97. redna seja Vlade RS - Vlada Republike Slovenije

Comments

Transcription

97. redna seja Vlade RS - Vlada Republike Slovenije
Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana
T: +386 1 478 26 30
E: [email protected]
www.ukom.gov.si, www.vlada.si
SPOROČILO ZA JAVNOST
Ljubljana, 21. julij 2016
97. redna seja Vlade RS
Vlada se je seznanila s Poročilom Komisije Vlade Republike Slovenije za preprečevanje
dela in zaposlovanja na črno
Vlada RS se je na današnji redni seji seznanila s Poročilom Komisije Vlade Republike
Slovenije za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno o dejavnostih in učinkih
preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2015.
Komisija Vlade RS na podlagi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno enkrat
letno pripravi poročilo o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno ter
poroča o izvajanju in učinkih tega zakona Ekonomsko-socialnemu svetu, Vladi Republike
Slovenije in Inšpekcijskemu svetu Republike Slovenije. V poročilu so predstavljene
spremembe in dopolnitve zakonskih in podzakonskih predpisov, ki se neposredno ali posredno
nanašajo na delo in zaposlovanje na črno. Predstavljeni so tudi projekti in dejavnosti
inšpekcijskih služb ter drugih organov na tem področju, skupaj s podatki o številu izvedenih
nadzorov, izrečenih ukrepih in njihovih finančnih učinkih.
Komisija Vlade RS ugotavlja, da je bila večina priporočil iz lanskoletnega poročila realiziranih.
Spremenili so se trije zakoni, ki vplivajo na preprečevanje dela in zaposlovanja na črno.
Nadzorni organi so medsebojno dobro sodelovali. Izvedenih je bilo več koordiniranih akcij
inšpekcijskih služb, med katerimi gre izpostaviti dejavnost pekarn, dejavnost turističnih športnih
storitev, dopolnilne dejavnosti na kmetijah s poudarkom na gostinski dejavnosti na turističnih
kmetijah, prodaja na tržnicah, prodaja sezonskega sadja… Komisija Vlade RS nadzornim in
drugim organom priporoča, naj še naprej pospešeno opravljajo svoje naloge in jim svetuje, da
se nadzori in rezultati teh nadzorov napovedujejo v medijih z namenom opozarjanja na legalno
opravljanje dela in zaposlovanja.
Vir: MDDSZ
Spremenjen program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–
2017
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela Spremenjen program spodbujanja konkurenčnosti
Pomurske regije v obdobju 2010–2017.
Nov program med drugim predvideva javni razpis za spodbujanje novoustanovljenih podjetij, ki
ga bo izvajal Slovenski podjetniški sklad. Gre za javni razpis za izbor operacij, ki ga sofinancira
Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Predmet javnega razpisa je
sofinanciranje (subvencije) operacij novoustanovljenih podjetij, delujočih na problemskih
področjih z visoko brezposelnostjo. Želi se spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na tem
območju. S podporo se bo izboljšalo poslovanje in realizacija razvojnih potencialov z
namenom zniževanja stopnje umrljivosti podjetij v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša
lastna konkurenčnost na domačih oziroma tujih trgih. Cilj te novosti je prispevati k novim
delovnim mestom in zaposlovanju, preko zagona novoustanovljenih podjetij. V ta namen pa so
predvidena tudi sredstva za mikrokredite in ugodne razvojne kredite.
Predvidena višina sredstev, namenjenih spodbujanju začetnih investicij podjetij in ustvarjanju
novih delovnih mest, znaša do 400.000 EUR za leto 2016 in do 400.000 EUR za leto 2017, pri
čemer bo okvirna višina sofinanciranja za upravičenca znašala 20.000 EUR letno.
Prav tako se s spremembami programa na novo uvaja še en del programa Aktivacija mladih
talentov - program za razvoj poslovnih idej in njihov preizkus v praksi. S tem se želi spodbujati
povezovanje mladih (bodočih kadrov) z gospodarstvom. Mladim bo omogočeno neposredno
delo na konkretnem podjetniškem izzivu, s pomočjo katerega se bodo lahko predstavili
podjetjem že v fazi formalnega izobraževanja. Z instrumentom se bo prav tako spodbujalo
kreativne posameznike (talente) in skupine pri iskanju in soustvarjanju novih inovativnih in
tehnološko naravnanih podjetniških zamisli, ki predstavljajo potrebni, vendar ne zadostni pogoj
za povečanje števila podjetij ter povečanje stopnje preživetja podjetij v zgodnji fazi razvoja.
Spremembe programa za spodbujanje konkurenčnosti v Pomurju pa določajo tudi potrebo po
zagotavljanju potrebnih pogojev za uspešno srednje in dolgoročno promocijo regije za
privabljanje tujih in domačih investicij. To se vzpostavlja s projektom Vrata v Pomurje. S
postavitvijo tega infrastrukturnega objekta se vzpostavlja gospodarsko vozlišče Pomurja, ki pa
predstavlja pomemben razvojni moment za dvig konkurenčnosti pomurskega gospodarstva in
prepoznavnosti regije. Kot gospodarsko vozlišče Pomurja bo informacijsko središče
obiskovalcem ponujalo informacije v Pomurju, poslovnežem in potencialnim investitorjem pa
bo s svojimi storitvami nudilo informacije o gospodarskih priložnostih v Pomurju in v Sloveniji.
Cilj gospodarskega vozlišča je privabljanje investitorjev in odpiranje novih delovnih mest v
regiji.
Vir: MGRT
Vlada podprla odgovor ministra Gašperšiča glede interpelacije
Vlada RS se je na današnji seji seznanila z odgovorom na interpelacijo o delu in odgovornosti,
ki je bila vložena zoper ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča in podprla odgovor
ministra. Minister Gašperšič v odgovoru v celoti zavrača kot neutemeljene vse očitke iz
interpelacije, ki jo je zoper njega 23. junija 2016 vložila skupina poslank in poslancev
Državnega zbora RS. V razpravi v državnem zboru bo minister pojasnil utemeljenost in
pravilnost svojih ravnanj in izpodbijal trditve navedene v interpelaciji.
Vir: MzI
Vlada potrdila Zagonski elaborat strateškega razvojnega projekta P11: Prenova in
optimizacija spletnih mest državne uprave
Vlada RS je potrdila Zagonski elaborat strateškega razvojnega projekta P11: Prenova in
optimizacija spletnih mest državne uprave, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa.
Vlada je potrdila nadaljevanje izvedbe projekta. Ministrom nosilnega in sodelujočih ministrstev
in predstojnikom organov v sestavi nalaga, da zagotovijo izvedbe nalog, načrtovanih v
Zagonskem elaboratu iz prejšnje točke, v predvidenem časovnem obdobju ter aktivno
sodelovanje pri reševanju potencialnih zastojev med izvedbo projekta.
Strateški razvojni projekt P11: Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave ima vizijo
vzpostavitve enotno organiziranega in brezhibno delujočega državnega spletnega servisa, ki
bo uporabnikom preko enega mesta omogočal enostaven in hiter dostop do celostnih,
posodobljenih in verodostojnih predstavitvenih informacij o državi, postopkih v zvezi z državo
in do enostavno izvedljivih e-storitev državne uprave.
Celoten projekt poteka do leta 2020. V tem času moramo v okviru projekta vzpostaviti
delovanje enotne uredniške politike v smeri optimizacije dela urednikov, vzpostaviti enoten
zaletni sistem za vnos vsebin (enoten CMS kot horizontalen gradnik spletnih mest državne
uprave) z namenom racionalizacije stroškov razvoja in vzdrževanja različnih sistemov CMS in
poenostavitve procesov urednikovanja ter nadgraditi gov.si v smeri enotne državne spletne
točke in s tem izboljšati uporabniško izkušnjo spletnih vsebin državne uprave.
V Republiki Sloveniji je že vzpostavljen obsežen nabor spletnih mest državne uprave, na
katerih je za prebivalce Slovenije, poslovne subjekte, uporabnike iz tujine, pa tudi za same
organe javne uprave veliko uporabnih informacij in storitev. Spletna mesta ministrstev, vladnih
služb, upravnih enot in večine organov v sestavi so na skupni tehnični platformi in so vizualno
poenotena. Organi državne uprave na spletu primarno komunicirajo prek svojega
predstavitvenega spletnega mesta, informacije pa objavljajo tudi na državnih portalih ter
različnih lastnih in medresorskih projektnih spletnih mestih. Tako je večina informacij državne
uprave objavljena na več mestih. Tovrstna razdrobljenost informacij in njihovo podvajanje na
različnih spletnih mestih vodi v primere napačnih in nekonsistentnih objav, ki nižajo
verodostojnost spletnih mest državne uprave. Trenutno je vsebinska struktura prepuščena
presoji posameznega organa državne uprave ter je zato neenotna in z vidika uporabnika
nepredvidljiva. Uporabnik se na vsakem predstavitvenem spletnem mestu sreča z edinstveno
postavitvijo in kakovostjo vsebin.
Leta 2013 je bila sprejeta Enotna uredniška politika in Enotna uredniška struktura, ki ureja
delovanje državnih spletnih portalov, kar je prvi korak k poenotenju prikaza vsebin državne
uprave. Podobno celovito bo treba pristopiti tudi k urejanju težav ostalih spletnih mest državne
uprave.
Državni splet mora izhajati iz potreb in želja uporabnikov oz. njihovih življenjskih situacij.
