Helsingborg - Netpublicator

Comments

Transcription

Helsingborg - Netpublicator
Ekonomi. Saab hoppas på nytt samarbete A16
Nöje. Sprejfärg är deras röda tråd C5
HELSINGBORGS
DAGBLAD
TISDAG
14 JUNI 2011
vecka 24
Pris 20 kr
hd.se
A
+19°
KULTUR. Tio år efteråt
– vad har vi lärt av
Göteborgshändelserna? C2
SPORT B1–3
”Trycket på HIF
kommer att öka,
och det inte bara
från agenten och
spelaren.”
MARJAN SVAB om situationen
kring Alexander Gerndt, som
fick spela de avslutande 20
minuterna i går mot Gais.
Mötet på Olympia slutade 1–1.
ALVARO TROR
PÅ HIF-GULD B3
HELSINGBORG A6
Korpen
delas upp
:^a_T]X7T[bX]VQ^aVST[Pb
d__ ^RW QX[SPa TV]P UÛa
T]X]VPa3TcbcÊaZ[PacTUcTa
Pcc T] PaQTcbVad__ dcaTcc
UÛaT]X]VT]b\ÛY[XVWTcTa=d
ZaÉeb QPaP Tcc U^a\T[[c Êab
\ÛcT ^RW bTSP] ZP] UÛa
T]X]VPa]P U^acbÉccP _Ê ePa
bXccWÊ[[\TSeTaZbP\WTc
SKÅNE A10
STJÄRNBESÖK
VAR INTE ÄKTA
7 388118 002004
REDIGERING: LARS LJUNGGREN/EVA ENGWALL
Ingrid Månssons armar och händer har mist sin kraft. Med fötterna svarar hon i telefon och öppnar ytterdörren så att chauffören kan komma in. KnapFoto: TOBIAS ANDERSSON
parna hon trampar på finns nedanför en fåtölj, och hon behöver hjälp att ta sig upp ur denna. Men Skånetrafiken säger nej.
Bortglömd av
färdtjänsten
TIPSA!
HELSINGBORG. ALS-sjuka
Ingrid Månsson har blivit
bortglömd av färdtjänsten
flera gånger. Att missa
inbokade aktiviteter och
isoleras i hemmet gör
henne påmind om den
svåra sjukdomen. ”Detta
håller på att knäcka mig”,
säger hon. A4
ÅSTORP A23
HÄR PANTAS
FLEST BURKAR
LANDSKRONA A26
STUDENTSKYLT
VAR BARNPORR?
LANDSKRONA A26
RÅNARE DÖMD
TILL FYRA ÅR
RING: 020-100 180 MEJLA: [email protected] Månadens bästa tips belönas med 5 000 kronor
+DUGXDQOlJJQLQJVELO"
-DJKDUXSSGUDJWLOOGLJ
/lVPHUSnZZZDNNDIUDNWVHKEJ
AvsnittA1 Opinion
TISDAG 14 JUNI 2011
LEDARREDAKTION: Sven-Åke Olofsson (politisk chefredaktör), Lotta Hördin, Ingrid Runsten, Staffan Sommelius (illustration)
DEBATTREDAKTION: E-post: [email protected]
Bidrag får inte
bli kvinnofällor
Carl Milles bronsskulptur
”Sjöfartsmonumentet” blickar ut
över Sundet från Hamntorget
i Helsingborg sedan år 1923.
EN TIDNING, TRE EDITIONER.
Helsingborgs Dagblad,
Nordvästra Skånes Tidningar
och Landskrona Posten
OAVHÄNGIG.
TQPccT]^\QPa]UPccXVS^
\T]T[[TaZP]bZTb]PaPaT
STQPccT]^\UÛaÉ[SaPa
b^\WPaSTcbeÊacTZ^]^
\XbZcWPabPcc]hccU^Zdb
_ÊUP\X[YT_^[XcXZT]>abPZTa]PQPZ^\
ST]aT[PcXePUPccXVS^\T]ÉacX[[bc^a
ST[STbP\\Pb^\d]STaaTVTaX]VT]
?Tabb^]bcXSdcP]UÛabZP_UÛaÉ[SaPa
b^\bPZ]PaU^cUÉbcT_ÊPaQTcb\PaZ]P
ST]=dWPaY^QQT]Q[XeXcU[Ta\T]Pa
QTcb[ÛbWTcT]WÉ]VTabXVZePaQ[P]S
UaÉ\bcSTb^\WPaQaXbcUÉ[[XVVh\]P
bXTdcQX[S]X]VT[[TaÉadcaXZTbUÛSSP
<Ê]VPPeSTTZ^]^\XbZcdcbPccPUÛa
É[SaPa]PÉaT]bP\bcÊT]STd]VPZeX]
]^ab^\X]cTVÊccUÉaSXVcVh\]PbXT
bZ^[P]
D
HÄR FINNS VI:
042-489 90 00 (växel)
Postadress: 251 83 Helsingborg
Besök: Vasatorpsvägen 1, Helsingborg
HD PÅ NÄTET: hd.se
Chefredaktör och ansvarig utgivare
LARS JOHANSSON
Ingrid Runsten
Redaktionschef och stf. ansvarig utgivare
ANNA BERGENSTRÖM
[email protected]
042-489 90 25
Verkställande direktör
PONTUS BODELSSON
Sakligt sett
finns inga
argument
alls för
vårdnadsbidraget.
Politisk chefredaktör
SVEN-ÅKE OLOFSSON
Kulturchef
GUNNAR BERGDAHL
REDAKTIONEN
042-489 90 00
[email protected]
e-post till medarbetarna:
[email protected]
3TQTWÛeb_ÊPaQTcb\PaZ]PST]^RW
STaPbQPa]\ÊaQÉbcPePccWPUÛaÉ[SaPa
b^\Y^QQPa_aTRXbb^\STU[TbcPP]SaP
QPa]bUÛaÉ[SaPaVÛa4Z^]^\XbZcdcP]
UÛabZP_Q[Xa^UcP^RZbÊb^RXP[c3ÉaUÛa
Éa dcQX[S]X]Vb\ÛY[XVWTcTa QaP QPa]
^\b^aV^RWQaPbZ^[PSTRT]caP[PQT
VaT__T]
<T]PccUÛaÉ]SaPbX]bXcdPcX^]cPa
ca^cbP[[ccXS^RWZaÉeTaZaPUc^RWSTc
UX]]bQPa]UP\X[YTab^\QTWÛeTaWYÉ[_
WÉa^RW]dUÛaPccUÊ]Éb^a]PÛeTaePc
cT]hcP]3TWPaWP[ZPcTUcTabP\cXSXVc
b^\STU[TbcPP]SaPWPaWPUcTZ^]^
\XbZ\TSeX]S\TSY^QQbZPccTPeSaPV
^RWWÛVZ^]Yd]Zcda
3ÉaUÛaÉa2T]cTa]bUÛab[PVWÉa^\
SPVT]eÉ[eÉacPcccXccP]Éa\PaT_Ê
FÖRETAGS- OCH PLATSANNONSER
042-489 90 00
[email protected]
e-post till medarbetarna:
[email protected]
hd.se/marknad
KUNDCENTER
prenumeration, privatannonser,
adressändring och uppehåll
[email protected]
[email protected]
hd.se/kundcenter
eller ring Kundcenter 020-23 24 00
må–fr 8–16.30
OM TIDNINGEN INTE KOMMER
Gå in på: utebliventidning.se eller ring
Tidningsbärarna 0771-39 04 00, 6–18.
Om du bor i 0430-området: Kontakta
VTD 035-16 07 50 må–lö 7–11, sö 8–11.
Ringer du före 9.00 så kan vi se till att du
i de flesta fall får tidningen under dagen.
MISSNÖJD MED EN ARTIKEL?
Den som anser sig orättvist behandlad
i en tidningsartikel uppmanas i första
hand ta kontakt med redaktionen.
För ej beställt material ansvaras ej.
Allt material i tidningen lagras digitalt,
publiceras och tillhandahålls i digitala medier
liksom i arkivdatabaser. Den som sänder in
material anses medge sådan digital lagring
och publicering samt sådant tillhandahållande.
Unga ensamstående kvinnor med barn är den grupp som har det tuffast ekonomiskt och som skulle få extra barnbidrag med Centerns förslag.
Akrivfoto: SCANPIX
Tryckt av Helsingborgs Dagblad AB
2011. ©
TIPSA OSS
– OCH VINN 5 000!
Har det hänt något som du tycker att
vi ska skriva om? Ring 020-100 180
eller mejla oss på [email protected]
Månadens bästa tips belönas med
5 000 kronor.
”
DEL B
Sport
Guiden
Serier
Allmänt
Att vårdnadsbidraget ofta Q[XaYdbcSTc
T]ZeX]]^UÉ[[PWPabPVcb\Ê]VPVÊ]V
Ta=d^RZbÊPeT]bcPc[XVTg_TacVad__
b^\WPad]STabÛZcUaÉ\bcSTdcaXZTb
UÛSSPbbXcdPcX^]_ÊPaQTcb\PaZ]PST]
4g_TacVad__T]UÛabcdSXTaX^UUT]c[XV
TZ^]^\X_aTbT]cTaPSTXVÊaT]aP_
_^acb^\eXbPaPccQ[P]SSTdcaXZTb
UÛSSPUX]]b\É]]XbZ^a\TSdcQX[S
]X]VPab^\QTWÛeb_ÊPaQTcb\PaZ]P
ST]\T]ePabZ^\_TcT]bX]cTcPbcX[[
ePaPUd[[cdcB_TRXT[[cVÉ[[TaSTcZeX]
]^a4g_TacVad__T]UÛaTb[ÊaT]aPS
ÊcVÉaSTaUÛaPcc\X]bZPcaÛbZ[Pa]PcX[[
PaQTcb[XeTcQ[P]SST\b[^_PceÊaS
]PSbQXSaPV
BPZ[XVcQ^aSTSTcePaPT]ZT[c_^[X
cXbZcÉaSTcbeÊaPaTUÛaP[[XP]bT]Hc
cTabcUÊbZd[[TbPZ]PSTccPZ^]bcXVPQX
SaPVb^\QPaPUX]]bXeXbbPZ^\\d]Ta
^RWb^\aPcPbPeT]ÛeTaeÉ[SXVP]ST
\PY^aXcTcPeSTQTaÉccXVPST
Susanna Alakoski (har bland annat skrivit prisbelönta ”Svinalängorna”) i en krönika i Aftonbladet.
2
10
11
12
DEL C
Kultur
2
Nöje
4
Familj
6
Min mening
8
Klassificerat 10
Tv & radio
12
Väder
16
Priset man får betalaÉaS^RZPccT]ST[
b^\X]cTP[[bWPaQTW^ePeSTc^RZbÊ
UÊaSTc<T]PccQTW^eb_aÛePQPa]QX
SaPVÉaP[[cUÛab]ÊaXVcSTcbZd[[T[TSP
QÊSTcX[[W^__[ÛbPS\X]XbcaPcX^]^RW
cX[[^Û]bZPST\PaVX]P[TUUTZcTa3TcÉa
^RZbÊaXbZT]\TSSTc\^cUÛab[PVcX[[
2T]cTa]bb^\:aXbcST\^ZaPcTa]P[P]
bTaPa1Pa]^RWÉ[SaT\X]XbcTa<PaXP
;Pabb^]UÛaTb[ÊaUÛaSdQQ[Pc\T]QT
bZPccPcQPa]QXSaPV4UUTZcT]bZd[[TQ[X
Pcc]ÉaUaP\UÛaP[[cT]U[TaQPa]bUÛaÉ[
STacPabcTVTcdcXPaQTcb[XeTcT[[TaVÊa
d__XPaQTcbcXSbÊbYd]ZTaVT]PbcQPa]
QXSaPVTcTUcTabZPcc3Éa\TSaXbZTaPa
\P]PccbZP_PT]]hZeX]]^UÉ[[P_aTRXb
b^\\TSeÊaS]PSbQXSaPVTc
De flesta jag känner påminner mer om Mustaschen Juholt
än om Slipsen Reinfeldt.”
Innehåll
DEL A
Opinion
2
Helsingborg
4
Skåne Sverige 8
Världen
14
Ekonomi
16
Börsen
18
Höganäs
20
Bjuv
22
Åstorp
22
Ängelholm 24
Landskrona 26
?PacXTcbeÉ[UÉaSbVad__UÛaTb[ÊaPccT]
bP\bcÊT]ST\TSQPa]UÊaTccTgcaP
QPa]QXSaPV3TcÉaZ^]ZaTcSTcbZd[[T
VÊb]PQQcPccVT]^\UÛaP^RWWYÉ[_PST
\TbcdcbPccPQPa]UP\X[YTa]P4UcTab^\
STcX]cTÉaX]Z^\bcQPbTaPcUÛa[^aPa
\P]STcX]cTWT[[Ta^\\P]QÛaYPa
Y^QQP3Éa\TSÛZPaX]cTaXbZT]UÛaPcc
UPbc]PXQXSaPVbQTa^T]ST
Jack Nicholson
eller? Foto: SCANPIX
ORMEN
NICHOLSON
Publiken trodde
att det var Jack
Nicholson som
sågs på scenen i
Landskrona. Men
det var ju bara någon som liknade
honom. Vilket påminner lite om
Hasse Alfredsons
ormtjusare på Kiviks marknad.
I avsaknad av
den farliga ormen
fick han berätta
om den...
PANTA
MERA
Under 2010 pantade skåningen i
snitt 132 burkar
och flaskor, medan genomsnittet i
hela landet var
146. Bara tre län
var sämre än Skåne, enligt statistik
från Returpack.
Men bäst av de
skånska kommunerna var ändå
Åstorp.
Så helt pantade
är vi inte.
LEDAR BLOGG
”Att återigen välja en
socialdemokratisk politiker till ordförande är
definitivt fel.”
Läsarkommentar om att Karl-Petter
Thorwaldsson kandiderar till posten som
LO-ordförande.
hd.se
X VAD TYCKER DU?
Välkommen med synpunkter
se hd.se/ledarbloggen
Kanske är lovet
helt enkelt för långt
X Fackförbundet Kommunal slår larm
kring säsongsrelaterad problematik. Arbetslivet fortsätter i oförminskad takt
(eller allt snabbare) medan fyra av fem
förskolor och fritidshem stänger några
veckor under sommaren. Var femte förälder får inte erbjudande om annan omsorg när deras förskola eller fritidshem
tar semester.
Tala om stress för barn och föräldrar.
Dags att än en gång debattera om lovet verkligen ska vara så långt som det
är hos oss?
Opinion A3
TISDAG 14 JUNI 2011
Redigering: Ann Stensman
DEBATT. Nej till
gårdsförsäljning av
vin, säger IOGT-NTO.
OM ETT NÄSTAN OMÖJLIGT UPPDRAG
Jakten på den
perfekta skatten
Alla partier har sina problem \TS
bZPccTbhbcT\TcBZPccTa]PbZPd__
~T[[Ta]TaEÉa]bZPccT]eX[[eXbbPWP
Q^acP]SaPZaP\PaST]A^c^RWadc
PeSaPVT]Wda[É]VTbZPSTePaPZePa.
0]SaPZP]X]cTUÛa[XZPbXV\TSTccUPa
eÉ[cX[[UÛa\ÛVT]WTcb^RWUPbcXVWTcb
bZPcc>RWcÉ]ZTa<^STaPcTa]PU^ac
bÉccP\TSbZdaPaPeY^QQPeSaPV
;TXU?PVa^cbZhUÛaTSTccPb^RXP[ST
\^ZaPcXbZcbcPcbaÊS^RWT]PeST\
b^\cPRZPST]TYcX[[_PacX[TSPaY^QQTc
bXccTa\TSTccb_É]]P]STd__SaPVCX[[
bX]U^a\d[TaX]VÉaSTc]ÉbcP]^\ÛY[XVc
TUcTab^\Xbc^acbTccP[[cbZPd__]Êb_Ê
T]^RWbP\\PVÊ]VCX[[eÉgcbZPbcX
\d[TaPbÉeT]TZ^[^VXbZbÊSP]3Tbb
dc^\bZPSTcQ[XT]dcYÉ\]X]V\T[[P]
^[XZPVad__TaXbP\WÉ[[Tc7P]bd__
SaPVbVXePaTbXZcPa\^cWX\[T]\T]
bYÉ[echRZbWP]ePaP\TaaTP[XbcXbZ
~EÊaPUÛab[PVbZPePaPPeST]PacT]
PccST_a^e^RTaPaUaP\aTPZcX^]TabÉ
VTaWP]cX[[_PacXcXS]X]VT]0ZcdT[[cX
?^[XcXZT]
?a^Q[T\TcUÛaP[[P_PacXTaÉaPcc
bZPccT_^[XcXZT]bchabPe^_X]X^]b\Éc
]X]VPa]P3Tc\P]eX[[VÛaPeX[[X]cT
P[[cXSeÉ[YPa]P
I skattepolitikenUX]]bSTcT]dceÉVUÛa
P[[P_PacXTa]É\[XVT]cX[[eÉgcEÉgTa
TZ^]^\X]^RWP[[cU[TaY^QQPaYPSÊ
U[hcTabZPccTa]PX]^RWQXSaPVT]\X]b
ZPa3TcQ[XacX[[^RW\TSbc^aPÛeTa
bZ^cc<T]_a^Q[T\T]\TSZ^]Yd]Z
cdaT]ÉaPccST]X]cTVÊaPcc[XcP_Ê?Ê
V^SPcXSTaUÛ[YTaQPZb[PV
EPS;TXU?PVa^cbZh^RWWP]bVad__
bZPbhbb[P\TSÉaWdabZPccTbhbcT\TcX
b^RXP[ST\^ZaPcXbZcP__]X]VbZPbTdc
_Ê[Ê]VbXZc^RWeX[ZP_aX]RX_Tab^\
bZPbchaPd__[ÉVVTc5ÛaW^__]X]VbeXb
[hRZPb?PVa^cbZh\TSbX]P\QXcX^]Pcc
_a^e^RTaPTV]P_PacXeÉ]]Ta^RWP]SaP
_PacXTaEXQTWÛeTa]É\[XVT]T]bZPc
Kostar
mer än det
smakar
cTSTQPcceÉaS]P\]TcPcceXUÛaT]
VÊ]VbbZd[[SXbZdcTaPaWT[WTcT]^RW
X]cTT]bZPccXcPVTc>RWbZPSTcQ[X
bhbcT\UÛaÉ]SaX]VPaZaÉebSXbZdbbX^
]TaÛeTaQ[^RZVaÉ]bT]BÊbZTSST_Ê
bX]cXSVT]^\|ST]d]STaQPaP]PccT]|
XP_aX[ (' SÊ5^[Z_PacXTc^RWB^RXP[
ST\^ZaPcTa]PUÛaWP]S[PST_Ê_[PcbT]
\hRZTc^\UPccP]ST\PaVX]P[bZPccTaT
U^a\\TSbc^aPbÉ]Z]X]VPaXeXbbPX]
Z^\bcbZXZc
I morgon går remisstiden utUÛaST]
bcPc[XVP dcaTS]X]VT] ^\ VÊaSbUÛa
bÉ[Y]X]V 8 8>6C=C>)b bePa Éa eX
bcPaZcZaXcXbZPEXbTabc^aPaXbZTaUÛa
QÊSTU^[ZWÉ[bP]^RWSTcP[YWP]ST[b
\^]^_^[Tc^RWeXbÉVTaSÉaUÛa]TY
cX[[UÛab[PVTc<T]eXÉaX]cTT]bP\
\PÛeTaPcc^a^PbUÛaWdaSTcbZd[[T
Zd]]P_ÊeTaZPU^[ZWÉ[bP]
8 T] T]ZÉcd]STabÛZ]X]V eX VT
]^\UÛaST_TaX^ST]UTQadPaX~\PabX
Êa bePaPST ÛeTa WÉ[UcT] Pe [P]STcb
b^RXP[]É\]Sb^aSUÛaP]STPccSTca^a
Pcc P[Z^W^[Z^]bd\cX^]T] X STaPb
Z^\\d]Z^\\TaÛZP^\UÛab[PVTc
cX[[VÊaSbUÛabÉ[Y]X]VQ[XaeTaZ[XVWTc
EPaP]]P]P]bTabXVX]cTWPaTbdabTa
PccWP]cTaPT]Z^]bd\cX^]bÛZ]X]V
©eT]UÛaTcaÉSPaTUÛa_PacXTab^\
_Ê aXZb_[P]Tc SaXeTa UaÊVP] ^\
VÊaSbUÛabÉ[Y]X]VÉabZT_cXbZP
Som vanligt i bÊSP]PWÉabP\\P]WP]V
Éadc\P]X]VT]Pcc_aT\XTaPPaQTcT
b_PaP]STX]eTbcTaX]VPa^RWcX[[eÉgc
bP\cXSXVcb^\\P]eTaZ[XVT]UÊaX]ST
bZPccTab^\STccPVXcbQTb[dc^\3T]
bePacPbTZc^a]Z^\\Taca^[XVT]Pcc
eÉgPb]PaPaTÉ]PccPecP4ccUaP\cXSP
bZPccTbhbcT\Z^\\Ta\ÛY[XVT]PccU^
ZdbTaP\Ta_ÊZ^]bd\cX^]bbZPccTaÉ]
_ÊX]Z^\bcbZPccTaDc\P]X]VT]Q[Xa
WÉab^\eP][XVcWda\P]bZhSSPa[ÊV
X]Z^\bccPVPa]PATSP]STQPccT]^\
bZPcc_ÊUTcc^RWV^SXbeXbPa_ÊSTc_a^
Q[T\b^\d__bcÊa^\\P]X]cTZP]T[
[TaeX[[UÛaÉ]SaPbX]PeP]^a3T]UPccXVT
SaPQQPbWÊacST]aXZTUÛabd\QPac
Det förslag till gårdsförsäljningb^\
]d[XVVTaÉa]ÊV^cWT[cP]]PcÉ]ePS
b^\UaÊ]QÛaYP]bZd[[TdcaTSPbDa
b_ad]VbcP]ZT]WP]S[PST^\Pcc[^
ZP[P VÊaSPa bZd[[T UÊ \ÛY[XVWTc Pcc
bÉ[YPbX]PTV]P_a^SdZcTa<T]TUcTa
\Ê]VP 4DaÉccb[XVP Zad\QdZcTa
[P]SPSTdcaTSPaT]XTccUÛab[PVSÉa
P[[P P[Z^W^[_a^SdRT]cTa QÊST
beT]bZP ^RW dc[É]SbZP ZP] Û__]P
QdcXZTaWT[cdcP]VT^VaPUXbZWÉ]bh]
<P]ZP]ÉeT]bÉ[YPP]SaP_a^SdZcTa
PebP\\Pch_b^\ST]TVT]cX[[eTa
ZPST3TcÉaX]cTTccUÛab[PVUÛa[^
ZP[PVÊaSbQdcXZTaSTcÉaTccUÛab[PV
\^cSTcP[YWP]ST[b\^]^_^[Tc
Men det finns massor av konsumtion
SÉaZ^]bd\T]cTa]PWPaaTT[[PeP[^RW
SÉaSTcUX]]bdcah\\TUÛabZPccTWÛY
]X]VPaCPQPaPST]T]^a\PcX[[eÉgcT]
Pe_a^SdZcTa^RWcYÉ]bcTaXSPcPdc
eTRZ[X]VT]bb_Êa5ÛaW^__]X]VbeXb
eÊVPa\P]_ÊQÊSPbXS^a^\Q[^RZ
VaÉ]bT]SXbZdcTaPT]bZPccTeÉg[X]V
\^cU[TaZ^]bd\cX^]bbZPccTaªc\X]b
c^]T^\\P]b^\B^RXP[ST\^ZaPcTa
]PbZPcÉ]ZPUaP\cXSXbcÉ[[TcUÛa]dcXS
Sven-Åke Olofsson
[email protected]
042-489 91 03
Det vore bra om Leif Pagrotsky kunde få fart på svensk skattedebatt.
Foto: MAJA SUSLIN / SCANPIX
I skattepolitiken finns det en utväg
för alla partier, nämligen tillväxt.
X RAKT PÅ SAK Se om ditt hus innan någon annan gör det
Det är sannerligen inte lätt PccePaP
b\ÊWdbÉVPaTXSTcWÉa[P]STc3aPQQPb
\P]X]cTPe\ÛVT[T[[TaUdZcbZPS^aX
aT[PcXec]h_a^SdRTaPSTWdbZP]\P]
[XVVPbÛ\][ÛbX]UÛaZ^\\P]STb^\
\PabT\TbcTaBcÉ]SXVcST]]PV]PVP]
ST^a^UÛaeX[[PX]Qa^cc^RWeP]SP[XbT
aX]VEX[ZTcX]]TQÉaPccSTcQÉbcP\TS
bT\TbcTa]ÉaPccZ^\\PWT\cX[[
^adQQPcQ^
EPSVÛa\P]SÊ.
9^VXeTceXbX]eTbcTaPacX^cdbT]cP[b
b\ÊWdbÉVPaTePaYTÊa\Pbb^aPe\X[Y^
]TaZa^]^aX]hP\TaT[[Ta\X]SaTb^
UXbcXZTaPST[Pa\<T]ePS]hccPaTcc
[Pa\^\VPcP]XÛeaXVcÉac^\_ÊVaP]
]Pab^\^RZbÊÉa_ÊbT\TbcTa.4[[Ta
^\[Pa\TcQPaP[YdSTaX]^\STUhaP
eÉVVPa]PT]Z^acbcd]SX]]P]cTZ]XbZc
_Ê[ÉbcPcYdePaZ]X_bPcPeb[PSSPaT[[Ta
UÛabcÛacSTcb[PSS[ÛbPP[cTa]PcXeTc.
BYÉ[eUP[[TcUX]]bSTcX]VPT]Z[P[Ûb
]X]VPa\^ccYde[XV^ab^\X[dV]^RWa^
aTZ^V]^bRTaPa^\aÊSTTUcTa^\aÊST
UÛaPccZPac[ÉVVPeX[ZPQX[Pab^\X]VÊaX
eX[ZTcWdbWÊ[[^\Wd]SUX]]Tb^RWbÊ
eXSPaT
Det är inte WT[[Taa^[XVcUÛab\ÊWdbÉVP
aT]Pcc[hbb]P_ÊaPSX^_a^VaP\\Tc
\TSSTcbZPa_[PSSPST]P\]Tc:P[X
QTa4][XVcVY^aSZP[XQaTaX]VchRZbSTc
bcÊZ[PacPccbeT]bZ_^[Xb]TV[XVTaPa
YPZcT]_ÊX]Qa^ccbcYdePa3TcÉaTccb[Xc
VÛaPPccbÉZaPb_Êa^RWSaP_PaP[[T[[Ta
cX[[P]SaP^\aÊST]b^\UaTZeT]cWT\
bÛZcb<T]QaXccXbZPTgT\_T[eXbPaPcc
STcUPZcXbZcVÊaPccaX]VPX][XV^ab^\
b_TRXP[XbTaPcbXV_ÊST]WÉach_T]Pe
ZaX\X]P[XcTcCPV[ÉaS^\
ªcTabcÊaPccÊc\X]bc^]T[XcP_Ê_^[X
bT]bTVTccX_b]ÉaSTcVÉ[[TabZhSSP]ST
PeTVT]S^\X]cTQPaPXbT\TbcTacXSTa)
BTcX[[PccWPP[TacPVaP]]Pa
3TcÉaUÛaeXbb^X]cTbÊ[ÉccSTcWT[[Ta
3TcZaÉeTaPcc\P]bYÉ[ebcÉ[[Tad__
WT[WYÉacPcUÛabcÊb>RWVTaPeZP[[_Ê
T]ST[PeST]_Tab^][XVPX]cTVaXcTcT]
<T]b^\STcWTcTa_ÊT]VT[bZP|RWP
aXchQTVX]bPcW^\T|
Så det är baracX[[PccSaPXVÊ]Vb^[XSP
aXcTcT]bRWPa\^UUT]bXe]ÉaX]VTc
P]]PcchRZbWYÉ[_P
Stephan Wagner
I gårdsförsäljningsutredningen WPa
BcPcT]b U^[ZWÉ[b^X]bcXcdc aÉZ]Pc dc
PccUÛab[PVTcZP][TSPcX[[T]bXcdPcX^]
SÉaP]cP[TcbYdZSPVPaUÛa\É]ÛZPa
\TS!"\X[Y^]Ta^RWPccSTP[Z^W^[
aT[PcTaPST \XbbWP]ST[bUP[[T] ÛZPa
\TS\TaÉ]##_TaÊa8T]ZÉcT]
UaÊVPST eX SÉaUÛa ÉeT] b^RXP[
]É\]Sb^aSUÛaP]ST]P^\STP]bÊV
Pcc Z^\\d]T] WPa cX[[aÉRZ[XVP aT
bdabTaPccWP]cTaPT]Z^]bd\cX^]b
ÛZ]X]V »eTa WÉ[UcT] bePaPST ]TY
5ÛaTb_aÊZPa]PUÛaVÊaSbUÛabÉ[Y]X]V
Éab]PQQP\TSPcc_Ê_TZPUÛab[PVTcb
UÛaST[Pa <T] aÉZ]Pa \P] X] eX[ZP
]PRZST[Pa ^RW aXbZTa b^\ UX]]b Éa
STc chS[XVc Pcc STc Z^bcPa QTchS[XVc
\TaÉ]STcb\PZPa
Nu är alla remissvar inne \Ê]VP
\TS^bbÉaZaXcXbZP^RWQ[P]S_PacX
Ta]PQTb[dcPST]dbT]Pbc<X[YÛ_Pa
cXTcbZ^]VaTbbPccbÉVP]TYcX[[VÊaSb
UÛabÉ[Y]X]V >__^bXcX^]T] Éa bcPaZ
^RWST]dab_ad]V[XVPcP]ZT]^\[^
ZP[PVÊaSPab\ÛY[XVWTcPccbÉ[YPbX]
TVT] P[Z^W^[ WPa UÛabed]]Xc [É]Vb
eÉVT]
3TcWP]S[PaX]cT[É]VaT^\VÊaSb
UÛabÉ[Y]X]VX^aSTcbaÉccPQT\ÉaZT[bT
^RWeXWPabeÊacPccbTPccaXZbSPVT]
Z^\\TaePaPPe]ÊV^]P]]P]ÊbXZc
]ÉaUaÊVP]eÉ[VÊacX[[QTb[dc
Illustration/arkiv:
STAFFAN
Anna Carlstedt
SOMMELIUS
Förbundsordförande IOGT-NTO
A4 Helsingborg
TISDAG 14 JUNI 2011
NYHETSCHEF: 042-489 93 31 E-POST: [email protected]
KUNDTJÄNST: 042-489 92 30
Redigering: Jens Nilsson
”Det här håller
Orolig väntan på färdtjänst för ALS-drabbad
UTGALLRING. Under gårdagen började Stadsbibliotekets utförsäljning av utgallrade böcker och tidningar. I
ett år har fem funktionshindrade personer arbetat med
projektet och sett till så att böckerna blivit avmagnetiserade. ”Priset är fem kronor per bok och tidningarna
kostar en krona”, säger Attilla Kehl. Hans kollega
Anette Petersson tycker att arbetet varit mycket spännande. ”Här finns många fina böcker. Själv tycker jag
bäst om diktböckerna”, säger hon. På bilden ses fyra
av försäljarna: Attilla Khel, Andreas Foxing, Thomas
Anderhorn och Anette Petersson. Bakom projektet står
Stadsbiblioteket i samarbete med utvecklingsnämnden.
Foto: KENNY LINDQUIST
Magnus Gunnarsson, regionchef vid Sveriges åkeriföretag syd.
Foto: TOMMY BERGSTRÖM
X NÅGRA FRÅGOR
till Magnus Gunnarsson,
regionchef på Sveriges
åkeriföretag, som i en utredning vill visa vilka konsekvenser ett veckolångt
lastbilsstopp i Helsingborg
kan få för hushåll och industrin.
Varför gör ni en sådan
utredning?
~EXeX[[d__\ÉaZbP\
\P \h]SXVWTcTa]P _Ê
WdaeXZcXV[P]STcbÊZTaX
]ÉaX]V Éa UÛa Tcc Ud]VT
aP]STbP\WÉ[[TEX_TZPa
_ÊUPa^a^RWW^c\^c[Pbc
QX[caPUXZT]^RWeXeX[[\TS
QÉccaT_[P]TaX]VWÛYPQT
aTSbZP_T]UÛaPcc\X]bZP
bÊaQPaWTcT]X]^\caP]b
_^acbTZc^a]
Vad talar du om för hot?
~EXZP]UÊTcc[PbcQX[b
bc^__ X 7T[bX]VQ^aV X
bP\QP]S \TS TgT\_T[
eXb b]Û^eÉSTa bc^a\Pa
_P]ST\XTa T[[Ta cTaa^a
PccPRZTa
Beskriv följden av ett
lastbilsstopp i Helsingborg?
~ATSP] UÛabcP SPVT]
bc^__Pb X]SdbcaX]b [TeT
aP]bTa ?^bcT] ZP] X]cT
bZXRZPXeÉVQaTe^RW_P
ZTcBYdZWdbTcUÊab]PQQc
beÊacPccUd]VTaP_ÊVad]S
PeQaXbc_ÊaT]PcTgcX[XTa
4UcTaT]eTRZPWPa\Ê]VP
eTaZbP\WTcTa ceX]VPcb
bcÉ]VP B^_^a bcP_[Pb _Ê
VPcP]^RW\Ê]VPZP]X]cT
[É]VaTP]eÉ]SPbX]PQX[Pa
XQaXbc_ÊQT]bX]^RWSXT
bT[
Hur kom ni fram till den
utvecklingen?
~6T]^\ Z^]cPZcTa
^RWX]cTaeYdTa\TSaT_aT
bT]cP]cTa UÛa UT\bTg
UÛaTcPVX7T[bX]VQ^aVEX
WPa ^RZbÊ WÛac Tcc P]cP[
\h]SXVWTcTa ^\ UaÊV^a
b^\aÛac[PbcQX[bcaPUXZT]
EX UÛa[XcPa ^RZbÊ STbbdc
^\_ÊcXSXVPaTVY^aSPdc
aTS]X]VPa X Q[P]S P]]Pc
EÉgYÛ
Vad gör ni nu?
~EXPaQTcPaeXSPaT\TS
eÊaP |[PbcQX[beTRZ^a| _Ê
^[XZP_[PcbTaX[P]STc>RW
_ÊbXZcbZPeX_aTbT]cTaP
Tcc bP\[Pc \PcTaXP[ UÛa
\h]SXVWTcTa [É]bbchaT[
bT] ^RW QTb[dcbUPccPaT
6T]^\Pcc[hUcPUaP\[Pbc
QX[bcaPUXZT] W^__Pb eX
U^acbÉcc]X]VT]UÊT]\TaP
]hP]bTaPS STQPcc ZaX]V
ÊZTaX]ÉaX]VT]8SPV\Ê
[Pb[PbcQX[Pa]PUT[PZcXVcdc
b^\ST]bc^aP\X[YÛQ^eT]
X caPUXZT] ]Éa dcb[É__T]
UaÊ]_Tab^]QX[Pa]PÉaQT
chS[XVcWÛVaT
Tommy Bergström
[email protected]
042-489 90 57
Här är resenären som
färdtjänsten glömde
bort. ALS-sjuka Ingrid
Månsson, 74, i Helsingborg har blivit frånkörd
och missat läkarbesök
flera gånger de senaste
veckorna.
HELSINGBORG. 3T]]Tda^[^
VXbZP bYdZS^\T] 0;B WPa
b[PVXc dc 8]VaXS <Ê]bb^]b
Pa\Pa^RWWÉ]STa5ÛccTa]P
Éa WT]]Tb [É]Z cX[[ ^\eÉa[
ST] <TS ST\ cahRZTa W^]
_ÊZ]P__Pa_ÊV^[eTc]TSP]
UÛaUÊcÛ[YT]UÛaPcc[hbb]P_Ê
73)bcP[cXS]X]VcXccP_ÊcTeT
aX]VP^RWÛ__]PSÛaaT]cX[[
[ÉVT]WTcT]_ÊUT\cTeÊ]X]V
T]_ÊA^bT]QTaVbVPcP]
<T] STc bXbc]É\]SP VÛa
8]VaXS<Ê]bb^]XQ[P]SUÛa
VÉeTb 3Tc Z^\\Ta X]VT]
RWPdUUÛa UaÊ] UÉaScYÉ]bcT]
UÛa Pcc WYÉ[_P WT]]T dc da
[ÉVT]WTcT] _Ê PecP[PS cXS
3TccPca^cbPccW^]QTeX[YPcb
^RW WPa aÉcc cX[[ ST]]P bÉa
bZX[SPWYÉ[_BÊW^]Q[XabXc
cP]STXUÊcÛ[YT]^UÛa\ÛVT]
PccbYÉ[ecPbXVd__
~=ÉaYPVWPaaX]VcQTbcÉ[[
]X]VbRT]caP[T] ^RW UaÊVPc
ePaUÉaScYÉ]bcT]Q[TePeWPa
STbePaPc)|QX[T]ePa_Ê_[Pcb
\T]ZÛaSTXVT]3dbc^SYd
X]cT^RWeÉ]cPSTSÉa]TaTeXS
_^acT]|
~=ÉaT]]hQX[eÉ[P][É]c
WPaSTcePaXcUÛabT]c9PVWPa
\XbbPceXZcXVPbYdZWdbQTbÛZ
cTPcTaUÛaTbcÉ[[]X]VPa ^RW
caÉUUPa\TSeÉ]X]]^a9PVÉa
aT]cdcbPVcUÛaQP]]PSÛeTa
Wda BZÊ]TcaPUXZT] QTWP]S
[Pa\XVbÉVTaW^]
Att färdtjänsten väntat ]TaT
_ÊVPcP]^RWbTSP]ZÛacXeÉV
WPa WÉ]c ceÊ VÊ]VTa bTSP]
b[dcTcPe\PabT][XVc8]VaXS
<Ê]bb^]b P]cTRZ]X]VPa
3TccP QTZaÉUcPb ^RZbÊ Pe
QaTe X eX[ZP BZÊ]TcaPUXZT]
QTZ[PVPa STc X]caÉUUPST
1^[PVTcb RWTU UÛa QTbcÉ[[
]X]VbRT]caP[Ta]P;Pab7T[[
bcaÛ\bÉVTa)
~9PV ZP] UÛabcÊ Pcc W^]
Q[XaPaV^RWd__aÛaS^\STc
ÉabÊPccUÛaPaT]T[[TaQTbcÉ[[
]X]VbRT]caP[T]QadbcXc
8]VaXS <Ê]bb^] WPa P]
cTRZ]PcP[[P\XbbPa]PSPcd\
”
Jag lever för
dagen och
gläds åt allt som
dyker upp.”
UÛa SPcd\ ?Ê [XbcP] UX]]b
^RZbÊTcccX^cP[aTb^ad]STa
eÊaT]SÉaQX[T]Z^\\XcUÛa
bT]cXP[[cUaÊ]cX^\X]dcTacX[[
T]cX\\T
~2WPdUUÛaTa]P Éa ^UcP
bcaTbbPST 3Tc WPa ^RZbÊ
WÉ]cPccSTZÛaccX[[UT[PSaTbb
T[[Ta_^ac
;XeTcUÛaÉ]SaPSTbXQÛaYP]
Utan kraft i armar och ben är Ingrid Månsson beroende av extra hjälp för att kunna åka färdtjänst. När den har uteblivit har hon isolerats i lägenheten. ”Då påminns jag om min sjukdom, och det är deprimerande”, säger hon fick diagnosen ALS för snart tre år sedan.
Pe !' ?Ê Tcc Pe \Ê]VP
5aXbZXb^RWBeTccXb~_PbbUXRZ
8]VaXS <Ê]bb^] ZaP\_ X
Pa\Pa]P]ÉaW^]P]bcaÉ]VST
ST\ :aPUcT] X ST\ Pec^V
d]STab^\\PaT]^RWTUcTa
T] aPS d]STabÛZ]X]VPa _Ê
WÛbcT] Z^]bcPcTaPSTb T]
]Tda^[^VXbZ bYdZS^\ b^\
bT]PaTeXbPSTbXVePaP0;B
9PVÉaXeÉV_Ê\hRZTcPZcXeX
cTcTa ^RW WPa ceÊ QPa] ^RW
UhaP QPa]QPa] b^\ QTchSTa
P[[cUÛa\XVCXSb]^VZ^\
\Ta _a^Q[T\T] ^RW SÊ UÊa
YPVWP]cTaPST\
T[[TaX]cT3TccPWÊ[[Ta_ÊPcc
Z]ÉRZP\XV
8]VaXS <Ê]bb^] QTc^]Pa
Pcc ST P[[aP U[TbcP RWPdUUÛ
aTa]PÉaYÉccTVd[[XVP^RWUÛa
bcÊT]ST3TcÉaW^]cPRZbP\
UÛa^RWW^]ÉaP]VT[ÉVT]^\
Att det strular med UÉaS PccX]cTQPaPUaP\bcÊb^\T]
cYÉ]bcT]É]SaPaX]cTWT]]Tb V]É[[b_XZ
X]bcÉ[[]X]V <T] P[[P dcT
~BP\cXSXVcZÉ]]TaYPV[XcT
Q[Xe]PT[[TaUÛabT]PSTaTb^a Tcc P]bePa UÛa Pcc STc WÉa
Numera saknar alltsåQÊST UÊaÉ]SÊSYd_PaTZ^]bTZeT] Z^\\Tad__XSPVT]UÛaYPV
Pa\Pa^RWWÉ]STaWT[cUd]Z bTaÉ]YdbcT]\XbbPSPZcXeX Éa VXeTceXb X]cT ST] T]SP
cX^]3TWÉ]VTa^RWSX]V[Pa cTc
aTbT]ÉaT]b^\ÉaSaPQQPS
BYdZS^\T]WPa^RZbÊVaPS
~5ÉaScYÉ]bcT]QTchSTaPcc
eXbQÛaYPcUÛabePVPZaPUcT]X YPVZP]Z^\\Pdc3ÊV[Û\ Joakim
QT]T] ^RW W^] ^aZPa QPaP \Ta YPV bYdZS^\T] ^RW Éa Björck
_a^\T]TaPZ^acPaTbcaÉRZ^a _Êa^[XVPbPZTa<T]]ÉaSTc [email protected]
042-489 93 65
;É]VaT UÛaU[hcc]X]VPa VÛab X]cTUd]ZPaQ[XaYPV_Ê\X]S
^RW STc Éa ST_aX\TaP]ST Foto:
\TSad[[bc^[
<T]W^]WPaQTbcÉ\cbXV 3Tc Éa ^RZbÊ T] bcaTbb ^RW Tobias Andersson
~9PV[TeTaUÛaSPVT]^RW ^bÉZTaWTc Pcc X]cT eTcP ^\ [email protected]
042-489 90 00
V[ÉSbÊcP[[cb^\ShZTad__ RWPdUUÛaT] Z^\\Ta d__
Helsingborg A5
TISDAG 14 JUNI 2011
på att knäcka mig”
Trekant
ledde till
våldtäktsförsök
Först hade 24åringen gruppsex
med sin fru och en
manlig bekant.
Sedan utsattes
bekantens sambo för
närmanden. I går
ställdes 24-åringen
inför rätta för våldtäktsförsök.
HELSINGBORG. 7É]ST[bT]
b^\PeWP]S[PSTbXcX]Vb
aÉccT]XVÊaX]caÉUUPSTd]
STa]PccT]cX[[ST] (UT
QadPaX X !#ÊaX]VT] ^RW
WP]b Uadb WT\ 3T WPST
QYdSXcWT\bX]PV^SPeÉ]
]TaUÛaPccb_T[PbÉ[[bZP_b
b_T[^RWSaXRZP[XcT
8][TS]X]VbeXb VXRZ P[[c
[dV]c cX[[eÉVP >RW eXS
!cXST] QTbcÉ\ST bXV
ST]VÉbcP]STZeX]]P]UÛa
PccVÊ^RW[ÉVVPbXV
EPSW^]X]cTeXbbcTePa
PccUTbcP]STcbTSP]WPST
ÛeTaVÊcc cX[[ T] caTZP]c
\T[[P]_PaTc^RWWT]]Tb
bP\Q^:eX]]P]ePZ]PST
bTSP]PePccST]!#ÊaXVT
\P]]T][PSTbXV]PZT]X
WT]]Tb bÉ]V cPUbPST _Ê
WT]]TZhbbcTWT]]T^RW
\d\[PST ^\ |Vad__
bTg|
Enligt åklagaren är det
UaÊVP^\TcceÊ[ScÉZcbUÛa
bÛZ:eX]]P]WPaX_^[Xb
UÛaWÛa QTaÉccPc Pcc !#
ÊaX]VT] d__WÛaST \TS
bX]P ]Éa\P]ST] bTSP]
W^]bZaXZXc]TY^RW[hRZ
Pcb Z]dUUP W^]^\ da
bÉ]VT]
:eX]]P] ^RW WT]]Tb
bP\Q^c^VbXVbÊb\Ê]X]V
^\ SÉaXUaÊ] <T] X]cT
dcP] cd\d[c 0e dcaTS
]X]VT] UaP\VÊa Pcc !#
ÊaX]VT] WPST bZPS^a ^RW
bYÉ[ebÉVTaWP]PccdcbPccTb
UÛa QPc^]Vb[PV 3Tc WT[P
dcaTSSTb b^\ Va^e \Xbb
WP]ST[ \T] [PSTb ]Ta X
QaXbc_ÊQTeXb>UUaTcbbP\
Q^bÉVTaPccWP]PVTaPSTX
]ÛSeÉa]TUcTaZ]XeW^c
8VÊa\ÛccTb_PacTa]PX
aÉccT]0eWÉ]bh]cX[[^UU
aTc WÛ[[b aÉccTVÊ]VT]
QPZ^\ bcÉ]VSP SÛaaPa
8]]P]SÛaaPa]PbcÉ]VSTb
bc^SSTcS^RZZ[PacPcc!#
ÊaX]VT]]TZPacX[[Qa^cc
Nekas hjälp upp ur fåtöljen
HELSINGBORG. ~3T] WYÉ[_
Sd Éa QTaÉccXVPS cX[[ bZP Sd
^RZbÊUÊ
3Tc QTc^]Pa ;Pab 7T[[
bcaÛ\ BZÊ]TcaPUXZT] \TS
P][TS]X]VPePccUÉaScYÉ]bcT]
V[Û\cQ^ac8]VaXS<Ê]bb^]
<T] ÉeT] ST VÊ]VTa
RWPdUUÛaT]eTaZ[XVT]VÛabX]
_[XZc ^RW WÉ\cPa WT]]T X
[ÉVT]WTcT] UX]]b STc X]cT
]ÊV^] VPaP]cX UÛa Pcc aTbP]
Q[XaPe
BÊWÉa[XVVTaSTccX[[)
8]VaXS <Ê]bb^] \ÊbcT
bXccP X bX] UÊcÛ[Y SÉa Z]P_
_Pa]P UX]]b UÛa Pcc Zd]]P
b[É__P X] RWPdUUÛaT] DcP]
Ud]VTaP]ST Pa\Pa ZP] W^]
bTSP]X]cTbYÉ[ecPbXVd__da
UÊcÛ[YT]
~<T] STc Éa X]VTc b^\
RWPdUUÛaT] bZP WYÉ[_P cX[[
\TS3TcX]VÊaX]cTXaTbP]
^RWeÊacP]bePa2WPdUUÛaT]b
d__VXUcÉaPccaX]VP_ÊSÛa
aT]^RWSÊbZPZd]ST]ePaP
Z[Pa UÛa PeaTbP bÉVTa ;Pab
7T[[bcaÛ\
BÊeT\bZPWYÉ[_PWT]]T.
7T\cYÉ]bcT]bePaPa;Pab
7T[[bcaÛ\
D]STabZÛcTabZP] 7T[T]
=X[bb^] aT_[XZTaPa Pcc STc
VÛaW^]^RWZ^[[TVTa]PVÉa
]P~^\aTbP]bP\\P]UP[[Ta
\TSWT]]Tb^RWZ^[[TVTa]Pb
QTbÛZ3TZ^\\TacX[[8]V
Telefon, dörröppnare, taltidning, tv – allt styr Ingrid
Månsson numera med fötterna.
aXS <Ê]bb^] _Ê QTbcÉ\SP
cXSTa\^aV^]\XSSPVTUcTa
\XSSPV ZeÉ[[ ^RW ]Pcc
"(\X]dcTaÊcVÊ]VT]
~DcÛeTaSTccPUÛabÛZTaeX
bchaP^\PaQTcTc^RWbcÛccP
WT]]T^\STcUX]]b\ÛY[XV
WTc<T]eXZP]WPbYdÊccP
eÊaScPVPaT cX[[ _Ê bP\\P
bRWT\P ^RW Éa STc YÉccT
\hRZTcPccVÛaPVÊaSTcX]cT
bÉVTaW^]
8]VaXS <Ê]bb^] ZÉ]]Ta
bXVQTVaÉ]bPS
~9PVWPacXSTaW^b]Tda^
[^VT]PccaÉccP\XVTUcTa^RW
STc Éa X]cT bÉZTac Pcc WT\
cYÉ]bcT] Éa WÉa Ydbc SÊ 3T
ZP]X]cTbXccPWÉa^RWeÉ]cP
_ÊPccQX[T]bZPZ^\\PT[[Ta
QPaPadbPXUaÊ]P]SaPeÊaS
cPVPaT
7XccX[[b WPa T] RWPdUUÛa
]TZPc WT]]T WYÉ[_ d__ da
UÊcÛ[YT] ^RW ZÛac XeÉV dcP]
WT]]T0ccÛeaXVPRWPdUUÛaTa
WPa bcÉ[[c d__ aTV[Ta]P cX[[
ca^cbÉa;Pab7T[[bcaÛ\X]cT
WT[cUÛacYdbcX
~3ÊWPaRWPdUUÛaT]P]cPV
[XVT]ePaXc\TS\É]bZ[XV^RW
chRZc bh]S ^\ aTbT]ÉaT]
<T]STcZP]UÊaTbT]ÉaT]Pcc
ca^PccSTcX]VÊaBÊeXQadZPa
bÉVPPccRWPdUUÛaT]QPaPbZP
VÛaPSTcb^\X]VÊaXcYÉ]bcT]
bÉVTaWP]
8]VaXS <Ê]bb^] Éa ^RZbÊ
QTeX[YPS[TSbPVPaTXbP\QP]S
\TSUÉaScYÉ]bc3TP]WÛaXVP
^RWeÉ]]Tab^\W^]P][XcPa
WPaS^RZQTVaÉ]bPST\ÛY[XV
WTcTaPccbcÉ[[Pd___ÊSPVcXS
Kammaråklagare 2WaXb
cTa5^abb\P]haZPST_ÊPcc
!#ÊaX]VT]bZPSÛ\PbcX[[
UÉ]VT[bT7P]aXbZTaPaÉeT]
Tcc bZPSTbcÊ]S _Ê %
Za^]^a
~BcaPUUeÉaSTc[XVVTa_Ê
TccÊabUÉ]VT[bTbPWP]
<P]]T]bUÛabePabPSe^
ZPcBcTUP]A^bT[[SÉaT\^c
\T]PSTPccWP]bZ[XT]cbZP
UaXPb4[[Ta_ÊbX]WÛYSSÛ
\PbcX[[eX[[Z^a[XVS^\UÛa
bTgdT[[c^UaTSP]ST
7dacX]VbaÉccT]bTa_Ê
bPZT] Z[Pa[ÉVVb ^\ ceÊ
eTRZ^a3Ê\TSST[PbS^
\T]
Joakim Björck
Maria Berkmo
A6 Helsingborg
TISDAG 14 JUNI 2011
Redigering: Jens Nilsson
Korpen upplöses i föreningar
Ytterligare ett formellt
årsmöte behövs. Sedan
är Helsingborgs korporationsidrottsförbunds
(Korpen) saga all. Nu
bildar i stället de olika
sektionerna egna korpföreningar.
HELSINGBORG. BeÊaXVWTcT]
PccWXccPXSTT[[PZaPUcTab^\
eX[[T PaQTcP X :^a_T]b bch
aT[bTQ[TeSTbbUP[[BP\cXSXVc
Q[TeceÊP]bcÉ[[SP_ÊZP]b[XTc
d__bPVSP
ªab\ÛcTc X \Pab Zd]ST
X]cT UPccP ]ÊV^c QTb[dc ^\
]TS[ÉVV]X]V 3ÉaUÛa cX[[bPc
cTbT]PaQTcbVad__b^\X]
]P] \PY \Ê]PSb dcVÊ]V
bZd[[TWXccPT][Ûb]X]V
~3T]Q[TePccbTZcX^]Ta]P
QX[SPa TV]P UÛaT]X]VPa ^RW
eX b^\ PaQTcPa _Ê ZP]b[XTc
Z^\\TaPccUÊVÊd]STab^\
\PaT]9PVb[dcPaXYd]X^RW
\X]Z^[[TVPXb[dcTcPebT_
cT\QTabÉVTa6[T]]9Û\ha
b^\ ePaXc ZP]b[XP]bePaXV X
SahVcbYdÊa
~:[Pac Pcc STc ZÉ]]b QXc
cTac Pcc Q[X d__bPVS TUcTa
STbbPÊa
Söndagarnas tipspromenader med Korpen i Pålsjö skog är mycket populära och lockar hundratals motionärer varje gång. Men nu riskerar Korpen i Helsingborg att upplösas.
Cina Widlund är ordförandeX
bTZcX^]T]\TS]P\]Tc7É[
bP6[ÉSYT
~EX bhbb[Pa \TS ePccT]
Vh\]PbcXZ U^acbÉccTa b^\
TVT] UÛaT]X]V ^RW bP\\P
bPZQ[XaSTc\TSU^cQ^[[e^[
[ThQ^[[^RWP]cPV[XVT]^RZbÊ
\TS UP\X[YTbTZcX^]T] 0[[P
bcPacPa P[[cbÊ d__ X UÛa
Foto: THOMMY NYHLÉN
T]X]VPa b^\ Éa WT[c bZX[SP ^RZbÊPccUÛaT]X]VT]bZPdc
UaÊ]ePaP]SaP<T]STcbZTa ÛZP\TSSP]b^RWQPa]Vh\
X:^a_T]bP]SPVT]^\\TS ]PbcXZ]ÉbcPcTa\X]
~EX Éa eTaZ[XVT] bc^[cP
[T\bZP_X:^a_T]AXg
ÛeTa Pcc WP [Ûbc UaÊVP] _Ê
När det gäller7É[bP6[ÉS QÉbcP bÉcc 3Tc eXZcXVP ePa
YT Z^\\Ta \P] UÛadc^\ WT[PcXST]PccUÛabÛZPQTWÊ[
ePccT]Vh\]PbcXZPccPaaP] [P eTaZbP\WTcTa]P bÉVTa
VTaP 1dbadbTc CP]ZT] Éa 2X]PFXS[d]S
HD
JOUREN
7T[bX]VQ^aVbZ^a_T] QX[
SPSTb ST] !' \Pab (##
8SÎZ[ÉRZPaTePaQ[P]SP]SaP
4a]bc BeT]bb^] ^RW ST]
UÛabcPbchaT[bT]UXRZ7X[SX]V
7ÉV]TVÊaS b^\ ^aSUÛaP]
ST
<P]Sa^VXVÊ]VeTaZbP\
WTcT] \TS Pcc PaaP]VTaP
Den 4 juli hållsTccÊab\ÛcT
_Ê]hcc<TSbcÛabcPbP]]^
[email protected]
042-489 91 57
X MATSEDELN
X JOURTELEFONER
ISIS Kvinnojour Landskrona,
Gamla kyrkog 19 A, 7–16, lunchstängt 12–13. Tel 0418-134 13,
134 14.
Jourhavande kompis Röda
Korset. Tel 020-222 444.
Kamratföreningen spelberoende Helsingborg. Tel 04221 56 77.
KF Länken Landskrona, Säbyg
1. Tel 0418-157 92, 8.30–16.
KF Länkens kvinnogrupp
Landskrona. Tel 070-048 03 80.
Kris Landskrona Engelbrektsg
5. Tel 0418-598 20, 10–19.
Kvinnofrid i Ängelholm Utsatt
för hot eller våld i en nära relation? Tel 0431-40 27 57, 8–17.
Kvinnojouren i Höganäs Tel
042-34 02 07.
Kvinnojouren i Ängelholm Tel
0431-102 96, 9–12 o 13–16. Övr
tid avlyssning och uppringning
om så önskas.
Landskrona väntjänst Tel
0418-583 33, 8.30–11.
NA Anonyma narkomaner
Landskrona, församlingshemmets källare, Artillerig, 19–20.15.
NA Anonyma narkomaner
Helsingborg. Tel 077-113 80 00,
dygnet runt.
Pluto Landskrona. Öppenvårdsmottagning för ungdomar och
föräldrar gällande alkohol och
narkotikafrågor. Telefon dagtid
0418-47 01 59 el 0418-47 37 36.
Röda Korset Tel 077-190 08 00.
Röda Korset – besökverksamhet Helsingborg. Tel 04212 29 36 el 12 48 31, 8–16.
Sbf/Skåne För hjälp åt narkotikaberoende och människor som
har el vill ha underhållsbehandling. Tel 076-341 06 41.
SPES Helsingborg. Suicid prevention och efterlevandes stöd.
Tel 073-364 27 16.
SERVICEHUSEN
Fiskgratäng, potatismos,
kokta grönsaker, el grönsakspytt, stekt ägg. Jordgubbskräm.
X NÄRRADIO
Hej Helsingborg! Har du något roligt att
berätta, finns det frågor du önskar svar
på eller efterlyser du något? Hör av dig!
Kenny Lindquist
Kom in till oss, så berättar vi allt om
våra miljövänliga värmepumpar.
Lindquist
Helsingborg
Kommentera: hd.se/hdjouren
Mejla: [email protected]
Ring: 042-489 93 89 (tis och tor 10–11.30)
IVT-center Viken/Helsingborg
Prästavägen 480-5, Viken
Kontakta oss på 042-23 85 82
eller skicka intresseanmälan på
[email protected]
QaTSSXSa^cccTaaÉ]V[Û_]X]V [XZWTcQ[XaSTc:^a_T]bbXbcP
^RWVÊ]VcÉe[X]VPa3TcSaÛY b^\bP\[P]ST^aVP]XbPcX^]
ST S^RZ X]cT [É]VT UÛaaÉ]
U^cQ^[[b ^RW WP]SQ^[[bbTZ
cX^]Ta QX[SPSTb ^RW ÉeT]
Z^a_W^RZTh
Kenny
www.behrensaenergi.se
Helsingborg 99,2 MHz
Men redan här vill vi
passa på att säga att vi
är ensamma om att
erbjuda svanenmärkta
värmepumpar. Och att
vi har marknadens
förmånligaste
trygghetsförsäkring
med 10 års försäkring
på kompressorn och 6
år på värmepumpen.
Välkommen!
6.00 Morgonandakt, Radio City.
6.30 Morgonprogram, Radio
City. 7.00 Morgonandakt, Radio
City. 7.30 Musik från skivarkivet,
Radio City. 8.00 Go’morron Helsingborg, Radio FM 99,2MHz.
9.00 Vägen genom bibeln, Radio
Slottshagen. 9.30 Musik från
skivarkivet, Radio Kärnan. 12.00
FMLS, Radio FM 99,2MHz. 13.00
Transport, Radio FM 99,2MHz.
14.00 Musik från skivarkivet,
Radio Kärnan. 15.00 Kappsäcken, Radio Slottshagen. 17.00
SAP, Radio FM 99,2MHz. 18.00
Får vi lov, Radio Kärnan. 19.00
Rumänska gruppen, Radio City.
20.00 Musik från skivarkivet,
Radio Kärnan. 20.30 Nytt Hopp,
GNHFA. 21.00 Per omgående,
Radio Slottshagen. 22.00 Musik
från skivarkivet, Radio Kärnan.
23.00 Vägen genom bibeln,
Radio Slottshagen. 23.30
Morgonandakt repris, Radio
City. 00.00–02.00 Nattrepriser,
diverse.
Läs mer
på hd.se/
helsingborg
AA Anonyma alkoholister
Klippangruppen, Kapellg 1. Tel
070-510 52 16.
AA Anonyma alkoholister Öresundsgruppen, Helsingborg, Kadettg 30. Tel 042-15 35 35.
AA Anonyma alkoholister Båstad, Stationsterrassen 13. Tel
073-764 75 98.
AA Anonyma alkoholister
Landskrona, Midhemsv 3 A. Tel
0418-206 00.
Al-Anon Landskrona, Midhemsv
3 A, ing källaren. Anhöriga till
alkoholister träffas 19–20. Tel
0418-206 00.
Al-Anon Helsingborg, Kadettg
30. Anhöriga till alkoholister. Tel
042-311 09 88.
Anhörigcentrum Perstorp. Anhörigkonsulent 0435–392 39.
Brottsofferjouren Ängelholm,
Järnvägsg 7. Tel 0431-143 00.
Brottsofferjouren Landskrona.
Tel 070-471 67 28 dygnet runt.
Brottsofferjouren Helsingborg,
Örnsköldsviksg 15. Tel 04213 37 00, 9–13.
Djurskyddet Ängelholm/Bjäre
Tel 076-140 49 00.
Dynamis Helsingborg. Öppen
anonym föräldrarådgivn. Tel
042-10 64 18 el 10 64 49.
Elöverkänsligas förbund Skåne Helsingborg. Tel 04218 18 98.
Febe-Landskrona Föräldrar
som förlorat ett barn. Tel 073833 33 93.
Föräldrastödet 6 till 12 Samtalsstöd till föräldrar med barn i
åldern 6–12 år. Tel 042406 29 49.
Helsingborgs kvinnojour Tel
042-18 15 10.
Helsingborg A7
TISDAG 14 JUNI 2011
”Passar sig inte att skicka
sådana foldrar till barn ”
Konfirmationsbroschyr väcker debatt
5ÛabcP bXSP] Pe Qa^bRWh
aT]ÉaeX]Z[PS_Ê_aTbT]cTa
]P<T]2WPa[^ccP9^]bÉcTa
W^__Pb Pcc \^ccPVPa]P bZP
eÉ]SP_ÊQ[PSTc?Ê]ÉbcPbX
SP ZP] \P] ]É\[XVT] [ÉbP
Pcc |BeT]bZP ZhaZP] X 7T[
bX]VQ^aV eX[[ ePaP \TS ^RW
Uh[[P SXcc _PZTc \TS d__
[TeT[bTa SXbZdbbX^]Ta ^RW
dc\P]X]VPa|
~EX eX[[ Uh[[P _aTbT]cT]
\TS]ÊV^cb^\WPaTccP]]Pc
eÉaST3Tcb^\WP]S[Pa^\
X]bXSP]^\bP\cP[SXbZdb
bX^]Ta ~ [XebeXZcXVP UaÊV^a
bÉVTa2WPa[^ccP9^]bÉcTa
<T] ^\ ST b^\ X]cT WPa
aÊS PebcÊa Z^]UXa\PcX^] UÛa
Pcc ]X eX]Z[Pa _Ê _aTbT]cTa
]P.
~3Ê Éa STc Tcc b]TSZPbc
3Tc WPa eX X]cT cÉ]Zc _Ê
bÉVTa2WPa[^ccP9^]bÉcTa
”Vad får du i konfirmationspresent?” frågar
Svenska kyrkan i en
reklamfolder som gått
ut över hela stan. Men
budskapet möts av föräldrakritik: stötande i
tider av barnfattigdom.
HELSINGBORG.
8]U^a\P
cX^]bQa^bRWhaT]^\Z^]UXa
\PcX^] bZXRZPb dc cX[[ 7T[
bX]VQ^aVbd]VS^\Pa UÛSSP
((& b^\ Éa \TS[T\\Pa X
BeT]bZPZhaZP]0ebÉ]SPaT
ÉaUÛabP\[X]VPa]PX7T[bX]V
Q^aVbZ^]caPZcSTceX[[bÉVP
<PaXP APdb 6dbcPe 0S^[U
5X[Q^a]P ^RW :eXbc^UcP ?Ê
UÛabcPbXSP]PeU^[STa]UX]]b
QX[S_ÊTccX]b[PVTc_PZTc^RW
UaÊVP] ^\ Z^]UXa\PcX^]b
_aTbT]c
=ÉaQa^bRWhaT][P]SPSTX
QaTe[ÊSP]WT\\PW^b:Pc
WPaX]P ;X]S b^\ WPa T]
#ÊaXV b^] Q[Te W^] d__
aÛaS
~3Tc _PbbPa bXV X]cT Pcc
bZXRZP bÊSP]P U^[SaPa cX[[
QPa] 3T] VTa UT[ QdSbZP_
QÊSTcX[[QPa]^RWUÛaÉ[SaPa
1dSbZP_TcPcc\P]bZPZ^]
UXa\TaP bXV UÛa _T]VPa ^RW
_aTbT]cTa3TcÉabcÛcP]ST
Innehållet i resten Pe Qa^
bRWhaT]ÉaQaPchRZTa:PcW
PaX]P;X]S3Éa_aTbT]cTaPb
\Ê]VP^[XZPVad__Ta^RWPZ
cXeXcTcTaP[cTa]PcXePcceÉ[YP
_Ê UÛa ST] b^\ bZP Z^]UXa
\TaPb <T] d__[ÉVVTc XaaX
cTaPa WT]]T BÉabZX[c \TS
cP]ZT_ÊST]SXbZdbbX^]^\
– Jag tror att det kan få UÛa
É[SaPaPccPebcÊUaÊ]Z^]UXa
\PcX^] UÛa Pcc ST X]cT WPa
aÊS \TS _aTbT]cTa 3Tc Éa
eÉ[SXVcbh]S
2WPa[^ccP9^]bÉcTaÉaUÛa
bP\[X]Vb_TSPV^V X APdb
UÛaP\[X]V 7^] X]VÊa X ST]
Vad__ b^\ SXbZdcTaPc Wda
U^[STa]bZP[ÉVVPbd__
~8SÎ] Z^\ cX[[ Ydbc \TS
cP]ZT_ÊPcc_a^e^RTaPbÉVTa
W^]
~:^]UXa\P]SP]cP[Tc WPa
bYd]ZXcSaPbcXbZcbÉabZX[cSTc
bT]PbcTÊaTc<ÉaZTa\P]T]
bcPaZ]TSVÊ]VbÊ\ÊbcT\P]
ZP]bZTcPcX[[_a^e^ZPcX^]Ta
XQ[P]S<T]YPVZP]UÛabcÊPcc
STcbcÛcTa^RZbÊ3TcÉaQaP \TaPbXV3TcUX]]bP[cTa]P
PccSTcQ[XaT]SXbZdbbX^]
cXe \TS X]cTa]Pc ^RW [ÉVTa
SÉa\P]cPadcPeVXUcTa\T]
Charlotta Jonsäter förklarar STc UX]]b Z^bc]PSbUaXP WT[c
QPZVad]ST]cX[[_aTbT]ceX]Z eP][XVP P[cTa]PcXe _Ê WT\
T[])
\P_[P]^RZbÊ
~EXQadZPaVÛaPT]d]STa
~3Tbbdc^\UX]]bSTcP[[
bÛZ]X]V Q[P]S Z^]UXa\P] cXS \ÛY[XVWTc Pcc UÊ TZ^]^
STa]PSÉaeXUaÊVPaePSb^\ \XbZWYÉ[_^RWbcÛSUaÊ]Zha
VÛa Pcc ST eX[[ VÊ ^RW [ÉbP ZP]^\\P]eX[[ÊZP_Ê[ÉVTa
3TceXbPabXV^UcPPccSTUaÊ] ^RW X]cTa]Pc \T] X]cT WPa
QÛaYP]eX[[TVÛaPSTcUÛa_aT aÊS
bT]cTa]P3TcÉaX]cTSTcP[[
aPeXZcXVPbcT\T]STcZ^\ Åsa
\Ta P[[cXS d__ 4UcTa WP]S Jarring
Q[Xa STc bTSP] P]SaP bPZTa [email protected]
042-489 94 14
b^\ÛeTaeÉVTa
Något för alla
UTFLYKTSMÅL
Annonsera under vår vinjett utflyktsmål,
ett bra sätt att få fler besökare i sommar!
[PbbP Éa X]cT cX[[ bP[d \T]
ST]ZP]Q[XbÉVTa;Pab>?T
cTabb^]RWTUUÛa:Éa]UPbcXV
WTcTa
©]UX]]bX]VTcU^a\T[[cQT
b[dc ^\ Pcc bÉ[YP ST] Z^\
\d]P[ÉVSPUPbcXVWTcT]\T]
STc_ÊVÊaT]X]cTa]SXbZdb
bX^] X]^\ UÛaeP[c]X]VPa]P
^\ eX[[P]b \ÛY[XVWTcTa ^RW
QTVaÉ]b]X]VPa
– Det krävs en processUÛaPcc
VÛaPUPbcXVWTcT]bÉ[YQPa7d
Privata aktörer harcXSXVPaT
eXbPc bXcc X]caTbbT UÛa EX[[P
CWP[PbbP \T] _^[XcXZTa]P
WPaSÊbPVc]TYcX[[T]UÛabÉ[Y
]X]V
~EPaYTVÊ]VSXbZdbbX^]T]
^\ EX[[P CWP[PbbP cPb d__
UX]]b STc b_TZd[P]cTa b^\
P]\É[TabXccX]caTbbT^RWYPV
bZd[[T VXbbP Pcc ^\ Tcc U^a
\T[[cQTb[dccPbSÊZP]STc
Q[X PZcdT[[c \TS T] UÛabÉ[Y
]X]V]ÊV^]VÊ]VXQÛaYP]Pe
WÛbcT]bÉVTa;Pab>?TcTab
b^]
Anna Bachmann
[email protected]
Kända från TV,
Kanal 5, TV 4, TV
3 & Radio!
23/6, 30/6, 7/7, 14/7, 21/7,
28/7, 4/8, 11/8, 18/8,
Kontakta oss
042-489 90 00
HELSINGBORG . ~EX[[P CWP
bTcÉaXbc^acQTW^ePeaT]^
eTaX]V^RW]hPX]eTbcTaX]VPa
~]ÊV^cb^\eTaZbP\WTcT]X
SPVb[ÉVTc X]cT WPa UÛa\ÊVP
PccZ[PaPPeEX[[PCWP[PbbPÉa
T]d]STaQPa_[Pcb\T]STc
ZP] X]cT ePaP 7T[bX]VQ^aVb
bcPSbd__VXUcPccX]eTbcTaPX
T] cdaXbcP][ÉVV]X]V bÉVTa
;Pab>?TcTabb^]
Besök oss:
HELSINGBORG
Onsdagen den
15/6–2011
kl. 11-18
Best Western Hotel
Helsingborg
Stortorget 20
Utgivningsdagar:
Vill du veta mera
om utflyktsmål?
Vandrarhem
kan säljas i höst
Klipp ut annonsen och få 100 sek extra på er värdering när Du säljer för mer än 1 000 sek.
Sälj ditt guld till
rekordhögt pris!
Få kontant betalning
direkt på plats.
Bokningsstopp
Tisdagen före
publiceringsdatum.
Arkivfoto: BARBRO HALLIN
Kommunalägda vandrarhemmet Villa Thalassa kan komma att
säljas. Kommunen är
mitt uppe i arbetet med
att se över fastigheten
Hon poängterar att brist _Ê och förhoppningen är
_T]VPa P[SaXV UÊa ePaP Tcc att en försäljning ska
WX]STaUÛaZ^]UXa\PcX^]3Tc kunna bli av i början av
Z^bcPaX]cT]ÊV^cPccZ^]UXa
hösten.
Broschyrens förstasida.
QPa]UPccXVS^\ b^\ UÛab
~ \Ê]VP QPa] [TeTa X SPV X
UPccXVPUP\X[YTa=ÉaZhaZP]
eX]Z[Pa _Ê _aTbT]cTa]P aXb
ZTaPaST]PccbÉccPhccTa[XVP
aT_aTbb_ÊTZ^]^\XbZcbeP
VP\T]PaW^]
Tidigare har politikerna sagt nej att sälja vandrarhemmet
Villa Thalassa. Men nu kan en försäljning vara på gång.
Guldbrev besöker Helsingborg! Välkommen att sälja
ditt guld till oss.
Våra erfarna guldsmeder värderar ditt guld
kostnadsfritt och du får pengar direkt i handen när
du säljer till oss! Vi köper allt slags guld, oavsett färg,
karathalt; vi köper nytt, gammalt och slitet guld;
trasiga guldsmycken, vitguld, klockor, tackor samt
även tandguld.
Sälj ditt guld
till Rekordpriser!
Vi betalar upp
till 267kr/gram
för ditt guld!
Har du ej möjlighet att besöka oss nu i helgen?
Besök vår hemsida www.Guldbrev.se
Kundtjänst: 08-12 00 28 00
A8 Skåne Sverige
Sällan fysiskt våld
vid barnvåldtäkt
STOCKHOLM. 5hbXbZc eÊ[S
P]eÉ]SbbÉ[[P]eXSbTgdT[[P
ÛeTaVaT__\^cQPa]
3TceP][XVPbcTÉaPccSTc
Éa ]ÊV^] UP\X[YT\TS[T\
QTZP]cT[[TacXSXVPaT_^YZ
eÉ] b^\ P]\É[b UÛa eÊ[S
cÉZc\^cQPa]^RWd]VS^
\Pa3TccPT][XVcT]P]P[hb
b^\ 1a^ccbUÛaTQhVVP]ST
aÊSTc1aÊVY^ac
Av de anmälda Éa T]QPac
!!_a^RT]c^QTZP]cP8]X^
_a^RT]cPeUP[[T]WPa^UUaT]
caÉUUPcST\XbbcÉ]ZcP_ÊX]
cTa]Tc 5P\X[Yb[ÉZc dcVÛa
! _a^RT]cPeSTP]\É[SP
eÉ]]TaQTZP]cP "& _a^
RT]c ^RW Tg_^YZeÉ]]Ta
T[eP_a^RT]c
<X]SaT QPa] ~ ~ Êa
\P]X_d[TaPb ^UcP Pe UÛa
ÛePa]Pb^\ZP]ZP[[PÛeTa
VaT__T]UÛa|[TZPa|XbP\
QP]S \TS ]Pcc]X]V T[[Ta
QPS5ÛaPccUÛa\ÊQPa]Pcc
cXVP ^\ ÛeTaVaT__T] P]
eÉ]Sb ^UcP W^c ^\ Pcc T]
eXZcXV _Tab^] X UP\X[YT]
Z^\\TaPccQ[X[TSbT]^\
eTSTaQÛaP]STUÊaeTcPePS
b^\WPaWÉ]c
Brå:s analysQhVVTa_Ê"&'
Pe ST ' P]\É[]X]VPa
b^\VY^aSTb!'^\eÊ[S
cÉZc\^c_Tab^]Tad]STa '
Êa
~4cc ÊcTaZ^\\P]ST
SaPVXSTP]\É[SPeÊ[ScÉZ
cTab^\eXWPaVaP]bZPcÉa
PccUhbXbZceÊ[S^UcPX]cTÉa
STcUaP\caÉSP]STÉeT]^\
aÉSb[PUÛaeÊ[S]Pcda[XVceXb
b_T[PaX]3TcÉaeXZcXVZd]
bZP_b^\ZP]QXSaPcX[[Tcc
QÉccaTUÛaTQhVVP]STPaQT
cT bÉVTa =X]P CÛa]`eXbc
cX[[3PVT]b=hWTcTaTT
TISDAG 14 JUNI 2011
Redigering: Malena Reutersvärd
Tjänsteresan
slutade på
strippklubb
Region Skånes utsände skulle knyta spanska kontakter
Krismöte med personalen, ny uppförandepolicy och internutredning. Det är Region Skånes svar på avslöjandet
om att en av deras
anställda vid representationsresa för regionen
gick på fest hos porrkungen Berth Milton
och fick en dansande
strippa i stringtrosor i
knät.
SKÅNE. CYÉ]bcT\P]]T]UaÊ]
SORG. Högen av blommar växer vid mordplatsen i Åkersberga norr om Stockholm. Där blev tre personer beskjutna på lördagskvällen. En man avled och två skadades
allvarligt. Polisen har ännu ingen misstänkt för dådet. TT
Foto: JOHAN NILSSON/Scanpix
Smakade knark på lekplats
ESLÖV. CeÊcaTÊaXVPU[XRZ^a
X4b[ÛeUÛaSTb\TSP\Qd
[P]b cX[[ bYdZWdb TUcTa Tcc
QTbÛZ _Ê [TZ_[PcbT] D]
STa adcbRWQP]P] WPST ST
WXccPcT]_ÊbT\TS $a^bP
cPQ[TccTa ^RW _a^eb\P
ZPc
3TcePacdaPcccPQ[TccTa
]Pb\PZPSTX[[P^RWb_^c
cPSTb dc P]]Pab WPST STc
Zd]]Pcb[dcPaXZcXVcX[[P
?ÊbT]X]]TWÛ[[ST]]Pa
Z^cXZPZ[PbbPSTÊ]VTbcSÉ\
_P]ST\TSXRX]T]GP]^a
~;ÉZPa]PbPSTPcc^\ST
WPSTchRZcPccSTcePaV^cc
^RW beP[c WPST WYÉacPc
bcP]]Pc bÉVTa 0]]B^UXT
1TaVbcaÛ\ \P\\P cX[[
ST]T]PU[XRZP]cX[[:eÉ[[b
_^bcT]
5[XRZ^a]P UXRZ SaXRZP
\TSXRX]bZc Z^[ b^\ QX]
STa VXUcXVP É\]T] X \PV
bÉRZT]4UcTaTccShV]b^Q
bTaePcX^]Zd]STST[É\]P
bYdZWdbTcTT
Skånes lodjur
nästan borta
Vit buss ställs
ut i Malmö
KRISTIANSTAD. 1PaPTccT[
MALMÖ. 4]PeSTQTaÛ\SP
[Ta ceÊ [^SYda UX]]b ZePa X
BZÊ]T T][XVc Tg_TacQT
aÉZ]X]VPaQ^aSTSTcUX]]Pb
cX^;É]bbchaT[bT]^RW_^[X
bT]\XbbcÉ]ZTaPcc\X]bZ
]X]VT]QTa^a_ÊcYdeYPZc
~?^[XbT] WPa VY^ac Z^]
ca^[[Ta ^RW WÊ[[Xc UÛaWÛa
\TS\XbbcÉ]ZcPcYdeYÉVPaT
bPST :aXbcTa 7T]aXZbb^]
a^eSYdabP]bePaXVeXS9ÉVP
aTUÛaQd]STcBZÊ]TcX[[:aXb
cXP]bcPSbQ[PSTcXWT[VT]
<T]STcZP]UX]]PbP]SaP
UÛaZ[PaX]VPa É] cYdeYPZc [^SYdaZP]WPSÛSPcbXcaPUX
ZT]T[[TaSÛccPe]Pcda[XVP
^abPZTaUaP\WÊ[[TaWP]TT
eXcPQdbbPa]Pb^\P]eÉ]
STb Pe 5^[ZT 1Ta]PS^ccT
eXSaÉSS]X]VT]Pe\É]]X
bZ^aUaÊ]Z^]RT]caPcX^]b
[ÉVaT]Z^\\TaWÉSP]TUcTa
PccbcÊ_PaZTaPSX<P[\Û
8P]b[dc]X]VcX[[QdbbT]
b^\bZPeXbPb_ÊCTZ]XZT]
^RWBYÛUPacT]bWdb_Ê<P[
\Û \dbTTa Z^\\Ta T]
dcbcÉ[[]X]V^\5^[ZT1Ta
]PS^ccTbPaQTcTPcceXbPb
1PZVad]ST] cX[[ dcbcÉ[[
]X]VT]ÉaTccUd[[\ÉZcXVT
QTb[dc ^\ Pcc d__\ÉaZ
bP\\P UÛaT]X]VT] 5ÛaX]
cT[bT]b ÛV^]eXcc]T] ^RW
STcPaQTcTSTdcUÛaTT
ATVX^]BZÊ]TePaX1PaRT[^
]P UÛa Pcc Z]hcP Z^]cPZcTa
\TS dc[É]SbZP UÛaTcPV UÛa
BZÊ]Tb aÉZ]X]V 3Éa VXRZ
WP] _Ê UTbc \TS bcaX_cTPbT
^RWP[Z^W^[
8]cTPRRT_cPQT[cbÉVTaPa
QTcbVXePaT]8]eTbcX]BZÊ]T
TccQ^[PVb^\ÉVbPeATVX^]
BZÊ]T^RWSTbZÊ]bZPZ^\
\d]Ta]P \TS d__VXUc Pcc
\PaZ]PSbUÛaPBZÊ]Tdc^\
[P]Sb^RWUaÉ\YPbP\PaQTcT
\T[[P]bZÊ]bZP^RWdc[É]S
bZPUÛaTcPV
0Uc^]Q[PSTc_dQ[XRTaPSTX
WT[VT]T]QX[S_ÊcYÉ]bcT
CITATET
”Det kan jag berätta, det är män
och kvinnor och grädde. Det ena
är striptease och det andra är
sexshow. Är det inte skillnad?”
Den regionanställde förklarar i Aftonbladet
att han inte alls deltagit i någon sexshow.
\P]]T]SÉaWP]bXccTa_ÊT]
aTbP]X1PaRT[^]PESBcT
bRT]\TST]ZeX]]PXZ[ÉSS
UP] 9^WP]bb^] _Ê 8]eTbc X]
T]QPacbcaX]Vca^b^a^RWWÛ BZÊ]TZP[[PaSTcWT[PcaPVXbZc
VP[PRZbcÛe[PaXZ]Éc
^RW^[hRZ[XVcQÊSTUÛaUÛaT
cPVTc ^RW UÛa ST] P]bcÉ[[ST
Avslöjandet fick Invest X] XUaÊVPT]\Ê]VÊaXV
BZÊ]TPccX][TSP\Ê]SPVT]
\TSZaXb\ÛcT\TSbX]PP] \TSPaQTcPaTb^\T][XVc9^
bcÉ[[SP
WP]bb^] P[[cXS bZÛcc bXV Tg
3T bZP ]d VÊ XVT]^\ bX] T\_[PaXbZc eXS aT_aTbT]cP
TcXbZP _^[XRh ^RW Z^\_[Tc cX^]bd__SaPV
cTaP \TS aXZc[X]YTa UÛa Wda
P]bcÉ[[SPbZPPVTaP^RWQTcT De har nu gåttXVT]^\ZeXc
bXV d]STa aT_aTbT]cPcX^]b c^]UaÊ]aTbP]^RWÉ]]dX]cT
d__SaPV^RWcYÉ]bcTaTb^a
WXccPc]ÊVaPZeXcc^]UaÊ]ST]
3TVÛa^RZbÊT]X]cTa]dc PZcdT[[P]PccZ[dQQT]
~=TY\T]STcWÉaePaT]
aTS]X]V^\ePSb^\WÉ]ST
d]STaST]PZcdT[[PcYÉ]bcT
b_^]baPScX[[bcÉ[[]X]V^RWST
Enad svensk front
mot EU:s momskrav
Det är ett enat skatteutskott mot moms på föreningslivet som möter
EU-kommissionären
Algirdas Semeta, med
ansvar för skattefrågor,
när han besöker riksdagen på torsdag. Och
regeringen har inte kastat in handduken.
STOCKHOLM. BcaXST] \TS
ETRZP]bQTbÛZPe4DZ^\
\XbbX^]ÉaT] BT\TcP Éa T]
d__UÛ[Y]X]V_ÊTccQTbÛZXb[d
cTcPeP_aX[>RWSTcQ[XaÉeT]
Tcc cX[[UÉ[[T UÛa dcbZ^ccTc Pcc
ÛeTa[É\]PTccdc[ÊcP]STZaX]V
Z^\\XbbX^]T]bVaÛ]Q^Z^\
UaP\cXSP\^\baTV[Ta
~EX QTc^]Pa T]XVc ^RW
bcPaZcQTW^eTcPeT]UÛaST[
”
Samhället
är större än
staten och det är
viktigt att inte
beskatta sådant
som svensk
knattefotboll.”
4DZ^\\XbbX^]T]
^\
\^\b T[[Ta X]cT _Ê UÛaT]
X]VbeTaZbP\WTc ~ _Ê P[[c
UaÊ]YdS^Z[dQQT]cX[[bRWPRZ
UÛaT]X]VT]~WPa_ÊVÊccbT
SP]!'
<T]aTVTaX]VT]WPaÉ]]d
X]cT ZPbcPc X] WP]SSdZT]
^RW\P]WPaTccT]PcbZPccT PZcXV QTWP]S[X]V Pe XSTT[[c
dcbZ^ccQPZ^\bXV
PaQTcT X]^\ XSa^cc Zd[cda
^RW b^RXP[c PaQTcT bÉVTa
bZPccTdcbZ^ccTcb^aSUÛaP]ST
7T]aXZe^]BhS^f<
~BP\WÉ[[Tc Éa bcÛaaT É]
bcPcT]^RWSTcÉaeXZcXVcPcc
X]cT QTbZPccP bÊSP]c b^\
beT]bZZ]PccTU^cQ^[[3TcÉa
T]eXZcXVST[PeBeTaXVT
Partikamraten och UX]P]b
\X]XbcTa] 0]STab 1^aV WPa
bP\cXSXVcXÉ]]dTccQaTecX[[
BT\TcPXUÛaaPeTRZP]d__
aT_PcZaPeTc_Ê\^\bUaXWTc
UÛa XSTT[[P UÛaT]X]VPa \TS
QTVaÉ]bPS^\bÉcc]X]V
<^\b_ÊST]XSTT[[PbTZ
c^a]bZd[[TX]cTVT\TabZPc
cTX]cÉZcTaT][XVc1^aVb^\
X]cTWT[[TabTaPcc\^\bUaX
WTcT]bZd[[Tb]TSeaXSPZ^]
ZdaaT]bT]TT
Joakim Goksör
X]QYdS]PeXbbcTX]cTePaSTc
ePa X]]P] ST Z^\ SXc <T]
ST Q^aST WP eÉ]c X SÛaaT]
]Éa ST bÊV ePS STc ePa UÛa
b^acbZP[PbbÉVTaWP]
~=ÉaSdÉa_ÊcYÉ]bcTaTbP
ÉaSdWT[PcXST]XcYÉ]bcÉeT]
_Ê ZeÉ[[T] ^RW Sd \ÊbcT
cÉ]ZP_ÊSXccd__UÛaP]ST
I dag har Invest X] BZÊ]T
X]VTcdccP[PcUÛaQdS\^cPcc
VÊ _Ê bcaX__Z[dQQ d]STa
cYÉ]bcTaTb^a
=d bZP ST SÉaUÛa VÊ XVT
]^\bX]_^[XRh^RWZ^\_[Tc
cTaPST]^RWbTcX[[bÊPccP[[P
P]bcÉ[[SPeTcePSb^\VÉ[[Ta
eXSaT_aTbT]cPcX^]^RWcYÉ]b
cTaTb^a
Men uppsägningÉaX]cTPZ
cdT[[cUÛabcaX__Z[dQQbQTbÛ
ZPaT]
~=TYSTcQ[XaT]cX[[bÉVT[
bT7P]ÉabYÉ[eeÉ[SXVc[TS
bT]^RWX]bTaPccSTcePaeÉ[
SXVcSd\cPccbcP]]PZePa_Ê
cX[[bcÉ[[]X]VT]3TcWÉaÉaT]
caPVTSXUÛaWP]bUP\X[Y
Erika Oldberg
[email protected]
0418-49 65 52
Kollisionskurs
om momsen
5haP P]SaP 4D[É]STa
~ 3P]\PaZ 5X][P]S »bcTa
aXZT^RW=TSTa[É]STa]P~QT
UX]]TabXVeXSbXSP]PeBeTaXVT
_Ê Z^[[XbX^]bZdab \TS 4D
Z^\\XbbX^]T]ZaX]V\^\b
aTV[TaUÛaUÛaT]X]Vb[XeTc
4DZ^\\XbbX^]T] PeeX
bPST X P_aX[ Tcc UÛab[PV UaÊ]
BeTaXVTbaTVTaX]V^\PccX]
UÛaPT]VaÉ]bUÛa\^\baTS^
eXb]X]VUÛaXSTT[[PUÛaT]X]VPa
\TS T] \^\b_[XZcXV ^\
bÉcc]X]V_Êd__cX[[T]\X[Y^]
Za^]^a
:^\\XbbX^]T] P]bTa Pcc
d]SP]cPVTcbcaXSTa\^c_aX]
RX_T] ^\ ]TdcaP[P bZPccT
aTV[Ta
1^[[T] [XVVTa ]d W^b 4D
Z^\\XbbX^]T]b^\ZP]SaXeP
_a^RTbbT]eXSPaT^RWbcÉ\\P
BeTaXVT UÛa UÛaSaPVbQa^cc X]
UÛa 46S^\bc^[T] <T] SÊ
ZaÉebUÛabcÉ]]dTcchccaP]ST
UaÊ]Z^\\XbbX^]T]b^\BeT
aXVTbaTVTaX]VbZPUÊRWP]bPcc
bePaP _Ê X]]P] UaÊVP] ZP]
cPbd__XS^\bc^[T]TT
Skåne Sverige A9
TISDAG 14 JUNI 2011
Waidelich
kritisk mot
tåghantering
MALMÖ. ATVTaX]VT] WPa
Elisabeth Massi Fritz, målsägarbiträde för offrets mamma, anländer till Kalmar tingsrätt. Nästan fem år efter domen ska Göta hovrätt på nytt pröva vem som
begick ett brutalt hedersmord i Högsby 2005, då en 20-årig man blev knivhuggen, slagen och skållad till döds.
Foto: PAUL MADEJ/Scanpix
Föräldrar pekas ut
för hedersmord
Den i dag 23-årige mannen tog ensam på sig
skulden för hedersmordet i Högsby 2005. Nu
pekar han i stället ut
sina föräldrar som de
verkliga mördarna.
Efter resning går målet
i repris i Göta hovrätt.
KALMAR. !ÊaXVT0QQPbAT
iPX_^YZeÉ]cX[[ST] %ÊaXVP
S^ccTa]XST]PUVWP]bZPUP
\X[YT]\ÛaSPSTbXUP\X[YT]b
[ÉVT]WTcX7ÛVbQhX]^eT\
QTa!$
Ca^cbbcPaZPceXeT[_ÊbP]
]X]VbWP[cT] X WP]b QTZÉ]
]T[bTSÛ\STb!%b^]T]X
UP\X[YT]eXSSÊSTc &Êab^\
T]bP\bZh[SXVXQÊSTcX]Vb
aÉcc^RWW^eaÉcc
=d X]UÛa W^c ^\ dceXb
]X]V WPa b^]T] É]SaPc bX]
QTaÉccT[bT^RW_TZPadcUÛa
É[SaPa]P#$^RW#&Êab^\
QÊSPUaXZÉ]STb!%
Sonen står åter cX[[bePabUÛa
ST[PZcXVWTcXSÊSTc\T]XbX]
bPZUaP\bcÉ[[P]XX][TS]X]VT]
Pe aÉccTVÊ]VT] [PST eXRT
RWTUbÊZ[PVPaT:TabcX]4aXZb
b^]chS[XVc^]eXZc_ÊUÛaÉ[S
aPa]Pba^[[
7^] WÉeSPST Pcc QPa]T]
ePaWÊacWÊ[[]PXST]Z^]bTa
ePcXePbWXP\db[X\bZPUP\X[
YT]
3^ccTa] bZP X]cT WP UÊcc
WP\^QX[cT[TU^]T[[TabT_Ê
ce =Éa W^] ah\ST cX[[ bX]
_^YZeÉ]^RW[TeSTXW^_\TS
W^]^\ ePa STc ]ÊV^c ^Ta
WÛac
STXWYÉ[W^]^\\TSb[PVcaÉ
YÉa]aÛa^RWZ]Xe
~4cc Z[^RZaT]c WT
STab\^aS bÉVTa PSe^ZPc
4[XbPQTcW<PbbX5aXci\Ê[
bÉVP]STQXcaÉSTÊc\^aS^UU
Efter att först ha W^cPc[^RZ aTcb\P\\P
7^] \T]Pa Pcc S^ccTa]
PST UÛaÉ[SaPa]P _PaTc cX[[
7ÛVbQh\TS[ÛUcT^\PccVXU ^RW_^YZeÉ]]T]QaÛc\^cUP
cTa\Ê[
\X[YT]b]^a\Ta^RWeP]WTS
~D]STacXST]_[P]TaPSTb aPSTUP\X[YT]
\^aSTcbPST:TabcX]4aXZb
b^]
Genom att dödaST]bZh[SX
=Éa_PaTcZ^\cX[[7ÛVbQh VTeX[[TUP\X[YT]ÊcTad__aÉc
bZP U[XRZP] WP Sa^VPcb \TS cP WTSTa] \T]Pa <PbbX
bÛ\]\TST[
5aXci^RW_TZPa_ÊPcc_^YZ
0ccPRZT]\^c_^YZeÉ]]T] eÉ]]T]b Za^__ bZÉ]SPSTb
bZP T][XVc ÊZ[PVPaT] WP Va^ec
~4]\PaZTaX]V4]chS[XV
X][Tccb \TS Pcc \P\\P]
WÉ[[STWTc^[YPÛeTaW^]^\ bXV]P[ cX[[ ^UUaTcb P]WÛaXVP
X]]P]UaÉ\bc_P__P]_[ÊVP bÉVTaW^]
8 WTSTab\^aS X]VÊa ^UcP
Pcc T] d]V _Tab^] b^\ UÊa
[X]SaXVPbcbcaPUUdcbTbPcccP
_Ê bXV bZd[ST] 3T] a^[[T]
UXRZb^]T]X7ÛVbQhUP\X[YT]
!% <T] ]Éa WP] ]ÉbcP]
PecYÉ]PcbX]b[dc]Pd]VS^\b
eÊaS ^RW W^cPSTb Pe dceXb
]X]VcX[[0UVWP]XbcP]QÛaYPST
WP]bZh[[P\^aSTc_ÊUÛaÉ[S
aPa]P
Under tisdagenbZP!"ÊaX]V
T]UÛaWÛaPbXaÉccT]3T]ca^
eÉaSXVWTcWP]X]VTaSÊZP]
PeVÛaPQÊST\ÛY[XVWTcT]Pcc
UÉ[[P UÛaÉ[SaPa]P ^RW WP]b
TVT]RWP]bPccb[X__PdceXb
]X]VTT
Peter Palmkvist
Sonen tog ensam på sig dådet
=PccT]cX[[ST] %]^eT\QTa
!$ \ÛaSPb !ÊaXVT 0Q
QPbATiPXXT]PUVWP]bZU[hZ
cX]VUP\X[Yb[ÉVT]WTcXTccWh
aTbWdbX7ÛVbQh
7P] Q[Xa bZdaT] b[PVT]
^RWbZÊ[[PScX[[SÛSb
cTZ]XbZP Uh]S chSTa _Ê Pcc
U[TaP _Tab^]Ta ST[c^V X SÊ
STc
=ÉaZa^__T]d__cÉRZbWPa
UP\X[YT]ÊZccX[[b[ÉZcX]VPaX
3P]\PaZ<T]STÊcTaeÉ]
STa ?P__P] \P\\P] ^RW
ST] SÊ &ÊaXVT b^]T] X UP
Motivet är troligenWP]baT \X[YT]VaX_b^RWÊcP[Pbb\Ê
[PcX^] \TS ST] SÊ %ÊaXVP ]X]V^\UÛa\^aS
S^ccTa]XUP\X[YT]:aX\X]P[
8aÉccT]cPab^]T]T]bP\
_ÊbXVSÊSTc^RWWÉeSPaPcc
STcePaTccQaÊZb^\daPacP
ST ?P__P] ^RW \P\\P]
]TZPacX[[ST[PZcXVWTc
\P]X]cTca^a_Êb^]T]bQT
aÉccT[bT <T] QTeXb]X]VT]
\^c UÛaÉ[SaPa]P QTSÛ\b
b^\^cX[[aÉRZ[XV^RWSTUaXPb
8QÊSTcX]VbaÉcc^RWW^eaÉcc
Både i Kalmar cX]VbaÉcc^RWX eX[[ ]É\]ST\É] UÉ[[P ÉeT]
6ÛcP W^eaÉcc SÛ\b eÊaT] UÛaÉ[SaPa]P
!%b^]T]b^\T]bP\bZh[
SXV 4][XVc QÊSP S^\Pa]P Sonen dömscX[[UhaPÊabb[d
ePaSTcTccWTSTab\^aS^RW cT]d]VS^\beÊaS^RWSÉaTU
S^\bc^[Pa]P \PaZTaPa Pcc cTadceXb]X]V
8 b[dcTc Pe bcaPUUcXST] Z^\
\TaWP]\TS]hPd__VXUcTa
^RW _TZPa dc UÛaÉ[SaPa]P
7P] QTVÉa aTb]X]V ^RW STc
QTeX[YPbPe7ÛVbcPS^\bc^
[T]ST] \PY
3Éa\TS cPb \Ê[Tc d__
XVT]XW^eaÉccT]TT
X]cT cPVXc _a^Q[T\T]
\TS cÊVcaPUXZT] X »aT
bd]SbaTVX^]T]_ÊP[[ePa
chRZTa B^RXP[ST\^ZaP
cTa]Pb TZ^]^\XbZ_^[X
cXbZT cP[Tb\P] C^\\h
FPXST[XRW
<P] Q^aST chS[XVPaT
WP\PaZTaPcPcc\P]X]cT
PRRT_cTaPaPccST]SP]b
ZPaTVTaX]VT]VXeXcbcPcb
QXSaPVcX[[cÊV^_TaPcÛaT]
3B1 5Xabc X bP\QP]S
\TS d__WP]S[X]VT] Pe
cÊVcaPUXZT] X »aTbd]Sb
aTVX^]T]P]bTaWP]
~7Ê[[Ta bXV ^_TaPcÛ
aTa]PX]cTcX[[b_T[aTV[Ta
]PUÊaeXT]\PaZ]PSb^\
X]cT Ud]VTaPa 0cc X]UaP
bcadZcdaT]Xbc^abcPSbaT
VX^]Ta]P Ud]VTaPa Éa Pe
]PcX^]T[[c X]caTbbT ^RW
QXSaPacX[[cX[[eÉgcT]bPST
FPXST[XRWeXSTccQTbÛZX
<P[\ÛXSPV
7P] Éa ^RZbÊ ZaXcXbZ
cX[[WdaPeaTV[TaX]VT]Pe
ST]beT]bZPYÉa]eÉVbcaP
UXZT]Ud]VTaPc^RW[hUcTa
_PacXTcbZaPe_ÊTcc\^
aPc^aXd\\^cT]U^acbPcc
PeaTV[TaX]V8bcÉ[[TceX[[
FPXST[XRWbTT]^aST]c
[XVdceÉaSTaX]VPePeaTV
[TaX]VT]bTUUTZcTaTT
Inget brott
bakom död
med bojor
UDDEVALLA. 3T] SÛST
\P]]T]\TSWP]SQ^Y^a
ad]c WP]S[TSTa]P b^\
WXccPSTb d__b_^[PS X T]
QTaVbbZaTeP _Ê 1^Wdb
<P[\Û]X1^Wdb[É]ePa
X]cT^UUTaUÛa]ÊV^cQa^cc
3TceXbPaSTUÛabcPaTbd[
cPcT]Pe^QSdZcX^]T]
0[[c _TZPa \^c Pcc
\P]]T] Éa T] chbZ b^\
UÛabeP]]UaÊ]UÉaYP]\T[
[P] :XT[ ^RW >b[^ ^RW
b^\ TUcTa[hbcTb ]Éa WP]
bPZ]PSTbeXSaTbP]bb[dc
d__VTa?#EÉbc
8]VTcQa^cc\XbbcÉ]ZbX
bP\QP]S\TSSÛSbUP[[Tc
ca^cbWP]SQ^Y^a]P TT
Dolda
skolavgifter
har minskat
STOCKHOLM. 0eVXUcTaUÛa
TgT\_T[eXb bZ^[aTb^a
\X]XaÉZ]PaT T[[Ta \Pc
bÉRZ WPa ePaXc Tcc bc^ac
_a^Q[T\ X bZ^[^a]P T]
[XVc <PYQ[^\\P] <T]
P]ST[T] UÛaÉ[SaPa b^\
ceX]VPbPebcÊUaÊ]PZcXeX
cTcTa UÛa Pcc ST Z^bcPa
_T]VPa WPa \X]bZPc ST
bT]PbcT ÊaT] ~ UaÊ] !
_a^RT]c UÛaaP ÊaTc cX[[ %
_a^RT]cXÊa
<PYQ[^\\P]bbT]PbcT
\Éc]X]V Q[P]S beT]bZP
UÛaÉ[SaPaeXbPaPccSTS^[
SP PeVXUcTa X bZ^[^a]P
\X]bZPST UaÊ] & \X[
Y^]TaZa^]^acX[[!\X[
Y^]TaZa^]^a\T[[P]ÊaT]
!#^RW! TT
A10 Skåne Sverige
Juholt vill
förstärka
med Holm
STOCKHOLM. B^RXP[ST\^
ZaPcTa]P eX[[ eÉaeP UaÊ]
b_^aceÉa[ST]
?Ê7ÊZP]9dW^[cbÛ]b
ZT[XbcPUX]]bTgWÛYSW^_
_PaT]BcTUP]7^[\B[T
SPaT] eX[[ bT 7^[\ b^\
^aSUÛaP]STXPaQTcbVad_
_T] \^c QPa]UPccXVS^\
d__VTaBEC)bAP__^ac
7^[\ÉaX]cT\TS[T\X
B\T]bcÛSYTa_PacXTc^RW
bÉVTacX[[AP__^acPccWP]
Q[XeXc cX[[UaÊVPS ^RW Éa
_^bXcXe cX[[ d__SaPVTc
\T] É]]d X]cT QTbcÉ\c
bXV 7^[\ WPa T] [Ê]V
UaXXSa^ccbZPaaXÉa QPZ^\
bXV Q[P]S P]]Pc eP]]
WP]>BVd[SX0cT]!#
TT
Två döda
i gasolycka
Säkrare bilar
ger färre brott
STOCKHOLM. 7ÛVbc d__
WP\]Pa 0dSX E^[ZbfP
VT]^RWE^[e^\TSWÛV
bcPbÉZTaWTcb]XeÊUÛaP[[P
\^ST[[Ta 2Xca^Ð] <Pi
SPC^h^cP^RW5^aSWP\
]PaSÉaT\^c[Ê]Vc]TS_Ê
[XbcP] \TS Êc\X]bc^]T
]ÊV^]\^ST[[
1X[Pa]PWPaQTSÛ\cbPe
BeT]bZ5ÛabÉZaX]V0S\X
]XbcaPcX^]01b^\TUcTa
[hbTaT]QÉccaT4D]^a\
UÛabcÛ[SbZhSS
~EX\ÊbcTePaPb]PQQ
U^cPSTUÛaSTcÉaQa^ccb
[X]VPa]P bÉVTa 0]STab
4SePaSbb^]PUUÉab^\aÊ
STbP]bePaXV UÛa QTSÛ\
]X]VT]
4ccQaPbZhSSVTaaTbd[
cPc?ÊcX^ÊaWPaQX[bcÛ[
STa]P \X]bZPc \TS %$
_a^RT]c X BeTaXVT T][XVc
1aÊ
4DZaPeTc UaÊ] (('
Pcc]hPQX[PaX]cTbZPZd]
]P bcPacPb dcP] ]hRZT[
WPaWPUcTUUTZc
Redigering: Malena Reutersvärd
Jack Nicholsonbesök en bluff
Han kom, sa något och
lämnade sedan Sommarrocks scen. Men det
var aldrig Jack Nicholson som dök upp i
Landskrona under lördagens arrangemang.
Det var en inhyrd ”lookalike”. Sommarrocks
koordinator Ulf Nilsson
säger att han är ledson
om någon har tagit illa
upp.
SANDVIKEN. CeÊ\É]^\
Z^\ _Ê \Ê]SPVT] X T]
PaQTcb_[Pcb^[hRZP
_Ê
BP]SeXZb b\É[ceTaZ X
BP]SeXZT] 3T WXccPSTb
[XVVP]STXT]ZÉ[[PaTSÉa
PaV^]VPbPe^ZÉ]SP][TS
]X]V[ÉRZcdc
?^[Xb ^RW aÉSS]X]Vb
cYÉ]bc[Pa\PSTb^\^[hRZ
P]bcaPgTUcTaZ[^RZP]bTg
_Ê\Ê]SPVbZeÉ[[T]
~6PbT] WPa bP\[Pcb X
T] ZÉ[[PaT X T] _a^SdZ
cX^]b[^ZP[_Êb\É[ceTaZTc
3TcÉa]ÊV^]b^\WPaWXc
cPcST\XZÉ[[PaT]^RW[Pa
\PcbÉVTa?ÉaCÛa]Wd[c
X]aT QTUÉ[ eXS 6ÉbcaXZT
aÉSS]X]VbcYÉ]bc
~;ÉRZPVTc Éa bc^__Pc
^RWVPbT]dceÉSaPS3Tc
UX]]bX]VT]b^\WT[bcUP
aPZePabÉVTa?ÉaCÛa]
Wd[c
3T Pe[XS]P ePa QÊSP X
%ÊabÊ[STa]T]PeST\
ePa UÛSS ($# ^RW ST]
P]SaT ($ TT
TISDAG 14 JUNI 2011
LANDSKRONA. ~EXePaP[SaXV
dcTTUcTaPcceX[bT[TSP]ÊV^]
9PVZÉ]]Ta\XVeÉ[SXVc[TS
bT]PccSTcWÉaWPaQ[XeXcbÊ
UT[bÉVTaB^\\Paa^RZbZ^
^aSX]Pc^aD[U=X[bb^]
3TcWT[PQÛaYPSTcXSXVPaTX
\PY]Éa;P]SbZa^]PAXZbcT
PcTaUÛaT]X]V^RW;02Pbc[T
4]cTacPX]\T]c;cSb^\Pa
aP]VTaPa B^\\Paa^RZ VXRZ
dc \TS Pcc ST UÛabÛZcT UÊ
\TST]eÉa[SbZÉ]SXbcX[[Pa
aP]VT\P]VTc
– Det var teaterföreningen
b^\eX[[TPcceXbZd[[TUÛabÛZP
UÊ UaP\ Tcc bc^ac ]P\] EX
chRZTcPccSTaÉRZcT\TSST
bc^aPPacXbcTaeXWPST\T]X
P[[PUP[[EXUÛabÛZcT\TS<T[
1a^^Zb ?TcTa Bc^a\PaT
0]]<PaVaTc 9PRZ =XRW^[
b^]^RW:TeX]2^bc]Ta\TS
U[TaP dcP] Pcc UÊ ]P__ BT]
cPRZPST9^T4b_^bXc^YP\T]
WP]b Uad Q[Te bYdZ ^RW WP]
bcÉ[[STX]bÉVTaD[U=X[bb^]
8 P[[ WPbc SÛZ Tcc UÛab[PV
d__UaÊ]T]SP]bZPVT]cPcc
ST bZd[[T P]
eÉ]SPT][^^
ZP[XZT =Éa
bXbcP
[ÊcT]
Z[X]VPc dc X
B^\\Paa^RZ
Den riktige _Ê 2XcPST[[Tc
Nicholson
bÊ SÛZ ST]
syntes inte
|UP[bZP| 9PRZ
till.
=XRW^[bb^]
d__bPWTYcX[[
_dQ[XZT] ^RW
[É\]PSTXVT]
~ EX WPST X]cT UÛa PebXZc
Pcc [daP ]ÊV^] STc bZd[[T
QPaPePaPb^\T][XcT]b]daa
_Ê ZeÉ[[T] EX WPST P[SaXV
VÊccdc^RWbPVcPcc9PRZ=XR
W^[b^] bZd[[T Z^\\P ^RW
STc bc^S X]cT _Ê eÊaP PUUX
bRWTabÉVTaD[U=X[bb^]
Biljettförsäljaren TicnetWP
ST P]]^]bTaPc =XRW^[b^]b
\TSeTaZP] \T] T][XVc D[U
=X[bb^] WPST ]ÊV^] P]]P]
VTcc ST\ ST] X]U^a\PcX^
]T]
~EXWPaePaXceÉ[SXVc]^VP
\TSPccX]cTVÊdc\TS]Ê
V^]cX]VX]]P]STcePaZ[Pac
STc Éa X]cT eÊac UT[ Pcc bÊ
\Ê]VPWPabZaXeXc^\STc
:P]SdUÛabcÊPcc]ÊV^]X
_dQ[XZT]ZP]WPZÉ]cbXVQT
beXZT] ]Éa ST ca^SST Pcc ST
UXRZ bT T] eÉa[SbbcYÉa]P ^RW
bT] UXRZ [ÉbP SPVT] TUcTa Pcc
STcePaT]X\XcPcÛa.
~ >\ ]ÊV^] Éa QTbeXZT]
bÊÉaYPV[TSbT]UÛaSTc©aT]
[TSbT]bÊÉaSTcP[[ST[TbUÛa
\hRZTc
BÊWÉaXTUcTaWP]SePaSTc
T]QaPXSÎPcccPX]T][^^ZP[X
ZT.
~3TcZP]bZTePaSd\cPcc
eXVXRZbÊb]PQQccX[[eÉVPEX
UXRZ]TYTUcTa]TY^RWcX[[b[dc
Q[Te STc bÊ WÉa EX WPST T]
UP]cPbcXbZ \dbXZZeÉ[[ ^RW
YPV W^__Pb Pcc \Ê]VP ca^cb
P[[cchRZcTPccSTcQ[TeT]Zd[
Peb[dc]X]V
;P]SbZa^]PQ^]
:P[[T
7^[\bcaÛ\ePaT]PeSTb^\
ePa_Ê_[Pcb^RWX\Ê]SPVT]b
cXS]X]VQTbZaTeWP]QTbÛZTc
b^\|ZeÉ[[T]bWÛYS_d]Zc|
7P]ÉaS^RZX]cTbÉabZX[c
QTbeXZT]ÛeTaPccQTbÛZTa]d
eXbPcbXVePaPT]Q[dUU
~ =TY YPV Éa X]cT bÉabZX[c
QTbeXZT] 3Tc ePa eÉ[ VT
]^\UÛacbÊYPVUÊaQYdSP_Ê
STcbÉVTaWP]
:P[[T7^[\bcaÛ\ÉaS^RZ
^a^[XVUÛaPccSTcZP]UÊZ^]
bTZeT]bTaUÛaB^\\Paa^RZ
~3TcÉaa^[XVcPccSTcWÉ]
STa]ÊV^cX;P]SbZa^]P\T]
PaaP]VÛaT]WPaWP]cTaPcSTc
WÉa SÊ[XVc 3Tc Éa bh]S Pcc
STcQ[XabÊWÉaSTcZ^\\Ta
]^VPcccP\hRZTccXSPccaTSP
dcSTcWÉabÉVTaWP]
Katarina
Monikander
[email protected]
042-489 91 00
Nicholson har överseende
med dubbelgångar-tricket
LANDSKRONA. 9PRZ=XRW^[b^]
ZP]ePaPaXZcXVc[ÉbZXV_ÊeXcP
SdZT] <T] PaaP]VÛaTa]P Pe
B^\\Paa^RZ b^\ c^__PST
bW^fT] \TS WP]b SdQQT[
VÊ]VPaT ZP] ePaP [dV]P 7P]
Z^\\TaX]cTPccbcÉ\\PST\
9PRZ =XRW^[b^]b PVT]c
BP]Sh1aTb[TaX;^b0]VT[Tb
U]XbbPa[XcT]ÉaWP]UÊaWÛaP
^\ ST] d__bcÊ]ST[bT b^\
T] SdQQT[VÊ]VPaT cX[[ WP]b
Z[XT]c WPa ^abPZPc X ;P]Sb
Za^]PXPe[ÉVb]PBeTaXVT
BP]Sh1aTb[TaZÉ]]TacX[[
\Ê]VPb^\\PaZ]PSbUÛabXV
b^\ 9PRZ =XRW^[b^]b SdQ
QT[VÊ]VPaT ^RW T] b]PQQ
bÛZ]X]V_ÊX]cTa]TceXbPaPcc
STcbcÉ\\Ta3TcÉa]ÊV^]
cX]Vb^\WP]^RWU[TaPP]SaP
aXZcXVcbc^aP7^[[hf^^SZÉ]
SXbPaUÊcc[ÉaPbXV[TeP\TS
~<T] YPV chRZTa ^UcPbc
X]cT Pcc ST Éa bÊ [XZP bÉVTa
BP]Sh1aTb[Ta
9PRZ=XRW^[b^]b_ÊbcÊSSP
WP[e\X]dcTabbW^fX;P]Sb
Za^]PZ^\\TaT][XVcW^]^\
Pcc_PbbTaPVP]bZP^QT\ÉaZc
UÛaeÉa[SbbcYÉa]P]<T]STc
Éa X]cT WT[c UaXcc UaP\ UÛa
SdQQT[VÊ]VPa]P
~BÊ[STbSTcQX[YTccTa\TS
9PRZ b^\ WdedSPccaPZcX^]
UaÊVPa BP]Sh 1aTb[Ta TUcTa
PccWPUÊcceTcP[XcT\Ta^\
WÉ]ST[bT]
=ÉaWP]UÊaZ[PacUÛabXVPcc
STcaÛacbXV^\T]a^RZZ^]
bTac SÉa 9PRZ =XRW^[b^]b
[^^ZP[XZT QPaP Z^\ d__ _Ê
bRT]T]b^\UX]P[U]XbbPaWP]
XVT]<T]Pcc_dQ[XZT][daPb
_ÊSTcbÉccTcUÊaW^]^\É]SÊ
PccWÛYP_ÊÛV^]Qah]T]]Ê
V^c
~9dbcSTcÉaUPZcXbZcX]cT
bÊeP][XVcbÉVTaBP]Sh1aTb
[Ta
<T] T] bcÉ\]X]V UaÊ]
\P]]T]b^\VXeXcQX^QTbÛ
ZPa]P ZPaPZcÉaTa b^\ 9^
ZTa] X 1Pc\P] ^RW 9PRZ
C^aaP]RTXCWTBWX]X]VUÛa
Pcc PaaP]VÛaTa]P P]eÉ]c
WP]b]P\]ÉaX]cTPZcdT[[c
~EXZ^\\TaX]cTPcceXScP
]ÊVaPÊcVÉaSTabÉVTaBP]Sh
1aTb[Ta
Peter Ferm
[email protected]
042-489 90 93
Storhandlare slänger mer mat
Den som handlar lite
och ofta äter upp det
mesta av inköpen,
medan den som handlar
sällan och mycket
slänger mer i soporna.
Det visar en studie i
Karlstad.
KARLSTAD. 5PbcXQ[P]SWP]S
[Pa |b[É]VeX[[XVWTcT]| X]cT
^\ X]ZÛ_beP]^a dcP] ^\
ZaÊ]V[XVPUÛa_PRZ]X]VPa
4]\^aV^]caÛccb\Êb[Pa
eXVUadZ^bcÉcPaT[É\]PaZP]
bZT $_a^RT]cPeh^VWdacT]
ZePaXUÛa_PRZ]X]VT]X]]P]
ST]VÊaXb^_^a]P
4] _aÉZcXV \X[YÛ\TSeT
cT]UadZ^bcÉcPaT[ÊcTaZP]bZT
QPaPÊccP_a^RT]c^ÉcT]h^V
WdacWP\]PXWX]ZT]
Helén Williamsb^\SXb_d
cTaPa_ÊUaTSPVeXS:Pa[bcPS
d]XeTabXcTcWPabcdSTaPc%
UP\X[YTab^\XbYdSPVPaUXRZ
bZaXePSPVQ^Z^\eX[ZT]\Pc
b^\ÊZcTXb^_^a]P^RWePa
UÛa
~8]cTZPUUTbd\__^cPcXb
bZP[ cT_ÊbPa ^RW bÊ bÉVTa
FX[[XP\b 3Tc ePa X]cT X]
caTbbP]c
<T] eÉ[ \Pc b^\ Q[Te
ÛeTa ePa SÊ[XV X]cT QTWÛe
STbX]cTVXRZPcc_X[[Pdcda
UÛa_PRZ]X]VT]T[[TaaPcPSTb
_ÊP]]PcbÉcc8b]Xccb[É]VST
UP\X[YTa]P &ZX[^_TaeTRZP
~3Tc UP]]b ST b^\ ePa
]TaT_Ê!~"VaP\bÉ
VTaFX[[XP\b
Bc^aWP]S[PaT b[É]VST ceÊ
ZX[^ X eTRZP] b\ÊWP]S[PaT
!ZX[^
3TcePaST[eXbT]\X[YÛT[Xc
\P]bcdSTaPST"PeST%
UP\X[YTa]P WPST ]É\[XVT]
UÊccT]\X[YÛdcQX[S]X]V
Dc[É]SbZPbcdSXTaWPaP]
]Pab WP\]Pc _Ê UhaP ZX[^
\Pcb[É]VXeTRZP]^RWeXbPc
_ÊPcc!$_a^RT]cPeP[[\Pc
eXQÉaWT\b[É]VbQ^acTT
Christer Jönsson
Mer mat blir över hos dem som storhandlar. I snitt kastar de två kilo i veckan mot de mer försiktiga konsumenternas 1,2 kilo.
Foto: JUREK HOLZER/Scanpix
Skåne Sverige A11
TISDAG 14 JUNI 2011
Färre föräldradagar
