Felső tagozatos munkaközösség beszámolója

Comments

Transcription

Felső tagozatos munkaközösség beszámolója
Munkaközösség-vezetői beszámoló a 2013/2014. tanév munkájáról
Általános iskola felső tagozat
I.
Személyi és tárgyi feltételek a 2013/2014-es tanévben
1. Személyi feltételek alakulása (belépők-távozók, szakos ellátottság, tantárgyfelosztás
változásai)
Pedagógus neve
Tanított tantárgyai, egyéb megbízatások,
tevékenységek
Barsi Ágnes
 rajz és vizuális kultúra, erkölcstan, etika,
mozgókép-és médiaismeret tantárgy
 egyéni fejlesztés
 DÖK segítő pedagógus
 6. osztály napközis csoport vezetője
 rajzszakkör vezetője
 hagyományápolás-hagyománytisztelet team
vezetője
Barteczka Mária
 német nyelv, történelem, hon-és népismeret
tantárgy
 könyvtáros
 7. osztály osztályfőnöke
 szakszervezeti képviselő
 TÁMOP 3.1.4 pályázatot fenntartó pedagógus
 témahét: Egészséghét szervező pedagógus
 megemlékezések, versenyek felelőse
 7. o. a fejlesztési tervben meghatározott egyéni
fejlesztések – HH tanulók
Fehérné Lemler Éva
 matematika, fizika tantárgy
 5. osztály osztályfőnöke
 tehetséggondozó pedagógus
 IPR menedzsment tagja
 5. o. a fejlesztési tervben meghatározott egyéni
fejlesztések – HH tanulók
 kompetenciamérés telephelyi koordinátor
 TÁMOP 3.1.4 pályázatot fenntartó pedagógus
Hajdúné Farkas Dóra
 magyar és német nyelv és irodalom tantárgy
 egyéni fejlesztés
 munkaközösség-vezető
 8. osztály osztályfőnök
 8. osztályos napközis csoport vezetője
 8. o. a fejlesztési tervben meghatározott egyéni
fejlesztések – HH tanulók
 IPR menedzsment tagja
 HH nyilvántartás felelős
 Szedres 175 projekt koordinátor
 TÁMOP 3.1.4 pályázatot fenntartó pedagógus
 ünnepély, verseny felelőse
 Útravaló – MACIKA pályázat koordinátor
Klézl Zsuzsanna
 testnevelés
 mindennapos testnevelés
1





Mester Lajos
Porkoláb Tiborné
Szerafin Ildikó
Nemes András
Végh Imre
Pilisi Edit



















úszás
sportkör
tanulók fizikai állapotának felmérése
6. osztály osztályfőnöke
6. o. a fejlesztési tervben meghatározott egyéni
fejlesztések – HH tanulók
természetismeret, informatika, földrajz,
technika, kémia tantárgy
KT tag
gyermek ügyeletesi rendszer vezetője
5. és 7. osztályos napközis csoportban tanít
ünnepélyek hangosítása
tagintézmény - vezető
angol nyelv
IPR menedzsment
SNI nyilvántartás felelős
TÁMOP 3.1.4 pályázatot fenntartó pedagógus
TÁMOP 3.3.8 pályázat felelőse
biológia tantárgy
egyéni fejlesztés
tehetséggondozás
8. osztály napközis csoportban tanít
ének-zene
tehetségfejlesztés
történelem, hon-és népismeret
kémia
Az alsó tagozatos munkaközösség tagjai közül a felső tagozaton is tanítók:
Erdélyesi Brigitta


Katonáné Gárdai Anikó





Koleszár Orsolya
Szigetfalvi Gáborné
Matusné Nagy Etelka

5. osztály napközis csoportjának vezetője
7. osztályos napközis csoport vezetője a 2
félévben
magyar nyelv és irodalom tantárgy
BTMN - differenciált képességfejlesztés
TÁMOP 3.1.4 pályázatot fenntartó pedagógus
angol nyelv
7. osztály napközis csoportjának vezetője az 1.
félévben
tehetséggondozás




