse til å fratre. Varamedlem Terje Brenner tiltrådte under behandlingen av saken.
Kommunalsjef Oppvekst Knut Åge Berge møtte og orienterte om saken.
Finn Øksne fremmet følgende forslag:
«Kommunestyret innvilger søknaden av 12.mai 2015 fra Søndre Land Naturbarnehage SA om
etablering av privat naturbarnehage i Enger, så snart barnehagen er godkjent.
Kommunestyret innvilger søknaden om garanti for driftstilskudd av privat barnehagetilbud i
Enger fra august 2015.
Tilskuddets størrelse gis etter de regler for kommunalt tilskudd til privat barnehagedrift.
Tilskuddet finansieres ved at det i forbindelse med revidering av budsjettet etter 1.tertial 2015,
reduserer avsetninger til fond i 2015 tilsvarende. For 2016 innarbeides kostnadene i budsjettet».
Øksne trakk senere dette forslaget.
Formannskapet ble enige om følgende vedtak:
Kommunestyret er positive til etablering av en barnehage i Enger og er villig til å gi
driftstilskudd til denne. Barnehagen kan åpnes når den er godkjent men ikke før 1.januar 2016.
Kostnadene innarbeides i budsjettet for 2016.
Enstemmig vedtatt.
Representantene tar forbehold om partienes godkjenning før behandling i kommunestyret.
Vedtak:
Kommunestyret er positive til etablering av en barnehage i Enger og er villig til å gi
driftstilskudd til denne. Barnehagen kan åpnes når den er godkjent men ikke før 1.januar 2016.
Kostnadene innarbeides i budsjettet for 2016.
Vedlegg (ble sendt ut i forbindelse med møteinnkallingen 22.06.2015 og sendes derfor
ikke på nytt):


Søknad om kommunalt driftstilskudd, datert 5. mai 2015
Søknad om etablering av barnehagetilbud i Enger, datert 12. mai 2015
Side 10 av 36
Sak 42/15
Bakgrunn:
Søndre Land kommune mottok 15. mai 2015 søknad fra en gruppe initiativtakere om
driftstilskudd til etablering av privat barnehage i Enger.
Kommunestyret vedtok 13. april 2015 å innstille det kommunale barnehagetilbudet i Grime
barnehage neste barnehageår. De seks barna som opprinnelig var søkt inn i Grime barnehage
har fått plass i andre barnehager.
For å etablere en privat barnehage skal barnehagens eier søke om godkjenning av barnehagen.
Kommunen som barnehagemyndighet skal behandle søknaden om godkjenning etter en
vurdering av barnehagens egnethet (barnehagelovens § 10). Hvis barnehagen godkjennes kan
kommunen etter en vurdering vedta å gi kommunalt driftstilskudd til barnehagen
(barnehagelovens § 14).
Initiativtakerne til privat barnehage i Enger søker i denne omgang om en garanti for
driftstilskudd. En slik garanti vil eventuelt måtte gis under forutsetning av at barnehagen
godkjennes.
Det foreligger også en anmodning om å overta Grime skole fra kommunen for å starte
barnehagen i dette bygget. Denne anmodningen fremmes som egen sak for formannskapet.
Vurdering:
Driftstilskudd til 7 barnehageplasser i Enger barnehageåret 2015 – 2016 vil beløpe seg til ca. kr.
900 000 (kr. 400 000 i 2015 og 500 000 i 2016). Et privat barnehagetilbud i Enger
barnehageåret 2015 – 2016 gir antagelig ikke grunnlag for å redusere bemanningen og utgiftene
i de kommunale barnehage, og vil således kreve en ekstrabevilgning.
Kommunestyrets beslutning om midlertidig stenging av Grime barnehage neste barnehageår ble
gjort ut fra at det er mulig å gi et barnehagetilbud til alle barn med rett til barnehageplass
innenfor vedtatt budsjett. Fortsatt barnehagetilbud i Grime barnehage vil medføre behov for
ekstrabevilgning uansett om barnehagen er kommunal eller privat. I tillegg til dette økonomiske
argumentet ble det påpekt at det vil være svært utfordrende å gi et kvalitativt godt
barnehagetilbud til en så liten gruppe innenfor et så stort aldersspenn.
Både den økonomiske og den innholdsmessige betraktningen vil gjelde også om barnehagen er
privat. Derfor mener rådmannen at det ikke kan forsvares å gi finansiering av et privat
barnehagetilbud i Enger fra august 2015.
Side 11 av 36
Sak 42/15
Fra august 2016 kan imidlertid situasjonen være noe andereledes og det er derfor grunn til å
gjøre en vurdering av søknaden i lys av den situasjonen som da kan være en realitet.
Fødselstallene de senere årene indikerer at det vil være behov for noen flere barnehageplasser
barnehageåret 2016 – 2017 enn det vil være barnehageåret 2015 – 2016. I 2010 og 2011
(henholdsvis femåringer og fireåringer neste barnehager) var fødselstallene lave med under 40
fødsler. Antallet fødsler tok seg litt opp igjen fra 2012. I 2014 var fødselstallet på 57. Hvis
denne utviklingen fortsetter vil det muligens ikke være nok barnehageplasser fra august 2016
med de barnehagene vi nå har, og det vil igjen bli behov for et barnehagetilbud sør i kommunen.
Spørsmålet blir da om denne barnehagen eventuelt skal eies av private eller av kommunen selv.
Driftsutgiftene til barnehagetilbud i Enger vil for kommunen antagelig bli noenlunde de samme
om barnehagen eies av kommunen selv eller av private. Investeringsutgiftene vil med privat
barnehagedrift ikke belaste kommunens budsjett. Ut fra en kortsiktigig økonomisk betraktning
vil det for kommunen derfor ikke bety så mye om barnehagen er privat eller kommunal.
På sikt kan en privat barnehage imidlertid innebære at kommunen mister en mulighet til
ytterligere effektivisering og utvikling av barnehagetilbudet. I januar 2012, under behandlingen
av kommunens omstillingsprogram, gjorde kommunestyret et vedtak som innebærer at
kommunen skal ha færre og større barnehager. Hvis det etableres en liten privat barnehage i
Grime vil det antagelig ikke være grunnlag for en ny større kommunal barnehage sør i
kommunen, og kommunen vil da ha mindre mulighet til å realisere den vedtatte
omstillingsstrategien.