föreslås för invandrare
WdVV Pe >bZPa =^aSbcaÛ\
BZP]b eXS 850D 8]bcXcdcTc
UÛa PaQTcb\PaZ]PSb_^[XcXbZ
dceÉaSTaX]V ^RW P]bePaXV
UÛa;Ê]VcXSbdcaTS]X]VT]
DcaTSPa]P WPa WP\]Pc
b]TccP]bÊVWP]
~©eT] UÛaÉ[SaPa X U[hZ
cX]V_a^RTbbT] QTWÛeTa UÊ
TgcaPcXS\TSbX]PQPa]8]V
T]bZd[[TZ^\\P_ÊXSÎ]Pcc
U^[Z b^\ PS^_cTaPa QPa]
STOCKHOLM. DcaXZTb UÛSSP bZd[[TUÊZ^acPaTUÛaÉ[SaP[T
ZeX]]^a Éa ST] Vad__ b^\ SXVWTcYdÉ[SaTQPa]TcÉabP
WPa P[[aP beÊaPbc Pcc UÊ U^c STWP]
UÉbcT_ÊPaQTcb\PaZ]PST]
5ÛaÉ[SaP_T]]X]VT] Éa X Men integrationsminister
SPVT]|ZeX]]^^RWUPccXV 4aXZ D[[T]WPV 5? chRZTa
S^\bUÉ[[P|b^\ZP]Ud]VTaP PccUÛab[PVTcÉaX]caTbbP]c
b^\ T] b^acb b^RXP[QXSaPV X
~DcaTS]X]VT] _TZPa _Ê
U[TaP Êa WÉeSPa ªbP >[[X Tcc aTT[[c _a^Q[T\ ^RW T]
BTVT]S^aU ^RW C^\\X CT[ ST[UÛaZ[PaX]VcX[[PccSTccPa
Y^bd^XT]aP__^acUaÊ]4g bÊ[Ê]VcXSPccZ^\\Pdc_Ê
_TacVad__T] UÛa bcdSXTa X PaQTcb\PaZ]PST] 3ÉaUÛa
^UUT]c[XV TZ^]^\X ^\ Bhb eX[[YPVcXccP]Éa\PaT_ÊSTc
bT[bÉcc]X]VUÛaX]eP]SaPaT
bÉVTaWP]
~6ad]SQT[^__TcXUÛaÉ[S
Föräldrapenningen
kan aPUÛabÉZaX]VT] VTa $#
WÉ\\P X]eP]SaPaQPa]T]b Za^]^aX\Ê]PST]eX[ZTcZP]
\ÛY[XVWTcPccUÊVÊXUÛabZ^[P ePaPTccVP]bZPbcPaZcX]RXcP
^RW [ÉaP bXV beT]bZP 8]VP \T]cPccbcP]]PWT\\Pca^a
ZaPebcÉ[[bWT[[Ta_ÊST]b^\ YPV
WPaUÛaÉ[SaP_T]]X]VPccST[
cP X B58 T[[Ta X PaQTcb\PaZ Utredarna vill också \Ta
]PSbX]bPcbTa 3T eX[[ SÉaUÛa eÉ]cPcPebZPUUPeÊaS]PSbQX
Pcc P]cP[Tc UÛaÉ[SaPSPVPa SaPVTc b^\ :aXbcST\^ZaP
Z^__[Pb cX[[ QPa]Tcb Ê[STa cTa]P [hRZPSTb UÊ XVT]^\ X
^RWUÛaTb[ÊaT]dcaTS]X]V
aTVTaX]VT]bZ^\_a^\Xbb^\
5Ûab[PVTcUXRZSXaTZc\^c UP\X[YT_^[XcXZT]
Kortare föräldraledighet för nyanlända med
barn kan snabbare få ut
invandrarkvinnor på
arbetsmarknaden,
enligt två experter.
Integrationsminister
Erik Ullenhag (FP) är
beredd att titta närmare
på förslaget.
Olika uttag av
föräldrapenning
5ÛaÉ[SaP_T]]X]VQTcP[PbdcX
#' SPVPa 6ad]S]XeÊ] Éa
'Za^]^aSPV
AÉccT]d__WÛa]ÉaQPa]Tc
Uh[[Ta'Êa
AÉccT] VÉ[[Ta ^QTa^T]ST
^\QPa]TcUÛccbXBeTaXVT^RW
Ê[STaeXSX]eP]SaX]V
5ÛaÉ[SaP_T]]X]V b^\ cP
VXcb dc X P]]Pc [P]S aÉZ]Pb
Föräldrapenningen är en kvinnofälla som hindrar invandrarkvinnor att komma ut på arbetsPe
markanden, menar utredare i en rapport. Här kvinnor i Rinkeby i norra Stockholm.
5ÛaX]aXZTbUÛSSPQPa]cPb
Foto: JAN COLLSIÖÖ/Scanpix
(_a^RT]cdcX]]P]QPa]Tc
Uh[[ccaTÊa
:aXbcST\^ZaPcTa]Pb _Pa _^[XcXZT]b^\Q^eT]XSaP X T] caTSYTST[ Pe [P]STcb
5ÛadcaXZTbUÛSSPQPa]cPb
cXbTZaTcTaPaT 0RZ^ 0]ZPa \Pc ]Éa STc TVT]c[XVT] Z^\\d]TaBZd[[TSTaPbaT cPb &' _a^RT]c dc TUcTa
QTaV VTa WT[P 4B>aP__^a WP]S[Pa ^\ Pcc \P] X]cT b^]T\P]VbcÉ\\PbZd[[TST QPa]TcUh[[ccaTÊa<Ê]VPX]
cT]d]STaQTchV^RWW^]WPa UÊaY^QQ^RWdcTbcÉ]VbUaÊ] P]SaP ceÊ caTSYTST[Pa]P WP eP]SaPaTcPadcUÉaaTSPVPa
UÛVPUÛabcÊT[bTUÛaPaVd\T] ST Y^QQ b^\ UX]]b bÉVTa T] Ud]VTaP]ST X]cTVaPcX^]
W^]
TT
Källa: Sysselsättning och incT]\^ceÊaS]PSbQXSaPVTc
~3T[hUcTaUaP\UP\X[YT
~EÊaS]PSbQXSaPVTcUX]]b
Lillemor Idling vandrare, ESO. TT
Betalning
för oönskade…eller...
SMYCKEN, GULD, DIAMANTER,
www.roadshoweu.net
Dagligen 9.00 -17.00
Direkt
...till och med trasiga
ANTIKVITETER OCH KLOCKOR
Missa inte denna unika chans att tjäna pengar på
oönskade eller oanvända smycken och klockor.
Hotel Mollberg
Stortorget 18, 251 14
Helsingborg
Tisdag 14 Juni
Alla guldföremål
köpes,oavsett
storlek, även trasiga delar. Ta med dig dina
GULD ÖNSKAS
OMEGA
Alla Chronographmodeller eller
klockor med
ovanliga
urtavlor köpes.
Vi betalar upp
Minst
till 30,000SEK
3,000SEK
Alla
Omega
Speedmaster
och Omega
Seamasters
Minst
Minst
9,500SEK 4,500SEK
köpes.
Besök oss Alla Omega herrklockor tillverkade före 1970-talet.
för pris.
Vi betalar garanterat minst 600SEK, oavsett skick.
PATEK
IWC
BREITLING
HEUER
MILITÄRKLOCKOR
Minst
3,000SEK
upp till
30,000SEK
Minst
7,000SEK
Minst
5,000SEK
Upp till
10,000SEK
guldföremål - du kommer att bli glatt
överraskad över hur mycket deär värda.
Priset på guld är högre än någonsin,
så missa inte denna unika
möjlighet.
Alla ROLEX KÖPES - gamla,
nya, till och med trasiga
Best Western Hotel
Paletten
Östergatan 57,262 31
Ta med föremålet till hotellet där en specialist
kan värdera det och betala kontant direkt
Submariner
tillverkad
före 1960
-talet ca
40,000SEK
Ängelholm
ANTIKA SMYCKEN AV HÖG KVALITET
ÖNSKAS
ROLEX
Daytona
tillverkad
före 1965
90,000SEK
ROLEX
Minst
90,000SEK
för stora
herrklockor
I ESO-rapporten föreslås
bland annat:
X Avskaffa vårdnadsbidraget.
X Reducera antalet föräldrapenningsdagar i förhållande
till barnets ålder vid inflyttningen till Sverige.
X Etableringsinsatser för
anhöriginvandrare.
X Arbetsinriktad rehabilitering för personer som saknar
arbete.
X Möjligheter för studenter
att erhålla merit-och högskolepoäng för hjälp med
läxläsning.
Källa: Sysselsättning och
invandrare, ESO. TT
KLOCKOR & GULD ROADSHOW
Kontant
Fakta: ESOrapporten
Minst
14,500 SEK
Hotel Öresund
Vi betalar bästa möjlga pris för diamanter
och antika smycken
Alla guldmynt köpes
- Sovereigns osv.
ROLEX
Minst
40,000SEK
Explorer med
orange visare
Torsdag 16 Juni
Kontant Betalning
ÖNSKAS
Endast kontanter
Krügerrands
- Vi betalar
högsta pris.
Ingen betalning via sms
Ta med ID- kort
Roadshow EU of London · Trafalgar Square ·1 Northumberland Avenue · London UK E - post: [email protected]
Selma Lagerlöfs väg 4,SE-261 31
Landskrona
Fredag 17 Juni
DIAMANTER ÖNSKAS 2 KARAT ELLER MER.
Vi kan kontrollera diamantens storlek och färg på plats
Mobil: 0044 (0)7595 248 357
från London
A12 Skåne Sverige
Grannar
bästa
skyddet
mot inbrott
STOCKHOLM.
>\ZaX]V
# b\ÊWdbÉVPaT X]
eTbcTaPaePaYTÊa\X[Y^]
cP[bZa^]^aX]hP[Pa\
<T]STcQÉbcPbZhSSTc
\^c X]Qa^cc Éa ePZ]P
VaP]]PaP]bTa_^[XbT]
8SPVWPa"$b\Ê
Wdb X [P]STc [Pa\ 3Tc
\^cbePaPa ]ÉbcP] ePa
UT\cT eX[[P ^RW aPSWdb
=hccP]\TS[Pa\ÉaX]cT
bYÉ[eZ[Pa
Stöldskyddsexperter, UÛ
aTcaÉSPaTUÛa[Pa\UÛaTcP
VT]^RW_^[XbT]Éa_^bXcX
eP cX[[ [Pa\ \T] eXS QT
SÛ\]X]VT]PeeX[ZT]T]
bZX[SUPZc^ab^\QTchSTa
\TbcUÛaPccb[X__PX]Qa^cc
VÊaÊbXZcTa]PXbÉa
~BcÛabcP Qa^ccbUÛaT
QhVVP]STTUUTZcT]ÉaST]
b^RXP[P Z^]ca^[[T] 3T]
Éa0^RW>bÉVTaZaX\X
]P[X]b_TZcÛa C^]h A^b
WPVTeXS[É]bZaX\X]P[_^
[XbT]XBc^RZW^[\
Även Jan-Peter Alm eXS
BcÛ[SbZhSSbUÛaT]X]VT]
cP[PaePa\cUÛaST]b^RXP
[PZ^]ca^[[T]7P]P]bTa
Pcc[Pa\T]VÛa]hccPUÛabc
^\ WdbT] WPa [Êb VP[[Ta
T[[Ta P]]Pc \TZP]XbZc
bZhSSTT
Stärkt
kontroll av
nya friskolor
STOCKHOLM. :^]ca^[[T]
_Ê ]hP UaXbcÊT]ST bZ^[^a
bZÉa_b
8 UaP\cXST] Z^\\Ta
BZ^[X]b_TZcX^]T] [ÉVVP
X]hccTa[XVPaTT]Z^]ca^[[
PePcc[^ZP[Ta^RWQTWÛaX
VP[ÉaPaTUX]]b_Ê_[PcbX]
]P]T]bZ^[PUÊabcPacPTT
TISDAG 14 JUNI 2011
Redigering: Malena Reutersvärd
Klimatfamilj
missade målen
Testfamiljen fick hjälp
av stora företag och ny
teknik för att kunna
leva riktigt klimatsmart. Men trots att de
minskade sina utsläpp
med 80 procent nådde
de inte ända fram till
koldioxidmålet.
STOCKHOLM. 5P\X[YT] ;X]
ST[[X7ÉbbT[QhXBc^RZW^[\
WPa d]STa bTg \Ê]PSTa
ZÉ\_PcUÛaPccbZÉaP]TSbX]P
Z^[SX^gXSdcb[É__cX[[ST]]X
eÊb^\ca^[XVT]ZaÉebUÛaPcc
UÛaWX]SaP beÊaP Z[X\PcUÛa
É]SaX]VPa
Ca^cbWYÉ[_PeaTbdabbcPa
ZPUÛaTcPV\TSP[[cUaÊ]]h
QhVVS Z[X\Pcb\Pac eX[[P cX[[
QPccTaXSaXeT] QX[ ^RW bc^aP
TV]P d__^UUaX]VPa X [XebbcX[
]ÊSSTbX]cT\Ê[Tc
Men utsläppen \X]bZPSTb
\TS'_a^RT]c^RW\X[YÛ
\X]XbcTa 0]SaTPb 2Pa[VaT]
ZP[[Pa aTbd[cPcTc |X]b_XaT
aP]ST|
~7ÉaÉaT]UP\X[Yb^\WPa
b_ad]VXcX]XUaP\cXST]#Êa
UÛaT^bbP]SaP3TWPa]Êcc
]TScX[[T]]XeÊPeZ[X\Pcdc
b[É__ b^\ Yd Y^aST] bZd[[T
Z[PaP^RWSTcÉaTccT]^a\c
V^cc QdSbZP_ cX[[ P[[P b^\
^a^PabXVUÛaZ[X\PcTcbÉVTa
WP]
5P\X[YT];X]ST[[bYÉ[ePbÉ
VTaPccSTÉa]ÛYSP\TSaTbd[
cPcTc 3Tc cdUUPbcT d]STa
_a^YTZcTc ePa ePS ST ZP[[Pa
|A^QX]b^]eTRZ^a]P| SÊ ST
bPcbPSTP[[c
~EX c^V Q^ac ZÛcc UXbZ
ÉVV^bcP[[P\TYTaX_a^SdZ
cTaEXZd]STX]cTUXZPX]cT
VÊ _Ê aTbcPdaP]V Zd]ST
Familjen Lindell, mamma Alicia, pappa Nils, dottern Hannah och sonen Jonathan framför sitt miljöhus.
Foto: FREDRIK PERSSON/Scanpix
X]cT VÛaP ]ÊV^]cX]V 3Ê _P__P=X[b;X]ST[[$"TT
Daniel Persson
ePaSTcTgcaT\cUÛaPcceTaZ
Martin Höglund
[XVT] Z^\\P [ÊVc bÉVTa
Försök under sex veckor
5P\X[YT] ;X]ST[[ ST[c^V X
bP\PaQTcb_a^YTZcTc |>]T
c^]]T[XUT|b^\_ÊVXRZXbTg
\Ê]PSTa^RWPeb[dcPSTb_Ê
\Ê]SPVT]3TWPa\TSWYÉ[_
Pe UÛaTcPV b^\ E^[e^ EPc
cT]UP[[ ^RW 0Wdb UÛabTccb
\TScTZ]XbZPUÛadcbÉcc]X]V
PaUÛaPcc[TePZ[X\Pcb\Pac
?a^YTZcTcb\Ê[ePaPccUP
\X[YT] ceÊ edg]P ^RW ceÊ
QPa]bZd[[T\X]bZPbX]Pdc
b[É__UaÊ]&"c^]Z^[SX^gXS
_TaÊacX[[ c^]3T[hRZPSTb
Z^\\P ]TS cX[[ $ c^] T]
]TSVÊ]V\TS]ÉbcP]'_a^
RT]c
3TbcÛabcPUÛaQÉccaX]VPa]P
VY^aSTb X]^\ caP]b_^acTa
^RWT[UÛaQadZ]X]V
Källa: One tonne life TT
Fakta Så sänktes utsläppen
När familjen i några veckor
levde på absolut miniminivå
för att nå sitt mål, vilket bara
nästan lyckades, gjorde de så
här:
X Åt bara vegankost
X Tog matlåda till jobb och
skola
X Minskade boytan genom
att stänga av rum
X Snålade ”extremt” med
vatten
X Packade tvättmaskin noga
och tog mycket korta duschar
X Samåkte med elbilen
X Avstod resande för fritid
och semester
X Åkte tåg eller cyklade
istället för att ta bussen
X Gjorde färre fritidsaktiviteter
X Minimerade shoppingen
X Gick inte på kafé eller restaurang
Källa: One tonne life TT
Varje år delar vi ut Guldkärnan i fyra kategorier. Vi vill ha din
hjälp att nominera framgångsrika personer eller företag med
anknytning till regionen som speciellt utmärkt sig inom sitt
område. Vinnarna koras på vår GuldkärnanGala 13 oktober
under Näringslivsdagarna.
Nominera!
Vinnare av Guldkärnan 2010: Spirith of Hven, Eric Saade,
Märta Måås-Fjetterström AB och Fredriksdalsteatern.
Årets designer
Årets evenemang
Skåne Sverige Danmark A13
TISDAG 14 JUNI 2011
Tummen ner för
rödljuscykling
Stadsmiljöborgarrådet ?Ta
0]ZTabYÛ2Z^]bcPcTaPaPcc
\Ê]VP aTSP] QahcTa \^c
aTV[Ta]P7P]P]bTaPccSTc
ÉaQÉccaTPcc|d]STa^aS]PST
U^a\TabTcX[[PccSTcQ[Xa[PV
[XVc|CaPUXZQ^aVPaaÊSTcD[[P
Helrekond+Lackskydd*
X I september förra året utsåg
regeringen regionrådet Kent
Johansson till att se över de
regler som påverkar förutsättningarna för att cykla.
X Utredaren ska främst se
över de bestämmelser som
reglerar planering och utformning av trafikmiljön samt
trafikreglerna för cykeltrafik.
X Syftet med utredningen är
att göra det enklare, säkrare
och mer attraktivt att cykla.
Utredarens uppdrag ska redovisas till näringsdepartementet senast den 1 maj 2012. TT
Lars Pedersen
Regeringen tillsatte X bT_
cT\QTa T] dcaTS]X]V ^\
RhZT[aTV[Ta]P BhUcTc Éa Pcc
VÛaPSTcT]Z[PaTbÉZaPaT^RW
\Ta PccaPZcXec Pcc RhZ[P
D__SaPVTcbZPaTS^eXbPbbT
]PbcX\PY! !
~>RWSÉaZ^\\TaSTWÉa
UaÊV^a]P ^\ T]ZT[aXZc]X]V
^RW aÛcc [Ydb bÉZTa[XVT] Pcc
UX]]Pb\TSbÉVTadcaTSPaT]
=XR[Pb=X[bb^]_ÊCaP]b_^ac
bchaT[bT]
~EX Éa [XcT b_^]cP]c [XcT
Ud]STabP\\P ^\ \P] bZP
WP[^ZP[PcaPUXZaTV[TaXBc^RZ
W^[\ b^\ X]cT Éa bP\\P
b^\_ÊP]SaPbcÉ[[T]
En ren
och fin bil!
Fakta Cykelutredningen
1 års hållbarhetsgaranti!
•
•
•
•
•
•
Motortvätt
Våtslip med lera
Polering
Högtryckstvätt
Vaxning
Kallavfettning för
tjära & asfalt
• Alkalisk avfettning
mot insekter
• Fälgtvätt
CX[[bZT_cXZTa]PWÛa^RZbÊ
caPUXZ_^[XbT] X Bc^RZW^[\
^RW=PcX^]P[UÛaT]X]VT]UÛa
caPUXZbÉZTaWTcT]bUaÉ\YP]ST
=C5T][XVcBeT]bZP3PV
Q[PSTcTT
1.500:-
ord. pris 3.500:-
•
•
•
•
•
Handtvätt
Tvätt mellan dörrar
Polering
Däckglans
Uppfräschning av
gummi & plast utv.
• Dammsugning
• Uppfräschn. av interiör
& inredn. i cupén
WÉZcPSTb X VÊa X :Û_T]
WP\] bTSP] WP] VaX_Xcb
\TS $ZX[^b_aÉ]VSTV^RW
U[TaPeP_T]XQPVPVTdcah\
\Tc cX[[ bX] QX[ \Xcc X ST]
SP]bZPWdedSbcPST]
B_aÉ]VSTVT]ePa_PRZPS
XT]eÉbZP\TSSTc^]Pc^aTa
^RW ZeXRZbX[eTaZ^]cPZcTa
cX[[T[TZcaXbZPdc[ÛbPaT3Éa
[ÊV ÉeT] bTg VTeÉa \TS
cX[[WÛaP]ST P\\d]XcX^]
XW^_\TSQhg^a^RWbZY^a
c^acX[[T]_^[Xbd]XU^a\
7P] WPa bh\_PcXTa UÛa
7T[[b 0]VT[b bZaXeTa ]h
WTcbQhaÊ]AXciPd7P]ePa
\TS _Ê T] UTbc \TS \R
VÉ]VTc ^RW _Ê bX] 5PRT
Q^^ZbXSP dccP[Pa WP] Pcc
WP]bcÛSYTaVad__T]TT
Mindre medicin till danska svin
KÖPENHAMN. 3P]bZPVaXbPa
WPaSTbT]PbcTcX^ÊaT]UÊcc
bcÉ]SXVc bcÛaaT \É]VSTa
\TSXRX] \T] ]d WPa dc
eTRZ[X]VT]ceÉaeÉ]c
<TSXRX]P]eÉ]S]X]VT]
X]^\ beX]d__UÛS]X]VT]
WPa\X]bZPcUaÊ]"%cX[[!%
c^] ^\ \P] YÉ\UÛa ST
UÛabcPUhaP\Ê]PSTa]P! \TS bP\\P _TaX^S UÛaaP
ÊaTcTT
=\kjdXikXmXc\k]“i
YiX]c^]“iY`e[\cj\i'
PWRUVGDJ
7RRP
IUUnQ..|SSHQKDPQIU
nQ
*gäller normalstor bil.
www.extremecarmakeover.com. Tel 042-16 16 02
www.mojligheter.se
Z[XbcTaÛZPaZaPUcXVcXWdedS
bcPST]3PV[XVT]ad[[PaRXaZP
$XX]]TabcPST]T][XVc
3PVT]b=hWTcTa
3ÉaUÛaeX[[]dUaP\caÉSP]
ST[^ZP[_^[XcXZTaTaQYdSPRh
Z[XbcTa \ÛY[XVWTcT] Pcc UÉa
SPb \^c T]ZT[aXZcPST VPc^a
T[[Ta \^c aÛS[Ydb eXS eXbbP
cX[[UÉ[[T] cX[[ TgT\_T[ eXS
WÛVTabeÉ]V
cTaP RhZT[UÉ[c ^RW [XZ]P]ST
bÊPccRhZ[XbcTa]PZP]cPbXV
UaP\b\XSXVPaT^RWU^acPaT
bÉVTa^aSUÛaP]ST]XcTZ]XbZP
]É\]ST]A^]]h9^WP]]Tb
bT]<
HchU`df]gZfYb_Y`fYgU]b_`"gYfj]WYcW\dc}b[dihjU`XUghf}W_cf
FYgdYf]cX.$%"$+"²'%"%$"&$%% 6c_b]b[gdYf]cX.%("²%*"$*"&$%%
STOCKHOLM. 6ad__T] Rh
7P\X[c^] < Éa UÛabXZcXVc
_^bXcXe
<T] UÛab[PVbQP[[^]VT]
_T__aPb^QPa\WÉacXVc]Ta
AXZbSPVb\P]]T]^RWST]
U[XcXVTRhZ[XbcT]0]STabHVT
\P]B^aSUÛaP]STXcaPUXZ
dcbZ^ccTcchRZTaPccT][PV
É]SaX]VÉaUT[eÉV
~9PVca^aX]cTPccSTcÉaT]
QaP [Ûb]X]V Pcc É]SaP caPUXZ
aTV[Ta]P UÛa RhZ[XbcTa 3Éa
T\^c ca^a YPV Pcc \P] [^ZP[c
ZP] VÛaP YÉccT\hRZTc UÛa Pcc
RhZ[XbcTabZPb[X__PÊZPUÛaQX
aÛS[YdbVT]^\PccbZX[YPRhZT[
[TSTa]PUaÊ]VPcP]bÉVTaWP]
8 ;d]S [P]STcb \Tbc Rh
ZT[cÉcPZ^\\d]WPa_^[XcX
ZTa]P X]VP Ud]STaX]VPa _Ê
Pcc [ÊcP RhZ[XbcTa ZÛaP \^c
aÛccT[[TaT]ZT[aXZcPc
~3Tc UX]]b X]VT] b^\
WT[bcSXbZdbbX^]^\STcEX
_aPcPaXbcÉ[[Tc^\Pcc_aX^aX
KÖPENHAM. 4]!&ÊaXV\P]
Boka nu! (v 24)
Låt cyklister köra mot
rött och enkelriktat,
föreslår politiker i
Stockholm. Idén sågas
från alla håll och kanter.
Man med sprängämnen häktad
Nominera på
www.guldkarnan.se
GULDPARTNERS
Årets marknadsförare
Årets personlighet
Årets personlighet
HUVUDPARTNERS Helsingborgs Dagblad, Helsingborg Business Region,
Kullaflyg, Swedbank och Öresundskraft.
A14 Världen
TISDAG 14 JUNI 2011
Redigering: Anna Persdotter
Bitande bakslag
för Berlusconi
ROM. |8cP[XT]Pa]PbeX[YPÉa
chS[XV| b[^V 8cP[XT]b _aT
\XÉa\X]XbcTa BX[eX^ 1Ta
[dbR^]XUPbc_Ê\Ê]SPVT]
3TcQ[XaX]VT]_Ê]hccUÛST[
bTUÛaZÉa]ZaPUcT]X8cP[XT]
~ ^RW X]VT] \Ta ÊcP[bX\
\d]XcTcUÛa_aT\XÉa\X]Xb
cTa]
1Ta[dbR^]X\TSVPeXVÊa
Pcc WP]b aTVTaX]V UÛa[^aPc
P[[P UhaP U^[Z^\aÛbc]X]V
Pa]P8bX]UÛabcPZ^\\T]
cPacX[[STPeP[[cPccSÛ\P
beXSP]ST \^cVÊ]VPa]P X
bÛ]SPVT]b^RW\Ê]SPVT]b
U^[Z^\aÛbc]X]VPa Z^]bcP
cTaPSTST]^\bcaXSST_aT
\XÉa\X]XbcTa]Pcc|STc]d
VÉ[[TaPccbPcbPZaPUcXVc_Ê
ST] UÛa]hT[bTQPaP T]Ta
VX]|
bP\cceÊ[PVPaaÛaP]ST_aX
ePcÉVP]STPeePccT]
=ÉaÛeTa'_a^RT]cPe
aÛbcTa]P aÉZ]Pcb [ÊV eP[
ST[cPVP]STc_Ê$&_a^RT]c
T[[Ta ÛeTa ^RW X bP\c[XVP
UhaP ^\aÛbc]X]VPa WPST
ÛeTa(_a^RT]cPeeÉ[YPa]P
UÛaZPbcPcaTVTaX]Vb[X]YT]
0cc 1Ta[dbR^]X Û__Tc
_a^_PVTaPcUÛaeP[bZ^[ZWPa
Z]P__PbcbcÉaZcWP]bP]bT
T]ST 8cP[XT]bZP cXS]X]VPa
ePa _Ê \Ê]SPVT] Uh[[SP
\TSePa]X]VPacX[[1Ta[db
R^]Xb RT]cTaWÛVTaZ^P[X
cX^] ^RW RXcTaPST VÉa]P
1Ta[dbR^]XbZ^P[XcX^]bQa^
STa[TSPaTUÛaSTc_^_d[Xb
cXbZP;TVP=^aSD\QTac^
1^bbX)
~1Ta[dbR^]X WPa cP__Pc
UÛa\ÊVP]PccZ^\\d]XRT
Att röstdeltagandet Q[Te aPXcebPST1^bbX
bcÛaaTÉ]eÉ]cPcePaTccTg
caP]Ê[bcXRZTUcTab^\1Ta Finanstidningen8[B^[T!#
[dbR^]X^RWWP]b\X]XbcaPa >aT bZaTe Pcc U^[Z^\aÛbc
Û__Tc _a^_PVTaPc UÛa eP[ ]X]VPa]P Éa 1Ta[dbR^]Xb
bZ^[Z
beÊaPbcT dc\P]X]V bTSP]
3T c^cP[c UhaP ^\aÛbc eP[bTVTa]!'
5ÛaXcP[XT]Pa]PÉaUaÊVP]
]X]VPa]P VÉ[[Ta [PVPa b^\
aTSP]aÛbcPcbXVT]^\X_Pa ^\ZÉa]ZaPUcT]RT]caP[3T
[P\T]cTc \T] b^\ ZP] bPST]TYcX[[ST]aTSP] ('&
^VX[cXVUÛaZ[PaPb eXP U^[Z ~TUcTaCYTa]^Qh[~\T]1Ta
^\aÛbc]X]VPa) T] [PV ^\ [dbR^]X WPa VY^ac Tcc ÊcTa
ZÉa]ZaPUcbdcQhVV]PS T] d__[XeP]ST Pe ST] cX[[ T]
X\\d]XcTcb[PV b^\ Vh] ]hRZT[UaÊVPXWT[PaTVTaX]Vb
]PST _aT\XÉa\X]XbcTa] _^[XcXZT]TT-Reuters-AFP
MÅNGMILJARDSTÖD. Ett projekt att
vaccinera världens
utsatta barn får stort
ekonomiskt stöd vid
en internationell
konferens i London
som inleds i går. Den
globala vaccinalliansen Gavi får svenskt
och brittiskt stöd,
samt från Bill Gates
(bilden). TT-AFP
X TAL TILL FOLKET. Jemens
president Ali Abdullah Saleh ska hålla ett tal till folket ”väldigt snart”, säger
Jemens försvarsdepartement. Han vårdas på sjukhus efter en attacken förra
fredagen. TT-AFP
X TIBET STÄNGS. Kina
stänger gränsen till Tibet
för utländska turister. Fram
till mitten av augusti får
ingen med utländskt pass
komma in i regionen på
grund av ”säkerhetsskäl”.
TT-AFP
Storsegrande
Erdogan kan
utmanas
Regeringspartiet AKP
fick hälften av rösterna
i det turkiska parlamentsvalet – men valet
blev ändå en motgång
för premiärminister
Recep Tayyip Erdogan.
Oppositionen kan nu
utmana maktpartiet i
flera viktiga frågor.
Fakta Valet
i Turkiet
STOCKHOLM. 3T] $&ÊaXVT
\db[X\bZT_^[XcXZTa]4aS^
VP] Zd]ST [Écc Z^bcP _Ê bXV
Pcc VÛaP bTVTacTRZT] bTSP]
_PacXTc 0:? ed]]Xc bÛ]SP
VT]beP[
5Ûa caTSYT VÊ]VT] X aPS
WÊ[[Ta 4aS^VP] WÊac ^\
\PZcT]X0]ZPaP^RWU^acbÉc
cTaPccbchaP[P]STcb&"\X[Y^
]TaX]eÊ]PaT~ePaPe$\X[
Y^]TaePaaÛbcQTaÉccXVPST
<T]STcUP]]bÉ]SÊb\^[Z
X4aS^VP]bV[ÉSYTQÉVPaT
Det islamska _PacXTc 0:?
WPSTW^__PcbPcc]ÊT]ZeP[X
UXRTaPS \PY^aXcTc \TS %&
_a^RT]cbbcÛSUÛaPcc_ÊTVT]
WP]S Zd]]P SaXeP XVT]^\
aTU^a\Ta~^RWWÛVbcd___Ê
Û]bZT[XbcP] bcÊa T] UÛaÉ]S
aX]V Pe UÛaUPcc]X]VT] b^\
\X[XcÉaT]X]UÛaSTUÛa]ÉbcP]
"ÊabTSP]
4] ]h Vad]S[PV bZd[[T
X]]TQÉaPhccTa[XVPaTTccbcTV
Q^ac UaÊ] STc caPSXcX^]T[[P
CdaZXTc^RWST]|SYd_PbcP
cT]| b^\ aT_aTbT]cTaPb Pe
\X[XcÉaT] QhaÊZaPcX] ^RW
aÉccbeÉbT]STc
=dceX]VPbT]Z^]bT]bdb
bÛZP]ST 4aS^VP] Pcc UÛa
Låt stabiliteten fortsätta skriver en av de turkiska tidningarna efter Recep Tayyip Erdogans valseger.
Foto: THANASSIS STAVRAKIS/AP Photo
WP]S[P \TS T] \Ê]VbXSXV
^RWQÊ]VbchaXV^__^bXcX^]
~>\STcUÛabT]QaP^_
_^bXcX^]b_^[XcXZbÊZ^\\Ta
WP]b\PZcPccbZPZPb^\]Ê
V^cca^a7T[X]BPWX]b^\Éa
?P[\TRT]caTcb [^ZP[P _a^
VaP\Z^^aSX]Pc^aXCdaZXTc
3Tc bcÛabcP ^__^bXcX^]b
_PacXTc d[caPbTZd[ÉaP 27?
UXRZ^\ZaX]V!%_a^RT]cPe
aÛbcTa]PeX[ZTcX]]TQÉa "$
\P]SPc
=PcX^]P[XbcXbZP
<7?[^RZPSTcX[[bXV "_a^
RT]cPeeÉ[YPa]P?PacXTcb^\
QTcTRZ]PbPeQTSÛ\PaTb^\
|UPbRXbcXbZc|WPaceX]VPcSTc
bchaP]ST_PacXTc0:?dc\^c
WÛVTaUÊaP]
De kurdiska _^[XcXZTa]P
bcÉ[[STd__b^\^QTa^T]ST
ZP]SXSPcTa UÛa Pcc Z^\\P
UÛaQX_Pa[P\T]cbb_ÉaaT]_Ê
cX^_a^RT]c3TUXRZbTg_a^
RT]c ^RW "% Pe _[PcbTa]P X
_Pa[P\T]cTc
3Éa\TSUÊaÉeT]ST]dc
JAPANSK PERFEKTION
HAR GETT OSS SKÅNES
MEST NÖJDA BILÄGARE.
HELSINGBORG,
Kanongatan 161
161
HELSINGBORG, Kanongatan
042-32
www.valabil.se
042-32 91
91 30,
30, www.valabil.se
Mån-Tors
Fre 9-17,
9-17,Lör-Sön
Lör 11-15,
Sön stängt
Mån-Tors 9-18,
9-18, Fre
11-15
SaPV]P ^RW X]U[P\\TaPST
UaÊVP]^\ZdaSTa]PbUaP\
cXST]ÛZPSPZcdP[XcTcXST]
_^[XcXbZPSTQPccT]
Turkiet måsteSTbbdc^\QP
[P]bTaP dcaXZTb_^[XcXbZc SÊ
U[hZcX]VbcaÛ\\Pa UaÊ] bcaX
STa]PbBhaXT]adQQPaQP[P]
bT]XaTVX^]T]
3TXaaXcTaPSTZ^]cPZcTa]P
\TS8baPT[\ÊbcTUÛaQÉccaPb
T]aT[PcX^]b^\Z]ÉRZcTbTU
cTa PZcXeXbcU[^ccP]b UÉaS cX[[
6PiPXUY^[
3Tbbdc^\ bcÊa 4aS^VP]
UPbc eXS SaÛ\\T] ^\ Tcc
cdaZXbZc4D\TS[T\bZP_~
ÉeT]^\STcZaÉeTahccTa[X
VPaT ST\^ZaPcX ^RW \É]
]XbZ^aÉccbaTU^a\Ta
<T] ca^cb ST] cdaZXbZP
\PZcT]b\Ê]VP_a^Q[T\bÊ
eXbPaeP[Tc_Ê4aS^VP]b_^
_d[PaXcTc
~7P]ÉaT]bZXRZ[XV_^[X
cXZTa ZPaXb\PcXbZ ^RW ^\
chRZcPe\Ê]VPZeX]]^a^RW
X Parlamentsvalet i Turkiet i
söndags gällde samtliga 550
platser.
X Regeringspartiet Rättviseoch utvecklingspartiet (AKP)
leds av Recep Tayyip Erdogan. Partiet fick omkring 50
procent av rösterna.
X Oppositionspartiet, det ultrasekulära Republikanska
folkpartiet (CHP) leds av den
nyvalde partiledaren Kemal
Kilicdaroglu. Fick cirka 26
procent.
X Nationaliströrelsen MHP,
med fascistiska förtecken,
leds av Devlet Bahceli. Fick
omkring 13 procent.
X Det prokurdiska partiet
BDP ställde upp med oberoende kandidater och har även
inlett samarbete med vänsterpolitiker i Turkiet. Kandidaterna fick 6 procent av rösterna. TT-Reuters
X SVENSKAR I TURKISK TÅRGASATTACK. Svenska politi-
ker hamnade mitt i tårgasen
när turkisk polis grep in mot
ett politiskt möte i Diyarbakir
där människor firade ett oppositionsblocks framgång.
Folk flydde i panik, säger
riksdagsman Hans Linde (V).
TT
WPaTccQaTccU^[Z[XVcbcÛS_Ê
[P]SbQhVST] bÉVTa 7T[X]
BPWX]TT
Grim Berglund
BARA HOS VÄLABIL!
Köp en Subaru lagerbil innan
midsommar och få en WEBER-grill
på köpet! Värde 14.500:Kan ej kombineras med andra rabatter eller avtal!
Världen A15
TISDAG 14 JUNI 2011
1 300
civila
dödade
Vietnamesiska aktivister demonstrerar mot Kinas anspråk på områden i Sydkinesiska havet som Vietnameserna anser som sina.
Foto: NA SON NGUYEN/AP Photo
Skarpa skott i asiatisk ö-konflikt
En asiatisk storkonflikt
är under uppsegling.
Vietnam har inlett militärövningar med skarp
ammunition i Sydkinesiska havet – ett område
som Kina och flera
andra länder gör
anspråk på.
?Ê \Ê]SPVT] X][TSST
EXTc]P\U[^ccÛe]X]VPaXePcc
]Tc
BhUcTcca^bePaPPcc\PaZT
aPUÛa:X]PPcc\P]X]cTcÉ]
ZTaQ[XWd]bPc
~9PV ca^a :X]P Z^\\Ta
aTPVTaP eÉ[SXVc X[[P _Ê STc
WÉa bÉVTa bÉZTaWTcbTg_Ta
cT]8P]Bc^aThcX[[]hWTcbQh
aÊ]05?
6[^QP[CX\Tbb^\Z^]ca^[
[TaPb Pe Z^\\d]Xbc_PacXTc
ZP[[PaÛe]X]VT]UÛaT]|ca^c
bXVbchaZTd__eXb]X]V|
~BÊU^ac]ÊV^c[P]SX^\
aÊSTcd]STabÛZc]PcdaaTbda
bTa]PWPa:X]PchS[XVceXbPc
Pcc \P] X]cT c^[TaTaPa STc
bÉVTa 9TaZTa 7T[[bcaÛ\ eXS
C^cP[UÛabePaTcb U^abZ]X]Vb
X]bcXcdc
fXP] \TSST[PST Pcc \P]
_[P]TaPaPccbZXRZPa^Q^cQÊ
cPacX[[^\aÊSTc^RW_[PRTaP
bcaXSbePV]Pa_ÊÛPa]PT][XVc
05?
~3TcZP]bZTX]cTQ[XaUd[[
bZP[XVcZaXV\T]STcZP]ST
STOCKHOLM. :^]U[XZcT]VÉ[
Övningen kommer TUcTa Pcc
EXTc]P\P]Z[PVPcZX]TbXbZP
bZT__UÛaPccWPbPQ^cTaPcdc
adbc]X]V _Ê Tcc eXTc]P\T
bXbZcUPachVb^\[TcPST^[YPX
^\aÊSTc
:X]TbXbZP UXbZTQÊcPa bZP
^RZbÊ \TSeTcTc WP Z^[[XST
aPc\TSTccP]]Pc_a^b_TZcT
aX]VbUPachV
3T] ZX]TbXbZP cXS]X]VT]
Ordkriget trappas ^RZbÊd__
\T[[P] ST P]SaP X]caTbbT]
cTa]P^RW:X]P
?Ê\Ê]SPVT]STZ[PaTaPST
ST]UX[X__X]bZT_aTbXST]cT]
1T]XV]^0`dX]^Pcc\P]SÛ
_Ta ^\ BhSZX]TbXbZP WPeTc
cX[[EÉbcUX[X__X]bZPbYÛ]
HccTa[XVPaT Tcc cTRZT] _Ê
eX[ZTcZadcSdaZÛVad__Ta]P
Q[XeXcZ^\XWT[VT]]ÉaCP
X Ögruppen Spratly omfattar
runt hälften av Sydkinesiska
havets 200 små öar och skär.
X Kina, Vietnam och Taiwan
gör anspråk på hela Spratly.
Malaysia, Filippinerna och
Brunei gör anspråk på delar
av ögruppen.
X 45 av Spratly-öarna är
ockuperade av Kina, Malaysia, Filippinerna, Taiwan res-
[TaÛVad__Ta]PB_aPc[h^RW
?PaPRT[b^\ca^bWPaXZ[XVP
Uh]SXVWTcTaPeQÊST^[YP^RW
VPb
©eT] 5X[X__X]Ta]P <P
[PhbXP 1ad]TX ^RW CPXfP]
chRZTabXVWPaÉcccX[[^\aÊ
STc ^RW ST] bT]PbcT cXST]
WPaQaÊZTccPVXcbXVP[[cW^c
Ud[[PaTc^]Ta
Subaru Outback från
295.900:-
UX]XcXec Q[X ]hP Z^]U[XZcTa
AXbZT]ÉaPccSTQTaÛaSP[É]
STa]P ZÉ]]Ta QTW^e Pe Pcc
eXbPPcc\P]bZhSSPabX]PX]
caTbbT] bÉVTa 9TaZTa 7T[[
bcaÛ\TT
AMMAN. 7ÊaSP cPV \^c
^__^bXcX^]T] WPa SÛSPc
\X]bc " \É]]XbZ^a
d__VPeST]^__^bXcX^]b
Vad__TaXBhaXT]_Ê\Ê]
SPVT]3TZaÉeTaPcc_aT
bXST]c 1PbWPa P[0bbPS
PeVÊa \X[XcÉaT] cPa ÛeTa
^RW Pcc ST\^ZaPcXbTaX]V
X][TSb
4]X]cTa]PcX^]T[[cÛeTa
ePZPS Z^]VaTbb \ÊbcT
QÛaYPbZaXePT]]hVad]S
[PV X]^\ Tcc WP[eÊa ^RW
|WX]SaP Pcc [P]STc WP\
]PaXZP^b|bPSTVad__T]
b^\ZaÉeSTVPaP]cXUÛaTcc
|UaTS[XVc\PZcbZXUcT|
0]cP[Tc bhaXbZP U[hZ
cX]VPa b^\ Z^abPa VaÉ]
bT] cX[[ CdaZXTc eÉgTa
b]PQQc aP__^acTaPa ]h
WTcbQhaÊ] 05? 4][XVc
ST] bT]PbcT aÉZ]X]VT]
WPa %' & _Tab^]Ta U[hcc
cX[[CdaZXTcT]bXUUaPb^\
bcXVXc UaÊ] bÛ]SPVT]b
$$ CdaZXbZP AÛSP WP[e
\Ê]T]WPaQhVVcceÊ[ÉVTa
UÛaPccVTSTU[hT]STbhaX
Ta]P cPZ ÛeTa WdedSTc
HccTa[XVPaTceÊ[ÉVTaWÊ[
[Ta_ÊPccQhVVPb^RWbZP
Zd]]P cP T\^c (
\É]]XbZ^acX[[
BhaXT]b dcaXZTb\X]Xb
cTaQT\ÛccTUÛab[PV_ÊT]
5=aTb^[dcX^]^\TccUÛa
SÛ\P]STPeBhaXT]bPVT
aP]ST \^c ^__^bXcX^]T]
b^\TccUÛabÛZPcc|STbcP
QX[XbTaP| WP]b [P]S TT-
Reuters-AFP
William Svärd
X GAYBLOGGARE VAR
BLUFF. Den syriska blog-
Fakta Spratly och Paracel
pektive Vietnam som placerat ut mindre militära styrkor.
X Paracelöarna ockuperades
av Kina 1974, men både Taiwan och Vietnam gör anspråk på ögruppen.
X Kina och Taiwan gör dessutom anspråk på varandra
Källa: CIA Factbook
garen Amina, som skrivit
om sitt motstånd mot regimen under namnet ”Gay
girl in Damascus” verkar i
själva verket ha varit en
vit amerikansk man, Tom
MacMaster, som bor i
Skottland. På bloggen ber
MacMaster om ursäkt till
dem han sårat. Han skriver att identiteten föddes
för att delta i nätdiskussioner, men att han tappat
kontrollen. TT
OUTBACK – BÄST I TEST
mot Volvo XC70, publicerat
i Expressen, KvP och GT april 2010.
A16 Ekonomi
Ê
-0,6
TISDAG 14 JUNI 2011
REDAKTÖR: Erik Melkersson 042-489 91 09
E-POST: [email protected]
BÖRSEN I GÅR. Den dystra
avslutningen från fredagen
fortsatte och börsen stängde
återigen på minus.
RESEVALUTA ENLIGT FOREX:
¤ $
Ê
-6
BÖRSEN I ÅR %
3,93 9,44 6,58 1,26
LÄGSTA BOLÅN
3 MÅN %
KR/EURO
KR/DOLLAR
KR/DKR
Finndomo varslar
160 i Hässleholm
HÄSSLEHOLM. 3T % P]
bcÉ[[SP_ÊWdbcX[[eTaZ]X]Vb
UÛaTcPVTc 5X]]S^\^ X
7Ébb[TW^[\ ePab[Pb ^\
d__bÉV]X]V 0[[ _a^SdZ
cX^] bZP Z^]RT]caTaPb cX[[
7YÉ[cTePSdcP]UÛa4ZbYÛ
3T P]bcÉ[[SP UXRZ X]U^a
\PcX^]T]XSPV
5X]]S^\^ 01 WPa VÊcc
\TS UÛa[dbc bTSP] !'
^RWÉabTSP]T]cXSUÛaT\Ê[
UÛaT]UÛaTcPVbaTZ^]bcadZ
cX^]3T]Z^\\TaPccUÛa
[É]VPbXhccTa[XVPaTcaT\Ê
]PSTa
|EX WPa Ud]]Xc Pcc STccP
Éa ST] T]SP Ud]VTaP]ST
[Ûb]X]VT]UÛaPccUÛaTcPVTc
bZPZd]]PÛeTa[TeP|bÉVTa
]hTeS)]7T]aXZ»bcTaQTaV
XTcc_aTbb\TSST[P]ST
7P] TUcTacaÉSTa BcPUUP]
;X]S`dXbcb^\S^RZZ^\
\TaPccX]VÊXbchaT[bT]
5PQaXZT] [ÉVVb ]Ta bT
]PbceXSÊabbZXUcTc^\X]cT
T]UÛabÉ[Y]X]VbZTcc
|EX bZP VÛaP ePS eX ZP]
UÛaPccbÉ[YPUPQaXZT]X7Ébb
[TW^[\cX[[]ÊV^]b^\ZP]
VT]hbhbbT[bÉcc]X]V|bÉVTa
»bcTaQTaV
5X]]S^\^01bhbbT[bÉc
cTaXSPV"$P]bcÉ[[SPTT
Män straffas hårdare för frånvaro
STOCKHOLM. 3T[cXSbPaQTcT
^RWPaQTcb[ÛbWTc_ÊeTaZPa
[Û]TdceTRZ[X]VT]\Ta]T
VPcXecUÛa\É]É]UÛaZeX]
]^a
0cc\É]bcaPUUPbWÊaSPaT
UÛaST[cXSbPaQTcTT[[TaPa
QTcb[ÛbWTc\X]bZPa[Û]T
bZX[[]PSTa]P\T[[P]ZÛ]T]
]ÊV^ceXbPaT]bcdSXTUaÊ]
:^]Yd]ZcdaX]bcXcdcTcBP\
cXSXVcPaQTcPaT]bcÛaaTP]
ST[ZeX]]^aST[cXSeX[ZTc
QXSaPacX[[Pcc[Û]TbZX[[]P
ST]\T[[P]\É]^RWZeX]
]^aÉabcÛaaTÉ]^\QÊSP
ZÛ]T]WPSTPaQTcPcWT[cXSX
[XZPbc^adcbcaÉRZ]X]VTT
CITATET
”Vi har bevisligen lyckats
vinna läsarna i Stockholm
men tyvärr inte fått ihop
intäkterna.”
DANIEL FRODIN, ansvarig för
Stockholm City, i ett pressmeddelande
från Bonnier tidskrifter om att
gratistidningen nu läggs ned. TT
127
GÖTEBORG. 3T] [Ûb]X]V
<d[[Ta ]d WPa UÛaWP]S[Pc
UaP\ X :X]P Éa QaP _Ê [Ê]V
bXZc0ZdcWYÉ[_TaST]X]cT
BPPQb _a^Q[T\ \TS d]
STa[TeTaP]cÛaTa]PÉaU^acUP
aP]STX]cT[ÛbcPBPPQQhVVTa
U^acUPaP]STX]VPQX[Pa
>RW P[[P PecP[ \TS ZX]T
bXbZPX]eTbcTaPaTT[[TaQ^[PV
b^\ZÛ_TaBPPQUPbcXVWTcTa
cPa cXS Pcc VT]^\UÛaP 3Tc
UX]]b bÊ \Ê]VP _PacTa ^RW
\h]SXVWTcTa b^\ bZP bÉVP
bXccUÛabc
~3T]cXST]WPaX]cTBPPQ
Z^]bcPcTaPaBeT]ÊZT1TaV[XT
eSUÛa5:6d]STa[TeTaP]cÛ
aTa]PbQaP]bRW^aVP]
MåndagsmorgonensQTbZTS
X ST] P]]Pab bÊ bcX[[bP\\P
^RW ÛST BPPQUPQaXZT] X
Ca^[[WÉccP]ePaPccT]]hZX
]TbXbZ _Pac]Ta P]b[dcXc bXV
cX[[ ?P]V 3P UÛaTcPVTc b^\
BPPQ Z^\ ÛeTaT]b \TS UÛa
T] \Ê]PS bTSP] =d Z^\
\Ta H^d]V\P] T[[Ta IWT
YXP]V H^d]V\P] ;^cdb 0d
c^\^QX[T b^\ STc U^a\T[[P
]P\]TcÉa
H^d]V\P] QhVVTa QX[Pa
?P]V3PbÉ[YTaST\3TcÉa
d__[ÉVVTc
H^d]V\P]Q[XaST[ÉVPaTX
B_hZTab^\]d\TaPX_aX]
RX_QPaPQTbcÊaPeBPPQ^RW
UÊa!((_a^RT]cPePZcXTa]P
UÛa "$\X[Y^]TaTda^
?P]V3PWPaaTSP]PeXbT
aPcPcc\P]bZPZÛ_P!#_a^
RT]cXB_hZTaUÛa%$\X[Y^]Ta
Tda^\T]_aXb[P__T]UÛaSTc
ÛZPa]d_[Ûcb[XVccX[[ (\X[
Y^]TaTda^TUcTab^\T]]h
T\XbbX^] ÛZPa P]cP[Tc B_h
ZTaPZcXTa
De båda kinesiska UÛaTcPVT]
bÉaTVTc]^V[TSSPPeePabX]
eSb^\WTcTa?P]VUÊaSÉa
\TSÛeTa$_a^RT]cXB_h
ZTa^RW\PY^aXcTcXeTaZbP\
WTcT]
EXRc^a <d[[Ta Z^\\Ta
^\d__[ÉVVTcVT]^\UÛabPcc
WPT]_^bc_Ê!((_a^RT]cX
Q^[PVTc _aTRXb b^\ H^d]V
\P]
7P] bZP ^RZbÊ ePaP B_h
ZTab bchaT[bT^aSUÛaP]ST
BchaT[bTPaQTcTcbZPWP]SaX
ePcX[[bP\\P]b\TSSTQÊSP
ZX]TbXbZPÉVPa]P
~EXWPa\TSeTcTcVY^acbÊ
PccX]VT]Pe^bbUÊaT]Z^]
ca^[[_^bcbÉVTa<d[[Ta
8]VT]eX[[WP\]PÛeTa"
_a^RT]c VaÉ]bT] UÛa QdS
_[XZc^RWSTQTVaÉ]b]X]VPa
STc ZP] X]]TQÉaP UÛa WP]
ST[]
D__VÛaT[bT]QhVVTaT][XVc
<d[[Ta_ÊT]aXZcPS]hT\Xb
bX^] Pe RXaZP $'$ \X[Y^]Ta
]hPPZcXTaXB_hZTa2PabUÛa
bP\\P][PVc !#$ \X[Y^]Ta
Tda^
?ÊWT\\PUa^]cT]SÛZ_Ê
\Ê]SPVT] STbbdc^\ T] ]h
beT]bZ PZcÛa d__ aTS^ Pcc
VÛaP PUUÉaTa \TS BPPQ 3Tc
WP]S[Pa ^\ UPbcXVWTcbQ^[P
VTc 7T\U^bP \TS TZ^]^
\XbZPYÉccPab^\5YÉaST0?
U^]ST] ^RW 5^[ZbP\ X ahV
VT] b^\ ZP] cÉ]ZP bXV Pcc
ZÛ_PBPPQbUPbcXVWTcTa
– Vi har blivit Z^]cPZcPSTPe
B_hZTa ^RW caÉUUPc UÛaTcaÉ
SPaTSTcbcÉ\\TabÉVTaQ^
[PVTcb eS 9T]b 4]VfP[[ cX[[
5PbcXVWTcbeÉa[ST]
3T QÊSP SXaTZcÛaTa]P
?P]VUÛaZ[PaPaXZ^\\T]cP
aTaWda]ÛYSPSTÉa\TS\ÛY
[XVWTcT]PccVÊbP\\P]\TS
BPPQ
E[PSX\Xa0]c^]^eÉa^RZ
bÊcX[[UaTSbUaP\WÊ[[TaWP]b
beT]bZTcP[Tb\P];Pab2Pa[
bcaÛ\
~0]c^]^eÉaeÉ[SXVceÉ[
SXVc_^bXcXecX[[STccPWÉeSPa
2Pa[bcaÛ\
7P] Éa aTS^ Pcc bPcbP T]
\X[YPaSZa^]^aXBPPQTT
Joakim Goksör
Christer Jönsson
Fakta Turerna
runt Saab
18 dec 2009: GM beslutar att
lägga ner Saab.
26 jan 2010: Spyker köper
Saab Automobile.
29 mars 2011: Produktionsstopp. Underleverantörerna
har inte fått betalt.
28 april: GM och Riksgälden
ger klartecken för Vladimir
Antonov som delägare.
2 maj: Avtal med Hawtai,
som delägare i Saab.
9 maj: Gemini lägger in 30
miljoner euro i Saabs kassa.
12 maj: Hawtaiaffären havererar.
16 maj: Avtalet med Pang Da
klart.
27 maj: Pang Das ledning på
besök i Trollhättan.
1 juni: Pang Da beställer fler
bilar.
13 juni: Youngman ansluter
sig till Saabavtalet.
15 juni: Spyker Cars byter
namn till Swedish Automobile. TT
Knaprare tider för hushållen
3T] b_PaQPa^\TcTa b^\
B41 _aTbT]cTaPST _Ê \Ê]
SPVT]eXbPaÉeT]PccWdbWÊ[
[T]b
]Tcc^UÛa\ÛVT]WTc
\X]bZPST\TS%\X[YPaSTa
Za^]^a cX[[ &#! \X[YPaSTa
\T[[P]YP]dPaX^RW\Pab
3TcQTa^aQ[P]SP]]Pc_Ê
Pcc Bc^RZW^[\bQÛabT] UÛ[[
\TS !_a^RT]cd]STaZePa
cP[TcBP\cXSXVcWPaWdbWÊ[
[T]U^acbPccPcc[Ê]P_T]VPa
UPbc STc bZTa X]cT X bP\\P
cPZcb^\cXSXVPaT
7dbWÊ[[T] [Ê]Pa X]cT [XZP
\hRZTccX[[aT]^eTaX]V=Éa
aÉ]c^a]PePaeÉ[SXVc[ÊVP^RW
a^cPeSaPVTc Z^\ X]]TQPa
STcXbXVT]ZaPUcXVdc[Ê]X]V
TT
Annika Carpman
X HUSHÅLLENS
FÖRMÖGENHET
Hushållens förmögenhet
miljarder
kronor
0
KÄLLA: SEB
Skulder
-6
Tillgångar
7 420
7 480
Under första ZePacP[Tc ! ÛZPST[Ê]T]\TS _a^RT]c
5ÛaPccZ^\\P]TScX[[ST]
ÛZ]X]VbcPZcT]_ÊTccT]bZX[c
ZePacP[ UÊa B41 VÊ cX[[QPZP
cX[[ UÛabcP ZePacP[Tc ((' 8
ÊabcPZc[XVVTabZd[SÛZ]X]VT]
]d _Ê %( _a^RT]c YÉ\UÛac
\TS &# _a^RT]c X b[dcTc Pe
! ~<P] bTa T] chS[XV X]
Qa^\b]X]VXdc[Ê]X]VT]5Ûa
PccZ^\\P]TS_ÊT]ÊabcPZc
_Ê %( _a^RT]c UÊa \P] VÊ
cX[[QPZPcX[[STRT\QTa! bÉVTa 6d]X[[P =hbcaÛ\ ^RW
U^acbÉccTa)
~9PVZP]cÉ]ZP\XVPccSTc
Q[XahccTa[XVPaTT]SÉ\_]X]V
2 705
RiksbankensaÉ]cTWÛY]X]VPa
WPaT]PebZaÉRZP]STTUUTZc
T][XVc6d]X[[P=hbcaÛ\
~AXZbQP]ZT]ÉaX]]TXT]
WÛY]X]VbRhZT[^RWbÉVTaPcc
aÉ]c^a]PbZPcX[[QPZPcX[[\Ta
]^a\P[P]XeÊTaZP]bZTbcaPg
d]STa # _a^RT]c X]^\ ST
]Éa\PbcT ÊaT] D]STa ÊaTc
b^\ VÊcc WPa caT\Ê]PSTab
aÉ]cP]X_aX]RX_\TaÉ]UÛa
SdQQ[Pcb ^RW beT]bZP Wdb
WÊ[[WPaeÉ[SXVc\hRZTcZ^ac
Q^aÉ]cP 1^[Ê]TcPZTc VÛa
^RZbÊPccWdbWÊ[[T]SaPaÛa^
]T]ÊcbXV]ÉaSTcVÉ[[Ta[Ê
]T]bÉVTa6d]X[[P=hbcaÛ\
2 734
STOCKHOLM. 7ÛVaT Q^aÉ]
c^a^RWShaPT[aÉZ]X]VPaWPa
UÊccSTQ[ÊVd[PWdbWÊ[[T]Pcc
cd[[P _Ê bX]P QTb_PaX]VPa
4][XVcB41)bbT]PbcTb_PaQP
a^\TcTaWPaeXQ[XeXcUPccXVP
aT^RW[Ê]Pc\Ta
=hb_PaP]STc [P]SPST _Ê
~XSTcWÉabP\\P]WP]VTc~
UYdccXVPceÊ\X[YPaSTaZa^]^a
d]STaÊaTcbUÛabcPcaT\Ê]P
STa>RWSTcePaT]QPaccPRZ
ePaTPebÉcc]X]VPacX[[Z^[[TZ
cXePecP[PScYÉ]bcT_T]bX^]
~CPa \P] Q^ac STc b^\
UPZcXbZc X]cT Éa ]ÊV^c b^\
WdbWÊ[[T]cPadaTV]P_[Ê]
QÛRZTaWPa]hb_PaP]STceP
aXcZaPUcXVc]TVPcXec^RWWdb
WÊ[[T] WPa cPVXc dc UaÊ] bXcc
b_PaP]ST 9PV ca^a Pcc STc
b_TV[Pa WÛVaT aÉ]c^a ^RW
eÉ[SXVcWÛVPT[aÉZ]X]VPad]
STaeX]cTa\Ê]PSTa]PbÉVTa
6d]X[[P=hbcaÛ\_aXePcTZ^
]^\_ÊB41
2011-01-01
Ännu en kinesisk miljard hägrar för Saab
Automobile och Victor
Muller. Men inte med
detsamma. Myndigheterna ska nicka bifall
först. Så dags då, om
det vill sig illa. Saab
behöver pengar nu.
2011-03-31
Aktuella börskurser
och ekonominyheter
på hd.se/ekonomi
Akut hjälp behövs om Saab ska överleva
10 154
hd.se
X SENASTE
EKONOMINYTT
STOCKHOLM. B\ÊUÛaTcPVPaT
Y^QQPa\Ta^RWcPaZ^ac
b^\\PabT\TbcTaT][XVcT]
d]STabÛZ]X]VUaÊ]5ÛaTcP
VPaUÛaQd]STc
''_a^RT]cY^QQPa\TaÉ]
#cX\\PaXeTRZP]^RW#%
_a^RT]ccPaWÛVbcceÊeTRZ
^abbT\TbcTa
CaTPeUhaPÛ]bZPaPccST
Zd]STePaP[TSXVP[É]VaT
D]STabÛZ]X]VT]ÉaVY^aS
eXPfTQQT]Q[P]S5ÛaTcP
VPaUÛaQd]STcb\TS[T\\Pa
%%'UÛaTcPVPaTST[c^VTT
Dubbelt Pang
kan bli Saabs
räddning
10 185
miljarder såldes det bostadsrätter för under 2010.
Det var drygt 97 000 bostadsrätter till ett genomsnittspris på 1,3 miljoner
kronor, enligt Statistiska
centralbyrån (SCB). Det är
till antalet runt 2 000 fler
än 2009 och snittpriset
steg med 9,5 procent. TT
Småföretagare
tar korta
semestrar
Redigering: Anna Persdotter
Nettoförmögenhet
SGB/TT
Ekonomi A17
TISDAG 14 JUNI 2011
Snart spikas
avtalskraven
STOCKHOLM. 0aQTcbZaPUcb
Z^bc]PSTa]P Z^\\Ta Pcc
ÛZP\TS^\ZaX]V!$_a^
RT]cXZ^]ZdaaT]c[É]STa]P
XTda^^\aÊSTc
3Tc Q[Xa T] Pe dcVÊ]Vb
_d]ZcTa]P ]Éa PecP[bZaP
eT] X [Û]TaÛaT[bT] b]Pac
bZPb_XZPb
8ST]]hPaP__^acT]UaÊ]
8]SdbcaX]bTZ^]^\XbZPaÊS
_aTbT]cTaPacaTTZ^]^\Ta
T]ZPacPUÛaPecP[baÛaT[bT]b
UÛaWP]S[PaT <T] ST VTa
X]VPTV]PQTSÛ\]X]VPaPe
Wda bc^ac [Û]Tdcah\\Tc
ZP]ePaPXPecP[baÛaT[bT]
~EX [ÉVVTa dc P[[P _db
bT[QXcPa]P_ÊQ^aSTc^RWbÊ
UÊa\P][ÉVVPXW^__dbb[Tc
bYÉ[ebÉVTa>[[T3YTaU\TS
[T\XaÊSTc
3T Z^]bcPcTaPa Pcc Z^]
Yd]ZcdaT] ]d WPa eÉ]c
ZaPUcXVc d__Êc ^RW dcbXZ
cTa]PbTaU^acbPccQaPdcUÛa
XÊa^RW]ÉbcPÊa
<T]bP\cXSXVcePa]PaST
UÛaST]_ÊVÊT]STTda^ZaX
bT]\TSbZd[Sch]VSP[É]
STaXbÛSaP4da^_P
Webbentreprenören Jasko Mahmutovic, 25, har fått sin högskoleutbildning på Campus i Helsingborg. Den här veckan möter
han IT-branschfolk i New York
New York nästa
för webbentreprenör
Marknadsundersökningar på nätet är framtiden för 25-årige webbentreprenören Jasko
Mahmutovic. Den här
veckan möter han ITbranschfolk i New York.
HELSINGBORG. 3TcÉa\Ê]VP
b^\eX[[WPZP_ÊST]eÉgP]
STX]cTa]TcX]SdbcaX]>RWSÊ
VÉ[[Ta Pcc Z^\\P X Z^]cPZc
\TS|aÉcc|QaP]bRWU^[ZcX[[
TgT\_T[eXPX]cTa]PcX^]T[[P
^aVP]XbPcX^]T] BTTSRP\_
b^\ bP\[Pa X]cTa]TcT]caT
_aT]ÛaTa
3ÉaUÛa QTUX]]Ta bXV !$
ÊaXVTWT[bX]VQ^aVPaT]9PbZ^
<PW\dc^eXR X =Tf H^aZ
ST]WÉaeTRZP]
~3ÉaUÊaeXcaÉUUPU^[ZUaÊ]
6^^V[T 5PRTQ^^Z <XRa^
b^Uc 0__[T ^RW [XZ]P]ST
3TcÉa]^VP[[P8CbcPacd__
UÛaTcPVbSaÛ\PccUÊZ^\\P
cX[[T]bÊ]WÉa_[PcbbÉVTa9P
bZ^<PW\dc^eXR
~EX Éa Tcc Pe ! dceP[SP
UÛaTcPVb^\UÊaÊZPSXc3Tc
Éa T] Pe ST eXZcXVPaT _[Pcc
U^a\Pa]P ]Éa \P] Éa X Tcc
d__bcPacbbZTST b^\ 8CUÛ
aTcPV
7P]ÉaeS^RW\PY^aXcTcb
ÉVPaTX[X[[PX]ZdQPc^abUÛaT
cPVTc BdaeTh bd__[XTa b^\
bTSP] X UY^[ UX]]b X]Whbc X
8ST^] X]]^ePcX^]b [^ZP[Ta X
;d]S
3Tcd]VPUÛaTcPVTcQTbcÊa
Pe bTg ST[ÉVPaT \TS ^[XZP
QPZVad]S^RWZ^\_TcT]bTa
~EX Éa Tcc cTP\ _Ê bTg
_Tab^]Ta\TSZ^\_TcT]bTa
UaÊ]STbXV]cX[[_a^VaP\\T
aX]V P__dceTRZ[X]V ^RW
\PaZ]PSbUÛaX]V0[[P[ÉVVTa
cX[[bX]PZd]bZP_TaUÛaZ[PaPa
9PbZ^<PW\dc^eXR
Utifrån hans dab_ad]VbXSÎ
WPacTP\TccPVXcUaP\P__[X
ZPcX^]T] BdaeTh[TVT]S Tcc
P]eÉ]SPaeÉ][XVc\PaZ]PSb
d]STabÛZ]X]VbeTaZchV UÛa
]ÉcTc
~3TcZP]SdP]eÉ]SPUÛa
PcccX[[TgT\_T[VÛaPd]STa
bÛZ]X]VPa \TS QX[S [ÉVVP
d__T]\dbXZUX[b^\U^[ZZP]
aÛbcP_Ê[ÉVVPdcT]eXST^UX[
T[[TaVÛaPeP][XVPcTgcd]STa
bÛZ]X]VPa
8]VT]WPaZ^\\Xc_ÊSTccP
cXSXVPaT.
~8]cTb^\eXWPa_PZTcT
aPcSTc]TY3TcÉaX]cTbÊPcc
eXWPad__Ud]]XcWYd[Tc\T]
eXWPaVY^acSTcQÉccaTEXeX[[
VÛaPSTcT]ZT[cb]hVVc^RW
U[TgXQT[c Tcc b]PQQP]eÉ]c
eTaZchV
Hans förhoppning Éa Pcc
eTaZchVTc bZP P]eÉ]SPb _Ê
UÛaTcPVb WT\bXS^a eP][XVP
Q[^VVPa ^RW b^RXP[P \TSXTa
b^\5PRTQ^^ZCfXccTa^RW
;X]ZTSX]3TcÉa]ÊVaPeTRZ
^abTSP]b^\STcb[É__cTb_Ê
\PaZ]PST]^RWWP]aÉZ]Pa
bYÉ[ebÉZTac \TS bc^aP dc
eTRZ[X]Vb\ÛY[XVWTcTa
~3Tc Éa T] bZP[QPa _a^
SdZc\ÛY[XVWTcTa]PÉa^É]S
[XVPbÉVTa9PbZ^<PW\dc^
eXR b^\ X]cT eX[[ Z[É bX]P
UaP\cXSbSaÛ\\Pa X ]ÊVaP
bd\\^a
~3Tc WP]S[Pa X]cT bÊ
\hRZTc^\_T]VPadcP]^\
T]eX[YPPccbZP_P]ÊV^]cX]V
b^\\É]]XbZ^aeX[[WP3Tc
ÉaSÉaUÛaYPVWÊ[[Ta_Ê
Detsamma gällerQTW^eTcPe
aXbZZP_XcP[
~9PVÉaT\^cX]eTbcTaX]V
PaXTcccXSXVcbZTST5ÛaPcc
T]X]eTbcTaX]VbZPePaPaT[T
eP]cUÛa^bbbZPeXbcÛcP_ÊT]
eÉVV b^\ eX QTWÛeTa WYÉ[_
PccQahcPXVT]^\3T]eÉV
VT] WPa eX É]]d X]cT bcÛcc
_Ê
5ÛaTcPVTcVad]SPSTbXUY^[
^RW WPa X Êa Q[P]S P]]Pc
WP\]Pc _Ê UY^ac^]ST _[Pcb
_ÊcXS]X]VT]8]cTa]Tcf^a[Sb
[Xbc]X]V Pe BeTaXVTb !$ WT
cPbcT fTQQcP[P]VTa ^RW
UP]]bÉeT]\TSQ[P]SUX]P
[XbcTa]P b^\ Q[Te dcP] _aXb
eXSPUUÉab_[P]cÉe[X]VT]ET]
cdaTRd_b^\XUÛaaPeTRZP]
PeVY^aSTbXBc^RZW^[\
Erik
Melkersson
[email protected]
042-489 91 09
Den kan i värstaUP[[bÉ]ZP
UPacT] ÉeT] X ST] beT]bZP
TZ^]^\X] UaP\ÛeTa ^\
ST] dceTRZ[Pb X[[P B]PQQc
UP[[P]ST beT]bZP Q^bcPSb
_aXbTa Éa T] P]]P] Z^]
Yd]ZcdaaXbZ
~BeT]bZ cX[[eÉgc bTa dc
PccQ[XSdQQT[cbÊWÛVb^\X
YÉ\UÛaQPaP [É]STa \T]
ST]bcPaZPbeT]bZPZa^]P]
^RWQ^bcPSb\PaZ]PST]Éa
aXbZTabÉVTa7ÊZP]5aXbÎ]
_a^V]^bRWTU _Ê B41 ^RW
\TS[T\XaÊSTc
Som jämförelse Z^\\Ta
PaQTcbZaPUcbZ^bc]PSTa]P
PccbcXVP\TS^\ZaX]V!$
_a^RT]c ^\ ÊaTc X Êa ^RW
]ÉbcP Êa X Z^]ZdaaT]c[É]
STa]PXTda^^\aÊSTc
8 ST] bXUUaP] X]VÊa P[[P
[Û]TWÛY]X]VPa QÊST WÛY
]X]VPa]P X PecP[T] ^RW ST
WÛY]X]VPab^\Z^\\TaeXS
bXSP]PePecP[T]TT
Sten Gustafsson
Oberoende
ekonomers råd
X Arbetskraftskostnaderna
kommer att öka med ungefär 2,5 procent per år i euroområdet 2011 och 2012
enligt Industrins ekonomiska råd. De svenska företagens lönsamhet har förbättrats från bottenåret
2009 till 2010. Under 2011
planerar industriföretagen
att öka investeringarna igen
men investeringskvoten förefaller ändå ohållbart låg
bedömer rådet.
X Industrins ekonomiska
råd är en rådgivande grupp
med tre ekonomer som fått
sitt mandat genom Industrikommittén, en partssammansatt grupp med representanter från både fack
och arbetsgivare inom industrin.
X BÖRSEN
IT och industri sjönk mest
Det var fortsatt oro över utvecklingen för den grekiska
ekonomin som lade sordin
på handeln när OMXS-index föll med 0,6 procent till
345,8 på måndagen. Bland
branschindex var IT och industri de stora sänkena medan teleoperatörer var enda
bransch som stängde på
plus.
I en rapport från ratingföretaget Fitch som publicerades på måndagen bedöms svenska banksektorn
som stabil.
Trots det var Swedbank
enda storbank som steg på
börsen, upp med 0,3 procent.
Handelsbanken backade
med nästan 0,1 procent,
Nordea föll 0,5 och SEB tappade 0,8 procent.
Telia Sonera fick på måndagen en köprekommendation från SEB. Aktien steg
med 0,7 procent.
Läkemedelsbolaget Medas partner Valeant Pharmaceutical har fått ett preparat godkänt av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Medas aktie
backade 0,9 procent.
Electrolux meddelade på
morgonen att bolaget ska
höja priserna på vitvaror i
Europa i höst. Marknaden
gillade beskedet och aktien
gick upp med 0,1 procent.
Autoliv ska bygga ut i
Brasilien och ska fördubbla
tillverkningskapaciteten av
bilrattar till en miljon. Investeringen i den brasilianska anläggningen beräknas
uppgå till 60 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande. Aktien föll 0,5 procent.
X EUROPABÖRSERNA
I London ökade FTSE 100index med 0,1 procent till
57 73,5 medan Frankfurts
DAX-index steg med 0,2
procent till 7 085,1. Börsen i
Paris höll stängt på grund
av helgdag.
X NEW YORK-BÖRSERNA
De amerikanska börserna
stängde i princip oförändrade. Dow Jones industriindex
stängde nästintill oförändrat – upp 0,01 procent till
11 953,0 – medan Nasdaqs
kompositindex gick ned 0,2
procent till 2 639,7.
TISDAG 14 JUNI 2011
A18 Börsen
% i år
SX INDEX
STÖRST KURSRÖRELSER I PROCENT – OMX STOCKHOLM
13 JUNI 2011
SX Material
SX Industri
SX Dagligvaror
SX Finans
SX Hälsovård
SX IT
SX Telekom
OMX Stockholm
OMXS30
-0,6
-0,7
-1,1
-0,4
-0,5
-0,1
-1,1
+0,4
-0,6
-0,5
260,7
443
579,4
407,8
267,9
179,5
756,5
345,8
1089,9
-13
-10
-4
-5
+1
+9
-10
-6
-6
Coastal Contacts +16,6
Oasmia Pharmaceutical
+15,2
Niscayah Gr.
Dedicare
IFS A
A-Com
-13,1
Lammhults Design Gr.
-9,8
Diamyd Medical B
Aerocrine
Nokia
S T O C KHOL M S T OR A BO LAG
Betalt
Aktie
ABB
Alfa Laval
Alliance Oil
Assa Abloy B
Astra Zeneca
Atlas Copco
Atlas Copco
Autoliv SDB
Axfood
Boliden
Castellum
Electrolux A
Electrolux B
Elekta B
Ericsson A
Ericsson B
Fabege
Getinge B
H&M B
Hakon Invest
Hexagon B
Holmen A
Holmen B
Hufvudst A
Hufvudst C
Husqvarna A
Husqvarna B
Industriv A
Industriv C
Investor A
Investor B
Kinnevik A
Kinnevik B
Latour B
Lundbergs B
Lundin Min.
Lundin Petro
Meda A
Melker Schör
Millicom SDB
MTG A
MTG B
NCC A
NCC B
Nordea Bank
Oriflame SDB
Peab B
Ratos A
Ratos B
Saab B
Sandvik
SCA A
SCA B
Scania A
Scania B
SEB A
SEB C
Seco Tools B
Securitas B
SHB A
SHB B
Skanska B
SKF A
SKF B
SSAB A
SSAB B
Stora Enso A
Stora Enso R
Swedbank A
Swedbank pre
Swedish Matc
Tele2 A
Tele2 B
TeliaSonera
Tieto
Trelleborg B
Volvo A
Volvo B
2011
+/–
Köpkurs
Säljkurs
sist
-2,7
-2,4
-1,1
-0,6
-0,4
-1,5
-1,5
-2,2
+2,1
-0,8
-0,75
-11,8
+0,2
+2,1
-0,7
-0,95
-1,5
-0,6
-1,85
-2
-1,4
-1,4
-0,3
-1,44
-1,39
-1,5
-1,6
-0,5
-2,3
-0,7
-1,1
-2,7
-1,19
-0,15
+0,6
-2,7
-1,5
-5,6
-1
+0,8
+0,8
-0,35
-3,2
+0,64
-5
-1,3
-0,3
-2,3
+1,35
+0,15
-0,7
-0,7
-0,45
-1
-1,3
+0,65
-0,1
-0,8
-2,4
-1,3
-1,2
-1,5
-1,05
-0,3
+0,3
+0,4
+0,4
-7
-0,1
+0,32
+0,2
-0,6
-1,5
-1,4
159,2
127,3
104,9
164,9
319,2
153,6
136,8
445,9
220,5
110,2
91,6
167
151,9
275
84,4
87,25
60,85
165,1
222,3
90,6
151,9
212
204,2
74,4
146
42,42
42,49
106,7
100
136,4
140,2
140,5
140,3
129,5
225,5
42,14
81,8
66,6
179,6
663
421,3
140,2
140,8
67,95
291,3
44
118
116,7
135,8
107,1
92,35
93,05
137,5
139
50,95
49,35
100,9
64,25
194,4
191,6
109,5
170,7
171,4
93,65
81
67,5
63,9
102,8
102,5
210,6
151
118,1
47,14
100,7
66,55
101,5
101,5
159,3
127,5
105
165
319,3
153,7
136,9
446
221
110,5
91,65
177
152
275,2
84,5
87,3
60,9
165,2
222,5
90,65
152
224,6
204,4
74,6
42,74
42,5
106,8
100,2
137
140,4
141,7
140,4
130,3
225,6
42,15
81,85
66,75
180,7
664
426,8
421,4
140,9
141,1
68
292
44,1
119,9
116,9
136,2
107,2
92,6
93,1
137,6
139,2
51
49,6
101,4
64,3
194,5
192,4
109,6
171,3
171,5
93,7
81,3
67,85
64,05
102,9
103,1
210,8
153,5
118,3
47,15
101
66,6
101,7
101,6
159,3
127,3
104,9
165
319,2
153,7
136,9
446
221
110,5
91,65
167
152
275
84,5
87,25
60,9
165,2
222,3
90,6
152
212
204,4
74,4
42,42
42,49
106,8
100
137
140,4
141,7
140,4
129,4
225,5
42,15
81,85
66,6
179,6
664
421,3
421,3
140,2
140,8
68
292
44,1
118
116,9
136
107,1
92,35
93,05
137,6
139,2
51
49,1
101,2
64,25
194,4
191,5
109,6
171
171,4
93,7
81,3
67,55
64,05
102,8
102,5
210,8
154
118,1
47,14
101
66,6
101,5
101,6
167,2
147,7
125,5
197,4
330
173,3
156,5
569
256
143,5
97,5
256
196,1
283
93,6
96,7
81,2
175,8
239,6
119
167,7
255
253,4
80,7
146
59
59
136,5
123,2
155
158,9
161,9
159,8
150
258,8
58,9
98,5
70,8
208
725
500
490,8
185,3
185,5
81,6
388
59,2
139,9
135,9
155
136,5
115
114,9
162
164,8
62
61,3
128,7
82
226
222,5
138
198,5
196,5
117,1
102,9
85,4
80
119,6
119
223,8
194,9
156,2
55,4
142,2
77,5
120,3
122
%
i år p/e utd
139,5
119
104,2
163,1
287,3
141,3
127,9
419
211
111,2
85
169
149,8
221,4
70,5
73,3
62
140,6
199
91
127,6
210,1
200,7
70
124,1
43,5
43,5
107,7
99,2
135,7
140,4
129,6
130,2
112
221,7
41,7
72,7
49,9
153
537
413
405,1
137,8
139,8
64,9
294,7
42,7
112,5
112,5
114,5
108,4
91
91,4
121,9
123,8
51,3
49
98,5
63,3
194,2
192,3
109
160
161,1
91,2
79
66
64
94
95,9
185,5
135
117,8
46
100,5
57,1
94
94,7
+5
-10
-1
-13
+3
-7
-7
-16
-12
-19
+-35
-20
+6
+14
+12
-22
+17
-1
-23
+5
-2
-8
-5
+19
-24
-24
-11
-15
-1
-2
+4
+2
+4
-10
-13
-2
+30
+4
+3
-12
-5
-5
-5
-7
-18
-23
-7
-6
+11
-18
-12
-12
-9
-10
-9
-8
-16
-18
-10
-9
-18
-11
-11
-17
-18
-4
-8
+10
+7
+8
+3
-15
-11
-20
-6
-12
-14
21 4,16
17
3
12
0
15
4
8 19,01
19 3,88
17 3,88
10 11,23
13
12
8
5
8 3,6
12 6,5
11 6,5
30
4
24 2,25
25 2,25
6
3
17 3,25
20 9,5
neg
6
54 1,4
26
7
25
7
9 2,3
17 2,3
14 1,5
14 1,5
3
4
3
4
3
5
4
5
3 4,5
3 4,5
24 3,75
11 3,75
11
0
7
0
14
2
3 1,25
6 11,13
0 7,5
8 7,5
10
10
10
10
11 2,6
16 13,42
11 2,6
17 5,25
16 5,25
33 3,5
19
3
12
4
12
4
12
5
12
5
14 1,5
14 1,5
20 4,2
11
3
11
9
11
9
11 6,25
15
5
15
5
55
2
48
2
8 2,22
7 2,22
16 2,1
16 4,8
15 5,5
10
27
8
27
1 2,75
16 6,27
16 1,75
19 2,5
19 2,5
-4
-50
-7
+4
-5
-19
+15
-12
+6
-15
-16
+27
-14
+9
-26
-37
-16
-13
-1
-4
-8
+26
-16
+6
-92
-23
-19
-22
-11
+17
-6
-11
-4
-28
-12
-4
+23
+1
-10
+29
+14
-17
-12
-3
-34
-10
-5
-21
-10
-4
-5
-16
-12
+2
+6
+16
-26
-19
-5
-42
-47
-11
-2
+18
+1
-29
-18
-4
+12
-4
-1
-18
+5
-7
-1
+18
-5
-13
-10
-9
12
neg
15
neg
12
19
33
14
3
67
14
16
7
9
neg
neg
14
neg
10
5
18
8
16
3
neg
9
2
0
0
0
4
13
22
15
21
11
18
18
10
0
24
19
16
21
6
neg
8
9
99
13
neg
19
19
12
12
19
48
neg
9
18
35
neg
27
neg
18
2
neg
12
19
20
26
20
28
neg
neg
0
11
8
8
4
6
7
STOCKHOLM MEDELSTORA BOLAG
AarhusKarlsh
Active Biote
Addtech B
Arise Windpo
Atrium Ljung
Avanza
Axis
B&B Tools B
Balder B
BE Group
Beijer Alma
Betsson B
Bilia A
Billerud
BioInvent In
Biovitrum
Björn Borg
Black E.F.
Brinova B
Bure Equity
Byggmax
CDON
Clas Ohlson
Corem Prop.
Diamyd Medic
Duni
East Cap. Ex
Eniro
EnQuest
Fagerhult
Fast Partner
Fenix Outdoo
G&L Beijer B
Gunnebo
Haldex
Heba B
Hexpol
HiQ Internat
Höganäs B
IFS A
IFS B
Indutrade
Intrum Justi
JM
KappAhl
Karolinska D
Klövern
Kungsleden
Lindab
Loomis B
Medivir
Mekonomen
Net Entertai
Net Insight
New Wave Gr.
Nibe Ind
Niscayah Gr.
Nobia
Nolato B
Nordnet B
Orc Software
PA Resources
Proffice B
Rezidor Hote
Sagax
Sagax Pref.
SAS
Skistar B
Sweco A
Sweco B
Systemair
Säk I
TradeDoubler
Transcom A
Transcom B
Transmode
Unibet SDB
Wallenstam B
Wihlborgs Fa
Vostok Nafta
ÅF B
Öresund
-2
+1,25
-0,5
-0,9
-1
-2
-1,25
-3,25
-0,1
-1,4
-4,5
-1,75
-0,5
-0,5
-0,6
-0,9
-0,9
-1,25
+0,5
-1,5
-0,6
-1,75
-1,75
-0,3
-0,05
+0,5
-0,5
+1
-0,7
-1,5
-1
-3
+0,6
-3
-3,25
+1
-1
-0,6
-2
-0,3
-0,5
+0,65
-0,25
-2,25
+2,5
-0,5
-0,11
-1
-1,75
-0,1
-0,1
-1
-0,5
-0,01
-1,6
-0,6
+2,5
+0,1
-0,9
-1,5
+1,5
-0,25
-1,75
-0,8
-0,2
-0,7
+0,25
+3,25
+0,25
-1,4
-1
-1,5
181
84,5
181,5
45
82,5
187,5
141
98,75
31,2
38,6
133,25
141,25
111
63,5
21,9
22,6
46,6
23,1
104
31
52,75
39,2
92
47
10,4
56,25
68,25
21,3
13,1
44
169
265
38,1
63
64,75
170
36,9
236
121,25
191
91
152
30
33
30,6
58,25
69,9
91
134,25
212,5
56
2,99
41,1
108,75
15,9
44,4
67
22
73
3,94
31,8
40
200
26,4
16
105,5
63,25
65
94,5
73,25
40
18,4
18,7
52,25
138,75
69,5
92,5
32,6
125
104,75
183,5
84,75
182,5
45,4
83,25
189
141,5
99,5
31,5
38,7
134,5
141,5
111,25
63,75
22
22,8
47,1
23,2
110
31,2
53
39,3
92,5
48,8
10,7
56,75
69
21,4
13,15
187,5
44,3
170
270
38,4
63,25
65,5
171
37,1
237
139
122,5
193,5
91,25
152,5
30,2
33,5
30,7
58,5
70
91,75
135
213,5
57
3,01
41,5
109,5
16
44,5
67,5
22,1
73,5
3,96
31,9
40,1
202,5
26,6
16,1
106,5
65
66,75
95
74,5
40,4
19
19,2
53
139,75
69,75
92,75
32,8
125,75
105,25
181
84,5
182,5
45
82,5
189
141
98,75
31,3
38,7
134,75
141,5
111,25
63,75
22
22,8
47,1
23,1
31,2
53
39,3
92
48,8
10,4
56,25
68,25
21,4
13,1
187,5
44
169
270
38,4
63,25
65
171
37,1
237
122,25
193,5
91,25
152,5
30,2
33
30,7
58,5
70
91
134,25
212,5
57
3,01
41,1
109
16
44,4
67
22,1
73,5
3,94
31,9
40,1
200
26,6
16
106,5
65
95,75
73,25
40,4
19
19,2
53
139,75
69,75
92,5
32,6
125,75
105,25
205
172
206
46,6
90,8
254
157
126,8
35
49
173,5
156
162,5
76,3
32
37
65,1
32,5
129
35,8
62
41,9
119,3
51
140
74,5
92,3
30,8
16,6
193
54
214
300
54,8
79
72,3
194
41,9
289,5
131,5
129
239
107,3
176,5
48,2
43
35,4
65,3
95,8
104,3
151,5
257,5
69,1
4,3
58,3
115
17,2
65
90,8
25
132,3
8,3
40,3
45,8
220
27,4
28
132
74
71
111
85,5
52
24
26
55
149,8
69,5
100
42,2
146
121,1
165
73,5
167
40,5
78
191
116,8
99,5
27,3
39,7
131
107,8
112,5
57,5
20,8
20,2
46,7
23,7
105,3
29,1
50,3
28,2
88
43,6
10
58
69,3
19,6
12,7
156
44,5
161
241
36,3
58,4
64,8
130,3
32,2
200,5
94
100,5
177,5
87,3
143,5
30,6
32,8
30,7
57,3
69,2
89,8
123
196
51,5
3
38,2
96,3
11,4
38
66,5
18,2
72,3
3,8
30,3
31,5
163
26
16,6
97
57
57
93,8
64,5
38,8
16
15,7
51
108,8
54,8
85,3
33,8
114,5
104,7
4,5
0
7
0
2,4
9,5
4,5
3
0
0
7
0,38
12
3,5
0
0
5,2
0
4
0
1,5
0
3,75
1
0
3,5
0,8
0
0
3,5
2,3
3
8
0,5
3
1,1
3
1,78
10
3
3
5,1
4,1
4,5
3,25
0
1,5
2
1
3,5
0
8
0,69
0
1
1,75
0,3
0
6
0,5
7
0
0,75
0
3
2
0
5,5
3
3
1,75
3
0
0
0,02
0
0
1,17
3,5
0
4
4,5
STOCKHOLM MINDRE BOLAG
A-Com
Acando
ACAP Invest
ACAP Invest
AddNode B
Aerocrine
AllTele
Anoto Group
Artimplant
Aspiro
Avega
Beijer Elect
Bergs Timber
Biogaia B
Biophausia
Biotage
Bong
BTS Group B
Catena
CellaVision
Cision
Cloetta B
Coastal Cont
Concordia B
Connecta
-0,13
0,86
-0,3
15,4
41
-1,5
31,8
-0,6
34,1
-0,45
6,95
+0,6
18,7
+0,02
4,4
-0,01
0,35
-0,04
1,32
-1,5
30,9
-3
226
-0,1
18,2
-2
140
-0,04
1,55
6,7
28
-1,75
58,5
114
-0,1
12,2
-0,3
47,2
-0,1
32,8
+2,7
18,4
-0,4
16,2
-2,75 77,25
0,99
15,5
32,4
34,6
7,05
19,6
4,46
0,36
1,34
31
228
19
140,75
1,59
6,8
30
59,75
116,5
12,45
47,5
32,9
19
16,4
78,5
2011
Betalt
0,86
1,1
0,8 -5 neg
0
15,4
17,6 12,4 +23 19 0,5
53
41 -18 neg
0
32,4
61,5 30,2 -36 neg
0
34,1
39 24,2 +33 16 1,5
7,05
12,2
4,6 +27 neg
0
19,6
23,8
13 +50 26 0,3
4,4
5,2
3,3 +17 neg
0
0,36
0,7
0,3 -45 neg
0
1,34
1,8
1,1 +26 neg
0
31
35,5 21,8 +35 17 1,5
228 267,5 189,5 +7 16
6
19
27 17,6 -17 5 0,25
140
160 94,5 +46 51
2
1,55
1,6
0,9 +70 neg
0
6,7
7,3
6,1
- neg 0,25
28,5
36,5
27 -9 16
1
59
72 55,3
- 18 1,5
116,5
230
104 -24 4
59
12,2
14,4 10,3 +17 8
0
47,5
59 47,5 -2 12
0
32,9
39,8 32,2 -15 36 0,75
19
21,5 10,8 +73 51
0
16,2
20,5 16,4 -21 10
1
77,25
97,8
78 -7 14 5,37
Aktie
Consilium B
CTT Systems
Cybercom
Dagon
Dedicare
DGC One
Digital Visi
Diös Fastig.
Doro
Duroc
Elanders B
Electra Gr.
Elektr BK B
Elos
Enea
EpiCept
Etrion
eWork
Feelgood
Fingerprint
FinnvedenBul
Formpipe Sof
Geveko B
Global Healt
Havsfrun B
Hemtex
HMS Networks
Intellecta
Intoi
ITAB Shop B
Jeeves
Kabe B
Karo Bio
Know IT
Lagercrantz
Lammhults De
LinkMed
Luxonen SDB
Malmbergs
Metro SDB A
Metro SDB B
Micronic Myd
Midsona A
Midsona B
Midway A
Midway B
Moberg Derma
Morphic Tech
MQ
MSC
Multi Q
NAXS Nordic
Nederman Hol
Nordic Mines
NOTE
Novestra
Novotek
NSP Holding
Oasmia Pharm
Odd Molly
OEM Int B
Opcon
Orexo
Ortivus A
Ortivus B
Partnertech
Phonera
Poolia
Precise Biom
Prevas B
Pricer B
Proact
Probi
Profilgruppe
PSI Group
RaySearchLab
Readsoft
Rejlers B
Retail&Brand
Rottneros
Rörvik Timbe
Sectra B
Semcon
Sensys
Sigma B
SinterCast
Softronic B
StjärnaFyrka
Studsvik
Svedbergs
Swedol
Svolder A
Svolder B
Traction
Transatl. B
Trigon EUR
Uniflex B
VBG Group B
Venue Retail
Vitrolife
XANO B
DE SENASTE 20 DAGARNA
UNDER GÅRDAGENS HANDEL
+/ –
Köpkurs
-0,3
-0,5
-0,08
-0,8
-0,3
-0,2
-0,7
-1,6
-0,2
-1
-0,14
-0,1
-0,6
+0,1
+0,05
+0,7
-0,1
+0,2
-0,15
-0,3
+0,1
-2,25
-0,1
-0,75
-4
+0,01
-1,25
-0,75
-3
+0,2
+0,75
-1,2
-0,01
-0,4
-0,1
+0,1
+1
-0,01
-0,3
-0,08
+0,16
-5
-3,5
-0,05
-0,15
+0,1
-0,85
+1,65
+2,75
-2,25
+0,3
-0,1
+0,4
-0,07
-1
-0,4
-1,2
-0,02
-0,7
-0,8
-5,75
-0,1
-1,8
-0,25
+0,4
-0,25
+0,5
-0,15
-0,07
-0,01
-0,3
-1,1
-0,01
-0,1
-0,25
-0,1
-1,15
+0,1
-0,3
+0,75
-1,6
-0,3
-1,5
-0,1
-3,5
19,3
33,2
17,7
59
30,1
59
1,59
37,7
27,4
18
27,9
33,6
28,8
64
41,8
3,38
5,05
39
2,21
5,9
48,7
16
10
12,3
16
5,5
110,75
43,5
22,1
95
55,75
132
1,5
81
62
26,8
9,5
95,75
46,9
0,95
1
15,4
15,6
16
37
30
24,2
0,21
22,8
2,7
1,3
30,5
118
60,75
9,8
7,35
12,9
8
12,2
54
61,5
12,65
37,8
11
3,08
30,3
49
27,1
1,12
29,3
11,3
133
42
45,4
5,75
27,9
14,85
71,5
5,05
4,13
0,37
36,5
43,2
0,83
6,9
51
7,75
0,12
49,5
42,6
33
80
70
80,25
21,3
8,85
43,6
112
0,42
40,6
102
Säljkurs
sist
%
i år p/e utd
19,4
19,4
26,3 19,4 -26 26
0
34,5
34,5
38,8
24 +34 neg
0
17,8
17,8
26,5 17,7 -26 15 0,5
59,25
59
70,5
55 -2 12 3,25
31
30,9
33,9
16
- 0
0
59,75
75 56,5 +4 16
3
1,63
1,61
4,9
1,5 -67 neg
0
39,6
37,7
44,1
35 -2 6 1,75
27,7
27,7
35,7 26,3 -11 9 0,5
18,8
18,7
19,8 15,1 +2 neg
0
28,5
27,9
32,3
25 +1 neg
0
34,4
34,4
55 33,9 -35 8
5
28,9
28,8
36,4 21,5 +25 9 0,25
65
65
69,3 46,4 +40 33 1,5
42,8
42
55,5 37,6 -1 18 6,37
3,39
3,39
6
3,2 -42 neg
0
5,1
5,05
7,3
4,7 +9 neg
0
39,5
39
45,5 31,7 +22 25 1,15
2,3
2,3
2,7
2 -9 20
0
6,05
6
9,3
5,5 -33 99
0
48,9
48,7
50,8 46,8
- 0
0
16,3
16,3
18 13,1 -1 22 0,5
10,2
10,2
13,9
9,8 -20 neg
0
12,35 12,35
13
9,6 +20 82
0
16,5
16,5
20 16,2 -4 41 1,5
5,7
5,7
11,3
5,2 -48 neg
0
112 110,75 119,5
97 +3 99
2
45
59 43,5 +- 8
2
23
22,9
24
18 +25 12
0
96
95
97,8
55 +53 61 1,25
57,5 56,75
61
48 +15 99 1,5
134
132
148
104 +26 12 4,5
1,52
1,52
2
1,2 -23 neg
0
81,25 81,25
91,5
69 +11 13 2,75
62,75 62,75
71 51,5 +22 13 2,25
27,4
27,5
39,7 30,5 -24 16
1
9,8
9,8
20,5
9 -51 neg
0
96
96
99,5
71 +22 7
0
47,8
46,7
54 38,7 +16 23
2
0,96
0,96
1,3
0,9 -15 16
0
1,02
1,02
1,4
1 -12 17
0
15,5
15,5
20,9 14,8 -12 34
0
19,4
17
41 14,5
- neg
0
16,5
16,5
19,8 12,5 +29 neg
0
40
37
55 36,3 -20 26 1,5
31,1
31,1
45,4 30,9 -27 21 1,5
24,7
25
31 23,3
- neg
0
0,22
0,21
0,3
0,2 -9 neg
0
23,1
23,1
31,5 22,1 -24 8 1,02
2,79
2,7
3,9
2,4 +9 neg
0
1,39
1,39
1,8
1,1 +9 neg
0
31
30,5
35,1 29,5 -8 99
0
120
120
133 96,3 +21 66 1,5
61
61
75 44,8 +36 neg
0
10
10
11,8
8,1 +20 neg
0
7,5
7,35
8,6
7,2 -8 neg
0
13,45
13,5
16,6
10 +28 19
1
8,2
8
12,8
8,6 -37 8
0
12,7
12,5
17,6 10,5 -24 neg
0
54,75 54,75
80
50 -27 9 4,5
63
61,5
72,5
54 +13 15
3
13,5
13,5
30,9 11,9 -31 58
0
37,9
37,9
51 37,5 -7 neg
0
13
11
28,8
8 +34 neg
0
3,13
3,08
5
3 -16 neg
0
30,5
30,5
37,6 24,9 +21 neg
0
49,5
49,5
54,3
40 +15 8 2,56
27,6
27,8
40,4 27,1 -22 neg 0,4
1,13
1,14
2,2
1 -46 neg
0
29,5
29,5
33,2
20 +48 35 0,5
11,35 11,35
15,4
7,5 +53 21 0,2
136
133 148,8 105,3 +23 24 1,5
42,7
42,7
49,9
40 -12 29
1
47,4
47,1
56
46 -14 14 1,5
5,85
5,75
9
4,9 -17 neg
0
28
28
41,8 25,1 -26 33 0,5
14,9 14,85
17,8
12 +19 13 0,25
72
71,5
80
60 +10 22 1,75
5,1
5,05
9,6
5,2 -31 28
0
4,2
4,13
5,5
3,9 -5 5 0,2
0,38
0,37
0,5
0,3 -20 1
0
37
37
41 30,5 +4 neg
0
43,9
43,9
53 29,4 +49 neg
0
0,84
0,84
1,2
0,8 -28 neg
0
6,95
6,9
8
5,5 +25 16 0,25
51,5
51,5
66,5
47 +- 20 0,5
7,9
7,9
9,3
7,3 +5 14 0,45
0,13
0,13
0,2
0,1 +30 neg
0
49,6
49,6
75 49,5 -32 99
0
42,9
42,6
52 42,5 -13 20 2,5
33,2
33,1
37 27,8 +15 21 0,5
93
94 79,5
- 6
4
70,75
70,5
74
64 +1 5
4
83,5
86 72,8 +14 6 1,85
21,4
21,4
32
21 -30 1
0
9
8,85
9,8
7 +25 neg
0
44
43,6
55 36,9 +18 14
2
114
112
128
92 +10 25 1,5
0,43
0,43
0,6
0,4 -4 neg
0
40,7
40,7
42,7 37,6 +8 27 0,6
105
104 110,5 81,5 +25 10 3,5
+0,04 39,14 39,16
+0,1
12,9 13,35
+1 128,75 129,75
Arcam
Betting Prom
C2SAT B
Confidence B
Ginger Oil
Glycorex B
Guideline Oi
LifeAssays B
Micro Sys. B
NGS Group
Obducat B
Panaxia Secu
Paynova
Polyplank
SBC
Servage
Shelton Petr
Sotkamo Silv
+0,04
-
1,58
2,2
O BLIG ATI O N S LÅN
Lån
BALD-1RTL
BIOP-2RTL
FPARO-001
MTRO-1RTL
NORO-1141
NORO-1143
RGKO-3001
RGKO-3102
RGKO-3104
RGKO-3105
RGKO-3106
RGKO-3107
RURI-4RTL
SAGA-101R
SAND-120R
SCBC-124R
SCBC-125R
SCBC-126R
SCBC-127R
SCBC-128R
SEB-1115R
SEBB-452R
SEBB-453R
SEBB-564R
köpkurs
SEBB-565R
SEBB-566R
SEBB-567R
SEBB-568R
SEBB-569R
SEBB-578R
SEBB-594R
SEBO-854R
SHBO-252R
SSV-1106R
SSV-1107R
SSV-1108R
SSV-1109R
SSV-1112R
STAT-1041
STAT-1046
STAT-1047
STAT-1049
STAT-1050
STAT-1051
STAT-1052
STAT-1053
STAT-1054
96,55
75,05
97,83
101,05
125,19
162,53
167,86
136,37
111,44
100,84
65
93,5
101,05
101,6
101,64
101,17
100,3
81,52
101,25
101,86
102,65
100,67
2,070
2,168
2,293
99,82
99,67
99,47
111,9
104,24
117,17
107,65
101,66
105,63
109,66
104,95
2,448
2,620
2,820
sist
-0,1
+0,09
-0,05
-0,09
+0,01
-1,4
-0,05
+0,4
-0,04
+0,2
-0,11
1,19
13,3
0,07
4,5
1,28
4,81
1,8
0,12
19,8
23,6
1,05
14,5
1,86
0,13
12,8
2,5
0,25
0,86
1,23
13,7
0,09
4,89
1,34
5,05
1,89
0,15
20,5
24,6
1,28
14,9
1,91
0,29
13,3
5,4
0,27
0,9
1,19
13,4
0,08
4,45
1,34
4,95
1,8
0,15
20,5
23,6
1,05
14,7
1,85
0,28
13
0,26
0,86
1,3
15,3
0,2
9
4
7,5
3,3
0,3
23
27,5
5,2
41,7
3,5
0,3
13,7
4,8
0,7
1,4
1,1 -2
7,1 -4
0,1 -20
4,5 -51
1,3 -40
4 -10
1,8 -31
0,1 +26
16,5
8,8+178
0,9 -73
14,3 -64
1,7 +5
0,1 +56
8 +17
2,5 -18
0,3 -54
0,7 +10
0
14
neg
99
0
96
neg
neg
16
5
neg
neg
0
neg
neg
neg
neg
9
0
0,5
0
0
0
0
0
0
0,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,02
1,2
3
2,4
1,2
0,21
3,3
12,5
1,38
0,1
0,31
0,4
2,26
-
1,11
1,35
3,45
2,8
1,3
0,38
3,95
14
1,5
0,49
0,11
0,34
0,45
3,99
0,01
1,06
1,35
3,05
1,59
2,4
3,95
14
1,4
0,32
0,45
3
-
1,4
1,8
3,6
3
3,5
1,4
0,5
8
15,1
2,8
0,5
0,1
0,4
0,7
4
-
0,8 +10
0,8 +57
2,3 +27
1,6 -19
1,2+142
0,2+210
0,1+167
3,2 -34
10,3 +27
1,3 -47
0,3
0,1 -17
0,3 -11
0,3 -18
3
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,8
0
0
0
0
0
0
0
15
0,3
38
4,18
9,85
0,6
0,38
8,05
10,8
5,2
1,47
0,28
40,7
0,25
0,17
2,17
24
18,3
26,3
0,06
11,7
10,85
19,6
0,28
0,07
1,07
67
14,75
13
47,6
14,6
2,93
1,7
9,85
6,5
8,85
67,25
60,5
34,1
4,05
16,5
4,25
14,35
4,95
0,51
0,81
5
8,4
4,15
49
1,73
16,7
10,1
8,95
30,1
1,61
3,49
6,75
9,75
9,15
1,78
69,5
1,5
1,68
9,7
0,45
0,07
8
0,95
0,68
15,4
0,4
39,2
4,35
9,95
0,69
0,43
8,8
11,2
5,4
1,52
0,3
40,8
0,26
0,18
2,18
24,6
18,4
26,8
0,07
12,15
10,9
20
0,32
0,08
1,1
67,25
15
13,7
48
14,85
3,1
1,85
10,25
6,8
9,05
67,5
61
34,7
4,2
18,2
4,42
14,65
5,1
0,59
0,84
5,15
8,75
4,2
51
1,76
17
11
9,25
30,9
1,67
3,5
7
9,8
9,75
0,01
1,85
69,75
1,75
1,74
10,1
1
0,08
8,25
1,05
0,7
9,95
0,6
0,4
9
11,2
5,2
40,8
0,27
0,17
2,18
24
18,4
27,1
0,06
12
10,9
19,9
0,33
0,08
1,07
67
14,75
13,7
47,6
14,85
1,85
9,85
6,8
9,05
67,25
60,5
34,1
4,2
4,4
14,55
5,1
0,51
0,86
5,15
8,4
4,15
1,73
17
11
9,15
30,9
1,61
3,5
9,9
9,75
0,01
1,84
69,5
1,75
1,7
10,3
0,3
0,07
0,95
0,7
19
0,6
48
5,5
15,5
1,2
0,8
15
13,8
9,7
1,5
0,5
56,8
0,4
0,2
2,3
42
21,5
31,5
0,1
16,6
15,1
24,5
0,6
0,1
2,8
87
22,8
14,6
78
17,4
3,4
2,4
13
9,4
11,3
67,3
66,3
55
15,6
19
5,8
23,8
7,8
1
1,2
7,9
13
4,9
66,3
2,9
39,8
12,9
11,3
45
2,1
7,3
13
24,5
21,5
3,7
81
4,4
2,3
11,9
1,2
0,2
8,6
1,7
0,8
14,9 -10
0,3 -15
36,4 -12
3,9 +2
8,8 -26
0,5 -43
0,4
7,5 -23
10 -5
5,3 -42
0,6+130
0,2 -33
36 +1
0,3 -16
0,1 +55
1,6 +27
18 +24
11,5 +55
21 +23
11,5 -20
10,4 +1
15,7 -13
0,3 -8
- -20
0,8 +10
53,8 +24
14,9
7,7 +71
48,5 -29
12,9 +15
2,6 +1
1,6 -13
6 +23
6 +8
8,1 -4
25,5+164
41,3 +40
33,1 -33
4 -60
14,5 +9
3 -9
14,5 -32
5,4 -7
0,5 -25
0,6 -25
3,8 +26
5
4 -4
50 -23
1,3 +16
17 -7
9,3 -6
7,5 -9
27,9 -25
1,6 -1
3,4
6 -7
7 +34
7,2 -50
1,5 -39
57,5 +11
1,5 -52
1,7 -11
8,8 -4
0,3 -59
0,1 -36
7 -3
0,9 -26
0,6 +8
Volatilitet Volym !
VALU T O R
4 år
5 år
10 år
3,93
3,93
3,99
3,98
3,93
3,57
4,05
3,94
3,99
4,05
4,36
4,36
4,10
4,10
4,05
4,36
3,73
4,13
4,36
4,20
4,37
4,47
4,47
4,30
4,34
4,37
4,47
4,03
4,43
4,51
4,39
4,71
4,70
4,70
4,76
4,69
4,71
4,70
4,36
4,76
4,80
4,66
4,94
4,94
5,10
5,10
4,94
4,87
5,24
5,14
5,14
5,30
5,25
5,24
5,14
4,78
5,24
5,32
4,99
5,64
5,52
5,52
5,72
5,64
5,52
5,10
5,73
5,48
betalt
4960
4800
4806
4763
4800
4760
V
Wash sale ! 3 år
RÄN T O R
Fed
ECB
Riksbanken
Referensräntan
Statslåneräntan
0,25
1,25
1,75
1,50
2,89
O M S ÄT T N I N G I M K R
Large Cap Stockholm
Mid Cap Stockholm
Small Cap Stockholm
First North
Aktietorget
10409,91
541,97
80,99
58,96
6,69
3 mån
5 år
2,45
2,6
-0,01
+2
öre
EUR
USD
6 mån
6 mån
Betalt
Aktie
+/ –
Köpkurs
Säljkurs
OraSolv
-0,04
1,09
1,11
Pallas Group
-0,4
3,9
4,3
Paradox Ente
-0,2
4,1
4,3
Petrogrand
-0,25 14,25 14,45
Pilum
-0,03
0,89
