In 114-2012

Comments

Transcription

In 114-2012
In 114/2012
Pristop In 120/2012
Pristop In 69/2014
O D R E D B A
Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni zadevi upnika MARIJA STOPINŠEK, ULICA SLAVKA
ROŽANCA16, KRŠKO, ki ga zastopa odv. Drago Šribar iz Krškega in ANTON KOS, ANTON
KOS ML., KOS TATJANA, vsi stanujoči Cesta 4. julija 17 a, Krško, ki jih zastopa odv. Klavdija
Kerin iz Krškega ter RUNOVEC MARTA, CANKARJEVA ULICA 3 A, KRŠKO, ki jo zastopa
odv. Zoran Dular iz Krškega, zoper dolžnika RUNOVEC IVANA, OB POTOKU 9, KRŠKO,
zaradi izterjave 19.690,28 €, 30.879,67 € spp in 55.000,00 € spp
odreja:
Dne 16.6.2016, ob 8.50 uri
I.nadstropje Okrajnega sodišča v Krškem, soba 101
prvo javno dražbo
dolžniku lastnih nepremičnin
- celotna parc.št. 80/1 k.o. 1316-Stara vas, v ocen.oz.izkl.ceni 8.350,48 €, varščina 835,05 €,
povišek 500,00 €;
- celotna parc.št. 82/1 k.o. 1316-Stara vas, v ocen.oz.izkl.ceni 5.133,46 €, varščina 513,34 €,
povišek 500,00 €;
- celotna parc.št. 42/0 k.o. 1317-Stari grad, v ocen.oz.izkl.ceni 4.339,24 €, varščina 433,92 €,
povišek 500,00 €;
- celotna parc.št. 649/0 k.o. 1317-Stari grad, v ocen.oz.izkl.ceni 1.335,65 €, varščina 133,56 €,
100,00 €;
- celotne parc.št. 719/0, 720/0, 742/0 vse k.o. 1312-Pleterje, v ocen.oz.izkl.ceni 10.754,87 €,
varščina 1.075,49 €, povišek 500,00 €;
- celotna parc.št. 501/0 k.o. 1314-Sremič, v ocen.oz.izkl.ceni 9.073,78 €, varščina 907,38 €,
povišek 500,00 €;
- 1/2 parc.št. 948/0 k.o. Anovec, v ocen.oz.izkl.ceni 356,60 €, varščina 35,66 €, povišek 50,00 €;
- 1/2 parc.št. 946/1 k.o. 1313-Anovec, v ocen.oz.izkl.ceni 331,21€, varščina 33,12 €, povišek 50,00
€;
- 1/2 parc.št. 949/0 k.o. 1313-Anovec, v ocen.oz.izkl.ceni1.697,73 €, varščina 169,77 €, povišek
100,00 €;
- 1/2 parc.št. 950/0 in 953/1 obe k.o. 1313-Anovec, v ocen.oz.izkl.ceni 1.227,00 €, varščina 122,70
€, povišek 100,00 €;
- 1/2 parc.št. 953/2 k.o. 1313-Anovec, v ocen.oz.izkl.ceni 1.821,04 €, varščina 182,10 €, povišek
100,00 €,
- 1/2 parc.št. 953/3 k.o. 1313-Anovec, v ocen.oz.izkl.ceni 1.189,04 €, varščina 118,90 €, povišek
100,00 €;
- 1/2 parc.št. 944/1 k.o. 1313-Anovec, v ocen.oz.izkl.ceni 32.299,02 €, varščina 3.229,90 €,
povišek 1.000,00 €;
- 1/2 parc.št. 944/2 k.o. 1313-Anovec, v ocen.oz.izkl.ceni 19.80 €, varščina 1,98 €, povišek 1,00 €,
- 1/2 parc.št. 945/2 k.o. 1313-Anovec, v ocen.oz.izkl.ceni 310,20 €, varščina 31,02 €, povišek
50,00 €;
- 1/2 parc.št.945/7 k.o. 1313-Anovec, v ocen.oz.izkl.ceni 20.305,78 €, varščina 2.030,58 €, povišek
1.000,00 €;
- 1/2 parc.št. 945/8 k.o. 1313-Anovec, v ocen.oz.izkl.ceni 2.356,64 €, varščina 235,66 €, povišek
100,00 €
oziroma v skupni ocen.oz.izkl.ceni vseh dolžniku lastnih nepremičnin v višini 100.901,54 €, za
skupno varščino 10.090,15 €, skupni povišek 2.000,00 €.
Tržna vrednost nepremičnin je bila ugotovljena s sklepom opr.št. In 120/2012 z dne 30.9.2015.
Nepremičnine se prodajajo kot celota, v kolikor ne bo zainteresiranega kupca za nakup celote, pa bo
prodaja nepremičnin po posameznih parcelah.
Znesek varščin posamezne parcele oziroma znesek varščine vseh parcel skupaj, se plača na račun
Okrožnega sodišča v Krškem , koda namena plačila: ADVA, namen plačila In 114/2012, BIC banka