Smisel življenjskih dogodkov oziroma področij ni le, da uporabnik hitreje najde iskano vsebino
na spletnem mestu, temveč je bistveno, da se v kombinaciji z nenehnim preizkušanjem
uporabniške izkušnje vsebina znotraj življenjskega dogodka kakovostno razvija neodvisno od
organa oz. resorja, ki je dejansko pristojen za določeno področje.
Vir: MJU
Vlada sprejela nekatere ukrepe glede varovanja predsednika Ruske federacije ob
udeležbi na spominski slovesnosti v počastitev stote obletnice Ruske kapelice pod
Vršičem
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na spominsko slovesnost v počastitev stote
obletnice Ruske kapelice, ki bo potekala 30. julija 2016 pod Vršičem, povabil predsednika
Ruske federacije Vladimirja Putina. Pristojne vladne službe izvajajo vse potrebne aktivnosti,
upoštevaje specifično situacijo udeležbe na najvišji ravni, da zagotovijo varnost in nemoteno,
optimalno delovanje za državljane.
Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela nekatere ukrepe glede varovanja
predsednika Ruske federacije ob udeležbi na spominski slovesnosti v počastitev stote
obletnice Ruske kapelice pod Vršičem. Ti se nanašajo na ureditev zračnega prometa, nudenje
tehnične podpore s strani Slovenske vojske in nudenje oskrbe s strani Uprave Republike
Slovenije za zaščito in reševanje tistim potnikom, ki bi zaradi cestnih zapor, nujnih za varno
izvedbo udeležbe predsednika Putina na slovesnosti, morebiti ostali v zastojih.
Vir: MNZ
Vlada sprejela ugovor na Predlog revizijskega poročila
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela ugovor na Predlog revizijskega poročila zbirna
bilanca stanja Proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2015.
Računsko sodišče Republike Slovenije je 13. julija 2016 Vladi Republike Slovenije,
ministrstvom ter bivšim odgovornim osebam posredovalo Predlog revizijskega poročila zbirna
bilanca stanja Proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2015 z možnostjo, da se vloži
ugovor zoper revizijska razkritja iz predloga revizijskega poročila. Vlada je danes sprejela
ugovor na Predlog revizijskega poročila, ki bo vložen pri Računskemu sodišču RS.
Vir: MF
Vlada se je seznanila s Poročilom o delu Sveta Vlade RS za vprašanja narodnih
skupnosti pripadnikov nekdanje SFRJ v RS za leto 2015
Vlada RS se je na današnji redni seji seznanila s Poročilom o delu Sveta Vlade RS za
vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov nekdanje SFRJ v RS za leto 2015.
Poročilo vsebuje povzetek glavnih aktivnosti, ki jih je v letu 2015 izvedel Svet Vlade RS za
vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v RS.
Vir: MK
Vlada izvedla skupščino Kada
Vlada RS je na današnji redni seji izvedla skupščino Kapitalske družbe in med drugim odločila,
da bilančni dobiček iz leta 2015 v znesku dobrih 84 mio EUR ostane nerazporejen kot
preneseni dobiček.
Vlada je danes izvedla skupščino Kapitalske družbe, na kateri se je med drugim seznanila z
Letnim poročilom za poslovno leto 2015, z mnenjem revizorja in s Poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila ter z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v
letu 2015.
Vlada se je seznanila tudi s Konsolidiranim letnim poročilom Skupine Kad za poslovno leto
2015 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi konsolidiranega letnega poročila. Na podlagi
poročila je vlada podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za delo v poslovnem
letu 2015.
Družba je v letu 2015 ustvarila prihodek v višini 69.743 tisoč EUR, od tega je čisti prihodek od
prodaje v višini 9.553 tisoč EUR in finančni prihodek v višini 60.190 tisoč EUR. Medtem ko so
odhodki v letu 2015 znašali 29.740 tisoč EUR od tega 6.156 tisoč EUR odhodki iz poslovanja
in 22.514 tisoč EUR finančni odhodki. V letu 2015 je bil ustvarjen poslovni izd v višini 37.572
tisoč EUR. Družba ima tako bilančni dobiček na dan 31. 12. 2015 84.321 tisoč EUR.
Vlada je imenovala tudi pooblaščenega revizorja za leto 2016, družbo Deloitte Revizija, ki je
bila izbrana na podlagi razpisa.
Vir: MF
Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih
postopkih ugotavljanja kršitev prava EU
Vlada RS se je na današnji seji seznanila z informacijo o stanju prenosa direktiv v pravni red
Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU.
Informacija v prvem delu vsebuje stanje prenosa direktiv, katerih rok za prenos je že potekel,
vsi predpisi za njihov prenos pa še niso sprejeti oziroma notificirani, in direktiv, katerih rok za
prenos poteče najpozneje 31. 12. 2016. Skupno gre za 44 direktiv, pri čemer je 16 direktiv
takih, katerih rok za prenos je že potekel, vsi predpisi za njihov prenos pa še niso sprejeti
oziroma notificirani, in 28 takih, katerih rok za prenos poteče najpozneje 31. 12. 2016.
V drugem delu informacije so vsebovani postopki ugotavljanja kršitev prava EU (predsodni in
sodni postopki), ki jih je Evropska komisija sprožila zoper Republiko Slovenijo bodisi zaradi
nepravočasnega prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije oziroma zaradi
nenotifikacije nacionalnih predpisov bodisi iz razlogov neizpolnjevanja ali neustreznega
izpolnjevanja drugih obveznosti, ki izhajajo iz pravnega reda EU, in še niso zaključeni.
Na dan 8. 7. 2016 je odprtih 57 postopkov, od katerih se 39 postopkov nanaša na
nepravočasen prenos direktiv v pravni red RS oziroma nenotifikacijo nacionalnih predpisov za
prenos ter 18 na nepravilno implementacijo direktiv in druge kršitve prava EU. Tri zadeve so
predmet postopkov pred Sodiščem Evropske unije.
Vir: SVZ
Prihodnje leto zbirateljski kovanci ob obletnici Majniške deklaracije in uvedbe evra
Vlada RS je na današnji seji izdala uredbo o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih
znamenjih zbirateljskih kovancev ob 100. obletnici Majniške deklaracije, ki jih bo država izdala
leta 2017. Določila je tudi videz spominskega kovanca, ki bo izdan ob 10. obletnici uvedbe
evra v Sloveniji.
Država bo ob 100. obletnici Majniške deklaracije izdala 1000 zlatnikov v skupni nominalni
vrednosti 100.000 evrov, 2000 srebrnikov v skupni vrednosti 60.000 evrov ter 90.500
zbirateljskih dvokovinskih kovancev v skupni vrednosti 271.500 evrov.
Obseg izdaje spominskega kovanca ob 10. obletnici uvedbe evra v Sloveniji je predviden v
višini milijona kovancev.
Država na podlagi zakona o priložnostnih kovancih slednje izdaja ob političnih, zgodovinskih,
znanstvenih, kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih dogodkih, ki so splošnega pomena za
državo ali imajo širši mednarodni pomen.
Vir: MF
Vlada izdala novo uredbo o sodelovanju civilnih strokovnjakov in zmogljivosti v
mednarodnih operacijah na obrambnem področju
Vlada RS je na današnji seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
sodelovanju civilnih strokovnjakov in zmogljivosti v mednarodnih operacijah na obrambnem
področju. Uredba bo objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije.
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sodelovanju civilnih strokovnjakov in
zmogljivosti v mednarodnih operacijah na obrambnem področju širi območje delovanja civilnih
funkcionalnih strokovnjakov, saj poveljstva in drugi organi Nata ter mednarodne organizacije
povprašujejo po strokovnjakih s specifičnimi znanji in usposobljenostjo, to pa narekujejo tudi
obveznosti, sprejete z mednarodnimi pogodbami na obrambnem področju. Tako so v uredbi na
novo opredeljene tudi njihove naloge. Dosedanja časovna omejitev napotitve civilnih
funkcionalnih strokovnjakov je z uredbo podaljšana, in sicer na do največ treh let.
Uredba ostaja v okviru obrambnega področja in ne posega v Zakon o napotitvi oseb v
mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije.
Vir: MO
Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obveznem organiziranju
službe varovanja na javnih prireditvah
Vlada RS je na današnji seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obveznem
organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah (uredba), ki jo objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Novosti, ki jih prinaša uredba:
• zavezanci morajo načrt varovanja, oceno stopnje tveganja in pogodbo hraniti na varovanem
območju, s čimer bodo optimizirani delovni procesi pri izvajanju nadzora,
• izvajalec varovanja mora pri pripravi ocene stopnje tveganja sodelovati tudi z zavezancem in
obratno, s čimer se dviga raven strokovnosti izdelane ocene stopnje tveganja,
• nekoliko je spremenjena nomotehnična opredelitev števila varnostnikov glede na število
obiskovalcev na varovanem območju, saj je sedanja opredelitev omogočala različna
tolmačenja,
• na novo je določena obveznost zavezanca, da z izvajalcem varovanja zagotovi sprotno
spremljanje števila obiskovalcev, saj subjekt, ki bi to izvajal, ni bil posebej opredeljen,
• da bi zagotovili ekonomičnost postopka morajo zavezanci Policiji omogočiti vpogled v načrt
varovanja, saj je Policija dejansko največkrat izvajala aktivnosti na javnih prireditvah,
• višina glob se usklajuje z določbami Zakona o zasebnem varovanju glede na različno vrsto
pravne subjektivitete zavezanca.
Vir: MNZ
Spremenjen Sklep o ustanovitvi Instituta informacijskih znanosti (IZUM)
Vlada RS je sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi IZUM.