SNI rehabilitációs foglalkozás
egyéni fejlesztő foglalkozás
7. osztályos napközis csoportban tanít
7. osztályos napközis csoportban tanít
A 2013/2014-es tanévben Nemes András a gimnáziumból jött hozzánk éneket tanítani, és a 2.
félévtől Pilisi Edit lett új belépő kollégánk, mindketten javították a szakos ellátottságot. Továbbá
Barteczka Mária kolléganő balesete miatt Végh Imre óraadó tanár úr (történelem, hon – és
népismeret) érkezett hozzánk. Az idei tanévtől újdonság volt, hogy az új erkölcstan/hit- és erkölcstan
2
tantárgy bevezetése miatt a római katolikus hitoktatóhoz és a református lelkészhez is jártak a
délelőtti tanítási órákra a gyerekek. Minden új kollégánk szakmai munkáját, a nevelőtestületbe való
beilleszkedését a munkaközösség tagjai támogatták, úgy érzem jól együtt tudtunk működni, szívesen
dolgoznánk velük továbbra is.
A tanév során Koleszár Orsolya részleges áthelyezése, Pilisi Edit érkezése, Barteczka Mária balesete
miatt változott a tantárgyfelosztás. Igyekeztünk alkalmazkodni a változásokhoz. A felső tagozatban a
tagok között folyamatos a kommunikáció, hiszen a munkaközösségünk tagjai egy tanári szobában
tartózkodnak az órák között, minden elintézendő dolgot azonnal meg tudunk egymással beszélni.
2. A szakmai munkát biztosító feltételek, körülmények
A felső tagozaton tanított tantárgyak oktatásának tárgyi feltételei megfelelőek.
Tankönyveink az 5. osztályban az új kerettantervnek, a felsőbb évfolyamokon a törvényi előírásoknak
megfelelnek, a szaktanárok választása alapján a tanulócsoport képességeihez, a követelményekhez
igazodva. Munkaközösségünk leggyakrabban a Nemzedékek Tudása, Apáczai, Mozaik, Műszaki,
Oxford Kiadók tankönyveit, tankönyvcsaládjait használja.
Tantermeink nagy számában interaktív tábla található. A tanórák 25/30 %-ában IKT eszköz
használatára kerül sor, a tankönyvekhez tartozó és saját készítésű digitális anyagokat használunk.
Az idei tanévben 5. évfolyamon rendeltük először a kerettantervnek megfelelő tankönyveket. A
tartós könyvekről szólva: a tanulóknak nehéz betartani, hogy ne írjanak a könyvbe. A digitális anyag,
vázlatírás sokban segítette a pedagógus munkáját. Néhányan nem képesek vigyázni a tartós könyvre,
nem tudják az állagát megfelelően megóvni.
2013/2014. tanévben a felső tagozaton tanítók által használt tankönyvek:
Magyar nyelv és irodalom
Katonáné
Gárdai Anikó
AP-050307
AP-050516
Angol nyelv
Koleszár
Orsolya
NT-56431/NAT
Német nyelv
Barteczka
Mária
Lázár-Horváth
Henriett
NT-56521/NAT
5.
MS-2305U
Matematika
Fehérné
Lemler Éva
MS-2265U
MS-2266U
Széplaki Erzsébet Nyelvtan
és helyesírás 5. évfolyam
Radóczné Bálint Ildikó Virág Gyuláné Irodalom 5.
Poór Zsuzsanna Team 1
Course Book Angol
tankönyv 4.-5. osztály
Pass auf! 1 Neu Tankönyv
Csordás Mihály - Konfár
László - Kothencz Jánosné Kozmáné Jakab Ágnes Pintér Klára - Vincze
Istvánné Sokszínű
MATEMATIKA 5. tankönyv
Dudás Gabriella –
Hetényiné Kulcsár Mária –
Machánné Tatár Rita – Sós
Mária Sokszínű
MATEMATIKA 5. gyakorló
1. kötet
Dudás Gabriella –
3
Hetényiné Kulcsár Mária –
Machánné Tatár Rita – Sós
Mária Sokszínű
MATEMATIKA 5. gyakorló
2. kötet
Barteczka
Mária
Végh Imre
Történelem
MS-2655U
MS-2855U
AP-051007
Természetismeret
Mester Lajos
Ap-051008
Informatika
Mester Lajos
MK-06091
Technika
Mester Lajos
AP-052104
Ének
Nemes András
AP-052002
Hon-és népismeret
Erkölcstan
Hit-és
erkölcstan
katolikus
református
Barteczka
Mária
Végh Imre
Barsi Ágnes
Jánosné Pál
Erzsébet
Ujlaky Tibor
NT-11556
AP-051801
IT-105
RP-005/0TK
AP-060304
6.
Magyar nyelv és irodalom
Hajdúné
Farkas Dóra
AP-060509
Horváth Andrea Dr.,
Horváth Levente Attila
Történelem 5.
Horváth Andrea - Horváth
Levente Attila Történelem
munkafüzet 5
Horváth Miklós, Molnár
László, Szentirmainé
Brecsok
Mária Természetismeret 5.
Horváth Miklós, Molnár
László, Szentirmainé
Brecsok
Mária Természetismeret 5.
munkafüzet
Dancsó Tünde – Végh
András Számítástechnika 56.
Gion János, Kovács
Sándorné, Németh
Lászlóné, Pitrik József,
Pitrik Józsefné Technika és
életvitel az 5. évfolyam
számára
Raffay Katalin Ötödik
daloskönyvem
Dr. Baksa Brigitta
Szülőföldünk. Hon- és
népismeret 5. évfolyam
Bánhegyi Ferenc - Olajosné
Kádár Ilona Erkölcstan 5.
Székely János A könyvek
könyve
Árvavölgyiné
Szatmári
Ibolya,
Kustár
Gábor,
Miklya Luzsányi Mónika
Istennel a döntéseinkben
Széplaki Erzsébet Nyelvtan
és helyesírás tankönyv 6.
évfolyam
Radóczné Bálint Ildikó Virág Gyuláné Irodalom az
általános iskola 6.
évfolyama és a 12 éves
korosztály számára
4
Magyar nyelv és irodalom
(eltérő tanterv)
NT-98541
Szigetfalvi
Gáborné
NT-98544/MT
NT-98544/F
Angol nyelv
Porkoláb
Tiborné
NT-56432
NT-56522/M
Német nyelv
Hajdúné
Farkas Dóra
NT-56522
MS-2306T
Matematika
Fehérné
Lemler Éva
MS-2316T
MK-5501102
Matematika
(eltérő tanterv)
Szigetfalvi
Gáborné
MK-5501202
Barteczka
Mária
Végh Imre
MS-2656T
Történelem
MS-2856T
AP-061003
Természetismeret
Mester Lajos
AP-061004
Hámor Jánosné Irodalmi
olvasókönyv
Hámor Jánosné Molnár
Ágnes Magyar nyelv 6.
Hámor Jánosné Molnár
Ágnes Magyar nyelv 6.
feladatlapok
Poór Zsuzsanna TEAM
Walking Together
Kocsány Piroska - Liksay
Mária - Molnár Marianna
Pass auf! 2 Neu
Munkafüzet
Kocsány Piroska - Liksay
Mária Pass auf! Neu 2
Csordás Mihály – Konfár
László – Kothencz Jánosné
– Kozmáné Jakab Ágnes –
Pintér Klára – Vincze
Istvánné Sokszínű
MATEMATIKA 6. tankönyv
Csordás Mihály – Konfár
László – Kothencz Jánosné
– Kozmáné Jakab Ágnes –
Pintér Klára – Vincze
Istvánné Sokszínű
MATEMATIKA 6.
munkafüzet
Kemény Judit Vandik
Tamás Matematika 6.
évfolyam
Kemény Judit Vandik
Tamás Matematika 6.
osztály, feladatgyűjtemény
Dr. Horváth Andrea –
Horváth Levente Attila
Történelem 6 – A középkor
és a kora újkor története
Horváth Andrea - Horváth
Levente Attila Történelem
munkafüzet 6
Horváth Miklós Molnár
László-Szentirmainé
Brecsok Mária
Természetismeret a 6.
évfolyam számára
Horváth Miklós Molnár
László-Szentirmainé
Brecsok Mária
Természetismeret
munkafüzet a 6. évfolyam
5
7.
Informatika
Mester Lajos
Technika
Mester Lajos
Ének
Nemes András
Magyar nyelv és irodalom
Katonáné
Gárdai Anikó
Magyar nyelv és irodalom
(eltérő tanterv)
Szigetfalvi
Gáborné
Angol nyelv
Porkoláb
Tiborné
Német nyelv
Hajdúné
Farkas Dóra
Matematika
Fehérné
Lemler Éva
Matematika (eltérő
tanterv)
Szigetfalvi
Gáborné
Történelem
Barteczka
Mária
Végh Imre
számára
Dancsó Tünde – Végh
MK-06091/1
András Számítástechnika 6.
Gion János - Kovács
AP-062102
Sándorné - Németh László Pitrik József - Pitrik
Józsefné Technika és
életvitel a 6. évfolyam
számára
AP-062002
Németh Endréné Hatodik
daloskönyvem
Széplaki Erzsébet Nyelvtan
AP-070304
és helyesírás tankönyv 7.
évfolyam
Radóczné Bálint Ildikó Virág Gyuláné Irodalom az
AP-070510
általános iskola 7.
évfolyama és a 13 éves
korosztály számára
Hámor Jánosné Irodalmi
NT-98551
olvasókönyv 7.
Hámor Jánosné Molnár
NT-985601
Ágnes Magyar nyelv 7.
Hámor Jánosné Molnár
NT-98551
Ágnes Irodalmi
feladatlapok 7.
EKH. Q. Mitchell Get To The
GetToTheTop1SB Top 1 Student's Book
Kocsány Piroska - Liksay
Mária - Molnár Marianna
NT-56522/M
Pass auf! 2 Neu
Munkafüzet
Kocsány Piroska - Liksay
NT-56522
Mária Pass auf! Neu 2
Jakab Tamás – Kosztolányi
József – Pintér Klára –
MS-2307
Vincze István Sokszínű
MATEMATIKA tankönyv 7.
Kothencz Jánosné – Pintér
Klára Sokszínű
MS-2317
MATEMATIKA munkafüzet
7.
Kemény Judit Vandik
MK-5501301
Tamás Matematika 7.
évfolyam
Kemény Judit Vandik
MK-5501302
Tamás Matematika 7.
Feladatgyűjtemény
Horváth Levente Attila - Dr.
MS-2657T
Peyach István - Dr. Kövér
Lajos TÖRTÉNELEM 7
6
MS-2857
Biológia
Fizika
AP-071103
Horváth Miklós Biológia 7.
AP-071104
Horváth Miklós Biológia
munkafüzet 7.
Szerafin Ildikó
Fehérné
Lemler Éva
MS-2667T
MS-2608T
Kémia
Mester Lajos
Pilisi Edit
MS-2808T
AP-071303
Földrajz
Mester Lajos
AP-071304
Ének-zene
Nemes András
Informatika
Mester Lajos
AP-072002
MK-07091-T
AP-072102
Technika
Mester Lajos
AP-071801
Etika
Barsi Ágnes
Magyar nyelv és irodalom
Hajdúné
Farkas Dóra
8.
AP-080303
AP-080506
Angol nyelv
Porkoláb
Tiborné
tankönyv
Horváth Levente Attila
TÖRTÉNELEM 7
munkafüzet
OX-4763059
Bonifert Domonkosné dr. –
Dr. Halász Tibor – dr.
Kövesdi Katalin – dr.
Miskolczi Józsefné –
Molnár Györgyné dr. – dr.
Sós Katalin FIZIKA 7. –
Mechanika. Hőtan
tankönyv
Dr. Siposné dr. Kedves Éva Péntek Lászlóné - Horváth
Balázs KÉMIA 7. – Kémiai
alapismeretek tankönyv
Dr. Siposné dr. Kedves Éva
– Horváth Balázs – Péntek
Lászlóné Kémia 7. – Kémiai
alapismeretek munkafüzet
Szentirmainé Brecsok
Mária Földrajz 7.
Szentirmainé Brecsok
Mária Földrajz munkafüzet
7.
Németh Endréné Hetedik
daloskönyvem
Végh András
Számítástechnika
Gion János − Kovács
Sándorné − Németh László
− Pitrik József − Pitrik
Józsefné Technika és
életvitel 7. évfolyam
Bánhegyi Ferenc Harmatos Áronné Olajosné Kádár Ilona Etika
7.
Széplaki Erzsébet Nyelvtan
és helyesírás tankönyv 8.
évfolyam
Bánki István – Radóczné
Bálint Ildikó Irodalom 8.
Tom Hutchinson – Project 2
tankönyv
7
OX-4763691
NT-56523
Német nyelv
Hajdúné
Farkas Dóra
NT-56523/M
MS-2308
Matematika
Fehérné
Lemler Éva
MS-2318
Történelem
Barteczka
Mária
Végh Imre
MS-2658
MS-2858
AP-081107
Biológia
Szerafin Ildikó
AP-081108
Fizika
Fehérné
Lemler Éva
MS-2668T
MS-2612
Kémia
Mester Lajos
Pilisi Edit
MS-2812T
Földrajz
Mester Lajos
AP-081303
AP-081304
Ének-zene
Nemes András
AP-082003
Tom Hutchinson – Project 2
munkafüzet
Kotzné Havas Erika - Szendy
Judit Pass auf! 3 Neu
Kotzné Havas Erika - Szendy
Judit Pass auf! 3 Neu
Munkafüzet
Jakab Tamás – Kothencz
Jánosné – Kozmáné Jakab
Ágnes – Pintér Klára –
Vincze István Sokszínű
MATEMATIKA 8. tankönyv
Konfár László – Kozmáné
Jakab Ágnes – Pintér Klára
Sokszínű MATEMATIKA 8.
munkafüzet
Bencsik Péter – Horváth
Levente Attila
TÖRTÉNELEM 8
Horváth Levente Attila
TÖRTÉNELEM 8
munkafüzet
Nagyné Horváth Emília
Biológia 8.
Nagyné Horváth Emília
Biológia 8. munkafüzet
Bonifert Domonkosné dr. Dr. Halász Tibor - Dr.
Kövesdi Katalin - Dr.
Miskolczi Józsefné - Molnár
Györgyné dr. - Dr. Sós
Katalin Fizika 8. –
Elektromosságtan. Fénytan
tankönyv
Dr. Siposné dr. Kedves Éva Horváth Balázs - Péntek
Lászlóné KÉMIA 8. –
Szervetlen kémia tankönyv
Dr. Siposné dr. Kedves Éva
– Horváth Balázs – Péntek
Lászlóné KÉMIA 8. –
Szervetlen kémia
munkafüzet
Szentirmainé Brecsok
Mária Földrajz 8.
Szentirmainé Brecsok
Mária Földrajz 8.
munkafüzet
Németh Endréné Nyolcadik
daloskönyvem
8
Informatika
Mester Lajos
Technika
Mester Lajos
MK-08091-T
AP-082102
Mozgókép-és
médiaismeret
II.
Barsi Ágnes
PK-0223
Végh András
Számítástechnika
Gion János − Kovács
Sándorné − Németh László
− Pitrik József − Pitrik
Józsefné Technika és
életvitel 8. évfolyam
Hartai László – Muhi Klára
Mozgóképkultúra és
médiaismeret
A 2013/2014. tanév munkája
1. Tanulmányi eredmények, bukások alakulása
Tantárgyi átlagok – Az osztályok 2013/2014-es tanévi tantárgyi átlagai
a 2012/2013-as tanévi átlagokhoz viszonyítva
Jelmagyarázat:







