Presentasjon av Legevakta i Drammensregionen IKS

Comments

Transcription

Presentasjon av Legevakta i Drammensregionen IKS
Presentasjon av
Legevakta i
Drammensregionen IKS
1
Formannskapet DRammen kommune
3.11.2015
Legevakta i Drammensregionen IKS eies
av følgende kommuner:
Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og
Svelvik.
132.000 innbyggere
2
Formannskapet DRammen kommune
3.11.2015
Organisasjonskart
Representantskapskap
Bestående av ordførere fra
eierkommunen
Styre
Daglig leder
Medisinsk
fagsjef
Merkantil og
teknisk stab
Avdelings
sykepleier
Fagutviklingssykepleier
Avd.leder
KAD senger
Avd.leder
Legevakt
Avd.leder
overgreps
mottak
Hva skal en legevakt være?
Helse – og omsorgsloven av 1.1.2012 fastsetter at kommunene er pliktig til å organisere en legevaktordning for å
sikre befolkningen rett til nødvendig helsehjelp.
Forskrift om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus definerer i §11 begrepet kommunal legevaktordning:
”Med kommunal legevaktordning menes en organisert virksomhet som gjennom hele døgnet skal vurdere
henvendelser om øyeblikkelig hjelp, herunder foreta den oppfølging som anses nødvendig. ”
Legevaktordningens oppgaver er gjengitt i §12:
”A) å diagnostisere og behandle akutte medisinske tilstander og sørge for henvisning til spesialisthelsetjenesten
ved behov
B) å vurdere, gi råd og veilede ved henvendelser om øyeblikkelig hjelp.”
4
Formannskapet DRammen kommune
3.11.2015
Legevaktas visjon
5
Formannskapet DRammen kommune
3.11.2015
Legevaktas strategiplan har
følgende fokusområder:
•Utvikling og fornyelse
•Samfunnsaktør og kommunikasjon
•Medarbeidertilfredshet
•Etisk standard og omdømme
6
•Forutsigbar økonomisk styring
Formannskapet DRammen kommune
3.11.2015
Aktivitetsutvikling siste fem år.
Endring i prosent:
Kolonne1
2010
Legekons
Sykebesøk
Lege telefon
Sykepl kons
Sykepl telf
Totalt
2011
38491
253
3257
15282
40079
97362
2012
44637
1387
3456
15776
48362
113618
2013
45480
1927
3202
17874
49200
117683
2014
42455
2116
3230
18646
46796
113243
44151
2333
3860
20775
47685
118804
Endring i %
14,70
822,13
18,51
35,94
18,98
22,02
For 2015 ligger det an til omtrent samme antall konsultasjoner som i 2014, mens sykebesøk fortsetter å øke.
Fra 2004 da selskapet ble opprettet, har aktiviteten økt med ca.70%
Formannskapet DRammen kommune
3.11.2015
7
KAD plasser ved legevakta
•
•
•
•
Et tilbud til pasienter med avklarte problemstillinger, og hvor det ikke er stor fare for forverring av
tilstanden.
Pasientene kan ligge i inntil tre døgn
Legevakta har 7,6 plasser for kommunale akutte døgnplasser
Er en egen avdeling i legevakta hvor det er plass til 9 senger.
•
•
•
•
•
•
Plassene er fordelt på eierkommunene:
Drammen 1 plass
Lier 3,1 plasser( de har sagt opp 2,1 plasser fra 1.juni 2016
Nedre Eiker 1,5 plasser
Sande 1 plass
Svelvik 1 plass.
Formannskapet DRammen kommune
3.11.2015
8
Innleggelser i KAD plasser
på legevaktas døgnpost.
Antall innleggelser etter oppholdets varighet
Kommune
Mindre enn ett døgn
Drammen
54
41
46
35
18
5
3
202
Lier
10
21
17
25
10
2
0
85
Nedre Eiker
10
18
28
24
7
2
0
89
Sande
10
7
13
10
2
4
0
46
Svelvik
5
5
5
5
2
0
0
22
Annen
Totalt
Ett døgn
5
94
To døgn
1
93
Tre døgn
0
109
Fire døgn
Totalt
0
99
Fem døgn
0
39
Mer enn fem døgn
0
13
Antall innleggelser
0
3
Oversikt over innleggelser fra 1.9.2014 – 31.8.2015