V sedaj veljavnem besedilu sklepa sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, IZUM
pridobiva iz državnega proračuna za izvajanje javne službe, s plačili storitev javne službe s
strani uporabnikov in s plačili storitev za trg s strani naročnikov.
S spremenjenim sklepom se dodaja, da IZUM sredstva pridobiva še iz sredstev proračuna
Evropske unije. Nadalje se 14. člen ustanovitvenega akta IZUM spremeni tako, da bo v
drugem odstavku določal, da si IZUM sredstva iz proračuna Republike Slovenije za izvajanje
javne službe zagotovi s pogodbo o izvedbi letnega programa dela in finančnega načrta, ki jo
sklene z ministrstvom, pristojnim za raziskovalno dejavnost.
Vir: MIZŠ
Vlada s soglasjem k zavarovalniški tarifi o taksah in nadomestilih
Vlada RS je na današnji seji dala soglasje k tarifi o taksah in nadomestilih, ki jo je 20. junija
2016 sprejel strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor, sledi pa nekaterim novostim v
zakonu o zavarovalništvu.
Zakon o zavarovalništvu glede na trenutno veljavno tarifo uvaja nekatere nove zadeve, npr.
postopke in dovoljenja, nekatere pa ukinja. Nekaj zadev je tudi podrobneje opredeljenih kot
doslej. Temu je sledila nova tarifa.
Agencija za zavarovalni nadzor je pri določanju novih vrednosti tarif upoštevala oceno,
narejeno na podlagi popisa del in nalog, ki opredeljujejo posamično zadevo, in porabljen čas,
pogostost in kompleksnost zadeve. Prav tako je bila pri izračunih upoštevana urna postavka
agencije.
Agencija je zato zadevam, ki so bolj rutinske narave in tudi najbolj pogoste, znižala število
točk, zahtevnejšim zadevam pa ga je zvišala ali ovrednotila na višji ravni.
Vir: MF
Vlada zavrnila zahtevo za posredovanje odločb Fursa na temo davčnih oaz
Vlada RS je na današnji seji izdala odločbo, s katero je zavrnila zahtevo za posredovanje kopij
odločb 100 pravnim osebam, ki jim je Finančna uprava RS (Furs) odmerila največ davka iz
naslova poslovanja z davčnimi oazami. Ocenila je, da objava podatkov o vpletenih osebah ne
bi doprinesla k sami vrednosti ali pomembnosti teh podatkov za širšo javnost.
Furs je 12. maja 2016 od Anžeta Voha Boštica prejel zahtevo za posredovanje informacij
javnega značaja, in sicer naj bi mu v elektronski obliki posredovali kopije odločb 100 pravnim
osebam, ki so jim odmerili največ davka iz naslova poslovanja z davčnimi oazami. Iz njih naj bi
bili razvidni nazivi pravnih oseb oz. oseb z dejavnostjo, ki jim je Furs odmeril davek.
Voh Boštic je v zahtevi navedel, da obstaja prevladujoč javni interes za razkritje pravnih oseb
iz odločb in da predstavlja odtekanje denarja v davčne oaze breme za družbo, pri čemer so v
luči vedno večjega zavedanja tega problema informacije po njegovem mnenju nedvomno v
interesu javnosti.
Vlada ocenjuje, da objava podatkov o vpletenih osebah ne bi doprinesla k sami vrednosti ali
pomembnosti teh podatkov za širšo javnost, prav tako ne bi tvorno pripomogla k širši javni
razpravi oz. boljši ozaveščenosti javnosti o problemu odtekanja denarja v davčne oaze. K temu
v zadostni meri pripomore vsebina anonimiziranih odločb s pripadajočimi obrazložitvami. Vladi
tudi ni znana praksa splošne objave takšnih odločb s strani domačih ali tujih organov.
Vir: MF
Podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja
državnih cest na območju koncesije št. 3
Vlada RS je na današnji seji izdala odločbo o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske
javne službe rednega vzdrževanja državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije Republike
Slovenije za infrastrukturo, na območju koncesije št. 3, gospodarski družbi CPK, d. d., iz
Kopra. Koncesijsko pogodbo bo z izbranim kandidatom v imenu Republike Slovenije podpisal
direktor Direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko.
Do roka za predložitev vlog, ki je bil določen v razpisni dokumentaciji, sta prispeli dve vlogi, in
sicer vlogi CPK, d. d., in Godina, d. o. o., s partnerjem CVP Inženiring, d. o. o. Strokovna
komisija je v postopku ugotovila, da je vloge kandidata CPK, d. d., popolna in da izpolnjuje vse
zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije javnega naročila. Kandidat je bil pozvan k
pogajanjem o cenah za obračun del rednega vzdrževanja državnih cest. Končna vrednost
ponudbe CPK, d.d., znaša 29.793.945,79 evrov z DDV.
Vir: MzI
Letno poročilo Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence za leto 2015
Vlada RS se je seznanila z letnim poročilom Javne agencije Republike Slovenije za varstvo
konkurence za leto 2015, ki ga je pripravila Javna agencija Republike Slovenije za varstvo
konkurence.
Vlada Republike Slovenije je obravnavala letno poročilo Javne agencije Republike Slovenije za
varstvo konkurence, ki ga je agencija Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo
posredovala 27. maja 2016. Vlada Republike Slovenije ga po seznanitvi posreduje Državnemu
zboru Republike Slovenije.
Svet Javne agencije RS za varstvo konkurence je sicer omenjeno letno poročilo obravnaval in
sprejel 17. maja 2016.
V skladu s 5. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence agencija enkrat letno
poroča o svojem delu Vladi Republike Slovenije in Državnemu zboru Republike Slovenije.
Poročilo za preteklo leto mora Agencija predložiti do 30. junija tekočega leta.
Vir: MGRT
Vlada sprejela poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja
in zatiranja kriminalitete za leto 2015
Vlada RS je na današnji seji sprejela poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu
preprečevanja in zatiranja kriminalitete za leto 2015, ki ga pošlje Državnemu zboru Republike
Slovenije.
Resolucijo o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2012–
2016 je Državni zbor sprejel oktobra 2012, v kateri so določena naslednja področja
preprečevanja in zatiranja kriminalitete: premoženjska kriminaliteta, gospodarska kriminaliteta,
organizirana kriminaliteta in boj proti terorizmu, kibernetska kriminaliteta, prepovedane droge,
mladoletniško nasilje, nasilje v družini, varovanje okolja, pomoč žrtvam kaznivih dejanj, strah
pred kriminaliteto, odvzem premoženjske koristi, obveščevalno vodena policijska dejavnost in
izvrševanje kazenskih sankcij. Znotraj navedenih področij so določene številne strategije
oziroma programi.
Poročilo o izvajanju resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete
je pripravila Komisija za koordinacijo in nadzor nad izvajanjem resolucije, ki je bila
ustanovljena s sklepom vlade maja 2013. Komisija je sprejela izvedbeni načrt in v sodelovanju
s pristojnimi ministrstvi spremljala izvajanje programov in nalog.
Letos je Komisija pristopila k pripravi poročila o izvajanju nalog, v katerem je ugotovila, da so
se programi, zapisani v resoluciji, v večjem delu uresničili. Od 28 načrtovanih programov v letu
2015 je bilo uresničenih 20, delno uresničenih je bilo sedem, neuresničena je ostala ena
naloga.
Vir: MNZ
Vlada sprejela odgovor na opomin Evropske komisije
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na uradni opomin Evropske komisije, ki ga je
Slovenija 27. maja 2016 dobila zaradi zamude pri prenosu sprememb direktive o kolektivnih
naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje, kar zadeva funkcije
depozitarja, plačne politike in sankcije, v nacionalni pravni red.
Slovenija bo določbe direktive v nacionalni pravni red v celoti prenesla z novelo zakona o
investicijskih skladih in družbah za upravljanje. Predlog je že bil v javni obravnavi, in sicer med
26. aprilom in 26. majem 2016, zdaj pa poteka medresorsko usklajevanje.
Vlada bo besedilo predloga zakona po načrtih potrdila na prvi seji po počitnicah, zakon pa bo v
DZ predvidoma sprejet na oktobrski seji.
Vir: MF
Vlada sprejela odgovor na opomin Evropske komisije
Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor na uradni opomin Evropske komisije, ki ga je
Slovenija 27. maja 2016 dobila zaradi zamude pri prenosu direktive o podeljevanju
koncesijskih pogodb v nacionalni pravni red.
Slovenija ima v zakonu o javno-zasebnem partnerstvu in zakonu o gospodarskih javnih
službah že zdaj urejen način podeljevanja koncesij, ki je skladen z določbami omenjene
direktive. V slovenski zakonodaji je neurejena zgolj obveznost, da je nad mejnimi vrednostmi
obvezna objava v uradnih glasilih EU.
Ne glede na delni prenos direktive bo Slovenija njene določbe v nacionalni pravni red prenesla
z novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je v pristojnosti ministrstva za zdravje, in novelo
zakona o gospodarskih javnih službah, ki je v pristojnosti ministrstva za okolje in prostor. S
spremembo prvega zakona bo v slovenski pravni red prenešen del direktive, ki ureja
podeljevanje koncesij za zdravstveno dejavnost, s spremembo slednjega pa preostali del
direktive.
Vir: MF
Vlade sprejela odgovor RS na uradni opomin Evropske komisije o ukrepih za znižanje
stroškov za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti
Vlada RS je sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin
Evropske komisije z dne 23. 3. 2016 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive
2014/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o ukrepih za znižanje
stroškov za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti v pravni red
Republike Slovenije.
