Dziennik Łódzki.

Comments

Transcription

Dziennik Łódzki.
Cena 2
zł
Łódz,
Rok 11
,Nr 1&& (353)
wiorek 18 czerwca 19_6 r.
Referendum
'. ... sprawa. Polski przed światem
naJwaznl~/sza
LUd niech(eSenat
Faktem jest, że nie WSZYSCY działa
cze stronnictw politycznych pozosta
ją wierni programowi ruchu, w
niu którego wystepują;
steśmy świadkami takich prlreobr:L-1
Coroz
więcej
.
żeń.
ludowców z P.S.L.
"ra(oz blcdofj dret!i.
Ruch chłopski, ruch ludoWY' z
Redaktor po1itycz~y API poda- kszośdą 6 głos. przeciwko" posta-, czelnych haseł włdnłala WALKA przepał.ci.
tury
demokratyczny
stoi i
nowila właczyć
się pozytywnie do Z SENATBM.
Po ukazaniu sLo
opozycyJnego
musi swej
_ inaczej
przestałby być ____.__'.J"Z
-"t
nikiem walki chłopa o 'jego'
PSL wybrało w referendum pła- akcji referendoWeJ. zmuszając w Od tej chwfli w PSL wre I kipi pisma . PSL "Nowe Wyzwo)enie~,
gospodarzeniu państwem .-. na
walid na najmniej dla ten sposób Radę Naczelną d'o od· wśród ludowców, którzy feszcze wydawanego przez grupę wyhl~
cie parlamentu
.
wygodnych pozycjach. Mi. stąpienia od starych sztandarów nie przejrżeli gry swego leadera iltych' działaczy Jak Rek, Berłold,
:~ę:r::::,c~,: !e~~~= ~!~a
zapewDieil p. Mi'kolafcżyka zła I całego ruchu ludowego, sztanda. tych, którzy teraz śmielej wołają Drz~ecki i Iwanowski, zabrał
'czY'm 1919 r. i PSL "Piast" i
on uchwalę komisji, która wię Irów,' na których jako Jedno z na. I() nawrócenie z drogi wiodącefku głos' wicewojewoda Arka Bożek,
"Wyzwolenie" reprezentowały
"
który stwierdzi, ze, wsZ)'słlde 3
pogląd i w sposób nieustepliwy
_
pytania referendum. $ą hezsponle
osadni
wicepremiera .
~t~~~E~~Ó~;.n,u .J~ Ziemia_łasnOŚCIB
:;~ :;:a~Z~~in~~:,t'ni~r:~~~~w~:
:e~o~i~~~~;~s::~sadnić
z
~:~s:~r~~ejd~!~~~~e~eo
ne NPR _ zdecydowanie
stawili się wnioskom w s):lrąwi~
~.:. tu. ·•... ' '.' .•..
'.
':'=!:::f:~~~h
pragnęli realizować ka
••
.
'..
.
Redal~tQr .API zwrócił sIę dQ' wl-I
."
.
'.
Qbecnie kontynua
tej partii jest Stronnictwo Pracy
wiadomo, obecnie Stronnictwo
:~ł~:=:~~~°:X. ~e~~:~ennikom
stawia wolną rękę: mogą
albo "tak", albo "nie". Czas
zasnuwa mgiełką h~sła i
szone llrzedlaty, dlatego
niekiedy dla pórównania
wypowiedti z odległego już "
raj" z tym, co głosi się "dziś".
Przyponmijmy ,na pOdstawie
.nogramÓw, co mówili rzecznicy
w Sejmie UstawodawczYM;
Na . posiedzeniu w diliu 28.9.1
=:::!i
;::C;:lYr1~o~~;::::'=
trzykrołnie"tak".
ZARZ.\D
GŁóWNY ZWIĄZKU
Dekret przewIduJe, że ci wery-\ gospodarstwa,. o ile ich poprzed- NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO,
- pl'emiera i mini.słra Ziem Od-! fikowanl obecnie Polacy, którzy nie żostały w międzyczasie plI'zy· którego prezes p. Kazimierz Maf
ob. Wiesława Gomułki lo.PU§Clli swo1e go.spodarstwa w 0- .dzielone osadnikom".
fest,' jak wfadomo, trubadurem
zapytaniem, Jak przedstawia się kresie działań wojennych, mają
PSL, wypowiedział' się, W TAJwa uwłaszczenia osadm"ków prawo do ~p.ominanias'ię o nowe 17. 6. 46. .
.
(--,.) W. <rtlmułka. NYM GŁOSOWANIU W~KSZO..
. . ~yskau.:vch. '.
.;.u.;·
.'
......
.'
.:śCI"\UkPRZECIWK09GŁOS:OK
" < '
....•
"
.•
'.'
•
' ; .
. ....'
:
,.",,;,'
,
.
~',~.,".· .~tytułu'własń(j'łct
.':·t;~.:.~·a.·.~.·.~ .'a.·.l ~:.;!.~'i -, :.' '."p
. .•. 'b." d~i.'.' 'I·.;'.:.·~J.· ·. ..'·:I•.'. _~.•.·. · .I ~.I ~.·'"C.' .1 " '.I '; .;~.· <,;,~ :".:i.'.:.·.~. e.',m.·.' '~er.
.•
społeczne.
~~~Nn.~F~~
Gomułki
pIGwie ._donia gospadałsl. nu Ziemiach Odzysku.lch·
swego obee
'. Ruch robotniczy również
rzeczy jest przeciwny
tego' w Sejn1ie
czył:
nios'łe o'świadczenie··
Ó ~E~::=:~w:::
pa Ziemiach Odiy~a~
znaJduje się w stadium końW najbHższychdnia,ch u-
.•
"::. ' "
ząda
.ł
'.'
,".;';': '.
'y.".
.'
Ó
';' (': i
tur
T~
'.-.~.'
·.~f.:~.YM."...........'I~'i"~e
...:..:J.~~.• '. ~
. '. .'~. e
ZA.ZM. . ·. d.. .
wiado\tlo'(z
:Francus,kl" Parłla,Komunistyczna NIE
przedsłaWfdeiePłJ,'J13»NO{liÓ'..
SJJS' ZA .'
PARYt, 17.
,":
'.
_.
'.
"'"
jalc
"WYPOwtJ3DZIAŁ
.
(PAP). - Cenłral-I ty odszkodowa.ń wojennych
ą. Cy. teg. o za-I ny komitet Francusk. Partii ~omu IZWię.kSZ.. ~n. ia PrzYd.ll18... lu w. ęgla
Się.. a.d. ekret,
Rząd.dotY.CZ
powinien r~zpo- nisłycznej uchwalił rezQilucję, wy- palń Za,głębia Ruhry.
~
.oraz KROTNYM _ "TAK". .'
z k.O
'.'
' ' . . . . ".
.
Odezwę
.SPD ,(S~I.Pnedsfię1;.
pracę nad uregulowaniem raiają.cą zgodę na wzięcie udllału W polityce wewnętrżne} komu-I Budow~:) p04pisał znany.ze swyeh
. wł.asno~d osadników roi- w ~fądzie, skła. dającym s'łę z przed I niści . załe'caJą p·.odwyżkę pła'c 1 e- sympatii dla, PSL p. Płerog•.
..
t i l' tr h ł
h
tii
yt
1"
.. _-natychmiast po żniwach.'
s :a~,cie l
zec g ównye .. pail' .. mer ur, zmn e]szenle ~ysk6w P!y . l.tCIiIIIęt, laId. wniósł' p.
: Projekt dekretu przewiduJe, że PthtYC~n~ch POI? warutmuk.lem, .. 1Z wat:~c~, .roor:~lZaqę systemu czyk, do wlasnyeh szertm"'przez:
własnoŚć będą nadawane gos~ 5. anowpiS ? pkremłera za le socJa- roz z k,a u z~n
. , zmniejszenie odstępstwo. ()d podstawoW7~h ha-,
.'
do 1S ha użytków rol- I hsita .. ad,rba OmćU?istYC~na nie zl~- WYł dkat ~'IPanstw.owych oraz ścl- s.el ruch~ lu.Cłowego $pOWodowało
m erza omaga Si'" zmIan w po J S ą on.,,,v ę cen
dal
sł 1.
ł
__
(dla gospodarstw hodowla. '
......1
' .
sze o. aQJ~ e wp,,, ... ÓW pr~edo lO ha). pla osób związa- tyce zagramcznef, lecz !ąda zaplasa w lonie' wlłJpefpąrtU.\ "
_ _ _ _ _ _ _• •_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__
Mik.".
p r o·.. .. ' e' .·m'.'
~~~~~o~oZ~~~P~i-----------
b'
~~
~_.~~_.
.
widuje się nadaw8'n'le gospodarstw'
" ... Jest
faktem,
sprawa
.
natu
została
rozstrzygnięta
6 głosami i to głosami .N 1,emCÓ'NI\.L)'·"U
pomorskich...
Ziemia będzie nadawana na wla
...Stoimy niewzruszenie
wszystkim osadnikom, któ:z:asadzie jed.i1óizbowości, ale
fa własną pracą zagospodaroŻaIn, ~e Sejm powinien
"f
drogę wyjśdaz tej trudnej,
odpłatnie na warunkach
liwej sytuacji; w jakiej się
przy przeprowadzaniu
'ltałl~1
lazł...
rolnej •
. Dlatego, proszę Panów,
tnie otrzymają ziemię w
PAR~Ż, 17.6 (PAP. Poniedziałko- do Włoch.
.
się zwrócić do całego narodu
ch do 15 ,ha osadnicy wof- we_posIedzenie konferencH minl- Do ub. tygodnia Związek Radziec ~?s~l~lch . francusko, - włoskłch
~::,a~!;'oC~ec~~~:'~~~i';
na tea-en,le 15 nadgrenicf ~~~~: s~~r~w ~agrfnicznych rozpo- ki nie zgadzał się na przedyskuto- średni~h g:~;:t~y~h p~~:3:t!w~~~~:
\yie wystąpicie przeCIW
powiatów Repatrianci, ktoObrady z go .~. 6. k ' k' . . wanie iYcll klauzul przed załatwi~- mi Francji
wnioskowi, to dacie dowód,
• swoje gosp'oda,r-' ster
agaI am~ry ans • m1:tll-, Jlię:t'J?, żądai1 radzieckich w s p r a w i e '
.
'b . " t
ł
wanl'a'
'
,
I
spraw zagramcznych [email protected]ę~"
roilionów dolarów z tytułu odLONDYN 17
P
.
o aWIaCIe ego g oso
• otrzymają gos'P0- wzywaJąc
do
przedyskutowa't:da
wa1\.'
' ..6. (~): Agel'lc~a
hraarwodou'n' 'a'(WlerWzI~Cwya). na .
całym tere- klc:uzul gOspodarczych traktatu po-, -ll'el.gacja wło ka
- d t 'ł Reutera d0!l0Sl z Sofu,. iz delega't!~a
. kOJowego z Włochami
. .
s
~rze s aWI a obserwatorow bułgarskIch udała SIę
Narodowa Partia Robotnicza miab
'
w ro~ml8- Klauzule t d t
. . k . d _ mInlstrom spraw ~gramc:mych no- do Paryża na konferencję minisłuszność, gdy wierzyła, i e .
wskazan ch
'
. e o yczą, Ja WIa o wą notę w spraWIe gramcy frannie chce Senatu. Uznawało tę słusz
.
y.
mo, zaga.d.menia odszkodowań, kt6- cusko - włoskiej proponująca w tej strów spraw zagranicznych wk'tkich
ność polskie wstecznictwo,gwałtow
Z
w ceme za ziemIę i w wa- re. s~anowIł.~ ju~ przedmiot ożywio- sprawie kompro~is.
mocarstw. W skład delegacji wenoFrancJ'a domoga Sl'ę płasko''-go'
.
b u ł~arsk'IP.( o
.
nie w?,s t ęP~j:ąc
p r z e c i w . ch spłaty będą korzystać 0-' neJ
strówdyskUSJI
spraw podczas . obradh minib
..."" -, d zą·. przewodmczący
ProJektreferendtJm
dnI~, otrz~ujący ziemię z par miesiącu.
zagramcznyc w u . rza Mółn0nt Cenis ~ odległości 40 mil Zgromaazenia Nal"odowego Kol:.
~prawie Senatu NPR _ponawia,
acJi. Ludno,sć :polska miejscowa,
Z r'
.
na p ocny zachod od Turynu.
_ ~
,
. d' ł .
h
P OPOZYCJą rozpoczęCIa obec'
Włosi proponują pozostawienie rów, członek Zgromadzema l\łdrod()...
Fichna jeszcze. ra.:r; w imieniu
.. .
w czasie Zła an wofennyc nych rozmów od spraw klauzul go- t
t
..
M .
.:1.'
NP.R stWierdza:
r~Cj~on.~~~~llb~~~~ł~;~~:~·"
. ego erenu
pod .władzą
ZWIerzchnIą
na mIeJSCU ł uzysk a ł,a o· spodarczych t rakta t u z Włoch amIl'FranCji
z tym
F
.
ł""" wego
l'
P anzanow.
d
. oraz 'pU1kownik;
.... Jedyn. a pozostaje
l k
h ' wystąpił minister 1\Jr ołoto'"
, ,
, ze ranC:Ja. mog a..,.,,- Ilev. rze WYJazdem Kolarow 0po
s
le,
zac
owuJe
,
.
+YL
vv:
korzystac
latem
w
duzeJ
części
z
.
.
.
"
własności swoich gospoPr?pozycJa ta oceI?.iana Jest v.: palProdUkOWanej tam energii elektry- ŚWIadczył, ze rząd bułgarskI pr~
droga,
azeb Y\się wprost do.
ludu zwrócić i 'zapytać się
, rysk~ch kołach polItycznych Jako czneJ'
gotował nową notę, zaopatrzoną w
chce Senatu, czy nie chce.
przYJazny gest ZSRR
t
ku
.
.
'
odpowiedŹ jesteśmy zu
'
w s osun J D~le~acJa włoska czyni również szereg dokumentów jla poparcia
W
I )P6Iłki w kierunku rozwiązania l swoich żądań.
kojni, bo twi~r?zimy na p .
wie długoletmeJ:Ę'racy .wśród lusłttSznłe woJlając "lud Wahania takie i wątpliwości staJą _
i.
że
omocnłczych'l działe'k pra:cownł-
.1.
le.molem ohrqd Wielkiej Czwórki
Przyjazny gest . ZSRR w stosunku do
I
J
u
du,
że
lud
Senat~· nJ~ . chce J gdyż ~enatu
nie chce" -
teraz, gdy przy- jednak tylko przed
uważa, ie instytuCj~ senatu była~ ehod7ii pora :,Ia o.dpo~iedź, wykazulą i
ludźmi
małego
karierowiczami
DWUI,Z
- bOW.y'
parIament.
serca. UczeiW30,
by zamache~ na J.ego prawa o~. zakł()I!0~nie i.me .wledzą, ,co odpo- szczery !Ie~okrta-wszystko jedno:
becne i na Jego prawa przyszłe". wledzIec: interes narodu. cała tradY- robotnłl\, lldeligent
kupiec czy
I tym rą,:l:em bł'zskutec~nie.
. ! cja ruchu chrześcijańsko
- robotnl- chłop·...;., wie jMno: 'W Sejmie: który
To .odwołanie się do narodu . ńastę- czego nakazują im odpowieJlzieć wybierzemy na. jesieni, a który hędł"
puje dopiero teraz Jll) upłYwie' 25 lal "tak", względy koni~mkturalne, chęc dzie opracowywa.ł zmiany w Konsty'esłwo'
od. owych burzliwych -nIlsiedzeń Sej* rozegrania gierek !I~litycznych kus~ą..!tucji, p()winni zaslaflać tylko posło.. '...... " ' . '. ..~.
,
mu Ustawodawczego. l, właśnie ci, niektórych z nich. by odpowiedzieć l wie, senatorowie są 'w nimzbędni.którzy pierwsi wysuwali żądanie re-l "nie".
.
J. Kor.
N"1-e
'0"
. "
-,- - -
,
I-
za. m'. e t .
?
Str.
%
ŁóDZKI
DZIENNIK
i . ~t~~~;;1_
reiser i jego Dałac. . Lu .i
Jak mieszkalkal Lodzi I Wielkopolski
'. . I
.
~~d;~:;rOO;i:Ol::r~,!:j
ebł~a w lIliclitótl'lfłili ok()1IItMeh. 1>01-
'.
Nad p;1?Jcnym, malowniaz?Jm 'Je- w1.elkości i rodzaju rogi krolewskir.:h dzaju hydranty reyulOWlli'ite spe,ćjttl- -SU,!lttu pOfM)JU W1!S1. Je8Z0ze C1JJZ'fCIJ, ski --- porUSZil "PO'Isika ZhNłJn" 'W
~
a artykule
gen dvw M, Spycbalskz1ego,
w Ludwtikowie. kolo J:'ozrna- j,eleni i koił6w naszych lasów, szab- nyrm. systemem
t. ablw rozdzzelczy,ch,
wspamaly
zyranaot, po'zwalaJ,ąo ,o .. 1!l,1Ii
,,{. 4; .~ ,
. ',,:
W· o,L.....,..I~ Cłl.. .'..
,
•
" .
y.thuwafi)"m, ~
UIJ'U"ll
-............
nia stoi osobliwa w e:woim rodzaju Ze uD,ltych dzików, rodlnobarwm-e upie- na kto'l"ych szeregwmi umieszczone są' mysla6 s~ę, jaki charakter mialo
Gen. Spych:ruslkt IPI(}c:&reś~aw nIim niebUl(,ówld. lefmia re~4encja byłe­ rze.nie wypchanego ptaotwlJ" 'fr1',z1!Pó" fjdpóW"eil'nf~ gałki, prz'II&.iski i wy· rządze'rlie caZo,<3.ci wnętrza, Parkieto-pokojący farkt:
.
.,
.
ga gauleitera" Warthegau, kata Po- mitnają nam słynne polowania "wiei- lq.wniki. Przypomina to, jak żyw.o, wa p,osarlz;ta, układana w misterne
. Stykaj,ąJc się~:e ~,j::t p()ilis,k~
laków - Gl'etseru,
ltilJtJó lóWcze!},()ił lt ób~/m.~?ió
wt a1n1t:t· id~'fI,tMez:[email protected]~~!3
1UI,nttdtt6w 'kbmóif
WiZ,olt'y $t,/t1'/..ówi -r6w!n'ilJ2 7i'iepóślednt
dza~y, ze cMop. nie ma wJję 'L "
~
iJ
C •
•
: .
•
,.
,częscIach P()~iSikl g:waranC.)iL SlW?iDO;go sylwetkę. Letni ptalao Greisera w Norymberg1. - dumnego Goerznga- gazowych. Ostaf1n~ wyraz techn'iki w rodzaj 8~tuh. Na specjalne omowWdy p()Hty'czmej i W()'l!Thoś'ci, ()s()b~steJ.
Dziś, kiedy Greiser wierny slu- w czasie jego dyplomatyc.z.nYlJh wi- dit>U różnych zastosfJwaniach, - nio- nie zasługuje jednak, znajdujący się
llileg!lj,ą1c zalstrasz,en1u i ste';ro["'ywga Hitlera, staje pm.ed Trybuna-. zyt i arystokraty.cż.nyćh pulowti?t .nit są;zy. Je.un]fm Q'Y'zeźiviiJ;jq,óy st1'Umie'ł.t· w ..na.roź,nik.'u sali ogr,01nny komirnek, 'I wanlu ,1p-rzez ,h~ndy NSZ i ~C1h. proł
Od'
. . .
' .
