VEDTAKSPROTOKOLL - Krødsherad kommune

Comments

Transcription

VEDTAKSPROTOKOLL - Krødsherad kommune
KRØDSHERAD KOMMUNE
VEDTAKSPROTOKOLL
FORMANNSKAPET
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 04.12.2014
Tid: 09:30 – 12:40
Til stede på møtet
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Navn
Olav Skinnes
Per Kristensen
Solveig Sæta
Gustav Kalager
Stian Dybendal
Forfall /Møtt for
Wenche Bjertnes
Fra administrasjon (evt andre)
Rådmann:
Anita Larsen
Kontorleder: Helge Skjeggerud(møtesekretær)
Noresund, 04.12.2014
Olav Skinnes
ordfører
Postadresse:
Besøksadresse:
3536 NORESUND
NORESUND
Telefon:
Telefaks:
9320 0782
3215 0001
SAKSLISTE
Saksnr.
117/14
Arkivsaksnr.
Tittel
14/1004
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 20.11.14
118/14
14/983
HØRING - OPPHEVING AV KONSESJONSLOVEN OG BOPLIKT
119/14
14/227
SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT
120/14
14/254
TOMTEDELINGSPLAN DELFELT M - REGULOERINGSPLAN H2,
KLAGE PÅ VEDTAK OM TOMTEDELINGSPLAN
121/14
14/437
LYSSETTING AV "DEN GAMLE MESTER"
122/14
14/472
INNFØRING AV VANNMÅLER
123/14
14/937
FRAMTIDIG RENSELØSNING - 2014
124/14
14/920
LEIE AV "ENGSETHGARASJEN" FOR OMBYGGING/TILBYGG
125/14
14/955
MØTEKALENDER 2015
126/14
14/481
BUDSJETT 2014- REGULERINGER/JUSTERINGER
127/14
14/972
GEBYR FOR FYRVERKERI OG FEIERTJENESTER 2015
128/14
14/973
VANN OG AVLØP - GEBYRREGULATIV 2015
129/14
14/979
RENOVASJONSGEBYR 2015
130/14
14/991
INVESTERINGSPROSJEKTER - OVERFØRINGER TIL 2015
BUDSJETT OG OPPDEKKING 2014
131/14
14/989
BUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018
132/14
12/161
ENDRING AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I
KRØDSHERAD
133/14
14/844
KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING 2014
134/14
14/954
BETALINGSSATSER - BARNEHAGE
117/14
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 20.11.14
Rådmannens innstilling:
Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å fatte slikt vedtak:
Protokollen fra formannskapets møte 20.11.14 godkjennes.
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Protokollen fra formannskapets møte 20.11.14 godkjennes.
118/14
HØRING - OPPHEVING AV KONSESJONSLOVEN OG BOPLIKT
Rådmannens innstilling:
I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til
kommunestyret:
Krødsherad kommune mener at dagens konsesjonslov bidrar til å ivareta viktige nasjonale verdier
som økt matproduksjon, matvaresikkerhet, bosetting, robuste driftsenheter, en god eierstruktur og
vern av dyrka mark. Vi mener at det kan være fornuftig med enkelte revideringer og forenkling av
konsesjonsloven. Krødsherad kommune er i mot å oppheve hele loven samt reglene om boplikt
uten og grundig ha utredet hvilke konsekvenser dette vil gi. Spesielt er dette viktig mht. hvilke
eierstruktur vi ønsker å ha i landbruket i framtida.
Behandling:
Per Kristensen (H) foreslo følgende:
erstattet av andre regler. Oppheving av konsesj
Forslaget innebærer at erverv av fast eiendom ikke lenger vil være betinget av tillatelse
(konsesjon) fra det offentlige. Forslaget styrker
Ved avstemming oppnådde Kristensens forslag 1 stemme, mens 4 stemmer ble avgitt for
rådmannens innstilling.
Vedtak:
Formannskapets flertall (Skinnes, Sæta, Dybendal og Kalager) innstiller:
Rådmannens innstilling tiltres.
Formannskapets mindretall (Kristensen) innstiller:
Kristensens forslag tiltres.
