SCHIP en WERF - SWZ Maritime

Comments

Transcription

SCHIP en WERF - SWZ Maritime
S C H IP en W E R F
M A R I N E
T E C H N O L O G Y
PERSONEEL VOOR DE
MARITIEME SECTOR
APPROVED SEAFARER MANNING OFFICE
IS O 9 0 0 2
AccmWMS»P*
AcroaUKm
VCA*
£ T i
Postbus 3036
2130 KA Hoofddorp
Tel:
023-5570101
Fax: 023-5637944
www.lowland.com
[email protected] lowland.com
LOWLAND
INTERNATIONAL
U itgelich t
15
Inhoud
2
N ieuw s
5
D e M aritiem e M arkt
7
M aan d M aritiem
15
D e Elektronische K aart en andere O ntw ikkelingen binnen de
D ienst d er H yd ro grafie
Na 125 jaar producent geweest te zijn van papieren kaarten, is er een belangrijk product bij­
gekomen: elektronische kaartdata.
E lektrische aandrijfsystem en
Door middel van elektrotechnische sys­
20
temen en -energie worden aan boord
van schepen veel aandrijf- en besturings-
S p lie th o ffs S'grachten
In augustus stelde de Amsterdamse Rederij Spliethoff het multipurpose vrachtschip Spaarnegracht in dienst, het zesde uit een serie van tien gelijke schepen.
zaken mogelijk gemaakt. Een overzicht
van de bestaande regelsystemen.
26
C oastal Liner
Op 9 juni van dit jaar is de survey-passagiers catamaran “Coastal Liner” in de haven van Den
Oever gedoopt. Het schip is gebouwd door Machinefabriek Luyt in Den Oever,
30
30
S M M H am burg
De “Shipbuilding, Machinery & Marine Technology” International Trade Fair in Hamburg.
32
E lektrische aandrijfsystem en
37
B edrijfsinform atie van de beurs "R otterdam M aritim e 2 00 0 ”
43
D eelnem ers en plattegrond van de treurs "Rotterdam M aritim e 2000”
De SIMM 2000 - de “Shipbuilding, Machi­
49
M A R S R E P O R T S N o. 86 D ecem ber 1999 and No. 87 Ja n u a r y 2000
nery & Marine Technology’’ International
Trade Fair in Hamburg - is weer gehou­
52
L lo yd ’s Register o f Sh ipping W orld Shipbuilding Statistics, juni 2000
54
D eense E R P -softw are voor de N ederlandse m aritiem e sector
60
Literatuuropgave
62
Avro W arrior W D -28
S M M H am burg
den van 26 tot en met 30 september
2000
.
Dit jaar was Nederland voor het eerst
met het een gezamenlijke presentatie
aanwezig.
De hektrawler Avro Warrior WD-28 werd op 17 april door Machinefabriek Hoekman op Urk
67
opgeleverd aan de Ierse rederij AvroFleette Wexford.
67
L in gedijk
70
Aaltje P ostm a L-757
Barkmeijer Stroobos heeft op 16 september de hektrawler Aaltje Postma L-757, bouwnummer 293, overgedragen aan de heren T. Bolt en B. Sanders te Thyboran in Denemarken.
77
Verenigingsnieuws H olland M arine Equipm ent
Lingedijk
80
Productinform atie
Tille Shipyards in Kootstertille heeft op 7
oktober het vrachtschip Lingedijk, bouw-
84
L ijst van adverteerders
Scheepvaartonderneming m.s. Lingedijk
85
Verenigingsnieuws
(Navigia Shipping) in Groningen. Het is
het eerste schip van een serie van vier
85
A genda
87
M aritim e Search
nummer 334, opgeleverd aan de C.V.
van een nieuw type, de Tille Trader
3300. In opdracht zijn de Hunzedijk,
eveneens voor Navigia, en twee sche­
pen voor JR Shipping in Harlingen.
NOVEMBER 2000 -
s c h ip
tn
w erf
ZEE
Op de voorpagina: De Rotterdamse haven (Foto: Fying Focus).
1
N
ieu ws
V o o r lic h tin g o v e r
o p le id in g e n d u id e lijk e r
Vanaf 8 september 2000 is op het web
resseerd is. "Om de websitebezoeker
New rules for redun­
dant propulsion and
steering systems
de site ‘www.spetterendeopleidingen.nl'
extra te stimuleren, is aan het bezoek
te zien. Stichting Nederland Maritiem
van de website een prijsvraag gekop­
Land beoogt met deze site een duidelijke
peld. Als men dne websites van scholen
Safe and reliable ship operation is assigned the highest priority by the IMO (International
voorlichting over maritieme opleidingen
met maritieme opleidingen kan noemen,
Maritime Organization) and accordingly also by the classification societies, With the pu­
aan scholieren van het voortgezet onder­
waar het logo 'spetterendeopleidingen'
blication of own rules, the international classification society Germanischer Uoyd (GL)
wijs te geven. Het gaat in totaal om zo’n
staat afgebeeld, maakt men kans op een
has responded to this objective and also to the increasing requests from shipowners
140 verschillende maritieme of maritiem
leuke prijs. Voor de website maakt de
and yards for concepts on redundant propulsion systems.
gerelateerde opleidingen die door 60
Stichting veel reclame onder andere met
The new regulations on redundant propulsion and steering systems (Main Group I - Ship
scholen of universiteiten in 40 plaatsen in
advertenties in jongerenbladen en met
Technology, Part 1 - Seagoing Ships, Chapter 14 - Redundant Propulsion and Steering
Nederland gegeven worden. Een d-base
banners op jongeren websites.
Systems) were based on the ‘single-fault’ concept, i.e. in the event of failure of a propul­
programma maakt de informatie makke­
Voor verdere informatie:
sion or steering plant, or part thereof, all safety objectives - such as the manoeuvrability
lijk toegankelijk.
Drs.ir. H.P.L.M. Janssens
of the ship under difficult weather conditions, and the upholding of a minimum speed -
Drs. ir. Henk Janssens, directeur van
Directeur Stichting Nederland Maritiem
must always be maintained.
Stichting Nederland Maritiem Land: “In
Land
Redundant propulsion and steering systems must be available at all times, and it must
feite helpen wij de leerlingen een voorse­
Tel: 010.2052720.
be possible to activate them on request. Rapid reinstatement of propulsion and steera­
lectie te maken. De doelstelling is de
bility of the ship is essential, not only in pilotage waters; furthermore, the timeconsu­
leerlingen verder te leiden naar de websi­
ming starting of cold systems or prolonged switchover procedures do not fulfil the aim
tes van de scholen of universiteiten die
opleidingen geven waarin hij of zij geïnte­
of redundancy.
Spetterende opleidingen.
The regulations contain fundamental rules for various plant configurations and system
components, whereby auxiliary systems such as fuel, lubricating-oil, coolingwater and
control-air installations must be provided separately for each propulsion plant as a mat­
ter of principle.
Through application of the new rules, it will be possible to increase the reliability of pro­
pulsion and steering systems and hence the availability of propulsion and steerability
for the entire ship. Compliance with the regulations is expressed by the class notation
RP1, RP2 or RP3 which is appended to the character of class for the machinery instal­
lation, whereby with the highest degree of redundancy, RP3, both propulsion and stee­
rability of the ship are maintained even for water ingress and fire in a machinery space.
The regulations can be obtained for the nominal fee of EUR 20,- from Germanischer
Lloyd Head Office, Department Rules and Forms, Vorsetzen 32/35, 20459 Hamburg,
Germany, fax:+49.4036149-166, email: [email protected] or from one of the
worldwide branches of the Society.
H o ger stapelen op D e lta Term inal
Op de Delta Terminal van ECT is onlangs de eerste automatische stapelkraan (ASC) af­
geleverd waarmee de containers 4-hoog kunnen worden gestapeld in de 'stack', de
ruimte waar de containers na lossing tijdelijk worden opgeslagen in afwachting van ver­
der transport. De ASC’s worden geleverd door de Rotterdamse kranenbouwer Nelcon.
Deze nieuwe ASC’s worden geplaatst op de DDW, het zuidwestelijk gedeelte van het
Delta schiereiland op de Maasvlakte. Met deze kranen mikt ECT op een ruimteproductiviteit van 38.000 TEU per hectare per jaar; elders op de Delta Terminal varieert dat nu
van 21.000 tot 29.000 TEU per hectare per jaar. Als de bouw van de DDW is voltooid,
zullen er 50 4-hoog ASC’s bij de ECT Delta Terminal in gebruik zijn.
De toepassing van deze nieuwe technologie was overigens reeds ingecalculeerd bij de
prognoses met betrekking tot het moment waarop Maasvlakte 2 nodig is om de groei
van het containervolume te kunnen accommoderen.
4-h o g e autom atische stapelkraan bij ECT.
2
SCHIP en WERF * ZEE - NOVEMBER 2000
M A N B& W D iesel
Acquires Alstom Engines
MAN B&W Diesel AG. Augsburg, Germany has acquired Alstom's diesel engine busi­
ness. The company will be renamed MAN B&W Diesel Ltd., with headquarters in Stock­
NMEA releases updated
versions of NMEA 0183
standard
port, Cheshire, that will oversee all the the United Kingdom and overseas operations of
Alstom engine companies. The United Kingdom manufacturer builds diesel engines un­
The National Marine Electronics Association (NMEA) recently released two new
der the Mirrlees Blackstone Ruston and Paxman brand names and will continue to
versions of the international NMEA 0183 interface standard.
strongly promote these products lines. The existing engine programs will complement
NMEA 0183 Version 3.0 was released July 1, 2000, incorporating new data
an extensive range of engines in the powers bracket between 500 and and 640 kW,
sentences and other enhancements to accommodate new types of manne
which are designed and produced by the MAN B&W Diesel Group at other European lo­
electronic systems. At the same time, the association published the NMEA
cations. Mirrlees Blackstone 500 to 600 rev/min. medium-speed engines find applica­
0183 HS standard, which has been adapted specifically for the latest genera­
tions in baseload power generation markets up to 15 MW per unit. Ruston is a leading
tion of marine electronic products having requirements for moving more data
brand for large high-speed ferries. Its 750 to 1000 rev/min. medium-speed engines up
and at higher speeds.
to 9 MW are widely used in power generation marine propulsion and rail traction appli­
“The catalyst for many of the changes in Version 3.0 has been the introduction
cations. Paxman high-speed engines are weltknown in applications demanding high po­
of universal automatic identification system (AIS) transponders, which will be
wer density engines up to 4 MW, including power generation and high-speed marine
mandated for certain types of vessels under the Safety at Life at Sea (SOLAS)
and mail traction. The company also manufactures diesel engine governors and control
regulations of the International Maritime Organization (IMO)," observed Larry
systems through its Regulateurs Europa subsidiary.
Anderson, chairman of the NMEA Standards Committee.
(Diesel & Gasturbine Worldwide, July-August 2000)
Anderson noted that the NMEA 0183 standard will be unaffected by the plan­
ned release of a totally new standard, NMEA 2000, early next year.
Ruston Announces New
Top-of-the-Range RK280
A new, more powerful version of the
with market needs and competition from
RK270 engine has been annqunced by
other engine and gas turbine builders an
Alstom Engines Ruston Division. De-
ming at the booming fast ferry market,
signated RK280 and largely aimed at the
Ruston has established itself strongly in
marine market, the new unit has been
this sector, particularly with the 20 cylin-
developed to cater for the demand for
der version. At the top end of the range,
faster heavier payload ferries and milita-
the 2Qcylinder RK 280 will now develop
Founded in 1957, the NMEA is an internationally recognized trade association
of manufacturers, dealers, distributors, sales representatives and other profes­
sionals in the marine electronics field.
Het Transas EC D 1S 2-400
SY ST E E M
Het gebruik van elektronische kaarten aan boord van verschillende typen schepen
ry vessels. The bore has been increased
9000 kW at 1000 rev/min compared
neemt toe, met name in de zeescheepvaart, mede doordat de technologische ontwik­
from 270 to 280 mm diameter and stro-
with the RK270's 7080 kW. (Diesel &
kelingen op het gebied van de elektronische kaart en ECDIS (Electronic Chart and Dis­
ke from 305 to 330 mm.
Gas Turbine
play Information System) in een hoog tempo plaatsvinden.
The development of this unit was inevita-
2000).
Worldwide,
JulyAugust
ECDIS 2400 van Transas is volgens de Nederlandse distributeur, “Radio Holland Mari­
ble, according to Ruston both to cope
ne” , het eerste systeem dat goedgekeurd werd door het Duitse BSH en de Nederland­
M E T S 2000: record aan tal
exposan ten op m eer vierkan te m eters
de fabricage op het gebied van ECDIS-systemen voor de zeescheepvaart. Tijdens een
se SI voor de zeescheepvaart. Transas is een van de pioniers in de ontwikkeling van en
‘live1demo op het koninklijk jacht “Piet Hein” konden belangstellenden op 7 september
jl. kennis maken met de mogelijkheden, details en toepassingen van het systeem ge­
koppeld aan GPS. Het systeem is geschikt voor zowel S-57, ARCS, NDI/BSB en TX-97
(van Transas Marine) ‘chart databases’ en kan tegen meerprijs geïntegreerd worden
met het radarbeeld. De in totaal 5300, op een enkele Cckom, beschikbare 'vectorised'
TX-97-kaarten kunnen op kwartaal basis bijgewerkt worden via een floppy en eventueel
Van 14 tot en met 16 november 2000 biedt de Marine Equipment Trade Show (METS)
rechtstreeks via Internet. Routeplanning bleek heel simpel. Via de GPS wordt de
in Amsterdam RAI een compleet overzicht van producten, diensten en laatste ontwikke­
scheepspositie in de kaart geplot en koppeling met de stuurautomaat is mogelijk. An­
lingen in de internationale watersportindustrie. METS richt zich op accessoires, appara­
dere mogelijkheden zijn onder andere het uitvoeren van trial manoeuvres', het waar­
tuur, motoren, materialen en diensten voor de pleziervaart en kleine beroepsvaart. De
schuwen voor gevaren voor de navigatie, het plannen van zoek- en reddingsacties, het
toonaangevende mondiale positie van de beurs blijkt uit het grote internationale aanbod
bijhouden van een elektronisch logboek (met terugspeelmogelijkheid) en het weerge­
van exposanten. De bezoekers zijn afkomstig van jachtbouwers, -ontwerpers, repara-
ven van “Automatic Information System" informatie ontvangen via een VHF-transmitter
tiewerven, distributeurs, groothandels, dealers, fabrikanten en jachthavens, en komen
volgens de nieuwste editie van SOLAS, hoofdstuk 5. Ook bevat het systeem meteorolo­
uit maar liefst 76 landen. Dit jaar vindt de bezoeker ruim 850 exposanten op 30.000
gische en getijgegevens.
m2 beursvloer. Hiermee is de beurs qua exposantenaantal en vloeroppervlak groter
Na aanschaf van de duale uitvoering van het systeem, voor plm, ƒ 80.000, kunnen de
dan ooit. Tijdens de vakbeurs worden diverse congressen en seminars georganiseerd
papieren zeekaarten, lichtenlijsten en getijtafels van boord. (Afhankelijk van toestem­
die ingaan op actuele thema's uit de watersportindustrie. De prestigieuze Design
ming van de Scheepvaart Inspectie.)
Award METS (DAME) zal dit jaar voor de tiende keer uitgereikt worden, waarbij een des­
Voor toekomstige gebruikers is een (in de praktijk gebleken benodigde) driedaagse In­
kundige jury nieuwe producten op diverse criteria beoordeelt. Een fototentoonstelling
troductiecursus mogelijk bij RHM.
wordt ingericht met de winnende producten van de DAME prijsvraag van de afgelopen
L. Diepenhorst (Hogeschool Zeeland).
10 jaar.
NOVEMBER 2000 - SCHIP «
w erf
* ZEE
3
M a ritie m e M a r k t
door
M e n so d e J o n g
H et kw artje van K ok
e Amerikaanse economie draait
D
al jaren uitstekend maar toch
blijft de toename van loonkosten
en inflatie matig. De arbeids­
markt is er flexibel, waardoor
mensen sneller overstappen
naar ander werk in een andere omgeving; de
productiviteit groeit er onstuimig wat weer sa­
menhangt met het niveau van de investeringen.
Daarentegen nemen in de EU, reeds na een kor­
te periode van hogere economisch groei, de
spanningen snel toe. In Nederland, waar de
groei reeds vier jaar boven de 3% ligt, is dat ook
het geval, De arbeidsmarkt is uiterst krap, on­
danks het nog hoge aantal werklozen en ge­
deeltelijk arbeidsongeschikten, waardoor de lo­
nen snel omhoog gaan. Dat wordt mede in de
hand gewerkt door de toenemende inflatie en
onvoldoende producMeitsstijging. De inflatie
wordt aangewakkerd door de hoge olieprijs en
de zwakke Euro.
C on ju n ctu u r d rijft o liep rijs op
Na de oliecrises van 1973 en 1980 volgden
ernstige recessies. Nu zou de hoge olieprijs,
ruimschoots verdrievoudigd sinds begin 1999,
geen recessie maar hooguit een 'dip' veroorza­
ken omdat het Westerse bedrijfsleven veel min­
der afhankelijk is geworden van olie. Bovendien
zouden regeringen geleerd hebben van de ge­
maakte fouten in 1973 en 1980. Zo kan de la­
dnjven met een gerust hart vaste contracten
aan de OPEC-landen. Van Zalm had je zo'n on­
ge Euro de export bevorderen, waardoor de
aangaan voor een jaar of langer. Dat gaf meer
zinnige opmerking niet verwacht. OPEC zegt al
economie blijft groeien; het ongunstige effect
bedrijfszekerheid wat het weer mogelijk maakte
jaren dat juist de Westerse landen schuldig zijn
van de hoge olieprijs wordt daarmee geneutrali­
sneller tot investeringsbeslissingen te komen.
seerd. Bovendien zou de meer gematigde op­
Zalm en zijn Europese collega's hebben dit sce­
aan de hoge energiepnjzen en daar gemakkelijk
wat aan kunnen doen door hun belastingen te
stelling van OPEC bewerkstelligen dat de prijs
nario verstoord en leggen bovendien de lasten
verlagen. Een deel van de prijsstijging is boven­
zich stabiliseert rond de dertig dollar per vat.
dien een gevolg van onvoldoende raffinageca-
Men onderschat dan het effect van zowel inflatie
van het falend beleid eenzijdig op de transport­
sector, de grootste verbruiker van oliepro­
als inflatieverwachting. Dure olie betekent im­
ducten.
slotte benaderen de OPEC-landen, met Saoedi
mers dat ook andere energie na verloop van tijd
De Europese Centrale Bank (ECB) doet nauwe­
Arabië als uitzondering, reeds hun effectieve
duurder wordt door de nog steeds bestaande
lijks enige moeite de koers van de Euro te stabi­
koppeling aan de olieprijs. Bovendien overschat
liseren; regenngen doen zo goed als niets te­
productiecapaciteit, terwijl met een weer groei­
ende economie in het VerreOosten de vraag
men de macht van OPEC; niet het kartel maar
gen de groeiende inflatie. Het ‘kwartje van Kok’
paciteit, met name in de Verenigde Staten. Ten­
de toenemende wereldvraag naar olie veroor­
mag met verdwijnen, want we krijgen volgend
juist verder zal toenemen.
Het niet willen stimuleren van de vraag tijdens
zaakt de pnjsstijging. De acties van OPEC heb­
jaar al een belastingverlaging. Nu merkt de par­
een hoogconjunctuur kan de enige reden zijn
ben het proces van stijgende prijzen alleen wat
ticulier daar pas wat van in de loop van 2001,
het kwartje van Kok te handhaven, al drukt die
versneld.
terwijl de olieprijs reeds enkele maanden stijgt
beslissing eenzijdig op het transport. Een rente­
en op 1 januari verder omhoog zal gaan door
verhoging van meer dan een 0,25% is natuurlijk
Z alm in de fout
hogere accijnzen en BTW. Bednjven hebben
een beter middel om een te snel groeiende eco­
In de EU gaat vooral het transport gebukt onder
alleen het vooruitzicht van hogere kosten en
nomie op het rechte spoor te krijgen. Ovengens
de hoge benzine- en diesetprijzen. Minister Zalm
lonen.
risico is. Hij vergeet dat regenngen jarenlang
De meeste EUministers, inclusief Zalm, menen
is het nog maar de vraag of zo iets nodig is.
Steeds hebben regeringen de inflatoire gevol
gen van grote prijsverhogingen onderschat,
een beleid hebben gevoerd van beperkte inflatie
ook dat een verlaging van de belasting op benzi­
waardoor maatregelen ter stimulering van de
en stabiele wisselkoersen. Daardoor konden be-
ne en diesel een Verkeerd’ signaal zal geven
economie juist te laat kwamen. Het voorzichtige
roept dan dat dit nu eenmaal het ondememers-
SC HIP en WERF ie ZEE - NOVEMBER 2000
rentebeleid van de ECB kan dus terecht zijn,
omdat, door het achterwege blijven van inflatiebestrijding, de kans op een recessie juist toe­
neemt.
Het is immers niet alleen de transportsector die
met problemen te kampen heeft. Bij de meeste
bedrijven neemt de arbeidsquote in de toege­
voegde waarde toe, waardoor de winsten on­
der druk komen. De bereidheid tot investeren
zal dus afnemen wat weer een lagere productiviteitsstijging tot gevolg heeft. Het recept om
een recessie op te wekken! De effectenbeurzen
lijken daar al op te rekenen. Dus weg met Kok's
kwartje, maar wel tijdelijke beperking van over­
heidsuitgaven die de vraag stimuleren.
groei van 2,9% zou staan. In 2001 wordt even­
wel een vloottoename van 4% verwacht, zodat
we productie. Het kan op wat langere termijn
een opleving voor de zwarefadingvaart opleve­
de tonnagebalans dan weer kan verslechteren.
ren. Kennelijk ziet ook de dieindustrie de stij­
Sch eep v aart heeft tij mee
Terwijl er vroeger een zekere correlatie was tus­
Uiteraard heeft ook de scheepvaart last van de
sen de vrachten voor tankers en bulkers, be­
gende prijzen meer als een gevolg van structu­
rele ontwikkelingen op de wereldmarkt dan van
hoge bunkerkosten, maar de oplopende vrach­
staat die niet langer door het verdwijnen van de
OPEC-acties.
ten verzachten het effect. De olietankers doen
combinatieschepen.
Alleen voor de cruisevaart zijn de vooruitzichten
het uitstekend met vrachten die de reders in bij­
De koelvaart blijft een uitzondering, maar het
iets minder. Er wordt wel winst gemaakt, maar
na dertig jaar niet gezien hebben. De gas- en
ergste leed zou geleden zijn, omdat de vrach­
het wordt moeilijker aan voldoende passagiers
chemicaliënvaart begint eveneens de vruchten
ten voor containervervoer van koel- en vries-
te komen. Niet alleen als gevolg van mogelijke
te plukken van een verbeterende markt. Voor
lading omhoog zouden gaan, hoewel Maersk-
de tankers tot 8000 m3 is de opleving (nog)
Sealand zei daar nog niet veel van gemerkt te
angst voor moeilijker tijden bij potentiële passa­
giers, maar ook door de geweldige expansie
minder uitgesproken, wat volgens sommigen
hebben in de eerste helft van dit jaar. De con-
van de cruisevloot.
deels een gevolg is van de grote versnippering
tainerreders kunnen eindelijk weer winst maken,
bij het aanbod. Bij de grote gas- en chemicaliën-
MOL zelfs voor het eerst sinds twintig jaar.
O o k scheepsbouw in de lift
tankers zijn er daarentegen enkele grote aanbie­
Volgens Drewry schraapten de reders op de
Met een florerende scheepvaart neemt de be­
ders van tonnage, o.a. door het formeren van
Pacific in 1999 11,7 miljard dollar aan vracht
langstelling voor nieuwe orders toe. De Japanse
pools. Zo'n pool kan gemakkelijker besluiten
bij elkaar op de oostwaartse routes naar de VS
werven profiteren daar reeds van, omdat de
een schip tijdelijk stl te leggen om het vrachten-
tegenover 8,4 miljard in 1998 en minder dan
peil te handhaven.
7 miljard in zowel 1997 als 1996. De ongeba-
Koreanen langzamerhand geen vroege lever­
tijden kunnen aanbieden. Zo zal het mij niet ver­
Bij de droge bulk liggen de vrachten op een al­
lanceerdheid was weliswaar groot met 79% van
bazen indien Van der Giessende Noord de re­
de totale vracht verdiend oostwaarts, maar de
reders konden daarmee toch goed leven. P&O
cente order voor een grote Franse veerboot
vooral te danken heeft aan de mogelijkheid het
contract is het effect van de vrachtverbetering
Nedlloyd profiteerde er nauwelijks van, omdat
deze rederij maar een beperkt belang heeft in
ren. Van de 40,4 mln cfwt, besteld in de eerste
wel minder, maar als het een tjdcharter betreft,
de trans-Pacificvaart. Op de chartermarkt voor
acht maanden van 2000, kwam toch nog 22,5
zijn de bunkers tenminste voor rekening van de
containerschepen gingen de huren verder om­
mln terecht in Korea en slechts 10,7 mln in
charterer. Het gunstige vrachtniveau kan nog
hoog na een dip in het voorjaar.
Japan. China boekte 2,6 mln dwt aan orders en
even blijven, want Fearnleys verwacht dit jaar
De offshore doet het na enkele onbevredigende
Polen 1,6 mln.
een toename in de tonmijlervproductie voor de
jaren deze zomer beter nu de oliebedrijven be­
bulkvloot met 3,9% waartegenover een vloot-
reid zijn meer te investeren in exploratie en nieu­
Uit macroeconomische overwegingen lijkt het
derhalve weinig zinvol voor de EU juist nu de
leszins redelijk niveau, met name voor de grote­
re schepen die eveneens vaak in poolverband
varen. Voor reders met veel schepen onder
schip reeds voorjaar 2002 te kunnen opleve­
vraag naar nieuwbouw extra te stimuleren door
DE MC
ICAU
OPWEC MAAR DE óic&p
1VJ0G OüEC EEN
2bof\EE
oude tankers vervroegd te laten afvloeien.
Maar, zodra het milieu in het geding is, gaat de
ratio verloren. Volgens de International Tanker
Owners Pollution Federation betroffen vier van
de vijf catastrofale tankerrampen (waarbij het
schip doormidden brak) sinds 1992 schepen
van 24 jaar of ouder en kleiner dan 20.000 gt.
Alle vijf schepen vervoerden zware stookolie,
een laagwaardig product dat men graag goed­
koop met oude schepen vervoert. Het zou der­
halve wel eens verstandig kunnen zijn aan het
vervoer van zware stookolie -een naar goedje
als het in zee komt- zwaardere eisen te stellen.
Niet leuk voor de oliebedrijven, wel voor het
milieu. Bovendien zijn nieuwe regels voor deze
lading sneller in te voeren dan de voorgestelde
vervanging van een groot deel van de tankervtoot.
NOVEMBER 2000 - SCHIP «
w erf
A- z e e
RDM
SUBMARINES
N evesbu is een m o d e m ingenieursbureau, d a t o n d er a n d e re actief is op ship design a n d engineering, m a rin e engineering, offsho­
re en consultancy. O nze engineeringscapaciteiten w o rd e n a a n g e w e n d v o o r speciale p ro d u kte n , zoals luxe m e g a jachten, m ulti­
functionele o n d erzo e ks vaa rtu ig e n , offshore installaties, o nderzeeboten en an d e re M a rin e schepen (w w w .n e v e s b u .n l). N evesbu
telt 7 0 m e d e w e rk e rs d ie o p e reren in m ultidisciplinaire projectteam s. W ij passen vo o rtdurend n ie u w e en m o d ern e technieken toe
in o n ze engineeringsactiviteiten. N evesbu is een ond erdeel van RD M Technology Holding en is, in n a u w e s a m e n w e rk in g m et RDMSubm arines, actief bezig m et de engineering van o nderzeeboten van de
M oray-C lass. W eg en s a a n zie n lijk e to e n a m e van de bezetting v a n onze o rd erp o rtefeuille vo o r een periode v a n m eerderere jaren,
zijn w ij vo o rtd uren d op zo ek n a a r uitbreiding van o n ze capaciteit. O p k o rte term ijn zo eke n w ij k a n d id a te n v o o r d e v o lgend e func­
ties:
P ip in g /M e c h a n ic a l Constructeurs
E&l Engineers
- Ontwerpen, construeren en uittekenen van werktuigbouw­
kundige installaties, constructies en pijpleidingsystemen
voor offshore installaties, marine en civiele schepen en
process modules
- Ontwerpen en uittekenen van technische ruimtes, zoals
machinekamers, pompkamers, stuurmachinekamers, etc
-Tekenen van isometric's en opzetten van pijpspecificaties
- Functie eisen: HTS/MTSW erktuigbouwkunde of Scheepswerktuigbouw, dan wel kandidaten met vele jaren werk­
ervaring binnen het marktgebied
- Specificeren van benodigde Control en Monitoring functies
en systemen voor offshore installaties, marine en civiele
schepen en process modules
-Vervaardigen van instrumentatie documenten en opstellen
van technische specificaties voor bedienings- en bewakingsmiddelen
-Opstellen van commissioning procedures en instructies
- Functie eisen: HTSEIektrotecnniek of W erktuigbouwkunde
M echan ical (Project) Engineers
Design Engineers Structural
-O ntw erpen en doorrekenen van werktuigbouwkundige
constructies en pijpleidingsystemen voor offshore installaties,
marine en civiele schepen en process modules
- Opstellen van technische specificaties van installaties en
componenten
-Leiden van technische besprekingen en aansturen en coördi­
neren van de engineering en de constructieve tekenwerk­
zaamheden
- Contacten onderhouden met subcontractors en leveranciers
- Functie eisen: TU/HTS-Werktuigbouwkunde of Scheepswerktuigbouw
- Design van speciale constructies aan boord van schepen
- Analyses maken met Eindige Elementen berekeningen
- Functie eisen: HTS-Scheepsbouwkunde, bij voorkeur
aangevuld met de software pakketten FEMAP en ANSYS
Tevens zoeken w ij door pensionering van de huidige functio­
narissen kandidaten voor de functie van:
Lead Engineers System s (E /l o f W tb )
M d w . A d m in is tra tie en Pers. za k e n
- Maken van basisontwerpen voor elektrische en instru­
mentatie systemen, dan wel piping systemen
- Uitvoeren van berekeningen, begroten en delegeren naar de
voor het project toegewezen medewerkers
- Controleren van de uitgevoerde werkzaamheden
- Contacten onderhouden met leveranciers en klant
- Functie eisen: HTSEIektrotechniek (m&r) of (Scheeps) W erk­
tuigbouwkunde met brede kennis op het gebied van systeem
ontwerp
- Combinatiefunctie i.s.m. RDM-Submarines voor het invoeren
van debiteuren/crediteuren, kas-bank-giro, grootboek en uren
- Kasbeheer, ziekrmeldingregistratie, invoer personeelsfile
- Bijhouden arbeidsvoorwaarden en beheer facilitaire zaken
- Intermediair tussen Nevesbu en RDM-Submarines
- Functie eisen: Voltooide opleiding HEAO of relevante oplei­
ding op HBO niveau
Bent u (m /v ) geïnteresseerd in één v a n d eze functies, stuur d an u w schriftelijke sollicitatie m et c.v. i
Interocean Personnel Services b.v.
T.a.v. de heer A J. van Tooren, Schipholweg 70, 23 16 XD Leiden Tele­
foon (071) 522 55 15 Telefax (071) 5 2 2 5 5 16
Website: www.ipspersonnel.nl E-mail: [email protected]
W E R V IN G SELECTIE
EN ADVIES
Opdrachten
a r it te m
m aa n
F S W krijgt opdracht voor
twee tankers
G N boekt gro te ferry voor F ran k rijk
Frisian Shipyard Welgelegen m Harlingen
Van der Giessen de Noord heeft van de
met eigen toiletvoorzieningen. Verder
proeftochtsnelheid 21,2 kn.
Franse Brittany Ferries opdracht gekre­
zijn er 480 zitplaatsen in ‘reclining seat
Via PTO’s op de tandwielkasten worden
heeft van de Britse rederij PntcharcLGor-
gen voor een roro/passagiersveerboot,
areas’, ruim 700 plaatsen in drie restau­
asgeneratoren van ieder 2200 kW aan­
don Shipping opdracht gekregen voor
die de grootste wordt op de routes over
rants en ruim 500 in twee bars. Verder
gedreven. Verder zijn er drie hulpsets
twee 9990 tdw tankschepen. Nadere
het Kanaal. De nieuwe ferry is bestemd
zijn er voor de passagiers nog enkele sa­
van ieder 1520 kWe en een noodset van
gegevens van de schepen zijn nog niet
voor de route Caen - Portsmouth.
lons, twee bioscopen en een winkelge­
600 kW.
vrijgegeven. Zij krijgen de bouwnummers
bied, alsmede voor tieners een internet
In het voorschip worden twee dwars-
519 en 520 en moeten in mei resp. ok­
Lengte o.a.
173,40 m.
café en een disco club.
schroeven met verstelbare bladen geïn­
tober volgend jaar worden opgeleverd.
Lengte l.l.
162,50 m.
Voor het vrachtvervoer zijn drie dekken
stalleerd van elk 1500 kW.
De afmetingen worden:
Twee M oray on derzee­
boten v o o r E gy p te
28,50 m.
gereserveerd: tanktop, dek 3 en dek 5,
Verder wordt het schip van vinstabilisato-
Holte dek 3
9,00 m.
met een totale opstellengte van 2250 m.
ren voorzien.
Holte dek 5
14,90 m.
Op een hijsbaar tussendek (dek 6) is nog
De bemanning van 170 personen wordt
De Arabische Republiek Egypte heeft met
6,20 m.
eens 1180 m opstellengte voor perso­
in 94 hutten (met eigen toilet units) on­
een Letter of Intent haar voornemen uitge
6300 t.
nenauto's beschikbaar. Het roro sys­
dergebracht en beschikt over dne mess-
sproken om twee onderzeeboten van de
Diepgang max.
6,50 m.
teem is gebaseerd op het doorrij princi­
rooms.
Moray klasse aan te schaften.
Draagvermogen
7500 t.
pe, met boeg- en hekdeuren.
Het schip, bouwnummer 985, wordt ge
De boten zullen worden geleverd door Lit­
Vier MaK dieselmotoren, type 6M43, van
bouwd onder klasse van Bureau Veritas.
ton IngaUs Shipbuilding (USA) als hoofdaan­
ieder 5400 kW bij 500 tpm, zorgen voor
De oplevering moet in het voorjaar van
nemer van een consortium waarvan ver­
der Lockheed Martin Undersea Systems
(USA) en RDM Submannes (NL) als belang­
Breedte
Ontwerpdiepgang
Draagvermogen
Gross tonnage
34.800
Het schip zal plaats bieden aan 2120
passagiers. Gezien de korte duur van de
de voortstuwing. Zij drijven twee aan
2002 plaatsvinden, voor het begin van
oversteek zijn slechts voor 794 passa­
twee via gemeenschappelijke tandwiel­
het toeristenseizoen.
giers hutten beschikbaar: 51 tweeper­
kasten de beide verstelbare vierblad-
soons en 173 vierpersoons hutten, alle
schroeven aan. Met deze installatie is de
rijkste onderaannemers deel uitmaken.
De Moray is een modem Nederlands ont­
werp, voortgekomen uit een samenwer­
king
tussen
de
Koninklijke
Marine,
scheepsontwerper NEVESBU en RDM
Submarines.
De beide onderzeeboten zullen worden
voorzien van het SUBICS-900 Combat
System van Lockheed Martin Undersea
Systems.
De boten zullen in de Verenigde Staten
worden gebouwd bij Litton Ingalls Shipbuil­
Zijaanzicht van de ro-ro veerboot voor Brittany Ferries.
ding, op basis van ontwerptekeningen en
technische gegevens van NEVESBU en
... en een k abelreparatiesch ip voor G lobal M arine
RDM Submarines. Voor dit zogenaamde
Verder ontving Van der Giessen-de
draad van een ploeg.
Het schip wordt uitgerust met een
Technical Data Package zal volgens de ge­
Noord van Global Marine opdracht voor
Voor het behandelen van de kabel wor­
DP/DT systeem en met een passieve
bruikelijke procedure een export vergun­
een kabelschip voor het onderhoud en
den twee lieren (‘drum engines') met een
stabilisatietank. Het krijgt een ruime bun-
ning worden aangevraagd.
repareren van kabels in waterdiepten tot
diameter van 4 m geïnstalleerd, alsmede
kercapaciteit, zodat het maximum bereik
Met ruim 70 jaar expertise in het bouwen
5000 m. Het schip krijgt voorzieningen
twee ‘Draw Off/Hold Back engines’ met
circa 13.500 zeemijl is.
van onderzeeboten zal RDM Submarines
voor het werken met ROVs en boeien.
vier wielparen en twee kabeltranspor-
De bemanning telt 45 personen, in 37
b.v, de bouw bij Litton Ingalls Shipbuilding
De afmetingen worden:
teurs met twee wielparen. Verder wordt
hutten.
begeleiden.
het schip met diverse kranen uitgerust
Het schip, bouwnummer 986, wordt ge­
Naar verwachting zullen de contractonder­
Lengte o.a.
102,13 m.
Lengte l.l.
85,90 m.
en met twee 1 0 1 tugger winches.
bouwd onder klasse van Lloyd's Register
handelingen in het voorjaar van 2001 kun­
Breedte
18,00 m.
De machine-installatie is dieselelektrisch.
en moet in het najaar van 2001 worden
nen worden afgerond. Aansluitend zal met
Holte dek 3
8,30 m.
Drie generatorsets van ieder 2690 kWe
opgeleverd.
de daadwerkelijke bouw zo'n vijf jaar zijn
Holte dek 4
11,80 m.
leveren 6600 V, 60 Hz. Zij voeden de
5,75 m.
elektromotoren die de beide roerpropeL
Draagvermogen
3250 t.
Iers in het achterschip en de drie dwars-
Diepgang max.
6,00 hn.
schroeven in het voorschip aandrijven.
Draagvermogen
3600 t.
De vermogens zijn 2 x 2200 kW voor de
Ontwerpdiepgang
Dienstsnelheid
14,4 kn..
roerpropellers en 3 x 900 kW voor de
Het schip krijgt twee kabeltanks van 12
dwarsschroeven. De roerpropellers heb­
m diameter en twee reservetanks van 6
ben een vaste spoed en zijn voorzien van
m diameter, met een totale capaciteit
straalbuizen; de dwarsschroeven heb­
van 1070 m3. Op het achterschip komen
ben verstelbare bladen.
twee kabelschijven met een diameter
Verder wordt een hulpset van 910 kWe
van 3,0 m en een schijf voor de sleep-
geïnstalleerd, 440 V, 60 Hz.
NOVEMBER 2000 - SCHIP en WERF de ZEE
gemoeid.
Zijaanzicht van het kabelschip voor Global M arine.
7
W ijnne
& B aren d s bestelt vier schepen bij N iestern
S an d er
Wijnne & Barends’ Cargadoors- en Agen-
Ruiminhoud
4230m 3.
tuurkantoren in Delfzijl heeft bij Niestern
Grosstonnage
1999
Sander vier multipurpose vrachtschepen
Een dieselmotor van ca. 1249 Kw geeft
van een nieuw type besteld.
een proeftochtsnelheid van 12 kn.
De schepen worden onder klasse van
De afmetingen zijn:
Lengte o.a.
79.98 m.
Lloyd's Register gebouwd, met een nota­
Lengte 1.1.
76,40 m.
tie voor ijsklasse 1B.
Silhouet van d e nieuw e schepen voor W ijnne & B arends'.
12,10 m.
De bouwnummers en de geplande ople-
Holte
6,45 m.
verdatums zijn: bouwnummer 908 in ok­
Diepgang
4,00 m.
tober 2001, 909 in februari, 910 in mei
A rm aw a b e ste lt C o m b ifre ig h te rs bij D am en B ergu m
en 911 in september 2002.
Damen Shipyards Bergum heeft van re­
Breedte mal
Draagvermogen
ca. 2000
t.
derij Armawa in Haren opdracht gekre­
1520 kW bij 1000 tpm, die een vaste
gen voor twee multipurpose vrachtsche­
schroef aandrijft.
pen van het type Combifreighters 3850.
Twee hulpsets leveren 300 resp. 112
De hoofdafmetingen zijn:
kVA, de noodset 60 kVA.
Lengte o.a.
88,60 m.
In het voorschip komt een elektrisch aan­
Lengte l.l.
84,99 m.
gedreven Veth jet van 220 kW.
Breedte mal
12,50 m.
Holte
Diepgang max.
P eters b ou w t v ijf schepen van nieuw type
De hoofdmotor is een MaK 8M20 van
De schepen worden door Lloyd’s Regis­
7,00 m.
ter geklasseerd.
5,40 m.
Van hetzelfde type heeft de werf nog
Draagvermogen
ca. 3850
t.
twee schepen in opdracht, bouwnum­
Gross tonnage
ca. 2400
.
mers 9342 en 9343, voor oplevering te­
Het enkele ruim heeft een inhoud van
gen het eind van dit jaar aan nog niet be­
5250 m3 en wordt met pontonluiken af­
kend gemaakte opdrachtgevers.
Scheepswerf Peters in Kampen gaat
De hoofdmotor is een Caterpillar diesel,
gesloten.
De schepen voor Armawa, bouwnum­
voor verschillende CVs vijf schepen van
type 3512 Df-TA, van 990 kW bij 1600
De containercapaciteit is 113 TEU in het
mers 9344 en 9345, moeten in mei resp.
het nieuwe LCP 90 type bouwen, die
tpm. Via een Reintjes tandwielkast, type
ruim en 80 Teu aan dek.
juli volgend jaar worden opgeleverd.
door Amasus in Delfzijl zullen worden ge­
WAF 663, reductie 5,044:1, drijft de mo­
managed.
tor een Lips schroef aan.
Het zijn binnen/buitenschepen, met de
Er worden twee hulpsets van resp. 197
volgende afmetingen:
en 70 kW en een haven/noodset van 70
Lengte o.a.
79,99 m.
Lengte l.l.
78,80 m.
Verder wordt een Veth boegschroef
Breedte mal
11,40 m.
geïnstalleerd, aangedreven door een
kW geplaatst.
Holte
4,80 m.
175 kW elektromotor.
Diepgang
3,40 m.
De accommodatie wordt ingericht voor
Draagvermogen
1700 t.
vijf personen.
Kruiplijn boven basis
9,25 m.
De schepen worden gebouwd onder
9,5 kn.
klasse van Bureau Veritas, met o.a. nota­
A m els b re id t o rd e rp o rte fe u ille uit
Het enkele, geheel rechthoekige ruim
ties voor zware lading en voor laden en
Scheepswerf Amels in Makkum heeft de
te is 11,30 m en de diepgang 3,50 m.
meet 53,4 x 8,4 x 6,0 m en heeft dus
lossen aan de grond.
laatste tijd vier nieuwe opdrachten in het
Er worden Caterpillar motoren in geïn­
een inhoud van 2691 m3 = ca. 95.000
De schepen krijgen de bouwnummers
orderboek kunnen bijschrijven. Het be­
stalleerd en de oplevering is gepland
cu.ft. De containercapaciteit is 72 TEU,
478 t/m 482. Het eerste schip krijgt de
treft luxe dubbelschroefmotorjachten,
voor juni 2002. In verband met de grote­
48 in het ruim en 24 aan dek.
naam Hansa Paris en moet begin 2001
die alle voor buitenlandse opdrachtge
re diepgang wordt dit schip in Vlissingen
Het ruim wordt afgedekt met Rodenstaal
worden opgeleverd.
vers worden gebouwd.
gebouwd, waar Amels bij De Schelde
Bouwnummer 437 meet 49,99 m over
een dependance opent.
alles, 44,50 m op de waterlijn, de breed­
Bouwnummers 440
te is 9,00 m en de diepgang 3,00 m. Er
52,00
9 9 0 0 to n n er v o o r d e V o lh ard in g G ro e p
worden Cummins motoren in geïnstal­
terlijn, de breedte is 9,00 m en de diep
De Volharding Groep gaat voor buiten-
van dit type werd vermeld in SWZ 8C0,
leerd en de oplevering is gepland voor ju­
gang 3,00 m. Er worden Cummins m e
landse rekening een vierde multipurpose
blz. 8. Het nieuwe schip knjgt bouwnum-
ni 2001.
toren in geïnstalleerd en de oplevenng is
vrachtschip van 9900 tdw bouwen. De
mer 505 en moet medio volgend jaar
Bouwnummer 438 meet 62,00 m over
gepland voor mei 2003.
opdracht voor de eerste drie schepen
worden opgeleverd.
alles, 55,20 m op de waterlijn, de breed-
Snelheid
pontonluiken.
en 441
meten
m over alles, 46,50 m op de w e
I H C b ou w t 5 0 0 0 nv’ h o p p e rz u ig e r v o o r D E M E
D e M ervvede b o ek t w e e r een riv ie rp a ssa g ie rs sch ip
DEME heeft IHC Holland in Kinderdijk op­
op een diepgang van 8,5 m wordt het
Rederij K.D. Triton, onderdeel van de
zijn opgeleverd. Het tweede schip van dt
dracht gegeven voor een hopperzuiger
draagvermogen 1 0 .65 0 1.
Zwitserse Viking River Cruises, heeft bij
sene, de Viking Star. werd kort beschre
van 5000 m3.
Het schip wordt uitgerust met een zuig-
De Merwede opnieuw een passagiers­
ven in SWZ 0 6 0 0 , blz. 11. Het nu bestel
De afmetingen van dit bouwnummer
buis van 700 mm.
schip voor de binnenvaart besteld. Het
de schip, bouwnummers 689, moet ir
1230 worden:
De oplevering moet begin 2002 plaats­
wordt het zesde schip van een serie gelij­
het voorjaar van 2001 worden opgele
L o.a. x B x H = 100,0 x 20,8 x 9,2 m;
vinden.
ke schepen, waarvan er inmiddels drie
verd.
8
S C H IP « W ERF * Z E E - NOVEMBER 2000
R otterdam bestelt vijf schepen bij D am en
Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotter­
den gebracht. De aandrijfmotoren van
dam heeft bij Damen Shipyards Gorin-
de pompen zijn Caterpillar 3406E die­
chem vijf Incident Bestrijdingsvaartuigen
sels van 448 kW bij 2100 tpm.
besteld ter vervanging van vijf al meer
De schepen zullen in volcontinudienst va­
dan veertig jaar oude vaartuigen.
ren met drie bemanningsleden. Tijdens
Het worden vier schepen van het type
incidenten kunnen maximaal acht op­
IBV 2808, bestemd voor het Rotterdam­
stappers worden meegenomen.
se havengebied, en een van het type IBV
3L08. Het laatste schip is tevens ge­
De afmetingen worden:
schikt voor een vaargebied tot 30 mijl uit
Zijaanzicht van de IBV 2 8 0 8 .
IBV 2808
IBV 3108
de kust. De schepen zijn bedoeld en wor­
Lengte o.a.
28,82 m
31,32m.
den uitgerust voor patrouillevaart, ver-
Lengte w.l.
27,63 m
28,79m.
keersbegeleiding te water, het verzor­
Breedte o.a.
8,22 m
8,22m.
gen van een veilige en vlotte doorvaart
Diepgang
2,50 m
2,50m.
en voor incidenten/calamiteitenbestrij­
De schepen krijgen een lichte ijsverster-
Carisbrooke Shipping, een vaste klant
De twee ruimen hebben een totale in-
ding; daaronder worden verstaan eerste
king.
van Damen Shipyards, heeft bij de Groep
houd van circa 24.300 m3.
hulp bij ongelukken, eerstelijns oliebestrij-
Voor de voortstuwing worden twee Ca­
twee multipurpose vrachtschepen van
De containercapaciteit is 486 TEU in de
terpillar dieselmotoren geïnstalleerd, ty­
18.800 tdw besteld. Het ontwerp is ge­
ruimen en 632 TEU op de luiken.
ding en brandbluswerkzaamheden. Voor
D am en S h ip y ard s ontw ikkelt 18.800 ton ners voor de
w erf in Roem enië
het laatste worden twee dieselgedreven
pe 3412E TA, ieder van 485 kW bij
maakt door Damen Shipyards Hooge-
Er komen twee graanschotten, elk met
brandbluspompen geïnstalleerd, capaci­
1800 tpm, die verstelbare schroeven
zand, waar ook de engineering werk­
twee panelen, waarmee ook een partieel
teit 2 x 900 m3/h bij 13 bar, alsmede
aandrijven. De snelheid is 21 km/h.
zaamheden worden verricht. De bouw
tussendek kan worden gemaakt, op
twee monitoren van 450 m3/h voor het
Twee hulpsets, met Caterpillar 3304 NA
zal plaats vinden bij Damen Shipyards
twee hoogtes.
stuurhuis, een van 1800 m3/h achter het
motoren, leveren ieder 62,5 kVA.