.
tektorow DZIele SIę ,t()', rze'cz· Jasna.
em, . r?dzoneJ Rzec.zYP oBP ot1JteJ . f zamku w Sp'ale.
Ź116itl.; dł't4!tm, -- dus~ną, s,t1'aszliw$ wybudowamy na. modłę star.opolsklC~t I przeue ~szY'stkilm w terenie mało
w 'I1Imenzu Narodu sądzony będz1~
Z \,all'u łowiec.kiego prowadzi sze- śmierć.
'i ozdobiony.,. herbami mi.ejsc0100S-', dostępnym, zdalla ()d dróg i mirust.
za swe tysiączne zbrodnie, za. pluga- roka k.batka sc.hodowa na pierwsze
Piętro pała(J;f;(; po dwóch skrzydlach ci, leżących w obrębie b. Warthegau. J z,da,~a od gaflIl1~()nów W()jiS~{)W:yClh,
we czyny,:$d, tllerpienia, Ml ł łzY piłtro, gd(lifJ blrJ,jdowały się aplirttt- kf>?tUżY' Bi~ ~yiłtematycżnie wznleś'h.·o, Wid!tVmY tutaj, na oddzielnyoh. .kaf-I gd,zhC han~y di ellełm~ota ma]ą, wlęk, k '
.• ł ~ . h
f1
. , . . ,
.
•
'1 1.
.
.
sze poJe ul() Z a aillla.
~'W oncz:~cetJ(J iłl~ u'n:u~e tt b tM' ...... ~t3nty ?;'~tsero i ?okojf3 yfJ6cinne d~fi, I 'ń1fm;i taffJ,~ami :i rozlf3ptym ijJ'idokte1n I ttc,~ rJjtJunJci !Jodl3l nasżych rn~ast" \ i~rzykłady . terI'Ol"U IZ)aObsel"WO'wlllłi'śl.
znteresu:Ją .nas szczegoln mogące do- 3ego
BW1.ty. N~este,ty. urządze,nw. na daleki krąg horyz.ontu.
zaopadrzone w poprzek1'ęcanezn~em-. my OIStatniO' w róJi;lJJyę;h częś" Pol..
tyc.z.yć osoby tego zbodniarza 1. w [email protected] zostało prawie w calo§ei usu-! .Booznymi schodami schodzimy na ciUJiń,e, nażuFy. ~poJ'lf/f'zegiJ}/1I,y ".l'.a- i '''~{l w e:zas.fe Swięta Ludowego, gdy
odpowIednim śuri~tle prze~tawić je- nźęte i wyw,żeziońe, tak iż oglądamy. pttrter do sal reprezen-tacyjnYDh i ja- tit,~ch" nad Prosmą i historyczną Łę-i chłtłpórw sb'iaszono groźb!,fi?i ~~~ •
• t "'!ol b-' .. .. d' ·t·
~,,<,., .
. 1. ·jd""·"''''' !li'i~
k'"
J. . ., t'"
..........
. ....
l'"
k-'
i·
.
nawet podlpU,lenła zagr6d Jl Zdl!'1jI"II'ro1..
L. u dM"k
,W,,~ ow;e, o .,~m.tu. Jef!0 ,~zą .ow i'Waz ~Y:utó ·m!~.i~ sl!i'(lińy i~n-YCTb'L jU,Hr,V. .. ~'l'(%SZMO 1h1t • mo·t1! arfkm, [email protected], śtrasz iwie pWte 8~t~Cl!!Oną na \ fifa w tazie tdliZi,a,łu w świ~iI". Ffik,ł;
l prumly slad, żyola ~ uZYC'la. n~mlec- 8~erokzch. fjok~Jó'I:V ... PTze~hó~~1łJy ko- \ spósM'Zf3piiim/!I drzw,i .Wl,OdątJe do 1."U~;,deutsche Stadt Len(sc.h11,tr::"; wzrok że nil,SltąPi~O,. to rt}wn.~nfe w ~
k,t6h 6k:u.panMw tia polskIe) Z'Ulmi.
[email protected]~no pokoje, ko1'7J}"tari'g i lnI.iiuaA"Y, chnf p(j,ta1JtY/»~j. Sąd~iJ!o po Wielkó,if~nasz pada na CZ!3i'wo'fl,ątarczę h(wbu i Hych ezęscli'8Jch PoIsk'.,. dow~ZIł Aby wznieść w wybranym przez Wśród ealości teehnic.znych urządzeń, wnętrza kuchennego i ilości najno1V'o- "Litzmannstadt'u", z które,go wydar- i s:hvicr,dz,a gelD, Spychalsikf -Ile. , .
siebie miejSCU. odpowiedrnrią re:zy.den- pa.ł[email protected]~~lt, U.Wdg-ę 1.wraOO duttt tlo~i!II;~ni.elszYCh <tpartf,tthv ete1dt y cv:tt.1!ch- to Sym. bol nasz. ego miasta _ Łódź,
gr(j. ~ih.y ,~e. .'t er,r;.Uf .. b~,ły wyr~'Zr9"
. Gre'/.Ber
.
kaze,
' l'"
k'; k ą- płyt,
. ICQ,tlOW
ł'
, k
'I.'
•
,
t
-.
h·tl
I
r,Owane l Metowa'fie, ze Ito,!ltllły wY.
cJę,
prze d e wszys tk'
v~m
U'\..SUSO,Wb urządzonych po OJow
i p1,e ar1n1Jh;ow, ·isc,ie krO-I za,s ępUJąo Ją czarną, l erows;;ą
dane dy'relktvwy w ńielegałillych jiftl1t
budować doń specjalną sz.oo9 .(ul/al~ jJiiJ..IQW'iJfJ~. ~i~m-!d .p~z!, łł.a,żflym, ł'1O-ll.ew.ski m:IM:i~ ~yć apetyt Greiewra i sUJus,tyką. W~doczn~e za ,wiele t~go, i w .leg,~. alnYCh.· . OŚr{}dIUWh ..'. rCi'k!C.·Jl. .
towq;, prseznaClzo,nq Wylą.eZ'nle dla kOJu zna'JduJą SIę, Jesl~ lsti-e btld,'ź~Mn~,rJtJo &'olffliOwmkQw.
było dla :nerwow, ktoregos z Łodz1an,
W a;rt}likllile ~IJlyt~ydall~ll
swego pryw/tt'hego użytku. Tysiące ła&ię,nki, tYJ pl'ltVha.imflit-ejkatnery "i'ta-I Min4ws~y drzwi do piwni-a i Jtuch- oglądających pałac, bo herb przez
~{)~n.li?ride nasI i O'~L(ler~.wle dt°litliRAł\Ulk· 1:
.•
' .
" . '
I,...
..".,
"
'.
Ją SIę Ol uals s klOll'C Z ClIlll Ił zym !PO'"
pow~. ~gbgtmczy,g~ 'łlf~ . r:rzYku~ try;s.lwwe, wyłóżone kafla'f!h: ł !t4opa* I m, znd3~u3~my ~t~ W .g16Uyłtehrepre~ sr()d~k ~l'J"z~m~ty Je'st sz'/",amą ~d udehlażaniem dila [udzi, którrzy rtie.sźa..
t~~ .s~g:aJe na.! długu; mW8lące dQ trzo'tt.e·w łf.aJ1twwQcze~~tcJ$:tl3g\J """1 v.enta(lY'lwe3 sali aurtlenCJonaJ,'ł~e!, U rzenta JaJc.r.ms ostrym przedmzotem...
n:U}ą .. ~{'nv?w~j. tJfi.arv. 'YV:ojl!l~a ~dł.
c1/;ęflklel zmudneJ pTttcY, by wyrosła.
Mająo t1o~e wrraden, w milozeniu
SkI ego, aill OręzkJeJ' dzl:Słlejl8liel, ofIary
z~orem
=h
'U-I'
. '
,
•
I
l{
II'
i,
1
I.
kjlkunlJ,stoki'/;omet't.QwQ,
. ..
au:tost'tada
.'
OOmoMo"
po ht6re, będą :hę tfj(JJyły
dy memie(}kich dyg'hitar$'y.
Scvm budynek pa,~(1;G(Jwy włffl,i~fłio.;
ny jest na splantOł4JaJńym wzg~,
.
P-
ftA~~m'
.V:lu
mtMJ1t1fY/;Qwycfb mieezlw..t tu }/ClZWwielu"; Ot) śmie cUiś ilwierd~i6, id me'"
s(;ył się taką 8'l1mpatiq, ludności połskie.",. ie 4'Vl'l'UszG1 si" 'Wśród '/liej' Qe~
"
pu.,
t"
.
~. ek.
l PJemle'"
g.
•
y zwm
I
°
mas lwd-tlwych j
d!buld()WllJącyon.
kraj" D<omag.ają si'ę .s'UfQwych POSIlw()!be,c }:wGzi, którzy
.moWrU nasz naród wpędzitć w ni'Ós.ź~fi"
ś'tl,ie'..
,
' 1 li
~y,nOWJ~ .I'Uld~t l de~okra~ji UlQh(J!oi
weJ uwazHlą, ze maJrą slw()Je o gwiąz.ki wohec Wisi y~
rnn~.sk.ie"i.
Posta"
.1
nawiaj'ą więc ()ollIi przyjść jeJ Ż 'Pg ..
illmlą" zar6wllo w niTs.j'eniu (lihł()'P?ń\
pO'lslnm .. rz~teJnei W1~d,zy lł P{)~sce,
w rOZbl]amU reakcYJluyoch. letgend.
iak ~ w rQzbijaniu Imakcyjnyoh
nięć
.,....
wego, Tak bardzo uprzejmy dotąd
. '[1·
,.. :o... śrz.ę
,. ~uemU , OU:Jas!..,
mi
.,()jant , sprzeuz;rA/1,a
chcą
'·
.
h
~'.
. '.
. "
.
W.. dniu 16-tym hm, w gma,c u BGK uśwrad!onueniem wsI Iże p'lerwszy . "
"
.'
~
N W:l.tsłaWi e :Odbył się zjłtz6 seltte'- betptl,średfi,i k<>Makt t szefe'fi1 1'ŹądLi I ruaJąc. ntts,
ze pal~e prźeznac",ony
tariv gmh1Jl:ly'eh 4-ch W()jewÓ-tho:tw: ph!yCl!yIlii się do usunięcia wIsze1łdch i6fłt na sie'i'oeiniec i każdy kwia,t j '/"0łódzldeg(), wars>!:oQwsklego,
kielediie". Iiied,(jm~gań,
snąc Y tu c,h,dćby dziko, stanowić ma
i luhelskie~ '! ttti,z~ałe"m prz.e:sił-ó
Po. p:rz'emó'Wieni,ach wywią,Zalia się rado§ć, pięk.no i zdrowie dla wym?1500 .. P'rI3,cownkow gm:nnych~ Pler'W- oiywlona d~kusja
.,
'h' . .1.' . . ....
., 1
band
szy pl'żemawlał pre,ftJ,Ii~t Ośólblka .•,M-ó",
. • .
. . ' I czonyl1 długu e,tnzą wtJ3ną ~ o'l~upa...
rltw.s'lti kłOit· zalP,(jl!uał zebr fl'ych t . 'Y"lecz~~elffi • Prelll1~e~ w Sledzlih1e I aU bezdb'rrlJJiyth dzieei.
ŹOIUiicTZ i oficc'l" p.,I\Slki zaipeW'lii
•.. ' Y.
.' •
,Q.
l
Radv Mrnlstrgw p()deJIID() wał uczesl. . . . chłopu ochronę pra'w i swobody,
861fk"l- IMr-afJfftOW
oohrQny osoblsteJ, ~włoo~a wtedy,
gdy.. , odwiedzał spęd~()ną pod gvrt)~
zam
,
,Ktoś z ueJZest.ników naszf?,j wyclieczki przed wejściem do auta schyla si:ę,
by "'erwać kwia,t '" trawnika ogro,do-
~
.'
z kttJrego rotztf1lCta. ihę rfJdegł'JJ 'fV1,dok Iłt~ jeziore i bogatą ptt.nQrotnę
zborJZ1! leanych;
~tr'l:Jezony pTze~
r.aCOWnle..v uml-nn'I-
'.
opus,;zc
zagadlll1en~alillJ
I.
()goln~panst~wym!, Iiikó\V t'attlU póliwi~cżtlr:kl.etn.
•
BIura Usp,r<;twn!.e]
IlliaNastępncre dVreMor prof.
Adminirstr~cji
Jlarosz~.ński
mgI'. 8t~fan Borysławsin.
(Ak.)
IIif. ._ ..............,..___I!iirIIIiI!iliilIRlli_ _...iliiiiili·iillfllllllii.....""";ijVIlji·,.iQi9lii1Oiiiilii-. . . . . . . . . . .·lliIIJlillilii.·iiiiRiIIiiiIIIiiiiZ. . . . . . . . . . ._ _...._ _. ._
I·
.'.
rfiÓ'Wlł o s'ptawae!h samorzą:dtlwyclh i . .
do kopt14t't1t 8~aMtS'!ff {} p~U·tt(!łH~ U§l'lnWłl1~tlhl IllPa~l1tu gm,m
- . .
dla
si'l fe rront'U 'W8Chod", uego.
.
nriego, 1"OlZbitYGh ptrze~ Armię CI&łn'Pr:żed'sfawldł)ó! Zw. Zaw.· Pmc. Sa~.
,
woną, woi~k hitlerowskieh.
m()rz. Teryt. tb.ipewntił Premiera, że
;'.
II
s.amorządy. nie ustaną w pracy nad
'.
"
śmier(fł lud;noso
cofających
'Choą6 we#~ dó ~~1U); "nltt.tml
idziemy p1'zez wielki pml,ti;t,d ttMe-
. "1
:.
::~:::y:ż:=ł"o::z~:~~z:=~ ZQp~:r!ng: wyróżnienie
ńiey. Myśl
przeszłości i
ńiedalekiei
ży-
astronoma
biegnie ku
przyn.osi obrazy tak
l
•
~~
e'.
I".i.." '
'
Ej 1.'1.1
ł ~r. Z' ~
1_
~ I: tI ilPr' ~ ił
'
~,1I L
fili
"DlIi.~iWl."
".
~!LyR
podclus druąieIJo dnia :aiU2da 50.:1"1 '1IÓVI-I1Cleslnikow
Af'" . . .
.,
.
DyrektOr krakowskiego ObserWatorium Astronomicznego prof. Tawe je8~ze i fI1Jfezatarte. Z tego i1zte- deusz :Sant'tchl~wicz t;lbwołany zodiiltttJi't j fl.a kt6fyri& sUMt/ te letłł.ie śtM na ~złohlUt kt>t'eS1)btidenta' Kt'6"
UJiMłłrlll 1M~e s"y Jł!łł1ńe i tajlne leWśki~fr Thwat~stwa Asti:'ól1o'-'
1'g'źk~1J de~tla:tt1ąde o 1ta6~'1tftt zyćtit. mi~żnelgo (Royal Astrohmtlical SO"
u IM"
ł.J. ""... 1 • ciety) w LI:mdynie. Towar;~ystwó to
r~if ruiny ~lJił' hY;I>6M'OWśrn iJtą'pWD t>" stanowi rodzaj światowej akademii
kfjmJ,~fi.nym tbtMziłlClU, Ił t kiJ:;~d1f'ht i astronomicznej i składa się z człohk/"
~ l
.'
~
~ I,.
.
h
ł k'
ro ~tem 'ni lit! . elJO tWbł"zll ~l:)we JOt"= KOW zwycza~nyc
o~az cz on ow
my plan6w i zam.ieł";;eń, .ma:j~ I;~respo~~~n~?w,_.vv:y~~e~~nyc~ .~po'"k'd
'
bez resz:t y, by po-' "roa (!zółowycn astrofiomow SWIata.
Z l'l Wl owac nas
wsta6 11i61Jł odpowiedni pusty tJbsz{jif'
dla łydtJwej p'rlt6$trlti'Mii tWn"odu zw1!-
..u,.,
....._IWII........
w'
U'l
iMl~
o .lL1&GpU
WI!I~~di"arld!ll.ftl·"'~~
1\.
!IU"'JJ v:8i1ii
U
'
Dntgi dóeń ~iazdu sodaHs,t6vi~
Jeśli c'hodtl o Ni'cn1cv. to jedtlvm z go. i . swoim. wtasllvlll. ~ako ,t!)~!l'zy·
s:t'eISHlik6w WalJk o ui,e'pbdleg!óść, o~d· konieoznych post.ul~tów ber.p"ecz,eń- • ~-:~'~ 'broni. w nieda:vvllvch wa'lka,e~. ,l.
hył tię znÓowu orty tłU1UilYlh"'spot- stwa nas~e'JW kraw Jest. ahv w NJelr~1: . Jvlarszałek aj)elUlt; d~, wstę,p,oVidftt
udz,ralle de.lMatów,. Ob.rad"otnod .p.ó-cz'ech stały mo,cne za,t.o~i {)kupac~!J-lw.:sż'~re,fd ..
ORMO.~tw~!e.r.duen.I. en.~;_fie
'culiku I)rzys,ł'Ucil:Ii'W~I' sie pr,erwer tle.
dl.:sleJ szą SIla parh'l, J.est. \VY,r~1 .oC, l
Rila:d:u Je;d:no'ŚCil Na,wdo,wei . ob.... ~d: Prz 12:ć:hbdz ac .do za:J!.~,~nj'di. we- I ?~'a~y ~alych, pq~blen l b~r!y:k:€,l'tl.. ~~
ward ,bS.6~~a '-. Mo'~awsb. :a J)oz~r]:~l \ Whę~.~.Z?VCh stWli'J.rdza. ., . ~z .. 1.1Cl,k:1Z. ~m ~z~s~ p.PS .k.,o·nezv . Ma. ts.aatek. I)f.it_.e
p,tzylbY'ł mInlsi,er Pm,~y l Opmki ch WIlIJ l'est dla nas obecme b,eKWz,g,tę- lllOWleme.
.. , .. .'
Spo,lecznei Stańczyk. Po omówi'eniu d:ile zaChowa,nie sbókbjU. Jtt1vż walka
Z ko,tei 7a,b~a,ł głos DN:!,trtN~,~ O~łłb'.f>tżet. W.ielu mÓ\v.ethv tlfz.eibtaWadżocl Wsźyst,ldCh brzeti Wszystkitn \V PnI- k'
ka - Mora.wsk!. .WSkaz.at\lj,fi na Wi.,!:!,1d
d par t"
W
Iflyc!h w cza.sie· okupacji wa,lk, prz,e- $lee może oznaczać tylko rio'w!'! 11
~,ę- ';'e za aln1a. s.tOlace prze
'H1,1 .
wo:dniczącv f)~U),falsll!·a do za'brania skę nasge:~o narodu.
ohliczu któryeh "iest,eifi1Y .l\ednocze,i?;losill min:i:stfaPmcyi OuH;ki Spo- Ro,zprawia,ja,e Sle z psvciho:zą wo- ni i sTlni".. .
. '
'.
ł
le,c.żnej olb. Stańczyka. stwi,etdzając ienua. jarka panuje w p.ew'lwclh śroPrzewb-clmG:zący o:dclIV'tat. na,Q~&la·
Op~SC
. • ę
p.rzy tyn1, jżpri5ie:mó\\"iiei1ie to bęr.lzie J"owiśka'ch wPoJsce.niin. ~tańczyk nv na kOin,!2;reS h~t od ~o~ltet1ł ~en:
. WARSZAWA, 17,6. (PAP).
mia,lo charakter poŻe'g.nania wOlbec oŚWiadCza zflb1'.a,fivlll. ż~ tlr'tH11iet lH'Y tral,ue:go PPR z zyeze:~1aml. g~?,Cnel
W dńill 17 bm. opuśtHł Warszawę, rycMe'f!o WYiazdu mi:nisira Stal1cZv- t.viski Attle'e powj,edz,iH,t Wił w mg- pmcv ppd s'7.itandaramt uolskH~j ded '
i'
d
P
.