Ut fra den vedtatte omstillingsstrategien kan derfor rådmannen heller ikke anbefale at det åpnes
for en privat barnehage i Grime fra august 2016.
Side 12 av 36
Sak 43/15
REVIDERING AV REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I
SØNDRE LAND KOMMUNE
Saksbehandler:
Knut Viset
Arkivsaksnr.:
11/1652
Arkiv: 082
Saksnr.: Utvalg
37/15
Formannskapet
Møtedato
25.03.2015
91/15
Formannskapet
26.08.2015
43/15
Kommunestyret
07.09.2015
Innstilling:
1. Kommunestyret vedtar følgende endringer i reglementet for godtgjøring til folkevalgte
med virkning fra 01.01.2016 med henvisning til de aktuelle punktene i gjeldende
reglement:
a) Reglementets pkt. 1.2: Den årlige faste godtgjøringen til varaordfører økes fra 11% til
15% av ordførerens godtgjøring.
b) Reglementets pkt. 2.1: Satsen for ordinær møtegodtgjøring økes fra kr 560 til kr 700
per møte.
c) Reglementets pkt. 2.2, 2. avsnitt: Fratrekk av den faste møtegodtgjøringen for
formannskapets medlemmer endres slik at dersom formannskapsmedlemmer deltar
mindre en 2/3 av antall møter per halvår, reduseres den faste godtgjøringen med 50%.
Dersom varamedlemmer deltar i minst 1/3 av antall møter per halvår, tilstås det 50% av
den faste godtgjøringen. Dersom varamedlemmer deltar i minst 2/3 av antall møter per
halvår, tilstås dent faste godtgjøringen fullt ut.
d) Reglementets pkt. 2.3 Særskilt møtegodtgjøring ledere av komiteer/utvalg og
saksordførere revideres som egen sak etter nærmere evaluering og avklaring av
utøvelsen av rollen/funksjonen som komitéledere m.fl.
e) Reglementets pkt. 2.4 Særskilt møtegodtgjøring for ungdomsrådet innarbeides i neste
revisjon av reglementet for ungdomsrådet.
2. Endelig vedtak om ovennevnte endringer fattes av det nye kommunestyret i løpet av
høsten 2015, og endringene innarbeides i forslag til årsbudsjett 2016/handlingsplan for
2016 – 2019.
Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.08.2015 sak 91/15
Behandling:
Side 13 av 36
Sak 43/15
Det ble redegjort for arbeidsgruppens innstilling ved representantene Terje Brenner og Jon
Odden.
Det ble en drøfting om grunnlaget for hvordan den ordinære møtegodtgjøringssatsen er
beregnet uten at det ble fremmet endringsforslag.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar følgende endringer i reglementet for godtgjøring til folkevalgte
med virkning fra 01.01.2016 med henvisning til de aktuelle punktene i gjeldende
reglement:
a) Reglementets pkt. 1.2: Den årlige faste godtgjøringen til varaordfører økes fra 11% til
15% av ordførerens godtgjøring.
b) Reglementets pkt. 2.1: Satsen for ordinær møtegodtgjøring økes fra kr 560 til kr 700
per møte.
c) Reglementets pkt. 2.2, 2. avsnitt: Fratrekk av den faste møtegodtgjøringen for
formannskapets medlemmer endres slik at dersom formannskapsmedlemmer deltar
mindre en 2/3 av antall møter per halvår, reduseres den faste godtgjøringen med 50%.
Dersom varamedlemmer deltar i minst 1/3 av antall møter per halvår, tilstås det 50% av
den faste godtgjøringen. Dersom varamedlemmer deltar i minst 2/3 av antall møter per
halvår, tilstås dent faste godtgjøringen fullt ut.
d) Reglementets pkt. 2.3 Særskilt møtegodtgjøring ledere av komiteer/utvalg og
saksordførere revideres som egen sak etter nærmere evaluering og avklaring av
utøvelsen av rollen/funksjonen som komitéledere m.fl.
e) Reglementets pkt. 2.4 Særskilt møtegodtgjøring for ungdomsrådet innarbeides i neste
revisjon av reglementet for ungdomsrådet.
2. Endelig vedtak om ovennevnte endringer fattes av det nye kommunestyret i løpet av
høsten 2015, og endringene innarbeides i forslag til årsbudsjett 2016/handlingsplan for
2016 – 2019.
Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.03.2015 sak 37/15
Behandling:
Bjørg H. Rønningen foreslo Jon Odden.
I tillegg kom det forslag på Terje Brenner og Ole Christian Dalby.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt med de tre kandidatene som ble foreslått.
Side 14 av 36
Sak 43/15
Vedtak:
1. Formannskapet vedtar at det skal gjennomføres revidering av gjeldende
godtgjøringsreglement/fastsetting av nytt reglement for godtgjøring til folkevalgte som
gjøres gjeldende for kommunestyreperioden 2015 – 2019.
2. Til å forestå revideringen/utarbeide forslag til nytt godtgjøringsreglement oppnevner
formannskapet en politisk sammensatt arbeidsgruppe bestående av følgende
medlemmer: Jon Odden, Terje Brenner og Ole Christian Dalby.
Vedlegg:
1. Innstilling fra oppnevnt arbeidsgruppe vedr. forslag på endringer i gjeldende
godtgjøringsreglement (finnes på iPad som vedlegg til saksdokumentene)
2. Gjeldende godtgjøringsreglement (finnes på iPad under mappe for Reglementer)
Bakgrunn:
Det vises til formannskapsmøte 25.03.2015, sak 37/15, hvor det ble gjort vedtak om å
oppnevne en politisk sammensatt arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å foreta en revidering av
gjeldende godtgjøringsreglement. Innstillingen fra den oppnevnte arbeidsgruppen med forslag
på endringer av godtgjøringsreglementet følger vedlagt som vedlegg 1. Gjeldende
godtgjøringsreglement per 01.07.2012 følger vedlagt som vedlegg 2.
Vurdering:
Oppsummering av arbeidsgruppens innstilling.
Som det fremgår av arbeidsgruppens innstilling, foreslås det følgende endringer av gjeldende
godtgjøringsreglement (med henvsning til de aktuelle punktene som foreslås endret):



Ad pkt. 1.2 Fastsetting av godtgjøring til varordfører foreslås den faste godtgjøringen
økt fra 11% til 15% beregnet utfra ordførerens godtgjøring.