az átlag emelkedése <0,2
0,2 ≤ az átlag emelkedése
<0,8
0,8 ≤ az átlag emelkedése
az átlag nem változott
az átlag csökkenése <0,2
0,2 ≤ az átlag csökkenése
<0,8
0,8 ≤ az átlag csökkenése
A felső tagozatban az ének tantárgynál nőttek legjobban a tantárgyi átlagok, ez a tanárváltáshoz
kapcsolható követelménybeli hangsúlyok elmozdulásával magyarázható. A tantárgyi átlagok két
tantárgy kivételével (az egyiknél az eredmény nem változott a tavalyi eredményhez képest) a 8.
osztályban nagy örömünkre emelkedtek, a legtöbb esetben 0,2-nél nagyobb volt ez az emelkedés. A
8. osztályos tananyagokban minden tantárgy esetén a hangsúly az ismeretek rendszerezésén,
összefoglalásán, elmélyítésén van, ez ebben az évben is jól sikerült. Reméljük nyolcadikosaink
9
tanuláshoz való hozzáállásukat, lelkesedésüket középiskolai éveik alatt is megőrzik és megszerzett
ismereteikre sikerrel építenek majd.
5., 6. osztályainkban és hetedik osztályunkban kettő- kettő, illetve 3 tantárgy esetén emelkedtek az
átlagok, a többi tantárgy esetében az átlageredmények romlottak az előző évihez képest.
Ötödik osztályunk átlageredménye a tantárgyi rontások ellenére is még jó: 4,28. Az előző évihez
képest változott az osztály összetétele (5 új tanuló), a megnövekedett tananyag, a magas egy főre
jutó hiányzás megnehezítette az ötödikesek dolgát. Az iskolai átlagot az egyéni fejlesztési órákon és a
napköziben kapott segítséggel sikerült fölülmúlniuk.
Évről-évre megfigyelhető, hogy 6. osztályos, 7. osztályos tanulóink a kamaszkori testi és lelki
változások közepette nehezebben birkóznak meg iskolai feladataikkal, emellett a 7. osztályosok a
belépő új tantárgyakkal, és így tanulmányi eredményük kisebb- nagyobb mértékben romlik. Ebben a
két évfolyamban fordult elő bukás év végén. Egy tanuló esetében magas számú hiányzása is
hozzájárult, hogy nem teljesítette a követelményeket. Magyar nyelv és irodalomból, illetve általában
a természettudományi tárgyakból (matematika, biológia, kémia, földrajz) buktak meg ezek a tanulók.
2. Vizsgák eredményei
Osztályozó vizsgát bonyolítottunk le félévkor és év végén a magántanulók számára.
Magántanulóink a Szedres – Hidja pusztán található Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány lakói
közül kerülnek ki. A tanulói közül többen egyéb okok miatt nem jelentek meg, év végén egy
tanuló jött el (6. o.), ő eredményesen vizsgázott, tanulmányait a hetedik évfolyamon
folytathatja.
3.
Mérések (külső-belső) eredményei
A kompetenciamérésen 6. és 8. osztályos tanulóink vettek részt a hagyományos módon. Ez az
esemény május 28-án zajlott, sokat készültünk rá matematika, magyar nyelvi, fejlesztő, egyéb
csoportos foglalkozási órákon. A telephelyi koordinátor, Fehérné Lemler Éva irányította a
mérést. Felmérésvezetők voltak: Mester Lajos a 6. osztályban, Hajdúné Farkas Dóra a 8.
osztályban. Minden az előírásoknak megfelelően zajlott le.
6. és 7. évfolyamos tanulóinkkal részt vettünk 2014. februárjában a Szegedi
Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja által koordinált angol és német nyelvi
alapszókincset és háttértényezőket mérő internetes, eDia rendszer használatával készült
mérésben. A program a kérdések végén minden tanuló esetében azonnal jelezte a százalékos
teljesítményt. 6. osztályból 13 fő, 7. osztályból 16 fő vett részt a mérésen. Eredmények: 6.
osztály angol 66%, német 63%, 7. osztály angol 71%, német 70 %.
Javasoljuk a következő tanévben, hogy tartsunk nevelőtestületi megbeszélést a mérésekkel
kapcsolatban (kompetenciaméréssel kapcsolatos tennivalók – intézkedési terv, átmeneti mérés
az alsó és a felső tagozat között)
4. Versenyeredmények
Versenyeredmények 2013 – 2014. tanév
felső tagozat
Dátum
7 forduló
Megnevezés
Abacus újság pontversenyei:
Info-derby
Részvétel (fő)
Eredmények
5 o. 2 fő
részt vettek
10
Sudoku
Logigrafika
Számrejtvény
5 o. 2 fő
5 o. 2 fő
5 o. 2 fő
díjazottak
díjazottak
részt vett
2014. 02.
Zrínyi Ilona matematika verseny
5.o. 4 fő
7.o. 1 fő
8.o. 1 fő
2014. 03.
Nemzetközi Kenguru mat,
verseny
2014. 02.
„Matematika
2014.”
5.o. 5 fő
6.o. 1 fő
7.o. 4 fő
8.o. 1 fő
5.o. 2 fő
50., 55. helyezés, ill. részt
vettek
66. hely
részt vett
15., 28., 53., 80., 98. hely
96. hely
53., 54., 71., 89. hely
55. hely
5., 9. hely
2014. ápr. 29.
Petőfi Sándor felső tagozatos
házi szavalóverseny
2013. november
helyi forduló
2013 szeptemberétől
folyamatos havi 1
forduló
Országos Lotz János szövegértési
és helyesírási verseny
Bendegúz Tudásbajnokság
matematika, magyar nyelv és
irodalom, történelem,
természetismeret
(online) levelező verseny
2014. február
Bendegúz Nyelvész
2013. november
Történelem helyi verseny
2014. május
Rovásírás helyi
verseny
5.o. 7 fő
6.o. 11 fő
7.o. 3 fő
8.o. 2 fő
7.o. 1 fő
8.o. 3 fő
csak 5.o. vett
rajta részt:
3 fő 6. osztályos tanuló
nyert, ill. 2 fő 6.o. tanuló
különdíjas lett
mat. 3 fő
arany fokozatú dicséret
magy. 2 fő
ebből 1 fő megyei 1., és
országos 1., a másik arany
fokozatú dicséret
tört. : 1 fő
részt vett
természetismeret1 fő
arany fokozatú dicséret
5.o. 2 fő
1 fő megyei 3. hely, 1 fő
megyei 6.hely
7.o. 1 fő
5.o. 6 fő
6.o. 9 fő
7.o. 8 fő
8.o. 4 fő
megyei 21. hely
1., 2., 3. hely
részt vettek
1., 2., 3. hely
részt vettek
részt vett
5.o. 6 fő
6.o. 2 fő
7.o. 8.o. 3 fő
11
októbertől több
forduló
2014. dec., jan.
több fordulós
levelező
2014. április
TITOK országos
történelem levelező verseny
TITOK Arany János országos
magyar verseny
Jonatán Könyvmoly-képző
5.o. 8 fő
Városi elsősegélynyújtó verseny
5.o. 2 fő
6.o. 2 fő
7.o. 1 fő
5.o 2 fő
6.o. 2 fő
7.o. 2 fő
8.o. 2 fő
4. helyezés csapatverseny
5 o. 4 fő
6.o. 2 fő
7.o. 1 fő
1.hely, 2. hely, 2 különdíj
3. hely, különdíj
díjazott
2014. 05.
Megyei rajzpályázat
2013. 12.
Rajzpályázatok
a tanév során:
Álmaim karácsonya,
5.o. 4 fő
6.o. 4 fő
5.o. 1 fő
országos 1. helyezés
csapatverseny
1 fő 5. o. országos 8. hely
Könyvmolyok kiváló mester
részt vettek
2013.10.
Sió pályázat,
2014. 05.
Lovas Udvarház
5.o. 1 fő
8.o. 1 fő
különdíj
Pompás-díj
2013. 10 – 2014. 04.
havi feladatok
Szépművészeti Múzeum
történelem és rajzpályázat
7.o. 15 fő
országos 24. hely, elismerő
oklevél
Versenyeinkről a kollégák által beküldött táblázatokból a tanulók nevével kitöltött összesített
eredménytáblázat készült, melyet beszámolónkhoz mellékeltünk.
Néhány kolléga a felső tagozatból évek óta szép versenyeredményeket ér el tanulóival,
valóban szívügyének tekinti a versenyeztetést. Szívesen élnénk még a szép eredményeket
elért tanulók osztályában tehetséggondozó órákkal, ha lehetőség van rá. A problémát a
versenyeztetéssel az okozza, hogy évről-évre drágábbá válnak. Figyelni kell a lehetőségeket,
olcsóbb, illetve szociális háttér miatt ingyenes versenyeket választunk, a csapatversenyek is
olcsóbbak, mert így megoszlik a költség. A másik probléma a versenyre való eljutás. A szülő
segítségét vettük igénybe, és busszal is utaztunk, de a Budapestre, Pécsre, egyéb távolabbi
versenyre való eljutás is mindig fejtörést okoz, és ezt is figyelembe kell venni a
jelentkezésnél. Jó lenne, ha ebben anyagi segítséget kaphatnánk.
Évek óta hagyományos házi versenyeinket a tanulók szinte már várják, ezeken magas volt a
jelentkező gyermekek száma, sikeresek voltak az idén is. Sajnos a Simonyi Zsigmond
helyesírási versenyről (KLIK szervezésébe került át) információ hiányában lemaradtunk, de
jövőre szeretnénk részt venni rajta újra.
Új versenyeink voltak a tanévben:
1. Orchidea Pangea matematika verseny:
az iskolai fordulón részt vettek:
5.o. 7 fő
6.o. 3 fő
12
7.o. 6 fő
8.o. 4 fő
Pécsen az országos fordulón részt vettek:
5.o. 1 fő – országos 15. hely
8.o. 1 fő – részt vett
2. Holokauszt projekt videó készítés:
8.o. 1 fő – elismerő oklevél
3. Weöres Sándor nyomában megyei versíró verseny:
8. o. 4 fő – csapatban 2. helyezés
4. Internetes böngészős hittanverseny (Római Katolikus Egyház, Pécs):
megyei verseny
5.o. 2 fő – 6., 13. helyezés
5. KLIK pályázat az olvasás népszerűsítésére, plakátrajz:
5.o. 6 fő – részt vett
6.o. 4 fő – részt vett
8.o. 1 fő – részt vett
5. Szorgalom, kiemelkedő teljesítmények, dicséretek
2013/2014. tanév vége
Évfolyam
Kitűnő tanuló (fő)
Kiváló tanuló (fő)
5.
2
3
Jeles tanuló (fő)
5
6.
7.
8.
2
2
1
2
2
3
1
3
Tantárgyi dicséretek
évf. ma- német angol matematika tört. kémia biológia vizuális fizika. hon- és Erkölcsgyar
kultúra
népism. tan/
Hit-és
erkölcstan
5.
2
2
3
3
8
3
1
6.
3
2
7
7.
5
2
3
8.
3
2
4
1
1
3
2
-
Tanév közben gyakran dicséretek különböző fokozataival jutalmaztuk a diákjainkat,
elismerve a szorgalmas munkát, kiemelkedő versenyeredményt stb. A kiemelkedő
teljesítményű tanulókat év végén tantárgyi dicsérettel jutalmaztuk. Az összesített
versenyeredmények táblázatból kiderül, hogy az idén az 5. osztályos tanulók voltak a
13
legaktívabbak, ők hozták a tagozatunkon a legtöbb versenyeredményt. Szeretném még
kiemelni a sportversenyeken segítő ált. 5-6 fő diákot, aki a testnevelés tanárnő munkáját
segíti. Ezen kívül néhány tanulóra mindig számíthatok, akik szívesen szerepelnek az
ünnepélyeken bemondóként, szavalóként. Emlékezetes marad az a feladat, hogy polgármester
úr helyett egy tanuló mondhatta el az ünnepi beszédet a faluünnepélyen, nagyon szépen
teljesített.
6. Fegyelmi helyzet (magatartás, viselkedés, fegyelmi tárgyalások, devianciák)
A szaktanári figyelmeztetések nagy száma jelzi a tanórai viselkedési problémákat.
Gondot okozott sok esetben a késések és hiányzások igazolása, ebből adódtak a Pedagógiai
Programunknak megfelelően a magasabb fokú figyelmeztetések.
Néhány esetben történt a házirendnek nem megfelelő magatartási vétség, ezért voltak
általában az osztályfőnöki figyelmeztetések.
Fegyelmi tárgyalás a tanévben nem volt.
Esetmegbeszélés 3 alkalommal történt, 1 alkalommal egy 6. és egy 7. o. tanuló
összeszólalkozásából eredt a probléma, a megfelelő fegyelmező intézkedést kapta a sértő fél.
Két esetben egy 8. osztályos tanuló, osztályfőnöke és napközis tanára beszélték meg a
megfelelő tanórai viselkedés, mobiltelefon használatának szabályait.
Sok gyerek az előző tanévben nem volt napközis, hozzá kellett szoknia a 16 óráig tartó
tanuláshoz, benntartózkodáshoz, ebből is adódtak problémák, a Házirend megszegésének
kisebb vétségei.
7. Közösségfejlesztés (iskolai megemlékezések, az iskolai i ünnepek, diákközgyűlés stb.)
Iskolai megemlékezéseink a diákszínpados tanulók, a citerazenekar, az énekkar fellépésével
zajlottak az esetek többségében, ezeket a műsorokat a község lakosságának is előadták a
faluünnepélyeken. Felkészítők voltak: Kovács Anna, Szabó József, Szabóné Gáncs Tünde. Az
ünnepélyek koordinálását Barsi Ágnes, a hangosítást Mester Lajos végezte. Barteczka Mária
kolléganőm pedig újságcikkeket kezdeményezett róluk a Tolnai Népújságba.
Ünnepélyeink a következők voltak: aradi vértanúk napja (október 4.), megemlékezés az
1956-os forradalom és szabadságharcról (október 22.), a Doni áttörés szedresi hősi
halottainak tiszteletére tartott emlékműsor (jan. 12.), a diktatúrák áldozatainak emléknapja
(febr.25.), megemlékezés az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseiről (március 14.), a
holokauszt emléknapja (április 15.), nemzeti összetartozás napja (június 4.). Ünnepeink a
tanévnyitóval vették kezdetüket. A Bezerédj napon (október 25.) sor került az elsősök
avatására, valamint a Nemzeti Alaptörvény átadására a 8. osztályos tanulók számára. Az
ünnepi megemlékezés után kezdetét vette a Bezerédj - vetélkedő, valamint a Bezerédj-kupa
játékos sorversenyek formájában. A Bezerédj – nap egyben projektzáró nap ( „Szedres 175”)
is volt az idei tanévben. Az IPR pályázat jóvoltából mozi látogatáson vettünk részt
Szekszárdon az Agóra pláza moziban.
Az adventi ünnepek a Mikulás ünneppel vették kezdetüket (december 6.), ezen idén a felső
tagozatból csak az 5. osztály vett részt, a többiek osztálykeretben ünnepeltek. A diákszínpad
Luca napi köszöntővel járta végig az osztályokat, a falubeli boltokat, hivatalokat (december
13.). Megrendezésre került a karácsonyváró nap is (december 21.), a hagyományos
karácsonyi koncertet és játszóházat idén a Csurgó zenekar adta, az ünnepi műsort pedig a
diákszínpad mutatta be.
14
A farsangi bál (február 14.) a Bartina együttes táncházával és a felső tagozatosok jelmezes
felvonulásával kezdődött; vidám műsorral, szívkirályválasztással, tombolasorsolással,
kiszeégetéssel folytatódott, és nagy sikerű diszkóval zárult.
A gyermeknap idén a TÁMOP 3.3.8 keretében a Szülői közösség bevonásával került
megrendezésre, és kézműves programokkal, arcfestéssel, diák diszkóval szórakoztatta
tanulóinkat (május 30.). A diákönkormányzat diákközgyűlésére a diáknapon került sor,
amelyet színesített idén a Pünkösdölő rendezvény, valamint a Lovas Udvarházban
lebonyolított programok (június 6.) Hagyományápoló projektjeink közül a a„Szedres 175”
elnevezésű projekt az előző éveket összefoglaló projekt volt, melyben a felső tagozatosok
Szedres községről készült rajzok készítésével, valamint Szedresről szóló szöveg alkotásával,
faliújság készítésével vettek részt, kapcsolódva a község jubileumi rendezvénysorozatához.