119/14
SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT
Rådmannens innstilling:
Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å fatte slikt vedtak:
Krødsherad kommune viser til gjeldende kommuneplan og konsesjonsloven og tillater ikke at
Mjelhovd Gaard, gnr. 223, bnr. 20, 21 og 69 blir omgjort til fritidseiendom.
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Krødsherad kommune viser til gjeldende kommuneplan og konsesjonsloven og tillater ikke at
Mjelhovd Gaard, gnr. 223, bnr. 20, 21 og 69 blir omgjort til fritidseiendom.
120/14
TOMTEDELINGSPLAN DELFELT M - REGULERINGSPLAN H2,
KLAGE PÅ VEDTAK OM TOMTEDELINGSPLAN
Rådmannens innstilling:
Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å fatte slikt vedtak:
Klage- utbygging delfelt M, reguleringsplan H2 Norefjell mottatt 31.7.2014 avvises med den
begrunnelse som fremgår av saksutredningen. Klagen oversendes Fylkesmannen i Buskerud for
endelig vedtak.
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Klage- utbygging delfelt M, reguleringsplan H2 Norefjell mottatt 31.7.2014 avvises med den
begrunnelse som fremgår av saksutredningen. Klagen oversendes Fylkesmannen i Buskerud for
endelig vedtak.
121/14
LYSSETTING AV "DEN GAMLE MESTER"
Rådmannens innstilling:
I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til
kommunestyret:
«Den gamle mester» lyssettes med 3 lyspunkt på bakkenivå ihht til tillatelser og vilkår som er gitt
av Fylkeskommunen, Fylkesmannen og Opplysningsvesenets fond.
Det bevilges kr 60 000,- eks mva til gjennomføring av tiltaket. Tiltaket innarbeides i budsjett
2015.
Årlige kostnader til strøm belastes driftsbudsjettet i sektor TNM.
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Dybendal og Kalager) innstiller:
Rådmannens innstilling tiltres.
122/14
INNFØRING AV VANNMÅLER
Rådmannens innstilling:
I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til
kommunestyret:
Målsettingen er at alle bolig- og fritidsboligabonnenter som er tilknyttet og/eller blir tilknyttet
kommunal vannforsyning pålegges å installere vannmåler innen utgangen av 2016.
Følgende prinsipper legges til grunn for anbudsprosess som gjennomføres i 2015:
- For abonnenter som allerede har vannmåler, skiftes disse ut.
- Kommunen anskaffer, eier og er ansvarlig for installering/utskifting av vannmåleren.
- Kommunen inngår avtale med én rørlegger som forestår installeringen.
- Innføringen av vannmålere gjøres uavhengig av E-verket.
-
Abonnenten betaler årlig vannmålerleie. Abonnenten skal ikke betale separat for
installering og/eller selve vannmåleren.
Endelig vedtak om innføring av vannmålere fattes i forbindelse med fastsetting av vannmålerleie,
- i gebyrregulativet for 2016.
Behandling:
Rådmannen endret sin innstilling med følgende:
Siste avsnitt:
Krødsherad kommune vedtar å innføre vannmåler, fastsetting av vannmålerleie blir en del av
gebyrregulativet for 2016.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Dybendal og Kalager) innstiller:
Rådmannens innstilling tiltres.
123/14
FRAMTIDIG RENSELØSNING - 2014
Rådmannens innstilling:
I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til
kommunestyret:
Rådmannen legger frem sak for kommunestyret vedrørende innhold og finansiering av
forprosjektet på første kommunestyre i 2015, basert på alternativet etablering av jordrenseanlegg
på Sandbekk.
Behandling:
Ordfører Olav Skinnes foreslo på vegne av TPBL+H:
 Saken utsettes
 Administrasjonen sender ut skriv til alle husstander innen rimelig tid. Innbyggerne
oppfordres til å sende inn spørsmål til administrasjonen.
 Det avholdes informasjonsmøte på Krøderen primo 2015
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsatt.
124/14
LEIE AV "ENGSETHGARASJEN" FOR OMBYGGING/TILBYGG
Behandling:
Sakspapirer ikke ferdigstilt, settes opp til behandling 18.12.14 kl. 18.15
Vedtak:
Saken utsatt til 18.12.14
125/14
MØTEKALENDER 2015
Rådmannens innstilling:
I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til
kommunestyret:
Det framlagte forslaget vedtas som møtekalender for formannskap og kommunestyre i 2015.