Ad pkt. 1.2 Ordinær møtegodtgjøring foreslås økt fra kr 560 per møte til kr 950 per
møte, samt at møtegodgjøringssatsen justeres årlig med utgangspunkt i gjennomsnittlig
lønnsvekst per 01.07.
Ad pkt. 2.2 Fratrekk av den faste godtgjøringen for formannskapets medlemmer
foreslås endret slik at dersom formannskapsmedlemmer deltar mindre en 2/3 av antall
møter per halvår, reduseres den faste godtgjøringen med 50%. Dersom varamedlemmer
deltar i minst 1/3 av antall møter per halvår, tilstås det 50% av den faste godtgjøringen.
Dersom varamedlemmer deltar i minst 2/3 av antall møter per halvår, tilstås dent faste
godtgjøringen fullt ut.
Side 15 av 36
Sak 43/15
Når det gjelder nærmere begrunnelse for endringsforslagene, vises det til vedlagte innstilling fra
arbeidsgruppen.
For øvrig vises det til arbeidsgruppens drøfting vedr. reglementets pkt. 2.3 om særskilt
møtegodtgjøring for ledere av komiteer/utvalg og saksordførere. Her har arbeidsgruppen
involvert politisk ledergruppe i spørsmålet om utøvelsen av funksjonen/rollen som komitéleder,
samt hvordan en i større grad kan få involvere komiteene i aktuelle saker.
Med bakgrunn i at en vil avvente erfaringer fra den foreslåtte praksisen om at komitélederne i
større grad er planlagt å bli involvert i møter med kommunalsjefer og politisk ledergruppe,
foreslår arbeidsgruppen at en foreløpig ikke foretar noen endringer i godtgjøringen for
komitéledere m.fl. i punkt 2.3. En vil i den forbindelse følge opp erfaringene i forbindelse med
kommunestyrets behandling av arbeidsgruppens innstilling/forslag til revidering av
godtgjøringsreglementet med tanke på innspill til det nye kommunestyrets behandling av
godtgjøringsreglementet for neste periode.
Når det gjelder reglementets pkt. 2.4 Særskilt møtegodgjøring for ungdomsrådet, foreslår
arbeidsgruppen at dette punktet tas ut av godtgjøringsreglementet for folkevalgte og at
møtegodtgjøringen for ettertiden bør reguleres i reglementet for ungdomsrådet.
Arbeidsgruppen foreslår at revideringen av godtgjøringsreglementet trer i kraft per 01.01.2016.
Videre foreslår arbeidsgruppen at kommunestyret nå gjør foreløpig vedtak om de foreslåtte
endringene og at det nye kommunestyret etter valget fatter endelig vedtak.
Rådmannens vurderinger:
Rådmannen har ingen innvendinger til arbeidsgruppens foreslåtte endringer med unntak av
forslaget om å øke den ordinære møtegodtgjøringssatsen fra kr 560 til kr 950. Dette vil da
utgjøre en prosentvis økning på hele 70%. Anslått lønnsvekst for perioden 2012 – 2015 utgjør
ca 10%. Dette vil da tilsvare en økning på møtegodtgjøringssatsen fra kr 560 til kr 616.
Selv om en har forståelse for arbeidsgruppens begrunnelse med tanke på at de folkevalgte skal
tilstås møtegodtgjøring som kan medvirke til å rekruttere folkevalgte, mener rådmannen på den
annen side at det også bør være andre grunner til å stille til valg som folkevalgt representant enn
nivået på møtegodtgjøringssatsen.
Når det gjelder bakgrunnen for at det i gjeldende godtgjøringsreglement ble lagt til en
møtegodtgjøringssats på kr 560 – noe som tilsvarte tidligere sats for møter med varighet på
inntil fire timer – så var dette også med tanke på å kunne oppnå kortere og mer effektive møter
i tråd som ledd i intensjonen fra omstillingsprosjektet.
Side 16 av 36
Sak 43/15
I forbindelse med arbeidet med revideringen av godtgjøringsreglementet er det innhentet
godtgjøringsreglement fra de øvrige kommunene innen Gjøvikregionen. Satsen på ordinær
møtegodtgjøring varierer fra kr 350 per møte til kr 850 per møte. Arbeidsgruppens forslag om å
øke møtegodtgjøringssatsen til kr 950 per møte, vil altså medføre en langt høyre sats enn øvrige
kommuner i regionen. Det gjøres riktig nok oppmerksom på at en ikke kjenner hvilke endringer
som foreslås i forbindelse med at også de øvrige kommunene vil revidere sine
godtgjøringsreglement for neste kommunestyreperiode.
Arbeidsgruppens forslag på økning av møtegodtgjøringssatsen er anslått til å utgjøre en
merkostnad på ca kr 300.000 per år. Hvilket vil utløse en ikke utbetydelig budsjettøkning for de
folkevalgte organene.
Vurdert både utfra budsjettmessige konsekvenser og sammenligning med de øvrige kommunene
i Gjøvikregionen, vil rådmannen fraråde en så vidt stor økning av møtegodtgjøringssatsen som
arbeidsgruppen har foreslått. Videre vil rådmannen av praktiske grunner også fraråde at det
legges til grunn en årlig justering av møtegodtgjøringssatsen slik arbeidsgruppen har foreslått.
Slik rådmannen leser reglementene for de øvrige kommunene i regionen, fastsettes satsene for
hele perioden.
Hensyntatt anslått lønnsvekst for perioden 2012 – 2015 og forventet lønnsvekst for neste
kommunestyreperiode på totalt ca 25%, foreslår rådmannen at møtegodtgjøringssatsen
fastsettes til kr 700 per møte med virkning fra 01.01.2016 og for resten av neste
kommunestyreperiode. Dette vil da utgjøre en årlig merkostnad på ca kr 110.000 – totalt ca kr
140.000 hensyntatt den foreslåtte økningen av godtgjøringen for varaordføreren.
For øvrig anbefaler rådmannen at arbeidsgruppens øvrige endringsforslag blir vedtatt og at
saken fremmes for endelig behandling for kommunestyret etter valget med ikrafttreden per
01.01.2016.