Anyák napjára osztályünnepség helyett ajándékot készítettünk az osztályfőnök, és a
rajztanárnő segítségével, amit a gyerekek hazavittek és hozzá verset tanultunk. Egészséghét
témahetünk május közepén zajlott változatos programokkal. Osztálykiránduláson jártunk 70
diák részvételével vonattal Budapesten, kihasználtuk az olcsóbb utazási lehetőségeket, ez a
program véleményem szerint nagyon sikeres volt.
A ballagás és a tanévzáró ünnepi hangulatban búcsúztatta el a tanévet és a 8. osztályos
tanulóinkat (június 14.).
8. Az intézményi sporttevékenységek bemutatása
a. Fizikai állapotfelmérés:
MINŐSÍTŐ KATEGÓRIÁK
Osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály
81- 101A felmérés 0- 20
21- 40
61- 80
ideje:
pont pont 41- 60 pont pont 100 120
2013/2014. igen
kifogásolható
pont pont
gyenge
közepes
tanév
gyenge
jó kiváló
ősz
Tavasz
ősz
Tavasz
ősz
Tavasz
ősz
Tavasz
9
6
10
4
7
4
4
4
5
7
2
7
6
7
3
3
2
4
3
5
4
6
5
5
1
3
1
1
2
3
2
1
121- Felmentett Felmért
140 tanulók tanulók
száma
pont száma
extra
összesen
4
2
2
2
4
3
Tanulók
száma
összesen
összesen
16
18
18
18
18
19
15
14
20
20
20
20
22
22
15
14
15
121- 140 pont
extra
101- 120 pont
kiváló
81- 100 pont jó
61- 80 pont
közepes
41- 60 pont
kifogásolható
21- 40 pont
gyenge
0- 20 pont igen
gyenge
121- 140 pont
extra
101- 120 pont
kiváló
81- 100 pont jó
61- 80 pont
közepes
41- 60 pont
kifogásolható
21- 40 pont
gyenge
0- 20 pont igen
gyenge
5. osztály
10
8
6
4
ősz
2
Tavasz
0
6. osztály
10
8
6
4
ősz
2
Tavasz
0
16
Minősítési kategóriák
121- 140 pont extra
101- 120 pont kiváló
81- 100 pont jó
61- 80 pont közepes
41- 60 pont kifogásolható
21- 40 pont gyenge
121- 140 pont extra
81- 100 pont jó
41- 60 pont…
0
0- 20 pont igen gyenge
Fő
0- 20 pont igen gyenge
7. osztály
8
6
4
2
ősz
Tavasz
8. osztály
5
4
3
2
1
0
ősz
Tavasz
17
18
b . A mindennapos testnevelés tapasztalatai a felső tagozatban:
A 2012/2013. tanévtől került bevezetésre a mindennapos testnevelés az ötödik évfolyamon.
Jelenleg 5. és 6. évfolyamon történik heti 5 órában a testnevelés tantárgy oktatása. Ehhez a
feltételek adottak. A tanórákat a csarnokban meg tudtuk tartani, nem kell azt megosztani sem,
így maximálisan ki lehetett használni az egész terem adta lehetőséget a különböző tantárgyi
tartalmak elsajátításához. A szerellátottság megfelelő, de az atlétikai tananyagok
elsajátításához a körülmények inkább csak kielégítőek. Sajnos a magasugrószivacs huzata
tönkrement, így azt nem lehet már használni. A távolugró gödröt fel kellene tölteni homokkal.
Az ötödik és hatodik évfolyamon a tanulók a tananyagot a megemelkedett óraszám miatt
alaposabban sajátíthatták el, emellett több idő jutott a testnevelési és sportjátékokra is, ami
örömforrás számukra, mert játszani minden gyerek szeret. Az 5. - es tananyagot kiegészítette
az úszás is. A mindennapos testnevelés elsődleges célja az is, hogy a gyerekek egészségi
állapota javuljon. Ehhez szükséges, hogy a mozgás beépüljön a mindennapjaikba. Ennek
megvalósulásához pedig a sok játékos mozgásforma, illetve az úszás remek lehetőséget
biztosított.
c. Sportkör munkájának szakmai értékelése:
Az idei tanévben 3 sportköri csoport indult, Labdarúgás, kézilabda a felső tagozatnak.
Labdarúgás: (5- 8. osztály)
-
Heti 2*45 perc
Létszám: 18 fő.
Feladat: labdás képességfejlesztés, labdakezelési technikák elsajátítása,
szabályismeret, játéklehetőség biztosítása
Kézilabda:
·
·
·
Résztvevők: Felső tagozatos tanulók
Létszám: 22 fő
heti 1*45 perc
Cél : A kézilabda mozgásanyagával(technikai, taktikai) való megismerkedés, illetve
sportolási lehetőség biztosítása.
Az iskolában lezajlott sportrendezvények:
Bezerédj kupa, 2013.10.25.
A Bezerédj nap keretén belül zajlott a verseny. Iskolánk tanulói egy házi váltóversenyben
vehettek részt, ahol kicsik és nagyok együtt versenyeztek. A csapatokat 8 fő alkotta,
évfolyamonként egy- egy tanulóval.
A győztes csapat tagjai éremdíjazásban részesültek.
A verseny lebonyolításában a 6. o.- os tanulók segédkeztek.
Házibajnokságok:
A gyermeknapra hirdettük meg a házibajnokságot 3 sportágban a TÁMOP program
jóvoltából.
Az alsó tagozat a Kölyökatlétika versenyszámaiban, a felsősök labdarúgás és kézilabda
bajnokságon vehettek részt.
19
Népszerű volt mindhárom sportág, melyet a résztvevők létszáma is jelez. Az 1-4. évfolyamról
40 tanuló, a felsőből 3 csapat fociban, 2 csapat kézilabdában (elsősorban lányok) vett részt.
Élvezetes küzdelmek zajlottak különösen az utóbbi sportágban. A győztesek éremdíjazásban
részesültek.
Az alsós versenyek levezénylésében a 6. osztályos tanulók vettek rész illetve látták el a
versenybírói feladatokat.
Szabadidős sportprogramok:
Lovaglás
Az IPR pályázat keretében lehetőségünk volt lovaglásra. 10 alkalommal a szedresi lovas
udvarháznál zajlottak a foglalkozások. A gyerekek körében nagyon népszerű volt ez a
tevékenység, mely hozzájárult ahhoz, hogy több tanulónk azóta is rendszeresen űzi ezt
a sportot.
Tanév elején tervezett sportversenyeink:
Dátum
2013.10. 25.
Megnevezés
Bezerédj Kupa
háziverseny
2013. dec.-febr. 10 forduló
Mező Ferenc
Szellemi
Diákolimpia
országos online
verseny
2014. 04. 08.
Szekszárd
Szekszárd
városkörnyéki
atlétikai diákolimpia
összetett egyéni és
csapat verseny III.
kcs
Részvétel
1-8. évfolyam
képviseletében 32
fő
6.o. 3 fő
8.o. 4 fő
Eredmények
5 – 6. évf. 11 fő
leány csapat 4. hely,
fiú csapat 5. hely
39.hely
Új sportversenyek a tanévben:
Dátum
2014.03.15.
Szekszárd
Megnevezés
Részvétel
Wallacher
Ákos 15 fő
TerematlétikaSzekszárd
városi
bajnokság
Eredmények
2 fő 1. hely
szivacsgerelyhajítás,
2 fő 3. hely
szivacsgerelyhajítás,
1 fő 3. hely gátfutás,
2 fő szivacsgerelyhajítás és a
leány váltó 4. helyezett
1 fő helyből hármasugrás, 1
fő gátfutás és a fiú váltó 3.
hely
20
2014.04.26.
Szekszárd
2014. 05.03.
Zichy Domaine utcai 14 fő
futóverseny
Borvidék félmaraton- 5 fő
gyermek futam
felsősök részt vettek
részt vett
9. Környezeti nevelés, egészségnevelés
Környezeti nevelés, egészségnevelés a felső tagozatban:
A környezeti és egészségnevelés feladatai, a kapcsolódó szociális, társas kompetenciák
fejlesztése a felső tagozatban - az alsó tagozathoz hasonlóan tananyagtartalmakban és a
hagyományos tanórai foglalkozásoktól eltérő keretekben is megjelenik.
A természetismeret, biológia és földrajz tantárgyak témakörei évfolyamonként a tanulók
életkorának megfelelően vonultatja fel Földünk és közvetlen környezetünk, saját testünk
megismeréséhez szükséges ismereteket, az egészséges életmód ismérveit, viselkedéskultúra és
önismeret fejlesztésének elemeit, a természetvédelem lehetőségeit. Más tantárgyak pl. a
történelem, hon –és népismeret, a magyar nyelv és irodalom, valamint az osztályfőnöki órák
önmagukban és tantárgyi koncentráció keretében is alkalmat nyújtanak hazánk és közvetlen
környezetünk alaposabb megismeréséhez, az idegen nyelvvel karöltve pedig más népek
szokásainak kultúrájának elfogadásához. A tanítási órák lehetőséget nyújtottak a szociális
kompetencia, a vállalkozói kompetencia fejlesztéséhez csoportos és páros munkák során, ahol
a tanulók az együttműködést, elfogadást, segítségnyújtást, felelősségvállalást gyakorolhatták.
Testnevelés tantárgy keretében a mozgás megszerettetése játékos mozgásformák
megismertetésének segítségével zajlott. A szabadidőben ez a munka folytatódott az irányított
játék foglalkozások segítségével.
Egészség témahetünk májusban is a tevékenységeken keresztüli megismerést állította a
középpontba, az iskolakert gondozásával, szelektív szemétgyűjtéssel, terményképek
alkotásával. A futóverseny újfent nagy sikert aratott, ezután a tanulók egészséges ételeket és
gyümölcsöt kóstolhattak.
A felső tagozatosok több alkalommal a falut ölelő természetvédelmi területen jártak, a védett
virágok megismerésének céljával. Biciklitúrát tettek szűkebb környezetünk, természeti
kincseink jobb megismeréséért Medinára. A Sziget Egyesület meghívására tavaszi
szemétgyűjtő akcióval járultunk hozzá falunk tisztaságához.
Tanórákon és osztályfőnöki órákon a digitális programok segítségével tájékozódtunk a
természetet károsító és a természetet védő magatartásformákról, technikai eszközökről. A
védőnők négy előadást tartottak az egészségnevelés keretében a tisztálkodási szokásokról,
egészséges táplálkozásról, szenvedélybetegségek megelőzéséről, szexuális felvilágosításról.
Tisztasági szűrések kötelező jelleggel és pedagógusi kérésre is történtek. Orvosi és fogorvosi
szűrések a tanév során két alkalommal megtörténtek, az orvosi szűrésekre a pedagógusok is
kísérték a gyermekeket.
21
10. Gyakorlati képzéssel kapcsolatos tanácsadás: munkaközösségünkre nem vonatkozik
11. Egyéb (pszichológus, EÜ szűrés) : munkaközösségünkre nem vonatkozik, ill. az EÜ szűrésekről
a 9. pontban szóltam már
12. Panaszkezelés (szülők, diákok)
Esetmegbeszélés három alkalommal három alkalommal történt a tanévben.
Probléma esetén a személyes szülői megkeresés a jellemző. Sok esetben a szülők bejelentés
nélkül, a fogadóórát figyelmen kívül hagyva a nap bármely szakában érkeznek problémáikkal,
ügyeletes gondjaikkal. Elvárják, hogy azonnal készen álljunk, esetleg tanóráról is kijöjjünk,
mert ők éppen akkor érnek rá. Évek óta kérjük - emiatt is - portaszolgálat felállítását.
Gyakran telefonon reagálják le problémáikat, elvárva a gyors intézkedést.
13. Nyílt napok, pályaválasztással kapcsolatos események és rendezvények
Nyílt napjaink ebben is márciusban zajlottak, a pedagógusok lelkiismeretesen készültek a
tanórákra, sok esetben használtunk digitális táblás feladatokat is az órák színesítéséhez.
Minden évfolyamon egy tanítási napot és egy napközis tanórát lehetett meglátogatni. A
legaktívabb szülők az ötödikes diákok szülei voltak, de sajnos az a tapasztalat, hogy a felsőbb
évfolyamos gyerekek szülei csak kevés számban látogatják a nyílt napokat. Általában még az
osztályfőnök órája, illetve a közismereti tárgyak iránt érdeklődnek.
Pályaválasztással kapcsolatos események és rendezvények:
Pályaválasztással kapcsolatos tevékenységek, Időpontok
programok
A felvételi eljárás rendjének áttekintése
szeptember hónapban
Szülői értekezlet előkészítése, megtartása –
szóbeli tájékoztatás a felvételi eljárás
rendjéről
Tolna megyei középiskolák bemutatkozása a
PTE IGY Főiskolai Karán (7., és 8.o. tanulói, és
az érdeklődő szülők) – Munkaügyi Hivatal
jóvoltából ingyen busszal, kísért: Barteczka
M., Hajdúné
Tájékozódás az írásbeli felvételit szervező
középfokú intézményekről (Oktatási Hivatal
honlapján)
Szakmatúra - látogatás a gyerekek választása
alapján az Autocity Kft.-be és a Pannonvarázs
pékségbe
üzemlátogatásra
(Munkaügyi
Hivatal rendezvénye) kísért: Szerafin I.,
Hajdúné)
Látogatás meghívás alapján az érdeklődő
tanulókkal
az
I.
Béla
Gimnázium
Tehetségnapjára, illetve A Kolping Katolikus
Szakképzőbe. kísért: Erdélyesi B., Hajdúné)
Tanulók jelentkezése a központi írásbeli
felvételi vizsgára (4 tanuló)
szeptember 23.
november 14.
november 15.
november 19.
december 5.
december 10.
22
Az Arany János Tehetséggondozó Programra december 12.
történő
pályázatok
benyújtása
az
Önkormányzattal közösen (1 tanuló)
Az érintett tanulók központi írásbeli felvételi
január 18.
vizsgája a 9. évfolyamra és az Arany János
Tehetséggondozó Programba jelentkezők
számára
Pályaválasztási tájékoztató szülői értekezlet a
8. o. szülőknek
2014. január 20.
A szülők írásban nyilatkoznak gyermekük
továbbtanulási céljairól
Értesítések fogadása az iskolában az írásbeli
vizsgák, és az Arany János Tehetséggondozó
Programja pályázatainak eredményéről
A felvételi lapok kitöltése számítógépes
programmal
A kitöltött lapok aláíratása a szülőkkel,
esetleges javítások elvégzése
Felvételi lapok elküldése Győrbe, illetve a
középfokú iskolákba
Visszajelzések a középiskolákból
január 31-ig
február 6.
január 31 – február 6.
február 7.
február 14.
április 25-ig
14. Intézmény keresettsége (beiskolázási adatok 2014. június 15.)
Az 5. osztályba lépő gyerekek közül egy tanulót vittel el másik, szekszárdi iskolába, helyette
tanév elején 4 tanuló érkezett a medinai általános iskolából, és egy fő év közben költözés
miatt került ide. Az új tanulók is hozzájárulnak az iskola jó híréhez, beilleszkedésüket az
osztályfőnök sikeresen támogatta. Az iskolai programokon a szülő, gyermek, pedagógus
kapcsolatot kívánjuk erősíteni: pl. gyermeknap, farsangi bál, nyílt nap, fogadóóra, szülői
értekezlet stb. Tanulóinkkal számos versenyen veszünk részt, szép eredményeinket
rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket, és a nagyobb közösséget a faliújságokkal,
újságcikkekkel. Részt veszünk a község rendezvényein, a műsorok megvalósítását segítjük,
gyermekeink, pedagógusaink ezeknek tevékeny résztvevői. Hátrányos helyzetű tanulóink
számára képesség kibontakoztató programot működtetünk, SNI-s tanulóink számára
biztosítjuk a gyógypedagógiai fejlesztést, együttműködünk érdekükben.
Útravaló
programmal segítjük a hátrányos helyzetű tanulók középiskolába jutását.
III.
A munkaközösség tartalmi munkája
1. A munkaközösség hozzájárulása a kiemelt célok megvalósulásához a 2013/14. tanévben