• H' U'" ka, kt6rv olbeimUie \\t a.,ż,tlre stail1owi' mowie, ż·e ie:żeH sa. jeszcz.e. tacy Po- !11()kra~l~l w. w.a'l,~e ,g Po:l~kę hld,g~ą:
t1 alfie s ę
o
ragI Sil' : ar, e., S.. kOW OI1f!a;h.iz,a~j} ~a.rOdów z.!edn~-j']a9.V_ kt6rzv Hi;!'za ńa .1.{Ó,tI .f1 na n.lip,.d,.tV l. €,b~~'lll prZV1~Jl zv
. czel~l:a ......b,_rat.ne:.J
Shawcr9ss, członek rządu br;ytYJ- 'cz.onyc,h, ..N,·.a m. dW.IlJ.C~ wstęp.uJe m.:I:- W'J'le',1,1"'a' Br"vt'''ail1'i'ą i . Z W'Hl Z k'l'rd 111 ti a.• partl.! hnCE.n:vm.'l. okI a.sk at,Jl., Ob,.sze.rną
skiego i t1ac!~lhy pi"óltutato:y b r y - .
n . . .
"J'-.
J
1
kk'
tyjski w Norymberdze. Na lotnisku mister SbfiCzyk, ktorv omaWla s,tOją- dzl'eckim. to trze1ba ~'Qlt juk l1ajszy:b- ana. lZe sV,U~'C],l o l~S'll o urpacy!ne.na Okęciu żegna,li ministra, 8haw",c'e pnn~,d nami w o'hwiJi ohecE.ii. za-ci,ei z h~,go wy:le'8~Yc. .
g'oQ ,dał i,. S€~I ii:,tarz
CKW pp~ J zef
"
. t'
'Gzvk ....
lest Z,~:lJI!~_
d " 1:\1,
.. CYJ'.ankew,cz..
'"
erossa '"-- ,wiGeprezydent "KRN W. ga d 11'lell11El.
z kt'orYl)"h na p1"a,rt plerw- ., M'y~l'S
,er St
,. ~n,:
Prz,ewodni'cgacy Kazimierz RąlSiBardkowski, ,!Uinister Sprawiedl1- ~zy w;vsttirtł1t.H~ M~~Hlhj'eIHe old:but).b- tstmeJace. t~rc,J~ mlC~zv WJ.elKlml mo nek oglasola pownła,nie oerttrMfirei. kowóŚd H, świątkowski; wicemi!listel WY.
,:at~~waml .zds~~da ue~\Vz,l;lędTIMzti~ misji \!reryflka,cyjll crl do t:hadj:ui'a
GhaJn; prokutator!y; Sawicki i Gy!ą.tw}onr~ tła f-O! ze. rl(:lkoJOWYG? I1'~1" ZE~S:iUg soćJallstó\v - cż1o,rtk6w otgaprian Gra2i przedsta:wiciele Minister
MGwca wysuwa p<1si-ąlat hei'iwz.glę lr~ktaCr]l. No~n (f~l,rt~ ""- UIJwle(!z'lal niżacji 11iepodle:ido'śc;9 w veh, ~v $:klad
stwa Spraw Zagranicznych i. amba- dnej sz'cz'€rGści na,sze'i polityki przy.- mm •. Pracy f ~
Pl.e.k! SP9ł~cr;lwl - której weszli m.in. Pre:mięr .OsQ:bkasady brytyjskiej w Warszawie.
ja;ź,uli wdlhe~ lwiatlkill Radtilecki1e,gb. hyłaby WIe kBn UJeszczeŚCIem.
.Morawski i s'ekretarz CkW PPS ]ó"' ,
=,
1"
t li
II
Na g,a'le obrad prżvbv\Vają, gIJn\co z,elf fvrankiewi'Cz....
.... '. '.'
witani prz,e3 qhc:c,nych. wilcepr~zy'
Mow~~ tJOdSiUtn0WU.Je dbtv~ht~1i.ŚOden! KRN StamSóław Sżwa:l:be i Mar- wv~orohek PH'fhi I ..tlódkrdla g()t~
ił
g'
szalek Polski Mi.oharf :R'b,la .. lyrri1er- Wbśq d~ d~,ls<zvoh z~~~ie§!w,. gdY'!
sIU. Marg~!ll€k. na za'brosz'ehie jjre" ~Ii~'z~,~bec.me o Wyr,l';'raUle wtlrln'lt dó
.. _ =
•
~
.. , ~ , & "
A' Ił
~
. z;vdiuM; ?~]~'zdu;
wY!-'flosH kr6tkie Konca:
. .
.'
la.wladczen~o UpraW·Pfz'em,owJeme..... w.kt6rv!ll. pozdr0'YH Nastęl)~v ,et~tJ. waJ ki t,o. [email protected] WJ.ml'e,n:U WOlska Po'lsbe- d,u,m. StanOWJ dn oelna re,aih~a,ćj.
,1, ..
r ' - - ' ,.. e._ ". ildea.fów.
,kt?r.e wy,l1i:kaji! t tfadV~j.l
,Sir H. Shawcross
cięskłfj.k tłut!HtÓW'.
,
W,n,ętrza palacutonną. jeszóu at-
mos/erą 'f1i~d(l)'W'nei przel8zoośrJli, chtł6
,j~ł.
oprowadza nUi8 po nwrt> 'lI/fJfl'zejtny milicjant polski Z dzie'thińca wchodzi..
. ."
"
.
my do ogromnetJt:> hiUl"u, gdde 1Wz~
dzona była sala łowiecka, o ~zym
hW'i~ż4
tioZrtte
trofea
za.wI&3zone naśc.~a'nGoh.
11'I/ytMfwslćie.
J.lalf11;OliJte!
i'
Poli"k
r
Co dzieli iroszka
Oprysxek do
h - tej
pottgl
"Wy-Hcz,etlme pltzestę'pshv,
P,Ó'"
Diełh,hlńY.~h lJl'tet GrleiSI&ml byłn"
fJy
ZibYlt długie i
mIli EłGli"
iz prasy}.
BaMd ha
i filętne
głowie
rY5Y.
·Ud." aJ-c,"Y
•
I'" na
S
SI!
'!
rIOp'
DIDlllq Wllqu
, do IJI
' " W mUIJIU
• ., po b'·
. .... ,." _.:' ....
lilalqae
OIOWUDIU
ylu
." '. ..
WS~Yl3tk.it;!Obwt>tlo.we Kom. bije Gło
". . .. StudehCI WSOW oharowall
,d
.Ok.ręgowa Komisja dłosow.anm
~~.e wiem: ma wloS:1
'.
.
,.
.' .
". "
, ' , . . .. ,.
..
tk' h
o
lilOWe ro oczyc na
sowania
[email protected]
t
Okr~~u
nr
3
na
LudQwego
zwraca SIę do wszy5 lC
uytei Jesi ..... łys,?
terenie całego r,aia:;;taŁodzi, zgódni~ mittszkańców. Łodzi z apelem, abY
O U OWę O II
71 instrukoją G~nera1nego Ko~i$arza, nikt z wyjeżdżających na" dłuższY
Studel!Cj 'yyższej Szlwły Gos p-o,<!d 1'Lecz choćby nawet
.
. ' ł
·1···· t
stw~ Wile}s.kJego w Ło-dzl 'pierwsi wvotwarte są CO.dziennie od godz .. 17 do okres me pommą moz lWOSCI o rzy .to' l'
.. .
miał l gęste wIdły,
., • •
. . . , • CI.
,.
•
lek s 'l'pL 1 ll't1h:JJlłty\Vą· dehńtiHcttlj jjrlłtly
19
;,.aby
csobom
wYJezdzaJącym
na
mam~
z~swla
~zema
l
-:p~z:z
na
l'żeći
odibtitltiwy fi1htsHl,
to jeszcze - mało,
rlop lUlb dele~owaftym słu7:buwó cewazenu~ SWOIch ObOWlązkow oby- . Bratuiia. PO'Ilio,e te,] uczelni i,ad~:Ma~
jeszcze - nie d()syć,
wtdttwać 2laświadcz~tlie o skte§le", watell3kich """"" fiie stt8ćił itłos u W rował a, itllahowk;e \VŹatią;~.tie. Mla.,;
by mógł pOWl~ieE
iu . h' li t ł; ciwego obwodu. tytli wazhym aktie państwowjtfrt.
sta . pra.cę ork.{jro 4,,(j,() stUde>h,łow,. w dn.
~.
• J •• n
lC
z s was
. '.
.,
.
18 l Hl h. n1. od godz. S 00 iB.
w. cz~no~ swych chwa ,bIC.' Zaświadczenia te będą uprawmały Wydawame liaswiadCł~:en urlopo-' I Dz,isiaJ ihicr~.Ją s:ę shi~efi~i W. 5,
\\flęceJ~ mz o.rzechó.w
jedflMżeŚfiie db gło~oWahia z miej· i \\<'yc11 b~d!;ie trwało do 29 czerwra G. W. () godz. 7,~5 p,rzed lttl1eitl ",~tIv.~
JIlatn włOs"w na łbIe,
.
'nm. skąd Z ItJpalhthl \vymaszeruJ'ą na
CYK sca pobytu W 4niu referendum.
włąez1l1e.
13 wyzlul'CZQUe i!in pU1hkty,
/ rp,}
ilIOO de.-· ·k .'b '. h: '.
db' d t d .
I
I.,
r:~~,clhu s,o'c]al!:stvcfn~,go~ Sa t~: [email protected]·
sl'~Me ;,iżibv tJal10W -'-' g,eliatu, Zle'rt1ra dla I:lh!o,pów i faiotV'ki dHt ttlhot-
nrk6w z jtt,a·nkal1ll.zlltbidnlte z gO~POda,r.cEvmi,
bi:story-czl1yrni pts:wam1
~ar?~il po,!siki,ego; ojJ,a,ttymi u'a Odrz·e
l NlS18'
.' ..
' . ' , ( 1 , A'
Zjazd tlrzYiał j,ed:rtotli'y'[email protected] cezo:,
lucie, w ktMei d'eklEifuje Peł:hą !i1OiJi:datnlJść z iedi1roHW ... rJ1t:}fttowa linią
p~rtbii ~Vytalln p.~rn,e ztll1ftlitIJi,e do jei
kJ€-t'bWI1N::twa,
Zebra,tli iUzi'utro tit:śi,aia db w.ailki
Ci. poiska den1óki"a<Cie i zt'obl.a WSŻYŚltkc,: aibv prtVczyn!ć się dó zwYti~"
stWa has,eI p,oJsl\!ei n:.'elOddH~gł.ośm
IH'lzet tftY ra,zy "t.a"k".
Nr 166 (353)
Str. 3
DZIENNIK 1.0DZKI
Robotnicza
łódi
"
.
2losuj~
Masowe zgromadzenie Zw. Zawo owych
Na boisKu sportowym KJP "Zje~
dnoezone" odbyło się wczoraj ma.
sowe zgromadzenie ludności m.
Lodzi w sprawie referendum, zwołane
przez Centralną Komisję
Związków Zawodowych i Okręgo­
wą KZZ. i W godz:ina.ch popołu­
dniowych wokół t:rybuny zebrało
się około 10.000 ludzi. Zgromadze.
nie zag'aH przewodniczący OK ZZ
Bmsld, odda,jąc' glos wicep:rzewo·
dniczącemu CK ZZ Kmyłowi,ezo.
wio
Ob. Kuryłowicz, przechodząc
kolejno do pytań referendum pod·
kreślił, że senat był przywHejem
dla klasy posiadającej, dla obszar.
ników i kapitalistów. Dla pracują­
cego ludu . nie jest on potrzebny.
W pozytyWnej odpowiedzi na dru.
gie pytanie, zainteresowany Jest w
pierwszym rzędZie chłop, a takie
- robotnik, który wziął w swoj~
ręce to, co w. ł asn. ym połem zb udowal, a mianowicie fabTY~i. Gło.
wreszcie na trzecie pytanie
"tak", klas,a pracująca pragnie o·
Po prostu
Radę znaleźć można
na
II
Przed paru dniami poruszyliśmy
awarii samochodowych, któ
re w o.statnich czasach sZterzą się tak
na~minnie na ulicach nasze~o. miasta.
W felietonie naświetliliśmy jeden
z aspektów sprawy, która iest o wieiL'J więcej skomplikowana. Nadużywa­
nie al'koholu to tylko. iedna. choć
częsta. przyczyna wypadków.
Od P. Z. G., b!edeJl,;o w sprawach
przepisów dla kierowców. otrzymaliśmy list, w którym m. in czytamy:
"KaiŻdy
pojazd meclhanllczny
wtniien być wYDosażOlllY w spr:aw
nlie dzi3Jłaia'cy mecihal1izm hamulCOWY, światła ;orzednie Sz()iSO~
j mi,eisbe. świat:Ło tylne
tak
zwane "stop·'. sy.gna,ł o dźwięku
n:i,erprz,eraźl,iwym~ K!ie ru:nk owSikazy oraz lust'erko druia,ee k~erow­
cy możność widz'emia poza poja,zdem hez odwracatIlia slię od
S't'em' POlIa. Poi azdy ,ni'e ()dp,()wia~
daj 'lce tvmprvmi'tYW11ym wYmo,g-om winny być heizwzglę:dni'e
. wycOlfane z ru,ch,u do czasiU uzu'I)le,tni!enia 'i.:v-ch bra,ków.
Tego
wymaJg;a bezp!ite,czeńsrtwo oIbywatelL
J(d'ernwca wysz!kololllY tw:in'Ioo
sprawę
boisku K. P. " Zjednoczone
lU
stawie konstytucyjnej raz na zawsze I szenie zło.tem. Wielkie fa'bryki, huty
Wszystkie siły do walki G zwycię­
uznane zostały prawa chłopów do. i banki stano.wia własno.ść narodu! stwo demokracii. w obro.nie niepo.dlezi~mi •• robo.tnIDk~w ~o labry.k. Odp~ połsk~ego. Każdy •Polak i patriota I głoś ci i suwLerenności naszego. kraju
wJadaJąc. na drugl;e pytamc "tak glo'SUle za utrwalemem naszych gra- i narodu!
gw.. arantuią" że do.cho.dy z unaro.do.- nic na Odrze i Nysie ŁUŻYCk,iC. j, gdyż
Glosują na wszystkie trzy pytall1ia
wicIliia przemysłu pój da na odbudo- gwarantują onc Polsce bezpie,czcń- .. tak"!
wę kraiu i na oJl,;ólne Po.dniesienie stWo. na Zacho.dz:iLe i daią nowe. 1>0Niech żyje demoliracia ludowa,
dobro.bytu ,ludu pracy. Masy pra'Cll- gate perspektywy Jl,;ospodarcze i Po.-I KRN, Rząd Jedności Naro.dowej, odjące odpowiedzą .. tak'" gdyż ni'e lityczne dla rozwoiu naszego. kraju. rodzone i Jednolite Związki Zawodochcą, by Polska była fołwa'rkiem Niemcy i ich poplecznicy. Churchill we!"
.
Uchwal, eni. em. ,powyższeJ rezoludzkedzicó!y: ziemi~. żywić. będz!e ! jego sł!1gu~i. chCą. r.ewiz!i granic ,na
tych. kto.rzy na mej prac~Ją. Nie Za~hodzłe .1 zmn1LelSzema nas.zego cji zosłało zakończone zgromadze
chcemy. aby z potu ro.bo.tmka Po.I .. panstwa i Jego bogactw. BędzIemy .
'
skiego kapitaliści nabIiali &we kie-I gło.sować na trzecie pytanie "tak". I me.
.
I
I
..
--------------------------~
_---------------------swiala
e W5zrstkic stron
I
sotbieca.łkQwide
2Jda wać Sip'ra wę
proc. Na roli osiedlono ogółem 1 :mil. wagon izolacyjny dla chorych, w
i mi,eć to Drz,eiko:nani.e. że prz,ez
219,500 osób, (w tym 42,6 proc. re- którym jedzie lekarz i conajmniej
prz,esttZteg-,aillie przepisów wyklupatriantów), a w miastach - 822,400 jedna pielęgniarka.
czy wsz'Cllka moti.liwość nli,es.zczę­
osób, (w tym 45,1 proc. repatrian... k'd'
śliwy,ch wypadków. Utrzymuią;c
Przy na d eJSClU
az ego t ransportów)
d
'. t
l d
prZBp]SOWa sZY1bkość PO mIeście,
.
tu przeprowa zany Jes' przeg ą sazwłaszcza
przy przystankach
Osadnictwo wojskowe obejmu}l:!
'przy czy:m
chOl:?"c.h
tramwaio,wyc:h. przy skrzyżowa­
"
I portów, lIczącYCh wszystkie
pograniczne
powiaty kIerUJe SI~ ~o szplt~h. Odsetek ClęZniu uE,c. zakreJa,ch oraz przez
około 5000 osób, przeważnie rolni- wzdłuż Nisy i Odry, w których to k~ ch.orycll Jest w transportach meprz.estrz,e:g-anie wskazań i sy'g.n:asłahienia Niemców, uszczuplenia ków i rzemieślników. Osiedleni zo- pO\XTI'atach
oSl'edlono
J'uz'
około
18U
WIelkI.
cv
łów dawanych przez'mHkja;ntów,
łch bogactw naturalnych,
umożli. stali głównie na roli w pow. bolesła- tys. osób.
Łódź nie jest terenem dla osiedie:r:e,guluiaicy,ch l"U,clhem. sumę ni.ec1
p
wiaj~cvch hu dźwi ni cie"'ię do . k'
"'l k D ln
Og 'ł m
d
t .
beziP:i'e.cz:nvcll katastl"'o.rr zmni,ej"+
Fi
'1:
7
WIC lm, na S ąs u o ynl.
oe
Jak nas. informu nia., ~le mimo to . u~o, ~epa nanrew
slzyĆ mOlżna do mindmum".
nowej a,g.resji. Nasze granice na ma wrócić z Jugosławii około 22 t yŻ
je naczelnik Od- zostaJe. w naszym m:escle. PU:R ~oOdrze i Nysie-to wieczny pokóf. shce Polaków.
I
•
••
działu Miejskie- mag~ In.-: w uzysk.amu ~rac~ l o~~eUważnie,jsi powinni też byc przeZ
CK
go PUR w
ob. Jan
- dlamu
W
..
OSle- cbodnie. a sytuacja na naszych uli'i l"
k 'l ł
t
U
B
W ostatnich tygodniach zaznacza się dIono na 2286 pome:r.rllecklCh gOSPO-l cach poprawi się bezwałpienia. OrZZ S k k kt '
o orSl 'I,
ory o- res I pos ai wracają też ro.
. l ' d że nasilenie repatriacji darstwach 264,3 rodzmy, co stano w
wę Związków Zawodowych wo- dli. Przyjeżdża ok. 300 rodzin. Mają ~fZ~:i~l~e uZwiązku Radzieckiego. ogół:m około 11. tysięcy OSÓ?
.
hec ~łosowania ludowego. Zw. ~m! j~dnak duże trudności przy wy- W· k " t sportów pochodzi z PUR utrzymuJe na tereme ŁodZi
Z
."
ł •• kła- Jezdzle.