Galatz in Roemenië.
De hoofdmotor is een MAN B&W diesel,
stuurhuis en een van 450 m3/h die met
Het eerste schip moet in november
De afmetingen worden:
type ZS46MCC, met een m.c.r. van
een knikarmkraan aan BB tot een hoogte
2001 worden opgeleverd, het laatste in
Lengte o.a.
van 16,7 m boven de waterlijn kan wor­
2002.
Lengte l.l.
circa 149,95 m.
7860 kW bij 129 tpm, en drijft een ver­
142,00 m.
stelbare schroef aan. De proeftochtsnel
Breedte mal
23,70 m.
heid op ontwerpdiepgang, bij 90% m.c.r.
Holte
11,95‘m.
en met 300 kW voor de asgenerator, be­
M aask an t bouw t traw ler N ordstjernen
Ontwerpdiepgang
Maaskant Shipyards in Stellendam heeft
verstelbare vierbladschroef aandrijft,
Draagvermogen in zoetwaterl6.300
van de Noorse onderneming Flekkefjord
De oplevering moet in het tweede kwar­
Diepgang max.
Fiskeri opdracht gekregen voor een twirv
taal van 2001 plaatsvinden.
Draagvermogen
GT
rigtrawler, die de naam Nordstjernen
7,92 m.
draagt 15,3 kn.
t.
De schepen worden gebouwd onder
8,51 m.
klasse van Lloyd's Register, met o.a. een
18.800
t.
notatie voor ijsklasse IA.
circa 13.120
VA-22-F zal krijgen.
Het schip, bouwnummer 563, heeft als
afmetingen:
Lengte o.a.
27,40 m.
Lengte 1.1.
23,95 m.
Breedte mal
9,00 m.
Holte
4,00 m.
Diepgang max
3,20 m.
Het casco wordt in Polen gebouwd.
Als hoofdmotor wordt een Caterpillar die­
sel van 736 kW geïnstalleerd, die een
Kiellegging
Seek er
Voor het eerste van twee douanevaartui-
De hoofdafmetingen zijn:
gen die Damen Shipyards voor het Britse
Lengte o.a.
42,80 m.
gouvernement, HM Customs and Excise,
Lengte w.l.
40,00 m.
bouwt, is op 23 augustus de kiel gelegd
Breedte mal
bij Scheepswerf Made te Moerdijk, die
Holte
als onderaannemer het casco bouwt.
Diepgang achter
Het schip is van het type Stan Patrol
Twee Caterpillar motoren, type 3516 Dl
4207, krijgt de naam Seeker, zal in Go-
TA Elec, met een totaal vermogen van
6,80 m.
3,87 m.
2,52 m.
rinchem worden afgebouwd en moet vol­
4176 kW bij 1880 tpm, drijven via Rein­
gende zomer gereed zijn. Het tweede
hes
schip volgt in het najaar van 2001.
schroeven aan en geven het schip een
tandwielkasten
snelheid van 26 kn.
NOVEMBER 2000 -
s c h ip
™ w e r f * ZEE
de
verstelbare
Zijaanzicht van de Seeker.
9
Tewaterlatingen
D C I D re d g e X V I
Van de werf van IHC Holland te Kinderdijk
Het schip wordt uitgerust met twee zuig-
is op 23 september de 7400 m3 sleep­
buizen van 800 mm, voor een bagger-
hopperzuiger DCI Dredge XVI, bouwnum-
dieptevan25m .
mer 1223, te water gegaan. Het schip
Het totaal geïnstalleerd vermogen is
wordt gebouwd in opdracht van de D re i­
9100 kW. Voor de voortstuwing is 2 x
ging Corporation of India.
3900 kW nodig voor een beladen snel­
De voornaamste gegevens zijn:
heid van 13,1 kn.
DCI D red g e XVI na d e tew aterlating (foto: W. d e Hoog).
Lengte o.a.
122.00 m.
De baggerpompen zijn ondergebracht in
Lengte l.l.
116.00 m.
een voor de machinekamer gelegen
Breedte mal
20,30 m.
pompkamer. Zij nemen 2 x 1150 kW op,
naar het voorschip, zodat het gebruikt
Holte
10,10 m.
dejetpomp 1000 kW.
kan worden voor strandsuppletie of land­
De zuiger wordt gebouwd onder klasse
De specie wordt gelost via 2 x 1 1 kegel-
aanwinning. De baggerpompen nemen
van Lloyd’s register en moet begin vol­
gend jaar worden opgeleverd.
8,50 m.
Diepgang
Draagvermogen
12.120
t,
kleppen in de bodem van de hopper.
dan 2900 kW op.
waarvan in hopper
11.200
t.
Het schip krijgt verder een persleiding
De airconditioned accommodatie biedt
plaats aan 53 personen.
Opleveringen
H ercu les
L y d ia
C h ristin a
Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agen-
Damen Shipyards Gorinchem leverde in
De proeftochtsnelheid was 12,3 kn, de
Damen Shipyards Bergum heeft op 31
augustus de Stan Tug 2207 Hercules,
paaltrek 3 8 1.
augustus het multipurpose vrachtschip
tuurkantoren in Delfzijl heeft op 1 sep­
bouwnummer 6558, op aan Promarsa-
De boot is uitgerust met een 2 0 1 Kraaije-
Lydia, bouwnummer 9338, opgeleverd
tember het multipurpose vrachtschip
Guatemala C.A. Behalve voor sleepwerk
veld sleeplier, een sleephaak, SWL 450
aan de gelijknamige C.V.
Christina, bouwnummer 906, overgeno­
en het meren en ontroeren van schepen
kN, een hekrol, SWL 3 0 1, en een blusin­
Het schip is van het type Combi Freighter
men van de bouwwerf, Niestern Sander
is de boot ook voor ankerbehandeling en
stallatie van 300 m3/h bij 10 bar. De SIHI
3600 en is een zusterschip van de Hele­
in Delfzijl. Het is het derde van vier zus­
brandblussen bestemd.
NOWA bluspomp wordt aangedreven
na, waarvan een korte beschrijving en
terschepen van het type HCC 5000, die
Er zijn twee Caterpillar dieselmotoren, ty­
door een Caterpillar 3304 T dieselmotor.
een foto zijn opgenomen in SWZ 2-00,
de rederij bij de werf bestelde.
pe 3512B TA/B, van ieder 1052 kW bij
De zevenkoppige bemanning is onderge­
blz. 15.
1600 tpm in geïnstalleerd. Deze drijven
bracht in eenpersoons, tweepersoons
via Reintjes tandwielkasten, type WAF
en vierpersoons hutten.
663, reductie 5,57:1, de vierbladige
Lloyd's Register klasseerde de boot voor
schroeven aan, diameter 2050 mm, in
onbeperkt vaargebied.
Het eerste schip, de Claudia, is beschre­
ven in SWZ 4-00, blz. 11 e.v.
straalbuizen.
M ooie M eid Z -296
Machinefabriek Hoekman op Urk heeft
ren van ieder 530 kVA. De haven/nood-
op 5 september de öoomkorkotter
set bestaat uit een Deutz motor, type
Mooie Meid Z-296, bouwnummer 138,
BF6M1015, met een Stamford genera­
opgeleverd aan de heer Casier te Oost­
tor van 235 kVA.
ende. Het ontwerp is gemaakt door
Het schip is voorzien van een Jastram
Scheepsbouwkundig
dwarsschroef in het voorschip, vier vaste
Bureau
Herman
Jansen in Monnickendam.
bladen, diameter 800 mm, aangedreven
Het casco is in Polen gebouwd.
door een elektromotor van 110 kW van
De afmetingen zijn:
Bakker Sliedrecht,
Lengte o.a.
37,84 m.
Het schip is uitgerust met een elektrisch
Lengte l.l.
32,85 m.
aangedreven acht-trommelige Brusselle
Breedte mal
8,50 m.
vislier, type 3600/8GN.
Holte
4,76 m.
De vangstverwerkingsinstallatie,
Diepgang achter
5,00 m.
kaat Van Rijn, bestaat uit een opvoer-
385
band, een leesband en daaronder de
Gross tonnage
Een
Deutz
hoofdmotor,
type
fabri­
spoelmachine.
SBV9M628, van 990 kW, drijft via een
De twee
Reintjes keerkoppeling. type WAF 1962,
leveren ieder 1200 kg/24 uur.
reductie 5,952:1, met schroefasrem en
Het vtsruim wordt door een Promac koel
trolling
installatie op een temperatuur van 0°C
valve,
de
Promarin
vijfblad-
Promac
scherfijsinstallaties
schroef, diameter 3200 mm, aan, die in
gehouden.
een Van de Giessen straalbuis draait.
De accommodatie is ingericht voor 7
Elektrisch vermogen wordt geleverd
personen, ondergebracht in een schip­
door
pershut op het brugdek en twee drieper-
twee
Deutz
motoren,
type
BF8M1015C, met Stamford generato­
10
De Christina van W&B (foto: N ies tem S an d er/A ero p h o to Eelde).
soons hutten op het bovendek.
D e M o oie M e id Z -2 9 6 (foto: Flying Focus).
SC HIP cn W ERF * ZEE - NOVEMBER 2000
C h ristin a
A nam cara
Mercurius Scheepvaart in Zwijndrecht
inhoud van 2100 m3. In elke tank is een
heeft op 9 september de chemicaliëntan-
Bomemann
ker voor de binnenvaart Christina over­
met een capaciteit van 100 m3A
gedragen aan de eigenaar, Linssen Be­
verwarming van de lading, tot 65°C, zijn
landse opdrachtgever.
heer. Het casco werd gebouwd door
spiralen aangebracht, waar thermische
Het schip is van het type 30 T en heeft
ECT Maasdok in Maastricht en St. Barba­
oké doorheen circuleert. Een Wiesloch
als afmetingen:
ra te Maas/Mechelen; de afbouw werd
ketel levert de benodigde warmte.
Lengte o.a.
31,10 m.
uitgevoerd door Smits Machinefabriek te
De hoofdmotor is een ABC diesel van
Lengte over dek
27,00 m.
Krimpen a.d. Lek.
1324 kW bij 1000 tpm.
Lengte w.l.
21,60 m.
De afmetingen zijn: L o.a. x B x H =
In het voorschip is een boegschroef van
Breedte
6,70 m.
86,00
331 kW aangebracht.
Diepgang
3,20 m.
2,95 m, het laadvermogen 16001.
De accommodatie is ingericht voor 7
Het schip is van staal gebouwd, met een
Het schip heeft zes ladingtanks van
personen.
teak stuurhuis.
x 11,40 x 4,80 m; de diepgang is
deepwellpomp
geplaatst
Voor
roestvast staal 316 LH, met een totale
Jachtwerf Jongert in Medemblik heeft op
13 september de kits Anamcara, bouwnummer 395, opgeleverd aan de buiten­
De accommodatie omvat vijf tweeper­
De Anamcara (foto: Jachtwerf
soons hutten (een voor de eigenaar,
Jongert/.
twee voor gasten en twee voor de be­
manning}, alsmede een salon en de kom­
Spinaker
buis.
Bezaanstagzeil
148,OOm2.
De hoogte van de hoofdmast boven dek
Yankee
160,OOm2.
is ca. 29,50 m, van de bezaanmast
Verder is het schip uitgerust met een
19,00
MTU motor, type 8V-183-TE62, van 365
m.
De zeiloppervlakken zijn:
Stagzeil
Grootzeil
Bezaanzeil
Genua/kluiver
53,30m2.
kW, een Hydromar dwarsschroef van 33
74,1 Om2.
105,OOm2.
38,OOm2,
225,70m2.
kW voorin en twee Onan generatorsets
van 30 resp. 20 kW.
De navigatie-apparatuur omvat o.a. 2 x
Leica DGPS en een Furuno radar.
De Christina (foto: Flying Focus).
E n so r
Soetkin Z -18
De zeskoppige bemanning is onderge­
Scheepswerf Van der Werff & Visser
bladen, diameter 620 mm, aangedreven
Damen Shipyards Gorinchem leverde in
heeft op 16 september de kotter Soetkin
door een elektromotor van 88 kW.
september de Stan Tug 2207 Ensor,
bracht in twee eenpersoons hutten en
Z-18, bouwnummer 318, overgedragen
Het schip is uitgerust met een 10-trom-
bouwnummer 6539, op aan O.S.M.A.
een vierpersoons hut.
aan Rederij Versluys-Couwyzer te Zee-
melige, elektrisch aangedreven Brussel-
(U.R.S.) in België. De boot is voor sleep-
Bureau Veritas klasseerde de boot voor
brugge.
le vislier. Verder staan op het achter­
werk en het meren en ontmeren van
Coastal Waters.
Het schip is zowel voor de boomkorvis-
schip een dubbele nettenrol voor de
schepen bestemd.
serij als voor de dubbeltrawlnetvisserij in­
trawlnetten en een lier voor de middelste
Er zijn twee Caterpillar dieselmotoren, ty­
gericht. Het ontwerp is gemaakt door
vislijn. De buitenste lijnen komen van de
pe 3508B TA/B, van ieder 783 kW bij
Shipyard K, Damen Europe in Hardinx-
Scheepsbouwkundig
vislier en lopen via de gieken en blokken
1600 tpm in geïnstalleerd. Deze drijven
veldGiessendam heeft op 18 september
aan de achtermast naar buitenboord.
via Reintjes tandwielkasten, type WAF
de circa 2650 tdw metende chemicaliën-
Het casco is in Polen gebouwd,
Nettenrol en lier zijn eveneens door Brus-
561, reductie 5,421:1, de vierbladige
tanker Donizetti, bouwnummer 720, op­
De afmetingen zijn:
selle geleverd, maar worden hydraulisch
schroeven aan, diameter 1900 mm, in
geleverd aan de Duitse rederij GEFO. Het
straalbuizen. De proeftochtsnelheid was
is het laatste schip uit een serie van zes
Bureau
Herman
Jansen in Monnickendam.
Lengte o.a.
37,84 m.
aangedreven.
Lengte l.l.
D on izetti
32,85 m.
De vangstverwerkingsinstallatie bestaat
11,6 kn, de paaltrek 30 ,1 1.
voor deze opdrachtgever.
Breedte mal
8,50 m.
uit een opvoerband, een sorteerband,
De boot is voorzien van een sleephaak,
Het eerste schip, de Rossini, werd be­
Holte
4,76 m.
een spoelmachine en een stortkoker
SWL 450 khl.
schreven in SWZ11-98, blz. 31.
Diepgang achter
5,40 m.
voor twee vangstsoorten en is geleverd
Gross tonnage
385
door Wisse Kramer.
Een ABC hoofdmotor, type DZC, van
Het visruim heeft een inhoud van circa
883 kW bij 800 tpm, drijft via een Rein­
200 m3. Een Promac koelinstallatie
tjes keerkoppeling, type WAF 1962, re­
houdt de temperatuur in het ruim op
ductie 6,3:1, met schroefasrem, de Van
0°C. Twee Promac scherfijsinstallaties,
Voorden vierbladschroef, diameter 3200
waarvan een is gecombineerd met de
mm, aan, die in een Hodi straalbuis
koelinstallatie, leveren ieder 2000 kg/24
draait, type 19A.
uur.
Elektrisch vermogen wordt geleverd
De accommodatie is ingericht voor 8
door twee Caterpillar motoren, typê
personen, ondergebracht in een schip­
3408C DUA met Indar generatoren van
pershut op het brugdek en een drieper-
156 kVA. De haven/noodset bestaat uit
soons en een vierpersoons hut op het
een Caterpillar motor, type 3054 DT-T,
bovendek.
met Leroy generator van 65 kVA.
Het schip is voorzien van een Promac
dwarsschroef in het voorschip, vier vaste
NOVEMBER 2000 - s c h ip <n w e r f * z e e
De Soetkin Z -1 8 (foto: Flying Focus/.
11
Reparatienieuws
O ranjew erf vergroot capaciteit kahelschip Seaw orker
Het kabelschip Seaworker van Seaworx
In het bovendek is boven de kabel­
maken van sleuven voor het begra­
in Den Helder vaart de komende tijd voor
tank een nieuw flush luik aange­
ven van de kabel. De pomp zuigt uit
een grote kabelmaatschappij en wordt
bracht, dat is voorzien van een door
de bestaande moonpool.
ingezet voor het aanlanden en leggen
Seaworx ontworpen patent kabel
Verder is op het bovendek een fra­
van onderzeese kabels. Het schip is
doorvoer voor toepassing op zee.
me aangebracht waarop een 'joirv
door de Oranjewerf in Amsterdam in
Op het bovendek is verder een ver­
ting’ container van 40 voet kan wor­
ruim een maand tijds aangepast voor
hoogd dekje geconstrueerd, waar­
den geplaatst, waarin op een
een grotere capaciteit.
op een door de kabelmaatschappij
speciale manier kabels kunnen wor­
Het in 1965 in Canada gebouwde schip
toegeleverde kabelmachine is geïn­
den gerepareerd of gekoppeld.
heeft als afmetingen: L o.a. x B * H =
stalleerd.
In het achterschip is de kleinste van
92,80 x 17,50 x 6,86 m. Vooral de klei­
Op het hoofddek is een eveneens
de twee tunnelthrusters (147 resp.
ne diepgang van maximaal 3,05 m
door de kabelmaatschappij toegele­
59 kW) vervangen door een gerevi­
maakt het schip geschikt voor het be­
verde jetpomp geplaatst voor het
deerde Schottel thruster van 305
oogde doel,
kW. Deze wordt aangedreven door
De verbouwingswerkzaamheden omvat­
een gerevideerde MWM dieselmo­
ten:
tor, type TBD 234 V08, via een
Het vervaardigen en inbouwen van
Twin Disc koppeling. Thruster en
een kabeltank, die 1,5 m in het
motor werden door de rederij toe­
hoofddek is verzonken, De kabel­
geleverd via de firma Schraven.
tank heeft een diameter van 8 m,
Diverse kleinere reparaties.
een opspoelhoogte van 3,5 m en
een capaciteit voor 60 km kabel
De nieuwe kabeltank in de Sea­
Het schip is begin oktober weer van de
met een gewicht van 2 8 8 1.
worker Ifoto: Oranjewerf).
werf vertrokken.
De rubriek M aritim e
Search i> de m anier om
professionals over uw
product o f specialisme
te inform eren.
M aritim e Search geeft
m aandelijks een over­
zicht van het aanbod,
onder door u ze lf
gekozen trefwoorden.
Z o m a a kt u, voor m aar
f 50,-per uitgave, de
search n a a r uw bedrijf
een stu k eenvoudiger!
Vopak Shipping B V. zoekt voor haar gerenom m eerde zeevaartredenjen Vopak C hem ical Tankers
{voorheen Broere) en Vopak Theodora Tankers (voorheen Theodora Tankers)
Beide rederijen nemen sinds
vele jaren een vooraanstaande
marktpositie in door de succes­
volle com binatie van een vloot
van gespecialiseerde en gea­
vanceerde schepen én een
bem anning van hoog opgelei­
de, ervaren en betrokken
medewerkers.
Vopak Chemical Tankers
exploiteert 16 schepen voor het
vervoer van vloeibare chemica­
liën en maakt tevens deel uit
van Vopak Essberger ChemPool,
europa's grootste pool in de
chemische tankvaart met
een gezamenlijk© vloot van
24 schepen.
VopakTheodora Tankers heeft
een vloot van 7 tankers,
waarmee high-heat producten
w orden vervoerd. Het vaargebied bevindt zich voornam elijk
in Europa, terw ijl de ïheodoraschepen ook regelmatig de
Aziatische en Caraïbisdhe
wateren bevaren.
W ij werken er keihard aan om
de bemanning op onze schepen
als team te laten opereren en
w ij zouden je graag in zo'n
team w illen verwelkomen.
W ij bieden, als aanvulling op de
CAO Handelsvaart, een uit­
stekend pakket extra arbeids­
voorwaarden. Zo ontvang Je,
naast een gemiddeld bruto
jaarinkomen van ca. ƒ 90.000,—
(incl. 13e maand en 8,33%
vakantietoeslag), extra ver­
goedingen voor reis- en
studiekosten. Verder kennen we
een spaarloon- en premiespaarregeling, diverse aanvullende
verzekeringen op het gebied
van sociale zekerheid en een
prim a kinderopvangregeling.
Tevens kunnen w ij uit­
stekende promotiekansen
garanderen.
De vaarperioden zijn bij Vopak
ChemicalTankers en Vopak
TheodoraTankers beperkt tot
2 respectievelijk 3 maanden,
maar m omenteel w o rd t onder­
zocht om over te gaan naar een
f Iex i bel vaa r-ver lo f systeem,
w aarbij tevens gekozen kan
w orden voor een 1 op1-systeem.
Zou je graag bij ons w illen werken,
heeft de zee je passie en ben je in
het bezit van het juiste vaarbevoegdheidsbewijs, neem dan
telefonisch contact op met:
Jean-Paul M artinot of Arthur
Groeneweg (tel. 078-6 528 495 of
497). E-mailen mag ook naar
jm [email protected] vopak.com of
jgroeneweg @vopak.com
of stuur je sollicitatiebrief met je
c.v. naar Vopak Shipping B.V.,
Postbus 150, 3300 AD Dordrecht
ta .v. Bemannimgszaken.
W ij nemen dan zo snel moge lijk
contact m et je op.
Vopak, th e link between
producer and end-user of
chemicals and o il products
Vopak
H et b e le id van Vopak S hipping B.V. is erop ge richt o m am bitieuze zeevarenden aan te trekken.
D aarvoor hebben w ij re gelm a tig plaatsingsm ogelijkheden voor: M a rof's en stagiaires.
12
SCHIP en WERF de ZEE - NOVEMBER 2000
Oceanwide Crew Management
is een ISO 9002 gecertificeerde
werkmaatschappij van de
Humares groep en is
toonaangevend in het werven,
selecteren en ter beschikking
stellen van maritiem personeel.
IOCEAHWIDÉ1
CREW MANAGEMENT
Momenteel zijn er
drie vestigingen
in Nederland:
Harlingen
Vlissingen
Zaandam
Gelieerde vestigingen:
Houston (USA)
Limassol (Cyprus)
VOLG JE EIGEN AMBITIE
Je bent specialist op maritiem, gebied en je verkiest afwisselend weik boven de routine bij een
reder. Uit de vele mogelijkheden die Oceanwide in huis heeft, kies je voor het werk dat
je echt wilt. Met gevarieerde werkervaring verhoog je je marktwaarde. Je zet samen met
Oceanwide een lijn uit waarin jouw persoonlijke visie op leven en loopbaan centraal
staat. Je doet wat je altijd al wilde.
VARIEER JE WERKOMGEVING
Je werkt graag in de verschillende segmenten van de maritieme sector en offshore
industrie. Je kijkt verder dan je neus lang is. Waar je werkt, m et wie en voor
hoelang bepaal je 'het liefst zelf. Je kiest voor Oceanwide, om dat Oceanwide veel
te bieden heeft, van bulkcarrier tot boorplatform, van container- tot cruiseschip.
Oceanwide staat voor 25 iaar ervaring en is toonaangevend in de branche. Je
kiest voor Oceanwide, ornaat je een betrouwbare partner w ilt die waarmaakt wat
hij belooft.
ACTIE
Neem snel contact op m et een van onze project managers en informeer naar
de mogelijkheden.
VACATURES VOOR
Kapiteins, Maritiem Officieren, Stuurlieden, Werktuigkundigen, Scheepsvaklieden,
Matrozen en Koks.
Bel voor informatie:
0800 OCEANWIDE
Harlingen:
Vlissingen:
Zaandam:
Noordernaven 19
Postbus 114. 8860 AC
Tel.: (0517) 41 66 74
Fax: (0517) 41 58 24
ha rlingen '«oceanwide. nI
Badhuisstraat 148
Postbus 5014, 4180 KA
Tel.: (0118) 41 46 30
Fax: (0118) 41 85 84
vlissingen3oceanwide.nl
Ankersmidplein 61
5106 CK Zaandam
Tel.: (075) 631 57 08
Fax: (075) 611 57 04
zaandam3oceanwide.nl
HUMARES
-------
\N
doen wat je altijd wilde
Maritiem Officier
% P&O Nedlloyd
?
" ^ 5
■ E IZ r
%an monsteren
voor
een uitdagende
carriere
< ^£>»
.
M
.
'
Bel voor meer informatie over
een toekomst als MAROF:
Ben je een M aritiem Officier met
enkele jaren ervaring? Of studeer
je binnenkort a f als M aritiem
Officier? Dan kun je nü aanm on­
steren op een van de grootste
en m odernste handelsvloten ter
wereld. Aan boord van de schepen
van P & O N e d llo y d werken we
volgens het ‘geïntegreerde kernbem anningsm odel'. Dat betekent
d a tje als M aritiem Officier
medc-verantwoordelijk bent voor
de nautische én cle technische
aspecten van het schip, m aar ook
wordt betrokken bij m anagem ent,
autom atisering en com m unicatie.
In de dynam ische, high-tech om ­
geving aan boord is dat een grote
verantwoordelijkheid. Natuur­
lijk com bineert P & O N e d llo y d
deze uitdaging met prim a
arbeidsvoorwaarden en sociale
om standigheden. Passend bij
een Nederlandse rederij m et een
rijke m aritiem e traditie.
p&o Nedlloyd
Wim Grootenboer, tel.: 010 4006022.
E-mail: [email protected]
P&O Nedlloyd, afd. LEP, Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam
N av igatie
D ien st d e r H y d ro g ra fie
D e elektronische kaart en andere
ontwikkelingen binnen de D ienst
der Hydrografie
kaarten voor kust- en binnenwateren (de zoge­
naamde 1800 serie). De Dienst der Hydrogra­
fie is zelf verantwoordelijk voor het verzame­
len van de voor kartering van het Nederlandse
De Dienst der Hydrografie, onderdeel
van de Koninklijke Marine, werkt
voortdurend aan verbeteringen van
haar producten. Vorig jaar bestond de
Dienst der Hydrografie 125 jaar. Naar
aanleiding hiervan wordt sinds eind
deel van de Noordzee benodigde gegevens,
zoals diepte, bodemsoort, getij, de aanwezig­
heid en staat van wrakken en obstructies. De
Dienst der Hydrografie beschikt daartoe over
twee schepen, Hr.Ms. Tydeman en Hr.Ms.
Buyskes. In die gebieden waar Rijkswaters­
,T '•
. \\\
-f
V
\-7\V■
/■w;T' jm
K
I IT tA
f»’
tor
4
*
U
/
'*4H
T*. •■»*-10
*-'—
\V
w
................
«MO,A
CM
lVCN
NGfN(*»»
\;
qOS j\
V
'
.
08 *
Fig.2. Hydrografische ka art met groen
augustus een tentoonstelling over ge­
taat (RWS) een beheersverantwoordelijkheid
heeft, worden de door RWS beschikbaar ge­
stelde meetgegevens gebruikt.
schiedenis, heden en toekomst van de
Op de Noordzee zijn dat voornamelijk de ge-
menteel gewerkt (figuur 1), aangezien de hui­
dige schepen na meer dan 25 jaar trouwe
dienst aan vervanging toe zijn.
Onder invloed van nieuwe ontwikkelingen wor­
den het productieproces bij de Dienst der Hy­
hydrografie in het Mariniersmuseum
in Rotterdam worden gehouden.
a 125 jaar producent geweest
te zijn van papieren kaarten, is
N
er een belangrijk product bij­
gekomen: elektronische kaartdata. Dit artikel geeft een over­
zicht van innovaties van
huidige producten, van de ontwikkelingen
rond de elektronische kaart in het algemeen
en bij de Dienst der Hydrografie in het bijzon­
F ig .l. Arö'st impression van het ontwerp voor
nieuwe hydrografische opnemingsvaartuigen
der. Daarnaast passeren de belangrijkste ter­
vue.
baggerde Euro-, Maas- en U-geul. De nauwe
samenwerking met Directie Noordzee (DNZ)
H uidige producten van de D ienst
der H ydrografie
van RWS is geformaliseerd in een federatief
samenwerkingsverband, genaamd Neder­
lands Hydrografisch Instituut (NHI). In NHkver-
men in relatie tot de elektronische kaart de re­
Naast hydrografische boekwerken (o.a. de
band wordt een gezamenlijk jaarprogramma
voor meetactiviteiten opgesteld waarbij uit ef­
Netherlands Coast Pilot, de getijtafels en de
lichtenlijst) maakt de Dienst der Hydrografie
ficiencyoverwegingen ook meetopdrachten
twee soorten kaartproducten.
Dit zijn de zeekaarten en de hydrografische
onderling worden geruild. Het NHI biedt de
mogelijk om optimaal te profiteren van de bij
H Y D R O G R A F IS C H E
KAART
de twee organisaties aanwezige kennis en er­
varing. De meetactiviteiten verlopen volgens
een vooropgesteld opnameplan. Op basis van
inzicht in de veranderlijkheid van de zeebo­
dem, de drukte van de scheepvaart en maxi­
male diepgang van de scheepvaart in relatie
tot de diepte, staat in dat opnameplan ver­
meld in welke gebieden met welke technieken
en hoe frequent er metingen verricht moeten
worden. Aan een ontwerp voor nieuwe hydro­
grafische opnemingsvaartuigen wordt mo-
NOVEMBER 2000 -
s c h ip
« w e r f * ZEE
geografisch kaartnet
drografie en de producten zelf regelmatig
aangepast. Zo is de editie 2000 van de hydro­
grafische kaart als losbladige systeem op de
markt gebracht en is een groen coordinaatraster op de kaart aangebracht (figuur 2). Bo­
vendien is de schaal van de kaarten aange­
past, waardoor een praktischer product is
ontstaan. Naar aanleiding van internationale
afspraken zullen zowel de zeekaarten als de
hydrografische kaarten geleidelijk overgaan
van het horizontale (geodetisch) datum ED50
naar WGS84 (een datum is een wiskundig mo­
del van de aarde waarop coördinaten kunnen
worden gedefinieerd).
Dit houdt in dat de coördinaten van een posi­
tie op de zuidelijke Noordzee gemiddeld zo'n
130 meter in zuidwestelijke richting opschui­
ven. Ook zal het verticale datum (kaartdatum)
van de kaarten veranderen: momenteel wor­
den alle dieptes weergegeven ten opzichte
van gLLWS (gemiddeld Laag Laag Water
Spring). Dit zal veranderen naar LAT (Lowest
Astronomical Tide), waardoor het referentievlak maximaal 3 decimeter lager zal komen te
liggen en de dieptecijfers in de kaart een min­
dere diepte zullen aangeven. In werkelijkheid
blijft het natuurlijk net zo diep! Ook andere lan­
den rond de Noordzee zullen naar LAT over­
gaan.
HAT
Bath
B
Januari 2001
Januari 2j
Tijden in M L I
D ie
M
1
O 2
W
3
0 4
V 5
la a g w il e r
Tijd
H flt
T-jd
Hgl
07 12
1» 32
0748
20.20
01:46
21 18
0008
22 3 0
11302
233 8
51
51
50
60
4«
4*
48
49
40
50
01:00
13:38
01:48
14:18
02:25
15:08
03:25
10:09
04:36
17:28
9
8
g
0
0
7
10
7
10
7
2
6
12:10
1
1
00 42
50
52
m
LAT
Hoogwater
8
8
U u rs iU n d tfl *n dm l . o . r Q L IW S
00 01 02 03 04 01 01 •7 08 1« 11 11 12 13 14 16 11 17 18 18 28 21 n
12
I
12
16
27
36
45
51
48
39
38
21
13
7
7
12
19
2« 40
60
50
43
3*
2
17
11
»
14
21
29
38
47
50
45
38
27
19
11
7
8
14
22
31
43
46
48
41
3
23
15
10
IQ
16
22
30
39
47
48
43
34
25
»7
10
7
S
16
23
32
43
48
47
4
32
23
18
10
11 15
22
30
38
45
48
43
35
25
17
11
7
f
14
22
32
42
48
4
41
33
24
17
11
11
14
21
29
37
44
48
46
30
20
19
12
7
8
13
22
31
40
4
50
43
34
25
18
11
9
13
20
28
38 44
50
47
38
23
20
12
7
8
12
21
29
j
1
Fig.3. Diverse verticale datum s (niet op schaal)
Fig.4. Voorbeeld H P 3 3 voor 2 0 0 1
Zie figuur 3 voor diverse referentievlakken
voor het verticale datum. Afgebeeld zijn onder
van die kaart. Het resultaat van het scanpro­
In tem ation ale stan d aard isa ­
tie van elektron isch e k aarten
ces kan getoond worden op een beeld­
De standaardisatie van ECDIS kent drie
andere het Highest Astronomical Tide (HAT)
en het Mean Sea Level (MSI). De HP33 (Wa­
scherm. Een dergelijke kaart ziet er identiek
belangrijke aspecten. Veiligheid en navi­
uit als het vertrouwde papieren product maar
gatie; kaartinhoud, kleuren en symbolen;
terstanden Stromen) is dit jaar op een ander
kan, ondanks dat het een elektronische kaart
en als derde, de apparatuur en certifica­
formaat uitgegeven: A4 i.p.v. A5, Voor vol­
is, nauwelijks gemanipuleerd worden. Zo zijn
er maar beperkte in- en uitzoommogelijkhe-
tie. Aan deze drie aspecten wordt door
gend jaar staan nog meer veranderingen op
2
stapel: maanstanden, dagaanduidingen en re­
drie verschillende internationale organi­
saties aandacht besteed. De regels zijn
vastgelegd in standaarden.
kenvoorbeelden worden toegevoegd en het
gedeelte met stroomkaarten wordt uitgebreid
(figuur 4). Het softwarepakket CNAV (HP40),
IMO - International Maritime Organi­
(Classical NAVigation) dat o.a. reisvoorberek
zation, veiligheid en navigatie
ding kan ondersteunen, is aangepast voor ge­
- Resolution A817
bruik onder Windows, verbeterd en op som­
(19), Performance
standards for ECDIS
mige punten aangepast of uitgebreid. Meer
informatie over de producten en nieuwe ont­
IHO - International Hydrographic Or­
wikkelingen zijn te vinden op de internet site
ganization, Kaartinhoud, kleuren en
symbolen
van de Dienst der Hydrografie: www.hydro.nl
- S-52, Specifications for Chart Content
D e E lektron isch e K aart.
and Display aspects of ECDIS;
Elektronische kaartdata is één van de nieuwe
Fig. 5. Sterk uitvergroot beeld van een raster­
producten van de Dienst der Hydrografie. Al­
k a art
- S-57, IHO Transfer Standard for Digital
Hydrographic Data.
vorens op de status van de productie in te
gaan, volgen de belangrijkste termen in rela­
den, zie figuur 5. Door een speciaal scanpro­
IEC - International Electrotechnical
tie tot de elektronische kaart.
ces is het bij sommige rasterkaarten overi­
Commission, apparatuur en certifica­
Bij het begrip elektronische kaart is het nood­
zakelijk om onderscheid te maken tussen de
gens wel mogelijk om de kleuren aan te
passen voor gebruik in het duister.
te;
- IEC 61174, Operational and Performan­
kaartdata en het systeem. Met systeem
Vectorkaarten zijn kaarten waarin alle gege­
ce Requirements: Methods of Testing
wordt bedoeld de computer met de benodig­
vens als individuele elementen zijn opgesla­
and Required Test Results
de programmatuur die uiteindelijk op de brug
gen. Dat wil zeggen dat alle kaartelementen
wordt geplaatst. De kaartdata is de basis
zijn opgebouwd uit punt-, lijn- en vlakelemen-
De standaard van de IMO geldt als de
voor de informatie die op het beeldscherm
ten met een vaste plaats op het aardopper­
van de computer wordt getoond en die via
een informatiedrager (b.v. een CD-ROM) in het
vlak (voorgesteld als vectoren vanuit de ge­
ografische
oorsprong).
Aan
ieder
voornaamste en verwijst naar de stan­
daarden van IHO en IEC. Een elektro­
systeem wordt gebracht.
kaartelement of kaartobject zijn nog andere
IMO standaard moet dus ook voldoen
Elektronische kaartdata kan zowel een officië­
gegevens toegevoegd. Zo heeft een boei-
aan de overige standaarden.
nisch kaartsysteem dat voldoet aan de
le als een niet-officièle status hebben. Officiële
elektronische kaartdata is data die voldoet
aan de door de IMO opgestelde standaarden
(zie tekstkader) en die bovendien door een
van overheidswege ingestelde hydrografi­
sche dienst officieel wordt uitgegeven (zie
ook figuur 7). Alle elektronische kaartdata die
niet aan deze eisen voldoet, draagt niet het
stempel officieel.
Beide categorieën (officieel en niet officieel)
zijn onder te verdelen in zogenaamde raster­
en vectorkaarten. Een rasterkaart wordt ge­
maakt door de originele papieren kaart te
scannen en is daardoor een letterlijke kopie
SCHIP tn WERF * ZEE - NOVEMBER 2000
ECDIS gelezen mag worden. Alle andere sys­
temen die met aan de IMO-standaard voldoen
zijn niet-officieel en worden aangeduid met de
term Electronic Chart System (ECS).
Bijwerken en de Sy stem Electro­
nic N avigationaJ C hart (S E N C )
Conform de standaarden voor ECDIS mag de
ENC om veiligheidsredenen met gewijzigd
worden door het systeem.
Het moet altijd mogelijk zijn om in geval van
nood de oorspronkelijke ENC weer te gebrui­
ken. Dit zou betekenen dat het met mogelijk is
om correcties zoals gegeven door Berichten
object een naam, kleur, kleurpatroon en even­
mode of operation” een “appropriate” set pa­
aan Zeevarenden (BaZ) aan te brengen in de
tueel een topteken. Door deze ingebouwde in­
pieren kaarten aan boord dient te zijn. De om­
telligentie biedt een vectorkaart veel meer
vang van deze set wordt bepaald door de au­
ENC, bijvoorbeeld in het geval van een betonningswijziging. Dit is opgelost door te specifi­
mogelijkheden voor navigatieondersteuning
toriteiten van het “vlagland” van hef schip.
dan een rasterkaart. De officiële vectorkaart
Naast de officiële producten is eir een veel­
ceren dat correcties moeten worden aange­
bracht in de “System Electronic Navigational
wordt “Electronic Navigational Chart” (EMC)
voud van niet officiële producten op de markt.
Chart” (SENC). De SENC is een door de fabri­
genoemd. Alle definities die te maken hebben
De gebruikte kaartdata is voor Nederlandse
kant van het ECDIS ingelezen en in een intern
met de ENC zijn opgenomen in de IMO "Per­
wateren afgeleid van de officiële producten
formaat omgezette ENC. Het is de SENC die
van de Dienst der Hydrografie. Er wordt ech­
gebruikt wordt voor de beeldopbouw en de
ter geen verdere controle door de Dienst der
navigatiefunctionaliteit van het ECDIS. De
formance Standards for ECDIS".
De officiële rasterkaart wordt aangeduid als
Raster Navigational Chart (RNC). Verschillen­
Hydrografie uitgeoefend. Om die reden heeft
SENC is samengesteld uit de ENC en bijbeho­
die kaartdata geen officiële status, maar vol
rende "updates" en eventueel door de gebrui­
de hydrografische diensten in de wereld bren­
doet uitstekend voor schepen die geen ver­
ker van het ECDIS toegevoegde informatie.
gen officiële rasterkaarten op de markt onder
plichting hebben om officiële bijgewerkte
Het kunnen bijwerken of updaten van de ENC
een eigen merknaam. Het Engelse ARCS is
kaarten aan boord te hebben. Daarnaast mo­
is een belangrijke voorwaarde om te voldoen
de meest bekende (figuur 8).
gen deze systemen gebruikt worden door
schepen die wel die verplichting hebben, zo­
aan de door IMO gestelde eisen. Voor officiële
elektronische kaarten bestaat in alle gevallen
een goede bijhoudingsvoorziening waarbij het
Fig.S. Logo van
lang tevens gebruik wordt gemaakt van een
ARCS
volledige set bijgewerkte papieren kaarten.
bijwerken in de meeste gevallen volledig auto
Voor Nederland zal het verschil tussen de offi­
matisch verloopt. Bij de met officiële elektroni-
ciële en de daarvan afgeleide niet-officiële pro­
ducten binnenkort duidelijk worden gemaakt
d.m.v. verschillende logo's. Het bekende logo
Conform standaarden van de Internation­
van de Dienst der Hydrografie wordt, net zo
al Hydrographic Organization OHO) is
als tot nu toe, uitsluitend gebruikt voor officië­
le producten; het nieuwe logo (zie figuur 9) zal
een enkele ENC gedefinieerd als een ge­
ARCS staat voor Admiralty Raster Chart Servi­
voor de op data van de Dienst der Hydrogra­
parallellen en meridianen). Er is geen be­
ce en omvat vrijwel de gehele serie kaarten
van de Britisch Admiralty (BA-kaarten). Dit sys­
fie gebaseerde niet-offi­
ciële producten wor­
van deze rechthoek. Een enkele ENC
teem is nagenoeg werelddekkend. Ook een
den gebruikt.
file hoeft daarom met overeen te komen
A-R-C-S
ografische rechthoek (begrensd door
perking voor de geografische grootte
met de afmetingen van een papieren
belangrijk deel van de Nederlandse zeekaar­
ten is opgenomen in ARCS. Ook wordt er bij
Ook voor het elektra
kaart maar veel hydrografische diensten
de Dienst der Hydrografie naar gestreefd om
nisch kaartsysteem zelf
kiezen hier wel voor. Omdat de term
in 2001 de kaart voor Kust en Binnenwateren
valt de onderverdeling
(de Hydrografische Kaart) op te nemen in
officieel en niet-officieel
ENC betrekking heeft op de kaartdatabase van een ECDIS, kan een ENC bestaan
ARCS. IMO heeft eind 1998 besloten het ge­
te maken. Systemen
uit een of meerdere kaartcellen (kaartfl
bruik van officiële rasterkaarten (RNC's) naast
die volledig voldoen aan de IMO Performance
les). Omdat een kaartcel de minimale
ENC’s toe te staan. Echter, de rasterkaarten
Standards zijn officieel en worden aangeduid
pakketgrootte is, is het algemeen geac­
mogen alleen gebruikt worden, indien voor
met de term ECDIS. ECDIS staat voor Electro­
cepteerd om de term ENC te gebruiken
het betreffende gebied geen bruikbare ENC
nic Chart Display and Information System. Het
wanneer een enkele kaartcel bedoeld
beschikbaar is. Omdat van grote delen van de
gebruik ervan wordt door IMO geaccepteerd
wordt. Naast de geografische grootte
wereld nog geen ENC’s zijn gemaakt, is dit
als vervanging van een uptodate papieren
speelt ook de omvang van het databe­
een urtkomst. Het gebruik van officiële elek­
zeekaart. De verplichting tot het voeren van
stand een rol. Er is gesteld dat de maxi
tronisch kaartdata was tot op dat moment,
adequate kaarten is verwoord in de IMO “safe-
male grootte van een ENC 5 MB mag
vanwege de onvolledige dekking van ENC’s,
ty of life at sea” (SOLAS) conventie. Internatio­
bedragen. De minimale omvang is niet
niet echt praktisch. Tevens is bepaald dat in­
naal is afgesproken dat daar waar deze con­
ventie spreekt van papieren kaarten, odk
gespecificeerd.
dien gebruik wordt gemaakt van deze “raster
NOVEMBER 2000 - SCHIP tn WERF i t ZEE
Één van de grootste voordelen die een elektronisch kaartsysteem te bieden heeft, is de mo­
gelijkheid van het continu tonen van de eigen scheepspositie in de elektronische kaart, zo­
dat de relatie van het eigen schip tot de omgeving grafisch geïnterpreteerd kan worden.
Hierbij dient men uiteraard wel het overeenkomstige horizontale (geodetisch) datum op het
plaatsbepalingssysteem te selecteren als het datum waarop de elektronische kaartdata is
gebaseerd. ENC's zijn allemaal gebaseerd op WGS84. Ook een GPSplaatsbepalingssysteem rekent standaard met het WGS84-datum Internationaal is afgesproken dat de landen
rondom de Noordzee op termijn over zullen gaan van ED50 als datum van de papieren
kaarten naar het WGS84 datum. Dit vereenvoudigt het productieproces, omdat zowel pa­
pieren als elektronische producten dezelfde basis krijgen.
Verder moet men -als een positie op een elektronische kaartsysteem geplot wordt-, zowel
Fig lO . O nderdelen van een ECDIS
de nauwkeurigheid van het plaatsbepalingssysteem als ook de nauwkeurigheid van de data
van de elektronische kaart in ogenschouw nemen. Voor wat betreft de nauwkeurigheid van
het plaatsbepalingssysteem moet men altijd rekening houden met een waarschijnlijkheids-
binnenwateren (het huidige dekkingsgebied
gebied rond de door het plaatsbepalingssysteem gegeven positie. Als b.v. de positie van
van de 1800 kaartserie) zullen nog even op
een GPS ontvanger wordt geplot, betekent dit dat de positie met een kans van 95% ligt bin­
zich laten wachten, maar die gebieden zullen
nen een straal van 22.5 meter ten opzichte van de positie die de ontvanger geeft (Deze pre­
in ieder geval als officiële rasterkaart beschik­
cisie wordt gesteld door de Amerikaanse overheid en geldt overigens pas sinds 2 mei
baar komen.
2000, aangezien toen de opzettelijk ingebrachte fout (Selective Availability) van het GPS-signaal is afgehaald. Daarvoor gold een precisie van 100 meter). Als u daarentegen een (duur­
Distributie
dere) DGPS ontvanger (dat wil zeggen een combinatie van een GPSontvanger met een an­
Om de introductie van de elektronische kaart
tenne, die correcties ontvangt vanaf een walstation) heeft, ligt de positie met een
in goede banen te leiden heeft de "Internation­
waarschijnlijkheidspercentage van 95% in een cirkel met een straal van 5 meter.
De nauwkeurigheid van de kaartdata staat niet vermeld op de kaart en is eigenlijk onbe­
al Hydrographic Organization'’ (1H0) in 1992
kend. Het merendeel van de huidige elektronische kaartdata is verkregen door het digitali­
Database” (WEND)- concept geïntroduceerd.
seren van papieren kaarten. Ten onrechte wordt vaak een hogere nauwkeurigheid toege­
Dit concept gaat er vanuit dat er op verschik
schreven aan digitale data, dan aan dezelfde data van de papieren kaart, hoewel beide van
lende plaatsen in de wereld aan elkaar gekop­
dezelfde bron afkomstig zijn. Vaak bestaat een kaart uit data die gedurende een lange tijds­
pelde regionale centra voor elektronische
kaarten worden opgericht.
spanne is opgenomen. De nauwkeurigheid van vroegere surveys is behoorlijk veel slechter
het "World-wide Electronic Navigational chart
dan de nauwkeurigheid van die van vandaag de dag. Het kan dus zijn dat men een erg
nauwkeurig plaatsbepalingssysteem heeft, maar dat door een minder nauwkeurig kaart­
beeld toch sprake is van onnauwkeurige navigatie.
Deze centra, RENCs (Regional Electronic Na­
vigational chart co-ordinating Centres) ge­
Een goede plaatsbepaling is voor professionele gebruikers van elektronische kaarten zeer
tussen de hydrografische diensten en de eind­
belangrijk. Om de nauwkeurigheid van de positie continu te kunnen monitoren, ontwikkelt
gebruikers. De traditionele kaartagentschap-
de Dienst der Hydrografie momenteel software die alle beschikbare plaatsbepalingsapparatuur aan boord van schepen van de Koninklijke manne integreert tot één positie, waarbij de
pen kunnen eventueel als aanvullende service
precisie van de berekende geïntegreerde positie zowel grafisch als numeriek wordt ge­
toond. Om eventuele fouten van de plaatsbepalingssystemen te ontdekken worden technie­
ten.
ken van “Integriteits Montering" toegepast. Dit wil zeggen dat de geïntegreerde positie,
tot nu toe het enige regionale centrum dat is
voordat deze wordt getoond op b.v. een ECDIS, gecontroleerd wordt. Deze controle vindt
opgericht. De werknaam van deze RENC is
PRIMAR.
naamd, moeten functioneren als intermediair
plaats door het onderling vergelijken d.m.v. statistische testen van alle op dat moment be­
provider een rol opeisen in de distributieke­
Het RENC voor Noord Europa (NE/RENC) is
schikbare metingen. Doel is om te controleren of er fouten in de afzonderlijke plaatsbepa­
lingssystemen zijn opgetreden. Het op deze wijze omgaan met positiefntegriteit is een
trend die ook is waar te nemen in de beroepsvaart.
