Protokoll - Hadsel kommune

Comments

Transcription

Protokoll - Hadsel kommune
Møteprotokoll
Utvalg:
Formannskapet
Dato:
06.11.2015
Møtetid:
10:00 – 14:35
Møtested:
Hadsel rådhus, formannskapssalen
Følgende faste medlemmer møtte:
Parti:
Navn:
Ap:
Siv Dagny Aasvik, Gro-Marith Villadsen, Einar Roger Pettersen, Britt
Solvik
Sp:
Kurt Eirik Jenssen
Frp:
Camilla Skog Rodal
V:
Arne Ivar Mikalsen
Repr. Einar Roger Pettersen ble innvilget permisjon etter PS 142/2015.
Følgende varamedlemmer møtte:
Parti:
Navn:
Ap:
Rayner Skare Lind fra sak 143/2015
Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Ola Morten Teigen, økonomisjef Tommy Løveng Hansen, teknisk sjef Mats Aas
og utvalgssekretær Gerd E. Hanssen.
Møtet ble ledet av ordfører Siv Dagny Aasvik.
Saksliste:
Orienteringer:
 IMDI v/ Roger Solstad
 Trollfjord Kraft v/ Barry Larsen og Hugo Olsen
Saksnr
PS 127/2015
PS 128/2015
PS 129/2015
PS 130/2015
PS 131/2015
PS 132/2015
PS 133/2015
Innhold
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakskart
Referatsaker
Områdereguleringsplan for Stokmarknes sentrum –
1.gangsbehandling, utlegging til offentlig ettersyn
Gnr. 66 bnr. 1, gnr. 105 bnr. 1 (del av) reguleringsplan HØ11, Bergvik masseuttak.
1.gangsbehandling – utlegging til offentlig ettersyn
GBnr 66/41 - Dispensasjon reguleringsplan - Ytre
Lappvik/Bjønnesset
GBnr. 62/78 - Reguleringsplan SM38, Handelsbygg
eiendom AS. Justering av formål til erverv i eksisterende
reguleringsplan. Endelig behandling.
PS 134/2015
PS 135/2015
PS 136/2015
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
137/2015
138/2015
139/2015
140/2015
141/2015
142/2015
143/2015
144/2015
GBnr 66/457 - Dispensasjon fra reguleringsplanens
bestemmelser
Høring - forslag til endringer i plandelen av plan- og
bygningsloven, mv.
Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av
omsorgstjenester
Nedleggelse av 10 langtidsplasser ved Hadsel sykehjem
Tjenesteanalyse for helse- og omsorgstjenesten
Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/2015
Tildeling frie kulturmidler 2015
Bosetting av flyktninger 2016-2019 - ink økt mottak 2015
Eventuell akuttinnkvartering for asylsøkere i Hadsel
Revidering av delegasjonsreglementet
Budsjettkontroll pr 30.09.2015
PS 127/2015 Godkjenning av innkalling
Formannskapet godkjente innkallingen.
PS 128/2015 Godkjenning av sakskart
Formannskapet godkjente sakskart med PS 127 – 144/2015.
PS 129/2015 Referatsaker
Behandling i Formannskapet - 06.11.2015
Formannskapet tok referatsakene til orientering.