Ię szosc ran
t
'
B
trzy schroniska, w tym jedno jest
aW.rozumleJą, ze przysz nsc
głębi Rosji, reszta z erenow zza u- przeznaczone dla matek z dziećmi,
fi
sy . pra.cującej zależy od· ugruntO'-l
tr.akc;ie załat- ga, przeważnie ze Lwowa.
chorych, starców itp.
łodZI.
Wlłnta zdobyczy demokracji. Okr. .
WIema Jest ~pr~.
W kw'ieiniu przybyło ze Wschodu
t
K
ZZ
t·
d
.
.
'"
wa
repa naCJI .
L
I
Większość tranom..
,.reprezen uJąca wa
naszych górników z Francji. Już 56 trans~ortów, li.czącycJ; P?nad. 23
wana jest na Po
Vi piątek, dnia 21 bm. Q godz.
l10ny ludZI pracy, stanowIc bęzle jPrZYbYł Pierwsz, y transport z rodzi· tys. ludZI. W maJu nasI]eme ~epa:
i sportów kier{)~ U-ej wlokału "Kuriera Popularwra'z z 4 stronnictwami: z PPS, nami, przewidziane są dalsze. Oga- triacj~ p~zybrało szersze rozmwry, morze" przez Gmez~o, .Bydgoszc;z l ne.go U odbedz.ie się zebranie ZaPPR, SL i SD zwarty blok.
łem ma przybyć z Francji 5 tysięcy przecIęt~le 'przybywa~o .dwa trar;ts- Poznano Punkty te kIerUJą repatrran- r d Z
•. "
.
N
k'
.,
, "1 b rodzin polskich 3100 rodzin zosta- porty dZIenme. RepatnacJa ze ZWIą- iów na miejsce przeznaczenia: lud- zą u w. DZiennikarzy RP. Od.
a za onc.zeme przemOWl 0-. , .. •
. d
'dk
l
zku Radzieckiego zO'ocL11ie z ustalod . ł
L d'
St
B ki
l'"
.
k'
mt:!. skIerowanych o osro -a węg 0, , '"
.
.
,
ność rolniczą na wieś. zaś ludnoŚć Zła
w
o Zł.
awiennicłwo
ars
emlZuJ~~ ~:ę~ cYJ)1'Y~n wego na Dolnym śląskw'-"-"- Wałbrzy nym pla.1'\em,-~ako.nczy Slę"\V, ,,},l:pn~u miejską do miast.
. członków Zarządu ohowiązkowe.
stano'}";1.~k'lemPSL. W~rod9l<)a- cha a reszta,. do innych ośrodków b.m. W ZSRR pozostało zal€dwl~
sków Jogólnegd~prl<;tU~l!ob .• Bur-, -o/ę~!owych. Dla n~~zych . górn~kó:v 40., -~O , tys~ę?y r::aśz~ch_. ObYWat~l~
Gos~odarstwa roln7 poniemie!!kie
ski odczytał następującą' rezolUCję przygotowano już 1500~mieszk:an (Je ktl?rzy rown~ez,w ,nai?hzszych JU pr~ydzlelan~ są w pIerwszym rzęzł
.
dno dwu i trzy-pokOJowych) z 0- dmach powrocą do kraJU.
dZle repatrIantom. To samo dotyczj"
.
zgromad zema:
,,
.
.
.' .
.
. t t'
..
k'
.
grodkamI. .
..
Należy
wziać walSZ a ow pracy 1. mIesz an w mla.
•• Robo.tnicy i pracownicy m. Lo'
Ruch repatriantów jest nierównopod uwagę :fe stach. Należy zauważyć, że więkł
ł
dzi. zebrani dnia 17. 4. na zgroma- mierny. Ust~lo~e plany trar;sport6w
LI
Ił
centralą PUR-u sz~ść repatri~ntóv: sta~ow~ą rolni~y,
wpynę O
dzeniu świata pracy w sprawie re- na każdy t;:uesląc, z powodo~ te ch- dla całe-j Polski jest Łódź, przez któ- kt?r~y chętme .osIedlaJą SIę na ZleKomisarz generalny Premiowe'
ferendum. uchwalaia:
nicznych me zawsze mogą byc dokła
h d . d .
'c' transpor- mlach Zachodnich.
.
h " " ' l rą przec o Z1 uza częs
-(
)
Pożyczki Odbudowy Kraju oświad
W dniu 30 6. b.r~ masy ~racujące dnie,realizowane. NaJzupe 'lIeJ ęCIS e tów. W ciągu ostatniego roku przez
m. g.
ł
d t •
głoso.waćbęda za i.edno - Izbo.wym wykonywa~e są plaJ?-Y' .odnos~ące \ dworce łódzkie przeChodziło ze Zw.
czy prze s aWI4::ielowi. iż według
parlamentem' a przeciwko reakcv 1nc- się do ZW.lązku RadZIeckIego" Jed- RadzI'eckiego i z Niemiec od 40 do
dotychczasowych danych 1.515'.00Z
. .
l.
•
k
t h t
t'
w
Ws~ystk~m, którzy okazali nam
'b
b k b
mu sen.a tow,J. I1tó. ry lest przeżytkiem na'przeible~ '. yc , raI~s?or .ow.
100 tysięcy repatriantów miesię.cztyle serdecznego W'S1P6~czuda i. s,er- OSO SU s ry owałopożyczkę .nł'
ludzi wczorajszęJl,;o. dnia. i je~t ha: Y' Clą?U mlesIąca rowmez me Jest nie. Ilość osób w transporcie (60 ea z powoóu bolesnej sbraty uko-sumę 4.000.000.000 zł.
mulcem . postę~ł!' Rob~t!1lk. chło.p l IJednOlIty.
. ,
62 wagony), wynosi około 1300 chanej nalszej Z<my li Matki, w
inteUge.nt, głosuJa na DI'erwsze pytav·
Nao~oł :uch .re- 1400. Każdy transport. przybyW'ają- sZlc,z'e,gól'nośoi Głównemu Zalrządowi
nie "tak'. Masy pracuif\ce głosowf\ć
-.
patnantó'Y Jest l cy na dworzec w Łodzi otrzymuje Spółdzielni Wydawn,iczej , •. Czyle[bedą za reforma ro.lna l tł~arodowlebardzoI duzy: Ta~ chleb, gorącą zupę, kawę, dzieci 0- ,. ~i:k". DyrekcjI Defieg,atury Łódzniem przemysłu, bo. chca. zeby w tł- na przykład od l-g? do 15 maJa; o trzymują poza tym mleko i cukier- kiei. Dyrekcj,i Wydzi,ału Ks,ięg,arktn..6 n~Zpoę"zą~,~OstyYcz'nlia .. ',
-----~--.....- - -......._ ..."'II bejmowa~ on praWIe 400. t!s. osob, ki. Do zapewnienia przejeżdżającym, skiego wraz z Kocr.e.żankamri i Koł,e-'
':'." "-""'". 'LhJU
ŁÓDZKiE ZJEDNOCZENIE
Jak W~;llk<;t; z d:n~ct· MmlSt~r.stv:: przez łódzkie dworce r~patrianton'! f g,ami. Ko,leżankom
i
Ko'Iegom '&
. PRZEMYSł.U BAWEŁNIANEGO
KomunIKaCJI w. WIe. mu repa rIa~J gor"cej strawy w dużym stopniu Łód;zkie?"o. zwiąZkO.",".i PracoW!lli- fj 1~4'5 r. ewakuowa,ThQ z wi'ęz'ieu ku'
ze Wschodu obJęła 1<).8.964 osoby m...
'1·
,
ł'd
.
"
~ Dla we WrodawiIU w kierunku
p () s z o k' l '"
t
59110 sztuk a z Zachodu przyczym o SIę społeczenstwo o z- kowi J{,si~garzv Polskich Wo,,:. ~ na JeJen. iią Górę 1· Czechosłowasam{),dziclneg
s;ęgo'wego
wen arza . . . •
kie. Uruchomione na dworcach, dzie ;. Księg,ar:ni Nr 1 [ 2 w Lodzi. Zwi'ąz- y
.
ClIbe::n.anego z buchalter~ą rp,rzClIlly- 63.()02 osoby, mwe:r;tarza ~.107 s~t. ki staraniom MKOS kuchnie byt . ków KSięgarskiCh w Łodzi Ko~e-I cję () wladomo~ść o lIIlO'im mężu;
słową. wg. now.eg'~ p~an.u, k0I?-t. Og~łe~ Uo~ć repatrIantów 1 prz~sIe- swój opierają przewa'żnie na dotac- ż,anJkom [ Ko~eg.m b:ięgami w Lo~YDERYK PETERS, [at 56 z
I Oferty ",ru z zyclo~ysem nałe'zy dlencow' OSIedlonych na ZIemll~ch jach z funduszu Pomocy Zimowej
ó:z:i, oraz pirzyjaoiołom i majo.
arszawy w więziien,iu był
sJdadać do Dvrelwjll Łód:zki'ego Odzyskanych od początku do ko~ca2 zebranego dzięki wielkiej ofiarnoścI mym ~ składają z głębi serna
kmwcem. - .. CzY'telnik.", PiotrZjedlIloczenia Przemvsru Baweł- pierwszego kwarta1;I b. r. wynOSl
łodzian.
Bóg zapłać I
kOWlSka 96, polk.ój.304 Zofia
. . . .
T. MęezjńskI z SY'lłem
Pete:rsowa.,
ni auegQ , Ló,d:Ź. uil. Zawad7'ka Nr 1 miljony 42 tys. osob, przy~zym od7...... se tek repatriantóW dochodZI do 43,1
W skład kazdego pOCIągu wchodZ1 "_ _ _ _ _ _ _......_ _ _ _..;,._..-'! ~~~~~~;QIi]~~~~~~~~
sując
Poza repatriacją ze Związku Radzieckiego wracają nasi obywatele z
Jugosławii, Francji i Saksonii, gdzie
osiedlili się, częstokroć jeszcze przed
pierwszą wojną światową. '
j'Z JugOSławif k~~r~Ył~: j~;an~~
n~tar:t;-y,
.ciężej
I
lz' 5:akson
~.ole;j pr.zem?wił se~,e.tarz
Ol
ZSRR
I ~:.~no, ~:~ o~~~
I
Łodzi,
Koziełł
Z f ran(U.... I 'v.
;'1-
Się·
wOJ~w łod~kIm
Zebranie Zarzq du
Dziennikarzy R. P. w
iNa Pomorze I
i
" ' _ .
<;P?
Ito"."Z"
k:lrm·1
.4.000.000.000'
I
.
1'--
I
.
I
1 15
I
I
na PPOK
I
I Pro
I
I,'.
...____--------!.O_2. .
'I
,
Juk Kropka ze Slonogq• wykiwuli J. Brzuchacza,
ex-zl mlanlOa
fi
Ex·ziemianin Brzlt(;h~z
rzecze do Stonogi:
niech pan rad mych słucha.
Glosuj: "nie", mói drogi~
I
Potem pana K~upk~
wziął z sobą na wódkę:
Pan jest dobry człowiek,
niech pjłn: ni(:! i[n powie.
•
Wi~c.
Stonoga z Krupką
prd~ną swoje zdanie
Brzuchaczowi krótko
vyrr.ć na parkanie.
Nadszedł na to Brzuchacz
bardzo mu nie w sma!t::,
- wolą Polskę, niż mnie,
kiedy piszq ~,tak"..
b!
Str. "
, I . gsiawa prat
DZIENNIK
•
•
,.
I~
lowy
rudl~wąlel
W
r
ŁODZKI
Nr 166 (353)
W UJeźdzle Lfezba Qlośników ocz~nnlc szkól znwodowycn W Lodzi
"
dzt!»lch
w,
I!~I'I'CL,
d,
h
d
•
d,
W n.led~ielę Odbyło. ~ię w Łod~i wiaty i generalnego dyrektora CZP.
lo, "Ił,
-.&u II
OC O ZI O 1"0 ODO'
otwarCIe ogolnopolskle] wystawy Wł. Wendego.
prac wykonanych pr~ez uczennice Goście 2;wied~i1i wystawę, pod~is~kół ~awodowych. Wystawa obej- wiając piękne eksponaty, nadające
muje działy: krawiecki. bieliźniar- się jako pierwow~ory do seryjnej
ski, haftu i koronek. tkacki oraz ga- produkcji fabrycznej. Większość mo
lanteryjn:y. 11 szkół z Bielska. Ka- deli zo:stała zakupiona, Wystawa
towic, Krakowa, Łodzi. Poznania i wzmocni kontakt między MinisterWar:szawy, wystawiło tu swoje eks- stwem Przemysłu, a szkolnictwem
ponaty.
z.awodowym, p~zy czym należy s~ę
Otwarcia wystawy dokonał wice- lIczyć z tym, ze kontakt ten UWll···,
',.
doczni się wkrótce w formie subsym Ulster przemysłu GolanskI w 0- d"
"becności wiceministra Szyra, ob. 1'e- l(;'Vystawa, ldórą naprawdę warto
lal,t0:wskiej, nacz, wydz. wytw. w zobaczyć, mieści się przy ul. Ki1iń­
lVl1Ul8terstwi,e Kultury i Sztuki, Ob., sldego 109 i otwarta będzie do QU.
Zbyszewskiej, wizytatorki Min. Oś- 261m.
(o.)
'II
, Zaczęło się od inicjatywy jedne. wo~ewoda
łódzki
Szudziński, napływa'ją zgłoszenIa na insła'lację
~ człowieka, Gosp?da~z wsi P.o, -/ przeds, tawiciele prasy .oraz licznie głośników. Nier8,z dyrekcta nie
płela,wy pow. brzez1ńskl,eg o, ob, zap,roszeni goście, Przybyłyrh, m,'l'e- mo,z',e na,dą-7Yc' z pr"e",row8'dz,a.
W
k i ' "
~
~ '"
St sI
am a":,,a$,1;C'z~Qwsl{l, marqł szkańcy Uja'.zdu powitali bardzo niem kabli 'i dostarczanrem upr a., tym. ze?y dO' włoski dota,.-ło ra- serdecznie.
gn;lonych głośników.
dio. ~adlO - kontakt ~ całym Po pa:'zecięciu czerwOnO' - bIałej, Maj i czerwiec charakteryzują
~zeroklm światem, radio mfO'rma- wstęgi u wejścia do domu Polskie- "
., l
'.
t
d'
su: na!wl(~ uzym nasdemcm prac
Or, ra 10 - nauczyciel, radio -- go Radia w Ujeidzie przybyli goś- nad zradiofonizowaniem wsi do
~ozrywka . .zwierzył sIę z tym pro- de udali się do salki, gdZie zain- każdegO' z 30 czynnych· W okręgu
Jęktem ~ierownikO~i szkoły po- sfalowane zostały aparoty radj.o- łódzkim radiowęzłów przyłączyły
w~zechneJ W Poplelawa<;h,
ob. węzła: lampowy radioQdhinrnik . , d ' 2. 3· . Ob,.'
Kla,u50wi. Ten ostatni poparł słu- "Ra'lt'l'k" typu "A-ga" l' dwa w .. m'ac Slę ~rę Ul? W~Ie.
eCnIe w
~
u
budDwie Jest nowy radiowęzeł w
szną ip.icJatywę, ~wołął zebranie niacze "AB" mocy po 50 Watt Bł aszk,a ch, który będzie urucho·
mieszkańc,ów wlii. Wieś iywo PO'- każdy (wzmacniacze wyproduko. miony jeszcze w bm.
parła prOJekt: na 180 gospodarzy wane są przez "P.aństwowe P·rzedW okręgU łódzkim czynnych jest
- 95 wyraziło chęć pOsiadania siębioil"stwo
Radiotechniczne w obecnie 8 tys, głośników, ·lecz mo.
radia w domu.
Łodzi - dawna fabryka "IKA"). żna stwierdzić, że w końcu mieOb,Qb, I\la1\$ i Waszczykowski' Do za,insłalowanego mikrofonu siąca będzl kh jut 10 tys., jei.eli
ppjechali :więc do Polskiego, Ra. przemówili do radiosłuchaczy ra'l nie więcej.
~i~ w lod.zl, do ~yr. Smł.ei?ua ~
d'iowęzła: imieniem rozgłośni łódz "Zarailiwy" okal;,ał' się przykład.
$wladczyh; "MUS1my mIee radIO' I kiej dyr. Śmiejau, następni~ na~ wsi Poprielawy Epidemia" radio.
PY:ek.cjra Łó~~ka dała się prz,ek? I czelny dyrektor
PR: WHheIm fnni,1;ac~i z Po~!;law dostała się
nac. 'ł mimo, IŻ pow. brzezh\skl me ~mi,g, dplej słęrosła pow. brzeziń. do wsi pod O~orkowem, także do
z~aJdow~ł Się. w t~gor'O'C~!1Ym p,la· sk.iegO' ob, Anioł, w ,imieniu chło- 15 ws'i w okolicach miejs,c'ow.ości
nue .lriHtIof()ll'j~aeYJnym, oh'iecała pów wsi Pop'ielawy ob, W9 szczy- Kolumny, do wi,osek pod Źychli­
~ilło~Yć ra'\Howezeł w poblis'kim kowski oraz red. Gumkowski jako nem, P.iotrkowem i Łęczycą,
mlas!e~zku Uje.idzie,
przedstawiciel 5połecznego Komi-. Zwiedzaliśmy wioski przyłącz.oNaj"wu;ksza bIeda jest zwykle ze tetu Radiofonizacji Kraju,
oc dO' radiowęzła w Oz'orkowię.
słupami potr~ebnymi do przecią·
Na zaproszenie mieszkańc6w Byliśmy w czystych chatach wio·
anięcia kab 1; od radiowęzła do POIp,ie'Iaw wszyscy goście udali się sek Krzeszew, Kowalewice i \Vi'k.
wiosek I tu. z.nowu entuzja,zm z wizytą do wsi, która powitała torów. i Chodziliśmy do domóW,
mles~kąńców wsi pop'ielawy i zde- przybyłych po staropols.ku chle. skąd dobywała się radi,owa muzycydowana wola osiągnięcia zamie- bem i $016,
ka.'
ł'~OnegQ celu przyspieszyły reaUza'
Ba,rdzO' chwaHH sobie posiada.
cje z~a(UO'fop.izow~nia
wiQ&ki.
..
nie głośników i gospodarz Stanh
Owych 90 gospodarzy pragnących
..,'.'
al
S 1... k i b K d
k'
mieć ra,.l.,o o' . ,d,
ł
"
O tym, ~e rad~o CIeszy ~H~ W'lel- l'1ąw PŁUCZą. o, j3,T a$zews l z,
Ul
sWIa czy o, 1,e samI k
.
...
Kr.zesz.ewa I gospodyni Stanisłazakupią p.otrz€lhne słupy.
im uz~p:nl(.~m WSI: ze Jes~ ws~ę· wQwa Niewiadomska z KowaleI nie tylko k ',1' ~l,
S,"
dzie pozą,dane,' ŚWIadczy fa,kt, ze,
Upl l OHUPy· amI Je
d' t lk
..,
wl,c i dziadkowie Chudzikowie z
a - Wiktorowa
'lWlęil1, lut a wil.i i wkopali, W Cią., gd' Złe y.. 10 bPO'h8W!bslę Ilk wY
:
b:
- wog61e wszyscy_
t Z,. 10·
~u 5 dnI' m'l"mo, I'Z' to b'ył okres go-' lOwęzet u
c
o.
c
y
pun
6
sł
h
t . - Odkąd mamy radio, zaraz w
rą<;;.kowej pracy Pfzedwielkalloc. rowego
uchama, . natyc ml,as domu poweselało. Bo ml\zyki moneJ. popielawscy gospodarze wy.
ina słuchać - jarką kto lubI ....., a
b'
.!II-.U•••••••
?:
Ci, CO zginęli
Z
wMauthausen
i
wycl.eńezeut.D
Epidemit." radiofonii
(na 125
zmarłych
Dała
sl'IJpy Jl'll pr.Ęęlitrzen' 10 km"
niki. przynosząc najnowsze wia·
domości z k:r'aju i zagranicy.