PRIMAR”
O FF IC IA L
CNC
SE R V IC E
sche kaarten is een updateservice niet altijd
Hoewel de productie van de ENC dus nog in
even vanzelfsprekend.
de kinderschoenen staat, wordt steeds geke­
Productie
van de mogelijkheden. Zo participeert de
T oekom stige O ntw ikkelingen
Naast de traditionele papieren kaarten wordt
Dienst der Hydrografie in het Schelde ECDIS
De verwachting is dat nog vele jaren gebruik
door de Dienst der Hydrografie ook elektroni­
project. Onderdeel van dit onderzoekspro­
zal moeten worden gemaakt van de papieren
sche kaartdata geproduceerd. De productie­
ject, gericht op een betere informatievoorzie­
kaart. De productie van ENC is wereldwijd op
lijn is hiervoor gedurende een jaar getest en
ning aan loodsen in het Schelde gebied, is de
gang gekomen, maar er is nog lang geen
de eerste, volledig in eigen beheer gemaakte
productie van een ENC van de Schelde met
sprake van een wereldwijde dekking. Nog
elektronische kaart is reeds geproduceerd. In
de loop van dit jaar zullen nog meerdere elek­
een zeer gedetailleerd dieptebeeld. De Dienst
lang niet alle bevaarbare delen van de wereld
der Hydrografie verwacht dat op redelijk korte
zijn gedekt door officiële elektronische kaart-
tronische kaarten het licht zien. Daarnaast is
termijn ook ENC’s voor het overige deel van
producten en bovendien is het voor veel ge­
er een aantal ENC's in opdracht van de Chef
de Noordzee beschikbaar zullen komen.
bruikers onpraktisch om een elektronisch
der Hydrografie door derden geproduceerd.
ENC’s voor het overgrote deel van de kust en
kaartsysteem aan boord te plaatsen. Wel is
ken naar nieuwe toepassingen en uitbreiding
SCHIP r<! WERF * ZEE - NOVEMBER 2000
de verwachting dat er een geleidelijke ver­
ENC’s te werken. Rasterkaarten zullen daar
tionale invoering van nteuwe systemen.
schuiving zal ontstaan van de papieren kaart
nog lange tijd het enige officiële elektronisch
Vaak is aanpassing van nationale wet- en
naar de elektronische versie. De Dienst der
kaartproduct zijn.
regelgeving noodzakelijk en dat is over het
gaan afstemmen op de opbouw van ENC’s.
Tenslotte bestaat er internationaal nog
steeds onduidelijkheid over hoe de regels
algemeen een langdurig proces. De papie­
Ook het gebruik van officiële rasterkaarten zal
met betrekking tot het gebruik van elektroni­
Zolang er gebruikers zijn van deze pro­
toenemen. Voor sommige delen van de we­
sche kaarten geïnterpreteerd moeten wor­
ducten, zullen de hydiografische diensten
reld waar nauwelijks schepen komen, heeft
den. Dit is op zich niet verwonderlijk en is
die kaarten met veel zorg en aandacht
het geen prioriteit om aan de productie van
eigenlijk een normaal proces bij de interna­
blijven produceren.
Hydrografie zal haar productie steeds meer
Rotterdam
ren kaart is beslist nog niet uitgerangeerd.
Ahoy Scheldehal Stand 1202
MaK
a n d ears o f th e N e w R o tte rd a m W a t e r w a y '.
At Royal Dirkzwager, everything
revolves around in form ation,
communications and people. The Port
of R otterdam is a m odern, com ple*
branch of business in which many
connections form to gether one chain
L- V * -
O T IO N
v~
C-.
.'
V e rm o g e n s : 1 .0 2 0 - 1 6 .2 0 0 kW
• B e tro u w b a a r
• E ffic ië n te b e d rijfs v o e rin g
• M ilie u v rie n d e lijk
'S a u l
W hen the various shackles are precisely
linked together, th e m aritim e sector is
assured o f sm ooth sailing. Royal
D irkzw ager provides companies the
be *( possible chance to pro fit from the
strengths of others Rapidly, reliably
and unconditionally. 14 hours a day,
seven days a w e e k .
TV.
Royal Shlpagertcy dirkzwager
G overt van W ijnkacle 50
3144 EG Maassluis
B O L IE R
M aK
T o i.: 078 6164 111, F a x: 078 6210 3 1 3
E -m a il: s u p p o [email protected] b o lie r n f
Telefoon (010) 593 16 00
N E D E R LA N D
B .V
Fa* (030) 592 57 67
E■mail [email protected] 1rk 2 wagur.com
T e l.: 078 6163 301, F a x: 078 6210 3 9 3
E -m a il: M a K N e d @ b o lie r.n l
www.dirk7wagpr.fOfT'
TAKMARINE BV
MARITIEME DIENSTVERLENING
Kantooradres:
Govert van W ijnkade 37
3144 EG Maassluis
Tel : 0 1 0 -5 9 2 1 9 6 6
Fax: 0 1 0 -5 9 2 7 7 7 2
Centrale Drijvende Bokken:
Boompjeskade 99
3011 XE Rotterdam
Tel.: 0 1 0 -4 5 4 94 52
454 94 60
Fax: 0 1 0 -4 5 4 94 92
NOVEMBER 2000 - SCHIP M
w erf
* ZEE
*
*
*
*
*
*
Hijs-, transport- en installatiewerk met behulp van drijvende
bokken en kraanschepen.
Bergingen op de binnenwateren.
Vissen van verloren ankers en kettingen.
Opruimen van bruggen, steigers, meerstoelen, palen, enz.
Verhuur van duikers en duikvaartuigen.
Verhuur van pompen, slangen, lieren, takelblokken,
compressoren, generatoren, werkvletten, enz.
I9
O p le v e rin g e n
B . J . O e le ,
T echnical D e p a rtm e n t S p lie th o ff A m ste rd a m
Sp lieth ofF s S ’grachten
In augustus stelde de Amsterdamse Rederij Spliethoff het multipurpose vrachtschip Spaarnegracht in dienst, het zesde uit
een serie van tien gelijke schepen, die in Japan en Polen waren besteld. M et het in de vaart brengen van deze schepen, die
speciaal voor papiertransport zijn ontwikkeld, luidt Spliethoff een nieuw tijdperk in deze vervoerssector in en bevestigt de re­
derij zijn leidende positie in die sector.
Flg. I . D e S piegelgracht, een van de S 'grachten (foto: Flying Focus).
De Spaarnegracht is gebouwd door de Tsun-
en graan (te lossen met grijpers) en - in sa­
- Fins-Zweedse ijsklasse IA (die het ontwerp
eishi Shipbuilding Co. in Tsuneishi in Japan.
menwerking met Mammoet Shipping - zware
project ladingen.
- Schepen geschikt voor het vervoer van
Dezelfde werf leverde eerder dit jaar de zus­
terschepen Spiegelgracht en Siotergracht op.
van de bulbboeg beïnvloedt).
kwetsbare papierladingen en in staat om
In het begin van dit jaar had Mitsubishi Heavy
K lasse
deze ladingen onder alle weersomstandig­
Industries in Shimonoseki in Japan al de zus­
De schepen zijn gebouwd volgens de voor­
heden te laden en lossen met een minimum
terschepen Schippersgracht, Singelgracht en
Snoekgracht voltooid. De vier overige sche­
schriften en onder toezicht van Lloyd’s Regis­
ter, met de notatie: *L 0 0 A l strengthened
- Volledig doosvormige ruimen.
pen worden in Polen gebouwd door Stocznia
for heavy cargoes, container cargoes in
- Schepen geschikt voor het vervoer van
Szczecinska:
Schelde-
holds, on upper deck and upper deck hatch
containers van alle gangbare afmetingen.
gracht, Sluisgracht en Spuigracht. Het is de
bedoeling dat alle schepen voor het einde van
covers, timber deck cargoes, ice class 1A
(Finnish-Swedish ice class rules), LA, LI, 'IWS,
- Het kunnen laden en lossen van zware la­
dit jaar zijn opgeleverd.
*LMC, UMS, SCM, NAVI, with the descriptive
De schepen zijn ontworpen en gebouwd als
notes: tanktop suitable for regular discharge
by grabs, PCWBT.
enkelschroefs motorschepen, met tussen­
Spliethoff ontwikkelde de S-klasse, in nauwe
samenwerking met zijn zakenpartner UPM-
De schepen varen onder Nederlandse vlag en
chinekamer en alle accommodatie, inclusief
Kymmene en de betrokken werven, om aan
voldoen dus verder aan de eisen van Scheep­
het stuurhuis, op het achterschip.
de specifieke eisen voor het transport van pa­
pier te voldoen. Het ontwerp is geheel aange­
vaart Inspectie, MO en SOLAS, inclusief regu­
lation 54 voor gevaarlijke ladingen, en verder
De eis voor het snel laden/lossen van rollen
past aan het vervoer van papier van Finland
aan de voorschriften van de USCG en van de
papier onder alle weersomstandigheden leid­
naar de Verenigde Staten en van porseleinaar-
Australische autoriteiten.
de tot de keus om de schepen uit te rusten
de
Stadiongracht,
de (kaolien) in omgekeerde richting. Daarmee
hoeveelheid van 500 t/h.
dingen met eigen laadgerei.
dek, bulbboeg en spiegelhek en met de ma­
met ladinglrften met naar buiten draaiende
wil niet gezegd zijn dat de schepen alleen
O NTW ERP
voor deze ladingen geschikt zijn; met hun drie
De voornaamste ontwerpeisen waren:
De liften zijn aan SB aangebracht, in grote
120 tons kranen, vouwiuiken, verplaatsbare
- Draagvermogen
ontwerpdiepgang:
schachten die door waterdichte deuren (fig.
tussendekken en vijf zijtaders kunnen de sche­
1 9,2001.
- Maximum ontwerpdiepgang in zoet water:
grote huiddeuren van de omgeving worden af­
pen nagenoeg alle soorten droge lading ver­
voeren: hout, containers, gevaarlijke goede­
ren, algemene lading, bulkladingen als kolen
platforms, de zogenaamde zijladers (fig. 2).
op
10,0 m.
- Snelheid op ontwerpdiepgang: 19,5 kn.
3) gescheiden zijn van het ruim en door drie
gesloten. De huiddeuren dienen in open stand
tevens als regenscherm (fig. 4).
SC HIP en W ERF de ZE E - NOVEMBER 2000
V oornaam ste gegevens:
Lengte o.a.
168.14 m
Lengte 1.1.
159.14 m
Breedte mal
25,20 m
Holte
14,60 m
10,71 m
Zomerdiepgang
Draagvermogen
Gross tonnage
Nett tonnage
Ruiminhoud
Dienstsnelheid
Containercapaciteit:
In de ruimen
Aan dek
Totaal
21.400
16.641
t
6.700
24.000 m3
19,5 kn
478 TEU.
649 TEU.
Fig. 3. D e waterdichte deuren die de liftschachten van het ruim afsluiten (foto: Rederij Spliethoff).
1127 TEU.
Tankinhouden:
Zware olie
1680 m3.
Dieselolie
220 m3.
Drinkwater
Waterballast
130 m3.
7200 m3.
IN D E L IN G E N C O N ST R U C ­
T IE
Het dekhuis is zo ver mogelijk naar achteren
geplaatst om aan de voorkant ervan ruimte te
maken voor het opslaan van tussendekpanelen.
De romp is door schotten in de volgende wa­
terdichte compartimenten onderverdeeld:
- voorpiektank,
Fig. 4. Liftschachten m e t huiddeuren in open positie (foto: Rederij Spliethoff).
- dwarsschroefruimte en bergplaats,
- ruim 0,
de ruimen zijn zijtanks aangebracht, die een
- ruim 1,
dubbele huid vormen en die worden gebruikt
de containers (8'6" en 9'6” en combinaties
daarvan) en de sjorogen voor algemeen ge­
- ruim 2,
- machinekamer,
voor brandstof en waterballast. Verdere
bruik.
- achterpiek.
tanks tussen ruim 1 en 2.
brandstofcapaciteit is beschikbaar in diepDe tanktop is versterkt in verband met het
werken met grijpers en is berekend op een
De schepen hebben een doorlopende dubbe­
Om de zijladers onder te kunnen brengen is
gelijkmatige belasting van 20 l/m ?. Datzelfde
le bodem, die - behalve in de machinekamer -
aan SB de breedte van de zijconstructie ter
geldt voor de topbeplatmg van de doosvormi­
volledig voor waterballast is bestemd. Naast
plaatse van 2,4 tot 5,0 m vergroot. De lift­
ge constructies die in voor- en achterschip (in
schachten zijn door elf waterdichte deuren
verband met de inlopende scheepsvorm) in
van circa 4,5 x 4,5 m met het ruim verbon­
de ruimen zijn aangebracht; de gelijkmatige
den. Aan de walzijde bevinden zich drie enor­
belasting is hier echter 12 t/m 2.
me huiddeuren. Om in het gebied van de liften
het gebrek aan doorlopende verbanddelen te
Ter bescherming van dekladingen is een golf­
compenseren zijn ter hoogte van het tussen­
breker op het bakdek aangebracht. Hierin zijn
dek en van de coamings gesloten doosvormi­
tevens de inlaten voor de ventilatie van de rui­
ge constructies aangebracht, alsmede een
men 0 en 1 ondergebracht.
extra dubbele huid onder de huiddeuren, op 1
m afstand van de buitenhuid.
Om aan de snelheidseis te voldoen was een
bulbboeg met een lengte van ongeveer 5 m
schotten zijn volledig glad. Zo zijn o.a. alle
nodig. Een dergelijke bulb zou echter grote
problemen opleveren wanneer het schip in de
mangatconstructies, de ruimverlichting en de
Oostzee door een ijsbreker wordt gesleept,
deuren in de schotten glad uitgevoerd, zon­
met de voorsteven van het schip in een uitspa­
der uitstekende coamings, doorgestoken
dekken e.d. Ook de volgende componenten
ring in het achterschip van de ijsbreker: de
De ruimen zijn geheel doosvormig en alle
bulb steekt te ver naar voren en komt bij be­
zijn verzonken aangebracht, zodat een glad­
paalde diepgangen te dicht bij o.a. de schroef
Fig. 2. N aa r buiten gedraaid liftplatform wordt
de constructie wordt gehandhaafd: de onder­
van de ijsbreker. Om in alle beladingscondi-
door een vorkheftruck beladen (foto: Rederij
steuningen - op drie niveaus - voor de tussen-
ties een voldoende vrijslag te verkrijgen is de
Spliethoff).
dekpanelen, de fittings voor het sjorren van
stevenlijn aangepast door het aanbrenger
NOVEMBER 2000 - s c h ip ,n w e r f i , ZEE
21
MV.
"SNOEKGRACHT"
ARRANGEMENT
GENERAL
SCALE 1 : 2 0 0
B R ID G E DECK
COMPASS DECK
C A P T S DECK
ENGINE
V IE l
OF B R ID G E FRONT i HOLD SEC T
(LOO KING AFT)
U PPE R DECK
U PPER DECK
CREW • S DECK
►
«TOM
tfadiNs
■OLDINC. m
HATCH COVE&I
2.acht7.00/12.80»1S.20)
,±il
i’in ir
i *i
i-K
T O N BEX HOCH NI. 3
(PCWR ON TYPE H A T * C O *m
I PCNT m
r ï HATCH CG £R)
m & M li
BOTTOM LEVEL
(HOLD 03
lg.fgg
HOIj) NO-O
ÏÜ
>• /W - .
1/ JW
*”
NI 062
CENERAL ARRANGEMENT
S O -2 0 1 0 1
MITSUBISHI HEAVT INDUSTRIES. LTD.
M I» .N *
22
S C H IP e n W E R F ie Z E E -
NOVEMBER2000
NOVEMBER2 0 0 0 -
S C H I P en W E R F 2 r Z E E
S H IP Y M tt « M AO U N O IY «W C S
23
Fig. 5. D e Singelgracht (foto: Flying FocusJ.
van een gesloten constructie tussen de voor­
hutten hebben een eigen toilet unit. De be­
hun top gelijk ligt met de tanktop en vorkhef­
steven en de bovenkant van de bulb,
manningshutten en de reserve hut hebben
trucks er gemakkelijk op en af kunnen rijden
Modelproeven hebben uitgewezen dat deze
een opklapbare bovenkooi, zodat het schip
om hun lasten op te pikken c.q. neer te zet­
constructie geen nadelige invloed heeft op de
scheepsweerstand en op het functioneren
desgewenst met een grotere bemanning kan
varen.
ten. Ook op tussendekniveau ligt het liftplatform gelijk met het dek. Wegklapbare barriè­
res voorkomen daar dat de vorkheftrucks in
van de bulb.
L A D IN G S Y S T E M E N
Het laadgerei omvat drie zware kranen en vijf
zich op een ander niveau bevindt. Zowel op
De modern ingerichte accommodatie is on­
zijladers.
de tanktop als op het tussendek zijn automa­
tisch werkende voorzieningen aangebracht
dergebracht in het zes lagen tellende dekhuis
op de kampanje, De indeling is:
De kranen, fabrikaat NMF, hebben elektrohy-
die er voor zorgen dat personen niet in de ge­
Brugdek: stuurhuis.
draulisch aandrijving. De hijscapaciteit is 120
varenzone kunnen komen wanneer de liften in
Kapiteinsdek:
t op 14 m en 5 0 1op 30 m. In combinatie kun­
werking zijn.
Suite voor de kapitein, hut voor twee loods­
nen twee kranen lasten tot 2 4 0 1 behandelen.
Het systeem is ontworpen om langszij een
en, scheepskantoor en een reserve hut.
Twee kranen zijn aan BB geplaatst, de voor­
grote verscheidenheid van kades te werken.
ste aan SB. Deze opstelling maakt het moge­
De liftschachten reiken tot ongeveer 10 m bo­
lijk om zeer lange colli op dek te plaatsen.
ven het bovendek, waardoor de liften tijver-
mede het hospitaal.
schillen tot 9 m kunnen opvangen en langs ka­
Werktuigkundigendek:
Officierendek:
Accommodatie voor drie stuurlieden, als­
De zijladers, fabrikaat TTS, hebben eveneens
des met een hoogte van 1 tot 12 m kunnen
Accommodatie voor drie WTK's, alsmede
elektro+iydraulische aandrijving. Zij hebben
werken.
twee bemanningshutten.
een capaciteit van 16 t elk; de laadsnelheid
voor papierrollen komt hiermee op circa 500
Luiken
Vijf bemanningshutten en een hut voor de
t/hr. Het systeem is zo ontworpen dat gelijktij­
Het schip heeft drie ruimen en vier luikhoof­
kok.
dig met de zijladers en de kranen kan worden
den.
gewerkt. Elke zijlader werkt op zich zelf en
Het luikensysteem is ontworpen en vervaar­
Gecombineerde messroom (voor de gehe­
kan van verschillende posities af worden be­
digd door MacGregor Kayaba.
le bemanning) met zithoek, kombuis en
diend. De hoofdbedieningspositie bevindt zich
De luiken op het bovendek zijn als volgt:
Bemanningsdek:
Kampanjedek:
in de bedieningscabine bovenin de liftschach­
Ruim 0 :1 x ‘lift o f pontonluik.
ten. In de cabines zijn monitors aangebracht
Ruim 1 :2 x 2 vouwluiken.
Diverse bergplaatsen (o.a. voor proviand),
die goed zicht geven op de ladingbehandeling
Ruim 2, luikhoofd 2:2 x 2 vouwluiken, daartus­
kleedlokaal en wasserij, C02-kamer, AC-
op tussendek en tanktop. Daar zijn ook secun­
sen 2 verrolbare panelen.
ruimte, recreatieruimte, hut Suez-beman-
daire bedieningspanelen aangebracht voor
Ruim 2, luikhoofd 3: 2 x 2 vouwluiken.
ning en tally office.
een beperkt aantal functies.
Alle vouwluiken en de verrolbare panelen wor­
Behalve de kapitein hebben ook de le stuur­
De liftplatforms meten 4,0 x 2,0 m. De plat­
den hydraulisch bediend. Alle luiken zijn water­
man en de le WTK een aparte slaaphut. Alle
forms zakken in recessen in de tanktop zodat
dicht en als geheel gesloten pontons geconst­
noodgeneratorkamer.
Hoofddek:
2-1
de liftschacht kunnen vallen wanneer de lift
A ccom m odat ie
SCHIP rn WERF i t ZEE - NOVEMBER 2000
rueerd. De luiken zijn berekend op een gelijk­
het schip te corngeren. zelfs wanneer gelijktij­
matige belasting van 2 t/m 2 en op stapelge-
dig alle vijf zijladers in bednjf zijn, een groot
V E R D E R E U IT R U S T IN G
wichten van 52 t voor 20' posities en 60 t
aantal vorkheftrucks in de ruimen aan het
Stuurgerei
voor 40’ posities. Voor sommige baaien zijn
werk is en de dekkranen worden gebruikt.
Het schip is voorzien van een semibalans
stapelgewichten van 70 t toelaatbaar. De lui­
De twee betrokken zijtanks zijn ook op het
roer, met daarboven een dichte headbox’
ken zijn voorzien van containerfittings en van
normale ballastsysteem aangesloten. En om
D-type sjorogen, die alle flush met de topbe-
problemen onder extreme winterse omstan­
plating zijn aangebracht.
digheden in de Oostzee te voorkomen zijn zij
met geïntegreerd ijsmes. Het roer wordt be­
wogen door een Frydenbo draaivleugelstuurmachine.
De stapelhoogte aan dek is maximaal vijf la­
voorzien van een thermische olie verwar-
Om optimaal te kunnen manoeuvreren is in
gen: in totaal 649 TEU, alternatief 275 FEU +
mingssysteem.
het voorschip een Nakashima dwarsschroef
93 TEU.
Voor een aantal containers zijn reeferaanslui-
M A C H I N E - IN S T A L L A T ! L
van 850 kW geïnstalleerd. Deze heeft verstel­
bare bladen en wordt via een flexibele koppe­
tingen beschikbaar.
Voor de voortstuwing is een Wartsila diesel­
ling aangedreven door een elektromotor.
motor, type 6L64, geïnstalleerd. Deze medi­
Het niet waterdichte tussendek bestaat uit 15
um speed viertakt motor is voorzien van turbo
Anker- en nieergerei
‘lift away" panelen, die ook als graanschot kun­
oplading, is niet omkeerbaar en heeft een
Op het bakdek staan twee gecombineerde
nen worden gebruikt. De panelen worden
M.C.R. van 12.060 kW bij 333 tpm. De motor
anker/meerlieren. Elke lier heeft een nesten­
door de dekkranen behandeld.
is geschikt voor zware olie, met een viscosi­
schijf, twee trommels en een verhaalkop.
In de ruimen zijn voorzieningen getroffen om
teit tot 380 cSt bij 50°C. Via een Renck Tacke
Op het kampanjedek staan drie meerlieren.
de panelen op verschillende hoogten aan te
tandwielkast, type
reductie
Die aan SB en BB hebben een trommel en
brengen. Dezelfde voorzieningen worden ook
3,185:1, drijft de motor een NiAl bronzen,
een verhaalkop, die op hart schip heeft twee
gebruikt wanneer de panelen als scheidings-
verstelbare Lips schroef aan, met vier bladen
en een diameter van 6,3 m.
Alle lieren zijn geleverd door Fukushima, zijn
De panelen zijn berekend op de volgende ge­
Hulpvermogen wordt geleverd door een asge­
lagedruk hydromotoren.
lijkmatige belastingen:
nerator, drie hulpsets en een noodset.
Ruim 1: 7,5 t/m 2.
De asgenerator wordt aangedreven via een
B ran db estrijdin g
Ruim 2, luikhoofd 2: 5,5 t/m 2.
PTO op de tandwielkast van de hoofdmotor,
Ruim 2, luikhoofd 3: 5,0 t/m 2.
levert 1060 kW bij 1800 tpm en kan recht­
Voor de machinekamer en de ruimen is een
C02-installatie beschikbaar.
Luchtbehandeling
streeks stroom leveren aan de boegschroefmotor.
Reddingm iddelen
Voor de ruimventilatie zijn 14 ventilatoren geïn­
stalleerd. Zij zijn omkeerbaar en - in verband
De drie hulpsets bestaan uit Mitsubishi diesel­
Op het achterschip is een Fassmer vrije val
motoren en Taiyo generatoren en leveren ie­
boot geplaatst, een motorboot voor 26 per­
met het vervoer van gevaarlijke ladingen - ex-
der 450 kW, 3 x 445 V, 60 Hz.
sonen. De installatie voor het weer aan boord
plosieveilig uitgevoerd. Het aantal luchtwisselin­
De noodset levert eveneens 450 kW.
nemen van de boot is van Davit Company.
schotten worden gebruikt. Dit is mogelijk op
elke 20’.
HSU 1380,
trommels en een verhaalkop.
selftensioning en worden aangedreven door
gen bedraagt 6 x per uur voor ruim 0, maar 27
Op het bemanningsdek staan aan SB een res-
x per uur voor ruim 1 en 20 x per uur voor ruim
Verdere systemen in de machinekamer zijn
cue boot en een RFD opblaasbaar vlot, beide
2. Deze grote capaciteit is geïnstalleerd in ver­
o.a. een oliegestookte thermische olie instal­
binnen het bereik van een Davit Company da­
band met het vervoer van fruit, uien e.d.
latie en een economizer in de uitlaatgassenlei­
ding.
vit. Aan BB is eenzelfde vlot geplaatst.
Ten behoeve van het vervoer van vochtgevoelige papierladingen zijn twee vaste luchtdro­
gers opgesteld in de ruimte tussen ruim 1 en
2. Deze drogers kunnen de relatieve vochtig­
heid reduceren tot en handhaven op waarden
onder de 50%.
Verwarming van de ruimen is mogelijk met
twee thermische olie heaters van ieder 415
kW. Zij zijn in de ventilatiekanalen van ruim 1
en 2 geplaatst, dicht bij de luchtdrogers.
Slagzijcom pen satiesysteem
Het
slagzijcompensatiesysteem,
geleverd
door Intering, maakt gebruik van twee zijtanks. Deze zijn door drie door de dubbele bo­
dem lopende pijpen verbonden. Water wordt
van de ene tank naar de andere verplaatst
door middel van perslucht, afkomstig van
twee blowers die in de machinekamer zijn on­
dergebracht en daar ook de (warme) lucht
aanzuigen. Het systeem heeft korte reactietij­
den en is daardoor in staat bewegingen van
NOVEMBER 2000 - s c h ip ,n w e r f
ZEE
Fig. 6. De Singelgracht Ifoto: Flying Focus).
25
O p lev erin g en
J . M . Velt m an
C oastal L iner
Op 9 juni van dit jaar is de survey-passagiers catam aran “Coastal Liner” in de haven van Den Oever gedoopt door mevrouw
Veenstra-Magrijn, de echtgenote van Sjouke Veenstra, directeur van Allship Marine Projects waar de “Coastal Liner" is ont­
worpen. Het schip is gebouwd door Machinefabriek Luyt in Den Oever m et bouwnummer 9 8 0 4 . Het schip is toegevoegd aan
de vloot van Rederij Waterweg B.V. te Workum.
C Q A S JA IM
iTA.1 UNER
Fig.1. De “C oastal Liner"
e "Coastal Liner" is ontworpen
' zo weinig mogelijk diepgang als survey
voeren van survey-werk. Het schip wordt ge­
als een planerend schip dat be­
stemd is om snel passagiers
(aflosbemanningen) te vervoe­
vaartuig;
* zo goed mogelijk zeegedrag bij snelle èn
heel gebouwd volgens de thans geldende ei­
sen van Bureau Veritas (B.V.) * 13 /3 (E) Light
langzame vaart ten behoeve van passa­
Ship, High Speed Passenger Craft - “Deep
giersvervoer;
Sea” • Mach en de Scheepvaart inspectie
(S.l.) voor vaargebied 100 mijl uit de werkha­
D
ren, maar moet ook surveywerkzaamheden
kunnen uit­
voeren. Snelheid is dus belangrijk, maar bij
langzame vaart en ondiep water moet het
schip toch optimaal bestuurbaar blijven.
* gecombineerde vaart survey (in stuurhuis)
en passagiers (in salon);
* zo laag mogelijke versnellingskrachten ten
behoeve van passagiers.
Daarbij is het voor het survey-werk van belang
ven (dagvaart) in Europa en in de tropen. Safe­
“A".
ty: IHSC Code - Category
Het schip wordt geleverd met de certificaten
dat ook in zeegang het schip een zo rustig
Gezien de dubbelfunctie van het vaartuig (snel
van B.V. en S.l. plus de meetbrief voor zowel
binnen- als zeevaart en een passagierscertifc
mogelijk werkplatform is.
De daarmee samenhangende problemen lig­
passagiersvervoer op een veelal vast traject
caat voor het vervoer van 36 passagiers.
alsmede surveywerk wereldwijd), bleken de
huidige veiligheidseisen in een aantal opzich­
H oo fd afm etin gen .
ten te conflicteren. In nauw overleg met de
Lengte o.a.
21,00 m
zien de wisselende gebruikstoepassingen (en
Nederlandse Scheepvaartinspectie is daartoe
de veiligheidsuitrusting en -inrichting zodanig
Lengte 1.1.
Breedte op spant
19,02 m
6,70 m
de navenante beladingen) alsmede de bodemverstoring bij achteruitslaan (buckets) in (zeer)
uitgebreid dat de volgende veiligheidsnotatie
door SI is verstrekt:
Breedte van de rompen
2,45 m
Holte
3,12 m
gen dus op het gebied van gewicht, varen op
ondiep water en goede stabiliteit.
Waterjetvoortstuwing is overwogen, maar ge­
ondiep water is gekozen voor een beproefde
schroefvoortstuwing. Teneinde toch een mini­
male diepgang te kunnen bewerkstelligen zijn
de beide schroeven geplaatst in relatief diepe
tunnels.
De tegenstrijdige ontwerpcritena van beide
gebruiksdoelen hebben bij het ontwerp nogal
wat hoofdbrekens gekost op het gebied van:
* Voor passagiersvaart:
IMO High Speed Craft, Category “A”
* Voor surveyvaart:
100 mijl uit de werkhaven.
Diepgang
Voortstuwing
1,15 m
2 x 789 kW bij 1900 opm
Snelheid
25 kn
Brandstofhoeveelheid
Aantal passagiers
60001
36
Bemanning
2 tot 4
ONTW ERP
De aluminium catamaran is speciaal ontwor­
pen voor het vervoeren van passagiers en uit­
M aterialen .
Het te gebruiken plaatmateriaal is zeewaterS C H IP m w e r f
ZEE -
NOVEMBER 2000
bestendig aluminium, type AIMg4.5Mn met
A.B.S. 3.l.b certificaat.
Het stafmateriaal is uit handelskwaliteit 6028T6 of 6061-T6. De dwarsspant afstand is
over het gehele schip 500 mm.
Het schip is gebouwd volgens het langsspantsysteem met schotten en raamspanten als
dwarsverband en extrusie bulb-profielen voor
de langsverstijving. Het casco is uitgevoerd in
knikspant.
Bij de constructie van de binnendekken en het
dekhuis is veelvuldig gebruik gemaakt van
verlijmde extrusieprofielen, waardoor een ui­
terst lichte en sterke constructie is verkregen.
Fig.3. Stuurhuis
Indeling
De indeling van beide rompen is spiegelbeeldig
gebracht voor toegang van de bemanning en
Alle bewegende delen zijn voorzien van een
en bestaat per romp uit een voorpiek met daar­
passagiers.
Het is mogelijk om tussen de beide rompen
de
survey-apparatuur op te hangen.
geïsoleerd.
brandstoftank. Vervolgens de machinekamer
Voortstuw ing en energievoorzie­
ning
Lens- en dekw as/lirand I>Iussysteem
achter een bemanningsverblijf met 2 slaap­
plaatsen. Hierachter bevindt zich een tankcom-
beschermkap. De machinekamer is volgens
Scheepvaartinspectie
brandvertragend
partiment met daarin een geheel vrij van de
scheepsconstructie
opgestelde
aluminium
met daarachter de stuurmachinekamer.
In elke machinekamer is een MTU/Detroit Die­
Het schip is voorzien van twee 1,5" lenssyste­
De beide rompen zijn aan elkaar verbonden
sel hoofdmotor, type 12V2000M70 opge­
men met elk een lenspomp, welke door de
met een constructie waarop de accommoda­
steld. Het vermogen is 789 kW bij 1900 opm.
hoofdmotoren met behulp van V-snaren wor­
tie is geplaatst. Deze bestaat uit een ver­
{vol continu).
den aangedreven. Elk systeem is voorzien
hoogd stuurhuis met survey-ruimte en daar­
De bediening van de motor is geheel elektro­
van een handbediende noodlenspomp.
achter de passagierssalon en/of werkruimte.
nisch, zowel vanuit de machinekamer als van­
uit de stuurhut.
Een derde dekwas/brandblussysteem met
Hierin is een opbergruimte en een toilet/was­
gelegenheid geplaatst. Tevens zijn bergruim­
De motor is verend opgesteld in verband met
de geluidsbestrijding.
een elektrisch aangedreven pomp van 3 kW,
380 volt, 50 Hz is geplaatst in BB motor-
ten voor reddingsvesten aanwezig en een
Het vermogen wordt naar de schroefas over­
kamer.
ruimte die is af te schermen voor het eventu­
gebracht via een hydraulisch bediende ZF re-
ele vervoer van zieken op een brancard.
ductiekeerkoppeling met een reductie van
Twee kleine hydrofoors met een capaciteit
Het stuurhuis bevat de nodige apparatuur
1,65:1 en een superelastische Centa koppe­
van 12 l/min. 24 Vdc, met leidingwerk naar
voor de bediening en de navigatie van het
ling, type AM 500.
de W.C., keukenblok en wastafel zijn aanwe­
schip en aan SB- en BB-zijde extra zitplaatsen
De R.V.S. schroefassen zelf zijn waterge-
zig in de middenromp voor de drinkwater­
en een werktafel voor survey-werkzaamheden.
smeerd en zijn elk voorzien van een 5-blads
voorziening. Twee kunststof drmkwatertanks
Cunial schroef met een diameter van 800
van totaal 250 liter zijn eveneens geplaatst in
Op de bak is in het hoofddek en boven de
mm. Het toerental is 1150 opm.
de middenromp. In de SB-stuurmachinekamer
ruimte tussen de rompen een open stuk gela­
ten waarin een beweegbare gangway is aan­
Fig.2. Passagiersruim te annex w erkruim te
is een kunststof vuilwatertank geplaatst.
In BB-machinekamer is een hulpset aanwezig,
bestaande uit een Hatz-dieselmotor, 16,5 kW
E lektrisch e installatie
bij 1500 opm. met een Stamford generator,
De installatie bestaat uit een 24 Volt hoofdin­
17 kVA, 50 Hz. 220/380V. De set is geheel
stallatie met daarnaast een eenvoudige
samengebouwd met de radiateur op een sta­
220/380 Volt, 17,5 kVa installatie. De hoofd
len frame met trillingsdempers.
verdeling wordt in het stuurhuis geplaatst met
als voeding twee accubatterij van 200 Ah.
Het zoetkoelwatersysteem van de hoofdmo­
hun eigen startaccu die een koudstartstroom
op het buitenboordkoelwatersysteem. Beide
van 825 A kunnen leveren. De generator
systemen worden door de eigen pompen van
wordt gestart vanaf een accuset van één van
de hoofdmotoren van koelwater voorzien.
de hoofdmotoren.
De afvoergassenleidingen van de hoofdmoto­
De laadinrichting is uitgevoerd met een diode-
ren worden via het achterschot door de stuur­
brug zodat de generatoren van beide hoofd­
machinekamer geleid en komen uit op de
motoren en de generatorset alle accu's kun­
spiegel; de leidingen worden via een kunststof
nen laden. Tevens wordt er een 50 A Victron
reservoir geluidgedempt en gekoeld door het
acculader geplaatst.
Voorbereidende voorzieningen zijn getroffen
afvoerkoelwater van de hoofdmotoren. De af­
NOVEMBER 2000 - SCHIP «
w erf
Jt ZEE
De twee hoofdmotoren zijn ieder voorzien van
toren is via een warmtewisselaar aangesloten
voergassenleidingen bestaan in hoofdzaak uit
voor het plaatsen van een identieke genera­
rubberslangen.
torset in de SB-motorkamer, voor het geval
27
Fig.4. Een van d e hoofdm otoren. L e t op d e wandisolatie.
de surveytaken extra elektrisch vermogen
noodzakelijk maken.
B ran d- en gelu id sw erin g
Het schip is beveiligd tegen brand door het
toepassen van isolatieklasse A, speciaal aan­
gepast voor aluminium.
De hoofdmotoren zijn in verband met de ge­
wichtsverdeling in het schip vrij ver naar voren
geplaatst. De hierdoor hogere geluidsbelas­
ting van de passagierssalon is bestreden
door het toepassen van een speciale, iets ver­
hoogde vloer in deze salon welke boven het
motorkamerdek is gelegen. Deze vloer be­
staat uit geëxtrudeerde, holle, aluminium pro­
fielen,
De machinekamers zijn voorzien van een C02installatie voor een inhoud van 25 m3 De bedieningskast is opgenomen in het stuurhuis
en kan ook van dek af worden bediend.
In de passagiersruimte is een sprinklerinstalla­
tie aanwezig die van water voorzien wordt
door het koelwater van de hoofdmotoren.
V erd ere in stalla ties
Een 24 V elektrisch/hydraulische stuurinrich­
ting is aanwezig. Het stuuraggregaat staat in
SB achterpiek, terwijl de beide dubbelwerkende stuurcilinders de twee dubbelplaats roerbladen van 700 x 500 mm bewegen. De bei­
de roeren zijn mechanisch gekoppeld met
een dwingstang.
Als noodbesturing is een handpomp in het
stuurhuis aangebracht.
Twee HHP-ankers en een ankerlier zijn aanwe­
zig. Het anker is voorzien van 90 m tros.
Ten behoeve van de survey-apparatuur en de
passagiers/bemanning is een airco-installatie
aanwezig bovenop de passagiersruimte.
A/gem een plan.
2«
SC H IP 'ft WERF * ZEE - NOVEMBER 2000
Powerful force
in marine technology ,
Imtech Marine & Industry is the turn-key
supplier for electrical installations,
automation, air-condition and
systems, for leading naval and
shipbuilders since 1860 .
i B rid g e S y ste m s
i P ro p u lsio n C o n tro l S y ste m s
§
i P o w e r G e n e ra tio n a n d D is trib u tio n
h ff'l
■ M a c h in e ry M o n ito rin g a n d C o n tro l
S ta n d i
I E le c tric a l In sta lla tio n s
I E le c tric a l D riv es
■ G a lle y an d L a u n d ry
I HVAC
■ M a in te n a n c e
0 7 7 7 lsc h if
°
Imtech Marine & Industry
the name . to remember
aum a
PO Box 5054 - 3008 AB R otte rda m - The N etherlands
T e l.+31 (0)10 487 15 08 - F a x+31 (0)10 487 17 45
E-mail: info .m arin [email protected] re nhs.n l
In te rn e t: w w w .im te c h .n l
Marine
& Industry
en to o n stel li n gen
f
l
SM M H am burg
N e d e rlan d prom in en t aan w ezig
e SMM 2000 - de "Shipbuil-
D
ding, Machinery & Marine
Technology” International ïrade Fair in Hamburg - is weer
Maritiem Land (NML) twee jaar geleden en de
oprichting van het Exportforum begin dit jaar.
Het seminar werd geopend door Mr.F. Conyn,
de voorzitter van de HME.
Het Exportforum is opgericht door NML.
De ondernemingsgeest binnen de maritieme
cluster in Nederland en de hopelijke invloed
SMM 2000 was de eerste concrete activiteit
gehouden van 26 tot en met
30 september 2000.
van het Exportforum. 25 Bedrijven waren
aanwezig in het paviljoen. Een groot deel van
op het ontstaan van dergelijke clusters in Eu­
ropa waarmee dan kan worden samenge­
Dit jaar was Nederland voor het eerst met het
de deelnemers is lid van de Vereniging Hol­
land Marine Equipment, waarin meer dan 95
werkt, werd verwoord door prof.ir.N. Wijnolst,
de voorzitter van de stichting “Nederland Ma­
Nederlandse maritieme toeleveranciers ver­
enigd zijn.
ritiem Land'1.
Europa en HME heeft deelname hieraan dan
ook passend aangepakt. Dit had als resultaat
dat de presentatie direct één van de grootste
Daarnaast zijn aanwezig het Havenbedrijf
Rotterdam, diverse reparatiebedrijven en
De organisatie van het seminar heeft een goe­
de greep gedaan door het uitnodigen van de
landenpaviljoens op de beurs was. De totale
oppervlakte van het paviljoen besloeg onge­
veer 800 m2.
overige maritiem georiënteerde bedrijven.
President van de Meyer Werft, de heer Ber-
Het centrale thema van het paviljoen is "Europe’s Maritime Valley” , hetgeen slaat op Ne-
nard Meyer. Hij verklaarde een echte ‘fan’ te
zijn van de Stichting “Nederland Maritiem
een gezamenlijke presentatie aanwezig. SMM
is één van de grootste maritieme beurzen in
Land”. Hij stelde deze organisatie als voor­
beeld voor de andere scheepvaartlanden in
Europa om te komen tot een samenwerkende
Europese bedrijfstak.
Een belangrijk aspect hierbij is het interesse­
ren van voldoende competente mensen voor
een baan bij onze branche. Deze heeft nog
steeds een wat ouderwets karakter wat een
hoop jonge mensen met aanspreekt. Volledi­
ge openheid en informatie op Europees ni­
veau is geboden. Het is de taak van organisa­
ties zoals Nederland Maritiem Land om
duidelijk te maken dat de scheepvaart en
scheepsbouw wel degelijk volledig meedoen
met de 'nieuwe economie'; het is zelfs zo dat
de 'nieuwe economie' niet kan bestaan zonder
industrie die wordt aangeduid als ‘oude eco­
nomie’.
Foto: HMC/T4. Maack.
De volgende spreker was rJJ.C .M . van
N ed erlan d M aritie m I^unJ
deriand, spin in het web van maritieme bedrij­
Dooremalen, president van IHC Caland. Hij
Dat het dit jaar wel mogelijk was om geza­
ven: meer dan 11.000 maritieme bedrijven
menlijk aan SMM deel te nemen, is te danken
met een zeer innovatief en vooruitstrevend
karakter in een straal van nog geen 150 kilo­
meter!
kwam tot de conclusie dat de Nederlandse
bagger- en offshore industrie hun positie op
aan de oprichting van de Stichting Nederland
de wereldmarkt voor een groot deel verdie­
nen door hun technologisch niveau en hun in­
novatieve werkwijze. Nieuwe ontwikkelingen
Seminar
Op donderdag 28 september organiseerde
het Exportforum samen met Holland Mlarine
Equipment een seminar in de congresruimte
van de beurs. Het thema van drt seminar was
"Europe’s Mlaritime Valley: innovating exports,
exporting innovations’’. Gerenommeerde nar
men uit de politiek en industrie gaven hier hun
Foto: HMC/fil. Maack.
30
komen regelmatig voort uit samenwerking
tussen de betrokken partners. Dit wordt ver­
oorzaakt door zowel de technische complexi­
teit als de financiële aspecten. De hierdoor
ontstane nieuwe producten en zich ontwikken
lende markten zorgen voor een duidelijke winwin situatie.
visie op dit thema.
D r.ingA Tienpont, de president van de Cen­
Belangrijke personen in de maritieme branche
uit het buitenland - vooral Duitsland - waren uit­
tral Industrie Group, vergeleek de scheeps-
genodigd.
bouwindustrie met enige andere industrie­
takken:
SCHIP en WERF de ZEE - NOVEMBER 2000
heeft. De EMEC vertegenwoordigt ongeveer
240.000 werknemers in de branche naar de
EC. het Europese Parlement en andere Europe­
se maritime organisaties.
Tijdens de SMM had de redactie een gesprek
met de president. Dipl.-lng., M.S. Hans E.W.
Hoffmam.
Hij za o.a.: “Toeleveraiciers hebben op vele ge­
bieden met succes 'stateof-thearf producten
gecreëerd en als zodanig bijgedragen tot het
modemisenngsproces in de scheepsbouw. Zo
zijn de toeleveranciers m hun nieuwe rol ge­
groeid, waar kosteneffectiviteit, veiligheid, mi­
lieu en technische capaciteiten meer dan ooit af­
hankelijk zijn van hun beoordeling. Op speciale
gebieden worden een aantal componenten ge­
Foto: H M C /N . M aack.
combineerd tot complete subsystemen waar­
woningbouw
scheepsbouw
vliegtuigbouw
automobielindustrie
100%
<50%
160%
115%
door zij ‘system supptieri zijn geworden.
De oude fabnkant van werktuigen is steeds
prijsontwikkeling
meer een partner geworden dan een toeleve­
sinds 1975
rancier. De scheepswerf is, als de feitelijke bou­
productiemethode
project
project
serie
massa
wer van het schip, een samensteller van het sys­
ontwikkelingskosten
<10%
10%
2500%
500.000%
teem,
(perc. van verkoopprijs)
waarbij
de
toeleverancier
de
verantwoording neemt voor zijn subsysteem."
Hij verwacht dat nieuwe ontwikkelingen in de
maritieme subsystemen de inzetbaarheid en
kosteneffectiviteit van moderne schepen zal ver­
industrie zijn productie verdubbelen. Veel bedrij­
European M arine Equipm ent
Council E M E C
ven slaagden daarin niet maar degenen die het
In navolging van de CESA (scheepsbouw) en
* lager brandstofverbruik;
wel lukte, deden dit door een slimmere organi­
ECSA (reders) heeft de Europese Commissie
* minder verontreinigingsuitstoot;
satie van hun bedrijfsvoering. Het komt er op
aanbevolen een associatie te vormen binnen de
* hogere veiligheidsstandaard aan boord;
neer dat men een scheepswerf meer moet zien
Europese toelevenngsindustrie van de scheeps­
* hogere automatiseringsgraad;
als een assemblageplaats dan als een fabnek
bouw.
* langere perioden tussen onderhoud;
en meer moet steunen op toeleveranciers.
Deze aanbeveling leidde tot de oprichting van
* hogere milieubeschermingsstandaard aan
Om overeind te blijven, moest de scheepsbouw-
de “European Manne Equipment Council”
De reeks voordrachten werd besloten door de
(EMEC), die nu 11 nationale organisaties als lid
beteren op de volgende punten:
'boord;
* lagere exploitatiekosten van de schepen.
heer D A Slagter, managing director Radio Hol­
land Marine. Hij presenteerde eerst zijn bedrijf
en legde daarna de nadruk op de verschillende
mogelijkheden tot samenwerking op innovatief
gebied.
D e beurs
De SMM is 37 jaar geleden gesticht door de
“Association of Marine Engineers" in Hamburg
met 42 exposerende bedrijven. In 1996 bereik­
te de SMM voor het eerst 1000 exposanten.
Deze keer nemen 1340 bedrijven uit 46 landen
deel op een oppervlakte van 65.000 m2.
Het woord globalisenng is in dit geval niet zo­
maar gebezigd. 822 buitenlandse exposanten
gebruiken de beurs als internationale markt­
plaats. Het grootste contingent wordt geleverd
door Nederland en de UK met elk 101 bedrijven
en daarna Noorwegen met 98 firma’s, Dene­
marken met 69, de 'partner country Spanje
met 64, Finland met 61, de USA met 46, Frank­
rijk met 31 en Japan en Polen ieder met 30.
De Duitse kanselier Gerhard Schröder heeft de
rol van beschermheer op zich genomen. Het is
de eerste keer dat een Duitse kanselier de
scheepsbouwindustrie op deze manier gaat
steunen.
NOVEMBER 2000 - SCHIP n WERF * ZEE
Foto: HMC/M. Zapf.
31
E le k tro te c h n ie k
B a k k e r S lie d re c h t
E lek trisch e aandrijfsystem en
Door middel van elektrotechnische
systemen en energie worden aan
Bij niet regelbare systemen komen de volgende kenmerken voor:
boord van schepen veel aandrijf- en
besturingszaken mogelijk gem aakt.
1Geen optimalisatie van werktuig en productieproces.
1Starten kan problematisch zijn.
Energieopwekking vindt plaats door
1Belastend voor boordnet/diesel.
generatoren, waarna de energie via
1Onderhoudsbelastend.
schakelborden en distributiepanelen
op efficiënte en gemakkelijke wijze
middels kabels n aar verbruikers op de
diverse locaties gebracht wordt.
e generatoren kunnen direct
D
aangedreven worden door de
hulpdiesel(s) of via een zo­
genaamde power take off
(PTO) door de voortstuwings-
Daarentegen:
• Eenvoudige technieken.
Lage investering.
Voor de regelbare aandrijvingen geldt:
• Optimalisatie van werktuig en productieproces.
• Beheersing van koppels en toeren van het werktuig.
Beheersing van boordnetdieselbelasting.
Lagere onderhoudskosten.
diesei(s), al dan niet met een
constant toerental. Deze opgewekte energie
voedt onder andere de werktuigen en hulipwerktuigen, maar ook zaken als verlichting,
Daarentegen:
Minder eenvoudige technieken.
• Hogere investering.
navigatieapparatuur, communicatie etc. Ver­
der is het zo dat werktuigen veelal door (stan­
daard) kortsluitankermotoren (KA-motoren)
aangedreven worden.