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Dybendal og Kalager) innstiller:
Rådmannens innstilling tiltres.
126/14
BUDSJETT 2014- REGULERINGER/JUSTERINGER
Rådmannens innstilling:
I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til
kommunestyret:

KLP-egenkapitalinnskudd: Tilleggsutgift på kr 83.928,- dekkes med midler fra
Hovedfond investeringer.







Ambulansestasjon: Utgifter i 2014 dekkes av fra disposisjonsfondet.
Integreringstilskudd: Integreringstilskudd mottatt i 2014 går til dekning av utgifter
bokført under sektor NAV. Kommunestyret godkjenner budsjett-reguleringer.
Lønnsreguleringer: Avsatte midler til lønnsoppgjør – kr 2.170.000,- overføres
sektorene som i ovennevnte tabell.
Skjønnsmidler: Tildelte midler – kr 300.000,- budsjettjusteres i sin helhet inn i helseog omsorgsavdelingens sin ramme.
Fordeling avsetning til planlegging - det budsjettreguleres kr. 300.000 fra sektor 1 til
sektor 4.
Øremerkede midler: Rådmannen gis fullmakt til nødvendige reguleringer når det
gjelder øremerkede midler.
Tilstandsvurdering: Vedtatte midler til tilstandsvurdering – kr 300.000,- - godkjennes
overført til bruk i 2015.
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Dybendal og Kalager) innstiller:
Rådmannens innstilling tiltres.
127/14
GEBYR FOR FYRVERKERI OG FEIERTJENESTER 2015
Rådmannens innstilling:
I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til
kommunestyret:
G y
”F
2015
y
fyringsanlegg i Drammen, Krødsherad, Lier, Nedre Eiker, Sande, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker
”
Gebyr for fyrverkeri
”G y
y
2015”
Gebyrsatsene gjøres gjeldende fra 01.01.15.
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Dybendal og Kalager) innstiller:
Rådmannens innstilling tiltres.
128/14
VANN OG AVLØP - GEBYRREGULATIV 2015
Rådmannens innstilling:
I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til
kommunestyret:
Vann- og avløpsgebyr 2015 Krødsherad kommune, datert 23.11.14, vedtas med virkning fra
01.01.15.
Gebyrsatsene kunngjøres på kommunens hjemmeside.
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Dybendal og Kalager) innstiller:
Rådmannens innstilling tiltres.
129/14
RENOVASJONSGEBYR 2015
Rådmannens innstilling:
I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til
kommunestyret:
Renovasjonsgebyr for boliger 2015: kr 2 630 eks.mva.
Renovasjonsgebyr for fritidsboliger 2015: kr 1 184 eks.mva.
De nye gebyrsatsene gjøres gjeldende fra 01.01.2015 og kunngjøres på kommunens hjemmeside.
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Dybendal og Kalager) innstiller:
Rådmannens innstilling tiltres.
130/14
INVESTERINGSPROSJEKTER - OVERFØRINGER TIL 2015
BUDSJETT OG OPPDEKKING 2014
Rådmannens innstilling:
I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til
kommunestyret:
Rådmannens forslag iht. saksframlegget under hvert prosjektnummer, herunder overføringer til 2015 samt
finansieringer i 2014, tiltres.
Overførte midler reguleres ut av budsjettet for 2014 og inn i budsjettet for 2015.
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Dybendal og Kalager) innstiller:
Rådmannens innstilling tiltres.
131/14
BUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018
Rådmannens innstilling:
Rådmannen viser til foranstående og vedlagte budsjettskjemaer 1A og 1B, 2A og 2B, samt
eget hefte med budsjettkommentarer, og foreslår at formannskapet fremmer følgende
innstilling overfor kommunestyret.
1. Forslag til årsbudsjett for Krødsherad kommune 2015 vedtas i samsvar med vedlagte
budsjettskjemaer. Kommentardelen vedtas som førende for årsbudsjettet.
Administrasjonen gis i oppdrag å gjennomføre de tiltak som fremgår av budsjettet.