V odgovoru Republika Slovenija obvešča Evropsko komisijo, da bo predvidoma do 31. 12.
2016 zagotovila popolni prenos določb Direktive 2014/61/EU v pravni red Republike Slovenije
z novelo veljavnega Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C).
Takoj po objavi ZEKom-1C v Uradnem listu RS bo Slovenija izvedla tudi postopek notifikacije
tega predpisa z vnosom vseh relevantnih podatkov in objavljenega besedila v elektronsko
notifikacijsko bazo Evropske komisije in slednjo seznanila z njegovo vsebino.
Vlada RS se zavezuje, da bo Evropsko komisijo sproti obveščala o napredku pri sprejemanju
ZEKom-1C.
Vir: MIZŠ
Odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske
komisije
Vlada RS je sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin
Evropske komisije št. SG-Greffe (2016)D/6891 zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov za
prenos Direktive 2014/26/EU Evropskega parlamenta in Sveta o kolektivnem upravljanju
avtorske in sorodnih pravic ter izdajanju več ozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za
spletno uporabo na notranjem trgu v pravni red Republike Slovenije (kršitev št. 2016/0466).
Republika Slovenija bo določbe Direktive 2014/26/EU v pravni red Republike Slovenije v celoti
prenesla z Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic, ki ga trenutno
obravnava Državni zbor Republike Slovenije. Predlog zakona določa obvezno kolektivno
upravljanje za najbolj množične primere uporabe avtorskih del, opredeljuje vsebino vloge ter
pogoje za izdajo dovoljenja, vzpostavlja podlago za uvedbo skupnega računa kolektivnih
organizacij, določa pravila delitve avtorskih honorarjev in oblikovanja namenskih skladov,
določa organe upravljanja kolektivne organizacije, določa pravico imetnikov pravic do vpogleda
v dokumente in podatke kolektivne organizacije, vnaša večjo preglednost poslovanja
kolektivnih organizacij z obveščanjem imetnikov pravic, drugih kolektivnih organizacij in
javnosti ter določitvijo enotne oblike in sestave letnega poročila kolektivne organizacije,
natančneje določa sestavo, postopek ter odločanje Sveta za avtorsko pravo, ureja izdajanje
večozemeljskih licenc za spletno uporabo glasbenih del, sistematično določa postopek in
ukrepe nadzornega organa in določa kazenske sankcije kolektivnih organizacij ter pravnih
oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov.
Vir: MGRT
Odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske
komisije
Vlada RS je sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin
Evropske komisije št. SG-Greffe (2016)D/6891 zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov za
prenos Direktive 2014/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta o potrošniških kreditnih
pogodbah za stanovanjske nepremičnine in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2013/36/EU ter
Uredbe (EU) št. 1093/2010 v pravni red Republike Slovenije (kršitev št. 2016/0464).
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je zaradi obveze po prenosu Direktive
2014/17/EU v pravni red Republike Slovenije pripravilo nov predlog Zakona o potrošniških
kreditih, ker bi bilo z novelo trenutno veljavnega Zakona o potrošniških kreditih potrebno
novelirati več kot tretjino zakona, kar pa terja obsežnejše spreminjanje ter tako tudi pripravo
novega zakona. Ministrstvo je v zvezi s predlogom novega zakona izvedlo enomesečno javno
obravnavo, javni posvet in dve medresorski usklajevanji, ker se je zaradi priprave novega
zakona izkazala potreba po dodatnem sodelovanju in usklajevanju z deležniki in resornimi
organi.
Zaradi številnih odprtih vprašanj pri pripravi novega zakona, ki v pravni red Republike Slovenije
delno prenaša določbe Direktive 2014/17/EU tako pri členih, katerih predmet ni prenos
Direktive 2014/17/EU (odstop terjatev, dostop do zbirke osebnih podatkov) kot tudi pri členih,
katerih predmet je prenos Direktive 2014/17/EU v pravni red Republike Slovenije (kredit v tuji
valuti, ocena kreditne sposobnosti, vezava kreditne pogodbe) je Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo 20. junija 2016 posredovalo predlog Zakona o potrošniških kreditih v
obravnavo na Vlado Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na svoji seji 30. junija 2016 določila besedilo predloga Zakona o
potrošniških kreditih ter ga poslala v obravnavo in sprejem v Državni zbor Republike Slovenije.
Glede na navedeno predvidevamo, da bo Državni zbor Republike Slovenije predlog Zakona o
potrošniških kreditih obravnaval po parlamentarnih počitnicah septembra 2016.
Vir: MGRT
Vlada bo Evropski komisiji pojasnila zamudo pri vzpostavljanju fiskalnega sveta
Vlada RS je na današnji seji sprejela pojasnilo v zvezi z nerešenimi vprašanji, ki sta jih glede
uresničevanja pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji
v pismu 19. maja 2016 izpostavila podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis in
evropski komisar Pierre Moscovici. Vprašanja se med drugim nanašajo na zamudo pri
vzpostavitvi fiskalnega sveta.
Ker fiskalni svet še ni bil vzpostavljen, komisija meni, da Slovenija ne izpolnjuje zahtev iz
omenjene pogodbe, ki se nanašajo na vzpostavitev organa, ki bo spremljal izvajanje fiskalnega
pravila. Komisija vlado zato poziva, da se zaveže k čim prejšnji vzpostavitvi fiskalnega sveta
ter poda časovnico nadaljnjega ukrepanja.
Vlada je ob tem spomnila, da prva poziva za izbor predsednika fiskalnega sveta in dveh članov
nista bila uspešna. Na prvi poziv so se prijavili le trije kandidati, pri čemer sta bili dve vlogi
nepopolni, zato je bilo treba poziv ponoviti. Na podlagi drugega poziva je vlada na predlog
ministra za finance v imenovanje DZ predlagala kandidate za predsednika in člana, vendar
nobeden od predlaganih kandidatov ni prejel zadostne dvotretjinske podpore glasov vseh
poslank in poslancev.
Javni poziv je bilo treba zato letos ponoviti. Rok za za prijave se je iztekel 30. junija; vlada ima
po preteku roka za prijave kandidatov 30 dni časa, da DZ v imenovanje predlaga kandidate,
DZ pa ima po predložitvi predloga 30 dni časa, da o njem glasuje.
Ne glede na zamude pri vzpostavitvi fiskalnega sveta, ki niso odvisni od delovanja vlade, pa je
treba poudariti, da vlada in ostali deležniki, ki sodelujejo pri odločanju o javnofinančni politiki,
razpolagajo s številnimi mnenji o njeni ustreznosti, ki jih pripravijo različne mednarodne in
domače institucije, npr. Mednarodni denarni sklad, Organizacija za ekonomsko sodelovanje in
razvoj ter Urad RS za makroekonomske analize in razvoj.
Komisija je izpostavila tudi, da iz zakona o fiskalnem pravilu ne izhaja, da je vlada zavezana k
doseganju srednjeročnega fiskalnega cilja, ki si ga je postavila skladno z določbami pakta za
stabilnost in rast. Minimalno vrednost tega cilja za posamezno državo članico najmanj vsaka tri
leta izračuna komisija, država pa ima možnost, da se zaveže k spoštovanju cilja, višjega od
vrednosti, ki izhaja iz izračuna komisije.
Komisija Sloveniji predlaga, naj se vlada javno zaveže, da bo spoštovala srednjeročni cilj, ki si
ga je sama zadala, in ne zgolj minimalno vrednost tega cilja, ki ga izračuna komisija. Vlada ob
tem poudarja, da je Slovenija sprejela vse pravne podlage, ki ne samo zavezujejo, pač pa
zahtevajo, da vlada v spoštuje srednjeročnega fiskalni cilj.
Za zagotovitev spoštovanja srednjeročnega fiskalnega cilja Slovenija pripravlja tudi nov zakon
o javnih financah, v katerem bodo podrobneje urejeni vsi dokumenti in postopki, h katerim
bodo zavezane institucionalne enote sektorja države pri pripravi svojih proračunov.
Ministrstvo za finance bo pojasnilo posredovalo Evropski komisiji.
Vir: MF
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta o preprečevanju geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi
državljanstva, prebivališča ali sedeža strank na notranjem trgu
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju geografskega blokiranja in drugih
oblik diskriminacije na podlagi državljanstva, prebivališča ali sedeža strank na notranjem trgu
ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES - 9611/16.
Republika Slovenija načeloma podpira in pozdravlja Predlog Uredbe o preprečevanju
geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi državljanstva, prebivališča ali
sedeža strank na notranjem trgu ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive
2009/22/ES, katere namen je preprečevanje diskriminacije potrošnikov, vključno z geografskim
blokiranjem, na podlagi državljanstva, kraja prebivališča ali kraja sedeža pri čezmejnih
trgovinskih poslih med trgovci in potrošniki, povezanimi s prodajo blaga in opravljanjem storitev
v Uniji. Predlagana uredba omogoča boljši dostop do blaga in storitev na enotnem trgu, tako
da se prepreči posredna in neposredna diskriminacija s strani trgovcev, ki umetno delijo trg
glede na prebivališče strank. Slovenski potrošniki so zaradi različne vrste geografskega
blokiranja pogosto prikrajšani za ponudbo storitev in vsebin, ki so na voljo potrošnikom iz
večjih držav.
Vlada Republike Slovenije pošilja Predlog stališča Republike Slovenije iz prejšnje točke na
podlagi 4. člena Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske
unije v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.