a tanulói személyiség fejlesztése, az általános műveltség megszilárdítását szolgáló
képzés folytatása, az élethosszig tartó tanulás megalapozása
1.

a nyelvi kompetencia és kommunikációs készségek fejlesztése, a személyiséghez
kapcsolódó kompetenciák, (motiváció, önértékelés, felelősség stb.),
23

a tanuláshoz és a munkavégzéshez szükséges problémamegoldó képesség,

a tanulásra való képesség, rendszerező képesség,

az osztályfőnökök munkájának összehangolása
Munkaközösségünk mindennapos munkájának célja a személyiségfejlesztés, az általános
műveltség megszilárdítása, az élethosszig tartó tanulás megalapozása. Törekszünk a
tantárgyi órákon kívül az osztályfőnöki, egyéni és csoportos fejlesztő és tehetséggondozó
órákon is a különböző kompetenciaterületek, készségek, képességek fejlesztésére. A
változatos feladattípusok megoldása során (projekt, csoport, pármunka) erősítjük az
egymás iránt érzett felelősséget, az önértékelést, problémamegoldó képességet. Kis
létszámú közösség lévén ismerjük egymás erősségeit, gyengeségeit, erre támaszkodunk a
mindennapok feladatainak megoldásában. Napra készen tudunk egymás problémáiról,
örömeiről.