W Pop!elawach odezwały
si" głośniki
"ł
W nle~zlelę,
w
Uję!d~ie
16 bm. odbyła się
uroczystość otwarda
r~dlt;lwęzła, na którą przyjechali
przedstawiciele dyrekcji naczelnej
i łÓQZikie} Polskiego Rć'\dla.
,',
I
i nauc~yć $ię c~ęgOJ, d,owiellzleć,
ą,lbo 'i nubożeń$łwo usłY8:zeć. ZaSUROWCÓW!. ra~lnny duch w dom wszedłI słyszeliśmy wszędzie ta~kie i tym
N l E N l S z c z C l Ę
CENNYCH
SORTSl HIAT"
.·
' ,
KUPUJE, w każtlej iIoś~1 $\Zł\1a·
ty i ws,zelk: odpadki włókienq
płaci
na.iwyżs.ze
ceny.
wiee-I---------------"j
Te.atl' .
~oiska
(201/M)·
Polskiego
Uczeń
diabła
~09 Fli~łer I~,p,~l
8~O Qą.stfra;jnc1 Motel
I'
Ł6dź, Połudułiowa 44, tel. ,187-41
nieze,
803 Bartosiewicz I{alł!hn. 2'7.
Zdzisław
10.
H.
805 Bilic7:Tadeusz
.7.
806 Dmoch Henryk
807 Droidżewski Słą.n. 27.
~O$ Fje.;Iosewjcrt< JlJ.n
SO.
804 Bednarek
podQbne zdan'i,a.
To właśnie - stać się PfZyjacie./"
lem słuchacza ~ jest celem radia,
jak równld jegO' celem jest dotrzeć p'od każdą, nałskromniejllz6
nawet Wiejską s~rze«;hę,
Idea zr{;\di'6fónizowanhł . wsi w
9kr~g\.l ł6d~kim, przoduJącYlll pod·
tym względem, Jest na najlepszej
drodze.
H. PoSZ.
''J.
. Sn Ółowacld Ąleksy
812 Gorzkowski Marian
813 Grzywacz Zdzisław
814 Jankowiak Jerzy
815 Jędralski Stanislaw
816 Kempiński Stefan
817 Komendarczyk Edw.
81S'KorQus Marian
819 Krysiak Edmu:rul
8~O Kszczot Marian
821 Kupiec Eugeniusz
822 Mackiewicz Lucian
44 POlaków:)
2.06 Siemień
9.26 Częstochowa
3.10 Warszawa
4,03 Warsząwa
4.03 W~l's,.awa
4,1!,! JI,roniki
1.12 'J,'arnów
4,. 6.n Miechów
2.11.01 Piotrków
8. 2.14
21.10,15
22. 3.26
8. 4,09
3.12.04
12.10.20
2. 7.29
12.11.94
. 1. 9.26
15.10.22
8.,,1.16
Z~wód
Miejsce
llrodz.
UI'Qd7:.
°
D~isiaj ~lcha, ~ilpadła dO'niedą.
wn/;'t wioska Popiell\wY ożywlł~
si~: W chatach gr~'jił rad'iowe głoś·
w szpitalu obozu koncentracyjnego
19. 4. 1945 (c. d.)
I
~tawili
głodu
w MAUTHAUSEN zmarli:
ur:/ledni1t
szewc
105327
123522
ślusarz
100726
drukarz
94827
robotnil~
102064
rob. ro.ny 108371
krawiec 84752
pOńCa;o5znik:,
8'7558
kQwal koł}, ).05,.61
Warszawa
blacharz
Łubienka
ślusarz
ślusarz
Buk
SosJlowiec
Grójec
Nr
więinjł!
cieśla
102746
128028
129806
122349
128219
War,!,zawa
WlQchy
RUsiec
robot. bet. 101869"
uczep
10S588
nauczyciel 100615
Brzecz
kelner
Warszawa
rob. rolny
Grzywod
ślus.
masz. 106678
ICH
PAMiĘCI!-
CZEŚĆ
128426
95371
J
L
~achQwrufe się, "na seriP". Ropi to! wprowadzemtę poza.mie~JQhalYl!ym 18to~rtkiem. D()bTZę opracoW'Gfi,ę kozresztą ~q,kamicie i 8htlQ.rz~ w ten przef~em pa.stora w t.ej 8'(f(l11..~ę *0-/ mi~ po~t(U1.ie 8twotr~li tu H. Bo..
sposób najlepszą fi(lUr'J w caJei 8ztu nu oar()b1,m.ę żmrtopUwego, jako tla.: rowaki (K.,.~:dof Dudgeon) i L.
oe. Pcvni DudgeolYt znów je'$t taka" I tej dztwnej przemianY; I 'UJ o-gÓ14 i PietJra:t:~(JIWi~ (Major Swtńdon).
jak. mów~liŚtmY przed ohwilą, więc można było wydobyć je$fCZe c tęJ
Ju,dy'ta, AnderaOi'1lo. WllfQ:tkowo tr-u.
J. ChQljna.c.ka, qra ją (zwl{l,szc.za 'W ~'Illi pe1.Q'ne a.1ccęnty ko-m-wzn8, które dna rola, pol~g(lfqca n(l, po'łączeniu.
JaJ(, to do§6 częsi~o byWa 'Ii. Shawa.. takie)' s'f!IYI'l.eJ mię-ze decyduje gtJ:r/..8- i pó~itłisz,ych pr~ęd8-ta.wiMtiMh, w 'Uf tej fnterprretaeii .anik'cły, 'JWzy.- n amięt1r/J03ai ~ wyuczonym p!Urytani. Uczeń diabla", jeiJt 1Jr~1IOtktowym ral Burgoyne. Pani DudgeO'n jest kt6rych op"'acowanie soeniall7ne tej naimruie.i br~ialll z'l;lyt (lyskret1łię. Izmem.. Połq,ozenłe to lWwim.no dawać
'PlJrą,t/.Qksem. To tłumaczy w p'8wnej pon1frflt wrytamką '~e ~łamanym
ro.li ulep/o wielkim zmianom na ko'.
D D'
jako W1frtik $pe.ClJlfic~y odcień mamierzę, skąd; wywodzi $it1 tak krań- skamieniałym, sercem, 'Ul ktQrj kipią rzyść) , ofiarnie zQhydzaJąQ f;'Wo)'ą I lł()lt; P1!tull)wą fT"<ł. : . WTn'/,ęcki. rzycie ls twa., ud'(.I,Chowienia i his,terii.
liflWO
odmienny olulIl'akt'elr
aktu jednaJc namiętności) wyrażafące się postać, często dodaJ'ąo jej q,k"ęnty I Gra ją żywo, $twrq.m..nte I efektow'YI.ie Ro.lę tę mia.la grać Ryszarda Hamin:
p;ęrwszeg() i trzem·ego. Bo ~tmQsfe~ w formie gniewu, pretensji i żalów:! "dulsk!.l~j", gderliwej kr?lykliwQści..- wYicie,niowują o, 8zmeg6ly; • najbf1ll'- wyobradam sobie, że· istotnie odpora poozątTru, i końca sztuki jest naj- genera.l Burgoyne jest i'f/,lteligent- ogromnie poważnie, bez cienia żar- dZie~ interesuJ~o wypadają ~
wiadała.by ona. b~o dobTze '/Ha.Z1Lpełniej . różna: akt pi'er'WSay' to nym cynikiem i dobrze wyohowrunym toblirwego stoR'UJ'ltku. do swej figury. ~o mterpretaoJi momenty --- Jo7cby 1'u:n,kom tej akto'1'k1i. Ze względu na
niemal Ibsen, akt ostQ.tni to d0f1i6r~ wrllstokrq,tą am"giels,kirm, uleucW4C'/Im W reZiUlwcie. wvnika z tęg(l giekawa Je na~(IĆ? gdy ~yszard zao1uJ-. lei c.ho'l'obf gTaJutJytę l. G6rska,
Shaw. Drugi akt !YI.Iifnviel.eJ odbiiell~ pr:ze~qdom. 8'W.ojej klasy '1'MZBi ~ i dobra postać eęeniezna, ale raczej 'W'/,f,ję $'1,~ 8z~hetnie ~ wzn{o,śle. Wy- fak 'J'ItIi ~'ł mje., preqystynowana.
"
d ' .
' da' mi ~ Jedn;a.k ze W takim u'",
J d
'
' ,
.(l·
.
.
' .
od pierwszego, ,,"
posiada jednak Pe.Wk rozsąd/ou., niż z przekonania. W n/epo obna do tego, et) mogłoby na- .1 e
,~",,- ro.cz~
o '/Innego,; typu 1'tI, ~ w done, rysy, które już go łączą z aktem, pterwszym ak.cie jedynymi 'n~eUQ:, - dąć ie,dnQ.l,.,it,Y styl CIt.ł ej ~~tuce. OoZ1l. II C/l;'4. roZ", kr. yJe si~ ~'€~ne n'/,Cbezpze-, datTru, ma.jąca mnief niż inni czasu
tr:"Jclim. W ten sp03ób paw'staJe nymi pretekstami do wesołości $ą wiście/ postM tak wlainie T;Qstala czeń$two, . uwydatnzaJące 8i~ B-zcze- do opracowania BW.oJej postaci. W
s;.: tuka, mimo wszystkich kontrastów pewne plru;kie i dość żałosne przy- napi,sand., Myślę jednak, że dla dO'-1 gólnie w p~erwszym akcie. U Shawa rezultacie Judyta jest zagra,na ladi niejedno lito śc.i wiążąca się w pew- wary ludzkich charokte'1'Q.w; w 0- bra S'p'ektaklu naleialoby wŚz'J./stkie R.ys:zw;:t :Je.st ?WrprQ4lJdę "ucZll'/-iem nie, efektownie i wZlt'Ufizająco,
ale
ną oa-liość. M ożnaby fP'Owied<7ieć, że statnim akcie śmie8lzm'e joo,t wszyst- brutalnośc.ż p(1Ani Dudgeorn przedsta- dIabla , . c~ganem, wagabundą, a.- urok tej roli w takiej interpretacji
Shaw chcia), w niej uka~ę peWM kO': ludzka głup1QtfJ, i ludzka mąd" wić w sposób choć odrobinę niepo- 1Vantun::~~1,em; t~mc:asem już pierw wydaje mi się troch~ za łatwy i zbyt
drogę, którą ludzie muszą. przeby~ rość, tchórzo$trwlO' i bohaterstwo, ważny; grać melodramat, ale grać sze weJ8(J1,e D~mlęc1ciego na scenę, a pOWierzchowny.
. '
lk',
potwm
a1~t pokazuJ'ą
"
,
wać od wartQści f./ozornyc.k da rze~ zWYOtęstwo i klę$kai w pwrw{l,z'(l"m go nIe co, tem serIO.
, ' cały
_ k pz.erwszy
.
Il( ,
.
Bardzu dobrym kapita.nem jest E.
ezyw~tyc.h. W takJUm \ uięaru, akt akeię nie ma w ogól? żartów, w' ft- Styl Shawa dobrze na ogól uehwY. ~o ś:W::: /~ °krzYJem:nego urU: isa .0 Przyje'frt$lvi. E~terce trzeba dać to
pźerw<8"4Y, to śurit:t.t wrytań I!tkłeg o , statnim aż się od nich skrzy.
cił W. Halux~a w roli p'aato1'a An- JO
u te) $ onnośc: do kokteter~i. konie(j~nieinną rol~.
~ J.
'C
.
b ł
l
'
k .
O
egQ wy warny leostlU'/'/'/, w tym akzał ga,niQ" paezący char\,WVtery i 'WIYzy mo zna y o po ączyc ta ?bre- dersona.
pracował om swoją po~
.' ó , . "
d'
Dekoracje W Daszewskiego są na
•
• l,
d b
d
. b'
l
t
. d
'
CM Ił' Wimez wy (J,Je mi się pomyłką
' .
r:<:uctliący po~o. ąwóiJ ~ tycI", po o ne
o ~e' 16 El Elmen 11 1.(1 1e ," stać bardzo starannie pod Względem D '
d '.
. . ' prawdę wie 'kim wydwrzęniem teaI.~
".
d
'
l'+~
t
t
'
l
"'ł
R
.
.
h
l
'
op~e".o
o
owel
nagleJ
przem/tany
'
.
k torzy !l-W t;'fWą <TtąfJ140 81,ę ,o lę.{jo nI;) '/,~ wr '118 'lfł'znzę ~ 08C.
ezyse'1', pByc o OfTIcznym, a jednak rnie ł'PSY.1_
-.
_7• • '
•
" , tralnym. Proste, e1ektoyme,
synte.•
kt Qstf1,tm. a.~.Ańb ~ W
TE'
•
7." 8'WOtm
••
- l.. l . . " .
"
W wrU{j'Um lIUl<Cle lest wszystko
do- tyczne, op'€rują ka.pita.lnymi skr6taPOJęCI a
to. ovy'IkIJ,
YCJe
• ,p_rasnow'/,8CI/U~,
~ęc;rem I (!łbO ogtZUJe ; w 'Jego grze Jest wte- b
d.
istotnej ludzfflfeJ prawdy, atrunowią- sztuki zdaje fJi~ iStwierdzić, że nie. le surowej. prO'stoty i inteligentnego I rze , a ~prk'aw €l doskonale rozgry- mi () charak.telł'ze nięmal symbolów
k
'
< • P'
' .'ma- rezonerstwa, a. obudzenie się, w slu- wa D amzęc l scenę sądu' •
'
,
ceJ. ....... ta"
wymkaloby
z . cal 015CI
WTW'8Ze dWll a kt y są naptsane
a rÓ'wnocześnie w znakomity sposób
sztuki jedymą prawdziwą wcw~ c;.eJ (niż ostatni, a więo i na seeni6 dze bożym, ziemskiego rycerza odTa scena jest w og6le bardzo do- wypełniają -przestrzeń
8ceni~'Lą.
toŚć.
.
~są inne. Generał Bu'ł'g o 1ln.e kpi w bywa się - tak właśnie lak by6 P()- blf'ze zrobiona,' wszyscy aktorzy, bio- One właśnie pOSiadają stosunkowo
S,cenicznie ".~ę~ biorąc, aharctJc,ter Ęl~tuce Shawa ze wszystkie.Qo, wi~~ winno ....... no. prawach paradotćsu. rący W 'fI,.iej ud;i(J,l, odnaleźli właści- najwi,ęc.ęj ie4nali t ęgQ tonu i starają
sztuki jest z:determ,WLQWąirl/lI pr;6; i wykona.wr:;a tej roli. W. Krasnowiec'l W ~wiązku z wypowiedzianą 'Pfł- wy to.n. wYnikq,jący z połączenia si~ harm.on-ijnię z sobą łączyć tak
grę kilku czólowych postMi, pierw-! ki, podkreśla wszystkie niepQ'wq,żne przednio opinią o sposobie uJęcia śmiertelnie pow(1AŻnej sprawy zabija odmie.nnie
wyreży8ero~vane
dwie
szy akt jest pVJd przemożn, ym ,W P łY"I'1 k0-:ni~zn~ mom,ent, y swojej postac," ,Pierws.zy~h .dwóch,' aktów, ChCfa!b!1,m. nia ,czlowi~ka i przegrania woJny _I CZf!'ś,c:i sztv,ki.
wem pani Dudgeon. o oatat1'lM1& 'W styhzuJe Ją~ ant p'rzez moment n~e l zru:maczyo, ze moze byłoby wla13t)~WQ # ntepowa~.nym do tego wszystkiego
EDWARD CSATó
Bernarda· ShawCI
I
"I
"8-
I
I
I
l
I
Nr 166 (353)
DZIENNIK
Str.
ł,ODZKI
CI.
"
ZłłlDiasi
karlfli
ł
"
Jak się klzlalluja orqanizacjo CenlralueQo Zhyłu Wyrobów Hutniczych
Ciąli;ll pięci'u i p,ol f'oc,znei O'ku-I mOWaJnię mil~is:cowvah władz;' 3. In- byty ba,rdzo zr&żniczkowa'ne, Oprócz 1 . Sll(z,eda,ż w r. 1945 w,g. wyrobówprzedsta:wia 5~e. }ai~, masŁępuie: o(
I \{j)'sc !iG,n
f)
paCl'l p~-dstawY p~awldlowe roz.pro-I st,ruowa.nj'e 'ł mtfQrm,,owanile o,dbior- bowiem cen urzedowvch (stałych)
lL9.32
4.15
wadza.mę \Vytworow. pmdukowanYClh cow. 4, I,mf,ormowame .. Centr<Jstali" obowiązywaJv ·na ni,ektól1e
wyrO/bY 1. slurówka
• fl9.431
32,25
przez~uty<, bylo niemożliwe. Po O,d~
Zbi,er:ani.e z~,j)otrz,ebowa:nia -i
ln- rów,nież ceny lmmercyine ,i rynkowe. 2. żella,zo
71.808
13,59
3. blachy
.
•
.
Zyska'Ul.u Slaska pows'tał przeto na s,oe!kcia Sk,łacdow,
Różn,orDdn-ość tych oen uniemo-żliwla
159.759
30,23
od-c:.illku zbytu \vvmbów hU!:1iczy~
Dla c>ellów nal,eżyk';2;O i sprawnego nrowacdzenile iednoHt'e:jpolitylii siprze 4. ma,teriaf tnwilerz~hni kot
43.ł50
8,17
5, stall sz·ladlleŁna
.
c!ha-o's, z,e wzzlędu na br2.'k: a) cen- _zbY't,u żelaza i s,ta,H. o'r.2:aóni.zuje "Cen- daży.
4.3 .ru;9~, 16
.,
tra'lnei organiza'cii. zalimui:3.,cei
się t.rolstą,J" naslte,p,uiaoep,}a,cówki hamdW ko6cu ulb, wku na podsŁawi>e 6. furv
18.259
3.45
.
tym zą',lw-ctni·e.ni,em. b) zasadl1i,czYClh lo'W~; 1. Qtówne skła,dy że,!aza zarzadzenia -czvnn1ków rz~dowych 7. wyroby żela;;me
i'ednolitych dyrektyw w zakreSiie .. Cent.r-o'Sltalli". bl 'Llzna'ue składy Ź·e- wD!'Owa,dzono j,ednoilite ceny na wy- 8, Obrót miedzyhutniCZY
l~O,OO
Razem S28.4~
,vamnków srDrzeda,ży i c'en oraz c) .laza pa.ństwowe. svó!dzie1cze i pry- roiby hutnicz,e dla wszvsltkidh o,Jbior213.004
si,e'ci oTl/::mizacyinei w ter,cnie.
I watne: 2. \V zakres.ie staH szla'ahe,t- ców, ka,slUiac }c,dnocześn;lc różnorodKonieczne okaza,ło sie przeto upn-· llYCih - wlasne s,ktadv .. Centrostali". ność cen.
At:.
Szł.a,chetu,ei i dOif)fowa:dzeil1~e do
rZ2~dkowan~e za'Jm.dni,cni'a zbytu WY-Ii Si·eć slkłaldów główny,oh, d,óstoso- W oparciu o dyrektywy Rz~du.
w StalH
pełne i rentowności ty'ch płacowek
rabów hlutnj'czvch.·
wu.ie .. Cen:trO's'ta!I" w pi ,erwszY1l1 rzę- a w sz,cze~ólno,$ci Deoartamelltu Za\V tym c,elu llt .. rJlrzono 14.3.194.5 r.; dzie do ~truktury Jros,podarcz.ej 130- opatrzerri,a Ministerstwa Prremysłu 'Oprócz za~ladn:ic.zie.j czvnn<'llści, do handlowych.