Side 17 av 36
Sak 44/15
MUSIKKREGIONEN - VIDEREFØRING 2015-2016
Saksbehandler:
Tone Gellein
Arkivsaksnr.:
15/1212
Arkiv: C90
Saksnr.: Utvalg
92/15
Formannskapet
Møtedato
26.08.2015
44/15
07.09.2015
Kommunestyret
Innstilling:
Kommunestyret vedtar å bevilge kr. 49.000 til videreføring av Musikkregionen for 2015.
Beløpet finansieres ved bruk av Fritt Disposisjonsfond
Saldo før: kr. 510.381,Saldo etter vedtak: kr. 461.381
Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.08.2015 sak 92/15
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar å bevilge kr. 49.000 til videreføring av Musikkregionen for 2015.
Beløpet finansieres ved bruk av Fritt Disposisjonsfond
Saldo før: kr. 510.381,Saldo etter vedtak: kr. 461.381
Side 18 av 36
Sak 44/15
Vedlegg:

Ingen
Bakgrunn:
Regionrådet for Gjøvikregionen vedtok i møte 19.2.2015 en videreføring av Musikkregionen
under satsningsområde 1: Bosted og bostedsutvikling, tiltak 1.1. Formål: «Mer og og bedre
musikk til flere». Fokus på nettverksarbeid og veiledning til profesjonelle musikere,
synliggjøring av musikken fra regionen eksternt. Tradisjonelt sett har musikk stått veldig sterkt
i innlandet og i Søndre Land – selve nasjonalsangen ble skapt rundt Randsfjorden.
Vurdering:
Musikkregionen er et godt tiltak for regionen og ivaretar både det profesjonelle og
oppvoksende musikklivet gjennom sitt arbeid. Det satset på både struktruelt grunnleggende
tiltak og synliggjøring og styrking av det eksisterende musikkmiljøet. For Søndre Land er
Musikkregionen av betydning for å bidra til å styrke et allerede godt musikkliv, både mht
konsert/øvings- og spillelokaler og muligheter for å synliggjøring.
Rådmannen anbeflaer på dette grunnlag å bevilge kr. 49.000 til videreføring av Musikkregionen
for 2015.
Side 19 av 36
Sak 45/15
FISKETRAPP II LOMSDALSELVA
BEVILGNING AV MIDLER TIL JUSTERING AV TRAPPA
Saksbehandler:
Anette Sand
Arkivsaksnr.:
15/1228
Arkiv: K62
Saksnr.: Utvalg
94/15
Formannskapet
Møtedato
26.08.2015
45/15
07.09.2015
Kommunestyret
Innstilling:
Kommunestyret vedtar:
Å bevilge 50 000 kroner fra «fond til opphjelp av fiske» til nødvendige tiltak i fisketrapp II i Lomsdalen.
Saldo på fondet reduseres med dette til 23 231 kroner.
Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.08.2015 sak 94/15
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar:
Å bevilge 50 000 kroner fra «fond til opphjelp av fiske» til nødvendige tiltak i fisketrapp II i Lomsdalen.
Saldo på fondet reduseres med dette til 23 231 kroner.
Vedlegg:
Ingen
Bakgrunn:
I 2013 ble den øverste halvdelen av fisketrappa ferdigstilt til en kostnad på 301 615 kroner.
Kostnaden i 2013 ble finansiert slik:
Vedtatt bruk av fond
200 000 kroner
Forskutert av fond i påvente av tilskudd 101 615 kroner
Totalt
301 615 kroner
Side 20 av 36
Sak 45/15
I 2014 ble fisketrappa ferdigstilt slik den opprinnelig var tegnet av K O Myhre. Kostnad for ferdigstilt trapp
kom på: 154 056 kroner, inkludert en rapport fra NINA.
Kostnadene i 2014 ble finansiert slik:
Vedtatt bruk av fond til opphjelp av fiske 41 615 kroner
Tilskudd fra andre
60 000 kroner
Fra DA – midler
10 000 kroner
Fra drift
42 441 kroner
Totalt
154 056 kroner
Fisketrappa ble ferdigstilt slik at den fungerte høsten 2014. Jeger og fisk benyttet høsten til å finne ut av
eventuelle mangler og påkrevede forbedringstiltak mens trappa var i funksjon høsten 2014.
Det var meningen å få på plass finansiering av de justeringstiltak man så trengtes i løpet av våren 2015,
men været og prioritering av saksbehandlers tid har gjort at saken ikke har kommet til framlegging for
formannskap og kommunestyre før nå.
Følgende tiltak må på plass så fort som mulig høsten 2015:
Hastigheten på vannet i kanalen mellom betongkummene senkes ved å bygge fem terskler i
steinblokker i kanalløpet.
Steinblokker brukes også til å plastre sidene av kanalen inntil betongkummen som gir utløp i kanalen.
Pigging av berg i kanalen sees ann etter at tersklene er anlagt.
Det trengs 40 steinblokker på ca 80 * 100 cm.
Tiltaket utføres straks etter positivt vedtak i formannskapsmøtet 26.9.2015 av Ingar Hella, og er prissatt
til 45 000 kroner pluss mva.
Våren 2016 bør inntaksluka betongskjæres, slik at inntaksnivået på vannet i trappa senkes noe.
Dette tiltaket anslås til 20 000 kroner pluss mva.
Totalt finansieringsbehov for tiltak 2015 og 2016 blir dermed 65 000 kroner pluss mva, 81 250 kroner til
sammen.
Søndre Land kommune anmodet om utbetaling av alle tilsagnsbeløp til fisketrappa høsten 2014.
Mesteparten av tilsagnene ble utbetalt på 2014, men beløpet på 15 000 kroner fra Oppland
fylkeskommune kom imidlertid ikke til utbetaling før sommeren 2015.
Vurdering:
Tiltakene som Jeger og Fisk har vurdert må utføres snarest fordi gangstida for ørret starter nå.
Side 21 av 36
Sak 45/15
Tiltakene er nødvendige for å nedjustere farten på vannet i trappa, slik at fisk av alle størrelser kan
komme seg greit igjennom trappa og opp i elva. Plastringen på sidene av kanalen må til, slik at vi
unngår utvasking av jordvollen rundt anlegget. Nedskjæring av inngangsluka er vurdert til å kunne
utsettes til våren 2016 av tekniske og tidsmessige grunner. Tiltakene er vurdert på grunnlag av rapport
fra NINA og kompetanse hos Jeger og Fisk.