0,9
PledPharma
+0,1
15
15,4
Precio Syst
-0,15
6,8
7
Precomp Solu -0,01
0,33
0,42
PV Enterpr.
-0,08
2,62
2,82
Rasta Group
0,35
0,36
Redbet Holdi +0,05
1,8
2
Resurs CNC
2,85
3,1
Ruric
-0,07
1,84
1,89
RusForest
-0,3
11
11,5
Scandbook
24,7
25,7
Seamless Dis
1,98
2,01
SeaNet Marit
12,6
13
SJR
-1,5
58
59
Skåne-Möllan
-53
450
Smarteq B
+0,02
0,37
0,39
SRAB Ship. B
5
5,15
Stille
-0,05
10,1
10,4
Sv.Internetr
3
3,35
TagMaster B
0,25
0,26
Tethys Oil
-1,5
42,6
43
Tilgin
-0,13
1,4
1,57
Tretti
-2 63,25 67,25
Trygga Hem
-0,2
13
13,5
Unlimited T
12,5
13,5
WeSC
-1,5
57
57,5
West Interna
-0,45
2,8
3,24
Victoria Par
-0,02
4,5
4,55
Vinovo
-0,01
3,27
3,44
Wise Group
+0,01
1,06
1,08
World Class
0,97
1,02
Zeta Display
7,75
8,15
sist
1,69
0,39
2011
%
i år p/e utd
1,07
1,7
3,9
6,2
4,3
5,3
14,45
19,5
0,89
1,2
15,4
18,9
6,8
8,6
0,39
0,6
2,62
8,5
0,35
0,4
2
3
3,3
1,84
3,2
11
16,5
37
2,01
4,5
26,4
58,75
70
407
500
0,39
0,5
5,15
20
10,2
13,6
5
0,7
42,5
70
1,57
2
68
70
13,45
15,4
17
57 100,5
2,8
3,3
4,5
5,7
3,49
4,1
1,1
1,2
1,2
13,6
1 -29
4,2 -32
2,5 +59
8,2 +50
0,8 -7
11,7
6,8 +1
0,3 +11
2,5 -64
0,3 +9
0,8+108
2,5 +20
1,8 -15
11 -14
23,1 +5
1,9 -53
10,9 -51
50,5 +11
406 -12
0,4 -17
4 -49
10,3 -22
2,5 +17
0,2 -62
40,4 -25
1 +20
46,8 +13
12,8 -10
11,7 +3
58,5 -37
2,3 +6
4,3 -15
2,7 -12
0,5+124
1 -11
7,8
-
neg
10
68
neg
neg
0
99
4
neg
18
neg
neg
2
neg
25
40
neg
13
21
neg
neg
14
12
13
16
neg
18
99
99
9
0
neg
neg
15
neg
neg
0
0
0
0
0
0
0,5
0
0
0
0
0
0
0
3,25
0
0
4
13
0
0
0
0,18
0
0
0
2,75
0
0,5
0
0
0
0
0,05
0
0
1,75
0,29
0,24
0,54
26,5
0,02
0,49
3,85
57,75
0,12
1,15
34,7
4,01
0,95
4,59
0,91
0,08
8,9
0,16
0,63
1,67
22
3,21
1,96
37,5
3,86
2,3
19,8
4,17
0,58
1,5
21,9
0,02
3,99
16,4
5,6
7,75
11,25
13
32
0,29
2,26
7,05
1,9
3,57
0,77
0,49
3,05
20,6
4,47
4,79
3,3
1,3
0,1
2,8
43,2
0,33
0,12
1
0,03
0,03
1,57
0,08
2,78
6,5
6,5
1,22
0,8
0,06
9
0,85
0,12
2,85
1,54
- -40
0,8 -41
4,3
1,8 -48
9 +20
0,2 -46
0,1
0,2 -17
0,5 -61
19,1 +34
-+100
0,2+133
3
51,5 +8
0,1 +50
0,9 +15
1,6 -42
23 +42
2,8 +36
0,8 -75
4 -54
3,5 -33
0,5
1 -58
0,4
0,1 +5
0,6+103
0,4 -12
24
0,1 -53
7,3 +8
0,1 -31
-+125
0,6 -15
0,4 +56
0,5 -36
1,5 -21
1,5 +2
17,5 +11
3,5
3 -26
2 -56
37,5 -13
1,7+109
1,9 -57
0,3
19 -15
2,1 +82
0,5 -39
0,1 +53
1,1 -36
7,5 +69
- -33
2,9
12,5 +90
0,8 -7
0,1 -27
1 -51
-+100
5 -20
12,8 +24
5,5 -3
2,6+112
0,5
0,6 +4
5,5 +88
3+306
0,3 +6
0,3 -2
10,1 +6
2 -54
22,2 +41
0,2 +21
2,3 +5
1 -25
5,1 +36
- -67
1,9 -15
5,5 +17
5 +35
5
3,1 -22
0,6 -32
0,4 -40
3,1 -13
22,5 -27
6 +35
0,6 -55
3,9 -11
4 +43
2,8 +13
0,8 -24
11,9 -23
0,4 -19
- +67
0,2 -35
0,2 -30
3 +40
32,5 +19
5,5 -25
0,6 -41
0,1 -39
0,1
0,5 -19
2 +5
0,8 -29
- -25
- +50
1,4 -26
0,3 +16
0,1 -56
0,1 -49
0,1 +93
2,7 -29
4,8 +30
5 +30
0,3
0,8 +69
2,8 -10
0,7 +53
0,7 -33
- -3
43 +14
8 +8
0,5 -55
-+140
2,5 -29
1,1 -21
neg
neg
0
neg
neg
neg
0
neg
neg
59
neg
5
0
16
5
neg
0
19
neg
0
neg
15
0
95
0
neg
neg
neg
13
neg
neg
neg
neg
42
31
neg
2
neg
neg
0
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
17
neg
neg
neg
neg
neg
0
22
0
neg
neg
neg
neg
6
9
neg
17
neg
neg
0
neg
neg
11
neg
11
0
neg
neg
9
neg
neg
13
13
0
neg
neg
neg
neg
neg
9
4
9
neg
11
neg
12
neg
neg
8
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
10
neg
0
0
neg
neg
neg
neg
neg
neg
1
1
neg
neg
neg
4
neg
0
15
0
neg
neg
neg
99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,1
0
0
0
0,45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,35
0
0,01
0
0
0
0
0
0,6
0
2,5
0
0
0
0
0
0
0,4
0,4
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,25
0
0
0
0
0
neg
neg
0
0
neg
0
neg
12
neg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
AKTIETORGET
19 0,38
neg
0
99
0
neg
0
neg
0
0
0
0
0
neg
0
neg
0
neg
0
neg
0
neg
0
neg
0
neg
0
17
0
20
0
neg
0
18 0,75
neg
0
neg
0
42
0
39
0
24
0
neg
0
neg
0
99
0
neg
0
7
0
17 0,7
14
2
12 1,1
11 0,07
neg
0
neg
0
7
0
neg
0
33
0
14 0,5
2
0
neg
0
26 0,9
neg
0
neg
0
7
0
neg
0
neg
0
neg
0
0
0
22 0,2
neg
0
neg
0
neg
0
9 0,5
neg
0
neg
0
neg
0
0
0
neg
0
neg
0
neg
0
0
0
neg
0
99
0
neg
0
34
0
neg
0
neg
0
neg
0
neg
0
neg 0,5
0
0
Valutakänslig !
2 år
Lån 1, 20110613
Lån 1, 20110725
Lån 2, 20110704
Lån 1, 20110801
Lån 2, 20110704
Lån 1, 20110815
Lån 2, 20110725
Lån 1, 20110613
%
i år p/e utd
Säljkurs
Grundkurs i värdepappershandel
1 år
PREMIELÅN BL SERIER
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
0
VI LLA / BO S TADS RÄT T
Lån
2011
öre
FIRST NORTH
3 mån
Danske Bolån
ICA Bolån
Ikano Bank
Länsförsäkringar
Nordea Hypotek
Resurs Bank
SBAB
SEB Bolån
SHB Stadshypotek
Skandiabanken
Swedbank Bolån
+1
Köpkurs
+0,2
-0,01
+0,15
-0,05
-0,35
-1,8
+0,01
-0,01
-0,01
-2,5
-0,1
-1,1
+0,01
-0,1
-0,05
+0,6
+0,01
+0,01
-0,03
+1
-0,25
-0,1
-1,2
-0,45
+0,06
-0,1
-0,05
-0,05
-1
-0,7
+0,15
-0,35
-0,1
-0,3
-0,09
-0,03
+0,15
-0,15
-0,01
-0,7
+0,25
-0,15
-0,08
-0,15
-0,9
+0,25
+0,06
+0,5
+0,06
-0,1
-0,3
+0,03
-0,01
-0,07
-0,01
9,114
+10
+/–
EUROPARÄNTOR
-35
-34
-28
Ordlistan
3 mån
6 mån
9 mån
BOSTADSLÅN
Långivare
Korta
Långa
91,42
99,3
DEPOSITMARKNADEN – STI-
1 vecka
1 mån
2 mån
0
Kurs
1 mån
6,3393
-2
AK T I E - AK ADE M I N ™
Lån
köpkurs
1,5 -22
Kurs
1 mån
+/–
+0,05
+0,11
-0,4
-0,05
+0,07
+0,01
+0,02
-0,99
-
2E Group
360H
3L System
Addvise
Africa Oil
Agellis Grou
Allokton
Alpcot
Aqeri Holdin
Arctic Gold
Avensia Inno
Axlon Group
BlackPearl R
Bore Tech
Bredband2
Bringwell
C-Rad B
Caperio Hold
Capilon
Capital Oil
Catella A
Catella B
Cent.Asia Go
ChronTech
Cryptzone B
CybAero
Dannemora M.
Deltaco
Diadrom
DIBS PS
Done M&S
Drillcon
Ellen
Emitor Holdi
Empire B
Endomines
Entraction
Eolus Vind B
EOS Russia
Factum Hold.
Firefly
Forestlight
Forshem Grou
Generic
Genovis
Getupdated I
Hansa Medica
Header Compr
Hifab Group
Human Care
IBS B
Impact Coat.
Insplanet
Invisio Com.
Isconova
JLT Mobile C
Kancera
Keynote
Kopparb. Min
Kopylovsk.
Labs2 Group
Lappland Gol
Lawson Soft.
Lightlab Swe
MedCap
MedCore
MediaProvide
Netrevel.
New Nordic
Online Brand
Opus Prodox
39,14
74,8 37,9 -44 9 3,59
13,2
15,5
10 +2 0 0,3
129 134,8 114,5 +9 18 5,11
-
RÄNTOR
NORDIC MTF
Biolight
Clean Oil Te
Fortnox
free2move
Hexatronic
Insight Ener
Josab Int.
Kilsta Metal
Kopparbergs
LC-Tec Holdi
Leox Holding
MVV Holding
NFO Drives
SCN
SI Holding
Swedish Bar
NGMS EQUITY
AIK Fotboll
EUR MOT SEK
Betalt
Aktie
XTERNA LISTAN
Nokia
Old Mutual
Pfizer
+28
+25
+22
USD MOT SEK
Land
Australien
Brasilien
Bulgarien
Danmark
Egypten
Eurozonen
Island
Israel
Japan
Kanada
Kroatien
Lettland
Litauen
Norge
Polen
Ryssland
Schweiz
Storbrit.
Thailand
Tjeckien
Turkiet
Ungern
USA
Valuta
dollar
real
lev
kronor
pund
euro
kronor
sheqel
yen
dollar
kuna
lat
litas
kronor
zloty
rubel
franc
pund
baht
koruna
lira
forint
dollar
Forex
100 SEK
betalar
säljer
ger:
6,39
3,62
4,33
1,17
0,98
8,72
0,05
1,69
7,52
6,22
1,15
11,5
2,43
1,1
2,18
0,19
7,22
9,92
0,19
0,36
3,69
0,03
6,02
7,07
4,29
4,9
1,26
1,18
9,44
0,06
2
8,19
6,74
1,3
13,46
2,77
1,2
2,45
0,25
7,8
10,75
0,22
0,4
4,25
0,04
6,58
14,15
23,3
20,41
79,28
84,95
10,59
1730,1
50,05
1221,22
14,84
76,93
7,43
36,16
83,52
40,82
404,2
12,82
9,31
448,03
248,94
23,53
2747,25
15,19
24h Techno.
A+ Science H
Abelco
Accelerator
Adoperator
AdTail
Albin Metals
AlphaHelix
Altero B
Amhult 2 B
Aqua Terr. I
Archelon Min
AroCell
Aros Quality
AU Holding
Avonova
Axichem
Bahnhof B
Beowulf Mini
Biosensor Ap
Botnia Explo
Brandworld
Business CSS
CaucasuOil
Cefour W & B
Cellpoint
Chall. Mobil
Chemel B
Cherryföreta
Clean Tech.
Clinical Las
Commodity Qu
Community En
ConPharm A
ConPharm B
Creative Ant
CWS Comf. Wi
Deflamo B
Dignitana
Ecomb
EcoRub
Ekomarine
Elv.Vallent.
Enjoy Group
Episurf Medi
Euris B
Eurocine Vac
Eurocon
EXINI Diagno
Finmetron
Followit
Forsstrom B
Fundior B
FX Internat.
G5 Entertain
Genesis-IT
Guld Invest
H1 Communica
Hammar Inv.
Hartelex
Hedson Tech.
HomeMaid B
HQ
ICT Fastighe
IDL Biotech
Ironroad
Jays
Kindwalls B
Kindwalls Bi
Klick Data B
Layerlab
Lovisagruvan
Lucent Oil
LunchExpress
Lyyn
Mabi Rent
Maxpeak B
MedicPen
Medirox A
Medirox B
MediRätt
Micropos Med
Mineral Inv.
Miris Holdin
Mobispine
NeuroVive
Nordic Campi
Novus Group
ONE Media
Parans S L
Ph.Lundensis
Produkt. 203
Railcare Gro
Relation & B
RFIG Sweden
RW Capital
Safe at Sea
Scirocco B
SensoDetect
Senzime
Sportjohan B
Star Vault B
Starbreeze
Stingbet Hol
Stävrullen B
Swe.Resource
SwitchCore A
SwitchCore B
Taurus Energ
Thenberg & K
Tigran Tech.
TigranTech.
Towork Sveri
TracTechnolo
Transferator
Transferator
Traveas
True Heading
ValueTree
Vendator
Wiking Miner
Vindico Secu
Vitec Softwa
WntResearch
Värmlands Fi
Xtranet Grup
Yield Life S
Zinzino B
0,05
0,07
0,76
0,98
5,6
6,7
-0,19
1,75
1,8
5,7
16
+0,01
0,29
0,31
0,13
0,14
+0,01
0,23
0,24
-0,3
0,54
0,75
-0,4
24,1
26,3
0,01
0,02
+0,01
0,45
0,5
-0,07
3,65
3,8
-1,25 57,25 57,75
+0,01
0,1
0,12
0,96
1,15
1,93
3,54
-1,2
34,1
34,7
-0,48
4,01
4,08
-0,07
0,95
1,08
-0,01
4,45
4,59
3,91
4,49
0,4
0,7
-0,19
0,95
1,26
0,42
0,44
0,14
0,2
0,93
1,5
0,5
0,85
27,4
28
+0,01
0,07
0,08
-0,1
8,85
8,9
0,15
0,16
0,15
0,18
0,84
1,05
0,61
1,23
+0,03
0,58
0,63
0,84
1,94
-0,03
1,6
1,7
+1,1
21
22
2,26
4,4
-0,1
3,2
3,4
-0,14
1,9
2,02
-1,6
35,2
37,5
-0,03
3,68
3,86
+0,2
2,2
2,3
0,25
0,6
+0,7
19,7
19,8
4,17
4,18
0,46
0,58
0,15
0,2
1,5
1,94
- 14,05
16
0,05
0,06
3,01
3,19
+0,4
21,9
22
1,06
1,12
0,1
0,12
0,8
1,7
0,01
0,02
-2,26
4
6,45
+0,4
16
16,3
+0,1
5,4
5,6
-0,25
7,75
8
0,66
0,7
0,81
1,1
-0,35
10,2 11,85
+0,75
12,3
12,9
0,43
0,49
0,35
0,46
11,2
11,4
1,9
2
-1
32
33
+0,01
0,28
0,3
2,26
3,34
0,81
1,02
-0,4
6,9
7,05
0,01
0,02
-0,25
1,71
1,9
6
7
5,75
6,95
5
5,2
+0,07
3,1
3,57
-0,02
0,76
0,78
+0,11
0,45
0,49
-1
3,1
3,95
-2,1
20,5
21
7,35
8
0,6
0,84
+0,05
4,2
4,47
+0,39
4,2
4,49
-0,3
2,75
3,3
+0,05
1,3
1,5
12,2
13,9
0,36
0,47
+0,01
0,08
0,1
0,25
0,27
0,25
0,3
-1,2
3
4,5
-1,7
43,2
44,5
5,55
5,9
0,56
0,59
0,23
0,3
-0,01
0,12
0,13
0,4
0,65
3,1
4,93
0,9
1
0,03
0,04
0,02
0,03
-0,07
1,46
1,57
0,31
0,5
0,05
0,08
0,08
0,1
0,13
0,24
+0,03
2,56
2,57
+0,45
6,05
6,65
6,5
7,15
0,45
0,47
0,61
1,6
3,2
3,84
-0,24
1,22
1,35
-0,08
0,7
0,8
-0,04
0,06
0,1
55,5 56,25
8,55
9
+0,23
0,65
0,83
0,11
0,12
-0,34
2,85
3,04
+0,03
1,51
1,54
OBS-LISTAN FÖR AKTIETORGET
1,618 Strict
-0,01
Aqualiv
Catering Ple
EDI Company
Hammarby Ban
Intius
Junebud
Mähler Inter
-0,09
Syst. Kap.fö
Xezzex
+0,01
0,06
0,02
4,9
0,28
3,45
0,4
1,6
0,07
0,03
5,4
0,01
0,3
3,49
0,63
2,29
0,06
3,41
1,51
0,2
1,7
7,3
4,9
17,1
0,9
0,2
0,5
1,3
29,5
1
5,5
62
0,2
1,5
5,4
38
8
4,5
11,4
7,5
0,9
2
0,9
0,4
1,5
1
34
0,3
14,7
0,4
0,3
1,5
1,4
1,1
4,5
2,8
31,9
7,5
5,5
4,3
45
4
5,9
0,9
49,8
4,5
1,1
0,3
3,2
16,3
0,1
4
27
1,3
0,2
3,3
6,7
17,9
8,7
10,8
0,7
1,2
15
20,8
0,7
0,5
12,3
4,7
35
0,5
6
1,4
7,9
0,1
2,7
8
7
9
5,4
1,3
0,9
8,2
44,8
8,5
1,5
5
7,8
4,2
2,9
15,7
0,6
0,1
0,5
0,7
6
54,8
7,8
1
0,8
0,2
1,3
5
1,7
2,5
0,6
0,2
0,2
0,5
6
9
8,7
0,5
2,4
5
1,6
1,7
0,2
60
16,9
2,3
0,1
4,5
2
0,3
0,1
5,5
0,7
5
1,6
9,1
4,9
0,2
2,9
0,3
1,5
-75
-33
+22
-24
-24
-20
-73
Läs börsens analystabeller så här:
% Utveckling av betalkursen sedan årsskiftet. P/e: (price/
earning) Kursen genom vinsten enligt senaste prognos – ett
mått på hur aktien värderas. Högre p/e-tal = hög värdering av
aktien. Neg= redovisad förlust. Produktion: SIX & TT Spektra.
Vid frågor om innehållet, ring 08-586 16 410
TISDAG 14 JUNI 2011
Fonder A19
BÄSTA
% 1 dag
SEDAN IGÅR
Pictet . . . . . . . . . . . . . . . . USA Idx P . . . . . . . . .
XACT Fonder . . . . . . . . . . . Bear. . . . . . . . . . . . .
Pictet . . . . . . . . . . . . . . . . JapEqSel P . . . . . . . .
Danske Invest. . . . . . . . . . . Invest Russ . . . . . . . .
Pictet . . . . . . . . . . . . . . . . JapIndex P . . . . . . . .
Pictet . . . . . . . . . . . . . . . . Japan Eq P . . . . . . . .
SkandiaLink/1dag fördröjn . . InvLeisure. . . . . . . . .
Fond
NAV i går i år
AKTIEFONDER
Aktie-Ansvar
•Europa
75,53
FondSelect*
160,52
Graal*
132,16
GraalAktie*
101,05
GraalKvant*
100,91
GraalM.neut*
95,72
GraalOff.*
66,6
GraalT.2xL*
99,13
GraalTotal*
100,73
GraalTrend*
104,74
•Sverige
278,72
Aktiespararna
•ToppSv.
9,45
Alfred Berg
•Akt.GlobalQ*
203,27
•Akt.Norge*
447,28
•Aktiv*
698,53
AktivII*
2590,82
•BestSelect*
232,54
•Gambak*
12019,64
•Obligationsf
962,66
•Ryssland*
431,25
•Småbolagsfon 157,87
Sverige
39,72
AMF Pension
•AsienSH
108,92
•Euroland
109,74
•Global
70,65
•Nordamerika
77,06
•Småbolag
242,09
•Sverige
303,93
•Världen
185,09
Ancoria Insurance
EmergingMar*
30,56
Indien*
145,43
Kina*
128,35
Ryssland*
44,74
Sparfonden*
123,73
Strategy*
91,91
Sverige*
118,28
USA*
90,72
UtdEuropa*
130,25
UtdSverige*
165,06
Utland*
21,78
Östeuropa*
123,1
Avanza Fonder
•ZERO
121,85
Baring
•AsiaGrowth
65,54
Australia
126,77
•EastEuropea
123,97
•Europa
45,21
EuroSelect
1777
•GlobalEm
37,52
•GlobalRes
29,85
•HongK.Chin
913,61
•HYB-EHdgd
11,03
•LatinAmeric
52,42
•Leadingsec
13,25
•N.America
63,93
Pacific
173,09
BlackRock
AsiaDragon*
28,63
•EmergMkts*
31,61
•EmergEurop* 103,52
Eur.Gro.Fd*
20,8
•EuroMarket*
16,81
*
•European
74,52
•EuropeanOp.*
76,42
•GlblSmCp*
64,11
•GlobAlloc*
42,81
GlobalOpp*
34,39
*
•GlobalEq
6,64
•India*
25,45
•Japan*
14,79
•Japanopps*
38,33
•LatinAm*
93,68
•NewEnergy*
7,67
27,22
PacifiEqu*
*
•USBasVal
48,04
USGrowth*
9,73
•USOpp*
126,54
•USFlexEq*
16,76
•W.Energy*
27,29
•W.Financl*
15,85
•W.Gold*
59,89
•W.Healthsc*
17,5
•WorldMining*
79,59
•WorldTechA*
13,11
BNPP L1
EqBrazil*
582,17
EqChina*
1994,03
*
EqHealth
3542,25
EqIndia*
669,71
EqLatinAm*
2916,34
EqSmallCE*
4786,78
EqWorldEm* 4080,51
EqEurEmerg* 11955,72
Capinordic AM
•BRICA
130
•EuTop100*
6,6
•FoFAvkast
100,38
•FoFGlobal
72,23
•GlobOppor
101,63
•MMGFocus
64,18
•SvTopp30*
178,57
Caprifol
Nordiska*
155,73
Carlson Fonder
•AsianSmCap
40,1
BRIC
822,18
China
762,66
ChinaMicro
828,33
•Europe
8,9
•FarEast
30,57
•GlobEmerg
18,2
Global
19,15
India
864,42
•Navigator
1055,15
•NorthAm
17,44
QuantGlobal
86,82
RenewEnerg
780,81
•Scandinav
23,76
•Småbolag
1442,3
SveKoncis
135,52
•SweMicro
335,95
•Sverige
105,14
•Utland
150,15
Carnegie Fond
•EastEurope*
335,43
•European*
155,08
•Medical*
394,64
•NordicMarket* 720,55
•SweLargeCa*
115,7
•Worldwide*
457,46
0,4 -1,8
-2
1,6
-0,6
-0,2 1,2
-2,4
1,8
-0,2 -2,4
-0,1 -0,4
0,4 -0,9
-0,4 -2,1
-0,5 -2,6
1,2
0,8
0,7
0,8
0,6
1,1
-3,7
-3,7
-5,8
-5,5
-4,1
-6,4
2,8
0,6 -3,9
-1,7 -2,6
-0,2 2,2
-0,1
-0,1
-0,1
-1,2
-0,9
-0,5
-6
2,6
-4,5
-5
-3,2
-2,8
-4,4
0,7
0,9
0,2
1,8
-0,1
0,3
0,4
0,8
1,6
0,9
0,8
0,8
-13,3
-15,8
-11,9
-3,6
-2,3
-4,8
-3,9
-7,6
1,9
-1,6
-7,5
3,5
-0,5 -2,5
0,6
0,5
0,1
-0,4
-1,1
0,3
-0,7
1,1
0,1
-0,4
-0,5
-0,1
-0,1
-6,6
-5
-3,2
-1,9
-3,4
-9,8
-12,6
-6,3
-0,9
-14,3
-4,8
-6,3
-6,5
0,7
1,1
0,7
0,1
-0,1
-0,1
-0,2
1,2
1,4
1,1
1,3
1,5
2,3
2,3
1,3
0,9
1,3
1,2
1,6
1,3
1,1
1
1,2
1,2
1,3
0,9
1
-11,4
-9,4
0,5
0,8
2,5
0,2
-1,7
-6,5
-5,7
-8
-6,5
-16,1
-15
-8,8
-14,5
-9,1
-11,4
-6,5
-8,4
-7,8
-1,7
-5,3
-10,5
-17,9
5,2
-15,2
-6,7
-1,3 -11,4
1,2 3,7
0,5 -15,7
0,3 -7,3
1,6 -0,8
0,1
1
-0,2
-0,8
0,2
-0,4
0,8
-12,3
0,3
1,8
-10
-1,8
-4,8
-2,2
-3,9
0,2
-1,1
-0,3
-1,5
-0,6
0,3
-16,8
-9,9
-6
-10
-0,4
-4,7
-7,9
-4,3
-19,5
-11,5
-6,2
-3,5
-8,9
-6
-4,3
-8,8
-4
-5,2
-3,3
0,3 -6,1
-1,1
0,2 3,1
-0,5 -3,8
-0,9 -5,7
0,3 -6,7
Fond
2,62
2,53
2,48
2,48
2,47
2,43
2,32
NAV i går i år
Carnegie/HQ Fonder
•Afrika
9,3
-14,6
•Emerg.Market
20,64 0,5 -11,7
Gl.Property*
99,53 0,4 -5
•GorillaA*
30,54 0,2 -10
•Indien
252,84 0,1 -14,2
•Kina
133,81 0,7 -8,8
•MiddleEast
94,56 0,6 -14
Protego
98,27 -0,1 -1,5
•Ryssland*
55,98 0,1 -1,4
•Strategi
718,43
-4
StrategyA*
2730,42 -0,9 -5,1
•SwEquit.A*
143,86 -1,1 -5,2
SwEquit.B*
143,86 -1,1 -5,2
Svea
109,64 -0,5 -4,3
•Sverige
1206,97 -0,1 -4,2
SvSelect*
73,57
4,1
Tellus
86,81 -0,1 -4
•Utland
155,79 0,1 -5
Catella
•Europa
76,73 0,2 -1
EuropaHedge
88,58 -0,2 -5,5
Hedge
141,56 -0,1 1,3
NordicTiger*
97,68 1,1 -3,2
Offensiv
111,75 -0,1 -3,2
•Reavinst
259,32 -0,7 -2,2
•SvePassiv
218,66 -0,6 -2,7
•SveSelect
235,84 -1,2 -5,4
Tennis
128,29 -0,5 -1,8
CB Fonder
•EuQuaSicav*
73,91 1,5 -0,5
Cicero Fonder
Global
78,78 0,3 -10
Sverige
92,69 -0,9 -3,8
TIME
54,23 -1 2,4
Danske Invest
*
•EastEurConve 479,97 0,8 3,9
EurSmallC*
311,72 1,2 -2,5
Europe*
110,13 0,7 -0,7
GlEmerg.Mr*
464,67 1,6 -7,2
•GlIndex
668,72 -0,1 -4,6
GlEMrktSmCap* 208,34 1,5 -8,3
GrChina*
340,05 0,4 -10,9
HighDividen*
167,68 0,6 -1,3
India*
315,13 1,1 -11,4
InvestRussi*
158,97 2,5 -4,1
Japan*
127,51 1,1 -14,1
Nordic*
477,35 -0,4 -6
•Offensiv*
138,83 0,8 -3,4
•SRIGlobal
68,88 -0,1 -5,1
•Stockpicking*
112,7 1,9 -5,4
•SveFokus
121,48 -0,3 -2,4
•Sve/Eur
133,82 -1 -0,5
•Sverige
2386,01 -1,4 -2,8
Trans-Balkan*
55,3 0,8 2,6
•Utland
101,87 -0,5 0,2
Varsam*
100,29 0,2 0,8
Didner & Gerge
•AktieSv.
1225,6 -0,6 -5,2
•Småbolag
262,38 -0,9 0,9
East Capital
*
•Balkan
13,59 0,3 -1,2
•Baltikum
48,83 0,4 -3,5
•ConvEastEuro* 62,46 0,6 -4,4
•Ryssland*
1429,17 0,6 -3,4
•Turkiet
9,44 1,2 -8,3
•Östeuropa*
41,93 0,5 -3,3
Eldsjäl Fond
Gåvofond
222,53 -0,7 -6,7
Sverige
244,16 -0,7 -6,6
Enter Fonder
•Maximal
1190,37 -0,2 -5,1
MaximalPro* 1201,34
-1,8
Select
1092,02 -0,8 -6,6
SelectPro
2216,48 -0,8 -6,4
•Sverige
1407,51 -0,7 -6,3
SverigePro
1666,04 -0,7 -5,1
Eturn Capital
AktieTrend*
100,61
-16,3
Evli Fondbolag
*
•Europe
61,59 -0,6 -1,8
•GrtRussia*
224,08 1,1 -9,9
Hedge
121,84
-0,1
•IndexSv.
243,74 -0,3 -2,1
Makrohedge
94,32
-0,2
•NewRepub.*
57,42 -0,1 -16
•NordDivid*
116,72 -1,2 -5
•Select*
23,61 -0,7 -5
Fidelity International
America*
5,05 0,4 -7,2
AmericanGr*
23,68 0,5 -8,7
AmericDivF*
12,62 0,4 -6,5
Asean*
29,77 0,9 -6,1
AsiaSpeSit*
32,9 -0,1 -8,5
Australia*
40,73 1,4 -5,8
*
ChinaFocus
45,06 0,4 -9,3
ConsInd*
23,15 0,4 -3,2
EmergMark*
21,32 0,1 -9,9
EurDynGrth*
26,58 -0,2 -0,6
EuroBlue*
14,83 -0,7 0,8
EuroGrowth*
9,78 -0,4 -4
EuroLarger*
28,23 -0,5 1,6
EuropAggr*
12,06 -0,7 -2
European*
9,71 -0,4 -1
26,92 -0,1 1,4
EuroSmComp*
EuStoxx50*
8,31 -0,9
1
FFGlob.Gr*
17,62 0,2 -7,2
*
FinancServ
16,44 0,2 -9,3
France*
36,53 -1,1 2,7
Germany*
28,25 -0,6 3,1
GestDynam*
11,11 -0,2 -2,7
GlobPrpty*
10,8 0,2 -6,3
*
GlobFocus
38,85 0,4 -8,5
GreatChina*
141,4 -0,3 -9,8
HealthCare*
16,76 0,1 2,7
Iberia*
44,52 -0,9 5,5
IndiaFocus*
32,46
1 -15,3
Indonesia*
28,65 1,1 0,2
Industrial*
36,26
-5,3
Internat’l*
33,66 0,3 -6,9
Italy*
26,04 -0,7 2,3
JapSmComp*
916,7 1,2 -8,7
Japan*
108,4 1,6 -16,3
JapanAdvan*
16882 1,4 -12,4
Korea*
22,86 -0,7 0,9
LatinAmer*
46,95 0,3 -12,7
Malaysia*
46,84 1,8 -2,5
Nordic*
578,6 -0,9 -5,2
Pacific*
21,51 0,6 -10,4
SEAsia*
7,05 0,2 -7,6
SélEurope*
21,31 -0,4 -1,6
SélIntl*
32,63 -0,1 -4,2
Singapore*
50,76 0,3 -7,8
Switzerl*
36,9 -0,1 -3,7
Taiwan*
9,54 -1,4 -9,7
Technology*
6,08 0,4 -10,1
Telecom*
7,3 0,5 0,1
*
Thailand
33,74 1,7 -8,1
United*
1,86 -0,6 -6,3
SÄMSTA FONDER
% 1 dag
BÄSTA PPM-FONDER
% 1 dag
SEDANIGÅR
SEDAN IGÅR
XACT Fonder . . . . . . . . . . . XACT Bull 2. . . . . . . .-3,37
Tanglin . . . . . . . . . . . . . . . Tangent . . . . . . . . . .-3,06
XACT Fonder . . . . . . . . . . . XACT EuBull . . . . . . .-2,72
XACT Fonder . . . . . . . . . . . Bull . . . . . . . . . . . . .-2,53
Swedbank Robur. . . . . . . . . EfVärl SEK. . . . . . . . .-2,35
XACT Fonder . . . . . . . . . . . OMXSB. . . . . . . . . . .-1,66
Alfred Berg. . . . . . . . . . . . . Småbolagsfo. . . . . . .-1,66
Pictet . . . . . . . . . . . . . . . . Russian Eq-. . . . . . . .
Banque de Luxembourg . . . . America . . . . . . . . . .
Franklin Templeton . . . . . . . FT Japan. . . . . . . . . .
AXA Rosenberg. . . . . . . . . . Japan Eq. . . . . . . . . .
J.P.Morgan Asset Man. . . . . Jap Sel Aa . . . . . . . .
Pictet . . . . . . . . . . . . . . . . JapEqSel-R . . . . . . . .
Pictet . . . . . . . . . . . . . . . . Security-R. . . . . . . . .
Fond
NAV i går i år
World*
10,01 -0,2 -2,9
FIM Fonder
*
•Brazil
28,96 -0,4 -10,3
•BRIC+*
12,47 0,6 -11,8
•China*
11,14 0,9 -15,9
•EmergingE*
16,64 0,2 2,7
•Forte*
177,54 -0,2 -4,1
•India*
40,59 1,1 -17,6
Mondo(T)*
785,63 -0,5 -10,6
•Nordic*
14,88 -1,3 -8,8
•Russia*
100,33 0,9 -7,5
RussiaSC*
7,67 1,3 -11,1
Sahara*
10,05
1 -15,7
•Tekno*
13,25 0,1 -1
Ukraine*
2,47 -0,2 -12,6
•Union*
9,11 -0,9 3,4
Folksam Fond
•Asien
135,75 0,5 -6,8
•Europa
173,14 0,3 -1
•Framtid
24,85
-4,4
•GlobAktier
62,96 0,3 -0,2
Globfast*
Idrott
198,22 -0,3 -4,6
•Japan
55,5 -0,5 -12,5
•LOSverige
181,39 -0,7 -3
•LOVärlden
72,92 0,1 -3,9
•LOVästfonde
190,42 -0,7 -3,6
•Sverige
443,21 -0,7 -3,1
•TjmSverige
114,99 -0,7 -3
•TjmVärlden
59,14 0,2 -4,1
•USA
191,59 0,5 -4,8
GodFond
GodFondS&V* 133,96 -0,6 -4
Multistrateg*
104,89
GustaviaDavegårdh
•Balkan
201,77 -0,2 -0,1
•GlbTillväxt
104,38 -0,1 -3,6
•GrRussiaSM*
84,08 0,9 -7,6
*
•Kazaks&Cent.
97 0,5 -14,9
•METurkey
57,56 1,4 -12
P.NEnergy*
42,6
1,1
Småbolag
197,18 -1,6
1
•Sverige
262,75 -0,8 -2,1
•SverigeMaxi
103,13 -1,4 -6,5
Östeu.Maxi.*
100,8
1 -1,7
Handelsbanken
•Amerika
295,33 0,3 -5,5
Asien
300,07 -0,1 -4,9
Balans50
124,75
-2,5
Brasilien
89,3
-4,5
Europa
230,17 0,4 -1,2
•EuropaAggr
74,74 -0,3 -1,4
•EuropaIndx
64,72 0,5 0,2
EurSel
149,9 0,1 -0,5
•Finland
38,01 -1,1 -3,8
•Global
216,39 0,1 -5,4
GlobDyn90
97,01
-3
GlobInexEtis
103,1
-5
•Indienfonden
118,37 0,8 -17,1
•IT-fond
27,85 -0,2 -8,9
•Japan
39,32 0,2 -13,1
•Kina
84,06 0,8 -7
•Latinameri
277,06 0,4 -9,4
•LuxFarEast
11,44 0,9 -3,5
LuxAmerika
40,28 0,9 -6,5
•Läkemedel
63,65 0,3
2
MegaSve
135,53 -0,6 -3,1
•Norden
561,33 -0,3 -4,6
NordenAggr
89,61 -0,4 -5,3
Norge
587,65
-3
NorSel
158,4 -0,9 -2,4
•NorSmå
395,8 -0,6 -5,3
NyEnergi
88 0,1 -3
Offensiv100
136,81
-5,2
•Rysslandsfon
78,26
-1,8
•Råvarufond
120
-0,2
SBCBo
563,11 -0,6 -3,7
Sv/Världen
174,76 -0,4 -3,8
SveEtisk
135,96 -0,8 -3,7
•SveIndex
5677,37 -0,6 -3,6
•Sverige
1015,25 -0,6 -3,6
SveSel
166,37 -0,7 -8,9
•SveSmå
544,99 -1,2 -5,9
•Tillväxt
191,14 -0,1 -7,6
•Östeuropa
435,34 0,3 0,3
HSBC Global Asset Man.
BrazilEq*
39,06 0,8 -12,3
BRICEqM2*
26,75 1,1 -6,7
*
ChineseEq
78,92
1 -8
HongKongEq* 118,23 0,9 -11,2
IndianEq*
173,55 1,1 -19,2
ThaiEq*
14,67 2,1 -9,9
Humle Kapitalförv.
*
Kapitalförv.
99,49 -1,1 -3
Småbolag*
123,22 -0,9 -0,8
IKANO Banken
Allväderf*
104,66 0,3 -1
EuropaEQ*
GlobalEQ*
Indecap Guidefonder
GuideAktSv*
159,1 -1,2 -4,2
GuideHedge*
113,2
1,1
J.P.Morgan Asset Man.
130/30A$*
102,17 1,3 -6,8
BrazilAlphaP*
11,3
1 -10,8
•ChinaAdis$*
49,39 0,9 -8,6
EmMkInEq*
8,93 1,1 -8,5
GreatChAdi*
29,27 0,4 -7,7
HKAacc*
18,49 0,9 -10,8
*
LaAmEqAa
33,2 1,3 -12,1
RusAacc*
16,51 1,4 -7,4
UsSel13030*
9,77 1,4 -8
KPA Fonder
•Aktiefond
165,75 -0,1 -3,2
Lannebo Fonder
Alpha
9,95 0,1 -2,6
•Småbolag
35,48 -0,7 -5,5
•Sverige
18,14 -0,9 -6,5
•Sverige130/
20,51 -0,7 -6,6
•Vision
2,02 -0,5 -4,3
Länsförsäkringar
•Asien
87,48 -0,4 -6,1
•Europa
269,05 0,3 -0,2
F-i-fförs
104,84
-0,4
F-i-fnorm
88,29 -0,1 -5,6
F-i-foffe
85,38 -0,1 -6,8
•Fastighet
1371,46 -0,7 -0,1
•Global
193,14 0,1 -4,7
Japan
52,5 -0,5 -13,1
•Nordamerika
120,12 0,1 -5,5
Småbolag
328,71 -1,3 -3,3
•Sverige
763,31 -0,4 -3,6
•Teknologi
29,3 -0,3 -8,5
•Tillväxtma
250,17 0,1 -5,9
•Total
22,08 -0,1 -4,3
•Vänofonden
191,4 -0,4 -3,5
Lärarfonder
•Lärarf.21-4
12,26 -0,1 -4,1
Fond
NAV i går i år
Markedskraft Fonder
Elexir*
107,3
-4,2
Mobilis Kapitalförv.
Fokus
89,29 -0,3 -9,4
KapitalAkti
94,62 -0,3 -6,9
Nordea
Afrikafond*
118,6 0,7 -12,8
Alfa
613,34 -0,3 -2,9
*
AllHedge
103,04
0,5
Asian*
2167,91
-4,4
Avanti
0,94 -0,3 -3,8
•Beta
333,8 -0,4 -3,8
EtiskUGlob
74,62 0,5 -4,3
•EtiskUSver
1372,2 -0,5 -2,5
EuSm&Mid*
3185,16 0,1 -0,7
EuroHedge
109,27
1,1
•Europa
369,24 0,5 2,8
EuropAktie
22,34 0,5 3,1
•FjärrÖst
119,6 0,2 -3,8
Foresta
2,79
-3,1
•GlobTillv
160,26
-8
GlobalVal*
99,61 0,2 1,5
GlobalTech
50,97 0,2 -3,3
IndexSverige
134,81 -0,5 -2,6
•Indien
131,8 0,2 -16,8
Jap.ValueS*
53,36 1,4 -8,3
•Japan
75,8 -0,4 -10,7
•Kina
122,8 0,1 -6
•Latinamer
302,58 0,6 -12,1
Medica
59,5 0,4
3
NordHedge
99,14 -0,1 0,3
•Nordam
355,01 0,5 -4,3
NordamAktie
63,88 0,5 -3,6
•Norden
618,59 -0,3 -4,3
NorthAmV*
207,73 0,4 -2,7
•NyaTillv
105,82 1,4 -11,7
Olympiafond
91,65 -0,3 -2,9
•Ryssland
136,52 0,1 -2,2
•SelektaEu
371,99 0,5 -2,9
SelektaSv
97,95 -0,5 -2,8
•SmåbolagNord 50,44 -0,7 0,3
Spektra
433,55 0,1 -6
Strateg100
131,29 0,1 -3,5
Stratega10
122,67
1,4
Stratega30
125,25
0,4
Stratega50
135,82 0,1 -0,9
Stratega70
139,41 0,1 -1,9
SwedenF*
920,61 -1 -2,7
•Sverigef
808,33 -0,5 -2,8
•Tillväxt
130,7 0,3 -8,7
USFund*
2348,63 0,5 -5,1
WorldFund
1,72 0,4 -4,4
Östeuropa
269,65 0,5 1,1
Nordnet
•AktieidxSve
183,8 -0,7 -3,2
ODIN Fonder
•Europa*
109,3 -0,3 4,4
•EuropaSMB*
176,88
3,1
*
Fastighet
464,5 0,1 4,7
•Finland*
5353,1
-2,4
Global*
120,44 0,2 -2,6
GlobalSMB*
143,96 0,4 -1,2
Maritim*
936,38 -0,1 -11,7
•Norden*
1495,12 -0,3 -5,5
•Norge*
2436,45 0,1 -8,2
Offshore*
259,78
-5
•Sverige*
1755,21 -1,3 -4,6
Pictet
AsianEq-P*
183,18
1 -9,6
BiotechP*
322,99 1,6 -2,8
DigiCom-P*
145,78 1,9 -4,4
•DigiCom-R*
135,86 1,9 -4,7
EastEur.P*
394,68 2,3 -1,7
*
EmergMktP
607,61 1,5 -8,9
EmMktIdxP*
267,21 1,6 -7
EurEqSel-P*
455,38 1,5 0,6
EuropIdxP*
112,93 1,7 0,8
EuSustEq-P*
148,98 1,6 1,5
Generic-Pc*
152,73 1,7 -5,1
GrChina-Pc*
394,24 0,7 -9,1
•Great.China-* 375,86 0,7 -9,4
•IndianEq-R*
358,31 1,4 -19,1
IndianEqP*
375,05 1,4 -18,9
JapanEqP*
4377,08 2,4 -10
JapEqSelP*
7210,99 2,5 -11,3
JapIndexP*
8117,05 2,5 -14,2
Mid-SCa-Pc* 7455,93 0,4 -9,4
PacIndexP*
319,51 1,9 -6,6
SmCapEu-Pc* 592,63 1,7 0,1
USAIdxP*
106,31 2,6 -4,9
WaterP*
144,12
2 -4
Scientia Fund Man.
Hedge*
122,95 -1,6 -6
•Sverige*
99,98 -1,6 -7,4
SEB
•Aktiespar
7,74 -0,3 -2,9
AssSelLA*
139,21 -0,1 -1,9
BioteknLA*
287,9 0,6 -1,6
BioteknLU*
287,9 0,6 -1,6
•ChAsienxJ
12,16 -0,1 -4,2
•ChEmergMa
18,34 0,2 -5,8
•ChJapan
3,86 -0,6 -12,6
ChJapCRLA*
3,69 1,6 -10,5
ChLatinam
25,66 0,6 -11,5
•ChNordam
4,97 0,1 -4,1
ChAsSmxJLA*
29,7 0,4 -11,5
ChGlobVaLA*
72,06 0,3 -7,3
ChNAmerMed
948,17
-1,3
ChNAmerSmå
103,17 0,4 -3,8
Fond
NAV i går i år
ChNoAmCRLA*
29 0,8 -6,1
EtiskEurLA*
19,01 0,8 -1,4
EtiskGlo
7,63 -0,2 -3,6
EtiskSveLU*
47,04 -1,3 -3,9
EurCRLA*
10077,85 0,8 -2,8
•Europa
6,86 -0,5 -2,3
Europa1LA*
27,77 0,8 -2
EuropaOff
631,3 -0,7 -0,2
EuropeFlex*
105,09 1,1 -1,4
•EurSmå
29,29 -0,7 0,7
Fastighet
31,41 -0,3 -3,6
GlFocFdA1*
6,26 1,6 -8,3
GlobalLA*
14,89 0,8 -2,7
*
GlobCRLA
6,46 0,9 -2,8
GSBRICs*
128,46 0,4 -7,8
JPMGlNatRe*
204,24 0,7 -14,2
•Läkemedel
5,98
4,3
Multihedge*
93,04
1,7
•Norden
14,61 -0,8 -5,5
NordenLA*
60,69 -0,2 -5,3
NordSmåLA* 1583,12 0,4 -2,6
RHedgeAlph
117,6 -0,1 2,7
RysslandLA*
106,63 1,7 -2,7
Schweiz*
13,97 0,7 1,2
SKFAlle
181,27 -0,7 -4,8
StifteSver
15,56 -0,6 -7,5
StifteUtl
5,07
-2,3
StratBalGlob
9,6 0,4 -4,2
StratBalLA*
122,63 0,2 -3,6
StratGlobal
10,08 1,1 -7,6
Sverige
10,93 -0,6 -4
SverigeCR
10,67 -0,6 -3,2
SveriSmå
20,08 -0,9 -6
SveriSmåCR
88,01 -0,9 -7
•SveStoBol
10,25 -0,4 -2,1
•Tekno
14,72 -0,3 -7,6
TRoPrUSL*
88 1,2 -5,2
ÖstersjWWF
17,07 -0,7 -6,4
•Östeuropa
29,9 -0,1 1,6
ÖsteuSmåLA*
31,02 1,6 -6,1
ÖsteuxRyLA*
28,89 0,4 5,6
Simplicity
•Afrika
97,47 0,1 -16,6
•Asien
76,59 -0,2 -14,3
•Balans
100,26 -0,1 -9,2
•Indien
169,22 0,5 -17,6
•Kina
85,93 0,7 -12,8
•Nordic
275,44 -1 -7
•NyaEuropa
88,4 0,3 -7,3
Sjunde AP-fonden
•AP7Aktiefon
103,85 -0,2 -3,7
SKAGEN Fonder
•Global*
920,38 0,5 -1,8
•Kon-Tiki*
633,87 0,7 -3,9
•Tellus*
118,1 0,9 -3,3
•Vekst*
1583,96 -0,5 -6,3
Skandia Fonder
•Asia
230,52 -0,3 -6,2
BRIC
78,16 0,2 -7,6
Cancerfonden
107,92 -0,6 -5,5
•Europa
321,69 0,5 0,2
IdeFLiv
427,15 -0,2 -6,1
•Japan
96,26 -0,6 -14,7
•Offensiv
254,84
-5,2
•SmåSverige
306,99 -1,1 -4,4
•Sverige
754,66 -0,4 -6,4
•TimeGlobal
66,37
-3,5
•USA
336,32 0,1 -3,8
•Världen
225,55 0,2 -4,3
Världsnatur
108,82 -0,6 -5,5
SkandiaLink/1dag fördröjn
*
BlRoIndia
160,46 0,8 -14,2
CarnWorld*
457,46 0,3 -7
CatelReav*
261,1 -1,3 -1,5
FidEurAggr*
109,55 -0,8 -1,9
SGFWellingt*
65,26 1,4 -7,2
SGFHealthcar*
65,79 1,7 3,6
Spiltan Fonder
•AfDalarna
106,77 -1,1 -4,6
•AfSmåland
148,22 -1,5 0,8
•AfStabil
271,53 -0,6 -2,4
•AfSverige
267,44 -1 -2,8
SPP Fonder
•AinxJAP
42,43 -0,6 -14,7
•AinxUSA
72,58 0,2 -4,4
•AinxEuropa
83,3 0,5
•AinxSver
159,44 -0,3 -2,5
•AktfondSv
407,7 -0,9 -7
•EMUBland
95,52 0,2 1,9
•GlobSust
56,39 0,5 -2,9
•SPP80
59,13
-4,1
Stella Asset Man.
*
StellaPolar
97,32
-1
StellaNova*
144,93
-1,3
Swedbank
CrossMarket*
94,56 -0,2 -3,3
Swedbank Investm.
CEE
9,02 0,3 2,1
CEEREstate
3,82 0,8 -9,6
CntralAsia
4,89 -0,1 -16,1
Russia
16,94 0,6 -3,2
Swedbank Robur
AccesEmMar* 137,85 0,9 -7,5
AccesHedge*
97,38
1,9
AccesModig*
136,9 0,3 -3,1
AccesOffensi*
142,22 0,4 -5,1
AfrikaSEK*
75,12
-18
•AktiefPens
13,36 -0,2 -3,7
AllemaI
123,97 -0,4 -3,9
Fond
3,73
2,65
2,63
2,60
2,56
2,48
2,45
LITEN
TECKENFÖRKLARING
BÖRSDAG
13 JUNI 2011
NAV i går i år
AllemaII
123,78 -0,4 -3,9
AllemaIII
65 -0,4 -3,9
AllemaIV
41,75 -0,4 -3,9
AllemaV
249,06 -0,4 -4,2
•Amerikaf
19,78 0,4 -5,3
•Balkanf
81,81 1,1 -6,3
BRICT
103,87 0,5 -9,1
•Contura
85,54 -0,2 -3,8
EfVärlSEK*
47,86 -2,4 -13,7
•EthGloMEGA
104,04 0,1 -3,5
•EthMiljSve
22,32 -0,8 -4,8
EthStift
124,76 -0,2 -0,4
•EthSveGlob
140,02 -0,3 -4,3
•EthSvMEGA
254,79 -0,7 -4,5
Europa-Lux*
255,3 -0,3 -1,6
Europafond
16,85 0,3 -1,1
•EuropaMEGA
6,43 0,3 -0,8
•Exportfond
67,92 -1 -6,1
•Finansfond
6,84 0,4 -7,8
Global-Lux*
225,54 0,5 -4,1
Globalfond
39,5
-4
•GlobalMEGA
8,25 0,1 -4,2
IndexAsi
127,35 0,2 -5,8
IndexEur
72,05 0,5 0,1
IndexSve
95,54 -0,6 -3,2
IndexUSA
83,91 0,2 -5,5
IPAktief
29,72 -0,2 -4,1
•Japanfond
5,1 -0,4 -12,8
•Kapitalinv
60,48 -0,2 -4,3
•Kinafond
132,54
-8,5
•Kommfond
16,6 -0,1 -4,9
•Medica
7,83 0,1 4,8
Momentum
77,74
-11,6
•Nordenfond
66,53 -0,4 -5,8
•NyTeknik
162,85 -0,8 6,9
•Pacific
26,38
-7,5
•Privatiser
31,5 0,1 -8,1
•Realinvest
19,26 -0,4 -2,3
•Ryssland*
24,84 0,4 -3
Råvarufond
23,08 0,1 -9,6
•Skogsfond
17,95 -0,2 -6,1
•SmåbolagEu
18,54
-1,9
•SmåbolagNo
77,55 -0,8 -5,6
•SmåbolagsSv
45,48 -1,3 -2,5
StellaEur
59,17 0,1 -2,9
StellaSmå
386,69 -1,3 -2,8
StellaSve
98,5 -0,9 -8
SvAktiepo
196,48 -0,8 -3,9
Sverigef
253,95 -0,9 -4,3
•SverigMEG
44,7 -0,8 -3,9
TalAktMEGA
31,19 -0,3 -2,8
ValutaHedge*
101,75
2,1
•Östeuropa
30,2 0,3 0,9
Swedbank Robur/Banco
Amerika
534,27
-2,9
EtiskaGlob
71,08 0,1 -3,8
•EtiskEurop
195,6 0,3 -1,5
•EtiskSve
5186,57 -0,8 -4,3
EtiskSvSp
107,06 -0,8 -3,8
*
•EuroTop50
70,87
FjÖstern
1000,87
-3,5
Hjälpfond
247,46 -0,8 -5,5
Humanfond
664,75 -0,8 -6,3
IdMiljöf
125,34 -0,7 -4,1
Kulturfond
193,77
-0,2
•Offensiv
751,73 -0,3 -4,3
RussiaSEK*
444,73 0,3 -3,7
Samaritfond
283,67 -0,8 -6,3
Småbolag
85,63 -1 -4,4
•SvMiljöf
344,68 -0,7 -3,1
Sverige
258,88
1,3
Tanglin
Tangent
1757,69 -3,1 2,2
Traction Fonder
GlobalValue*
93,47 0,7 -13,7
SmallCap*
101,33
-3,8
Track*
126,83 -1,1 -8,4
*
Yield
104,43
2,5
Västra Hamnen
AwakeEnergy
762,18 -1,1 -15,7
AwakeEquity
764,18 -0,9 -3
XACT Fonder
Bull*
168,81 -2,5 -4,6
Nordic30*
6,55 -0,9 -4,2
OMX*
104,67 -1,5 -2,2
OMXSB*
292,98 -1,7 -2,5
XACTBull2*
275,4 -3,4 -6,7
XACTEuBull*
18,71 -2,7 0,1
Ålandsbanken
•China*
178,18 0,3 -9,6
GlobalSEK*
539,35
1 -10,1
NordicSEK*
781,35 0,8 -2,7
•OMXS30*
164,38 -0,9 -2,2
•SmallCap*
49,55 -0,5 -5,2
•SwedSEK*
301,44 0,8 -2,6
•TIME*
78,36 0,4 -10,3
Öhman
•Hjärt-Lung
607,75 -0,2 -0,5
•IndexEurop
81,84 0,3
•IndexJapan
52,21 -0,7 -15
•IndexPacif*
138,81
1 -7
•IndexSve
134,29 -0,7 -3,4
•IndexUSA
68,79 -0,1 -5,1
•IT-Fond
158,16 -0,6 -1,1
•Nord.Miljö
191,76 -0,3 -6,1
•Sverige
350,59 -0,6 -3,3
•Varumärke
82,69 0,3 -7,7
TELEFONNUMMER TILL FONDFÖRVALTARE
East Capital
Nordea
,EHKRYDYDYIDOOVFRQWDLQHU"
08-505 88 505
08-579 420 00
Ancoria Insurance
0200-110 130
Enter Fonder
Swedb.Robur
9LJHUVQDEEVHUYLFHRFKKDU
08-790 57 00
08-585 900 00
AMF
Pension
Erik Penser
SEB Fonder
FRQWDLQUDULROLNDPRGHOOHU
Aktie-Ansvar AB
08-588 811 00
08-696 31 00
Banco/Swedbank
0200-23 53 00
Carlson Fonder
020-32 56 56
08-463 80 60
0771-62 10 00
Skandia020-55 55 00
Folksam LO
Traction Fonder
Fidelity
%RNDSn
08-505 257 00
020-99 10 30
08-506 289 00
Carnegie Fond
Handelsbanken
Ålandsbanken
ZZZDNNDIUDNWVH
08-676 88 00
08-701 10 00
08-791 48 00
Carnegie/HQ
08-696 1860
JP Morgan
08-545 181 70
Öhman Fonder
08-402 50 00
Catella Fondförv.
08-614 25 20
Lannebo Fonder
085622 5222
Danske Fonder
075-24 83 000
Länsförsäkingar
020-66 11 00
Fondbolagens
förening
08-506 98 800
Fond
NAV
*
i går
i år
•
I
A
Net Asset Value, nettovärdet av varje fondandel.
Aktuella uppgifter saknas. Senast kända värden anges.
Värdeutveckling i procent jämfört med föregående börsdag.
Värdeutveckling i procent mätt från det senaste årsskiftet.
Fonden ingår i PPM:s utbud.
Income (Inc) – denna andelstyp ger utdelning.
Accumulated (Acc) – denna andelstyp ger inte utdelning.
Produktion: TT Spektra & SIX. Vid frågor: 08-586 16 410
NAV i går i år
BLANDFONDER
Alfred Berg
•Obligationsf
962,66
2,8
AMF Pension
•Balansfond
165,59 -0,3 -0,6
Ancoria Insurance
Fastighet*
27,61 0,3 1,3
BlackRock
StratAlloE*
10,88 0,6 -1,3
BNPP L1
*
Opport.USA
698,87 1,8 -13,1
Carlson Fonder
•Realränte
105,79
3,7
RänKoncis
100,85
-0,7
StiftfondSv
110,29 -0,3 -2,1
Carnegie Fond
•Safe90BRIC*
114,96 0,1 -5,6
•Safety90Sv*
131,35 -0,5 -5
Carnegie/HQ Fonder
•TotalA*
112,88 -0,1 -3,1
TotalB*
112,88 -0,1 -3,1
Catella
Alloc.SweR*
99,88 0,6 -1,3
Balanserad
107,19 -0,1 -2
Coeli Fonder
Ekv.Absolut*
10,8
-0,9
Ekv.Balanse*
9,52 0,3 -6
Ekv.GlbMegT*
8,84 1,3 -8
Ekv.Inh.Ef*
6,59
-10,4
Ekv.Multist*
10,14
Ekv.Total*
18,79
-3
Ekv.Trygghe*
13,01
-0,7
Spektrum*
12,53
Danske Invest
•AktivFörm
2088,01 -0,8 -0,2
•Balanserad*
135,95 0,6 -0,8
•Försiktig*
125,96 0,3 0,2
Eldsjäl Fond
Bistånd
147,59 -0,5 -6,4
Evli Fondbolag
*
•FinlandMix
5,79 0,1 0,1
Fidelity International
EuroBa*
12,66 -0,1 1,5
Growth&Inc*
16,3 0,7 -5,7
Tgt2010EUR*
21,07 0,6 0,9
*
Tgt2015EUR
26,44 0,3 -0,2
Tgt2020EUR*
28,71 0,1 -1,5
Folksam Fond
•Förvaltning
217,11 -0,2 -1,5
Handelsbanken
Balans50
124,75
-2,5
•Flerm.fond
171,59
-2,2
Garanti+
96,32
0,6
GenFiF50
109,17
-3,9
GenFiF60
107,44
-5,2
GenFiF70
107,49
-5,2
GenFiF80
108,61
-5,2
•Genfond40
115,54 -0,2 -0,9
•Genfond50
127,81 -0,5 -4,5
•Genfond60
132,55 -1 -5,9
•Genfond70
132,91 -1 -5,9
•Genfond80
132,03 -1 -5,9
Hedge
100,13
-1,9
KlickSve90
98,75 -0,2 -5,1
Managed
1,57 0,2 -2,6
Potenti75
109,31
-3,8
SBCFlerm
192,17
-2,2
Stabil25
111,33
-0,5
HSBC Global Asset Man.
TurkeyEquit*
21,62 1,9 -11,4
KPA Fonder
•Blandfond1
158,12 -0,1 0,3
•Blandfond2
161,26 -0,1 -1,2
Lannebo Fonder
•Mixfond
13,84 -0,5 -2,7
Länsförsäkringar
•Pensio2010
122,89
-1,2
•Pensio2015
123,35
-2,3
•Pensio2020
121,6
-3,6
•Pensio2025
122,89 -0,1 -3,6
•Pensio2030
121,29 -0,1 -3,6
•Pensio2035
63,97 -0,1 -3,7
•Pensio2040
63,78 -0,1 -3,6
•Pensio2045
75,72 -0,1 -3,7
•Trygghet
243,6
-1,8
Lärarfonder
•Lärarf.45-5
12,48 -0,1 -2,6
•Lärarf.59+
12,22
-0,2
Nordea
ChoicePan-E*
7,34
Donation*
118,02 -0,3 -0,8
Futura*
345,6
-1,9
•Gen38-44*
65,87 0,1 0,5
•Gen45-49*
65,91
-1,8
•Gen50-54
67,42 0,2 -3,7
•Gen55-59
67,25 0,2 -3,8
•Gen60-64
66,67 0,2 -3,7
•Gen65-69
66,89 0,1 -3,7
•Gen70-74
67,38 0,1 -3,8
•Gen75-79
64,56 0,1 -3,8
•Gen80-84
66,25
-6,3
•Gen85-89
79,95
-6,5
*
Klimatfonden
71,16 0,2 -3,7
Midi*
118,21 -0,1 -4,2
449,14 -0,1 -2,4
Optima*
SPARAtrean*
183,75
-2
Stabil
106,66
2,9
Strateg100
131,29 0,1 -3,5
Stratega10
122,67
1,4
Stratega30
125,25
0,4
Stratega50
135,82 0,1 -0,9
Stratega70
139,41 0,1 -1,9
Nordnet
Aggressiv*
133,04
-5,1
Balanserad*
118,22 0,1 -1,4
*
Försiktig
112,67 0,1
Offensiv*
125 0,1 -2,8
Trygg*
94,06
Parex AM
Parex
15,79 0,3 0,6
SEB
AsSeDeSELA*
98,94
-0,8
AsSeOpCSEK*
98,72 -0,2 -4,8
Ekorren
133,59 -0,2 -0,4
Garanti80
101,8 -0,5 0,3
KeySelLA*
100,56
-0,1
TryggPlac
125,94 -0,1 0,2
•Världen
8,85 -0,2 -1,4
Skandia Fonder
•Balanserad
261,13
-2,1
•Försiktig
163,76
0,2
SelGlobFör*
98,29 0,1 -1,7
SelOffens*
102,5 -0,3 -5,6
SelStrateg*
105,79 -0,2 -3,9
SelUtlOff*
83,89
1 -5,5
SPP Fonder
•SPP40
187,62 0,1 0,5
Fond
NAV i går i år
•SPP50
227,49
-1,9
•SPP60
252,68
-3,2
•SPP70
113,01
-4,2
Swedbank Robur
AccesBalan*
127,67 0,3 -1,5
AccesFörsikt*
104,74 0,2 0,4
AccesTrygg*
109,66 0,2 1,2
Action*
94,14 -0,1 -4,1
Mixfond
20,13
-1,5
MixIndexSv
181,57 -0,3 -0,5
MixMEGA
13,52 0,1 -1
•MixPension
12,87
-1,1
Norrmix
12,22 -0,9 -5,9
Protect90*
103,27
-0,9
Solid*
101,75
-0,8
•Transf50
120,21
0,8
•Transf60
129,07
-0,1
•Transf70
135,4
-1,4
•Transf80
136,16
-2,5
Swedbank Robur/Banco
•Balanserad
1087,62
-1,6
•Försiktig
66,26
0,1
Söderberg&Partner
*
Söd&PartTil
165,84 0,7 -7,7
XACT Fonder
Bear*
23,94 2,5 3,1
Bull*
168,81 -2,5 -4,6
RÄNTEFONDER
Aktie-Ansvar
•Avkastning
105
Alfred Berg
•OblPlus
827,38
•Obligasjon*
117,33 0,1
•Obligationsf
962,66
Pengemarkd*
104,28
•Penningmarkn 982,79
AMF Pension
•Rtfkort
106,1
•Rtflång
119,38 0,4
Baring
•HighYieldB
11,41 0,9
•HYB-EHdgd
11,03 0,1
•IntlBond
28,25 0,6
BlackRock
*
AsiaTiBd
29,4 1,7
GlbSTBd*
14,12 0,7
GovermMor*
16,7 1,6
StratAllo$*
22,91 1,9
USCoreBd*
26,31 1,9
*
USHighYi
22,75 1,7
Capinordic AM
•HighYield
102,65 0,1
Carlson Fonder
•LongBondA
45,53
•ShortBondA
26,14
Carnegie Fond
•SvKRänta*
129,47
Carnegie/HQ Fonder
•CorpBond*
320,16 0,1
•Likviditet
1128,37
•Obligation
978,61 0,1
Catella
•Avkast
119,96 0,1
Försiktig
102,7
•Likviditet
102,45
NordicFixOpI*
102,84 -0,1
NordicLSEq*
104,64 -0,1
Danske Invest
*
Avkastning
123,83 0,3
EMUBondA*
139,98 0,8
EMUBondD*
92,19 0,8
*
GlHiIncome
257,03 0,7
•GlHiIncome*
113,31 0,1
•SveLikv
1092,64
•SveObl
981,06 0,1
SveRealr
106,7 0,2
SveRäntef*
121,07 0,1
USDBond*
236,14
2
Enter Fonder
•Penningm
975,12
Return
1038,66 0,1
•Trend
1192,54
Evli Fondbolag
•LikvSv.
970,6
•Obl.Sverige
896,76
Fidelity International
AUDCcy*
34,54 1,8
EMMktDeb*
14,94 1,9
EuroBond*
11,36 0,9
EUROCcy*
17,84 0,6
EuroHiYld*
9,74 0,5
Int’lBond*
1,31 1,4
SterlBond*
0,29 0,8
SterlinCcy*
21,57 0,8
SwissFrCcy*
31,59 1,1
USHighYd*
12,36 1,6
USDBond*
6,44
2
USDCash*
11,71 1,9
USDCcy*
33,38 1,9
Folksam Fond
•LOObligatio
120,44
•Obligation
151,59
•Penningmarkn 118,88
Realränta
127,53 0,1
•TjmOblig
120,83
Handelsbanken
AbsolRetur
98,73
EuroOblig
25,76 0,6
Kortränta
100,23
•LuxKortrta
135,89
•LuxLångrta
3226,87
Långränta
100,66 0,1
MegaAvkast
1594,44
Realräntef.
102,57
KPA Fonder
•Räntefond
1059,34
Lannebo Fonder
•Likviditet
105,86
Länsförsäkringar
EuroOblig
70,53 0,2
•Obligation
140,11 0,1
•Penningmarkn 101,43
Statsobligat
10,54 0,1
Nordea
AktRänta
108,63
Garanti
99,7
LikvInvest*
147,97
Obl.invest*
442,2 0,3
•Obligation
108,05 0,1
•Realränte
134,72
RäntefFtg*
145,11
•Räntefond
95,94
Sekura*
272,7
StraRänta
103,53
Pictet
EURBds-Pc*
399,88 0,7
EURBds-Pd*
283,87 0,7
0,8
1,7
1,3
2,8
0,9
0,6
1,2
4
-5,5
-0,9
-2,8
-6,6
1,5
-4,8
-6,9
-4,5
-3,6
1,4
2
0,8
0,9
4
1,3
2,9
1,9
-0,6
0,6
2,8
4,5
0,5
3,2
-1,8
4,8
4,3
1,1
1,7
4,1
1
-4,5
0,9
2
2,1
0,6
1,3
-2,2
-4,6
1,9
0,9
5,6
-2,7
-2,4
-3
3
-3,4
-5
-7,6
-7,6
2,8
2,8
1
4,2
2,8
1
2,3
1
1
2
2,5
2
3,9
0,9
0,9
1,5
1,8
0,7
1,5
2,6
0,3
0,9
3,2
3,3
4
0,9
0,9
0,9
2,8
Fond
NAV i går i år
EURCrp-Pd*
101,69 0,5 2,8
EURHiYield-*
173,38 0,4 6,3
EURLiq-Pd*
96,68 0,6 1,2
EURSMT-Pd*
89,89 0,7 1,3
EURSMTBds-R* 120,05 0,7 1,2
*
GlEmg-Pc
272,9 2,1 -4,1
GlEmg-Pd*
168,66 2,1 -4,1
USDLiq-Pd*
84,76 1,9 -7,5
SEB
FtgoblfSEK
115,5 0,2 3,2
LikviditA
11,77
0,6
•OblSEK
9,62 0,1
2
OblFlexLA*
21,47
0,8
OblSEKLA*
44,01 0,1 1,7
•PenSEK
9,97
0,8
PenSEKLA*
22,19
0,8
•RealrteLU*
13,49
3,4
Sjunde AP-fonden
•AP7Räntefon
100,79 0,1 1,2
SKAGEN Fonder
•Krona*
101,56
1,1
Skandia Fonder
•Kapital
158,44 0,1 3,4
Likviditetsf
113,68
0,6
•Penning
129,9
0,7
•Realränte
134,66
3,7
Spiltan Fonder
•RäntefSve
107,24
1,2
SPP Fonder
•Obligation
123,57 0,1 3,1
•Penning
113,89
1,4
Swedbank Robur
*
AbsoluPLUS
118,01
1,2
AbsolutRänta*
247,4 0,1 1,4
EthRänta
102,48
2,2
EuroRänte*
13,84 0,6 0,3
GlobRänte*
188,81 0,9 -1,3
IPRäntef
127,68
2,2
Obligation
115,61
2,2
•ObligMEGA
111,45
2,4
•Pennmarkf
99,35
0,9
PennmarkME
94,95
1
•Realräntef
126,09 0,1 4,3
RänteEurop
96,88 0,3
2
•RäntePens
11,48 0,1 2,2
RänteSve
100,71
2,2
StatsskMEG
99,53
0,6
SvLikvid*
133,8
0,9
SvLikvPlus*
137,03
1
*
SvOblMEGA
148,47
1,2
TalRäSvME
112,69
2,3
Swedbank Robur/Banco
Likviditet
1001,62
0,8
Ålandsbanken
•PenningMkd* 1006,39
0,6
Öhman
•Ftgsobl
91,65 -0,2 4,5
•Obligation
113,75 0,1 2,4
•Penningmarkn
95,95
0,6
•Realobl
124,34
4,1
FÖRSÄKRINGSFOND.
Ancoria Insurance
Balans*
103,19 0,3 -3,7
Finans*
78,18 0,5 -8,2
GlobalTillv*
59,52 -0,3 -8,9
IndexSve*
341,22 0,8 -4,7
Japan*
49,74 1,1 -16,1
NyEnergi*
51,06 -0,3 -14,2
Offensiv*
98,48 0,5 -5,6
Thailand*
128,19 0,5 -10,5
SEB
BRLatinAm*
593,53 1,1 -12,8
ECBalkan*
13,59 0,3 -1,2
ECTurkiet
9,44 1,2 -8,3
ECRyssland* 1429,17 0,6 -3,4
*
FidAsiSpSi
208,45 -0,2 -6,7
FidEuroSm*
244,9
1,4
HSBCBrazil*
247,47 0,7 -11,1
HSBCIndien* 1099,58 0,9 -17,6
JFChina*
312,92 0,8 -6,8
SkandiaLink/1dag fördröjn
Balans*
261,14 -0,1 -2,1
BarGloRes*
191,23 2,1 -10,9
BlRoEmEuro*
940,37 0,6 -0,2
BlRoLatiAm*
590,66 0,6 -13,6
*
BlRoUSBasV
302,9 0,5 -5,7
CarnStrategi*
718,55 -1 -3,9
CarnSverig*
1208,65 -1,6 -4
CatelHedge*
141,77 -0,1 1,4
EastBalkan*
13,59 0,3 -1,2
*
EastCRyssl
1429,17 0,6 -3,4
EastÖeurop*
41,93 0,5 -3,3
InvLeisure*
119,54 2,3 -6,5
JPMEurStVa*
101,83 -0,2
1
JPMFGloFin*
618,15 0,6 -7,7
*
OdinNorden
1494,73 -0,3 -5,6
OdinSve*
1754,75 -1,3 -4,7
SGFCarnegieS*
22,51 0,8 -2,1
SGFEntSweEq*
14,56 1,1 -4,4
SGFEpoch*
64,48 2,1 -2,8
SGFEurEq*
5,63
1 0,5
SGFEurOpp*
91,96 1,2 -2,9
SGFFStateCh* 231,89 0,2 -6,5
SGFGloEq*
5,96 1,8 -4,1
SGFJapan*
3,88 1,6 -12
*
SGFPacific
18,94 0,7 -7,2
SGFUsAll*
105,08
2 -4,5
SGFUsCapGr*
86,15
2 -6,1
SGFUsLarge*
4,26 1,9 -3,8
SGFUSValHW*
68,73 2,1 -7,3
SkaBRIC*
77,97 0,7 -7,8
SkaCancer*
108,57 -1,1 -6,8
*
SkaEuropa
320,1 -0,1 -0,3
SkaGlobFör*
98,29 0,1 -1,7
SkaGloHedg*
110,41 -0,3
SkaIdéFLiv*
428,12 -0,5 -7,8
SkaJapan*
96,83 1,8 -14,2
SkaKapital*
158,34 0,3 3,3
SkaLikvid*
113,65
0,6
SkandiaAsia*
231,29 0,1 -5,9
SkaOffens*
102,5 -0,3 -5,6
SkaParaFör*
163,71
0,2
SkaParaOff*
254,95 -0,3 -5,1
SkaPenmark*
129,86
0,7
SkaRealrän*
134,68 0,1 3,7
SkaSmåbSve* 310,36 -0,8 -3,4
SkaStrateg*
105,79 -0,2 -3,9
SkaSverige*
757,82 -1,1 -6
SkaSweStar*
111,97 -1,3 -5,3
SkaUSA*
335,82 0,6 -3,9
SkaUtlOff*
83,89
1 -5,5
SkaVärlden*
225,13 0,5 -4,5
*
SkaVärlds
109,44 -1,1 -6,8
1,2
1,2
A20 Höganäs
TISDAG 14 JUNI 2011
NYHETSREDAKTION: 042-489 94 24 E-POST: [email protected]
KUNDTJÄNST: 042-489 94 20
Kabel och diesel stals
HÖGANÄS. D]STa]PccT]cX[[
[ÛaSPVT]bcP[bc^cP[c #
[XcTaSXTbT[UaÊ]UT\^[XZP
eÉV\PbZX]TaEÉaSTc_ÊSXT
bT[]Éaad]c (Za^]^a
5^aS^]T]bc^S_PaZTaPSTX
TccX]WÉV]Pc^\aÊST_Ê
ETaZbcPSbVPcP]CYdePa]P
_PbbPST^RZbÊ_ÊPccbcYÉ[P
U[TaPcad\\^a\TSZPQT[
8]VP\XbbcÉ]ZcPUX]]b
En misstänkt för grov misshandel
JONSTORP. 4]_Tab^]Éa
\XbbcÉ]ZcUÛaVa^e\XbbWP]
ST[XbP\QP]S\TST]VaX[[
]X]VeXST]UPbcXVWTc_Ê
1ÉRZPbZ^VbeÉVT]d]STa
]PccT]cX[[bÛ]SPVT]4]
\P]SÛZd__^QYdST]XbÉ[[
bZP_Tc^RWXbP\QP]S\TS
STccPdcQaÛcTccb[PVb\Ê[SÉa
Tcc_PaUXRZcPT\^cU[TaP
b_PaZPa^RWb[PV?^[XbcX[[
ZP[[PSTb\T]ST]\XbbcÉ]Z
cTWP]]PeeXZPX]]P]_Pcad[
[T]P][É]STEPaZT]ZeX]
]P]T[[Ta\P]]T]QTWÛeST
UÛaPbcX[[bYdZWdb
Skadegörelse på Brunnby skola
BRUNNBY. BZ^[P]XbP\WÉ[
[TcQ[TedcbPccUÛaeP]SP[XbT
aX]V]ÊV^]VÊ]Vd]STaWT[
VT]5T\\ÛQT[Vad__Tadc
^\Wdbb[^VbbÛ]STa^RW
bP\\P]^RWSTbbdc^\eÉ[
cTbU[TaPU^cQ^[[b\Ê[3TcePa
^RZbÊT]^\UPccP]ST]TS
bZaÉ_]X]VXU^a\PeÛ[Qda
ZPa_ÊbZ^[^\aÊSTc
X NÄRRADIO Höganäs 104,9 MHz
5.50, 6.20, 6.50, 7.20, 7.50, 8.20, 8.50 Morgonandakt. 11.00 En
stilla stund. 19.00 Moderaterna. 20.00 Israelnytt. 20.30 Vägen genom Bibeln. 22.00 Bokkvarten. 23.00 Sånger i natten.
ALSTRÖMERVALLEN IDAG kl 19.00
Väsby FK – Strövelstorps GIF
Matchbollarna skänkta av:
Skobo i Höganäs och Väsby FK:s Syförening
Kommunfullmäktiges ordförande
Kommunfullmäktige
Torsdagen den 21 juni 2011 kl 14.30
sessionssalen i Stadshuset, Höganäs
Bland annat behandlas följande ärenden:
Antagande av budget för 2012 och plan för 2013-2014
Kommunstyrelsen har lämnat förslag på budget för 2012 och
planeringsramar för 2013-2014.
Antagande av detaljplan samt exploateringsavtal för
kvarteret Flora i Höganäs stad
Planavdelningen har på kommunstyrelsens uppdrag genomfört
planprocess för kvarteret Flora i Höganäs (bland annat gamla
plastfabriken, nuvarande ICA Kvantum). Syftet med detaljplanen är att kunna erbjuda attraktiva lokaler, butiker och service
i centrum samt bostäder i centralt läge. Syftet är också att ge
området en mer stadsmässig karaktär. Exploateringsavtalet
syftar till att erhålla ett genomförande i enlighet med detaljplanens föreskrifter och intentioner. Parternas gemensamma syfte
är att området ska färdigställas snabbast möjligt och har som
mål att området i sin helhet ska vara färdigställt senast under
år 2015.
Utbyggnad av etapp 2 på Höganäs Sportcenter
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner
förslaget på utbyggnad av Sportcentret. I förslaget ingår bland
annat ny huvudarena för fotboll, nya fotbollsplaner (varav två
är konstgräsplaner), en fotbollsmultiplan, omklädningsrum
med klubblokaler, ny arena för friidrott, omlokalisering av
golfklubbens driving range och klubbstuga, en parkour-bana
samt nya boulebanor. Investeringen har beräknats till cirka 60
miljoner kronor.
Svar på interpellation från Inger Nilsson (V) om utmaningsrätt
Göran Tornée
Kommunfullmäktiges ordförande
Fullständig dagordning finns i Stadshuset och på kommunens hemsida, www.hoganas.se. Handlingar kan hämtas i
Stadshusets reception kl 8.00-16.45. Sammanträdet sänds i
närradio på frekvens 104,9 MHz.
Redigering: Bo Pettersson
Systemet letar
större lokaler
Trångboddhet råder på
Systembolaget och
Colorama flyttar från
city till hösten. Köpstadens ordförande Monica
Oldsberg är oroad över
utvecklingen i innerstaden.
1PZVad]ST] cX[[ caÊ]V
Q^SSWTcT]Éa^RZbÊPccBhb
cT\Q^[PVTcbÉ[YTaP[[c\Ta
~3TbT]PbcTUT\ÊaT]WPa
UÛabÉ[Y]X]VT] X BZÊ]T ÛZPc
QTchS[XVc 3Tc Éa UÛabcÊb T]
Pe^abPZTa]PPcceXQTWÛeTa
bcÛaaT [PVaX]Vbdcah\\T]
^RZbÊbÉVTaCW^\Pb0aeXSb
b^]
HÖGANÄS. 8 ÛeTa ! Êa WPa
BhbcT\Q^[PVTcWÊ[[XccX[[eXS
WÛVWdbTc_Ê:Û_\P]bVPcP]
\T][^ZP[Ta]PÉaUÛab\Ê
~EXÉaeÉ[SXVccaÊ]VQ^SSP
^RWUaÉ\bcWPaeXYd_a^Q[T\
\TS[PVaX]Vb\ÛY[XVWTcTa]P
bÉVTa QdcXZbUÛaTbcÊ]SPaT
?aPSTT_ 7^[\`eXbc b^\ X
ÛeaXVc WÉ]eXbPa cX[[ WdedS
Z^]c^aTcXBc^RZW^[\
CW^\Pb0aeXSbb^]ÉaTcP
Q[TaPaT _Ê BhbcT\Q^[PVTc
^RWWP]QTZaÉUcPaPcc\^]^
_^[TcWPaT]UÛa[XcT]Z^bch\
X7ÛVP]Éb
~EX QTWÛeTa eTaZ[XVT]
bcÛaaT [^ZP[Ta \T] YPV ZP]
X]cT X ]d[ÉVTc bÉVP ]ÊV^c
Z^]ZaTc EX cXccPa P[[cXS _Ê
QaP^RWbc^aP[^ZP[TabÉVTa
CW^\Pb0aeXSbb^]
Han vill inte kommentera
ePaT]]hBhbcT\Q^[PVbQdcXZ
ZP]TcPQ[TaPbT[[Ta]Éa<T]
\Ê]VPÉaX]caTbbTaPSTPePcc
WP BhbcT\Q^[PVTc b^\ Wh
aTbVÉbc TUcTab^\ QdcXZTa]P
PeUÛaZ[Pa[XVPbZÉ[ÉaeÉ[QT
bÛZcP
~EXWPa]ÊVaPX]caTbbTUÛa
UaÊV]X]VPa\T]YPVeX[[X]cT
VÊ X] _Ê eX[ZP bP\cP[ eX UÛa
^RW \TS eX[ZP UPbcXVWTcb
ÉVPaT6T]TaT[[cZP]YPVbÉVP
Pcc eX b^\ UÛaTcPV bZP ePaP
SÉa U^[Z Éa ^RW STc Éa SÊ X
RT]caP[P 7ÛVP]Éb bÉVTa
CW^\Pb0aeXSbb^]
En inte alltför[Ê]VbÛZcUd]
STaX]VZP]ePaP^\BhbcT\
Q^[PVTcWPa_[P]Ta_ÊPccTcP
Q[TaP bXV eXS ]hP 8RP :eP]
cd\eXSeÉV )bX]UPacSÉa
Mölle Fiskrökeri
Höganäs Fiskaffär
Keramikgatan • Höganäs • tel 331 332
Torskfilé..........kg 69:-
Blåmusslor ............ nät 39:Torsk hel..........................kg 49:Grillspett .......................st 59:Matjesfilé ...1 kg hink 129:Reservation för slutförsäljning
ÖPPET: Månd-fred 10-18, Lörd 10-15
Gästgifvarelunch
12.00 - 14.30
Må Sjömansbiff med rödbetor
Ti Stekt hel spätta med skirat smör, kokt
potatis. Alt. Stekt sill, potatismos
On Kalvfärsbiffar med svampsås,
sommargurka och kokt potatis
To Kyckling i vinsås med kokt potatis,
vinbärsgele
Fr Honungsmarinerad skinkstek med
apelsingräddsås, grönsaker, kokt
potatis, vinbärsgele
Inkl salladsbord,
lättöl/vatten och kaffe
Avhämtning 70:-
95:-
OBS! NYA ÖPPETTIDER
MÅ 12-15, TI-LÖ 12-21, SÖ 12-17
Jonstorpsv 16, Jonstorp
Tel 042-36 74 81
www.tunneberga.se
Kullabergstomter kan avstyckas
KULLABERG. 0ebchRZ]X]VT]
Pe #c^\cTa_Ê:d[[PQTaVÉa
_Ê]hccPZcdT[[c;É]bbchaT[
bT] VÊa T\^c QhVV]PSb
]É\]ST] ^RW QTb[dcPa Pcc
c^\cTa]PX]cTQTWÛeTa\Ta
bZhSS
7T[PÉaT]STc\TS:d[[P
QTaVbc^\cTa]P bcPacPST UÛa
b]Pac ceÊ Êa bTSP] =Pcda
eÊaSbeTaZTcP]bÛZcTSÊW^b
;P]c\ÉcTaXTc ^\ Pcc UÊ
bchRZPPe #UPbcXVWTcTaX]^\
]PcdaaTbTaePcTc _Ê EÉbcaP
:d[[PQTaVUÛaPccbTSP]Zd]
]P bÉ[YP ST\ 0][TS]X]VT]
ÉaPcc=PcdaeÊaSbeTaZTcVÛa
T]ÛeTabh]PebX]PQhVV]P
STa\TSbhUcTcPccQ[XPe\TS
ST\ b^\ X]cT QTWÛeb UÛa
bYÉ[eP eTaZbP\WTcT] X]^\
[P]STcb]PcdaaTbTaePc
Sju av de aktuella WdbT]_Ê
:d[[PQTaV ÉVb Pe =Pcda
eÊaSbeTaZTc^RWWhabdc\T
SP]STÛeaXVPbYdÉVbPe_aX
ePc_Tab^]Ta \T] _Ê \PaZ
b^\PaaP]STaPbPeST]bcPc
[XVP \h]SXVWTcT] 5ÛabÉ[Y
Rea 20 - 30 - 50 %
Välkommen Camilla
www.hoganas.se
aPWhaTbVÉbcTab^\ZP]ePaP
PZcdT[[PcX[[QdcXZT]3TcZP]
^RZbÊQ[XbÊPcceXbÉ[YTaQ^
bcPSbaÉccT] eXSPaT 9PV ZP]
X]cT X SPVb[ÉVTc bÉVP ]ÊV^c
P[[b ^\ eX[ZP UÛaTcPVPaT eX
Några som definitivt U[hccPa _aPcPa\TSbÉVTa7ÛVP]Éb
ÉaUÉaVQdcXZT]2^[^aP\P_Ê WT\beS9Pa\^=XT\X]T]
:Û_\P]bVPcP] b^\ X WÛbc
QhcTaPSaTbbcX[[]hP[^ZP[TaX Köpstaden Höganäs ^aSUÛ
VP\[P BRWPSTb T[[Ta U^a aP]ST <^]XRP >[SbQTaV Éa
\T[[c ?Ê[bc^a_ eX[ZTc VÛa ^a^PSÛeTadceTRZ[X]VT]
ST\cX[[]hPVaP]]PacX[[8RPb
~3TcQ[XaPQb^[dc]ÛSeÉ]
]hP[Xeb\TST[bWP[[=hQ[XeT] SXVc Pcc T] [Xeb\TST[bQdcXZ
ÉVPaTcX[[2^[^aP\P7ÛVP]Éb Z^\\TacX[[X]]TabcPST]TU
Éa9^]Pb;PeTbb^]
cTaPcc8RPU[hccPa^RWPccST]
~EÊaP Zd]STa QTWÛeTa UX]]b eXS Yd[WP]ST[] <T]
caP]b_^acTaPePa^a]PcX[[QX Z^\\d]P[aÊSTc
?ÎcTa
[T]^RWSTcVÊaX]cTX]]T_Ê :^eÆRb<WPaYd[^ePcPcc
:Û_\P]bVPcP] 3Tbbdc^\ 8RP Z^\\Ta TabÉccPb Pe T]
Q[XaSTcYdVÊVPcPXb^\\Pa ]hPZcÛa^RWSTc\ÊbcTYPVYd
^RWSTc_PbbPaYdX]cTP[[beÊa ca^_ÊEPSVÉ[[TaBhbcT\Q^
Zd]SZaTcbbÉVTaWP]
[PVTcW^__PbYPV]Pcda[XVceXb
PccSTbZPePaPZePaXX]]Ta
Kommunala Höganäshem bcPST]ÉeT]XUaP\cXST]bÉ
WPa ZÛ_c ST] "' ZePSaPc VTa<^]XRP>[SbQTaV
\TcTabc^aP[^ZP[T]b^\2^
[^aP\PWÊ[[TacX[[_ÊeXS:Û_
\P]bVPcP] ;^ZP[T] Éa T]
Q^bcPSbaÉcc^RW_aXbTcePa \X[Y^]TaZa^]^a
Richard
~2^[^aP\PÉaZePacX[[" Bjällstrand
bT_cT\QTa ^RW bTSP] W^_ [email protected]
042-489 94 27
_PbYPVPcceXWPaT]T[[TaU[T
[Xeb\TST[bWP[[T] Û__]Pa X
WÛbc
~3Tc eX[[ YPV X]cT Z^\
\T]cTaPbÉVTaCW^\Pb0a
eXSbb^]
Köpmansg 6, Höganäs Tel 042-33 08 40 • www.gottfried.se
]X]VT] Pe UPbcXVWTcTa]P Éa
cÉ]Zc Pcc bZT _Ê ST] Û__]P
\PaZ]PST]
=Éa;P]c\ÉcTaXTcQTVÉaST
X] hccaP]ST] UaÊ] Z^\\d
]T] ^RW [É]bbchaT[bT] bÊ
bcP]]PST _a^RTbbT] d__ 8
7ÛVP]Éb^a^PST\P]bXVUÛa
ePS ]hP UPbcXVWTcbÉVPaT
bZd[[T Zd]]P cÉ]ZPb eX[YP
VÛaP \TS WdbT] ^RW c^\
cTa]P^RWXQhVV]PSb]É\]
ST] Q[Te STc ]TY cX[[ =Pcda
eÊaSbeTaZTcb P]bÛZP] =hP
^\aÊSTbQTbcÉ\\T[bTabZd[
[TXbÊUP[[QTWÛePb^RWT][XVc
Z^\\d]T] bÊ ePa STc d__
cX[[=PcdaeÊaSbeTaZTcPccP]
bÛZP ^RW QTZ^bcP PaQTcTc
\TS Pcc cP UaP\ STbbP QT
bcÉ\\T[bTa
Länsstyrelsens Zd[cda\X[YÛ
T]WTc WPa ^RZbÊ hccaPc bXV X
ÉaT]STc^RW\T]PaPccbZhS
STc b^\ ]PcdaaTbTaePc X]cT
WP]cTaPa Zd[cda\X[YÛUaÊV^a
5Ûa Pcc bZhSSP ^\aÊSTcb
Zd[cdaWXbc^aXbZPeÉaST]QÛa
\P] d__aÉccP ^\aÊSTbQT
bcÉ\\T[bTa
1hVV]PSb]É\]ST]b QT
b[dcÛeTaZ[PVPSTbXbT_cT\
QTa UÛaaP ÊaTc =PcdaeÊaSb
eTaZTc\T]PSTSÊPccSTcX]cT
P[[b ePa ]ÛSeÉ]SXVc \TS
]ÊVaPhccTa[XVPaTaTbcaXZcX^
]TaATSP]]dUX]]bSTcceÊ
^[XZP aTbTaePcbQTbcÉ\\T[
bTab^\X]]TQÉaPcc[É]bbch
aT[bT]\ÊbcTQTeX[YPcX[[bcÊ]S
UÛacX[[TgT\_T[^\QhVV]PS
T[[Ta ^\ É]SP\Ê[Tc \TS
QhVV]PST] É]SaPb 3TbbP
QTbcÉ\\T[bTa Q^aST ePaP
cX[[aÉRZ[XVP T][XVc =Pcda
eÊaSbeTaZTc
Länsstyrelsen håller\TS8
bXccQTb[dcZ^]bcPcTaPaSTPcc
bÊeÉ[ ]dePaP]ST ÉVPaT cX[[
WdbT]b^\T]TeT]cdT[[c]h
ÉVPaTbZd[[TZd]]PWPÛ]b
ZT\Ê[^\UÛaÉ]SaX]VPeWd
bT]3T\T]PaPccbYÉ[ePPe
bchRZ]X]VT] X bXV X]cT ZP]
P]bTb UÛaP][TSP ^[É\_[XV
QTQhVVT[bT ;É]bbchaT[bT]
WXccPaX]cTWT[[Ta]ÊVaPP]SaP
WX]STa UÛa PebchRZ]X]VT]
^RWd__WÉeTaSÉaUÛaQTb[d
cTcb^\eXbPbÊcTacX[[QhVV
]PSb]É\]ST]UÛa]hWP]S
[ÉVV]X]V
=ÉaSTcWP]S[Pa^\^\aÊ
STcbZd[cdaWXbc^aXbZPeÉaST]
bÊZ^]bcPcTaPa\h]SXVWTcT]
PccSTcÉaT]UaÊVPUÛaZ^\
\d]T]bQhVV]PSb]É\]SPcc
bÉZTabcÉ[[PSTbbP
1hVV]PSb]É\]ST]b ^aS
UÛaP]ST 6dbcPU FX]VÊaSW
<WPaÉ]]dX]cTbTcc[É]b
bchaT[bT]b QTb[dc ^RW ZP]
SÉaUÛaX]cTZ^\\T]cTaPSTc
T[[TabÉVP^\]É\]ST]Z^\
\Ta Pcc ÛeTaZ[PVP ÉaT]STc
eXSPaTcX[[aTVTaX]VT]
Ann SahlénThelandersson
ann.s-thelandersson
@hd.se
042-489 94 22
Höganäs A21
TISDAG 14 JUNI 2011
Camilla Lord är bildlärare på Tornlyckeskolan och Kullagymnasiet. Både Kornelia Czarny och Minna Borgkvist går i 6:an och ställer ut på Höganäs museum.
90 unga konstnärer i samma rum
b^\XSTc]Éa\PbcTÉabYÉ[e
_^acaÉcc P]SaP WPa bZP_Pc
UP]cPbXUXVdaTa
~9PV Q[Te RW^RZPS ]Éa
\X] ePa Z[Pa bÉVTa ;^dXbT
<^[X]STa X &)P] b^\ QPaP
WPST T] [TZcX^] _Ê bXV Pcc
VÛaPWdedSTc^RWX]cTaXZcXVc
WP]]cÉ]ZPTUcTaXbYÉ[eP_a^
RTbbT]
HÖGANÄS. DcbcÉ[[]X]VT] Éa På måndagskvällenePaSTc
~9PV chRZTa Pcc STc Q[Te
T]ST[Pe7ÛVP]Éb&$ÊabUX eTa]XbbPVT=ÊVaPT[TeTaWPa QÉccaTÉ]YPVca^SST
A^]YP1T]Vcbb^]X()P]WPa
aP]ST b^\ bcPS ^RW QTbcÊa bZP_Pc ZTaP\XZbZd[_cdaTa
VY^ac Tcc WdedS \TS [dVV
_aTRXb b^\ W^] bYÉ[e WPa
7T]]Tb Z^\_XbPa T]eXbPb
\TSPccSTcÉaTccbYÉ[e_^a
caÉcc
~=TYYPVWPaX]cTbÊbc^a
\d]3TcÉaQPaP[dVVT]b^\
Q[Te[XZ^RWQPZWÊaTcbÉVTa
W^]
Ronja Bengtsson och Louise Molinders keramikporträtt finns på plats i museet till början av
augusti.
Temat för keramikskulpturerna är den mångfald som finns på Tornlyckeskolan.
Det är sällan Höganäs
museum ställer ut 90
konstnärer på samma
gång. Men det händer
just nu, när Tornlyckeskolan gästspelar i Mellanrummet.
PeceÊST[Pa3TcÉaZTaP\XZ
_^acaÉcc bP\c cTgcTa _Ê cT
\Pc|\Xcc7ÛVP]Éb|bZP_P
STPe(T[TeTa_ÊC^a][hRZ
TbZ^[P]XÊabZdabTa]P$~(
~<X]\P\\PWPa_[P]T
aPcXT]eTRZPUÛaPccZ^\\P
^RWcXccPbÉVTa9^WP]]P>[b
b^]XÊabZdab(
David StanicX$)P]WPabZaX
eXc T] cTgc ^\ bX] UPe^aXc
_[PcbX7ÛVP]Éb3TcÉabZP
cT_PaZT]X;TaQTaVTcSXcWP]
QTVPebXVT]VÊ]VUÛaPcc_a^
eP ^RW bTSP] Q[Te UPbc |EX
WPST eÉ[SXVc a^[XVc ^RW STc
ePa SÉa YPV [ÉaST \XV VÛaP
ZXRZU[X_VaX]SUbVaPQ^RW
[XcT P]SaP caXRZb| bZaXeTa
WP]
~3TcÉa]^VSÉaYPV[ÉVVTa
\TbcPe\X]UaXcXSbÉVTa3P
eXSBcP]XR
Patrik
Pettersson
[email protected]
042-489 90 00
Foto:
Tobias Andersson
[email protected]
042-489 90 00
Fotnot. ”Mitt Höganäs” finns
på Höganäs museum. Öppet
tisdag–söndag klockan 13–17
mellan den 14 juni och den 7
augusti.
A22 Bjuv Åstorp
TISDAG 14 JUNI 2011
REDAKTION BJUV/ÅSTORP: 042-489 94 32 och 042-489 94 31
E-POST: [email protected] och [email protected]
Redigering: Bo Pettersson
Ulf Caroli skrev boken om sina äventyrliga farbröder på dator, men tryckningen gjordes av Books on demand.
Historien om de fantastiska farbröderna
\TS SÊ]P]ST Q^\Q_[P]
b^\U[ÛVUÛaQX_Ê]PccT]^RW
WPST\Ê]VPQTaTSbZP_bb^[
SPcTaX]WhbcPX_aÉbcVÊaST]
3TcVY^aST\XVaÉSS^RW]h
UXZT]_ÊbP\\PVÊ]VQTaÉc
cPaD[U2Pa^[X
Historierna om sina
äventyrliga farbröder
har Ulf Caroli hört
sedan han var liten. Nu
har han samlat historierna i en bok som han
gett ut själv.
BJUV. 3Tc Éa ceÊ UP]cPbXbZP
WXbc^aXTa b^\ UÛaaT beT]bZ
[ÉaPaT]eXSEPaPVÊaSbbZ^[P]
D[U 2Pa^[X QTaÉccPa X Q^ZT]
|<X]P UP]cPbcXbZP UPaQaÛ
STa| 7Xbc^aXTa b^\ eTaZPa
ePaP É]]d \Ta ^bP]]^[XZP
]Éa \P] QTcÉ]ZTa Pcc WP]b
UPaQaÛSTacX[[WÛaSTT]ZÉ]S
_aÉbcb[ÉZc X =^aaP EaP\
7P]bUPa^RWUPaUPaePa_aÉb
cTaX=^aaPEaP\\T[[P] ( ^RW (%#
4][XVcWXbc^aXTa]PbZXRZP
STb ST] T]T UPaQa^STa]
CahVVeTcX[[DB0b^\c^]Êa
X]VTUcTaPccWP]SadRZXcbXV
Ud[[_ÊQ[P]ZPTUcTa\XSSPVT]
_Êb_aXcWP]bcd[XcXTcceXbc
WdbWT\\P1PaPUÛaPccWP]
eX[[TZ^[[PWdaSTcePaPccbd
_PbXVUd[[8DB0bhbbT[bPccT
WP] bXV b^\ bcaXSbePV]bUÛ
aPaT PbbXbcT]c eXS U[hVd__
eXb]X]VPa^RWYPiibÊ]VPaT
”Mina fantastiska farbröder” är Ulf Carolis andra bok.
Vad som låg bakom STc
_[Ûcb[XVP eaTSTbdcQa^ccTc
UXRZ WP] b]Pac aTSP _Ê 5P
STa] ePa T] \hRZTc Û__T]
\É]]XbZPb^\X]cT[P[^RZTc
_Ê ÉeT] ^\ \hRZTc Pe STc
b^\UPaQaÛSTa]PVY^aceÉRZ
cT^]cQ[^S
~5PaQa^a CahVVeT UÛaeX
bPSTb cX[[ 0\TaXZP UÛa Pcc
WP]bbhbcTaZaÉeSTSTc7^]
bc^SX]cTdc\TSPccWPW^
]^\ X ]ÉaWTcT] <T] WP]
bÛZcTP[SaXVd__bX]\^aQa^a
X =Tf H^aZ b^\ STc ePa
cÉ]Zc
Den andre farbrodern6ÛbcP
ePaT]^a^[XVbYÉ[b^\_ÊTVTc
X]XcXPcXec^VbXVcX[[B^eYTcd
]X^]T] UÛa Pcc d]STabÛZP
ST]ahbZPU^[ZbYÉ[T]^RWWPU
UPb Pe _^[XbT] b^\ bZXRZPa
W^]^\cX[[0UVWP]XbcP]3Éa
[hRZPbWP]U[h^RWcPbXVcX[[
QPZPcX[[ChbZ[P]S^RWTaQYd
STabXVPccQ[Xb_X^]X4]V[P]S
Historierna om UPaQa^a
CahVVeT UXRZ D[U 2Pa^[X QT
aÉccPST UÛa bXV Pe UPaQa^a
6ÛbcPb^\TUcTaP[[PTbZP_P
STa UXRZ Y^QQ _Ê FTXQd[[b X
;P]SbZa^]P^RW^UcPZ^\_Ê
QTbÛZcX[[=^aaPEaP\1[P]S
P]]Pc QTaÉccPST 6ÛbcP Pcc
]ÉaCahVVeTÊcTaZ^\\XccX[[
BeTaXVTbcdSTaPSTST]]T_Ê
UÛaST]chbZPd]STaaÉccT[bT
cYÉ]bcT]
P]SaPeÉa[SbZaXVTcUÊa6ÛbcP
Z^\\PcX[[QPZPcX[[BeTaXVT
3T]]PÊcTaZ^\bcQ[XaD[U
Men spioneriet misslyckas 2Pa^[Xb UÛabcP Z^]cPZc \TS
ZP_XcP[c]ÉaWP]d__cÉRZbbÊ UPaQa^STa]^RWST]bZTSST
U^acWP]Z^\\Ta^RWceX]V \TS Pcc T] SÛaa b\É[[STb
PbQ[XSdQQT[b_X^]?Êd__ XVT]XeaTSTb\^S^RWPccP]
SaPVPe<8$UÊaWP]bZXRZP ]Pab bÊ [dV]P UPSTa UXRZ Tcc
UP[bZP aP__^acTa cX[[ ChbZ eaTSTbdcQa^cc
~EX[TeSTXZaXVTcbbZdVVP
[P]S 5Ûabc X b[dcbZTSTc Pe
BLI MÅNADSGIVARE TILL RÖDA KORSET.
Ring 020-213 213
2WP[\Tab^RWSÉaP][XcPSTb
PeBÉ_^UÛaPccP]P[hbTaPdc
[É]SbZ_^bc
~EX[ZTcbP\\P]caÉUUP]ST
PccSTQÊSPPaQTcPSTUÛaceÊ
^[XZP d]STaaÉccT[bTcYÉ]bcTa
eXSbP\\PcXS
4UcTa Pcc D[U 2Pa^[X WPa
ÊcTaQTaÉccPc STbbP WXbc^aXTa
UÛa b[ÉZc ^RW eÉ]]Ta d]STa
\Ê]VP Êa bÊ QTbcÉ\ST WP]
bXVUÛaPccbÉccPST\_Ê_aÉ]c
3TcePabTSP]WP]WPSTQ[X
eXc Z[Pa \TS bX] UÛabcP Q^Z
|4] WÉa[XV eÉV dcP] b[d\
_T]b cÉa]X]V| b^\ Z^\ dc
!(
BÊ\TSWYÉ[_Peb^]T]?T
cTa b^\ aTSXVTaPST cTgcT]
[ÉcWP]cahRZPQ^ZT]W^bUÛa
[PVTc1^^Zb^]ST\P]Sb^\
WPSTVTccdcST]UÛabcPQ^
ZT] |<X]P UP]cPbcXbZP UPa
QaÛSTa|UX]]bcX[[UÛabÉ[Y]X]V
W^b 1^ZXP T[[Ta SXaTZc W^b
UÛa[PVTc
Henrik
Halvarson
[email protected]
042-489 90 46
Foto: Niklas
Gustavsson
[email protected]
042-489 94 65
Bjuv Åstorp A23
TISDAG 14 JUNI 2011
Åstorp bäst på
att panta i Skåne
Enligt Returpack tillhör
Åstorp toppen när det
gäller antal pantade
burkar och flaskor per
invånare. Det beror förmodligen på att många
pantar i Hyllinge
HYLLINGE. BeT]bZPa]P_P]
cPST UÛaaP ÊaTc U[Ta QdaZPa
^RWU[PbZ^aÉ]]ÊV^]bX]cXSX
VPaT 1Ébc X BZÊ]T ^RW _Ê
bYÉccT_[PcbX[P]STcZ^\\Ta
ªbc^a_SÉaePaYTX]eÊ]PaTX
b]Xcc_P]cPST"$&QdaZPa^RW
U[PbZ^aUÛaaPÊaTc
4]P][TS]X]VcX[[Z^\\d
]T]b WÛVP b]Xcc Éa ca^[XVT]
7h[[X]VTb WP]ST[bRT]cad\
SÉa2XchVa^bbcPaT\^cbc^aP
\É]VSTaQdaZPa^RWU[PbZ^a
3ÊÉaSTcX]cTT]QPacZ^\
\d]X]eÊ]PaT b^\ _P]cPa
dcP] ÉeT] [Ê]VeÉVP VÉbcTa
b^\TgT\_T[eXbSP]bZPa
~EX WPa Yd P]]^]bTaPc X
3P]\PaZd]STaT][Ê]V_T
aX^S cXSXVPaT ^RW STc Éa bÉ
ZTac\Ê]VPb^\bcP]]PacX[[