' M".'lIlllSt r!i P. rz,e. ~ i, s'z.czeg,
. OllllYC'
'l
h
'
t I" wv'.Ił'
'na mo,cv zarza d ~,e,r11a
O'.k rego.w.
Pa!istwa ... C en t ros'a'
a a sz,e'retg przel!)!'" które, l' "Centf1.lostaI." 'POWOłałfl''''
..,., a, ruia6. Ró'Zprow1ldzenie' remQlnltów, zale·
mys:łu Centnllle Zelaza 1 Stall, "Ce.lH adOlp'l!er<J na dl'U,gnn m;Clscn do struk sów. 11!1strukcii i za,rzadzeń. zmierz:\- nowilci.e p'lanowe.g:o SlPrze,darrtia· calei ~aj<l'Cydl od dlu'ższcC'§!o czasu na. h,utr?:staI", k,tófi(~jcelem i·est zlbyt wyro-I t'UTY a,dmiiui:s'trać,Yinei. ,Celem głów. - ią,cych do uSluo1.iecta chaosu. panują- pwdukcjj :hutnic.zej. 'ilnstyŁucja ta ma tadt, na calły t1e-ren kra'iu. co .OdClą~y
fi.
t
Ilestk
b
bname:vuią·oe Z\aidaił1ii-a do wy;;k{mania
- h utmCzyc:ll
b o'!".
na zasa d a'c:h Wy1ą~Z-!
~y,eh s>kf.adów z'a aza
n,aileżyty C~gO, w za, -I'I~lne _ z' Y tu, ,wyro' o"!,, w roku 1946:
zalootrzelłlO'wa\ł1'ie na p~itkc!ę hllenOSCI, przy czym zakres-em swe] dZ'l,a- >t ZOl"!.~amzowa:ny zbyt wvrobow hut- h,utnJczy.ch, w.s,z,cz,e'gotnO'SCl OdnOSll!e
ża,ca hut i IUDlY:!1Ini za:mmżone kalPit~­
lalnolści obedmuie on.a cały obstari niClyc11 w te-rifll1ie. a Drz-ede wsZyst. systemu op~niow,mj'a prz.ez władze
1. Usprawnieni.e 81prz,eoa'żyw dr-o- tv obrotowe przedsi.ehiO>fstw ł1rtltn~t...
RZI,e.iCZYPO's'P'9We} Po!skilell.' oraz z•.~~ k in.l uspra Wnie!l·ie z,aop.a t rYWalJ1i"a od- j ?cn. warl1nków slPrzedażv, platno'ści dze dalszego skoordynowania pracy cz'Vcih.
.
gra,U'oel. Op1era'jąC sae na tV~iłl pod-I raiZU z,e slkta1qow. llls'tytucii Odibudo 1tn.
miedzy Bituem Planow?nia.Oddziastaw{)'~vch ramach OIr.:~aniZa'Cyi'nvO.h"l wy krai:u, k()lt~i. przemysłu. rzemiotarni Sp.rz,eoalżv .. Centrostali" .:i właś7, Ukończen1e akcii llpłynni'an':a rezad~nhlC!~ "Centr:}sta.h było przede i sła. Tnl'll'llctwa .l'td. \VYPOSalźeui>e skla
.
'.
chvymi. wvdzia>ł.ami hut.,P
mane.ntówpon~emi!eck1ch na PUd'US1Z
wszystkIm u1porzadkowanie chaosu, I du gtówne.lW wynosić winno w nor·1
2. Opra>c-owanie oSltateczn<e'g:o cenni,- Im,,~esltvcyjno-OibrotowY
Przemysłu
nanuiace)?;'o na odcinJku zlbvtu wyro... I malJnvch warunka,e:h 2--3.000 to,n,
.
ka na wvrosby butuicve. w opal';:,iu Ziem Odzyskanych.
Mw. hutnlil~zych. n~.st.epn:'Q wrtwo-I j.ed~,a'k iuż pr~y ilości l,OQO ton sklad
!ednYIill, z CZ?!owych zag~dnjeń, okai!'ku1lacie hut ! uzyskanie za.twi~r,,:..
.n ' .
.
_
rz·eme Z tel . ~ns"tvtuC]1, ledne.,g,o } .w, y. mOl~~ Wy.,p,e:łul.F swe z. adaOla "Cen. tra i ~dQ;rVl1l za:Jeła S'le .. Ce. ntr{)stal', jakO u7enl:a tego cenO'lkąprz.ez .czyn:ml0 ,8~ Podt~zymv~ ",me, n~d,a,l kC?ntak
łącz;ne)?;'o o<smdl~a dVSiPOZYCYJ;neg,o, sta:l
zOl'iJra.l1lzowa,ła dotychczas
ndna z 'P'lierwszvc;h. była IPraca na rzadow,e.
t?W z O'~?lOrc3:~l z~~:anJcznym~, a,by
wl"eszci,e wprowadze:n ile na rynku że-I,g:łównyc:h składów żelaza. a miano- Ziemia,eh Odzvsika,nych, Rozumi.ejąc
3 Opracowanie i wydani,e iednoE:. me traclc morz;~'tIWOIS'('.l ~ks'o,ortowycl1
laza. ie d no>lite i . P,O,IH. vk,j s:prz'edaży, lwide:w K.ato. Wi,C.ach. o.no1u. GHwi- w:ute z:l!){adniettlia. a w .,szc.z,egÓlności l' t"ch wa.runlkó,w sPTze-d. ą1ŻY
" .,'
w. tv.m momenc!e. w,ktorYIll zbyt za,celn. war~llków płatności itP.
. calch. PO<l:nalnill.\, Bvdgoszczy, Od::1ń- stoSiuiąc .s:e do g:JT:;jcy,ch a,peh czyn4. Utwo'l'z!e,nie da1slzYdh skhdów g'mJ1.1Czny bedzle znow dla nas aktuDla oSlą~l1ieci:a c,elów. których WY_I sku. KraikowiJe. Ols<ztyni-e i to,dzi. W ników rzadawyc'h. pcdieliśmy pracę :,dównvc:h, a w szcze,g-ólnośc' w War- alllv.
tycz:nę stano,'Wia: danie, hntoiln .m~. - ong a,ni:z.ac H, , Zina.iidlUia s.ie S<kI.adY głów- na tych teI10.,1dCih w nastepująCYChi szawi.e .. W.:rooła,':rlru. W.,atb'.rzyC.hu. i I 9.. D ,1,S .
.
n.·en~e finan.sowaSzczecinie.
'
.["
a zte ~spraw l 1:
I ;
_
ksymailflie:go s'taJe:g-o z.wtl'l1dnioeuia WI we w nq,słepui<tcyah mi,eis,co,wOJŚdach: eta'jJa>c'h,
~~j<lre rozwo.ilU iC:~1 pr()i~llJ,kci'i, . przy 'Ya,JlbrzvC!łl, Wrod:nv. Warszawa. 'J Utworzylliśmv. rr~ terenaC:h. Odzy- S. NaIeżvte zaop.atrzoorie aństwo- ~1~~m~ltl~k~e.d~fo~~~.nf~Z,~~'ds~~:n~\,~~lOwnOCZ,esnYrrl na.lbardzl,el 'J}rawldto" SZ;CzeOllij. Jdó:fie zns'ta,{v ll r nOhoOWlO- skanych b Odzla,!ow: w Ghw;'cach" \Vvch Składów (]1ó n d '~Skl d' I k'
. 't
~h
wvm Olbsłnżenil\1 rynku, or,ganiza'cj a ne Tllii WiOSJle,
.
w vVrodawiu. Szcz'eciJli-e. Gdańsku i
~
.1. W V l l ,
a !Jw, ~O\V pam; wowvc .
"Celntr<?:s't~ł!~>i'~.lY!'usi.ała póiść na wewZe w~,g:l.eduna usvfawni,enie dy- Olsztyn·iie ora:z;: iako o-ornoolli\:z·e koTIątrz po hml lak najlbardzi,ed facho-I stryhUCli ze,ta,2;.,a utworzono 131 uzna- morkI Ddegat>t1!'Y: w \Valbrzychu.j
we.,j i, r~e,cz.owe.i o.lp){.a.'lllilza,cli. Zdollne.iil~1Y'C1t .. h'urto'wVCh Sl.ktilldÓ.W żelaza, ~ J~Ien,;'6'i Górze i s,:z;erei)?;'.U mi~iscowoś- .
. . .
..
obslluzyc p,oszczltJ,g-olne działy pfo. tym: 33 skla·dów pod zarządtem pan- CIa·cłl Ślaska OooIISlk':Ie·.\w. PllerWSZYI11
dll'k'ciihlutnicz,ei, na zewnatrz -z:a'ś J){)r~two"Wym. ,24 skl,ad:w spółdzielczych i n{:l,hvainieis.zYIITI zadanj'e:m n:as.:z;y(.;h
linii .stwQ,rZ,e11liia ..w[asn~ch pI.acówę~ l' l, 7.4 1ikładOw,. ?ry. wat~~ch ..D.la. ce;ló~ OddZ. ia.fów. i ~e'J.~lg.. ahlf byr~ :z;a~ezPi.';- I
' . ' CI
. . . . . ..
'.
'
...
•
•
dla gruutownvcih s,tudiow nad po- l oZIPfowa<lZte~l»a
staJ,l, ~'zlachętne:J Czen'~ p~memIeC'loc'h skladow zela,~3.
D•.
18 OZV.IOIĆ I
trz,ebami rynkru, .
. .
,11tw0r.zYla "ce. ntr'Q'~tall
5 \vlasnych INa Z~'eml.aloh O~1zyskaJllycIR za'bezP'I'e-1
. •
.
skladow: w Ka,towJoca,ch. \Vars'z,awi'c, CWllO 38 składów, na któ.rY,clh znaj-'
za Rlel: U1S WO
[entrosłalł~
Krakow:e, Pozmwi,u. i ł_odzi.
d~ie s.Ie ż·eila,z<) w:artości o.kOllo ~o :rv~fesiąc CzystQści w Łodzi się już kursu czystości i estetyki dla Korni.
n
..
.
. '."
11111." zl'o,tYOh. chrOI~lą:c \V ten s'Posoh Sk. O}]. ~Zył. S~ońc~y~ s.w ą . akC.ję czy- tetów Domowych, administratorów i ..
łT!aJ<ltek narodowy fJrzed ZI1lszcze- sto~~ KomItet SClsły Mlesią.ca Czy- dozorców, Projekt ten poparty przez:
.
.
Ze wzgledu l1a to. ze za,połrz;e:bo- mem.
stOSCl, Pozostaje tylko nadal lotna Komitet Czystości i Zarząd Nieru,
I
".
"
I
'.
I
•
t wa,nóe 11~ że,la:~o vrzel~racza zna'cwie
Na.stt;pn Y>ll1 e~tap,em TIasz.ej pra'~Ylkom!Sja, której ,zadaniem będzie czu chomości Opuszczonych i, Porzuco"cent,rosta:l, przeH~ł. a. kom.petencle l. p,roduk{.>Je ko:.męc. zne .J.estdq.konywa~ I n~ tyCln tepella,Jh ~V'to upu;,;horn\e,Ule wanle; aby akcJa czystości na tere-! nych zo, s,tał przedłożony Prezydenta~ta~ętmącyc.h pr~>ędwo]ennvfh syn-I n1e p].a·nowClgo ieipodziahl. bIo'rąc! pla,coweok s:prze,da'zv.
Obe,cnie są nie naszego miasta była nadal kon-, wi 11:iaRta który go zatwierdził i po~~k:t~WpO~~:;h b~:t Sl~'l:f:;xh ~~= I po.d uwa,ge 'Yażnoś~ P?,trz:eb. Po-I czyn~,e l~a 'Zie,m:ia-ch Odzysk:ą,nych: tynuowana"aby dozorcy i admini-Ileciłw'ya~ygnować na nagrody odr-a· Svrz,e:da'ży POlIs. k'bch .. Wa'locowni clZla'l. PF-a'd'U.k, c. II .,.h'Ut n'llCZ, e. 1.mi ę dZ Y po~ 151'.1 ~. !.ado.:v . tOW.UVCb. 8 .uznan.vCh J stra.torz y, me SądZ. iu, Że czystość naj ;;:naczonych w kO
.. nkursie kwotę 25
S', r 1 ' S ' 1r' , p l s,~,ęze,go,J,nł res,orty gos:p·oda'l"'cze o.q- Sf\. a o,,!, z-61a.za pod zarzą,j·em "CeIU-' terenie ich posesji obowiązuje tylko tysięcy zł
R~r. B ·lrL~ra ~l,zel~a~vu.roW'l>! 1 {)i.- bywa s.iemz illa ł\wa'rta,l.
tws'talh" i .3o'lącówk: 'halndJ.owe" pro- w roiesją/.'!u czystolici.
.
. .
.
>,! z.al.~~'HJ1J~enlie !JI1al1<owaln!a w "Cen- w~,dzOlne Of4 e.z, nag,::E' ~)ddzlaty, WZgl.! Wielu z niedb
. ,
Obecni,e KomlsJa ~otna s~:'I1tarna
skuelgo ,Eks'POl t~ Ze~a,~a, _ _.
Twolzac o'r,gamUICl,e na nowy",h tl'ostal! ost'atmo zna-czme rozszlerzo-PeJ.e,\?:atll!ry. \\ $.. z:vhlo.m te-mPle o·d- '."
d
' ał.ych admlmstrato- przystąpl dą lustraCJI poseS.Jl celem
podstawa,ch, zor'JralJ1l.zowano nas:tęnu- no. Do ziHlań bowi,e'm utworzone,go bu-clowul'emv m[l.l{aZYDV w Szc:z;.e>Ci~ lOW l
ozor~ow z~s~ało ukaranych nagrodzenia za czystość i dbałość o
jacie wydZial.y: Glówn~ Bvuro Pla:l10-1 ostatnio Otówuelg"O Bi~ra Planowania n,.;te, c.elem urncnomieląia w tym mi'eś- ogrbzyw~ą'Ka n~~et sClsłym aresztem, stan sanitarny posesji.
wa,Jn'a
W. V d. :4H1PfZe.
. l S
dUJZy
' K
·
' , . .,
.
ki d
l'
.
. ecme,.~.
omlSla lotna przy s t ąPl. d o
.'. '11. '.
falOwej,"
n~i'Ieżv przr;dę wszys,tkillll planowe c,e $ a, LI Z ownel!:O,
l .t
Dyplomy i nagrody pieniężne 0tydzlat sp.rz'~'daiV. SkładQW, ~j, Wy~ p.'O\.Viaz.aU?e zbytu Z pwdukcia \\.T ten
Pbcówl?i ,h~ndi.ov.;ve .. Cent. rostali" z~s ~ac;f po~e~~ łC~I,em nagrOdZ~lllCl trzymają członkowie komitetów dod z~al ~przę,dazy Eksporto~eJ, 'lVy- spos,6b. ażeby z j,ednei strony z.es!po- dostarcz;aJa lUZ, wvwby hptn'cze dla
T
y o~,c l
a osc o stan Samtar- mowycn administratorzy i dozorcy
/~~ł FIlnanSQ~o.Buę'h,aHęil'YHl'y, Wy. ly p.r.od'1.Ikcyine były \V pe:łni i pro· odradzaJące'l/:o SIe naZl,emłach Odzy: n~ poseSJi.
którzy bezpośrednio inicjatywa db~
~l~lł t TIia!l~,S,p'~'go;v ,I W. v,dzJall Ad" II gTa;mowo. wykorzyst,ail1e., a z dru- S:kanYClh. prz,emys!u. d: a, tra'lls:portu l
p. rzedstawiciel z.arządu Komitet'
łości~ oraz czynną pracą przyc'~ynili
mvms. ra'CYJ111 0;, . .\rp ny, , .
.
.:rJ.E~j;- tJ,otrzehv Gd:blo.rcow z.as.poko- b,ud«wmctwa .oraz dla ml1ych 'przed- Domowych ob, K
l k'
,
ow si do jak najcz ście'sze o i estet
. ",?ęn.tr(lłs,ta:l catkowlcllę od'fZll,c!l:la 1·IO'nedo maksimum w ){ranJ:ca.c:ih o,bec- sle'hj,orstw panstwowych l samo,rzą- z posied;;:;eń K ,~'~t s, l, nła Jedn!ffi cz~ego stanu SW~j p J .
y
k aPltaihstyczne wzory Qrganiza,cyin'e! n:VGlh mOiiliwQśCi PTod<l1kcY;llyal, Ja- dowvclh.
si ca· Cz·
,~ml .c:: u Sels, ego Mle,
, . oses 1., •
b. ,SV1ndv:katu p,n,z .• i Qlparłą swą: ko śr'~dk~, n:r()wad~a'oe' <1,0 'te.g,O ·c'el,".
Kapi1ta'JnY!TI z.adan:,em. WykOl11:"wa: ą
YStOSCl złozył prOJekt kon- , Na~rody: n~J:yyzszą 3 tYSlące zł"
dZ!l,at'~lln:o~~ n.~ ktJ.~u'Hlastu~'u;!y,~h, hur- J)rz,e:v~dzla,no oentra,l.n.e ujęCie, zewi- nym. Ot~c:me przez nasze . pla'cowkl
sredma 2, na]lllZSza od 500 do 1000,
towma,ch 1 ma wJte:lo,stolpn'J:owQlsq W dęn:?lOp;owaillie 1 wzaJem'ne slharmQni- na Zi;eJtma'Cih Od,zvskanYch. les,t Akcja
zl. oraz dyplomy.
hruoo,llu hrurtowym. , .
zov:ame ~lywająCYQh zaJPo'tr;o;e'bQ~ g;peqadrna.. zWJ,azana z funduszem ti;.'11. n,~IJI.,_.
niecudowlle, ale nadRozdanie nagród nastąpi w soboNowa oIij?,"alnCacJa ryn~tl, ~o'ko~~- want zamowneń i f!,rzy~~i!a;lów, na~ Inw6s,tvcymo-Obrotowvm
Przemy- vr. \VVT~
J/k~!~'&:::;al::1~1~c..: tę, dn, 22 ,czerwca w Zarzą.dzie Miej
wana ~,rJezh "d entro1>tall . OPJera. SIę stę'J101te plUJ'Bowe oIbeiąlżeniez,esp'o- s'łu Zjem Odzyskalnvch.
o~zyszczając., cerę z skim Wydział Sanitarny Piotrkowna zasti'
'et.mohatyczny'ah l . na t.o.' W. 'Il1'Otduk. CYlnyCl.~b ~ wfłes·'Zcie kon-.w
piegów pl.1U i zm.(- ska 113 o godz 13-ej
nowyc,
ormao na,sze!l1;O tycia go~ troja te,nninów WYkooa.niaz.amówień
szczek
A
.
K'"
,
s,podl~-rcze,,[{O: G!ó~le iej bazy dystru przez przyśP'j'esz'endle na,jpi4ni.ęjszyclt
' .
I
..
.
2/Matowy KrelU ANIDA
WlęC. omltety D?mowe uwaga.
e
buęvme ~nal.l,d~lla Silę w rc'kach pań- dos'taw. .