Disponibelt på fond til vilt, fiske og friluftsliv er pr dato 109 230 kroner, disponibelt på fond til opphjelp av
fiske er pr dato 83 231 kroner. Det foreslås at fond til opphjelp av fiske nyttes, da tiltaket er opphjelp av
fiske i ordets rette forstand.
Rådmannen foreslår at den budsjetterte utgiften på 81 250 finansieres slik:
Fond til opphjelp av fiske
50 000 kroner
Tilskudd
15 000 kroner
Moms kompensasjon
16 250 kroner
Sum
81 250 kroner
Fisketrapp II i Lomsdalen er et investeringsprosjekt som har gått over en årrekke. Denne siste
justeringen i 2015 – 2016 er en forlengelse av prosjektet. Siden kommunen vil bruke av bundet
driftsfond (fond til opphjelp av fiske) til investering må kommunestyret avgjøre saken endelig.
Når fisketrappa er ferdig vil det bli invitert til en offisiell åpning, der formannskapet og kommunestyret er
selvskrevne gjester.
Side 22 av 36
Sak 46/15
VEDTAKSBEHANDLING AV PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN
KULTURMINNER OG KULTURMILJØER FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 201626
Saksbehandler:
Lars Harald Weydahl
Arkivsaksnr.:
15/336
Arkiv: 144 C50
Saksnr.: Utvalg
59/15
Formannskapet
Møtedato
20.05.2015
93/15
Formannskapet
26.08.2015
46/15
Kommunestyret
07.09.2015
Innstilling:
Kommunestyret i Søndre Land kommune vedtar forslag til «Planprogram kommunedelplan
kulturminner og kulturmiljøer for Søndre Land kommune 2016 – 2026» som har vært til
offentlig ettersyn, med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-13.
Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.08.2015 sak 93/15
Behandling:
Det ble fra flere formannskapsmedlemmer gitt honnør for det viktige arbeidet som er utført i
forbindelse med kartleggingen, og understreket samtidig viktigheten av at kulturminner blir mer
synliggjort.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret i Søndre Land kommune vedtar forslag til «Planprogram kommunedelplan
kulturminner og kulturmiljøer for Søndre Land kommune 2016 – 2026» som har vært til
offentlig ettersyn, med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-13.
Side 23 av 36
Sak 46/15
Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.05.2015 sak 59/15
Behandling:
Avdelingsleder arealforvaltning Lars Harald Weydahl møtte og svarte på spørsmål.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Formannskapet i Søndre Land kommune vedtar at forslag til «Planprogram
kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer for Søndre Land kommune 2016 –
2026» legges ut til offentlig ettersyn, med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-13.
2. Høringsperioden for planprogrammet settes til 1.juni – 1.august 2015.
Vedlegg:
1. Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer for Søndre Land
kommune 2016 – 2026. Forslag til vedtak.
2. Sammendrag av innkomne innspill og merknader
Bakgrunn:
Søndre Land kommune har i samarbeid med Nordre Land søkt midler fra Riksantikvarens
kunnskapsløft for kulturminneforvaltningen til utarbeidelse av en kompetanseplan,
kulturminneplan og kulturminneregistrering.
Søknad om utarbeidelse av en kompetanseplan (eller «kompetansemodell») ble avslått både i
2013, 2014 og 2015. Sammen med Nordre Land fikk kommunen imidlertid innvilget midler til
registreringsarbeid som del av kulturminneplanen fra Riksantikvaren, fordelt fra
Kulturarvenheten i Oppland fylkeskommune. Det ble innvilget kr. 100.000,- ved begge
søknadsrundene i 2013 og i 2014 på deling med Nordre Land kommune.
Kulturminneregistreringen, som utføres av bygningsvernrådgiver Dag Lindebråten ved
Randsfjordmuseene AS, er planlagt sluttført i 2015. Hva som er prioritert i dette
registreringsarbeidet av nyere tids kulturminner var synliggjort i søknadsbrevene i 2013 og
2014, men går også fram av planprogrammet.
Side 24 av 36
Sak 46/15
I forbindelse med siste søknadsrunde i februar 2014 vedtok formannskapet i Søndre Land å
påbegynne i 2015 utarbeidelsen av en kommunedelplan for kulturminner (sak 19/14).
Utover kostnader knyttet til registreringsarbeidet får ikke kommunene tilskudd til å lage selve
kulturminneplanen, dette må finansieres av kommunen selv. Søndre Land kommune har liten
kapasitet til dette arbeidet så lenge annet viktig planarbeid (kommuneplanens arealdel og
reguleringsplaner) krever tiden til arealplanlegger. I tillegg er det viktig med kompetanse
utenfra – særlig med bakgrunn i at kommunen gjentatte ganger har fått avslag til støtte for
utarbeidelse av kompetanseplan for kulturminner; et arbeid som ville tilført mye faglig inn i
kulturminneplanen.
Det ble bevilget 300.000 for både 2015 og 2016 øremerket kulturminneplanen i kommunes
handlings- og økonomiplan 2015 – 2018.
Prosjektleder ble etter offentlig utlysning ansatt i engasjement med deltidsstilling fra 1. mars
2015 og ut 2016.
Kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer for Søndre Land kommune 2016 – 2026
(omtales videre som kommunedelplan kulturminner eller kulturminneplan) ble påbegynt våren
2015 og planlegges sluttført i løpet av 2016. Planarbeidet gjennomføres i henhold til PLPmodellen (prosjektlederprosess modellen) tilpasset planprosessen i Plan- og bygningsloven, der
avdelingsleder ved Arealforvaltning Lars Harald Weydahl er prosjektansvarlig og
kulturminneplanlegger Lars Erik Narmo er prosjektleder. Det er etablert en bred faglig
administrativ arbeidsgruppe fra kommunen som skal bistå prosjektleder, her deltar i tillegg
bygningsvernrådgiver fra Randsfjordmuseene. Det har allerede vært et arbeidsmøte i gruppa i
forbindelse med innholdet i planprogrammet. I tillegg åpner planprosessen for å opprette ad
hoc grupper etter behov. Formannskapet er styringsgruppe for planarbeidet siden dette er en
kommunedelplan etter plan- og bygningsloven.