We onderscheiden hierbij twee uitvoeringen:
Als leidraad voor dit verhaal is gekozen voor een pomp- en een voortstuwingsaandrijving als
voorbeeld, omdat deze vrijwel eenzelfde aandrijfregelkarakteristiek hebben en via tot nu toe
bekende in de markt zijnde aandrijfsystemen gedreven en bestuurd kunnen worden.
• de niet regelbare;
• de regelbare aandrijvingen.
Het is de bedoeling door middel van een sa­
menvatting enig inzicht te verschaffen in de
mogelijkheden van in de markt aanwezige
aandrijfsystemen met hun positieve en nega­
tieve kanten naar het werktuig en boordnet
van een schip toe met tevens oog voor het
onderhoudsgebeuren.
Tabel 1
Start methode
Startstroom
Startkoppel
2) Ster-driehoek
ca. 6,0 - 8,0 x In
ca. 2.0 - 2,7 x In
ca. l,5 -2 ,5 x T n
ca. 0 ,6 -0 ,8 x T n
3) autotrafo
ca. 1,5 - 2,0 x In
4) softstart
5) elektrische-as
6) SA-motor
ca. 1,5 - 3,0 x In
ca. 3,0 - 4,0 x In
ca. 1,0 - 2,0 x In
ca, 0 ,2 -0 ,6 x T n
ca. 0 ,2 -0 ,4 x T n
1) D.O.L. (direct on line)
ca. 0 ,4 -0 ,8 x T n
ca. l,5 -2 ,5 x T n
We starten met een opsplitsing van de aan­
drijfsystemen in niet regelbare en regelbare
systemen.
N ie t r e g e lb a r e a a n d r ijv in g e n
Als eerste de niet regelbare aandrijvingen
waarbij in de in tabel 1 genoemde startmetho-
methode
1) D.O.L (direct on line)
2) A- A (ster - driehoek)
S ta r t
3) au to t ra fo
4) softstart
5) elektrische-as
6) SA-motor
S ta r t s t r o o m
ca.
ca.
ca,
ca.
ca.
ca.
6.0- 8,0 x In
2,0- 2,7 x In
1,5- 2,0 x In
1,5- 3,0 x In
3,0- «,Q x In
1.0- 2,0 x In
Startkoppel
ca. 1.5 - 2.5 x Tn
ca. 0.6 - 0.8 x Tn
ca. 0.2 - 0.6 x Tn
ca. 0.2 - 0.4 x Tn
ca. 0,4 - 0,8 x Tn
ca. 1.5 - 2.5 x Tn
den een aantal gevolgen naar voren komt,
welke soms positief en soms negatief kunnen
F ig .la en 1 b. S tartg e d rag n iet regelbare aandrijving
SC HIP en WERF de ZEE - NOVEMBER 2000
Het voordeel van dit systeem is de technische
1
Generator
Motor
eenvoud en het biedt aan de pomp of voortstuwingsmotor vrijwel onbeperkte plaatsings­
-m -
oooo
mogelijkheden tot en met een zogenaamde
onderwater uitvoering toe.
y//////.
START
POMP
VOORTST.
Een optimalisatie van het pompproces of
APP.
voortstuwing is aanwezig, maar in beperkte
VELD
mate.
K e n m e rk e n
• start door middel van generatorvetd dosering
• toerenregeling door middel van dieseltoerental verstelling
• eenvoudig en commercieel aantrekkelijk concept
» hoog rendement
R egelbare aandrijv ingen
Eenzelfde soort karakteristiek kan men creë­
ren met een zogenaamde sleepringankermotor (SA-motor) met weerstands-stappervregeling,
eventueel
aangevuld
met
een
elektronische regeling, de zogenaamde cas­
cade, waarbij de sleeprmgankermotor in te­
genstelling tot de weerstandsregeling over
een beperkt gebied traploos geregeld kan
worden tussen bijvoorbeeld 70-100% toeren.
Het energieverlies dat ontstaat bij alleen weer­
standsregeling wordt bij de zogenaamde cas­
cade teruggevoerd in het boordnet. Een opti­
Fig 2a. en 2b. Elektrische-as principe
malisatie
van
het
pompproces
of
de
uitwerken richting werktuig, boordnet en die­
reel systeem dat als startmethode en voor
voortstuwing is beperkt aanwezig.
Het systeem is bijvoorbeeld geschikt om di­
sel.
toerenregeling veel toegepast wordt.
We zullen snel door dit gedeelte heen stap­
U ziet in fig.2 het zogenaamde elektrisch as­
rect op een hoogspanningsnet aangesloten
pen, maar wij willen toch enkele belangrijke
principe, waarbij een draaistroomgenerator
te worden, bijvoorbeeld via een zogenaamde
zaken benadrukken. Door de gekozen start-
diesekombinatie in eilandbedrijf een kortslui­
methode ontstaan namelijk aan de diesel/ge­
tankermotor voedt. Door het generatorveld
nerator en het werktuig diverse soorten belas­
het
beheerst op te laten komen, zal de klemspanning navenant opkomen en ontstaat een een­
servicegedrag. Bij een directe start van een
kortsluitankermotor op een boordnet ont­
voudige/soepele en commercieel aantrekke­
lijke start.
tingen.
Deze
zijn van
invloed op
staan naast hoge elektrische stromen/stoten
ook flinke mechanische belastingen op kop­
Tevens kan deze combinatie gebruikt worden
pelingen, diesel en werktuig.
K e n m e rk e n
Om de zaak te beheersen, kan gekozen wor­
• stappenregeling tast afhankelijk
den voor een andere startmethode, van
ster/driehoek tot en met een elektronische
start, de zogenaamde softstart, welke voor
het boordnet, diesel en werktuig beter zijn.
Dit werkt uiteraard positief richting onderhoud
en service. Bij gebruikmaking van elektronica
wordt uiteraard het benodigde kennisniveau
voor service verhoogd.
Ook bij de regelbare aandrijvingen zal de keu­
ze van het systeem bepalend zijn voor de
prestaties, rendement en service/onderhoud.
Een conventioneel systeem zonder elektroni­
ca vraagt een andere servicebenadering en
niveau van service dan wanneer men om tech­
nische redenen en voor optimalisatie van het
werktuig gekozen heeft voor een aandrijving
Fig.3a m et fig. 3b. Sleeprm gankerm otor m et weerstandstrappen
met elektronica, waarbij tevens de mogelijk­
heid ontstaat om de zaak te automatiseren
als toerenregeling van de pomp/voortstuwing
met een koppeling c.q. terugkoppeling van
over een beperkt gebied. Door namelijk de
walvoedmg.
Gesteld moet worden dat qua onderhoud/ser­
het werktuig/de aandrijving naar het produc­
diesel in toeren te variëren zal de frequentie
vice men hier in tegenstelling tot een kortsluit­
tieproces.
navenant variëren en ontstaat er een eenvou­
ankermotor te maken heeft met een motor
dige toerenregeling van de kortsluitankermo­
met borstels en sleepringen.
Wel/niet regelbare aandrijvingen
tor. Het regelgedrag en karakteristiek van het
Ook vraagt de elektronische toevoeging een
Om nu een overgang te creëren naar regelba­
e-as systeem wordt voornamelijk bepaald
hoger kennisniveau van service en onder­
re aandrijvingen, starten wij hier (om in aan-
door de dieselprestatie en heeft hier dan ook
houd.
drijftermen te blijven) met een vrij conventio-
zijn beperkingen liggen.
NOVEMBER 2000 - SCHIP «
w erf
* ZEE
Doordat de toegepaste aandrijfvermogens
steeds hoger werden, bijvoorbeeld van 1000
naar 2000/4000 kW of hoger, waarbij men
bij de toch al onderhoudsgevoelige gelijk­
stroom uitvoeringen de door de natuur gestel­
* Het pmqpe van een frequenferegelng bestaat ut
een geé^ixtter gedeeSe 11) weke de beschtöare boord
netspanning omzet In een gdjkspanrang de op zjn beurt
een rverter gedeelte (3) voedt weke deze ge#.spamng
omzet in een regefcare spamng en frequente waarmee
uitende^ een draastroom motor (4) m toeren en/of kop­
pel geregeld wordt. Zie fig. 7.
de grenzen benaderde en in sommige geval­
len zelfs overschreed, uitte zich dit in een
Een spanningsbron
meer onderhoudsgevoelige machine, waarbij,
omvormer in D.C.
door de omgevingscondities en soms te po­
bussysteem uitvoe­
ver onderhoud, problemen ontstonden die
voor hoge kosten zorgden.
De grote vlucht in de techniek ten aanzien van
ring bestaat b.v. uit
één gelijkrichter (1)
regelbare draaistroomaandrijvmgen van zo­
wel hardware als software maakte het moge­
ters (3) en motoren
met meerdere inver­
(4). Zie fig.8.
De combinatie van
een kortsluitanker-
V
lijk deze nu toe te passen voor grote onder­
houdsarme draaistroomsystemen in plaats
motor
van de hiervoor genoemde gelijkstroomaandrijvingen.
met
een
spanningsom vormer komt als win­
naar uit de bus, om­
Rg.4a en 4b . S leepringankerm otor m e t cas­
ca d e regeling
spann ing sbron principe m et KA m otor
tevens in busiysteem applicaties
stroom bron principe m et synchroonm otor
(stroom bron principe m et KA m otor)
cyclo om vorm ers
dat
de
stroombromomvormer voor
korsluitankermotoren bij de grote leve­
Fig. 7.
G eheel stat isch geregelde
aan drijvin gen
geproduceerd wordt.
Voor het verder optimaliseren van het werktuig,
de aandrijving en besturing is het nodig dieper
Qua regelgedrag en prestatie komen deze
systemen het dichtst bij of zijn zelfs beter dan
te investeren, waardoor we nu aankomen bij de
geheel statisch (traploos) geregelde aandrijvin­
gen. Deze kunnen in een automatiseringbesturingssysteem worden opgenomen en dragen
zorg voor een optimalisatie van het werktuig
en de dieselbelasting met tevens besparingen
ranciers niet meer
Fig.6. D raaistroom
tator onderhoud.
R egelbare aandrijvingen
( frequent ieregel ing)
op o.a. brandstof en onderhoudskosten.
We onderscheiden hier systemen in gelijk­
De nu in de markt aanwezige zogenaamde frequentieregeiingen bieden een aantal keuzemo­
gelijkheden; qua systemen zijn er voor de ho­
stroom en draaistroom, waarbij de laatste ja-
gere vermogens in hoofdzaak 4 uitvoenngen.
ren de voorkeur uitgaat naar de onderhouds­
arme draaistroom systemen.
Door de behoefte aan een steeds grotere be­
heersbaarheid en automatiseringsgraad van
pompAoortstuwmgssystemen worden zowel
de gelijkstroom als de draaistroom uitvoerin­
gen beide in de markt toegepast, keuze is
vaak afhankelijk van voorkeur rederijen c.q.
persoonlijke voorkeur.
het positieve regelgedrag van de gelijkstroom
aandrijving en kent geen borstels en commu­
Omvormers volgens:
• spanningsbron principe met kortsluitankermotor tevens in bussysteem toepassingen;
• stroombron principe met synchroonmotor;
• stroombron principe met KA motor;
• cyclo omvormers.
Alle hebben hun specifieke kenmerken.
Spanningsbronomvormers* (KA motor):
G e l i jk s t r o o m
•
Thyristorankervoedinqen
•
W ard-Leonard/roteiend - th y ris to iv e ld
meest toegepast in de markt waar voor­
heen gelijkstroom werd toegepast,
Bij het stroombron-systeem met een zoge­
Spanningsbronomvormers* (in bussysteemuitvoering):
worden gebruikt om energie terug te win­
len van eenvoudige vermogenselektronica
naar voren. Het servicekennisniveau voor de
synchroonregeling is te vergelijken met die
nen en om ruimte te sparen.
van gelijkstroom. Voor beide andere syste­
Stroombronomvormers* (KA motor):
niet meer in productie bij de grotere
leveranciers, grotendeels markt verloren.
Stroombronomvormers * (synchroonmotor):
Toegepast voor de grotere vermogens
vanaf ca. 5.000 kW.
Cydoomvormers (niet besproken):
Fig.5. Gelijkstroom
voor de grotere vermogens vanaf ca.
5.000 kW bij lage toerentallen (directe aam
drijving)
naamde synchrone motor komen de voorde­
men is een hoger service/kennisniveau wen­
selijk.
De draaistroomregelsystemen geven, naast
een hogere productie en beheersbaarheid
met een optimaal rendement, ook een laag
onderhoud.
Met de mogelijkheid van toerenregelen ook
boven nominaal, kan de aandrijf karakteristiek
optimaal qua proces en rendement uitgenut
worden. Dit in tegenstelling tot de niet gereSCHIP M WERF elf ZEE - NOVEMBER 2000
gelde aandrijvingen (en semhregelbare aan­
K en m erken
drijving als bijvoorbeeld de cascade en E-as).
• eenvoudige vermogenselektronica
• hoog rendement
• beperkt toerental boven nominaal
De rendementen van de combinaties motor +
* Het principe van een thyristoiankervoeding bestaat
uit een onnetter (1), die
draaistroom onnet in een
m ogelijk (P -c)
regelaar liggen tussen de 90 % en 95%, het­
(K)
waarmee een gelijkstroom-
• borstels en collector
geen als uitstekend gezien kan worden.
oooo
geregelde gelijkspanning,
motor '(2) in totren en
Naast de investenng dienen tijdens de ontwerp­
koppel geregeld wordt.
—
L
fase een aantal facetten goed belicht te wor­
den, zoals boordnetvervuilmg, EMC, wisselkoppels etc. Daartoe beschikt Bakker Sliedrecht
over een deskundige staf met een ruime theore­
tische en praktische ervanng.
K enm eiken
Fig.10. Thyristoranker regeling
• g e b ru ik va n K A -ao te n
- H % 1-----
• ondeihoudMiro
• tocien regeling boven nominaal mopnijjk.
(IV)
Samenvatting
Een bu isyu teem bestaat b.v, wilt: «en g e lljk cich te r (1 )
•
m«t meerdere in w rte ra {1}.
Systeemkeuze zal men in eerste instantie
B ij
kijken naar onderhoudsarme draaistroomsystemen;
• Keuzes van soorten aandrijf-/besturingssystemen en hun software bepalen in hoge mate
het optimaal functioneren van het werktuig,
inclusief de service en het onderhoud;
• Bij nieuwbouw kan men vaak zowel de ener­
gieleverende kant en het energieverbruiker!de deel optimaliseren; bij renovatie moet
men nogal eens uitgaan van bestaande ener­
gievoorzieningen en kan men vaak alleen het
opjjnrljw-iw*symhfoonmilo*
energieverbruikende deel optimaliseren;
• Een goede dimensionering met de nodige
• eenvo udige vtrrao g eM eU iktio rika
• sla n d J U M hoog lo i trek t o p pel
• toerental, boven nom inaal, «nogelijk {IP -t 1
pomp
ruimte in een ontwerp zijn belangrijke zaken,
«HMttïTv
welke echter bij commerciële onderhandelingen onder druk kunnen komen te staan;
vzzzER
fvtip
■e
k
'
Fig. 9.
K lik t v i i l o r m do oi
• afmetingen
• ffwichtan
Regelbare aandrijvingen
(thyristoranker regeling)
• mutamwnt
• oiiAurihoudjkoften
We komen nu als laatste aan bij de al oude gelijkstroomsystemen, zoals thyristorankervoedin-
oooo
gen WardLeonard.
Om redenen als afmetingen, rendement en on­
V£/
POMP
VOOfflSI.
E2Z22
IvftO
derhoud neemt de toepassing van deze syste­
men steeds verder af, met name bij de toch
eenvoudige
pomp/voortstuwi ngsaandrijving,
waarbij de hoofdoorzaak eigenlijk in de forse
vermogenstoename van de laatste jaren ligt.
Fig.11. Ward-Leonard regeling
Maar bij hoog dynamische bewegingen en in la­
gere vermogens zoals bijvoorbeeld lieren en
nen. Ze worden echter soms alleen nog bij re­
• Degelijke voorstudies en ontwerpen kunnen
hijsbewegingen kan men vaak om technische
novatieprojecten gemoderniseerd, waarbij ui­
bij de uiteindelijke beslissingen ongelukkige
en commerciële redenen nog niet om gelijk­
teraard dan ook elektronica het besturings- en
keuzes voorkomen en geven tevens meer
stroom aandrijvingen heen.
regelgedrag bepaalt.
Deze WarcfLeonard systemen hebben on­
zekerheid ten aanzien van een vlotte bouw
Ook voor deze vermogensrange zal de draaistroomtechniek middels draaistroomregelingen
danks hun zeer positieve regel- en prestatie-
met zogenaamde vector/scala control en DCbus systemen uiteindelijk technisch en commer­
gedrag hun positie op de markt verloren qua
Op een dergelijke manier ontworpen systemen
afmetingen, gewicht, rendement en meer on­
geven ook een voorspelbaar onderhoud, waar­
cieel de markt verder gaan veroveren.
derhoud c.q.-kosten.
Tevens kennen moderne draaistroomregel-
bij preventief onderhoud op reguliere basis de
exploitatiekosten laag en beheersbaar houden.
Als laatste de zogenaamde Ward-Leonard in­
systemen kleinere afmetingen, lagere gewich­
ten, hogere rendementen en minder preven­
In een volgend nummer van SWZ zal een aantal in de
stallaties; deze bewijzen nog steeds hun kun­
tief onderhoud.
praktijk uitgevoerde projecten worden besproken.
W ard-Leonard regelingen
NOVEMBER 2000 - SCHIP c n WERF A ZEE
met weinig discussiepunten.
Raytheon
Simplify Your
Life at Sea
with Raytheon
Marine.
SIGYROSTAR//
Operation easier than
ever before.
• For ships from
10 to 60m length.
mNautoPilotNP60
H
Clfe
i
• Best course keeping
performance
at low and high speed
up to 70 knots (IMO-HSC).
• Suitable for any hull type:
monohull, catamaran.
Rivium Oostlaan 31
2909 LL Capelle a/d IJssel
The Netherlands
Tel +31(0)10 - 44 71 222
Fax +31(0)10 -4 4 70 760
Bedrijfsinformatie “Rotterdam M aritiem 2000”
International Paint (N ederlan d) B.V.
Leuvebat, static) 470
E con osto N ederlan d B.V.
Eembal, stand 620
International, onderdeel van Akzo Nobel,
International biedt de scheepswerf:
Econosto Nederland B.V. is de grootste
schepen
is de
in hoogwaardige
Coatings die praktisch zijn en daardoor
werkmaatschappij van de Koninklijke
scheepsinstrumentatie (tankniveaumeet-
coatings ter bescherming van schepen
de productiviteit en bouwsnelheid bevor­
Econosto Groep, een sterk groeiende,
systemen), appendages en pakkingen
bij zowel nieuwbouw als reparatie en on­
deren.
beursgenoteerde
voor alle systemen aan boord.
marktleider
onderneming
met
uit op
de
gebieden
van
technische handels- en productiebedrij­
derhoud. International is als onderne­
ming twee keer zo groot als haar naaste
International is marktleider in TBT-vrije
ven in meer dan twintig landen en met
Eigen productie, eigen merken en
concurrent, met meer dan 900 werkne­
antifoulings, slijtvaste coatings, baillast
ruim 2500 medewerkers,
eigen kwaliteit
mers in 60 landen en wij bieden de
tank coatings er gifvrije aangroei contro­
markt:
lerende coatings voor bescherming van
Global supplier
faciliteiten en intensieve samenwerkings­
zowel nieuw te bouwen schepen als
Econosto is een leverancier en producent
verbanden met gerenommeerde fabrikan­
Dankzij wereldwi|d 250.000 rrK productie-
•
Product kwaliteit,
schepen die in aanmerking komen voor
van producten voor velerlei industriële toe­
ten
•
Technische ondersteuning en ad­
reparatie en onderhoud.
passingen: schuil-, klep-, en kogel en regel
indrukwekkend en gevarieerd assortiment
vies.
International Marine Coatings levert een
afsluiters, terugslagkleppen, statische en
te leveren. Deze in eigen belwee ontwikkel
•
Verkoop ondersteuning en klanten­
assortiment hoogwaardige producten
dynamische afdichtingen, slangen en kop­
de producten dragen de vertrouwde eigen
service.
voor de volgende marktsegmenten:
pelingen, technische rubber en kunststof-
merknamen, zoals Econ® en Malbran-
•
Hoogwaardige producten.
Reparatie - Nieuwbouw - Onderhoud aan
producten, meet- en regeünstrumenten en
que® afsluiters, Holland® metallieke af­
•
Een ongeëvenaard distributie net
Boord.
anti vaporisatie systemen. De Econosto d l
dichtingen, Deltaflex® compositieslangen
voor meer informatie:
visie Flow and Sealing Technology is mon­
Econgraph® en Novus® pakkingplaat,
www.internationaknarine.com
diaal in staat complete productlijnen te le­
Starpack® stopbuspakking,
veren aan industriële ondernemingen en
pakkingmateriaa! Deze kwaliteitsmerken
werk.
International biedt de scheepseige­
is
Econosto
in
staat
een
Starflori®
wij manifesteren ons dan ook in toenemen­
zijn goedgekeurd door de meeste interna
Coatings die kostenbesparend werken
5Î International
de mate op de internationale markten. De
fatale keuringsinsütuten en standaards.
tijdens de exploitatie, door een hoge ma­
Internationa! Paint (Nederland) bv
enorme inkoopkracht en marktverkenning,
te van bescherming te bieden tegen cor­
Kleidijk 88, 3161 HJ Rhoon
eigen productiefaciliteiten en een geavan­
Enorm assortiment, uitgekiend® lo­
rosie waardoor op de onderhoudskosten
Postbus 856, 3160 AB Rhoon
ceerd orderverwerkings- en distributiesys­
gistiek
aanzienlijk bespaard wordt.
Tel: 010.5033519, fax: 010.5033510
teem, waarborgen een maximale beschik­
Econosto Nederland B.V. heelt een eigen
baarheid van producten.
magazijnen waar een ongekend ruim as­
naar/manager:
sortiment artikelen op voorraad wordt ge­
F len der Bruin hof M arine
Maritieme Total-Supply vanuit een
houden. Om u een inchik te geven: er lig­
jarenlange deskundigheid
gen daar meer dan 1 miljoen producten op
Econosto Maritiem Ikent de Maritieme af­
voorraadl en er worden jaarlijks ruim
ten tot 304 resp. 1.390 klNm.
nemers, zoals reders, wen/en, reparatie­
200.000 zendingen verwerkt.
“InterMAC” (tele-Wiagnostsche
bedrijven en Maritieme ingenieursbu­
Doordat wij gebruik maken van moderne
service voor aandrijfsystemen.
reaus als geen ander. Vanuit een
communicatietechnieken kunnen afne­
Scheldebal, stand 1402
Flender Bruinhof Marine, gevestigd in
Rotterdam presenteert in de Schelde
•
hal haar programma van complete me
chanische aandrijfsystemen voor de
•
Oliekoelers en warmtewisselaars.
jarenlang opgebouwde Maritieme des­
mers 24 uur per dag, 7 dagen per week,
voortstuwing en baggertechnische in­
•
“HYDREX" langzaamlopende hy­
kundigheid levert Econosto Maritiem in
snel en efficiënt bestellen en worden be-
draulische motoren.
veel gevallen als totalsupplier complete
leverd.
stallaties met de nadruk op:
•
•
Tandwielreductiekasten voor de
scheepsvoortstuwing, enkel of
Bovendien zet Flender Bruinhof Marine
dubbel aangedreven met enkele
haar VCA- gecertificeerde Serviceafde-
uitgaande as, voor motorvermo­
ling in de schijnwerpers:
gens tot 2 x 50.000 kW.
zij is binnen de Flender Groep wereld
Speciaal geconstrueerde reduc-
wijd verantwoordelijk voor alle service-
hekasten voor de aandrijving van
werkzaamheden aan alle Flender en
bijv. generatoren, snijkoppen,
vroegere Lohmann+Stotterfoht aandrij­
zanden jetpompen of soortgelijke
vingen in de marine-sector.
apparatuur.
•
•
•
Scheepsasdraag- en druklagers
Flender Bruinhof Marine
tot 850 mm asdiameter
Boterdiep 37, 3077 AW Rotterdam
Hoogelastische askoppelingen in
Tel.: 010.4834400,
verschillende uitvoeringsvormen,
fax: 010.4824350,
voor draaimomenten tot 928
email: [email protected],
kNm.
internet: www.bruinhof.nl
Hoogelastische of starre dubbel
conische luchtbediende wrijvingskoppelingen, voor draaimomen-
NOVEMBER 2000 - SCHIP en WERF de ZEE
C S I B.V. M arin e autom ation
Eemhal, .’t a m ) 620/695
CSI is al 35 jaar trendsetter in het ver­
waardigen van
elektronica
voor
de
Unieke systeem eigenschappen:
Programmeer mogelijkheden door
scheepvaart ten behoeve van systemen
de gebruiker.
voor alarmering en automatisering.
Bediening door middel van functie
De product range omvat kleine storings-
toetsen.
melders maar ook grote geïntegreerde
Floating master software, uitval van
alarm monitoring en control systemen.
een werkstation heeft geen gevol­
Aan boord van meer dan 4000 soorten
gen.
schepen van allerlei type, welke de we­
Ingangs elektronica met eigen mi­
reldzeeën bevaren bevinden zich CSF
crocontrollers.
prod lieten.
De CSI producten zijn geen standaard
Toepassingen:
componenten welke op de markt ver­
Machinekamer bewaking.
krijgbaar zijn maar worden speciaal door
Lading bewaking.
CSI voor de maritieme toepassing ont­
Nivometing.
wikkeld. CSI heeft dan ook een eigen
Uitlaatgassen bewaking.
R&D, productie en test afdeling.
Klep en pomp bediening.
De laatste jaren heeft CSI haar product
Data logging (telegraaf order prin­
range dusdanig aangepast dat maat pro­
ter en black box functie).
Stork Gear & Services
ducten geleverd kunnen worden door
S to rk G e a rs
& S e rv ices B.V.
middel van standaard bouwstenen.
CSI B.V.
Hierdoor zijn deze systemen zeer modu­
Postbus 3015,2980 DA, Kaartenmaker-
Eemhal, .’taru) 625/695
lair geworden qua opbouw van zowel de
straat 4, 2984 CB Ridderkerk
Tandwielkasten
Field Services
hardware als de software. Veel functies
Tel: 0180.483939, fax: 0180.483930,
Stork Gears & Services B.V. is gespe­
Een team: gespecialiseerde service mon­
kunnen ook door de gebruiker worden
email: [email protected],
cialiseerd in het ontwerpen, produce­
teurs is beschikbaar in Rotterdam en
internet: www.csml.com
ren, repareren en modificeren van
Singapore om adequaat te kunnen re­
tandwielkasten, tandwielen en andere
ageren op service aanvragen.
gewijzigd.
onderdelen voor tandwielkasten onge­
acht merk of type. Hierbij wordt ge­
Diagnostic Services
bruik gemaakt van de uitgebreide ken­
Diagnose specialisten zijn wereldwijd be­
nis en ervaring op het gebied van
schikbaar voor inspecties en conditiebe-
tandwielkasten en hoogwaardige tand­
paling door middel van trillingsanalyses
wieloverbrengingen, die in het bedrijf
gecombineerd met visuele inspecties.
aanwezig is.
Ons dienstenpakket
*
Stoomturbines
boServices B.V, en Stork Turbo Blading
F fy in g F o cu s
»
Reeds 16 |aar is het luchtfotobedrijf
Maritime tentoonstelling zijn een aantal
Nieuwbouw
van
tandwielkasten
voor maritieme of industriële toe­
B.V. wordt een unieke 'one-stop’ repara­
Maeutbal, ,’t a m ) ÏS2
OEM van Kuypers, Brevo, Rademakers en ConradStork tandwielkasten.
In nauwe samenwerking met Stork Tur-
Granuaille
tie service voor stoomturbines waaron­
passingen, speciaal ontworpen om
der
aan specifieke wensen van klanten
voortstuwingsturbines,
generator
te voldoen met korte levertijden.
Flying Focus als specialist in actiefoto-
voorbeelden hiervan te zien.
sets en stoomturbine aangedreven la-
grafie thuis in de maritieme sector. Vele
Extra aandacht zal er dit jaar zijn voor het
dingpompen aangeboden.
♦
Reparatie en revisie van tandwiel­
duizenden schepen zijn reeds gefoto­
nieuwe fotovliegtuig en de onlangs geïnt­
grafeerd voor scheepswerven en rederij­
roduceerde
Flexibiliteit
♦
Reparatie en revisie van turbines en
internetsite
www.flyingfo-
kasten ongeacht merk of type.
en uit heel Europa. Met stormachtig
cus.nl,
Alle bedrijfsprocessen vertonen een ho­
turbine tandwielkasten
weer is het vliegtuig van Flying Focus re­
De nieuwe edities van de scheepvaart­
ge mate van flexibiliteit waardoor er snel
merk of type.
ongeacht
♦
Ontwerp en fabricage van tandwie­
gerealiseerd kunnen worden.
•
Inspectie, conditiebewaking en diag­
Kwaliteit
•
Werkplaatsen met machinale afde­
gelmatig boven de scheepvaartroutes te
en visserijkalender, welke Flying Focus in
gereageerd kan worden op een service-
vinden om spectaculaire actiefoto's te
eigen beheer uitgeeft, zijn op de stand
behoefte en zeer korte reparatietijden
maken. Op de stand op de Rotterdam
verkrijgbaar.
len.
nose.
Zowel schoepen als tandwielen worden
lingen strategisch gesitueerd in Rot­
in eigen bedrijf geproduceerd. Onder­
terdam en Singapore.
steund door een engineeringafdeling die
Het nieuwe fotovliegtuig
38
sterk gericht is op reparatietechnieken
Stork Gears & Services.
garandeert dit de hoogst mogelijke kwali­
Postbus 5420, 3008 AK,
teit. Deze unieke combinatie resulteert
Pannerdenstraat 5 (Haven no. 2191),
vaak in een modificatie in plaats van het
3087 CH, Rotterdam.
uitsluitend terugbrengen in de originele
Tel: 010.4299822, fax: 010.4291129,
staat.
e-mail: [email protected]
SCHIP
C lI
WERF Ar ZEE - NOVEKCEfi 2000
R o to r B.V.
H am w orth y K S E B.V.
Eenihat,.ttand 625/695
Maa.<bal, Mam) 551
Sinds 1958 levert en produceert Rotor
Sinds 1994 heeft Rotor haar leverings­
In the late sixties Hamworthy KSE Sva-
our experienced team of engineers and
draaistroom elektromotoren volgens
programma uitgebreid met de producten
nehaj Tv'S introduced a range of tong-
service personnel.
de IEC en DIN Europese standaards.
van een aantal gerenommeerde bestaan­
shaft, mulb-stage deepwefl pumps with
Based on the above Hamworthy KSE
Het Rotor team bestaat nu uit 100
de producenten van kwaliteitsproducten.
exptosmproof electric motor drive for a
Svanehaj ATS is weltknown worldwide
werknemers die elk jaar ongeveer
Met deze uitbreiding is Rotor in staat om
‘one pump per tank' concept.
for its skill and flexibility satisfying the shi­
80.000
motoren (tot een vermogen
voor haar klanten de optimale complete
This was the start of up till now more
pyards with applications and satisfying
van 360 kW) over de hele wereld leve­
aandrijving samen te stellen door een juis­
than a quarter of a century as one of the
the owners and managers in reliable, sa­
ren. Rotor streeft er continu naar,
te keuze en combinatie van de volgende I leading suppliers of cargo pumps for tan­
fe, and cost-effective operation.
samen met haar klanten, om voor haar
componenten:
kers of various sizes and types built for
Compared to a system with hydraulicalty
the global tanker fleet owners. During
driven, submerged, singlestage pumps
producten de perfecte balans te vinden
tussen energie, technologie and com­
rotor nl® elektromotoren;
this period great efforts have been made
the following advantages of Svanelwj
merciële factoren. Dit heeft geleid tot
rossi motonduttori (motorireducto-
for constant development in close co
electrically driven, long-shaft deepwell
de productie van speciaal-motoren die
ren en variatoren;
operation with the users and regulating
pumps can be highlighted:
zeer snel aangepast kunnen worden
rotor nl® wormwielreductoren ;
bodies in order to be able to meet the
•
No risk of contaminating the cargo
aan de verschillende eisen van de
marelli motori drukvaste elektromo­
ever-changing requirements in respect
gebruikers
toren;
of flexibility, safety, and reliability.
•
Simple stripping operation;
voorraad van kant en klare compo­
fki / samco frequentieregelaars;
The Svanehoj range of deepWell pumps
•
Prime mover and sealing arrange
nenten.
aandrijfcomponenten.
includes designs for:
dankzij
de
zeer
grote
Motoren die geproduceerd worden voor
de offshore- en scheepsbouw industrie
Rotor B.V.
voldoen aan de eisen van alle bekende
Mors
1-5,
7150 AA, Postbus 45,
by hydraulic oil;
ment on deck, easy to inspect: and
service;
•
Product tankers;
•
Chemical tankers;
»
Low noise level;
•
LPG, ethylene, ammonia, and ethy­
•
Easy to maintain;
classificatie bureaus en worden voor 'es-
7151 MX Eibergen.
lene/chemical tankers;
•
Less power consumption;
sential service' geleverd met een offi­
Tel: 0545.464640, fax: 0545.475065,
•
Molten sulphur tankers;
•
Easy and simple installation;
cieel certificaat van het betreffende clas­
email: [email protected],
•
Coastal tankers;
sificatie bureau.
internet: www.rotor.nl
•
Barges.
Svanehej also supply pumps for gas car­
riers of the 3 basic designs:
V E R M B.V.
and is supplemented by a range of boos­
IJtM e lb a l, M a m ) 572
ter pumps, tank wash pumps, ballast
•
Fully pressurised tankers;
pumps, and portable pumps forming to­
•
Fully refrigerated atmospheric tan­
Na de introductie van de VERM Hydrauli­
brandstofsystemen tot fire fighting instak
sche Systemen® in 1999 op de Euro­
laties, van drinkwater- tot lenssystemen;
port te Amsterdam heeft VERM B.V. te
dit in de meest kosten efficiënte product
Enschede als specialist in appendages
configuratie.
cargo pump package, all backed up by
intensief gewerkt aan pakketverbreding
Scheepvaart en 'just in time’ zijn onver­
en -verdieping.
brekelijk met elkaar verbonden.
ÏJ'Uelhal, Mam) 572
In samenwerking met strategische part­
Middels een uitgebalanceerde samen­
Voor zware bedrijfsomstandigheden, bij­
sluitingen van PN 10, 16, 20 en ANSI
ners is VERM B.V. heden tem dage in
stelling van de voorraad en een op flexibi­
voorbeeld in de scheepsbouw, in de (pe-
class 150. De EMTLS is eveneens ge­
staat tot het op turn key1 basis aanbie­
liteit ingerichte organisatie kent VERM
trolchemische en offshore industrie, in
schikt als eindafsluiter (b.v. als manifold-
den en installeren van hydraulisch be­
B.V. een hoge logistieke performance-
: energiecentrales, hoogovens en de pa­
eindafsluiter op chemicaliëntankers) en
diende ballastsystemen:
graad en speelt daarmee optimaal in op
pierindustrie, produceert Wouter Witzel
wordt
(mede) engineeren, produceren en aan­
de marktbehoefte.
Eurovalve high performance vlinderklep-
(laad/los) voor alle scheepstypen.
pen in de EMS serie. De EMS serie om­
De metaal- en PTFE-seated vlinderklep-
name en after sales (storingsdienst).
Voor nadere inlichtingen:
vat metaal-en PTFE-seated dubbelexcen-
pen uit de EMS serie zijn goedgekeurd
Daarnaast behoort het leveren van diver­
VERM B.V., Enschede.
trische vfinderkleppen die inzetbaar zijn
door erkende classificatie bureaus o.a,
se soorten appendages voor alle met de
Tel: 053.4608600,
als open/dicht of regelafsluiters.
door Lloyd's Register of Shipping,
inrichting van de machinekamer verbon­
email: [email protected],
De metaatseated vfinderkleppen zijn fire-
den systemen tot de mogelijkheden; van
internet: www.vermbv.nl.
kers;
gether with ex-proof electric motors and
J
related control equipment a complete
•
Semi-refrigerated tankers.
en systemen voor de scheepvaartmarkt
sluiten van het ballast systeem, in bedrijf-
W outer W Itzel Eurovalve
toegepast
bij
brandstoftanks
safe en worden vaak ingezet in cargo-
Voor nadere inlichtingen:
systemen van chemicaliëntankers.
Wouter Witzel Eurovalve, Losser,
De PTFE-seated vfinderkleppen (DN 80
Tel: 053.5369536.
t/m DN 600) zijn bidirectional 'bubble
tighf. De PTFE afdichtingsring is inwen­
dig verstevigd en wordt tijdens het
s Iu f
ten tegen de klep gedrukt. Daarom ken­
merken deze vfinderkleppen zich door
een hoge mate van flexibiliteit t.a.v. tem­
peratuur (40°C tot 200°C) en druk (20
bar) en hebben een lange levensduur.
Wouter Witzel high performance vlinderkleppen zijn leverbaar in een wafertype
H e t VERM m agazijn
NOVEMBER 2000 - SCHIP en WERF * ZEE
(EMS) en een wafer-lugtype (EMTLS) en
High P erform ance PTFE-seated
zijn standaard uitgevoerd met flensaan-
vlinderklep type EM S DN 600.
39
Sto rk -K w an t B.V.
Maa.thal, .ttant) 374
Stork-Kwant B.V., established for over
the Seas, Grandeur of the Seas), the Van­
60 years, dedicates itself to the design
tage Class Vessels, the Olympic Voyager
The Stork-Kwant Control Units, Universal
Telegraphs, Electric Shaft Systems, Elec­
and manufacture of nautical instruments
and the Olympic Vision (Royal Olympic Crui­
tro Servo Systems, Pointer Type tele­
in accordance with the Dutch maritime
ses), to Celebrity Cruises' new liner Milleni­
graphs and also the RClfs have been ty­
tradition.
um, the European Vision (Festival Cruises),
pe approved by ABS/USCG, 8V, CCS,
Its range of nautical equipment includes
the Costa Classica etc.
DNV, GL, LRS, NKK, RINA, and RMR. All
various telegraph systems, control units,
Very successful are the Stork-Kwant Ro­
the Stork-Kwant instruments and sys­
indicators and other specialist equip­
tating and Speed (or Pitch) Control Units
tems meet the essential requirements of
ment. Their specialist, flexible and quality
(RSCU), This unit combines speed and
the Electro Magnetic Compatibility Direc­
driven organization can offer a wide ran­
azimuth control of 360° rotatable thrus­
tive 89/336/EEC and are CE-approved.
ge of variations on the standard instru­
ters within one instrument. The rotating
Stork-kwant products meet all today's re­
ments, with high quality engineering as
movement (azimuth) and the speed or
quirements of the relevant classification
well as pleasing designs.
pitch are operated from one and the sa­
societies and can be delivered on request
The systems and instruments are used on
me control lever. There are two types of
with the corresponding certificates.
all types of vessels: ice breakers, tankers,
RSCUs: the RSCU mark I and the RSCU
In addition to their existing instruments
Stork Kw ant RSCU
ferry boats, tugs, dredgers, passen­
Mark III. Both types are provided with
and products developed specially on re­
Stork-Kwant B.V.
ger/cruise liners, cable, pipefaying and
LED dial illumination (for speed and azi­
quest by the customer, Stork-Kwant
P.O.Box 23,86 0 0 AASNEEK
container ships. Amongst many others,
muth dial). Upon request the RSCU can
have produced some highly specialized
Tel: 0515.413745,
the Stork-Kwant control equipment has re­
be equipped with customised dials, addi­
equipment among their product range.
fax: 0515.422478,
cently been supplied or will be supplied to
tional detents, additional potentiometers,
High quality electronics (PCB's etc.) are
e-mail: [email protected],
the Eagle Class vessels (Voyager of the
micro switches, signal transmitters and
specially designed to enable reliable ope­
internet: www.stork-kwant.com
Seas, Explorer of the Seas, Adventure of
an electric shaft system.
ration of the ship.
B lok s m a B.V.
Eemhal, .ilniu) 625/695
the tube-bundle, via the tubeplate to a
Bloksma B.V. is a well-known manufac­
Boxcoolers are very suitable to ope­
The use of copper anodes is a system,
turer of tubular heat exchangers. The
rate in muddy and shallow water.
that has proven effective under all cir­
connection box. So there is no need
for watertight cable feed through the
company, established in 1920, has
Boxcoolers are mounted in all types of
cumstances. Anodes of pure copper are
build a respected name in the marine
vessels as tugs, dredgers, ferries, fishe­
mounted under the boxcooler. A con­
bulkhead or frame.
sector by supplying a wide variety of
ry vessels, cargo freighters etc. The box­
stant current between the anodes and
In principle the anode<fesign is based
coolers like oil coolers, water coolers,
coolers are coated with a phenolic resin
sea chest causes copper to dissolve in
on a lifetime of anodes of 3 years, co­
charge-air
condensers,
on the outside of the tube-bundle. This
the seawater. This copper creates an en­
vering the interval of a docking period.
On request it is possible to change the
coolers,
heaters etc. Bloksma heat exchangers
coating forms a galvanic isolation be­
vironment, that prevents the settling and
are used for many applications such as
tween the alubrass tubes and the steel
multiplication of animals in the area of
design for a longer lifetime period.
diesel engines, gearboxes, hydraulic
hull. It has been proven that this coating
the boxcooler.
All necessary equipment for the func­
has been an excellent solution against
Except exchanging the anodes during a
tioning of ICAF is included in the deli­
and separator modules etc.
the corrosion problem for over 25 years.
docking period, this system needs no
very:
maintenance.
A power supply for a constant current
Boxcoolers and impressed current
Biological growth
installations,
compressors,
booster
anti fouling (leaf) is now integrated
with an alarm that warns for malfunctio­
The growth of marine life, such as mus­
Boxcooler and ICAF system integra­
ning of the system.
One power supply can have up to 5
in one system
sels and barnacles has become a real
ted.
The Iboxcooler, one of the cooler types
problem for the proper functioning of the
Bloksma has now integrated the box­
current outputs.
supplied by Bloksma, is a very effec­
boxcooler. Coated coolers are not toxic
cooler and ICAF system into one unit.
With the combination of Bloksma Box­
coolers and Bloksma ICAF system, in­
tive cooling system which finds a
to animal growth.
The anode unit is placed directly under
worldwide growing application.
Therefore a fouling prevention has, in ca­
the boxcooler, the most optimal place
stallation cost is reduced. Also the sup­
The principle of boxcoolers is very simp­
se of possible biological growth, beco­
preventing the cooler for biological
ply of a separate boxcooler and
le: cooling water is forced through a U-
me necessary to prevent the blocking of
growth.
Bloksma ICAF system as a separate
tubes bundle, placed in a sea chest
the bundle, which deteriorates the cool­
Boxcooler and anode assembly form an
item is possible. Here also the ICAF
having inlet- and outlet grids. Cooling ef­
ing effect of the boxcooler.
optimal combination. The design of ano­
system will be optimal designed based
fect is reached by natural or forced cir­
Several prevention systems are known
des, necessary for problem-free functio­
on the conditions of the cooler.
culation of the seawater in the sea chest.
in the market, such as injection sys­
ning is (besides several other aspects)
Some advantages of the Bloksma Box-
tems, anti fouling paints, the use of
directly related to the size of the Box­
cooler, compared to other cooling sys­
chemicals etc.
cooler.
tems such as plate-heat exchangers or
Uncoated coolers give a protection
Compared with a separate ICAF system
conventional shell and tube coolers are:
against biological growth for a very limi­
the space requirement for an integrated
1300BAAImere.
Elimination of a complete raw-
ted time. As soon an oxide layer is for­
system is less.
Tel: 0365.492300,
•40
For information:
Bloksma B.V., P.O.Box 1003,
water system.
med or deposits settles on the tubes the
Installation of the system has become
fax: 0365.492395,
Boxcoolers are virtually mainte­
effectiveness of protection against biolo­
very easy now.
e-mail: [email protected],
nance free.
gical growth is lost.
The cabling for anodes is lead through
internet: www.bfoksma.rt
SCHIP f it WERF de ZEE - NOVEMBER 2000
Van de G r a a fs W erktuig- en Constructiebouw B.V.
W ïnteb V.O.F.
E em bat, Aam ) 625/695
Van de Graaf B.V. opgencht in 1952, is fa­
Voor havenkranen en straddecamers.
Winteb v.o.f. Is een innovatief bedrV dat
gewicht-capaciteit-verhouding
brikant van baggercomponenten, zoals
Lieren op specificatie.
zich concentreert op het ontwerpen, prp
ters in de wereld.
plaatstalen kogelscharrieren, afsluiters,
Meerhaken, quick release type.
duceren, bewerken en leveren van non
In het iaar 2000 heeft Winteb v.o.f. haar
koudgedrukte
Sleephaken disc type, qiick release.
ferro gietproducten en accessores voor
meest recente ontwerp geïntroduceerd:
de scheepsbouw en industrie.
de WIN 2000 onfluchter.
Eembat, Aand 625/695
bochten,
sleepkoppen,
draaiglands en boegkogelinstallaties.
ontluch­
Van De Graaf heeft de boegkogelinstallatie
De kwaliteit van onze producten wordt ge
Winteb v.o.f. is opgencht op 1 december
Winteb v.o.f. is ISO-9000-1 gecertifi­
ontwikkeld op basis van een knijpkogel. De
waartxxgd door geavanceerde ontwerp­
1952 in Winschoten, Nederland. Winteb
ceerd door BVQI.
boegkogel wordt gebruikt bij landaanwin­
systemen en productiemethoden, hetgeen
v.o.f. wordt gekarakteriseerd door zijn in
Winteb v.o.f. heelt de WIN 2000 serie
ning en het opspuiten van stranden e.d.
vertrouwen geeft in vakmanschap, kwak-
novatie en flexibiliteit.
ontwikkeld welke de nieuwe standaard in
teit en service.
De kern van Winteb v.o.f is het ontwer­
ontluchters zal zetten.
pen en ontwikkelen van haar eigen prp
Het heeft een ruimte en gewicht bespa­
Meer dan 90 hopperzuigers zijn met een
VDG boeginstallatie uitgerust
Verder bestaat ons prodictieprogrannma
informatie:
ducten. De “WIKO" ontluchters worden
rend ontwerp dat revolutionair is vergele­
uit Hydraulische Persen: C-frame en
Van de Graaf, Postbus 169, 3330 AD
geproduceerd smds 1985.
ken met andere ontluchters.
Portaalpersen.
Zwijndrecht.
In September 1997 ontving Winteb v.o.f.
Bri voorbeeld: De afmetingen van de ND
Hydraulische Buig- en Richtmachines.
Tel: 078.6125300, fax: 078.6120044,
haar patent voor de revolutionaire “Winn-
50 zullen zijn: 106 mm bij 161 mm. Het
Telescoopspreaders
email: [email protected]
press" PV klep.
gewicht van de ND 50 zal een verbluffen­
Winteb v.o.f, heeft reeds de beste prijs-
de 2 kg zijn.
voor
container-
vertading.
Techno F ysica B.V.
Eendial, Aatu) 625/695
sche problemen via routine inspecties,
Wanneer een installatie weer in goede
Het ruimte besparend ontwerp stelt u in
zoals trillingsmetingen, smeerolie analy­
staat is, helpen we om dit zo te houden
staat om de ontluchters ergens te plaat­
Techno Fysica B.V. is een ingenieursbu­
se of visuele inspectie. Deze inspectie­
door permanent of penodiek de kritische
sen waar deze geen obstakel meer zal
reau van ca 20 personen gespeciali­
methoden laten zien dat er wat aan de
parameters te meten; indien deze van het
vormen.
seerd in het meten en analyseren van
hand is, maar niet waarom er wat loos is.
verwachte patroon afwijken kunnen we
De ontluchters worden gegoten van zee-
storingen en schades aan (complexe)
Op deze manier komen wij dagelijks in
zeer vroegtijdig een nieuw storingsme-
waterbestendig aluminium DIN 1725 wat
werktuigen.
contact met problemen als onverwachte
chanisme herkennen en zo onderhoud
het voordeel ten opzichte van staal en
schades, zich herhalende storingen, te
planbaar maken en schades vermijden.
gietijzer heeft dat het niet corrodeert en
logischerwijs veel gewicht bespaart.