WÉa]ÉaSTbZPcX[[bX]Pb^\
\PaWdbXB\Ê[P]SEX[XVVTa
QaPcX[[UÛaSTcbÉVTa5aTSaXZ
CaÉVÊaSW QXcaÉSP]ST Qd
cXZbRWTU
Ekeby kyrka
[ÛaSPV^RWbÛ]SPVWPa]Ê
V^]b[PVXcbÛ]STaceÊUÛ]b
cTaadc^a_ÊUaX[dUcbQPSTc
\TSWYÉ[_PeTccQad]]b
]PaTd__cÉRZcTb^RZbÊPcc
QX[T]ePaQ^acPCa^[XVceXb
WPSTcYdeT]cPVXcQX[]hRZ
[Pa]P[XZb^\Tcc_PaeÉbZ^a
b^\UP]]bXQ^bcPST]
BT]PaT_Ê]PccT]eXS!"
cXST]WXccPSTbST]bcd[]PQX
[T]_PaZTaPS^RW[Êbc_Ê
EPaPVÊaSbbZ^[P]b_PaZT
aX]Vb_[Pcb
[^RZ3ÉaTUcTaWPaVÉa]X]Vb
\P]]T]bcd[XcTccP]cP[
RWX_b_ÊbPab^\UP]]bX]]
P]UÛaUÛ]bcaTc
Mindre villabrand i Billesholm
Jan Jensen, jouransvarig och Fredrik Trägårdh, biträdande butikschef räknar med att Citygross i Hyllinge tar emot runt 90 000 pantburkar per vecka.
Foto: FREDRIK LASSEN
b^\\PaT]VÛa_P]cPaT]É]
SÊT]V^SVÉa]X]VSÊATcda
_PRZ VTa BYÛaÉSS]X]VbbÉ[[
bZP_TccX^ÛaTUÛaePaYT_P]
cPSQdaZdcP]beT]bZc_P]c
\ÉaZT
För att avgöra hua\hRZTcT]
QdaZT[[TaU[PbZPÉaeÉaS[ÉbTa
\PbZX]Ta]PPe40=Z^ST]
eX[ZTcX]]TQÉaPccT]_TcU[Pb
ZP b^\ UÛa[^aPc bX] TcXZTcc
X]cTVTa]ÊV^]_P]c3TcWPa
^RZbÊWÉ]cPcc_Tab^]Ta_P]
cPc dc[É]SbZP U[PbZ^a \TS
_ÊZ[XbcaPSTTcXZTccTa
~3TcWPaePaXceXbbP[XV^a
b^\ bPcc STc X bhbcT\ \T]
]ÉaeXd__cÉRZTaSTcbÊaX]V
TaeXTcc]d\\Ta^RWb_ÉaaPa
ST\ bÉVTa 5aTSaXZ CaÉ
VÊaSW
\d]T] UÛaTb[Êb VÛaP Éa Pcc
|STUX]XTaPQTVaT__Tc_P[[XP
cXeeÊaS^RWPccX^[XZPbP\
\P]WP]V
Z^\\d]XRTaP
STccPQTVaT__VT]cT\^cST]
QTaÛaSP_Tab^]P[T]|ATVX^]
BZÊ]TÊbX]bXSPaTZ^\\T]
STaPbPccUÛaQÉccaPSTbÊZP[
[PSTQahcbP\cP[T]b^\ÉaST
bP\cP[ [ÉZPaT WPa \TS _P
cXT]cTa ^RW P]WÛaXVP ]Éa
bbar
u
g
d
r
o
J
SE
v24
21:90
/ l it
/kg
43:80
"&QdaZPa^RWU[PbZ^a_Ta
_Tab^] 4][XVc ATcda_PRZ
QTa^aSTccX[[bc^aST[_Êcd
aXbcTa ^RW VaÉ]bWP]ST[ 0cc
1Yde X]cT WPa ]ÊV^] VaÉ]b
Fredrik
Lassen
eÉVT]TUcTaPccSTccPVXcUhaX
T] b_XbU[ÉZc AÉSS]X]Vb
cYÉ]bcT]Zd]STb]PQQcb[ÉRZP
QaP]ST]^RWT]_Tab^]UXRZ
[XcTaÛZXbXVP]]PabZ[PaPST
bXVP[[PQ^T]ST^bZPSSPUaÊ]
WÉ]ST[bT]
X MATSEDELN
Åstorp
Bjuv
SERVICEHUSEN
Ugnsstekt fiskfilé, senapssås,
potatis, broccoli. Skogsbärskompott.
SKOLAN
Fiskgratäng med rotfruktstäcke, sås, potatis.
SERVICEHUSEN
Stekt fisk, kall sås, potatis,
ärter. Gammeldags fruktkräm.
SKOLAN
Wienerkorv, korvbröd, potatismos, ketchup, senap.
[email protected]
042-489 94 31
Här är de kommuner som
hade högst snitt förra året,
och antal pantade burkar och
flaskor per person.
1. Strömstad 1 370
2. Eda 786
3. Årjäng 449
4. Haparanda 401
5. Åre 358
6. Åstorp 357
...
285. Bjuv 74
Sånnagården i Kvidinge
Gårdsbutiken erbjuder:
Genomsnitt hela landet: 146
eÊaST]ÛeTaVÊaUaÊ]PccQ^cP
cX[[Pcc[X]SaP4][XVcVaP]bZ
]X]VT] WPa STc P[[cUÛa ^UcP
UÛaTZ^\\XcPccQahcbP\cP[Tc
X]cTVT]^\UÛacbT[[TaPcc_P
cXT]cT] ^RW STbb P]WÛaXVP
X]cT Zd]]Pc cP cX[[ bXV QdS
bZP_Tc
Fredrik Lassen
[email protected]
042-489 94 31
Blomkål SE
Nektariner ES
Ananas
Golden Sweet CR
Champinjoner
PL
kg 12:90
kg 16:90
st 9:90
kg 19:90
Plantjord
Se vår annons: www.kroglyckans.se
Järnvägsgatan 19, Åstorp
WP]ST[ UaP\VÊa Pe bcPcXbcX
ZT]SÊZ^\\d]T]WP\]Pa
_ÊbYÉccT_[PcbQPZXUaÊ]
BILLESHOLM.BcaPg
TUcTa
Z[^RZP] & $ _Ê \Ê]SPVb
ZeÉ[[T][Pa\PSTbaÉSS]X]Vb
cYÉ]bcT]cX[[T]\X]SaTQaP]S
X1X[[TbW^[\
;Pa\TcVÉ[[STZaPUcXVaÛZ
dceTRZ[X]VXT]eX[[P_ʪZTa
Fakta Orter med
gränshandel
Hasselfors Haga
5 st 115:Jordfräs att hyra 95:-/påbörjad tim.
Onsdag 19.00
”Himmel på jord”
Liselott Rehnstam, sång
Per-Olof Ewander, piano
]PccT]\T[[P][ÛaSPV^RW
bÛ]SPV_PbbPSTT]cYde_Ê
]ÉaT]Q^T]ST_ÊB^]]P
SP\\bVPcP]bdccXc_ÊP[cP
]T]\T]VÊccX]XWdbTcT]
Z^acbcd]S=Éa\P]]T]
Z^\dcXVT]d__cÉRZcTWP]
PccT]QÉaQPaSPc^aWPST
UÛabed]]XcUaÊ]P[cP]T]BT
KVIDINGE. =PccT]\T[[P]
Regionen ger gott betyg till
samarbete i palliativvården
aTaWPacX[[bP\\P]b\TSbYd
P]SaPZ^\\d]Ta^RWATVX^]
BZÊ]T[ÊcXcVaP]bZPST]_P[
[XPcXeP eÊaST] eÊaS X [XeTcb
b[dcbZTST4][XVcaTeXb^aTa]P
Ud]VTaPa Z^\\d]T]b bP\
PaQTcT \TS _P[[XPcXeP T]WT
cT]7T[bX]VQ^aV©]VT[W^[\
eÉ[BP\c[XVPPeZ^\\d]T]b
bÉabZX[SP Q^T]ST] bZP ]d
\TaP^RZbÊePaPP]b[dc]PcX[[
BeT]bZP?P[[XPcXeaTVXbcaTceX[
ZTc X]]TQÉa Pcc Z^\\d]T]
Pdc^\PcXbZcUÊabcPcXbcXZ^RW
d]STa[PV UÛa TVT]eÉaSTaX]V
^RWUÛaQÉccaX]VbPaQTcT]
3T]UÛaQÉccaX]Vb^\Z^\
BILLESHOLM. EXSTccXST]_Ê
Inbrottstjuv stal chipspåsar
Tre gånger i veckan WÉ\cPb
c^\QdaZPa]P UhaP VÊ]VTa
^\STcÉabc^aWT[VEXSePaYT
WÉ\c]X]V Q[Xa STc ÛeTa
" QdaZPa _[db T]
\É]VS U[PbZ^a eX[ZTc X]]T
QÉaPccSTU[TbcP_P]cQdaZPaX
Z^\\d]T] [É\]Pb cX[[ Ydbc
2XchVa^bb
1dcXZT] WPa ^RZbÊ \ÉaZc
PeT][XcTÛZ]X]VbTSP]_P]
cT]UÛaQdaZPa]PWÛYSTbcX[[
T] Za^]P <T] STc [É\]Pb
ÉeT]QdaZPab^\X]cTÉaV^S Högst snitt i landet]ÉaSTc
ZÉ]SP^RWSÉa\TSX]cTVTa VÉ[[TaPcc_P]cPWPSTBcaÛ\
]ÊV^] TabÉcc]X]V D]STa bcPSXUY^[3Éa_P]cPSTbWT[P
ÅSTORP. :^\\d]T]baTeXb^
Tjuv passade på i sommarnatten
Nypotatis, jordgubbar,
hallon, gurka, tomat
Plantmarknad med blandade sommarblommor
Ex: Petunia, isbegonia, pelargonia,
Mårbacka pelargon, gräs m.m.
Fredagar: Vedeldat stenugnsbakat bröd
Vi bakar och säljer våra goda bröd.
Säsongens sista bak 17/6 sedan åter till hösten
Tre presentbodar, mysig kaffestuga
med fyra sorters hembakat 65 kr.
Hemlagad äkta vaniljglass med bär.
Öppet alla veckans dagar kl 13-17 fram till 17/7
Midsommarafton kl 10-12, midsommardagen stängt!
Gårdsbutiken kl 8-18 hela sommaren självbetjäning.
Även grupper och bussar, annan tid efter överenskommelse
www.sannagarden.se 073-9952763 ( Även kortbetalning)
Vägbesk: I Kvidinge kör ca 2 km mot Starby, ligger bredvid växthusen.
Öppet: Mån-fre 10-18, lör 9-13
Tel 042-720 30
A24 Ängelholm
TISDAG 14 JUNI 2011
NYHETSCHEF: 0431-842 50 E-POST: [email protected]
KUNDTJÄNST: 0431-840 00
STADSPARKEN MÅNDAG 13.45
FRÅN VÅR TILL SOMMAR. Vårens penséer rensas bort.
Nu är det dags för sommarblommorna. I Stadsparkens
rabatt planteras det scabiosa japonica alpina, eller
alpvädd, som snart kommer att blomma i blått runt
hela dammen. Omkring 1 000 plantor behövs. Medan
Elisabeth Knutsson planterar och Mats Willner blandar jorden med sand så berättar Hanna-Marie Strandberg att de tidigare sommarblommorna nu på allt fler
ställen byts till perenner som står kvar över vintern
och blommar på nytt nästa år. Här i Stadsparken ska
vädden kompletteras med vårlökar som sätts i jorden i
höst.
Foto: ALINE LESSNER
Dagbarnvårdare får
vara kvar
Föräldrar i Rebbelberga lyckades med lobbyverksamheten
WFSLTBNIFUFOÊSLSJUJTLBUJMMWBEEFTFSTPNCSJTUBOEFLPNNVOBMJOGPSNBUJPO
Ingen av beslutsfattarna reagerade när
kommunstyrelsens arbetsutskott tog beslut
att ha målet att sänka kostnaderna för
att vårda gamla och sjuka. Men på hd.se
reagerade många läsare:
UÛabZ^[P<T]STcePaT]Êc
UP
VÉaSeXZd]STVÛaP^RWZP]
GÌ
VÛaPUaP\cX[[ Yd[XbÉVTaUÛa
bZ^[TbP\^aS]PaT 2PaX]P
6^ccbRWP[Z
<Xcc X b^\\PaT] É]SaPb
]É\[XVT] bZ^[[PVT] bÊ Pcc
Z^\\d]Ta]PX]cTUÊa[^ePcc
ÄNGELHOLM. 1Tb[dcTc Pcc P]eXbP T[[Ta T]b PZcXec Ta
[ÉVVP ]Ta SPVQPa]eÊaSPa QYdSP_[PcbW^bSPVQPa]eÊa
Vad__T]XATQQT[QTaVPcXSX SPaT^\UÛaÉ[SaPa]PdccahRZc v
VPaT X eÊaPb eÉRZcT ZaPUcXVP PccSTeX[[WPUÛabZ^[PcX[[bXcc
_a^cTbcTa W^b QTaÛaSP UÛa QPa]
É[SaPa 5[TaP \ÛcT] WÛ[[b
½Q
NST 5 maj. Barnunderlaget minskar i Rebbelberga men
\TS P]bePaXVP _Ê Z^\\d
]T]b^\UaP\UÛaP[[c_TZPST
föräldrarna kämpar för att ha dem kvar. Det är inte alla
barn som passar på förskola. På bilden från klippet Cecilia
_ÊPccSTcWT[cT]ZT[cUP]]b
Nilsson, Johan Erlandsson med tvååriga Salma och nyfödda
UÛaUÊQPa]X]bZaXe]PcX[[WÛb
cT]
Svante.
8QÛaYP]Pe\PYbPccTbT]
UÊX]U^a\PcX^]T]XV^ScXSbÉ eÊaSPa]P 3Tc Éa eXZcXVc Pcc
cXSbUaXbc~^\X]cTU[TaQPa]
VTaWP]
bh][XVVÛaPST\^RWSTcWPa
_[PRTaPcb X]^\ T] \Ê]PS
bZd[[TP[cTa]PcXeTcUÛabeX]]P
\P]X]cTVY^ac3ÉaWPaZ^\
^RWSTcaTSPVQPa]eÊaSPa]P
Under våren har UÛaÉ[SaP \d]T] Tcc P]bePa bÉVTa
QÛaYP Y^QQP _Ê Z^\\d]P[P
Vad__T] bcPacPc d__a^_ _Ê W^]
UÛabZ^[^aXbcÉ[[Tc
EPSQTchSTaSTcWÉaUÛaSX]
5PRTQ^^Z ^RW UÛabÛZc cP[P
\TSeÉ]]Ta^RWQTZP]cP^\ UP\X[Y.
För en tidbTSP]UXRZUÛaÉ[S
eTaZbP\WTcT] 3Tc cÉ]ZTa
~0cc X]cT QTWÛeP ePaP
aPa]P QTbZTS ^\ Pcc Vad_ I höst blirSTc\X]bcT[ePcX[[ ST U^acbÉccP \TS :Pa^[X]P ^a^[XVPUÛaePST]^\_[PRT
_T]Q[XaZePa3Tcb^\UÉ[[ST c^[eQPa]XRT]cad\Vad__T] 1a^abb^]\TST]S^ccTaW^b aX]V bZd[[T VÛaP \TS \X]
PeVÛaP]STcePaPcccaTUP\X[ 3TcÉa_ÊVaÉ]bT]\T]aÉRZ SPVQPa]eÊaSPaTWPSTVÉa]P S^ccTab cX[[Xc cX[[ edgT]eÉa[
YTab^\bc^SXUÛabZ^[TZÛTa TaÉ]SÊchRZTaUÛaeP[c]X]Vb bTcc T] bcÛaaT bc^[cWTc ÛeTa ST]]d]ÉaW^]caXebbÊQaP
QYÛSb^RWcPRZPSTYPcX[[PccX RWTUC^]h<dUXR
eTaZbP\WTcT]X©]VT[W^[\b =d W^__Pb eX QPaP Pcc STc
bcÉ[[Tc cP T] _[Pcb W^b SPV
~3Tc UX]]b X]VTc X]caTbbT Z^\\d]
Z^\\Ta[XcTU[TaQPa]
QPa]eÊaSPaT
UaÊ]_^[XcXZTa]PPcccPQ^acP[[P
~ D]STa bP\cP[T] d__
~=^a\P[c WPST eX TaQYd SPVQPa]eÊaSPaT ceÉac^\ cÉRZcTeXPccSTcUP]]b[dRZ^a Annsofie
SXc UÛabZ^[T_[Pcb _Ê BÛSaP >RWbZd[[TeXWP\]PXTcc[XZ X Zd]bZP_T] ^\ Wda X]]T Wieland
[email protected]
Dc\PaZT]XbcÉ[[TcTUcTab^\ ]P]ST[ÉVTUaP\ÛeTabÊbZPeX WÊ[[baXZ^RWQaTS_TSPV^VX annsofi
0431-842 29
UÛaÉ[SaPa]PXUÛabcPWP]SeP[c VT UÛaÉ[SaPa]P \ÛY[XVWTc Pcc ZT]UPZcXbZcÉaW^bSPVQPa]
X ”Hoppsan! Var det det vi
godkände? Det var det
j.........”
Kanotister hittade medvetslös kvinna
20-åring skallad på dansgolvet
ÄNGELHOLM. 4][XVcT]
_^[XbP]\É[P]bZPT]\P]
X!ÊabÊ[STa]]PccT]
\^c[ÛaSPVWPQ[XeXcbZP[
[PS_ÊSP]bV^[eTc_Ê
1PW]W^UQPaePaeXSQ[^S
eXcTd__bcÊcc4]!#ÊaXV
\P]Éa\XbbcÉ]ZcUÛa
\XbbWP]ST[3T]\Xbb
cÉ]ZcTWPaXbX]cdaP]
\É[cT]Pe^aS]X]VbePZ
cTa]P^RWWÉeSPaPcc
ST]]PSd]ZPcWP]bWd
edSXT]eÉVVceÊVÊ]VTa
... tekniska kontoret i
Ängelholm har gjort
entré på Facebook
och därmed också
på de sociala mediernas arena. Det
första – och hittills
enda – uppdateringen gjordes den 9 juni
klockan 15.21.
X TYCKT PÅ NÄTET
korren
X ”Kommer matleverans
av kyld mat för äldre att
införas? PRO protesterade
sommaren 2008 mot ett
sådant förslag. De samlade ihop drygt 1 300 namn
mot bytet till kyld mat”.
Dagbarnvårdarna i Rebbelberga räddas från
nedläggning. Föräldrarnas lobbyverksamhet
för att få ha kvar alternativet lyckades.
%BHCBSOWÌSEBSF QÌWÊHCPSU
­/(&-)0-.5Ûa]ÊVaPeTRZ
.ÌMOJO
,VOHTH
UPBMFUU
OJTLBL
OFSTJOB
NÌMBÚ
JTPNN
^a bTSP] UXRZ UÛaÉ[SaPa cX[[
T[ePQPa]XATQQT[QTaVPX]
U^a\PcX^]^\PccSTaPbQPa]
X[[WÛbcT]\ÊbcTÛeTaVÊUaÊ]
SPVQPa]eÊaSPaT cX[[ UÛabZ^
P
~3TcePaTccRW^RZQTbZTS
bÉVTa :Pa^[X]P 1a^abb^]
\P\\PcX[[B^UXP
8WT]]TbUP[[eÉgcTeP[TcPe
QPa]b^\b^aV UaP\ bTSP]
S^ccTa] T] [É]VaT cXS WPUc
beÊaXVWTcTa\TSP]_Pbb]X]V
UÛabZ^[T\X[YÛ]
~9PVWPaX]VT]cX]VT\^c
UÛabZ^[^aSTÉabÉZTacYÉccT
QaP<T]XeÊacUP[[_PbbPST
STcX]cTbÉVTaW^]
1PZVad]ST] cX[[ Pcc Z^\
\d]T]bÊVSTcb^\]ÛSeÉ]
SXVcPccPeeTRZ[PATQQT[QTa
VPb caT SPVQPa]eÊaSPaT ePa
T] UÛa [XcT] TUcTaUaÊVP] Pe
_[PcbTa]P
CX[[WÛbcT]UX]]b]X^QPa]
ZePa X eTaZbP\WTcT] ^RW
]VP]hPbcÊaYdbc]d_ÊZÛ
0ccSaP]TaP]cP[TcSPVQPa]
eÊaSPaT X Vad__T] VÊa X]cT
­/(&-)
b[PV_ÊT
:d]VbVÊ
cTa V^SZ
aPaT^RW
<T]\
ST \Ê[]
Z^]c^aT
]PbX]XcX
8 [ÛaS
aÉccPST
b^\bTS
cT]bXeS
=d \
]T]bUPb
9Û]bb^]
]X]VX]cT
~4UcT
QX[S[ÉaP
UaP\ cX[
bZPUÊeP
&OMJHU )
STc P[Sa
]X]VT]b
_Pa X WY
X]U[hcP]
~5Ûa
ST UÊa e
bcÉ\\P
WPa Ud]
P]SaP bc
ePSb^\
bÉVTaWP
4][XVc
"NCJUJPOFO
ÊSBUUIÌMMB
LWBSEFUTÌMÊOHF
WJLBO.FOWJTFS
FOUFOEFOTUJMMBUU
ZSLFUGÚSTWJOOFS
WT[[Ta TUcTab^\ ST cÉRZTa
d__ UÛa ePaP]SaP eXS bYdZ
S^\^RW[TSXVWTcTa
1Pa]^RWdcQX[S]X]VbUÛa
eP[c]X]VT]bRWTUC^]h<dUXR
bÉVTa Pcc \P] bcÊa X]UÛa T]
|\YdZ dcUPb]X]V| Pe P[cTa]P
”
Det fanns
luckor i kunskapen om hur
innehållsrik och
bred pedagogiken faktiskt är
hos dagbarnvårdarna.”
VI HÖRDE ATT ...
X ”I dag sköts 40 procent
av kommunens platser av
vårdbolag, kan man läsa.
Hur är det då med den administrativa organisationen, dvs enhetschefer,
verksamhetschefer, biståndshandläggare och
övrigt inom organisationen? Har man minskat
motsvarande procent där?
Troligtvis inte...”
Beason
angelholm
Redigering: Marie Johansson
X ”Att jobba effektivare på
golvet finns inte på kartan, i alla fall inte där jag
jobbar och vår chef säger
att hon går på knäna
överröst av arbete som de
var två om tidigare”.
X ”Långsiktigt säger kommunchefen klarar vi inte
av att betala vården på
samma sätt som i dag. Nä,
långsiktigt ska det försämras eller ska kostnader skjutas över på de
som har behoven av vårdboende eller hemtjänst”.
Usk
fd tjänsteman på Attendo C
ÄNGELHOLM. 4]\TSeTcb[Ûb
ZeX]]PWXccPSTbeXS $cXST]
_Ê\Ê]SPVT]PeceÊZP]^cXb
cTa7^][ÊVeXSÊZP]cT]XTcc
beÊacX[[VÉ]V[XVc ^\aÊST eXS
ETVTW^[\ 4UcTa Tcc bc^ac
aÉSS]X]Vb_ÊSaPVZd]STZeX]
]P] cPb ^\ WP]S ^RW caP]b
_^acTaPb \TS aÉSS]X]VbQÊc
^RWbTSP]P\Qd[P]bcX[[[P
bPaTccTc X 7T[bX]VQ^aV 3Ê
ePa W^] U^acUPaP]ST \TS
eTcb[ÛbT][XVcP\Qd[P]bbYdZ
bZÛcTabZP]_Ê_[Pcbb^\X]cT
eX[[T VÊ ]Éa\PaT X]]P] _Ê
ZeX]]P]b cX[[bcÊ]S dcP] QT
bZaTe STc b^\ |^Z[Pa bYdZ
S^\|
3Tc ePa <Pcb 9^WP]bb^]
^RW WP]b b^] 0]SaTPb 9^
WP]bb^] b^\ WXccPST ZeX]
]P]]ÉaSTePadcT^RWcTb
cPSTbX]ZP]^cXETVTÊ
WPSTÉeT]ceÊQÊcPa^RWUha
WYd[XV \^c^aRhZT[ cX[[ WYÉ[_
[É]VbST]RXaZPceÊZX[^\T
cTa [Ê]VP ÊbcaÉRZP b^\ VT
]^\bÛZcTb
~EX[TcPST_ÊQÊSPbXS^a
^\Ê]^RWWÛ[[Z^]cPZceXP
aPSX^ 3Tc ePa VP]bZP beÊa
cX[[VÉ]V[XVcTaaÉ]VbÊSTcePa
X]cT WT[c T]ZT[c QTaÉccPa
aÉSS]X]Vb[TSPaTC^]h?Tab
b^]
Räddningspersonal och polis på plats vid Vege å.
5ÛabcZaX]VZ[^RZP] $$
Foto: TOBIAS ANDERSSON
Zd]ST\P][^ZP[XbTaPZeX]
]P]b^\SÊU^acUPaP]STePa
~>\aÊSTcSÉaW^][ÊVePa QPZb T] QXc UÛa Pcc Zd]]P \TSeTcb[Ûb 8 ]d[ÉVTc WPa
aT]PeX[S\PaZT]7^]P]SP aX]VP
_^[XbT]X]VPhccTa[XVPaTd__
STb ^RW eX UÛabÛZcT UÊ [Xe X
VXUcTa^\ePSb^\WPaWÉ]c
WT]]T\T]STcVXRZX]cTbÊ Med hjälp av ZP]^cXbcTa]P
SÊ aX]VST eX ! QTaÉccPST VPebXVbTSP]Tccbc^acP]cP[ Anette Rantala
<Pcb 9^WP]bb^] b^\ X]cT _^[XbTaaÉSS]X]VbcYÉ]bc^RW [email protected]
WPSTcÉRZ]X]V_Ê\^QX[cT[T P\Qd[P]b_Tab^]P[ dc ^RW 0431-842 11
U^]T] dcP] UXRZ _PSS[P cX[[ bÛZcT TUcTa ZeX]]P] <P]
Ängelholm A25
TISDAG 14 JUNI 2011
DELADE ÅSIKTER. Meningarna går isär kring hur bra samspelet
mellan Storgatans cyklister och fotgängare fungerar. ”Det måste
finnas en bättre lösning”, säger BrittMarie Hansson (S).
Krav att cyklar leds på Storgatan
ÄNGELHOLM. Bc^aVPcP]\T[
[P]BZ^[VPcP]^RW9Éa]eÉVb
VPcP]ÉabTSP]]ÉbcP]cYdV^
ÊaVÊVPcP3TcX]]TQÉaPccRh
Z[XbcTaeXbbTa[XVT]UÊaUÉaSPb
WÉa ~ \T] QPaP X VÊ]VUPac
=ÊV^cb^\X]cTaXZcXVcUd]
VTaPa \T]Pa 1aXcc<PaXT
7P]bb^]B
~3TbT]PbcTÊaT]WPaP]
cP[Tc U^cVÉ]VPaT ÛZPc aTYÉ[c
_ÊVPcP]3TcWPaQ[XeXcUÛa
T]Pc\TSUPaPPccRhZ[P^RW b[PVÉ]bÊ[É]VT9PVX]bTaPcc
SÉaUÛa Q^aST \P] [TSP Rh STcbZd[[TePaPbeÊacPccUÛa
ZT[] VT]^\ VÊVPcP] bÉVTa QYdSPRhZ[P]STbÉVTaW^]
W^]
När NST gav bXV dc UÛa Pcc
BrittMarie HanssonWPaX]d UaÊVPU^cVÉ]VPaT[É]VbBc^a
[ÉVTc X]cT VÊcc eXSPaT \TS VPcP]cP[PSTU[TaP^\^[hRZ
UaÊVP] aT]c _^[XcXbZc \T] ^a ^abPZPST Pe ^UÛabXZcXVP
bÉVTaPccW^]Z^\\TaPcccP RhZ[XbcTa<T]PccbÉccPUX]V
d__ UaÊVP] \TS _PacXVad_ aTc _Ê ^[hRZ^a]Pb ^\UPcc
_T]
]X]V Éa beÊac CX[[ TgT\_T[
~9PVWPacheÉaaX]VTcUÛa ZÉ]]Ta0]]B^_WXT?Tabb^]
eXS©]VT[W^[\b_^[XbT]X]cT
cX[[]ÊVaP^[hRZbUP[[
~8]cTbÊWÉa_ÊaPZPa\
9PV\ÊbcTXbÊUP[[Z^[[Pd__
STcUPbcYPVZP]X]cT\X]]Pb
]ÊV^c <T] eX UÊa Yd QPaP
ZÉ]]TS^\^\^[hRZ^a]P^\
STc ShZTa d__ SXbZdbbX^]
bÉVTaW^]
8]cT WT[[Ta caPUXZRWTU
C^\\hFXQTaVbÉVTabXVWP
UÊcc]ÊVaPZ[PV^\Ê[
~6T]TaT[[c chRZTa YPV Pcc
STcUd]VTaPaQaP>RWUaÊVP]
ÉaePS\P]bZd[[TZd]]PVÛ
aP 3XbZdbbX^]T] WPa ShZc
d__cXSXVPaT^RWSÊZ^\eX
UaP\cX[[PccSTcX]cTÉa[É\_
[XVc P][ÉVVP T] RhZT[QP]P X
\XccT]TUcTab^\U^cVÉ]VPa
]P ^UcP Z^abPa eÉVT] 3Tc
bZd[[TQ[XÉ]]deÉaaTbÉVTa
WP]
<T]1aXcc<PaXT7P]bb^]
chRZTaÉ]SÊPccSTcÉaeXZcXVc
Pcc bZP_P SXbZdbbX^] ZaX]V
UaÊVP]
~3Tc \ÊbcT UX]]Pb T]
QÉccaT[Ûb]X]VCX[[TgT\_T[
:d[[PVPcP] X 7T[bX]VQ^aV
SÉaÉaSTcYdX]VT]b^\RhZ
[Pa3ÉaUd]VTaPaSTcQaP
Michael Hansson
[email protected]
0431-842 49
X BORDE MAN FÅ CYKLA PÅ STORGATAN? HAR DU VARIT MED OM NÅGON OLYCKA?
Ebon Uhlin, med
hunden Messi
– Jag leder själv
cykeln när jag har
den med mig. Nu
är det inte så
mycket, men på
helgerna är här
hemskt mycket
folk. När jag går
med hunden håller
jag honom precis
vid mina fötter så
att det inte ska ske
en olycka. Fast det
är hemskt att hålla på och förbjuda.
Det får vara upp
till var och en att
visa hänsyn. Kanske får man sätta
upp någon skylt.
– Nej, det har
jag nog aldrig varit. Fast jag har
hört talas om
olyckor.
Jytte Hoort
– Jag går ofta här, för bussen har ju blivit omdirigerad. Ungdomarna har en fantastisk fart ibland när de kommer med
cyklarna. Då blir det svårt för oss äldre.
– Jag har blivit påkörd två gånger. Då går jag ändå längs
husen, eftersom jag har svårt att gå på gatsten.
Emil Swan, med tvillingarna Boo och Minoo
– Nu på somrarna blir det mycket folk på gågatan. Jag tror
faktiskt det skulle vara en god idé om man inte fick cykla här.
Fast jag vet inte riktigt hur man skulle göra det. Kanske kunde
man ha en cykelbana.
– Nej, det har jag aldrig varit med om.
BrittMarie Hansson, oppositionsråd (S)
– Jag tar ofta själv Storgatan till och från jobbet. På sistone
har jag börjat leda cykeln. Jag tror att den bästa lösningen vore om cyklisterna ledde sina cyklar genom gatan.
– Jag har hört talas om olyckor och kan tänka mig att det
händer då och då.
Enkät: Per Kudo, text, Aline Lessner, foto.
A26 Landskrona
TISDAG 14 JUNI 2011
NYHETSCHEF: 0418-49 65 50 E-POST: [email protected]
KUNDTJÄNST: 0418-49 65 00
X HALLÅ DÄR
...Fredrik Hiller, regissör
som ska spela in skräckfilmen ”Zon 261” i Landskrona nästa sommar.
Kommer Landskronaborna se zombies på
gatorna?
~3TcZ^\\TaSTPQb^
[dcPccUÊVÛaP<X]SaÛ\
ÉaPccX]ÊVaPbRT]TaZd]
]PWPcdbT]bcPcXbcTab^\
Éai^\QXTb>RWSTcZP]
bZTZP]Q[XbÊYPVWPaaT
SP]UÊcc\Pbb^a\TS\TY[
UaÊ];P]SbZa^]PQ^ab^\
eX[[ ePaP \TS ChS[XVT]
UX]]b STc Tcc d__SÉ\c
i^\QXTQTW^e
Så det är bara att höra av
sig om en vill vara med?
~9PeXbbc1PaPVÊX]_Ê
WT\bXSP] i^]!% bT
^RW\TY[P
Varför har du valt just
Landskrona?
~0e U[TaP bZÉ[ CT\Pc
Éa UaÉ\[X]VbUXT]c[XVWTc
^RW Wda eX cT]STaPa Pcc
VÛaP\^]bcTaPeST\b^\
Éa ^bb UaÉ\\P]ST EPS
YPVeX[[VÛaPÉaPccP]eÉ]
SP ST] WÉa \^]bcTabYd
ZP] b^\ T] \TcPU^a UÛa
STccPEPaUÛa;P]SbZa^]P
SÊ.3TcÉaYdbcPST]b^\
WPa bc^a aT_aTbT]cPcX^]
Pe BeTaXVTST\^ZaPcTa
STcÉaX]caTbbP]c>RW2X
cPST[[TcÉaT]QaPbh\Q^[
UÛaP[[cSTcQhVVSTbYdUÛa
^\ZaX]V#ÊabTSP]UÛa
Pcc UÛabePaP ^bb \^c STc
UaÉ\\P]ST
Kommer allt spelas in
här?
~9PV W^__Pb STc 3Tc
Q[XaP[[cXSQaPZÉ]b[PPePcc
UX[\P_Ê_[Pcb3TcQTa^a
[XcT_ÊQdSVTc^RW^\eX
ZP]UÊ\TS^bbZ^\\d
]T]9PVWPaaTSP]UÊccT]
VaP]S c^da X WT[P bcP]
UaÊ]1^abcPWdbT]cX[[»b
Fredrik Hiller.
Foto: SCANPIX
cTa5ÛaW^__]X]VbeXbbZP
eXb]Pac]Ta^RWWP\ÛcT
\TSZ^\\d]T]
Du sa att det finns ett
uppdämt behov – zombiefilm är ju annars en
rätt hånad genre?
~9P 9PV bTa P[SaXV _Ê
bZaÉRZUX[\((_a^RT]cÉa
b^\_^aaUX[\bZXcbP\\P
bc^ahT[[TaZPaPZcÉaTaSTc
eXZcXVPÉab\PbZXVPTUUTZ
cTa 9PV Éa \Ta X]caTbbT
aPSPecT\PcXZT]9PVeX[[
cP T] ~ \TS aÉccP ~ QT
b_^ccPS VT]aT ^RW Uh[[P
ST]\TSX]]TWÊ[[EÉ]SP
d__^RW]Ta_ÊP[[c>RW
ZPbcP X] T] QaP]SUPRZ[P
\^cUaÉ\[X]VbUXT]c[XVWTc
Jonna Ingvarson
[email protected]
042-489 90 00
Fakta Zon 261
Vad: Skräckfilm i regi av
Fredrik Hiller.
Story: I Landskrona år
2013 råder det starka
motsättningar mellan olika kulturer. Ett skepp driver in i Landskrona hamn
och för med sig en zombiesmitta in i staden.
Premiär: Planeras till våren 2013.
Namnet: Syftar såklart på
Landskronas postnummer.
Cykeltjuv var
hembrännare
LANDSKRONA. 4] \P]
UÛSS (%$VaT_b^RWP]
WÛ[[bXUaTSPVbZeÉ[[\Xbb
cÉ]ZcUÛaRhZT[bcÛ[SWÉ
[TaX^RWWT\QaÉ]]X]V
<P]]T]ca^bWPbcd[Xc
RhZ[Pa^RWcPVXcWT\ST\
cX[[ bXV _Ê ?X[VPcP] X
;P]SbZa^]P 2hZ[Pa]P
WPa WP] bTSP] UÛabÛZc
bÉ[YP_Ê1[^RZTc
?^[XbT]VY^aSTbT]c_Ê
UaTSPVbZeÉ[[T] T] Wdb
aP]]bPZP] W^b \P]]T]
^RWWXccPSTSÊTccP]cP[~
^ZÉ]cTgPZcWda\Ê]VP~
RhZ[Pa WT\\P W^b W^
]^\ 5haP Pe RhZ[Pa]P
Zd]ST_^[XbT]SXaTZcWXc
cPaÉcc\ÉcXVPÉVPaTcX[[
EXSWdbaP]]bPZP]WXc
cPST_^[XbT]ÉeT]Qa^ccb
eTaZchVbP\cd__Z[X__cP
RhZT[^RWWÉ]V[Êb
<T] _^[XbT] WXccPST
U[TaUh]S8Tccdcah\\T
UP]]\P]ÉeT]T]WT\
QaÉ]]X]VbP__PaPc ^RW
P]SaP STcP[YTa UÛa P[Z^
W^[cX[[eTaZ]X]V 8 WT\
QaÉ]]X]VbP__PaPcT]
UP]]beÉcbZP_^[XbT]ca^a
Éa P[Z^W^[ <P]]T] Éa
SÉaUÛaUÛadc^\bcÛ[S^RW
WÉ[TaX ÉeT] \XbbcÉ]Zc
UÛa Qa^cc \^c P[Z^W^[[P
VT]
Mikael Brandt
JACK NICHOLSON VAR EN BLUFF
Skåne A10
Redigering: Marie Sahlén
Studentskylt
kan vara
barnporrbrott
UXbZQX[Sb^\WP]T[[TaW^]
QTaTccbXV cX[[VÊ]VcX[[SÛ\b
Fakta Barnpornografi
UÛa QPa]_^a]^VaPUXQa^cc cX[[
UÉ]VT[bT X WÛVbc ceÊ Êa 9PV
Den har begått barnpornoX Innehar en pornografisk
ZP] X]cT bÉVP ^\ ST] b^\
grafibrott som:
bild av barn.
X Straffet för barnpornograX Skildrar barn i pornograeXbPcd__ST]SÉaQX[ST]_Ê
fisk bild.
fibrott är fängelse i högst två
bcdST]cT]^\STcUP[[Tad]
X Sprider, överlåter, upplåSTaSTUX]XcX^]T]|QTaTccbXV
år eller böter. Om brottet är
ringa är straffet fängelse i
LANDSKRONA. =dÉabcdST]c ter, förevisar eller på annat
cX[[VÊ]VcX[[|<P]UÊaVÛaPT]
högst sex månader. Grovt
dcb[É__T] cX[[ bcÛabcP ST[T] sätt gör en pornografisk bild
bZÉ[XVWTcbQTSÛ\]X]V WT[c
barnpornografibrott ger
ÛeTa^RWWd]SaPcP[bbcdST] av barn tillgänglig för någon
T]ZT[c
fängelse i lägst sex månader
cTaX;P]SbZa^]P^RWÛeaXVP annan.
7Pa Sd WÛac cP[Pb ^\ T]
=^aSeÉbcbZÊ]T WPa QÛaYPc X Förvärvar eller bjuder ut
och högst sex år.
[XZ]P]ST_^[XbP]\É[P].
Y^QQPÉa[TSXVPT[[TaUd]ST en pornografisk bild av barn.
X Digitaliserade tecknade
~=TY]TYX]cTP[[b0ccQT
X Förmedlar kontakter meloch animerade bilder och filaPaÛeTaUaP\cXST]
caPZcP T] QX[S WPa cXSXVPaT
WT[[Ta X]cT P]bTccb ePaP Tcc
mer som skildrar barn i por3TU[TbcPbcdST]cTa\ÛccTb lan köpare och säljare av
nografiska sammanhang är
]ÉaSTb_aP]VdcUÛaPccVaP pornografiska bilder av barn
Qa^cc
att betrakta som barnpornocd[TaPbPebX]UP\X[Y^RWeÉ] eller vidtar någon annan lik>RWPcceXbPd__T]bÊSP]
grafi.
]Ta ÉeT] Pe bcdST]cbZh[cPa nande åtgärd som syftar till
QX[S.
Källa: Polisen
\TSU^c^VaPUXTaPeST\bYÉ[ att främja handel med såda~3Tc bZd[[T Zd]]P ePaP
ePb^\b\ÊX]cTbÉ[[P]]PZ na bilder.
Pccb_aXSPd__[ÊcPT[[TaUÛaT
]PbXccP]STXTccQPSZPaT[[Ta
eXbP QPa]_^a]^VaPUXbZ QX[S
_ÊT]UX[c
1X[ST] eXbPST T] bcdST]c
~EX UÊa bT ePS STc Z^\ T[[Ta _Ê P]]Pc bÉcc VÛaP bÊ
<T]T]QX[S_ÊTcc]PZTc b^\ [XcTc QPa] ]PZT] \TS \TaPcc[TSPUaP\cX[[9PVeX[[ SP]QX[ScX[[VÉ]V[XVUÛa]ÊV^]
QPa]WPaeÉRZcP]bcÛcW^bT] bÉaPST QT] <hRZTc _a^e^ X]cTUÛaTVaX_PÉaT]STcTUcTa P]]P]<T]YPVWPaX]cTWÛac
;P]SbZa^]PQ^ 8 bP\QP]S ZPcXec^RW^[É\_[XVcchRZcT b^\\P]TeT]cdT[[cZ^\\Ta cP[Pb^\]ÊV^c[XZ]P]ST^RW
\TSTccPebcdST]cUXaP]ST]P P]\É[PaT] TUcTab^\ STc Pcc_aÛePSTcXS^\bc^[
eX[[X]cTUÛaTVaX_PTeT]cdT[[P
c^V;P]SbZa^]PQ^]Z^]cPZc UP]]b \Ê]VP QPa] b^\ QT
1TWÛebSTcTccd__bÊc]Éa Z^\\P]STQTb[dcEXUÊaPe
\TS T] _^[Xb_Pcad[[ UÛa Pcc eXcc]PSTcX[[bcÉ[[]X]VT]
STc WP]S[Pa ^\ QPa]_^a]^ ePZcP\T]ePSYPVZÉ]]TacX[[
VÛaP T] P]\É[P] ^\ QPa]
VaPUXQa^cc.
UX]]bSTcX]VT]_aPgXb
_^a]^VaPUXQa^cc |SÊ WP] Åklagare7P]bªZTbb^]eXS
~3Tc Éa [XcT [daXVc TUcTa
b^\WÛ[[bZh[cT]X]]TWPUc ÊZ[PVPaZP\\PaT]X7T[bX]V b^\\P]É]SaPSTX[PVT] Mikael
T]bZh[cb^\eXbPSTTccQPa]X Q^aV bÉVTa Pcc WP] X]cT eX[[ Yd[XUÛaaPÊaTc=d\TaPbcÊa Brandt
T] _^a]^VaPUXbZ bcÉ[[]X]V| UÛaTVaX_P T] TeT]cdT[[ dc STcPccST]b^\X]]TWPaT[[Ta [email protected]
0418-49 65 55
b^\STcbcÊaXP]\É[P]
aTS]X]V
QTcaPZcPaT]QPa]_^a]^VaP
En studentskylt med
bilden av ett naket litet
barn – barnpornografi,
menar en Landskronabo som gjort en polisanmälan.
Långt fängelsestraff
för flera personrån
Det blev ett långt fängelsestraff för den unga
Landskronabo som
begått flera personrån
i Lund och Helsingborg.
Kamraten som var med
ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning
LANDSKRONA. 4] XSPV !"
ÊaXV ;P]SbZa^]PQ^ WPa
SÛ\cb cX[[ UhaP Êab UÉ]VT[bT
UÛaPccd]STaeX]cTa]VT]^\
UÛacU[TaP_Tab^]aÊ]\TSX]
b[PVPeQÊSTeÊ[S^RWSÛSb
W^cAÊ]T]WPaWP]VT]^\
UÛac cX[[bP\\P]b \TS T]
!%ÊaXV ZP\aPc ^RZbÊ WP]
Q^bPcc X ;P]SbZa^]P 7P]
SÛ\b ÉeT] UÛa QTSaÉVTaX
Z^__[PSTcX[[_Tab^]aÊ]T]
De båda männen harTaZÉ]c
U[TaPPeVÉa]X]VPa]P
3^\T]^\UPccPaT[eP_Ta
b^]aÊ]b^\P[[PVT]^\UÛacb
T][XVc]ÉbcP]bP\\P\Û]b
cTa 3Tc UÛabcP aÊ]Tc !"
ÊaX]VT]]dSÛ\bUÛaQTVXRZ
WP] cX[[bP\\P]b \TS bX]
ZP\aPc !& ]^eT\QTa UÛaaP
ÊaTc
23-åringen har d__VTcc Pcc
STQTWÛeST_T]VPa^RWQT
VPe bXV cX[[ ;d]S BT]c _Ê
ZeÉ[[T] UXRZ ST X RT]caP[P
;d]S bh] _Ê T] ZX[[T 3T
bcP]]PSTQX[T]STUÉaSPSTbX
^RWQTVÉaSTPccUÊ[Ê]PWP]b
\^QX[cT[TU^]
=Éa WP] c^V UaP\ cT[TU^
]T]b[Tc!"ÊaX]VT]ST]XUaÊ]
W^]^\3TQÊSP[TcPST^RZ
bÊ XVT]^\ WP]b YPRZP ^RW
^UUaTcUXRZ^RZbÊTcc_Pab[PVX
P]bXZcTc3T_[^RZPSTcX[[bXV
Tcc QP]ZZ^ac ^RW ceX]VPST
W^]^\PccPeb[ÛYPZ^ST]cX[[
Z^acTc 3Tbbdc^\ ceX]VPST
STW^]^\Pcc[É\]PXUaÊ]bXV
bX]2P]PSP6^^bTYPRZP
4UcTaÊc _[^RZPST ST dc
SahVc $Za^]^aUaÊ]^UU
aTcbZ^]c^
^RW Zd]ST _[^RZP dc _T]V
Pa]P
Ett par veckor bT]PaTb[^VST
QÊSPcX[[É]]dT]VÊ]V\^c
T]_Tab^]X;d]SCX[[eÉVP
VÊ]VbbÉccTc ePa [XZPacPc STc
cXSXVPaT aÊ]Tc <T] ST]]P
VÊ]Vd__VPe^UUaTcT]UT[PZ
cXVZ^S^RWVÉa]X]Vb\É]]T]
UXRZ SÉaUÛa X]cT dc ]ÊVaP
_T]VPa
=Éa ST bT]PaT QTVXRZ hc
cTa[XVPaT aÊ] X ;d]S bP\c X
7T[bX]VQ^aV bÊV ST QÊSP
cX[[ Pcc UÛabÉZaP bXV ^\ Pcc
^UUaTc dc[É\]PST ST] aÉccP
Z^ST]
!"ÊaX]VT][ÊcbPSTbaX]VP
TcccT[TU^]bP\cP[UÛaPccZ^]
ca^[[TaPZ^ST]4UcTabP\cP
[TcbPSTWP]PccZ^ST]ePaUT[
^RWUÛaPccUÊST]aÉccPZ^ST]
W^cPSTWP]T[[Tab[^V^UUaTc
\TS Z]hc]Éebb[PV 8 ]ÊVaP
UP[[eXUcPSTWP]\TST]_Xbc^[
^RWW^cPSTPccbZYdcPbXcc^U
UTa>UcPbcUXRZSTSÊZ^ST]
Med hjälp av Q[P]S P]]Pc
ÛeTaePZ]X]VbQX[STaUaÊ]]Éa
ST QÊSP VÉa]X]Vb\É]]T]
_[^RZPST dc _T]VPa UaÊ]
Z^]cP]cPdc^\PcTaZd]STST
XST]cXUXTaPb ^RW Z^ac TUcTa
STc bXbcP aÊ]Tc X QÛaYP] Pe
\Pab X Êa Zd]ST ST VaX_Pb
^RWbT]PaTWÉZcPb
!"ÊaX]VT]b^\TaZÉ]cST
\TbcPb^\[ÉVVbW^]^\cX[[
[PbcSÛ\bcX[[UhaPÊabUÉ]V
T[bT \TSP] !%ÊaX]VT] UÊa
eÉ]cP _Ê bX] S^\ TUcTab^\
WP] UÛabc bZP VT]^\VÊ T]
aÉccb_bhZXPcaXbZ d]STabÛZ
]X]V3TbZP^RZbÊQTcP[PTcc
WÛVc bZPSTbcÊ]SbQT[^__
]Éa\PaT"Za^]^acX[[
STT]bZX[SP^UUaT]^RWcX[[ST
QP]ZTaSÉa_T]VPa_[^RZPcb
dc
Mikael Brandt
Landskrona A27
TISDAG 14 JUNI 2011
”Det här är mitt andningshål”
Simon Wetterling har
bott i Landskrona i
snart två år. Men han
har alltid spenderat
större delen av tiden
i Lund – och så lär det
fortsätta. I sommar tar
han över ordförandeskapet för Lunds universitets studentkårer.
X TISDAGSGÄSTEN
LANDSKRONA. 3TcÉaT]ÛSb
[XV [ÉVT]WTc EÉVVPa]P Éa
ZP[PbZ^Wh[[P]c^\WPccWh[
[P] c^\ 3T] T]SP X]aTS
]X]VT] X ZÛZTc Éa Tcc _PZTc
U[X]V^a [XcT _PbcP T] 8ZTP
ZPcP[^V ^RW Tcc aTZ[P\Q[PS
UaÊ]8RP3ÛaaT]X]cX[[b^e
ad\\TcÉabcÉ]VS
~9PV WP]] P[SaXV bcÉSP
SÉabÊYPVbcÉ]VSTcX[[
BX\^] FTccTa[X]V Éa
;P]SbZa^]PQ^bTSP]WÛbcT]
!( 7Éa WPa WP] bX] TccP
_Ê #! ZePSaPc\TcTa WÉa
b^eTaWP]^\ZeÉ[[Pa]P^RW
WÉacX[[QaX]VPaWP]bX]PWT[
VTa <T] ]Éa \P] _aPcPa
\TSW^]^\[ÊcTaWP]Z]P_
_Pbcb^\T];P]SbZa^]PQ^
B^\ _Ê UaÊVP] ^\ ePS
ZePacTaTcSÉaWP]Q^aWTcTa)
~9PVQadZPabÉVP|\T[[P]
RT]cad\^RWbcPcX^]T]|
4[[Ta_ÊUaÊVP]^\Wdad
eXSPWP]QTbÛZcET])
~9PVbZPVÛaPSTcXb^\
\Pa X]]P] YPV U[hccPa 9PV
WPaWÛac^\]ÊV^]b^acb\d
bTd\SÉa
Simon Wetterling Peb[dcPaX
SPVPa]PbXccP]SaPÊa_ÊZP]
SXSPc_a^VaP\\TcXTZ^]^\X
eXS ;d]Sb d]XeTabXcTc 5Ûa
ceÊeTRZ^abTSP]eP[STbWP]
cX[[ ^aSUÛaP]ST UÛa ;d]Sb
d]XeTabXcTcb bcdST]cZÊaTa
;db
<TSbX]P!ÊaQ[XaWP]^a
VP]XbPcX^]T]bh]VbcT^aSUÛ
aP]ST]ÊV^]bX]
~EPaUÛaSTeP[ST\XV.3Tc
UÊa Sd UaÊVP ST\ ^\ <T]
^\YPVbZd[[TVXbbPbÊÉaSTc
UÛa Pcc YPV Éa SaXeT] ©eT]
^\ YPV Éa eÉ[SXVc d]V bÊ Éa
YPV]hUXZT]>\YPVbcÛcTa_Ê
]ÊV^cYPVX]cTZÉ]]TacX[[bÊ
cPa YPV aTSP _Ê P[[c ^\ STc
bÉVTaWP]
Lus är bP\[X]Vb^aVP]Tc UÛa
ST^[XZPbcdST]cZÊaTa]PeXS
;d]Sb d]XeTabXcTc >aSUÛ
aP]STbZP_Tc X]]TQÉa Tcc
bc^acP]bePa)BX\^]FTccTa
[X]V Q[Xa cX[[bP\\P]b \TS
eXRT ^aSUÛaP]ST 4\\P
;Yd]V\PaZ UÛaTcaÉSPaT UÛa
^\ZaX]V#&bcdST]cTa
~D]XeTabXcTcTcÉaT]eÉ[
SXVcbc^a^RWWXTaPaZXbZ^a
VP]XbPcX^]<Ê]VPb^\T]
VPVTaPa bXV caÛcc]Pa UÛa Pcc
P[[cVÊabÊ[Ê]VbP\c
5PbcÉ]WP]TVT]c[XVT]X]cT
caÉSTa X cYÉ]bc UÛaaÉ] ST] Yd[XWPaUÛaQTaTST[bTa]PaT
SP] QÛaYPc 3Tc Éa bP\cP[
\TS ST ]dePaP]ST ^aSUÛ
aP]ST]P~^RWT]\PbbPX]
ca^SdZcX^]Ta
~9PVWPacaÉUUPcaTZc^a?Ta
4aXZbb^]]ÊVaPVÊ]VTa7P]
ÉaT]caTe[XV\P]
?Ê UaÊVP] ^\ ePS BX\^]
Simon Wetterlings lägenhet är sparsmakat inredd. ”Jag är fruktansvärt dåligt på att inreda”,
säger han.
Foto: PER KUDO
Fakta Simon Wetterling
Ålder: 20 år
Aktuell: Tar över ordförandeskapet för Lunds universitets studentkårer (Lus) tillsammans med vice ordförande Emma Ljungmark.
Familj: Mamma i Växjö, pappa i Västerås, storebror i Linköping.
Pluggar: Kandidatprogram
i ekonomi.
Favoritartist: Robyn.
Favoritfilm: Jurassic park.
Favoritförfattare: Stephen
King och Dan Brown.
Drömmer om: ”Att jobba för
en stor internationell organisation som Världsbanken eller FN. Någonstans där hela
världen är ens arbetsplats.”
BYÉ[eeÉgcTWP]d__XEÉb
cTaÊb7P]bÉVTaPccWP]b^\
_^YZTePa|[X[[VP\\P[|^RW
[XZP\hRZTceÉ]\TS[ÉaPa]P
b^\\TST[TeTa]P?ÊVh\
]PbXTc [ÉbcT WP] bP\WÉ[[T
\TS TZ^]^\XbZ X]aXZc]X]V
_Ê?a^RXeXcPbXEÉgYÛ
Det var aldrig\T]X]VT]Pcc
WP] bZd[[T WP\]P X ;P]Sb
Za^]P
~=ÉaYPVZ^\X]_ÊZP]SX
FTccTa[X]V Z^\\Ta Pcc
~<Ta [ÉaPa[TSS cXS 7T[ SPc_a^VaP\\Tc X TZ^]^\X
ZÉ\_P UÛa b^\ ^aSUÛaP]ST cXSbbcdSXTabZPePaP_ÊWT[cXS WÛbcT] !( bÛZcT YPV T]
bÉVTaWP])
1^bcPSbQaXbcT]\ÊbcT[ÛbPb
\PbbPQ^bcÉSTaX;d]S\T]
UXRZX]VTc]P__BTSP]WXccP
STYPVT]P]]^]b^\T][É
VT]WTc X ;P]SbZa^]P _Ê
Q[^RZTc^RWbÊVPccSTcX]cT
ePabÉabZX[c[Ê]VcUaÊ];d]S
BX\^] FTccTa[X]V bÉVTa
PccWT[PWP]bb^RXP[P[XeUX]]b
X;d]S7P]WPaP[SaXVWPUc
QTbÛZ Pe ]ÊVaP Z^\_XbPa X
bX] [ÉVT]WTc X ;P]SbZa^]P
7P]ZÉ]]TaTVT]c[XVT]X]cT
]ÊV^] WÉa BÊ Wda bcÊa WP]
dc.
CYPYdbcSÉaUÛa
~3Tc WÉa Éa \Xcc P]S
]X]VbWÊ[7ÉaÉaYPVP]^]h\
9PVWPabÊ\hRZTc_ÊVÊ]VX
;d]S bÊ ]Éa YPV Éa WÉa ZP]
YPVZ^__[PPe
<T]X]^\Z^acU[hccPaBX
\^] FTccTa[X]V cX[[ ;d]S
ca^cbP[[c
~9PV [hRZPSTb WXccP Tcc
ad\ _Ê Tcc Z^[[TZcXe 3Tc
ZÉ]STbb^\PccSTcQTWÛeSTb
_ÊVad]SPeSTc]hPY^QQTc
bÉVTaWP]
Per
Kudo
[email protected]
042-489 00 00
TISDAG 14 JUNI 2011
Har du blivit utsatt för brott?
Ska du vittna i tingsrätten?
Delta
gratis!
Ring brottsofferjouren
042 - 13 37 00
0431- 143 00
0418-43 61 71
Helsingborg
Bjuv
Höganäs
Ängelholm, Båstad,
Klippan, Åstorp,
Örkelljunga
Landskrona
Svalöv
Sommarens roligaste
äventyr för familjen!
Körkonsert
En helt ny upplevelse där både barn och
vuxna har roligt och tävlar om fina priser.
Uruppförande av
Thomas Caplins
körverk med
Helsingborgs
Vokalensemble
och Öresunds
Kammarkör.
Välj bland populära och spännande besöksmål
i Köpenhamn och Nordsjälland.
Svara på frågor och ha möjligheten att vinna fina priser.
14 & 21
augusti
Gå en dag
eller båda
Specialpris på överfarten med Öresundsbron och Scandlines.
Avsluta dagen på Bakken, Danmarks äldsta och roligaste nöjespark.
Dirigent:
Thomas Caplin.
Rabatt på åkband på Bakken.
Var/när: Den Gode Herdens kyrka,
Blåkullagatan Helsingborg 15 juni kl 19.30
Foto: Barbro Hallin
Med HDpasset: 120 kr (ord 160 kr).
Biljetter säljs direkt vid entrén från kl 18.30
Mer info: hbgvok.se
Läs mer och anmäl er på www.henka.se
SOLSTING PÅ COLORAMA VÄLA!
VÄGGDEKOR/KLISTERMÄRKE
KVALITETSPENSELSET
69:-
BILLIGARE HAR
DET ALDRIG VARIT!
ULTIMATE
ALCRO BESTÅ
r
Demidekk 10 lite
r
gäller alla kulöre
1.823:6
Gäller 11/6-18/
COLORAMA VÄLA
Kanongatan 155 • 042 - 20 43 70
Öppet: Vardagar 10-18 Lördagar 10-15
vit 10 liter
Endast
på
Colorama
Väla
1.500:7
Gäller 11/6-11/
Kan ej kombineras med andra erbjudande och rabattkort.
För målade eller tapetserade väggar.
Avlägsnas utan skador på vägg och tapet.
TISDAG
14 JUNI 2011
vecka 24
Ishockey. Röglevinst utanför rinken B4
Handboll. OV-pusslet är nästan klart B7
4 1035
FOTBOLL. <Ê]VP ePa UÛaeÊ
]PSTÛeTaPcc2^]]h:Pa[b
b^]eP[STPcc_[PRTaP[P]Sb
[PVbP]UP[[PaT] 0[TgP]STa
6Ta]Sc_ÊQÉ]ZT]XWT\\P
\PcRWT]\^c6PXb
~3TcÉaP[SaXVZd[PccbXccP
_ÊQÉ]ZT]3TcÉacaÉ]PaT]
b^\QTbcÉ\\TabP0[TgP]
STa6Ta]ScbYÉ[eSXaTZcTUcTa
~ \PcRWT]
0[TgP]STa6Ta]ScÉaahZ
cT]Pb \P] ^RW \Ê]VP ca^a
PccWP][É\]Pa785XPdVdbcX
0VT]cTa]PÉaU[XcXVPQTbÛZP
aT^RWXVÊabPccaT_aTbT]cP]
cTa UaÊ] 7^[[P]S 1T[VXT]
CdaZXTc ^RW ChbZ[P]S _Ê
>[h\_XP
B
MARJAN SVAB:
”Transferfönstret, ja. Där har
ni nästa stora och fula fara
som lurar runt hörnet.” B2
)&-4*/(#03(4%"(#-"%/03%7­453"4,¯/&45*%/*/("3
-"/%4,30/"1045&/
”Det är en speciell situation”, säger HIF:s
sportchef Jesper Jansson om att Alexander
Gerndt bänkades mot
Gais.
HD.SE
Agenterna
spejade förgäves
De fick barabT!\X]dcTaPe
!#ÊaX]VT]ST]WÉaVÊ]VT]
6Ta]Sc QXSa^V cX[[ Pcc ÛZP
cT\_^cXP]UP[[bb_T[Tc\T]
WP]Z^\P[SaXVaXZcXVc]ÉaP
\Ê[TcST]WÉaVÊ]VT]
9Tb_Ta9P]bb^]b_^acRWTU
X 785 bÉVTa bÊ WÉa ^\ Pcc
6Ta]ScWP\]Pc_ÊQÉ]ZT]
~3TcÉaT]b_TRXT[[bXcdP
cX^]PccbÉccPW^]^\_ÊQÉ]
ZT]^RWXSTbbPcXSTa3TcÉa
Z[PacSTcÉab_TRXT[[c3Tcch
STa Yd _Ê Pcc eX WPa T] QaP
cad__
©aSTc]ÊV^cSd_aPcPa\TS
caÉ]Pa]P^\.
~=TYSTcÉaSTcX]cT
EPSchRZTaSdSÊ.
~3T cPa dc STc [PVTc ST
chRZTaÉaQÉbcUÛaSPVT]
©aSTcZ^]bcXVcchRZTaSd.
~=ÉSTÉa_ÊcaÉ]X]VPa]P
ePaYTSPV<T]eXbbcSTcÉa
[XcTb_TRXT[[c<T]eXeX[[WP
Z^]ZdaaT]b _Ê ePaYT _[Pcb
9d \Ta Z^]ZdaaT]b eX WPa
STbc^ QÉccaT Q[Xa eX 1ÊST
Z[dQQT]^RWb_T[Pa]P
7da_ÊeTaZPaSTccPdcbXZ
cTa]PUÛaPccWP]UÛabeX]]Ta.
~ 3Tc ZP] _ÊeTaZP 3Tc
ZP] Yd ePaP Z[dQQPa b^\
Z^\\Ta UÛa Pcc bT W^]^\
^RWbÊbXccTaWP]_ÊQÉ]ZT]
DcVÊaSdUaÊ]PccWP]b_T
[Pa]ÉbcP\PcRW.
~3TcUÊaSdcP\TScaÉ
]Pa]P
Torbjörn Dencker
Redigering: Magnus Ransheim
[email protected]
Tel 042-489 92 10
Gais Richard Ekunde stjälper HIF:s Alexander Gerndt över ända. Gerndt fick bara spela 20 minuter i matchen.
Foto: BRITT-MARI OLSSON
En bra dag på jobbet börjar...
Vi hjälper dig gärna prova ut arbetsskor och fotinlägg.
Välkommen till Fot & Sko Specialisten!
...nerifrån!
Hälsovägen 1, Helsingborg
www.fotsko.se
B2 Sport
TISDAG 14 JUNI 2011
Redigering: Magnus Ransheim
X ÄNNU EN MISSRÄKNING MOT GAIS
14 Hur reder HIF
Gerndt-soppan?
JUNI
SPORTCHEF: Lasse Mauritzson
042-489 93 50
REDAKTION: 042-489 90 30
E-post: [email protected]
JAG REKOMMENDERAR:
Danmark–Vitryssland
U21, EM-slutspel, gruppspel
Dansk TV2, kl 20.45 (sändningen
startar kl 20)
X Det vore vis-
serligen trevligare att vara på
plats i Århus,
men för oss
som inte har
den möjligheten storsatsar
dansk tv på pågående EM-slutspel.
De som följde turneringen när
den gick i Sverige minns att matcherna var rätt häftiga upplevelser. Några av spelarna på plats i
Danmark har redan stjärnstatus,
andra har potential att bli morgondagens namn på allas läppar.
Marjan Svab
I DAG hd.se/sport
ISHOCKEY: Fick bröderna Sedin
lyfta bucklan med sitt Vancouver
i natt? Se hur det gick i den sjätte
matchen mot Boston.
BLOGG: Läs de senaste inläggen
på hd.se/sportbloggen.
X
WEBBFRÅGAN
Förlust i fjol och bara oavgjort i år,
varför har HIF så svårt mot Gais
hemma på Olympia? Gå in på
hd.se/sport och svara.
X
GÅRDAGENS FRÅGA
Vad ser du mest fram emot i sommar? Ställningen då 215 personer
svarat, fördelning i procent:
Damfotbolls-VM
9
HIF i Europa league-kval
46
Tennisveckorna i Båstad
4
Falsterbo horse show
2
Friidrotts-VM
8
Britsh Open i golf
4
Åhus beachhandboll
2
Att få sola och bada
26
KLIPPT FÖR DJURGÅRDEN.
Svenska fotbollförbundet har anmält Djurgården för att gräset på
Stockholms stadion var klippt på
fel sätt i matchen mot Elfsborg
den 26 maj. Enligt SvFF ska planerna klippas med fem meter
långa, raka streck.
– Vi valde att klippa gräset i cirklar och inte i raka linjer. Jag har
aldrig under min tid i Djurgården
sett delegaterna eller linjedomarna
gå och mäta hur långa strecken är,
säger Mats Jonsson, evenemangsansvarig i Djurgården. TT
Rasmus Jönssons huvud och
May Mahlangus slit. Viktigt,
viktigt.
Men den viktigaste spelaren den
närmaste tiden står utanför
laget.
Alexander Gerndt? Nä, sportchefen Jesper Jansson!
MATTIAS LINDSTRÖM GAV6PXbZ^\_XbPa
UaÊ]UÛaaT]WYÉac[XVZaP\XbP\QP]S
\TSb_T[Pa_aTbT]cPcX^]T]785_dQ[X
ZT]VPebX]VP\[TWYÉ[cT0[ePa^BP]c^b
TccbdQcX[c^RWePa\ceÉ[Z^\]P]ST]Éa
WP]W^__PSTX]EÉ[SXVcePRZTacP[[c
XW^_
<T]UÛaT]Vd[SZP]SXSPc[daPabcÉ]
SXVcUd[PUPa^aad]cWÛa]Tc3TcVÊa
P[SaXVPccb[ÊbXVcX[[a^cP]TaVPaST]
5Pa^a]PQTWÛeTaX]cTT]bWP]S[P^\
PccbcÉ[[Pb\^cTccWT[cPVVPc^RWb\Pac
b_T[P]ST6PXb
ªcTaZ^\\TacX[[\PcRWT]9Û]bb^]
^RW<PW[P]Vd^RW9P]bb^]
5ÛabchccTa[XVPaTT]]hRZT[UXVda
0[TgP]STa6Ta]Sc
>RWSTcWÉaWPaaTSP]Q[XeXcT]
Z[d\_bdaSTVb^\WP\]PcXb_^acRWT
UT]9Tb_Ta9P]bb^]bZ]É^RWb^\WP]
\ÊbcTWP]cTaPePabP\c^RWUÛabcÊ]SXVc
UaÊ]^RW\TS]d
”
Trycket
på HIF
kommer
att öka,
och det
inte bara
från agenten och
spelaren.”
Krönika:
Marjan
Svab
[email protected]
042-489 90 35
SJÄLVKLART KAN EN[PVdccPV]X]VSXb
ZdcTaPbcX[[bZ^a]PVÊaWT\^RWZ^\
\TacX[[QPZPcX[[WPVT]\T]T]caÉ]P
aTbUd]SP\T]cP[PaÉccÉaPcccPdcSTc
[PVWP]ca^a_Ê^PebTccb_T[PaT]b
]P\]^RWdcP]PccPVT]cTabchaT[bTa
T[[Tab_^acRWTUTa[ÉVVTabXVX3T]SP
VT]caÉ]PaT]X]cTWPaSTc\P]SPcTc
[É]VaTaXbZTaPaTcc[PVPccX\_[^STaP
8VÊaVY^aST0[TgP]STa6Ta]Scb
PVT]cTcccd]Vc^UUT]c[XVcdcb_T[SÉa
WP]XQÉbcP<X]^APX^[PbcX[beX]VPST
eX[c\^c785UÛabX]Z[XT]cbaÉZ]X]V
?Ta9^]bb^]UÊaVXeTceXb[dUcPbX]PÊbXZ
cTa^\WP]QTSÛ\TaSTcb^\PccWP]
VÛaSTcUÛa6Ta]ScbQÉbcP^RWSTcaÊ
STaX]cTWT[[Ta]ÊV^]ceTZP]^\PccST
eX[[bTT]UÛabÉ[Y]X]VbÊU^acb^\\ÛY
[XVc
CahRZTc_Ê785Z^\\TaPccÛZP
^RWSTcX]cTQPaPUaÊ]PVT]cT]^RW
b_T[PaT]3TcUX]]b]ÊVaPb^\X]eTbcT
aPc\X[Y^]TaX6Ta]Sc^RWb^\P]cPV[X
VT]eX[[bTbXccZP_XcP[UÛaaÉ]cPb3Tbb
dc^\ZÉ]]TaX]caTbbTaPSTZ[dQQPabÉ
ZTacPccSTdcXUaÊ]aÊSP]ST^\bcÉ]SXV
WTcTaWPaRWP]bT]Pcc_aTbbP]TaÛeTa
VÊ]Vbbd\\P]
JESPER JANSSON HAR d]STabX]cXSb^\
b_^acRWTUP[[cb^\^UcPbcbPccUÛccTa]P
aÉcc8]^\Z^acZP]WP]ceX]VPb_[^RZP
UaP\T]_[P]1daUXRZP]>RWST]
\ÊbcTePaPePccT]cÉc
5ÛaXcPZc\TSPccSPcd\TcUÛaÛ__
]P]STcPecaP]bUTaUÛ]bcaTc]Éa\PabXV
Z^\\TaP]bePaXVPX785ceX]VPbcX[[
TcccdUUcQTb[dc0[[cbÊbÉ[YPT[[TaQTWÊ[
[PT][P]Sb[PVb\P]b^\X]cTÉa]ÛYS
\TSbX]bXcdPcX^]^RW[É]VcPaQ^ac
\T]b^\bP\cXSXVcWPab_TcbZeP[XcT
cTa]PUÛaPccPeVÛaPT]Vd[SbcaXS
CaP]bUTaUÛ]bcaTcYP3ÉaWPa]X]ÉbcP
bc^aP^RWUd[PUPaPb^\[daPaad]cWÛa
]Tc:P]QT[VXbZPZ[dQQPa_[Ûcb[XVc
_[^RZPb_T[PaTUaÊ]bÉ\aT_[PRTaPST
P[[beT]bZP[PVÉ]785bÊ[ÉaU[Tab_T[P
aTÉ]APb\db9Û]bb^]^RW<Ph<PW
[P]VdWP\]P_Êdc[É]SbZPb_^acRWT
UTabÛ]bZT[Xbc^a
FÖRE PAUS VAR JÖNSSONSTcT]SPW^cTc
\^c6PXbbP\\P]beTcbPST^aVP]XbP
cX^]4]^aVP]XbPcX^]b^\UPZcXbZc_Ê
\X]]TaT]WT[ST[^\785)b5ÛaPcc
QahcP]TaTcc[PVb^\6PXbZaÉebT]bc^a
_^acX^][Û_eX[YPQ^[[cT\_^^RWTccP]
bcÉ]SXVc_Pbb]X]Vbb_T[
=ÉaX]VTcPeSTccPUd]VTaPa~^RW
STcePac^cP[cbTccT]UÛabcPWP[e[TZb^\
X]cTT]bUÛacYÉ]PSTbcÉ\_T[]bZXc
\PcRW~ÊcTabcÊaX]SXeXSdT[[QaX[YP]b
APb\db9Û]bb^]cÉ]ZcTcP]ZT]bTZd]
ST]b]PQQPaTÉ]AXRWPaS4Zd]ST]Éa
X][ÉVVTcZ^\
>RWÉeT]^\785U^acbPccTPccVÛaP
QX[[XVP\XbbcPV^RWATdQT]0hPa]P
UXRZ[TZPGPeX^RWbP\[PXW^_^RWUÛa
ST[PQ^[[Pa]PbPcceXSÉa^RWeÉ]cPST
_ÊSTcb^\]d\TaPWÛacX[[eP][XVWT
cTa]P<T]785[hRZPSTbX]cTeÉ]SP
\PcRWT]ca^cbPcc<Ph<PW[P]VdUaÊ]
bX]\XccUÉ[cb_^bXcX^]QÛaYPSTSaXeP_Ê
\TST]WP[ecX\\TZePa
0[TgP]STa6Ta]ScZ^\X]^RW_dQ[X
ZT]VY^aSTP[[cUÛaPcc[hUcPW^]^\^RW
YPVePaÛeTachVPS^\PccWP]bZd[[TQ[X
ST]b^\_ÊÛeTacXS_TcPSTX]TccUÛa[Û
bP]STbTVTa\Ê[6Ta]Sc^RW785WPST
QTWÛecSTcUÛaPcccPSÛS_ÊUaÊV^a]P
Rasmus har fattat poängen – med skallen
Nickmål mot TFF i cupen och en
poänggivande skalle hemma
mot Gais i går. HIF:s Rasmus
Jönsson har jobbat med huvudspelet, vilket ger resultat i målprotokollet.
ALLSVENSKAN
HIF–Gais 1–1
FOTBOLL. 5aP\cX[[UÛaSahVc #SPVPa
bTSP]WPSTX]cTAPb\db9Û]bb^]VY^ac
TccT]SP]XRZ\Ê[X0[PVTcUÛa785
=dWPaSTcQ[XeXcceÊ_ÊaPZT]5Ûabc
\^cCaT[[TQ^aVb55XbeT]bZPRd_T]UÛa
ceÊeTRZ^abTSP]^RWbÊXVÊa\^c6PXbX
P[[beT]bZP]
~9PVWPaWT[PcXST]WPUcb^\\Ê[Pcc
UÛaQÉccaP\XccWdedSb_T[b^\cXSXVPaT
X]cTePabÊQaP3ÉaUÛaWPaYPVcaÉ]Pc[XcT
TgcaP_ÊYdbcSTcChRZTa^RZbÊPccYPV
Q[XeXcQÉccaT\TSWdedSTcbÉVTaAPb
\db
VÅRA BETYG
Pär Hansson
3
Erik Wahlstedt
3
Peter Larsson
2
Marcus Nilsson
2
Markus Holgersson
2
Rachid Bouaouzan
1
May Mahlangu
4
Ardian Gashi
3
Mattias Lindström (ut 88) 1
Erik Sundin (ut 71)
1
Rasmus Jönsson
3
Inhoppare
Alexander Gerndt (in 71) Simon Thern (in 88)
Betygsättare:
Walle Holmberg och
Marjan Svab
8VÊa]XRZPSTWP]cX[[caT\X]dcTaUÛaT
_PdbT]
~<PaZdb 7^[VTabb^]b WÛVTaX][ÉVV
ePa_TaUTZc9PVVXRZd__QPZ^\STaPb
\XccQPRZ^RWUXRZQaPcaÉUU\TSbZP[[T]
bÉVTaAPb\db
1^[[T]VXRZX\Ê[eXPT]Pbc^_T]
~>\YPVePabÉZTa_Ê\Ê[.ETcUPZ
cXbZcX]cTaXZcXVcTUcTab^\YPVX]cTbÊV
ePacQ^[[T]c^VeÉVT]bÉVTaAPb\db
Q[TeQTchS[XVcQÉccaTbÉVTaAPb\db
785 QadZPa WP bc^aP _a^Q[T\ \TS
6PXbYdbc_Ê>[h\_XP6ÊaSPVT]b_^É]V
ePaST]UÛabcP_ÊSTccaTbT]PbcT\PcRW
Ta]P \^c VÛcTQ^aVPa]P _Ê >[h\_XP
1ÊST X UY^[ ^RW X UÛaaUY^[ Zd]ST 6PXb
bcdePX]P[[PcaT_^É]VT]Xb_T[PaQdb
bT]
~9PVeTcX]cTaXZcXVcePaUÛaeXWPabÊ
beÊacUÛaYdbc6PXb\T]STcZP]QTa^_Ê
PccSTb_T[PabÊZ^\_PZcXUÛabePaTc^RW
I matchens slutminutePaAPb\db]ÉaP SÉaUÛaÉabeÊaPPccUÊWÊ[_Ê3ÉaUÛaUÊa
Pcc bÉZaP P[[P caT _^É]VT] \T] UXRZ eXeÉ[ca^cbP[[cePaP]ÛYSP\TSST]WÉa
X]VT]aXZcXVcaÉUU_ÊQ^[[T]
_^É]VT]bÉVTaAPb\db
~7PST YPV QPaP [hRZPcb UÊ T] cÊ _Ê
7P]Éa]dd__TXceÊ\Ê[XP[[beT]b
Q^[[T]ca^aYPVRWP]bTa]PPccST]VÊccX ZP]3TcUÛabcPVY^aSTWP]\^cBhaXP]
\Ê[ePaXcbc^aP9PVePaYdbÊ_Pbb]ÉaP bZP3TcQ[TeST]\PcRWT]bT]SP
bÊSTcWPSTX]cTePaXcbÊbeÊacPcccahRZP
Walle Holmberg
X]ST]bÉVTaAPb\db
7P]Éa[XZb^\ÛeaXVPX785X]cTP[[b
Foto:
Britt-Mari Olsson
]ÛYS \TS STc b_T[ b^\ _aTbcTaPSTb X
[email protected]
ST]UÛabcPWP[e[TZT]
042-489 94 60
~<T] TUcTa _PdbT] chRZTa YPV STc
Conny gick från missnöjd till halvnöjd
FOTBOLL. 3TcWÛaX]cTcX[[eP][XVWTcTa]PPcc
785cPa_^É]V\^c6PXb_Ê>[h\_XP\T]X
VÊaWÉ]STSTc~bTSP]785ZP\\Pc]^[[\^c
VÛcTQ^aVPa]PQÊST! ^RW!(
~0[[cXS]ÊV^cXP[[PUP[[bÉVTa785)bcaÉ]PaT
2^]]h:Pa[bb^]TUcTa\PcRWT]
7P]b[PVeXbPSTX]cTd__\hRZTcUÛaST]Éb
cP] _Ê[ÉZcPa]PPccV[ÉSYPbÊcÊc\X]b
c^]TX]cTXST]UÛabcPWP[e[TZT]
~3Êb[P__eXXbc^acbTccd]SP]\TSQ[^ccP
UÛabZaÉRZT[bT]bÉVTa2^]]h
=Éa0[TgP]STa0gÎ]caÉ]PaTX6PXbUÊaWÛ
aPSTcbÉVTaWP])
~EXUÛabc^SPcc785X]cTbZd[[TVÛaPT]SÊ
[XVWP[e[TZcX[[Pcc2^]]h]^VbZd[[TWÛYPaÛb
cT]X^\Z[ÉS]X]Vbad\\TcX_PdbT]^RWPcc
STcSÉaUÛabZd[[TZ^\\PdcTcc]hcc7853Tc
VY^aSTSTcYd]ÉbcP]^RZbÊbÉVTa0[TgP]STa
<T]2^]]hc^VX]cTcX[[]ÊVaPWÊaSPaT^aS
X_PdbT]
~EXb]PRZPST^\PcceX\ÊbcTQ[XPVVaTbbX
ePaT^RWUÛabÛZPcPQ^[[T]UaÊ]VPXbPa]PXTcc
cXSXVPaTbZTST3TcchRZTaYPV^RZbÊeX[hRZP
STbQaP\TS3TcePaYd]ÉbcP]bÊPcceXb_T[P
STdc6PXbTUcTa_PdbT]bÉVTa2^]]h
>\WP]ePaWP[e]ÛYS\TS_^É]VT]ePa
Walle Holmberg
0gÎ]WT[]ÛYS
Sport B3
TISDAG 14 JUNI 2011
Alvaro
tror att
HIF tar
guld
FOTBOLL. 7P]bZT]\TS
WT[PP]bXZcTc^RW[^VbXcc
\X[SP[TT]STTUcTa\PcRW
T] <T] STc ePa X]cT bÊ
\hRZTcUÛaPccWP]b6PXb
UXRZT]P_^É]VT]\TSbXV
WT\dcP]\TbcUÛaPccWP]
ePacX[[QPZP_Ê>[h\_XP
~3Tc Éa _Ê >[h\_XP
^RW X 7T[bX]VQ^aV b^\
YPVUXRZ[ÉaP\XVbÊ\hRZ
TcPe[XeTcBÊSP]cV[Û\
\Ta \P] P[SaXV bÉVTa
0[ePa^BP]c^b
7P] Z^\ cX[[ 785 UÛa
T[ePÊabTSP]SÊQPaP!
ÊaVP\\P[
~3Ê eXbbcT YPV X]cT bÊ
\hRZTc^\[XeTc<T]STc
UXRZYPV[ÉaP\XV\hRZTc
cPRZePaTP[[Pb_T[PaT^RW
[TSPaTX7853TcWPaTcbPc
bXVUPbcX\X]]TcUÛaV^cc
bÉVTa0[ePa^
>RWbÊUhaPaWP]PeTcc
]hcc [TT]ST X]]P] WP]
cX[[ÉVVTa)
~3TcePaWÉaX7T[bX]V
Q^aV b^\ YPV ^RZbÊ Q[Te
T]\P]7ÉaUÛSSTYd\X]
UadeÊacP[[aPUÛabcPQPa]
3Tc Éa ]Pcda[XVceXb Tcc
^dc_[Ê][XVc\X]]T
BÊ\Ê]VPb_T[PaTUX]]b
X]cT ZePa X SPVT]b 785
YÉ\UÛac \TS STc 785
BP]c^bb_T[PSTX
~<T]STcUX]]b]ÊVaP)
2WaXbc^UUTa 0]STabb^]
<PccXPb ;X]SbcaÛ\ ^RW
4aXZFPW[bcTSc:d[PccUÊ
caÉUUP ST\ XVT] bÉVTa
BP]c^b^RWVTa2WaXbc^U
UTaT]Z[P___ÊPgT[]]Éa
ST]]TVÊaUÛaQX
ET\ca^aSÊBP]c^beX]
]TaP[[beT]bZP].
~3TcVÛa785ÉeT]^\
STcb_T[b^\eXbPSTbd__
XST]WÉa\PcRWT]ZP]bZT
X]cT ePa STc P[[aP QÉbcP
bePaPaBP]c^bdcP]]ÊV^]
[É]VaTQTcÉ]ZTcXS
Walle Holmberg
[email protected]
Tel 042-489 90 31
Rasmus Jönsson visade både framfötterna och gjorde mål med huvudet mot Gais.
Alvaro trivdes på Olympia.
IFK Göteborgs största hemmaförlust på nio år
ALLSVENSKAN
Göteborg–Djurgården 0–4
FOTBOLL. 1^ccT][PVTc3YdaVÊaST]bZaÉ[[ST
bc^acQ^acP\^c85:6ÛcTQ^aVBc^RZW^[
\Pa]PbcaÉ]PaT<PV]db?TWabb^]QTbcÉ\ST
bXVbT]cUÛaPcc_TcP:T]]TSh8VQ^P]P]XZT
^RWbPcbP_Ê<PccXPb9^]b^]QaTSeXS2WaXb
cTaH^dbbTU[É]VbcUaP\
1ÊSPVY^aST\Ê[]Éa3YdaVÊaST]dcZ[Pb
bPST6ÛcTQ^aV\TS#~3YdaVÊaST][É\]P
STSÉa\TSbXbcP_[PcbT]XP[[beT]bZP]^RW
eP]]Q^acPUÛaUÛabcPVÊ]VT]_Ê]X^\Ê]P
STa
~BZPYPVePaPÉa[XVbÊQTchSSTSTcP[[cPcc
É]c[XVT]eX]]PQ^acP>RWPccad[[Pdc6ÛcT
Q^aVb^\ÉabÊbcPaZPWT\\PbÉVTa2WaXb
cTaH^dbbTU
BÊWÉabc^acWPa1[ÊeXccX]cTUÛa[^aPcWT\
\P_Ê]X^Êa
<PV]db?TWabb^]eP[ST<PccXPb9^]b^]
^RW2WaXbcTaH^dbbTUb^\P]UP[[b_Pa9^]b^]
WPSTX]cTePaXcXbcPacT[eP]bTSP]ST]P[[
beT]bZP_aT\XÉaT]^RWH^dbbTUWPSTQPaP
bcPacPcceÊ\PcRWTa
3T]hPP]UP[[bZP\aPcTa]PWXccPSTePa
P]SaPSXaTZcTT
HIF anmäls för ramsor
FOTBOLL. 4UcTa ~ \^c6PXbP]\É[STb785
cX[[UÛaQd]STcUÛaT]bd__^acTaaP\bP^RW
UÛaceÊQP]STa^[[TaBd__^acaPa]PbYÛ]V
|3TcVÊaT]W^aP_Ê[X]YT]|^RW_ÊQP]ST
a^[[Ta]Pbc^SSTc|3XbRX_[X]]É\]ST]cÉ]Z
^\~hccaP]STUaXWTcT]ÉaT]Vad]S[PV|^RW
|EXÉa\É]]XbZ^aQTWP]S[P^bbb^\STc
8]VPb_TRXP[[PVPa|]Éa785\ÛccT6PXb|9PV
Z^\\TabZaXePT]aP__^ac|bPST[TVPcT]
1YÛa]0]STabb^]cX[[;^ZP[cXS]X]VT]TT
B4 Sport
Följer Cristopher Nihlstorp efter Mattias Sjögren
till NHL?
Foto: SCANPIX
”Jag trodde
det var ett
skämt”
X NÅGRA FRÅGOR
...till förre Röglemålvakten Cristopher Nihlstorp
som ryktas vara på väg
till NHL-laget Edmonton.
Ligger det något i NHLryktet?
~9PV eTc UPZcXbZc X]cT
YPV Éa X]cT P[[b X]U^a\T
aPS9PV[ÉbcTSTc_Ê]ÉcTc
X \^abT ^RW ca^SST UPZ
cXbZcUÛabcPccSTcePa Tcc
bZÉ\c
Men hur går tankarna
kring det hela?
~3Tc Éa Z[Pac Pcc STc
ZXcc[Pa X W^RZThcPa\T]
\T]YPVWPaX]cTWPUc]Ê
V^] Z^]cPZc \TS ST\
^RW SÉaUÛa WPa YPV X]cT
cÉ]ZcbÊ\hRZTc_ÊSTc
Klubbkompisen Mattias
Sjögren är ju redan klar
för NHL, vad säger du
om det?
~3Tc ePa X]cT \Ta É]
aÉcc 7P] WPST T] Vah\
bÉb^]VW^b^bb^RWePaT]
PeSTQÉbcPXU[TaP[P]Sb
ZP\_Ta5Ûa\XVZÉ]STb
STc bYÉ[eZ[Pac Pcc WP]
bZd[[TVÊÛeTa^RWYPVÉa
V[PSUÛaWP]bbZd[[
Vad händer annars för
dig då?
~3Tc Éa Ud[[ ZÛa]X]V
\TS 5ÉaYTbcPS ^RW STc
ZÉ]]bYÉccTQaPEXWPaUÊcc
QTWÊ[[Pbc^\\T]Pe[PVTc
^RWWPaT]QaPVad]SPcc
bcÊ_ÊbT]WPaeXUÊcc]ÊV
aP]hPb_T[PaTb^\Z^\
\XcX]QaPXSTc
Sara Johansson
[email protected]
042-489 90 34
Fotnot: Deadline för en
NHL-övergång är onsdag
natt. Nihlstorps agent
Johan Finnström säger:
”Det är ju brist på målvakter i NHL. Jag vet inte var
ryktet kommer ifrån, men
vi får väl kolla upp det och
se vad som händer.”
TISDAG 14 JUNI 2011
Redigering: Magnus Ransheim
Rögle klarade
den ekonomiska
utmaningen
Föreningen gör ett plusresultat för fjärde året i rad
Rögle landade mjukt
när man åkte ur elitserien. Trots degradering
och en rejäl intäktsminskning redovisar
klubben på kvällens
årsmöte en vinst på
drygt 800 000 kronor.
ISHOCKEY. 0ccaP\[PdaT[Xc
bTaXT]Z^bcPa5ÛaAÛV[TbST[
X]]TQPa UY^[ÊaTcb STVaPST
aX]VTccX]cÉZcbQ^acUP[[_Ê!%
\X[Y^]TaZa^]^aUaÊ]''\X[
Y^]Ta!( cX[[Z]P__c%!
\X[Y^]TaZa^]^a! Ca^cb STc bÊ VÊa UÛa
T]X]VT]\TSeX]bcUÛaUYÉaST
ÊaTcXaPSªaTcb_[db[P]SPST
_Ê'!!Za^]^aeX[ZTcVÛa
Pcc Z[dQQT]b TV]P ZP_XcP[
eÉgTacX[[RXaZP#%\X[Y^]Ta
Za^]^a
~EXbc^SX]UÛabc^aPdc\P
]X]VPa\T]Z[PaPSTPeST\
9PVWPacXccPc\XVad]c^\
ZaX]V\T]X]cTWXccPc]ÊV^c
[XZ]P]STbÉVTaAÛV[Tb^aS
UÛaP]ST6ÛaP]7T[[bcaÛ\
Den gångnabÉb^]VT] X P[[
beT]bZP]ePaAÛV[Tced]VTc
Pcc QP[P]bTaP Tcc ^ZÉ]c X]
cÉZcbQ^acUP[[
bP\cXSXVcb^\
\P]X]cTeX[[T
ÉeT]chaP T]
b_^acb[XVbPcb
]X]V)
~EX eX[[T
X]cT cd\\P Göran Hell_ÊeÊaT[XcbcP ström.
cdb ^RW X]cT
WT[[Ta aÛaP eÊa bPcb]X]V _Ê
Yd]X^aTa ^RW d]VS^\Pa BÊ
eXVPe\PaZ]PSbbXSP]T]aT
YÉ[dc\P]X]Vb^\STZ[PaPST
Pe EX WPST Tcc ]^[[aTbd[cPc
b^\\Ê[\T]STcWÉaÛeTa
caÉUUPa ÉeT] STc bÉVTa 6Û
aP]
3Tc Éa UaÉ\bc ceÊ _^bcTa
b^\ \X]bZPc _Ê X]cÉZcbbX
SP])QX[YTccX]cÉZcTabTg\X[
Y^]Ta ^RW b_^]b^aX]cÉZcTa
UaÊ]"'cX[[!\X[Y^]Ta)
~CP__Tc_Êb_^]b^abXSP]
Éa X _aX]RX_ cePecP[Tc b^\
\P]UÊab^\T[XcbTaXTUÛaT]
X]VBÊeÊa\PaZ]PSbbXSPWPa
SaPVXc X] _T]VPa X bP\\P
bc^a[TZb^\]ÉaeXb_T[PSTX
T[XcbTaXT]bÉVTa6ÛaP]
:^bc]PSTa]P WPa \X]bZPc
\TSSahVc!%\X[Y^]TaUaÉ\bc
_Tab^]P[ \X]bZPS b_T[Pa
QdSVTc^RW[ÉVaTWhaP3Éa
\PcRWX]cÉZcTa]P Éa ^RZbÊ
EXS ZeÉ[[T]b Êab\ÛcT [Éa
Tcc \Ê[ \T] STc Éa bcPaZc 6ÛaP]7T[[bcaÛ\eÉ[YPb^\
Z^__[Pc cX[[ eÊa b_^acb[XVP cX[[^aSUÛaP]STTccÊacX[[7P]
_aTbcPcX^]
WPabcÉ[[cbXVcX[[UÛaU^VP]ST
^RWeP[QTaTS]X]VT]bUÛab[PV
Den goda ekonomin VTa X]]TWÊ[[Ta ^\eP[ UÛa P[[P
Sportsligt blevSTc^RZbÊT] b_^acRWTUT] A^VTa 4[eT]Tb 4]SP]hWTcT]ÉaPcc9P]BeT
bdRRÎ]ÉaSTc]hP^RWd]VP TgcaPdcah\\T)
SX]PSYd]VTaPSUÛaTb[ÊbQ[X
[PVTcVXRZcX[[ZeP[bTaXT]^RW
~A^VTa bZP UÊ [XcT \Ta ^aSX]PaXT[TSP\^c
Zadc\T]STcQ[XaX]VPeÊ[S
~ 0cc ePaP ^aSUÛaP]ST Éa
bP\\P ÛZ]X]VPa X eÊa b_T Tcc UP]cPbcXbZc a^[XVc d__
[PaQdSVTc3TcVÉ[[TaPccWXccP SaPVb^\YPVbTa[Ê]VbXZcXVc
aÉccbÉVTa6ÛaP]
_Ê:^]cX]dXcTcÉaeXZcXVcbÉ
7P] W^__Pb ^RZbÊ Pcc STc VTa6ÛaP]
TV]P ZP_XcP[Tc U^acbÉccTa Pcc
eÉgP)
Lasse
~3TcÉaeXZcXVcdaTcc[Ê]V Mauritzson
bXZcXVc_Tab_TZcXePcceXWPa [email protected]
042-489 93 50
eXbbUP[[WÛYS
ePa]ÉaPPcccPbXVd__XT[Xc
bTaXT]:eP[bTaXT]VPeTgcaP
X]cÉZcTaUÛaAÛV[T)
~BYÉ[eZ[PacVPeZeP[bTaXT] Fakta Nyckeltal för Rögle
^bbT]TgcaPTZ^]^\XbZX] Årets resultat:
2009/10: 38,0 miljoner
YTZcX^]
2010/11: + 822 000 kr
Biljettintäkter:
2010/11: 17,6 miljoner
AÛV[TQPbT] W^__Pb Pcc 2009/10: + 506 000 kr
Z[dQQT]bZPÛZPbX]PX]cÉZ Omsättning:
2009/10: 23,7 miljoner
cTahccTa[XVPaTUaP\ÛeTa)
2010/11: 61,7 miljoner
Personalkostnader (all personal):
~EXWPaT]bc^a_^cT]cXP[ 2009/10: 87,8 miljoner
_Ê\PaZ]PSbbXSP]XSTcWÉa Eget kapital:
2010/11: – 28,8 miljoner
^\aÊSTc EX eX[[ ePaP WT[P 2010/11: 4,6 miljoner
2009/10: – 47,2 miljoner
Hyra, reparation, underhåll:
]^aSeÉbcaPBZÊ]TbUÛaT]X]V 2009/10: 3,8 miljoner
2010/11: – 12,2 miljoner
bP\cXSXVc b^\ eX X]cT bZP Sponsorintäkter:
cP__PX]Éa^\aÊSTc0ccÛZP 2010/11: 20,4 miljoner
2009/10: – 16,0 miljoner
T\^cWPa\P]X]cTbZdaXcQ^ac
bÊ\Ê]VPcYÉ]bcTa)
~EX UÛabÛZcT QTWÊ[[P eÊa
T[Xc^aVP]XbPcX^] bÉVTa 6Û
aP]7T[[bcaÛ\
”
Jag har tittat mig runt
omkring men
inte hittat något
liknande.”
Emma Tuvesson springer lag-EM
FRIIDROTT. 5haPWT[bX]VQ^a
VPaTUX]]b\TSXST]cad__
b^\UÛaQd]SbZP_cT]T]BcT
UP] >[bb^] WPa cPVXc dc cX[[
[PV4<XUaXXSa^cc '~ (Yd]X
5ÛaWÉRZ[Û_PaT]4\\PCd
eTbb^]ÉaSTcSTQdcXYdbcSTc
bP\\P]WP]VTc
~3TcbZPeTaZ[XVT]Q[XYÉc
cTZd[9PVWPSTeÉ[T][XcT]
P]X]V^RWUÛaW^__]X]V^\
PccYPVbZd[[TUÊePaP\TSTU
cTab^\BdbP]]P:P[[daX]cT
b_aX]VTa É]]d bÉVTa 4\\P
CdeTbb^]
7T]]Tb bÉb^]VbQÉbcP _Ê
\TcTa WÉRZ Éa bÊ WÉa
[Ê]Vc "#"T]SPbcUT\Wd]S
aPST[Pa ÛeTa STc _Tab^][XVP
aTZ^aSTc
~9PV eTc Pcc YPV Z^\\Ta
UÊQaP\^cbcÊ]S]d^RWYPV
W^__PbPccSTcQ[XaQaPeÉSTa
^RW eX]SPa 3Tc Éa Zd[ Pcc
cÉe[P b^\ Tcc [PV STc VÛa
\P]X]cTbÊ^UcP<P]b[P__
]PaPe[XcT\Ta^RWZÉ\_Pa
UÛaU[TaÉ]bXVbYÉ[e
Zd[ Pcc WP Tcc bc^ac \Ê[ Pcc
bXZcP\^c
5Ûadc^\ CdeTbb^] UX]]b
ÉeT] 4[X] 1PRZ\P] Z^acP
^RW [Ê]VP bcPUTccT] 9^WP]
FXbb\P]!^RW#\T
cTa bP\c 1T]YP\X] >[bb^]
Z^acP bcPUTccT] \TS UaÊ]
85:7T[bX]VQ^aV
2WaXbcXP]>[bb^]Z^\\Ta
S^RZ X]cT cX[[ bcPac X Bc^RZ
Emmas mål förbÉb^]VT]Éa W^[\WP]ZÉ]]TabXVb[XcT]
P]]Pab UaP\UÛaP[[c Yd]X^a TUcTa3XP\^]S[TPVdTVP[P]
4<UÛa!!ÊaX]VPa\T]ÉeT] X=TfH^aZX[ÛaSPVb
bT]X^aE<UX]]bXcP]ZPa]P
~:eP[VaÉ]bT]Éa " $bÊ
Sara Johansson
STc Éa caT cX^]ST[Pa d]STa
[email protected]
042-489 90 34
\Xcc_Tab3TcZP]VÊ3TcÉa
På språng mot lag-EM.
Arkivfoto: JOHAN PERSSON
Gomes till Saudiarabien
McClaren till Nottingham
Robert Karlsson förlorade efter särspel – igen
FOTBOLL. 3T]QaPbX[XP]bZTU^cQ^[[bcaÉ
]PaT]AXRPaS^6^\TbQ[XaUÛaQd]Sb
ZP_cT]UÛaBPdSXPaPQXT]7P]WPabZaX
eXcTcccaTÊabPecP[eÉac$&\X[Y^]TaZa^
]^a3T]eÉ[\TaXcTaPSTcaÉ]PaT]6^
\TbWPaST]bT]PbcTbÉb^]VT]UÛac
EPbR^SP6P\PcX[[Rd_Vd[STcX1aPbX
[XT]BPdSXPaPQXT]WPaePaXcdcP]UÛa
Qd]SbZP_cT]bTSP]_^acdVXbT]9^bT
?TbTXa^UXRZb_PaZT]XYP]dPaXTT-AFP
FOTBOLL. 4]V[P]SbUÛaaTUÛaQd]SbZP_
cT]BcTeT<R2[PaT]ÊcTaeÉ]STacX[[
T]VT[bZU^cQ^[[7P]Q[Xa\P]PVTaX
2WP\_X^]bWX_Z[dQQT]=^ccX]VWP\
5^aTbc<R2[PaT]WPabZaXeXc_ÊUÛacaT
Êa7P]TabÉccTa1X[[h3PeXTbb^\UXRZ
b_PaZT]_ÊbÛ]SPVT]TUcTaPcc=^ccX]V
WP\\Xbb[hRZPcbX?aT\XTa[TPVdTZeP
[Tc<R2[PaT]UXRZ[É\]P[P]Sb[PVb
d__SaPVTcTUcTa4<!'TT-Reuters
GOLF. 6^[Ub_T[PaT]A^QTac:Pa[bb^]
WPSTRWP]bT]PcccPbX]UÛabcPbTVTa_Ê
DB0c^daT]<T]_aTRXbb^\UÛaaP
ÊaTc_ÊQP]P]X<T\_WXbb[dcPSTWP]
ceÊPÊcTaXVT]QTbTVaPSTUcTabÉab_T[
3T]WÉaVÊ]VT]ePaSTcP\TaXZP]T]
5aPiPa7PaaXb^]b^\Q[TebeT]bZT]b
QP]T\P]
~9PVZd]STX]cTVÛaPbÊ\hRZTc\Ta
9PVÉaÉ]SÊeÉ[SXVcbc^[cÛeTaWdaYPV
Går vidare mot US
open. Foto: SCANPIX
b_T[PcST]WÉaeTRZP]bÉVTa:Pa[bb^]
?Êc^abSPVeÉ]cPaDB^_T]UÛaA^
QTac:Pa[bb^]_ÊT]QP]PdcP]UÛa
FPbWX]Vc^]b^\WP]P[SaXVcXSXVPaT
b_T[Pc_Ê
~<T]\X]RPSSXTWPaePaXcSÉa^RW
Q[XeXcceÊP\TS<^]ch^RWYPVW^__Pb
Zd]]Pb_T[PTccePaeZP]bZTTcc^RWTcc
WP[ecX]]P]cÉe[X]VT]bÉVTa:Pa[bb^]
cX[[V^[UbTTT
Sport B5
TISDAG 14 JUNI 2011
Adam Bengtsson, son till Rögleprofilen Kenth ”Sudden” Bengtsson, har fått dra på sig landslagsdressen för första gången.
Foto: TOBIAS ANDERSSON
Adam gjorde landslagsdebut
– till sin stora förvåning
Åtta seriematcher var
allt som behövdes
innan ängelholmaren
Adam Bengtsson blev
uttagen till landslaget i
inlinehockey. ”Jag var
inte alls beredd på det”,
säger 17-åringen.
INLINEHOCKEY. 0SP\1T]Vcb
b^]bXZcPa_ÊPcccPT]_[PcbX
AÛV[Tb 9![PV d]STa ST]
Z^\\P]ST bÉb^]VT] <T] X
T]P]]P]b_^acWPaWP]aTSP]
Wd]]Xc]Ê[P]Sb[PVb]XeÊ
~<P] ZP] [dV]c bÉVP Pcc
STcZ^\[XcT_[Ûcb[XVc8]]P]
WPa YPV Yd QPaP [XaPc eP][XV
bcaTTcW^RZTh \TS Z^\_X
bPa]PbÉVTa0SP\
5Ûa T] cXS bTSP] WÉ]VST
0SP\ \TS T] Z^\_Xb cX[[
>bZPabWP\]UÛaPcccTbcP_Ê
bTaXTb_T[4UcTaWP]bbT]PbcT
\PcRW aX]VST [P]Sb[PVbcaÉ
]PaT]d__^RWTaQYÛS0SP\
PccUÛ[YP\TScX[[5X][P]SUÛa
Pcc aT_aTbT]cTaP BeTaXVT X
VT]aT_TcX]UÛaE<XCYTRZ
XT]
~3TcePaQPaPPccQ^ZPU[h
VTc^RWbcXRZPXeÉV3TcePa
T] aXZcXVc WÉUcXV d__[TeT[bT
AIK anmäls för kränkande ramsor
FOTBOLL. BTVTa]\^c<P[\Û55ZP]Q[XZ^bcbP\
UÛa08::[dQQT]P]\É[bcX[[SXbRX_[X]]É\]ST]
UÛaePSbd__^acaPaa^_PccX[[S^\PaT]<PacX]
7P]bb^]^RWcX[[BeT]bZP5^cQ^[[UÛaQd]STc
Be55|5ÛabcbZaXZTaSTzW^aPW^aPW^aP~<Pa
cX]7P]bb^]ÉaT]W^aPzBTSP]bZaXZTaSTzBe55~
U^cQ^[[b\ÛaSPaTz3TcÉaZaÉ]ZP]ST9PVZ^\\Ta
PccP]\É[P08:UÛaSTcWÉabÉVTaST[TVPcT]6ÛaP]
;d]SQTaVCXSXVPaTWPa3YdaVÊaST]UÊccQÛcP
!$Za^]^aUÛaZaÉ]ZP]STaP\b^aTT
PccUÊSaP_ÊbXV[P]Sb[PVbcaÛ aP] ;X]S`eXbc \TSST[Pa Pcc Ud]STaPa U^acUPaP]ST \T]
YP]^RWUÛabÛZPeXbPd__bXV 0SP\U^acUPaP]STÉaPZcdT[[ b^\STcbTadc]d\ÊbcTceÊ
X]UÛaUaP\cXST]
UÛacad__T]b^\X]]TWÊ[[Ta b_T[PaT cPRZP ]TY UÛa Pcc
0SP\bZPZ^\\P\TSbÉ
Sverige fick eXbbTa[XVT]bcahZ
VTa;X]S`eXbc
X ST QÊSP \PcRWTa]P \^c
5X][P]S\T]0SP\ÉaÉ]SÊ
Adam själv WPa UÊcc Q[^SPS
VP]bZP]ÛYS\TSbX]STQdc
cP]S^RWeX[[U^acbÉccP[XaPX]
~3TcVXRZWT[c^ZTYÉeT]
[X]TW^RZThÉeT]^\STcX]cT
^\STcePabeÊacPccP]_PbbP
Q[Xa]ÊV^]E<_[PcbST]WÉa
bXVcX[[b_T[TcXQÛaYP]8bT
VÊ]VT]
~0Qb^[dcbÊ[É]VTSTcX]
aXT]ÉaSTcQPaPPccZÛaP^RW
bTePac\P]WP\]Pa?ÊST] ]P\] b^\ <^S^b U^afPaS cTVÊadcÛeTa\X]bPcb]X]VX
WÉa ]XeÊ] ePa STc QTchS[XVc 3XRZ0gT[bb^]Ca^YPb\Ê[ AÛV[T bÊ Z^\\Ta YPV Pcc
\TabcadZcdaTaPc
ePZc BTQPbcXP] 8S^UU ^RW U^acbÉccPbÉVTa0SP\
E<[PVTccPbdcXSPV^RW AÛV[TbBX\^]>[bb^]
AÛV[Tb]hUÛaeÉae0[TgP]
~5ÛaQd]SbZP_cT]Ta]P
STa1TaVbcaÛ\Q[TecXSXVcdc
BeTaXVTbcTP\\P]PVTa6Û
”
Man kan
lugnt säga
att det kom lite
plötsligt.”
ALGERIET VILL GE
DOMENECH EN CHANS.
Efter fjolårets fiasko i fotbolls-VM fick Raymond Domenech lämna jobbet som
förbundskapten för Frankrike. Nu har den 59-årige
fransmannen erbjudits ett
nytt jobb – som förbundskapten för Algeriet. Laget
ligger sist i sin kvalgrupp till
afrikanska mästerskapen. TT
Skotsk segerherre.
cPVT]cX[[E<\T]ceX]VPSTb
cPRZP]TY_ÊVad]SPePccWP]
WPST Z]É_a^Q[T\ cXSXVPaT
d]STaUÛabÉb^]VT]
~5Ûa T] cXS bTSP] WPST
YPVZÉ]]X]V\T]]dZP]YPV
caÉ]PUÛaUd[[cXVT]5Pbc1X[[h
=X[bb^]bYdZVh\]PbceX[[T
eÉ[ePaP_ÊbÉZaPbXSP]9PV
WPST PQb^[dc Zd]]Pc b_T[P
\T]^\X]cTAÛV[TeX[[bÊUÊa
YPV PRRT_cTaP STc bÉVTa
0[TgP]STa
Linus Ahlin
[email protected]
042-489 90 30
Murray kung i Queens
Phil Jones klar för United
TENNIS. 8]VT]QaXccXbZb_T[PaTWPa
FOTBOLL. <P]RWTbcTaD]XcTSWPaeÉa
ed]]XcFX\Q[TS^]bWTaabX]VT[bTSP]
("%8]UÛaÊaTcbcÉe[X]VVTa]d0]Sh
<daaPhUÛa]hPcW^__cX[[WT\\P_dQ
[XZT]VT]^\Tcc_TaUTZcVT]aT_BZ^c
cT]eP]]ST]d__bZYdc]PUX]P[T]X
@dTT]bVaÉbcda]TaX]V"~%&~%&~!
%~#\^c9^FX[UaXTSCb^]VP5aP]ZaX
ZTCXcT[]ePa<daaPhbUÛabcPbTSP]
^Zc^QTaUÛaaPÊaTcTT-AFP
ePc1[PRZQda]bUÛabePaPaT?WX[9^]Tb
3T] (ÊaXVTYÉccTcP[P]VT]b^\QTUX]
]TabXVX3P]\PaZ\TSSTcT]VT[bZP
D! [P]Sb[PVTcWPabZaXeXc_ÊTccUT\
ÊabZ^]caPZc\TS?aT\XTa[TPVdT\Éb
cPa]P|7P]Z[PaPSTPe[ÉZPad]STabÛZ
]X]VT]XUÛaaPeTRZP]^RWÛeTaVÊ]VT]
Q[XaWT[cZ[Pa]ÉaWP]ÊcTaeÉ]STaUaÊ]
D! 4<|aP__^acTaPaZ[dQQT]TT
B6 Sport
TISDAG 14 JUNI 2011
Redigering: Ulf Månsson
Sundhage vill leda
Öppnar även för att ta över Sverige
Carl Nilsson.
Foto: BARBRO HALLIN
Poängspruta
valde
FBC
FBC Engelholm fortsätter att rusta för
att nå allsvenskan
nästa säsong.
Senaste nyförvärvet
är Munka Ljungbys
poängkung Carl
Nilsson.
INNEBANDY. ~3Tc Éa T]
b_T[PaT b^\ ZP] PeVÛaP
bTaXT]cX[[eÊaUÛaST[7P]
WPaT]UP]cPbcXbZb_T[UÛa
bcÊT[bT^RWeÉ[SXVc\hRZ
Tc adcX] ca^cb bX] d]VP
Ê[STabÉVTa3T]]Xb<Êa
cT]bb^] P]SaTcaÉ]PaT
^RWcX[[XZPeÉae]X]VbP]
bePaXVX512
2Pa[ =X[bb^] b^\ Éa
UÛSS (( ePa dc[Ê]PS
UaÊ]
\^STaZ[dQQT]
;P]SbZa^]P cX[[ <d]ZP
d]STa UÛaaP bÉb^]VT]
Ca^cb
bZPST_a^Q[T\
QadcT] ZÉZT bePaPST
ST] WÛVTaUPccPST U^a
fPaST]UÛa"#_^É]V_Ê
'\PcRWTa
~3Tc ePa \Ê]VP b^\
ePaX]caTbbTaPSTPe2Pa[
QÊST[PVUaÊ]P[[beT]bZP]
^RW bd_Ta[XVP] 3ÉaUÛa
Éa YPV ^TaWÛac V[PS ^RW
cPRZbP\ ÛeTa Pcc WP]
eP[STPccbZaXeP_ÊUÛacaT
bÉb^]VTa\TS^bb3TcÉa
T]eXZcXV_dbbT[QXcXcad_
_T]b^\ÉaST]QÉbcPeX
WPUc_Ê\Ê]VPÊa
Carl själv hadeX]cTbÉa
bZX[cbeÊacPccQTbcÉ\\P
bXV]Éa512WÛaSTPebXV
~9PV WPa caXecb YÉccT
QaP X ©]VT[W^[\ bTSP]
YPVU[hccPSTWXc512VÛa
T] b_É]]P]ST bPcb]X]V
^RWYPVeX[[ePaP\TS_Ê
STccÊVTcEXbZPUÛabÛZP
PccZ]X_PST]P[[beT]bZP
_[PcbT]XÊabÉVTaWP]
Linus Ahlin
[email protected]
042-489 90 30
I sommar ska hon ordna
enda guldet som saknas. Sedan är Pia Sundhage redo för den slutgiltiga utmaningen – att
leda ett herrlag.” Den
utmaningen hade varit
ball”, säger svenskan
med störst press på sig
av alla i fotbolls-VM.
FOTBOLL. B^\ b_T[PaT c^V
?XP Bd]SWPVT 4<Vd[S
('#
B^\UÛaQd]SbZP_cT][TS
ST W^] DB0 cX[[ >BVd[S
!'
3Tcb^\]dbPZ]PbXbP\
[X]VT] Éa Tcc E<Vd[S STc
b^\ Éa cÉ]Zc Pcc ^aS]Pb X
ChbZ[P]S X b^\\Pa =ÊV^c
P]]Pc P[cTa]PcXe É] \TSP[Y
UX]]b WT[[Ta X]cT b^\ UÛa
Qd]SbZP_cT]UÛaDB0STcÉa
?XP Bd]SWPVT \TSeTcT]
^\
~1[Xa STc X]cT \TSP[Y UÊa
YPVZXRZT]
7^]Q[TeUÛaQd]SbZP_cT]
”
Min styrka
som tränare
är på träningsplanen. I den
miljön är jag
som hemma.
Jag känner mig
som en spelare
ibland”.
XDB0XSTRT\QTa!&\TS
d__SaPVPcccPVd[S<X]SaT
É]TccÊabT]PaTePaSTcUXgPc
]ÉaDB0b[^V1aPbX[XT]X>B
UX]P[T]b UÛa[É]V]X]V 8]UÛa
E< X ChbZ[P]S b^\ QÛaYPa
ST]!%Yd]XÉac^]VÊ]VPa]P
STcbP\\P
Pia Sundhage har gjort en mäktig fotbollsresa som tränare. Efter OS nästa år flyttar hon hem till Sverige igen. Men först ska
hon försöka ta guld med USA vid VM i Tyskland.
Hon känner sig merbcX\d[T
aPS É] bcaTbbPS Pe UÛaeÉ]c
]X]VPa]P
~9PV WPa T] UÛa\ÊVP Pcc
bTbPZTa_^bXcXec^RWUÛabÛ
ZTa VÛaP STc YPV Éa QaP _Ê
<X] bchaZP b^\ caÉ]PaT Éa
_Ê caÉ]X]Vb_[P]T] 8 ST]
\X[YÛ] Éa YPV WT\\P 9PV
ZÉ]]Ta\XVb^\T]b_T[PaT
XQ[P]S chRZTa Bd]SWPVT
b^\ c^V Y^QQTc X DB0 \TS
ZaPeTcPccX]cTQTWÛePWPP]
bePaUÛaPS\X]XbcaPcX^]T[[Ta
[P]STcbSP\U^cQ^[[b^\WT[
WTc
~9PV WPa eÉa[ST]b QÉbcP
Y^QQ^RWÉaSdZcXV_ÊPcc_Ê
\X]]P\XV^\Pccd__bZPccP
ePaYTSPV
WÛacWÛVc3TcÉa\Xcc_aXePc
[Xe
?XPBd]SWPVTWPaT]U[XRZ
eÉ]X»aTQa^\T]ÉaQPaPX
BeTaXVT ]ÊVaP VÊ]VTa ^\
ÊaTc 1PbT] X DB0 Éa T] [É
VT]WTcX2WPa[^ccT]ÉaPÛbc
ZdbcT]
Men hon har inga_[P]Ta_Ê
~<T] YPV Éa P[SaXV SÉa
Pcc bcP]]P X DB0 UÛa V^cc ;P]Sb[PVTc QadZPa bP\[Pb X
3aÛ\Y^QQTcWPaT]QPZbXSP ;^b 0]VT[Tb T[[Ta 5[^aXSP
~?aXbTcYPVQTcP[PaÉa^Ta 3TcÉaTccYÉe[PU[É]VP]ST
Foto: MAJA SUSLIN/ Scanpix
=ÉaZ^]caPZcTcVÊadcXb[dcTc
~9PVW^__PbX]]Ta[XVcPcc
Pe]ÉbcPÊaTUcTa>BX;^] YPVZP]ePaP_ÊU^cQ^[[b_[P
S^]U[hccPaBd]SWPVTca^[X ]T]X]ÊV^]U^a\7T[bc_Ê
VT]WT\
T[Xc]XeÊSTc_PbbPa\XV3Éa
UX]]bSaXeTc^RWPccXchST]Pcc
– Nu har jag varitXTgcaT\P eX[YP Q[X QÉbc =ÊV^] VÊ]V
[É]STa b^\ :X]P ^RW DB0 WP\]PaYPV]^VX]^\QaTSS
^RW [É]VcPa WT\ cX[[ ^aSTc XSa^ccT] b^\ VP\\P[ ^RW
|[PV^\| 0[[P UÊa _[Pcb ^RW VPVVXV \T] YPV eTc Yd X]cT
\P] UÊa SXbcP]b BeT]bZPa ^\STcÉa]ÊcYPVÉaQaP_Ê