prejemnika: BSLJSI2X, IBAN SI56 01100-6960422340, referenca SI00 3298-114-2012, in sicer se
le-ta plača najmanj 3 delovne dni pred datumom razpisane dražbe.
Šteje se, da so osebe, ki plačajo varščino, podale ponudbo, od katere ne morejo na sami dražbi
odstopiti.
Na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za nakup nepremičnin v
RS in se izkažejo s potrdilom o vplačani varščini, kot je le-to navedeno zgoraj.
Pooblaščenec pravne osebe, ki nastopa kot kupec mora predložiti izpisek iz sodnega registra
oziroma izpisek iz katerega je razvidno, da je pravna oseba registrirana in pa pooblastilo, če ni
zakoniti zastopnik pravne osebe.
V primeru, da so kupci tuji državljani, se morajo na sodišču javiti najmanj 3 dni pred dnevom
razpisane dražbe.
Na predlog, ki mora biti vložen najpozneje 8 dni pred prodajnim narokom, sodišče ponovno ugotovi
vrednost nepremičnine, če stranka s predložitvijo mnenja sodnega cenilca o tržni vrednosti
nepremičnine verjetno izkaže, da se je vrednost nepremičnine od prejšnje ugotovitve vrednosti do
dneva prodaje precej spremenila (4.odst. 178.čl. Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ)
Predkupni upravičenci imajo prednost pred najugodnejšim ponudnikom, če takoj po končani
dražbi izjavijo, da kupujejo nepremičnino pod enakimi pogoji in če najpozneje tri delovne
dni pred dražbo položijo varščino (1.odst. 182. čl. ZIZ)
Osebe, ki bi uveljavljale po zakonu obstoječo predkupno pravico (solastniki, kmetje...) morajo
le-to na javni dražbi izkazati z ustreznimi listinami.
Kupec nepremičnine, bo pisno pozvan na plačilo kupnine, skupaj s sklepom o domiku, pri kateri se
že plačana varščina všteje v preostali del plačila kupnine.
Kupec mora položiti kupnino v roku 15 dni na račun Okrožnega sodišča v Krškem, koda namena
plačila: ADVA, namen plačila In 114/2012, BIC banka prejemnika: BSLJSI2X, IBAN SI56 011006960422340, referenca SI00 3298-114-2012.
-2-
Če kupec v določenem roku ne položi kupnine, se mu položena varščina ne vrne, sodišče pa na
predlog upnika in glede na okoliščine prodaje pozove na plačilo kupnine drugega oziroma naslednje
najboljše kupce, ki v to privolijo in dajo izjavo iz 4.odst. 189.čl.tega zakona ter jim določi rok za
položitev kupnine ali pa prodajo s sklepom razveljavi in določi novo prodajo.
Po položitvi kupnine, bo sodišče izdalo sklep o izročitvi nepremičnine kupcu in po pravnomočnosti
sklepa odredilo v zemljiški knjigi vpis lastninske pravice na kupca in izbris pravic in bremen, za
katere bo tako določeno že v sklepu o domiku.
Dražbene pogoje in listine, ki se tičejo nepremičnin , ki so predmet prodaje, smejo tisti, ki
nameravajo nastopiti kot kupec pregledati na sodišču med rednimi uradnimi urami.
Upnik sme odredbo o prodaji nepremičnin objaviti v sredstvih javnega obveščanja. Stroški objave
bremenijo upnika.
Tistemu, ki se zanima za nakup nepremičnin, sodišče na njegovo zahtevo in stroške dovoli, da si jih
ogleda. Zahtevo za dovolitev ogleda je potrebno vložiti pri tukajšnjem sodišču do dne 31.5.2016..
Sodišče bo čas in način ogleda določilo s posebno odredbo.
Okrajno sodišče v Krškem
Dne, 10.5.2016
Pripravila:
Sodniška pomočnica: Čepin Renata˛
Okrajna sodnica: Milena Ahačič Pirc
-3-

Similar documents