RS 40/2015 Innvilget søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning - 24.10.2015,
Kordamen
RS 41/2015 Innvilget skjebevilling - ambulerende bevilling 16.10.2015 - Ronny
Johansen
RS 42/2015 Innvilget søknad om skjenkebevilling, enkelt anledning 31.10.2015 - Røa
AS
RS 43/2015 Svar på søknad om godkjenning av ny daglig leder for serveringsbevillingen
og ny skjenkestyrer ved Møysalen Nasjonalparksenter AS
RS 44/2015 Svar på søknad om skjenkebevilling - enkelt anledning 24.10.2015 Strønstad Helselag
RS 45/2015 Fra fylkesmannen - Status for kommunereformarbeidet og videre prosess
RS 46/2015 Svar fra Fylkesmannen vedr spørsmål om lovligheten av valg av nytt
styremedlem til Hadsel Eiendom KF
RS 47/2015 Svar fra fylkesmannen vedr Klagebehandling - reguleringsplan
Stokmarknes lufthavn Skagen - forlengelse av rullebane - stadfesting av
kommunens vedtak
RS 48/2015 Tilsyn ved Brattåsen steinbrudd fra direktoratet for mineralforvaltning
RS 49/2015 Brattåsen masseuttak - oppfølging av vilkår i forurensningsforskriftens
kapittel 30 — varsel om vedtak
RS 50/2015 Invitasjon til høring om administrasjonssteder i nye politidistrikter
RS 51/2015 Bevaring av Rødskolen på Melbu - varsel om innbyggerinitiativ
PS 130/2015 Områdereguleringsplan for Stokmarknes
sentrum - 1.gangsbehandling, utlegging til offentlig ettersyn
Behandling i Formannskapet - 06.11.2015
Repr Gro-Marith Villadsen, (Ap) satte på vegne av Ap og Sp, fram følgende forslag til
pkt. 2 til rådmannens forslag.
2. Før andre gangs behandling sendes saken til komitè for Utvikling.
Votering:
Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens forslag til vedtak og tilleggsforslaget fra
Ap og Sp.
Vedtak i Formannskapet - 06.11.2015
1. Formannskapet gir sin tilslutning til forslag til områdereguleringsplan for
Stokmarknes sentrum. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker i
henhold til plan- og bygningsloven 2008 § 12-10.
2. Før andre gangs behandling sendes saken til komitè for Utvikling.
PS 131/2015 Gnr. 66 bnr. 1, gnr. 105 bnr. 1 (del av) reguleringsplan HØ11, Bergvik masseuttak.
1.gangsbehandling – utlegging til offentlig ettersyn
Behandling i Formannskapet - 06.11.2015
Repr Gro-Marith Villadsen, Ap satte på vegne av Ap og Sp, fram følgende forslag til pkt.
2 til rådmannens forslag.
2. Før andre gangs behandling sendes saken til komitè for Utvikling.
Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens forslag til vedtak og tilleggsforslaget fra
Ap og Sp.
Vedtak i Formannskapet - 06.11.2015
1. Formannskapet gir sin tilslutning til forslag til detaljreguleringsplan for Bergvik
masseuttak. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker i henhold til
plan- og bygningsloven 2008 § 12-10.
2. Før andre gangs behandling sendes saken til komitè for Utvikling.
PS 132/2015 GBnr 66/41 - Dispensasjon reguleringsplan Ytre Lappvik/Bjønnesset
Behandling i Formannskapet - 06.11.2015
Repr Camilla Skog Rodal, Frp, satte fram følgende forslag til endring i rådmannens
forslag og nytt tilleggsforslag:
Rådmannen innstiller overfor formannskapet å avslå søknad om dispensasjon pr d.d. fra
reguleringsplan SM39 for salg og utbygging av eiendommer på GBnr 64/41 i Ytre
Lappvik/Bjønnesset.
Formannskapet ber om at dispensasjonssøknaden blir fremmet for planutvalget i første
møte i 2016 under forutsetning om at fylket har brakt sin finansiering i orden.
Votering:
Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens forslag med endring og tilleggsforslaget
fra Frp og V.
Vedtak i Formannskapet - 06.11.2015
Rådmannen innstiller overfor formannskapet å avslå søknad om dispensasjon pr d.d. fra
reguleringsplan SM39 for salg og utbygging av eiendommer på GBnr 64/41 i Ytre
Lappvik/Bjønnesset.
Formannskapet ber om at dispensasjonssøknaden blir fremmet for planutvalget i første
møte i 2016 under forutsetning om at fylket har brakt sin finansiering i orden.
PS 133/2015 GBnr. 62/78 - Reguleringsplan SM38,
Handelsbygg eiendom AS. Justering av formål til erverv i
eksisterende reguleringsplan. Endelig behandling.