Vir: MGRT
RS se strinja s podpisom in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko unijo in
Republiko Filipini o nekaterih vidikih zračnega prometa
Vlada RS je na današnji seji podprla predlog sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije,
in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Filipini o nekaterih vidikih
zračnega prometa.
Evropska komisija je s pogajanji dosegla sporazum o nekaterih vidikih zračnega prometa z
Republiko Filipini, ki je najučinkovitejši instrument, da se vse obstoječe dvostranske
sporazume o zračnem prevozu med državami članicami in Republiko Filipini uskladi s pravom
EU.
Republika Slovenija z Republiko Filipini nima sklenjenega dvostranskega sporazuma. Skladno
s sporazumom pa se spremenijo določbe dvostranskih sporazumov Avstrije, Belgije, Češke
republike, Danske, Švedske, Nemčije, Grčije, Madžarske, Luksemburga in Poljske.
Vir: MzI
Vlada soglaša glede sodelovanja URSZR v Programu za pripravo ocen tveganj in
njihovo kartiranje na območju Zahodnega Balkana
Vlada RS je na današnji seji sprejela soglasje glede sodelovanja Uprave Republike Slovenije
za zaščito in reševanje (URSZR) kot partnerja v konzorciju v projektu zunanje pomoči
Evropske unije – Programu za pripravo ocen tveganj in njihovo kartiranje v Albaniji, Bosni in
Hercegovini, Črni gori, Makedoniji, Kosovu, Srbiji in Turčiji, skupaj s partnerji švedsko Agencijo
za zaščito in pripravljenost (vodilni partner), italijanskim Oddelkom za civilno zaščito, italijansko
raziskovalno agencijo CIMA ter hrvaško Državno upravo za zaščito in reševanje.
Evropska komisija je 7. julija letos zainteresiranim prijaviteljem posredovala razpis za izvedbo
Programa za pripravo ocen tveganj in njihovo kartiranje (IPA Disaster Risk Assessment and
Mapping, IPA DRAM) v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Makedoniji, Kosovu, Srbiji in
Turčiji, v skupni vrednosti treh milijonov evrov.
Program IPA DRAM je namenjen povečanju sposobnosti držav Zahodnega Balkana in Turčije
pri zbiranju podatkov o škodah naravnih nesreč, pri pripravi ocen tveganj in kartiranju tveganj,
pa tudi pri vzpostavitvi elektronskega atlasa tveganj v regiji. Obenem je namenjen zagotovitvi
približevanja in vključevanja držav upravičenk v Mehanizem Civilne zaščite Evropske unije.
Začetek izvajanja triletnega programa je predviden za oktober 2016.
V konzorciju za izvedbo programa bi URSZR sodelovala s švedsko Agencijo za zaščito in
pripravljenost in italijanskim Oddelkom za civilno zaščito, italijansko raziskovalno agencijo
CIMA ter hrvaško Državno upravo za zaščito in reševanje. URSZR bi v projektu predvidoma
sodelovala z dvema do tremi strokovnjaki. Finančna sredstva za delo navedenih vsebinskih
strokovnjakov in za administrativno podporo izvajanju aktivnosti bodo zagotovljena v
proračunu programa IPA DRAM.
Vir: MO
Vlada izdala Uredbo o ratifikaciji Protokola med RS in Črno goro o sodelovanju na
področju izobraževanja
Vlada RS je izdala Uredbo o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost
in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje Črne gore o sodelovanju na
področju izobraževanja, sklenjenega v Podgorici 6. avgusta 2015.
Namen protokola je zagotavljanje ugodnejših pogojev šolanja in študija slovenskih državljanov
v Črni gori in črnogorskih državljanov v Sloveniji, na način, da so jim zagotovljeni enaki pogoji
šolanja in študija glede plačila šolnine, kot veljajo za domače študente in študente držav članic
Evropske unije.
Vir: MZZ
Vlada izdala Uredbo o ratifikaciji Protokola med RS in Republiko Kosovo o sodelovanju
na področju izobraževanja
Vlada RS je izdala Uredbo o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost
in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in tehnologijo
Republike Kosovo o sodelovanju na področju izobraževanja, sklenjenega v Ljubljani 28.
oktobra 2015.
Namen protokola je zagotavljanje ugodnejših pogojev šolanja in študija slovenskih državljanov
na Kosovu in kosovskih državljanov v Sloveniji tako, da so jim zagotovljeni enaki pogoji šolanja
in študija glede plačila šolnine, kot veljajo za domače študente in študente držav članic
Evropske unije.
Vir: MZZ
Podpis Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarski razvoj in
tehnologijo in Vlado Vologodske pokrajine Ruske federacije
Vlada RS se je seznanila z Informacijo o nameravanem podpisu Memoranduma o sodelovanju
med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Vlado Vologodske pokrajine Ruske
federacije.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo namerava podpisati memorandum o
sodelovanju z Vlado Vologodske pokrajine Ruske federacije. Vologodska pokrajina sodi med
severo - zahodne regije Ruske federacije. Na severu meji na Arhangelsk, na zahodu na
Leningrajsko regijo, na jugu pa na Jaroslavsko regijo. Ta pokrajina ima okoli 1,2 milijona
prebivalcev. Glavne gospodarske dejavnosti te pokrajine so jeklarstvo, kemična industrija in
lesna industrija ter živinoreja.
Namen memoranduma je, da se s ciljem krepitve odnosov in sodelovanja čim uspešneje
razvijajo medsebojni gospodarski odnosi in se prispeva h krepitvi zunanje ekonomskih vezi
med Republiko Slovenijo in Vologodsko pokrajino Ruske federacije
V okviru svojih pristojnosti si bosta Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Vlada
Vologodske pokrajine Ruske federacije prizadevala za razvoj in krepitev trgovinsko
gospodarskega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo na vseh področjih s
ciljem prispevati k razvoju. Sodelovanje bo temeljilo na obojestranskih koristih in se bo
uresničevalo pri projektih na področjih, ki predstavljajo medsebojni interes za oba podpisnika.
Podpisnika si bosta izmenjavala informacije o vzpostavitvi in razširitvi neposrednega
sodelovanja med gospodarskimi subjekti, ki so registrirani na območju Republike Slovenije in
Vologodske pokrajine Ruske federacije ne glede na njihovo organizacijsko-pravno obliko.
Spodbujalo se bo organiziranje poslovnih srečanj ter prispevalo k izmenjavi podatkov o
veljavnih zakonodajnih in drugih normativnih pravnih aktih z gospodarskega področja, vključno
z davčnim in investicijskim področjem. Delovna srečanja se bodo organizirala za razpravo o
ustvarjanju ugodnega ozračja za investicije, njihovo pospeševanje ter inovacijsko dejavnost,
razvoju malega in srednje velikega podjetništva, razvoju sodelovanja na področju turizma, in
razvoju sodelovanja med različnimi panogami skladno z osnovnimi usmeritvami
gospodarskega sodelovanja.
Vir: MGRT
Informacija o nameravanem podpisu Dogovora o sodelovanju med Agencijo RS za
okolje in Regionalno agencijo za varstvo okolja Furlanije – Julijske krajine
Vlada RS se je seznanila z Informacijo o nameravanem podpisu Dogovora o sodelovanju med
Agencijo RS za okolje (ARSO) in Regionalno agencijo za varstvo okolja Furlanije – Julijske
krajine (ARPA FVG).
Podpisnici dogovora pričakujeta kratkoročne in srednjeročne pozitivne učinke iz sodelovanja.
Izmenjava podatkov, informacij, znanj in dobrih praks bo prispevala k učinkovitemu delu obeh
deležnikov. Čezmejno sodelovanje pa bo koristno že zaradi dejstva, da procesi v okolju in
naravi nimajo administrativnih meja in je za njihovo poznavanje in obvladovanje informacija z
druge strani meje nujna. Podobne sporazume ima ARSO sklenjene tudi z drugimi sorodnimi
institucijami sosednjih držav.
ARSO in ARPA FVG vsebinsko izvajata številne zelo podobne naloge na nacionalnem
oziroma regionalnem nivoju: meteorološka služba, spremljanje stanje onesnaženosti okolja,
zagotavljanje informacij o okolju za laično in strokovno javnost, implementacija EU
zakonodaje. Pri tem uporabljata enake metode dela kot na primer laboratorijske in terenske
meritve, modelski izračuni, analize in prognoze. V zadnjem obdobju se prijavljata tudi na
razpise razvojnih projektov EU skladov z okoljskimi vsebinami.
Vir: MOP
Vlada potrdila akcijski načrt Ministrstva za zdravje Republike Slovenije in Državne
komisije za zdravje in načrtovanje družine Ljudske republike Kitajske
Vlada RS je izdala Sklep o potrditvi Akcijskega načrta Ministrstva za zdravje Republike
Slovenije in Državne komisije za zdravje in načrtovanje družine Ljudske republike Kitajske na
področju zdravja in medicinskih ved za obdobje 2016–2018, sklenjenega v Suzhouju 20. junija
2016.
Akcijski načrt obsega 7 členov in je bil sklenjen na podlagi Sporazuma o sodelovanju na
področju zdravja in medicine med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike
Kitajske. V 2. členu so navedena prednostna področja sodelovanja. Akcijski načrt v 3. členu
predvideva podporo ustrezni organizaciji pri neposredni izmenjavi in sodelovanju, izmenjavo
strokovnjakov in študijskih skupin zaradi izmenjave izkušenj in izvedbe kratkoročnih programov
sodelovanja, sodelovanje na mednarodnih strokovnih in znanstvenih srečanjih, organiziranih v
državi drugega pogodbenika ter skupna strokovna in znanstvena srečanja. V akcijskem načrtu
so v 4. členu predvidene finančne in tehnične določbe v zvezi z izmenjavami, ki bodo potekale
v okviru tega načrta. Akcijski načrt je sklenjen za obdobje treh let in velja do 31. decembra
2018.