Werktuigkundig meten en inspecteren
hoge onderhoudskosten, te korte levens­
ln de 20 jaar van ons bestaan hebben wij
duur van lagers of koppelingen, etc. Op
nu al meer dan 7000 onderzoeken ge­
ze ervaring is dat het dan meestal niet
scheepvaart en off-shore
Winteb V.O.F
daan aan alle mogelijke soorten moto-
aan de beschadigde component zelf ligt,
Onze diepgaande ervaring met aandrij­
Postbus 156,9670 AD Winschoten.
ren, overbrengingen en werktuigen voor
maar juist aan onverwachte of ongeplap
ving en andere scheepswerktuigen kan
Tel: 0597,412252, fax: 0597.420494,
vele categorieën installaties: van zo
de interactie tussen verschillende delen
ook benut worden via meetsystemen,
e-mail: [email protected],
groot als scheepsaandrijvingen, zeeslui­
van de installatie of met de omgeving.
die permanent aan boord blijven.
internet: www.winteb.nl.
zen en productiestraten voor damesver-
Onze expertise is om via metingen en
Zo worden grote off-shore hefinstaflaties
band tot zo klein als postzegelfrezen,
analyse, dus zonder de installatie uit el­
bewaakt door onze Techno Monitoring
suikerklontjesstampers en schudzeven.
kaar te halen, toch te kunnen achterha­
load cells en andere krachtmeetsystemen.
door onze Tempomaat intelligente cruise
len wat er mis ging en waarom.
Grote Rijnvaartschepen varen op tijd en
control.
Vaak ontdekken onze klanten mechani­
NOVEMBER 2000 - SCHIP « WERF A ZEE
Meet-
en
regelsystemen
voor
tegen duidelijk lager brandstofgebruik
41
W olfard s W erktuigbouw lilectrotech niek
Eem bal 625/695
A Company, focusing on project or­
partner wiling to join in design and pro­
ganisation.
ject responsibility. Wolfard’s engineering
Total Engine room solutions & compo­
department designs engine rooms in 3D
nents. 3D CAD - technologies. Today
CAD System. (Collisions are detected by
Wolfard's is developing the modular engi­
the CAD-System).
ne room concept.
Wolfard has dedicated project managers
Co-maker with flexibility
and contracting.
Today the modern shipyard has changed
Wolfard is representing and supporting a
supervising the engineering, planning
into an efficient organisation-seeking
select number of quality equipment sup­
pliers for the engine room:
Engine room design with 3D CAD System
•
Pall Rochem
•
The Disc tube Module System;
•
•
Minimising scaling and fouling; sim­
Legionella - in a previous similar test pro­
Mekanord
plified pre filtration; high permeate
gram using 0,2 pom rated filter element
Gearboxes and propellers in range up to
recovery rates for low energy
from Pall, it was shown that this filter
and over 3000 kW. Customer has the
costs.
could retain also Brevundomonas
possibility to ask for a complete propul­
Low maintenance costs; long
Diminuta (0,3 gum) which is smaller than
sion calculation.
membrane life; no chemical opera­
Legionella.
Mekanord gearboxes with a built in hy­
draulic servo cylinder connected to the
ting costs; low membrane replace­
Grey water treatment
ment costs; easy access to all
push and pull rod of the c.p.p.
Pall has developed and successfully tes­
membranes.
ted grey water unit. This unit separates
Wolfard’s Werktuigbouw B.V.
Fresh water for inland and sea going
grey water into two streams- a retented
Postbus 5041,9700 GA Groningen.
vessels
and a purified permeate stream.
Tel: 050.3184420, fax: 050.3127601,
email: [email protected]
If you use a positively charged membra­
ne Posedyne filter. An UV-installation is
no longer necessary meaning less main­
M e ka n o rd G earbox
tenance costs (no UV lamps needed).
Q roenêï|c|j|f
SoetOTieer
- feasebility studies - bouwbegeleiding
~ tekenwerkzaamheden - ontwerp
..........
scheepsbouwkWtdig bureau
— .............
.......
Groothandelsgebouw E-? Postbus 29156 3001 GD ROTTERDAM Tel.:010-4130852 Fax :010-4130851
Koninklijke Marine I D ie n s t d e r H y d ro g ra fie
Nautische kaarten en boekwerken vo o r beroepsvaart en w atersport
Gespecialiseerd in het opspuiten/oplassen van slijt- en corrosievaste legeringen,
o.a. Stellite op kleppen, klephuizen, schroefasbussen, plunjers, e.d.
Q | I
A IV /I
r ilÜ U M IV l
42
E 2 \/
D V
Energieweg 6 - 2404 HE Alphen aan den Rijn.
Telefoon 0172-43.16.21,fax: 0172-44.29.54.
SCHIP en WERF è t ZEE - NOVEMBER 2000
D
R o tterdam
eelnem erslijst Rotterdam M aritiem e 2000
Firma
Standnummer
Aalborg Industries Ml B.V.
ABB Marine & Turbochargers
Anglo Belgian Corporation NV
ABN AMRO Bank N.V,
Stichling Abri
Adbemar Uitzendbureau B.V.
ADTB.V.
AE Sensors B.V.
Airconomics B.V.
Ajax Fire Protection Systems B.V.
Alewijnse Groep
Algra Fotometaal
Uitgeverij de Alk
All Ships Outfitting & Repairs
Alpha Motors B.V,
Alphatron Marine B.V,
Amartech
Ambi B.V.
Ameron • Fiberglass Pipe Division Europe
AMW-Marine
AMWVan Stigt B.V.
Anoz Verzekeringen
Antwerpse Motorenwerke
Arbode Maritiem b.v.
Armada Meulenbroek
Astron
Azcue Pumps
B&B Engineering B.V.
B&S Automatisering B.V.
P. Baaijens B.V.
Bagema B.V.
Bakker Sliedrecht Electro Industrie B.V.
Van Ballegooy Scheepstechniek
BAM Pro Electronics B.V.
BAM Marine Service B.V.
Barkemeijer • Schiffstechnik GmbH & Co. KG
Barkmeijer Stroobos B.V.
Stichting B.A.S.M.
Bedrijfsregio’s Noordwest
Handelsondememing Beerens B.V.
Belastingdienst/Ondernemingen Rotterdam! 2
Belastingdienst/Douane District Rotterdam
Handelsondememing Belu V.O.E.
Belzona Persped Nederland B.V.
Bengi B.V.
Bennex Holland B.V.
Berman Techniek
Bibliotheek voor Varenden
De Binnenvaartkrant
Vereniging “de Binnenvaart”
Blokland Nor Ferro B.V.
Blokland Metaalbewerking B.V.
Bloksma B.V.
Blommaert Scheepsluiken B.V.bA
B.0.&A.C. Nederland B.V.
Bodewes Binnenvaart B.V.
Machinefabriek Bolier B.V,
Boll & Kirch
Bomemann Benelux B.V.
Botech Marine Electronics B.V.
BP Direct V.O.F.
H.0. Brandans
Braspenning Coatings B.V.
Breko Nieuwbouw B.V.
Brent& Bakkeren B.V.
Breskense Scheepsbouw en Machinefabriek
Brevini Winches
Brinkman, Niemeijer Motoren B.V.
Brinkman &Germeraad
Broecx B.V.ba
Piet Brouwer Elektrotechniek B.V.
BRRAssurantiën B.V.
Bruinhof B.V.
NOVEMBER 2000 -
s c h ip
<n w e r f i t
zee
1700
1603
1300
535
691
322
310
590
294
211
1407
362
697
533
333
372
205
500
1201
1308
1308
551
1602
452
380
372
13.11
415
680
530
1606
1208
250
218
218
1407
401
684
649
550
419
419
602
503
1310
451
290
686
1107
681
1504
665
625/695
1407
1304
1406
1202
1605
1512
451
1508
202
433
1301
313
1406
231
667
215
550
610
319
1402
Firma
Standnummer
377
Brusselle Manne Industries
BTL Ltd.
355
490
Bureau Voalichting Binnenvaart
Caktic Techniek B.V.
1210
Castirol Nederland B.V.
1102
Cenal Shipyard
471
Centa Nederland B.V.
1401
CeRamKote Europe GmbH
453
CF Motoren/Machinefabriek
1707
Constanta Shipyard
513
Coöperatieve Binnenscheepvaart Vereniging
490
CP Manufactunng B.V.
570
CSIB.V.
625/695
CSR Coating en Lining Systems B.V..
453
Cummins Diesel Sales + Service B.V.
1212
Dacom B.V.
650
Daihatsu Diesel (Europe) Limited
1201
Van Dam Marine Services V.O.F.
514
1406
Damen Groep
1406
Damen Shipyards Bergum
Scheepswerf Damen HardinxvekJ
1406
1406
Damen Marine Services B.V.
Datema Delfzijl B.V.
400
1510
Decam Electrical
690
Deep Sea Electronics Plc.
460
Dekateli Nederland VOF
392
Dekatel Nederland
274
Det Norske Veritas
1204
Deutz B.V.
296
DIAL Alpeco Benelux B.V.
1103
Dintra Transmissies B.V.
1303
Dolderman B.V.
642
Draka Kabel B.V.
Drost Hydrauliek
413
332
Druck Nederland B V.
301
Duisburger Schiffahrts Messe GmbH
254
DSNP Nederland B.V.
Joh. Van Duijvendijk B.V.
270
342
Van Duijvendijk & Overbeek
Georg Duncker Versieheringsinakler
1513
360
Dutch Marine Associates
E.B.D. Rotterdam
253
575
E.B.R. b.v.
575
E.B.R. Techniek b.v.
670
Econtras Isolatie B.V.
620
Econosto Nederland B.V.
696
Stichting E.H. Depot Nederland
531
Elceestaal B.V.
1201
Electro Partners N.V.
1105
Electra Brandt
1607
Etektrikom b.v.
253
Machinefabriek Emcé B.V.
650
Engine Partners B.V.
494
Erato
1500
Esco Aandrijvingen B.V.
1206
EuroschroefV.OF.
Euroship Assekuranz GmbH & Co. KG.
1513
{BacHFriedrichshaii)
Euroship Assekuranz GmbH & Co. KG. (Hamburg) 1513
Euroship Assekuranz GmbH & Co. KG. (lauenburg) 1513
455
Eurocbemie B.V.
559
Eurocable Holland b.v.
251
Euro Offshore B.V.
1512
European Pump Services B.V.
644
Europort 2001/Amsterdam RAI
376 A
Euroschip B.V.
358
Evermes B.V.
555
Exatto B.V.
1404
FAMMB.V.
1600
Filco Marine B.V.
390
Fina Scheepvaart
1106
Fleetguard
382
Flying focus
Firma
Standnummer
1206
Forward Engineering B.V.
362
B.V. Fotometaal
1407
Fritimco b.v.
411
Fuei-KingEurope
1512
Pompe Garbarmo Spa.
341
GEFO Gesellschaft für Öltransporte mbH.
315
Scheepswerf Gelria
431
Geluk Beheer B.V.
422
Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam
1302
DeGerlienvanTiemb.v,
1303
Geveke Motoren B.V,
1405
Van de Giessen Straalbuizen
307
Gtocall B.V.
625/596
Van de Graat B.V.
359
De Graaf Aandrijvingen B.V.
1306
Scheepswerf Grave
512
De Greuns B.V.
501
Van Grevenstein's Scheepswerf B.V.
1206
Groningen Propeller Technology B.V.
1309
GT1 Marine & Offshore B.V.
1704
GH Eiectroproject B.V.
474
De Haas Maassluis B.V.
612
Habeco Hydrauliek
Hamburgische Transportversicherungs und
1513
Vermittlungsges. mbH (HTG)
Hamworthy KSE Svanehaj A/S
331
331
Hamworthy KSE B.V.
300
Schiffahrts-Verlag “Hansa"
302/314
Dieselbedrijf Hardinxveld B.V.
Havendienst Den Helder
649
Haven- en Scheepvaartvereniging Den Helder
676
1407
Keinen & Hopman Rotterdam b.v.
574
Heka Trade
Hempel Coatings (Nederland) B.V.
295
HMA Powersystems
625/695
625/695
Holland Marine Equipment
610
Machinefabriek A & L Hoekman B.V,
P. Hoenderop B.V.
370
430
Holland Nautic Apeldoorn B.V.
Holland Special Pumps B.V.
252
Horna Pompen B.V.
373
Hoogendoorn's Maritieme betimmeringen
650
1406
Werf “De Hoop" B.V,
Hotz
481
Van Houwelingen, Meijborg & Co.
1701
HRPTruster Systems
336
Holland Shipbuilding International
382
516
Huchem Special Products B.V.
Kelvin Hughes Observator B.V.
233
Ludwig Hunger GmbH
1703
1506
Hydraudyne Hydrauliek
Dienst der Hydrografie Koninklijke Marine
556
Hydroservice b.v,
1002
1506
Hydrocare
1201
IDS B.V.
1407
IHC Lagersmit
IHC Holland NVNubeÄ. Staal
625/695
IHDA Shipbuilding Service
533
IMTECH Marine & Industry B.V.
230
202
Indeco
Industrial Valves Holland b.v.
450
334
ING Bank N.V.
635
Inglasco Fire Systems b.v.
Instalho
650
470
international Paint (Nederland) B.V.
273
Intertech B.V.
IVR 318
1507
John Crane-Lips
Johnson Pump Nederland B.V.
357
De Jong Opblaasboten
576
Fa. Jooren Scheepsschroeven v.o.f.
414
Scheepsgroep Gebr. Jooren B.V.
650
Kalkman Scheepstechniek en Mobiele Communicatie 339
43
Rou te hese h r i j vi ng
Vanuit richting Dordrecht/Gorinchem
Op de A l 6/A15 richting Rotterdam (vervolgt u de Al 5 richting Europoort. Op het knoop­
punt Vaanplein neemt u de afslag Zuidptein/Aho/. U rijdt nu op de Vaanweg. U volgt nu
de borden Aho/.
Vanuit richting Utrecht
Op de A20 richting Rotterdam houdt u bij knooppunt Terbregseplein de A16 richting Dor­
drecht aan. Na de Van Brienenoordbrug volgt u de A l 5 richting Europoort. Zie verder
routebeschrijving vanuit richting Dordrecht.
Vanuit richting Amsterdam/Den Haag
Op de A l 3 richting Rotterdam houdt u bij knooppunt KleinpoWerplein de A20 en vervol­
gens bij knooppunt Terbregseplein de A16 richting Dordrecht aan. Na de Van Brienen­
oordbrug volgt u de A15 richting Europoort.
Zie verder routebeschrijving vanuit richting Dordrecht.
Vanuit richting Hoek van Holland
Op de A20 richting Utrecht houdt u bi) knooppunt Kettielplein de A4 nchting Rmg Rotter­
dam (zuid) aan. Na de Beneluxtunnel volgt u bij knooppunt Beneluxplem de Al 5 richting
Nijmegen. Op het knooppunt Vaanplein neemt u de afslag Zudptem/Aho/. U rijdt nu op
de Vaanweg. U volgt nu de borden Aho/.
Vanuit richting Roosendaal/Zierikzee
Aan het emde van de A29 (knooppunt Vaanplein) gaat u rechtdoor richting
Zuidplein/Ahoy’. Zie verder routebeschrijving vami# richting Dordrecht.
Openbaar vervoer
Vanaf Rotterdam CS neemt u de metro nchting Spijkenisse of richting Sünge. U stapt uit
bij de halte Zuidplein. Vanaf hier loopt u in ca. 5 minuten naar Aha/.
O
S C H IP e n W E R F Je Z E E
- NOVEMBER2000
iE
@
T
u
m
m
w
im
*0 4 1 - * 0 © ô û ® w © o o û È ) © c r
[E
im
iiM
M
Æ
®
m
V erv o lg D e eln e m erslijst
Firma
Standnummer
Kampers Groep B.V.
1407
Karat International Ltd.
621
Kemper &van Twist diesel B.V.
1108
Ketting Handel B.V.
475
Kieboom Werkendam B.V.
650
KLCMarine Consultants &Suppliers Company
1201
KNRM
645/647
Koninklijke Nederlandse Vereniging van
Technici op Scheepvaartgebied
666
Kobett Manufacturing Company Ltd.
354
Koninklijke Schuftevaer
490
Kooren Shipbuilding and Trading B.V.
418
KPN Mobiel Nederland B.V. - ProMobiel
460
Kranendonk B.V.
1407
Krol Pompen
275
Kroon B.V.
591
Kühne Industrie B.V.
321
Kustwacht
648
Kuyl &Rottinghuis B.V.
311
Laagland B.V.
359
Van der Laan MediScore
305
Laco Handelsonderneming B.V.
277
Leeuwenstem Scheepsinstallaties B.V.
611
Lekko/V.B.S.
201
Lemans Nederland B.V,
377
B,V. InstallatiebouwVander Leun
1704
Leystra &Buijsman Accountants B.V.
610
PALibra Co. Ltd.
518
Litton Marine Systems B.V.
1409
Lloyd's Register
412
Loggers B.V.
625/695
Logic Vision B.V.
1601
217
LRIndustri
Luber - Finer GmbH
303
Lubrizol Performance Systems Ltd.
296
Lubrafil B.V,
1605
Machinefabriek Luyt B.V.
557
Maas Marine & Industrial Equipment
217
Ondernemend Maasbracht
558
Maaskant Shipyards
1501
Machine Support B.V.
532
MAKNederland B.V,
1202
MAN Rolio B.V.
1505
Maprom Engineering B.V.
330
Marble Marine Electronics
610
Marflex B.V.
630
Marilux B.V.
320
1407
Marine Insurance International B.V.
454
Maritime Journal Ltd.
Manx. Marine &Industrial Power Systems B.V.
1211
214
Mastervolt Zuid B.V.
689
Mathers Controls
665
MECS B.V,
675
Stidoca (schippersinternaat “de Meerpaal')
322
Mercurius Scheepvaart Group
316
Merwede Reparatie
Scheepswerf Metz B.V.
610
434
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Mobil OJ B.V.
1209
Mostert Pijpleidingen B.V.
450
685
Nationaal Duikcentrum
682
Stichting Nationaal Steepvaart Museum
554
Nautikaris b.v.
306
Navimor Shipbrokers Sp. z.o.o.
219
Navmate Companies
517
Navol (Qltenitza Shipyard)
625/695
Navylle
490
Nededandse Particuliere Rijnvaart Centrale
536
NEHOB.V.
Nelf Lakfabrieken B.V.
1407
256
Neptune Marine Service
Nestinox B.V.
1509
1210
Newage International
Nicoverken Holland B.V.
356
593
Nordsotrawl Hvidesande
234
Novolux
Noxon Stainless B.V.
432
46
Firma
Standnummer
1004
Nededandse Radiateuren Fabriek (NRF) B.V.
476
Observator Instruments B.V.
461
Oceana Air Sea Trading Company B.V.
1706
Ocean Yacht Systems B.V.
371
ODS B.V.
510
Oechies B.V.
204
Olba Products
375
Machinefabriek G. Otthof N.V.
417
Van Oord ACZ
1604
Orar^e
433
Oranjewerf Scheepsreparatie B.V.
Öswag Werft LinzAG
351
1407
Overvliet Assurantie Makelaars
650
Fa. P.A. Paans&Zn.
Machinefabriek Padmos B.V.
510
1407
Parker Sempress Pneumatic
Permanent B.V.
203
Ph. Planken Scheeps- en Int. Betimmering
650
433
Plug &de Boer B.V,
337
Pluimers Isolatie
Pols Engineering B.V.
690
481
Pols Aggregaten B.V.
Polyrep B.V.
255
Pompfontijne
410
Port of Rotterdam
422
Pres-Vac Engineering A/S
1201
1602
Promarin GmbH
PSI Pijpleidingen
1301
Qua-Vac B.V.
613
Rabobank Binnenvaartbanken
350
650
Rabobank Altena-Biesbosch
1408
Radio Holland Marine B.V.
550
RafaB.V.
Ravestein Container Pontoon b.v.
216
Ravestein B.V.
216
Reikon B.V.
1311
Rexroth B.V. Divisie Pneumatiek
1506
1407
Accountantskantoor Riegman &Klaverdijk B.V.
V.O.F. Oliehandel “De Rijn"
202
Rivierpolitie Rotterdan>Rijnmond (waterpolibe)
235
MDBJtoodenburg
272
Rotor B.V.
625/695
459
Roxtec B.V.
F. Rozema
646
Rubber Design B.V.
1101
Saab Marine Elhectronics AB
217
Safetyiux Nederland B.V.
491
231
Sam Hydraulhik Benelux B.V.
Sandfirden Technics b.v.
1307
217
Scanjet Clean AB
Scheepswerf St. Barbara
571
Scheepswerf Maasdok
571
De Scheepvaartkrant
502
Scheepvaart en Transport College
492
Scheepsgroep Werkendam
650
Schegro B.V.
416
Schepen Onderlinge Nederiand u.a.
515
Schiffahrt &Technik
601
Schiffswerft Schlömer GmbH &Co. KG
1406
ScholteLWerft Nederland B.V.
1502
Weekblad Schuttevaer
257
Seaworx B.V.
291
Secumar Benelux
573
Serdijn Ship Repair B.V.
271
Sergem Holding B.V.
361
Seton Pijpleidingen
1309
Sevemav (Turnu Severin Shipyard)
457
Shell Nederland Verkoopmaatschappij
1403
ShipnetAS
641
Sigma Coatings B.V.
340
Gebr. Sluyter B.V.
534
Duik- en Bergingsbedrijf W. Smit B.V. - Rotte
324
Smits Machinefabriek B.V.
1511
Snijder Filtertechniek B.V.
303
Soetekouw Scheepstechniek
202
Solar Solve Marine
200
SpecTec B.V.
641
Firma
Standnummer
493
Sperre Rotterdam B.V.
SRD Sonar Research and Development Ltd.
552
Stappower GmbH
376 B
490
Stichting Scheepsafvalstoffen Binnenvaart
232
STN Atlas
Stork Gears &Services B.V.
625/695
374
Stork-Kwant
Stout Pijpleidingen B.V.
316
335
N.V. Straaten &Zn, B.V.
316
Strago Electro Installatietechniek B.V.
1003
Stromag N.V.
640
Swets Afloscentrale &Scheepsagenturen B.V.
553
SYGO B.V.
1509
TAX-Holland groep B.V.
1201
T.C. Repair &Supply
625/695
Techno Fysica B.V.
420
Technogenia S.A.
271
TechXam B.V.
200
B.V. Temaro The Dutch Marine Suppliers
560
Terro Trading Nederland B.V,
660
Teus Vlot Diesel Marine
317
Theunissen Technical Trading B.V.
Thordon Bearings Inc.
415
Thom Security B.V.
276
Thyboron Skibssmedie A/S
592
Trabold
202
Transas Marine Ltd.
680
1104
Tresco Navigation Systems B.V.bA
J.J. Troost B.V.
210
TurboNed B.V.
1702
559
Tycsai
B.V. Technisch Bureau Uittenbogaart
1203
341
(Mas
Vakopleiding Transport en Logistiek
490
646
Valvoline Oil Nederland B.V.
Hendrik Veder
255
1608
Scheepvaartonderneming Veka B.V.
1407
A. van der Velden B.V.
1407
Van der Velden Systeem Techniek B.V.
Handelsonderneming Veltman
202
Vendrig Groep B.V.
458
1407
Jan Verhaar B.V.
Verm b.v.
572
Veth Motoren B.V.
1001
Viction Energie B.V.
536
Visafslag Urk N.V.
610
Scheepswerf Visser B.V.
1406
Vlaardingen Oost Anker &Kettingfabriek
1305
Vlaardingen Oost Shiprepair
1305
Vereniging Nederlandse Scheepsbouw
661
Industiie (VNSD
650
VOF Cornet de Waardt
Vogelenzang de Jong Electrotechniek
1407
Volvo Penta Benelux B.V.
1503
Van Voorden Gieterij B.V.
1000/1100/1200
1407
RJ.de Vries
1207
Vulkan Benelux
Isolatiebedrijf C.J. van Waas B.V.
670
De Waal Machinefabriek B.V.
650
Wärtsilä NSD Nederland B.V.
1400
James Walker Nederland B.V.
511
Weka Marine B.V.
326
Werkina Werkendam B.V.
650
Gerhard Wessels OHG
600
Westfalia Separator Nederland B.V.
1205
Westmark B.V.
1705
D. van de Wetering B.V.
1201
Van Wijk B.V.
650
Van Wijngaarden graveerservice
665
Winteb vof
625/695
Machinefabriek Wouter Witzei B.V.
572
WNL Marine Electronics
451
WofercTs Werktuigbouw B.V.
625/695
Yanmar Europe B.V.
356
Zeekadetkorps Nederiand
605
J.C. Zwets Werkendam CV
456
SC H IP <•<! W ERF * ZEE - NOVEMBER 2000
M
J
N
JVTarine S e r v i c e
Noord
M aatw erk
in bew eging
M arine Service N oord BV is sp ecialist op het gebied
van pijpleidingensystem en, engineering en in stallatie
van m achin ekam ers en ladin gssystem en ten behoe ve
van de sch eepvaart. H et b ed rijf is opgericht in 1988 en
bedient, vanu it het h art van de noordelijke scheepsbouw industrie, een b rede k lan tenkring in het binnenen buitenland.
MarineServiceNourdb.v.
Postbus242 • 9600AE Htxjgezand
Scheepswervenweg I • 96081‘DWesterhroek
Tel.:(0598)31 % 19 • Fax:(0698)319630
♦ <
« ** 3 g r
« fe
^
E N E R G IE (+ )T E C H N IE K
IS O N Z E W E R E L D
M aritim © p ro je c te n , n ie u w b o u w e n re n o v a tie
Bakker Sliedrecht is hert etektro-technische bedrijf voor nieuwbouw
en renovatie van uw pro je cte n W ij z ijn w e rkza a m in de
b a g g e rin d u strie offshore, visse rij, ko opvaardij, bin n e n va a rt en
overheid.
O nze kracht l*g! in het “turn-key" uitvoeren van m aritiem e projecten,
u w projecten zijn bij ons in goede handen.
Voor uw projecten kunt u bij Bakker Sliedrecht rekenen op ons
team van s p e cia liste n , o f he t nu g a a t o m e n g in e e rin g of
levering en in sta lla tie van a a n d rijf-, be stu rin g s- en
autom atiseringssystem en, dan w el schakelborden, M CC 's
en lessenaars, m otoren, generatoren e n bekabeling.
PARTNERS IN
RELIABIL TY
1
D B R b een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf ƒ
Dflfj
en is gespecialiseerd in het vervaardigen en I # ^ " “ nTSEGiMEIVTElV
leveren van alle soorten aggregraten zoals I fbinnen-V' ^ f
generatorsets, pompsets. compressorsets I engroie vaan
en hulpsets, geheel volgens de wensen van /
de klant en overeenkomstig de eisen van / • gag
alle classificatiebureaus to t een electrisch [ »W eg.e„ Warerfa
vermogen van ruim 1000 kW. Van al onze
° ° l'
producten heeft D.B.R. een uitzonderlijk grote
onderdelenvoorraad. D B R. beschikt over een eigen werkplaats m et
servicedienst.
O ok h e e ft B akker een rep u ta tie h o o g te h o uden m et
custom-built e-m oloren voor gebruik aan boord, aan dek
a l onder water.
- im p o r t
VER'
B akker R epair is g e s p e c ia lis e e rd in o nderhoud,
re p a ra tie e n w ikke le n va n m oto re n , gen e ra to re n ,
tra n s fo rm a to re n , zow el in hoog- als la a g sp a n n in g s
uitvoering.
B a kke r S lie d re ch t s ta a l v o o r to p k w a lite it e n een
LISTER
PEU®
■koelde
wcht'dieseir
e ^oioren
Oubbe'w0,1<:*'®^,
uitstekende afler-sales service, 24 uur per dag. overal
te r wereld.
inSpuWi®din90
q*Z£2ï
B a k k e r S lie d re c h t E le c tro In d u s trie B.V.
T e l/fa x +31 (0)184 436666/436677
Postbus 2 5 .3 3 6 0 AA Sliedrecht - Holland
HYdrau«scne
E-m ail; [email protected] bakker-sl.nl
E ngineering, Aandrijving, Autom atisering,
S chakelborden, Installatie en Service
startsyswmen
AandrVrrW'
B a k k e r R e p a ir B.V,
Tel /fax +31 (0)184 410555/411853
Postbus 2 1 2 ,3 3 6 0 AE Sliedrecht - Holland
E-m ail: [email protected] bakker-sl.nl
Revisie, Reparatie, W ikkelen, Balanceren,
Uitlijnen en D iagnoses
! ®
• SLS .
l
flf 5BLIREBMR EEC HRT
JPB
A ls u v a n d a a g v o o r 1 6 .0 0 u u r b e lt,
h e b t u h e m m o r g e n in h u is: o n z e u it­
g e b r e id e c a t a lo g u s . E en o v e r z ic h te lijk
b o e k w e r k v a n 3 6 p a g in a 's w a a r in u
D .B .R . b . v ., P.O. Box 9, Nijverheidsstraat 9,3370 AA Hardinxveld,
Telefoon+31 (0)184 613200 Fax+31 (0)184-612654.
e e n c o m p le e t le v e r in g s p r o g r a m m a
v a n a lu m in iu m p r o d u k te n e n
h a lffa b r ik a te n a a n tr e ft. W ij k u n n e n
m e e s ta l u it v o o r r a a d le v e r e n .
GIZOM
A a n d e le id in g in a lu m in iu m .
Tel. (0 5 9 8 ) 61 5 7 38. Fax (0 5 9 8 ) 61 2 3 5 2.
K racht en k w a lite it:
ircaHRfti
Praktijkgerichte ontwerpen en adviezen
• Optimale prijs/kwaliteitverhouding
• Uitgebreid servicenet
A N TW ERPSE
M O TO REN W ER KE
NV
Elzasweg 12. • B-2030 Antwerpen
Tel. +32 (0) 3 541 92 33
24 u u r te bereiken via voice m ail
Fax +32 (0) 3 541 02 12
e-mail; [email protected]
I
De
ntern ation al M arine Accident R eporting Schem e
MARS-reports
zijn
een initiatief
wan “The Council of the Nautical In­
stitute", De rapporten worden vrijwillig opgemaakt en verzonden door
gezagvoerders van schepen en door
andere autoriteiten die kleine onge-
go vessel, 'C, was crossing from
port to starboard and we were
about to collide with it. Immedia­
tely 'hard a starboard' helm was
given at 0349.5 and the General
Alarm sounded.
lukken of nearmisses' meemaken.
MARS REPORTS
No. 86 December 1999
No. 87 January 2000
M A R S 99050
C ollision in B a y o f B iscay
Own ship was a 37m long 250 dwt oil
bunker vessel which had been refurbis­
hed after a lay-up and was bound for Gi­
braltar. She had single forward mast­
head light, side and sterntights. The
height of the bridge was about 7m above
sea level, Crew complement 7. Our posi­
tion was midway across the Bay of Bis­
cay, course 210T, speed 5kts. No auto
pilot - hand steering engaged through­
out. The weather was 3 to 4 miles visibili­
ty, wind SW force 6 and a moderate to
heavy swell, it was a dark night, overcast
with low cloud and no moon. The vessel
was pitching heavily, pounding occasion­
ally and shipping frequent heavy seas.
The radar returns were very poor due to
sea clutter and vibration. Traffic condi­
tions were moderate, with a few ships
main^r heading NiNE or NE. The Mate
was on watch from 0300. At 0330 a
vessel was sighted fine to port, nearly
head on, masthead lights visible, a few
minutes later the Master departed from
bridge.
0338 The course was adjusted to
230'T to increase sea room on
vessel 'A' running on opposite
course, clearing to port, whilst
being aware that a 2nd vessel,
‘B’, was 2 points on the starboard
bow about 4 miles distance, hea­
ding NE but passing well clear to
starboard.
0345 Vessel 'A' on our port side
was nearly abeam (3 points to
port) passing clear about 6 car
bles off. A few minutes later, the
00W was about to resume our
original course of 2 L0'T when,
looking round before altering, he
was alarmed to see ‘high up’ a
green light close to hand, slightly
abaft the port beam. A large car­
NOVEMBER 2000 - SCHIP «■ WERF A ZEE
0350 We collided with the other vessel.
There was a glancing blow to the
port side forward which bent the
mast forward and spun own ves­
sel rapidly to starboard. The bow
of the other ship crushed a half
round steel tendering and inden­
ted the deck over 3m up to maxi­
mum of 20cm depth in way of the
forward store between the colli­
sion bulkhead and cargo tanks.
Almost immediately a second les­
ser impact occurred as the sides
of both vessels touched causing
some minor damage to our ten­
dering,
0351 The Master was very quickly on
the bridge and at 0352, after as­
certaining noone was injured, all
hands commenced checking the
ship for damage. We reduced
speed and stopped the vessel
swinging to starboard when run­
ning with swell, on a NE'I’y head­
ing. At no time were we able to
see the colliding vessel's name,
or Port of Registry. On VHF Chi6
& 6 a call was made. “Crossing
vessel in position xxx just now in
collision with yyy, please re­
spond". There was no response.
We repeated1the call three times
eventually eliciting one short
garbled reply in what appeared to
be Greek but may have beer Spa­
nish. Errant vessel did not stop.
(2 other vessels in vicinity proba­
bly would have stopped had assi­
stance been required).
0355 A thorough initial damage asses­
sment was made and it was deci­
ded that our ship was not endan­
gered. At 0420 the course of
210°T was resumed at reduced
speed until a full assessment of
damage could be made in day­
light and temporary repairs aug­
mented.
R eporter s C om m ents:
After considerable analysis, the only
reasonable conclusion we could reach
was that, as vessel *C’ was proceeding
on a westerly course, she was hidden
behind the passing clear vessel, 'A', on
our port side. Therefore, ‘C must have
passed close under the stern of 'A' and
did not see us on radar. Perhaps ‘A’ was
also blocking the sight line and so 'C’ did
not see us visually either. Vessel 'B' pro­
bably did see what happened, but as we
were - by luck? - not 'in distress’, she ma­
de no contact. Had the mate not acted
promptly on seeing a green light high up
and close just abaft our beam by spin­
ning the (big) wheel 10 turns hard a star­
board, our own vessel would most likely
have been severely damaged. As it was,
the tore part ot the ship took the brunt ot
the collision and we were spun further
round to starboard,
T he actual dam age incur­
red w as a s follows:
On the port side 10" half round steel ten­
dering on the sheer strake at deck level
was flattened with, fortunately, only mi­
nor indentation to hull plating and ben­
ding of 5 beam knees. The radar ceased
operating entirely, Of course we, as
stand on vessel, were partly to blame for
not seeing the vessel ’C’ earlier, which
would have enabled us to take earlier ac
tion to avoid collision (Rule 17). In the dis­
orientation of rapid swinging, it is not at
all clear, on a dark night, which actual
vessel one has been in collision with, par­
ticularly without the useful tool of radar.
The GMDSS DSC alert system was not
used because we were not in danger.
Temporary steaming lights were subse­
quently rigged and we proceeded on our
way.
M A R S 99052
W hy O vertak e on (he
Port S id e ?
Having just cleared Pulu Rondo, Iwas on
a course of 269°T and was being overta
ken slowly by a car carrier. As the diffe­
rence in speed between us was less than
1 knot, the situation had been developing
for some time. The car carrier shaped
up to overtake me on my port side and,
observing that she was passing closer
than I felt was comfortable (0.5 miles
confirmed by ARPA), I called him on the
VEF and asked his intentions. I told him
that I thought 0.5 mites was unnecessari­
ly close to overtake when there were
hundreds of miles of room on both sides
and in a situation where he was liable to
encounter eastbound traffic ahead requi­
ring him to go to starboard.
Ipointed out that as an overtaking vessel
he was obliged to keep clear ot me until
he was past and clear. In his reply the
OQW said that he would alter course to
port which he duly did. While this impro­
ved the situation as far as I was concer­
ned, it did leave him in a poor situation
with regard to eastbound ships. This be­
came obvious soon afterwards when he
encountered a tanker right ahead ot him
on a reciprocal course. He was then for­
ced to alter further to port and pass to
starboard of the approaching ship. I
would suggest that, in the period of one
hour, the car carrier put herself and two
other ships at risk through not having suf­
ficient understanding of the “Rules". I
would further suggest that, in the general
strategy of avoiding collision, the tactical
approach lo overtaking is to overtake on
the starboard side ot the vessel being
overtaken. This leaves the overtaking
vessel with clear water to starboard to
use for her own manoeuvring or to keep
clear of the overtaken vessel if she has
to go to starboard.
In the first place
OOW on vessel
if would appear that the
B altered course without
first checking on the position o f other
vessels in the vicinity, particularly vessel
A, which he should have been aware
was
overtaking him. It is imperative to check
the situation before altering course.
The apparent action o f the Master on
M A R S 200001
M istak es L ead to Collision
Two vessels were proceeding on nearly
parallel, easterly courses. Vessel A was
slightly north of vessel B. A was the fas­
ter of the two vessels and was in the ,process of overtaking B. When A was
0.6nm astern of B and two points abaft
her beam, B made a previously planned
alteration of course to the North, Ap­
proximately three minutes later they col­
lided.
A short wtiile before the alteration of
course by B, the radar sets on A had
been turned off to enable some work to
be carried out on the radio antennae. At
this time vessel B was fine on the star­
board bow and the OOW had predicted a
CPA of O.Snm. The OOW was talking to
another vessel on the VHP when the look­
out pointed out to him that vessel B had
altered course to port,
The OOW immediately changed to hand
steering and put the helm hard to star­
board, at the same time ordering the AB
on watch to start the second steering
motor. As vessel A started turning to
starboard toe Master came on the
bridge, saw vessel B, ordered hard to
port and slowed the engines. The ves­
sels collided just over a minute later.
I do
not normally comment on the re­
that this particu­
ports in MARS but I feel
lar report has g o t several very important
lessons to be learnt and therefore some
comment is appropriate.
50
or­
der made by the OOW without first ma­
king a lull appraisal o f the situation was
quite astounding. It is extremely dange­
vessel A ot countermanding the helm
rous for anyone to come on to the
bridge, even if he
is the Captain, and give
collision avoidance orders without first
checking what is going on.
M A R S 20000-1
Room to M anoeuvre
We were on a westerly course at the
western end of toe Malacca Strait when
the following events took place. I had
overtaken two vessels steaming on pa­
rallel courses both doing 14 knots com­
pared to my speed of 19 knots. When
the vessels were approximately two mi­
les astern of me on my port quarter,
three other vessels were observed
steaming eastward towards the two
which I had just overtaken. The situation
looked roughly as follows: (see fig.2.)
When the range between vessel 1 and
vessel 4 was down to roughly 3 miles,
the OOW on vessel 1 realised that he
was now in a rather tight situation. This
was when things started to get interes­
ting, An extremely panicked voice was
heard on the VHF saying, "I am not under
command, keep out of my way.’’ Mo­
ments after that, two 'all round’ lights and
deck lights appeared on vessel T (incor­
rect signal). This caused a great deal of
confusion and many choice words were
heard over the VHF directed towards the
vessel that was ‘not under command'. To
make matters worse, at a distance of
about 1.5 miles from vessel 4, vessel 1
(NUC) altered hard to port and narrowly
missed colliding with vessel 3. When as­
ked by another vessel a few minutes la­
ter why he was 'not under command’,
there was no response. After further
questioning on the VHF why toe vessel
was "NUC", a voice simply said, “engi­
nes”, although the vessel was still
steaming at full ahead! A few minutes la­
ter another voice was heard on the
VHF,presumably the Master of vessel 1
saying, “my vessel is now under com­
mand, ignore all earlier transmissions".
With that, the NUC lights and deck lights
were switched off and the vessel continu­
ed happily on her way. I found the situ­
ation very interesting, if not a little frighte­
ning and pass it on as a lesson in how
not to do things.
Several telexes flew up and down be­
tween toe company and toe ship, most
of them blaming toe 2nd Officer for the
lapse. This officer was already under
severe stress and hardly able to cope
with toe job, partly because of his poor
job management skill and partly due to
increased workload. He started to panic
under toe increased pressure. Further in­
vestigation on board by toe Master at the
behest of the Company revealed that toe
missing corrections were from the pe­
riod when the previous 2nd Mate was on
toe ship. However, it fell upon toe current
2nd Mate to update all toe charts and pu­
blications.
M A R S 200003
Correcting C h arts on
Watch
The few unsatisfactory comments he ga­
ve were:
- He was under extra pressure to com- ;
plete toe job of chart correcting.
- Itwas safe enough as he was looking
out frequently.
- Even if toe chart was uncorrected, was
toe safety of the vessel jeopardised?
Our Company is very conscious towards
safety and quality and sends a Chart In­
spector to check toe charts on board as
a matter of routine. The Chart Inspector
was on board recently and declared that
we had a 30% error ratio in the chart cor­
rections - pretty high for a well run ship.
One fine morning when I went up at
0400 to take over the watch, I felt that
there was something wrong. After enqut
ring of the 2nd Mate It was revealed that
he had sent the lookout (a cadet who had
completed his sea time) to correct the
publications down in toe office. Meanwhi­
le the 2nd Mate was busy correcting toe
charts in the chart room. The lone radar
was the lookout except tor a few trips to
toe bridge wing that the 2nd Mate claims
he made on a regular basis. The only po­
sitions plotted on the charts had been at
0100, 0200 and 0400. This was in a lo­
cation where the passage plan deman­
ded a position to be plotted at least
every 30 minutes. In addition, the 0400
position was in error by 1.5 miles.
The radar indicated that a close quarters
situation was developing between the fi­
ve vessels. Vessel 2 altered to star­
board, Vessel 1 and the three eastbound
vessels all maintained their courses. A
few minutes later, vessel 3 altered to
starboard by about 5Cpresumably to gi­
ve vessel 1 a wider berth. When the dis­
tance decreased further, it was fairly evi­
dent that vessel 1 was attempting to
pass between vessels 3 and 4 even
though he now had plenty of searoom to
starboard.
The situation now looked as in figure 3.
S C HIP
tn
WERF * ZEE - NOVEMBER 2000
If we analyse this incident we find that he
was under undue pressure to complete
the corrections which forced him to com­
promise on his watchkeepmg duties. Per­
sonally, I do not feel that he is the only
one to blame. It is we, the senior offi­
cers, who are to blame, as it is our duty
to ensure that he is helped out with a sui­
table plan of work and given a helping
hand if required. After all we cannot ex­
pect wonders. A job which has been ac­
cumulating over the last ten months can­
not be completed in ten days. In any
case, we must ensure that no one ever
compromises on a proper lookout.
M A R S 99053
Another Pirate Attack C o­
nakry, W est A frica
At 0200 on a Sunday morning, 20 to 25
men boarded a small, low freeboard, ge­
neral cargo vessel from a small boat.
About six of the men were armed with
automatic weapons. They threatened so­
me of the crew and also the Captain.
They made off with crew possessions,
money, computers, walkietalkies, clot­
hing etc. The vessel had been at anchor
in the port roads for about five days and
was laying to the south of the main chan­
nel between buoys 1 and 3 about 0.8 mi­
les from the pilot boarding area awaiting
a berth.
The 2nd Officer was on watch when a
boat came close to the ship and he at­
tempted to intercept them but was taken
captive as they came aboard. He had a
rope tied around his arms. On their way
around the ship, they beat several of the
crew with the butts of the guns, particu­
larly on the feet and ankles. When they
arrived at the Master’s cabin they
threatened him with a knife held to his
throat and his private parts. They fired a
shot into the deckhead of his cabin and
threatened him with the gun whilst de­
manding 50,000 US$. They also beat
the Master with their gun butts. A num­
ber of them seemed to be able to speak
good English. The whole incident lasted
about one hour. The Port Control was
called on the VHP after they had left. Ho­
wever, it is not a 24 hour operation so no
real assistance was received until 0600
when they managed to contact the ship’s
agent.
Eight of the crew members were trans­
ferred to the ANASTASIS (a Mercy Ship
de activiteiten van
S
PIPINGSYSTEMEN VOOR
S cheepsbouw
Precisiepipmg
G as- en o lie
in d u s trie
aware of his exact position. Considering
the extremely dangerous nature of the
cargo, such a display of sheer incompe­
tence is frightening.
which was anchored in the area) for me­
dical assistance, x-rays were taken and
showed that there were thankfully no se­
rious injuries. The Master and 2nd Offi­
cer of the ANASTASIS went aboard the
attacked vessel and found the Captain's
quarters turned upside down and about
five bullets in the deckhead. One of the
bullets had penetrated through the deck­
head and embedded itself in the wheelhouse deckhead. The crew were under­
standably shaken by the events.
If you have experienced any incident
which you think may be o f interest to
including
to:
Captain R. Beedel FNI, 17 Estuary Dive,
Felixstowe, Suffolk P I J 9TL, UK. E-mail
others please send details,
your name and a contact address
address: [email protected], or by fax
to Fax Bureau +44. 1394.282435
M A R S 99059
G as C arrier in D angerous
Situation
U kunt uw ervaringen, indien het niet an­
ders kan in het Nederlands, ook kwijt bij
de Redactie van SWZ, Mathenesserlaan
185, 3014 HA Rotterdam.
Telefoon: 010.2410094,
fax: 010.2410095.
email: [email protected]
Iwas steaming towards Rotterdam in the
Maas West TSS when I observed a gas
earner leaving the pilotage area bound to
the North. The gas carrier reported to the
VTS that he was proceeding to the North
between buoys E3 and E5. VTS advised
that this was the Southbound channel lor
vessels crossing the TSS and Eurogeul
and that he should proceed northwards
between buoys E5 and E7.1 plotted the
gas carrier track northwards between E3
and E5. VTS asked him il he was aware
of his position. The gas carrier was not
The Council of the Nautical Institute gra­
tefully acknowledge the sponsorship pro­
vided by: The North of England P&l Club,
The Swedish Club, The UK P&l Club, Del
Norske Veritas, The Marine Society, The
Britannia P&l Club, The Journal Safety at
Sea International.
Q u a lity a n d
K n o w -H o w
in W e l d i n g
CNC-buigwerk
Pijp uithalen
M ac h in eb o u w
M odulebouw
M o to ren bouw
Scheepsbouw
Chemicaliën tankers
Offshore
Zware constructies
Kranenbouw
Pijpleidingen
Verhoging van
pro d u ctivite it m et
lastoevoegmaterialen,
kennis en ondersteuning
van Elga, uw partner
in lastechniek.
S cheepswervenweg 2
Telefoon (0598) 31 96 66
W e s te rb ro e k
Postbus 73
Fax (0598) 31 96 98
9600 AB Hoogezand
E-mail [email protected]
Elga B enelux • Postbus 1551 • 3 2 6 0 BB O u d -B eijerlan d
T e l . +31 ( 0 ) 1 8 6 - 6 4 14 4 4
•
F a x .+31 ( 0 ) 1 8 6 - 6 4 08 80
■
■
■
■
■
-
Lloyd s R egister o f Sh ipping W orld Shipbuilding Statistics, juni 2000
Tabel 1
1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
6 (6)
7 (7)
8 (9)
9 (10)
10 (11)
11 (13)
12
(8)
13 (12)
14 (14)
15 (15)
16 (16)
17 (18)
18 (20)
19 (17)
20 (22)
Wereld
Zuid Korea
Japan
China
Duitsland
Italië
Polen
Finland
Frankrijk
Spanje
Taiwan
Kroatië
Nederland
Roemenië
USA
Rusland
Oekraine
Turkije
Noorwegen
Denemarken
Indonesië
Orderportefeuille
Opdrachten
2' kwartaal
Opgeleverd
2' kwartaal
Verschil to.v.
vorig kwartaal
per 30 juni
N
egt
N
egt
N
gt
egt
N
egt
46
100
18
17
4
11
1
5
18
9
2
20
6
15
1
0
5
6
1
0
326
1.433.088
1.379.666
192.193
383.457
123.861
90.724
105.000
174.998
118.169
109.141
46.007
125.845
25.166
64.245
7.640
0
23.065
22.172
59.514
0
4.637.417
117
117
50
14
3
18
1
6
22
10
13
8
9
13
7
0
10
7
1
0
455
3,552.512
1.894.904
789.121
203.970
144.150
310.007
30.600
231.383
64.661
21.324
297.536
19.546
72.444
140.756
17.090
0
25.115
61.335
600
0
7.960.881
473
427
262
86
59
135
10
35
113
45
41
231
102
53
62
24
47
30
7
37
2.578
28.719.281
17.406.263
5.121.637
2.215.638
2.036.793
2.059.199
890.152
688.623
609.098
1.482.352
1.049.888
464.718
641.926
775.181
281.679
422.255
202.450
159.742
281.080
123.201
66.777.966
14.579.979
9.005.977
3.382.121
2.249.717
2.244.844
1.746.624
1.089.340
926.798
822.487
806.090
788.704
787.691
698.227
690.036
383.672
352.450
247.534
217.798
198.482
147.075
42.854.934
+74
+25
+34
+ 5
- 4
+ 9
0
+ 1
+ 1
+ 5
+ 9
-15
+ 1
- 1
+ 5
0
+ 4
+ 1
0
0
+132
+ 2.370.262
+ 577.399
+ 642.630
10.502
+
77.108
+ 250.870
74.400
+
56.225
27.993
9.591
+ 200.931
- 102.175
+
51.622
+ 104.201
6.123
0
+
6.630
+
47.289
59.564
+
417
+ 3.930.388
Tabel 2
Opgeleverd
Opdrachten
Orderportefeuille
2' kwartaal
2®kwartaal
per 30 juni
Verschil to.v.
vorig kwartaal
N
egt
N
egt
N
gt
egt
N
LNG tankers
LPG tankers
Chemicaliëntankers
Olietankers (crude)
Producttankers
Overige tankschepen
0
7
27
19
14
0
0
113.944
361.688
720.415
248.613
0
3
6
38
44
16
1
213.750
90.446
548.695
1.622.060
317.612
24.000
16
41
154
161
107
3
1.575.548
702.219
2.507.631
17.602.424
3.188.320
31.422
1.190.662
627.710
2.239.908
6.147.604
2.115.862
27.271
+ 3
- 4
+14
+32
- 2
+ 1
+ 195.581
107.882
+ 246.636
+ 1.124.677
74.396
+
24.000
Droge bulkschepen
Droge bulk/olieschepen
Droge bulk, zelflossend
Droge bulk, overig
39
0
0
0
670.620
0
0
0
89
0
0
3
1.600.684
0
0
32.497
436
2
8
9
16,956.642
77.800
242.028
95.367
7.914,899
46.680
134.334
65.460
+54
0
0
+ 4
+
Vrachtschepen
Pass./vrachtschepen
Containerschepen
Roeischepen
Roro vrachtschepen
Pass./roro vrachtschepen
Cruise schepen
Overige passagiersschepen
Overige droge lading
40
0
35
3
16
9
7
6
2
292.599
0
829.081
24.431
335.587
78.221
476.904
12.834
30.666
38
0
76
0
9
18
3
6
1
375.356
0
1.985.272
0
217.507
218.083
322.500
11.508
18.090
368
3
327
13
72
92
53
46
9
2.141.715
17.366
12.756.912
119.769
1.922.472
1.720.588
3.819.450
48.578
81.680
2.482.902
27.314
8.843.407
158.711
1.374.163
1.685.718
4.908.105
165.314
99.768
+ 1
- 1
+49
- 2
- 3
+ 6
- 2
- 3
- 2
+ 161.363
1.295
+ 1.373,261
24.573
12.079
+ 107.888
+
15.194
+
564
9.882
224
4.195.603
351
7.598,060
1.920
65.607.931
40.255.792
+145
+ 4.061.987
Visserij vangschepen
Visserij, overig
Offshore, bevoorrading
Offshore, overig
Research
Slepen/duwen
Baggeren
Overig
31
2
9
2
1
48
3
6
67.709
12.043
60.698
96.606
4.538
74.009
103.484
22.727
43
1
10
0
2
34
2
12
85.182
2.225
54.203
0
95.850
50.261
25.000
50.100
269
11
41
7
12
230
14
74
208.096
11.530
79.187
290.823
87.146
85.193
126.820
281.240
635.092
37.880
235.879
438.028
159.740
365.132
220.544
506.847
+ 4
- 1
+ 4
- 6
- 1
-13
- 1
+ 1
+
+
4.997
6.670
10.897
173.127
85,832
8.311
74.192
28.975
Subtotaal bedrijfsvaart.