2. Forslag til økonomiplan for perioden 2015 – 2018 vedtas og justeres i forhold til evt.
endringer vedtatt for årsbudsjett 2015. Kommentardelen er retningsgivende for
økonomiplanen.
3. Ved beregning at inntekts- og formuesskatt til kommunen for 2015 benyttes den høyeste
sats som måtte bli bestemt av Stortinget.
4. Eiendomsskatt.
I medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 videreføres utskriving av eiendomsskatt på
verker og bruk i hele kommunen. Den generelle skattesatsen
som gjelder er 7 promille.
Eiendomsskatten skal betales i to terminer.
Ved taksering utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte
skattevedtekter
5. Avgifter og betalingssatser reguleres i tråd med vedlegg og enkeltsaker.
Øvrige avgifter reguleres i henhold til konsumprisindeksen.
6. Ordføreren, gis i samråd med rådmannen, fullmakt til å forplikte kommunen økonomisk,
begrenset oppad til kr. 200.000,- årlig, i forbindelse med tiltaksarbeid. Melding om saken,
samt forslag til dekning, skal legges fram for formannskap/kommunestyre i etterkant.
7. Rådmannen bemyndiges til å foreta nødvendige uforutsette reparasjoner eller utskifting av
utstyr. Fullmakten er begrenset oppad til kr. 100.000 totalt for året. Dekning skjer fra
disposisjonsfondet hvis dette er mulig, hvis ikke legges saken om dekning fram for
kommunestyret i etterkant.
8. Tertialvise regnskaps- og finansforvaltningsrapporter forelegges
formannskap/kommunestyret. For øvrig holdes formannskapet månedlig orientert om den
økonomiske utviklingen.
9. Oppsparte midler innenfor sektorens totalramme kan forventes overført gitt at
kommunens totalresultat går i balanse.
10. For øvrig gjelder delegeringsreglementets bestemmelser.
11. Kommunestyret vurderer kommunens likviditet som tilfredsstillende. Det foretas ny
vurdering av likviditetsgraden i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for 2014.
12. Lånene tas opp med en vektet avdragstid på 20 år. VA lån tas opp med en avdragstid i tråd
med levetid for investeringene som legges til grunn i selvkostberegningene.
13. Sak vedrørende skolestruktur m.v. legges fram for kommunestyret i begynnelsen av 2015
og eventuelle budsjettmessige konsekvenser tas med i saken.
14. Endringer i korttids/langtidsplasser og andre tiltak og organisasjonsmessige endringer i
omsorgssektoren gjennomføres i tråd med administrativt prosjekt. Det legges til grunn en
fortsatt videre god prosess i forhold til brukere, pårørende, verger og ansatte.
15. Videre utnyttelse/investeringer i sykehjemmet utredes herunder muligheter for statlig
finansiering. Politisk gruppe nedsatt av kommunestyret fungerer som styringsgruppe for
prosjektet. Innstillingen legges fram for kommunestyret før neste års budsjett.
16. Boligsosial handlingsprogram legges fram vårhalvåret 2015. Det vurderes som en del av
dette arbeidet muligheten for salg av deler av dagens utleieboliger og om man bør erstatte
deler av bygningsmassen med nybygg jfr, Husbankens virkemiddelapparat.
17. Tidligere bygg som har vært benyttet til barnehage søkes omgjort til bolig/bruksendring.
Det gjøres en vurdering av bygningsmessige endringer i forhold til tilrettelegging for
utleie. Utleie forutsetter at dette gir kostnadsdekkende leie eventuelt vurderes salg. Det
innhentes også en prisvurdering i forhold til salg av eiendommene.
Behandling:
Gustav Kalager foreslo på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringer/ tillegg til
rådmannens forslag for budsjett 2015:
Rådmannens innstilling tiltres med følgende endringer/tillegg:
Sektor oppvekst netto kutt på kr. 700.000
Sektor omsorg netto kutt på kr. 1.000.000
Inndekning:
Premieavvik kr. 450.000
Oppfølging kommuneplan kr. 250.000
Økt skatteanslag kr. 600.000
Budsjettskjemaene endres i tråd med dette.