Behandling i Formannskapet - 06.11.2015
Repr Kurt Jenssen, Sp, satte fra følgende utsettelsesforlag:
Formannskapet deler rådmannens skepsis til å etablere en dagligvarehandel på Myran,
pga at dette kan svekke dagligvarehandelen i sentrum.
På denne bakgrunn bes saken utsatt, og rådmannen bes utrede konsekvensene ved at
en eventuell etablering av dagligvarehandel på Myran. Spesielt utredes hva dette har å
si for utviklingen av Stokmarknes sentrum.
Votering:
Formannskapet vedtok utsettelsesforslaget fra Sp og Ap med 6 stemmer(Ap,Sp,V) mot
1 stemme (Frp)
Vedtak i Formannskapet - 06.11.2015
Formannskapet deler rådmannens skepsis til å etablere en dagligvarehandel på Myran,
pga at dette kan svekke dagligvarehandelen i sentrum.
På denne bakgrunn bes saken utsatt, og rådmannen bes utrede konsekvensene ved at
en eventuell etablering av dagligvarehandel på Myran. Spesielt utredes hva dette har og
si for utviklingen av Stokmarknes sentrum.
PS 134/2015 GBnr 66/457 - Dispensasjon fra
reguleringsplanens bestemmelser
Behandling i Formannskapet - 06.11.2015
Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens forslag til vedtak
Vedtak i Formannskapet - 06.11.2015
Rådmannen tilrår at Byggteam Hadsel AS får føre opp boligene inntil 9 m fra senter
Tømmervikveien og med en gesimshøyde på 7,5 ved å innvilges dispensasjon fra
planbestemmelsene i SM 26 «Del av Tømmervika», jf plan- og bygningsloven § 19-2.
PS 135/2015 Høring - forslag til endringer i plandelen av
plan- og bygningsloven, mv.
Behandling i Formannskapet - 06.11.2015
Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens forslag til vedtak
Vedtak i Formannskapet - 06.11.2015
Planutvalget gir sin tilslutning til forslag til endringer av plandelen i plan og
bygningsloven.
PS 136/2015 Forsøksordning med statlige kriterier og
finansiering av omsorgstjenester
Behandling i Formannskapet - 06.11.2015
Repr Gro-Marith Villadsen, Ap, satte på vegne av Ap og Sp fram nytt forslag til vedtak:
1. Rådmannen bes legge frem en tilleggsutredning til kommunestyret hvor de
økonomiske konsekvensene for andre sektorer i økonomiplanen belyses dersom
man velger å søke på denne forsøksordningen. Eventuelle rammenedtrekk for
andre sektorer som følge av kravene om å opprettholde bevillingene til pleie- og
omsorgssektoren på dagens nivå, må synliggjøres. Det må avklares om det ligger
krav til privatisering i forslaget.
2. Formannskapet vil innkalles til et ekstraordinært møte 12. november for å levere
innstilling til kommunestyret.
Votering:
Ved alternativ votering mellom rådmannens forsalg og det framlagte forslag fra Ap, Sp,
ble forslaget fra AP og Sp vedtatt med 6 stemmer (Ap, Sp, V) mot 1 stemme (Frp).
Vedtak i Formannskapet - 06.11.2015
1. Rådmannen bes legge frem en tilleggsutredning til kommunestyret hvor de
økonomiske konsekvensene for andre sektorer i økonomiplanen belyses dersom
man velger å søke på denne forsøksordningen. Eventuelle rammenedtrekk for
andre sektorer som følge av kravene om å opprettholde bevillingene til pleie- og
omsorgssektoren på dagens nivå, må synliggjøres. Det må avklares om det ligger
krav til privatisering i forslaget.
2. Formannskapet vil innkalles til et ekstraordinært møte 12. november for å levere
innstilling til kommunestyret.