102
441.814
104
362.821
658
1.170.035
2.599.142
-13
-
131.599
Totaal
326
4.637.417
455
7.960.881
2.578
66.777.966
42.854.934
+132
Subtotaal ladingschepen
egt
+
+
-
975.115
0
0
43.657
+ 3.930.388
SCHIP n WERF * ZEE - NOVEMBER 2000
Lloyd's Register o f Shipping World Shipbuilding Statistics, juni 2000
De werefdorderportefeuille is in het tweede
en Japan gingen er ieder meer dan een half
87.003 gt de l l e (9f1 plaats en naar aantal
kwartaal spectaculair gegroeid.
miljoen egt op vooruit. Verder wonnen Polen
schepen met 20 stuks de 3e (3e) plaats.
Het wereldorderboek had per eind juni van dit
(opnieuw), Kroatië en de Verenigde Staten
meer dan 100.000 egt.
Er waren slechts 8 nieuwe opdrachten met
Meer dan 100.000 egt achteruit ging alleen
ons eigen land.
land op de 16e (8") plaats naar egt, op de 17e
De cijfers voor de Top 20’ scheepsbouwen­
(10e) naar gt en op de 12* (3e) plaats qua aan­
den worden in tabel 1 gegeven.
tal schepen.
Tabel 2 geeft de cijfers voor de verschillende
scheepstypen.
Tabel 3 geeft voor ons land nadere details.
4.637.417 egt en 6.926.128 gt; dat is 18
Daaruit blijkt dat de groei van de orderporte­
Toelichting tabellen
schepen,
en
feuille vooral te danken is aan opdrachten
De tabellen geven een overzicht van de opge­
2.473.286 gt (26,3%) minder dan in het voor­
voor containerschepen, crude tankers en
leverde schepen en ontvangen opdrachten
gaande kwartaal.
bulkcarriers.
gedurende het kwartaal en van de orderporte
jaar een omvang van 2578 schepen met
42.854.934 egt en 66.777.956 gt; dat is
132 schepen, 3.930.388 egt (10,1%) en
7.614.446 gt (12,7%) meer dan eind vorig
kwartaal.
19.546 egt en 8.590 gt. Hiermee staaf ons
De opleveringen lagen wederom op een hoog
niveau, zij het lager dan in het voorgaande
kwartaal:
326
schepen
1.077.389
met
egt
in totaal
(18,9%)
Nieuwe opdrachten waren opnieuw aanzien­
feuille per einde kwartaal, alsmede van de ver­
lijk: 455 schepen, met in totaal 7.960.881
Nederland
schillen in de orderportefeuille ten opzichte
egt en 13.653.815 gt; dat is 51 schepen en
Door een flink aantal opleveringen enerzijds
van het vorige kwartaal (in aantallen schepen
291.369 egt (3,5%) minder dan in het voor­
en een zeer teleurstellende hoeveelheid nieu­
en compensated gross tonnage, orderporte­
gaande kwartaal, maar 809.365 gt (6,3%)
meer,
we opdrachten anderzijds, zakte ons land op
feuille bovendien in gross tonnage; let op; ten
de wereldranglijst vier plaatsen.
opzichte van de vorige publicaties zijn de ko­
Ons land neemt met 787.691 egt op de we­
lommen egt en gt verwisseld in verband met
Volgens de gegevens van Lloyd’s moest on­
reldranglijst de 126 (8e) plaats in. Naar gt ge­
een gewijzigde manier van bewerken van de
geveer 31% van de orderportefeuille (13,5
meten staat Nederland met 464.718 gt op
cijfers):
miljoen egt) in 2000 worden opgeleverd, cir­
de 14e plaats (onveranderd) en naar aantal
Tabel 1 per land; daarbij is tevens de rangor­
ca 39% (16,6 miljoen egt) in 2001 en de rest
schepen in opdracht met 231 schepen op de
de aangegeven in het beschouwde kwartaal
(12,7 miljoen egt) in 2002 of later.
4e plaats (3e); tussen haakjes de positie in het
en (tussen haakjes) in het voorgaande kwar­
vorige kwartaal.
taal;
Bij de opgeleverde tonnage neemt Nederland
Tabel 2 per scheepstype;
Tabel 3 voor Nederland.
Belangrijkste winnaar qua omvang van de or­
derportefeuille was opnieuw Zuid Korea met
een winst van meer dan 2 miljoen egt. China
Tabel 3
IM
met 125.845 egt de 6e (7e) plaats in, met
Opgeleverd
Opdrachten
Orderportefeuille
Verschil t.o.v.
2ekwartaal
2” kwartaal
per 30 juni
vorig kwartaal
egt
N
egt
N
gt
egt
N
egt
Chemicaliëntankers
Productentankers
Vrachtschepen
Containerschepen
Pass./r&ro vrachtschepen
Cruise schepen
Bedrijfsvaartuigen
2
0
11
0
1
1
5
14.914
0
59.362
0
26.100
4.188
21.281
0
0
1
2
0
0
5
0
0
2.868
10.878
0
0
5.800
3
3
99
2
1
0
123
15.300
15.100
293.659
5.880
29.000
0
105.779
20.575
24.160
442.739
10.878
26.100
0
263.239
- 1
0
-10
+ 2
- 1
- 1
- 4
+
-
Totaal
20
125.845
8
19.546
231
464.718
787.691
-15
- 102.175
-
7.440
0
62.311
10.878
26.100
4.188
13.014
wmniir.buroJet.iil
made by Pongnet
NOVEMBER 2000 - SCHIP « t WERF * ZEE
A u to m a tise rin g
door
L o g ic V ision
D een se E R P -softw are voor de
N ederlandse m aritiem e sector
E e n v e rsla g
“De Vikingen zijn terug” kopte het Controllers Magazine onlangs. Bedoeld werd het bedrijf Navision Software S.A. uit Dene­
marken, dat voor de wereldwijde m arkt nu al zo'n 1 3 ja a r enterprise business software ontwikkelt en het systeem ook nog
eens m et succes in de m arkt zet. Navision software is een ERP-toepassing dat functionele gebieden zoals de financiële admi­
nistratie, logistiek, productie, distributie en ook E-commerce in één systeem heeft geïntegreerd. M et het implementeren van
een dergelijk systeem kan een organisatie de problemen als gevolg van de vele ‘software-eilandjes’, die in de loop van de jaren vaak ontstaan, in één keer oplossen.
et succes hebben de Denen
maritieme sector kennis te maken met diver­
gen van de juiste buffers komt de doorlooptijd
voor een deel te danken aan
het unieke distributiemodel.
se organisaties uit de sector. De kennisma­
volgens hem sterk ten goede. Voor de ma­
nagementsessie waren ook sprekers van an­
H
Hierin specialiseren de leveran­
ciers van de software zich in
een bepaalde branche, waar­
door men na verloop van tijd de problematiek
king heeft er uiteindelijk toe geleid dat we veel
suggesties hebben ontvangen voor de verde­
re ontwikkeling van onze systemen, zoals de
Shipyard Module. Inmiddels zijn we ook ge­
start met het ontwikkelen van een geheel
dere organisaties uitgenodigd. Drs. Ruben
Verzijl van Jansen Ml Consultants benaderde
het thema doorlooptijdverkorting vooral vanuit
de trends die hij signaleert in de markt. Snel­
bedrijven spreekt. Zo is bijvoorbeeld het auto­
nieuw product, namelijk de Rederij Module. Ik
zal nog niet alles verklappen, maar het wordt
heid, beschikbaarheid, gezondheid & milieu,
luxe en individualisering stellen zware eisen
matiseringsbedrijf Pebblestone bekend met
de fashion-industrie en Schouw Automatise­
ring specialist in de food-sector. Met een aan­
een praktische toepassing voor het calcule­
ren en plannen van vrachten voor reders, die
verder geheel is geïntegreerd met de financië­
aan de organisatie en de ondersteunende
softwaresystemen. Zijn standpunt was dat
een bedrijfsbrede ERP-softwaretoepassing
tal standaard software add-on's, zoals onder­
meer de Shipyard Module richt Navision
implementatiepartner Logic Vision B.V. uit
le administratie en alle overige standaard
volledig flexibel, transparant en integreerbaar
ERP-functies", aldus Maarten Speet.
moet zijn met andere systemen. “De ERP-
Reeuwijk/Gouda zich onmiskenbaar op de
M aritiem e M an agem en tsessie
maritieme sector.
Dat Logic Vision flink aan de weg timmert
wegen met de dynamiek van de onderne­
ming” . Als richtlijn voor investeringen in ICT
mag duidelijk zijn. Dit jaar werd de derde
noemde hij 1,5 a 2 procent van de omzet van
plaats op de Navision Award uitreiking bereikt
en behaalden ze als 5e Navision partner de
het bedrijf. “80 procent van alle bedrijven blijft
gewoonlijk onder 2 procent” , aldus Ruben
in de sector leert herkennen en de taal van de
Logic Vision is één van in totaal 55 implementatiepartners van Navision software in Neder­
land. Een zogenaamd Navision Solution Cen­
ter dat met een aantal standaard maritieme
oplossingen zijn vizier op de maritieme sector
heeft gericht. Op 22 en 23 juni 2000 organi­
seerde het bedrijf, dat van origine een logis­
tiek adviesbureau is, met succes haar eerste
management informatiesessie voor de mari­
backbone moet als het ware mee kunnen be­
status 'Authorized Manufacturing Partner1.
Verzijl. Drs. Kees Hertogh van Navision Soft­
Ook werd specifiek voor productieorganisa-
ware Nederland sprak over 'Agile Manufactu­
ties een nieuwe vestiging in Oldenzaal opge­
start. “Met de nieuwe status en faciliteiten zal
ring’, de filosofie achter de ontwikkeling van
de organisatie ook de gehele toeleverende in­
dustrie binnen de maritieme sector van bran­
de productiesoftware Navision Manufactu­
ring. Volgens de softwarefabrikant verkeert
een producent in een continu veranderende
omgeving, waarin marktglobalisering, bewus­
tieme sector. Dat men hiermee duidelijk in
che en bedrijfsspecifieke softwaresystemen
kunnen voorzien", zegt de kersverse direc­
een behoefte voorzag, bleek wel uit het aantal
deelnemers van ruim 50. Was u niet in de ge­
teur van de nieuwe vestiging ir. Marcel Wild­
schut. “Daarom besloten wij eerder dit jaar
legenheid aanwezig te zijn op deze manage-
voor deze schakel uit de maritieme bedrijfsko­
Vooral middelgrote bedrijven zullen dit mer­
mentinformatiesessie? Op 14 tot en met 18
november staat Logic Vision met de Navision
lom een aparte managementinformatiesessie
te organiseren met als centraal thema door-
vroeger deed. Wat vandaag namelijk belang­
ERP-software én de branchegerichte, maritie­
me oplossingen op Rotterdam Maritime
looptijdverkorting in de productieomgeving".
ter en mondiger gebruikers, dynamische
overheden en transparante kennis en informa­
tie nieuwe eisen stellen aan organisaties.
ken en anders te werk moeten gaan dan men
Marcel Wildschut beet zelf het spits af met de
rijk is, kan morgen alweer achterhaald zijn. Or­
ganisaties kunnen zich echter tegen de dyna­
2000. Zie ook de advertentie op de achterzij­
stelling dat lagere posities onderhanden
miek wapenen door te concurreren aan de
de van dit blad!
“De management informatiesessie was met
name bestemd voor directieleden en logistiek
werk, kortere levertijden, snellere oplossing
hand van samenwerking met klanten, leveran­
van storingen en efficiënte kwaliteitsbeheer­
ciers en concurrenten. Hoe? E-Business kan
een waardevol instrument zijn om hieraan
en financieel managers”, vertelt directeur
Maarten Speet van Logic Vision B.V. “De ge­
nisatie stuurt via indicatoren als bottlenecks
en buffers. Het identificeren van bottlenecks
dachte bestond om als specialist binnen de
binnen de productieorganisatie en het aanleg­
sing binnen handbereik komen indien de orga­
vorm te geven. Maar ook bij de inrichting van
de organisatie dient men al rekening te hou­
den met de onvermijdelijke verandering en de
SCHIP en WERF i t ZEE - NOVEMBER 2000
onzekerheid. Een flexibele organisatiestruc­
YVC Rotterdam United Shipyards B.V. over
ven, om meer inzicht te krijgen in kostenstruc­
tuur die gericht is op de klant, een duidelijke
het projectsysteem dat hij samen met Logic
turen en kostenverbijzondering. Eddy Aletrino
strategie & visie en een gedegen opleiding en
Vision voor zijn organisatie ontwikkelde. Ger
waarschuwde echter voor de evidente nade­
training van de mensen zijn de eerste punten
Stout ging uitgebreid in op de wijze waarop
len van (elektronische) tijdregistratie, zoals
waaraan gewerkt moet worden. Pas dan is
men nu in staat is om de projecten optimaal
het ‘Big-Brother-iswatching-you syndroom'.
men toe aan de ondersteunende ERP-soft-
te beheersen. De integrale benadering van
Ook zijn de als onpersoonlijk ervaren syste­
ware systemen. Vele organisaties zijn deze
een project en de flexibiliteit ten aanzien van
men vaak fraudegevoelig en schuilt er het ge­
eerste fase echter nog niet gepasseerd. Bij
teksten stonden daarbij centraal. Het sys­
vaar van hoog oplopende investeringskosten.
de ontwikkeling van de software heeft de soft-
teem wordt inmiddels als een gestandaardi­
wareontwikkelaar met al die aspecten al reke­
ning gehouden, door het aanbieden van:
seerde versie onder de naam ‘Shipyard Modu­
le' door Logic Vision in de markt gezet.
Sh ipyard en Rederij softw are
* operationele flexibiliteit in plaats van set-up
flexibiliteit;
Recentelijk koos ook de bouwer van luxe zee­
afgesloten met demonstraties van de stan­
schepen Oceanco Shipyards te Alblasserdam
daardsoftware en de verschillende maritieme
* een klantgericht systeem;
voor de implementatie van het systeem, Vol­
acoon's. Indien u geen gelegenheid heeft ge­
* transparantie van opgeslagen informatie.
gens Stout kan de urenverantwoording niet
D.w.z. dat de informatie traceerbaar is tot
los worden gezien van een goede projectbe­
had om de management informatiesessies in
het Rotterdams Maritiem Museum bij te wo­
op de bron;
Beide managementinformatiedagen werden
heersing. Immers 80 procent van de kosten
nen, kunt u zich op 14 tot en met 18 novem­
van een reparatiewed hangt samen met de
ber alsnog laten informeren over de mogelijk­
factor arbeid", aldus Ger Stout. Deloitte &
heden van Navision ERPsoftware en de
Touche ging vervolgens uitgebreid in op het
thema urenverantwoording. Drs. Eddy Aletri-
branchegenchte, maritieme oplossingen uw
organisatie. Zie ook de advertentie op de ach­
op het moment van de eerste installatie van
no voorspelde dat urenverantwoording in de
terzijde van dit blad! Voor het maken van een
de software. Zodra de software eenmaal is in­
toekomst alleen nog maar belangrijker zal
afspraak voor een persoonlijke demonstratie
gericht zijn aanpassingen kostbaar, Bij opera­
worden als gevolg van wetgeving, CAO’s en
tionele flexibiliteit kan het systeem echter op
de wens van organisaties, zoals scheepswer­
kunt u contact opnemen met dhr. Eric van den
Brandt van Logic Vision B.V., 0182.399844.
* een pragmatische aanpak van complexe
problemen.
De meeste systemen zijn flexibel in te richten
ieder gewenst moment, al dan niet in eigen
beheer aangepast worden aan de gewijzigde
omstandigheden. Dit is een belangrijke voor­
B*mnd Bcgwkm
m
teert Logic Vision ook Navision Financials.
Met deze twee configuraties richt men zich
3
OjOO
0.00
000
000
0.00
0.00
on
000
000
0.00
ïsnojj
000
000
000
000
000
16.00
01
U«n8»J«BU
Umo
UwiM»MS
UnnBWMn&oon
op de gehele verticale bedrijfskolom. De uit­
daging voor de komende tijd is enerzijds prak­
tische oplossingen te ontwikkelen voor de in­
dividuele schakels binnen de bedrijfskolom en
anderzijds de schakels beter op elkaar af te
stemmen.
Tijdens de tweede managementinformaitiesessie stonden de thema's projectbeheersing
»0600 UV88203
3006-00 JV93203
*
Jj
expertise opgebouwd. Onder het motto ‘On
000
Q00
-------- IflBüaHïEft............
1000000 J In m m n
1000001 J
...............................J
0.00
0.00
ooo
0 00
(LOO
ooo
000
0.00
2 400.00
0.00
0.00
ooo
on
ooo
ooo
on
0.00
on
o,n
0.00
2 400 00
If.oo
0,00
■J o l Mil
o m u on
/H orm oon
Q0O
J f t B M f e i i l r t É ------- PLOON
9
PLOON
8•
jd
PürtenlMw. I IftwMr»
\
J
kr^w n O m
UXMC
|
V »».» w m n |
i « L tM
frwtm
..
Nacalculatie scherm
Money, money, money
www.finance-controlling.nl
sponsored by HLS Personeelsdiensten
NOVEMBER 2000 - SCHIP e n WERF de ZEE
LW
vu»
CU» BMktgiuimflkwtnik
000
000 Maten** T**M
000
o®
non Memc*‘*anM am MtvncmNOOK
j?® MwnoNte
OrVHMtn 1at*«l
tnlalH katiin
2 imm
M *
R»n«Mi
000 QllMdgKnNd
r
OtfungMKjQmU
003
2 400.00
1 n
heeft Logic Vision de afgelopen jaren ruime
Time on Budget sprak de heer Ger Stout van
JL&
*|
JAHfit VIKING
001 Woomg i4»n
ind urr«xi«r(n(
homou
002 V*»1* to be
«nd tndocfcadir nantl
gn
003 M»0ttte|>*riü»<J«nc*lu6rwihc«r*Wortep*rt!i1O
en urenverantwoording centraal. Met name
binnen de werven en de machinefabrieken
hI . M hI
MMMaaWMIMW
waarde in een de dynamische omgeving.
Behalve Navision Manufacturing implemen­
pr.nffiï
Ctfu y«nm< b<*
l a l xlfcl»! Ht-la-lol
O p z o e k n a a r e e n nieuw e u itd a g in g ?
kijk op
www.scheepsbouwer.nl
55
THE UNIQUE COMBINATION
- N a v ig a tio n /n a u tic a l e q u i p m e n t
- N avigation/nautical i n f o r m a t i o n
- 24 hrs product support s e r v i c e s
YOUR PILOT FOR EVERY DIRECTION
K E L V IN H U G H E S
S TA N D N U M M E R
R O T TE R D A M
M A R IT IM E
233
OBSERVATOR
Kelvin Hughes Observator R otterdam
Industrial Area ’Gadering’
Nieuwe Langeweg 41, 3194 DC Hoogvliet (Rotterdam)
P.O. Box 613, 3190 AN Hoogvliet (Rotterdam)
The Netherlands
Tel.: +3110 - 416 76 22, Fax: +3110 - 416 72 18
E-mail: kelvin, [email protected]
Kelvin Hughes Observator A m sterdam
Westhavenweg 51 -52
1042 AL Amsterdam
The Netherlands
T e l.:+ 3 1 2 0 -6 1 3 01 29, Fax: + 3 1 2 0 -6 1 3 11 45
ALSHETERGENSGEBEURT, GEBEURTHETHIER
Rotterdam Maritime is het gezaghebbende ijkpunt voor de gehele
maritieme industrie. Ruim 450 exposanten staan in Ahoy' Rotterdam
klaar om u - in een gezellige sfeer - hun producten en diensten te
tonen. Dankzij de overzichtelijkheid van de beurs zijn alle
topfabrikanten uit binnen- en buitenland gemakkelijk te vinden.
Rotterdam Maritime 2000 is dé vakbeurs w aar het allemaal gebeurt.
Beleef het mee! U mag deze unieke gelegenheid beslist niet missen.
ë
T T /»
m
Ontdek w at Rotterdam Maritime als vakbeurs voor u kan betekenen.
Noteer de data alvast in uw agenda!
rotterdam
Voor m eer inform atie over Rotterdam M aritim e 2000
kunt u zich w enden tot Ingeborg Prins
orwmcsnjMN:
1 4 - 1 7 NOVEMBER: 12.00-22.00 UUR
18 NOVEMBER: 10.00-17.00 UUR
Tel.: 010 29 33 212
Fax: 010 29 33 218
E-mail: [email protected]
Website: www.schuttevaer.nl/roma
U MAG DEZE MARITIEME VAKBEURS BESLIST NIET M ISSEN!
S ié*r
iS L
Centraalstaal
lo opt graag op de
zaken vo o ru it.
R
e x
r o
t h
Centraalstaal
levert niet alleen
voorgevorm de
bouwpakketten voor
stalen en aluminium
casco’s, maar v o e rt o ok
deelopdrachten uit vo o r
w erven. Karakteristiek is de
Iknow-how op het gebied van
geautom atiseerde metaal(voor)bew erking. H ie rd o o r kan de
bouwtijd van schepen drastisch
teruglopen, zodat w erven niet alleen
een hoger volume kunnen bereiken,
maar o ok een scherpere kostprijs kunnen
Hoppemjiger Amsterdam, Scheepswerf De Merwede
realiseren. O n ze informatieve brochure geeft
u m eer details.
Totaaloplossingen in
aandrijven en besturen
Aandrijf- en besturingstechniek is het kloppend hart van elke
machine of installatie. Dynamisch, intelligent, maar ook kwetsbaar.
Bij Rexroth B.V. staat een team van specialisten klaar. Met verstand
van uw branche, uw product. Rexroth ontwerpt en bouwt complete
systemen en aggregaten, maar kan ook duizenden componenten uit
voorraad leveren (exclusieve Nederlandse vertegenwoordiger van
het complete Rexroth programma). Rexroth: een deskundige
partner, die op elk aandrijf- en besturingsvraagstuk een passend
antwoord heeft.
Rexroth B.V.
Centraalstaal - De partner voor werven.
C E N T R A A L S T A A L ____________
Postbus 2 0 4 ,9 7 0 0 AE Groningen - Holland
Tel. (+ 3 1 ) (0 )5 0 5 4 2 2 122
O
Postbus 32, 5280 AA Boxtel
tel.: 431 (0)411 65 19 51
fax: 431 (0)411 65 14 83
Postbus 9236, 3007 Af Rotterdam
tel.: 431 (0)10 292 63 00
fax: 431 (0)10 292 63 70
e-mail: [email protected]
www.rexroth.nl
A3
110
1 0 /9 9
W hen th e traffic looks m ore like a battle..
...find your w a y anyw ay - R A D A R A T L A S 1 0 0 0
The R adar ATLAS 1000 sets n e w
stan d ard s in tech n ical perfo rm ance.
It is easy to o p erate, sim ple to
m a in ta in , and a d a p tiv e to fu tu re
d em an ds.
E specially fo r th e surveillance o f d iffic u lt
tra ffic situ a tio n s w e have created a n e w
fu n ctio n : th e RADARSCOPE. J u s t
designate the s p o t o f in te re s t and zoom
it up in to an additional w in d o w . N ow
v ie w the details.
The n e w 12" and 16’ co lo r radar s y s ­
te m s o f th e ATLAS 1000 series o ffe r
m any u seful fu n ctio n s:
■ EPA and ATA/ARPA p lo ttin g fa cilitie s
■ Tw o antenna speeds: 23 and 4 6 rpm
■ D ocking m o d e in 2 50/500 m ranges
■ CLEAN SW EEP fo r a u to m a tic
in te rfe re n c e suppression
■ RADARSCOPE, echosounder, w in d
o r DOCKING display in an additional
display w in d o w
■ H ig h-definition colour graphics
■ 3 ,5 'd is k e tte fo r data storage, s o ft­
w a re service and re m o te diagnosis
STN ATLAS
NEDERLAND
Member of the EuroMarine Group
ATLAS n a v ig a tio n system s and
DEBEG c o m m u n ic a tio n s e q u ip m e n t
fo r m an y decades have co n trib u ted
to safe and econom ic shipping.
S TN ATLAS N ederlan d B.V.
IJzerw erkerkade 36
3077 M C R otterdam ,
The N etherlands
P.O. Box 5115
3 008 AC R otterdam
The N etherlands
Phone: +31 {0 )1 0 -4 7 9 54 44
Fax:
+ 3 1 ( 0 )1 0 -4 7 9 55 45
e-mail: [email protected] xs4all.nl
L
itérât uur
Bibliotheek Technische Universiteit Delft (BTUD)
Kopieën van de hier vermelde artike­
len zijn uitsluitend schriftelijk aan te
vragen:
BTUD
Afdeling Aanvragen
Postbus 98
2600 MG Delft
E-mail: [email protected]
Fax: 015.2571795
Bij bestelling van artikelen dient u het
SWZ-nummer van het abstract op te
geven.
creasingly competitive towage industry
in Northern European ports. Enhanced
competitiveness reflects the trends in
the global mobility of capital, labour, en­
terprise and management within the con­
text of deregulated port markets. Up un­
til the early 1990s, the long term trend in
major North European ports had been to­
wards market concentration. Many small
towage firms have been taken-over,
bought out or merged, Alternatively, a
pattern of consortia has emerged with
cooperation and market sharing seen as
preferable to ruinous competition, A con­
trasting trend has occurred in the
1990s, with new entrants into hitherto
stable markets.
0430152:0240540
SWZ 00-11-01
SWZ 00-11-03
Dynamic response analysis of ship
Economics of scale in large contai-
hull structures
nerships: optimal size and geograp­
Appa Rao, T.V.S.R.; Iyer, N.R.; Rajasankar, J,; Palani, G.S.
Marine Technology (001910), 200008,
vol.37, no.3, pg-117, nrpg-12, gr-7, ta-3,
dr-10, ENG
Finite-element modelling and use of ap­
propriate analytical techniques play a sig­
nificant role in producing a reliable and
economic design for ship hull structures
subjected to dynamic loading. The paper
presents investigations carried out for
the dynamic response analysis of ship
hull structures using the finite-element
method. A simple and efficient interacti­
ve graphical preprocessing technique
based on the "keynode" concept and as­
sembly-line procedure is used to develop
the finiteelement model of the hull struc­
ture. The technique makes use of the bo­
dy plan of a ship hull to build the finite-ele­
ment model through an interactive
session. Stiffened plate/shell finite ele­
ments suitable to model the hull structu­
re are formulated and used to model the
structure.
0140120
hical implications
Cullinane, K.; Khanna, M.
Journal of Transport Geography
(0014401, 200009, vol.8 , no.3, pg-181,
nrpg-15, gr-9, ta-5, dr-1, ENG
The recent years, liner shipping has ex­
perienced an explosion in containership
size, This is explained by the economies
of scale in utilising such ships. This paper
presents a model which quantities the
economies of scale in operating large
containerships. A sensitive analysis is
conducted to test the effect of various in­
put scenarios and the results analyzed to
determine optimal containership size
with respect to different operational sce­
narios. Inferences are then drawn con­
cerning the optimal deployment of the
existing fleet of large containerships, like­
ly future trends in containership size and
deployment and the impact these trends
will have upon container operations, lo­
gistical systems and ports.
0110402:0240510'; 0240512
SWZ 00-11-04
The evaluation of course-keeping
SWZ 00-11-02
quality of a ship using zig-zag simu­
Competition in ship handling: a stu­
lation
dy of market turbulence in North Eu­
ropean harbour towage
Atkin, R.; Rowlinson, M.
Maritime Policy & Management
(001925), 200009, vol.27, no.3, pg267, nrpg-15, ta-1, ENG
This paper addresses the issues of an in­
NOVEMBER 2000 - SCHIP
,n
WERF W ZEE
Lee, S.K.
International Shipbuilding Progress
(001320), 200007, vol,47, no.450, pg183, nrpg-7, gr-22, ENG
It is common to evaluate the course-kee­
ping quality of a ship with the use of spi­
ral test results. But, in real situations, the
spiral test is very difficult to execute, and
moreover, time consuming. Therefore, if
there are some alternative methods to
treat the course-keeping quality of a ship,
those are quite preferable in the practical
fields. In this paper Zig-Zag tests and
overshoot angles are simulated for va­
rious patterns of spiral curves with hyste­
resis loops. Also, the relations between
overshoot angles and the coursekeeping qualities are discussed,
0150431
SWZ 00-11-05
The significance of oil spill dispersants
Lessard, R.R.; Demarco, G,
Spill science & technology bulletin
(003095), 200008, vol.6, no.l, pg-59,
nrpg-10, gr-1, dr-3, ENG
There is growing acceptance worldwide
that use of dispersants to counter the ef­
fects of an oil spill offers many advanta­
ges and can often result in a net environ­
mental benefit when considered in
relation to other response options. A ma­
jor reason for this growing support and
increased reliance on dispersants is the
advent of improved dispersant products
that are low in toxicity to marine life and
more effective at dispersing heavy and
weathered oils - oils previously believed
to be undispersible. This capability has
been demonstrated through extensive la­
boratory testing, field trials, and disper­
sant application on actual spills. This pa­
per summarizes recent advances in
dispersant R&D and reviews the implica­
tions of technology advances.
0950212:0920112
SWZ 00-11-06
Simulation of the cold forming pro­
cess of build-up T-sections
Mandal, N.R.
International Shipbuilding Progress
(001320), 200007, vol.47, no.450, pg227, nrpg-20, gr-1, ta-6 , dr-8 , ENG
Cold forming of sections is an integral
part of shipbuilding. It has been obser­
ved that on an average 2.8%of hull steel
weight is accounted for by curvilinear
welded T sections. The application of
cold forming for deep T section is still
very much limited due to lack of,
amongst other things, proper theoretical
analysis of this production problem, Cold
forming of such sections might lead to
web/flange weld failure, instability of
web, loofing of face plate and reduction
in thickness of the web edge. A detailed
analysis of all these factors has been car­
ried out to establish a sound basis for
this production problem.
0320400
SWZ 00-11-07
Comparative assessment of hydrodynamic
models
in
slow-mofion
mooring dynamics
Matsuura, J.P.J.; Nishimoto, K.; Bernitsas, M.M.; Garza-Rios, L.O.
Jrnl. of Offshore Mechanics and Arctic
Engineering (001432), 200005,
vol.122, no.2, pg-109, nrpg-9, gr-7, ta-1,
dr-1, ENG
The slowmotion dynamics of a turret
mooring system is analyzed and compa­
red for four of the most commonly used
ship hydrodynamic maneuvering mo­
dels. Each of those utilizes a different ap­
proach to model and then to calculate or
measure the hydrodynamic forces and
moment acting on the vessel. The four
hydrodynamic maneuvering models are
studied first by a physics-based analysis
ol each model and then by numerically
comparing their prediction of equilibria,
nonlinear stability analysis, bifurcation se­
quences, and morphogenesis of turret
mooring systems,
0630219:0630600
SWZ 0011-08
Moving towards the next milestone
of submarine design
Trost, C.S.
Naval Engineers Journal (002160),
200003, vol. 112, no.2, pg-53, nrpg-8 ,
ta-4, dr-2, ENG
The principal drivers in U.S. submarine
design over the past 30 years are the si­
ze and weight requirements of the pro­
pulsion system. Almost half the submari­
ne's volume and dimensions are fixed by
the propulsion plant design, limiting what
can be done with the rest of the plat­
form. NASA has developed a Space Re­
actor Power System (SRPS) design
using new technologies for applications
requiring lightweight, high power sys­
tems. A concept evaluation comparing a
pressurized water reactor design to a
propulsion system based on a current
SRPS design demonstrates tremendous
potential savings in the size and displace59
ment of the submarine, and thus the
cost, without losing any mission capabili­
ties. Adapting SRPS technology to sub­
marine use would provide tremendous
design flexibility, potentially leading to
the next milestone in submarine design.
1211743; 0160113
SWZ 00-11-09
Fast passenger ferries and their fu­
ture
Wang, 1; McOwan, S.
Maritime Policy & Management
(001925), 200009, vol.27, no.3, pg231, nrpg-21, gr-5, ta-4, dr-7, ENG
This paper examines the different choi­
ces of High Speed Craft (HSC) hull design
available and briefly looks at the advanta­
ges and disadvantages of each hull form.
The trends in various design aspects of
HSC such as speed, capacity and size
are studied. An investigation on the HSC
development is conducted and the future
of HSC in the UK is studied. A study on­
board an HSC with the aim ol trying to de­
termine what passengers think of HSC
and why they travel by them is also con­
ducted. Finally, an analysis of the possible
market for HSC is carried out.
0112100; 0111410; 0120300
SWZ 00-11-10
Trimaran cruise liners
Greig, A.R.; Bucknalf, R.W.G.
Institute ol Marine Engineers Conference
(072025), 199904, v o i.lll, no.8 , pg87, nrpg8 , gr-3, ta-2, dr-2, ENG
A brief history of the development of the
trimaran is given and this is followed by a
description of a displacement trimaran
and its principal design features. A com­
parison is made to similar monohulls.
The advantages and disadvantages of
the trimaran are discussed and their im­
pact on cruise liner design and operation
is considered. The majority of the trima­
ran research todate has been for milita­
ry applications and it is therefore neces­
sary to make frequent reference to naval
vessels. In some aspects cruise liners
and warships have similar requirements.
0112102:0111403
mujeuvriendeuike
sc h r o efa sin sta lla ties
IETS VAN DE LAATSTE TIIP?
N iet voor M ap ro m
Engineering!
Bij ons is het milieu geen
modeverschijnsel.
W atergesm eerde schroef­
asinstallaties van M aprom
Engineering zijn al m eer dan
30 jaar een doo r en door
8 el voor meer informatie:
betrouwbaar concept
Maprom Engineering b.v.
MAPROM
Maxwellstraat 22
3 3 16 GP Dordrecht
Telefoon: (078) 618 08 77
Fax:(078)618 30 34
[email protected]
E N G IN E E R IN G B V
R
e x r o t h
Rexroth Hydrocare
Complete services voor aandrijf& besturingssystemen
Rexroth Hydrocare is gespecialiseerd
in het installeren en onderhouden
van aandrijfsystemen. Dat blijkt
onder meer uit het uitgebalanceerde
pakket dienstverlenende producten
en onze vakbekwame medewerkers.
Rexroth Hydrocare staat 24 uur
per dag en wereldwijd tot uw
dienst. Of het nu gaat om een
plotselinge stilstand van uw aan­
drijfsysteem of om een geplande
onderhoudsbeurt, Rexroth Hydrocare
heeft de oplossing in huis.
Installatie van hydrauliek unit en cilinders op sleephopperzuiger
Vestiging Boxtel
Tel. +31 (0)411 65 19 51
Vestiging Drachten
Tel. +31 (0)512 52 56 50
Vestiging Rijssen
Tel. +31 (0)548 54 17 41
Vestiging Rotterdam
Tel. +31 (0)10 292 63 00
Vestiging Stein i.o.
Vestiging Zaandam i.o.
www.rexroth.nl
E-mail: [email protected]
Uw beste keus
voor een perfecte
installatie.
W O L F A R D ’S
W E R K T U IG B O U W
Duinkerkenstraat 40, 9723 BT G roningen
postbus 5041, 9700 GA Groningen
Telefoon
Fax
050 - 3184420
050 - 3127601
WÄRTSILÄ
SULZ-ER-
I
Wârtsilâ & Sulzer engines 520 - 65,880 kW • Gears • Wàrtsilà-üps propulsion
power systems • Control systems • Generating sets • Ancillary systems
Design « Engineering ® Procurement • Project management • Commissioning
Operational support • Maintenance • Spare parts • Financing
For information please visit: www.wartsila.com
WÄRTSILÄ
O p le v e r in g e n
f* K ok
A vro W arrior W D -2 8
De hektrawler Avro Warrior W D -28 werd op 1 7 april door M achinefabriek Hoekman op Urk opgeleverd aan de Ierse rederij
AvroFleet te Wexford. Het schip, bouwnummer 1 14, verschilt sterk van de schepen die normaliter in ons land worden ge­
bouwd.
Het ontwerp is van het Schotse bureau Mac­
duff Ship Design Ltd. in Aberdeenshire, Vol­
- Korte dieptanks (drie stuks) voor brandstof,
met in de middelste tank de dagtank.
gens hetzelfde ontwerp werden al eerder
twee schepen in het Verenigd Koninkrijk ge­
- Machinekamer; in de zijden onderin aan SB
een brandstoftank, met daarin twee beun­
bouwd.
daarboven een tank voor hydraulische olie,
Het bakdielk strekt zich over de hele lengte uit,
maar heeft in de achterste helft van het schip
- Hekcompartiment, met op hart schip de
Lengte 1.1.
Breedte mal
Holte hoofddek
32,60 m.
10,50 m.
4,90 m,
machinekamerbergplaats en in de zijden
brandstoftanks.
Holte bovendek
7,25 m.
seerd. Het casco is door Scheepswerf Metz
op Urk gebouwd.
IN D E L IN G
Onder het hoofddek is de langsscheepse in­
deling:
- Voorpiek, voor drinkwater.
- Dwarsschroefruimte.
- Visruim, met eronder twee brandstoftanks.
met daartussen de trunk van het visruim naar
dek.
40,70 m.
Het schip is door Lloyd’s Register geklas­
plaats, een trappenhuis en een ruimte voor di­
verse apparatuur; aan BB twee bergplaatsen,
koelers ingebouwd; aan BB een vuile olie­
tank, een beunkoeler en brandstoftank;
De hoofdafmetingen zijn:
Lengte o.a,
Diepgang mal midscheeps
4,75 m.
Diepgang midscheeps met dooskiel 5,30 m.
Diepgang max. achter
circa 6,20 m.
is, bevinden zich in de zijden aan SB een berg­
een groot open gedeelte. Voorop het bakdek
staat een dekhuis van twee lagen: accommo­
datie en stuurhuis.
Op het hoofddek is de indeling:
- Voorpiek, met een tweede drinkwatertanlk.
- Boven de dwarsschroefruimte en aan BB
verder naar achter doorlopend de hydrauliek pompkamer; daarachter aan BB de visverwerkingsinstallatie; aan SB is het groot­
ste deel van de accommodatie onder­
gebracht.
De tankinhouden (100%) zijn:
120 m3.
Dieselolie
Smeerolie
7 m3.
Vuile olie
Drinkwater
2,5 m3.
36 m3.
A cco m m od atie
- In het hek aan SB een generatorkamer en
In het dekhuis liggen aan BB de verblijven van
aan BB de machinekamerwerkplaats. Daar­
tussen liggen twee slipways en op hart
de schipper, die over een aparte slaapkamer
beschikt, en daarachter de hut van de aflos­
schip de stuurmachinekamer, die onder de
slipways doorloopt.
schipper (zonder aparte slaapkamer) en een
toiletruimte voor beider gebruik. Aan SB ligt
Op het bovendek, dat grotendeels werkdek
een hut voor twee WTK's, met in de zijde een
kantoor en een toiletruimte; daarachter liggen
SC H IP to WERF * ZEE - NOVEMBER 2000
nog een algemeen toilet en een dekbergplaats/batterijenkast.
De accommodatie op het hoofddek omvat
vier tweepersoons hutten, geheel voorin sani­
taire ruimte voor algemeen gebruik, de was­
serij en een was- en kleedlokaal; achter de
hutten liggen de in elkaar overlopende salon
en mess, vervolgens de kombuis en de proviandruimen.
De toiletten zijn aangesloten op een Jets va­
cuüm systeem.
V A N G S T IN S T A L L A T IE S
Het schip is speciaal uitgerust voor de dubbeftrawlnet (twin rig’) visserij.
De beide netten worden naast elkaar voortge­
sleept aan drie lijnen. Aan de buitenste lijnen
zijn de scheerborden bevestigd, aan de mid­
delste de zogenaamde klomp, een gewicht
Fig. 2. Achterschip van de Avro Warrior, m et hekportaal, scheerborden en de klomp. Ook de blok­
dat de netten op de bodem houdt (fig. 2).
ken voor de vislijnen zijn goed te zien. De blokken ter weerszijden van de klomp zijn voor de outhaul winches. Geheel bovenin zijn de blokken aan het middenportaal te zien, waardoor de lijnen
De trawllieren voor de buitenste lijnen staan in
van de cod end winches lopen (toto: K.A. Hoekman).
de zijden op het bovendek, even achter de
midscheeps. De lijnen lopen over visblokken
Het weer te water brengen van de netten ge­
Het schip is verder uitgerust met een Synchro
die aan de onderkant van het hekportaal zijn
beurt met twee 'outhaul winches', die direct
3030 systeem van hetzelfde fabrikaat. Dit
opgehangen. De lier voor de middelste lijn
voor het hekportaal op het bakdek staan. De
systeem zorgt o.a. voor constant tensioning
staat iets verder naar achter aan BB op het
lijnen lopen naar achter, via blokken onder het
van de vislijnen, waardoor de netten ook bij
bakdek. Deze lijn loopt over een blok dat op
hekportaal en dan naar voren. Wanneer de
een oneffen bodem goed aan de grond blij­
hart schip is opgehangen aan een brugcon-
achterste einden van de netten in het water
ven. Bij het varen van een bocht wordt de bui­
structie op het hekportaal (zie fig. 2).
zijn, zorgt de weerstand van de netten in het
tenste lijri automatisch iets uitgevierd en de
Aan het einde van een trek worden de netten
water er voor dat de rest van de netten buiten­
binnenste iets ingehaald, waardoor de netten
met de lieren naar het schip getrokken tot de
boord wordt getrokken.
geheel open blijven.
worden genomen. De verdere lijnen tussen
De dubbele nettenrol, die op het bakdek di­
scheerborden resp. klomp en de netten wor­
rect achter het voorste portaal staat opge­
V IS V E R W E R K IN G S ­
IN S T A L L A T IE
scheerborden en de klomp aan boord kunnen
den vervolgens met de ‘sweep line winches'
steld, speelt bij dit alles geen rol: hij dient voor
De vis die in de hoppers is gestort, wordt met
aan boord gehaald. Geheel voorop het boven­
opslag van de reservenetten.
een opvoerband naar de sorteerband ge­
bracht. Daar wordt de vangst niet alleen ge­
dek staan zes van deze lieren; de lijnen lopen
over het bovendek.
Alle lieren zijn geleverd door Ulstein Brattvaag
sorteerd (in drie vakken) en van tarra ontdaan,
Wanneer de voorste einden van de netten via
en worden hydraulisch aangedreven. De sys-
maar wat de kleinere vissen betreft, ook ge­
de slipways aan boord zijn getrokken worden
teemdruk is relatief laag: 47 bar.
stript (van ingewanden ontdaan). Voor het
de netten afgestropt en met de ‘gilson win­
ches’ verder aan boord getrokken. Gezien de
lengte van de netten gebeurt dit in een aantal
stappen, waarbij regelmatig wordt 'overgepakf. Daarom zijn er vier gilson winches,
waarvan er steeds twee in bedrijf zijn, na het
overpakken de andere twee, enzovoorts. De­
ze lieren staan op het bakdek, direct achter
het dekhuis. De lijnen lopen over schijven bo­
venop het voorste portaal.
Als tenslotte de einden van de netten waar de
vis zich heeft verzameld, de ‘zakken’, aan
boord zijn getrokken, worden de zakken met
de twee ‘cod end winches’ opgehesen. Deze
lieren staan op het bakdek, in de zijden vlak
voor het middelste portaal. De hijslijnen lopen
via blokken aan de onderkant van dat portaal,
direct boven de luiken naar de onderdekse
Fig. 3. Gezicht n a a r voren op het werkdek. Geheel links de BB cod end winch, daarvoor de trawl-
opslaghoppers.
lier voor de m iddelste vislijn, in het midden het voorste portaal m e t bovenop nog net zichtbaar de
Nadat
deze
‘cod
end
hatches' zijn geopend, worden de zakken
schijven voor de draden van de Gilson winches en eronder de dubbele nettenrol. Onder het bak­
open gemaakt en wordt de vis in de hoppers
dek is nog net de SB traw llier te zien en op het bakdek staat de rescue boot m et davit (toto: Peter
gestort.
Brady).
NOVEMBER 2000 - s c h i p <n W ER F it
zee
strippen van de grotere vissen is een stripmachine geïnstalleerd. Tarra en stripafval wor­
den met een transportband en een stortkoker
over boord gevoerd.
Vervolgens passeert de vis een spoelmachine
en gaat dan met een lopende band naar een
van de twee (kleine) luikjes boven het visruim.
In het visruim wordt de vis, samen met een
hoeveelheid scherfijs, in kisten gedaan en op­
geslagen.
Promac leverde twee scherfijsinstallaties, ie­
der met een capaciteit van 2,5 l/24h. Het vis­
ruim wordt op een temperatuur van 0°C ge­
houden en ook hiervoor leverde Promac de
koelinstallatie.
In de haven worden de kisten met vis gelost
door een op afstand bediende Atlas dekkraan.
M A C H IN E -IN S T A L L A T IE
De Avro Warrior wordt voortgestuwd door
een Deutz dieselmotor, type TBD 645 L6, van
1900 kW bij 600 tpm. Via een Vulkan flexibele
koppeling en een Reintjes tandwielkast, type
LAF 6745, reductie 4,8:1, drijft de motor een
Lips verstelbare schroef aan, met vier bladen
en een diameter van 3600 mm. De schroef
draait in een Van de Giessen straalbuis.
Via een PTO op de tandwielkast wordt een
Stamford asgenerator aangedreven van
1250 kVA bij 1500 tpm, 400 V, 50 Hz.
Verder zijn er twee hulpsets, een in de machi­
nekamer en een achterop het hoofddek. Deze
bestaan ieder uit een Deutz dieselmotor, type
TBD 616 V I2, van 520 kW bij 1500 tpm, en
een Stamford generator van 650 kVA.
De uitlaatgassenleidingen van hoofd- en hulp-
motoren lopen door de poten van het middel­
ste portaal, aan BB resp. aan SB.
V E R D E R E U IT R U S T I N G
Het schip is voorzien van een balansroer, dat
steunt op een roerhak. Het wordt bewogen
door een Tjenford draaivleugel stuurmachine.
In het voorschip is een Promac dwarsschroef
geïnstalleerd, met vier vaste bladen en een
diameter van 800 mm; het toerental is circa
795 tpm. Aandrijving gebeurt door een 200
kW elektromotor.