Vir: MZZ
Vlada podprla predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilih
Vlada RS je na današnji seji podprla predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
motornih vozilih, ki ga je Državnemu zboru RS predložila skupina poslank in poslancev s
prvopodpisanim Igorjem Zorčičem, in ga poslala Državnemu zboru RS.
Vlada se strinja z uvedbo evropske definicije kolesa s pomožnim motorjem v besedilo zakona
in s tem jasno postavljeno mejo med mopedi in kolesi s pomožnim motorjem. Enako se strinja
tudi dodajanjem mopedov med izjeme pri pogoju dokazovanja izvora vozila, kot to velja za
starodobnike, traktorje in traktorske priklopnike. Na ta način se bo omogočila registracija vseh
mopedov. Strinja se tudi z dopolnitvijo besedila 50. člena glede rokov za opravljanje tehničnih
pregledov vozil za vozila, ki še niso bila registrirana, njihova starost pa je večja od roka, ko bi
enako registrirano vozilo moralo opraviti tehnični pregled vozila.
Vlada se strinja tudi s postavljenim prehodnim obdobjem, saj je potrebno za realizacijo
sprememb in dopolnitev zakona pripraviti spremembe v podzakonskem aktu in urediti tudi
ostale operativne zadeve za izvedbo vseh določb.
Vir: MzI
Mnenje o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega
prometa
Vlada RS je na današnji seji podprla predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
pravilih cestnega prometa, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina
poslank in poslancev s prvopodpisanim Igorjem Zorčičem, in ga poslala Državnemu zboru
Republike Slovenije.
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa spreminja
pojem kolesa, določa obvezno uporabo zaščitne kolesarske čelade za voznike in potnike na
kolesih do dopolnjenega 18. leta starosti (s čimer se starostni pogoj uporabe zaščitne
kolesarske čelade zvišuje iz starosti 14 let na starost 18 let), določa obvezno uporabo zaščitne
čelade za voznike in potnike na mopedu, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25
km/h (ne glede na starost voznika oziroma potnika) in na novo določa pogoje za udeležbo
mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, v cestnem prometu.
S predlaganim Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa
se, s ciljem večje prometne varnosti, sistemsko rešuje problematika vožnje mopedov, katerih
konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h. Zato Vlada Republike Slovenije podpira
predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa, ki ga je
Državnemu zboru Republike Slovenije.
Vir: MzI
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje Jana Škoberneta v zvezi z
neenakopravnostjo pri razporejenosti zaposlenih v Izpitnih centrih v plačne razrede
Vlada RS je sprejela Odgovor na poslansko vprašanje Jana Škoberneta v zvezi z
neenakopravnostjo pri razporejenosti zaposlenih v Izpitnih centrih v plačne razrede in ga
posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije.
V vprašanju poslanec navaja, da so bili izpitni centri pred reorganizacijo sestavni del upravnih
enot. Kot pravi, so zaposleni v teh izpitnih centrih s prenosom pristojnosti na agencijo ohranili
razporejenost v plačilne razrede, kot so to imeli urejeno v upravnih enotah. Urejeno pa je bilo
različno. Poslanca zanima, kdaj bodo s spremembo zakonodaje razrešene neenakopravnosti,
ki so nastale kot posledica zatečenega stanja.
Vlada ugotavlja, da izpitni centri delujejo v okviru Javne agencije Republike Slovenije za
varnost prometa kot regionalne izpostave te agencije. Zaposleni v izpitnih centrih so javni
uslužbenci, njihov delodajalec je javna agencija, ki je pravna oseba javnega prava in skladno s
Zakonom o javnih uslužbencih (ZJU) in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)
sodi v javni sektor. Direktor javne agencije je skladno z ZJU pristojen za izvrševanje pravic in
dolžnosti delodajalca, kar pomeni, da sklepa pogodbe o zaposlitvi z javnimi uslužbenci za
delovna mesta, določena v sistemizaciji delovnih mest.
Glede na to, da je javna agencija del javnega sektorja, veljajo zanjo vsi predpisi, ki urejajo
plačni sistem javnega sektorja. Upoštevaje navedeno se plača oziroma plačni razred javnemu
uslužbencu določi glede na uvrstitev delovnega mesta v plačni razred ob upoštevanju
doseženih napredovanj.
Javni uslužbenci v izpitnih centrih so bili ob prehodu v plačni sistem javnega sektorja
obravnavani enako kot ostali javni uslužbenci. Pri prehodu v nov plačni sistem je bila izvedena
prevedba plač na način, kot je to določal zakon, kar pomeni, da je bilo za vsakega
posameznega javnega uslužbenca upoštevano njegovo delovno mesto in dosežena
napredovanje v plačnem sistemu pred 1.8.2008. Tudi ob prevzemu javnih uslužbencev, ki
izvajajo naloge izpitnih centrov, iz upravnih enot v Javno agencijo za varnost prometa s 1.
januarjem 2012, so bili javni uslužbenci razporejeni na delovna mesta, določena s
sistemizacijo delovnih mest javne agencije s pravicami, kot so jih imeli pred premestitvijo. V
Zakonu o voznikih je namreč določeno, da javni uslužbenci sklenejo pogodbo o zaposlitvi z
javno agencijo za delovna mesta, določena v aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
javne agencije, pri čemer se prevzamejo vsi zaposleni s pravicami, ki so jih imeli pred
premestitvijo. Različna delovna mesta oziroma razporeditve v plačne razrede so torej
posledica že doseženih plačnih razredov zaradi napredovanj in posledica konkretnih
razporeditev javnih uslužbencev, in sicer glede na izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnih
mest in že doseženih napredovanj, kar pa je, kot je že pojasnjeno, v pristojnosti poslovodnega
organa, torej direktorja agencije, in ne vlade.
Vlada je sicer seznanjena s predlogi glede sprememb v statusu in glede vrednotenja dela
članov in predsednikov izpitnih komisij. Glede na to, da se posredovano poslansko vprašanje
nanaša na plače članov in predsednikov izpitnih komisij, je treba poudariti, da po prehodu na
nov plačni sistem to ni edina tovrstna pobuda.
Ministrstvo za javno upravo že ves čas analizira in ugotavlja pomanjkljivosti in posledice
prehoda na nov plačni sistem ter pripravlja predloge za sistemsko reševanje ugotovljenih
pomanjkljivosti. Pri tem pa je seveda treba posebej opozoriti, da splošno gospodarsko stanje
ter javnofinančne razmere v preteklih letih niso omogočale sprememb v plačnem sistemu v
smeri višjega vrednotenja določenih delovnih mest.
Ne glede na to pa se je vlada v Dogovoru o ukrepih na področju stroškov dela in drugih
ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 zavezala, da bo skupaj s sindikati na podlagi koncepta
za odpravo anomalij glede vrednotenja delovnih mest in nazivov dogovorila način in dinamiko
odprave anomalij plačnega sistema glede vrednotenja delovnih mest in nazivov. Omenjeni
koncept je bil sprejet in sedaj na njegovi podlagi poteka delo medresorske delovne skupine, v
okviru katere bodo obravnavani tudi predlogi glede sprememb vrednotenja delovnih mest v
izpitnih centrih. Zaradi navedenega dogovora torej ni možno ločeno obravnavati posameznih
delovnih mest, kar pomeni, da bodo tudi delovna mesta članov in predsednikov izpitnih komisij
predmet evalvacije plačnega sistema in predmet obravnave v medresorski delovni skupini. Po
mnenju vlade namreč ni možno s spremembo zakona reševati konkretnih primerov na način,
da bi z zakonom določali konkretne plačne razrede ali uvrščali javne uslužbence v plačne
razrede.
Vlada ugotavlja, da je problematiko možno reševati le celovito v okviru sistemskih rešitev na
področju organizacije, sistemizacije delovnih mest in plačnega sistema. Vsak selektiven
pristop bi namreč lahko povzročil neusklajenosti in nesorazmerja znotraj sistema, kar pa ne bi
prispevalo k ustrezni rešitvi problema, ki je izpostavljen v zvezi z javnimi uslužbenci v izpitnih
centrih in njihovimi plačnimi razredi.
Vir: MJU
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Tomaža Lisca v zvezi s
tiskanimi mediji
Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Tomaža Lisca v
zvezi s tiskanimi mediji. Poslanec Tomaž Lisec je Vlado RS zaprosil za informacijo, katere
časopise in revije ter koliko izvodov v tiskani obliki naročajo državne institucije, oziroma za
informacijo o stanju naročenih tiskovin glede na proračunske uporabnike ter stanje naročenih
tiskovin za zadnjih pet let po posameznih proračunskih uporabnikih. Vlada RS je s strani
posameznih ministrstev in njihovih organov v sestavi pridobila želene podatke, ki jih bo v zbirni
tabeli posredovala Državnemu zboru.
Vir: MK
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi s
posledicami britanskega referenduma o odhodu iz EU
Vlada RS je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi s
posledicami britanskega referenduma o odhodu iz EU.