bZÉ[[Ta_Ê^aSTc\T]YPVVX[
3dWPaX]cTePaXcUÛaQd]Sb
ZP_cT]XBeTaXVT©aSTc^RZbÊ
[PaSTceÉ[SXVc\hRZTc
”Osten” frias från rasistanklagelser
ISHOCKEY. ;d[TÊb b_^acRWTU ;Pab |>bcT]|
Lars ”Osten” Bergström får inget straff
av hockeyförbundet.
Foto: SCANPIX
1TaVbcaÛ\UaXPbPeBeT]bZPXbW^RZThUÛaQd]
STcbSXbRX_[X]]É\]SUaÊ]P]Z[PVT[bTa^\aP
bXb\<T]WP]ZP]U^acUPaP]STUÉ[[PbPeaÉccb
eÉbT]STc ^RW 7^RZTh[XVP]b TV]P dcaTS]X]V
3TcePaXT[XcbTaXTW^RZTh]bb[dcb_T[b^\;Pab
|>bcT]| 1TaVbcaÛ\ bZP WP bZaXZXc aPbXbcXbZP
V[Ê_^aS\^cBZT[[TUcTÊbb_T[PaTHPaTS7PV^b
1TaVbcaÛ\P]\É[STbPeceÊ_aXePc_Tab^]Ta
b^\ bPcc _Ê [ÉZcPaaPST] ]TSP]UÛa ;d[TÊb
b_^acRWTU 4UcTab^\ ^aS bcÊa \^c ^aS eÉ[YTa
SXbRX_[X]]É\]ST]PccUaXP1TaVbcaÛ\|8ceTZ
bP\\PUP[[bZPSTcWT[[aTUaXPbÉ]UÉ[[Pb|bZaX
eTa]É\]ST]
;d[TÊb^aSUÛaP]ST2dac9^WP]bb^]Éa]ÛYS
\TSSXbRX_[X]]É\]ST]bQTb[dc
~EX ZP] Z^]bcPcTaP Pcc b[dcbPcbT] b^\
]É\]ST]SaPVXcÉaePSeXbYÉ[ePUd]]XcXeÊa
TVT]dcaTS]X]VBÊSTcÉaZ[PacPccSTcÉaTcc
cX[[UaTSbbcÉ[[P]STQTb[dcUÛa^bbbÉVTaWP]
7PaSdePaXcXZ^]cPZc\TS1TaVbcaÛ\TUcTa
QTbZTSTc.
~9PSTcWPaYPV^RWYPVZP]X]cTcÉ]ZP\XV
P]]PcÉ]PccWP]ZÉ]STbXVV[PSÊcQTb[dcTcbÉ
VTa9^WP]bb^]
1TaVbcaÛ\ZP]S^RZUÉ[[PbXaÉccbeÉbT]STc
TT
Sport B7
TISDAG 14 JUNI 2011
Nu är OV-stommen
snart komplett
herrlag
Snart är OV-truppen
helt komplett. Nu är två
tunga pjäser till på
plats – bara en målvakt
fattas.
HANDBOLL. 1XcUÛaQXcUP[[Ta
_Ê _[Pcb X >E 7T[bX]VQ^aVb
[PVQhVVT8bÛ]SPVbbZaTeeX
Pcc bZhccTZd]VT] <PcWXPb
<T[ciTaU^acbÉccTa]dÉaSTc
ÉeT]Z[PacPcceXZcXVT]hRZT[
b_T[PaT]5aTSaXZFPW[bcaÛ\
bP\cPeXVT]X^\TcTabb_T[P
aT] 0]Vd :aTdci\P]] UÛa
[É]VTabX]PZ^]caPZc\TSTcc
Êa3Éa\TSÉabc^\\T]X[P
VTccX[[]ÉbcPbÉb^]V_Ê_[Pcb
~ATSP]]dZÉ]]bST]WÉa
cad__T]aÉccQaP:P]eXbcPa
cPSÉaeXPeb[dcPSTXUY^[bTa
STcWÉaYÉZ[XVcX]caTbbP]cdc
X]UÛaZ^\\P]STbÉb^]V9PV
\ÊbcTbÉVPPcceXbTaaXZcXVc
bcPaZPdc_Ê]X^\TcTaZ^]
bcPcTaPa >E)b b_^acRWTU 4X
]Pa;X]]^]ÛYc
Sporten skrev redanXb[dcTc
Pe P_aX[ Pcc 5aTSaXZ FPW[
bcaÛ\bZd[[TWP\]PX>E
~3Tc Ud]ZPST Yd X]cT bÊ
QaPUÛa\XVX;dVXXWÛbcPbbÊ
STc ZÉ]]b QÉbc UÛa P[[P Pcc
WXccP T] P]]P] [Ûb]X]V bP
5aTSaXZcX[[B_^acT]XT]X]
cTaeYd X b[dcTc Pe P_aX[ ^RW
WX]cPST Pcc STc Zd]ST aÛaP
bXV^\SPVPaX]]P]P[[P_Pa
cTaePaÛeTaT]b3Tcc^VQT
chS[XVc[É]VaTcXSÉ]bÊ\T]
]d Éa P[[P STcP[YTa]P X Z^]
caPZcTc_Ê_[Pcb
5aTSaXZ b^\ Q^a X 7T[
bX]VQ^aV X][TSST UÛaaP bÉ
b^]VT]XT[XcbTaXT]\TS;dVX
\T][Ê]PSTbdccX[[>EXP[[
beT]bZP]TUcTaYd[7P]bZd[
[T WP ÊcTaeÉ]c cX[[ ;d]SP
Z[dQQT] \T] Tcc \XbbUÛa
bcÊ]S\TSdc[Ê]X]VT]VY^a
Fakta OV-spelare med kontrakt
Målvakt
Michael Andersson (ny)
9-metersspelare
Niclas Närenborn
Fredrik Wahlström
Jonas Busk
Viktor Sandberg (ny)
Angu Kreutzmann
Erik Lindén
6-metersspelare
Mathias Meltzer
Iris Ganibegovic
Filip Karlsson
ST Pcc WP] UXRZ b_T]STaP
aTbcT]PebÉb^]VT]X>E
~FPW[T] Éa T] eÉ[SXVc
_a^UUbXVb_T[PaT\TST]eÉ[
SXVc _a^UUbXV X]bcÉ[[]X]V cX[[
WP]SQ^[[T]7P]ÉaTccV^cc
UÛaTSÛ\T UÛa eÊaP h]VaT
b_T[PaT 4] b_T[PaT b^\ ST
ZP] bT d__ cX[[ ^RW [ÉaP bXV
\hRZTcPebÉVTa4X]Pa;X]
]^
~6ad]ScP]ZT] Éa Pcc WP
T] cad__ _Ê '~! b_T[PaT
\T]X]VTcÉaWdVVTcXbcT]
3Tc WPa [XcT ^RW VÛaP \TS
WdaSTcbTadc_ÊST^[XZP_^
bXcX^]Ta]P3TceXZcXVPÉaPcc
\P]ZP]UÊcX[[VXeP]STcaÉ
]X]VPa\TSb_T[PaTXaÉcc_^
bXcX^]TabÉVTa4X]Pa;X]]^
Dessutom tillkommer flera
spelare som erbjuds/erbjudits prestationsbaserade
kontrakt.
54 mål på de elva matcherna
WP]]WP]\TS<T]UaP\UÛ
aP[[cVY^aST>ET]aTYÉ[Z[Écc
aX]VXcPQT[[T]D]STaSTT[eP
\PcRWTa]P UÛa[^aPST [PVTc
QPaPceÊ\PcRWTa>RWSTcÉa
QPaPPccZ^]bcPcTaPPccFPW[
bcaÛ\WPSTT]bc^aST[XPcc
[PVTc [hUcT bXV UaÊ] W^c ^\
STVaPSTaX]V cX[[ b]dSS _Ê
ZeP[_[PcbcX[[T[XcbTaXT]
~9PVd__[TeTaPccWP]WPa
Q[XeXc\TaU^ZdbTaPSÉeT]_Ê
PbbXbca^[[T]bÊWÉa_ÊbT]PaT
cXSÉeT]^\WP]U^acUPaP]ST
WPaZePaZ[X__TcXbZ^ccTcbÉ
VTa4X]Pa;X]]^
0]Vd :aTci\P]] b^\
WPa\TaXcTaUaÊ]b_T[X6aÛ]
[P]Sb[P]Sb[PVZ^\cX[[>E
X]UÛa UÛaaP bÉb^]VT] ^RW
VY^aST&\Ê[XUY^[dcP]Pcc
UÛaST]ST[T]VÛaP]ÊV^]YÉc
cTQaPbÉb^]V=dUÊaWP]Tcc
ÊacX[[_ÊbXVPcceXbPePSWP]
VÊaUÛa
OV har i dagslägetcX^b_T[P
aT d]STa eP][XVP Z^]caPZc
^RW Tcc U[TacP[ b_T[PaT b^\
VÊa _Ê _aTbcPcX^]bQPbTaPST
Z^]caPZc UaÉ\bc ST h]VaT
b_T[Pa]P
~3T] T]SP _[PcbT] eX
\ÊbcTbÉZaPd__]dÉa\Ê[
ePZcb_^bXcX^]T]EX[TcPaTU
cTa T] \Ê[ePZc cX[[ EX WPa
<XRZT 0]STabb^] ^RW ceÊ
h]VaT\T]STcaÉRZTaX]cT
EXWPaYdD[PVTcXSXeXbX^]!
^RZbÊ
4eT]cdT[[cQ[XaSTcT]WT[c
]h
\Ê[ePZcbQTbÉcc]X]V
3P]bZT\Ê[ePZcT]9T]b=h
WddbWPaaTSP][É\]Pc^RW
>E Z^\\Ta X]cT ÛeTaT]b
\TS0]c^]7T]aXZbb^]^\
T]UÛa[É]V]X]VPeWP]bZ^]
caPZc
Jonas
Schultz
[email protected]
042-489 93 52
”ÖIS kände till övergreppen”
FRIIDROTT.5[Ta_Tab^]TaWPa
TccSaÛ\Y^QQUÛaSXV.
~9P PQb^[dc EX _aPcPa
^\b_T[PaTb^\ÉaQ[P]SST
QÉbcPXeÉa[ST]
©a STc [^RZP]ST Pcc caÉ]P
WTaa[PV.
~9PV WPa QPaP VY^ac STc
_ÊbZ^[]XeÊT]Z^accXS>RW
YP dc\P]X]VPa Éa P[[cXS
b_É]]P]ST9PVbZd[[TUÊaT
_aTbT]cTaPePaT]SPZeX]]
[XV [TSPaT X WT[P U^cQ^[[b
eÉa[ST]6ÊaSTcÊcWT[eTcT
bÉVTa\P]|cYTYTaZP]X]cT
caÉ]PWTaaU^cQ^[[|3T]dc
\P]X]VT] WPST ePaXc QP[[
STcUÊaYPVYdbÉVP<T]YPV
eTcX]cTWdabc^abZX[[]PST]
Éa
~EÊacZP]cb_T[>RWX]
[ÉVV ST\ QTWÛeTa WT[P
SP\U^cQ^[[T]UÛaQÉccaP3T
ÉadaSÊ[XVP9PVca^a]ÉbcP]
Pcc 0]TccT 1ÛaYTbb^] b[^V
QÉccaT X][ÉVV bÉVTa Bd]S
WPVT\TSTcc[TT]ST^\bX]
[P]Sb[PVbZ^[[TVPUaÊ] ('
Just nu ligger fokus_ÊPcc cP[TcTT
cPE<Vd[S\TSDB0EPS
QTWÛeTaBd]SWPVTb[P]Sb
[PVUÛaQÉccaP.
Micke Larsson
[Pa\Pc »aVahcT 8B ^\ EX[Y^
=^dbXPX]T]b_ÊbcÊSSPÛeTa
VaT__4][XVc?PcaXZBYÛQTaV
WPaZ[dQQT]eTcPc^\bZP]
SP[T]bTSP]b[dcTc_Ê ('
cP[Tc
~3Tc WÉa WPa X]cT ePaXc
]ÊV^]WT\[XVWTcbÉVTaBYÛ
QTaVcX[[?#6ÛcTQ^aV
?PcaXZBYÛQTaVbÉVTaPccWP]
ZÉ]ST bXV ZaÉ]Zc ]Éa WP]b
d__VXUcTaQTbZaTebb^\]h
WTcTaPe»8B
~9PV ZÉ]ST \XV YÉe[XVc
beXZT] ]Éa YPV VXRZ dc \TS
Q^ZT]^RWUXRZUÛabePaP_Ê
bcÊT]ST]bÉVTaWP]cX[[Be3
– Det här har X]cT ePaXc ]Ê
V^]WT\[XVWTc3TcWPaePaXc
d__TUÛaSXbZdbbX^]XeÉ[SXVc
\Ê]VP ^\VÊ]VPa ^RW bÉa
bZX[c]ÉaYPV_aPcPc\TSZX[
[Pab^\caÉ]PcXEX[Y^bVad_
_Ta WPa STc Ud]]Xcb ZX[[Pa
b^\UÛabÛZcUÛaPUaP\STccP
^RW ZP]bZT X]cT WXccPc cX[[
aÉcc _Tab^] bÉVTa BYÛQTaV
cX[[?#6ÛcTQ^aV
ATSP]!&X]U^a\TaPST
T] UÛaÉ[STa »aVahcT ^\ Pcc
UaXXSa^ccbcaÉ]PaT]EX[Y^=^d
bXPX]T] dcbPcc WP]b b^] UÛa
bTgdT[[P ÛeTaVaT__ <T]
Z[dQQT] VXRZ X]cT eXSPaT
\TSX]U^a\PcX^]T]
»8BWÉeSPSTPcc|STcb[^V
]Tab^\T]Q^\Q|]Éa?PcaXZ
BYÛQTaV Z^\ \TS bX] Q^Z
SÉa WP] QTaÉccPST ^\ ST
bTgdT[[P ÛeTaVaT__T] b^\
caÉ]PaT] ^RW bche_P__P]
=^dbXPX]T] dcbPcc W^]^\
UÛa Ca^cb Pcc caÉ]PaT] ^RW
ST]T[XcP]bePaXVT?Ta2a^]P
X]U^a\TaPcb ^\ ÛeTaVaT__
U[TaPÊacXSXVPaTTT
Malaysia lockar engelska lag Ny sloven till SSK
Cameron sågar FIFA-val
Lugi värvar Milosevic
FOTBOLL. EX[[SdbT]ÊVaPPe?aT\XTa[TPVdTb
bcÛabcPZ[dQQPab_T[PU^cQ^[[XYd[X.8bÊUP[[Éa
:dP[P;d\_daTcc[É\_[XVcaTb\Ê[?Ê\Ê]SP
VT]Q[TeSTcZ[PacPcc;XeTa_^^[bZP\ÛcP<P
[PhbXPb[P]Sb[PVSÉaST] %Yd[XBTSP]cXSXVPaT
ÉaSTc^RZbÊQTbcÉ\cPccQÊST0abT]P[^RW
2WT[bTPWPaUÛa[PVcUÛabÉb^]Vb\PcRWTacX[[
ST]\P[PhbXbZPWdedSbcPST]
;PVT]Z^\\TaPccb_T[P\PcRWTa]P_Ê1d
ZXc9P[X[bcPSX^]b^\cPa'&ÊbZÊSPaTTT
FOTBOLL. 3T]QaXccXbZT_aT\XÉa\X]XbcTa]
HANDBOLL. ;dVXWPaeÉaePc=T\P]
YP<X[^bTeXR"!UaÊ][^ZP[Z^]Zda
aT]cT]7#"<X[^bTeXRWPaePaXcX
BeTaXVTXÊccPÊa^RWQ^abTSP]
\Ê]VPÊaX;d]S
|=T\P]YPÉacÉ]Zcb^\T]UÛa
bePabbcaPcTVW^b^bb^RWZP]\TS
bX]TaUPaT]WTc^RW_a^UUbXVPX]bcÉ[[
]X]VQXSaP\TS\hRZTcbÉVTa;dVXb
b_^acRWTU4\\T0STQ^TT
ISHOCKEY. BÛSTacÉ[YTWPaVY^ac
Z[Pac\TST]É]]dT]b[^eT]bZ
U^afPaScX[[ST]Z^\\P]STbÉ
b^]VT]XW^RZThP[[beT]bZP]~
A^QTacBPQ^[XR7P]Z^\\Ta
]Éa\PbcUaÊ]b_T[XST]ÛbcTaaX
ZXbZP[XVP]SÉaWP]Z^\ceÊPX
\Ê[[XVP]7P]VY^aSTU[Tbc_^
É]VUÛaB[^eT]XT]XE<:^]
caPZcTcVÉ[[TaceÊbÉb^]VTaTT
3PeXS2P\Ta^]ZP[[Pa5XUPeP[TcSÊ^aS
UÛaP]ST]BT__1[PccTaeP[STb^\dcP]
\^cZP]SXSPcUÛaT]UPab
5XUPeP[TcUÛaTVXRZbPeSXeTabT\dcP]
Z[PVT[bTaP]VÊT]STQÊST^aSUÛaP]STeP[Tc
bP\ceP[TcPeE<eÉaSPa! '^RW!!!
4]V[P]SUÛa[^aPSTX^\aÛbc]X]VT]^\
Blatter är inte poE<! '^RWSTbbU^cQ^[[bUÛaQd]SPebc^S
pulär hos Cameron UaÊ]PccaÛbcPX^aSUÛaP]STeP[TcTT
B8 Sport
TISDAG 14 JUNI 2011
Redigering: Ulf Månsson
C?II7?DJ;DoWP[[bWdZijbbi
cejMWb[[email protected]_eh#LC_hk]Xo$
;KHEIFEHJ('.$&&
H[ZWaj[email protected]^[email protected]
J?I:7='*@KD?
I[h[dWM_bb_Wcihj_bbXWaWfjekh[d$
?dZ_Wd[hdWi7djed_eB_dZXYa$
M_bb_Wci\h_iaj_bbibkj
;b_ji[h_[cj[_AkcbW
I[h[dWM_bb_Wci]hYec[#
XWYa_;WijXekhd[[\j[h[jjhi
iaWZ[kff[^bb$>khh\ehc[d
_d\hM_cXb[ZediecXh`Wh
dijWl[YaW5 ;KHEIFEHJ'($)&
?dZ_Wd[hdW^Wh^[ccW\hZ[b
_albb[di[b_ji[h_[cj[cej
B[`ed[d$DhbW][d]hkff
_AkcbW^bbi?dZ_Wd[hdWiec
\Wleh_j[h$ 97D7B!IFEHJ''/$&&
'-$++Ifehjdojj$
'-$&&7?AÅCWbc<<$7bbil[diaWd$H
'/$&&?<A=j[Xeh]Å:`kh]hZ[d$H
('$&&AbkXX#jl0C_bWd$
(($&&7j^8_bXWeÅ8WhY[bedW$BWB_]W$H
&$&&AbkXX#jl08WhY[bedW$
(($&&Ifehjdojj$
(($)+Ifehj$
'($&&BkdY^jhWl[jZ_h[aj:?H;AJ
')$&+BkdY^[dil_ddWh[$
('$)&JhWl0L_ddWh[0L,+$
&$'&Ifehjdojj$
'-$*+<ejXebb0IY^m[_pÅ?ibWdZ
:?H;AJK('#;C$=hkffif[b$
(&$)&<ejXebb0:WdcWhaÅL_jhoiibWdZ
:?H;AJK('#;C$=hkffif[b$
(($'&Ikf[h^kcWd$
&$(&F_jYh[mi$
'$)&BWj[D_]^jFea[h$
.$*+9oa[b$H9h_j[h_kcZk:Wkf^_d[
B_X[h[$<hd<hWdah_a[$
'&$&&J[dd_i$H7JFGk[[dÊi$<_dWb$
''$)&MWjji$
'($)&J[dd_i
:?H;AJMJ7#jkhd[h_d]$:W]($
<hd;WijXekhd[$
',$&&J[dd_i
:?H;AJ7JF#jkhd[h_d]$:W]($
<hd;WijXekhd[";d]bWdZ$
(&$'+MWjji$H
('$'+8end_d][email protected]^ÅA$CWXkpW$H
()$&&8_bhWY_d]$HB[CWdi(*#j_c#
cWhi$<hd<hWdah_a[$
&$&&Ikf[hX_a[$H
/$&&<ejXebb0C[n_aeÅ9eijWH_YW$H
'&$&&<ejXebb$HK'/#;C$:Wc[h"ÓdWb$
''$)&Cejehifehj$HIkf[hX_a[#LC$
'($)&<ejXebb0C[n_aeÅ9eijWH_YW$H
'*$&&<ejXebb0=kWj[cWbWÅ=h[dWZW$
'+$)&<ejXebb0>edZkhWiÅ@WcW_YW$
'-$&&;kheZkda$8Wia[jcW]Wi_d$
'-$'+<ejXebb$HK()#jkhd[h_d]$<_dWb$
'.$&&Hk]Xo0DoWP[[bWdZÅMWb[i
:?H;[email protected]_eh#LC$=hkffif[b$
<hd?jWb_[d$
'/$*+;kheZkda$H
(&$&&@[p$H
(&$)&<ejXebb0=kWj[cWbWÅ=h[dWZW$H
('$)&J[dd_i$HMJ7;WijXekhd[$
(($)&J[dd_i$H7JF;WijXekhd[$
&$&&Do^[j[h$
&$)&J[dd_i$H7JF;WijXekhd[$
'+$&&<ejXebb0?<A=j[Xeh]Å:_\$H
'-$&&<ejXebb0>[bi_d]Xeh]Å=W_i$H
'/$&&If[[ZmWo0
?dZ_Wd[hdWÅB[`ed[d
:?H;AJ;b_ji[h_[d$
('$)&7bbil[diaWd0Jeffb_ijWd$
(($&&<ejXebb$H;khefWB[W]k[$
&$&&<ejXebb$H7h][dj_diaWb_]Wd$
'*$*+Cejehifehj$H?dZoYWh$J[nWi$
'-$)&J[dd_i$HCWZh_ZEf[d$
(&$(+CejehmehbZCW]Wp_d[$
(&$++7JFj[dd_im[[abo$
('$*+Cejehifehj$?dZoYWh$<hdJ[nWi$
)$&&8Wia[j
:?H;AJD87$C_Wc_Å:WbbWi$;l$<_dWb-0-$
'+$&&F^_bWZ[bf^_WKd_edÅ
H[WbIWbjBWa[$CBI$H
'+$(&;b_ji[h_[d0hiahd_aW$
',$)&7?AÅJ_ch$;b_ji[h_[d$H
'/$&&7?AÅCeZe$;b_ji[h_[d$H
('$&+;b_ji[h_[dÅiWccWdZhW]$
(($&&<hbkdZWÅ<h`[ijWZ$;b_ji[h_[d$H
&$'&<h`[ijWZÅ<hbkdZW$;b_ji[h_[d$H
')$&&=eb\0;khef[WdJekh$
',$&&=eb\0F=7Jekh$
'/$&&If_h_je\OWY^j_d]$
'/$)&<h__Zhejj0?77<7j^b[j_nM[[abo$
(&$&&JhWdiMehbZIfehj$
('$&&DWiYWh0FeYede+&&>_]^b_]^ji$
(($&&8end_d]07$MWhZÅ7$7XhW^Wc$H
'*$&&BoedÅ8[dÓYW$9B$H
',$&&CWd9_joÅ9^[bi[W$FB$H
'.$&&?dj[hÅJejj[d^Wc$9B$H
(&$&&Fh[c_[hB[W]k[MehbZ$
(&$)&7hi[dWbÅM[ij8hecm_Y^$FB$H
(($*+IY^m[_pÅ?ibWdZ$K('#;C$H
&$*+:WdcWhaÅL_jhoiibWdZ$K('#;C$H
($*+8WhY[bedWÅ<9Af[d^Wcd$9B$H
-$&&8eijedÅLWdYekl[h$D>B$H
<_dWb,0-$H[fh_i\hd_]h$
'&$&&8_d]^WcfjedI[dWjehiÅ
>ekijed7[hei$7>B$H<_dWb)0,$
'($&&8eijedÅLWdYekl[h$D>B$H
<_dWb,0-$H[fh_i\hd_]h$
'*$&&D>BEdJ^[<bo$
'+$&&7bcjkdWÅLn`$7bbil[diaWd$H
'-$&&:_dC_diaÅ7a8WhiAWpWd$H
'/$&&8eijedÅLWdYekl[h$D>B$H
<_dWb,0-$H[fh_i\hd_]h$
('$&&D>BEdJ^[<bo$
(($&&8eijedÅLWdYekl[h$D>B$H
<_dWb,0-$H[fh_i\hd_]h$
')$'+DWiYWh0FeYede+&&>_]^b_]^ji$
'*$'+<ehc[b'$HAWdWZWi=F$
'-$'+Ceje=F$'(+YY$<hd
IjehXh_jWdd_[d$
'.$'+Ceje=F$HCeje($<hd
IjehXh_jWdd_[d$
'/$'+Ceje=F$H<hdIjehXh_jWdd_[d$
('$&&If[[ZmWo$H=F$<hd
Af[d^Wcd$
&$&&H[Z8kbbHeea_[i9kf$H<hd
Af[d^Wcd$
I Dallas firade man
klubbens första NBAtitel. Runtom i övriga
USA, jublades det
också. En förlust för
Miami och LeBron
James var en seger för
många andra.
BASKET. " ÊabeÉ]cP]ePacX[[
b[dc ÛeTa BÛ]SPVT]b bTVTa
$~($_ÊQ^acP_[P]ePaST]
bXbcPQhVVbcT]T]UÛaPcc3P[
[Pb <PeTaXRZb ]d UÛa UÛabcP
VÊ]VT] ZP] ZP[[P bXV =10
\ÉbcPaT#~!X\PcRWTa\^c
<XP\X VY^aST Pcc \P] UXRZ
aTeP]bRW UÛa UX]P[UÛa[dbcT]
!% ^RW ""ÊaXVT chbZT
bcYÉa]P]3XaZ=^fXciZXUXRZ
bXcc b[dcVX[cXVP TaZÉ]]P]ST
7P]VY^aST! _^É]Vc^V aTcdaTa^RWePa[XZPUaP\caÉ
SP]ST_ÊbÛ]SPVT]b^\cXSX
VPaTd]STaUX]P[bTaXT]eX[ZTc Finalseriens store spelare var Dallas tysk Dirk Nowitzki som
^RZbÊ VPe =^fXciZX dc\Éa här höjer bucklan.
Foto: SCANPIX
ZT[bT]|<TbceÉaSTUd[[Tb_T
[PaT|XUX]P[T]
]PST2[TeT[P]S^RW\TSST eÉ[ SÉa d]STa_aTbcTaPST
[PST bXcc QTb[dc X Tcc T]cX\ \P]bÉabZX[c;T1a^]9P\Tb
Inför säsongen var annars \Tb [Ê]Vc ce_a^VaP\ ^RW
CX[[b[dcQ[TeSTc! _^É]V
cX_bTcPccST]dc]É\]X]VT] SÉaQTaÉccPSTPcc|WP]cPabX] \T]9P\TbUXRZÊcTaXVT]bcÊ
bZd[[TVÊcX[[;T1a^]9P\Tb cP[P]V cX[[ B^dcW 1TPRW| b^\ UÛa[^aPaT cX[[ \Ê]VPb
V[ÉSYT 2[TeT[P]Sb ÉVPaT
WP] b^\ UÛabeP]] dc UaÊ] PaT]P]ZeXRZcTUcTaTcc\Xbb Tillsammans med nyförvär- 3P]6X[QTacbZaTe_ÊcfXccTa
[hRZP]ST ~ ]d ^RZbÊ É]]d vet2WaXb1^bW^RWbTSP]cX Pcc WP] VaPcd[TaPST 3P[[Pb
\TaXUaÊVPbPcc
SXVPaT X <XP\X 3fPh]T ^RW[PST^RZbÊcX[[T]_Pbb
FPST bZd[[T WP] QX[SP Tcc ]X]VcX[[9P\Tb)8=6064=
9P\TbbÊVPSTbX]cTQPaPX bd_Ta[PV Pe <XP\X 3T caT E©60A8=60
2[TeT[P]SdcP]^RZbÊXbc^aP [hRZPSTb^RZbÊcP<XP\XcX[[ 5ÛaaT [PVZP\aPcT] <^
ST[Pa Pe DB0 ]Éa WP] [É\ [PVTcbP]SaP=10UX]P[\T] FX[[XP\b bZaTe bP\cXSXVc)
Superstjärnan LeBron James
sågades efter matchen.
|3P[[Pb [ÉZcT _aTRXb \Xcc
WYÉacP| ^RW [^ZP[cXS]X]VT]
2[TeT[P]S?[PX]3TP[TaaP_
_^acTaPST Wda |3P[[Pb c^V
bX]cP[P]VcX[[B^dcW1TPRW|
~0[[Pb^\W^__Pcb_ÊPcc
YPVbZP\Xbb[hRZPbSTZ^\
\TaPccePZ]Pd__X\^aV^]
^RWWPbP\\P[Xeb^\UÛadc
9PVZ^\\TaPcc[TeP\Xcc[Xe
b^\YPVeX[[^RWU^acbÉccPeP
aP [hRZ[XV \TS STc bePaPST
9P\Tb_ÊUaÊVP]Wda\hRZTc
WP]_ÊeTaZPcb
>RW 3P[[Pb ÉVPaT <PaZ
2dQP] b^\ UÛabÛZc eÉaeP
9P\Tb X]UÛa bÉb^]VT] \T]
X]cT T]b UXRZ cX[[ÊcT[bT Pcc
caÉUUPW^]^\VPeST]b[dc
VX[cXVPb_PaZT]
~9PVZP]X]cTQah\XV^\
7TPcSTcÉaSTaPb_a^Q[T\
3TVY^aSTbX]bPZ
~EXVY^aSTeÊaTT
Tobias Österberg
B;?<@E>7DIIED
HE=;HDO=H;D
L_\_Ya')"*(\h
)Å&j_bb;#jkdW9_jo
DehZXbeccWXb_h"
iecWbbj_Z"\Whb_]$
IL;H?=;I8uIJ;J?FF7H;
JLvB7=KJ7
DKL?DD;H>7D
LWbiWhdWi=h_]ehoBW]kjWeY^7hj[c
BW]kjWahZ[_^ef((fed]dhbW][j
X[i[]hWZ[B[`ed[d$<ehcÓddi\hdo
l_dijcejF_hWj[hdW$
Ikhj[[i>Wdel[h::#'^Wh_dj[lkdd_j
fbd][c[d\[email protected]^WdKdj[hij[_d[hiaW
Z[jdZlWhW[dXhWi[][hY^WdiZZ[d
lhijWcejijdZWh[d\jj[jjZb_]jb][$
JH?FF;BD
::8ebbdi
J_fiIlIf[b Kd_X[j F_ddWYb[ 8[jiied 8[j),+
) P[d_jIjF[j[hiX$ÅHeijel ' '"(& '"(+ '"(, '"(+ '"(+
* BeaCeialWÅIfDWbY^_a ' '"(- '")) '"). '")+ '"),
'. HkX_dAWpWdÅ:odCeialW ' '"/- ("&& ("'* ("'& ("'&
EZZi )"&& )")) )"-( )"+* )"+HoiaWb_]Wd$P[d_jIjF[j[hiXkh]b_]][hjjWfed]\h[Heijel[\j[hjeblec]d]Wh"
eY^h\Wleh_j$Beaecej_lCeialW\hbehWZ[^[ccWcejjWX[bbjlWd7dp^_c[d
DWbY_aX`kZ[h_dj[b_aW^hjcejijdZ$HkX_d^Whi[neWl]`ehZWfj_ei[dWij[$
'&$&&[email protected][9bWii_Y$F=7#jekh[d$
')$&&;khef[WdJekh>_]^b_]^ji$
'*$&&=ebÓd]MehbZÅ:W_bod[mi$
'+$&&CWhj_dAWoc[h$
'+$'+Ih[dA`[bZi[d$
'+$)&=eb\iaebW$
',$&&8CM?jWb_WdEf[d$;khefWjekh[d$
(&$&&=ebÓd]MehbZÅ:W_bod[mi$
('$&&BWZ_[i;khef[WdJekh$
(($&&BF=7IjWj[<Whc9bWii_Y$
()$)&=eb\iaebW$
&$&&;khef[WdJekh>_]^b_]^ji$
'$&&=ebÓd]MehbZÅ:W_bod[mi$
8EC8;D
:7=;DI8uIJ7IF;B
8ecX[d'0(',hWZ[h
7 :WdcWhaK(''"(")
L_jhoiib$K('&"'
8 IY^m[_pK(''"(
?ibWdZK('&"'"(
9 HkX_dAWpWd&"'"(
:odCeialW&"'
-IY^m[_pK('Å?ibWdZK('
' '".& ("&&
IY^m[_pK('#bW]ÓYa[df[h\[ajijWhjc[Zl_dijcej
:WdcWha"eY^cblWajiif[b[j\hdOWddIecc[hXb[l
Wl]hWdZ[$;dXhWijWhj_[djkhd[h_d]X[joZ[he\jWWjj
Z[jÔoj[hfc[djk\\cWjY^ldjWhcej?ibWdZ$
('$+&Ifehj[d$
C7J9>;D
L?DD7H;
(&$&&K('#;C0IjkZ_[j$
(&$)+<ejXWbb0
:WdcWhaÅ>l_Z[hkibWdZ
:?H;AJK('#;C$<hW7Wh^kiIjWZ_ed$
()$'+K('#;C0IjkZ_[j$
CWjY^[d*0<ejXebb0=ebZ9kf
AWdWZWÅFWdWcW
J_fi0'Å'
FWdWcW^WhXh`Wj=ebZ9kfc[Zjl
l_dij[h"(Å'cejKI7ieci[dWij[h[#
ikbjWj$AWdWZW\hbehWZ[i_dcWjY^cej
KI7c[Z&Å($If[bi_ZWdjhehf[d
aecfWajcWjY^0'Å'[bb[h&Å&$
C_n[d(-/0J[dd_i0M_cXb[Zed(&''
L_ddWh["^[hhWh$
HW\W[bDWZWb
)")+
He][h<[Z[h[h
)"+&
DelWa:`eael_Y
*"&&
@kWdCWhj_d:[bFejhe
)+"&&
HeX_dIZ[hb_d]
)+"&&
>hh[Zel_iWiZW][diZ_h[ajidZWifehjeY^[jjkhlWbWlh[fh_i[heY^cW]Wi_dfhe]hWc$
LeBrons förlust
– en vinst för andra
JlcWjY^[h\hdK('#
;CeY^coYa[jijh
fif[b\hY^WdiWjj]
l_ZWh[_jkhd[h_d][d$
J_fi IlIf[b Kd_X[j
(&:WdcWhaK('ÅL_jhoiibK(' ' '",& '"-+
:WdcWhaK('\hbehWZ[fh[c_h[dcejIY^m[_pc[Z
&Å'c[diaWfWZ[cd]WY^Wdi[h\hWjjakddWl_d#
dW$:[jahlic[haobWcejL_jhoiibWdZK('kjWdWjj
c_diaWfe\\[di_l[d$>[ccW\hZ[b[dh[d\Wajeh$
EZZi[daWddZhWi$Ec_d][jWddWjWd][i]bb[heZZi[d\hIl[diaWIf[b$
J_iZW]'*`kd_
Beff-$::#'$
Beff.::#($
',*&W0
' 8bk[9Wdoed#D[email protected]
( Igk_hjb[9ekdjWY^#HedZ_dW$I
) :[l_Y[#;h_aiied>
* I[h][_>Wdel[h#M_jWifB
+ IkdFem[h9$=$#A_^bijhcz
, Ikhj[[i>Wdel[h#Kdj[hij[[email protected]
- <_hijCWYa=heY[h#Il[di$>[
. CoIWcXW#7dZ[hi[dJ
/ 9edhWZi;f_be]#8[h]^H
'& JWbWd]IkdZ#;h_aiiedI
'' =_WdjIkf[hcWd#BWhiied<8
('*&0
**&+&
+&,&&
&*))(
&&*)+
++'&&
(*(**
&ZZa&
&(-.,
''**&
+(&&&
))(+)
'(")W
'("*W
''"+W
'("&W
''"/W
''")W
'("*W
'(")W
''"(W
''"/W
'&"*W
H7DA0,#/#''#*#'#)#.#'&#+#(#-
Ikhj[[i >Wdel[h h _d][d ^[hh[ iec
l_dd[hfX[ijbbd_d_d]eY^^Wd^Wh_dj[
lkdd_j beff kdZ[h (&'&#(&'' c[d
jhejiZ[jlb`[hl_^edeciecl_ddWhj_f#
i[j_beff[j$L_jhehWjjZ[jhXhWY^Wdi
Wjj^WdXbi[hj_bbb[Zd_d][deY^\hcWd
i[ZWdX[ijccWb_j[iaWdZ[j]l#
][d"c[dZ[j\hWXiebkj_dj[ijhkbWZ[j
c_dijWecZ[jiaW]l][d$<_ddil_ii
h_ia Wjj 9edhWZi ;f_be] ^WcdWh f
l_d][b"WddWhi^WZ[^WdlWh_j\hijW^ij$
::#IOIJ;C"8ebbdi
::#'0,"/
::#(0'&"''
Ioij[c0*hWZ[h
' DehZb_hWffW #E^biiedK
( @W^d_jW#<h_YaA
) H_cW]]Wd#;d]ijhWdZI
* AbWYa;bbW#H[_i[[email protected]
+ Ah[c[b_dW8[ij#Il[di$>[
, Ijo\iCW`W#F[[email protected]#E
- D[Wij`[hdW #;ab\8
)*(-(
*',+&
)a)&*
&&&(Z
)&(&&
-&.&)
+*&('
(+"(-"(
(,"/
(."(
(,"&
(,"(
(,")
. L[iib[@W^dW#IWdZijhc>
/ AWh[bb_#[email protected]
'& JhediF_bW #8hW[aa[dD
'' DehZXbeccW#C[bWdZ[h=
'( [email protected][hlW#@ediied7
') EhhXkiWd#Ie^bijhc>
'* >kbj[J_bZW#Iae]bkdZHD
'+ @[ddoH$=$#8hkdb\>
&+(Z&
,(*)'
*''(Z
')*)'
&((-'
+*'(&
+,++*
'&&&,
(*")
(*".
(*",
(*".
(-"(
(*"/
(*"*
(+",
(',&0
H7DA0'&#''#-#'(#/#'#.#)#+#')#,#'*#
'+#(#*
JhediF_bW h[dcoYa[jaWfWX[bZWc
iec ec ^ed \kd][hWh iec ^ed iaW
aecc[hWjjXb_ilhWjjX[i[]hW$DehZ#
XbeccW h Wbbj_Z c[Z bd]j
\hWcc[ eY^ aecc[h _dj[ Wjj lWhW
d]edWjjb[aWc[Z$
B:#IOIJ;C"7n[lWbbW
B:#'0."'&
B:#(0."/
Ioij[c0*hWZ[h
Aecc[djWh0LWYWj_ed
=JB:#(^WhXijW\eh#
c[d"c[daWd\ibbiaWf$
JH?E#IOIJ;C"7n[lWbbW
;jjW0JlW0'"'&"''
Jh[W0WbbW'(^ijWh
Ioij[c0)&hWZ[h
Aecc[djWh0- 8eh]kdZW
FWb[cWh`cdeY^ia[h$
Sport B9
TISDAG 14 JUNI 2011
SPORT I SIFFROR
BASKET
NBA-slutspel, final 6 i bäst av 7
Miami–Dallas 95–105 (27–32, 24–21, 21–28,
23–24)
Miami: LeBron James 21, Chris Bosh 19, Mario
Chalmers 18, Dwayne Wade 17, Udonis Haslem
11, Eddie House 9. Dallas: Jason Terry 27, Dirk
Nowitzki 21, Jose Juan Barea 15, Shawn Marion
12, Jason Kidd 9, DeShawn Stevenson 9, Tyson
Chandler 5, Ian Mahinmi 4, Brian Cardinal 3.
Publik: 20 003.
Dallas mästare med 4–2 i matcher.
BEACHVOLLEY
ROM: VM, gruppspel: Petr Benes/Premysl
Kubala, Tjeckien–Stefan Gunnarsson/Hannes
Brinkborg, Sverige, 21–19, 20–22, 15–13.
CYKEL
GRINDELWALD, Schweiz: Schweiz runt, tredje
etappen (107,6 km): 1) Peter Sagan, Slovakien,
3.09.47, 2) Damiano Cunego, Italien, s.t., 3)
Jakob Fuglsang, Danmark, +0.21... 23) Gustav
Larsson, Sverige, +3.45.
Sammanlagt: 1) Cunego 7.43.16, 2) Juan
Mauricio Soler, Colombia, +0.54, 3) Bauke
Mollema, Holland, +1.16... 27) Larsson +10.12.
FRIIDROTT
LANDSKRONA: Hildesborgsloppet, 7,3 km,
klass 1, manliga seniorer (1977 -): 1. Ridouane
Taboukh, IFK Lund26.37, 2. Lucas Brandt, Göta
27.26, 3. Pelle Mattsson, Göta 27.30
Klass 2, M 35: 1. Mikael Stagling, Göta 26.53, 2.
Sava Iancovici, Axa Sports Club 27.03, 3. Jimmy
Sandgren, Göta 27.41
Klass 3, M 40: 1. Tony Lavesson, Göta 26.12, 2.
Jens Persson, Ystad 26.23, 3. Thomas Mellby,
Göta
27.12.
Klass 4, M 45. 1. B G Nilensjö, Göta 25.49, 2.
Christer Jeppsson, Ystads IF 26.16, 3. Sven
Lindeberg, Göta 26.38.
Klass 5, M 50: 1. Lars-Åke Engdahl, Idrott
28.18.
Klass 6, M 55: 1. Anders Persson, Idrott 30.23.
Klass 7, M 60: 1. Magnus Bergh, Heleneholm
31.57, 2. Lars Malmgren, Söderåsen 32.36, 3.
Krisiter Wernersson, Snapphanarna 33.56.
Klass 8, M 65: 1. Kaj Dewens, Göta 30.51, 2. L-O
Andersson, IFK Helsingborg 35.45.
Klass 9, M 70: 1. Ingvar Olauson, Heleneholm
31.50, 2. Björn Videfors, Idrott 37.41, 3. Jan-Åke
Persson, IFK Helsingborg 38.50.
Klass 10, M 75: 1. Gunnar Nilsson, Heleneholm
36.36, 2. Ulf Stehn, IFK Helsingborg 42.16.
Klass 13, M 22: 1. Simon Strand, Söderåsen
29.41.
Klass 14, kvinnliga seniorer (1977 - ): 1. Louise
Nilsson, MAI 29.57, 2. My Lindskog, Idrott
33.00.
Klass 16, K 40: 1. Ann Kinch, Göta 31.48, 2. Anne
Andersson, Göta 38.21, 3. Marie Dahlström,
Göta
39.44.
Klass 17, K 45: 1. Lotta Lindskog, Idrott 38.01.
Klass 19, K 55: 1. Kajsa Hansson, Snapphanarna
36.49.
Klass 21, K 65: 1. Britt-Marie Lind, Idrott 44.39.
Klass 23, K 75: 1. Ulla Möller, Skanne 58.48.
Klass 25: 1. Hanna Steiner, Klippan 39.18.
Klass 26, motion, herrar: 1. Christian Bengtsson,
SMDF.SE 28.39, 2. Jon Videfors, Landskrona
29.07.
Klass 27, motion, damer: 1. Rebecka Schmidt,
Schmidts family 36.00, 2. Caroline Nerme,
Landskrona
36.43.
Klass 30, pojkar 14: 1. Anton Nyberg, Idrott
12.30, 2. Anton Ljugnér, Göta 13.06, 3. Oskar
Hoff, Landskrona 14.50.
Klass 31, pojkar 12: 1. Albin Wågsäter, Kronan
13.01, 2. Leo Brandt, Göta 15.31, 3. Gustaf
Petersson, Asmundtorp 15.50.
Klass 36, flickor 12: 1. Sandra Svensson, Häljarp
17.44.
Klass 37, flickor 10: 1. Sofie Olsson, Göta 17.07.
FOTBOLL
Allsvenskan
Helsingborg–Gais
1–1 (1–1)
0–1 Mervan Celik (18), 1–1 Rasmus Jönsson
(42).
Varningar, Gais: Mervan Celik. Richard Ekunde,
Jonas Lundén.
Domare: Martin Strömbergsson, Gävle.
Publik: 9 913.
Helsingborg (4–4–2): Pär Hansson – Markus
Holgersson, Marcus Nilsson, Peter Larsson,
Erik Wahlstedt – Mattias Lindström (Simon
Thern 88), Ardian Gashi, May Mahlangu, Rachid
Bouaouzan – Rasmus Jönsson, Erik Sundin
(Alexander Gerndt 71).
Gais (4–4–2): Henry Sillanpää – Jimmy Tamandi,
Richard Ekunde, Fredrik Lundgren, Kenneth
Gustafsson – Jesper Florén (Jonas Lundén
71), Johan Mårtensson (Markus Gustafsson
86), Reuben Ayarna, Mervan Celik – Razak
Omotoyossi (Alvaro Santos 73), Wanderson.
ODDSET
Bomben 1
A Husqvarna–Motala Inställd
B Eskilstuna City–Farsta 3–0
C Brann–Sogndal 2–0
Odds: 65,71
MANTORP
DD–1: 11 Perfect Toll (3,67)
Struken nr 13
Örebro–Trelleborgs FF
4–2 (2–0)
1–0 William Atashkadeh (18), 2–0 Markus
Astvald (35), 2–1 Magnus Andersson (47), 2–2
Ibrahim Koroma (62), 3–2 Magnus Wikström
(90), 4–2 Kushtrim Lushtaku (90).
Varningar, Örebro: Valdet Rama. Trelleborgs FF:
Ibrahim Koroma.
Domare: Martin Ingvarsson, Hässleholm.
Publik: 6 924.
Örebro (4–3–3): John Alvbåge – Patrik Anttonen
(Tommy Wirtanen 70), Patrik Haginge, Magnus
Wikström, Samuel Wowoah – Fredrik Nordback,
Magnus Kihlberg, Nordin Gerzic – Markus
Astvald (Kushtrim Lushtaku 80), William
Atashkadeh (Robin Staf 82), Valdet Rama.
Trelleborgs FF (4–5–1): Viktor Noring
– Thommie Persson, Peter Abelsson, Tuomo
Turonen, Erdin Demir – Andreas Wihlborg
(Mattias Adelstam 62), Kristian Haynes,
Magnus Andersson (Viktor Svensson 88),
Ibrahim Koroma, Joakim Nilsson – Fredrik
Jensen (Andreas Grahn 77).
IFK Göteborg–Djurgården
0–4 (0–2)
0–1 Christer Youssef (25), 0–2 Mattias Jonson
(42), 0–3 Kasper Hämäläinen (59), 0–4 Philip
Hellquist (87).
Varningar, IFK Göteborg: Karl Svensson,
Elmar Bjarnason, Tobias Hysén, Erik Lund.
Djurgården: Daniel Sjölund, Joel Riddez.
Domare: Tobias Mattsson, Karlstad.
Publik 10 892.
IFK Göteborg (4–5–1): Markus Sandberg
– Erik Lund, Karl Svensson, Ragnar Sigurdsson,
Mikael Dyrestam – Joel Allansson (Robin Söder
71), Jakob Johansson (Hannes Stiller 46),
Andreas Drugge, Elmar Bjarnarson, Tobias
Sana (Nicklas Bärkroth 46) – Tobias Hysén.
Djurgården (4–4–2): Pa Dembo Touray – Emil
Bergström, Joona Toivio, Jani Lyyski, Joel
Riddez – Philip Hellquist, Kasper Hämäläinen,
Daniel Sjölund, Sebastian Rajalakso (Petter
Gustafsson 85) – Christer Youssef (Johan Oremo
74), Mattias Jonson (Kennedy Igboananike 61).
Elfsborg
Helsingborg
Kalmar FF
Örebro
Gais
Gefle
AIK
Malmö FF
Trelleborgs FF
IFK Norrköping
IFK Göteborg
Häcken
Syrianska FC
Mjällby
Djurgården
Halmstad
11
10
11
11
11
11
11
10
11
11
11
11
11
11
11
11
7
6
6
6
5
4
5
5
4
4
4
3
3
3
2
1
1
3
2
1
2
5
2
2
2
2
2
4
3
2
2
3
3
1
3
4
4
2
4
3
5
5
5
4
5
6
7
7
20– 12
13– 6
12– 8
18– 13
14– 12
11– 9
13– 12
12– 12
16– 20
14– 18
13– 17
17– 14
9– 11
8– 12
12– 16
7– 17
22
21
20
19
17
17
17
17
14
14
14
13
12
11
8
6
Norska elitserien
Stabaek–Ålesund
1–2 (0–1)
0–1 Jonathan Parr (7), 1–1 Alain Junior Ollé Ollé
(57), 1–2 Christian Myklebust (73).
Publik: 6 324.
Molde–Start
5–1 (3–0)
1–0 Pape Paté Diouf (7), 2–0 Davy Claude
Angan (13), 3–0 Pape Paté Diouf (24), 3–1 Espen
Börufsen (48), 4–1 Makhtar Thioune (76), 5–1
Daniel Chima (81).
Publik: 8 702.
Lilleström–Odd Grenland
1–1 (0–0)
0–1 Magnus Myklebust (51), 1–1 Arild Sundgot
(76).
Utv, Odd Grenland: Simen Brenne (27).
Publik: 5 363.
FK Haugesund–Viking Stavanger 2–0 (1–0)
1–0 Daniel José Bamberg (2), 2–0 Nikola
Djurdjic (55).
Publik: 5 000.
Tromsö
9 5 4 0 18– 7 19
Strömsgodset
9 6 1 2 15– 11 19
Ålesund
10 6 1 3 14– 12 19
Stabaek
10 6 0 4 20– 22 18
Molde
10 5 2 3 20– 19 17
Brann
10 5 1 4 16– 15 16
FK Haugesund
10 4 2 4 19– 18 14
Lilleström
10 3 4 3 24– 18 13
Fredrikstad
9 4 1 4 11– 10 13
Sarpsborg
9 4 1 4 16– 16 13
Vålerengen
9 3 2 4 8– 10 11
Start
10 3 1 6 18– 20 10
Odd Grenland
10 2 4 4 15– 17 10
Rosenborg
9 2 3 4 14– 15 9
Sogndal
10 2 2 6 5– 11 8
Viking Stavanger 10 1 3 6 5– 17 6
CHICAGO, Illinois: Concacaf Gold Cup, grupp
A
Mexiko–Costa Rica
4–1 (4–0)
1–0 Rafael Marquez (16), 2–0 Andres Guardado
(18), 3–0 Andres Guardado (25), 4–0 Pablo
Barrera (38), 4–1 Marcos Urena (70).
El Salvador–Kuba
6–1 (2–0)
1–0 Rodolfo Zelaya (13), 2–0 Osael Romero (29),
3–0 Lester Blanco (68), 4–0 Rodolfo Zelaya (71),
4–1 Yenier Marquez (83), 5–1 Arturo Alvarez
(84), 6–1 Eliseo Quintanilla (90).
Mexiko
3 3 0 0 14– 1 9
Costa Rica
3 1 1 1 7– 5 4
El Salvador
3 1 1 1 7– 7 4
Kuba
3 0 0 3 1– 16 0
Kval till serie A, final
Novara–Padova
2–0 (1–0)
1–0 Pablo Andres Gonzalez (16), 2–0 Marco
Rigoni (70).
Utv, Padova: Cesar (14).
Superettan
Jönköpings S–Öster
0–3 (0–2)
0–1 Freddy Borg (36), 0–2 Freddy Söderberg
(38), 0–3 Patrik Bojent (79). Publik: 3565.
Div 3 Sydvästra Götaland, herrar
Stafsinge–Påarp
6–1
(1–1)
Stafsinge: Emil Bengtsson 3, Tobias Larsson
2, Ali Alawia. Påarp: Andreas Nilsson. Publik:
158.
Markaryd–Höganäs
0–4
(0–2)
Höganäs: Zlatan Softic, Zlatko Sarajlic, Niklas
Hermansson, Stefan Ramsten. Publik: 250.
Eskilsminne–Laholm
4–1
(0–1)
Eskilsminne: Daniel Ander, Samuel Dalesjö,
Johan Isgren, Matthias Holenstein. Laholm:
Jonatan Jacobsson. Publik: 204.
Eskilsminne
IFK Hässleholm
Höganäs
Laholm
Hässleholms IF
Stafsinge
Älmhult
Vinberg
Fjärås
Åstorp
Markaryd
Påarp
9
9
9
9
9
9
8
9
9
8
9
9
8
7
6
5
4
4
3
2
3
2
1
1
0
2
1
1
2
1
2
3
0
0
2
0
1
0
2
3
3
4
3
4
6
6
6
8
32– 13
30– 8
28– 9
16– 20
13– 11
26– 20
14– 15
16– 17
17– 24
7– 25
8– 22
9– 32
24
23
19
16
14
13
11
9
9
6
5
3
Div 3 V, damer
HDFF–Vången 3–3 (2–3)
HDFF: Jessica Castenhammar, Jonna Eklund,
Emma Ernst.
HDFF fick en tung start och låg under med
0–2 redan efter 15 minuter. Men de jobbade
sig allt mer in i matchen och var ikapp till
2–2. Lite olyckligt var de ändå i underläge i
halvtid. De första 30 minuterna av den andra
halvleken dominerade de stort och då kom
också kvitteringen till 3–3. Efter det hade de
chanser att avgöra.
– Med undantag av de första 15 minuterna så är
vi nöjda med prestationen, säger Olle Nilsson,
tränare i HDFF.
Eskils upp
i serietopp
DIV 3 SYDVÄSTRA
Eskilsminne–Laholm 4–1
FOTBOLL. 4bZX[b\X]]T VXRZ
d__ X bTaXT[TS]X]V TUcTa Pcc
WPQTbTVaPc;PW^[\WT\\P
_Ê 7Pa[hRZP] 3Tc ePa T]
\ÉaZ[XV\PcRWSÉaVÉbcP]ST
;PW^[\ePaSTcQÉccaT[PVTcX
UÛabcP\T]4bZX[bb_Tcb^RW
ch]VS UÉ[[ST PeVÛaP]STc X
P]SaP
~EXVÛaeÉ[X]VT]ZP]^]
\PcRWEXWÛYSTeÉ[^bb[XcTX
P]SaP Q[Te [XcT WTcPaT ^RW
bT] Éa eX bcPaZP X b[dcTc Pe
\PcRWTa]PbP:P[[T>[bb^]
4bZX[bcaÉ]PaT]
;PW^[\ Zd]ST ÛZPc _Ê
[TS]X]VT]cXSXVcXP]SaP\T]
A^QTac=X[bb^]bZÛcXaXQQP]
8bcÉ[[Tcb[^V<PcWXPb7^[T]
bcTX]X]ZeXccTaX]VT]TUcTaT]
cX\\T ^RW cX^ \X]dcTa bT
]PaT [^QQPST bZhccTZd]VT]
9^WP] 8bVaT] XbZP[[c X] !~ 5T\\X]dcTabT]PaTVY^aST
3P]XT[0]STab]hVVc"~ ^RW
\PcRWT]ePaPeVY^aSBTVTa]
X]]TQPaPcc4bZX[b_PbbTaPST
85:7Ébb[TW^[\Xc^__T])
~3Tc Éa Yd caTe[XVc \T]
X]VT] eX]]Ta T] bTaXT TUcTa
]X^^\VÊ]VPabP:P[[T
Lasse Mauritzson
GOLF
MEMPHIS, Tennessee: USA-touren herrar,
slutställning (par 70): 1) Harrison Frazar, USA,
267 (71–65–64–67), vinnare efter särspel, 2)
Robert Karlsson, Sverige, 267 (66–65–68–68),
3) Camilo Villegas, Colombia, (69–69–70–64),
Tim Herron, USA, (73–65–69–65), Charles
Howell III, do, (72–67–67–66), Retief Goosen,
Sydafrika, (68–71–64–69) och Ryuji Imada,
Japan, (70–68–68–66), alla 272.
Övr sv plac: 8) Carl Pettersson 273 (69–69–67–
68), 32) Fredrik Jacobson 279 (71–65–68–75),
70) Richard S Johnson 289 (74–68–72–75).
SPRINGFIELD, Illinois: USA-touren damer,
slutställning (par 72): 1) Yani Tseng, Taiwan,
267 (67–66–66–68), 2) Cristie Kerr, USA, 270
(70–67–66–67), 3) Paula Creamer, do, (68–68–
69–67) och Brittany Lincicome, do, (67–69–66–
70), båda 272.
Sv plac: 23) Sophie Gustafson 279 (69–70–66–
74), 34) Maria Hjorth 283 (72–66–72–73).
Otäck olycka för
Höganäs-spelare
bYdZWdb EXS bÊSP]P cX[[UÉ[
[T] bÊ Q[Xa X]cT U^cQ^[[T] bÊ
eXZcXV bP 7ÛVP]Éb caÉ]PaT
FOTBOLL. 7ÛVP]Éb1:bZdV 1daX\=XZ`X
VPa c^__[PVT] X SXeXbX^] "
1daX\QTaÉccPa^\^[hRZ
U^cQ^[[T] ?Ê \Ê]SPVbZeÉ[ P])
~3TaPb UÛabePaPaT bZd[[T
[T] eP]] \P] Q^acP \^c
<PaZPahS \TS Z[PaP #~ bc^__P:P[[T^RW[XcT^cda[XVc
!~~\T]STcePaZ[de]P caÉUUPSTWP]:P[[T_ÊPSP\b
ZÉ]b[^aX7ÛVP]Éb[ÉVaTcTU É__[Tcb^\aP\[PST3TcePa
cTaÊc
T]^[hRZbWÉ]ST[bT
0][TS]X]VT]) [PVTcb SdZ
cXVT:P[[TBÛSTabcaÛ\aÊZP Matchen blev avbrutenX!!
ST dc UÛa T] ^cÉRZ ^[hRZP \X]dcTaX]]P]ST]ÊcTad__
WP]beP[STcd]VP]TUcTaPcc c^Vb 3Ê [TSST VÉbcTa]P aT
WP Q[XeXc ]TSSaPVT] Pe T] SP] \TS !~ TUcTa \Ê[ Pe
WT\\Pb_T[PaT^RWUÛ[[
I[PcP] B^UcXR ^RW BcTUP]
WP]S[ÛbccX[[\PaZT]
AP\bcT]SaÛ\\Ê[XUÛabcP
~3TcePa]ÊVaP]TaeÛbP =XZ[Pb 7Ta\P]bb^] ^RW
\X]dcTaX]]P]eXUÛabc^SPcc I[PcZ^BPaPY[XRÛZPST_Ê7Û
\P]WPST[ÉVTcd]STaZ^] VP]Éb\Ê[bZÛaScX[[#~7Û
ca^[[<P]ZP[[PST_ÊP\Qd VP]ÉbÉa]hcaTPXcPQT[[T]
Lasse Mauritzson
[P]b ^RW :P[[T UÛaSTb cX[[
DIV 3 SYDVÄSTRA
Markaryd–Höganäs 0–4
Påarp föll med tennissiffror
caTb]PQQP\Ê[X]^\UT\\X
]dcTaXQÛaYP]PeP]SaP
~9PV [XSTa \TS ZX[[Pa]P
FOTBOLL. 9d\Q^]?ÊPa_ÊZ EÊaUÛabcPWP[e[TZÉaZP]^]
cT _Ê bc^abcahZ Q^acP \^c eX bZP_PST UhaP YÉccT[ÉVT]
BcPUbX]VT bTSP] P[[c aPbPc X b^\ ePa VXe]P \Ê[ <T] eX
P]SaPUÛaVÉbcTa]P7T\\P WPaX]VTcU[hcbP?ÊPa_bcaÉ
[PVTcPeVY^aST\PcRWT]\TS ]PaT:X\FP[UaXSbb^]
DIV 3 SYDVÄSTRA
Stafsinge–Påarp 6–1
Veckans matcher
TISDAG 14/6
DIV 3
DIV 5
Åstorps FF-Älmhults IF
IFK Rössjöholm-Grevie GIK
Bjärshögs IP kl 19.00
Lärkevallen kl 15.00
DIV 4
Ödåkra IF-Båstad GOIF
V Karup IF-Råå DIF
V Karup IP kl 19.00 (Dam)
Klippans FF-Eslövs BK
Toftavallen kl 15.00
FC Örkelljunga-Brunnby FF
Örkelljunga IP kl 14.00
Åbyvallen kl 19.00
Fortuna FF-Marieholms IS
DIV 5
Ekets GoIF-Tjörnarps BoIF
Grevie GIK-Vejby IF
Rydebäcks IP kl 14.00
Ryavallen kl 16.00 (Dam)
TENNIS
Grevieparken kl 18.30
BIRMINGHAM: WTA, singel, final: Sabine
Lisicki,
Tyskland–Daniela
Hantuchova,
Slovakien, 6–3, 6–2.
LONDON: ATP, singel, final: Andy Murray,
Storbritannien–Jo-Wilfried Tsonga, Frankrike,
3–6, 7–6 (7–2), 6–4.
Dubbel, final: Bob Bryan/Mike Bryan, USA–
Mahesh Bhupathi/Leander Paes, Indien, 6–7
(2–7), 7–6 (7–4), 10–6.
ONSDAG 15/6
DIV 6
DIV 5
Bjuvstorps FF-Ljungbyheds IF
BDFF/HGIF-Hovs GoIF
Hedvalla kl 14.00
SPORT I DAG
BÅSTAD
Grevieparken kl 18.30: Grevie-Vejby, div 5fotboll.
Idfrottsplats, V Karup kl 19, V Karup-Råå, div
4-fotboll, damer.
HELSINGBORG
Olympiafältet kl 19: Stattena-Limhamn/
Bunkeflo, div 2-fotboll, damer.
HÖGANÄS
Asltrömervallen kl 19: Väsby-Strövelstopr, div
7-fotboll.
KLIPPAN
Åbyvallen kl 19: Klippan-Eslöv, div 4-fotboll.
SVALÖV
Idrottsplatsen,
Teckomatorp
kl
19.
Teckomatorp-GOF, div 6-fotboll.
ÅSTORP
Bjärshög kl 19: Åstorp-Älmhult, div 3-fotboll.
Grevieparken kl 19.00 (Dam)
FREDAG 17/6
Skäldervikens IF-IF Salamis
Skäldervikens IP kl 15.00
DIV 5
DIV 7
Förslövs IF-Östra Ljungby IF
Jonstorps IF FK-Torekovs IK
Bjärevallen kl 18.30
Kullaparken kl 15.00
Vejby IF-Kullavägens BK
Vejby IP kl 19.00
DIV 6
SÖNDAG 19/6
BK Fram-Ramlösa FF
DIV 3
Exercisfältet kl 18.30
Höganäs BK-Eskilsminne IF
Bälinge BIK-Stidsvigs IF
Julivallen kl 16.00
Ybbarps IP kl 19.00
LÖRDAG 18/6
DIV 4
Hittarps IK-Kullabygdens DFF
DIV 3
Laröds IP kl 15.00 (Dam)
Perstorps SK-Malmö City FC
Kullavägens BK-Billesholms IK
Ybbarps IP kl 15.00
Norvalla kl 15.00 (Dam)
Påarps GIF-Markaryds IF
VANN JAG
DAGENS DUBBEL
Bollinnehav i procent: 58–42.
Avslut totalt: 5–4.
Avslut på mål: 1–3.
Avslut i målställning: 0–0.
Frisparkar: 11–12.
Hörnor: 3–3.
Offside: 1–5.
DD–2: 13 Que Linda (6,56)
Struken nr 4
Odds: 25,8
Oms: 3 343 917 kr.
2 3 4 6 8 15 20 22 23 33 38 43 44 47 52 53 57
64 66 67.
Kung Keno: 64
EUROPATIPSET
SPORTENS
DAGBOK
1, 1, X, X, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, X, 1.
Utdelning
13 rätt: (188) 7 326 kr.
12 rätt: (3 658) 131 kr.
11 rätt: (28 134) ingen utdelning.
10 rätt: (121 096) ingen utdelning.
KENO
Medevi IP kl 15.00
DIV 4
BDFF/HGIF-Kvidinge IF
Frevieparken kl 17.00 (Dam)
Ekets GoIF-Västra Karups IF
Ryavallen kl 14.00
Asmundtorps IF-Svalövs BK
Asmundtorps IP kl 14.00
Råå IF-Häljarps IF
Råå IP kl 15.00
Påarps GIF
B-lag – Höganäs BK Tisdag
14 juni kl 19.00 hemmamatch
DIV 5
Hittarps IK-Borstahusens BK
MATCHPROGRAMMEN
I TIDNINGEN
VARJE TISDAG!
Laröds IP kl 14.00
B10 Det händer Tisdag
TISDAG 14 JUNI 2011
Guiden är öppen för arrangemang och aktiviteter som vänder sig till allmänheten och inte kräver
förhandsanmälan eller medlemskap. Vi reserverar oss för eventuella ändringar.
X Bjuv
BIBLIOTEKEN
Billesholm 13–19.
Bjuv 13–19.
Ekeby 9–15.
FRITID & FRILUFTSLIV
Friluftsbadet Bjuv, 10–18.30. Motionssim 6.30–9.
FÖR BARN OCH UNGA
Familjecentralen Biblioteksg 1 B,
Billesholm. Babykafé, 0–1 år, 9–
12.
KYRKLIGT
Ekebygården Bordsmässa med
förmiddagskaffe 9.
Kafé Tisdag Barn o vuxna. Bjuvs
församlingshem 9–12.
ÖVRIGT
NSR Återvinningscentral Verkstadsg 3, 13–17.
Rothoffska kolonin Citadellet.
Stugan öppen 12–16.
UTSTÄLLNINGAR
Galleri SK Citadellet Borggården. Lena Holmgren, Inga-Lill
Angbäck, Elsebeth Malmsten,
Magnus Larsson, Bengt Anders,
måleri, Eva Carlsson Toft, skulpt,
13–17.
Landskrona konsthall Slottsg.
”The Roma journeys”, Joakim Eskildsen, foto 13–17.
Landskrona museum Slottsg/Eriksg. ”Broderat” 12–17. Minnesbanken: ”...i Landskrona är det
toppen tycker jag...”, Siw Malmkvist-samling, skivor, foton, affischer m m, 13–16.
Pumphuset Borstahusen. Hasse
Karlsson, måleri 13–18.
ÖVRIGT
Malvan Lunch 13–15.
Turistbyrån Landskrona–Ven Regeringsg 13, 10–17.
TIPSET
X Båstad
BIBLIOTEKEN
Båstad 10–18.
Grevie 14–19.
FRITID & FRILUFTSLIV
Boule Lottastugan 13.30. Båstad
PRO.
Malens minigolf 14–19. Tel 070942 27 24.
FÖR BARN OCH UNGA
Musteriet 12–20.
Öppen förskola Familjecentralen, Båstad, 9–12.
KYRKLIGT
Åsliden Andakt 14.30.
UTSTÄLLNINGAR
Biblioteksgalleriet Lyckantorget.
Jenny Gärtner, måleri 10–18.
Utställningen om Hallandsåstunneln Vistorpsv 96, Förslöv,
10–16, lunchstängt 12–13. Tel
0431-44 20 91.
ÖVRIGT
Bjärehemmet Trivselhörnan. Kafé Hörnan 9.30.
NSR Återvinningscentral Englandsdalsv 76, 7–16.
Vårliden Träffen 10. Gympa 11.
Bingo 14.
X Helsingborg
BIBLIOTEKEN
Elineberg 11–17.
Ringstorp 10–12, 13–17.
Rosengården 10–12, 13–17.
Rydebäck 10–12, 13–17.
Stadsbiblioteket 9–19.
Ödåkra 10–13, 14–17.
FILM
Filmstaden Baksmällan 2 19.15,
21.15, 21.45. Kung Fu Panda 2, sv
tal, 18.30. Kung Fu Panda 2 3D,
eng tal, 21. Kung Fu Panda 2 3D,
sv tal, 18.30. Melancholia 18.15.
Pirates of the Caribbean: I främmande farvatten 20.45. Pirates of
the Caribbean: I främmande farvatten 3D 18.45, 21.45. Priest 3D
19, 21.15. X-Men: First Class
18.15, 21.15.
Röda Kvarn Filmfrossa: Gudar
och människor 17.30. Filmfrossa:
Black swan 20. Dogtooth 18,
20.15.
FRITID & FRILUFTSLIV
Actic Motionssim 6.30–21.30. Allmänt bad, under 18 år, 10–18.
Gym 6.30–21.30.
Filborna arena 6.30–22, kassan
stänger 21. Tävlingsbassäng
6.30–16, 19.30–21.30. Motionsbassäng 6.30–21.30. Undervisningbassäng 15–19.30. Multibassäng 6.30–7.30.
Helsingborgs minigolf Vikingstrand 13–22, sista insläpp 20.30.
Kärnans bangolf 12–17, sista insläpp 16.
Pålsjöbaden 9–20, sista insläpp
19.
Råå kallbadhus Bastu, damer
14–20.
Råå vallar Råå vallar camping.
Bad 10–18. Tempererad pool.
STF N Öresundskretsen Grillafton 19 på Vikingstrand. Medtag
att grilla samt dryck. Info: 04214 80 68.
Viskans bangolf 13–21. Tel 070945 19 64.
Äventyrsgolf Råå vallar camping
8–12, 15–20.
FÖR BARN OCH UNGA
Skåpet – öppen verksamhet Rita,
spela spel, lägg pussel. Stadsbiblioteket 14–17.
Tropikariet med hajrevet Hävertg
21, 11–17.
Arkivfoto: SONNY THORESEN
Allsång med mästarens visor
X ÄNGELHOLM Nilssons, stadsbiblioteket, klockan 19.
I dag bjuds det in till allsångskväll på Nilssons på
stadsbiblioteket i Ängelholm. På programmet står
kända och relativt
lättsjungna allsånger
samt snapsvisor; allt un-
der pianisten och körledaren Thomas Åströms ledning. För snapsvisorna,
som presenteras i ett särskilt häfte, står Rolf Malmström som är dubbel
svensk mästare i nyskriv-
Öppen förskola Waldorfförskolan Blåklockan, Brevduvev 6,
9.30–11.
Öppen förskola S:ta Anna kyrka,
Johan Banérs g 65, 9–12.
KYRKLIGT
Adolfsbergskyrkan Morgonbön
och öppet kafé 9.
MARKNAD & LOPPIS
Kupan – second hand & kafé Röda Korset, Örnsköldsviksg 15, 12–
16. Inlämning av gåvor 9–16.
MUSEER
Grafiska museet Nordens
största. Fredriksdal, 11–16. Utställning: ”Träden i fokus”, Bertil
Hagberg, foto.
Idrottsmuseet Carl Krooks gata
10, 10–15. Utställning: Legendariska HIF-ledare 1907–2010, med
fokus på ordförande, främst Bill
Pettersson och Ingvar Wenehed.
Medicinhistoriska museet Bergaliden 20, 11–15. Sjukvård i Hbg
under förra århundradet. Utställning för barn: Sjukvård på lek
och allvar.
Nordvästra Skånes scoutmuseum Raus församlingshus, Kielerg 25, västra sidan, 10–12 el enl
överenskom 042-29 71 48.
Skolmuseet Bergaliden 24, 10–
15. Äldre skolsal, naturrum, skolmaterial, klassfoton. Utställning:
”Från stenålder till Bernadotte”.
UT & DANSA
Sundspärlan Thoréns 18–22.
UTSTÄLLNINGAR
Dunkers kulturhus Kungsg 11.
”Passion”, samlingsutställning;
”Mama Maasai”, Ewa-Mari Johansson, foto; ”Andra rum”, Åsa
Maria Bengtsson, Tamara Malmeström de Laval, Charlotte Petersen, skulpt, install, måleri
m m; ”Bläck – tatueringar hud
smärta”, Björn Abelin, foto, Elisabeth Åsbrink, text; Fontänhusets
konstutställning, 10–18.
Fredriksdal Prästgården: ”Trädets tid”, Christel Kvant 10–18.
Södra herrgårdsflygeln: ”Pinndjur”, utställning, inspiration och
slöjdverkstad 10–18.
Sofiero slott Sofierov. ”Ingrid –
blomsterdrottningen”, foto, film,
föremål 11–18. Orangeriet: ”Cocktail couture”, Agneta Spångberg,
keramik, Gunnar Kaj, blommor
11–18. Medelhavsträdgården: Stina Lindholm, skulpt 10–18.
ÖVRIGT
Bårslövs träffpunkt Snödroppeg
1. Wii-bowling 10–12, fika. Canasta 13.30–16.30.
Djurparken Rausv 671, 11–18. Tel
042-22 84 80.
NSR Återvinningscentral Hjortshögsv 1, 9–18.
RSMH Lyktan Bryggareg 7, 10–
18.
Stadsarkivet Bredg 17, 9–12, 13–
16. Släktforskarhjälp.
Träffpunkt 56 Adolfsberg S Hunnetorpsv 54–56. Canasta 10–13.
Träffpunkt Norra Husensjö Ludvikag 49 A. Kafé 14–15.30.
Träffpunkt Påarp Lokförareg 20.
Promenad med eller utan stavar
10.
Träffpunkt Rosenknoppen Planteringsv 36. Bingo 14–16.
Träffpunkt Rydebäck Rydebäcks
centrum. Drop in 9–12. Kaféet
9.30–12, 13–15.30. Skipbo 16–18.
Träffpunkt Söder Boccia med HF
Glimten på Lägerv 1, 17–20. Tel
042-15 21 21.
Träffpunkten Lyckoträffen OD
Krooks g 53–55. Kafé 14.
Turistbyrån Dunkers kulturhus
10–18.
Tågaborgs Träffpunkt Tågag 32.
Canasta 13.30.
Visningspunkten Hebsackersg 8,
14–16. Visningsmiljö med smarta
saker och hjälpmedel som kan
öka tryggheten och säkerheten i
hemmet. Vård- och omsorgsförvaltningen o Helsingborgshem.
X Höganäs
BIBLIOTEKEN
Höganäs 10–19.
Jonstorp 10–12, 14–19.
Lerberget 14–18.
Viken 10–12, 14–17.
FILM
Saga bio Priest 3D 19.30.
FRITID & FRILUFTSLIV
Höganäs sportcenter Motionssim
6.30–8. Familjebad 12–18. Gym
och sol 6.30–19.
Kullens fyr 11–16.
Kvickbadet Sambastu 18–20.
Naturum Kullaberg, 11–18.
FÖR BARN OCH UNGA
Gläntans öppna förskola Polhemsg 3. 13–16.
Öppen förskola Lerbergets kyrka
9–12.
KYRKLIGT
Höganäs kyrka Sommarkafé 14–
16.
Jonstorps kyrka Laudes (bön)
8.45–9.
Nyhamnsgården Andakt 14.30.
MARKNAD & LOPPIS
Gula Boden Brännerig 4, 12–
16.30. Höganäs BTK.
Röda Korset Storg 21, 10–18.
UTSTÄLLNINGAR
Höganäs museum Polhemsg 1.
na snapsvisor. Kanske något inför midsommarfesten? Priset för evenemanget är 95 kronor och då ingår både sånghäfte och
snapsvisehäfte. Restaurangen är öppen.
Felix Oppenheim, Frank af Petersens, Felix S:t Clair Renard, foto;
Karin Östberg, keramik; Elevutställning, Tornlyckeskolan, 13–17.
Krapperups konsthall Väg 111.
Konstnärer i Kullasalongens jury
1988–2010, 13–17.
ÖVRIGT
NSR Återvinningscentral Skjutbanev 1, Strandbaden, 7–16.
X Klippan
BIBLIOTEKEN
Klippan Tidningsrum 9–16.
Ljungbyhed 10–14.
FRITID & FRILUFTSLIV
Dressincykling Start Nybygget 9,
13 o 17. Föreningen Veteranjärnvägen 0435-44 17 73.
Hillesgården Fastarp. Parken öppen 10–18. Utställning: ”Eva Rydberg – 50 år på scen”.
Klippans badhus Friskvård 7–20.
Klippans bowlinghall 11.30–
18.30. Tel 0435–15260.
Sommarmixgympa För både
män och kvinnor. Stadsparken,
vid utescenen, 18.30–19.30. Klippans gymnastikkrets.
KYRKLIGT
Åbyhem Andakt 15.15.
UTSTÄLLNINGAR
Ljungbyheds bibliotek Monter.
Siv Ohlström, alster av naturens
eget material.
ÖVRIGT
Röda Korset Kupan 14–18.
X Landskrona
BIBLIOTEKEN
Stadsbiblioteket 12–19.
FILM
Biohuset Maxim Kung Fu Panda
2 3D, sv tal, 17. Pirates of the Caribbean: I främmande farvatten
3D 19. X-Men: First Class 21.45.
FRITID & FRILUFTSLIV
Bangolf Badhusparken, 10–22.
Citadellbadet 9–17. Morgonbad
6–7.
Citadellfisket 8–21.
Curling, bowling & bowls Curla
nu, Hjalmar Brantings väg 5,
11.30–21.
Härslövsbadet 9–17.
Korpens tipspromenad Start från
Scoutboet vid Citadellkolonierna,
17–19.
FÖR BARN OCH UNGA
Rådstugans öppna förskola 9–
12.
MUSEER
Hembygdsgården Ven, 9.30–
15.30. Kringbyggd gård med
halmtak.
X Perstorp
BIBLIOTEKEN
Perstorp 11–17. Tidningsrum fr
8.30.
FRITID & FRILUFTSLIV
Bangolfklubben 17–20.
Ottvalla skogspark Mellan Perstorp o Västra Torup, 11–17. Tel
070-529 34 50.
FÖR BARN OCH UNGA
Familjens hus Babykafé 9–12.
MERA MUSIK
Nyckelharpskonsert Peter ”Puma” Hedlund och Patrik Dahlin.
Perstorps kyrka 19.
MUSEER
Plastens hus Hässleholmsv 6,
10–17. Sveriges enda plastmuseum.
ÖVRIGT
Röda Korset Mötesplats Kupan
10–13.
Träffpunkten Torgg 3. 11–12. Information om anhörigstöd 15–16.
X Svalöv
BIBLIOTEKEN
Kågeröd 10–19.
Röstånga 11–13, 15–19.
Svalöv 10–17.
Teckomatorp 9–13.
MARKNAD & LOPPIS
Emmaus Fredriksdal biståndsloppis 13–17. Vid väg 108. Tel
0413–54 30 82.
MERA MUSIK
Musikkväll med Landskrona
stadsmusikkår Felestads församlingshem 19.
X Åstorp
BIBLIOTEKEN
Haganäs 14–17.
Hyllinge 11–13.
Kvidinge 15–19.
Åstorp 10–19.
FRITID & FRILUFTSLIV
Bangolf Vid ishallen, 17.30–21.
Boule Boulehallen 18–21. Åstorps björnboulare.
Kvidinge friluftsbad 13–16.
Sportfiske Tegelbruksdammen,
Hyllinge.
FÖR BARN OCH UNGA
Haganäs fritidsklubb/fritidsgård
Åk 3–6, 13–18.
Hagapunktens öppna förskola
8.30–13. Sångstund med rytmik
10.
Hyllinge fritidsklubb Åk 4–6, 14–
18.
Kvidinge fritidsgård Från åk 4,
14–18.
Sporthallens fritidsgård 18–21.
Öppen förskola Hyllinge, 8.30–
13.
Öppna förskolan Kvidinge familjecentral. Babykafé 9–12.30. För
alla 13–15.30.
ÖVRIGT
Frivilligcentralen Solrosen Trädgårdsg 15, 9–16. Pyssel 12.30–
15.30.
NSR Återvinningscentral Gasverksg 1, 7–16.
X Ängelholm
BIBLIOTEKEN
Hjärnarp 14–18.
Munka Ljungby 14–19.
Stadsbiblioteket 10–19.
Södra Utmarken 9–12.
Tåstarp 15–19.
Redigering: Ellinor Avén
Vejbystrand 10–12, 15–19.
FILM
Röda Kvarn Baksmällan 2 20.
Priest 21. X–men: First Class
17.30.
FRITID & FRILUFTSLIV
Bangolf Vid Rönnevik, 13–21.
Furutorps golf Pay & Play Munka
Ljungby, 9–20.
Tisdagsvandring Saml Nya Torg
14. Engelholms vandrarförening.
FÖR BARN OCH UNGA
Ungdomskafé Vejbystrands församlingshem 18.30.
KYRKLIGT
Skäldervikens församlingshem
Kafé Tisdag 14.
MARKNAD & LOPPIS
Mötesplats Kupan Storg 4, 10–13,
14–17.30. Röda Korset.
MERA MUSIK
Allsång och snapsvisor Under
ledning av pianisten och körledaren Thomas Åström. Nilssons,
stadsbiblioteket, 19.
MUSEER
Sveriges järnvägsmuseum 10–17.
Utställning: ”Eskader – 80 år
svensk modellhistoria”.
Ängelholms flygmuseum Valhall
park, 10–17.
Ängelholms hembygdspark
Skolmuseet, Tekniska museet,
Läder- och lokalhistoriska museet, Grönvallska gården, Luntertunstugan 13–17.
UTSTÄLLNINGAR
Galleri Moment Stortorget. KKV,
grafik, keramik 12–17.
Tåstarps bibliotek ”Elina från
Tostarp”, Lars-Erik Larsson, föremål, foto.
ÖVRIGT
Höja församlingsgård Sommarkafé 18–21. Musikkryss med Lars.
NSR Återvinningscentral Nordalag 1, 7–16.
Ängelholms turistbyrå 10–17.
X Örkelljunga
BIBLIOTEKEN
Åsljunga 16–18
Örkelljunga 10–17.
FRITID & FRILUFTSLIV
Boule Vid badplatsen, Vemmentorp, 14. SPF.
Hjelmsjö bangolf 17.30–20.30.
Korthåll och pistolskytte Skyttecentrum 17–19.
Sommarrodel Från Hallandsåsens topp. Kungsbygget 13–17.
FÖR BARN OCH UNGA
Öppen förskola Familjecentralen, ingång Sunnerbov. Babykafé,
0–11 mån, 8.30–11.30. Öppen föräldragrupp bvc 10–12.
KYRKLIGT
EFS-kyrkan Bön 9–10.
Korskyrkan Bön 9. Sommaravslutning för alla grupper 19.
ÖVRIGT
Kafé Sackeus/loppis Storg 15,
13–17.
Turistbyrån Kulturhuset, Storg 2,
10–14.
Violen Stockholmsv 13. Anhörigstöd 10–12.
X Så når du oss
Uppgifter till Guiden lämnas
vardagar, senast kl 11 dagen före
införandet. Kontakta oss helst
via mejl: [email protected]
Tel 042-489 91 33
Fax 042-489 93 70
Matsedlar för servicehus och
skolor återfinns på respektive
lokalsida i del A. Dessutom: Varje
fredag, i del C, nöjes- och konstkalender för hela regionen.
Birgitta
Persson
Anne-Boel
Olofsson
hd.se
X VAD HÄNDER MER?
På hd.se/kalender finns mer
information
TISDAG 14 JUNI 2011
Serier & kryss B11
REDAKTÖR: Jonas Brorson 042-489 93 71
E-POST: [email protected]
DAGENS SUDOKU
Av Glen McCoy
A
F
F
E
&
E
G
O
N
4
5
Av Jerry Scott & Rick Kirkman
B
L
U
E
S
2
8
2
B
A
B
Y
6
8
4
1
6
7
7
6
1
3
1
9
6
5
3
2
8
7
2
5
4
9
4
5
7
© Bulls
9
6
8
2
3
5
4
1
9
6
4
3
2
5
7
8
2
1
5
7
8
3
6
4
9
3
9
7
5
8
2
6
4
1
4
2
1
5
6
8
3
4
7
1
9
6
8
3
5
9
2
7
8
7
5
6
4
3
9
1
2
2
8
7
5
6
9
4
3
1
7
9
4
1
2
6
3
5
8
hd.se/spel
1
LÖS FLER
SUDOKU!
7
E
R
N
I
E
Av Bud Grace
Alla siffrorna 1–9 ska finnas med en gång i varje lodrät
och vågrät rad samt i varje markerad box (3x3 rutor).
Här är den rätta lösningen
till dagens sudoku.
LILLA KRYSSET
Av Lars Mortimer
H
Ä
L
G
E
1
2
3
1
4
5
2
E R
N
J
A
E
U P
L
E D
D
J
I
K
V
7
8
10
T
8
I
O
9
11
R E
10
L
7
L
A
6
A
E
I
R Ö
S
M O T
M
F
7
9
S
L
I
4
N T
5
6
3
I
L
E
J
E
K E R
P
O
N
D
U
S
11
VÅGRÄTT:
1. Skrek
5. Intagandet
6. Kan den nöjde ses
7. Har ett har hundra
10. Skyddar i skuren
11. Buktar inåt
LODRÄTT:
1. Gnyr för det mesta
2. Bör man göra för utgifters skull
3. Söks vid seanser
4. Brukar en Aro i TV
8. Mest i gröt
9. Omtala
Av Frode Øverli
N
E
M
I
Av Lise Myhre
Rätt lösning på
förra Lillkrysset.
HJÄRNKOLL
EX[ZP_Pa.
8+.-'0
('56&'6
5-#$.+
0.
%*/"
'a3]-
%3"3'^3
7&5"
+&3&.:%&5
'*//43*4,&3
.&%"--5
©2008 Zits Partnership Distr. KFS/Bulls
X
4-65"%&
("-*-&065'034,"
6/*7&346."7
3]%4-"'a34*/"
'a3]-%3"3 -"%&
&-7*4"7.&%
30$,x/x30-"7
4".."
4,]-
%&5)]3
).4,"
,]//440. +"((^%*5
&55,"-- &--&3#"3"
5*55"1^
%&51^/:
)&5&3/"
9iXe[j?XkZ_
( Jp[X]i`bX
Y ;XpkfeX
) @icXe[
Z BpXcXd`
*
LJ8
[ Dfe[\ccfGXib + <e^cXe[
—! 91 !&
BePa)P#Q"R S!
Z
I
T
S
Av Jerry Scott & Jim Borgman
aPRTaQP]^a
B12 Allmänt
TISDAG 14 JUNI 2011
X TV-KRÖNIKAN
I DAG på hd.se
Hej sommartablå, adjö 90-tal
SVT 1 FYRADE AVWT[PUhaP_aT\XÉaTaXVÊaZeÉ[[
|ET\ca^aSdPccSdÉa||1P[TccÉaZd[||;dUc
b[^ccT[[TaSaÛ\b[^cc|^RW|BT\TbcTabT\TbcTa
bT\TbcTa|BZXUcTX\Ê]SPVbcPQ[Ê]P[[cbÊ^RW
TVT]c[XVT]X]VT]ch_XbZb^\\Pa_a^UX[©eT]bT
\TbcTa\PVPbX]TcWPSTePaXcUd[[ccÉ]ZQPacd]STa
eX]cTaWP[eÊaTc
:É]SXbPa]Pbb[ÉZcWXbc^aXTaX|ET\ca^aSdPcc
SdÉa|WÛacX[[\X]PUPe^aXcTaePaTbXVSTcÉaX
beT]bZP\TaXZP]bZT[[TaQaXccXbZcP__]X]V8]h
bcPacT]\TSbYdPeb]Xcc\ÛccTeXUX[\bZÊSTb_T[P
aT]6fh]TcW?P[ca^fb^\UXRZeTcP\Ta^\bX]
UPaUPab_^[bZYdSXbZPUP\X[YX=TfH^aZ^RW^\
bX]VP\\T[\^a\^ab^\Z^\\TSQÊcT]UaÊ]
1PaQPS^bcX[[DB0_Ê '%cP[Tc7ÉaQ[XaSTcchS
[XVcPccST]P\TaXZP]bZP_a^VaP\bTaXT]WPaT]
YÉccTbZPccPccÛbPPeXP[[PT\XVaP]cWXbc^aXTa
DESSA HISTORIER^\b[ÉZcU^abZP]STZÉ]SXbPaaXb
ZTaPa^UcPPcc_[ÛYPX[XZPacPSTb_Êa:É]SXbT][T
cPad__ST\TbcUÉaVbcPaZPce\ÉbbXVP_Tab^]Ta
STWÛaccP[Pb^\Xb[ÉZcT]:P]bZTWXccPa\dbX
ZTa]T]b_T[T\P]bÊ]VTabZP]T]^_TaPbÊ]VTa
bZPePabaÛbcX]cTT]bUX]]b_Ê&'ePaePaTEX_b
WPa\P]T]UXVdaPccb_TV[PbXVX^RWbÊ\h]]Pa
Peb]XccT]dcXT]QTZaÉUcP]STbh]_ÊWdab[ÉZcT]
]^VP[[cXSÉabXV[XZ
=d]Éa\PST6fh]TcW?P[ca^fbXVb[ÉZcU^abZ
]X]VT]\TSÛ__TcbX]]T^RWSTccPPeb]Xccch]V
STbX]cTP[[cUÛa\hRZTcPeSTccP
|1P[TccÉaZd[|ÉaUÛa^eP][XVWTcT]bbZd[[T]
UX]bZS^Zd\T]cÉabTaXTEÉ[Z^\\TcUÛaX]Q[XRZPa
XUX]bZc[Xe^RWbP\WÉ[[TÉaeXX]cTQ^acbZÉ\SP
\TS5ÛabcbTaSTccPdcPccQ[XT]Pe\Ê]VPQTaÉc
cT[bTa^\P\QXcXÛbPQPa]^RWd]VS^\Pab^\X]cT
VÛaP]]PcÉ]caÉ]Pa<T]d__T]QPa[XVT]UX]]b
WÉaUÛaTbPcbT]PccbÉabZX[c[hUcPUaP\_^YZPab^\
SP]bPaQP[Tcc5ÛabcPPeb]XccTcb[dcPSTXT]\ÛaZ
QX[SPeWda_^YZPab^\PeeXZTaUaÊ]]^a\T]ZP]
\^QQPb^RWSTccP[PSTb^\b[PVb_PaZPa^RWeTa
QP[P_ÊW^__
En kvarts programtid, men effektivt använd. ”Semester, semester,
semester” (SVT 1) lider av det där typiska programledargnabbet av standardmodell, men lyckas leverera helt okej
restips från Ibiza.
Ta ett risigt herresäte. Sätt upp en
tidsoptimistisk vansinnig plan för
renovering. Låt speakerrösten ständigt
upprepa ”Ska de klara det, ska de klara
det?” Så ungefär är ”Luftslott eller
drömslott?” i SVT 1.
X BLOGGCITATET
”Det känns som att det
här kommer bli ett race
in i det bittra slutet med
HIF, Elfsborg, AIK, Kalmar och ja, Malmö lär
vara med där också.”
Torbjörn Dencker om omstarten av
Allsvenskan i Sportbloggen.
X KOMMENTERAT
”Hoppas att Nicholson
kan stämma dom på ett
härligt Amerikansk sätt. Ett
skadestånd för att dom lurat
folk o använt hans namn som
slutar med ett skadestånd
på ett antal hundra miljoner.
Skratta bäst som skratta sist!”
FILIP HAMMAR OCH5aTSaXZEXZX]Vbb^]ad]SPST
Pe ((cP[TcXWT[\P][XVbcdSX^\X[YÛ5ÛaaPÊa
Wd]SaPSTcbbXbcPbZÉ[eP]STÊaPeWP]S[PSTbXbÉ[[
bZP_\TS0[TgBRWd[\P]<XZPT[1aX]ZT]bcYÉa]P
^RW3^Zc^a0[QP]EXbbcÉaSTc[ÉccVY^acPccUhaP
PeZaXcXZ\^c\P]bS^\X]P]bT]>RWeXbbcePaSTc
\TSXP[P(cP[b^\ch]VS_d]ZcT][XVVTa_ÊX
|=XccX;TPZb|aÉccVaPQQXVc<T]]^VWPSTSTcVÊcc
PccQahcP\Û]bcaTc
Signaturen Michael Andreasson om att
Jack Nicholsons besök i Landskrona var
en bluff.
I KVÄLL...
ser jag ”Kvinnor som älskar”, efter två romaner
av D H Lawrence, ”Regnbågen” och ”Kvinnor som
älskar”, i SVT 1 kl 21.00. Ett ofrånkomligt val.
X FÖLJ OSS
PÅ FACEBOOK
facebook.com/hdpunktse
Birgitta Johansson
DAGENS TV- OCH RADIOPROGRAM. C8–11
[email protected]
PRENUMERATION &
PRIVATANNONSER
hd.se/minhd
Prenumerationspriser
för privatpersoner
tten
tte har gett
fordonsinbro
en kampen mot
– men
RA
NORDVÄST
SKÅNES TIDNINGAR
SPORT
Topplagen
stod pall
resultat
res
B6–9
A4
A
LANDSKRONA.
TISDAG 5 APRIL 2011 vecka
Pris 15 kr
hd.se
lite
”Vägen blev
här
det hä
krokigare, men sluta
kan fortfarande
lyckligt.”
+11°
efter Rögles
DANIEL ROOTH mot Södertälje
Södertä
kvalserieförlust
B1–4
B1
D AV
ORMBESKED
FO
FORMBESKE
B10
B
BOIS OCH OLSSON
SVERIGE
SVERIGE
Snart kan det bli
stopp för sms i bil A11
Välj rätt däck nu när
dubben ska väck A12
14
A A9
ANDSKRONA
LA
LANDSKRON
SKÅNE/SVERIGE A10
Sökes:
Förskollärare
UNIKA
Skåne. Falsk
SKOLvikarie på lasaret
Helsingborg.
ER
E
Kräver kamer tet
LOKALER
or efter dagisb
rand
PÅ GÅNG
HELSINGBO
DAGBLAD RGS
BARA 11 AV
LL255 FÖRSKO
LÄRARE MÄN
Plats för både
skra
sorg och skratt
levavidareI levav
Anhörigcentrum
på Anhörigc
g
gruppen
och
id o
ti
tid
j deltagare
ges varje
g efter att
sin sorg
utrymme för
g bort.
har gått
en närstående
na beskrideltagarn
Många av deltagarna
ssom livsver verksamheten
LANDSKRONA.
y Myllynen fraktar bort de åldrade
Ronny
A6
RING: 020-100
TIPSA!
180 MEJLA:
21 MARS 2011
vecka 12
Pris 15 kr
hd.se
Bolmenvatt
net
bassängkanten.
DÄR
trappstegen från
SE FILMEN
G
ASTE FLYGBOLA
EUROPAS PUNKTLIG
KROSSAR MYTEN.
Foto: MATS ROSLUND
KULTUR C2
50 ÅR MED
TRANSTRÖMER
sas.se/tidtillsalu
rivni
nngsa
Akut ka
blirbete
stop
a pat
saknar tillstå
t stäng
bade
artten
nd – förundersö
tvingSydva
kning inledd
NÖJE C5
MOTVIND FÖR
SOMMARTEATER
VÄRLDEN A20
för att det behöbigt för oss, men jag har förståelse Wennberg, verknågot akut”, säger Bertil
E
etta för rivning av en ver göras
och huvudtränare på Engelholms
i
trappstegen börjat samhetsansvarig
har inte hunnit
40 år gammal betongtrappa där
simsällskap. Den nya simhallen A4
- längre än till anbudsgenomgång.
g
Nytt eldupphör
hejdar inte räd
erna
Månadens bästa tips belönas
Från 117.900 kr
11 st
Från 74.500 kr
AURIS
COROLLA VERSO
3 st
PIX
Från 76.000 kr
13 st
Från 129.500 kr
Helsingborg
Bergavägen 23
Tel: 042-16 33 40
PATRIK
LUNDBERG
undrar. C16
VÄRLDEN A22
Reaktorström
inger
hopp
A10
till salu!
PRIUS
YARIS
AYGO
AVENSIS VERSO
KRÖNIKA
ag vill bara veta
””Jag
”J
hur kamphundsägare tänker.”
med 5 000 kronor
Därmed många inbytesbilar
n!
en!
remiärhelge
premiärhelg
åp
Succé på
1 st
TOMASEVIC/SCAN
REDIGERING: LARS LJUNGGREN
+6°
HON
GRANSKAS
UT.
SKASTACK
Att sticka ut har Syns du inte finns du inte.
blivit allt viktigare
kamp
B4 jobben.
SPORTom
Romina Hansson, i ungas
20,
JÖRGEN I NY A4
ROLL I SM-FINAL
PENGAR. från Bjuv lyckades.
TID ÄR INTE
B RNA
SIMKLUBBARNA
NGELHOLM: ORO HOS SIMKLUBBA
ÄNGELHOLM:
XXXX YYYYYY
CAY-OVE
HÖGBERG FOTO:
GORAN
A
g som
varmt vid golv
ÖRKELLJUNGA
at, med lika
m några
inomhusklim
SOM om
svis är färdigbyggd
SKÄMTET
allt – ett fantastiskt
ola, förhoppning
Men framför
enda passivhussk
gott ljusinsläpp.
DET TALAS OM
ytor, högt i tak, n i Häljarp, Sveriges hittills
r
med 5 000 kronor
det när Emiliaskola latsen. A8
tips belönas
vid tak. Så blir
KLIPPAN A23
tittat in på byggarbetsp
Månadens bästa
veckor. Vi har
[email protected] MÅNDAG
SKOLPASTOR
HÄLJARP. Öppna
LANGVAD
HELENA SCHOUG
A13
REDIGERING:
REDIGERING:
Uppehåll i prenumerationen
förlänger inte prenumerationsperioden.
Klippan. A11
rna
Här är bilatt
a
mest utsa
Nu är det bevisat:
Studentpris på prenumeration:
100 kr/mån autogiro
Wilmer X-medlem
sig
men delar med
av minnena från
Efter tio år väntar
e på
han fortfarand
samatt få viga ett
könat par... A13
Pris 15 kr
hd.se
REDIGERING:
205:-/mån
2.500:1.335:935:250:-
+11°
SKÅNE
SKÅNE
MÅNDAG
4 APRIL 2011
vecka 14
Gällande fr o m 1/7 2011
Autogiro
12 månader
6 månader
4 månader
1 månad
A
LANDSKRONA
POSTEN
FOTO: EMIL
WSbTWS_PbbTc
6 st
17 st
Från 79.500 kr
Från 119.500 kr
IQ
RAV 4
2 st
2 st
Från 155.900 kr
Öppet: FÖRSÄLJNING
Vard 9-18 Lördag11-15 Sön11-14
VERKSTAD Må-fre 7.30-16.30
Från 95.000 kr
Landskrona
Gränsgatan 2
Tel: 0418-143 00
Vi har just inu!
olika
142 st inbytesbilar
prisklasser. Vi har säkerligen någon som passar dig!
Öppet: FÖRSÄLJNING
Vard 9-18 Lördag11-14
VERKSTAD Må-fre 7.30-16.30
OPINION
”Förhoppningen
är att bryta
upp regimen
underifrån.”
Sven-Åke Olofsson
om
strategin att
Gaddafis
soldater ska
överge
honom. A2
Prenumerationsinbetalningar
PlusGiro
20 22 00 - 2
Bankgiro
672 - 2334
I de flesta fall delas fakturan ut av tidningsbudet.
ningsbudet
TIPSA!
RING: 020-100
180 MEJLA:
[email protected]
Månadens bästa
Kampanjpris
Oxford
9.995:-
soffgrupp, 3+2,
tyg West antracit/
svart konstläder.
Storgatan 4
tips belönas
Vårnytt
inne &
med 5 000 kronor
EKEBY MÖB ute!
ELAFFÄR 12.995
:-
Ord pris 14.125:-
Möbelbutik:
• Tel 042-896
30 Trädgårdsmöbelb
utik: Storgatan
84 • Tel 042-776
Olympia
soffgrupp,
grå konstrotting
inkl. svarta
dynor.
10 • www.ekebymobe
l.com • Må-fr
10-19,
lö 10-16, sö
11-16.
Cafè & Restaurang
Kundcenter – prenumeration och privatannonser
Internet: hd.se/minhd | E-post: [email protected]
Kundcenter: 020-23 24 00 vardagar kl 8–16.30
För reklamation av utebliven tidning:
Internet: utebliventidning.se
Tidningsbärarna: 0771-39 04 00 månd-sönd 6–18
Riktnummerområde 0430
Kontakta VTD, telefon 035-16 07 50 månd-lörd 7–11, sönd 8–11
Mottagen reklamation av utebliven tidning före klockan 09.00
gör det möjligt att i de flesta fall få tidningen under dagen. (På
vardagar med brevbäraren).
Upplaga 76 100 ex per utgivningsdag.
Postadress: Helsingborgs Dagblad AB | 251 83 Helsingborg
Besöksadress: Vasatorpsvägen 1
LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD
Är du tidningsprenumerant är det helt gratis. Du kan också
köpa en prenumeration på endast iPad-tidningen.
Läs mer på hd.se/ipad
Nöje. Vi tar in fulkonsten i finrummet. C5
Folk och familj. 50 år av yrkesliv. C6
TISDAG
14 JUNI 2011
vecka 24
KULTUR&NÖJE
HD.SE
C
Kultur 2
Nöje 4
Folk & Familj 6
Min mening 8
Tv/radio 12
Vädret 16
REDIGERING: MIKAEL SÖRLING ARKIVFOTO: ANDERS WIKLUIND/SCANPIX
HELSINGBORGS DAGBLAD, NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR, LANDSKRONA POSTEN
10 år
senare
Emil Schön minns och reflekterar
över händelserna i Göteborg C2
Auktionshuset
Auktionshuset
C2 Kultur
TISDAG 14 JUNI 2011
KULTURCHEF: Gunnar Bergdahl 042-489 90 06 REDAKTIONSSEKRETERARE: Johan Malmberg 042-489 92 31
LITTERATURREDAKTÖR: Jenny Högström 042-489 91 40 E-POST: [email protected]
Redigering: Mikael Sörling
Vad hände sen?
Ann Heberlein
Britt-Marie Mattsson
lektor i etik, Lunds universitet
journalist, Göteborgs-Posten
X I min absoluta
X Våldet dödade
viktiga sakfrågor
som borde debatteras. Det
handlar inte i
första hand om
skuldavskrivningar, rättvis
handel etc som funnits på dagordningen sedan 1970-talet och
som återkommer med jämna
mellanrum. Det handlar istället
om vikten av att diskutera och
genomlysa EU.
Den nödvändiga kritiska analysen dog av rädsla att kopplas
ihop med våldshandlingarna. På
så sätt kapades och oskadliggjordes en av de väsentligaste
frågorna i vår samtid.
Medan EU:s utveckling ,vad
gäller utrikes-, försvars- och
säkerhetspolitiken, inte debatteras sker en smygvis svensk anslutning till Nato utan att det
heller diskuteras. Tyvärr var rågången omöjlig att upprätthålla