Op het voorschip is een Ulstein Brattvaag hy­
draulisch aangedreven ankerlier geplaatst,
met één nestenschijf en een verhaalkop.
Voor brandbestrijding is de machinekamer
van een C02-systeem voorzien.
De reddingmiddelen omvatten twee RFD op­
blaasbare vlotten op het brugdek, ieder voor
12 personen, en een Promac rescueboot met
davit op het SB bakdek, voor het middelste
portaal.
Fig. 4. De Avro W arrior bij de overdracht in Ierland (foto: K.A. Hoekm an).
SCHIP en WERF dt ZEE - NOVEMBER 2000
to
tg
m lje s
NOVEMBER 2000 - S C H IP rn W E R F * ZE E
65
ROMETEL TRADE B.V.
POSTBUS 380 1900 AJ CASTRICUM
TELEFOON (0251) 65 73 49
TELEFAX (0251) 67 15 55
AGENT IN NEDERLAND VOOR DE VOLGENDE FIRMA’S:
GUNTHER KLEIN INDUSTRIEBEDRAF GMBH
WATERDICHTE, BRANDWERENDE A-60 SCHOTDOOR VOERINGEN
___________
KM EUROPAMETAL AG, MARINE APPLICATIONS
--------------------
CUNIFER-10 BUIZEN & RTTINGEN
OSNALINE®, BUNDELBUIZEN
K M E
ŒD
A
S
C
PETERS & BEY GMBH
NAVIGATIEVERLICHTING
F.F.A. SCHULZE GMBH
H
U
L Z E
COMPONENTEN VOOR MECHANISCHE AFSTANDSBEDIENINGEN
VAN AFSLUITERS, SCUPPERS, DRAIN PLUGS
WISKA HOPPMAN & MULSOW GMBH
MESSING SCHAKELMATERIAAL, SCHEEPSVERLICHTING,
ZOEKLICHTEN, VARITAIN® MULTI-GANG CONTAINER-SOCKET-SYSTEM
,
m a n a g e m e n [email protected]
y o u r .f in g e r t ip s
Four words to describe the
SpecTec line of efficient,
user-friendly management
solutions.
For more information:
SpecTec G ro u p
E-mail: m a rk e tin g @ s p e c te c .n e t
w w w .sp e cte c.n e t
r K
4
j I
j
> 1
D
ata sheet
L in g e d ijk
Tille Shipyards in Kootstertille heeft op 7
oktober het wachtschip Lingedijk, bouwnummer 334, opgeleverd aan de C.V.
Seheepvaartonderneming m.s. Lingedijk
(Navigiia Shipping) in Groningen. Het is
het eerste schip van een serie van vier
van een nieuw type, de Tille Trader
3300. In opdracht zijn de Hunzedijk,
eveneens voor Navigia, en twee schepen
voor JR Shipping in Harlingen.
Op basis van de hoofdafmetingen en de
rompvorm van de Conofeeder 200 (zie
Bermuda Islander in SWZ 1-96, blz. 25
e.v.), hebben Tille en Conoship Interna­
tional een ontwerp gemaakt voor een
multipurpose vrachtschip van ongeveer
3 30 0 1 draagvermogen en met een rela­
tief hoge dienstsnelheid van 13 kn. Het is
een geheel nieuw ontwerp geworden,
met een grotere holte en diepgang, een
andere machine-instailatie en een minder
hoog dekhuis voor een lage kruiplijn.
De Tille Trader 3300 is een enkeldeksschip, met een korte bak en een lange
kampanje.
De langsscheepse indeling is:
Voorpiek, doorlopend tot bakdek,
voor waterballast.
Compartiment met dwarsschroefruimte en daarachter twee dieptanks voor waterballast; op het tus­
sendek bergplaats dekdienst; op
het bovendek in de bak de bootsmansbergplaats en aan BB die verfhut.
Laadruim.
Machinekamer.
Achterpielybek: onderin waterbal­
last, daarboven twee drinkwatertanks er verder naar achter een
dwarsoverlopende waterballasttank.
De dubbele bodem onder het laadruim is
onderverdeeld in 3 x 2 waterballasttanks, waarvan het voorste stel in verbin­
ding staat met de eerder genoemde
dieptanks.
De dubbele huid ter plaatse van het laad-.
ruim levert 3 x 2 zijtanks, waarvan het
middelste stel voor gasolie is bestemd,
de overige tanks voor waterballast.
In de dubbele bodem onder de machine­
kamer bevinden zich voorin van SB naar
BB een beunkoeler, de sewagetank
NOVEMBER 2000 - SCHIP e n WERF i e ZEE
De Lingedijk (foto: Flying Focus).
(doorlopend tot het tussendek), de vuile
olie tank en de sludgetank (doorlopend
tot het tussendek) en verder kleine tanks
voor afloop koelwater en lekolie.
Onder het hoofddek zijn aan SB drie
smeerolietanks aangebracht. Aan BB be­
vinden zich tussen hoofddek en tussendek
(machinekamerbordes) de overvloei-, sett­
ling- en dagtanks voor gasolie.
Algem ene gegevens
Hoofdafmetingen:
Lengte o.a.
91,25 m.
Lengte l.l.
84,99 m.
Breedte mal
13,75 m.
Holte
6,25 m.
Diepgang
4,92 m.
Draagvermogen circa 3330 t,
(excl. graanschotten).
Gross tonnage
circa 2460 .
Kruiplijn boven basis
14,75 m.
Snelheid:
Proeftochtsneiheid 13,0 kn op 4,85
m diepgang en bij 1702 kW op de
schroefas.
Klasse:
Bureau Veritas: 13/3 * Cargo-/containership, Deep Sea, Ice Class ID,
* MACH, * AUT-MS, BRG, Heavy
Cargo.
Overige regels:
Scheepvaart Inspectie, alsmede
Panama (meting), Suez (meting),
USCG (voor buitenlandse schepen)
en Solas 54, chapter II, reg. 54.
Tankinhoucten:
Dieselolie
Smeerolie
Vuile olie
266,0 m3.
13,4 m3.
5,6 m3.
Sludge
Drinkwater
Sewage
Waterballast
22,3
34,8
14,0
1463,0
m3.
m3.
m3.
m3.
Laadruim:
Lengte
61,875
Breedte
10,800
Hoogte
7,925
CoaminghoQgte
2,650
Inhoud 183.500 cu.ft.= 5.196
(excl. graanschotten).
m.
m.
m.
m.
m3
L adi ngsystem en
Graanschotten: twee stuks, uit twee de­
len; acht posities.
Containercapaciteit:
Met inachtneming van zichtlijn vol­
gens S.L: 126 TEU.
In ruim: 10 baaien, vier rijen, drie la­
gen, totaal 102 TEU (wanneer
graanschotten niet aan boord).
Op luiken: achterop zes baaien, vier
rijen, een laag, totaal 24 TEU.
Tanktop:
Versterkt voor zware lading, dikte
15 mm, berekend op 15 1/m2 en
stapelgewichten van 81 t (TEU)
resp. 9 2 1(FEU).
Luiken;
Stalen, geheel gesloten Rodenstaal
pontonluiken, 10 stuks, berekend
op 1,6 1/m 2 en containergewichten
van 2 4 1 (TEU) resp. 4 8 1(FEU).
Behandeld door een Coops en
Nieborg luikenkraan; deze is tevens
voorzien van twee kraantjes voor
het behandelen van de gangway
e.d., SWL 500 kg op 5,0 m.
Ruimventilaöe:
Mechanische ventilatie voor 6 lucht­
wisselingen per uur.
Twee afvoerventilatoren van ieder
16.000 m3/h, in explosieveilige uit­
voering, aan voorzijde ruim.
M achinekam ersystem en
Installatie door WWE, elektrische installa­
tie door Alewijnse.
Hoofdmotor:
Wartsila a26, m.c.r, 1950 kW bij
1000 tpm.
Koppeling:
Centa, type CX-781FS2-200-50860.
Tandwielkast:
Flender Bruinhof, type GRS 530AP,
reductie 4,47:1,
Schroei:
KaMeWa verstelbare vierblad
schroef, diameter 2800 mm.
Asgenerator:
Stamtord, 300 kWe, 1500 tpm, 3 x
230/400 V, 50 Hz.
Generatorsets:
1 x Sisu-Valmet dieselmotor, type
612 DSBG, 134 kW bij 1500 tpm
en Stamford generator van 125
kVA.
Noodset:
1 x Sisu-Valmet dieselmotor, type
420 DSG, 70 kW bij 1500' tpm en
Stamford generator van 80 !kVA.
67
HAIHDECK
ju l M ubub . .....
SCHIP
*
n o t en t>c«rd
"I WERF * ZEE
T IL L E
T R A D ER
3300
- NOVEMBER 2 00 0
T1LLE SHIPYARDS <
—
_____
in o s h ip
G e n e ra l A rra n g e m e n t
-, Mf
a )b
. ,
t J O i f |r
Diverse pompen:
2 x Azcue ballast/algemene dienstpomp, 170 m3/h, 15 mwk.
1 x Azcue brandstoftrimpomp, 5
nrP/h, 2 bar.
1 x Azcue reserve brandstofboosterpomp, 5 m3/h, 2 bar.
1 x Azcue reserve smeeroliepomp,
50 rr^/h, 6 bar.
2 x Azcue reserve HTAT koelwaterpomp, 33 m3/h, 33 mwk.
1 x Azcue vuile olie pomp, 5 m3/h,
6 bar.
Verdere werktuigen:
1 x Westfalia brandstofseparator,
type OSC 5-02-066/4 Varizone 9,
zelfreinigend, 550 liter/uur.
1 x VAF Instruments bunkermeter,
type J 5080.
2 x Ervor compressor, type G 05ELD, 17,0 mVh, 30 bar,
1 x Facet lenswaterreiniger, type
CPS 1,6E, 360 liter/h.
1 x Pall Rochem zoetwaterbereider,
3000 liter/24h.
U itrusting
Sluurgera:
Roer: vrijhangend Barkemeijer flap
roer.
Stuurmachine: Barkemeijer, tweerams.
Dwarsschroef: Promac, vier vaste
bladen, diameter 950 mm, 1470
tpm, aangedreven door 205 kW
elektromotor.
Anker- en meergerei:
Voorschip: SEC elektrisch/hydrau­
lisch aangedreven gecombineerde
anker/verhaallier, met twee nesten­
schijven, een trommel op hart schip
(trekkracht 4 1 bij 15/30 m/min) en
twee verhaalkoppen.
Achterschip: SEC elektrisch aange­
dreven kaapstander (trekkracht 3 t
bij 10 m/min).
Brandbestrijding:
Thom branddetectiesysteem, type
NMT 8, met hitte/rook detectoren
in stuurhuis, gangen (rook), verblij­
ven (hitte), machinekamer (rook) en
noodgeneratorkamer (rook).
Ajax Brandbeveiliging C02-btussysteem voor machinekamer en ruim.
1 x Azcue brandbluspomp, 45
m3/h, 10 mwk.
1 x idem als noodbluspomp.
Reddingmiddelen:
2 x Marin Assist opblaasbaar vlot,
voor 12 personen.
1 x Promac/Hatecke rescue boot.
2 x Promac/Hatecke davit voor res­
cue boot en SB vlot resp. voor BB
vlot
Navigatie en commumcatie-apparatuur:
als gebruikelijk op dit type schip; ge
leverd door Radio Holland; geschikt
voor GMDSS gebied A3.
Accom m odatie
Op sloependek: stuurhuis, met radiohoek aan SB, zithoek aan BB en brugt»
tet aan de achterzijde.
Op kampanjedek: In het front van SB
naar BB: kombuis, messroom en aan­
grenzend dagverblijf; aan de achterkant
van SB naar BB: proviandberging, was­
en kleedlokaal (met toilet) en kantoor.
Naast de machinekamerschaeht flessenkasten en afvalfaerging aan SB en nood­
generatorkamer, met gasolietank, en
SOS-kast aan BB.
Op hoofddek: aan SB suite kapitein en
hut stuurman (beide met eigen toiletunit),
erachter deel machinekamer met scha­
kelbord en machinekamerbergpiaats;
aan BB hut WTK (met eigen toilet unit),
vier eenpersoons hutten (waarvan één
reserve) en C02-kamer; op hart schip: te­
gen het frontschot de wasserii, aan de
andere kant van de gang toiletruimte
voor gezellen en geheel achterin de
stuurmachinekamer.
De accommodatie wordt verwarmd door
een fancoilsysteem in combinatie met de
AC, Breman/Carrier, 27,9 kW.
STO R K ®
Gears & Services
NOVENCO
H I - P R E S AIRCONDITIONING
HEATING AND VENTILATION
a
fo r
MARINE AND OFFSHORE
Design, delivery of complete heating,
ventilation and airconditioning plants.
Delivery of fans, unit heaters, weather hoods
and accessories.
G ea rb o x es and S team tu rb in es
NOVENCO B.V.
• service, repair and modification
• diagnostic services and condition monitoring
■ production of gearwheels, blades and parts
Stork Gears & S ervices B.V.
Pannerdenstraat 5 • 3087 CH Rotterdam
PO.Box 5420 • 3008 A K Rotterdam - the N etherlands
P h o n e :+31 (0)10 429 98 22 • F a x :+31 (0)10 429 11 29
A fter office hours / em ergencies: +31 (0)6 53 417 548
NOVEMBER 2000 -
s c h ip
« w erf * zee
V
Bergweg-Zuid 115
2661 CS BERGSCHENHOEK
HO LLAND
Telephone :+31 10 524 24 3«
Telefax
: +31 105242431
E-mai)
: [email protected]
69
O p le v e rin g e n
F. K o k
A altje P ostm a L -757
Barkmeijer Stroobos heeft op 16 september de hektrawler Aaltje Postma L-757, bouwnummer 2 9 3 , overgedragen aan de
heren T. Bolt en B. Sanders te Thyboron in Denemarken. Het schip is bestemd voor de dubbeltrawlnetvisserij en flyshooting in
Noord-Europese wateren. Door de combinatie van deze vismethoden, door de voor dit type schip afwijkende indeling en door
de geavanceerde techniek die is geïnstalleerd mag de Aaltje Postma uniek in haar klasse worden genoemd.
De dubbeltrawlnetvisserij en flyshooting, ook
Het schip is gebouwd onder klasse van Bu­
tie voor het visruim.
wel aangeduid als snarrevaed- of seinenetvis-
reau Veritas, met de notatie: 13 /3 E * Fishing
serij, zijn in enig detail beschreven bij de Tunis
Vessel, Deep Sea, •MACH, •AUT MS en vol­
doet verder aan de voorschriften van de
Visruim; de dubbele bodem onder het ruim
is ingericht voor brandstof: een midderv
van Luut in SWZ 11-98, blz. 16. Beide metho­
den hebben als voordelen, dat zij een relatief
Deense Scheepvaart Inspectie.
gering vermogen vragen en dus lage brand­
hoofddek diverse tanks aangebracht: aan
stofkosten meebrengen, dat de vis in uitste­
Ten behoeve van de stabiliteit en de trimlig-
kende conditie aan boord komt en dat het
ging is in het voorschip (rond de dwars-
zeemilieu wordt ontzien.
schroeftunnel en de sonarruimte) 3 0 1 ballast
aangebracht in de vorm van ponsdoppen.
De afmetingen van het schip, dat door de
werf in samenwerking met Conoship Interna­
Verder levert de massieve stafkiel, 800 x 200
mm, met een totaal gewicht van 3 5 1een zeer
tional en in nauw overleg met de reder is ont­
worpen, zijn:
belangrijke bijdrage aan de stabiliteit.
Lengte o.a.
30,95 m.
Lengte 1.1.
26,75 m.
tank en twee zi|tanks.
Machinekamer; in de zijden zijn onder het
SB voor smeerolie en hydraulische olie,
aan BB de dagtank. Op het vlak liggen aan
SB en BB drinkwatertanks en onder de
hoofdmotor de vuile olie tank.
Achterpiek, droog, met op het verlaagde
hoofddek
de machinekamerwerkplaats/
schakelbordruimte.
Hekcompartiment, met de stuurmachine-
IN D E L IN G
kamer op hart schip en berging voor reser­
Het schip heeft twee dekken, die in het achter­
schip iets zijn verlaagd.
Onder het hoofddek is de indeling:
ve vistuig in de zijden.
De tankinhouden zijn:
Breedte mal
Holte hoofddek
8,60 m.
4,25 m.
- Voorpiek, met daarin een drinkwatertank.
Gasolie
Holte shelterdek
6,65 m.
- Dwarsschroefcompartiment,
aan SB de sewagetank, naast hart schip de
Smeerolie
Hydraulische olie
2, lm 3.
sonarapparatuur en aan BB de koelinstalla-
Vuile olie
1,7m3.
Diepgang max. op 0,5L
Gross tonnage
4,25 m.
325
met daarin
73,3m3.
l,4 m 3.
SCHIP en WERF de ZEE - NOVEMBER 2000
Drinkwater
24,Om3.
schip ctrca 10 kn vaart, worden de lijnen door
wordt gebruikt. On de opspoelhoek voor de
3,2m3.
de dekdoorvoenng (spant 12-16) en via blok­
trommels te beperken is de dekdoorvoering
ken in het portaal buitenboord gevoerd. De
breed uitgevoerd. De doorvoering is verder
Op het hoofddek liggen achter het voorpiek-
uitloopsnelheid kan van het stuurhuis uit wor­
uitgevoerd met schuin staande rollen om de
schot de accommodatie en de visverwer-
den geregeld door sturing van de remdruk
lijnen er recht overheen naar de trommels te
kingsinstaliatie.
naar de opslagtrommels. De trekkracht (en
laten lopen.
Op het shelterdek staat een dekhuis van twee
remkracht) van de trommels is 1,3 t; dat is
niet voldoende voor het binnenhalen van het
Alle lieren en rollen worden hydraulisch aange­
lagen. In de onderste laag bevinden zich de
net. Daarvoor zijn twee flyshooting booster
dreven en zijn geleverd door Kynde & Toft,
C02-kamer en de noodgeneratorkamer (BB),
winches geïnstalleerd. Deze staan op het
shelterdek, ter weerszijden van de achterste
Denemarken.
trawllier, en hebben een maximale trekkracht
Marelec leverde de lengte- en trekkrachtme-
A ccom m odatie
van 9 ,3 1.
Bij het weer binnenhalen van de lijnen worden
ting voor de dubbeltrawlnet visserij, alsmede
twee weegschalen met ticketprmter en soft­
De accommodatie omvat aan SB twee twee­
persoons bemanningshutten, de kapiteinshut
deze via de blokken naar de flyshooting boos­
ware voor vangstregistratie.
ter winches geleid, die dus wel de benodigde
en een was- en kleedlokaal. Aan BB liggen
trekkracht kunnen leveren, en vandaar door
nog een tweepersoons bemanningshut, de
de dekdoorvoering naar de opslagtrommels.
V IS V E R W E R K IN G S IN S T A L L A T IE S
proviandbergplaats, de kombuis en de ge­
Voordelen van dit systeem boven het direct
Wanneer de netten naar het schip zijn toege­
combineerde mess/dagverblijf. Tegen hart
met de opslagtrommels inhieuwen van de lij­
trokken (visborden boven water en het mid-
schip zijn op de gang twee doucheAoitet units
nen zijn dat de opslagtrommels minder zwaar
dengewicht aan dek) worden de voornetten
gesitueerd.
kunnen worden uitgevoerd en dat de lijnen op
op de nettentrommels gedraaid. Vervolgens
De accommodatie wordt verwarmd met elek­
de trommel minder zwaar in elkaar worden
trisch voorverwarmde ventilatielucht en ver­
getrokken.
wordt eerst de ene kuil met behulp van een
9,5 t hijslier (aan BB naast de dekdoorvoe­
der met elektrische, oliegevulde radiatoren.
De opslagtrommels zijn van een opspoelin-
ring) door de slipway boven het stortluik ge­
Ventilatie en sanitaire installatie werden ver­
richting voorzien, die alleen bij het opspoelen
haald, geleegd en weer overboord gezet.
Sewage
daarachter een toilet. Het stuurhuis vormt de
tweede laag.
zorgd door Recoma uit Leeuwarden.
Teneinde aan de strikte Deense regelgeving
met betrekking tot de geluidniveaus aan
boord te kunnen voldoen is veel aandacht aan
de geluidisolatie besteed. Door het flexibel op­
stellen van de hoofdmotor, het aanbrengen
van zwevende vloeren en het toepassen van
een NORAC wandsysteem is het gelukt het
geluidniveau in de accommodatie bij volle
kracht onder 55 dB(A) te houden.
V A N G S T IN S T A L L A T IE S
Voor de dubbeltrawlnetvisserij is het schip
voorzien van drie trawllieren, elk met een trek­
kracht van 22 t en geschikt voor 1200 m
draad van 28 mm. Twee lieren staan in de zij­
den, direct achter het dekhuis en bedienen de
buitenste lijnen, die via schijven aan dek en
aan de buitenzijde van het hekportaal buiten­
boord worden geleid. De derde lier staat ver­
der naar achter (achter het luik naar het visruim) en bedient de middelste lijn met de
klomp. De draad loopt naar een schijf onder
de dwarsbalk van het hekportaal en dan bui­
tenboord.
Op het achterdek zijn twee dubbele netten­
trommels geplaatst, met in totaal vier onaf­
hankelijk te bedienen trommels. Hierop wor­
den zowel de dubbettrawlnetten als het
flyshootnet opgeslagen. De trekkracht is 9 ,7 1
per trommel, 19 ,4 1 voor beide trommels sa­
men.
Op het hoofddek staan twee opslagtrommels
voor de lijnen van het flyshootnet. Zij kunnen
3300' m draad van 50 mm bergen.
Fïg. 2. Gezicht op shelterdek, met op de voorgrond de middelste traw llier en de flyshoonng boos­
Bij het uitschieten van de lijnen, waarbij het
ter winches (foto: Frigroj.
NOVEMBER 2000 - SCHIP <•« w e r f A ZEE
72
SCHIP e n WERF A- ZEE - NOVEMBER 2000
Daarna wordt de tweede kuil op dezelfde wij­
ze geleegd.
Het flyshooting net wordt op overeenkomsti­
ge wijze geleegd.
Voor hijswerkzaamheden aan visborden of
netten is op het portaal een TMP hydraulische
kmkarm/telescoopkraan geplaatst. Deze
heeft een SWL van 1 1 op 7 m, maximum be­
reik 8,6 m.
De visstortbak is voorzien van een hydraulisch
bestuurbaar luik naar een hydraulisch aange­
dreven transportband. Via deze band komt de
vis op de dwarsscheeps geplaatste, hydrau­
lisch aangedreven sorteer/stripband. Aan het
eind van de sorteerband valt het afval in een
stortkoker, die onder de sorteerband door
overboord leidt. De stortkoker is voorzien van
Fig. 3. De visverwerkingsinstallatie m etv.l.n.r.: de transportband, de sorteer/stripband en de
spoelm achine (foto: Frigro).
een terugslagklep en een afsluitluik.
Verder is er een hydraulisch aangedreven, ro­
terende spoelmachine geplaatst, met twee
trommels van elk drie vakken, in totaal dus
zes sorteringen. Uit de spoelmachine valt de
vis in zes stortbakken die door het dek heen
lopen. In het ruim zijn in deze stortbakken
kleppen aangebracht boven een geleidegoot
voor de viskisten.
De visverwerkingsinstallatie is geleverd door
Van Rijn, Katwijk.
is R404A. De invriescapacirtert is 500 kg van
+15°C tot-18°C in 8 uur.
M A C H IN E -IN S T A L L A T IE
Het visruim, met een bruto inhoud van 247
voortstuwings'package’ geïnstalleerd, De
flexibel opgestelde dieselmotor is van het ty­
pe 6L23/30ADKV, met een vermogen van
m3, is onderverdeeld in een koelruim, met een
netto inhoud van 115 m3 en een temperatuur
van 0°C, en twee vrieskamers voor vriezen of
koelen, met een gezamenlijke inhoud van 40
m3 en een temperatuur van -30°C. In Dene­
In de Aaltje Postma is een MAN B&W Alpha
960 kW bij 900 tpm. De motor is afgesteld
op 625 kW bij 900 tpm. Via een Vulkan flexi­
bele koppeling, type Rato S 1921/2400, en
marken is vereist dat er gescheiden kamers
een tandwielkast, type AMG16 52KV13, re­
zijn voor invriezen en opslag.
ductie 5,202 1, wordt een verstelbare vierbladschroef in een straalbuis aangedreven.
De schroefdiameter is 2750 mm.
Op het hoofddek bevindt zich verder aan SB,
Het visruim is geïsoleerd met 150 mm PUR
schuim op de tanktop in het koelgedeelte,
ongeveer spant 15, een behandelingsplaats
voor langoustines. Deze worden hier gesor­
met 180 mm PUR op de tanktop in het vriesgedeelte en met 300 mm PUR tegen wanden
Elektrisch vermogen wordt geleverd door
teerd, gespoeld, gewogen en in kartonnen
en plafonds. De vloeren en de wanden tot een
twee hulpsets en een noodset.
doosjes verpakt, waarna ze worden ingevroren.
hoogte van 1,5 m zijn afgewerkt met roest­
De hulpsets bestaan ieder uit een Cummins
dieselmotor, type NT855G4, van 196,9 kW
In het visruim wordt de vis met scherfijs in kis­
vast staal, daarboven met een houten be­
schieting.
ten verpakt en vervolgens opgeslagen. De
scherfijsmachine, van het Deense fabrikaat,
Buus Kpleteknik, heeft een capaciteit van
4000 kg/24h. De koelinstallatie voor het vis­
ruim is van hetzelfde fabrikaat. Het koelmiddel
De fa. Kranendonk verzorgde de isolatie en
afwerking.
Voor het lossen van de vis is op het shelterdek (spant 18 aan SB) een TMP telescoopkraan opgesteld, SWL 1 1op 7 m.
bij 1500 tpm, en een Newage Stamford gene­
rator, type HCM 434 E, van 246 kVA, 3 x 400
V, 50 Hz. De SB set is tevens voor gebruik in
de haven bedoeld en is in verband daarmee
van een geluiddempende omkastmg voor­
zien.
De noodset bestaat uit een Hatz dieselmotor,
type 3L41C, van 20 kW bij 1500 tpm, en een
Newage Stamford generator, type BCI 184
G15, van23kVA,
De tandwielkast van de hoofdmotor is voor­
zien van drie Flexstar PTO’s van ieder 200 kW
voor aandrijving, via schakelbare koppelin­
gen, van drie regelbare, twee vaste en een
loadsensing hydraulische pompen. Daarnaast
zijn een elektrisch aangedreven noodpomp
van 45 kW en enkele kleinere, eveneens elek­
trisch aangedreven pompen voor het hulpbedrijf geïnstalleerd.
Al het leidingwerk is bovendeks in roestvast
staal uitgevoerd.
De gehele hydraulische installatie is geleverd
door Kynde & Toft.
Fig. 4. Koelruim te, m e t links de stortbakken (foto: Frigro).
NOVEMBER 2000 - SCHIP en WERF de ZEE
7.1
Naast de gebruikelijke (reserve)pompen voor
brandstof, smeerolie en koelwater zijn o.a.
geïnstalleerd:
- algemene dienst pomp, Desmi, 80 m3/h,
4,5 bar;
- spoelpomp visverwerking, Desmi, 80
m3/h, 2,2 bar;
- lenspomp, Desmi, 30 m3/h, 1,7 bar;
- lensejecteur, 30 m3/h;
- lenspomp visverwerking, 3 stuks, K&R, 80
m3/b, 0,45 bar;
- sewage afgiftepomp, K&R, 6 mVh, 1,6
bar;
vuile oliepomp, Versamatic, 4 m3/h, 1 bar.
Verder zijn geplaatst:
- gasolie separator, Alfa Laval, 0,6 m3/h;
- luchtcompressor, 2 stuks, Sperre, 10
m3/h, 30 bar;
- lenswaterreiniger, DVZ, 0,5 m3/h.
De machinekamerinstallatie werd verzorgd
door Marine Service Noord, de elektrische in­
stallatie door Eekels.
V E R D E R E U IT R U S T IN G
Het schip wordt gestuurd met een Bot visstaartroer, dat wordt bewogen door een
Ulstein Tenfjord draaivleugelstuurmachine,
maximale roeruitslag 2 x 61°.
Verder is in het voorschip een Humdested
dwarsschroef ondergebracht, aangedreven
door een hydromotor van 95 kW. De
schroef heeft vier vaste bladen en een dia­
meter van 800 mm, Bij droogstaand schip
kunnen de bladen wel worden versteld om
de schroef aan te passen aan de bedrijf­
somstandigheden.
Het ankergerei bestaat uit een HHP Pool TW
anker aan BB, van 315 kg, met 165 m ket­
ting van 19 mm, alsmede een reserve anker
van 125 kg met 12,5 m ketting van 19 mm
die als voorloop op een trawldraad kan wor­
den bevestigd.
De Kynde & Toft ankerlier, met een nestenschijf en een verhaalkop, wordt hydraulisch
aangedreven en heeft een trekkracht van 4,9 1.
Fig. 5. De Aalt (e Postma (foto: Flying Focus).
Het stuurhuis is modern ingericht met een Uvormige console aan de voorzijde, waarin op
een aantal flat-screen monitors de informatie
van radar, echolood, sonar, videoplotters, lijn­
meetsysteem, netbewakingssysteem en
alarmsysteem zichtbaar is. De communicatie­
apparatuur is in een plafondconsole onderge­
bracht. Aan BB is de kaartentafel geplaatst,
met daarin de Satcom C communicatie, navtex, fax en brandmeldinstallatie. Aan SB is een
zithoek gesitueerd.
Aan de achterzijde van het stuurhuis zijn twee
consoles aangebracht, met aan SB dochterbedienmgen voor hoofdmotor en roer, com­
municatie en navigatie; aan BB de bediening
van de vislieren en monitoren voor de observatiecamera’s en het lijnmeetsysteem.
Door de ruime indeling en de grote ramen is
rondom een uitstekend uitzicht gewaar­
borgd.
De apparatuur, geleverd door Simrad, omvat
- de gebruikelijke navigatie-apparatuur, inclu­
sief 2 x DGPS;
- commumcatie-apparatuur voor GMDSS-gebied A2, uitgebreid met o.a. Satcom C;
- speciaal voor de visserij:
. sonar, Simrad SD570;
. echolood, Simrad ES 60, 70 kHz;
. echolood, Simrad CA 40, 38/200 kHz;
. trawl instrumentatiesysteem, Simrad I.T.IL;
. trawl meetsysteem, Marelec SM-D protec.
Het schip is voorzien van een Tborn branddetectiesysteem, mettemperatuurmelders in de
accommodatie, een vlamdetector boven de
hoofdmotor en verder rookmelders in alle
daarvoor in aanmerking komende ruimten.
Voor de machinekamer is een Ajax C02-systeem geïnstalleerd.
De algemene dienst pomp dient tevens als
brandbluspomp.
De Desmi noodbluspomp in de dwarsschroefruimte levert 30 m3/h bij 4 bar.
De reddingmiddelen bestaan uit twee Viking
opblaasbare vlotten naast het stuurhuis, elk
voor 10 personen.
74
Fig. 6. De frontconsole op de brug (foto: Frigro).
SCHIP c * WERF *■ ZEE - NOVEMBER 2000
Visser Den H e ld e r (n ie t z o m a a r een scheepsw erf)
is één van de to o n a a n g e v e n d e visserijw erven in
N e d e rlan d . Visser D en H e ld e r m a a k t d e e l u it van
d e D am en Shipyards Groep.
Since 1927
Visser Den Helder heeft alle disciplines 'van schets to t
schip' in eigen huis, er werken thans 65 mensen, een
aantal dat groeit.
De activiteiten bestaan voor 30% uit reparatie en voor
70% uit nieuwbouw en verbouwingen. De klanten van
Visser Den Helder komen voornamelijk uit Nederland,
Duitsland, Engeland, Schotland en Ierland. Nadere
kennismaking met Visser Den Helder kan op de website:
http7Avww.visser-den-helder.nl
B+V INDUSTRIETECHNIK G m bH
Door groei van de orderportefeuille is een aantal
vacatures ontstaan:
« Sim plex-C om pact-Seals
• Sim plex-C om pact-Fin stabilizers
« S im plex-C om pact-S teering gears
• Sim plex-C om pact-B earings
■ Sim plan-M echanical Seals
■ C entrax-B ulkhead Seals
• S terntube an d ste rn tu b e b u sh es
> T urbulo-S eparators
WERKTUIGBOUWKUNDIG ENGINEER
en een
AUTOCAD TEKENAAR
hun taken bestaan uit het maken van tekeningen en
berekeningen tbv de productie, zowel van de casco's
in het buitenland, als de afbouw in Den Helder.
• D eckm achinery
« Shiplifts an d slipw ay w inches
PROJECTMEDEWERKER
• S hipcranes
(nieuwbouw en reparatie)
JAHNEL-KESTERMANN GETRIEBEWERKE B O CHU M Gm bH
• D re d g in g g earbo xes
zijn/haar taak bestaat uit het maken van begrotingen,
berekeningen en bestekken tbv de verkoopprojecten.
• Propulsion gearboxes
MASCHINENFABRIK BRÖHL G m bH
NEUENFELDER M ASCHINENFABRIK G m bH
R&M SCHIFFSISOLIERUNG U N D AUSBAU G m bH
• A ccom m odation sy ste m an d w e tu n its
MEDEWERKER PRODUCTIEBUREAU
KUPKE + W OLF Gm bH
■
. Booster m odules
zijn/haar taken in teamverband bestaan uit inkoop,
magazijnbeheer en logistiek.
DEC KM A HAM BURG G m bH
• Oil co n te n t m eters
EUCARO BUNTMETALL G m bH
Visser Den Helder is op zoek naar kandidaten op HTS
niveau (Productiebureau MTS niveau) met enkele jaren
ervaring die het motto "niet zomaar een scheepswerf"
mee invulling willen geven.
• C unifer pipes a n d fittings
Zij moeten een uitdrukkelijke affiniteit to t het w erkge­
bied visserij hebben en in een klein team kunnen
werken. Bereidheid om zich in de regio te vestigen is
een pré.
•
•
•
•
•
•
•
•
M O H R HEBETECHNIK
• Blocks, hooks a n d shackles
• Fairleads an d h aw se holes
W INEL B.V
De Kop van Noord Holland ligt vlak bij de randstad en
is als woongebied met name aantrekkelijk voor hen die
van zee, strand, duinen en bossen houden (wonen w aar
anderen vakantie houden).
Voor nadere informatie kunnen geïnteresseerden bellen
met de algemeen directeur, de heer W. Visser, telefoonnum ­
mer mobiel 06 - 53 146 220.
Geïnteresseerden worden verzocht schriftelijk te
solliciteren naar Postbus 114, 1780 AC DEN HELDER.
Vermeld op de envelop altijd "sollicitatie".
T ank v en t check valves
V entilation cow ls, p re ssu re vacuum valves
W atertig h t doors
H ydraulic w a te rtig h t sliding doors
Shell doors
Scuppers, flam e a rresters and deck caps
Em ission control
Rem ote valve control
TANKSYSTEM SA
• H erm etic Ullage, T em p e ratu re an d
interface detectors
• H erm etic deck valves a n d load sam p lers
WSIKÊÊÊÊ/ÊÊÊKÊÊÊiKKtÊÊÊÊÊÊKtÊtÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊ
• V acuum toilet sy stem s
« Sewage tre a tm e n t p la n ts
...
H H B H H R R H H H H H H H B H H H H H H B H i
• Pum ps and H ydrophore sy stem s
W EARDALE STEEL (W o ls in g h a m ) Ltd.
• Steel castings a n d steel fabrications
V isser D en H eld er
Postbus 114, 1780 AC Den H e ld e r
Tel.: 0223 616641 / Fax: 02 23 615391
w w w .viss er-d en -h eld e r.n l
B . V . T e c h n is c h B u r e a u
U IT T E IM B O G A A R T
S ein h u isw ach ter 1 - 3034 KH Rotterdam
Telefoon: 010 - 411 46 1 4 - Fax: 010 - 414 10 04
E-mail; [email protected]
M U LTI NV
scheepsmotoren
geclassificeerd volgens diverse
scheepsclassificatiebureaus
Scheepsbouwkundig Studiebureau
Engineering ♦ Planning ♦ Berekeningen
W ij beschikken o ve r vo lg e n d e com putersystem en:
leverancier van o.a.:
standaard en speciaal mo­
toren.
motorreductoren,
wormwielreductoren.
frequentie-omvormers
en tandwielkasten
Autocad, Microstation, Nupas.
Multi NV: Kapelcinielaan 13 D 9140 Temse
Tel: +32/3/7/0.58.10-Fax: +32/3/710.58.11
E-mail: [email protected]
Web: http://www.multi.be
Meer informatie?
S
lS t ul d ïi e bcu
re a u
delta m a rin e e n g in ee rin g n v
op
Equipment Lounge’,
Eemhal nr. 625 + 695
Engineering ♦ Planning ♦ Berekeningen
W ij beschikken over volgende computersystemen:
Autocad, Microstation, Nupas en Cadmatic.
dme nv: Kapelanielaan 13 D 9140 Temse
Tel: +32/3/710.58.19 - Fax: +32/3/710.58.11
E-mail: infofa),dme.be
Web: http://www.dme.be
A Rotor B.V.-
www. rotor.
C
O
M
P
L
E
T
E
D
R
IV
E
S Y
S T
E
M
S
fo r a li m arin e a p p lic atio n s fro m s ta n d a rd a n d cu sto m -m ade u n its
FLENDER<=>
BRUINHOF MARINE
Boterdiep 37
NL-3077 AW Rotterdam
Tel :+31 (0)10 483 44 00
Fax: +31 (0)10 482 43 50
m P ro p u ls io n g e a rs
Internet: www.bruinhof.nl
Email: [email protected]
a
a
a
a
a
Supply of original spares, maintenance and repairs in a
24-hrs worldwide service
a
D r e d g in g g e a r s
H e lic a l, p la n e t a r y
a n d w o r m g e a r u n its
L o w s p e e d r a d ia l
p is to n m o to r s
S h a ftc o u p lin g s
a n d d u tc h e s
S h a ft jo u r n a l a n d
th r u s t b e a r in g s
T e le d ia g n o s in g a n d
m o n ito r in g s e rv ic e
Advertorial
H O L L A N D M A R IN E E Q U IP M E N T
VERENIGING VAN MARITIEME TOELEVERANCIERS
Partners in quality
ABB Marine & Turbochargers
Litton Marine Systems BV'
Techno Fysica BV
AGA Gas BV
Loggers BV
Tehado Engineering BV
Ajax Fire Protection Systems BV'
Machinefabriek EMCÉ BV
Thyssen De Reus BV
Alewijnse Nijmegen Schepen BV
Machine Support BV
Ttafa-Resitra
Alphatron Marine BV
Machine- & Lierenfabriek C. Kraaijeveld BV
BV Technisch Bureau Uittenbogaart
A M W Marine BV
Mampaey Offshore Industries BV
VAF Instruments BV
Bakker Repair BV
Maprom Engineering BV
A. van der Velden BV
Bakker Sliedrecht Electro Industrie BV
Marflex BV'
Van Voorden Gieterij BV
Bennex Holland BV
Marilux BV
Van Voorden Reparatie BV
Bloksma BV
Marktechnical BV
Verhaar Omega BV
BOT Groningen BV
Materiaal Metingen Europe BV
Weka Marine BV
Bruinhof BV
Maxcargo BV'
D. van de Wetering BV
Centraalstaal BV
Merewido Europe BV
Winel BV
Central Consulting Group BV (CCG)
Merrem Andre de la Porte BV
Winteb v.o.f.
Coops en Nieborg
Mulder & Rijke BV
Wolfard’s Werktuigbouw BV
Corrosion & Water-Control BV
Navylle BV
Woodward Governor Nederland BV
Croon Elektrotechniek BV
Nederlandse Radiateuren Fabriek BV
Zematra BV
CSI BV
Nicoverken Holland
Dateina Delfzijl BV
Nijhuis Pompen BV
Geassocieerde leden
Deno Compressors
Praxis Automation Technology
NCM Marine
Discom BV
Promac BV
Drumarkon BV
Radio Holland Marine BV
N ieuw e leden
Duvalco BV
Radio Zeeland Group
Corrosion & Water-Control BV
el-Tec
RECON Technische Installaties BV
Machinefabriek F.MCÉ BV
Euronorm Duursma Groep
Rederij Gebr. Wijsmuller
Tehado Engineering BV
Van de Graaf BV
Rexroth BV
Grenco BV
Ridderinkhof BV
GTI Marine & Offshore
Rotor BV
Helmers Accommodatie en Interieur BV
Rubber Design BV
HM A Power Systems BV'
Sandfirden Technics BV
HollandRoerpropeller
Schelde Gears BV
Hytop BV
Ship’s Equipment Centre
IHC Holland N.V. Lagersmit
Ship’s Radio Services BV
1HC Holland N.V. Nube + Staal
Shipkits BV
Imtech Marine & Industry'
Siemens Nederland NV
Information Display Technology BV'
SIGMA Coatings BV, Marine Divisie
John Crane-Lips
Smit Gas Systems
K&R pompen BV
Smits Neuchatel BV
Kelvin Hughes Observator BV
STN Atlas Nederland BV
Kongsberg Norcontrol BV
Stork Bronswerk BV Marine Systems
Econosto Nederland BV Maritiem
Stork Gears & Services BV
Lankhorst Touwfabrieken BV
Stork Services BV (Maritime)
Leistritz Nederland
Stork-Kwant
H o l la n d M a r i n e E q u i p m e n t
Vereniging van maritieme toeleveranciers
Hulstkampgebouw
Maaskade 119
Postbus 24074
3007 DB Rotterdam
Tel. (0 1 0)44 4 43 33
Fax (0 1 0)21 3 07 00
E-mail [email protected]
w
m
r n
r
V e r e n ig in g s N ie u w s
V o o r de boeg...
• Cursus veiligheid
O p h e l g e b ie d v an v e ilig h e id h e e ft
H o llan d M arin e E q u ip m e n t d e h a n d e n
in e e n g e sla g e n m et h et Da V inei C ollege
uit D o rd rech t. In n a u w e sa m e n w e rk in g
m e t e n k e le le d e n is ee n tw e e -e n -e e n h a lf d a a g s e c u rs u s V eiligheid v o o r
O p e ra tio n e e l L e id in g g e v e n d e n (VOL),
e e n s a m e n tre k k in g v an h e t W A I (is
b a sisc u rs u s) en W A II (v o o r le id in g g e ­
v e n d e n ) o p g ezet. Een b ijz o n d e r w o o rd
v an d a n k g a a t h ierb ij uit n a a r d e h e re n
M. L ig tv o et (T ech n o F y sic a ) e n G.
G eerv liet (K o ng sberg N o rco n tro !) v o o r
de tijd en k e n n is d ie zij h e b b e n g e ïn ­
v esteerd . A n d ers d a n d e n a a m d o e t v e r­
m o e d e n is d e c u rs u s oo k v o o r o n d e rh o u d s te c h n ic i b e d o e ld . D o o rd a t b e id e
VVA's w o rd e n g e d e k t, h o e v e n g e e n
d u b b e le k o s te n te w o rd e n g e m a a k t
d o o r d ie g e n e n d ie e e n W A II c e rtific a at
w e n se n .
Cursusdata;
16 e n 17 n o v e m b e r 2 00 0, D o rd rech t
25 en 26 ja n u a ri 2001, G ro n in g e n
26 e n 27 a p ril 2001, p la a ts n a d e r te
b e p a le n
5 en 6 juli 2001, p la a ts n a d e r te b e p a le n
M eer in lic h tin g e n bij ing. N. W essels,
(010-4444333)
•Rotterdam Maritime,
14-18 november
Dit ja a r v o o r h e t e e r s t s ta a t H o lla n d
M a rin e E q u ip m e n t g e z a m e n lijk op
R o tterd am M a ritim e (14-18 n o v e m b e r).
G ezien d e d e e ln a m e w o rd t z e k e r in e e n
b e h o e fte v o o rz ie n . V ee rtien b e d rijv e n
z ijn
a a n w e z ig
in
h e t p a v iljo e n .
C e n tra le titel v a n h et p a v iljo e n is “T h e
E q u ip m e n t L o u n g e " h e tg e e n s la a t o p
d e sp e c ifie k e p la a ts d ie d e to e le v e ra n ­
ciers in n e m e n in d e g e h e le N e d e rla n d s e
S c h e e p v a a r tin d u s tr ie . Z o a ls o p a lle
g e m e e n s c h a p p e lijk e in z e n d in g e n v a n
H o lla n d M a rin e E q u ip m e n t is o o k in
h e t p a v iljo e n o p R o tte rd a m M a ritim e
een g e m e e n s c h a p p e lijk e lo u n g e a a n w e ­
zig w a a r d e d e e ln e m e rs in h e t p a v iljo e n
g e b ru ik v a n k u n n e n m a k e n z o d a t een
ie d e r z o g o e d m o g e lijk e s e r v ic e k a n
v e r le n e n a a n z ijn g a s te n , k la n t e n e n
re la tie s . H M E -p a v iljo e n : h a l 6 , d e
E e m h a l, S ta n d n u m m e r 6 2 5 /6 9 5 . K om
langs!!
•Opleidingen
• Norshipping bijna uitverkocht!!!
O m jo n g e m e n s e n al in e e n v ro eg s ta d i­
u m te in te re ss e re n v o o r ee n c a rriè re in
d e m a r itie m e se c to r, o n tp lo o it d e
S tic h tin g A lg e m e e n M a r itie m e V o o r­
lic h tin g vele a c tiv ite ite n .
D e v e re n ig in g sta a t a c h te r d e o p v a ttin g
d a t v e rjo n g in g erg b e la n g rijk is. Zij zal
d a n o o k e e n a a n ta l o n d e rw ijs b e u rz e n
w a a r AMV a a n w e z ig is in p e rs o n e le z in
o n d e rs te u n e n .
•Algemene ledenvergadering
12 d e c e m b e r a a n s ta a n d e z a l d e a lg e m e ­
n e le d e n v e rg a d e rin g p la a ts v in d e n . O v er
tijd stip en lo c a tie w o rd e n d e le d e n zo
s p o e d ig m o g elijk g e ïn fo rm e e rd . T ijd e n s
deze
v e rg a d e r in g
neem t
H o lla n d
M a rin e E q u ip m e n t o ffic ie e l a fs c h e id
v a n d e h e e r S p eld als v o o rz itte r e n zal
d e n ie u w e v o o rz itte r, d e lie e r v a n
G u lp e n , o fficie el z ijn fu n c tie a a n v a a r ­
den.
H et p la n o m v o lg e n d ja a r s a m e n m et
N e d e rla n d M a ritie m L an d d e e l te
n e m e n a a n d e b e u r s N o rs h ip p in g in
O slo (29 m e i t / m 1 ju n i) is in g o e d e
a a rd e g e v a lle n . A lle 4 6 0 d o o r o n s g e re ­
s e r v e e r d e m e te rs z ijn g e re s e rv e e rd ,
w a a r v a n tw e e d e rd e d e fin itie f g e c o n ­
tra c te e rd . B e z ie n w o rd t n o g o f e r s a m e n
m e t h e t G e m e e n te lijk H a v e n b e d rijf
R o tte rd a m e n d e K o n in k lijk e M a rin e
e e n e x tr a s a u s je o v e r d e z e d e e ln a m e
k a n w o rd e n g e g o ten .
• Offshore Europe, Aberdeen,
4-7 september 2001
D eze b e u r s w o rd t g e o rg a n is e e rd d o o r
d e IRO m a a r d e H M E -le d e n k u n n e n
te g e n g u n s tig IR O -le d e n ta rie f m e e .
V ie rk a n te m e te r p r ijs is f l . 1.310,(le d e n ta rie f).
N et a ls HM E ric h t d e v e re n ig in g IRO
z ic h o p to e le v e ra n c ie rs, a lle e n ric h t d e
IRO z ic h o p d e N e d e rla n d s e to e le v e ra n ­
cie rs in d e Olie- e n G a sin d u strie .
• Beursprogramma 2001
V o lg en d ja a r z a l H o lla n d M a rin e E q u ip m e n t m e t e e n g e m e e n s c h a p p e lijk
p a v iljo e n a a n w e z ig z ijn o p d e v o lg e n d e b e u rz e n :
C ru ise + Ferry
N o rsh ip p in g
A sia Pacific M a ritim e (S in g a p o rt)
IN M EX ’2001
E u ro p o rt A m ste rd a m
M a rin te c C h in a
L o n d en
O slo
S in g a p o re
M u m b a i, In d ia
A m ste rd a m
Shanghai
8
29
5
10
13
1
m ei
m ei
se p
oct
nov
dec
10
1
7
13
17
4
m ei
ju n i
sep
oct
nov
d ec
V e re n ig in g s N ie u w s
In het kielzog...