Det er valgt å utarbeide kulturminneplanen som en del av kommunens plansystem iht. Plan- og
bygningsloven. Dette er også anbefalt av Riksantikvaren. En slik prosess er noe
arbeidskrevende, men den sikrer god medvirkning, offentlig ettersyn, god forankring politisk og
med vedtak i kommunestyret. Planprogrammet som nå har vært til offentlig ettersyn, setter
føringer for innholdet i selve kulturminneplanen og vil være en prosjektplan for det videre
arbeidet.
Selv om kulturminneplanen følger offentlig saksbehandlingsprosess som kommuneplaner for
øvrig, er dette en temaplan som ikke har juridisk bindende plankart eller planbestemmelser. De
viktigste elementene i kulturminneplanen kan imidlertid ved rullering av kommuneplanen tas inn
i dette planverket med juridisk binding. I tillegg vil handlingsdelen gi føringer for prioriteringer
som kan gjøres i kommunens økonomiplan. I tillegg er det et viktig verktøy i kommunal
saksbehandling, ikke minst i byggesaker og tilskuddsforvaltningen.
Følgende er hentet fra Riksantikvarens hjemmeside:
Side 25 av 36
Sak 46/15
Plan- og byggesaksbehandlere vil med en slik plan lettere kunne ta hensyn til disse verdiene, kulturog skoleetatene kan bruke kulturminnene til å skape gode opplevelser, næringslivet kan utvikle gode
tilbud basert på kulturarven og eiere og andre berørte får større forutsigbarhet og muligheter for hjelp
og støtte til bruk og vedlikehold.
Oppsummert saksgang så langt:









Invitasjon fra Oppland fylkeskommune «Styrking av kommunal
kulturminnekompetanse-informasjon vedr. lokale registreringer og
kulturminneplanarbeid i Oppland, første søkeromgang.
Felles søknad fra N. og S. Land kommune av 31.5.2013. Tilsagn om kr. 100.000,- gis
og arbeidet med registrering i regi av Randsfjordmuseene kan starte opp i 2013.
Invitasjon fra Oppland fylkeskommune 18.des.2013 om å søke på midler til andre
søkeomgang.
Vedtak i formannskapet om felles søknad med Nordre Land om tilskudd til fortsettelse
av registreringsarbeid for kulturminner for 2014 der arbeidet inngår i framtidig
kulturminneplan som påbegynnes i 2015. Sak 19/14 av 12.2.2014.
Felles søknad med Nordre Land av 24.3.2014 om midler til andre søkeomgang. Tilsagn
om nye kr. 100.000,- gis og arbeidet med registreringene kan fortsette i 2014/15
Engasjere kulturminneplanlegger etter utlysning fra 1.mars 2015
Kunngjøring i Oppland Arbeiderblad om oppstart av kulturminneplan 20.2.2015 med
frist for å gi innspill 1.4.2015
Varselsbrev om oppstart av planprogram kulturminneplan av 3.3.2015 med innbydelse
til innspill.
Høringsperiode for planprogrammet 1.juni-1.aug. 2015
Innspill ved varsel om oppstart og hvordan disse er innarbeidet:
Det kom få innspill til varsel om oppstart av planprogram kommunedelplan kulturminner, se
sammendrag vedlagt. Nedenfor en kort omtale:
1. Jernbaneverket:
Ingen registrerte aktuelle objekter i kommunen i jernbaneverkets landsvernplan, ønsker å kunne
uttale seg hvis forslag om kulturminner/kulturmiljøer berører Valdresbanen.
2. Kirkevergen i S.Land:
Oppmerksomhet vedr. kirkene i S.Land ønskes med bevaringsverdige gravminner på
kirkegårdene. Ønsker seg registrering av gravminner.
Hva som registreres må bli en prioriteringssak grunnet forholdsvis små ressurser til rådighet, er
så langt ikke prioritert bevaringsverdige gravminner på kirkegårdene i planprogrammet, men de
listeførte kirkene vil vurderes inn i kulturminneplanen. Det kan bemerkes at det vil legges inn
en hensynssone rundt kirkene i kommuneplanen i neste høringsrunde.
3. Kunstland AS:
Ønsker å se sin næringsvirksomhet i tilknytning til kulturminneplanen. Det kan bemerkes at det
er prioritert kulturminner/kulturmiljøer på Veståsen, bl.a. fløtningsanlegg.
Side 26 av 36
Sak 46/15
4. Kulturarvenheten, Oppland fylkeskommune:
Kulturarvenhetens tidligere innspill til pågående kommuneplanprosess allerede er innarbeidet i
forslag til planprogrammet. Kulturarvenheten viste til de samme forhold i sin høringsuttalelse
til varsel om oppstart av planprogrammet. I tillegg påpekte Kulturarvenheten ytterligere to
forhold, nemlig;
 Kompetansemodell.
 Faglig rådgivning fra fylkeskommunen.
Kulturarvenheten stiller spørsmål ved kommunens valg av kompetansemodell mht. engasjement
av ekstern kompetanse for å utarbeide kulturminneplanen. Fylkeskommunen stiller således
spørsmål ved at kompetansen om kulturminner forsvinner ut av kommunen etter at planen er
fullført. Vi ser det prinsipielle ved problemstillingen, men utarbeidelsen av en kulturminneplan
vil i seg selv heve kompetansen om kulturminner i ulike sektorer i kommunen. Det er allerede
etablert samarbeid på tvers av ulike sektorer i kommunen i arbeidet med planprogram for
kulturminner. Medvirkningsprosessen har så langt vært kompetansehevende og dette vil bli
videreført.
Fylkeskommunen foreslår møter for faglig rådgivning til prosjektet. Prosjektleder arbeider i
deltidsstilling der arbeidet gjennomføres i tidsavgrensede bolker. Det var derfor ikke praktisk
mulig å delta i samling/møte i forkant av høringsprosessen for planprogrammet slik
Fylkeskommunen ønsket. I det videre forutsettes det at rådgivning samordnes med lokal
gjennomføring av prosjektet. Planprogrammet bidrar til bedre forutsigbarhet for dette.
Merknader i høringsperioden:
Det er kun kommet inn to tilbakemeldinger i høringsperioden:
1. Jernbaneverket:
Ingen merknader utover det som tidligere er uttrykt ved oppstart.