Rådmannens pkt. 4 tillegges følgende angående eiendomsskatt:
Med bakgrunn i de store nedskjæringene som må gjøres i sektorene for 2015 og ytterligere
nedskjæringer for 2016, 2017 og 2018 samt de store organisatoriske- og strukturelle endringer
som kan bli nødvendig i årene som kommer, foreslås det å utrede eiendomsskatt. Rådmannen
pålegges å utrede eiendomsskatt på hus og hytter før budsjett for 2016 legges fram. Etter at
utredningen foreligger må det tas stilling til om eiendomsskatt skal innføres.
Det tas kontakt med Sigdal kommune, som er i gang med utredning av dette for å kunne dra nytte
av hverandres utredningsarbeid.
Nytt pkt. 14:
Endringer i korttids-/langtidsplasser innenfor omsorgssektoren gjennomføres. Andre tiltak og
organisasjonsmessige endringer i sektoren utredes i samarbeid med formannskap7kommunestyre
(det nedsatte utvalget). Alle innspill fra brukere, pårørende, verger, primærkontakter, eldreråd og
ansatte legges fram for politisk vurdering (det nedsatte utvalget)
Andre punkter vedtas uendret i forhold til rådmannens innstilling.
Ved avstemming oppnådde rådmannens innstilling 3 stemmer, mens 2 stemmer ble avgitt for
representanten Kalagers forslag.
Vedtak:
Formannskapets flertall (Skinnes, Kristensen og Sæta,) innstiller:
Rådmannens innstilling tiltres.
Formannskapets mindretall (Dybendal og Kalager) innstiller:
Representanten Kalagers forslag tiltres.
132/14
ENDRING AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I
KRØDSHERAD
Rådmannens innstilling:
I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til
kommunestyret:
Punkt 4 om bemanning i Vedtekter for kommunale barnehager i Krødsherad endres til:
Barnehagens grunnbemanning skal være tilstrekkelig til at personalet kan drive en forsvarlig og
god virksomhet i tråd med barnehagens formål. Den pedagogiske bemanningen skal være i
samsvar med § 1 i Forskrift om pedagogisk bemanning.
Bemanning ut over grunnbemanningen kan vurderes ved store og særlig krevende barnegrupper.
Styrer er faglig, pedagogisk og administrativ leder av virksomheten i samsvar med
barnehagelovens § 17. Styrer er også personalleder i barnehagen.
Avdelingene ledes av pedagogiske ledere med kompetanse i samsvar med barnehagelovens § 18.
Personalet har taushetsplikt, og ansatte må legge fram tilfredsstillende politiattest.
Behandling:
Gustav Kalager (AP) foreslo følgende endring:
Det skal stå skal i stedet for kan i andre avsnitt
Innstillingen med endring enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Dybendal og Kalager) innstiller:
Rådmannens innstilling tiltres.
133/14
KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING 2014
Rådmannens innstilling:
I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til
kommunestyret:
Ved rullering av Krødsherads Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet vedtas følgende
prioriteringsliste for søknader om spillemidler for 2015.
Prioritet Anlegg
Søker
Totalkostnad
Søknadssum
1
Rehabilitering
Krødsherad
svømmehall
kommune
Noresund
2
Hinderløype på
Krødsherad
88.000 kr
44.000 kr
Krøderen
Idrettslag
3
Rehabilitering
Krødsherad
1 600.000 kr
534.000 kr
lysløype Noresund
Idrettslag
4
Rehabilitering av
Krødsherad
Krøderen idrettsplass. kommune
For 2015 sendes fra Krødsherad kommune søknad om spillemidler til Hinderløype på Krøderen.
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Dybendal og Kalager) innstiller:
Rådmannens innstilling tiltres.
134/14
BETALINGSSATSER - BARNEHAGE
Rådmannens innstilling:
I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til
kommunestyret:
Månedlig foreldrebetaling i kommunale barnehager fra og med 01.05.2015 fastsettes til:
 For 5 dager pr. uke: 2.580 kr (makspris)
 For 4 dager pr. uke: 2.170 kr
 For 3 dager pr. uke: 1.725 kr
Søskenmoderasjon: 30 % for første søsken, 50 % for de neste.
For kjøp av enkeltdager: 260 kr pr. dag
Sentralt fastsatte moderasjonsordninger kommer i tillegg.
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Dybendal og Kalager) innstiller:
Rådmannens innstilling tiltres.