Odločitev državljanov Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (v nadaljevanju:
Združeno kraljestvo) o izstopu iz Evropske unije bo imela gospodarske, finančne in politične
posledice zlasti za Združeno kraljestvo, prav tako pa bo vplivala na Evropsko unijo in s tem v
določenem obsegu tudi na Slovenijo. Vseh posledic ta hip ni mogoče predvideti. Odvisne bodo
med drugim od narave prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom, od procesa in
hitrosti pogajanj o novem odnosu, od enotnosti ostalih držav članic v okviru EU, od morebitne
nadaljnje reforme in konsolidacije EU ter od širših ekonomskih in geopolitičnih učinkov vseh
teh dogajanj.
Pogajanja o izstopu se bodo lahko pričela šele po tem, ko bo Združeno kraljestvo uradno
sporočilo svojo namero o izstopu. Pogajanja, ki jih bodo zelo verjetno spremljali tudi pogovori o
prihodnjem odnosu med Združenim kraljestvom in Unijo, lahko trajajo do dve leti in jih lahko
Evropski svet s soglasjem podaljša. V tem času bodo za Združeno kraljestvo veljale vse
pravice in obveznosti, ki izhajajo iz članstva v Evropski uniji.
Vir: MZZ
Vlada sprejela odgovor na vprašanje poslanca Breznika
Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Franca Breznika v
zvezi z rastjo slovenskega BDP v zadnjih 20 letih.
Vlada je zavrnila očitke poslanca, da rast slovenskega BDP zaostaja za ostalimi evropskimi
državami, predvsem državami nekdanjega vzhodnega bloka. Na podlagi prikazanih vrednosti
BDP na prebivalca v standardih kupne moči je Slovenija v zadnjih 12 letih ohranila prvo mesto
med vsemi novimi članicami EU, ki prihajajo iz Srednje in Vzhodne Evrope. Hkrati je nekoliko
zmanjšala tudi razlike v primerjavi z razvitimi državami. Če je torej Slovenija po vrednosti BDP
na prebivalca v standardih kupne moči v letu 2004 dosegala 85 odstotkov povprečja 28 članic
EU, je v letu 2015 dosegla že 89 odstotkov povprečja EU-28.
Glede načrtovanih ukrepov je vlada poslanca spomnila, da nacionalni reformni program in
dopolnjeni program stabilnosti iz aprila 2016 ponujata konkretne ukrepe za rast gospodarstva
in blaginje Slovenije. Omenjena programa natančno opredeljujeta okvir in cilje ekonomske
politike, ki vključujejo spodbujanje naložb, strukturne reforme in fiskalno odgovornost.
Vir: MF
Vlada ustanovila projektno skupino za izvedbo strateškega razvojnega projekta P11:
Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave
Vlada RS je sprejela Sklep o ustanovitvi in nalogah delovne skupine – projektne skupine za
izvedbo strateškega razvojnega projekta P11: Prenova in optimizacija spletnih mest državne
uprave.
Strateški razvojni projekt P11: Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave ima vizijo
vzpostavitve enotno organiziranega in brezhibno delujočega državnega spletnega servisa, ki
bo uporabnikom preko enega mesta omogočal enostaven in hiter dostop do celostnih,
posodobljenih in verodostojnih predstavitvenih informacij o državi, postopkih v zvezi z državo
in do enostavno izvedljivih e-storitev državne uprave.
Celoten projekt poteka do leta 2020. V tem času moramo v okviru projekta vzpostaviti
delovanje enotne uredniške politike v smeri optimizacije dela urednikov, vzpostaviti enoten
zaletni sistem za vnos vsebin (enoten CMS kot horizontalen gradnik spletnih mest državne
uprave) z namenom racionalizacije stroškov razvoja in vzdrževanja različnih sistemov CMS in
poenostavitve procesov urednikovanja ter nadgraditi gov.si v smeri enotne državne spletne
točke in s tem izboljšati uporabniško izkušnjo spletnih vsebin državne uprave.
Naloge delovne skupine – projektne skupine so:
- izvedba projekta po pripravljenem zagonskem elaboratu projekta;
- skrb za strokovno in pravočasno izvedbo nalog razdelanih v zagonskem elaboratu projekta;
- aktivno sodelovanje pri reševanju morebitnih zastojev za časa izvedbe projekta.
Projektna skupina začne izvajati naloge iz zagonskega elaborata naslednji dan po uveljavitvi
sklepa. Rok za izvedbo projekta je 12.03.2020.
Projektna skupina deluje v naslednji sestavi:
- Tina Kuliš, Urad za razvoj, MJU, vodja
- Matjaž Kek, Oddelek za komunikacijske projekte, UKOM, namestnik vodje
- Blaž Palir, Oddelek za komunikacijske projekte, UKOM, član
- Zdravko Čule, Urad za razvoj, MJU, član
- Vanja Režonja Utenkar, Odnosi z javnostmi, MJU, članica
- Tatjana Mizori Zupan, Direktorat za informatiko, MJU, članica
- Mihael Kalita, Direktorat za informatiko, MJU, član
- Aleš Veršič, Direktorat za informatiko, MJU, član
- Jaka Ferjan, Direktorat za informatiko, MJU, član
- Danica Šaponja¸ Urad za razvoj, MJU, članica
- Ana Oblak, Urad za razvoj, MJU, članica
- Andraž Pernar, Urad za razvoj, MJU, član
Širša projektna skupina:
- Brigita Juhart, Oddelek za komunikacijske projekte, UKOM, članica
- Matija Kodra, Urad za razvoj, MJU, član
- Kristina Vidmar Hribljan, Služba za pravne zadeve, MJU, članica
- Nevenka Zakrajšek, Sektor za vzdrževanje in varstvo cest, DRSI
- Stojan Glavač, Služba generalnega direktorja, FURS, član
- Jani Ponikvar, Urad za informatiko skupine, FURS, član
- Gregor Resman, Odnosi z javnostmi, MDDSZ, član
- Stanka Ritonja, Odnosi z javnostmi, MGRT, članica
- Alenka Marovt, Direktorat za podjetništvo, MGRT, članica
- Sebastijan Magdič, Služba za odnose z javnostmi, MIZŠ, član
- Katja Križnar, Služba za odnose z javnostmi, MIZŠ, članica
- Lavra Černigoj-Blažko, Služba za odnose z javnostmi, MK, članica
- Boštjan Tadel, Služba za odnose z javnostmi, MK, član
- Danica Dobrovc, Odnosi z javnostmi, MKGP, članica
- Goran Miličič, Služba za pravne zadeve, MKGP, član
- Urša Židan, Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo, MNZ, članica
- Darja Pokrivač, Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo, MNZ,
članica
- Marlena Martinec, MNZ- Policija članica
- Robert Djuras, MNZ-Policija, član
- Irena Likar, Odnosi z javnostmi, MNZ, članica
- Špela Sovinc, Služba za splošne zadeve in informatiko, MOP, članica
- Katja Mihelj Nagode, Odnosi z javnostmi, MJU, članica
- Adela Štrukelj, Urad za razvoj, MJU, članica
- Meta Grmek, služba za multimedijsko produkcijo in podporo, MORS, članica
- Polona Osrajnik, Odnosi z javnostmi, MP, članica
- Maja Kostanjšek, Odnosi z javnostmi, MZ, članica
- Mojca Kuhar, Služba za odnose z javnostmi, MzI, članica
- Barbara Kvaternik, Konzularna služba, MZZ, članica
- Gordana Mikunovič, Upravna enota Črnomelj, članica
- Andreja Sladoje Jemec, Služba za informacijske tehnologije in storitve, Ministrstvo za
finance, članica
- Franja Zagorc, Odnosi z javnostmi, Ministrstvo za finance, članica.
Vir: MJU
Vlada spremenila in dopolnila Sklep o ustanovitvi Nacionalnega odbora za obeleževanje
100-letnic 1. svetovne vojne (2014–2018)
Vlada RS je na današnji seji sprejela Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi
Nacionalnega odbora za obeleževanje 100-letnic 1. svetovne vojne (2014–2018).
Z navedenim sklepom je vlada iz Nacionalnega odbora za obeleževanje 100-letnic 1. svetovne
vojne (2014–2018) razrešila članico odbora Dragoljubo Benčina in za novo članico imenovala
Sanjo Štiglic, državno sekretarko na Ministrstvu za zunanje zadeve. Z imenovanjem nove
članice nacionalnega odbora bo zagotovljeno nadaljevanje dela odbora pri usklajevanju
dogodkov in aktivnosti, ki jih bo Republika Slovenija do leta 2018 posvetila zaznamovanju 100.
obletnic 1. svetovne vojne tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni.
Vir: MO
Vlada imenovala novega predsednika Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega
sklada
Vlada RS je na današnji seji sprejela Sklep o spremembah Sklepa o imenovanju članov in
delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, ki bo objavljen v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zaradi upokojitve Bojana Kopača ga je vlada danes, 21. julija, razrešila z mesta predsednika
Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada in za novega predsednika odbora
imenovala Branka Dervodela, namestnika generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije
za zaščito in reševanje.
Vir: MO
Članstvo Republike Slovenije v Svetu guvernerjev Mednarodne agencije za atomsko
energijo v obdobju od septembra 2016 do septembra 2018
Vlada RS je imenovala veleposlanika Andreja Benedejčiča, stalnega predstavnika RS pri OZN,
OVSE in drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju, za guvernerja Republike Slovenije v
Svetu guvernerjev MAAE.
V septembru 2016 bo na jubilejnem 60. zasedanju Generalne konference Mednarodne
agencije za atomsko energijo (MAAE) Slovenija sprejeta v Svet guvernerjev (Board of
Governors – BoG) MAAE, in sicer za obdobje do septembra 2018. Odločitev glede tega je bila
formalno potrjena 24. junija v pismu predsedujoče Vzhodnoevropski skupini (EEG) na Dunaju.