2. Statens vegvesen:
Ingen merknader, er positiv til at Bergenske kongeveg er omtalt.
3. Fylkeskommunen, kulturarvenheten:
Tilbakemeldingen kom etter høringsfristen. Den gav mes positive tilbakemeldinger på
planprogrammet. Fokuserte på at medvirkningen i større grad kunne vært sikret gjennom
konkrete tiltak. Administrasjonen tar dette til etterretning og vil ha fokus på medvirkning i det
videre arbeidet selv om det ikke er tid til endring av selve dokumentet.
Side 27 av 36
Sak 46/15
Planprogrammets innhold:
Det er innledningsvis brukt en del plass på historien i Søndre Land. Dette for å gi en bakgrunn
for de kulturminner og kulturmiljøer som finnes, både for det som er automatisk fredet og for
nyere tids kulturminner. Den historiske utvikling for bosetning, næringsliv og ferdsel endrer
seg over tid og er i sum det mangfold av kulturminner vi finner rundt omkring i kommunen i
dag.
Planprogrammet peker videre på nytteverdien av kulturminneplan og føringer for arbeidet, både
nasjonalt, regionalt og lokalt. Planprogrammet avgrenser utredningsarbeidet, forteller om
metode for arbeidet, hvordan planprosessen og framdriften vil være og hvordan arbeidet er
organisert.
Vurdering:
Vedtaksfredete og automatisk fredete kulturminner ivaretas av den regionale
kulturminneforvaltningen. I henhold til kulturminneloven og plan- og bygningsloven har
kommunen et større selvstendig ansvar i forvaltningen av nyere tids kulturminner, det vil si alle
kulturminner yngre enn reformasjonen år 1537. Unntak fra dette er stående bygninger der
grensa for automatisk fredning er 1650. Nyere tids kulturminner også stor verdi, ikke minst
lokalt og utgjør en viktig del av kommunens kulturhistorie. Det er viktig å få fram kunnskap
om disse verdiene slik at disse kulturminner og kulturmiljøer kan forvaltes på en best mulig
måte. Søndre Land kommune bør derfor prioritere nyere tids kulturminner i sin
kommunedelplan kulturminner. Planprogrammet åpner også opp for å omtale og ta inn
automatisk fredete kulturminner, ikke minst der disse utgjør en del av kulturmiljøet i lag med
nyere tids kulturminner.
Sefrak-registeret er det viktigste register for nyere tids kulturminner fram til år 1900. Det
finnes således ikke noe register for kulturminner som er yngre enn dette. Kulturminneplanen
tar utgangspunkt i Randsfjordmuseene sin tidligere verdivurdering av 1809 antall objekter i
Sefrak-registeret i Søndre Land. Selv om det foreligger et omfattende og godt register for
Sefrak i kommunen, er det stort behov for supplerende registreringer, men midlene er begrenset
og registreringene må gjennomføres over tid. Det pågående registreringsarbeidet utført av
Randsfjordmuseene tar utgangspunkt i nyere tids kulturminner etter 1900 siden det ikke
foreligger registeringer for dette.
Forslaget til vedtak er stort sett identisk med høringsforslaget siden det ikke er kommet inn
merknader i høringsperioden som endrer planprogrammet. Oppretting er gjort i første setning i
kap.4.5 siden kommunestyret er vedtaksmyndighet, ikke formannskapet.
Side 28 av 36
Sak 46/15
Rådmann vurderer det framlagte forslag til planprogram som en god prosjektbeskrivelse og et
godt styringsverktøy for gjennomføring av kommunedelplan kulturminner og anbefaler det
vedtatt av kommunestyret.
Side 29 av 36
Sak 47/15
REVISJONSRAPPORT: RÅDMANNENS IVERKSETTING AV PÅLEGG OM
PÅKOBLING TIL KOMMUNALT VANN
Saksbehandler:
Knut Viset
Arkivsaksnr.:
14/8
Saksnr.: Utvalg
47/15
Kommunestyret
Arkiv: M12
Møtedato
07.09.2015
Innstilling:
1. Kommunestyret tar revisjonsrapporten til orientering der det er undersøkt om
kommunestyrets vedtak om påkobling til kommunalt vann er iverksatt av
rådmannen/administrasjonen i tråd med gjeldende regelverk og god
forvaltningsskikk. Som ledd i undersøkelsen ble konkrete påstander om
forskjellsbehandling, maktmisbruk og korrupsjon vurdert.
2. Kommunestyret registrerer at de gjennomførte undersøkelsene ikke har
avdekket brudd på gjeldende regelverk eller god forvaltningsskikk.
Undersøkelsen avdekket heller ikke usaklig forskjellsbehandling, maktmisbruk
eller korrupsjon.
Vedlegg:


Kontrollutvalgets brev av 25.08.2015 med innstilling til kommunestyret
Revisjonsrapport om rådmannens iverksetting av pålegg om påkobling av kommunalt
vann
Bakgrunn:
Det vises til kontrollutvalgets brev av 25.08.2015 og vedlagte revisjonsrapport om rådmannens
iverksetting av pålegg om påkobling av kommunalt vann.
Med dette fremmes saken til behandling i kommunestyret i samsvar med kontrollutvalgets
innstilling.
Side 30 av 36
Sak 47/15
Vurdering:
Rådmannen viser til sin uttalelse i brev av 19.08.2015 som følger som vedlegg til
revisjonsrapporten og har ingen tilføyelser utover dette.
Side 31 av 36
Sak 48/15
REVISJONSNOTAT: VURDERING AV SPØRSMÅL OM HABILITET OG
PROTOKOLLERING
Saksbehandler:
Knut Viset
Arkivsaksnr.:
15/1080
Arkiv: 407 &02
Saksnr.: Utvalg
48/15
Kommunestyret
Møtedato
07.09.2015
Innstilling:
1. Kommunestyret tar revisjonsnotat vedr. vurdering av spørsmål om håndtering
av habilitet og protokollering i saken omkring nedleggelse av Grime
barnehage til orientering.
2. Kommunestyret har merket seg revisors konklusjoner:
Habilitetsvurdering ved behandling av saken i formannskapet og kommunestyret:
Etter revisjonens vurdering er håndteringen av habilitetsspørsmålet foretatt i tråd
med regelverket. Saken har blitt tatt opp av den folkevalgte selv da han selv stilte
spørsmål ved sin habilitet, administrasjonen orienterte om hvordan en slik sak skal
håndteres, og de aktuelle organer har vurdert habilitetsspørsmålet.