mellan fredliga och våldsamma
demonstranter i Göteborg.
Det goda demokratiskt väsentliga inslaget i demonstrationerna föll offer för det onda våldsamma.
närhet har jag
unga människor
som anordnar
läsecirklar på
teman som ”gentrifering”. På universitetet möter
jag ständigt studenter med politiskt intresse, studenter som läser
Judith Butler, Slavoj Zizek och
Peter Singer men också klassikerna. Det råder ingen brist på unga
människor med ett brinnande
politiskt intresse, i alla fall inte i
Lund.
I Lund har vänsteraktivismen
varit stark senare år, med startpunkt i ockupationen av ”Smultronstället” hösten 2009. Det har
lett till mobilisering hos polisen,
i Lund och på andra ställen. Det är
ingen som önskar att göteborgskravallerna upprepas. Ja, polisen
har mobiliserat så till den milda
grad att det är nästan omöjligt att
få utöva sin demokratiska rätt att
demonstrera om man ser ut på ett
visst sätt. Då kan man bli anhållen
på blotta misstanken att man
eventuellt tänker delta i upplopp,
stuvas in i en piketbuss och dumpas några mil utanför stan.
Det skapar en djup misstro hos
engagerade människor som, faktiskt, vill hävda varje människas
värde i opposition med högerextrema element. Det är som om
polisen stod på de andras sida,
rasisternas, det är ju dem de beskyddar.
Så kan det väl ändå inte vara?
America Vera-Zavala
dramatiker, en av grundarna till
Attac Sverige
X Globaliserings-
rörelsen, rörelsen
för global rättvisa
eller bara rörelsen
– kärt barn har
många namn –
förde med sig ett
uppsving för politisk teori kopplat
till en politisk praktik. Det var som
att marxismen, utan Marx, fick ett
revival.
Subcommandante Marcos skrev
sina poetiska insiktsfulla kommunikéer till omvärlden och det var
som att alla aktivister plötsligt
pratade deltagande demokrati förklätt till caracol – snigel.
Michael Hardt och Antonio Negri släppte sin tegelsten ”Empire”
vilket ledde till den största samstämmiga globala diskussionen
om politisk teori jag har upplevt
i mitt liv. För eller mot imperiet,
multituden – och vad menade de
egentligen när de i sista meningen
skrev: ”This is the irrepressible
lightness and joy of being communist”?
Tio år senare är intresset för politisk teori på topp, TankeKraft förlags seminarier på Södra Teatern
drar fulla hus. Men det kombineras inte längre med politisk praktik.
Men det vänder snart. Det är jag
säker på.
Högervåg blir vänstervåg.
Göteborg , 14 juni 2001.
Magnus Wennerhag
redaktionssekreterare tidskriften Fronesis och forskare
X Det är nog
svårt att direkt
koppla Göteborgshändelserna till uppsvinget för politisk teori. Snarare beror det på det
bredare sammanhang som globaliseringsprotesterna växte
fram inom, under sent 90-tal och
tidigt 00-tal. Det vill säga den
globala rättviserörelsen och de
sociala forumen. Man bör heller
inte underskatta LO idédebatts
roll för detta, när de tog initiativ
till att skapa det årliga Socialistiskt forum och understödde nya
politisk-teoretiska projekt som
Fronesis, eller att ABF i storstäderna har stött eller initierat idépolitisk seminarieverksamhet.
I dessa sammanhang, där både gamla och nya rörelser möttes, ställdes klassiska frågor om
makt, demokrati och rättvisa på
delvis nya sätt, med stark samtidsanknytning. I dag är kanske
inte kopplingen till aktivismen
lika uppenbar. Men samtidigt
tycks intresset för politisk teori
nå delvis nya grupper.
Och de sammanhang som
skapades kring sekelskiftet har
i dag nästan blivit institutioner,
som fångar upp intresset av att
diskutera grundläggande frågor
om hur vår värld kan göras mer
rättvis och demokratisk.
Se bara hur det lilla förlaget
TankeKraft både ger ut massor
av nya titlar och drar fulla seminarier med internationella politisk-filosofiska giganter.
Emil Schön var på plats i Göteborg för tio år sedan då polisen sköt
mot stenkastande demonstranter och demokratins innehåll ställdes på sin spets. Tillsammans med fyra andra röster reflekterar han
över vad som hände – och vad det ledde till.
Kriget om
8
cX^ Êa WPa YPV cÉ]Zc _Ê 4D
c^__\ÛcTc X 6ÛcTQ^aV b^\
TcccX\V[Pb4]VTcX]V\XSYPX
cXS^RWad\SÊP[[PaÛaT[bTa
^RW P[[ _^[XcXZ bcaÊ[PST bP\\P] X
T]_d]ZcUÛaPccbTSP]ÊcTab_aXSPb
dc 4] WÉ]ST[bT b^\ bZP_PST Tcc
PebcÊ]S\T[[P]\XV^RW\É]]XbZ^a
X \X] ^\VXe]X]V b^\ X]cT ePa _Ê
_[Pcb<X]TVT]QX[SPeeÊaST\^
ZaPcXbcdZPSTb_ÊTccbÉccb^\YPV
WPUcbeÊacPccUÛa\TS[P
9PVePa!$Êa_[dVVPST_ÊY^da
]P[XbcWÛVbZ^[P]Q^SSTX]]TQ^T]
ST_Ê7PVP:haZ^VPcP"\TcTa
UaÊ]EPbP_[PcbT]SÉa7P]]TbFTbc
QTaVbZÛcb^RWbÊ]ÉaPe[TS
9PV bPcc X bchaT[bT] UÛa 9^aST]b
EÉ]]Ta EX WPST cPVXc _Ê ^bb T]
\PbbXePaQTcbX]bPcbQÊSTb^\UÛa
T]X]V ^RW b^\ X]XcXPcXecPVPaT cX[[
bP\\P]b[dc]X]VT] 6ÛcTQ^aVbPZ
cX^]T]\TSTcc'cP[^aVP]XbPcX^
]TaEÊacd__[ÉVVbPZ]PST\PaVX
]P[TaEXePab[dcZÛaSP^RWX]cTa]c
WÛ[[eX_ÊPccb[XcPePaP]SaPXbchRZ
T][Ê]VcX]]P]c^__\ÛcTbeTRZP]X
Yd]X! BP\cXSXVcePaeX]Pcda
[XVceXb UÛaeÉ]cP]bUd[[P EÉa[ST]
bZd[[T Q[X \Ta aÉcceXb ^RW STc X[[P
ZeXRZc
9PVQPa\XZa^U^]TaUXgPSTUaP\
SPc^aTaU^c^VaPUTaPSTbZaTe_a^
c^Z^[[ bZXRZPST _aTbb\TSST[P]
ST]QT\P]]PSTQ^ZQ^aSST[PST
dcU[hVQ[PS^RWST\^]bcaTaPST]P
cda[XVceXb
EXVT]^\UÛaSTT]bc^a\X[YÛZ^]
UTaT]b_Ê7P]ST[bWÛVbZ^[P]\TS
ÛeTaWd]SaP_a^VaP\_d]ZcTab^\
Peb[dcPSTb _Ê c^abSPVT] BP\\P
UÛa\XSSPVaX]VPST_^[XbT]X]7eXc
UT[ScbZPVh\]PbXTc^RWST]_[P]T
aPST \^cbcÊ]SbZ^]UTaT]bT] b^\
bZd[[TWÊ[[XcbSÉaUXRZbcÉ[[PbX]
bÛZcT d__ SXP[^V_^[XbTa]P SÉa ST
bPcc ^RW UXZPST ]TaT eXS 0eT]h]
bP\cXSXVc b^\ R^]cPX]Ta\daT]
QhVVSTbZaX]VbZ^[P]3TePa[XZP
Vad]S[daPSTb^\P[[PP]SaP©eT]
BÉ_^ b^\ UP]]b _Ê _[Pcb X]]T _Ê
7eXcUT[ScbZP\^cbPccTbXVX]VaX_P]
STc\T]7ÊZP]9P[Sd]Vc^VX]VT]
]^cXb
7T[cRT]caP[cUÛaST]d__caXbbPST
bcÉ\]X]VT]ePaT]d__VXUc^\caT
Qdbb[PbcTa eP_T] b^\ bZd[[T WP
ZÛacbX]cX[[bZ^[P]d__VXUcTab^\
Under dagarna i 6ÛcTQ^aVcX[[É\ b_aTSbcX[[D3b^\b_aTSST\eX
_PST_^[XbT]d]STa[TS]X]VPe7Ê SPaT9d[É]VaTeTRZP]VXRZSTbc^
ZP]9P[Sd]VT]\X[XcÉacPZcXZdcPa ch]VaT QTeÉ_]PST Q[Te ST\^]
QTcPS X DB0 3T] VXRZ dc _Ê Pcc bcaP]cTa]PX\TSXPbaP__^acTaX]V
_a^e^RTaP UaP\ QaÊZ UÛa Pcc _aT
eT]cXecZd]]PVaX_Pbc^aPVad__Ta
b^\ZP]bZTZd]STcÉ]ZPbQ[XQaÊ
ZXVPbT]PaT1dbWbZd[[TcX[[6ÛcT
Q^aV^RWX]VT]cX]VUXRZbcÛaPQTbÛ
ZTc X]VT]cX]V UXRZ bcÛaP c^__\Û
cTc
3TccPbh]bÉccd__\d]caPSTbPe
?Tabb^]aTVTaX]VT] 6T]^\ Pcc
aX]VPX]7eXcUT[ScbZP^RWb_ÉaaPX]
%$ST\^]bcaP]cTabÊV9P[Sd]VcX[[
Pcc QTbcÉ\\P _[Pcb UÛa ^a^[XVWT
cTa]P3TccPePaUÛabcÊbTccU[PVaP]c
beTZ \^c ST\^]bcaP]cTa]P b^\
UÛacbP\cP[\TS_^[XbT]X\TaÉ]
Tcc WP[eÊa 9PV ePa bYÉ[e \TS ^RW
Många av oss som
var där, företrädesvis unga människor, upplevde hur
kontraktet mellan
stat och medborgare
bröts, hur tilliten
raserades.
TISDAG 14 JUNI 2011
X ALLT KULTURMATERIAL hd.se/kultur
I MORGON: Nelson Mandela om Nelson Mandela
Kultur C3
X CHRISTINE ANTAYA
LONDON
Livet i praktiken
Arkivfoto: SCANPIX
framtiden
3TcePa^RZbÊT]bcPaZcQXSaPVP]ST
^abPZcX[[PccSTcX]cTQ[TeZaPeP[[Ta
_Ê [ÛaSPVT] ST] caTSYT ST\^]
bcaPcX^]bSPVT]?^[XbT]WPST^aSTa
PccVÊX]^RWbZÉaPPeST\^]bcaP
cX^]bcÊVTc eXS 9Éa]c^aVTc UÛa Pcc
bÉRZP X] STc bePacP Q[^RZTc ÉeT]
ST]]PSPV\T]ST[^ZP[P_^[XbQT
UÉ[T]eÉVaPST<P]bZP_TcePab[dc
ZÛac3TSÉaQdbb[PbcTa]P\TSeP
_T] eXbPST bXV bÊ b\Ê]X]V^\
WP]S[P ^\ caT QX[Pa \TS bZd\
Vd\\XZ[ÉSTa
Jag såg medTV]PÛV^]ST]UÛabcP
adcP]b^\Za^bbPSTb_ÊPeT]h]4]
bc^aeÉgc\P]XbePacWdePZPbcPST
T] bcT] X] X QdbbZdaT] ]TSP]UÛa
QXQ[X^cTZTcBcaPgSÉa_ÊadbPSTePS
YPVd__UPccPSTb^\bP\\T\P]X
WÛV UPac UaP\ \^c T] cd]] _^[Xb
ZTSYPb^\_a^eXb^aXbZcd__aÉccPcb
_Ê 4]VT[QaTZcbVPcP] 9PV b_É]ST
Za^__T] QTaTSST \XV _Ê Pcc STc
b]PacbZd[[Tb\É[[P<T]\P]]T]
ceÉa]XcPST[hUcT_ÊWdeP]^RWQÛa
YPST bP\cP[P \TS _^[XbTa]P 7P]
Pe[PSTaP__^ac
9PVZP]X]cTbÉZTacbÉVPPccSTc
eTaZ[XVT]ePaST]\PbZTaPST_^
[Xb\P]]T]b^\ZPbcPSTUÛabcPbcT
]T]\T]cP]ZT]WPaYPVPc\XVVT
]^\ÊaT]beÊaUÊ]VPS^QTVaX_[XV
9PVb[É__cT\X]PU[hVQ[PS^RWeÉ] aÉccTVÊ]VPa U[hccPSTb dc^\[P]Sb
ST ahVVT] \^c ST] QTVh]]P]ST SÊSTaÛaSTdc[É]SbZP\TSQ^aVPaT
UÛaÛST[bT]
8]cTX]ÊV^cUP[[dcSÛ\STb^eX[[Z^a
[XVcUÉ]VT[bT8ST]bXbcPaÉccTVÊ]V
Polisen berömdes av 6ÛaP]?Tab T] X 5X][P]S PeUÉaSPST S^\PaT]
b^]^RWUXRZa^b^aPeB^RXP[ST\^ ÊZ[PVPaT]bZÉ]b[^[PSSPSTQTeXbUÛ
ZaPcTa]PX]]P]]ÊV^]bZPUUPcÛeTa aX]V\TSbeT_P]STZaPeP[[UX[\UaÊ]
Q[XRZÛeTaePSb^\eTaZ[XVT]WÉ]c 6ÛcTQ^aVb^\WT[cXaaT[TeP]c3T]
^RW\TSP]7P]]TbFTbcQTaVU^ac UX]bZP S^\PaT] d__[TeST X]cT
UPaP]ST beÉePST \T[[P] [Xe ^RW cahRZTcUaÊ]TccbP\WÉ[[Tb^\ZaÉe
SÛS
STbX]Pbh]SPQ^RZPa
<Ê]VPPe^bbb^\ePaSÉaUÛaT
caÉSTbeXbd]VP\É]]XbZ^ad__[Te Missförstå mig inte]d3TcUP]]b
STWdaZ^]caPZcTc\T[[P]bcPc^RW bcT]ZPbcPaTb^\VY^aSTbXVbZh[SXVP
\TSQ^aVPaTQaÛcbWdacX[[XcT]aP cX[[Qa^cc^RWbZd[[TSÛ\PbcX[[UÉ]V
bTaPSTb
T[bT D]STa c^__\ÛcTc ePa X]VT]
0]SaPZP]X]cTca^T[[TaUÛabcÉ[[P \TaaPbP]ST_ÊST\É]eXb^\UXRZ
bXVPcc]ÊV^cbÊSP]cÉa\ÛY[XVc6Û eÊaP_[P]Tab_^[XTaPST<T]bcaPU
cTQ^aVQ[XaSÉaUÛacX[[T]Za^RZ\T[ UT]b^\UPcc]X]V^RWST[ÊVPQTeXb
[P]eTaZ[XVWTcbd__UPcc]X]VPa
ZaPeT] X ST TUcTaUÛ[YP]ST _a^RTb
EX[ZTcbP\WÉ[[TÉaSTcTVT]c[XVT] bTa]PeXcc]Pa^\TccbP\WÉ[[Tb^\
eX[TeTaX.
Ud[[bcÉ]SXVccP__PcQP[P]bT]b^\
3ÉaUÛa P]Z[PVPSTb eX ST\^] SaXebPeWÉ\]SQTVÉa
bcaP]cTaUÛaPcc[YdVPSÉaUÛaUXRZeX
EXWPaUaP\cX[[XSPVX]cTZd]]Pc
bZh[[P^bbbYÉ[ePSÉaUÛaZd]STPaVP UÛaPT]bP]bPSSXbZdbbX^]^\ePS
\É] ^RZbÊ aX]VP X] cX[[ aPSX^]b b^\UPZcXbZcWÉ]ST
:P]bZT Éa cXST] É]c[XVT] \^
[hbb]PaePZ^a ^RW _Ê P[[ePa WÉeSP
Pcc_^[XbT]Q^aSTWPbZYdcXc^bbP[ VT].
[XW^_
3ÉaUÛa Zd]ST S^\bc^[Pa]P SÛ
\P ST\^]bcaP]cTa cX[[ bP\\P]
Emil Schön
[PVSP UÉ]VT[bTbcaPUU _Ê $ Êa X ST
[email protected]
Z^\\P]ST_a^RTbbTa]P4cc!cP[
NYLIGEN KOM ETTPeb[ÛYP]ST^\PccSTc_ÊT]_aXePcUTbc
\TSWÛVcd__bPccPc^ah_^[XcXZTaUÛaTZ^\QdSVXe]X]V_ÊSX
eTabT_aTbcXVTUd[[P_aPZcXZ_[PcbTa
5ÛaTcc_PacdbT]_d]SZd]STSTbÉZaP]ÊVaPeTRZ^abPa
QTcb[XebTaUPaT]WTccX[[bX]PQPa]?aPZcXZ_[PcbTab^\TccTg
caPbcTV\T[[P]dcQX[S]X]V^RWPaQTcb[XeQÛaYPSTQ[XP[[ceP]
[XVPaTUÛabcXDB0_Ê ('cP[Tc^RWSTcWPabZTccT]bcPSXV
ÛZ]X]Vb^\]ddceTRZ[PcbcX[[T]Q^^\ÉeT]XBc^aQaXcP]
]XT]
D]STaT[[TabcaPgTUcTad]XeTabXcTcbbcdSXTa]P\ÊbcTTcc
2EX_aX]RX_Uh[[Pb_Ê\TS_aPZcXZSTceX[[bÉVP^QTcP[cPa
QTcT>RWZ^]ZdaaT]bT]ZP]^UcPePaPbc^a^\_[PcbTa_ÊaT
]^\\TaPSTUÛaTcPV^RWX]bcXcdcX^]Ta
3PeXS2P\Ta^]ÉaÛ__T]\TSPccWP]^aS]PSTT]_aPZ
cXZ_[PcbÊcbX]VaP]]Tbb^]^RWPccSTcX]cTQTZh\aPaW^]^\
P[[b7P]WPabPVcPccWP]Z^\\TaPccU^acbÉccPWYÉ[_PeÉ]
]TaVT]^\PccVTSTaPbQPa]_aPZcXZ_[PcbTa
;XQTaP[ST\^ZaPcTa]Pb=XRZ2[TVVÊP]SaPbXSP]eX[[bTT]
\X]bZ]X]VPe^QTcP[SP_aPZcXZ_[PcbTaSÊWP]\T]PaPccSTc
ÉaT]caT]Sb^\dcVÛaTccWX]STaUÛab^RXP[aÛa[XVWTc8Tcc
[P]S\TST[Xcd]XeTabXcTc^RW_aXePcbZ^[^ab^\X_aPZcXZT]
X]cTÉaÛ__]PUÛaP[[PQTWÛebX]cTU[TaQPaaXÉaTa
NU HAR DENUÛabcPQ^ZT]^\ST]WÉadceTRZ[X]VT]XDB0
^RWBc^aQaXcP]]XT]Z^\\XcdcA^bb?Ta[X]aTSTadcUT]^
\T]TcX|8]cTa]=PcX^]|)X]VT]ZP]SXcc]P\]SdZP[[Pb
Z^ac^RWV^ccUÛa|8]cTa]|3dZ^ZPaZPUUTT[[Tab[XRZPaUaX
\ÉaZT]SdUÊaePVP[ÛUcT]^\QTcP[cPaQTcTb^\P[SaXVX]
UaXPb?Ta[X][ÉbTadaQ^ZT]UÛaT][XcT]bZPaP_ÊT]ZePacTab
Q^ZWP]ST[XbcPSbST[T]7PRZ]Th0aVd\T]cT]ÉaQTZP]cP)
X]cTa]Q^^\T][TSTacX[[UÛa[É]VSd]VS^\bcXSd]VPedg]P
b^\X]cTZ^\\TaX]XPaQTcb[XeTc_ÊaXZcXVcPUcTabcdSXTa]P
^RWbZYdcTad__eXZcXVPbcTVb^\WdbZÛ_T[[TaUP\X[YTQX[S
]X]VeXeÉ]YTa^bbeXS^bÉZaPPaQTcbUÛaWÊ[[P]ST])ST[cXSb
Y^QQUaX[P]bPaQTcTQT\P]]X]VbUÛaTcPVcX[[UÉ[[XVPZ^]caPZc
DE MEST PIKANTAP]TZS^cTaÊcTaVTbÉ]SÊXP[[PaTRT]bX^]Ta
^RWSXbZdbbX^]Ta)_aPZcXZP]cT]b^\UXRZcaP]b_^acTaPbX]
RWTUbdaX]_a^ecX[[[ÉZPaT]T[[TaST]b^\UXRZZÛaPad]c
\TS[ÉRZP]STb^__ÊbPaUaÊ]Y^QQTcXbX]TVT]QX[_ÊYPZcTU
cTaT][É\_[XV^[PV[XVSd\_]X]Vb_[Pcb*T[[Ta?Ta[X]beÉ[U^a
\d[TaPSTdc[ÉVV]X]VPa^\_aPZcXZP]cTaRXaZP'ePaYT
Êa_Ê3Xb]Thf^a[SX5[^aXSPb^\beTccPbX]dcX<dbbT?XVV
Z^bch\TaT[[TaeÉ]STaQdaVPaTX]ÊV^]Pe_PaZT]baTbcPd
aP]VTa
<T]ST]\TbcQaÉ]]P]STUaÊVP]XSTQPccT]ÉaX]cTPcc]Ê
V^]>gU^aSP[d\]_ÊTcc_a^SdZcX^]bQ^[PVX;^]S^]X]cT
cX[[cP[PbeXS]P\]6XeTceXbÉaSTcQaPPccQT[hbP_a^Q[T\Tc
\TSSTcZaÉebT]QaTSPaT^RWbP\cXSXVcSYd_PaTSXbZdbbX^]
^\Wda_aPZcXZ_[PcbTaaT[PcTaPacX[[dcQX[S]X]Vb^RWPaQTcb
\PaZ]PSb_^[XcXZXT]eXSPaTQT\ÉaZT[bT
>RWWdaSTcZP]Z^__[PbcX[[STUX]XcX^]T]PePaQTcTXSPV
Z[Pbb^RWb^RXP[aÛa[XVWTc^RWeX[ZPbTZc^aTab^\eÉaSTaPbX
bP\WÉ[[TcSTceX[[bÉVPeX[ZPb^\UÛaeÉ]cPb_Ê]ÊV^cbÉccVÊ
ad]c\TSWYÉ[_PeXSTT[[cPaQTcT
[email protected]
JERUSALEM – Lotta Schüllerqvist
MOSKVA – David Isaksson PEKING – Göran Leijonhufvud
KÖPENHAMN – Malin Vaak PARIS – Sinziana Ravini
KAIRO – Mia Gröndahl NEW YORK – Fia-Stina Sandlund
C4 Nöje
TISDAG 14 JUNI 2011
NÖJESCHEF Herbert Tinz 042-489 93 46
E-POST: [email protected]
”The Roma
journeys”
Landskrona
konsthall,
kl 13–17
I DAG
VÄLJER
JAG
Landskrona fortsätter att visa betydelsefulla
fotoutställningar. Joakim Eskildsens
skildring av romernas värld är den senaste.
Dokumentärt och angeläget.
Lennart Kolmodin
Svårt hitta författarfristäder
Regeringen har som mål
att Sverige ska stödja det
fria ordet genom att välkomna mer fristadsförfattare. Men flera av de kommuner som först visade sitt
intresse har nu dragit sig
ur, rapporter Sveriges Radio:s ”Kulturnytt”.
Lund har sagt nej till att
bli fristad efter att först ha
visat intresse. I Landskrona
sa kulturnämnden ja, men
kommunstyrelsen nej.
Ystad, Simrishamn, Sjöbo
och Tomelilla har beslutat
att de inte klarar av att bli
fristäder var för sig, och
har därefter bollat tillbaka
frågan till regionen.
Enligt Internationella
Pen sitter ungefär 700 författare i världen i fängelse
eller är förföljda på grund
av sina åsikter. Nätverket
Icorn väljer i samarbete
med Pen ut författare och
journalister som de anser
är i behov av fristad. Fristadsstipendiet innebär att
författaren får bostad och
uppehälle i kommunen i
två år, men inte asyl.
TT Spektra
MAGGIO FÅR SOFIEROSÄLLSKAP
Eric Hassle och danske
Rasmus Seebach gör Veronica Maggio sällskap, när
hon kommer till Sofiero för
en spelning den 6 juli.
Eric Hassle slog igenom
redan med debuten 2009.
Han blev senare utsedd till
”Årets nykomling” på både
Grammisgalan och P3
Guld. Han är nu aktuell
med ”Marifred sessions”,
ett album som fick en fyra
i HD/NST.
Rasmus Seebach har
lyckats få gott om radiosplening även i svensk radio, med låtar som ”Natteravn”.
Redigering: Mikael Sörling
Julshow med
Abba-känsla
på Sundspärlan
Är du ett fan av ”Cadillac”,
”Dancing queen” och ”Guldet
blev till sand”? Då kan du redan
nu börja ladda inför julshowen
på Sundspärlan. I fokus står
inga mindre än Björn och Benny.
7P[[X;^]S^]0QQPb^UUXRXT[[PUP]R[dQ QTaÉccPUÛaT]X]caTbbTaPS_dQ[XZbÉVTa
WPadcbTccST\cX[[|STcQÉbcP0QQPbT WP]
SP]0QQP|
0QQP ^RW 7T_ bcPab ~STc [ÊcTa b^\
?ÊbRT]UÊaSTbÉ[[bZP_Pe=XZ[Pb0] d__[PVcUÛaP[[bÊ]V.
STabb^]b^\b_T[PcA^QTacX1YÛa]^RW
1T]]hb \dbXZP[ :aXbcX]P UaÊ] 3deT
\Ê[PHccTa[XVPaTT]ZeX]][XVPacXbcbZP
bcÊ_ÊbRT]\T]eT\STcQ[XaÉaÉ]]d
Från Hep StarscX[[<P\\P<XPÉad] ^Z[Pac
STaadQaXZT] UÛa ÊaTcb Yd[bW^f |APZc
?aTRXbb^\UÛaaPÊaTcZ^\\Ta2[PTb
ÛeTaYd[XVT]|
|2[PQQT|PU6TXYTabcP\UXgPSY)P]STc_Ê
:PcYP=^aS^RW2P\X[[P3PW[X]UaÊ] TUcTaUTbcT]
Vad__T]FPcTa[^^Z^\\TaPcc[TeTaTaP
~3Tbbdc^\WPaYPVePaXc[YdScTZ]X
0QQPZÉ]b[P] 2^eTaQP]STc WPa Ud] ZTaÊc0QQPd]STaSTaPbcda]ÎTaad]c
]XcbbTSP] ((%^RWbÊ[cdcA^hP[0[QTac ^\XeÉa[ST]bÊYPVWPa]^VT]ST[Pcc
~9PUÛabYdcc^]3TcÉaUPac_ÊVÉb
cTa]P _Ê Bd]Sb_Éa[P] ?Ê T] eP][XV
Z^]bTacÉaSTc\ÛaZbP[^]V_PaZTccbc^
[Pa ^RW T] _dQ[XZ b^\ WÊ[[Ta Z[PUUT]
9d[bW^fb\É]]XbZ^a]PQÊSTSP]bPaeXS
Q^aST]^RWbYd]VTa\TS
<T]STcÉaX]cTbÊ\^STa]c.
~=TY\T]\Ê[TcÉaX]cTPccVÛaP;P
Sh6PVPT[[TaAXWP]]P1YÛa]^RW1T]
]hbcÊaUÛa^ca^[XVceÉ[bZaXeT]QaTSd]
STaWÊ[[]X]V >RW ePaYT VÊ]V 1T]]h
bZaXeTa]ÊV^c]hcc[XVVTaSTc_ÊBeT]bZ
c^__T] X caT Êa 5Ûa Pcc ePaP \^STa]c
QTWÛeTaSTcX]cTePaP\^STa]PQTPcb
CX[[ Yd[bW^fT] UÛaaP ÊaTc bÊ[STb
(QX[YTccTa
~9PVca^aSTcbÉ[YbÉ]]dU[TaXÊabÉ
VTa2[PTbPU6TXYTabcP\
”
Björn och Benny står
för otroligt välskriven, bred underhållning.”
Jonna Ingvarson
STORSLAM FÖR MORMONMUSIKAL
Musikalen ”The book of
mormon” tog hem hela nio
priser när Broadways
största prisfest, Tonyawards, hölls i New York
under söndagskvällen.
Uppsättningen prisades för
bland annat bästa musikal
och bästa musikalregi, skriver Hollywood reporter.
”The book of mormon”
handlar om ett par mormoners missionsresa till
Afrika. Bakom musikalen
står satirikerna Trey Parker
och Matt Stone som tidigare gjort tv-serien South
Park.
Även den brittiska pjäsen
”War Horse” av Nick Stafford tog hem ett flertal priser, bland annat för bästa
pjäs. TT Spektra
Katja Nord och Camilla Dahlin från gruppen Waterloo har sålt ut Royal Albert Hall
i London. I november och december kommer de till julshowen på Sundspärlan.
Scott Rudin, Trey Parker
och Robert Lopez, männen
bakom musikalen ”The
book of mormon” prisades.
Foto: JEFF CHRISTENSEN/Scanpix
TITTARTOPPEN 6–12 juni
1. Fotboll: EM-kval Sverige–Finland (TV 4, tisdag) 1 823 000
2. Talang 2011 (TV 4, fredag) 960 000
3. Nationaldagen 2011, Tapto (SVT 1, måndag) 842 000
4. Nationaldagen 2011 med Tina Ahlin (SVT 1, måndag) 809 000
5. Sommarkväll (SVT 1, lördag) 773 000
6. Nationaldagen (TV 4, måndag) 728 000
7. Djursjukhuset (SVT 1, måndag) 700 000
8. Arlövsrevyn (SVT 1, fredag) 698 000
9. Film: ”Wallander – Mörkret” (TV 4, fredag) 687 000
10. Klockan åtta hos stjärnorna (TV 4, onsdag) 664 000
RÄTTELSE. I söndagens artikel om Alexander Karims
kommande film ”Sista dagen” smög det in sig ett fel.
Skådespelerskan heter Lisette Roslund och inget annat.
VAD? Julshow på Sundspärlan
NÄR? Tio föreställningar från 18 november till 17 december.
MED? Claes af Geijerstam, Waterloo,
Niklas Andersson, med flera.
Författare får inte
högre ersättning
Förhandlingarna har strandat.=db[Êa
Zd[cdaST_PacT\T]cTcUPbcQXQ[X^cTZbTa
bÉcc]X]VT]_ÊTVT]WP]S
~3TcÉaRW^RZTaP]ST
Tcc cTRZT] _Ê \PZcUd[[
Z^\[XVWTc bÉVTa <Pcb
BÛSTa[d]S ^aSUÛaP]ST
UÛa5ÛaUPccPaUÛaQd]STc
8SahVcTccÊaWPaaTVT
aX]VT]^RWBeTaXVTbUÛa
UPccPaUÛaQd]S UÛaWP]S Mats
[Pc ^\ ]XeÊ] _Ê QXQ[X^ Söderlund.
cTZbTabÉcc]X]VT] ?Ê
\Ê]SPVT]Z^\QTbZTSTcUaÊ]Zd[cda
ST_PacT\T]cTc Pcc \P] X]cT [hRZPcb
Z^\\PÛeTaT]b^RWPcc\TS[X]VT]]d
PeQahcb
=XeÊ]_ÊTabÉcc]X]VT]UÛa! b[Êb
UPbccX[[ ""ÛaTT]ÛZ]X]V\TS ÛaT
5Ûa! ![XVVTaTabÉcc]X]Vb]XeÊ]^UÛa
É]SaPS
5ÛaUPccPaUÛaQd]STcbbXbcPQdS[ÊVQT
chS[XVcWÛVaTUÛaPccZ^\_T]bTaPcXSX
VPaTdcTQ[Xe]PWÛY]X]VPa
~ATVTaX]VT]WPa\TSeTcTcbPQ^cTaPc
^RW UÛaWP[Pc UÛaWP]S[X]VPa]P \P]
chRZTaX]cT^\UÛaWP]S[X]Vb^aS]X]VT]
ePSVÉ[[TaQXQ[X^cTZbTabÉcc]X]VT]bÉVTa
<PcbBÛSTa[d]S
8Tcc_aTbb\TSST[P]STbÉVTaZd[cda
\X]XbcTa ;T]P 0ST[b^W] ;X[YTa^cW Pcc
UÛaWP]S[X]Vb^aS]X]VT]WPabc^aPQaXb
cTa^RWTUcTa[hbTa|Û__]P^RWaÉcceXbP
QXSaPVbbhbcT\| X bcÉ[[Tc UÛa UÛaWP]S
[X]VPaXb[dc]Pad\
~ :d[cda\X]XbcTa] _aPcPa ^\ QX
SaPVbbhbcT\3TcWÉaÉaX]cTT]P[[\^
bPBcPcT]Tg_a^_aXTaPaeÊaÉVP]STaÉcc
^RW[Ê]PadceÊaPQÛRZTaVaPcXb_ÊQXQ
[X^cTZT]STcWPaeXaÉcccX[[TabÉcc]X]V
UÛaZ^\\T]cTaPa<PcbBÛSTa[d]S
Författarförbundet har få \ÛY[XVWTcTa
cX[[ bcaXSbÊcVÉaSTa \T] bÉVTa ]d Pcc
\P]_[P]TaPa\^cPZcX^]TaUÛaPccbZP_P
^_X]X^]CXSXVPaTWPacX[[TgT\_T[QXQ
[X^cTZT]b Wh[[^a VP_Pc c^\\P SÊ UÛa
Qd]STcb\TS[T\\Pa[Ê]PcWT\cdbT]
cP[bQÛRZTaTT Spektra
Elin Viksten
ERSÄTTNINGEN I KORTHET
X Biblioteksersättningen utgår sedan
1954 till författare, översättare, tecknare och fotografer när deras böcker lånas
ut av biblioteken. Dessutom kompenseras upphovsmännen för läsning på plats
i biblioteken.
X 2010 års ersättning ligger på 132 öre
per utlånad bok.
X Sedan mitten av 1980–talet slås
biblioteksersättningen fast efter förhandlingar mellan upphovsmännen och
regeringen, via representanter.
TISDAG 14 JUNI 2011
X VAD HÄNDER? Allt om nöje i NV-Skåne hd.se/noje
Nöje C5
De tar konsten
från gatan
till galleriet
Vissa väljer konsthögskolan
– Tim Nedrup och Andreas Enelind har skolats av gatan.
I kväll ställer de för första
gången ut sin urbana konst. ”Vi
tar in fulkonsten i finrummet”,
säger helsingborgarna.
Det började i\XccT]Pe(cP[TceXSST]
VP\[PbX[^]X=^aaPWP\]T]CX[[bP\
\P]b\TSP]SaPd]VS^\PaUaÊ]7T[
bX]VQ^aVZ^\CX\=TSad_^RW0]SaT
Pb4]T[X]SUÛaPccbZTYcP\Ê[PVaPUUXcX
^RWVÊ_Ê_d]ZZ^]bTacTa
~3Tc ePa SÊ YPV UÛa UÛabcP VÊ]VT]
WÛ[[XT]b_aTYQdaZ3TcePaSÉaeÊaVT
]TaPcX^]U^a\PSTbbÉVTaCX\=TSad_
8SPVÉaWT[bX]VQ^aVPa]P"ÊaVP\[P
^RWbhbb[PaU^acUPaP]ST\TSZ^]bc>RW
ca^cbPccSTZP]ZP[[PbXVeTcTaP]TaZ^\
\TaSTcP[SaXVQ[X]ÊVaPcYÉSTa\^cXeX
^[YTUÉaV CX\ =TSad_ ^RW 0]SaTPb
4]T[X]S VÛa VaPUUXcX]b_XaTaPS daQP]
Z^]bc:P]bZTWPaSdbTccSTaPbeTaZ_Ê
PZcXeXcTcbWdbTc9dcP]T[[TaTZ^UaXbÛaT]
6^^S]Tbb5Pe^aXcT]Éa]É\[XVT]eÉVV
\Ê[]X]VPa
~3TcÉaTgcaT\cZaTPcXec^RWdc\P
]PSTPccY^QQPbÊbc^acbÉVTa0]SaTPb
~3TcZP]Q[XbZTec\T]STcÉa[XcTPe
RWPa\T]Uh[[TaCX\X
I kväll ställer Sd^]UÛaUÛabcPVÊ]VT]dc
^RWSÊQ[XaZ^]RT_cTc[XcTP]]^a[d]SP
?ÊeTa]XbbPVT]_Ê:^]c^aTcWPaeÉVVPa
UÊccVTeXZPUÛaRP]ePbSdZPa
~3T] aÛSP caÊST] Éa U^acUPaP]ST
b_aTYUÉaVEXeX[[eXbPPcc\P]ZP]VÛaP
\hRZTc\TaÉ]PccZ[^ccaP]TaT[bZÊ_
bÉVTa0]SaTPb4]T[X]S
3TcÉaUT\c^]ÊabTSP]bX[^]X=^aaP
WP\]T]aPbTaPSTbUÛaPccVT_[PcbUÛa
Q^bcPSbWdb 0]SaTPb ^RW CX\ \T]Pa
PccST]UaXPZd[cdaT]X7T[bX]VQ^aV\Ta
T[[Ta\X]SaTS^VdcXbP\\PeTeP=Éa
STcZ^\\TacX[[bcP]bZ^]bcbRT]XSPV
ÉaSTX]cTWT[c]ÛYSP
~7ÉaWÉ]STa]ÉbcP]X]VT]cX]V3Tc
Éa3d]ZTab3d]ZTab3d]ZTab^RWST
P]SaPb^\UX]]bWÊ[[TabXV\Tbc_ÊbXcc
TVTcWÊ[[CXccPQPaP_Ê<P[\Ûb^\Éa
T] b\É[cSTVT[ Pe Z[dQQPa Z^]bc]ÉaTa
^RW\dbXZTabÉVTa0]SaTPb
EPSZP]VÛaPSTcQÉccaT.
~EXQTWÛeTabP\PaQTcPEÊaeTa]Xb
bPVTWPaeXUXgPc\TS:^]c^aTc^RWSTc
QTWÛebU[TabÊ]PVaTY^aEX\ÊbcTWYÉ[_P
ePaP]SaPPcceÊVPdccahRZP^bb
Jonna
Ingvarson
[email protected]
042-489 93 56
Foto:
Sonny Thoresen
[email protected]
042-489 90 00
VAD? Tim Nedrup och Andreas Enelind
ställer ut urban konst.
VAR? På det kreativa kollektivet Kontoret, Hälsovägen 11, Helsingborg.
NÄR? I kväll, tisdag, klockan 17–20.
Se mer på newalldesign.se
”Vi kör inte lika mycket enligt reglerna och det är en fördel”, säger Tim Nedrup om att han och Andreas Enelind är självlärda konstnärer. Här syns
de framför sitt eget verk inne på HD:s tryckeri. I kväll blir det vernissage på Kontoret på Hälsovägen 11 i Helsingborg.
C6 Folk & familj
TISDAG 14 JUNI 2011
REDAKTION: 042-489 91 24 E-POST: [email protected]
ANNONSER: 020-23 24 00 E-POST: [email protected]
Redigering: Ellinor Avén
X DAGENS NAMN
Håkan
Hakon
Håkan benämndes i äldre tider
Hakon eller Hakun och är troligtvis bildat av orden ”hög” och ”ättling”. Under vikingatid och medeltid användes namnet bara av stormän. Håkan var som populärast
mellan 1940 och 1970. Omkring
53 300 bär namnet, cirka 26 800
kallas så.
Hakon är den gamla varianten av
Håkan. Namnet har varit ovanligt
i Sverige i modern tid. Cirka 200
heter Hakon, bara 38 har det som
tilltalsnamn, enligt senaste statistik.
Namnsdag 15 juni:
Margit och Margot
14 juni
I dag firas i USA Flaggans dag.
Denna dag 1777 beslöt amerikanerna att deras flagga skulle vara
randig med ett blått fält fyllt med
stjärnor. Ränderna är än i dag 13
till antalet för att minna om de
ursprungliga stater på USA:s östkust som bildade Förenta staterna. I det blå fältet ska varje stat ha
en egen stjärna, från början alltså
13, i dag 50. Flaggdagen utropades 1949 av president Harry S
Truman.
CITATET
”Den vanliga
nackdelen med
framgång är att den
retar ens vänner så
ohyggligt.”
P G Wodehouse,
1881–1975, brittisk
författare.
132
handelsresor gjorde Svenska Ostindiska kompaniet under sin 82åriga historia. För 280 år sedan,
1731, fick kompaniet sina första
privilegier. Handeln med Kina var
i början en lysande affär. Från
Sverige togs koppar, järn och vapen, medan te och porslin togs
hem. Men även om vinsten var
god, var de mänskliga offren höga. Under den cirka tio månader
långa resan till Kina kunde en så
stor del som 30 procent av manskapet dö.
X FÖDELSEDAGAR
20 år fyller 15 juni
Maham Khan Bolouki, Helsingborg.
Han är studerande
och samtidigt artist
och tar studenten i år. Han producerar musik, gör musikvideor och
arrangerar konserter.
Han har sina rötter i Iran.
Sven och Barbro Svensson vid försöksodlingar på anläggningen i Säbyholm.
Slutjobbat efter femtio år
De kunde ha slutat^RWVÊccX_T]bX^]
aTSP]eXSÊabbZXUcTc<T]bÊT]PSTbSTc
ÉZcP_PaTc1PaQa^^RWBeT]BeT]bb^]
^\PccU^acbÉccPY^QQPTccWP[eÊacX[[UÛa
PccZ^\\Pd__XYÉ\]cUT\cX^ÊaXPa
QTcb[XeTc
8UaTSPVbVY^aSTSTbX]bXbcPPaQTcb
SPV_ÊBh]VT]cPX]^aaPST[T]Pe;P]Sb
Za^]P T[[Ta _Ê 7X[[TbWÛV b^\ \Ê]VP
]^VU^acUPaP]STÉaeP]PPccZP[[PUÛaTcP
VTc1PaQa^WPaPaQTcPcXUÛaTcPVTcb_Ta
b^]P[\PcbP[b^\Éadc[PVS_ÊT]caT_aT
]PS^RWBeT]\TSUÛabÛZb^S[X]VPaPe
b^RZTaQTc^a
5T\cX^ Êa 3Tc Éa T] [Ê]V cXS X T]
\É]]XbZPb[XeBÊ[É]VTWPa1PaQa^^RW
BeT]ePaXcdcTXPaQTcb[XeTc^\\P]aÉZ
]Pa\TSÊaT]X]]P]STQÛaYPST_Ê7X[
[TbWÛV
~3TcÉaX]cT]ÊV^]b^\VÛaSTcXSPV
8SPVcPaX_aX]RX_P[[PbcdST]cT]^RWSÊ
Z^\\Ta\P]X]cTd__XSTÊaT]bÉVTa
BeT]BeT]bb^]
”
Barbro och Sven Svensson i personalmatsalens kök. ”Det är många som
säger att det blir konstigt när jag slutar. Jag har ju alltid varit här”, säger
Barbro.
?Tab^]P[\PcbP[T] [XVVTa X T] QhVV
]PSb^\UÛaaePaZP\_P]YWT\_Tab^
]P[Q^bcPSUÛaSTPaQTcPaTb^\P]bcÉ[[
Den 10 juni 1961 VXRZ ST dc Êcc^]ST STb UÛa Pcc PaQTcP d]STa QTcZP\_P]
Z[Pbb_Ê:XabTQTaVbbZ^[P]X<P[\ÛSTc YT]
WÉaePaX]]P]ST]]X^ÊaXVPVad]SbZ^
[P]X]UÛaSTb^RW\Ê]SPVT]SÉa_ÊQÛa I köket håller Z^RZT] _Ê Pcc [PVP Vd
YPSTSTY^QQP1PaQa^PaQTcPST_Ê0[[ [PbRWVahcP\TSaXb^RWRaÍ\TUaPXRWT
WT\b cahRZTaX ^RW BeT] _Ê Tcc UÛaÉS b^\ Éa SPVT]b WdedSP[cTa]PcXe UÛa
[X]VbUÛaTcPVX5^bXTTccY^QQb^\[TSST \PcVÉbcTa]P X _Tab^]P[\PcbP[T] 7Éa
eXSPaT cX[[ PaQTcTc _Ê 7X[[TbWÛV 7Xc [PVPa \P] \Pc cX[[ X VT]^\b]Xcc %
U[hccPSTUP\X[YT]UaÊ]0a[ÛecX[[T]Pe [d]RWVÉbcTaePaYTSPVEXWÉ[bPa_ÊT]
UÛaTcPVTcb cYÉ]bcTQ^bcÉSTa ªaTc ePa Pe1PaQa^bbXbcPPaQTcbSPVPa>\]ÊVaP
(&^RWBÉQhW^[\SÉaUÛaTcPVTcbP] SPVPaZ^\\TaWT]]TbTUcTacaÉSPaT^RW
[ÉVV]X]V[XVVTaePaX]cTT]ST[Pe;P]Sb cPaÛeTaPaQTcbd__VXUcTa]P\TSP]bePa
Za^]PdcP]WÛaSTcX[[SÊePaP]ST7Éab UÛabP[[PSbQ^aSbcÉS]X]VSXbZ^RWPcc
[ÛebZ^\\d]4UcTa]ÊVaPÊaQÛaYPST WYÉ[_PZ^RZT]
1PaQa^bcÉSP_ÊZeÉ[[Pa]P_ÊUÛaTcPVTc
~9PVZ^\\Ta]^VPccbPZ]PSTc[XcT
^RW_ÊbÊeXbZd]STW^]^RWBeT]cdaPb VaP]]STcca^aYPVbÉVTa1PaQa^BeT]b
^\PcccPWP]S^\QPa]T]<P[X]^RW b^]b^\PaQTcPcWÉaXcaTccX^Êa
<PV]db?PaTcBeT]bb^]Q^aU^acUPaP]
7^]cX[[ÉVVTaPccW^]UÊccUaÊVP]^\
STZePaWPaZÛ_cbXccWdb^RWWhbTaX]VP W^]ZP]cÉ]ZPbXVPccahRZPX]eXSQTW^e
_[P]Ta_ÊPccU[hccP
]ÊV^]VÊ]V^RWPccSTc]^VbZd[[TePaP
~EXWPaP[[cXScaXecbQaPWPUc]ÉaPcX[[ a^[XVc
Y^QQTc^RWP[SaXVQTWÛecePaPWT\\P
UÛaPcc\P]Q[XeXcX]b]ÛPSbÉVTa1Pa Svens jobb med QTc^a ^RW QTcUaÛ WPa
Qa^
X]]TQdaXc\hRZTcaTbP]ST\TbcXBZÊ
Vi har
alltid
trivts bra,
haft nära
till jobbet
och aldrig
behövt
vara hemma för att
man blivit
insnöad”.
]T\T]T\T[[P]Êc^RZbÊcX[[UÛaTcPVTcb
^S[X]VPaXDB0^RW5aP]ZaXZTD]STa
_TaX^ST]\Pab^Zc^QTaÉaWP]dcT]Éb
cP]ePaYTSPV
~3TcYPVZ^\\TaPccbPZ]P\TbcÉa
P[[PZ^]cPZcTaYPVWPUc\TS[P]cQadZPa
]PbÉVTaWP]^RWQTbZaXeTa\TSchS[XV
T]cdbXPb\ST\Ê]VPcdaTa]PdccX[[VÊa
SPa X Z^\\d]Ta]P ;P]SbZa^]P 7T[
bX]VQ^aVBeP[Ûe^RW1Yde
För Svens del ÉaPaQTcb[XeTcTVT]c[XVT]
X]cTTccWT[cPeb[dcPcZP_XcT[TUcTab^\
WP]U^acbÉccTa\TSPccST[PdccXS]X]VPa
7P]WPabTSP][É]VTZÛacdccXS]X]VPaX
Tcc^\aÊSTdcP]UÛa;P]SbZa^]P
<T]QTc^]PaQÊST1PaQa^^RWBeT]
eXbbcZÉ]]bSTc^RZbÊQaPPccb[dcP^RW
UÊSXb_^]TaPbX]cXS0aQTcTcWPaca^cb
P[[cePaXcb[XcbP\c
~7Pa\P]ePaXcXSTcXUT\cX^ÊabÊ
ZP]\P]X]cTbÉVPP]]PcÉ]PccSTcbZP
Q[XbZÛ]c
Det lär knappast WT[[TaQ[XabeÊacPccUÊ
SPVPa]PPccVÊ7db^RWcaÉSVÊaSVTa
^É]S[XVP\ÛY[XVWTcTacX[[bhbbT[bÉcc]X]V
5ÛaT]SahVeTRZPbTSP]WPST1PaQa^
^RWBeT]PebZTSbZP[PbX_Tab^]P[\Pc
bP[T] 4cc UT\cX^cP[ VÉbcTa QYÛSb _Ê
QdUUÎ ^RW UÛadc^\ PaQTcbZP\aPcTa]P
UXRZ^RZbÊSTaPbTV]PQPa]\TSUP\X[
YTaePaP\TSB^\_aTbT]cUXRZSTaTbT
RWTRZPab^\Z^\\TaeÉ[cX[[_PbbXT]
b]Pa UaP\cXS 5Ûabc eÉ]cPa UPe^aXcT]
AáVT]^RW[É]VaTUaP\T]aTbPcX[[<P[
[^aRP
Birgitta
Johansson
[email protected]
042-489 92 20
Foto:
Fredrik Johansson
[email protected]
0418-49 65 21
Folk & familj C7
TISDAG 14 JUNI 2011
X I DAG
...för 30 år sedan, 1981,
ordnade en skeppsbruten man ett riktigt nödbål på ön Stora Rödkobben i Stockholms skärgård. Han hade väntat
fyra dagar på att någon
skulle upptäcka hans
belägenhet, men till slut
hade han blivit desperat
och satt fyr på hela ön
för att få uppmärksamhet. Ön brändes ned,
men mannen räddades.
...för 60 år sedan, 1951,
kom Univac ut på marknaden. Univac var den
första datamaskinen
producerad i kommersiellt syfte. Men marknaden var inte så stor så
fram till 1958 tillverkades endast 46 exemplar.
Det var ingen liten pjäs
det handlade om. Apparaten bestod av cirka
5 000 elektronrör.
...för 85 år sedan, 1926,
fick svensk tungviktsboxning en stor framgång då Harry Persson
besegrade engelsmannen Phil Scott på knockout i elfte ronden.
Matchen räknades som
inofficiellt europamästerskap.
X KÄNDISJUBEL
För 59 år sedan, 1952,
föddes Suzanne Reuter.
Hon är mångsidig, i Rederiet var hon den skarpa affärskvinnan Renate
Dahlén och i Drottingoffret tragisk partiledare.
Men hon är kanske mest
känd från komedier som
Lorry, Cleo och Svensson
Svensson. I höst är det
Zpanska flugan på China
teatern i Stockholm som
gäller.
X HÖRT OCH HÄNT
Den mångårige radioprofilen Sven Jerring var
den första i Sveriges Radios historia att få ett inslag bandat och bevarat.
För 80 år sedan, 1931,
spelades hans referat
från Stockholms stadion, av en landskamp
mellan Sverige och Norge i så kallad allmän
idrott, in. Det är det
äldsta, bevarade klippet
i Sveriges Radios programarkiv.
X BEGRAVNINGAR X NAMN VI MINNS
Ett stort fång rosor och
kramar till Catarina och
Annete på Husensjöskolan Bläckfisken och
en glad sommar önskar
Josefin och Farmor
Grattis William
på 12-årsdagen
Älskar dig
Mormor och Morfar
Se inte så förvånad ut
Tomas
Du har ju fyllt 60 år!
Grattiskram från
hela familjen!
All uppvaktning
på min födelsedag
undanbedes vänligen
Iwona Nilsson
Östra Karup
Ev uppvaktning
på min födelsedag
undanbedes
Kent Olsson
Vejbystrand
Maria Al Doukhi
Grattis på födelsedagen
önskar
Farmor, Farfar, Omar, Arre,
Ibbe, Sarah, Medina
och Pappa
Grattis
Far, Svärfar, Farfar
på din nolledag
önskar vi i Munka
Sebastians lillebror
Annikas och Johans
son
Vårt kära barnbarn
föddes 5 juni 2011
Inga-Lill och Åke Lagerqvist
Christina och Tor Svegne
Grattis Hanna
på 6-årsdagen
önskar
Farmor och Gert
Grattis underbara Ellen
på 5-årsdagen
önskar
Mamma och Mikael
Tess och Elis
Efter 25 år var det
dags att ta det stora
steget.
Nu heter vi alla
Rellmar
Jan och Maria
Ängelholm
13/6 2011
Michelle 20 år
Vi älskar dig supersöta,
underbara och jättesnälla
kusin/systerdotter!
Nick, Theo,
Sanja och Bengan
till dig från
Mamma,
Tessan och Mathias
Förvånad?
Gift i 25 år
Striden fortsätter
Din Lisa
Grattis Hanna
på 6-årsdagen!
Folk i fokus
V I KÄM PAR FÖR LIVE T
www.barncancerfonden.se
För 95 år sedan, 1916,
valdes USA:s sittande
president Woodrow Wilson till demokraternas
presidentkandidat inför
valet till hösten. En av
Wilsons viktigaste insatser var initiativet till den
internationella samarbetsorganisationen Nationernas förbund, NF,
som var föregångare till
8 ?Tabc^a_b ZhaZP WPa FN, Förenta nationerna.
QTVaPe]X]VbVdSbcYÉ]bc
ÉVcad\UÛaErik Svensson<Ê]bc^a_
>UUXRXP]cePa0]]B^
UXT BÛSTabcaÛ\ >aVP
]XbcT] 6[T]] =X[bb^]
b_T[PST 0Xa ^RW 6P\
\P[ UÉQ^S_bP[\ ?bP[
\Ta]P! (^RW"#
bYÛ]Vb
87T[bX]VQ^aVb[PbPaTcc
bZP_T[[ WPa QTVaPe
]X]VbVdSbcYÉ]bcÉVcad\
UÛa Ragnhild Backlund
7T[bX]VQ^aV
>UUXRXP]cePa:aXbcX]P
0]SaÎPbb^]<dbXZb_T
[PSTbUaÊ]RS
8 BP]Zc >[^UbZhaZP] X
7T[bX]VQ^aV WPa QT
VaPe]X]VbVdSbcYÉ]bcÉVc
ad\UÛa Aina Karlsson
7T[bX]VQ^aV
>UUXRXP]c ePa BcXV
4ZT[d]S >[^U CW^[P]
STa b_T[PST _Ê _XP]^
B^\\PabÊ]V Pe ?TcTa
b^]1TaVTa^RWCX\Tc^
bPhV^^[email protected]]
c^cc^2Pa^[X]PCW^[P]
STa bYÛ]V 9PV WPa WÛac
^\ T] bcPS 3Éa a^b^a
P[SaXVSÛa^RW8ST]]P
[YdeP b^\\PacXS ?bP[
\Ta]P!#(!(&^RW! bYÛ]Vb
8 BP]RcP 0]]P ZhaZP X
7T[bX]VQ^aV WPa QT
VaPe]X]VbVdSbcYÉ]bcÉVc
ad\ UÛa Asta Persson
7T[bX]VQ^aV
>UUXRXP]c ePa 2PaX]P
7T]aXRb^] >aVP]XbcT]
<PaXP =XT[bT] b_T[PST
6P\\P[ UÉQ^S_bP[\
^RW ;PaV^ RP]cPQX[T
?bP[\Ta]P!#(! ^RW
!#'bYÛ]Vb
Grattis Martin
på din 20-årsdag
Många kramar
önskar
Mormor och Göran
87^__TcbZP_T[[X?Tab
c^a_ WPa QTVaPe]X]Vb
VdSbcYÉ]bc ÉVc ad\ UÛa
Ellen Nilsson?Tabc^a_
>UUXRXP]c ePa 3PeXS
4a[P]b^] >aVP]XbcT]
0PbT 4aXZbb^] b_T[PST
^RWbYÛ]V=^Rcda]T^RW
3Éa a^b^a P[SaXV SÛa
?bP[\Ta]P!#(^RW!(&
bYÛ]Vb
–varje dag på
Folk & familj
8 BP]Zc >[^UbZhaZP] X
7T[bX]VQ^aV WPa QT
VaPe]X]VbVdSbcYÉ]bcÉVc
ad\UÛaChristina Persson7T[bX]VQ^aV
>UUXRXP]c ePa 1YÛa]
6dbcPebb^]>aVP]XbcT]
B^UXT:^fP[RihZb_T[P
ST7Ê[[\XccWYÉacP^RW
3Éa a^b^a P[SaXV SÛa
bcaÉRZdcSX]WP]Sb_T
[PSTb_Ê23?bP[\Ta]P
!#' !#( ^RW !(&
bYÛ]Vb
Vår kära
Margareta
Olsson
* 19 juli 1950
har idag stilla insomnat
Höganäs
den 20 maj 2011
Jesper och Helena
Jonathan
Mor-Kazia
Birgitta och Mary med
familjer
Nu slut är smärtan
Du funnit frid.
Men lämnat hjärtan
som saknar Dig.
Begravningen har ägt rum
i stillhet.
Min Älskade Maka
Gun Bager
* 28 december 1934
har idag stilla insomnat
Eket den 4 juni 2011
LEIF
Mia, Robin, Rasmus
Majlis och Torsten
Övrig släkt och vänner
Ditt hjärta som klappat
så varmt för de Dina
ögon som vakat och
strålat så ömt
Har stannat och slocknat
till sorg för oss alla
Men vad Du oss gjort
skall aldrig bli glömt
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Rya kyrka
onsdagen den 22 juni
kl. 13.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Ljus klädsel.
Vår kära
Maja Viola
Johansson
* 24 september 1925
har stilla insomnat
Landskrona
den 31 maj 2011
Min älskade Make
Min älskade Son
Min älskade Bror
Lars-Erik
Gewalli
* 23.5.1948
† 7.6.2011
har alldeles för tidigt
lämnat oss
Annegrete, Thorbjörn
och Lauge
Mamma Britt
Kotte, Dominique,
Oskar, Ylva och Marie
Släkt och vänner
Begravningen äger rum
den 17/6 kl 15.00 i
Svenska Kyrkan Köpenhamn. O s a Kotte
070/424 25 89 senast 15/6
Leili och Emily
Margareta
Åke och Inger
Övrig släkt och vänner
Gunnar har räckt
Dig handen
Du har fattat den
På den andra stranden
Har ni mötts igen
Begravningsgudstjänsten
äger rum i S:t Johannes
kyrka torsdagen den
23 juni kl. 13.15.
Efter akten inbjudes till
Johannesgården.
Svar om deltagande till
Bröderna Perssons
Begravningsbyrå tel. 0418446550 senast den 21 juni.
Vår käre
Nils Fors
* 6 april 1932
har idag efter en längre
tids sjukdom
lämnat oss i sorg och
saknad
Gunnarstorp
8 juni 2011
Stina
Johan
Lena och Savas
Selma
Släkt och vänner
Du slumrade stilla när
färden var slut
Från allt vad Du lidit Du
nu vilar ut
I våra hjärtan Du evigt
ska bo
Vi önskar Dig vila och ro
Tack för allt
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Bjuvs kyrka
onsdagen den 22 juni
kl 13.00. Efter akten
inbjudes till Alegården.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Olssons Begravningsbyrå,
Bjuv tel 042-82320 senast
den 20 juni kl 12.00.
Ett varmt tack till
personalen på Hospice.
Ett varmt och innerligt
tack för allt vänligt
deltagande vid vår käre
Carl-Eric
Linderoths
bortgång, för alla vackra
blommor, minnesgåvor
och all övrig
hedersbevisning.
DORIS
Barnen med familjer
Margareth
C8 Min mening
REDAKTÖREN
HAR ORDET
X Hur ska Helsingborgs
Stadsteater överleva? Ja,
den fråga ställer sig signaturen ”Kerberos” i dag.
X Vi publicerar även ett
par insändare om att ha
hund. Bland annat reagerar signaturen ”Eva” på en
skylt på Gröningen med
lydelsen ”INGA HUNDAR
PÅ TRÄDÄCKET”.
X Och viss gör lärarna ett
kanonjobb.
X Med önskan om en
god dag.
TISDAG 14 JUNI 2011
ADRESS: Min mening, HD, 251 83 Helsingborg
FAX: 042-489 91 17 E-POST: [email protected]
Redigering: Roland Classon
Hur ska teatern överleva?
Torsdagen den 9 juniePaYPV
_ÊcTPcTa]X7T[bX]VQ^aVX]
QYdST]PeT]eÉ]b^\ÉacTP
cTa^\QdS|3TcWPaYdWÉ]c
\hRZTcbTSP]=^aÎ]bb_T[P
STb|
<É]]XbZ^a]P X aTRT_cX^
]T] ePa bd_TacaTe[XVP ST
Y^QQPa\TSWYÉacPc^RWUÊa
\Ê]VP_[db_^É]V
BÊcX[[_YÉbT]3TccPePaT]
bÊ ZP[[PS |SaTbb aTWTPabP[|
STceX[[bÉVPUÛabcPaT_TcXcX^
]T]\TS|dcZ[ÉSSP|bZÊST
b_T[PaTX]UÛa_dQ[XZ3dZcXVP
bZÊSTb_T[PaTb^\bÊWÉacX
SXVcVTaT]ca^eÉaSXVVTbcP[c
]X]V EXbbc V[Û\STb ]ÊVaP
aPSTaXQ[P]S\T]STcX]VÊa
?YÉbT] WP]S[PST ]^V ^\
7T[bX]VQ^aVb BcPSbcTPcTa
3dZcXVPbZÊSTb_T[PaTQ[TZP
cÉaSP^RWb^\Y^QQPcd]STa
_aTbb [É]VT 3T bcÛccP]ST
ePaP]SaP b_TRXT[[c ]Éa ST]
T]PUÊa^]cXbX]PUÛccTaEX[
YP]Pccb_T[PUX]]b\T]UX]]b
\TS[T].A^cT]cX[[bZÊSTb_T[
Z^\\TaYdUaÊ]aTVXbbÛa^RW
[TS]X]V
7da bZP \P] UÊ cX[[QPZP
_dQ[XZT]^\\P]eXbPa]TS
bcÉ\SP _YÉbTa. 8]VP bZaPcc
WÛaSTb X bP[^]VT] ]ÊVaP
UT\ VÊ]VTa U]Xbb ePa P[[c
b^\ WÛaSTb BZÊSTb_T[PaT
b^\eÉ]cPST^RWU^acUPaP]ST
eÉ]cPa_ÊST]]hPP[[eTcP]ST
_dQ[XZSaPVP]STeS)]b^\X
_YÉbT]P[SaXVZ^\\Ta
I stället passerar _Tab^]Ta
b^\ ceX]VPa bX] cYÉ]PaT Pcc
dcUÛaP T] UÊUÉ]V SP]b ^RW
eXbbc STc Éa bZXRZ[XVc aPQQ
[P]ST\T]dcP]_PbbX^]
BZÊSTb_T[Pa]PeÉ]cPa^RW
dccahRZTa bX] W^__[ÛbWTc
^RW^eXbbWTcXST]VaÊPePa
SPVT] 7Pa eX b_T[Pc STccP
X]]P]WPaeXePaXcWÉa.
3T eÉ]cPa _Ê [YdbTc |8
eÉ]cP]_Ê6^S^c|b^\P[S
aXVeX[[Z^\\P3T]]hPVT
]TaPcX^]T] Z[XeTa UaP\ da
Zd[XbbTa]P ^RW cP[Pa ^\ Pcc
WP] X]cT Z^\\Ta X SPV
WT[[Ta<T] bZÊSTb_T[Pa]P
bcP]]Pa\TSUÛaW^__]X]VT]
Pcc6^S^cbZPZ^\\P
4] ]h d]VS^\ Z^\\Ta
X]\TSbP\\PbePa]TYWP]
Z^\\TaX]cTXSPVWT[[Ta
BZP \P] SaP \Ta _dQ[XZ
cX[[7T[bX]VQ^aVbBcPSbcTPcTa
\ÊbcT STc bZT \TS _dQ[XZ
SaPVP]ST _YÉbTa VÉa]P
bZaXe]P Pe d]VP ]hP UÛaUPc
cPaT ^RW X]cT eXbP bcT[]PST
VP\[P_YÉbTab^\]^VP[SaXV
SaPVXc T] bc^a QaTS BeT]b
b^]_dQ[XZ
3T]]P_YÉb|8eÉ]cP]_Ê
6^S^c| d__Uh[[Ta X]cT ST
ZaPeb^\QTWÛebUÛaPccÉ]S
aPaXZc]X]V_Ê_dQ[XZU[ÛSTc
3TccPePab]PaPaTT]QTaÉc
cT[bT^\SPVT]bBcPSbcTPcTa
X7T[bX]VQ^aV
Kerberos
Helsingborg
Fotnot: ”I väntan på Godot”
har premiär på Helsingborgs
Stadsteater den 2 september.
Roland
Classon
[email protected]
042-489 93 07
Lärarna
gör ett
kanonjobb
Svar till signaturen ”Lisbeth
S”, Ängelholm, med rubriken ”Om konsten att vara
lärare”, 7/6.
X TYCKT PÅ NÄTET
”När ska vi
äntligen inse att
en bostad köper
man för att bo i
och inte för att
göra snabba
klippet?”
Signaturen ”Lars” om att
bostadspriserna sjunker i
Helsingborg.
Försäkringskassan ger ett svar hur man räknar i de olika pensionssystemen.
X WEBBFRÅGAN
Hur bor du? Ställningen
då 697 personer svarat,
fördelning i procent:
I hyresrätt
40
I bostadsrätt
24
På annat sätt
36
X MEST LÄST
PÅ HD.SE I GÅR
1. Bildspel från Sweden
Rock
2. Bottenmötet slutade
oavgjort
3. ”Nicholson bodde i
Svalöv”
4. ”Jack Nicholson var en
bluff
5. Stor ökning av bostäder
till salu i Helsingborg
GÖR SÅ HÄR. Skicka per
brev, fax eller e-post. Skriv
kort, högst 2 500 tecken. Endast i undantagsfall publiceras längre texter. Insändaren måste åtföljas av namn,
adress och telefonnummer.
Redaktionen förbehåller sig
rätten att korta och redigera
texterna. Insända bidrag returneras inte.
Arkivfoto: ROLAND STREGFELT
Så räknas pensionssystemen
Svar till signaturen ”Puh!”,
Helsingborg, med rubriken
”När tiden stannar i sjukförsäkringen”, 29/5.
Ja, reglernaÉaX]cTWT[c[ÉccP
SÊSTcÉaceÊ^[XZP_T]bX^]b
bhbcT\X]Q[P]SPSTXSXccUP[[
CX[[ÉVVb_T]bX^]XU^a\Pe
UÛacXSb_T]bX^]b^\QTeX[YP
STbUÛaTÊa!"QTaÉZ]PSTb
T][XVc UÛ[YP]ST U^a\T[) %
_a^RT]cg_aXbQPbQT[^__Tcg
\TST[_^É]VT] g X]cYÉ]PST
_^É]VÊa"gP]ST[
Medelpoängen:4]P]cPVP]
ST_^É]V QTaÉZ]PSTb T][XVc
ceÊ^[XZP\Tc^STa
3T] QTaÉZ]X]Vb\Tc^S
b^\VPeST]WÛVbcPP]cPVP]
ST_^É]VT]P]eÉ]STb0]cP
VP]ST_^É]VT] VÉ[[ST UaÊ]
^RW\TSQTVh]]T[bTÊaTcPe
UÛacXSb_T]bX^]T] cX[[ ^RW
\TSSTc%#)TÊaTc=ÉaSTccP
ePa Z[Pac QTaÉZ]PSTb T]
\TST[_^É]Vb^\\TST[cP[Tc
PeST $WÛVbcP_T]bX^]b_^
É]VT]^RWSÊcXccPST\P]_Ê
QÊST ST aTSP] X]cYÉ]PST
_T]bX^]b_^É]VT] cX[[ ^RW
\TSÊaTcUÛaTUÛabÉZaX]VbUP[
[Tc ^RW ST P]cPVP]ST_^É]V
b^\ QTaÉZ]Pcb UÛa ÊaT] cX[[
^RW\TSSTc%#)T[Te]PSbÊa
Tc
Intjänade poängår:5ÛaPccUÊ
Ud[[cX[[ÉVVb_T]bX^]bZP\P]
c^cP[c WP \X]bc " Êa \TS
_T]bX^]b_^É]V 3Ê aÉZ]Pb
QÊSTSTX]cYÉ]PST_T]bX^]b
_^É]VT]^RWÊaT]\TSP]cP
VP]ST_^É]V
=Éa cX[[ÉVVb_T]bX^]T] _Ê
STccP bÉcc QTaÉZ]Pcb bÊ UÛa
É]SaPSTb^\aÉZ]PSTbST]
]P ePaYT Êa \TS [TS]X]V Pe
Wda_aXbQPbQT[^__TcUÛaÉ]S
aPcb>\VaPST]PeUÛacXSb
_T]bX^] É]SaPSTb UaÊ] cX[[
TgT\_T[WP[ecX[[WT[bÊVY^a
STb X]VT] ]h QTaÉZ]X]V Pe
\TST[_^É]V T[[Ta P]cPVP]
ST_^É]V
5aÊ]^RW\TSÊa!"Ta
bPccTb UÛacXSb_T]bX^]T] Pe
bYdZTabÉcc]X]V
De som vid detta ÊabbZXUcT
UXRZUÛacXSb_T]bX^]XU^a\Pe
cX[[ÉVVb_T]bX^]UXRZSÊST]
]P|^\aÉZ]PS|cX[[X]Z^\bc
aT[PcTaPS bYdZTabÉcc]X]V
0]cPVP]STX]Z^\bcT] QT
aÉZ]PSTb^\^RWQ[Tebd\
\P]PeSTcUÛaÊa!"VÉ[
[P]ST _aXbQPbQT[^__Tc ^RW
_a^SdZcT] Pe STccP QPbQT
[^__ ^RW ST] \TST[_T]
bX^]b_^É]V b^\ [TVPc cX[[
Eva i Ängelholm
Vad]S UÛa QTaÉZ]X]VT] Pe
cX[[ÉVVb_T]bX^]T]
>\cX[[ÉVVb_T]bX^]T]ePa
PeZ^acPS_ÊVad]SPePcc\P]
cX[[V^S^aÉZ]Pcb_T]bX^]b_^
É]VUÛa\X]SaTÉ]"ÊaPe
Z^acPSTb^RZbÊP]cPVP]STX]
Z^\bcT]3TccPbZTSST\TS
T]caTccX^]ST[PeP]cPVP]ST
X]Z^\bcT] UÛa ePaYT Êa b^\
P]cP[TcÊa\TS_T]bX^]b_^
É]Vd]STabcXVTa"
3T]P]cPVP]STX]Z^\bcT]
b^\ UPbcbcÉ[[STb P]eÉ]STb
eXS UÛaÉ]SaX]V Pe TabÉcc
]X]VbVaPST]d]STa_ÊVÊT]
STTabÉcc]X]VbUP[[
>\ VaPST] Pe TabÉcc]X]V
SÉaTUcTaÉ]SaPbbÊVÛabX]VT]
]hQTaÉZ]X]VPeP]cPVP]ST
X]Z^\bcT]
Leif Johansson
t f områdeschef
Försäkringskassan
Våra fantastiska idrottshjältar
Det var verkligenb_É]]P]ST
Pcc UÊ bT P[[P STbbP SdZcXVP
WYÉ[cPa X ce)b |<ÉbcPa]Pb
\ÉbcPaT|
9PVchRZTaPccP[[PWPaePaXc
\hRZTcQaPUÛaSTbeÊaPcÉe
[X]Vb\^\T]cT] b^\ ST
bcÉ[[STbX]UÛa
3TcePa^RZbÊa^[XVcPccbT
ePa^RWT]bbc^aPbTVaPaXbX
]P[XebV[P]bSPVPa
BTSP]UÊa\P]YdbÉVPPcc
\ÉbcPaT] bYÉ[e b^\ Yd ePa
8]VT\PaBcT]\PaZZP]\P]
YdP[SaXVUÛaeÊ]PbXV]^VÛeTa
\TSbX]Pbc^aPbTVaPaX]Éb
cP] P[[P bP\\P]WP]V SÉa
WP]QadZPSTbÉVPPcc|STcÉa
QPaPPcccPSTc[dV]c^RW\T
c^SXbZc aTSP] X QÛaYP] _Ê
ePaYT cÉe[X]V bÊ ^aS]Pa STc
bXV ]^V| ^RW SÊ bZP STc Yd
^RZbÊ ePaP _Ê \hRZTc Z^ac
cXSbQTVaÉ]b]X]V
Ingemar Stenmark, visst är
han en mästare.
3TcÉaYdbdeTaÉ]c
Solveig, 82 år
Helsingborg
Tack för attSdUÛabePaPa[É
aPaZÊaT]9PVeTc_aTRXbWda
\hRZTc]X[ÉaPaTY^QQPaTUcTa
b^\eÊab^]^RZbÊÉa[ÉaPaT
7P]Éa[ÉaPaTXD\TÊWPa
SÊ[XVc QTcP[c \T] Y^QQPa
\hRZTcETcX]cT^\]^aa[É]
]X]VPa]P Éa QÉccaT É] eXbbP
bZÊ]X]VPaUÛaQÊSTUÛaÉ[SaPa
^RWd]VS^\Pa]Pd__bZPccPa
WP]bPaQTcT^ca^[XVc\hRZTc
4cc TgT\_T[ Éa _Tab^]T]
b^\WPSTT]X]bÉ]SPaT\TS
bXV]PcdaT] |5ÛacYÉ]P SX]
[Û]|)9PV W^__Pb Pcc Sd[Ébc
\X]P^RWP]SaPbX]bÉ]SPaT
b^\UÛabePaPaSX]^RWSX]P
Z^[[TV^ab PaQTcT =X VÛa Tcc
ZP]^]Y^QQ \TS SÊ[XV [Û]
ca^cbSTcP]bePa]XWPaPcccX[[
bc^aST[d__U^bcaPeÊaPQPa]
^RWd]VS^\Pa
Foto: CLAUDIO BRESCIANI/Scanpix
Lyhörda
politiker
Svar till Charlotte Zethelius
(M), Helsingborg, med rubriken “Botten är nådd”,
8/6.
Insändaren är Yd Z[^RZaT]
3T]eXbPachS[XVcSTc_^[XcX
ZTaUÛaPZcb^\dceTRZ[Pb]Éa
\P] ZÛa ÛeTa \TSQ^aVPaT
^RWX]cTÉa[hWÛaS
0cc\P]STbbdc^\ÉaP]^
]h\ bZP X]cT b_T[P ]ÊV^]
a^[[ 4] \TSQ^aVPaT b^\
ZÉ]]TabXVÛeTaZÛaSWPaaÉcc
Pcc dccahRZP bXV bÊeÉ[ P]^
]h\cT[[TaeXS]P\]3TcbZP
T]eP]_^[XcXZTaZd]]PcÊ[P
9PVchRZTaPccX]bÉ]SPaT]
<X] \T]X]V $% Éa eÉ[
bZaXeT] \TS UP]cPbX ^RW
ZaTPcXeXcTc1aPPcc73cPaX]
QÊSTaXb^RWa^bBTSP]chRZ
TaYPVPccSTcÉabZaÉ\\P]ST
PccSdb^\_^[XcXZTabZaXeTa)
|73 cPa X] aTb_TZc[ÛbP ^RW
P]^]h\PX]bÉ]SPaTb^\T]
SPbcÉacX[[UÛaPccÛbPdabX]
VP[[P ÛeTa TVTc \Xbb[hRZP]
ST| EPS WPa Sd bYÉ[e UÛa
\É]]XbZ^bh].
Ja, anonym!
Helsingborg
Min mening C9
TISDAG 14 JUNI 2011
Gör platsen
till en oas
Angående _^[XcXZTa
b^\bcÊaUPbcUÛabXccT]
eXbP UÛab[PV ^\ _[PRT
aX]V Pe BP[cZaXbcP[[T]
9PV aÛbcPST _Ê \Xcc
_PacX\T]ZahbbPSTUÛa
A^[U 0]STabb^] WP]
bcÊa ]É\[XVT] UÛa \X]
ÊbXZc
Ska det nu QhVVPb T]
]hbcPSbST[7bÊePa
UÛa X]cT [ÉVVP STccP
QhVVTdcTSÉa>b[^UÉa
Y^a]P[PcX[[
;Êc 5ÉaYTbcPcX^]T]
ePaP ZePa _Ê bX] da
b_ad]V[XVP_[Pcb^\aÊ
STc ad]c^\ZaX]V ZP]
VÛaPb cX[[ T] caTe[XV
bP\[X]Vb_[Pcb UÛa P[[P
7T[bX]VQ^aVPaT^RWQT
bÛZPaTcX[[ST]]PePRZaP
bcPS \TS dcbXZc ÛeTa
Bd]STc 5X]]b STc U[Ta
Det är många som vill ha hund.
Arkivfoto: CLAUDIO BRESCIANI/Scanpix
Förbjudet att ha hund?
Nu har vi kommit cX[[ ST]
ÊabcXST]SÊSTcÉaUÛaQYdSTc
UÛaP[[PWd]SPaPccTgXbcTaP
=XcXbZP_Tab^]TabÉccTad__
UÛaQdSbbZh[cPa ePa ST É]
Z^\\TaÊc?ÊbcaP]ST]UÊa
\P]X]cTePaP\TSWd]SSÊ
\P] \ÊbcT cÉ]ZP _Ê UÊVT[
[XeTc
I samma andetagb^\STccP
bÉVbV[Û\\Ta\P]Q^acPcc
XRZTWd]SÉVP]ST\É]]XbZ^a
ZÛaQX[_ÊbcaP]ST][É\]Pa
bX]PT]VÊ]VbVaX[[PaSÉaZPb
cPa bX]P Û[QdaZPa b_aXcU[Pb
Z^a ^RW _[Pbc_ÊbPa SÉa
bZXRZPad__aPZTcTa^RWZPb
cPab\É[[PaTSÉaVaÉeTa\TS
VaÉebZ^_^a X Sh]Ta]P ZÛa
\TSaÛYbÊVPaSÉa[Yd]VQaÉ]
]TaSÉa\TS\TaPEPSbZd[
[TT]Wd]SZd]]PUÛaeÉaaP.
;ÉbcT T] X]bÉ]SPaT b^\
Z[PVPST _Ê Pcc UÛa\^SPST
Wd]SPaWPSTb_ad]VXc[ÛbPX
Tcc ]PcdaaTbTaePc CÉ]Z _Ê
ePSb^\Zd]STWPWÉ]c\TS
UÊV[Pa ^RW bÉ[Pa \T]PST
bP\\P X]bÉ]SPaT 4cc UÊa
^RWTcc[P\\WPSTZ^\\Xc
cX[[bZPSP
9É\UÛac \TS \É]]XbZP]
Éa Wd]SPa eÉ[SXVc WhVV[XVP
X]SXeXSTa=TSP]SaPaYPV[XcT
ZP[[P UPZcP b^\ YÉ\UÛaT[bT
3TccP Éa bcPcXbcXZ b^\ P[[P
ZP]VÊX]^RWZ^]ca^[[TaP)
”
Människor
som är rädda
för hundar ska
gå på terapi hos
en psykolog.”
<É]]XbZP] b[PZcPa '
\X[Y^]TaSYdaZ^aUÊa[P\\
VaXbPa \TS \TaP _Ta Êa X
BeTaXVT
!<É]]XbZP]bZYdcTaRXa
ZP É[VPa_TaÊaXBeT
aXVT
"<É]]XbZP]bZYdcTa\T[
[P] ! ^RW #
aÊSYda QTa^T]ST _Ê Wda
\Ê]VP b^\ UX]]b ZePa UÛa
bcd]ST]_TaÊaXBeTaXVT
# <É]]XbZP] bZYdcTa $ eX[SP SYda _Ta Êa X
BeTaXVT
$<É]]XbZP]bZYdcTa^RW
Z[dQQPa " bÉ[Pa ^RW
ZdcPabÉ[QPa]_TaÊaXeÉa[
ST]
%BXUUaP]Wda\Ê]VPSYda
b^\ UÛaVÊb Pe \É]]XbZP]b
\X[YÛUÛabcÛaX]V VXUcTa dc
b[É__caPUXZTcRTcTaP_TaÊa
Éa beÊa Pcc d__bZPccP STc
T]SPeXeTcÉaPccST]ÉaWÛV
Att det finns \É]]XbZ^a
VP]bZP UÊ \T] ST bZaXZTa
WÛVbc^RW^UcPb^\WPa\P
VTPccZ[PVP_ÊWd]SPaVad]
SPabXVUÛa\^S[XVT]XaÉSb[P
ST]VP\[PePaVbZaÉRZT]bXc
cTaSYd_c7d]ST]WPaePaXc
\É]]XbZP]b ^beXZ[XVP ^RW
QÉbcPeÉ]X\X]bc Êa
<É]]XbZ^a b^\ Éa aÉSSP
UÛaWd]SPabZPVÊ_ÊcTaP_X
W^bT]_bhZ^[^V9PVeTcU^[Z
b^\ÉaaÉSSPUÛaUÊV[PaaÉS
SPUÛac^aVaÉSSPUÛaPccÊZP
cÊV 3Tc T]SP aXZcXVc bc^aP
W^cTc \^c \É]bZ[XVWTcT]
^RWP[[cP]]PcÉa\É]]XbZP]
bYÉ[e
Precis som manQÛad__U^bc
aP bX]P TV]P QPa] bZP \P]
]Pcda[XVceXb [ÉaP bX] Wd]S
ePSb^\ÉaaÉcc^RWaXZcXVc
STcÉaT]bYÉ[eZ[PaWTc0]cP
[TcUP[[PeQP]ZaÊ]eÊ[ScÉZ
cTa \XbbWP]ST[ ZaXV ^RW
UÛabcÛaT[bT bZd[[T SaPbcXbZc
\X]bZP \TS T] V^S QPa]
d__U^bcaP]
Alla som är föddacX[[ST]]P
Y^aSWPabP\\PaÉccPccaÛaP
bXVUaXccWÉabÊ[É]VTSTbZÛ
cTa bXV 3Tc Éa X]cT \É]]X
bZP]b^\ÉVTaY^aST]eXaÊ
ZPaQPaPUX]]PbWÉacX[[bP\
\P]b\TSP[[cP]]Pc
Natur- och hundälskare
Båstad
Segregering i Helsingborg?!
Tidig söndagsmorgon \T]
b^[T] eÉa\Ta aTSP] AhVV
bÉRZT] b^\ ch]VTa [XcT _Ê
ahVVT]Éa_PRZPS\TSZPUUT
^RWUadZ^bcQd[[PaAPbZ_a^
\T]PS ]Ta cX[[ BcaP]S_a^
\T]PST] ^RW caÉSÉRZT]
3ÉaÉaUX]cPccbXccP^RWcXccP
_ÊST][Xe[XVQÊccaPUXZXBd]
STc<^aV^]QPSPa]PWPaaT
SP]P][É]c0[[cÉa[dV]c^RW
UaXSUd[[c CÉ]Z Pcc eX Q^a X
ST]]P ePRZaP bcPS EX Q[Xa
ePa\PXWYÉacPcPeP[[bZÛ] ”Vi passerar en massa sopor. Vi tänker att kanske borde det
vara förbjudet att ha picknick på Gröningen!”
WTc
Arkivfoto: SVEN-ERIK SVENSSON
Det är mitt i dennabcÉ\]X]V
eX bTa bZh[cT] 4] Vd[ bZh[c
b^\X]U^a\TaPa^bb)|8=60
7D=30A ?ª CA©3©2:
4C|<T]eXWPaYdeÊa;XbP
\TS^bb
6T]PbcUÊaeXT]ZÉ]b[PPe
PccSTeÉ][XVPQPSPa]PcXccPa
P]]^a[d]SP_Ê^bb3Tb^\
cXSXVPaTQadZPcd__bZPccPPcc
VTeÊab]É[[PV^[ST]T]TgcaP
Z[P__EXbÉccTa^bb[XcTbZP\
bTc _Ê QTc^]VZP]cT] \TS
ahVVT] \^c WPeTc ;XbP [XV
VTa_ÊPbUP[cT]EXÉa_^acPST
UaÊ]caÉSÉRZTc
EXVÊaQTbeXZ]PWT\ÛeTa
6aÛ]X]VT] EX _PbbTaPa SÊ
T]\PbbPbÛ]STaQaÉ]SP_Pa
cXTa TUcTa T]VÊ]VbVaX[[Pa]P
EX cÉ]ZTa Pcc ZP]bZT Q^aST
VaX[[]X]V_Ê6aÛ]X]VT]UÛa
QYdSPb
EX _PbbTaPa T] \PbbP b^
_^a EX cÉ]ZTa Pcc ZP]bZT
Q^aSTSTcePaPUÛaQYdSTcPcc
WP_XRZ]XRZ_Ê6aÛ]X]VT]
EXWd]SÉVPaTb^\ÉaP]
bePabUd[[PZÉ]]Ta^bbSXbZaX
\X]TaPST EX b^\ WPa eÊaP
Wd]SPaXZ^__T[^RW_[^RZPa
d__TUcTaST\EPaUÊaeXeP
aP.1^acPeXSWd]SQPSTcb^\
[XVVTa [Ê]Vc UaÊ] RT]cad\
3Tc QÛaYPa ZÉ]]Pb ^[dbcXVc
PccT]bVÊ_Ê_a^\T]PS\TS
Wd]ST]]TaT_ÊBcaP]S_a^
\T]PST]
Där finns ett flertal [ÊcbPb
_^[XbTab^\QTSaXeTaWÉgYPZc
_Ê ^bb Wd]SÉVPaT CheÉaa
VTa 7T[bX]VQ^aVb bcPS ST\
]dÉ]]d\Ta\P]SPcBcÛaeX
eTaZXVT] P[[\É]WTcT] bÊ
\TSeÊaPWd]SPa.CPRZbP\
UÛabh]_d]ZcTa
Eva
besviken hundägare
Helsingborg
bcÉSTa X eÊac [P]S b^\
ZP]]YdcPPeST]eh].
BÊZÉaP_^[XcXZTab^\
bXccTaXAÊSWdbTc)]XQT
WÛeTa X]cT bZÉ\\Pb
^\ ]X ZP] É]SaP Tac
cÉ]ZP]ST^RW[hbb]P_Ê
ePS YPV ca^a ST U[TbcP
7T[bX]VQ^aVPaT eX[[)
QTePaP_[PcbT]^RWVÛa
ST] cX[[ T] ^Pb UÛa ^bb
P[[P
?^[XcXZÉaST\^ZaPcX
b^\ aÛa P[[P \TSQ^a
VPaTX]cTQPaPSTb^\
WPaUTcP_[Ê]QÛRZTabZP
WPUÛa\Ê]TaPccV[ÉSYPb
Êc eÊa bcPS8 eXZcXVP
UaÊV^ab^\aÛaP[[PbcP
ST]b \TSQ^aVPaT QÛa
U^[Z^\aÛbc]X]VePaPT]
eXZcXV ST[ XT] ST\^
ZaPcX
Maggan
Helsingborg
Släpp prestigen
och betala böter
Är Saltkristallen T]
cÉe[X]V ^\ eT\ b^\
ZP] QhVVP ST] Ud[PbcT
QhVV]PST] X BZÊ]T
9dbc ]d [TSTa ZÛ_RT]
caTc 4]caÍ X <P[\Û
\T] ^\ BP[cZaXbcP[[T]
QhVVb bÊ Éa STc ]^V
VP]bZPYÉ\]c
9PV UÛabcÊa X]cT Wda
\P] ÛeTaWdedScPVTc
ZP]UÊbÊSP]PXSÎTaPcc
QhVVP]ÊV^cbÊUd[cXT]
bcPSbZÉa]P EX WPa Tcc
Pe]^aaP4da^_PbUX]Pb
cT[ÉVTPccQhVVP]ÊV^c
ePRZTac^RWÉ]SP\Ê[b
T][XVc cX[[ TgT\_T[ T]
_PaZ \TS dcTbTaeT
aX]VPa^RW[TZ_[Pcb
=Éa bTSP] Z^\\d
]T] eX[[ QTVaÉ]bP QX[
ZÛa]X]VT] X RT]cad\
UÊaYPVX]cTP[[bXW^_TZ
ePcX^]T] Ca^a ]X _Ê
Ud[[PbcTP[[ePaPccZ^]
VaTbbST[cPVPa]PRhZ[Pa
SXc UaÊ] ^[XZP ST[Pa Pe
BeTaXVT^RWeÉa[ST].
B[É__ _aTbcXVT] ^RW
QTcP[PTeT]cdT[[PQÛcTa
cX[[ QhVVWTaaT] ^RW
QhVVSTceXS7XbcÉ[
[Tc
Mats Hansson
Ödåkra
X KORT SAGT
Mutskandalen
Utan någon anknytning till mutskandalen vid
upphandlingen till Solna Arena, så smyger sig
tyvärr ändå en tanke. Undrar varför de lobbar så
envetet och entusiastiskt för sitt Saltkristallprojekt,
trots allt motstånd från allmänhet och även högre
instanser?
Bertil L
Helsingborg
Flaggningen på Kärnan
Jag tycker man ska ta bort den halva vimpel som
sedan länge finns på Kärnans flaggstång. Får man
sedan hemställa om att svenska flaggan hissas där
på de allmänna flaggdagarna. Så har inte skett i år.
Förr flaggade man till och med på den danska
nationaldagen, men nu flaggas det inte ens på den
svenska.
Sven Sturén
Helsingborg
Skada på bilen
Så gör man inte! Någon har kört på min bil och
skadat den, men du har inte gett dig tillkänna.
Detta hände söndagen den 29 maj mellan klockan
14 och 15 vid Knutpunkten. Behåll hedern och ge
dig till känna.
I G Persson
Helsingborg
TISDAG 14 JUNI 2011
C10
FYNDET
SÄLJES
BOSTAD
KÖPES
Byggsåg 3-fas, i gott skick,
hemmabygge. Pris 300:-.
Tel 042/36 60 23
Damcykel 28" U-ram, 50-tal.
Pris 400:-. Tel 042/29 73 24
Damkläder xl-xxxl. Byxor,
blusar, klänningar, jackor m.m
billigt. Tel 0704 / 41 43 28
Lammskinn
Gute/Gotland
VISTORPSGÅRDEN
0431/45 16 46
070/344 24 80
hd.se/familjeliv
Enkronor 13-28 kr/st före
1968, 10-25-50-öringar 2,7014 kr/st f 1962. Även andra
silvermynt. 042-22 54 12
Uterum skjutdörrar, schäslong
trädgårdsmöbler + gräsklippare
Klippo. Spar annonsen.
Tel 070/486 23 83
Frys (halvfrys) c.a 1 år
gammal, nyskick. Pris 500:Tel 0768 / 72 55 39
Kyl-Frys Miele 200 hög.
Pris 500:-. Finns i Båstad.
Tel 0736/47 56 50
LÄGENHETER HYRES
1 plansvilla i Havsbaden
Ängelholm på 133 kvm på
friköpt tomt 730 kvm med
garage, pool med skjutbart tak
över pool. Huset byggt 1984.
Ring för inf. Tel 070/730 58 45
Blankvapen Värjor, sablar,
huggare, bajonett stickert
köpes. Tel 0704/43 82 31
Bäddsoffa 500:-.
Tel 070/541 50 36
VILLOR SÄLJES
Söker lägenhet/rum
Söker lägenhet/rum för två
garanterat skötsamma
snickare från Litauen.
Gäller perioden 18 juni till
sista juli.
Ring Sergey
0709409454
Önskas hyra 3 rok kring rosengården,helst toppsk. Svar till:
Pensionärspar" 7014 HD Hbg"
FRITIDSHUS/KOLONI SÄLJES
Charmig stuga Stenbockens
sommarby, el o vatten,
med inventarier. Ring kväll
042/122964
hd.se/bostad
hd.se/lagfarter
Hur mycket kostade grannens hus?
SERVICE & HANTVERK
FLYTT OCH STÄD
Vapen Bra betalt för licensfria
gevär, pistoler, hjälmar, sablar.
Allt militärt av intresse.
0431/105 71, 0763/75 98 08
SKÄNKES
Alla saker hämtas inom NVSkåne området, till Höganäs
Bordtennisklubbs loppis.
Olympia-böcker 1960-1998,
Ring 070/469 65 19
94. Olympia boken 50 år
1948-1996. Pris 750:-.
BBK/BFF Bjuvs Fotboll. Stöd
0431/43 24 71, 070/324 16 35 vår ungdom. Skänk till vår
loppis. Ring så hämtar vi.
Promenadband Attract anv
042/700 19, 0730/46 86 48
1 mån. Nypris 3.950:- säljes för
2.000:-. kl 8-16.
Billesholms IK. Skänk säljbart
Tel 0730/83 23 88
till vår loppis. 042/74116
(9-13 må-fre). Vi hämtar. Egen
Sandaletter spanska, nya,
inlämn ons 14-18, lör 8.30-10.
40-41, 2 par. Pris 400.-.
Tel 042/129877
Kylskåp Elektrohelios
bortskänkes. Finns i Förslöv.
Skinnsoffa brun i prima
Tel 0431/45 04 45
skick, 2 m bred. Pris 1.000:Tel 0706/31 39 81
FLYTTAR
FÖR DIG!
I stan, inrikes
och utlandet
RÖGLE
FLYTT
0431-36 32 48
042-12 88 50
Allt i Flytt AB
HÄLSA
Slott eller Koja?
In- och Utrikes
s"ËST
s3NABBAST
s"ILLIGAST
Tel 042-13 44 80
alltiflyttab.se
Vi har ansvarsförsäkring!
KULLES STÄD AB
Noggrannhet - Tillförlitlighet - Trygghet - Garanti
aget!
sStorstädning
Nya skatteavdr
sVeckostädning
sKontorsstädning
sFlyttstädning (Kör till tippen)
sByggstädning sFöretagsstädning
Mikael Kulle 0702-47 47 48 s20 år i branschen
[email protected] swww.kullesstadservice.se
112 000 läsare
är intresserade av
hälsonyttig mat.
Annonsera
i HD och nå
din målgrupp!
Källa: Orvesto Konsument 2009:helår
ANNONSERA PÅ
FYNDET
Skrivare kopiator OKI,
B2500 MFP, som ny, kopierat
c:a 200 kopior. Pris 500.-.
Tel 0706/95 39 85 Råå
Sommardäck på alu-fälgar
195x15 till Ford, 4-håls. Pris
1.000:-. Tel 042/36 60 23
BILDEN INGÅR
ALLTID!!!
(värde 50:-)
r 120:r 100:- w 3 daga
ga
da
2
w
:60
1 dag:
Bild, USB eller minneskort
medtages vid inlämning av
annons. Kupong finns på
våra kontor eller att ladda
ner på: WSbT_aXePc
Tvättmaskin c.a 1 år
gammal, nyskick. Pris 500:Tel 0768 / 72 55 39
DATORER
Vitrinskåp 120 x 70 m
belysn. 500:-. Finns Båstad.
Tel 0736/47 56 50
hd.se/student
HÄLSA & SÄLLSKAP
LEDIGA PLATSER
PERSONLIGT
Våra kontor: HD Vasatorpsvägen
1zbcPS“7ˆVP]xb“:[X__P]“;P]SbZa^]P
n]VT[W^[\“saZT[[Yd]Va
.
Jag är en man som
egentligen har allt men ändå
saknar något. Du kvinna som
känner det samma, låt oss göra
något åt det. Vi träffas över en
god middag, fördjupar oss i
livets inre hemligheter. Tittar på
varandra känner nåt spirar
långt där inne. Vi blir två
Svar till:"Mannen mitt i livet2004 HD Hbg"
77 000 läsare är intresserade av datorer.
Annonsera i HD och nå din målgrupp!
Källa: Orvesto Konsument 2009:helår
Fräsch Q 69 år söker en man
60-75 år, ärlig, snäll,
omtänksam. Intresse skapar vi
tillsammans du och jag svar
till:"Sommarsol 7001" HD Hbg
C11
TISDAG 14 JUNI 2011
JOBB
BILAR SÄLJES
LEDIGA PLATSER
PLATSSÖKANDE
HUSVAGN/HUSBIL KÖPES
www.bilformedlingen.com
Ford Focus 5D 1,6 5 vx
2005, 9500 mil. Tonic.
Ny bes, ny serv, full servicebok.
Pris 39.000:- Tel 0705-329617
Husvagn köpes! Mindre
defekt/obes. inget hinder. Ej
äldre än 1985. 0738/97 67 98
BÅTAR SÄLJES
Måleriarbete sökes av
erfaren målare.
0737031585,
Duktig snickaresök.arbete.
Allt av intresse 0735/783575
Plattsättare söker arbete.
Allt inom kakel och klinker,
Micke Tel 0762 11 08 55
Duktig snickare söker arb.
Allt av intr. 070/469 05 42
Murare söker arbete
Fasadrenovering. Puts på isolering, stenar.osv.07615061 55
BILAR KÖPES
Bil köpes obes, bes, även
defekt från -97 och nyare, upp
till 50.000:-. 0737/75 37 52
Defekt bil fr 5.000- 50.000:-, även obes. Allt av
intresse! Tel 0700/17 00 86
Trött på bilen? Kontant
betalning 0700755290
Duktig målare söker
arbete inom gips, spackling
och måleri .0735/78 35 75
UTBILDNING
Rörläggare söker arbete
Tel 076/783 45 55
RESA
Styrpulpet L 5,20, med
kapell, Johnson 40 hkr,
EU-trailer. Pris 38.000:-.
Tel 070/574 40 96
Konkursbeslut
Nedanstående gäldenärer har
2011-06-10 försatts i konkurs vid
Helsingborgs tingsrätt. Edgångssammanträdena hålls 2011-08-08
med början kl 10.00 i tingsrättens lokaler, Gasverksgatan
9, Helsingborg. Borgenärerna
kallas till sammanträdet genom
denna kungörelse. Förvaltare i
samtliga konkurser är advokaten
Håkan Molander, Box 275, 281
23 Hässleholm. Tel: 0451710400. Fortsatta kungörelser i
samtliga konkurser kommer att
annonseras i Helsingborgs
Dagblad.
1. GÅFAB AB, 556668-2398,
Snapphaneallén 6, Skånes
Fagerhult.
2. V G Kåken AB, 556550-6663,
Snapphaneallén 6, Skånes
Fagerhult.
Helsingborgs Tingsrätt
MARIEHOLMS
AUKTIONSHALL
onsdag 15 juni kl 18.00
Visn tis 17-19 samt 1 tim före aukt
säljes från dödsbo m fl. Kont bet.
OBS! NÄSTA AUKTION ONSD 29/6 KL 18.00
Tel 0413/707 38, 070/557 07 38. Lena Fors
Bilder: www.marieholmsauktionshall.com
ANTIKT
51 000 läsare är
intresserade av
antikviteter.
Annonsera
i HD och nå
din målgrupp!
NÖJEN
DANS- & NATTKLUBBAR
Adressändra på hd.se/minhd
FÖRENING
hd.se/kalender
sundsparlan.se 183270
hd.se/film
Läs våra filmrecensenters omdömen.
hd.se/noje
Nöjesrapportering från
nordvästra Skåne och världen.
65 000
läsare är
intresserade
av att vidareutbilda sig.
Annonsera
i HD och nå
målgruppen!
94 000
läsare flyger
utomlands
på fritidsresa
varje år.
Annonsera
i HD och nå
din målgrupp!
Källa: Orvesto Konsument 2009:helår
Dans ikväll 18-22
Källa: Orvesto Konsument 2009:helår
Thoréns
ACOA: Vuxna barn
till alkoholister eller
andra känslomässigt
störda familjer tisd,
tors 17.00, sön 16.30
Kadettg 30 (gaveln) tel
0709/427373.
www.acoa-sverige.org
ÖVRIGT
Ta med tidningen
på semestern!
Skrotbil hämt. 0700/170086
AA Öresundsgruppen:
Kadettgatan 30 gavel. Idag
stegmöte 19.30-21
Tel:15 35 35
HÄLSA
112 000 läsare är intresserade
av hälsonyttig mat.
Annonsera i HD och
nå din målgrupp!
51 000 läsare
är intresserade
av föreningsverksamhet.
Annonsera
i HD och nå
din målgrupp!
Källa: Orvesto Konsument 2009:helår
Hbg 042-37 93 10
Ählm 0431-155 60
Målarmästare söker
arbete. Tel. 073/894 49 46.
Ring gärna mellan 9.00-18.00.
AUKTIONER
SOL & BAD
99 000 läsare är intresserade av
sol- och badresor. Annonsera i
HD och nå din målgrupp!
Källa: Orvesto Konsument 2009:helår
Ring
KUNGÖRELSER
Duktig målare söker arbete.
Allt av intresse 070/4690542
HELSINGBORG
Källa: Orvesto Konsument 2009:helår
SÄLJA BIL?
Husbil köpes! Även
fuktskadad el. med defekt
motor/vxl. -95 och nyare.
0708/97 27 96
FÖRENINGAR
ANSLAGSTAVLAN
Källa: Orvesto Konsument 2009:helår
MOTOR
.
C12 Tv/radio
+$(/Å/$(& F'#ceh]ed$C[Z
9[Y_b_WIjhcX[h]$+$)& ;aedo#
^[j[h$+$)+ H_d]F'$+$*+ Ceh#
]edWdZWaj$C[Z7bX_d:Wl_Zi#
ied"]ocdWi_[fhij_CWbc$
+$++ I`lZ[h$,$&&Å,$'+ Ceh#
]ed[ae$,$)& ;aedo^[j[h$
,$)(Å,$)- Do^[j[h\hdL[j[d#
iaWfihWZ_ed$,$+& JWdaWh\hZW#
][d$C[ZBWii[8[h]"\h\WjjWh[
eY^lhbZih[i[dh$,$++ BWdZl#
Z[h$-$&&Å-$', Ceh]ed[ae$
-$)& ;aedo^[j[h$-$)( ;aede#
c_[ae$-$),Å-$)/ Do^[j[h\hd
L[j[diaWfihWZ_ed$-$*, Akbjkh#
dojj$-$++ BWdZ#eY^i`lZ[h$
.$&&Å.$'+ Ceh]ed[ae$.$)&
;aedo^[j[h$.$)( ;aedec_[ae$
.$),Å.$*' Do^[j[h\hdL[j[d#
iaWfihWZ_ed$.$+*Å.$+/ Akbjkh#
dojj$/$&&Å/$'& Ceh]ed[ae$
/$(&Å'&$&& H_d]F'$H_d]F'
eY^jWbWabWhifha_Wajk[bbW\h#
]eh"j[b0&//#+'&'&$_ZW]ilW#
hWhAWjWh_dWF_[jhpWa_zh[Xhe$
'&$&& ;aedo^[j[h$
'&$&) Aheffi`b$C[ZKbh_aW
>`WbcWhiedD[_Z[cWd$
''$&& ;aedo^[j[h$
''$&) J[dZ[di0IWcjWb[j$
''$)+ HWZ_e\b`[jed][d0Iae#
][d$:[b($7lCWh]Wh[jWB_dZ#
^ebc_kffbid_d]WlIWhW7hd_W$
'($&& JeblibW][j$:W][diZ_aj$
'($&+ ;aedo^[j[h$
'($&- C[ZZ[bWdZ[j_Z$
'($'& L[jWdZ[jilhbZ$
'($)& BkdY^[ae$C[Z;aedec_#
[aeeY^j_Zd_d]iahd_aW$
'($++ BWdZ#eY^i`lZ[h$
')$&& vh[jiieccWhlhZWhfh[#
i[dj[hWi$Fh[iiaed\[h[diZ_h[aj
\hdHWZ_e^kifWha[d_IjeYa#