PS 137/2015 Nedleggelse av 10 langtidsplasser ved Hadsel
sykehjem
Behandling i Formannskapet - 06.11.2015
Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens forslag til vedtak
Vedtak i Formannskapet - 06.11.2015
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Vedtak om nedleggelse av til sammen 10 sykehjemsplasser ved Hadsel sykehjem
opprettholdes.
PS 138/2015 Tjenesteanalyse for helse- og omsorgstjenesten
Behandling i Formannskapet - 06.11.2015
Repr Britt Solvik, Ap, la fram følgende oversendelsesforslag på vegne av Ap og Sp:
Formannskapet oversender saken til behandling i komitè for helse/omsorg.
Komitè for helse/omsorg innstiller til kommunestyret.
Votering:
Formannskapet vedtok enstemmig oversendelsesforslaget.
Vedtak i Formannskapet - 06.11.2015
Formannskapet oversender saken til behandling i komitè for helse/omsorg.
Komitè for helse/omsorg innstiller til kommunestyret.
PS 139/2015 Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/2015
Behandling i Formannskapet - 06.11.2015
Repr Britt Solvik, Ap, la fram følgende oversendelsesforslag på vegne av Ap og Sp:
Formannskapet oversender saken til behandling i komitè for Oppvekst.
Komitè for Oppvekst innstiller til kommunestyret.
Votering:
Formannskapet vedtok enstemmig oversendelsesforslaget.
Vedtak i Formannskapet - 06.11.2015
Formannskapet oversender saken til behandling i komitè for Oppvekst.
Komitè for oppvekst innstiller til kommunestyret.
PS 140/2015 Tildeling frie kulturmidler 2015
Behandling i Formannskapet - 06.11.2015
Repr Einar Roger Pettersen, AP, la fram følgende oversendelsesforslag på vegne av Ap
og Sp:
Saken sendes over til komitè for Utvikling for videre behandling der.
Votering:
Formannskapet vedtok enstemmig oversendelsesforslaget
Vedtak i Formannskapet - 06.11.2015
Saken sendes over til komitè for Utvikling for videre behandling der.
PS 141/2015 Bosetting av flyktninger 2016-2019 - ink økt
mottak 2015
Behandling i Formannskapet - 06.11.2015
Repr Einar Roger Pettersen, Ap, satte fram følgende nytt pkt. 5 i rådmanns forslag på
vegne av Ap og Sp:
5. Det skal tilrettelegges for bosetting og integrering i hele kommunen.
Repr Camilla Skog Rodal, Frp, satte fram følgende alternativt forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta:
Kommunestyret vedtar følgende måltall for bosetting av flyktninger i perioden 20162019:
a. 2016:
20 flyktninger, inkludert familiegjenforente
b. 2017:
20 flyktninger, inkludert familiegjenforente
c. 2018:
20 flyktninger, inkludert familiegjenforente
d. 2019:
20 flyktninger, inkludert familiegjenforente
Votering:
Ved alternativ votering mellom rådmanns forslag og forslaget fra Frp, ble rådmannens
forslag vedtatt med 6 stemmer (Ap, Sp, V) mot 1 stemme (Frp)
Forslaget fra Ap og Sp til nytt pkt 5 ble enstemmig vedtatt
Vedtak i Formannskapet - 06.11.2015
Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta:
1. Kommunestyret vedtar at det tilleggsbosettes inntil 5 ekstra flyktninger i 2015
2. Kommunestyret vedtar følgende måltall for bosetting av flyktninger i perioden
2016-2019:
a. 2016:
30 flyktninger, inkludert familiegjenforente
b. 2017:
40 flyktninger, inkludert familiegjenforente
c. 2018:
40 flyktninger, inkludert familiegjenforente
d. 2019:
40 flyktninger, inkludert familiegjenforente
3. Kommunestyret legger til grunn at kommunens arbeid med bosetting av
flyktninger omorganiseres i tråd med fremstilling under «vurderinger»
4. Det avsettes årlig nødvendige midler for fremtidige kostnader til formålet.
5. Det skal tilrettelegges for bosetting og integrering i hele kommunen.
PS 142/2015 Eventuell akuttinnkvartering for asylsøkere i
Hadsel
Behandling i Formannskapet - 06.11.2015
Formannskapet behandlet saken i lukket møte jr. Kommuneloven § 31 5.ledd
under spørsmål fra formannskapet til daglig leder for Hurtigrutens Hus KF og under
påfølgende diskusjon.