Protokollering av saken som en interpellasjon i kommunestyret:
Revisjonen mener at denne saken ikke kan benevnes som en interpellasjon, da man vanskelig se
at det her er et generelt spørsmål som reises ei heller at det her dreier seg om en prinsipiell sak.
Etter revisjonens vurdering burde saken vært protokollert som en sak med et eget saksnummer.
Vedlegg:


Kontrollutvalgets brev av 25.08.2015 med innstilling til kommunestyret
Revisjonsnotat vedr. vurdering av spørsmål om habilitet og protokollering
Bakgrunn:
Det vises til kontrollutvalgets brev av 25.05.2015 og vedlagte revisjonsnotat vedr. vurdering av
spørsmål om habilitet og protokollering.
Med dette fremmes saken til behandling i kommunestyret i samsvar med kontrollutvalgets
innstilling.
Side 32 av 36
Sak 48/15
Vurdering:
Rådmannen viser til sin uttalelse i brev av 03.08.2015 som følger som vedlegg til
revisjonsnotatet, og finner i den forbindelse grunn til å understreke at protokolleringen av
behandlingen av den angjeldende saken som en interpellasjon er i samsvar med den faktiske
møtebehandlingen som skjedde i kommunestyrets møte 13.04.2015. For øvrig har ikke
rådmannen noen tilføyelser til saken.
Side 33 av 36
Sak 49/15
REFERATSAKER KOMMUNESTYRETS MØTE 07.09.2015
Saksbehandler:
Knut Viset
Arkivsaksnr.:
15/1263
Saksnr.: Utvalg
49/15
Kommunestyret
Arkiv: 033
Møtedato
07.09.2015
Innstilling:
Kommunestyret tar referatsakene til etterretning.
Vedlegg:


Protokoll fra kommunestyrets møte 22.06.2015 (finnes på iPad)
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 25.08.2015
Bakgrunn:
Det fremmes følgende referatsaker til behandling:
1. Protokoll fra kommunestyrets møte 22.06.2015
2. Protokoll fra møte i kontrollutvalget 25.08.2015
Vurdering:
Rådmannen har ingen tilføyelser til referatsakene
Side 34 av 36
Sak 50/15
AVHENDING AV HOV-KLINIKKEN
Saksbehandler:
Nils Hesthagen
Arkiv: 610 &50
Arkivsaksnr.:
§23
15/1210
Unntatt offentlig ofl §23 Ofl
Saksnr.: Utvalg
106/15
Formannskapet
Møtedato
26.08.2015
50/15
07.09.2015
Kommunestyret
Innstilling:
1. Kommunestyret vedtar å frafalle retten til å tre inn i høyeste bud ved Sykehuset
Innlandets salg av Klinikken. Grunnlaget for å frafalle retten til å tre inn i høyeste bud er
at kommunen kommer frem til en avtale om kjøp av boligeiendommene Dalgutua 5, 7
og 9 med tilhørende tomteareal. Dette for at kommunen skal kunne få sikre seg
sentrumsnære boliger/leiligheter. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å sluttføre avtalen
innenfor de føringer som fremkom under formannskapets behandling av saken i møte
den 26.08.2015
2. Kjøp av boligeiendommene som er nevnt i pkt. 1, innarbeides i revidert
investeringsbudsjett i tilknytning til behandlingen av 2. tertialrapport.
Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.08.2015 sak 106/15
Behandling:
Da saken er unntatt fra offentlighet, foreslo ordføreren at møtet ble lukket med hjemmel i
kommunelovens § 31 nr. 5. Formannskapet ga tilslutning til ordførerens forslag og møtet ble
lukket under behandlingen av saken.
Saksframlegget ble fremlagt og rådmannen redegjorde nærmere for saken i lukket møte.
Etter en påfølgende debatt ble det fremmet følgende omforent forslag til vedtak som da vil bli
offentligjort gjennom offentliggjøring av protokollen:
Side 35 av 36
Sak 50/15
1. Kommunestyret vedtar å frafalle retten til å tre inn i høyeste bud ved Sykehuset
Innlandets salg av Klinikken. Grunnlaget for å frafalle retten til å tre inn i høyeste bud er
at kommunen kommer frem til en avtale om kjøp av boligeiendommene Dalgutua 5, 7
og 9 med tilhørende tomteareal. Dette for at kommunen skal kunne få sikre seg
sentrumsnære boliger/leiligheter. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å sluttføre avtalen
innenfor de føringer som fremkom under formannskapets behandling av saken i møte
den 26.08.2015
2. Kjøp av boligeiendommene som er nevnt i pkt. 1, innarbeides i revidert
investeringsbudsjett i tilknytning til behandlingen av 2. tertialrapport.
Forslaget ble vedtatt mot to stemmer.
Da formannskapets vedtak vil få budsjettmessige konsekvenser for investeringsbudsjettet, var
det enighet om at saken fremmes for realitetsbehandling i kommunestyrets møte 07.09.2015,
men at selve gjennomgangen av saken blir foretatt i felles komitémøter forut for
kommunestyrets møte samme dag.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar å frafalle retten til å tre inn i høyeste bud ved Sykehuset
Innlandets salg av Klinikken. Grunnlaget for å frafalle retten til å tre inn i høyeste bud er
at kommunen kommer frem til en avtale om kjøp av boligeiendommene Dalgutua 5, 7 og
9 med tilhørende tomteareal. Dette for at kommunen skal kunne få sikre seg
sentrumsnære boliger/leiligheter. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å sluttføre avtalen
innenfor de føringer som fremkom under formannskapets behandling av saken i møte den
26.08.2015
2. Kjøp av boligeiendommene som er nevnt i pkt. 1, innarbeides i revidert
investeringsbudsjett i tilknytning til behandlingen av 2. tertialrapport.
Vedlegg:

Notat fra rådmannen vil bli fremlagt i møtet
Bakgrunn:
Da saksframlegget og øvrige saksopplysninger er unntatt fra offentlighet, vil saksdokumentene
bli fremlagt i planlagt felles komitémøter kl 1200 den 07.09.2015 (jfr. egen innkalling til
komitémøtene).
Side 36 av 36

Similar documents