• Strategiesessie bestuur
G ezien d e groei v an d e v eren ig in g en
h a a r activ iteiten , h eeft h et b e stu u r op
20 o k to b er n ieu w e lijn en v o o r d e to e ­
k o m st v o o rb e re id . H iero v er in d e
k o m en d e H M E dedelingen e n Schip en
W erf de Z ee m eer.
• Kamer van Koophandel
O p in itiatief v an e n in sa m en w e rk in g
m et H olland M arine E qu ip m en t o rg an i­
s e e rd e de K am er v a n K o o p h an d e l te
R otterdam op 1 n o v em b e r jl. een e e n ­
d aags p raktijksem inar, w a a r m et n a m e
w erd in g e g a a n o p h e t h a n te re n v an
L etter o f C redits e n In co term s. De e er­
ste cu rsu s w as reed s n a en k ele w eken
vol!
Doel v a n de cu rsu s w as h et vergroten
van de k e n n is o m tre n t b e ta lin g s- en
leveringscondities om zo het risico bij
e x p o rttra n sacties te verk lein en . De c u r­
su s w erd in R otterdam gegeven, m a a r
o ok in het N o o rd en v a n het la n d zal
h o o g stw aarsch ijn lijk een cu rsu sd a tu m
w o rd en g epland.
• TV-serie Waterwerk II
W egens h et su cces van d e negen-delige
T eleac-serie W a te rw erk , zal de serie
v a n a f 6 ja n u a ri op z a te rd a g h e rh a a ld
w orden.
O p n am es v o n d en o n d e r an d e re p laats
tijd e n s e en p ro e fv a a rt m et d e ferry
'B lu e sta r 2 '. De toelev eran ciers en com akers la te n in d e serie zien w at h u n
ta k e n en v e ra n tw o o rd e lijk h e d e n zijn
tijd en s de b o u w v an ee n schip.
• Geassocieerd lidmaatschap
Voor b e d rijv e n e n in s te llin g e n w elke
affiniteit h e b b e n m et m aritiem e to ele­
v e ra n c ie rs, m a a r n ie t a a n de c rite ria
v oldoen voor het lid m aa tsc h a p van de
vereniging, b e staat e r de m ogelijkheid
o m g e a sso c ie e rd lid te w o rd e n .
V oorbeelden zijn sch eep sfin an ciers, u it­
g ev ers, b e u rs o rg a n is a tie s e n o n d e r­
zoeksinstellingen.
• SMM 2000, 25-30 september
Europe’s Maritime Valley staat
op de kaart!
Voor h et eerst in de g esch ied en is kw am
e r dit ja a r -op in itia tie f v an H o llan d
M arin e E q u ip m e n t en o n d e rs te u n d
d o o r het E x p o rtfo ru m v an N ed e rla n d
M aritiem Land- een grote g ezam enlijke
N e d e rla n d s e p a rtic ip a tie o p SMM
H am b u rg to t sta n d . M aar liefst 25
bedrijven n a m en gezam enlijk deel aan
d eze g ro o tste m aritiem e tech n iek sh o w
v an E uropa. O n d an k s een en k ele k riti­
sche no o t w aren d e reacties lovend.
D eze beurs is b in n en h e t ex p o rtfo ru m
reeds g eëv alu eerd , w aarbij er een a a n ­
tal in te re ssa n te co n clu sies n a a r voren
kw am en . Zo zal de sta n d b o u w verder
w orden v erb eterd , d o o r te g aan in v este­
ren in h e rb ru ik b aar, d u u rz a a m m ateri­
aal m et e e n h e rk e n b a re u itstra lin g .
Z o ’n b e e tje z o a ls N o o rw eg en d at nu
d oet. D oor sch aaleffecten kan d an een
veel d u u rd e re u itstralin g w orden gege­
nereerd. O ok zal er m eer b etro k k en h eid
k o m e n v a n a n d e re p a rtije n , z o a ls d e
h a v e n b e d rijv e n v an A m ste rd am en
R otterdam .
• Officiële opening kantoor
Met een feestelijke borrel en buffet is
op 1 sep te m b e r jl. het nieu w e o n d erk o ­
m en v an H olland M arine E quipm ent in
h e t H u lstk a m p g e b o u w te R o tterd am
g eopend. B ehalve d e led en , w aren ook
v e rte g e n w o o rd ig e rs
v a n u it
a n d e re
m aritie m e b ra n c h e s, h et G em eentelijk
H a v e n b e d rijf
R o tte rd a m ,
het
O ntw ikkelingsB edrijf R o tterdam en de
h a v e n w eth o u d e r dhr. Van Dijk a a n w e ­
zig. De avond w erd afgesloten m et het
b ew o n d eren van "Licht op s tro o m ”, de
o p to ch t van verlichte sch ep en o v er de
M aas in het k ad er van het W ereldH aven
festival.
• 100ste lid
T ijd e n s d e officiële o p e n in g w erd
tevens het 100ste lid w elkom g e h e te n ,
A lp h a tro n M arin e BV. De h e e r L.B.
V room bout on tv in g uit h a n d e n v an d e
v o o rz itte r d e h e e r G.C.W . S peld e en
w e lk o m s tg e sc h e n k en h e t lid m a a tsch ap sb o rd .
O n d e rtu s se n is d e v e re n ig in g v e rd e r
g eg ro eid e n is het b e d rijf T eh ad o
E ngineering BV uit H arlingen het 101e
lid.
• Opening EMEC-kantoor
12 sep te m b e r is het g e zam en lijk e k a n ­
to o r
van
de
E u ro p e a n
M arin e
E q u ip m e n t C ouncil (EMEC) e n de
C o m m itte e o f E.U. S h ip b u ild e rs ’
A ssociations (CESA) in B russel officieel
g eopend.
• Project bedrijfsprocessen
H et p ro je c t
V ern ieu w in g B ed rijfs­
p ro c e s se n in d e S c h e e p sb o u w b eo o g t
het v e rb e te re n van de c o n c u rr e n tie ­
p o sitie v an de N e d e rla n d s e sc h e e p s b o u w in d u strie .
H o llan d
M arin e
E q u ip m e n t is g ev raa g d om z ittin g te
n e m e n in d e stu u rg ro e p van het p ro ­
ject. O nder v o o rw aard e dat to elev eran ­
ciers op gelijke voet m et d e w erven in
het project b etrokken w o rd en , heeft d e
v e re n ig in g h a a r m e d e w e rk in g to e g e ­
zegd.
p
roduct/Aif o
Veilige controle van blokafsluiters
bij veiligheidskleppen (p sv s)
Om ongelukken te ver­
mijden welke kunnen
ontstaan bij onderhoud,
controle of uitwisseling
van veiligheidskleppen,
alsmede ter voorko­
ming van schade aan
afsluiters, stoomtoestellen of drukvaten,
heeft CEF Safety Sys­
tems BV een compleet
programma veiligheids­
systemen ontwikkeld.
De systemen zijn voor
montage op praktisch
elk fabrikaat en type af­
sluiter geschikt en kun­
nen ook zonder meer
op bestaande afsluiters
geïnstalleerd worden.
Een veelal niet nauwControle van blokafsluiters.
keurig vastgelegde en
verkeerde bedieningsvolgorde van blokafsluiters kan tot onherstelbare schade aan personeel en installatie
leiden. Bijvoorbeeld bij het per vergissing openen en sluiten van een met ketting en
hangslot 'beveiligde' blokafsfuiter. De risico's van menselijk falen worden bij CEF-afsluitervergrendelingen geëlimineerd door toepassing van een vastgelegde bedieningsvolgorde tijdens het omschakelen van blokafsluiters. De nodige afblaascapaciteit wordt
hierdoor te allen tijde gegarandeerd en onderhoudswerkzaamheden kunnen zodoende
zonder gevaar voor plotselinge foutieve inbedrijfstelling uitgevoerd worden.
De bedieningsof schakelvolgorde wordt d.m.v. een sleuteloverdraagbaar, chronolo­
gisch opgebouwd veiligheidssysteem dwingend opgelegd. De systemen kunnen, zon­
der enige aanpassing van de afsluiter binnen enkele minuten worden gemonteerd en
voldoen aan de laatste voorschriften van het Nederlandse Stoomwezen en het Alge­
meen Reglement voor de vergrendeling van veiligheidskleppen in België.
Informatie:
De heer P. Kalsbeek
CEF Safety Systems BV, Delftweg 69, 2289 BA Rijswijk.
Tel: 070.3192129, fax: 070.3192128, email: [email protected]
Smart Guard voor
condensaatafscheiding
zonder persluchtverlies
Een goed functionerend persluchtsys­
teem verlangt een doeltreffende con­
densaatafscheiding. Daarvoor worden
doorgaans op verschillende plaatsen in
het systeem waterafscheiders ingezet,
waarmee het condensaat handmatig
wordt afgetapt. Maar aangezien deze
in de praktijk nogal wat aandacht en
zorg vragen, maakt men in veel geval­
len liever gebruik van een automatisch
werkende condensaataftap. Deze voor­
komt problemen in het pneumatische
systeem, die uiteindelijk zelfs tot productiestilstand zouden kunnen leiden.
De automatisch aftap heeft echter het
bezwaar dat tegelijk met de verwijde­
ring van het condensaat ook een forse
hoeveelheid kostbare perslucht verlo­
ren gaat. Met de Smart Guard presen­
teert Pneu/tec daarvoor nu een aan­
trekkelijke oplossing. Het betreft hier
een uitgekiende condensaatafscheider,
waarbij absoluut geen persluchtverlies
optreedt. Bij de Smart Guard wordt ge­
bruik gemaakt van een microprocessorgestuurde transducer, die maar
liefst 50 keer per seconde op de aan­
wezigheid van condensaat controleert.
De afvoerklep opent alleen als er daad­
werkelijk vocht wordt vastgesteld. Zo
wordt dus uitsluitend condensaat en
geen perslucht afgevoerd. De continue
bewaking verzekert een snelle en effec­
tieve afvoer tot zo'n 120 liter vocht per
uur. De toegepaste sensor is ongevoe­
lig voor vervuiling; de unit werkt daar­
door net zo goed met helder water als
met zwaar vervuild condensaat. Voor
de Smart Guard is geen afvoer met
sifon nodig. Door de grote doorlaat van
de directwerkende klep is verstopping
uitgesloten. Door middel van de
glasheldere condensopvangbeker is
visuele controle te allen tijde eenvoudig
mogelijk.
Voor nadere informatie:
Pneu/tec B.V.,
Postbus 416,
2130 AK Hoofddorp.
Tel: 023.5636611, fax: 023.5632465,
email: [email protected],
internet: www.pneutec.nl
Bij de S m a rt G uard
w ordt gebruik g e ­
m a a k t van een
m icroprocessorgestuurde transducer,
die 5 0 k e e r p e r
seconde op de
aanw ezigheid van
condensaat contro­
leert.
“W ave B lo ck ” Een nieuwe, flexibele tank support
Bitumen tanks en chemicaliën tanks wor­
den ondersteund door flexibele 'kussen­
tjes', ingeklemd in stalen frames. Deze
frames worden op de dubbele bodemconstructie gelast en zorgen tezamen
met een 'rubber' pakket voor een gelijk­
matige ondersteuning van de relatief
slappe bodemconstrucbe van de tanks.
Bij een tanker met 3 tanks zijn meer dan
500 supports vereist. Tankondersteuningen worden excessief belast door ther­
mische- en dynamische belastingen.
ao
Conventionele frames van supports laten
dientengevolge vaak vermoeiings- en lasscheuren zien. Schelde Scheepsnieuwbouw heeft hiervoor het Wave Block
tanksupport-frame ontworpen, dat inmid­
dels met succes is toegepast aan boord
van de bitumen tankers "Stella Poteris”
en "Bithav". Beele Engineering leverde in
beide gevallen het pakket 'rubbers’.
De door Schelde Scheepsnieuwbouw
ontwikkelde constructie is zodanig ge­
vormd dat de productiekosten aanzienlijk
lager zijn en vermoeiings- of lasscheuren
niet optreden. Bovendien kan het Wave
Block door een enkele hoeklas van 10
mm langs de buitenrand worden aange­
bracht. De totale besparing voor de werf
kan oplopen tot plm 1750 uur per schip.
Het Wave Block tanksupport-frame is
goedgekeurd door Bureau Veritas.
Voor meer informatie:
www.schelde.com of Schelde Scheeps­
nieuwbouw, tel: 0118.482711.
De “Stella Polaris".
S C H IP tn W E R F i r Z E E - NOVEMBER 2000
Nieuw e dubbelw andige
perslucht- en vloeistofleidingen
Bij het gebruik van lasrobots en andere industriële lasapparatuur worden niet alleen hoge eisen gesteld aan de
precisie en snelheid, maar vooral ook aan de betrouw­
baarheid. Ondanks de vaak moeilijke bedrijfsomstandig­
heden moet de installatie immers langdurig probleem­
loos kunnen functioneren. Het ligt dan ook voor de hand
dat er speciale kwaliteiten worden verlangd van de bij
deze apparatuur toegepaste onderdelen. Zo onderken­
nen gebruikers dat voor de perslucht- en koeMoeistoftoevoer meestal niet meer met de normale kunststof lei­
dingen kan worden volstaan, aangezien deze niet
bestand zijn tegen de vonken en lasspatten waarvan bij
het laswerk sprake is.
Binnen het leidingenprogramma presenteert Legris nu
een serie perslucht- en vloeistofleidingen, welke speciaal
voor dit doel ontwikkeld werden. De uitvoering van deze
leidingen is dusdanig dat ze zonder enig bezwaar bij al­
lerlei lasprocessen inzetbaar zijn. Het extra degelijke,
maar toch goed buigzame leidingmateriaal is dubbel­
wandig opgebouwd; het bestaat uit een PA binnenlei­
ding, omgeven door een 1 mm dikke PVC mantel.
De buitenmantel voldoet volledig aan de brandbestendigheidseisen zoals vastgelegd in de daarvoor geldende
norm ÜL94VO.
In het Legris-programma zijn van deze halfsoepele dub­
belwandige leidingen vijf verschillende diameters opge­
nomen, te weten 04 mm, 06 mm, 08 mm, 010 mm en
012 mm, naar keuze in het zwart, groen, rood en
blauw. Afhankelijk van de leidingdiameter varieert de bui-
De uitvoering van de dubbelwandige perslucht- en vloeistofleidingen is dusdanig dat ze zonder enig b e­
zw aar bij allerlei lasprocessen inzetbaar zijn.
gradius van 20 mm tot 35 mm (bij een omgevingstem­
peratuur van 23°C). De gecombineerde PA/PVC leidin­
gen worden op rollen van 25 meter en 100 meter gele­
verd.
De vonken- en lasspattenbestendige leidingen kunnen
zonder meer in combinatie met de standaard Legris instantkoppelingen voor PA-leidingen worden gebruikt;
met name valt hier te denken aan de messingvernikkel
de LF3600 koppelingen en de in roestvast staal uitge­
voerde LF3800 koppelingen. Voor het monteren van de
dubbelwandige leiding hoeft alleen de buitenmantel over
een zekere lengte verwilderd te worden. Speciaal daar­
voor is een bijpassende striptang beschikbaar; de noodzakeli|ke stnplengte wordt eenvoudigweg door merkte­
kens op de mantel aangegeven.
Informatie:
Legris 8 .V., Postbus 74,
1380 ABWeesp.
Tel: 0294.480209, fax: 0294.480294.
Wheelmark goedgekeurde SeaPilot 75
Na uitgebreide testen in de vaart presen­
teert Radio Holland Marine de goedge­
keurde multifunctionele zeepiloot SeaPilot-75, ook wel ECO 510. Sinds kort
voorzien van een 'Wheelmark” certifice­
ring, Hiermee voldoet de SeaPilot 75
aan de eisen van de Marine Equipment
Directive en de Scheepvaartinspectie.
De SeaPilot is een nieuwe multifunctione­
le zeepiloot die door samenwerking van
Radio Holland Marine en Radio Zeeland
tot stand is gekomen. De SeaPilot is ui­
termate geschikt voor de visserij en birv
nen/buitenvaart en is een piloot die stan­
daard zo compleet is, dat een vergelijk
met andere piloten haast onmogelijk is,
of er moet een waslijst aan opties toege­
voegd worden.
De Seapilot 75 is onder andere geïnstal­
leerd op de visserijschepen GO-24, GO
22, GO-31, ZZ-9, G08 en de UK-153. De
SeaPilot is fraai uitgevoerd met duidelijke
grafische displays en makkelijk bedienNOVEMBER 2000 - SCHIP <n WERF i , ZEE
bare functieknoppen, waardoor een ho­
ge gebruiksvriendelijkheid is gereali­
seerd. Op een groot en duidelijk LCDscherm worden alle functies en
variabelen overzichtelijk weergegeven.
De SeaPilot 75 kan gebruik maken van
diverse sensoren. Course/Heading sig­
nalen waarop de SeaPilot 75 kan varen
zijn: Synchro signalen, Stepper signalen,
NMEA boodschappen, TMC spoel
(RZ348), kompassensor (RZ347),
Sip/Cos signalen.
SeaPilot 75 is ook qua aan te sturen
roerwerken een multi functionele zeepiloot. De piloot kan gebruik maken van de
volgende standaard oplossingen:
zwart/wit kleppen, proportionele klep
pen, Danfoss kleppen, tweede output,
boegschroef aansturing
Andere outputs uit de SeaPilot zijn:
NMEA communicatie en potentieel vrij
wachtalarm contact.
Kenmerken:
• Zeepiloot met ingebouwde koersirv
stelling.
• Groot en kwalitatief hoogwaardig
display.
• Aan te sluiten op RZ kompassen als­
mede op vloeistofkompassen met
behulp van een TMC spoel met
bracket.
• Standaard interfacing voor stepper,
synchro en NMEA.
• 3 ingebouwde alarmeringen: span­
ning, koers en roeralarm; onafharv
kelijk off-course alarm.
• Uitgang voor T stuurmachine en
boegschroef.
• Scheepslengte en tonnenmaat zijn
niet van invloed op de perfecte wer­
king van deze piloot.
• Standaard geschikt voor vele soor­
ten stuurwerken, kan op proportip
nele en zwart/wit kleppen worden
aangesloten.
•
•
•
•
Aansluitbaar op bochtaanwijzer.
Sinus/cosinus ingang.
Diverse pilootfuncties kunnen geko­
zen worden.
Display en handleiding in
Nederlandse taal.
Handelsonderneming en service orga­
nisatie in maritieme elektronica Radio
Holland Marine (Rotterdam) en fabri­
kant Radio Zeeland (Terneuzen) teken­
den in juni 2000 een nieuw exclusief
contract met elkaar voor een periode
van 5 jaar. Radio Holland Marine is
sinds 1995 exclusief distributeur in
Europa van de beroepsvaartproducten
van Radio Zeeland. De combinatie van
de ervaring van Radio Holland Marine
op de maritieme markt als handels- en
service organisatie en de specifieke
productexpertise van Radio Zeeland
resulteert in een unieke samenwerking
op de maritieme markt.
81
Mechanical Problems?
■measuring services
- all mechanical parameters, vibrations, stress,
power, torque, torsion, noise, etc.
- 24*365 hrs/year, word-w ide, on/off-shore
- multi-channel recording & analysis
• failure analysis of
-d a m a g e or failure
- frequent alarms
- excessive maintenance
•custom ised load cells
- pipe & cable laying, cranes, winches, etc.
- extensive experience in dredging and offshore
• metallurgical analysis
• FEM, TVC and other numercial services
De scheepvaartsite van Nederland
Online vçritoop van:
J— -
u
l
N ieuw e en gebruikte
scheepvaart boeken
C D -ro m s
V ideo's
Posters
M eniorablin e n /
W inkelen, inform atie en ontspanning op het gebied
van Scheepvaart, M arine en W atersport
Top m o n te u rs v e rd ie n e n to p b a n e n
T ech n o Fysica BV
PO Box 351
NL - 2990 AJ
phone:
fax:
Internet:
www.nautiek.nl
Barendrecht
+31 180 620211
+31 180 620705
www.technofysica.nl
www.monteur.nl
sponsored by HLS Personeelsdiensten
K w a lite it
De N ederlandse o n dernem ing W o u ter W itzel
E urovalve is een erkende specialist m et een
in tern atio n ale rep u tatie o p h et gebied van
vlinderkleppen. O o k de scheepsbouw m aak t al
m eer d a n 30 jaar gebruik van deze expertise.
De vlinderkleppen van W o u ter Witzel zijn
geschikt voor vrijw el alle system en en w orden
w ereldw ijd toegepast in cruiseschepen, bagger­
schepen, k u stv aard ers, ferries, olie- en chem icaliëntan k ers. Bovendien w o rd en ze veelvuldig
ingezet in de offshore industrie. W o u ter W itzel.
De juiste koers n aa r succes!
ROTTERDAM MARITIME 2000
W outer W itzel BV
Postbus 465, 7500 A L Enschede:
Tel. (053) 53 695 36
Fax (053) 53 695 00
w w w .w oucerw itzel.com
Standnummer 572
e-m ail: m f a @ w o u te r w itz e l.c o m
Cl) Wouter Witzel uroval
A F S L U IT E R S EN B E D IE N IN G E N
I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
V ALVES AND A C TU A TO R S
N
A
A
L
D E
A R M A T U R E N U N D B E T Ä T IG U N G E N
V L I N D E
r
□
Iin
BUTTERFLY VALVES
□
c
o
u
a)
B A F BV,
U w p a r tn e r
in p r o c e s ­
e n w a te r ­
b e h e e rs in g .
•
Full range o f products
• Handling and labelling per job number
• Valves according JIS standards also in stock
■ Type testing by all international classification agencies
• Technical support and consultancy
• Revision, modification and testing
• Special products on request
• After-sales service
Postbus 9, 4900 AA Oosterhout
Kanaalstraat 7, 4905 BH Oosterhout
■
T el.:0162-460840
, . — ...
K lW a
F ax:0162-4584 97
®
Econosto Nederland B.V.
Business group Maritime
Tel: +31 {0)10 284 11 10
Fax: +31 (0)10 284 1810
vvwvy.econosto.com
marOec onosto.c om
as,
£ n u f ru'd m m c r
K R A N E N D O N K
Specialist for:
1Thermal, Sound & Fire-retardant Insulation
1Ships carpentry and interiors
■Furniture
1Floorsystems, A-60 and noicereducing
1Floorcoverings
1Insulationsystems for (deep) freeze cargoholds
_______
1Provision stores
1Cold and hot piping insulation
Standnummer
■Polyurethane foam insulation
1407
■Polyester coverings
Your Steam Partner
Clayton counterflow
Exhaust Gas Boilers:
Unique coil design
• Highly efficient heating surface
• Standard soot blow system
• Modulaire standard sections with
cones for every capacity
• To combine in every steam system
•
Contact your
Clayton Consultant
Also supplier of:
• Clayton Steam generators
• Clayton Hot water generators
KRANENDONK
Slikkerveerstraat 31 - 3076 JX Rotterdam
Telephone (010) 432 90 11 - Fax (010) 432 48 91
CLAYTON NEDERLAND B.V.
Celsiusstraat 5,3316 AC Dordrecht
Tel.: (078) 613 98 11 - Fax: (078) 613 93 47
Internet: http://vwwv.clayton.nl
Email: clayton® clayton.nl
IIW ALL ROUND PARTNER VOOR
DÆNSTVERLENING AAN
SCHEEPVAART EN
Niestern Sander bv
r e g io n a l e in d u s t r ie
• Scheepsreparaties/-verlengingen e.d.
voor schepen tot 2 0 .0 0 0 dwt, zowel
binnen- als buitendijks
(2 drijvende dokken & dwarshelling)
• Schee psnieuwbouw
• Landactiviteiten voor industrieel
onderhoud en constructiewerk
• Ambachtelijk vakwerk in betimmeringen
“Aerophoto Edde"
Foto: op de voorgrond de binnendijkse locatie;
op de achtergrond de dok locatie in de haven van Delfzijl.
Voor nadere informatie:
N iestern Sander B .V ., Postbus 1 0 8 , 9 9 3 0 AC Delfzijl
Tel.: 0 5 9 6 - 6 1 7 9 7 9 / Telefax: 0 5 9 6 - 6 1 7 1 5 9 / E-mail: [email protected]
ISO 9002
iteratuurlijst
ABB Marine & Turbocharger
AHOY Rotterdam
3-omslag
56
Maprom
60
Marine Service Noord
47
42
Antwerpse Motorenwerke
48
Ministerie van Defensie
BAF
83
Multi Engineering
76
Bakkker Sliedrecht Electro Industrie
48
Nautiek.nl
82
Bruinhof
76
Navylle
36
Centraal Staal
57
Niestern Sander
84
Clayton
83
Novenco
69
Datema
86
Oceanwide
DBR
48
P&O Nedlloyd
13
14
Delta Marine Engineering
76
Technisch bureau Rijdam
42
Koninklijke Scheepsagentuur Dirkzwager
19
Rometel
66
Econosto Nederland
83
Rotor
76
Sanfirden Technics
86
Spectec
66
Elga
ExxonMobil
51
4-omslag
Van der Giessen
86
STN Atlas
58
Gizom
48
Stork Gears & Services
69
Groenendijk & Soetermeer
HLS
Kelvin Hughes Observator
Hydraudyne Hydrauliek
42
55, 82
56
57, 60
Takmarine
19
Techno Fysica
82
Uittenbogaart
Scheepswerf Visser
75
75
Impas
51
Imtech Marine & Industry
29
Wartsila NSD
Westmark
61
6
Wouter Wrtzel
82
Wolfard's Werktuigbouw
61
Vopak
12
IPS
C. Kranendonk
Lowland International
Mak
83
2-omslag
19
85
V
e r e n igi ng sn
le u
hui
11601 Suntish Way, FL.33026 COOPER
CITY, (FLORIDA) USA)
Voorgesteld door A.G. Deen
Afdeling World
Koninklijke Nederlandse
Vereniging van Technici
op Scheepvaartgebied
Royal Netherlands Society
of Marine Technology
M ededelin gen
Mr.ir. G. de Vries Lentsch
Mr.ir. G. de Vries Lentsch (51) is bij IHC
Caland N.V. te Schiedam per 1 septem­
ber 2000 benoemd tot Secretaris van
de Vennootschap.
Gerard de Vries Lentsch is vele jaren
werkzaam geweest als directeur van de
Vereniging Nederlandse Scheepsbouw
Industrie (VNSI) waarna hij vanaf 1993 in
een zelfde positie de belangen van de
Nederlandse Papier- en kartonindustrie
heeft behartigd. Bij IHC Caland zal hl)
coördinerend en uitvoerend optreden ter
zake van besluiten en activiteiten van de
Raad van Bestuur met name ook vanuit
juridisch perspectief. Ook de externe
communicatie zal zijn aandacht vragen.
B allo tage
Voorgesteld en gepasseerd
voor het GEWOON LIDMAATSCHAP
J.H. Bollerman
Surveyor/ISM Auditor Lloyd's Register
Miami (USA)
NOVEMBER 2000 - s c h i p en w e r f A z e e
F.M. van Delft
Engineer Surveyor Lloyd’s Register,
Miami (USA)
3155 NE 184th Street #8105
AVENTURA, (FLORIDA) 33160 (USA)
Voorgesteld door A.G. Deen
Afdeling World
R. Idzenga
Hoofd Tekenkamer Coops & Nieborg
BV, Konstructiebedrijf - Hoogezand
Dorpsstraat 24, 8468 BB
HASKEROIJKEN.
Voorgesteld door H. Reinek
Afdeling Noord
H.P.R. Oudman
Sales Representative, Marine Service
Noord Westerbroek
Ambonstraat 17 B,
9715 HB GRONINGEN.
Voorgesteld door S. Timmer
Afdeling Noord
C.H.L. Pacquee
Principal Surveyor Lloyd's Register,
MIAMI (USA)
100 N Biscayne BLVD, Suite 1200,
MIAMI (FLORIDA) (USA)
Voorgesteld door A.G. Deen
Afdeling World
L. Jeune
Supervisor Testing Wartsila NSD
Nederland Zwolle
Haeckmate 16,8014 MJ ZWOLLE
Voorgesteld door M.J. Tjoelker
Afdeling Noord
A
genda
N atio n aal
_
Cursus Maritieme Expertise
De cursus Maritieme Expertise welke op
3, 4 en 5 oktober 2000 door Touw Hol­
ding werd georganiseerd, was al snel na
de bekendmaking overtekend evenals
de extra ingelaste cursus op 27, 28 en
29 november 2000.
De volgende onderwerpen zouden wor­
den behandeld:
De juridische en verzekeringstechni­
sche basis.
De technische basis.
- theoretische en praktische
scheepsbouw;
motoren en machinerieën.
In ternationaal
F e b r u a r y 200 1
20-22 TOC Asia 2001
Contact: Michel! Kyles.
E-mail: [email protected]
M arch 2001
3 8 Melbourne, Australia:
Coast Guard 2001: Inaugural Inter­
national Conference of Safety and
Rescue Organisations.
Contact: www.icrns.com.au/evens,asp.
10-12?
Hydromechanical Research in the
Third Millennium
De praktijk
- algemeen;
- cascoschaden;
- motorschaden;
- schaden containers en container
equipment;
- ladingschaden.
Contact: communications department,
tel: 0317.493377, fax: 0317.493245,
email; [email protected],
website :www.marin.nl
Scheepsreparatie.
De rol van de klassebureaus.
Berging, hulpverlening en wrakopruiming.
Substandard shipping.
Risicomanagement.
Contact: Marine Log, 345 Hudson
Street, Niew York, NY 10014,
tel:+1.212.6207200,
fax: +1.212.6331165,
e-mail: [email protected]
13-15 New Orleans, USA:
17th Fast Ferry International Confe­
rence & Exhibition
Gezien de grote belangstelling zal de
cursus Maritieme Expertise worden her­
haald in maart en april 2001.
Geïnteresseerden kunnen ach wenden
tot Touw Holding B.V. te Rotterdam,
tel: 010.2836666, fax: 010.2836660,
e-mail: [email protected]
26-29 Tampa, Florida:
International Oil Spill Conference
Contact: IOSC, 2000 ISt., NW, Washing­
ton, DC 20036, tel: +1.202,3312000,
fax:+1.202.3310111,
e-mail: [email protected]
85
Specialists In n autical safely
standnr. 400
fety devices - Navigation aids
- Medical kits - Service workshop
ice and advice
Information:
VAIM DE GIESSEI
Delfzijl
tel. + 3 1 (01596 635 252
fax + 3 1 (0)596 615 245
STRAALBUIZEN
K w a lite it in gespecialiseerde
producten
Rotterdam
tel. +3! (0)10 436 61 88
fax +31 (0)10436 55 11
Standnummer 1405
Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0184 - 67 62 62 Fax 0184 - 67 62 67.
#
J3 hebt topmerken.
En je hebt een topmerk
van Sandfirden.
Als ondernemer heeft u natuurlijk een neus voor het beste rendement.
Vergelijk en u komt op één van deze topm erken uit. Maar zelfs een topmerk
m oet eerst zorgvuldig geïnstalleerd worden. En proefdraaien. Daarbij komt
dat er links of rechts wel een s een aanpassing nodig is. Wie l?a i dat alles
beter dan Sandfirden? l u i s t Sandfirden om dat, hier alle v a k k e n h ie rv a rin g ,
materialen en onderdelen aanw ezig zijn. Maak er gebruik van. Eovendien
heeft u m eteen de garantie van een continue service van hoge kwaliteit.
Ook daar staan wij bij Sandfirden om bekend. Zo ziet u:
een topmerk maar vooral de zekerheid dat alles optim
draaien. U koopt in feite een Sandfirden. Dat is altijd een goeffe investering.
Topmerken
Scania
d ie se lm o to re n en g e n e ra to rs e ts
Sisu Diesel
d ie se lm o to re n e n g e n e ra to rs e ts
V alm et
ta n d w ie lk a s te n
Barke
fla p ro e re n en stu u rm a c h in e s
Exceltec
O m n ip u re se w a g e tre a tm e n t p la n ts
cwws
Heli-Sep en
Ultra-Sep le n s w a te r sepe ratoren
A u ra m a rin e
b o o ste r m odules
Tel.: +31 (o)|
E-mail: [email protected]
The Netherlands
www.datema.nl
m aritim e
Airconditioning
Novenco b.v.
Hi-PRES Marine Department
Bergweg-Zuid 115
2661 CS Bergschenhoek
Tel. 0 10 -5 24 2 4 30
Fax 010-524 24 31
E-mail: [email protected]
\e a rc h
■ Dieselmotoren onderhouds en
reparatie apparatuur
Ttiofex BV/Chris Marine
Goudsesingel 65
Rotterdam
Tel. 010-412 02 90, toestel 13
Fax 010-413 54 69
■ Elektrotechnische installaties en
nautische apparatuur
lltalewijnse
Your e le c t r ic a l p artn e r
■ Audiovisuele Produkties
Westholland Video / Groep WHVG
Hollewandsweg 20
8014 BH Zwolle
Tel. 038-423 9583
Fax 038-423 89 98
Producent van trainings-, voorlichtingsen bedrijfsfilms
Alewijnse Nijmegen Schepen BV
Energieweg 46c
6541 CX Nijmegen
Tel. 024-371 61 11
Fax 024 -371 63 10
Email: [email protected]
Website: www.alewijnse.nl
■ Automatisering
■ Ingenieursbureau
SpecTec
SpecTec BV
Jan Valsterweg 96
3315 LG Dordecht
Tel. 078-630 60 30
Fax 078-630 60 31
E-mail: [email protected]
www.spectec.net
■ Automatisering
(Navision ERP-software)
Logic Vision b.v.
Postbus 187
2800 AD Gouda
Tel. 0182-39 98 44
Fax 0182-39 98 45
E-mail [email protected]
www.logicvision.nl
■ Automatisering
(Voortstuwing)
ABB Marine Turbochargers
Marten Meesweg 5
3068 AV Rotterdam
Tel. 010-407 88 88
Fax 010-407 84 44
E-mail [email protected]
INTERNATIONAL NAVAL ENGINEERING CO N S ULTAN TS B.V.
Allbrandswaardseweg 7,
Postbus 730,3170 AA Portugaal
Tel. 010-501 22 15
Fax 010-501 25 01
Email: [email protected]
Website: www.inec.nl
Multi Engineering N.V.
Kapelanielaan 13d
9140Temse(B)
Tel.00 32-3-710 5810
Fax 00 32-3-71058 11
Email: [email protected]
■ ISM- Systemen, -trainingen en
manuals
Top (Training Organisatie Personeel) BV
Postbus 329
2700 AH Zoetermeer
Tel. 079-342 74 33
Fax 079-342 45 81
Email: [email protected]
www.top-advies.nl
■ Management Solutions
■ Beunkoelers
Weka Marine
Postbus 2090
2930 AB Krimpen a/d Lek
Tel. 0180-51 65 88
Fax 0180-51 60 64
[email protected]
■ Compressoren
Deno Compressors
Industrieterrein “De Zaag"
Zaag 51
2931 LD Krimpen a/d Lek
Tel. 0180442288
Fax 0180-522222
E-mail: [email protected]
SpecTec
SpecTec BV
Jan Valsterweg 96
3315 LG Dordecht
Tel. 078-63060 30
Fax 078-630 60 31
Email: [email protected]
www.spectec.net
■ Maritiem Projectbureau
Lowland International B.V.
Postbus 3036
' 2130 KA Hoofddorp
Tel. 023-557 01 01
Fax 023-563 79 44
Email: [email protected]
www.Lowland.com
■ Maritieme Dienstverlening
Maritiem Trainingscentrum 8 .V.
Beerweg 101
3199 LM Maasvlakte
Tel. 0181-36 23 94
Fax 0181 -36 2981
Serv-atl International BV
Paleiskade 100
1381 AR Den Helder
Tel. 0223-61 88 00
Fax 0223-61 83 17
TakmarineB.V.
Govert van Wijnkade 37
3144 EG Maassluis
Tel. 010-592 1966
Fax 010-592 77 72
Email: compan[email protected]
■ Maritieme Techniek
Scheepsbouwkundig
ingenieursbureau
allship
nrwrtrwp<ot*et»
Allship Marine FYojects
Bobeldijk 35
1647 CE Berkhout
Tel. 0229-5512 0 5 /5 5 1 3 0 6
Fax 0229 55 12 92
Email: [email protected]
■ Scheepsluiken/luikenkranen
Coops en Nieborg BV
Postbus 226
9600 AE Hoogezand
Tel. 0598-39 55 00
Fax 0598-39 24 27
Email: [email protected]
■ Scheepsreparatie
6b
PROMAC B.V.
Van Voordenpark 14
5301 KP Zaltbommel
Tel. 0418-68 33 33
Fax 0418- 68 33 55
Email: [email protected]
www.promac.nl
Nicoverken Holland b.v.
Regoutstraat 1
3125 BH Schiedam
Tel. 010-437 08 77
Fax 010-415 71 50
Email: [email protected]
■ Maritieme Toeleveranciers
■ Schroefasafdichtingen
AriCOVEWÉri HOLUfÿ!,
Nicoverken Holland b.v.
Regoutstraat 1
3125 BH Schiedam
Tel. 010-437 08 77
Fax010-415 71 50
Email: [email protected]
■ Medische Scheepsuitrustingen
Van der Laan MediScore
Hantje de Jongstraat 6,
3009 AC Rotterdam
Tel. 010-420 91 55
Fax 010-456 02 42
[email protected]
■ Naval Architects Consulting
Engineers
Groenendijk & Soetermeer
Groothandelsgebouw E-7
Postbus 29156
3001 GD Rotterdam
Tel. 010-413 08 52
Fax 010-413 08 51
Email: [email protected]
■ Schadebeperkingen
Reconditionering
Taleon Marine
Bisschopsmolenstraat 175
4876 AL Etten-Leur
Tel. 076-501 1009
Fax 076-501 18 58
Email: [email protected]
Maprom Engineering BV
Maxwellstraat 22
3316 GP Dordrecht
Tel. 078-618 08 77
Fax 078-618 30 34
Email: [email protected]
Internet: www.maprom.nl
■ Schroefaskokerafdichtingen
Technisch Bureau Uittenbogaart BV
Seinhuiswacher 1, 3034 KN Rotterdam
Tel.010-411 46 14
Fax 010-414 1004
Email: [email protected]
■ Schroefpompen
Leistritz Nederland
Debussylaan 2, 3862 GP Nijkerk
Tel. 033-246 08 75
Fax 033 245 70 25
Contactpersoon: Ing. K.K. Verloop
■ Straalbuizen
Van de Giessen Straalbuizen
Nijverheidsstraat 8
3371 XE Hardinxveld-Giessendam
Tel.0184-67 62 62
Fax 0184 -67 62 67
Email: [email protected]
www.nozzles.nl
■ Turbochargers
ABB Marine Turbochargers
Marten Meesweg 5
3068 AV Rotterdam
Tel. 010-407 8888
Fax 010-407 84 44
Email [email protected]
87
NOVEMBER 2000 - S C H IP en W ER F de ZE E
TurboNed b.v.
Kreekweg 10
3336 LC Zwijndrecht
Tel. 078-620 52 52
Fax 078-612 32 30
E-mail: [email protected]
■ Verfinspectieburo
COT
Zljlweg 340-342
2015 CP Haarlem
Tel. 023-531 9544
Fax 023 -527 72 29
E-mail: [email protected]
■ Vertaalbureaus
Scheeps- en Regeiïechnische Vertalin­
gen Nederlands, Frans, Engels, Spaans
SRT Vertalingen
Postbus 8203
3301 CE Dordrecht
Tel. 078-617 91 17
Fax 078-61868 02
E-mail: [email protected]
■ Waardevolle adressen
Amsterdam Port Association
De Ruijterkade 7, Amsterdam
Tel. 020-627 37 06
Bibliotheek voor Varenden
Westerwagenstraat 74, Rotterdam
Tel. 010-411 23 89
Centraal Arbeidsbureau
Scheepvaart
Buytewechstraat 3941, Rotterdam
Tel. 010-476 52 44
D.G.G.
Nieuwe Uitleg 1
3514 BP Den Haag
Tel. 070 -351 61 71
Fax 070-351 78 95
KNRM, Konmkli|ke Nederlandse
Reddingsmaatschappij
Haringkade 2, Umuiden
Tel. 0 25 5-520501
FÉNEX, Nederlandse Organisatie voor
Expeditie en Logistiek
Oostmaaslaan 71, Rotterdam
Tel. 010-402 03 98
KNVTS, Koninklijke Nederlandse
Vereniging van Technici op
Scheepvaartgebied
Mathenesserlaan 185, Rotterdam
Tel. 010-241 00 94
Fax 010-241 00 95
FWZ, Federatie van Werknemers
in de Zeevaart
Heemraadsingel 323
3023 BH Rotterdam
Tel. 010 - 477 11 88
Fax 010-477 38 46
Telegramadres: Zeecentra
HME.
IVR, Internationale Vereniging
Rijnschepenregister
Vasteland 12e, Rotterdam
Tel. 010-411 60 70
Japanese Marine Equipment Association
Weena 695, Groothandelsgebouw B-3,
Rotterdam
Tel. 010-414 64 11
de Z E E
T E C H N O L O G Y
‘Schip en Werf de Zee' is liet orgaan van de Stichting 'Schip en
Werf de Zee' waarin participeren: de Koninklijke Nederlandse
Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied KNVTS, de
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders KVNR, het
MaritiemResearch Instituut MARIN, de Nederlandse Vereniging
van Kapiteins ter Koopvaardij, de Vereniging Nederlandse
Scheepsbouwmdustrie VNSI, het Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut, de Afdeling Maritieme Techniek van het
KMen de Federatie van Werknemers in de Zeevaart FWZ
Verschijnt 11 maal per jaar.
Hoofdredacteur:
Eindredactie:
J.M. Vellman
W.C.N. van Horssen
Redactie: Ir, A.F.C. Carlebur, L. Diepenhorst MSc., H.R.M. Dill.
Ir. H, van Donselaar, J. de Jongh, Ir, T. Lantau
88
Stichting AMV
Algemeen Maritieme Voorlichting
Wijnhaven 65b
3011WJ Rotterdam
Tel. 010-414 61 91
VNSI, Vereniging Nederlandse
Scheepsbouw Industrie
Boerhaavelaan 40, Zoetermeer
Tel. 079-353 11 65
Kunstwachtcentrum Umuiden
Postbus 303
1970 AH Umuiden
Alarmnummer Kustwachtcentrum:
0900-01 11
Faxnummer Operationele Centrum:
0255-54 65 99
Vereniging Maritiem Gezmskontakt
Smirnoffstraat 42
5224 TX Den Bosch
Tel. 070-621 34 80
E-mail: [email protected]
Maritiem Research Instituut
Postbus 28
6700 AAWageningen
Tel. 0317 4 93 9 11
Fax 0317-49 32 45
■ Waardevolle adressen
Scheepsfinanciering
NeSec Scheepsfinancieringen
Koninginnegracht 60
2514 AE Den Haag
Tel. 070-392 52 50
Fax 070-392 37 35
NVKK, Nederlandse Vereniging van
Kapiteins ter Koopvaardij
Delftsestraat 9c
3013 AB Rotterdam
Tel. 010-240 05 92
Fax 010-240 05 96
■ Werktuigkundige
Probleemanalyse
Technofysica
Zuideinde 80
2991 LK Barendrecht
Tel. 0180-62 02 11
Fax 0180-62 07 05
E-mail: [email protected]
Port Management of Amsterdam
De Ruijterkade 7, Amsterdam
Tel. 020-523 86 00
Dr, Ir. J.J. Blok. Ing. P. 't Hart,
M. de Jong, Ir. E.W.H. Keizer, Ir. G.H.G. Lagers,
J.N.F. Lameijer, Mr. K. Polderman. E. Sarton,
R.W.P. Seignette MSc„ K.V.M. Wauters, J.K. van der Wiele.
Redactie Adviesraad:
Mathenesserlaan 185.
3014 HARotterdam, telefoon 010-241 00 94,
fax 010 - 24100 95, email [email protected]
Redactie-adres:
C o lo fo n
Rotterdam Port Promotion Council
Postbus 6788
3002 AT Rotterdam
Tel. 010-477 91 44
KVNR, Koninklijke Vereniging
Nederlandse Reders
Wijnhaven 65b, Rotterdam
Tel. 010-414 60 01
HME, Vereniging Holland Marine
Equipment
Hulskampgebouw, Maaskade 119
Postbus 24074
3007 DB Rotterdam
Tel. 010-444 4333
Fax 010-213 07 00
Email [email protected]
S C H IP ™ W E R F
M A R I N E
Rotterdam Municipal Port Management
Gahranistraat 15, Rotterdam
Tel. 010-252 1010
EV0, Ondernemersorganisatie voor
Logistiek en Transport
Kadelaan 6, Zoetermeer
Tel. 079 -341 46 41
WYTUitgeefgroep. Pieter de Hoochweg 111,
3024 BG Rotterdam, Postbus 6438,3002 AKRotterdam,
telefoon 010 -425 59 44. fax 010 - 478 09 04.
Uitgever:
Nederland ƒ 120,buitenland ƒ 175,-(zeepost), ƒ 195,- (luchtpost), losse
exemplaren ƒ 12,-.
Bi| correspondentie betreffende abonnementen het
7ci|ferige registratienummer (zie wikkel) vermelden.
Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment ingaan en
worden automatisch jaarlijks verlengd, tenzij voor
1november van enig |aar schnftelijk bericht van opzegging is
ontvangen.
Abonnementen:
Peter Snaterse,
Studio WYTUitgeefgroep, Rotterdam
Basisontwerp:
Lay-out:
uitgeversverbond
Druk:
Groep uitgevers voor
v a k en w e t e n s c h a p
ISSN 0926 4213
Advertentie-exploitatie: Buro Jet B.V., Postbus 1890,
2280 DWRi|swi|k, telefoon 070 - 399 00 00,
fax 070 - 390 24 88, Website www.burojet.nl
e-mail [email protected]
Geldend advertentietanef: 1 januan 2000
Alle advertentie-contracten worden afgesloten conform de
Regelen voor het Advertentiewezen gedeponeerd bij de recht­
banken InNederland.
Studio WYTUitgeefgroep. Rotterdam
Wyt Offset
Hoewel de informatie, gepubliceerd mdeze uitgave, zorgvuldig is
uitgezócht en waar mogeli|k is gecontroleerd, sluiten uitgever,
redactie en auteurs uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor
eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte
gegevens.
Reprorecht Overname van artikelen is alleen toegestaan na
toestemming van de uitgever.
S C H IP flt W E R F ilr Z E E - N0VEW1ER 2000
Power to control your service
P ow er, c o n tro l e n serv ic e zijn d e d rie k e rn w o o rd e n
v o o r alles w at u w sc h ip n o d ig h eeft, d a g in d a g uit.
v o o r ABB M arine & T u rb o ch a rg e rs. Zij g e v e n ex act
W ant d a a r w as h e t to c h o m te d o e n , tiw d ie n stv e rle ­
w e e r w al wij w illen le v e re n v o o r u w schip; d e u ltiem e
n in g a an u w klan ten ? D aarin ligt d e to e g e v o e g d e
k rach tb ro n , v erfijn d e c o n tro le e n v e rg a a n d e service.
w a a rd e van ABB M arine & T u rb o ch arg ers, P o w e r to
Sam en m a k e n zij o n s to t w a t w e n u zijn. H et a d re s
c o n tro l y o u r service.
ABB Marine & Turbochargers
N e d e r la n d : M a rte n M e e s w e g 5, 3 0 6 8 AV
B e lg ië: N o o rd e rla a n 8 1 , 2 0 3 0
R o tte rd a m . T e l.: +31
A III»
J F \ IP IP
10 4 0 7 8 8 8 8 . F a x : +31 10 4 0 7 8 4 4 4 .
A n tw e rp e n . T el,: + 3 2 3 5 4 4 3 2 3 3 . Fax: + 3 2 3 5 4 4 3 2 3 9 ,
The brightest light in marine
lubricants is stronger than ever.
The union of tw o strong companies is good
news for all of our marine lubricants
customers. We’ve combined our
talents
and
resources
to
establish a new global marine
lubricants organization, providing
the industry with unsurpassed
technical expertise and service in over 900
ports worldwide. From Asia to the Americas or
Europe to Africa, our team of professionals is
positioned to offer decades of real-world
marine experience. Learn how Exxon and
Mobil branded mineral and synthetic oils
from the w orld’s leading supplier of marine
lubricants can improve your vessels’ reliability
and performance. Contact your local Exxon or
Mobil sales representative.
E^onM obil
«5
w w w .e x x o n .m o b il.c o m
© 2000 Exxon Mobil Corporation

Similar documents

Claudia e Verolme herdenking KNVTS -“Schip van

Claudia e Verolme herdenking KNVTS -“Schip van Centraalstaal Singapore, Ostseestaal, Staal Bewerking Noord, Shippipe Bremen, Wolfard's Werktuigbouw, Ship’s Equipment Centre Bremen, Ship's Equipment Centre Groningen, Shipkits, Title Shipyards.

More information