Repr Kurt Jenssen, Sp, satte fram følgende forslag til nytt pkt 6 og 7 i 2. pkt i rådmanns
forslag på vegne av Ap og Sp:
6. Forsikringsordning utredes
7. Det legges fram oppdatert budsjett for prosjektet Asylmottak Hurtigrutens Hus KF.
Hurtigrutens Hus KF legger fram forslag/budsjett på utleie hotell-delen til sykehus og
andre inntresenter for aktuell periode.
Repr Camilla Skog Rodal, Frp, satte fra følgende alternativt forslag til vedtak på vegne
av Frp og V:
Formannskapet vedtar å tilslutte seg styret i Hurtigrutens Hus Hadsel KF sin innstilling
om å ikke tilby Hurtigrutens Hus som akuttinnkvartering for asylsøkere. Dette av
forretningsmessige hensyn i forbindelse med avtale inngåing med andre parter.
Votering:
Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og forslaget fra Frp, V, ble
rådmannens forslag vedtatt med 5 semmer (Ap, Sp) mot 2 stemmer (Frp, V)
Forslaget fra Ap, Sp, til nytt pkt 6 og 7 i 2. pkt i rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
Vedtak i Formannskapet - 06.11.2015
1. Forutsatt aksept fra leietakere i Hurtigrutens Hus bes rådmannen forberede
arbeidet med realisering av akuttinnkvartering i samarbeid med UDI, Hurtigrutens
Hus og andre aktører for snarlig etablering i påvente av endelig politisk
behandling i kommunestyret.
2. Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta:
1. Kommunestyret vedtar å tilby Hurtigrutens hus som akuttinnkvartering for
asylsøkere til UDI.
2. Inntekter tilfaller i sin helhet Hurtigrutens Hus KF.
3. Hurtigrutens Hus KF finansierer nødvendig matservering i samarbeid med
eksterne leverandører i tråd med krav i «avtale om drift av akuttinnkvartering
for asylsøkere»
4. Hadsel Kommunes øvrige organisasjon bes administrere, koordinere og
bemanne tilbudet i tråd med aktuelle krav fra UDI.
5. Før endelig avtale inngås skal dette avklares med leietakere i Hurtigrutens
Hus.
6. Forsikringsordning utredes.
7. Det legges fram oppdatert budsjett for prosjektet «Asylmottak Hurtigrutens
Hus KF». Hurtigrutens Hus KF legger fram forslag/budsjett på utleie hotelldelen til sykehus og andre inntresenter for aktuell periode.
PS 143/2015 Revidering av delegasjonsreglement
Behandling i Formannskapet - 06.11.2015
Repr. Gro- Marith Villadsen, Ap, la fram følgende forslag:
a. Leder:
b. Medlem:
c. Medlem:
Kurt Eirik Jenssen(Sp)
Einar Roger Pettersen(Ap)
Renate Johnsen (v)
Rådmannens forslag og forslaget fra Ap, ble enstemmig vedtatt
Vedtak i Formannskapet - 06.11.2015
Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta:
1. Det etableres et hurtigarbeidende ad-hoc-utvalg bestående av tre medlemmer
som har som oppgave å levere forslag til endringer i eksisterende
delegasjonsreglement til formannskapets møte 3. desember.
2. Utvalget består av følgende tre medlemmer:
a. Leder:
Kurt Eirik Jenssen (Sp)
b. Medlem:
Einar Roger Pettersen (Ap)
c. Medlem:
Renate Johnsen(V)
3. Rådmannen bes oppnevne en sekretær for utvalget
PS 144/2015 Budsjettkontroll pr. 30.09.2015
Behandling i Formannskapet - 06.11.2015
Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens forslag til vedtak
Vedtak i Formannskapet - 06.11.2015
Formannskapet tar budsjettkontrollen til orientering.