Ololb1t'irra l, ~ma. 'uzyskana przez
~głas~aJcIe s:w pOSeSje na ,konkurs
stWOWy'crh, ,,~.HwQrzo'11iQ 12 odd~iatów [
"Ce,~'tw~tall ze sprz'ę-datŻV WYro'bów
JaknaJprędze~ ~o sekretarIatu Za"Centf'ols1.ah prawię wę Ws.;o;ystkilCheny
sprzedały hutmczych w r, 1945. wy,nios.ra
rz~du ,~omIte~o:w Do~ow!ch P~zy
mi,as:t!l,ch wo'~ewódzkic:h. Zadania. od• ' ,
. . • z1. 1..567,760,529, W roku 1945 s'PfzeŁ~d~leJ RodZIme RadIoweJ, Sroddzia,łow. . ktore sa :or,.;edłu2euilem
Jednym z walz.ńJIIeJ&Zyc!h zalgadmen, dawa'no na rylllek 528.428 ton wyr{)mIęJska 5, tel. 204-32.
dzi,ała:Jnoś,ci "Celn,tro$talH". w te'f'ę,pi-e, wY'm~'lającvdłl u·1>or~ad:k{lwal&ta. by.. bów , hJu~nilCzv'ch. a w obrode mięTamże przyjmuje sięzapisy oraz
sa naSltęp'uia-Clę,: 1. OrwanI~a,cja ryn- ta .sprawa cen. któfie w olue-sie ze-hutnlc~YIlU 273,004 to'n. Łaczna &f)rze.l d I'k • . ,
udz'ela
lk' h . f
.. ,
d
ku (tworze'lliile OIbsltu:ga i rozwói han- szłoroczooi d:tialatln oś>ci .. Cel'lilt.rostali"l daiŻ .. eC!.ntrosltą;li" wynilosta w r
~/puI4:tnAAt[iĄI mat\lLą~
! k
w ~raw~~ a~mi~~~:~yąJ~~~~:~r:z_
sę
l
dlowych ;Iac6wek ~bytu). ~ 2. 'lnTnr- ulęlgły ezę~tYltl1 wri a:n.o1l1. a przy tym 801.432 tony.
'...
. now:cz'esoej P!!i re em p ę Gości
płatnie.w godz. od 16 _ 19.
'Y
/5,
6.
PIan pracy na ro k' 1g
Praca na ziemia(h
odzyskar;y(h
I
-I'
91
I
I
i .
Konknrs ·CzysloSCI·
• • I• E'stelyk· I•
KomItetów Domowy"h w Ludzi
W,sok..
l
Plan.ow.an.le..Zbytu.. ' I
zamiast
dawnyth syndYKatow
I1
I
,r.d" hl" I.
kar,
.
g.
I
I:
f.
w
ynl-ki pracy na r 1945
rei .
j'
warun ki
.
Wb.1
Notatki
zakopiańskie,
-lam
. , gdzie
, paS
jest
-...;..--• .....i..............,...........,j~"'.w-
łu'h
~.
rtusta
I w
I
l(1;t(t()~ 1999 ~ 1945 . Niemcy A wi§l!':1M..ga,zyny ~ pracwmi w7J-rnadzieje. Będzie artystą.
w1fl"Uf!QWah~tukfJ i sW:1'ali 3ię ~a.- chowanMw f)".~ 8ale zaięe pra,ktyMimo Woli myśli się o' tym, jak
m:lenlC UQzetn~ 1(1 zUlkłm,l T.zem1leśt· "zrn!/JOh. Gnapa ch~orpcótw ~ I roku
maz 1J.' Na ~krutę~ tego 1'Oz,iQm . 'MIU- za!lęta, była ;-vła,§.nie .'I'y.su~em na
,
,
...
.
.. czanw obnzzył stę katastr,ofalnze. - wotnym PQ'W,e'trz,u. (Jzlounek, który
.
P 'li
' . ,. ' "
.
(KOl'e$pondencJl1 wlasna)
. onq to "opie],,"'/J,no'U./ie" hitleroW· ~,e potraj"tlz n.a.kre8l~c prrzyzwottego
., _ .
Sicy spowodowali calkow1;tą ruinę go- kolka na pa!pterze pr ygl dał .
NU3'moiNwoścją ,68'(; tptJ'Z8;3f1C Qbo. I nego. Nia wi~c dziwnego, że z Za- 8PQdarc~
.. "
d
. t'
';
.
'
Z<
ą.
mę z
jętnJe obole wystaw ż crudOlłni gór~ /Corpianlłk'lJiJ1
lj~OłY' .t'rzerltY$fJU',·, 'l . ,W1IP1'o~nul1ąQ OBzezę nHl podztwem, Jak z pod 'rąktYl)h mq,l.·1 .
.' . •
I,Z CQ ne mo"fJa.~yny.
e6w 8Z1lbkQ wychylalysię kształtne
ifalsk~mt. Rzeźby w drzew~e są tak Drzew,nego wys:zli lud:ne te} m~(Jh'y,
01.
'.
.
ptf}Jóne, te g'a8C~13. amtwykanscy, JOU; jak Sze:;epkow8ki, Ol.szow,ski, K10U.ecmle, t{r;.ręki doborowym s~~(jm ~CirY$1J k.apliczki zakopiań.skiej (szki
"''''k-o l,(J, wr.,.,,,,,,,,
npn do d''''''
zo-pUJąc t. zw, pa.m~q,tkz, pOk'f"zyICżwa- sOW8,1ct.
~Zf()stn.lC.
Ae'naJr, KrJJJ.tas, f achowo"""
"
"". - ",.",
.... "", a~, tu ~q;mieszcZ'Q,ne., 6JttOJkonane
~1If
li z zachwytu. Obok wytwor6w me- Kwrny i wielu iJnmyeh. 70 lat temu I ne,! sWletno~m• • uqóllJ7.4 'U)'1Jtyczrttt!, staly '~~ęz tYCh. uczniów w, cIągu
. '
h l'
'koła ta b' l skromną
tw6rnią 'Wychowawcow J(!J,SIt kQ<r/;tynuQwaniB paru mtnu·t). [nnt w tym czaste fruwątpl t~~espo,..,UIY'tysty(}zrn$Jc
~:~ d 1/.ttf, 'I sz L['
1. Yl~k
W ~A~ P"
sztuki ~w:tQ'Wej '[fl'ZY jednaczesrwYfł azili 8.rę. modelowa,niem w glinie i 0POtkfV,fJl.ł () etek,towneJ
.,...,ny,ę Y m~1! ~ z gł,1'aWJ ą Oł"1/.a,men t yreą·
oz- d' l
dl' i
, I
d
_L
TJ"1Il k"
u zza. e nfYWQczesnyo.h 'Prądów '[Yf'Z~.ewem 'IQ 111,,118 e.
i tą podobno ma ~zezeg6ln6 WzięCM' niej', po
w'l"0'YWerm,
ry·~t leWWM .
..
"
..
Próby pouC!Zania klienta o '[Yf'awdzi. (e:faey dyrek.to'l'tf, Ba~ab(l,8z(J,), '!.tO~el. JQ.w1,(14ą.C:?!ch sil} ,111 świe(>i, alł'tyst1l
W j~ki. sposób dostał się pam
wyCI'/. watorMń aanego '[Yf'Z'ł!o/mwt1J, nia (Jsjq,gT/.fłla 81.C~yt rozwaj~t; osta' r;.zrnymdo te! s,~kQły .......... zapytałem zrm"Jjka z
na{jc1:ęlśoieJ 8ple~z(hją na. 'I'lif'ztl'm • ........ \ tee~ie 8~"'1Jt$tąlilJowal . ~ię styl ~a- ~ .130 uczniów ~'iU,! 'P~ziamzle ghl'vn,a-I :~zwu;hrzoną,c.zuP1'Jj'n?} W. ten 8P~­
GoŚĆ sluęha, n~ezde(JydQwrvn,ie po,ta.- k9''PUJ,r't,k,. W tY'm ~kr<~sze zag'ranHwll·"~al~ym) uO:Y Stę rzezby, s,tolarstwa, i· ob , za~(Ldmęty ,:pam zmleSz& ~'f'
kuje i wybiera - Jak. ~pnęL peW1'/,~~ hMd:;:oi,n t ę'ręs9Wc.łq, się· rozwoi~m i I (J,leslel.stwa 1. arty$tycz,n.~fJQ
/wI.t)(I,l bft~diZO r z. wyra,z'Y/.'tft tr~~q, ~PQWle­
go dygmitarza ...... CęB bająC;<,1nię ko·! wQ)me $'Wj(JJt;ow~l (..K.. i::j.tr'YJeńSlIC'[ i I ~tW(1J. ~.ó~z tego 8'ta<rsi ehł(Y[)ey 'I d1;2al (JO i Jak. Okazało ,8t~, ze, zdollorowego w st'!jltt jWl'marC:ntY'fłh
A. Dob~'oa~ki) prądy mode'l"'lfl<i~tY~ i Iv,~;;tatcq. s·tę w llceum bua(JWlan~. :l~ .ten. chlopa~ ~. s~lJ..rQta :::ył 'Ul
tió-rate są n~e.zWyIW~. Z(:f,oln1,". iHJ ... • CZln.ę w'f/,iostll wiele twQre.zy<;h .Z1n.ta~. ~;
Ubecny dY't".eJ.ctor.. szkoA1; O'U.• L. ":a}ne; nfJdzy, l pgrHtJWlerl"Je. Wydy b/wa, c;;,y ju,has, party siłą we- z czasem Jedmak nastąplIt priW';Ii~t Machow~i~ Qprow(UJził nq,s po bu dZ'bąl Kuz.t'/J/ry t S:r.tukt wygrzebał go
wnętrznq" zaoN w s.posÓb n.i'eprze- tych wpływów i za.tracenie lącznos- dynku i pokazał wszystko, co moglo z Msza.ny Dolnej i skim'owal do Zat:/.ętny przedmioty uźytlcu codzien- ci z motyw(Jfffl,i ludowymi.
wzbudzićzalinteresowal,ltie goślci. kopa.nego.. Chtopfllk '1'()kruje wielkie
"
a.
<
1
I
1
I
I
l
I
.
I
gorzki bywał częstQ chleb braoi artys:ty.t;Znej.. Wielu IZ nich kleprolo
b' d ' . ł
. . .
C
~·e ę ~ gm.ę o W
zapomnzenlu.
~y
w dobi.ę obeCinej ':;iele zmieniło się
na k01'zyść? Kto będzie Zamawiał
prace u tych P1'zyszlych rzeźbulIrzy
i ma.la,1'zy... c.:zę,§ó zna}'dr:lie zcttrudnienie na miejscu. A pozostali? WiększQ~ć sptołeczeńsbwa nie kupuje
ob'razów, gdyż boryka się z trudnoś­
ciar.ni f;{fto~nsowyrmi, a ~i, co> maią
forsę ze sztuką żyją na. bak.ier,
zlcnajpą za pan bTat ...
[ tak przed Wydziałem! Ku[;tury
i Sz'tuki ( a rno.że przed czymś wyż­
szyrn jeszcze) s-toi pozt->,ażne zaga.dnie-nie: zatrudnić artyst6w pols.kich;
zwmawiając. u nich meble, rzeźby i
()bra.zy na koszt Państwa. Z l~ClZ"
nyoń SWVEottrc ro/)otmtd.zych~. CfHOpskich wyrzucić będ:~ie można pokTa.,
~·ne
graty t ol·eodruki i oZdobić
wnętrza
warto,~ciowymi
dziielami
sztuki.
W ACLA W CZYNCZYS
Str. Ci
D~IENNIK
Nr 166 (3;3)
tODZEI
c:;
IK_!f0RTOWY
._DZ_IIDl!C!!IlI,E_ _
Dziś
mecz
Lódź
odpowiada
KS "Filmowiec"
lIi1karzom K. P. 99Zjednoczoue*6
Kraków
Dziś na stadionie ŁKS o godz. 18 chociażby drużyną, jak Kamraterna. le zastrzeżeń co do układania tabelki
Klub Sportowy "Fi.lmowiec" na- 1miar zorgamdzować, turniej mi~~.
odbędzie się interesujący mecz pił- Nie wolno umniejszać cennych ZWY- najlepszych graczy polskich przez
zespołow
pracowll1kow
karski Kraków - Łódź. Ustalenie cięstw i sukcesów sportowych Łodzi kapitana sportowego PZPN, który u desłał nam list w związku z poda- \ okręgowy
nym prze.z nas oświadczeniem PK
Zjednoczone.
List
"FHmowca"
drukujemy w całości.
' .
"W odpowiedzi Illla Ust K. P. "Zjed
4
il1:ocwne ' do redaikcji "DZlieruniJka
ŁódzJkiego", komunikujemy, że K. S.
.,Fi.1mowied4 nie występolwał w zawoda.ch pi'łkar.ski:ch w KolUlszikaeh i
w ZdJuńskiej Woli, natomiast Zarządowi klubu wUladOmo jest, że pracownicy .Przedsi~biorstwa Państwowego
. ,
"FiJm Polski" rozegr:ali me~e p~łka,rrslkite w dn. 26.5.1946 r. w. Ko.
lusz:kacl1 z pra;cownikrumi ikoJejowy-
składu Łodzi nasuwa szereg poważ~ tylko dlatego, że to jest komuś nie- nas w Łodzi, ani razu jeszcz.e nie
nych trudności. Trzeba wziąć pod u- zbyt wygodne. Mamy również wie~ był. Skąd więc może on wiedzieć jak
wagę, że Czyże,~ki jest kontuzjow rzeczywistości grają nasi piłkarze.
wauy, a po niedzielnym meczu "uKraków zdecydował się przysłać
nie~zkodHwiony' .... jest także filar naDziś
W Łodzi
do Łodzi swój rezerwowy skład. CieszeJ re.prezentac.JI ,Hog~ndorff.
•
S
_.
szylibyśmy się jednak, żeby łodziaKontUZJa nastąpIła w ostatmch ntenie potrafili w dniu dzisiejszym odmai minuta~h mecz~ ŁKS - PTC.
Zupełnie niespodziewanie otrzyma nieść zdecydowan~ zwycięs~wo: Wó~
Strata to me byle Jaka, bo Hogen- liśmy wczoraj w· nocy telefon z Ka~ czas, rzecz OCZYWista, będZie Się modol'f był doskonale. zgrany z Hara- towie, że przez Śląsk przyjeżdżalą J wiło, że to przecież był rezerwow!
nem, Bar~n nat?mlast z Łączem, a do ŁodZi na zawody z kolejarzami garnitur Krakowa. Nie przesądzaJŁącz. z Pietrzakle,m.. Sł?wem z~stał doskonali szermierze Szwecji.
my jednak sprawy.
rozbity nasz tak sWletllle praCUJąCY
•
-.
".
Chodzi rzede wsz tkim o to, żeatak. Zapewne nasze władze sportoOto naZWIska szerm1erzy SZWecJI. b
P , mogł' Y8waICZyc' ambl·t'd . ł"
.,.
t " H lm
( ' tr S
")
y gracze nasI
I
~e znaJ ~ Ja. ues wYJsc~e. z sy ua~JI . o
an
mIS z. zweC]l - mal!.- nie.·Wkładaj c koszulki reprezentaI postaraJą SIę w szczęshwy sposob narz, Vollbon (mIstrz Skandynawll)
.
Ł
wszYscy nasi piłkazaJtatać tę dziurę...
, - lotnik. Rickon. (mistrz Szt0k;hol- ~~~n~o:;nn: pozbyć się jakichś osoMecz z Krakowem będzie jednytn~U) --:-.)marynarz 1 Akerberg (nustrz bistych animozji, a grać dfa dobra
z prestiżowych spotkań piłkarskich. zwecJ~ - maryn~rz.
.
i prestiżu Łodzi.
Łódź POWilll13 raz· nareszcie udowod
KoleJarze. wystąp:;ą w ~a~tęPUJąJesteśmy święcie przekonani, że
nić, że nie jest "kopciuszkiem" pił- cy~ skłaru:I:: Banas, KaZImierczak! mecz dzisiejszy będzie stał na wySOkarskim i nikt nas' nie może lekce- DaJwłowS~l l por. Fokt z Centralne~ kim poziomie i że krakusy postaraważyć. Nie dopuszczono Łodzi do Szkoły. ?fl~ .. Wych. Pol. Rezerwa. ją się nawiązać ciekawą walkę.
' •.K a łu'zy. Na' - Łapmskl I Bachman
rozgryw.e k o p~c.h ar .sP
.'
Jako przedmecz odbędzie się fina~zYst~le wyn~kl OSl~glllęte z ~ru:"
~awod~. ~zerł;llercze odbędą się łowe 'spotkanie drużYn szkolnych o
z~naml. zagr~lllCznyml patrzy, S!ę .ZldZIS y:r duzeJ salI. YMCA o godz•. 16. puchar LOZPN między Gim. Duczyllledo;-"lCrzalllem. Sportow;;t Łodz n:e KoleJar~e tr~ktuJą .~o. spotkanIe z mińskiego a drużyną z Gim. Techzasłu~yła na to, aby.p-;wne czynni- z~wodmkaml SzwecJI Jako mecz ~re- niczne o.
. ki miały nas lekcewazyc. Dohrze gra nmgowy przed ostatecznym WYJazg
w piłkę Warszawa, jeszcze pięknIej dem do Pragi na zawody z KS Ry-I Ze względu na duże za.interesowaKraków, czy Śląsk, ale nie wolno giel. Mecz z czeskim klubem odkła~ nie dzisiejszym meczem organizalotwierdzić, że· wynik ~emisowy jest dany był kilkakrotJ?-ie ..Zdaje się,. ~e rzy pr?SZą pu~lic~~ć o wczesnie~­
cenniejszy od zwycięstwa z taką tym razem odbędZIe SIę on defmI- sze zaJIDowarue mIeJsc na trybume
. '
tywnie w najbliższym terminie.
ŁKS.
walczq
szermIerze zweCll
:zi
mi sta~i KoIUlS21kd. ·i
l
I
I
Ju~ro
5tar~U,-ą
W lod' Zł-
iekkouileci
I
hl
przy_I
:~~;Ch'za~~ń;:~;j():~!5 Inowrocław
zasłużonym zwycięstwem
X Gimna-I=
zj\}m w stosunku 6:3 (4 :1).
Pomimo atutu własnego boiiska
• ..H • •
•
eh''''
"NarutowIcu JU:Z w pIerwszy
PIę- ciu minu~a,Cihgry stracił· trzy bramki, które padły w krótkich odstępach
czasu dzięki żywiołowym akcj om
ataku biało - niebieskioh. Bramki dla li!II
,,DzieSi:):tki" strze1iJ1i: Zelanay 4 :ii
::
ARTRETYZlM
15
=
5
15
I::
r
W treninga·ch,
organiZiOwanych
przez nasze sekcje, mają prawo
brać udział wszyscy pra~own,icy na.sze~o przedsi'ębiorstwa bez w7.g'lędu
na przynależność klrubową, gdyż W
przedwm.ym razie Lsunienie klub-u na
No po>wyŻiSlZEl mecze K. S. "Fillrno- terenie pr,zeasiębio:rstWia mijałoby
wiec", na slrotelk prośby pracowni- się ·z celem.
ków P. P. ,,.Film Po.liski" wyu;>alŻyczyl
N a zaikończenie chcielibyśmy do~
sprzęt
pilkarskli, ponieważ w dn.
26.5.46 r. nie rozgrywał żadnego dać1 że przewodniczący Zarządu
K. P. ",Zjednoc.?1one" powimien zwróspotkallltia,a w dn. 2.6.46 1'. rozecić uwa,g'ę kJronilkar:wwi
klubu, że
g1 al o godz. 11 'z R. K. S. ,,0gJfiiSko"
meoz ·z "Ru..chem" od'byił się 'w dn.
na boisku Ł. K. S-u. W takiej for.