a csoportban végzett munkához szükséges a szociális kompetenciák, (kommunikációs,
együttműködési és konfliktuskezelő kompetenciák)

az életvezetéshez szükséges kompetenciák, interkulturális kompetenciák,

az informatikai eszközök használatához szükséges kompetenciák fejlesztésére irányuló
tevékenységek erősítése
2.
Tanórákon, fejlesztő foglalkozásokon gyakran dolgoznak a tanulók csoportban, ezáltal
igyekszünk erősíteni szociális, kommunikációs, együttműködési és konfliktuskezelő
kompetenciákat. IKT eszközöket használunk a tanórák 25-30 %-ában, a gyerekek nagy
örömére, az órai feladatok színesítésére.

tehetséges tanulók kompetenciáinak továbbfejlesztése
A tehetséges tanulóink rajz, énekkar, citera, diákszínpad, kézilabda, futball szakkörök , magyar
3.
és idegen nyelvi, valamint matematika tehetségfejlesztő órák közül választhattak. Ezen kívül
sok versenyre neveztük őket szép eredménnyel.
4.

az egészség és az egészséges életmód bemutatása

környezettudatos életszemlélet kialakítása a tanulóknál, környezetvédelem, a
prevenciós tevékenységek erősítése
A mindennapos testnevelést bevezettük az 5. és 6. évfolyamon, lovagolni, úszni jártak
tanulóink. Ezen kívül sportszakkörökből, sportversenyekből választhattak. Tanórákon
(osztályfőnöki, biológia, természetismeret, földrajz) kiemelt figyelmet kap a téma. Részt vettek
tanulóink a tavaszi falutakarítási napon. Napközi ideje alatt a szabadidőben szemetet szedünk,
24
ügyelünk környezetünkre. Iskolagyümölcs program egészséges finomságaiban részesülnek a
gyerekek, erről a szülők is véleményt mondhattak. Egészséghét nevű témahetünk minden
évben kiemelten kedvelt része a tanévnek – gyümölcskóstolással, futóversennyel.
 a minőségirányítási rendszer működtetése (tanuló mérés-értékelés;
intézményértékelés; vezetőértékelés; pedagógusértékelés)

fejlesztési javaslatok készítése az IMIP-ben meghatározottak szerint (kompetencia
eredmények javítása, hozzáadott érték)
Intézményi önértékelési rendszerünk alapján a munkatervi ütemezéssel összhangban irányított
intézményi önértékelést végeztünk 2013. december hónapban. Az önértékelés kérdőívek
5.
kitöltésével indult, melyet hat nem vezető, három vezető beosztásban dolgozó pedagógus
töltött ki. Tagozatunkból öt tanár vett ebben részt. A kompetenciamérés eredményeinek
javítása érdekében cselekvési terv készült, mely a felső tagozatos munka (pl. tesztfeladatok,
kompetenciamérésre felkészítő feladatok, egyéni fejlesztő órák stb.) tekintetében is tartalmaz
fontos feladatokat.
6.

a tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése:

felzárkóztatás, hiánypótlás, továbbtanulásra való felkészítés

életpálya-építési kompetenciák fejlesztése
Ezeknek a feladatoknak a megvalósulása tagozatunkon több formában történt. Egyéni és
csoportos fejlesztő foglakozásokon, osztályfőnöki órákon, SNI, BTMN tanulók részére a
fejlesztő órákon. IPR program és az Útravaló pályázat jóvoltából a bevont tanulók külön
fejlesztésben, felzárkóztatásban részesültek.

Kedvező beiskolázás

a tanulói pályakövetés

megalapozott pályaválasztási döntés támogatása különböző szakmaterület(ek)
megismertetése által

7.
a szülő-iskola kapcsolatának szorosabbra fűzése, javítása
Igyekszünk változatos programokat tervezni, lebonyolítani, melyek intézményünk
keresettségét növelhetik. próbáljuk a szülők sokféle igényét kielégíteni: pl. versenyeztetünk,
évek óta szép sikerekkel; felzárkóztatjuk a gyengébb képességű tanulókat; felkészítünk a
kompetenciamérésre, központi felvételire, nyelvi szintfelmérőre. A szülőket rendszeresen
hívjuk az iskolába: szülői értekezletre, fogadóórára, nyílt napra, időszakos értékelésekre. A
szülői közösséggel közösen több rendezvényt szervezünk: pl. farsangi bál, gyermeknap, Döknap – közös főzés a Lovas Udvarházban stb. Osztályfőnöki órákon , a mindennapi tanítási
25
órákon, szülői fórumokon sokszor beszélünk a pályaválasztásról. Már a 7. osztályos tanulókat is
elvisszük a pályaválasztási kiállításra, hogy minél előbb legyen fogalmuk a választási
lehetőségekről. 8. osztályban szinte az egész félév e témakör körül forog. Az osztályfőnök a
digitális anyagok segítségével bemutatja az egyes szakmák előnyeit, hátrányait. Nyílt napokra,
pályaválasztási rendezvényekre kísérjük és küldjük tanulóinkat. Minden szülő számára
felkínáljuk a pályaválasztási kiállításra való ingyenes utazási lehetőséget a Munkaügyi hivatal
jóvoltából. Szintén az ő segítségükkel négy szakmaterületet lehetett az idén a gyakorlatban is
meglátogatni , a tanulók szabad választása alapján mi egy péküzemben és egy autószerelő
műhelyben jártunk. Gimnáziumunkból és kollégiumából minden évben járnak nálunk toborzás
céljából: az idei tanévben a jó tanuló gyerekeink zöme (3 fő) a Szekszárdi I. Béla Gimnáziumban
marad.

a szociális és közösségi életfeltételek fejlesztése
Igyekszünk széppé, esztétikussá, otthonossá tenni az iskolát a gyerekeknek. Az osztályfőnök, a
napközis nevelő, a szaktanárok ajánlásával faliképekkel, a gyerekek munkáival büszkeségekre
hívjuk fel a figyelmet a falitáblákon, a folyosón, a két aulában, a termekben. Szerencsére
8.
sikerült úgy kialakítani, hogy bár tanórákon mindig más szakteremben tanulnak a gyerekek,
minden osztálynak van az osztályfőnök segítségével kialakított saját terme. A rajztanárnő,
történelem tanárnő figyel a faliújságok aktuális híreire, ahol láthatok a községgel, iskolával
kapcsolatos hírek, rendezvények, versenyekre való felhívások. Félévkor és év végén a
kiemelkedő verseny eredményeinket , az osztályok által választott büszkeségeket
2. A munkaközösség (szűk és kibővített tagságú) szerepvállalása a nevelőtestület kiemelt
feladatainak megvalósulásában a tanév során
Az alapdokumentumok szerinti egységes pedagógiai eljárások megvalósítása;
Az előző tanévben megújított alapdokumentumok szabályainak megfelelően egységes pedagógiai
eljárások alkalmazása a gyakorlatban (Pedagógiai Program, Házirend, SZMSZ)
A pedagógiai szakmai munka hatékonyságának növelése, egyéni tanári sikeresség előmozdítása.
1.





a tanulók jelenléti és munkafegyelmének javítása
az intézményi rend, fegyelem, biztonság megszilárdítása (tanári, tanulói ügyelet)
a Kerettanterv alapján készült, új helyi tantervek alkalmazása a szaktanári munka
tervezéséhez az 5. évfolyamon
tanmenetek elkészítése, jóváhagyása (2013. szeptember 13-ig);
a Házirend előírásainak betartása és betartatása a tanórákon és a tanórán kívüli
tevékenységek során
26
Hiányzások átlaga osztályonként a 2012/2013-as,
2013/2014-es tanévekben órákban megadva
2012/2013
2013/2014
141
106
46
5459
5052
62
46
56
78
52
98
60
72
75
Az előző évhez képest megnőtt az ötödik osztályos hiányzások száma. Valószínűleg ennek
a nagyobb terhelés az egyik oka, illetve néhány tanulónál a betegségek miatti hiányzások.
Az általános iskola egy főre jutó átlagos
hiányzása 2012/2013-ban, illetve 2013/2014ben
78 óra
60 óra
2012/2013
2013/2014
A 2013/2014-es tanévben két osztályban (1., 5. o.) is megnőtt az egy főre jutó átlagos
hiányzások száma, így ebben az évben az iskolai hiányzási átlag is emelkedett. (A
2012/2013-as tanévben egy olyan osztályunk volt, melyben a hiányzások egy főre jutó
átlaga megközelítette a 100 órát.) Igazolatlan hiányzások száma az idei tanévben nőtt
(tavaly 26 óra , idén 153 óra )köszönhető ez a tanáráról való késéseknek, illetve az idei
tanévben egy tanuló 250 óra feletti hiányzásainak.
A tanári és tanulói ügyeletet fenntartottuk, követtük. A Kerettantervek szerinti új helyi
tantervek alkalmazásra kerültek. Elkészítettük és a munkaközösség - vezetők jóváhagyták
a tanmeneteket a tanév elején. Igyekeztünk betartatni tanulóinkkal a Házirendet,
probléma esetén esetmegbeszélést tartottunk, az érintett tanulókkal, szükség esetén az
osztályközösséggel közösen igyekeztünk orvosolni a problémát. Az előírásoknak
megfelelően fegyelmező intézkedésekre is szükség volt.
27
A pedagógus életpálya modell bevezetéséhez kapcsolódó feladatok megvalósítása