Investeringsrammen for 2015 vedtas redusert med 94,84 mill. kroner gjennom følgende
budsjettreguleringer;
Budsjettendringer
Gjeldende
Nytt
Prosjekt
budsjett
budsjett
Edb-anlegg i hht plan
500 000
Ombygging rådhuset/tannhelsetjenesten
0
Nytt låsesystem rådhuset
500 000
Stokmarknes skole rehabilitering
500 000
Sandnes skole - diverse investeringer
0
Strønstad barnehage
0
Innlandet barnehage
0
Datautstyr hjemmetjenesten
0
Hadsel sykehjem bofellesskap
0
Stomarknes sykehjem - rehabilitering
0
Riarhaugen ventilasjon
125 000
Stokmarknes sykehjem diverse inv.
1 000 000
Hadsel sykehjem diverse inv.
1 000 000
Vernebygg Finnmarken
69 000 000
Hadselhallen
500 000
Børøya industriområde
0
Haug kirkegård
750 000
Miljøgate Stokmarknes
5 500 000
Sentrumsplan Stokmarknes
0
Tankvogn brannvesenet Stokmarknes
500 000
Kommunale veier
2 400 000
Kommunale veier og gatelys
500 000
Sone 7 G RA3 utslipp
0
Regulering Stokmarknes lufthavn
0
Trafikksikkerhetsmidler
2 000 000
Sone 6 overført til sone 5
2 200 000
Renseanlegg Siløya S 8-9
1 000 000
Røyrdalen nytt UV-anlegg
250 000
Vannverk Fiskebøl
7 000 000
Miljøgate Melbu
0
Sone 11 B-C Sandnes
2 800 000
Opparbeidelse av tomter
4 000 000
Ny vannledning Bitterstad
1 000 000
VVA Vestbakken
1 500 000
Fergekai Brottøy
0
Hovedplan avløp
300 000
Vannledning Ongstad - Ånstad
3 000 000
Vannledning Melbu VB
1 500 000
Hovedplan vann
300 000
VVA-anlegg Markedsgata Stokmarknes
3 000 000
VVA-anlegg Ringveien Melbu
1 500 000
VVA-anlegg Kirkegata Melbu
4 900 000
Etablerings-/utbedringslån
0
119 025 000
Endring
1 000 000
3 000 000
0
250 000
600 000
100 000
100 000
25 000
200 000
400 000
0
0
100 000
1 000 000
100 000
200 000
250 000
0
200 000
650 000
2 800 000
300 000
300 000
110 000
500 000
0
0
0
700 000
1 000 000
0
100 000
1 300 000
1 600 000
100 000
0
100 000
0
0
0
0
100 000
7 000 000
500 000
3 000 000
-500 000
-250 000
600 000
100 000
100 000
25 000
200 000
400 000
-125 000
-1 000 000
-900 000
-68 000 000
-400 000
200 000
-500 000
-5 500 000
200 000
150 000
400 000
-200 000
300 000
110 000
-1 500 000
-2 200 000
-1 000 000
-250 000
-6 300 000
1 000 000
-2 800 000
-3 900 000
300 000
100 000
100 000
-300 000
-2 900 000
-1 500 000
-300 000
-3 000 000
-1 500 000
-4 800 000
7 000 000
24 185 000
-94 840 000
Økningen i budsjettet for tankvogn til brannvesenet på Stokmarknes finansieres med
bruk av fond. Alle øvrige reguleringer gjøres som endringer i ubrukte lånemidler.
Møte ble avsluttet med en orientering til formannskapet i lukket møte, jf.
kommunelovens § 31.5.
Siv Dagny Aasvik
ordfører
Gro-Marith Villadsen
Einar Roger Pettersen
Britt Solvik
Kurt E Jenssen
Camilla Skog Rodal
Arne Ivar Mikalsen
Gerd E. Hanssen
utvalgssekretær