Dette gir en beleggsprosent på 34,5%
Formannskapet DRammen kommune
3.11.2015
6
450
9
Overgrepsmottak
•
•
For hele Buskerud fylke
I tillegg kommunene Svelvik, Sande og Jevnaker.
•
Dekker ca 290.000 innbyggere.
•
Egne leger og sykepleiere med spesiell opplæring med vekt på sporsikring
10
Formannskapet DRammen kommune
3.11.2015
Utvikling av økonomien i
legevaktselskapet pr. år
Eiertilskudd
Overgrepsmottaket
Døgnpost
Pasientinntekter
Sum
24 497 583
2 305 464
8 215 044
35 018 091
Kostnader
Resultat
Egenkapital
26 070 216
2 858 481
8 276 500
37 205 197
26 933 616
4 014 732
6 431 956
10 665 442
48 045 746
27 733 140
4 276 802
12 668 088
12 879 457
57 557 487
28 565 148
4 206 819
13 000 000
12 920 000
58 691 967
34 346 800
37 261 300
47 993 300
57 561 200
58691967
671 900
-56 100
52 400
-3 750
2 223 666
2 167 524
2 219 932
2 216 182
-
11
For årene 2011 -2014 vises regnskapstall.
For 2015 vises budsjett
Regnskapstall for 2015 viser så langt et underskudd på kr.412.000
Formannskapet DRammen kommune
3.11.2015
Budsjettutfordringer for 2016
I brev fra Drammen kommune pr.1.9.15 informeres det om at
eierkommunen legger opp til at bidragene til interkommunale selskap
justeres med kommunal deflator på 2,8%.
Eventuelle ekstraordinære forhold håndteres særskilt.
Legevakta har bedt om en slik håndtering.
12
Formannskapet DRammen kommune
3.11.2015
Utfordringer i forhold budsjett 2016
•
•
•
•
•
•
•
Opprettholdelse av pasientinntekter
Deflatorvekst
Inndekking av Lier kommunes tilbaketrekking av 2,1 plasser i KAD senger
Ekstra bevilgning til røntgen
Ekstra bevilgning iht. krav ny akuttforskrift
Ekstra bevilgning til nytt journalsystem
13
Det forutsettes at tilskuddet til overgrepsmottak blir som definert i
budsjettet når ansvaret for dette overføres til helseforetaket fra 1.1.16
Hva har eierne fått uten realvekst
i sine kostnader?
•
•
•
Ny moderne legevakt med utvidet areal og flere funksjoner
– Økning antall legekontor (fra 3 – 5)
– Behandlingsrom (fra 2 – 4)
– 6 observasjonssenger (tidligere 2 )
– ambulansemottak
– politimottak
– smitterom
– gyn.rom / røntgen
– utvidet lab.tjeneste
Personelløkning
– Sykepleiere fra 14,7 – 28,2
– Dagleger (økning fra 1-3)
Ny legevaktbil og en vesentlig styrking av sykebesøksordningen
14
Konsekvenser for legevakta uten
ekstraordinære tilskudd:
•
•
•
•
Ingen investering i røntgen i 2016 – tatt opp i møte med representantskapet.
Nedsatt bemanning på legevaktbilen som vil gi mindre aktiv kjøretid
Ingen mulighet for sykepleiere til utvidelse av sertifikat for å kjøre
uttrykningskjøretøy
Nedsatt bemanning av sykepleiere og leger i legevakta – vil svekke tilbudet, og gi
økt ventetid
15
Formannskapet DRammen kommune
3.11.2015
Ny legevaktbil i 2014.
Nå med mulighet for uttrykning.
Sykepleiere får utvidet sitt sertifikat slik at de kan kjøre
uttrykningskjøretøy.
16
Formannskapet DRammen kommune
3.11.2015
Hvorfor er vi så stolte av
legevakta?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stort sett fornøyde pasienter og pårørende.
Lite klager – 22 hittil i år, ingen alvorlige.
Mange hyggelige tilbakemeldinger fra brukere.
Lite eller ingen negativ medieomtale.
Høy trivsel blant ansatte.
Lavt sykefravær.
”Se til Drammen” – mange besøk og henvendelser fra legevakter fra hele landet.
Godt rykte i legevaktnorge.
Hatt god økonomistyring.
Formannskapet DRammen kommune
3.11.2015
17