^ebc$C[Z8_X_HZ"Kb\;b#
TISDAG 14 JUNI 2011
INFORMATION SVT: 08-784 20 00 TV3: 08-562 02 300 TV4: 08-459 40 00 KANAL 5: 08-520 55 555 KABELVISION: 0200-22 55 00
COMHEM: 0771-55 00 00 CANAL+: 020-24 00 24 VIASAT: 0586-680 30 SHOWVIEW: Siffrorna inom parentes anger videokod. © GemStar
\l_d]$
'*$&& ;aedo^[j[h$
'*$&) AkbjkhhWZ_ed0DoWl][d$
:[XWjjeY^ah_j_a\hdAkbjkhh[#
ZWaj_ed[d$C[[email protected][ddo7iY^[d#
Xh[dd[h$
'*$+& C_jj_cki_a[d$Cki_ado#
^[j[h\hdIl[h_][eY^lhbZ[d$
'+$&& ;aedo^[j[h$
'+$&) >`bf[hZ[jWjjaWijW
ij[d5'&hi[ZWd=j[Xeh]iahW#
lWbb[hdW$:_h[ajidZd_d]\hd
=j[Xeh]ecZW]WhdWieciaW#
aWZ[Il[h_][$C[Z:Wl_Z=kijW\#
iied$
'+$*+ :W][di[ae$
'+$++ I`lZ[h$
',$&&Å'-$*+ IjkZ_e[jj$:_#
h[ajidjWajk[bbjcW]Wi_d$
',$*+Å'-$&& :W][di[ae$
'-$*+ :W][di[ae$
'.$&& ;aedec_[ae$
'.$'& HWZ_eifehj[d$
'.$'+ AkbjkhhWZ_ed08_Xb_ej[a[j$
9[Y_b_W:Wl_ZiiedielWdb_]Wah#
b[ai^_ijeh_WeY^Ah_c_d[bbjec
Eb]WJeaWhYpkaeY^<h_[Zh_Y^
:”hh[dcWjj$
'/$&& ;aedo^[j[h$
'/$&) L[j[diaWfihWZ_ed0<e#
hkc$C[ZKhXWd8`hijWZ_ki$
ul[d'.%,$
'/$)& IHC_dd[d$
'/$)+ HWZ_e\b`[jed][d0Iae#
][d$:[b($7lCWh]Wh[jWB_dZ#
^ebc_kffbid_d]WlIWhW7hd_W$
(&$&& ;aedo^[j[h$
(&$&) vh[jiieccWhlhZWhfh[#
i[dj[hWi$Fh[iiaed\[h[diZ_h[aj
\hdHWZ_e^kifWha[d_IjeYa#
^ebc$C[Z8_X_HZ"Kb\;b#
\l_d]$
('$&& ;aedo^[j[h$
('$&) KH0Iaebc_d_ij[h_[j$7dj_#
ceXXd_d]ic[jeZ[h][hcejiWjj
[\\[aj$BWdZ[ji[dZWhWZ_efhe#
]hWceciaebWd$C[ZF_W<h_Zƒd$
Jkd]W\h]eh
ia[hilWh
ÈL_aecc[hWjjjW_jk
c[ZZ[Zh\h]ehdW
iechiaecfb_Y[#
hWZ[Wjjl_j_bblWhZW]i
kdZl_a[hWjjfhWjWec
Z[cÈ"i][[email protected]^WddW
Aeb`ed[d eci_jjdoW
fhe]hWcÈ@jj[ijehW
\h]ehÈ$? `Waj[df
ilWh]ijWi^edWl[d
jlhl[j[diaWfb_]
È][d_fWd[bÈ$ F)'&$&(
('$)+ C_jj_cki_a[d$Cki_ado#
^[j[h\hdIl[h_][eY^lhbZ[d$
('$*+ JWdaWh\hZW][d$C[Z
BWii[8[h]"\h\WjjWh[eY^
lhbZih[i[dh$
('$+& BWdZ#eY^i`lZ[h$
(($&& ;aedo^[j[h$
(($'& HWZ_eifehj[d$
(($'( IjkZ_e[jj$
(($++ :W][diZ_aj$
()$&& ;aedo^[j[h$
()$&- >`bf[hZ[jWjjaWijW
ij[d5'&hi[ZWd=j[#
Xeh]iahWlWbb[hdW$EcZW]WhdW
ieciaWaWZ[Il[h_][$C[Z:W#
l_Z=kijW\iied$
()$+& IHC_dd[d$L_lWhZh0
AhWlWbb[hdW_8ijWZ'/,.$
&$&& ;aedo^[j[h$
&$&) Ij_b$C[ZIkiWdd[B`kd]$
'$&& ;aedo^[j[h$
'$&)Å'$*& L[j[diaWfihWZ_ed0
>_ijeh_W$=_]Wdj_iaW]hld_d]Wh
][hdoWilWh$
,$&& IHI_ikhWZ_e$
,$)+ IHIWc[hWZ_ed$
,$+&Å/$&& 7khehW$Cki_a#
ceh]ed$C[Z8h_jjWIlWd^ebc
CWd_[jj[$
-$)&Å-$)( ;aedo^[j[h$
.$)&Å.$)) ;aedo^[j[h$
/$&& zdiaW_F($C[ZF[hd_bbW
;ia_biZejj[h$
'&$&& ;aedo^[j[h$
'&$&* AbWii_ia\hc_ZZW]$'$
=kddWhZ[<hkc[h_[0IeccWh
'/*(FhBW][hal_ij$HWZ_ea#
h[d$:_h_][dj07dZh[WiBddgl_ij$
($9WhbF^_b_ff;cWdk[b8WY^0
9[bbeaedi[hj7#ZkhMg$'-($Ie#
b_ij0H_Y^WhZB[ij[h$Kffboid_d]i#
j_Z[dieha[ij[h$:_h_][dj0He][h
Dehh_d]jed$)$H_Y^WhZIjhWkii0
:[kjiY^[Cej[jj[<h_[Zh_Y^
H”Ya[hj'/*)$Ieb_ij[h08h_jj
CWh_[7hk^d"iefhWd"CWh_Wdd
BkdZ"Wbj"Il[d#;h_a7b[nWdZ[hi#
ied"j[deheY^9Whb#;h_Y>[bb#
ijhc"XWi$HWZ_eah[deY^;h_Y
;h_YiediaWccWhah$:_h_][dj0
;h_Y;h_Yied$Aedi[hj'/.&"8[h#
mWbZ^Wbb[d$*$Heb\B_ib[lWdZ
if[bWh$W<hWdY[iYe9ehX[jjW0
9Wfh_Y[Z[Y^WYedd[$X7b[i#
iWdZheF_YY_d_d_0JeYYWjWÅ9W#
dWh_ei$<hdaheWj_iaWhWZ_ed$+$
>[Yjeh8[hb_ep0>WhebZ_?jWb_[d$
Ieb_ij0BWmh[dY[Fem[h"l_ebW$
>Wbbƒeha[ij[hd"CWdY^[ij[h$:_#
h_][dj0CWha;bZ[h$,$A_c>[Zi0
Ah_da'//.$IjeYa^ebcf[h#
Ykii_edjh_e$Aedi[hj'//.">h#
iWb[d"Akbjkh^ki[j"IjeYa^ebc$
C[Z;h_aWB_X[YaB_dZW^b$
'($&& F(:eakc[djh0LWh7de#
docki[][djb_][d<hkCki_YW5
:[b(Wl($8eZ_b7ia[jehfec
>_bZ[]WhZeY^WdZhWc[Z[bj_ZW
i_d][hied]mh_j[hi$<hd'(%,$
')$&& IHff[hi_iaW$
')$)& IHfhecWd_$
'*$&& IHfakhZ_iaW$
'*$)& IHfWhWX_iaW$
'+$&& IHf[d][biaW$
'+$)& IHIWc[hWZ_ed$
',$&& IHI_ikhWZ_e$
'-$&& IHabWii_iaj$
'.$&& ;aedo^[j[h$
'.$&* IHAbWii_iaj$
'/$'/ C_jj_cki_a[d$C[Z
7dZh[WiB_dZW^b$
'/$)& F(B_l[`Wpp0?djed[%F[WY[$?djed[0;h_Y7h[bbWde"j[#
dehiWn"7dZ[hi=WXh_[biied"Wbj#
iWn"F[hEhlWd]"]_jWhh"8[Wj[
M_[i_d][h"XWieY^@e^Wd8_h][#
d_ki"jhkcceh$
('$)' C_h_Wci`Wpp$L_dob[heY^
c_dd[d$C[ZC_h_Wc7ŠZW$
(($)& AWb[`Zeiaef$Bd]cki_a
Wl8`ha$C[ZKhXWd=hWdiied$
&$&&Å,$&& Dejjkhde$Cki_a_
dWjj[dc[ZB#=7bi[d_ki$
;aedo^[j[hlWh`[j_cc[&$&&#
+$&&eY^'/$&&#&$&&iWcj
+$)&$F)do^[j[hlWh`[j_cc[
,$&&#'.$&&iWcj,$)&"-$)&
eY^.$)&$
,$&) Cki_a]k_Z[d_F)0Cki_a#
c_n$,$)' Ceh]edfWii[jiec#
cWh$C[ZH_aWhZ:_[]e";ccW
AdoYaWh[$'&$&( @jj[ijehW\h#
]eh$C[[email protected]^WddWAeb`ed[d$
'($&+ 8hkdY^hWffehj[d$')$&(
Cki_a]k_Z[d_F)$C[ZC_Ya[
9[Z[hX[h]$'*$&( IeccWh#
Y^h_ij[h_F)$',$&. CWccWi
doWa_bb[$'-$'& JWda[ic[Z`Wd$
Hjjl_ieY^XWbWdi[hWZZ[i_d\eh#
cWj_ed'.$&, Cki_a]k_Z[d_
F)0Cki_ac_n$'.$)& Cki_a]k_#
Z[d_F)$C[Z]ijh[ZWajh;h_Y
IWWZ[$()$&- B_]]Wc[ZF)$
Fhe]hWcc[jiec^WdZbWhec
i[neY^h[bWj_ed[h$C[ZCWj_bZW
8[h]]h[d$&$&)Å,$&& LWa[d$
C[Z<WhpWZF[j[h$
BeaWbWdo^[j[hlWh`[^Wblj_cc[
,$)&Å'-$)&$:W][di[aelWh`[
^[bj_cc[$JhWÓa[\j[hdo^[j[hdW
lWh`[^Wblj_cc[,$&&Å'.$&&$
Ifehj0-$&-".$&+"')$&)"',$&)"
'/$&)"(&$&)eY^('$&)
,$'& Ceh]ed_F*$C[Z;XXW
=hWdWj^"IWdZhWIl[diied"Je#
X_WiMWbb_d$/$)) Iad[cijW#
h[d$C[ZIj[f^Wd_[M_^bXeh]$
''$&, zdia[cki_a$C[ZIj[f#
^Wd_[M_^bXeh]$'($'& BkdY^#
Xen[d$C[ZIeÓ[;h_Yiied$
')$&+ F*[njhW$C[Z;h_a8b_n$
'+$&) Iad[Z_h[aj$C[ZIl`[j#
bWdWFWijk^el_Y"AWbb[EbZXo$
',$*+ :W][di[aealWhj_\[c$
'-$&) :Wd]:Wd]$C[Z8`hd7b#
l[h\[bZj$'-$*+ 8WhdhWZ_ed0;d#
iWcc[Zc_dXheh$:[b($Kb\
IjWhabi[hi_dXWhdXeaec[d
ieccWhZcWccWeY^fWffW
\ehj_bbkjbWdZ[j$ÈEcdWjj[dÓYa
`W]Xe[diWcc[Zc_dXheh$
'.$&& AbWhj[nj0Do^[j[hfbjj
il[diaW$'.$'& I_ikhWZ_e$7ajk#
Wb_j[j[h\hdIad[eY^8b[a_d][$
'/$&) Ifehj[njhW$C[Z[b_ji[#
h_[d_if[[ZmWo$C[Z:Wd_[b7b#
b_d]"A[dd[j^HWd][$('$*& AWh#
bWlW]d[d$&$&)Å,$&& LWa[d$
BeaWbWdo^[j[hlWh`[^Wblj_cc[
c[bbWd,$&&Å'-$)&$JhWÓa
i[hl_Y[0,$'+"-$'+".$'+"/$'+"
'($'&"'+$&)"',$&."',$*'eY^
'-$)+$:W][diC[j[ehebe]0
-$(("''$*&eY^',$).$Ifehj0
-$&-".$&+"/$&)"')$&)"',$&)
,$'& Ceh]ed[d$C[Z7dZ[hi
B_b`[gl_ij$,$)& Do^[j[h\hdF*
Ah_ij_WdijWZ$'&$&) <hc_ZZW]$
KdZ[hbkdY^j_cc[d^hl_boii#
dWhdWidia[cki_a$L_bbZk
diaW[dbj5C[Z>[b[d[F[hi#
ied$'&$)& Do^[j[h\hdF*Ah_#
ij_WdijWZ$')$&+ F*[njhW$C[Z
;h_a8b_n$')$)& Do^[j[h\hdF*
Ah_ij_WdijWZ$'+$&) >Wbb
Iad[$7ajkWb_j[jifhe]hWcc[j
iecX`kZ[hfdo^[ji\hZ`kf#
d_d]eY^[\j[hc_ZZW]ikdZ[h#
^bbd_d]$'+$)& Do^[j[h\hdF*
Ah_ij_WdijWZ$',$*+ :W][di[ae
alWhj_\[c$'-$)& Do^[j[h\hd
F*Ah_ij_WdijWZ$'-$*+ 8WhdhW#
Z_ed0;diWcc[Zc_dXheh$:[b
($'.$&& AbWhj[nj$'.$'& IHI_#
ikhWZ_e$'/$&) Ifehj[njhW$C[Z
[b_ji[h_[d_if[[ZmWo$('$*&
AWhbWlW]d[d$&$&)Å,$&& LWa[d$
,$&& >kh\kdaWhZ[j5,$(+ MehbZÊi
Jek]^[[email protected]$-$(& Ia_j_]W`eXX$.$'+
Coj^Xkij[hi$/$&+ IodWXbk\\[d$/$)+
I\kdaWhcWia_d[hdW$'&$&& Ah_]f
iahej[d$''$&& 9Wi^YWX$''$)& <[c#
cWdiln[b$'($&& :[ijheo[Z_di[#
YedZi$')$&& ;njh[cl[hb[ldWZ$
'*$&& M^[[b[hZ[Wb[hi$'+$&& =hoccW
cWia_d[h0:[djhWdiWjbWdj_iaWaWcf[d$
',$&& H[WbboX_]j^_d]i$'-$&& IodW
Xbk\\[d$'-$)& I\kdaWhcWia_d[hdW$
'.$&& LWf[dXhZ[h$'/$&& Coj^#
Xkij[hi$(&$&& I\kdaWhZ[j('$&&
:Zb_]\d]ij$(($&& =ebZHki^7bWiaW$
()$&& ;njh[cl[hb[ldWZ$&$&& Ia_j_]W
`eXX$'$&& I\kdaWhZ[j'$)&Å($&& I
\kdaWhZ[j
,$)& KdZ[hceiaƒdijYacWdj[b$-$(&
B[edWhZeZWL_dY_$.$'+ :[d\hWdiaW
Y^Wdied[d$/$'& 9[b_X_ZWY^[eY^IY^k#
cWdd$/$+& IfZXWhdihZZWh[d$'&$*&
LWb[hoIeaebeljebaWhI_X[b_ki$'($'+
Aedijiecaedikcj_ed$')$&& :eajeh
P`_lW]e$'*$&& PebW0<h[d[dZWahb[a#
idWjj$'+$&& F[j[hKij_deli>WoZd$
',$&& )&&c_bj_bb\eji][decIW^WhW$
'-$&& CYB_djeYa'/$'& >emWhZ=ee#
ZWbbicki_aWb_iaWhjWb$(&$&& P_cc[h#
cWddeY^8WY^$('$*& AkdiaWf[di
]hdicWha[h$(($)& H[X[YYW$()$(&
:[d\hWdiaWia[h^[jij`dij[d$&$'+
:[jhZWaobiaf[j$'$'+Å($'& C[d#
Z[biie^d"dWp_ij[heY^`W]$
+$)&Å'+$&& 8eb_XecfW$+$)' H_Y^WhZ
IYWhhoil[djohilhbZ$+$++ [email protected]#
ceaeJeje,$&& <hWdab_d$,$(+ @Wif[h
F_d]l_d$,$)& J_ccobWcc$,$*& <beh#
h_[iZhWaWh$,$+& M_XXbo=h_i$-$&& Ijeh
eY^B_j[d$-$'& <][bl][d)$-$(& J[ii
eY^KXX[$-$)+ >`ZWhdW$.$&& Eb_l_W$
.$'& C[YaWh#C_Ya[$.$(& =heZWdeY^
^Wdildd[h$.$)& B_l[jfbWdZ[j$.$*&
F_d]k$.$*+ :_deiWkh_[j][j$/$&&
IeccWhbel$/$&( EiYWhieWi$/$'+
:`kd][bXea[d$/$)&Å'&$&& <bo](/
iWadWi$'+$&& 7jjijkjc[Z:[h[a$
'+$(& FbWd[jIa[jY^$'+$)+ IjWbbaec#
f_iWh$',$&& B[][dZ[dec;doe$',$)&
<d]WZ$'-$&& :[d\kbWWdakd][deY^
`W]$'-$(+ Icahof$'-$)& Hehh_HWY[h#
X_b$'-$*& F_ceY^Fec$'-$+& >Whho
eY^^Wdi^_dac[ZZ_deiWkh_[h$'.$&&
8WXWheY^8WZekil[djoh$'.$(+ ;d
ijkdZc[Z$$$$'.$)& IeccWhbel$'.$)(
EiYWhieWi$'.$*+ :`kd][bXea[d$
'/$&& <bo](/iWadWi$'/$)& 8[YaoH_#
Y^WhZih[][hWh$'/$+&Å(&$&& AWjj[d
eY^ZWjehcki[d$
,$&& 9h_c[0H_aW"adZWeY^caj_]W$
-$&+ 7d_cWb$.$&+ >[b_aefj[h^`bjWhdW$
/$'& :[jiec_dj[aWd^dZW$/$*+ :[j
akd]b_]WbWiWh[jj[j$'&$+&Å'($&& <h#
beiid_d]iab_d_a[d$'*$&& :[jakd]b_]W
bWiWh[jj[j$'+$&& :[jiec_dj[aWd
^dZW$',$&& Al_ddehiecchZWh$
'-$&& Ah_c_d[bbj$'.$&& 8hejjifbWji
KI7$'/$&& 8Whdc[Zi`jj[i_dd[$
(&$&& IWadWZ$('$&& =_\jc[Z[dch#
ZWh[$(($&& LhbZ[diXhejj$()$&+ *.
Wl]hWdZ[j_ccWh$&$&& Ikh\fWjhkbb[d$
'$&+ 8hejjifbWjiKI7$($&+ 8h_j9efi0
<hedjb_d[Yh_c[$)$&+ :[dkdZh[lhb#
Z[d$*$&+ ?^klkZ[jf[dchZWh[$
+$&+Å,$&& JhWkcW0B_l[jfWakj[d$
,$(& <ehioj[iW]Wd$-$(&Å.$++ :hGk#
_dd$'($&& >[cj_bb]hZ[d$'($(+ J^[
7#j[Wc$')$'& 8eijedb[]Wb$')$++
>[cj_bb]hZ[d$'*$+& C$7$I$>$'+$(&
9ebkcXe$'-$&& Pehhe$'-$+& EdY[WdZ
W]W_d$'.$)+ 7bboCY8[Wb$'/$(& :hGk#
_dd$('$&& J^[7#j[Wc$('$*+ 9e#
bkcXe$()$(& 7ha_lN$&$&+ BW][did]#
bWh$'$*+Å($'& >[cj_bb]hZ[d$
,$*& J^[]Wc[$-$&& Bd]j\hdBWiL[#
]Wi$-$)&Å-$++ FWhaiWdZh[Yh[Wj_ed$
''$&& =hekdZ[Z\ehb_\[$''$(+ 8_bb8W_#
b[oÅJ_di[bmehc$'($'& B_\[Êi\kdd_[ij
cec[dji$'($)+ IfWY[XWbbi$')$&&
J^[m[Z][$')$(+ J^[]Wc[$')$*+
Iab$'*$)+ Ia[d[jX[ZhWh$'+$&+ ;jj
^[hhWdib_l$'+$*& 8_Xb_ej[aWh_[hdW$
',$&+ IehZ_Zb_l[i$',$)& JWn_$',$++
J^WjÉ.&ii^em$'-$'+ 8ejjec$'-$*+
B_\[Êi\kdd_[ijcec[dji$'.$'& FWhai
WdZh[Yh[Wj_ed$'.$)& Bd]j\hdBWi
L[]Wi$'/$&& :Wl_ZB[jj[hcWd$'/$*+
J^[e\ÓY[$(&$'+ =hekdZ[Z\ehb_\[$
(&$)+ IlWhj[ehc$('$'& J^WjÉ.&i
i^em$('$)+ :^WhcW=h[]$(($&&
C_Y^W[bCY?djoh[ÊiYec[ZoheWZi^em$
(($*+ H[j_h[ZWj)+$()$'+ :Wl_ZB[j#
j[hcWd$&$&& IehZ_Zb_l[i$&$(+ J^[e\#
ÓY[$&$++ B_\[Êi\kdd_[ijcec[dji$
'$(& IlWhj[ehc$'$+&Å($'+ Iab$
,$(+ IfehjÓia[\hWbbW$,$++ <_ia[_
lijhW7kijhWb_[d$-$)& JejWbboekjhW#
][ekiX[^Wl_eh$-$++Å.$++ HeWZmWhi$
'($&& BkdY^jhWl[jZ_h[aj$')$&+ Bkd#
Y^[dil_ddWh[$')$)& HeWZYefi$'*$&&
<WdjWij_iajÓia[c[ZC_Y^W[beY^8_bbo$
'*$)& LhbZ[difWffiaWbbWh$'+$)& Je#
jWbboekjhW][ekiX[^Wl_eh$',$&& KhXWd
b[][dZi$'-$&& HeWZmWhi$'.$&&
IfehjÓia[\hWbbW$'.$)& HeWZYefi$
'/$&& 9^[Wj_d]Z[Wj^$'/$)& JhWÓafe#
b_i[hdW$(&$'& <kbbeY^\Whb_]$('$)&
JhWl0L_ddWh[0L,+$(($&& 9h_i_ife_dj$
()$&& HeWZmWhi$&$&& Ijh[[jbWm$
'$&& JhWÓa[di9I?$'$)+Å($&& <WdjWi#
j_iajÓia[c[ZC_Y^W[beY^8_bbo$
,$&+ FWdj[hjWdj[h$,$)& ;Z$-$'+ <hW#
i_[h$-$*&Å.$&+ <hWi_[h$/$'+ :hEp$
'&$&+ 9eiXo$'&$)+ CWY=ol[h$''$)+
Jkcc[dc_jj_^WdZ[d$'($&+ Jkcc[d
c_jj_^WdZ[d$'($)+ =hdiX[lWaWhdW
DoWP[[bWdZ$')$&+ =hdiX[lWaWhdW
7kijhWb_[d$')$)+ =hdiX[lWaWhdW7k#
ijhWb_[d$'*$&+ J^[X_bb$'+$&+ :hEp$
',$&& ;jjdojjb_lfbWdZ[jŁj[hX[ia$
'-$&& >ki`]WhdW0;jj^kij_bb$'.$&&
=hdiX[lWaWhdW7kijhWb_[d$'.$)&
=hdiX[lWaWhdW7kijhWb_[d$'/$&& 9ebZ
YWi[$(&$&& 9I?DO$('$&& J^[i[Yh[j
c_bb_edW_h[7kijhWb_[d$(($&& Jef][Wh$
()$&+ C[de\WY[hjW_dW][$&$&+ 9I?
DO$'$&& <hWi_[h$'$)&Å($&& <hWi_[h$
+$+& ;jjWdiceh]ed#jl$.$)&Å/$+& H[#
]_edWbWdo^[j[h$'&$&& Jl#do^[j[h$
'&$&+Å'&$'& OB;D[mi$'($&& Jl
]bWZWijeYaÔejjWh[$')$)& <kbbjWda$
'*$&& Jl#do^[j[h$'*$&+ ;jjWdiceh#
]ed#jl0:W][dihkXh_a[h$',$&& :`kd][b#
Xea[d$',$(& ;dijeh"ijehlhbZ$',$+&
D[ffW`oco#abkXX[d$'-$&& Jl#do^[j[h
eY^lZ[h$'-$(& :W][diWdi_aj[$
'-$)& HkjWdi\d]Wh$'.$&& >[Whjc_n$
'.$)& JL#dojj$'.$++ LWZiaWl_jW_
ZW]5'/$&& ;diWdd^_ijeh_W0Ah[Xhe#
Z[h$'/$)& Jl#do^[j[heY^lZ[h$'/$++
IfehjhkjWd$(&$&& 7ajk[bbWjlWd$
(&$+& :[jdehZ_iaWb`ki[[email protected]]\hkibd#
ZWd$('$&& Do^[j[h$('$(& <kbbjWda$
('$+&Å(($'+ AlWhj[hiZeajehd$
,$&& <Wc_b`[dCehh^h0>[ccW^eiik#
h_aWj[hdW$,$(+ LhbZ[dil_bZWZ`kh$,$+&
9ehm_deY^lhbZ[diZ`kh$-$'+ DWjkh#
b_]W`]Wh[$-$*& >kdZlhbZ[diij`hdeh$
.$'& 7bbjec^kdZWh$'&$&& :`khfeb_i[d
_>ekijed$'&$++ :`khhZZWhdW_Iaejj#
bWdZ$''$(& DZhef\hddWjkh[d$
('$&&JL*<WajW$ÈC_dcWdh[d
chZWh[È$8[l[hbo9Wijh[[$
''$+& :`khWakj[d$'($*+ :`khfeb_i[d_
F^e[d_n$')$*& =h[WjIWlWddW^HWY[$
'*$)& :`kh[diibW]\bj$'+$&& LhbZ[di
l_bZWZ`kh$'+$)& 9ehm_deY^lhbZ[di
Z`kh$',$&& DWjkhb_]W`]Wh[$',$(+ 7bbj
ec^kdZWh"aWjj[h^kiZ`kh$'-$(&
>kdZlhbZ[diij`hdeh$'-$*+ :[dl_bZW
lhbZ[d$'.$'+ =h[WjIWlWddW^HWY[$
'/$'& 7bbjecaWjj[h$(&$&+ :]]Z`k#
h[dilhbZ$('$&& >kdZWhdWii_ijW
Y^Wdi$('$++ ?b[`ed[diakbW$(($+&
=h[WjIWlWddW^HWY[$()$*+ 7bbjec
aWjj[h$&$*& Ejc`jeab_ffj$'$)+Å
($)& :]]Z`kh[dilhbZ$
/$&& >[kj[$/$&+ Hej[Hei[d$/$++
7H:#M[jj[hiY^Wk$'&$&& >[kj[$'&$&)
8h_iWdj$'&$)& LedCki[dkdZB”][d$
'($&& >[kj[$'($'+ 7H:#8k\\[j$')$&&
P:<#C_jjW]icW]Wp_d$'*$&& JW][i#
iY^Wk$'*$'& Hej[Hei[d$'+$&& JW][i#
iY^Wk$'+$'& IjkhcZ[hB_[X[$',$&&
JW][iiY^Wk$',$'& DWi^ehd"P[XhW
9e$'-$&& JW][iiY^Wk$'-$'+ 8h_iWdj$
'.$&& L[hXej[d[B_[X[$'.$(+ CWh_[d#
^e\$'.$+& =heœijWZjh[l_[h$'/$*+ M_i#
i[dleh.$'/$+& :WiM[jj[h_c;hij[d$
'/$++ 8hi[_c;hij[d$(&$&& JW][i#
iY^Wk$(&$'+ :_[:_[dijW]i\hWk[d$
('$*+ 7ddWipm[_j[9^WdY[$()$'+ JW#
][ij^[c[d$()$*) :WiM[jj[h_c;hi#
j[d$()$*+ C[diY^[dX[_CW_iY^X[h#
][h$'$&& DWY^jcW]Wp_d$'$(&Å($+&
:_[A_dZ[hZ[iCedi_[khCWj^_[k$
,$&& B[`ekhdWb$,$)& J[b[cWj_d$.$&&
B[`ekhdWbZ[HWZ_e#9WdWZW$.$)& ;ji_
lekic[Z_i_[pjekj[bWlƒh_jƒ$/$&&
<bWi^_d\e$/$&+ H[Y[jj[iZ[Y^[\i$/$)&
L_i_j[b_Xh[$'&$&& <bWi^_d\e$'&$&+
Jƒbƒjekh_ic[$'&$)+ D[YfbkikbjhWbW
Yebb[Yj_ed$''$&& B[i[je_b[iÓbWdj[i$
''$)& FbkiX[bb[bWl_[$'($&& <bWi^
_d\e$'($&+ B[i[iYWfWZ[iZ[F[j_jh[#
dWkZ$'($)& :`Wd]eH[_d^WhZj"jhe_iZe#
_]jiZ[]ƒd_[$')$)& B[`ekhdWbZ[bW
HJ8<$'*$&+ C_hWZeh$'*$+& C_hWZeh$
'+$)& <bWi^_d\e$'+$)+ @Êoik_i"`Êo
h[ij[$',$&& B[`ekhdWb$',$)& Gk[i#
j_edifekhkdY^Wcf_ed$'-$&& <bWi^
_d\e$'-$&+ J[cfifhƒi[dj$'.$&& B[
`ekhdWb$'.$(& BÊ_dl_jƒ$'.$)& B[`ekhdWb
Z[bÊ[Yedec_[$'.$)+ :[cW_dZ„i
bÊWkX[$(&$'& <bWi^_d\e$(&$'+ Kdh[#
]WhZ$(&$)& B[`ekhdWbZ[<hWdY[($
('$&& 8[bb[l_bb[ijeho$(($)& BW]hWdZ[
ie_\$()$&& B[`ekhdWb$()$'& B[`ekhdWb
Z[bWJIH$()$)+ CedZ[b[`ekhdWb7\h_#
gk[$()$+& J^WbWiiW$'$*+Å($)+ B[
fe_dj$
,$&& BeZ`kh[jÅ;khefWij_][h$-$&& <W#
c_b`[dX`hdi^ijaWbWi$.$&& 7ha[di
Whl_d]Wh$/$&& L_bZW8WbaWd$'&$&&
BeZ`kh[jÅ;khefWij_][h$''$&& <Wc_b#
`[dX`hdi^ijaWbWi$'($&& 7ha[diWhl#
_d]Wh$')$&& L_bZW8WbaWd$'*$&& :[d
]eZ["Z[dedZ[eY^=h_ppbod$'+$&& I[#
h_eki7dZ[i$'+$)& Ff_d]l_d[hdWi$
',$&& IabZfWZZih[iWd$'-$&& 7ha[di
Whl_d]Wh$'.$&& 8e^[c_WÅ[jjh_lj#
cWha[d$'/$&& Ec^W`WheY^cdd_#
iaeh$(&$&& B[l[hW][$('$&& A_iie\
Z[Wj^$(($&& KdZ[hX[bbo07jWb[e\jme
Y_j_[i$()$&&Å&$&& B_\[edCWhi$
-$&& DehZi`b_l$.$&& >oZhej[Y^$/$&+
F_jYh[mi$'&$'+ Ec`b_]jkffZhW]$
''$'+ ?dj[hi[Yj_edi$''$*+ DehZi`b_l$
'($*+ 7dY_[djC[]WijhkYjkh[i$')$+&
F_jYh[mi$'+$&& >oZhej[Y^$',$&+ 7d#
Y_[djC[]WijhkYjkh[i$'-$'+ ?dj[hi[Y#
j_edi$'-$*+ DehZi`b_l$'.$*+ :Zb_]
aebb_i_ed$(&$&& F_jYh[mi$('$'& Ec`#
b_]jkffZhW]$(($'& Ikf[h^kcWd$
()$'+ DWp_ij`]WhdW$&$(& F_jYh[mi$
'$)&Å($)& BWj[D_]^jFea[h$
,$++ EYjeX[hHeWZ$-$+& :ebb^eki[$
.$++ FbWij_aZeajeh/&('&$/$+&Å
'&$*+ 9^[Wj[hi$'*$&& 8WY^[beh$
'*$++ AWdZkj[nj[d5'+$+& >[he[i$
',$+& :ebb^eki[$'-$+& J^[\Wc_bo0
j[[dijeh_[i$'.$(+ :_ijhWYj_ed$'/$&&
J^[edbomWo_i;ii[n$'/$)& HW_i_d]
>ef[$(&$&& /&('&$('$&& <WdjWij_iaW
\ohWdeY^i_bl[hikh\Wh[d$7c[h_aWdia
WYj_ed\hd(&&-$()$&& 8_]Xhej^[h$
&$&& 9^[Wj[hi$&$++ @[hhoIfh_d][h$
'$+&Å($+& Jeh_:[Wd0>[cb`klW
>ebbomeeZ$
,$&& A[[f_d]kfWff[WhWdY[i$,$)&
CedWhY^e\j^[]b[d$-$(& :[Wbehde
Z[Wb$/$&+ CedWhY^e\j^[]b[d$/$++
:Wbp_[bWdZFWiYe[$''$)+ ;Wij[dZ[hi$
'($&+ <Wmbjojem[hi$'($*& J^[m[W#
a[ijb_da0MW]iWdZ]bWcekh]_hbiif[#
Y_Wb$')$)& A[[f_d]kfWff[WhWdY[i$
'*$&& <Wmbjojem[hi$'*$*& É7bbeÉWbbe
',$'& J^[m[Wa[ijb_da0MW]iWdZ]bW#
cekh]_hbiif[Y_Wb$'-$&+ J^[m[Wa[ij
b_da07bbi_d]_d]WbbZWdY_d]if[Y_Wb$
'-$++ <Wmbjojem[hi$'.$(+ É7bbeÉWbbe
'/$)& J^[_dif[YjehBodb[ocoij[h_[i$
('$'& Jef][Wh$(($&& J^[=hW^Wc
Dehjedi^em$(($*+ J^[e\ÓY[$()$'+
B_jjb[8h_jW_d$()$*+ 9ekfb_d]$&$'+
@WYa:[[0B_l[Wjj^[7febbe$&$++ J^[
_dif[YjehBodb[ocoij[h_[i$'$*&Å($)&
J^[_dif[YjehBodb[ocoij[h_[i$
,$&& Fkdaj,$-$)& 7bb[imWip^bj$
.$&& Kdj[hkdi$.$)& =kj[P[_j[d"iY^#
b[Y^j[P[_j[d$/$&& Fkdaj/$/$)& C_j#
j[d_cB[X[d''$)& Kdi[h[[hij[][#
c[_diWc[Me^dkd]$'($&& Fkdaj'(Å
:WiHJB#C_jjW]i`ekhdWb$'*$&& C_jj[d
_cB[X[d'+$&& L[hZWY^ji\bb[$',$&&
<Wc_b_[d_c8h[ddfkdaj$'-$&& :_[
IY^kb[hc_jjb[h$'-$)& Kdj[hkdi$'.$&&
;nfbei_lÅ:WiCW]Wp_d$'.$)& ;nYbki_l
Å:WiIjWh#CW]Wp_d$'.$*+ HJB7ajk[bb$
'/$&) HJB7ajk[bbÅ:WiM[jj[h$'/$&+
7bb[imWip^bj$'/$*& =kj[P[_j[d"iY^#
b[Y^j[P[_j[d$(&$'+ 9I?0C_Wc_$(($'+
HeoWbFW_di$()$'& BWmEhZ[h$&$&&
HJBDWY^j`ekhdWb$&$(- HJBDWY^j`ekh#
dWbÅ:WiM[jj[h$&$)& 9I?0C_Wc_$
'$(+Å($'+ 9I?0C_Wc_$
,$&& F_\\Fk\\$,$(& JejWbboIf_[i$
,$*+ GkWYaFWYa$-$&+ F^_d[WieY^
<[hX$-$)& <W_hboEZZFWh[dji$-$+&
Ij_jY^$.$'+ F^_d[WieY^<[hX$.$)+ Gk#
WYaFWYa$/$&& <W_hboEZZFWh[dji$/$(+
I^Wa[_jkf$/$*+ AdWjj["<dWjj[eY^
J`Wjj[fl[djoh$'&$'& Fahea[d$
'&$)& JWhpWd$''$++ <W_hboEZZFW#
h[dji$'($(& F^_d[WieY^<[hX$')$&+
Fahea[d$')$+& :[jb`klW^Wlib_l[j$
'*$)+ <W_hboEZZFWh[dji$'+$(+ A_Ya
8kjjemia_\hehjil]^Wbi$',$&+ CW]_
fMWl[hboFbWY[$',$+& F^_d[WieY^
<[hX$'-$)+ <W_hboEZZFWh[dji$'.$&&
FWh_akd]Wh$'.$(& BoYaWj_bb"9^Whb_[
'.$*& :[jb`klW^Wlib_l[j$
'/$&&Å(&$(+ JWhpWd$
TISDAG 14 JUNI 2011
DAGENS TV-KRÖNIKA. B12
SPORT PÅ TV. Se Sportens guide i del B
,$&/F'ceh][d$/$&/F'\ehc_ZZW]
c[ZFekb<h__i$'&$&)L[hZ[d_\´b][
=hWc$''$&) :[dieY_Wb[kZ\ehZh_d]$
''$)& L_jW$''$++:WdcWhaaehj$
'($(& F'Z[XWj$'($*) H[fehjW][d$
'($+.Ifhe]c_dkjj[j$')$&)HWZ_e#
abWii_a[h[d$'*$&)L_Z[diaWX[dil[h#
Z[d$'+$&) <W]b_jj[hWjkhfF'$'+$)&
7fhefei$',$'&Eh_[dj[h_d]$'.$'&
AbkXl³h[bi[j$'.$++Do^[Z[h\hW
=h´dbWdZ$'/$&) Akbjkhdoj$'/$))
IkdZ^[ZfF'$(&$&)AhWki[f
jl³hi$('$&) ;khefWb_][dk$('$+)
Aefb[lia´aa[d$(($&) :Wdia[hd[i
WaWZ[c_fF'$(($'&Eh_[dj[h_d]$
()$+):WdcWhaaehj$&$&+ FWdehWcW$
&$(& Aefb[lia´aa[d$&$(- Ifhe]c_#
dkjj[j$&$)&C[]W\WkdW$'$&)Akbjkh#
aedjeh[j$($&):[ceahWj_[jih´ZZ[h
e]aWcf[d\ehZ[jZWdia[\eba[ijoh[
(0-$)$&) :Wdia[hd[iWaWZ[c_fF'$
)$'&Eh_[dj[h_d]$*$+' :WdcWhaaehj$
*$+.Ifhe]c_dkjj[j$+$&) <Wij[\eh#
X_dZ[bi[h(0($+$)+Å,$&& L_jW$
,$&/F(ceh][dcki_a$AbWii_iacki_a
c[ZH_[AeY^$
.$&) Ceh][dWdZW]j[d$<hWZ[j=$J0
;p[a_[b''"'/#(&$IWbc[0(/&"'#*$<hW
Z[jD$J0Hec[hXh[l[j."'#''$L[ai[b#
iWd]0vdZ[di[bll_Zd[hc[ZlehdZ
Hec$."',#'-$(,$Ibkjd$iWbc[0
(/&"+#-$FeijbkZ_kc09Wc_bb[IW_dj#
IW†di0<[h_Wf[dj[Yeij[i$
.$('F(ceh][dcki_a"\ehji$
/$&)F(\ehc_ZZW]$C[ZZW][dil³ha0
8[[j^el[diB[edeh[#ekl[hjkh[dh$("
9#Zkh"c[Z9b[l[bWdZEha[ijh[jZ_h_][#
h[jW\=[eh][Ip[bb$
'($(&@[di[dfF($=³jc[Z_gk_p#
p[de]l_dZ:78#hWZ_e[h$
')$&) AbWii_iakfZWj[$ul[d&$&+$
'+$)&Akbjkhdoj$ul[d'/$&)fF'$
',$'&7cWZ[ki$
'/$&& F(aedY[hj[d$'/$)&8[h´cj[
ef[hWaehc[Z<hWdiHWickii[d$L[hZ_0
KZZhW]W\DWXkYYe"JhkXWZkh[d"BW
JhWl_WjWe]7_ZW$8eheZ_d0KZZhW]W\
<ohij?]eh$:HAedY[hjAeh[j$:HIoc\e#
d_Eha[ijh[j$:_h_][dj0<hWdiHWicki#
i[d$ul[dceh][d',$&&:HAbWii_ia$
(($&&@WppfF($
&$&+ AbWii_iakfZWj[$E]abWii_ia[
aedY[hjefjW][bi[h$<hd')$&)$
($)( 7bb[]he$:[X[Zij[abWii_a[h[$
)$&&Å,$&& >[bjabWii_ia$Cki_aa[d_
i_d\kbZ[b³d]Z[$
,$&+ =eÊceh][dF)c[Zceh][d^eb#
Z[j$/$&+ <ehc_ZZW][d$'($&& F)do#
^[Z[h$'($&* F)ifehj[d$'($&,
IcW]fF)$'+$&) F)ifehj[d$
'+$&+ Fh[ii[dfF)$',$&) F)ifeh#
j[d$',$&+ Fh[ii[dfF)$'-$&) F)
ifehj[d$'-$&+ Fh[ii[dfF)"\ehji$
'.$&) F)c[Z7k]kijW=bW^d#7XhW#
^Wci[d$(&$&) Ifehjf)Ê[h[d$
()$&+ F)c[Z7k]kijW=bW^d#7XhW#
^Wci[d$&$&+ DWjhWZ_efF)$+$&&
HWZ_eWl_i$+$&)Å,$&+ DWjhWZ_efF)$
,$&- F*ceh][d$'&$&) <ehc_ZZW]f
*Ê[h[d$''$+/ 7Z]Wd]iif´h]icbj_b
:WdcWhaic[ij[h$'($&& HWZ_eWl_i$
'($(& Ickjl[`[d$'($)& H[]_edWb[
do^[Z[h$'($)+ Ickjl[`[d$')$&)
:WdcWhaic[ij[h$'*$&) CWZi[d$
'+$&) F*[\j[hc_ZZW]$',$+& HWZ_e#
ifehj[d',$+) F*[\j[hc_ZZW]'.$&)
;bZehWZe$'/$&) F*W\j[d$('$&)
CWZi[d$(($&) :Wdiaj_c[d$()$&+
F*W\j[d$'$&) F*dWjhWZ_e$)$&) ;bZe#
hWZe$*$&) F*dWjhWZ_e$+$&& HWZ_e#
Wl_i$+$&)Å,$&- Ceh][dijkdZ$
,$&&Å.$)& Ceh][d^hQ(*&&*S
,$&& F[d[bef[Q+/))-S ,$&+
9^_heQ+&'(&(,/S ,$'& :[db_bb[
h´Z[jhWajehQ()),'/'S ,$(& 8Wh#
XWfWfWQ()(-**)S ,$)& :oaEbb_
ZoaQ,(+/(..S ,$*+ :[djhWlb[Xo
Q+-//&&*S -$&& L[ij_dZ_[di^[c#
c[b_]^[ZQ')-+S -$)& 8o]][cWdZ
8eXQ,()/*(*S -$*& :[db_bb[fh_d#
i[ii[Q,/*(&,,S -$+& >kc\
Q,/,,,*,S .$&& :[djhWlb[Xo
Q/+'/'S .$(+ F[d[bef[Q---'..(S
.$)& J_Z[dij[]dHQ/(-*&&*S
/$'+ I_]dkfHQ''*''+)S /$)&
HecW\eba[jil_i[Q'+-.S '&$&&
AWfjW`de]X[i³jd_d]XoZ[hl[b#
aecc[dQ((&-S '&$)& <ehWdZh_d]
fl[`Q-//.S ''$&& Leh[iB_l0
8_ZjW\dWjkh[dHQ.,(-S ''$)&
If_i[c[ZFh_Y[HQ'-'*S '($&&
:HKfZWj[Q/**(*S '($'& =h³d#
i[b´iXbecij[hfhW]jQ*-&())-S
'($)+ =h´d]b³Z[Q(*(*&S ')$&&
B_lfbWdZ[jQ)/'-S ')$)& KZ_
Z[jXbHQ,&&*S '*$&& Ieb[di
cWZQ--))S '*$)& KbWdZiWcWj´#
h[dHQ(*(*S '+$&& :HKfZWj[
Q,+)+,S '+$'+ B_l[jfIfhe]´H
Q.*-/*(*S ',$&& 8o]][cWdZ8eX
Q(..&'S ',$'& 9^_heQ.&'*&,,S
',$'+ F[ZZ[hi[de]<_dZki
Q)*,&,,S ',$)&B_bb[D´hZQ*&&*S
'-$&&:[k^[bZ_][^[bj[
;d][biaWYj_edaec[Z_[i[h_[
\hW'/-($?Z[id[Z³aa[Z[
iY^m[_p_ia[X`[h][efi´][i
8h[jje]:WddoW\[dicka
hkii_iafh_di[ii[$Q...*/S
'-$+&:HKfZWj[Ådo^[Z[h
e]l[`h Q,+(*)-+S
'.$&&>lWZ[hZ[jl³hZ5H
£]j[fWhh[j7dde]A_c^Wh
Whl[j[dijehakdijiWcb_d]$
:[h[hXWh[ƒjfheXb[cÅZ[
_dj[h[ii[h[hi_]_aa[\eh
akdij<hd,%'&(&'&$ul[d
'+%,"',%,$Q,.*/S
'.$)&JL7l_i[dc[Z
ifehj[d Q*,**)S
'/$&+7\j[di^em[j Q))&&.+S
(&$&&>Wcc[hibW]
iecc[hc_n
F[j[h?d][cWdd^WhiWcc[d#
iWj[dh³aa[fhe]hWcc[h
c[ZZ[c[ijif³dZ[dZ[
[`[dZecc[^Wd^Whi[jZ[
i[d[ij[-h$ul[d',%,eY^
(+%,$Q++/S
(&$)&C_ii_ed08WXoH
:[b($:[diWhj[i³Z$'&&
ZWdia[fWha³cf[h\ehWj
Xb_l[]hWl_Z[^khj_]ijckb_]j$
H[fh_i\hd'&%)(&&/$ul[d
',%,eY^'-%,$Q+)&S
('$&&JL7l_i[d Q-&&&*S
('$(+AedjWdj
ul[d'+%,$Q,)*(..S
('$+&Ifehj[d Q/(',-'*S
(($&&MWbbWdZ[h0FohWc_Z[d
Il[diaah_c_\hW(&&-$;j
ifehjiÔoijohj[hd[Z$?lhW][j
ÓdZ[hcWd[dZ[jed[h[jfWd#
i[h]hWdWj"e]aecc_ii³h
MWbbWdZ[hj_baWbZ[i\ehWj
kZh[Z[iW][d$De]b[ZW][i[#
d[h[ecaecc[hje]Wcb[
i´ijh[l[Z[d[aifbei_ed_[d
Xkj_ac[ZioWhj_ab[h$?heb#
b[hdW0Heb\BWii]hZ"CWh_W
H_Y^WhZied$Q)&,(-S
()$)&E8I Q/-)+,S
()$)+Å&$)+J[Wj[hjhkff
\Whj[d Q).'')+,S
Tv/radio C13
+$&& 8WdWd[h_fo`WcWiQ+*('++/S
+$&+ JhWdi\ehc[hiQ-&-,,*,S
+$)& D_d`WJkhjb[iQ+*(-+''S ,$&&
Do^[Z[hd[e]ifehj[dQ,'-(S
,$)& =eÊceh][d:WdcWha
Q'*&/&'+)S ''$&& H[]_edWbfhe#
]hWcc[hQ',//.S '($&& Do^[#
Z[hd[e]ifehj[dQ.&-))S '($'&
H[]_edWb[do^[Z[hQ./,*)-+S
'($)+ 7coih[jQ(((+&,.S ')$(+
7_hfehjQ+/.,++/S '*$&& Do^[#
Z[hd[e]l[`h[jQ-*+)&S '*$(&
>kil_bZQ.)+,*,S '*$+& 7bWhc
''(Q,-.//.S '+$(+ :W][di
cWdZQ,.'*,(S ',$&& Do^[Z[hd[
e]ifehj[dQ,/-,'S ',$&+ H[]_e#
dWb[do^[Z[hQ-'/'//.S ',$'+8[#
l[hbo>_bbi/&('&Q-,/,+-.S
'-$&+L[dd[h Q+'+.*/S
'.$&&Do^[Z[hd[e]ifehj[d
Q',/'-S
'.$'&H[]_edWb[do^[Z[h
Q*)/-(..S
'.$(&=eÊW\j[d:WdcWha
(($*+Do^[Z[hd[e]ifehj[d
Q*')(*,(S
()$&+H[]_edWb[do^[Z[h
Q+)/*'-(S
()$'+K('#;C0IjkZ_[j
Q.,+-+-.S
()$+&7\ifeh[j#7c[h_aWi
l³hij[cehZ[h[
:[feb_j_\eba"Z[hWhh[ij[h[Z[
>[dhoB[[BkYWij_bXW][_
'/.&Ê[hd["lWhi_ah[f"WjZ[
lWhZ[d^_Zj_bl³h[ij[i[h_[#
cehZ[h_KI7Êi^_ijeh_[$;\j[h
Wd^ebZ[bi[dj_bijeZBkYWi
d[cb_]Z[j[d[cehZ[\j[h
Z[jWdZ[j"c[dcia[lWh
^WdXWh[\kbZW\b´]d$Q.+),*,S
&$*&@W_b Q-),&.(+S
'$'&9h_c_dWb_dj[dj
7c[h_aWdiaah_c_i[h_[\hW
(&&+$Q''(-(.)S
($&&Aed][dW\Gk[[di
Q,'*&--,S
Q)(++/S
'.$+&L[`h[j Q*)/(-))S
'/$&&Do^[Z[hd[ Q-.(&S
'/$)&H[]_edWbfhe]hWc
Q,'/'S
(&$&&K('#;C0IjkZ_[j
Q/-+'.S
(&$)+K('#;C0:WdcWhaÅ
>l_Z[hkibWdZQ/-&+(..S
'+$'+ :W][_^Wl[d$'+$*+ :H<h_bWdZ0
IbWd]ji]eZjH$',$'+ C[dil_
l[dj[hfWjZ´ÅF[bi[hl_^Wl[dH$
',$)+ J^[ZW_boi^emÅk][dZ[h]_a$
'-$&& :[WZb_d['-$&&$'-$)& F':[XWj
f:H($'-$+& Fifeh[jW\´ij[d$
'.$*+ 9ebkcXe0:´Z[b_][jWda[h$
($(+Aed][dW\Gk[[di
Q/,(/.(+S
($++7\ifeh[j#7c[h_aWi
l³hij[cehZ[h[ Q/,,,/-/S
)$*+:W]i:Wje0AbWh"fWhWj"
Zhka#ijWhj Q(&.-)-&S
*$)&Å+$&&B_lh[ZZ[hd[f
8edZ_8[WY^ Q+*/&*,-S
(&$&& >`³bfc_daed[[hia_Z[ikhH$
(&$)& Ec_Z:`Wb_b_I^em$;d][biaijWd#
Zkf#i^em$('$&& :eakcWd_W0:[jkZ#
lWb]j[XWhd$?ihW[biaZeakc[djWhÓbc\hW
(&&.$(($)& :[WZb_d[$()$&& 8kZZ^Wi
l[`[$()$+& J^[ZW_boi^em$IWj_h[i^em$
&$'&Å&$*& C_jY^[bbM[XX$
JL'&&&
JL'&&&79J?ED
JL'&&&DEH:?9
JL'&&&<7C?BO
JL'&&&9B7II?9
JL'&&&:H7C7
JL*<?BC
,$&&Fh_lWj[LWb[dj_d[08bedZ[
ZWd][heki$Q*+(+.,*,S
.$&&Ikf[hXheh$Q*+()...(S
'&$&&@kcf$Q+)&---/+S
'($&&=jWaWdWb)ÅaWdWb#
akd][di^[cb_]^[j$Q,&/-/+.'S
'*$&&<_hijbel[$
,$&&Ed[\Wbi[cel[$
-$&&;da[bh[iWj_bbCecXWiW$
.$&&?^[Whj^kYaWX[[i$
'/$'&:[Wh<hWda_[$
-$'&Å.$*+Il_dWaj_]WW\\h[h$
Q*+(*)-'*S
Q(&.//(,/S
Q*+*+-//.S
Q+---*.*/S
/$&&Fhocc[dc[ZF_ff_
Bd]ijhkcf$Q(&.&(-))S
''$&&8hZ[hdWCepWhj$
?jWb_[dia\Wc_b`[Óbc\hd'//,$
'($&&*cWia[hWZ[cd$
'($)&J^[c_bb_edZebbWh^ej[b$
Q'*()((,/S
Q.-,).))-S
Q)-+,-+''S
:hWcW\hd(&&&$Q,--(/&,.S
')$&&;da[bh[iWj_bbCecXWiW$
')$&&Ahb[aeY^\hZec$
Hoiacki_aWb\hd(&&/$
'*$)&M$C$:$
Q+*),/&&*S
Q)/*+''+)S
J^h_bb[h\hd(&&/$Q(++'+))-S
('$&&Ifeed[h$
'/$'+M^Wj`kij^Wff[d[Z$
',$&&:[j[dZWhWj_ed[bbW$
',$&&J^[bWZoa_bb[hi$
Aec[Z_\hd(&&*$Q'*,/).*/S
Q)/*-'/'-S
'-$*&ud]bWheY^Z[ced[h$
Q/(.')-))S
:hWcWaec[Z_\hd(&&/c[Z
CWjj^[mB_bbWhZ"DehWP[^[jd[h$
H[]_0:hWa[:eh[cki$Q/)))(/'-S
Q*+/,-.&'S
Il[diajZhWcW\hd(&&/$
'+$&&BejjW(ÅBejjWÔojjWh
^[c_\hd$Q..&+/+-.S
'-$&&>[email protected][hho$
8h_jj_iacki_aWbaec[Z_\hd
(&&*$Q)-+-*.&'S
'*$&&;hlhWh[d$Q)/..+*(*S
',$&&9WfjW_d9b[]]$
8h_jj_iajZhWcW\hd(&&*c[Z
;c_boCehj_c[h"@WYaCY;b^ed[$
:[dd_eh]Wcb[<hWda_[eY^
^WdicWccWB_pp_[^WhÔWYaWj
ecah_d]\hdfbWjij_bbfbWjii
bd][^WdaWdc_ddWi$H[]_0
I^edW7k[hXWY^$Q+'.&&+''S
Q)--()..(S
.$&&?bbki_ed_ij[d$Q()).&)-+S
/$+&:[d_dd[hijWah[ji[d$
-$&&8WhX_[eY^F[]Wiki\h#
jhebbd_d]$Q*+****(*S
/$&&IfWY[ZkZZ_[i$Q*+*,*(..S
''$&&BW\h[YY_WWppkhhW$
'.$&&Ceed$
:hWcW\hd(&&/$Q*.&.'+*+S
()$&&I_bl[hY_jo$
Q-.)/('+)S
8h_jj_iajZhWcW\hd(&&/$
Q/&,-+'+)S
'&$&&HWZ_ebWdZckhZ[hi$
Q.-,+*)-+S
'($)+8_]Yekdjho$Q),,+..*/S
'+$(&A_ii_d]@[ii_YWIj[_d$
Aec[Z_\hd(&&($Q+**&),+.S
'-$&&=eii_f$
Il[diaZhWcWaec[Z_\hd(&&&$
Q)*+().&'S
'+$&&>eb[i$
8h_jj_iajl[djohiZhWcW\hd
'/,($Q)/.&+(..S
ul[djoh\hd(&&)$Q'*)&/-/+S
'.$&&IbWaj^ki+$
'/$&&8`khhW$
'-$&&H[l[d][e\j^[Xh_Z[i#
cW_Zi$
:hWcWaec[Z_\hd'/-(c[Z
C_Y^W[bIWYai$Q-,(-.+)&S
(&$&&LWb^WbbWh_i_d]$
Dehiaaec[Z_\hd'/-&$
Aec[Z_\hd(&'&$Q)/.'(+-.S
Q++/+.*(*S
'/$&&J^[a_Z$
:hWcW\hd(&&*c[ZJ_cHej^"
CWh_W8[bbe$H[][email protected]^dIWob[i$
(($+&J^[]eeZi^[f^[hZ$
:Wdia#Xh_jj_ial[djohiWYj_ed
\hd(&&/$Q.*+,&&.+S
(&$&&CWh_WIjkWhjÅZhejjd_d]
WlIaejjbWdZ$
('$&&;d^dZ\kbbj_Z$
Aec[Z_\hd(&&&$Q')**,,&.S
Q',&+-*(*S
Q,(((.,(-S
Dehia#il[diajZhWcW\hd'//&$
('$&&:kfb[nÅZhc^kic[Z
\h^_dZ[h$
'$'&J^[Xkhd_d]fbW_d$
&$(&Ed[^ekhf^eje$
(($'&J^[:[l_bh_Z[iekj$
:hWcW\hd(&&/$Q.*+++'+)S
;hej_a\hd(&&*$Q/&,*.&&/S
8h_jj_iaiahYaÓbc\hd'/,.
c[Z9^h_ijef^[hB[[$Q+'(+,+-.S
:hWcW\hd(&&.c[Z9^Whb_p[
J^[hed"A_c8Wi_d][h$H[]_0
=k_bb[hce7hh_W]W$Q.,&,,+/(S
J^h_bb[h\hd(&&($Q/)'*',*'S
(($&&9heii_d]el[h$
(($&&>Wdd_XWbh_i_d]Å
edZiaWdlWadWh$Q.*+.&.*/S
&$&&M_i^\kbj^ek]^ji$
8h_jj_iajZhWcW\hd'/-(c[Z
LWd[iiWH[Z]hWl[$Q,/-*/.).S
&$&&I[nkWbWhj$
($&&IekdZie\eXi[ii_ed$
&$&&M_j^_dj[cfjWj_ed$
)$&&Å+$&&J^[fhefeiWb$
Q((+'+&(.S
;hej_a\hd(&&.$Q/&,*,,*'S
;hej_a\hd(&&-$Q)(.&*')*S
ul[djoh\hd(&&,$Q'*)&&*(*S
;hej_a\hd(&&/$Q-,(+,)'.S
($&&=[dl][d$Q)(..,-).S
*$&&Å,$&&I[XX[$Q)(.//(&(S
)$*[email protected]]WhdW$Q,&/)./+&S
+$*&Å-$(&I_ijWjh_ff[dj_bb
DWi^l_bb[$Q++-&-+-)S
(&$&&I[XX[$
Il[diajZhWcW\hd(&'&$
Q.*+-+/'-S
Q..&)&**)S
('$&&J^[j^_d]$
IY_[dY[ÓYj_ed\hd'/.($
AWdWZ[di_iaj^h_bb[h\hd(&&*$
Aec[Z_\hd(&&)$Q'*)(&(..S
*$&&Å,$&&BWh]eM_dY^$
()$&&M_dd_[e]AWh_dWÅj^[
cel_[$Q..&+&(&-S
'$&&7ddW$Q,.*.)')*S
)$&&;d^dZ\kbbj_Z$Q)&-+)()*S
+$&&Å-$&&HadWj_bb'&&$
'$&&Å)$&&;d]Wb[d`kb$
($&&Å*$&&F[h\[Yj^_j$
Q)(..*)-&S
Q',)+)*-.S
Q++.(-.**S
Q,+(++&*-S
Aec[Z_\hd(&&/c[ZIWdZhW
8kbbeYa"HoWdH[odebZi$H[]_0
7dd[<b[jY^[h$Q()/,/()*S
J^[[nf[h_c[dj
9!<_hij('$&&
=h[[dX[h]
9!>_ji(&$&&
F[WYeYa
9!;cej_ed',$(&
J^[a_Z
JL'&&&<Wc_bo'/$&&
IbWaj^ki+
JL'&&&9bWii_Y'.$&&
Ifeed[h
JL'&&&:hWcW('$&&
M^Wj`kij^Wff[d[Z
JL*<_bc'/$'+
<?HIJ
>?JI
;CEJ?ED
79J?ED
I;H?;I
I<#A7D7B;D
J9C
-$&+I[fj[cX[h_iik[$
,$+&>ebbomeeZQ*/-+/+-.S
-$(&?Y[7][)0:[jlhWi\h
Z_deiWkh_[hdW$Q')-**&&*S
.$++7c[b_W$Q-'+&-*(*S
'&$+&I^h_daÅ\Wbb[jZh9Whj[h$
-$&&9b_djed%8bW_hÅj^[if[#
Y_Wbh[bWj_edi^_f$Q**,(((&-S
.$)&>ebbomeeZQ-(&)/(..S
/$&&>WY^_aeÅ[dld\hb_l[j$
,$(&IelWc[ZÓ[dZ[d$
.$&&F_ff_Bd]ijhkcf$
.$&&>kYab[X[hho<_ddi
l[djoh$Q--()+(&-S
/$*+9eZ[dWc[0;c[hWbZ$
:hWcW\hd(&&/$Q--(-'+.'S
'&$)+>ebbomeeZQ)))',(..S
''$&+J^[ikdi[jb_c_j[Z$
.$(+;nYWb_Xkh$Q-//-&/'-S
'&$*+9edijWdj_d[$Q-///'&.+S
'($*+8[Ya08hWdZX_b[diec
\hilWdd$Q)-/,+.(&S
'*$'[email protected]_Y[B[W]k[09h_i_ied
jme[Whj^i$Q*/-('.(&S
'+$)&:[[fXbk[i[W$
.$)&IYeeXo#:ee
7XhWYWZWXhW#:ee$Q+'*)+.&'S
'&$'+IYhee][ZÅifa[dWi
^cdZ$Q(*)*/(&-S
'($&&?djh[Wjc[dj$Q-(&'(+''S
'($)&)&HeYa$Q--,)+.(&S
')$&&>eki[$Q-.)&'*,(S
'*$&&9Whbei$Q-.)'(+-.S
'+$&&8eWhZmWba[cf_h[$
'($)+B_l[j_.X_jWh$Q/+-*(,,S
'*$&&Il[diaW^`bjWh$
''$(&AWded[dl_ZIWd
I[XWij_Wd$Q./&+.-/+S
')$'&8^emWd_ÅijWj_ed_
?dZ_[d$Q.&'.*,&.S
'+$&&Eiodb_]WbdaWh$
7Yj_ed\hd'///$Q*+-+)'/'S
Q,).'./'-S
Q/*(+-(+S
:hWcW\hd'/**$Q+)*)),&.S
'-$'+I^kjj[h?ibWdZ$
',$&&?djh[Wjc[dj$Q--,(-.&'S
',$)&;djekhW][$Q(),)&,&.S
'-$&&H_Yao=[hlW_iQ(),)'))-S
'-$)&)&HeYa$Q(),)**(*S
'.$&&8eWhZmWba[cf_h[$
'+$+&AdZ\hdjl$Q'&(*(*&S
'-$)&7bbhWahWij[ioij[h$
'-$*+9Wb_\ehd_W>eb_ZWo$
Q+*.(,/S
'/$'+AWfj[dD[ceÅ^hiaWh[
kdZ[h^Wl[d$Q.-*'./'-S
('$&&I^WZemYedif_hWYo$
(&$&&Ibff\d]Whd[beii"Z[j
hlhQ/&+(,*,S
('$*&<WbiaieclWjj[d$
Q+.)''&((S
.$)+J^[[nf[dZWXb[i$
Q-+&.*&&*S
'&$'+7lia[Z$Q)&,,.++/S
'($(+Ijeb[d$Q(-,*)'-(S
'*$&&J^[_dÓZ[b$Q-,+.)'+)S
'+$*+>ejjkXj_c[cWY^_d[$
'($)+J^[Xen$Q,/)/+'+)S
'*$)&CehjWbaecXWj$
Aec[Z_\hd(&'&$Q+/+'&+''S
7Yj_ed\hd'//+$Q-,+&'++/S
'-$)&8[Ya0B[lWdZ[X[]hWlZ$
'/$&&?hedcWd($Q.+--/*,(S
('$&&J^[[nf[h_c[dj$
',$'&IkXcWh_de$Q*)'//,*,S
'.$&+9eYe9^Wd[b?]eh
IjhWl_dia_`$Q-(./('+)S
(&$&&=h[[dX[h]$
J^h_bb[h\hd(&'&$Q))-+.)-+S
:hWcWaec[Z_\hd(&'&$
(($*&9bWi^e\j^[J_jWdi$
ul[djoh\hd(&'&$Q)++*-//.S
&$)&J^[;WijmeeZ\WYjeh$
7Yj_ed\hd(&&.$Q.*-/*)-+S
Q*&*(-)-&S
($&&D_d`WWiiWii_d$
()$*+>ebbomeeZQ//(-(&*&S
&$'+I]hcWd_Il[h_][$
7Yj_ed\hd(&&/$Q(/'(,-)/S
;hej_a\hd(&&.$Q-(*,+*&+S
)$*&Al_ddWdiecZhcZ[ec
[dcWd$Q,'+)+)//S
+$'+Å-$&+J^[mWhbehZi$
($'+H[i[n$Q-'*'(&.&S
)$)&L[]Wi$Q*,*-&-).S
+$(&Å-$&+J_bbl_bZ_d]WhdWi
bWdZ$Q)(&,')-&S
Q-,-,)&((S
Q.*/.+''+S
Q*)')///.S
Q'+-/,/'-S
'($)+=W_diXekh]Å[jjb[][d#
ZWh_iajb_l$Q,*+&&//.S
'*$*+9_dƒcWlƒh_jƒ$
()$&&EkjbWmjhW_b0J^[jh[W#
ikh[e\8kjY^9Wii_Zo$
Q.++'/&&*S
:hWcW\hd(&''$Q,&*//*(*S
J^h_bb[h\hd(&'&$Q'''**//.S
',$(&F[WYeYa$Q')&+,//.S
'-$+&;ddWjj_D[mOeha$
'/$)&<WjWbi[Yh[ji$Q++*.&,(-S
('$&&8[Ya0Feb_ichZWh[d$
Q+/'-+//.S
Aec[Z_\hd'/.+$Q-(&.(-))S
Q.)&)+)-+S
(($&&J^[If_h_j$
'/$)&ud]bWlWaj$Q,*(&&/'-S
('$&&J^[Xb_dZi_Z[$
(($*&:h[WZ$Q+).*/.(&S
&$'+Ikcc[h`eX_d
=kWZ[bekf[($Q,,-,'&&/S
'$++Kd_l[hiWbiebZ_[h0
H[][d[hWj_ed$Q()(+.++*S
)$)+L_jjd[j_bb[jjah_]$
Q'-//())-S
Q'-,--//'S
&$&&?djh[Wjc[dj$Q(),''+-)S
&$)&)&HeYa$Q,.-)+,*'S
'$&&Å($&&>eki[$Q**,-&.**S
:hWcW\hd(&&/$Q**((.-/+S
()$'&;d[dZWcWd$Q+)'.(**)S
&$+&J^[<_hc$Q*,)(*(('S
($(&Fh_di[iiW$Q-.&'/(+(S
)$+&EdZ_d[$Q/,-/.&(.S
+$)&Å-$&&9ebkcXkiZWo$
Q.(.(',*'S
+$'+Å-$&&J^[d[mZWk]^j[h$
Q*--+)(.)S
'/$'+>eki[$Q').-&(&-S
('$&&Jh[c[$Q('(-('-'S
(($&&9Whbei$Q(+.-(')+S
()$&&8eWhZmWba[cf_h[$
Q)''--+(-S
Q(/&.'-(S
/$'+;lW7ZWcÅ\ohW\Z[b#
i[ZW]WheY^[jjÓWiae$
Q*',''+)S
'&$*+=bWiXbiWhdiXWhd$
Q,&-,&,,S
'.$&&<ohWl[Yaeh_`kd_$
Q*--,+.S
Q.)&-+(-S
($&&?bW][didWcd$
Ah_c_dWbZhWcW\hd'/-($
Q*.*'/,*,S
Cki_aWb\hd'/,,$Q--*/)+(-S
:hWcW\hd'//-$Q,.&*.,&.S
(($*+;dcWd"[dal_ddW"[d
c_iijWda[$Q'&,'&(,/S
&$*&7d7c[h_YWd_dFWh_i$
()$(&Ib[[fmWba[h$Q,-**,(-S
'$&&:[ji`kdZ[_di[]b[j$
Cki_aWb\hd'/+'$Q(),+)*,-S
Q(,),-+-S
:hWcW\hd'/+&$Q.(./),*'S
($*+Å*$)&AlWhj[h[jAehf[d$
*$'+Å,$&&I]`Wj_bbb_l[j$
Q,/&-.(+S
:hWcW\hd'/*/$Q+.)&(--+S
($)&C_jjb_lhc_jj[][j$
C14 Tv/radio
TISDAG 14 JUNI 2011
INFORMATION SVT: 08-784 20 00 TV3: 08-562 02 300 TV4: 08-459 40 00 KANAL 5: 08-520 55 555 KABELVISION: 0200-22 55 00
COMHEM: 0771-55 00 00 CANAL+: 020-24 00 24 VIASAT: 0586-680 30 SHOWVIEW: Siffrorna inom parentes anger videokod. © GemStar
DoWZWdiWh[]hkffecl[ciechXij
,$&&HWffehjQ,-)+,S
,$&-H[]_edWbWdo^[j[h
9Wj:[[b[obejiWhZ[cfl][d
?albbijWhjWhZ[djjedZ[
iied][dWlZ[dWc[h_#
aWdiaWh[Wb_joi[h_[dÈIe
oekj^_daoekYWdZWdY[ÈZh
jWbWd]\kbbWZWdiWh[ddk[d
]d]iaW]hWkffecl[c
iechXij$
KdZ[hlWh`[iied]Wlfhe#
]hWcc[j\h[jj]d]ZWd#
iWh[fhelWfeb_aWij_bWh
eY^ZWdifWhjd[h\hWjj
j[ijWi_dcd]i_Z_]^[jiec
ZWdiWh[$:[jlbWdZ[X[Zci
i[ZWdWl[dZecWhfWd[b$
Fhe]hWcb[ZWh[d\hi[h_[d
,$(+=ecehhedIl[h_][
Q+'/),.&'S
h9Wj:[[b[o$
C[dlWZ^Wh^djc[ZZ[
j_Z_]Wh[iied][hdWil_d#
dWh[5Fhe]hWcc[jiod]ijW
l_ddWh[@[Wd_d[CWied
Z'.h"ieclWdd
(&&/"Zh_l[h_ZW][d
[][dZWdi#ijkZ_e_C_#
Wc_$(&&.hi
l_ddWh[@ei^kW7bb[d
^Whc[Zl[haWj_jl#i[#
h_[dÈ:WdY[oekhWii
e\\È$
/$)&Bk\jibejj[bb[h
ZhcibejjH Q,/(),*,S
'&$(&A#chaj\ehcH
Q)-(,(,/S
'&$(+B_l[jfbWdZ[jH
Q),-&'+)S
'&$++8Wb[jjhakbH
Q),/',*,S
''$(+C_dd[dWi
j[b[l_i_edH Q,,/,+-.S
'($'&LWh\hÓhWhl_
f_d]ij5H Q-,+,,(-S
'($(&Å')$(&7hlÓ[dZ[h
H Q'/.&,(-S
AWdWb+('$&&
Q(&**.,-'*S
')$(&C[Z]beh_Wd
fid[Z
µ ¶¶Il[diaaec[Z_
\hd'/+-$Q),,-+''S
/$)&Å',$&&ILJ\ehkc
Q,+&.*,(-S
/$)& <hWcj_Z[dij`dij[#
f[di_ed[hQ*.(-*,(-S
'($)& ILJ\ehkcQ-,(-S
')$&&Å',$&& H_aiZW][d0
?dj[hf[bbWj_ed[hQ'*(.&..(S
',$(&CW]dkieY^F[jia_
H Q,.+'-/+S
',$+&AlWhj[hiZeajehd
H Q,.-*,*,S
'-$(&Do^[jij[Ya[d
Q,&&*'-(S
'-$)&EZZWiWjQ),-/+S
'-$*+Kkj_i[jQ*+-,*,S
'.$&&I]`ehZ[i
ÈLhbZ[dikdZ[h]d]È
Q'.'-(S
'.$+&=hdi[nfh[ii[d
H Q*)/*'/'S
'/$&&L[cl[jc[ij5H
<h][ifehj\hd(&&.$
ul[d'/%,$Q,+-.S
'*$+&I[c[ij[h"i[c[i#
j[h"i[c[ij[hH
Q,,(/'/'S
:[dchaWeY^abWkijhe\e#
X_iaWdel[bbÓbc[dÈ?dÈ"XW#
i[hWZf[ddel[[email protected][ha[h
L_hZXeh]"ÓYafh_il_Z
=j[Xeh]iÓbc\[ij_lWb_h$
?Óbc[di_db[Zd_d]Xb_h
>aWdkffh_d]ZWl[d]Wc#
cWbaecf_i$>Wdl_bb^W^`bf
Wjj^_jjW[dXehj]bcZb[a#
iWa"c_jj_dWjj[d_[dj]#
jkdd[b$
ILJ(('$)&
:[jh'/(&#jWb_;d]bWdZ
eY^Z[kd]WioijhWhdW
8hWd]m[dacfWh\hi_d
hjjWjj\biaW"jheY^
addWfWii_ed$KhikbWh
bhWh_ddW_i_db_bbW^[cXo
c[ZWd=kZhkd]hf
aedijiaebW_BedZedeY^b[#
l[h[jjXe^[c_iajb_l_Xh_j#
j_iaWZhWcWi[h_[dÈAl_ddeh
iecbiaWhÈ$
ILJ'('$&&
Èudjb_][d^[ccWÈ#]d][j
\ehjijj[hWhX[j[jc[ZWjj
h[del[hWeY^_dh[ZW[jj
]WccWbjiebZWjjehf\hd
'-&&#jWb[j$?Z[jjWWlid_jj
Xoj[hCWhj_dJ_c[bb eY^
8`hd9^h_ij_[hdiied kj
Z[]WcbW\dijh[dj_bbifh`#
iWZ[\dij[h_]WccWbij_b$
AWh_dCWdd[hijb]`kj[h\Wj
_X[jed]$
JL*(&$&&
Q+*,/(&-S
'.$'+=[decHoiibWdZ
f)&ZW]WhQ-*&/,(-S
'/$&&<hdD[fWbj_bb
dehiaW\`bb[dH Q,-)/-S
'/$'&Akbjkhdo^[j[hdW
Q..(**)S
'/$(&Il[h_][_ZW]
ieccWhQ***(&-S
'/$)&HWffehjQ/'++/S
'/$+(H[]_edWbWdo^[j[h
Q(&.+)&(,/S
Q(+(''-(S
'($'&Fhe`[YjhkdmWoH
Q.+.-+)&S
')$&+EfhW^M_d\h[o
i^emH Q)'--/+S
'*$&&?jÊic[ehj^[Ze]
H Q'*-'+)S
'+$&&;njh[c[^ec[
cWa[el[hH Q.(&(,/S
'+$++JefceZ[b+H
ul[d'+%,$Q-(*...(S
',$++Fhe`[YjhkdmWoH
7c[h_aWdiaaec[Z_i[h_[
\hd(&&/$Q-*,(..S
'/$)&('%(cdH
7c[h_aWdiaaec[Z_i[h_[
\hd(&&/$Q-*+++/S
',$++IeccWhalbbH
7hX[j[j c[Z
jehf[j\ehjijj[h
Q-&'.,'(S
''$'&JefceZ[b+H
ul[d_dWjj$Q.+-)-/+S
Q+&&'-))S
IoijhWhi aWcf
\hWjj\biaW
H Q.(().&'S
/$(+HWY^W[bHWoQ**&/+-.S
'&$(&LhWXijWh
'.$++A[deQ.,'.&((S
'/$&&>em?c[joekh
cej^[hH
',$&&HWffehjQ(-'-(S
',$&+L[cjhehZkWjjZk
h5H Q++&-(&-S
',$+&A#chaj\ehcH
B[aiWai`Waj
_chaj]jkdd[b
Q)).&,&.S
.$(+7bbWbiaWhHWocedZ
ul[d'+%,$Q*/,&-))S
Q-**,-(+S
Q)//--'*S
Q.)'('+)S
,$*&DWddoH Q/(+,+)&S
-$)&@_cilhbZH
'-$++>[bbÊia_jY^[dH
'+$'&=ecehhedIl[h_][
'-$++IfehjdojjQ-+(,'/'S
'.$&&HWffehjQ)-//.S
'.$'&H[]_edWbWdo^[j[h
,$'+IaWZki]WH
È<Wi^_edÈ^bb[haebbfZ[
i[dWij[jh[dZ[hdW$
'/$)&<Wi^_ed
CeZ[cW]Wi_d$:[b.Wl.$
Jh[dZWdWboj_a[hdJedo
8Wdd_ij[h]k_ZWheii][#
decZ[ji[dWij[lWZ]b#
b[habZ[heY^WYY[iieW#
h[h$ul[d'+%,"',%,"
'-%,"'.%,$Q+.*/S
(&$&&J^[c[djWb_ij
7c[h_aWdiaah_c_dWbZhW#
cWi[h_[\hd(&'&$:[b
',Wl(*$98?#j[Wc[j
aecc[hkdZ[hc_iijWda[
dh[dWdj_a^WdZbWh[f
[jjcki[kcchZWieY^
X[l_icWj[h_Wb[jjoZ[hf
Wjj[d_j[Wc[jhZ[d
iaobZ_][$Q(,''-(S
(&$&&JW][hZk
DehiaZeakc[djhi[h_[
\hd(&&/$:[b(Wl+$>W#
aWdeY^DkhZ[d_p^Whjkh#
a_iaWhjj[h"c[dh\ZZW
_Deh][XZWjl$DhZ[#
hWiXhbbefdkdhcWhi_]
hZ[j[dijehj_bbijbbd_d]
c[Zcd]W_dXbWdZWZ["
cWdldjWhdhcWh[,&&
]ij[h$ul[d',%,"'.%,"
'/%,"(&%,$Q+*,(S
AeYa[d=ehZedHWciWo
ijj[hdoWaeYaWhffhel$
(&$)&FlZh[jil_bbaeh
va[hcWd>_d[i
:[D_heJkhjkhhe
@[ii_YW7bXW
M^Wj`kij^Wff[d[Z
>[WhjXh[Wa]_hb
¶¶¶
Ij`hdfheZkY[dj_>ebbo#
meeZHeX[hj:[D_heh
ijdZ_]jWdiWjjWlijkZ_e#
XeiiWh"ij`hdeh"ÓdWdi_h[h
eY^[n#\hkWh$Heb_]jeY^Wl#
ib`WdZ[ecif[b[j_akb_i#
i[hdW"c[ZiWddXWa]hkdZ$
C[[email protected]^dJkhjkhhe$KI7"
(&&.
JL*<_bc'/$'+
AEC;:?
C[Z]beh_Wdfid[Z
Bei[h
?ifo
¶¶
9ebb[][a_bb[@Wied8_]]i
Xb_hijcfbWZiecjdjWl
i_dWYeebWhkciaecf_iWh
fD[mOeha#iaebW$CWd
ldjWhi_]c[hdehZ_dh
jedhi^kcehWlh[]_iih[d
7co>[Ya[hb_d] iec]`ehj
kjchajWÈ9bk[b[iiÈ$KI7"
(&&&
JL,('$&&
AEC;:?
AEC;:?
AEC;:?
¶¶
8ea\hb]]Wh[>Wii[
;acWd][hi_]kjf`Waj
[\j[h\h\WjjWhfi[kZedoc$
>WdjWhc[Zi_]i[ah[j[hW#
h[dI_YaWd9Whbiied\h
Wjj^_jjW\h\WjjWh[dkjWdWjj
WdWWjj^ed$$$`W"d_\WjjWh
aWdia[$Il[h_]["'/+-
ILJ'')$(&
¶¶
9^Whb_[8h[dZWd>_d[i
Xb_hah_:Wf^d[CWb_d
va[hcWd$>[dd[i^kdZ#
lWbfh[jjfheXb[c$>WZ[
akddWjXb_\Wc_b`[ÓbckjWd
Z[fbkcfWeY^lkb]hW
_dibW][d$C[dlell[dh
Y^Whc_]$>[Wlof[jj_d]"
KI7"(&&.
JL*',$&&
AEC;:?
<WdjWij_iaW\ohWd
eY^i_bl[hikh\Wh[d
HW]]Whakbjkh[dl_iWikff
kdZ[hÈFem[hC[[jÈ$
¶¶
:[\ohWikf[h^`bjWhdWh
j_bbXWaW$B]]j_bbZ[dZoijh[
doaecb_d][d_j_j[bdeY^
WbbWif[Y_Wb[\\[aj[hZk^_d#
d[hc[ZeY^Zk^Whd]ej
Zkiakbb[^W]_bbWjdhZklWh
j_eh$C[[email protected][ii_YW7bXW$
KI7"(&&-
JL''('$&&
79J?EDuL;DJOH
¶
Jl#i[h_[\hd'/,&#jWb[j"
\hlWdZbWZj_bbbd]Óbc$;jj
Èeiodb_]jÈc_b_jhfbWd^Wh
ijkb_ji$Jl^[cb_]WW][dj[h
;ZZ_[Ckhf^o eY^Em[d
M_biediaW\hiaW^_jjW
fbWd[j$:[jh^kcehdiec
hidkZZfeiodb_]$KI7"
(&&(
ILJ'&$)&
•
j_]^[j[hj_bbojj[hb_]Wh[[d
h[fh_iec]d]"iecddk
_dj[hjWXbbW]Z"c[djd#
a[h_dj[afWd]hWdoWWl#
id_jj$I[h_[d^Wh]jj_jh[
iied][hf889J^h[[$
;d\`hZ[iied]aecc[h
dijWh_;d]bWdZ$
>WhZk[d\h]Wecjl5C[`bWj_bb`Wc[i$cebbWd6jjif[ajhW$i[
Il[diaZeakc[djh\hd
(&''$LhbZ[diijhijW
hW]]Whjh\\"ÈFem[h
C[[jÈ"beYaWhlWh`[iec#
cWhjki[djWbi_djh[ii[#
hWZ[j_bbLij[hi$ul[d
'+%,"'-%,"'.%,$Q('-/+S
(&$++;dcWdeY^
^WdiX_bH Q()*--'*S
('$&&Al_ddehiecbiaWh
DOJJ 8h_jj_iaZhWcWi[h_[
\hd(&''$Q(')+,S
(($)&EkffabWhWj
DOJJ :Wdiajah_c_dWbfhe#
]hWc\hd(&'&$ Q)+,S
()$&&IlWb[iahH Q))-+S
()$)&<hdBWhaH_i[j_bb
9WdZb[\ehZH Q+((*&S
&$)&?ifo
µ ¶7c$WYj_ed\hd
(&&($Q'+&(.(+S
Sänds mer av ”Being Human”?
IeccWh[d(&&/l_iWZ[
ILJ'Z[d\hijWiied][d
WlÈ8[_d]^kcWdÈ$LWcfo#
h[dC_jY^[bb"lWhkbl[d
=[eh][eY^ifa[j7dd_[
Z[bWZ[XeijWZ_8h_ijebeY^
\hiaj[b[lW[jjidehcWbj
b_liecc`b_]j$ILJ^Whhj#
(&$&&8_bWh"+&#jWb
heYaÊdÊhebb
($'&;d][biaW7dj_a#
hkdZWdH Q).+*.(+S
)$'+KffZhW]]hWdiad_d]
ÅlWZ^dZ[i[d5H
Q,&'*+-)S
B[edehW
9h_Y^bem
iecifa[j
7dd_[$
*$'+JW][hZkH Q.)*')-&S
+$&+Il[h_][_ZW]iec#
cWhH Q(*)*(&(S
+$'+Å,$&&=[decHoii#
bWdZf)&ZW]WhH
Q**),/-/S
<_dia\WajWi[h_[\hd
(&&/$:[b)Wl*$H[]d$
KjWdcebdXb_hZ[j_d][j
h[]d$C[d^khkffijhZ
cebd5EY^lWh\hXh`Wh
Z[jh[]dW5ul[d'+%,"
'-%,"'.%,eY^ILJ(*
'-%,$Q*-))S
('$&&7ajk[bbjQ)+**)S
('$((H[]_edWbWdo^[j[h
Q(&,,-/&&*S
('$)&?dH
Il[diadel[bbÓbc\hd
(&''$;dcWdXb_hkff#
h_d]ZWl[dX[aWdjiec
X[^l[h^`bf$:[cij[
b[jWh[ZWf[dXehjjWf#
fWZb[aiWa_dd[_[dj]#
jkdd[b$C_jj_dWjj[d$?
ieccWhl_iWhILJ[blW
del[bbÓc[h"Z[\hijWi[n
hZ[iecjlbWZ[_h[ji
kffbW]WWl=j[Xeh]i
Óbc\[ij_lWb$<hijkjl_iWi
Z[jl_ddWdZ[X_ZhW][j
È?dÈ$ul[d'-%,"'.%,"
'/%,$Q+&.+S
(($&&IfehjdojjQ..'-(S
(($'+H[]_edWbWdo^[j[h
Q,/',+.'S
(($(+HWffehjQ./',-,'S
(($)+Akbjkhdo^[j[hdW
Q/),,(&(S
(($*+7ha_j[aj[hdW
XWaecIae]iaohae#
]hZ[dH Q)/*(*,(S
()$*+JhZ]hZi\h[ZW]
H Q'('(,'(S
&$'+Å&$*&;djekhW][H
Q(*++*S
('$&&>[bbÊia_jY^[d
7c[h_aWdiah[Wb_joi[h_[
\hd(&'&$:[b)Wl'+$
:[bjW]WhdW\h_kffZhW]
WjjbW]WcWjj_bb+&
i`kalhZWh[$L_ddWhdW\h
jWbkdY^l_Z[dim_c#
c_d]feebeY^X[iaW[d
jhWf[jiiaebW"c[ZWd\h#
behWhdWjl_d]Wifeb[hW
]bWieY^ijZWaa[d$
ul[d'-%,$Q.&-//.S
(($&&J^[XWY^[beh[jj[
7c[h_aWdiah[Wb_joi[h_[
\hd(&'&$:[b,Wl()$
7b_eY^Z[i`ki_d][bcd#
d[dh[i[hj_bb?ijWdXkb"Zh
^ed\hh[ZWfd]edj_d]
kffhhWdZ[ec[dWlZ[
j[hij[dZ[kd]aWhbWhdW$
>edjWhi[ZWdc[Zi_][d
Wlcdd[dj_bb[dXWiWh"
eY^[dWddWdj_bb[jjXWZ#
^ki$Q,.*(,/S
&$&&('%(cdH Q*,.,*'S
&$)&>em?c[joekh
cej^[hH Q/(&(&*-S
'$&&If_dY_joH Q/(&)--,S
'$)&>[bbÊia_jY^[dH
Q),+.(.)S
($(+F[jhWC[Z[i^emH
Q/*+'''+S
)$(&J^[c[djWb_ijH
Q(-)*')*S
*$'&?dfbW_di_]^jH
Q-'&*/-/S
*$++Å+$(&If_dY_joH
Q/*-,/-/S
+$)&Å,$'+J^[JohW
8Wdaii^emH Q,*)(&.&S
TISDAG 14 JUNI 2011
+$+&Do^[jiceh]ed
Q,/&),&&*S
'&$&&Do^[j[hdWQ)'&(&-S
'&$&+;\j[hj_eQ/---/'-S
''$&&Do^[j[hdWQ---+-.S
''$&+;\j[hj_e"\ehji
DAGENS TV-KRÖNIKA. B12
SPORT PÅ TV. Se Sportens guide i del B
,$&&7jecQ.)-*(*S
,$(+7c[h_YWÊi\kdd_[ij
^ec[l_Z[eiQ'((,&,,S
,$+&Å.$)&Fhel_Z[dY[
Q,'-/+*+S
/$'&8hej^[hii_ij[hi
Q-.',,(-S
''$+&>[cj_bb]hZ[d
Q.,--*(*S
'&$&&I`kdZ[^_cb[d
Q+,/*&&*S
'($+&>ebXo9_joQ-&&&(&-S
'*$&&Do^[j[hdWQ*,)++/S
'*$&+Fh_lWj[fhWYj_Y[
Q-('/(..S
'&$+&:_hjoi[noced[o
Q(,&.-))S
''$*+<h_ihWakj[dH
Q(.,(*.S
'+$&&IfhbijH Q+)((&-S
',$&&>[WhjXh[Wa]_hb
µ ¶¶7c[h_aWdia
aec[Z_\hd(&&.$
Q+-'))-S
'.$&&LWZXb_hZ[j
\hcWjH
Il[diacWjbW]d_d]ii[h_[
\hd(&&.$Q*))))-S
'.$)&>`bfH
Il[diaaec[Z_i[h_[\hd
(&&/$Q**')+,S
'/$&&Do^[j[hdWQ//-+)&S
'/$'+BeaWbWdo^[j[h
Q)'*)..(S
'/$(&LZ[hQ)'*('+)S
'/$(+<ohWXhbbef
Q*+.*'-(S
'($*&;bb[d:[=[d[h[i
i^emQ,-'-+''S
')$)+Kd]WcZhWh
Q(+,,'(S
'*$&+9ek]WhjemdH
Q-&'+(-S
'*$)+Ldd[hH Q*+,-'*S
'+$&+=eii_f]_hbQ-..()+,S
',$&&<h_ihWakj[dQ..*'-(S
'-$&&7c[h_YWÊi\kdd_[ij
^ec[l_Z[eiQ-'&//.S
'-$)&Hkb[ie\[d]W][#
c[djQ-')&.+S
'.$&&9ek]WhjemdQ-'*-'*S
'.$)&Ldd[hQ-((-))S
'/$&&J^[8_]XWd]
j^[eho
Il[diaZeakc[djhi[h_[
\hd(&''$:[b)&Wl)($
;[email protected]^WdiiedeY^
7dZh[WiH_[iX[Ya^WhlWbj
Wjj^W[jj\hWYaXhbbef$
ul[d'+%,$Q((,&.+S
7c[h_aWdiaaec[Z_i[h_[
\hd(&&-#&.$Q+**/'-S
(&$&&udjb_][d^[ccW
Il[dia_dh[Zd_d]ii[h_[
\hd(&''$:[b/Wl'&$
CWhj_dJ_c[bbeY^8`hd
9^h_ij_[hdiiedXoj[hkj
\dijh[d_jehf[j$AWh_d
CWdd[hijb]`kj[h\Wj_X[#
jed]$8eii[HWffd[ÓnWh
jehf[ji[djhƒc[Zlnj[h
eY^ahkaeh$ul[d'.%,$
Q(,/-'*S
8hWdZcdd[d\hhoYaWkjj_bb
ijWj_ed[d$
(&$&&IEI=kj[
('$&&>eki[
Il[diaZeakc[djhi[h_[
\hd(&&/$:[b(Wl/$:[j
Xh_dd[hfXhWdZijWj_e#
d[dDhbWhc[j]hj_Z_]j
fceh]ed[djhehZ[\hij
_dj[WjjZ[jhiWdj"c[d
XhWdZcijWh[[email protected][\h
jWc[Zi_]i_dWcWddWh
eY^hoYaWkj\hWjjibYaW
[dXhWdZfIb_j[XhWdZ#
ijWj_ed$:[jheYaic_Z#
ieccWheY^feb_i[d\h
\kbbjkff$ul[d'.%,$
7c[h_aWdiaZhWcWi[h_[
\hd(&&/#'&$:[b((Wl
(($J[Wc[jaWbbWij_bb[d
eboYaifbWji$Q./.(*&S
(($&&Do^[j[hdWQ-&.,&.S
(($(+;aedec_Q',(,*(*S
(($)&BeaWbWdo^[j[h
Q)+(**)S
(($)+IfehjQ*./.+-.S
(($+&LZ[hQ',*,(..S
(($++Do^[j[hdWQ',*+++/S
Q+)).&'S
('$&&Ieoekj^_daoek
YWdZWdY[
DOJJ 7c[h_aWdiah[Wb_jo#
i[h_[\hd(&''$Fhe#
]hWcb[ZWh[09Wj:[[b[o$
ul[d'/%,$Q/+.)..(S
(($+&9h_c_dWbc_dZi
7c[h_aWdiaah_c_dWbi[h_[
\hd(&&,#&-$=ijia#
Z[if[bWh[0A[_j^9WhhW#
Z_d[$Q.,'**(*S
I^WhedEiXekhd[i_jj[h_Z[d
^hZW`khod$
()$&&7c[h_YWÊi]ej
jWb[dj
KdZ[h^bbd_d]ii[h_[\hd
(&&/$Q.'.&&*S
&$&&>[hhiaWfeY^
j`dij[\ebaH Q+-)++/(S
'$&+J^[XehZ[hQ*.&/+/(S
($&&DkcX[hiH Q..(/--,S
)$&&7ha_lNH Q..()+/(S
*$&&Å+$&&C[Z_kcH
Q..&//'(S
()$+&J^[8_]XWd]
j^[ehoH Q'.-+,)S
&$*+9I?DOQ)./-/'(S
'$*&Ikf[hdWjkhWbQ-/)*/-/S
($)+Bel[hkb[i
µ 7c[h_aWdiaaec[Z_
\hd(&&*$Q,)++)//S
*$'+>[WhjbWdZQ)&.)+/(S
+$&&;bb[d:[=[d[h[i
i^emH Q'&,+/-/S
+$*&Å,$&&Hkb[ie\[d]W#
][c[djH Q+/'&*&+S
-$(+IjWh]Wj[I=#'H
Q+.(++)-+S
.$(&@_cilhbZH
,$&&HWY^W[bHWoQ,,()'-*S
-$&&LhWXijWh
Q.)&,+(&-S
/$(&Å'&$'+IcWbbl_bb[H
ul[d_ZW]$Q+(-')//.S
.$*&;dfbWjifbWdZ[j
Q*/+'-))-S
'&$*+LhWlhijWhH
Q.***&,*,S
''$*+I_cfiediH
Q)+'-/-'*S
'($'+CW]dkcH
')$'+IjWh]Wj[I=#'H
Q+(--''-(S
'*$&[email protected]_cilhbZH
Q/*''),&.S
'+$&+IcWbbl_bb[Q+*-)+&.+S
',$&&I_cfiediH
Q+*-(.''-S
'-$&&<Wc_bo]koH
Q'./-'&,.S
'-$)&IYhkXiH Q'+-('+*+S
'.$&&IYhkXiH
7c[h_aWdiaaec[Z_i[h_[
\hd(&&(#&)$Q'*)-'&&*S
'.$)&>em?c[joekh
cej^[hH
7c[h_aWdiaaec[Z_i[h_[
\hd(&&-$HeX_dicki_#
aWb_iaW\hÔkjdWaecc[h
kffj_bbojWd$Q)-+(++,)S
'/$&&9efiH
7c[h_aWdiah[Wb_joi[h_[
\hd(&&.$Q-'+',)-+S
'/$)&I_cfiediH
7c[h_aWdiaWd_c[hWZae#
c[Z_i[h_[\hd'//.#//$
:[b'(Wl()$>ec[heY^
^Wdildd[hi[h\hWc
[cejWjjaWj_bbIkf[h
XembÅc[dijj[hffhe#
Xb[cfl][d$=ijia#
Z[if[bWh[0Hkf[hjCkh#
ZeYa":ebboFWhjed$ul[d
'+%,$Q.-*(--))S
(&$)&<Wc_bo]koH
7c[h_aWdiaWd_c[hWZi[#
h_[\hd(&&-$:[b)Wl
',$Ij[m_[eY^8h_Wd\b#
`[h[\j[hCehj"ieceWl#
i_ajb_][d^WcdWh_[dj_Zi#
cWia_d$ul[d'+%,$
Q-'+&*+)&S
('$&&Bei[h
µ ¶¶7c[h_aWdia
aec[Z_\hd(&&&$FWkb
aecc[hj_bbD[mOehaeY^
\hZ[bWhkcc[Zjh[
YeebWa_bbWh"iec^[bij]#
dWhZW]WhdWjWjj\[ijW
eY^WjjijkZ[hWf[hied[h
WlZ[jcejiWjjWad[j$?
hebb[[email protected]_]]i"
C[dWIklWh_"PWaEhj^$
Q''''(.&'S
(($++IYhkXiH Q-)-,./'-S
()$)+IYhkXiH Q*/--.*,(S
&$&+>em?c[joekh
cej^[hH Q'--)+)'.S
&$)+If_dY_joH Q*.+--++*S
&$++IabH Q.,&-'*.,S
'$(+I_cfiediH
Q/((&'*.,S
'$++LhWlhijWhH
Q)*+&*')*S
($++CW]dkcH Q)'(,.-).S
)$*+J^[cWdi^emH
Q+++((+/(S
*$'&J^[kd_jH Q,+,&'+/(S
*$++9efiH Q)(.)*-).S
+$(&M^WYa[Zekjifehji
H Q*-.-.'/,S
+$*&Å,$&+If_dY_joH
Q,///)''+S
.$&&Å/$&&LhbZ[di
ijhd]Wij[\hbZhWh
H Q..'.,'+)S
H Q).)-))-S
/$)+Å''$&+CWij[hY^[\
7kijhWb_WH Q,/,(')+,S
''$)+9_joWakj[dH
Q)+-+(+-.S
H Q+.-*+-.S
')$)&CWij[hY^[\
7kijhWb_WQ,,(-&.+S
'+$&&;dfbWji_ieb[d#
XehjW[bb[h^[ccW
Xij5H Q,,'*&,.S
',$&&;dfbWjifbWdZ[j
H Q(&'*&&*S
'-$&&9ekdjho^eki[
h[iYk[h[l_i_j[ZH
8h_jj_iah[Wb_joi[h_[\hd
(&'&$Q-)&(.(&S
'-$++;dfbWjil_Z^Wl[j
H 8h_jj_iah[Wb_joi[h_[
\hd(&&-$:[b*Wl(&$
>kib[jWhdW?WdeY^
7dZh[W^Whibji_jj^[c_
:edYWij[heY^^Wh\ohW
l[Yaehfi_]Wjj^_jjW[jj
dojjbd]iakij[d_B_d#
Yebdi^_h[$Q,.''(//.S
''$&&:eYjehiQ*(,*//.S
''$++Do^[j[hdWQ)(/),.*/S
'($&&CWdd[diecjWbWh
c[Z^kdZWhH
Q-/'(,*,S
')$&+>emYb[Wd_ioekh
^eki[H Q*,)///.S
')$*&?dZeY^iakbZH
Q)/'+)+,S
'*$'&>eki[WdZ^ec[
Q-**/,(-S
'*$*&;dabWhjj[hc[Z
D_][bQ,)**(..S
'+$(&Do^[j[hdWQ'&/&.*/S
'+$(+7hcom_l[iH
ul[d'+%,$Q-(/,&..(S
',$(&LhbZ[diijhd]#
Wij[\hbZhWhH
Q'..*,&.S
'-$(&Do^[j[hdWQ),.-,-'*S
'-$)&=bWcekhQ/+&)'/'S
'.$&&:hF^_bH
7c[h_aWdiafhWji^em
\hd(&'&#''$Q/*&(-,'S
'[email protected]_[Eb_l[hijm_ij
8h_jj_iacWjbW]d_d]ii[h_[
\hd(&&([email protected]_[Eb_l[h
\hX[h[Z[h[diech_]
cbj_Z\hi_dilhceh
eY^^[dd[ildd[hiec
^biWhf\hWjji[j[dd_i#
ÓdWb[d_M_cXb[Zedfjl$
'/$&&;dfbWji_ieb[d
Å XehjW[bb[h^[ccW
Xij5
8h_jj_iah[Wb_joi[h_[\hd
(&&+$:[b(Wl(+$;jjfWh
l_bb_dl[ij[hW_[d\Wij_]#
^[j"eY^X[[email protected]_[?hm_d
ec^`bf\hWjjjWh[ZWf
lWZ9ehdmWbb^WhWjj[h#
X`[email protected]_d[>WhcWd
ia[h[\j[hZhc^[c_
Z[dfehjk]_i_iaWh[]_ed[d
7b[dj[`e$ul[d'+%,$
Q',-&'/'S
Q))-+&.+S
'/$(+Bon^[cj_bbiWbkH
:WdiaZeakc[djhi[h_[
\hd(&&,$:[b)Wl,$
Fhe]hWcb[ZWh[0F[hd_bb[
IWci"@Wd<e]$Q+(*),*,S
(&$&&>[b_aefj[h#
^`bjWhdW
(&$&&8ed[iH
7c[h_aWdiaah_c_dWbZhW#
cWi[h_[\hd(&&/$:[b,
Wl(($:[jijocfWZ[b_a[j
Wl[daoYab_d]\WhcWh[^_j#
jWi$CWdd[d"iec`kij
hlj[daoYab_d]\WhcadZ
\hi_jjZ`khfb][h_XbWdZ
Waj_l_ij[h"^WZ[cd]WÓ#
[dZ[h$:h_XbWdZ[njh[cW
Z`khhjjiWaj_l_ij[heY^
X_jjhW]hWddWh$Q',-,)-+S
('$&&7dj_gk[iheWZjh_f
8h_jj_iab_liij_bii[h_[\hd
(&'&$:[b.Wl)&$ul[d
'+%,$Q.&(/*(*S
(($&&Fhef[hjobWZZ[h
8h_jj_iah[Wb_joi[h_[\hd
(&&($:[b/Wl'&$IWhW^
8[[d[o^`bf[hWcWjh[h
iecafj^kiWjjh[de#
l[hW_ImWdi[W$ul[d
',%,$Q'/&-'-'*S
()$&+I[_d\[bZ
8h_jj_iaZeakc[djhi[h_[
\hd(&&/$:[b(Wl'&$
ul[d'/%,$Q*+..+)&S
Il[diaZeakc[djhi[h_[
\hd(&'&$=kddWh"(/h"
iWadWhckiab[h_i_d
^]hWlWZeY^l_bb\[jj
lWZ_cfbWdjWj$ul[d'/%,$
Q.++.//.S
(($&&=^eijm^_if[h[h
7c[h_aWdiaZhWcWi[h_[
\hd(&&.#&/$;jjl[h#
hWiaWdZ[X[ia\hd[jj
ifa[\hC[b_dZWWjj
eheWi_]\hi_jje\ZZW
XWhd$ul[d_dWjj$Q+&*.(..S
(($++Ia[d[jX[ZhWhH
8h_jj_iaaec[Z_i[h_[\hd
'//&$Kff^[jiWj\hX[h[#
Z[hi_]>oWY_dj^_d\h[d
ahoiid_d]im[[a[dZ$
Q*'+',+-.S
:[b'Wl($I[h_[dÈ<Wc_b#
`[iY[d[hÈ\hd'/--]Wl
[dkd_a_dXb_Ya_il[diaj
\Wc_b`[b_leY^Z[d
il[diaWiaebWd$ul[d
'.%,eY^'/%,$
('$&&B[lddkbd]h[0
Al_ddWdi\ehjfbWdj#
d_d]H
L_baW[\\[aj[haWdadi#
i`kaZecWh^Wf\[hj_b_j[#
j[d5=hZ[jWjjiaoZZW
i_]cejb_lceZ[hYWdY[h5
ul[d'+%,eY^',%,$
('$)&AbZaeZH
<hWdiaZeakc[djhi[h_[
\hd(&&/$?albbc[Z
abZ[h\hdKI7$H[fh_i
\hdILJ')&%+$ul[d
'-%,eY^'/%,$
(($&&zij[hi`diakij#
bWdZiaWf0JoiabWdZÅ
<hjhebbWZ[WhH
ul[d',%,$
(($++KdZ[hl[ha_lhb#
Z[dH ul[d',%,$
()$&&J^[MWhH
>_ijeh_[i[h_[$
()$++J_ZicWia_d[d0
Aedjeh#+/H
&$&&;dXeaÅ[d\h\Wj#
jWh[0>aWd<bbcWd
&$)&Å'$&&L[j[hWdJL;k#
hefWH ul[d'.%,$
&$&[email protected]"hjjibaWh[
H Q'()&)/)'S
'$&&=^eijm^_if[h[hH
Q,+-+(&(S
($&&J^[Z_ijh_YjQ(/)/&(.S
)$&&L[cZc[h7co5
*$&&7c[h_YWd_dl[djeh
H Q-+*(*-+-S
(&$&&;dWij[dZ[
al_ddehH
8h_jj_iaZeakc[djhi[h_[
\hd(&'&$:[b'Wl/$
CWZWc[9^_Wd]AW_#i^[a$
Q(//'/,/*S
(&$+&IjeYa^ebcifhbeh
H [email protected][h]cWdif[h#
iedb_]Wh[i[X[hjj[bi[][#
dec'/+&#jWb[jiIjeYa#
^ebc$Q*&,..//.S
('$&&L[cl[jc[ij5H
ul[dILJ('/%,$
Q.&-+*(&-S
('$)&C_dd[dWij[b[l_#
i_edH
He][hM^_jjWa[h_IjeYa#
^ebc'/-($Q*,'/((..S
(($'+>kdZhWfheY[dj
XedZ[H
Q*)((+)&S
H Q(/)).**S
Q('+)+(.)S
)$)&I[_d\[bZH Q),)(*,-S
*$&&Å+$&&J^[Ybei[hH
H ul[d_dWjj$
'/$)&8WdXhojWdZ[Wha_#
j[ajkh0=k]][d^[_c#
cki[[jH ul[d(&%,$
(&$&&Do]WcbW\Wc_b`[#
iY[d[h
('$&&FbWij_aa_hkh][hdW
Q),,.**,-S
($(+8[jm[[dj^[b_d[i
/$)&ILJ\ehkc
',$&&KHiWcj_Z[d
'/$&&;dXeaÅ[d\h\Wj#
jWh[0>aWd<bbcWd
H ul[d'+%,$
()$)+C$7$I$>$H
7c[h_aWdiaaec[Z_i[h_[$
ul[d_dWjj$Q-)*+)/-S
()$)+J^[Ybei[hH
7c[h_aWdiaah_c_dWbi[h_[
\hd(&&,$Q(-*&.*/S
&$)+8ed[iH Q*(+)',,&S
'$)&I^WhajWdaH
Q+.,*,*'S
H
Q/')/+(*&S
'($)&;dfbWjil_Z^Wl[j
Q)+(&.(..S
/$&&;dXea"[d\h\Wj#
jWh[[email protected]^d8;h_aiied
,$)&;dabWhjj[hc[Z
D_][bH Q-+.()/-S
-$&+7hcom_l[iH
-$*+9_joWakj[dH
Q/.'*',&.S
Tv/radio C15
+$'+:eYjehiH Q/./.-*-.S
+$++Å,$)&>emYb[Wd_i
oekh^eki[H Q,/'-//+&S
:Wdiab_liij_bii[h_[\hd
(&'&$Q(./)()+,S
(($*+9b[eH
ul[dILJ''+%,eY^
'.%,$Q,-'*((..S
()$'+CWjiec^bb[hH
Q,-'(/))-S
()$*+(*l_i_edQ-,&(*+)&S
&$&&HWffehjQ)'+-,/-/S
&$&+(*l_i_edQ(&*&',,&S
&$'&IfehjdojjQ-,&..-).S
&$(+Å,$&&(*l_i_ed
ILJ' ?CEH=ED
ILJ( ?CEH=ED
JL) ?CEH=ED
JL* ?CEH=ED
A7D7B+ ?CEH=ED
,$&& HWffehj,$(+ =ecehhedIl[h_][/$)& =[dec
HoiibWdZf)&ZW]Wh'&$'+ L[cjhehZkWjjZkh5
'&$++ 9b[e''$(+ Ibejji\hkWh')$(+ D_b`k][h
'+$'& =ecehhedIl[h_][',$&& HWffehj',$&+ 8_#
bWh"+&#jWbheYaÊdÊhebb'-$&& <`ehZ[d'-$++ Ifehj#
dojj'.$&& HWffehj'.$'+ ;dil[diaieccWh_<_d#
bWdZ'.$++ L_WIl[h_]['/$'& Akbjkhdo^[j[hdW
'/$(& Il[h_][_ZW]ieccWh'/$)& HWffehj
(&$&& KffZhW]]hWdiad_d]ÅlWZ^dZ[i[d5
('$&& J^[JkZehi('$++ KdZ[hYel[hXeii(($*&
8eh[ZjeZ[Wj^()$&+ Al_ddehiecbiaWh&$*&
L[cjhehZkWjjZkh5'$(+Å($&& EkffabWhWj
/$&&Å',$&& ILJ\ehkc',$(& 7feijbW^ijWh
',$+& 7dj_acW]Wi_d[j'-$(& Do^[jij[Ya[d
'-$)& EZZWiWj'-$*+ Kkj_i[j'.$&& >kh^_jjWh
ZklWd5'.$+& CWhj_deY^@Wdd[$Dehiajh[fehjW][
\hd(&'&$'/$&& L[cl[jc[ij5'/$)& Ifhah[#
iWd0IjWlheiBekYW(&$&& CWhh_[ZI_d]b[Ej^[h$
8h_jj_iaZhWcWaec[Z_i[h_[\hd(&'&$(&$+& Al_dd#
b_]WZ[i_]d[hi('$&& 7ajk[bbj('$(( H[]_edWbWdo#
^[j[h('$)& AlWhj[hiZeajehd(($&& Ifehjdojj
(($'+ H[]_edWbWdo^[j[h(($(+ HWffehj(($)+
Akbjkhdo^[j[hdW(($*+ FWdWcW()$'+ <Wi^_ed
()$*+ FlZh[jil_bbaeh&$'+Å&$*+ J_Z\hij_bb^[j
,$'+ IaWZki]W,$*& DWddo-$)& @_cilhbZ
.$(+ 7bbWbiaWhHWocedZ/$(+ HWY^W[bHWo'&$(&
LhWXijWh''$'& JefceZ[b+'($'& Fhe`[Yj
hkdmWo')$&+ EfhW^M_d\h[oi^em'*$&& ?jÊic[
ehj^[Ze]'+$&& ;njh[c[^ec[cWa[el[h'+$++
JefceZ[b+',$++ Fhe`[YjhkdmWo'-$++ >[bbÊi
a_jY^[d'.$++ A[de'/$&& >em?c[joekhcej^[h$
'/$)& ('%(cd(&$&& Bon\bbWd('$&& CehZ[d_
C_Ziec[h()$'& DWlo9?I&$'& ('%(cd&$*&
>em?c[joekhcej^[h'$'& If_dY_jo'$*& >[bbÊi
a_jY^[d($)+ F[jhWC[Z[i^em)$(+ H[Wb^eki[m_#
l[ie\8[l[hbo>_bbi*$'+Å+$&+ AWj^WdZA_c
+$+& Do^[jiceh]ed'&$&& Do^[j[hdW'&$&+ ;\j[h
j_e''$+& >[cj_bb]hZ[d'($+& >ebXo9_jo'*$&&
Do^[j[hdW'*$'& Fh_lWj[fhWYj_Y['+$&+ Ifhbij
',$'& J^[XWY^[beh'.$(+ Bejje"@ea[heY^:hc#
l_dij[d'.$)& >`bf'/$&& Do^[j[hdW'/$'+ Be#
aWbWdo^[j[h'/$(& LZ[h'/$(+ <ohWXhbbef
(&$&& AbeYaWdjjW^eiij`hdehdW('$&& >[hhiaWf
eY^j`dij[\eba(($&& Do^[j[hdW(($(+ ;aedec_
(($)& BeaWbWdo^[j[h(($)+ Ifehj(($+& LZ[h
(($++ Do^[j[hdW()$&& 7c[h_YWÊi]ejjWb[dj&$&&
>WmW__Ól[Å&&$++ J^[XehZ[h($&& DkcX[hi
)$&& 7ha_lN*$&&Å+$&& C[Z_kc
,$&& 7jec,$(+ 7<L,$+&Å.$)& Fhel_Z[dY[/$'&
8hej^[hii_ij[hi'&$&& I`kdZ[^_cb[d'&$+&
:_hjoi[noced[o''$*+ <h_ihWakj[d'($*& ;bb[d
:[=[d[h[ii^em')$)+ Kd]WcZhWh'*$&+ 9ek#
]Whjemd'*$)+ Ldd[h'+$&+ =eii_f]_hb',$&&
<h_ihWakj[d'-$&& 7<L'-$)& Hkb[ie\[d]W][#
c[dj'.$&& 9ek]Whjemd'.$)& Ldd[h'/$&&
J^[8_]XWd]j^[eho(&$&& 8_]][ijbei[h('$&& B_#
l[jf88(($&& 9[b[Xh_joh[^WXm_j^:h:h[m
()$&& 9h_c_dWbc_dZi()$++ J^[8_]XWd]j^[eho
&$+& 9I?DO'$+& <h_d][($*+ DhcWdia`kj[h^i#
jWhi$$$*$++Å+$*& >[WhjbWdZ
HD
2500 m utställning
AKTUELLT VÄDER
hd.se/vader
Skånes västkust på dagen
Skånes västkust på kvällen
Halvklart till mulet väder. Omkring 19
grader.
Omkring halvklart och uppehåll. 14 till
18 grader.
+16
+11
+17
+11
+19
+19
måttlig
+20
måttlig
+20
+17
+10
VÄRLDEN I MORGON
Efterhand soligt väder i
Götaland men i
Svealand och
södra Norrland
molnigt och tidvis
regn. Längst i
norr blir det
soligt väder.
+23
Alicante
+26
Antalya
+25
Aten
Bangkok
+31
Barcelona
+24
Beijing
+30
Berlin
+22
Bryssel
+22
Budapest
+25
Cypern
+24
Helsingfors
+14
avser vädret mitt på dagen
+15
+16
+17
+11
+20
Inlandet på dagen: Omkring
+16
+17
+12
Kväll
Natt
halvklart och uppehåll. 14 till 18 grader.
Inlandet på kvällen: Omkring
halvklart och uppehåll. 14 till 18 grader.
Sjövädret i dag: Väst 7-11 m/s. God
Sjövädret i kväll: Nordväst 4-8 m/s.
sikt.
God sikt.
ONSDAG
+17
+20
Mulet väder och tidvis
regn.
+17
i dag
Upp
i morgon
04.21
21.56
Ned
04.21
21.57
Dagen har ökat med 10 timmar och 38
minuter sedan vintersolståndet.
MÅNEN
i dag
i morgon
Upp
20.47
21.48
02.56
Ned
Växlande molnighet och
mest uppehåll.
+16
+20
+21
+26
+26
+27
+25 +29
Aktuell prognos
0900-2000999
9:90 / minut
4-8 m/s
+25
+18
VÄDEROMSLAG?
+17
+19
+20
+21
+19
Källa: Göteborgs univ. Region Skåne
+19
+16
+15
L=låga M=måttliga H=höga
i.h=inga halter i.u=ingen uppgift
+20
8-12
m/s
+15
+10
I dag Ons Tor
M-H H
H
i.h i.h i.h
Gräs
Gråbo
+38
+23
+23
+17
+22
+23
+27
+17
+25
+23
+23
New Delhi
New York
Nice
Oslo
Paris
Prag
Rom
Sydney
Tunis
Warszawa
Wien
EUROPAVÄDRET I MORGON
Varmast
21 Ljungby
2-5 m/s
+28
+32
+27
+24
+17
+21
+26
+21
+27
+27
+19
Hongkong
Kairo
Kanarieöarna
Kreta
Lissabon
London
Los Angeles
Madeira
Madrid
Mallorca
Moskva
POLLENPROGNOS
+20
+17
LÖRDAG
FREDAG
avser perioden igår kl 18-12
Kallast
1 Tarfala
2-5 m/s
+16
+15
Soligt och mest klart
väder.
VÄDERTOPPEN
4-8 m/s
TORSDAG
Halvklart till mulet men
uppehåll.
SOLEN
4-7 m/s
+15
www.harligahem.se
HYLLINGE
SVERIGE I DAG
+18
+20
042-32 91 00
2
TISDAG 14 JUNI 2011
SKÅNE I DAG
Mån-Fre: 10 - 19,
Lör: 10 - 17, Sön: 11 - 17
ÖBLERNA ÄR HÄR!
SOMMARMÖB
HELSINGBORGS DAGBLAD
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR
LANDSKRONA POSTEN
+25
TEMPERATUR
NEDERBÖRD
SKÅNEVÄDRET
senaste 30 dagarna i Helsingborg
senaste 30 dagarna i Helsingborg
Helsingborg i går
30
15
kl 08
+14
Ängelholm*
+18
25
12
kl 14 1015.2 hPa
+19
Landskrona*
+19
20
9
15
6
10
5
15/5
03.44
22/5
Max
30/5
6/6
Min
13/6
Medel
igår kl 14
Kustväder kl 14
3
0
15/5
Hall. Väderö
Helsingborg
22/5
30/5
Nederbörd denna månad:24,5 mm
6/6
13/6
Normalt: 21,7 mm
Drogden
*beräknat värde
Båstad*
+18
S
4 m/s
Klippan*
+19
S
5 m/s
Malmö
+20
SO
7 m/s
ALLTID AKTUELLT VÄDER hd.se/vader
MÅNADENS VÄDER Maj
Sverige
Världen
Temperatur
Maj inleddes med kallt och
Katterjåkk
ostadigt väder. Den 3 och 4
Medeltemperatur
3
och skillnad från
kom ett rejält bakslag med
Pajala
normalt 1961-90
snöfall i Östersjölandskapen.
7
Jokkmokk
Den 4 uppmättes -1.5 grader i
6
Helsingborg vilket är den
Luleå
7
lägsta majtemperaturen
Gunnarn
sedan startåret 1948. Från
8
7
den 7 blev det allt varmare
Umeå
och soligare väder. Den 11
Östersund
8
avslutades den varma
+2.0/+2.5
Sundsvall
perioden med 25 grader i
+1.5/+2.0
8
Särna
Helsingborg. På kvällen den 11
+1.0/+1.5
8
+0.5/+1.0
drog regn och åska in över
±0/+0.5
Västsverige vilket blev
Falun
11
inledningen till en period med
Karlstad Stockholm
ostadigare väder. Den 24
12
10
drog ett djupt lågtryck in över
Linköping
landet och det blev då mycket
11 11
Göteborg
blåsigt i söder. I södra Sverige
Visby
11
avslutades maj med soligt och
Växjö
riktigt varmt väder men i
12
12
Norrland blev det istället en
Malmö
regning avslutning.
Nederbörd
Katterjåkk
52
Pajala
41
Jokkmokk
49
Luleå
100
Gunnarn
58
41
Umeå
Östersund
56
Nederbörd i
% av normalt
Sundsvall
94
Särna
250/310
190/250
130/190
70/130
10/70
27
Falun
76
Karlstad
Stockholm
34
57
Linköping
Göteborg
37
34
22
Visby
Växjö
67
63
Malmö
Helsingborg
Svenska orter
medeltemp. nederbörd och soltimmar Medeltemperatur 11.9°, normalt 11.3° Nederbörd 59 mm, normalt 43 mm
°C
5.4 (4.2)
Kiruna
7.1 (6.4)
Luleå
7.7 ( 7.3 )
Umeå
Östersund 8.2 ( 7.2 )
Karlstad 10.3 (10.5)
Stockholm 11.9 (10.7)
Norrköping 11.6 (10.4)
10.6 ( 9.1 )
Visby
10.8 (10.6)
Växjö
Göteborg 10.9 (11.6)
12.3 (11.5)
Lund
mm
sol
64 ( 27 )182
25 ( 33)248
41 ( 41 )262
56 ( 35)219
57 ( 44)294
32 (30)286
25 ( 31 )291
22 ( 29)358
37 (48)287
43 (49)238
61 ( 45)267
ºC
25
mm
12
20
10
15
8
10
6
5
4
0
2
-5
0
max °C
min °C
max mm
min mm
Kvarn
Horn
Hästveda
Fårösund
29,3
-6,8
106
13
max °C
min °C
max mm
min mm
Temperatur,
dygnets högsta
Normalt
Svealand
Örebro
Grundforsen
Grundforsen
Uppsala
Temperatur,
dygnets lägsta
Normalt
Södra Norrland
29,0
-8,3
120
19
max °C
min °C
max mm
min mm
Gävle
Börtnan
Föllinge
Eggegrund
Utländska orter
medeltemperatur och nederbörd
°C
Medeltemparturen för maj hamnade nära det normala.
Däremot blev det en lite blötare månad än vanligt.
Götaland
Medan västra Skandinavien
fick en blöt maj upplevde
södra England sin torraste
maj på över 100 år. Där
utbröt skogsbränder som var
bland de svåraste i historien.
Regn och snösmältning
orsakade stora
översvämningar på flera håll i
Nordamerika. USA drabbades även hårt av ett flertal
virvelstormar. Maj var varm
eller mycket varm i stora
delar av Asien och Nordafrika medan praktiskt taget
hela Austarlien hade ovanligt
kyligt.
Helsingfors
Oslo
Köpenhamn
London
Paris
Berlin
Prag
Madrid
Rom
Aten
Moskva
10.7
11.6
12.2
14.4
16.5
15.7
13.3
18.5
17.1
19.3
14.0
mm
(9.9) 27.9 (35)
(10.8)85.6 (53)
(10.9) 60.1 (43)
(11.3)23.3 (55)
(13.2) 4.8 (63)
(13.5) 18.4 (55)
(12.5)33.3 (77)
(16.0)55.3 ( 41)
(17.8) 19.2 (48)
(20.6)42.2 ( 14)
(13.1) 18.7 ( 51)
Norra Norrland
26,2
-9,0
109
38
max °C
min °C
max mm
min mm
Hökmarksberget 25,3
Tarlafa
-12,3
Marsliden
106
Pite-Rönnskär
29
Du solar säkrast i skuggan, särskilt mitt på dagen.
Foto: SCANPIX
Långt liv med lagom sol
UMEÅ. B^[T]b bZÛ]P bcaÊ[Pa
ZP] ePaP UPa[XVP STc WPa eX
[Éac^bb<T]~STZP]^RZbÊ
VÛaP^bbUaXbZPaT
~3TcVÉ[[TaQPaPPccWPT]
[PV^\ Z^]cPZc \TS b^[T]
bÉVTaRP]RTa[ÉZPaT]7ÊZP]
>[bb^]
4]bcdSXT_Ê#ZeX]
]^aXBhSbeTaXVTeXbPaPccST
b^\b^[Pa\hRZTcWPaUÉaaT
UP[[ Pe SXPQTcTb ^RW Q[^S
_a^__Pa
3eXcP\X]Tc b^\ QX[SPb
]Éa \P] b^[Pa WPa _^bXcXeP
TUUTZcTa_ÊST]]Tda^[^VXbZP
bYdZS^\T]\beXS^[XZPX]
UTZcX^]bbYdZS^\Pa ^RW UÛa
bZT[TccTc3TcWPa^RZbÊeXbPc
bXV Qa^\bP cX[[eÉgcT] W^b
RP]RTaRT[[Ta
Resultat frånX]cTa]PcX^]T[[P
U^abZ]X]VbbcdSXTa _TZPa _Ê
Pcc STc UX]]b Tcc bP\QP]S
\T[[P]Pccb^[P^RWPcc[TeP
[É]VTEXQTWÛeTaP[[cbÊePaP
Xb^[T]~UaÊVP]ÉaQPaPWda.
~3Tc bTa dc b^\ ^\ STc
UX]]bT]_^bXcXeTUUTZcPe[P
V^\ Z^]cPZc \TS b^[T]
<T] eX bZP X]cT [ÉVVP ^bb
b^\VaXbPa_ÊT]QPSbcaP]S
^RWQaÉ]]P^bb>RW]ÉaSTc
Éab^\eÉabcXb^[T]bZPeXcP
WYÉ[_PeWPcc^RWZ[ÉSTabÉ
VTa7ÊZP]>[bb^]
Allra viktigast är STcPccX]cT
QaÉ]]P bXV 7dSa^S]PST]
UÛabeX]]Ta bÊ b\Ê]X]V^\
\T] WdST] V[Û\\Ta X]cT
T]QaÉ]]bZPSP^RW_ÊbXZc
ZP]ST][TSPcX[[WdSRP]RTa
BcÛabc Éa aXbZT] ]Éa \P]
Q[XaQaÉ]Sb^\d]V
4UUTZcT]Peb^[bZhSSb\T
ST[Éa^\SXbZdcTaPS^RWSTc
UX]]b T][XVc 7ÊZP] >[bb^]
X]VP bcPaZP U^abZ]X]VbaÛ]
b^\ bÉVTa Pcc ST bZhSSPa
\^cWdSRP]RTa
~B^[bZhSSb\TS[T]bTadc
Pcc[daPST\b^\b^[PabÉVTa
7ÊZP]>[bb^]TT
Torskfilé ... Helt kg 7990
Fjordlax hel fisk kg 98:Sillfilé .................... kg 4990
Rödspätta hel kg 6990
Makrill........ Helt kg 6990
Matjesfilé 1 kg hink
Skrubba............ kg 5990
Vi filéar laxen utan kostnad
Sundbergs.......................
129:-
Grillspett ........... st 79:Priserna gäller endast idag
www.fiskexpressen.se