A minősítéshez szükséges dokumentáció (tanári portfólió) vezetése a tanév
során folyamatosan (1. lépcső 2013. ápr.30.);
 Az előírások szerinti évi 3 óralátogatás dokumentálása az óravázlatok
benyújtásával, az ellenőrzésekről, megbeszélésekről készült feljegyzésekkel;
 Bekapcsolódás a pedagógus életpályamodell bevezetésével kapcsolatos
nevelőtestületi továbbképzésekbe, közös programokba;
 Pedagógus munkaszervezési rendelkezések alkalmazása,
 Egyéni tanári eredményességi célok a szakmai munka hatékonyságának
javítására.
A minősítéshez szükséges dokumentáció vezetése a tanév során első körben 2 fő tanár esetében
történt meg, akik pedagógus szakvizsgájuk révén a portfólió feltöltésére jogosultságot kaptak,
Porkoláb Tiborné, Mester Lajos.
Az óralátogatások dokumentálása az óravázlatok benyújtásával, valamint az óralátogatási
feljegyzések elkészítésével történt. Az óraelemzési és értékelési szempontok alapján az órák
elemzése megtörtént. Pedagógiai munkánkat az esetmegbeszélések, óraelemzések pozitívan
támogatják. Felelős Hajdúné Farkas Dóra
A Pedagógusok számára az új rendelkezések alapján elkészítettük a munkaidő-beosztást, valamint
kialakítottuk a felügyeleti rendszert. Felelős: Hajdúné Farkas Dóra
A pedagógiai innovációk fenntartása, korszerű módszertan alkalmazása
A TÁMOP 3.1.4 pályázat, a TIOP 1.1.1/07 interaktív tábla program fenntartási kötelezettségéhez
kapcsolódó szakmai tevékenységek, az innovációk eredményeinek fenntartása
 témahét és projekt megszervezése, lebonyolítása
 korszerű és modern oktató eszközök használata (interaktív táblák)
 tanulók motiváltságának emelése
 tanulók tanulási módszereinek javítása
2.
A pályázatok fenntartási kötelezettségeinek teljesülése:
5-8- évfolyamon folytattuk tovább az előző években már jól bevált tevékenységeket.
kompetenciafejlesztés matematika, szövegértés – szövegalkotás területen (programcsomagoknak
megfelelő tartalom, modulárisan tervezett tanmenetek). Ebben együttműködött 7 bevont
tanulócsoport, 5 pedagógussal.
Felelősök: Fehérné Lemler Éva, Hajdúné Farkas Dóra, Barteczka Mária, Porkoláb Tiborné,
Katonáné Gárdai Anikó.
osztály
kompetencia terület
bevont pedagógus
5. osztály
német nyelv
Barteczka Mária
5. osztály
szövegértés-szövegalkotás
Katonáné Gárdai Anikó
matematika
Fehérné Lemler Éva
6., 7., 8. osztályok
angol nyelv
Porkoláb Tiborné
6. osztály
német nyelv
Hajdúné Farkas Dóra
8. osztály
német nyelv
Hajdúné Farkas Dóra
szövegértés-szövegalkotás
Hajdúné Farkas Dóra
Ezen kívül felső tagozaton a hagyományismereti projektsorozatunkat Szedres 175 címmel
folytattuk, és Egészséghét címmel témahetet tartottunk. Felelős: Hajdúné Farkas Dóra, Katonáné
Gárdai Anikó. Mindkét projektben az összes tanuló részt vett.
Tanórai tevékenységben, a tanulói tevékenységben az interaktív táblák nyújtotta lehetőségek
beépítése az oktatási gyakorlatba (digitális tananyagok használata, kiselőadások készítése) a
28
tanórák min. 25 - 30 %-ában. Tapasztalataink szerint az IKT használat növelte a tanulók
motiváltságát. Felelősök: érintett szaktanárok.
Tehetséggondozás


tanulmányi és közösségi versenyeken sikeres szereplés, helytállás
egyéb foglalkozások rendjének kialakítása, versenyfelkészítés, kiemelkedő
teljesítmények elősegítése
(a tervezett versenyek a Versenynaptár c. mellékletben találhatók);
 az iskolai ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények programjának
színvonalas megvalósításában való közreműködés
3.
Tanév elején kialakítottuk az egyéb egyéni és csoportos foglalkozások, tehetségfejlesztő órák
rendjét. Sokféle versenyen, megmérettetésen vettek részt felső tagozatos tanulóink, szép
eredményeket értünk el. A versenyekről és az eredményekről összefoglaló táblázatot készítettünk,
amely a mellékletben olvasható.
Iskolai ünnepélyeink és megemlékezéseink a tanév során rendben lezajlottak, a kisebb
változásokhoz a felső tagozatos kollégák rugalmasan alkalmazkodtak. Felső tagozatos tanulóink a
művészeti szakkörök révén jelentős részt vállaltak az ünnepélyek sikerre viteléből.
Környezeti nevelés, egészségnevelés
Mindennapos testnevelés feladatai


4.
a témahét: Egészséghét programjaiban való aktív részvétel előmozdítása
mindennapos testnevelés feladatai:
mindennapos testnevelés megszervezése (5.,6. évfolyamokon),
sportrendezvények megszervezése, sporteredmények felmutatása
 kapcsolattartás a védőnőkkel, egészségnevelő előadások
A pedagógiai programban szereplő egészségneveléssel, környezeti neveléssel kapcsolatos
feladatok megvalósítása az osztályközösségek szintjén (pl. egyes szaktárgyi órákon, osztályfőnöki
órákon), egyéb iskolai programokon pl. Egészséghét stb. megvalósult.
A mindennapos testnevelés (5. és 6. évfolyamon) megszervezése, biztosítása, változatos
sportrendezvényeken való részvétel, ezek szervezése megtörtént.
Felelős: Klézl Zsuzsanna
Egészségnevelő előadásokat tartottak a védőnők minden évfolyamon egy alkalommal.
Egészségügyi szűrések (orvosi, pályaalkalmassági, fogászati) a tanév során rendben
megtörténetek.
Önértékelési rendszer működtetése, pedagógus értékelés




5.
kompetenciamérés eredményeinek értékelése, a tanulók felkészítése a várható
feladattípusokra
pedagógusok egyéni eredményességi céljainak megfogalmazása
intézményi önértékelési folyamatban való részvétel
egyéni pedagógus teljesítményértékelés folytatása
A kompetenciamérés eredményeinek értékelése nevelőtestületi értekezleten megtörtént
, az érintett tanulókat a várható feladattípusokra felkészítettük.
A pedagógusok egyéni eredményességi céljainak megfogalmazása megtörtént. Az
intézményi önértékelés során kérdőíveket töltöttünk ki, melyeket összesítettünk,
kiértékeltünk. Az alsó tagozatban 5 pedagógus bevonásával történt. Felelős: Horváth
Istvánné.
29
Különleges bánásmódot igénylő tanulókkal kapcsolatos tevékenység; Esélyegyenlőség
javítása, ifjúságvédelem, baleset-megelőzés



6.
sikertelen, lemaradó tanulóink segítése
a lemorzsolódás megelőzése, csökkentése
az ifjúságvédelem területén legfontosabb feladatunk a problémás esetek
feltárása mellett a megelőzés és a gondozás
tehetséges tanulóink támogatása, fejlesztése
hiányos tanulói ismeretek pótlása, felzárkóztatás, differenciálás
balesetvédelmi oktatások megtartása, felügyeletek szervezése




Lemaradó tanulóink segítése az egyéni fejlesztő és csoportos felzárkóztató órákon történt,
valamint tanórai differenciálással, ebben a folyamatban valamennyi szaktanár részt vett. Év végén
4 tanulónak kell sikertelen tanulmányi eredményei miatt javítóvizsgát tennie. Tehetséges
tanulóink támogatása tehetséggondozó órák keretében, versenyfelkészítés során történt.
Felkészítők a szaktanárok. Az ifjúságvédelem területén legfontosabb feladatunk a problémás
esetek feltárása volt esetmegbeszélésekkel, emellett a megelőzésre is igyekeztünk hangsúlyt
fektetni a szülőkkel való kapcsolattartásban. Tűz – és balesetvédelmi oktatás a tanév során több
alkalommal iskola helyiségei, berendezései, közlekedés, utazás, úszásoktatás, lovaglás,
témakörében történt az osztályfőnökök, és a szaktanár által.
Az intézmény keresettségének fenntartása irányuló tevékenység (beiskolázás,
nyilvánosság, kapcsolatok ápolása)






7.
a beiskolázási tevékenység megújítása: óvoda-iskola átmenet
az intézményi közösségi élet élénkítése
a Diákönkormányzat működésének, hatékonyságának emelése
nyílt napok, ünnepélyek, bemutató órák szervezése
jó kapcsolataink fenntartása a szakmai és civil szervezetekkel
a tanulók beilleszkedésének segítése
Célunk, hogy iskolánk keresettségét továbbra is fenntartsa. Változatos, a közösségi életet élénkítő
programokat kínáltunk: lovaglás, mozi látogatás, osztálykirándulás stb. A DÖK és az őt segítő
pedagógus, Barsi Ágnes hagyományosan jó közösségépítő programokkal járult hozzá a tanév
sikerességéhez. Ezeknek a programoknak a megvalósításához nagyban hozzájárult a
partnereinkkel való jó együttműködés, pl. Lovas Udvarház. Ünnepélyeink, nyílt napjaink a tanév
során rendben lezajlottak. Segítettük az új tanulók beilleszkedését az 5. évfolyamon.
8.
9.
Közösségi szolgálat szervezése
Vizsgáztatási feladatok, tanügy-igazgatási feladatok

Osztályozó vizsgát tartottunk magántanulóink számára félévkor és tanév végén.
Pályázati projektek megvalósítása