V kontekstu sodelovanja v Svetu guvernerjev MAAE bosta za Slovenijo brez dvoma
najpomembnejši temi tehnično sodelovanje in nadzor nad izvajanji »Safeguards« sporazumov,
ki jih članice MAAE na podlagi Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (Nuclear NonProliferation Treaty – NPT) sklenejo z MAAE in tako agenciji dovoljujejo nadzor ter verifikacijo
nad nacionalnimi jedrskimi programi.
Slovenija bo, v skladu s svojimi možnostmi, aktivno delovala tudi na področju jedrske varnosti
(nuclear safety) in varovanja (nuclear security). Prav slednje – zaščita jedrskih objektov pred
morebitnimi napadi, zlasti terorističnimi – je v zadnjih letih vse bolj pomembno, dodatno težo
pa je pridobilo po terorističnih napadih v Parizu in Bruslju.
Od ostalih aktualnih vprašanj, s katerimi bo zagotovo povezano delo Sveta guvernerjev MAAE,
velja izpostaviti implementacijo določil Skupnega celovitega akcijskega načrta (Joint
Comprehensive Plan of Action) z Iranom ter pozorno spremljanje razvoja dogodkov v
Demokratični ljudski republiki Koreji (DLRK) in Ukrajini.
Da je Slovenija že do sedaj aktivno sodelovala z MAAE priča tudi dejstvo, da smo v letu 2015
gostili generalnega direktorja MAAE Yukiyo Amana. Od leta 1992, ko je Slovenija postala
polnopravna članica MAAE, smo bili člani Sveta guvernerjev MAAE v obdobju 1997-1999 in
2005-2007. To potrjuje pomen, ki ga Slovenija namenja MAAE in vprašanjem na dnevnem
redu organizacije.
Vir: MZZ
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko pobudo glede odpoklica članov nadzornega
sveta SDH
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela odgovor na pisno poslansko pobudo poslanca
Janka Vebra glede odpoklica vseh članov nadzornega sveta SDH.
Vlada ugotavlja, da je pobuda poslanca z vidika razlogov za razrešitev članov nadzornega
sveta SDH neutemeljena in glede na stališča poslanca, ki je podal, povsem diametralno
nasprotna njegovim stališčem, ki jih je podal ob predlogu za razrešitev članov uprave AUKN, iz
česar je mogoče sklepati, da je politično motivirana, zato jo zavrača.
Vlada pojasnjuje, da zakonodaja natančno določa, kdaj lahko vlada državnemu zboru
predlaga, da odpokliče člana nadzornega sveta SDH, in sicer:
• če se naknadno ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev za izvolitev;
• če trajno izgubi delovno zmožnost za opravljanje svoje funkcije;
• če ne opravlja nalog, določenih v tem zakonu in aktih upravljanja naložb iz tega zakona;
• če ne opravlja nalog, določenih v zakonu, ki ureja gospodarske družbe;
• če opravlja naloge iz prejšnjih dveh alinej nevestno ali nestrokovno;
• če se naknadno ugotovi, da pred imenovanjem skladno z drugim odstavkom 59. člena tega
zakona ni razkril okoliščin, ki bi lahko povzročile konflikt interesov, ali je navedel lažne
podatke;
• če krši določbe 6. poglavja tega zakona in zakon to kršitev šteje za hujšo kršitev delovnih
obveznosti in odgovornosti;
• če opravlja funkcije, ki so nezdružljive s funkcijo člana nadzornega sveta SDH.
Vlada poudarja, da kot skupščina SDH skrbno spremlja delovanje z vidika pristojnosti
nadzornega sveta SDH ter uresničevanjem ciljev iz aktov upravljanja SDH, ki se med drugim
merijo z Merili za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države in Merili
za merjenje uspešnosti poslovanja SDH. Poudarja še, da bo ob dokazanem neizpolnjevanju
zgoraj navedenih pogojev zagotovo ustrezno ukrepala oziroma državnemu zboru predlagala
razrešitev članov nadzornega sveta SDH.
Vir: MF
Odgovor na tožbo tožeče stranke glede zavrnitve zahteve za podelitev začasne
koncesije za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe na dimnikarskem
območju Vojnik
Vlada RS je določila besedilo odgovora na tožbo tožeče stranke Dimnikarstvo d. o. o. Celje,
zoper odločbo Vlade RS z dne 7. 4. 2016 o zavrnitvi zahteve za podelitev začasne koncesije
za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in
čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe
energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem območju
Vojnik.
Stališče vlade je, da je tožba v celoti neutemeljena. Tožeča stranka tožbo vlaga zaradi
nepravilne uporabe materialnega predpisa, in sicer Zakona o varstvu okolja in Uredbe o
načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja
meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva
okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom. Vlada
odgovarja, da ni nobenega dvoma, da je tožena stranka, ko je za dimnikarsko območje Vojnik
izvedla javni poziv, ravnala skladno z veljavno zakonodajo. Prav tako je imela tožeča stranka
možnost podaljšanja koncesije na dimnikarskem območju Vojnik (kot tudi na vseh drugih
območjih, kjer je bila do 16. 11. 2015 koncesionar), vendar je zahtevo za podaljšanje koncesije
vložila prepozno. Zaradi tega je tožena stranka na dimnikarskem območju Vojnik, skladno z
Zakonom o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja,
morala izvesti javni poziv.
Vlada je 7. 4. 2016 izdala odločbo s katero je začasno koncesijo na dimnikarskem območju
Vojnik podelila družbi Celjski dimnikarji, družba za opravljanje dimnikarskih storitev d. o. o.,
Celje ter zavrnila zahtevek za podelitev začasne koncesije, podan s strani družbe
Dimnikarstvo d. o. o. Celje.
Zoper navedeno odločbo je družba Dimnikarstvo d. o. o. Celje, vložila tožbo na Upravno
sodišče RS. Upravno sodišče je v upravnem sporu pozvalo vlado k pripravi odgovora na tožbo
in za dostavo vseh spisov, ki se nanašajo na obravnavano zadevo.
Vir: MOP
Odgovor na tožbo tožeče stranke glede zavrnitve zahteve za podelitev začasne
koncesije za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe na dimnikarskem
območju Laško
Vlada RS je določila besedilo odgovora na tožbo tožeče stranke Dimnikarstvo d. o. o. Celje,
zoper odločbo Vlade RS z dne 19. 5. 2016 o zavrnitvi zahteve za podelitev začasne koncesije
za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in
čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe
energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem območju
Laško.
Stališče vlade je, da je tožba v celoti neutemeljena. Tožeča stranka toženi stranki v tožbi očita,
da je bila izvedba javnega poziva neskladna z veljavnimi predpisi ter da je bila skladno s
spremembami Zakona o varstvu okolja koncesija na dimnikarskem območju Laško
avtomatično podaljšana do 31. 12. 2016. Vlada v zvezi s temi navedbami pojasnjuje, da Zakon
o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja jasno določa,
da podaljšanje koncesije ni avtomatično, ampak da vlada koncesijo podaljša na zahtevo
koncesionarja, ki jo lahko vloži najkasneje v roku treh mesecev pred iztekom veljavnosti
koncesijske pogodbe za koncesionarje, ki jim koncesijska pogodba poteče med 15. aprilom
2016 in 31. decembrom 2016, oziroma najkasneje do 15. januarja 2016 za tiste koncesionarje,
ki jim koncesijska pogodba poteče med 31. decembrom 2015 in 14. aprilom 2016. Koncesija
se podaljša do 31. 12. 2016 pod pogojem, da koncesionar izpolnjuje predpisane pogoje in
zoper njega ni začet postopek za odvzem koncesije. Po vpogledu v evidence je Ministrstvo za
okolje in prostor ugotovilo, da tožeča stranka ni vložila zahteve za podaljšanje koncesije na
dimnikarskem območju Laško v roku, s katerim bi se koncesija lahko podaljšala do konca
2016.
Vlada je 19. 5. 2016 z odločbo zahtevek tožeče stranke za podelitev začasne koncesijo na
dimnikarskem območju Laško zavrnila, saj je tožeča stranka v postopku za odvzem koncesije
na dimnikarskem območju Šentjur zaradi nevpisovanja podatkov – kurilnih naprav v evidenco
EviDim.
Zoper navedeno odločbo je družba Dimnikarstvo d. o. o. Celje, vložila tožbo na Upravno
sodišče RS. Upravno sodišče je v upravnem sporu pozvalo vlado k pripravi odgovora na tožbo
in za dostavo vseh spisov, ki se nanašajo na obravnavano zadevo.
Vir: MOP
Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Triglavski narodni park
Vlada RS je izdala odločbo o imenovanju dr. Bogomila Breznika za vršilca dolžnosti direktorja
Javnega zavoda Triglavski narodni park (JZ TNP), z dnem 21. 7. 2016, in sicer do imenovanja
direktorja JZ TNP, vendar najdlje za eno leto, to je do 20. 7. 2017.
Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo razpis za prosto delovno mesto direktorja JZ TNP,
18. 2. 2016. Ker v postopku kandidat ni bil izbran, vršilcu dolžnosti direktorja pa je mandat 30.
6. 2016 iztekel, se predlaga imenovanja dr. Bogomila Breznika za vršilca dolžnosti zaradi
zagotovitve kontinuitete, in sicer do imenovanja direktorja JZ TNP, vendar ne dlje kot eno leto.
Vir: MOP