Similar documents

Bd__^acaPa \ÛccT ]hP AÛV[TP]bXZcT]

Bd__^acaPa \ÛccT ]hP AÛV[TP]bXZcT] VTD 035-16 07 50 må–lö 7–11, sö 8–11. Ringer du före 9.00 så kan vi se till att du i de flesta fall får tidningen under dagen. MISSNÖJD MED EN ARTIKEL? Den som anser sig orättvist behandlad i en ti...

More information

2 - Netpublicator

2 - Netpublicator Den som anser sig orättvist behandlad i en tidningsartikel uppmanas i första hand ta kontakt med redaktionen.

More information

kursstart vecka 3

kursstart vecka 3 eller ring Kundcenter 020-23 24 00 må–fr 8–16.30 OM TIDNINGEN INTE KOMMER Gå in på: utebliventidning.se eller ring Tidningsbärarna 0771-39 04 00, 6–18. Om du bor i 0430-området: Kontakta VTD 035-16...

More information

Helsingborg - Netpublicator

Helsingborg - Netpublicator HD PÅ NÄTET: hd.se Chefredaktör och ansvarig utgivare LARS JOHANSSON Redaktionschef och stf. ansvarig utgivare ANNA BERGENSTRÖM Verkställande direktör PONTUS BODELSSON Politisk chefredaktör SVEN-ÅK...

More information

resa på köpet395

resa på köpet395 må–fr 8–16.30 OM TIDNINGEN INTE KOMMER Gå in på: utebliventidning.se eller ring Tidningsbärarna 0771-39 04 00, 6–18. Om du bor i 0430-området: Kontakta VTD 035-16 07 50 må–lö 7–11, sö 8–11. Ringer ...

More information