10.
a pályázati tevékenység folytatása, TÁMOP 3.1.4. innováció fenntartása a felső
tagozatban
osztály
kompetencia terület
bevont pedagógus
5. osztály
német nyelv
Barteczka Mária
5. osztály
szövegértés-szövegalkotás
Katonáné Gárdai Anikó
matematika
Fehérné Lemler Éva
30
6., 7., 8. osztályok
6. osztály
8. osztály
2.
angol nyelv
német nyelv
német nyelv
szövegértés-szövegalkotás
Porkoláb Tiborné
Hajdúné Farkas Dóra
Hajdúné Farkas Dóra
Hajdúné Farkas Dóra
A tanév során futó pályázataink szervezetbe illesztése: IPR, MACIKA-Útravaló, TÁMOP
3.3.8.
Az IPR pályázat fenntartása folyamatos, a bevont tanulók fejlesztése, esélyegyenlőségük növelése
változatos programok megtartása segítségével is megtörtént. Működtetői az osztályfőnökök. Az
Útravaló – MACIKA programban 3 mentor foglalkozott 4 bevont tanulóval, segítve a felzárkózást,
a középiskolára való felkészítést. A TÁMOP 3.3.8. pályázat jóvoltából sikeres gyermeknapot
bonyolítottunk le .
IV.
Kapcsolattartás a közvetlen és közvetett partnerekkel
1. Szülőkkel való kapcsolattartás
Családlátogatáson egy alkalommal voltunk a tanév során, nagyon problémás eset miatt.
Egyébként az IPR és az Útravaló pályázatban foglaltak miatt is tartottuk a személyes
kapcsolatot az érintett szülőkkel az időszakos értékelés miatt. Elintézendő ügy, probléma
esetén személyesen bejött a szülő az iskolába, vagy telefonon kerestük egymást kölcsönösen.
Nyílt napon, fogadóórán, szülői értekezleten, egyéb rendezvényen csak a szülők kb. fele
jelenik meg. Legnagyobb az érdeklődés az 5. osztályban van a tagozat átlépése miatt, és a 8.
osztályban a pályaválasztás miatt. Közvetlen a kapcsolat az osztályfőnök és a Szülői szervezet
tagja között.
2. Szakmai szervezetekkel
kapcsolattartás
(szakszolgálatok,
szakmai
szolgáltató,
családsegítő)
való
Szakszolgálatokhoz (pl. Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat) küldtük a tanulókat –
értesítettük a szülőket a kötelező felülvizsgálatokról. Tartottuk a kapcsolatot a szociális
ellátórendszer tagjaival, az önkormányzatnál a gyermekvédelmi ügyekkel foglalkozó
munkatársakkal. Igazolatlan hiányzás esetén megtettük a Pedagógiai Programnak megfelelő
jelzéseket az érintett szervek felé.
3. Egyéb szervezetekkel (kamara, civilszervezetek, alapítványok, stb.) való kapcsolattartás
Együttműködési szerződést kötöttünk az érintett civil szervezetekkel, és jó kapcsolatot
ápolunk velük, támogatjuk és látogatjuk egymás rendezvényeit. Kapcsolatban állunk
 a Szedresi Sziget Egyesülettel, pl. falutakarítási napra mennek a gyermekek és a
pedagógusok.
 A Szedresi Nyugdíjas Egyesülettel, pl. nőnapi rendezvényükön fellépett a
citerazenekar, énekkar, volt szavalat is.
 a Szedresi Lovas Udvarházzal, itt lovagoltak gyerekeink az IPR pályázat jóvoltából, és
a Madarak és fák napját ott tartottuk.
 Szedres SE: kérésükre edzésekre engedjük az utánpótlás focistákat.
31

Roma Nemzetiségi Önkormányzat: együttműködés a programok, pályázatok
kapcsán.
V.
Egyéb foglalkozások a 2013/2014-es tanévben
1. Tehetséggondozás, szakkörök, versenyek
Sikeres versenyek és színvonalas ünnepélyek igazolják az eredményes felkészítő munkát,
melynek fórumait az alábbi táblázat mutatja. A jövőben is szeretnénk élni ezeknek a
foglalkozásoknak a lehetőségével.
Foglalkozás
Magyar nyelvi tehetségfejlesztés 8.o.
Magyar nyelvi tehetségfejlesztés 5., és 7.o.
Matematika tehetséggondozó 6.o., 8.o.
Rajz szakkör 5., 6., 7. o.
Citera haladó szakkör
Énekkar
Angol nyelv egyéni fejlesztés 7., 8.o.
Biológia tehetségfejlesztés 5 – 8.o.
Diákszínpad
Vezető tanár
Hajdúné Farkas Dóra
Katonáné Gárdai Anikó
Fehérné Lemler Éva
Barsi Ágnes
Szabó József
Nemes András
Koleszár Orsolya
Szerafin Ildikó
Kovács Anna
2. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozásokról
A fejlesztő foglakozások segítették a nehezebben haladó tanulók tanulmányi helyzetének
javulását, felzárkózását. Szeretnénk, ha a jövő tanévben is élhetnénk ezzel a lehetőséggel, és
eredményesebb lenne, ha a szaktanárok maguk is tarthatnának fejlesztő órákat. A
felzárkóztató órákon a gyermekekre személy szerint több figyelem irányul, a szülők is jó
néven veszik a külön foglalkozást.
Foglalkozás
SNI: rehab. 2., 3., 4. csoport
SNI: egyéni fejlesztés 5.o, 7.o.
BTMN foglalkozás
5.o , 8.o. egyéni fejlesztés
5.o. egyéni fejlesztés
Vezető tanár
Szigetfalvi Gáborné
Szigetfalvi Gáborné
Katonáné Gárdai Anikó
Szerafin Ildikó
Barsi Ágnes
3. Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozások,
egyéni fejlesztések megvalósulása
Az IPR program keretében az osztályfőnökök a bevont hátrányos helyzetű tanulók
számára egyéni fejlesztési tervet készítettek, ez alapján egyéni fejlesztési órákat tartottak.
Az elért eredményekről, az elvégzett feladatokról a kollégák IPR beszámolója tanúskodik.
Az Útravaló - MACIKA program Út a középiskolába alprogramján 4 tanulóval nyertünk,
2 mentorral. A kolléganő balesete után mentorváltás történt. A program sikeres volt, egy
tanuló nem tudta megtartani a tavalyi év végi eredményét.
32
VI.
Ellenőrzés a 2013/2014-es tanévben
A tanév elején a munkaközösség-vezető ellenőrizte a tanmeneteket, majd előzetes terv
szerint órákat látogatott a munkaközösség tagjainál.
1. A 2013/2014. tanévben megvalósult óralátogatások
 Munkaközösség vezetői óralátogatások
Név/Hónap
IX.
X.
XI.
XII.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Felső tagozatos munkaközösség: Hajdúné Farkas Dóra
Barsi Ágnes
Barteczka Mária
XX
XX
XX
XX
Fehérné Lemler Éva
X!
XX
Katonáné Gárdai Anikó
Klézl Zsuzsanna
XX
Koleszár Orsolya
XX
XX
Mester Lajos
XX
Nemes András
Szerafin Ildikó
X!
XX
Szigetfalvi Gáborné
VII.
A nevelő – oktatómunkához kapcsolódó egyéb tevékenységek a 2013/2014-es tanévben
1. Továbbképzések (a továbbképzési terv alapján, ill. egyéb forrásból megvalósult; intézményi
szervezés vagy szakmai szolgáltató/felsőoktatási intézmény szervezésében)
Ezt terveztük, milyen szerepet vállalt ebben a munkaközösség:
Továbbképzés
megnevezése
Erkölcstan
továbbképzés
60 óra
IPR
fenntartó
továbbképzés
Iskolai testnevelés az
egészségfejlesztésben:
módszertani
megújulás és egységes
fizikai fittségmérés
(NETFIT) a
gyakorlatban
Résztvevő(k)
Megvalósulás
mértéke
Hajdúné Farkas
Dóra
megvalósult
teljes
munkaközösség
megvalósult
Klézl Zsuzsanna
megvalósult
33
2. Pályázatok bemutatása (röviden): típusa, célcsoport, szakmai feladatok, pedagógusok
bevonása, stádiuma, egyéb információk
Pályázat
Célcsoport
Szakmai feladat
Bevont
pedagógus
TÁMOP 3.1.4. 5-8.osztályos kompetenciafejlesztés
Barteczka
tanulók
területei:
Mária
szövegértésKatonáné
szövegalkotás,
Gárdai Anikó
matematika, német és
Fehérné
angol nyelv
Lemler Éva
Porkoláb
Tiborné
Hajdúné
Farkas Dóra
TIOP 1.1.1/07 minden tanuló IKT eszközök
felső
.
használata a tanulásban tagozatos
közösség
tagjai
IPR
HHH és
esélyegyenlőség
Barteczka
bevont HH
növelése,
Mária
tanulók
képességkibontakoztatás Fehérné
Lemler Éva
Hajdúné
Farkas Dóra
Klézl
Zsuzsanna
TÁMOP 3.3.8. HHH és
esélyegyenlőség
minden
bevont HH
növelése, kulturális
pedagógus
tanulók
programokhoz juttatása
képességkibontakoztatás
Jeles nap 2. gyermeknap
Határtalanul
leendő 7.o. 12 A Délvidék történelmi
Klézl
fő fő
és természeti értékeinek Zsuzsanna
megismerése
Szerafin
Ildikó
Útravaló 7.o. HHH
középiskolára való
Barteczka
MACIKA
tanulók
felkészítés,
Mária
4 fő
felzárkóztatás
Hajdúné
Farkas Dóra
Mester Lajos
Stádium, egyéb
információ
a fenntartás
utolsó éve
a tanév során
folyamatos
a tanév során
folyamatos
a tanév 2.
félévében
kezdődött
programsorozat
új pályázat,
jelenleg elbírálás
alatt
a tanév során
folyamatos
34
VIII.
Egyéb, a munkaközösség-vezető által fontosnak ítélt információ
Ebben a tanévben került bevezetésre a 16 óráig tartó kötelező nevelés-oktatás. A felső
tagozat tagjai közül nehéz volt beilleszkedni ebbe a helyzetbe azoknak, akik az előző
években nem voltak napközisek, tanulószobásak. A diákok nagy többsége azonban élt
ezzel a lehetőséggel, délután sokféle tehetséggondozó, egyéb művészeti szakköri, fejlesztő
, csoportos foglalkozás váltotta egymást. Ezeknek a beosztása a nevelők számára is
gondot okozott, nehéz volt összehangolni a különböző foglalkozásokat. Sajnos
tantermekben sem bővelkedünk, az iskola minden „zugát” felhasználtuk. (Például az
erkölcstan/hit – és erkölcstan órák egy idősávban 3 termet foglaltak le egy idősávban,
mellette pedig idegen nyelvi órák voltak.) Szeretnénk kérni, hogy a középső épületet újra
használatba vehessük.
Ezen kívül felvetődött egy alsó és felső tagozat közötti mérésnek a gondolata, erről esetleg
lehetne megbeszélést tartani. Továbbá fontosnak tartanám a kompetenciaméréssel
kapcsolatos intézkedési terv tudatosítását.
IX.
A beszámoló mellékletei
Iskolafokok közötti átmenetet segítő csoport beszámolója
Hagyományápolás, hagyománytisztelet csoport beszámolója
Beszámoló a versenyeztetésről
Szedres, 2014.06.27.
Hajdúné Farkas Dóra
felsős munkaközösség vezető
35

Similar documents

Tablók könyve 1970-1974 71 1973/74. tanév, IV. A Andor Mária

Tablók könyve 1970-1974 71 1973/74. tanév, IV. A Andor Mária Balogh Ildikó, Boros Mária, Borsos Judit Erzsébet, Darók Gyula, Farsang Gizella, Hóbor Erzsébet, Horváth Ágnes Mária, Horváth Mária, Jandó Katalin, Kámi Márta, Kósa Ágnes, Krisker Aranka, Magai Ágo...

More information