23.5.46 r., a nie 30.5.46 r., j se'kremle zarwod y b y ły rozgrywane rue~
ta rzowi , że ob. Grzegorzewski otr,zyjednokrotnie przed wojlną ii ni~ na- mal zwolnienie z K. p. ,,zjedllloczosu:v ały żadnyehz;amrzeżeń,. dlau:go iIJJe" w miesiącu mareu 1946 r. Jeśli
tez Z,arząd klubu,
wy:polZyC'zaJąe
fo .........
w Ł. O'. Z. P. N-e w
• •
•
.L~U a'.n",s'."'l·
.~ cv "
Ł'Wrzęt
z.dawał
s[Jrawę,
ze nIe ZW1·""-'-Z 'tV\.w,no7!'::!zym zW'Olnien:"""'"
. ł l
adn soble
.
,t ,t
.".W\.u.l.'~ ,y ~
.0=....
pope ma z
ego .p::zes ęy:s wa w nie ZiOlstały całkowicie zał,atwione,
stosunku do prz~pllsO'W l Władz wmę pOrll()łsi wyłącznie sekretariat
I'
•
§ ~;:o~~:z~: P!l~~:;:o~ t~~h::~ K.
~lędzy
~inz. ~.
=
za-
_Zdrój
soliliDkll Jodobromowe
borowina
REUMATYZM
W o d o l e e z n iii' e·t w .,
~~i~Y KOBIECE
I D h Ił J a t o I' i u m
CHOROBY SERCA
CHOROBY DZIECI Kuł' a e j e I':y e II; a ł t (}I we
CHOROBY NER~~KTY WiYSYLA
ID
Z a r z ą d
przeIWodni.c~ąC'y Zar22ądu podpisany
pod wyżej WIspomnianym listem, wymienił z nazwiska ,,.s;kaperowanych4 (
dniu 2.6.46 r. Członków /naszego klubu.
.
W'Y'korzy;stując pr,zel'lWę w ro~
WęGier
glrywkach o puchar Ł. Z. O. P. N-u
Jutro na SlłamOlIlie ŁKS odbędą się jeehalli do ŁodZli .bezpośrednio ze
d~e
"ilne
sżkolne
drużym:u #'11ki Me..
• lkli'
_..:I.
Ie k -I Śląska. '--_o
.
.
b.
<'.1'
te m~ędzynarlO'd&We ZiillwUIlLy
.
J:.._'
nożnej'
X Gimnazjum i Gimn • NaI •.
41 t
.",._. ł
.d-~'" ały c wodników
W }UI.(I-:rejslzy~
z,a1\VOlda:ch pIl"uw;. ~••
. AGla",e ye.zoe z DUbla em _001
węgterskich ~ą ud~lał
rntowlcza rozegrały mecz towarlZy- zawodników węgierskich k:łÓlt'lZy
nail~ zawodnicy klubórw łó(kk.i~h.1
ski. Obie drużyny wySlt::ypiływ naj-I_
;::;j:Z:h
P. "Film Polski'" aby w ten sp~
pobudzić doży~ia sportowegn
kręgi, k,tóre zatrudniają w naszym
przedsięhior,stwie po kilkuset ludzi, a
do tej pory nie wykazują żadnej
działalności w dziedzinie WY'Clhowania
fizycZIll€g'IO.
.
W związku z zarzutami zamleszcZOInymi w liście K. P. >IZjedmocmneH odnośnie ,~olbrzy;miej żywotno­
ści w ka;perowaniu graczy i urząd~­
niu treningów" chdelibyśmy , aby
s&b
w ZduńJS'kiej Woli ~ OM.:małem
P. C. K., na dorwód czego pracownicy dołączają ~is. umów, j,akie
wstały mwarte. O s.pOltkam1.u piłkarskiJm.w Kaii:sZIU Zal"iZąd klubu mrio me
wie.
I
,.
• X GG-ImnUZ)U
-• lmROZjUm
6
3
-.
B.III'UIOWI "ZII
....
'W
l P.
::
r&> - ,
g::
sytetem,
P.Z.
a
Z.
Lotn.~ gdz.e w:stępowah .czołom
wodn1cy .. kh:~ib.o~ •. P(}1o:n1a" Lęgia,
44
•
Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd K. S. Filmowiec.
Wa'mZaJWlBirilkia. l JJnlllyeh.
=I
.....::
~
P.' .,Zjednoc zone
. . . .. ',.'.'. .
.
W na.jihliżrSzY:m, ; ozasie mamy za-
::
III. B • • • • • • • II.B • • " 11111111111111.
-
:
B
Poszukiwany
'ilku!'ze 9lqlk.
IJfali
W
hędq
Zgierzu.
Ruchliwy K. S. "Boruta" w Zgłe.!rzu zapowiada ciekawy mecz pił-
:
2~::!~·=.:':za~~::~ III PAPIER"SIYBKOSCHNĄCY .~-III"~ =:';:~:'ic:::;'::: r:?;;;;~~;~;;;~
I
i
ga.
N~~leży dołożyć troch'ę
.
nek Z. N. P., j:a,koO mstl"u.ktor : 16-ej na boisku w Zgierzu. Cieszy
D e t a l : na WlOjewództwo łódzkie.• ,Czy- iii nas bardzo, że coraz częściej odbymłodszych i mało znających się na· iii
II teiluik", PiotrkoOwska. 96. poaiój lii l wają się na terenie prowincji liczne
sporoie kolegów ~ nauczyli, że naj:
304
mec.ze z udziałem zamiejsc~wy~ft
ó
l
II
(Pel) • druzyn. Trzeba przypuszczac, ze
więmzą , zaletą ~:rtowea jest 'U!łUl!e(: .:.
Ł D , Piotrkowska 149, te. 169.50.
(ag)'
II
•
spotkanie to będzie się cieszyło wieI
przegra.c po ryCer.sku.
- ===I--:--I===I===I=::;::::I===I~I-:--I====II===II : •••••••.••••••••••••••• : klin powodzeni~m.
właslll! publiczność
trudu, aby
-
zwłaszcza i
III
.,I
-lOIoeea
HurtOKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA
N A U C Z
CI E L S K A
!
t
:1
III
III
li;
STANIStAW SOlECKI
11111111 II 1111111111111111111111111 f
11111111111111 i II III 11111111111111111111
STEFAN STEFAti4SKI
ŚcianłJ
maj" OSlłJ...
POWIEŚĆ
T ()m II.
Hodliblel1g tymC2la\Sem odprawiał !I.OOmenidanJta DiOWOdwonslde,go ga miiz;o nu..
. Ud'Zrnelrał mu .,plO swojlemu WiS:'k,a!zl6lwte'K i btruikJcjt:
rz'e·czIOW'O, S:pok·0jnie· i z ulŚmie ooem. Nile do:1mnczył jed-
29)
nak odprawy, gdy1Ż plrzied
wszczął \Si,ę jlaki-ś z,girełik,
wptl'Owad,ził. jaki,egoś
ilYUdrynkiem komeooant'UII"Y
słu±!bIOWY
po ezyn:n poooficer
zlaku:rzt')~ego
i rral1IlJego gemeina
ża.ntda rIrue riJi.
- A to co' znowu? - spytał zrdumilony plUJłiko w:nik.
- Au-to - loo-L-lUimna r IO!2i-hiJta...
Was?!!
Żandarm popatrzył bł·ędnym W'Zlr'0k.iem pmz:ed lS'ilebile
padł zemdlony na podłogę.
- Co zla auto kOIlumna? - WIrZIasnątł puł:k:oiWn:i!k 00
f-<>do.fiice!fa - Ty wiesz?
- - Tak j1eiSt. Trsansp''Jrt samochod:ów 'Z Warszawy do
n CIP ~ e cb<ów k a. f'lod.dbno
Gra bar,z".
~ "Gra:brarz" ... O, oholentl
Gruhewwi z,aświedły z'łowrogo oczry.
Ws'zystkie plla.ny, według kt9-rych Ho-ch'be !1g zia~ie.
(za'ł u:rz,ąrCtzić oibł,awę, musi,ały ulec zmooie, gdJyż jak siLę
ok·aza'~o, Kurt ."gr.aśował" ju~ w im.nym mie;s.cu.
Zahr.awszy swój odd.z:ilał wraz z ·oałym s,z:t,abem, p'o70stawrllająlc tylk,o n.a miejlScu grupkę lud'Zli z "Zośką",
"Czerw,:mym"i "Bon'>ukJrem" na ,cz,eł<e Dla "st,arych śmi'e'
cia.ch", Ku!rt postanowił przenieść iSeLę w te.ren ba:rdz.iiej
o'ŻYwiony· blilżej wiąkź;,zyś'ć ,oś,rodków, gdz.iie batw1ej było
o zdobycz igd'z:ie brardz,jej możrua Niemc.~m dok,u,czyć.
. Szło mu' IriiLanowióe illajlb,a;rdzl~eJ o P,laral~,aw~ni-a
11
l
5Z1wlauskftdh :ciootlaw na tirom. D},atego naplad nIa lautbkJolumnę, zm1le1I'Zajqoeą do lPom:iJecnówka po6llaIllOwił pr:ooJliroWiadrzilć .000000i!ŚrCie.
.
BryIła je~le jlOOlna
p.rzycIylIl1a iOISQ bistego udzliału KU!f1la 'W tym.' napta~ę. ,.,Groaib,cbrz." PiQtSt'an6wi~ d'ZliS pordJdać
..pro'bd'e CtgDiila." spetCjaliD.ą gtI1l.pę, którą świ~2JO wyszlmKł
właślI1fe IW memio:ś1e. 'Il1pl'oWla.dZlan.ila ni'emileckich aUJtokohmm. Km 1bl9'Wiem szko]łł q.ruPY .6pecjraIDe dla każdego
r.rod.mjtu mjęć. Au1to1oorumny - to była j.ego pas}a. Na
tym r()(}d!Ił1ro .spod:zdJewał się 1IlajbraI1dZ!i:ej m.S:zk.odlZi~
Nilemoom, co mecz.ywjlście mia'h m1Jejrs,ce.. Niemcy nrue
wŚ9irekali s~ę tlak, kiledy /im. pOpifZlednano przleW'Ody tele
fonkzlIlre - jak kiledy s'tlToacni boolaj ]ledelIl samochód ci-ę­
żarowy z amrnnircj1ą, 'czlY żywrnośdą.
- Tym Mzem - [lZlekił Kurt d:') OchędulSzikii - p:oni'o"
są, dotkliwą lSZ1ktOdę. łJad:ny zlap'ow·iad,a tSlię t:nansporciJk.
- Żeby tylko w 'całym bransporcie bytł cho'ć kaW1a~ek
świer.iego mięsa - bo te klh ĘQJ.lISerwy to jU2: mi: ga:rdł:em
wylażąl
- Zmi.eThil~e'ś się \Stla'rt~ Conaz częśdej temaz myślisz
o jredlzieniu. .
- A co mU. 1lnnego pOZ'OlStalO. W Wanslzlllwi-e toc;ho
daiż 'była emocja. Tutaj - nudy l Mimo tych cod'Zien~
nyoh 'Z:aj:ęć, to nile 'l"oQbota. T'o - [lohótk:i ręcZiI1e ...
- I j,a myślęezęBto rQWoan~lZ!awie. - Jtakoś "KOZia' długo nie wr·a,ca ..•
- Nitepl()koję !Się .0••• nieg:')· ...
' - Zap,ewne i 00 krogo<ś joeszcZ'e? Nie- malftw s,ię, MaISZ
B:ztc:zęśde - slama ci wpadnie w ręce.
.
-- Mi.e:Jiiśmy tSZlC'Z'ęśde, ż:e wyl(i,olSbalismy się i OIS'~at.
Z'lllaktomicle ntam dIogadm. Marzył,em o tak rnchlriwym
oddnku 00 Id.oawna.
I
- Ja .ci jloo:nrak nad'z ę w r.iadne kartll~,C'Zki ni:e wierzyć
Otsttatni;ą. kaiI'telczka iIstotni:en:ie z:aWienaba ,ca&owitej
praWdy, - ibo jtakkolwiek wiadomość I') luce w ktierunk,u
wsC'hodnJiJm byłra ścis·ła - to W2mi.a:nka () ołoQrC'ZIeniu 'Z
tI"ZlE!dl strrOlll me bym preW&J.'WIa. Jak się o:mekto Bo·chbemg plany m'llSiał zm11enić i obława uległa zrwłoc~. N~·
dawca kartkli piLsa.ł 2.atem 6WOje ostrzleżetnJie be2:pośired­
nilo po Z1apladłlej decyZji 'W tS2iba1bi·e .gestbapo, nie oebaj2liC
na 'WykQn.aniecl1J~dla!Ż1by pierwSzy,eh l'UIChÓW' ołaoajCłi
.cytCh( W]dqCZlIlJile po~a:ws,zy plan, dhdał Jak Ilbajwcześ­
rui!e j oiSmec "prrzyjoadó~" 'Z KlamiplTh0'6u. Oiekiawy stąd
WYPływał w;nilOsek, że rÓw ,.,pri'zyjader' mUlSuał stać D&rdZlo bli6k:o alho Hoch1bte1rQla, albo· lS,amego pułkownika.
- W takie ktar'tec.zki z,aw.sZte wferzę -:- podjoąffiOzmo­
wę K'lllrt z:res>z:tą pr'Z!elcrona'łem się,. że ostatmiia wtilad.()·
m~ś~ć była i żylczHwa i proaWldztwa.
- CZęlSto myślę ,o "RulS-ie" - j.ak mu s.ilę p'oW'od'Zń w
tej jlego wsrCII:loOdniej wypnawie - wtr.ądł lPietJrzak.
- Ręczę., :Żle "Rus" jest już po tamtej smroni,e f,r'o:ntu.
Zohaczymy g.>nieZlad~Utg.o z p'oW'I1otem. Za mIiesią.c najdalej, ..
- Nie u.wratade, ze za hardzo slię iI'ozrg.adal1śmy1
Któraż
to g'od'ZiJrua? .•
Kurt sp,ojTZ!8ł na zelg;arek.
- RzeczywITś·óe - balby pmy studni. W.etdług meldunku zla kw.adrans. ma prr-zej'ść tędy tauŁokQ!uIDIna, a my
w plorg'a:dutSzki Pi,etr.zlak - ruszaj do· grrupówy;eh. - Ty
ojde,e, ma:nsz do rezell"Wyf...
niego k'oN,a.
. - ŻebYi~ mnioe ''Za karę z,s. n09ido s'olSlnypTZyezepia
- A jta ci mówię, że lŻa1dneg,o koNia ni,e byi}'o, Gdylbyś- .: - za .nlk ntepójdę do rezerrwy.Wi:ękslZla roo,zg·rywk,a się
my rutS!zyli w k,a~dym ilnnym k'ie runiku , a nie na wISIchód
,zykuje, a OiIl mnIe plOsyła do taho,row. W!Stydż się jak nam dorad'Z1ilł ów tiaj,emniJczy il1Ja'dlawcra karteczekoJeutak-ą ktrzywidę wy.rnąldz.ilć. Gdy pójd:z:ieslz d,o spoteż byśmy ni:e tr.afiH na ż'adne przes'zk,od:y.
w.ierd'z.i, ten grzlech zlrzuić 'L !Sumienia jlakoO pIerwszy. Wąt":
- lNie byroczasu lSp:nawdzlać, 'CZy jelSŁe:ŚIDY otoO,cz,eni.
pię Jed.nak, czy otrzymasz T,ozgrz€ISZ,eni'e. Patrzcie go czy niie.
- da rezerwyl KJa.z:ij( -:- j.ak ty llDll:i,etr'aktuj.esz:!?
~,e§'ZIt,ą OM~rue p'~ez M6 ki'el'UJlku
WI5·cll!o4!ll:iego
je. d. n.)
Nr
(3~3)
Z I E N N I K ł.
D Z (( ł
___
_ _.0...:;_ _ _ _ _ _ _....._ _ _ _ _ _ _ _ _...._ _ _ _ _ _....:;;;;....;;;..;;..;;...;..;....;.;,...,;;,..;,,;;.....;;;;.....;;...;..;;;...;;;;..;;;;;;..-;;...
_ _ _.;..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _......- -...'-··..
166
D
Ó,
KALENOARl·YK HISTORYCZNY
WTOREK
.."fflo;~'
Z "",4
Program radiowy
~:::~a
PUd:.l
I
str. 't
...1!'V", •
.l'RiJ:~W'$
•
....
~;- A ołiS)\UU'
'"'
i Marka
na wtorek, 18.6.46.
cert. 13.50 Z W-wy: ,,10 min. poesłowo Modłiboga
fala 2Zł'm.
zji". 14.00 Dziennik. 14.30 InformaaJ
U
., ~łt""
.tUTRO: •
5.57 Z Krakowa! Sygnał czasu. cje, UAO Z Łodzi: Płyty: 1~.5~. Po. ,
CZERWCA
GerWazego 1 Pffltazc~ "00 K l d histor (} 05 M
k
gadanka sportowa J. Nleclec.nego.
Ktoś by pomyślwł że dwa poj0ci(J;! Stałó się u nas lUZ precede.nMm.,
d
l
słów' BOIi"Zysła;~
·t).
a en •
.,
uzy a. - O- Rezerwa 1510 Walce Trans
, . t
,
. • ~ ."
~. • 61.5 Hozmowa ze słuchaczami. 6,30 ł O) • .J,
r"'''.
.
zawarte w tytule mają się do siebie,' że każda niedziela poświęcona jes
:1365 Załozen~e Unilwe!.rsytetu Wu~den. Muzyka &4'5 Z W-wy: Dziennik PCl* lateUI~, VJaldteufla l Cremleux
. . , . . k . '6 d
oah-":ej8 b'órce uliczr,'ej D08łownieskiego.
. . "
d • . . 7
audycJa słowno-muz. w oprac. B. I nagm'l-nme mOW1ąc, "ja pIgS
o no- J
•
Z l
,. •
1434 P"odi'zeb 1tI"óla WładySlł31Wa Ja. rZanpn~. 7.~5. PG~?E~:a~y~~ :~outMJ· z·l~ Busiakiewieza. 15.30 Wiadomości Zl sa". Tak jedntiJc nie jest, C<o nie omie- bez wyjątku. Tak dalece, że gdy' za.• ~ł
K' k l
(
oz:nanla. lu.u
..Ń
U Y
' t ' row' c"
1535 W c I
b
gIe!ly w
ta {)w.e
zmarłego w ka. 7.45 Z W .. wy: powtórzenie naj- z l~!aS a l p
l~, Jl.,
' . . " ro ~ '8zka.m p'oniżej udowodnić.
rarv"(o m,'te j scowyc'"10 1..nstytuCj1. l to.
Gronku 31 5 1,434 r)
. .,
h
. d
l' d"
'k ław - fel. W. Zołlnewskiel. 15.45
Wl"
1.
•
l
t
d'
to zbie
\725 K t t faifia' b z: .' T r . WaZnle:fSzyc Wlfl Offi"SC
zl~nm aj K ncert rozrywkowy' Zofia Sykul...
asnze pUl'lzJ1;a, a raczeJ en e lto~ warzys w, czym prę zej poczę'
1 '
a as ro wieŻłlurtamtejszego
a w
O' ((mu
m~~zyk'" c, "'O <;!;k"zyn'~a r'losz"lklT,~u''''''a:
o
.'
>II.}
b)J'J
. '
KatoZ'c
U"'weraytet
T"b"'ll
przewraca
ra~ . r' , G1. o.~ '-' ~ 5 n. ~..:J!'~ , : l m n ska _ piosenkI, Fr. Leszczyńska _ 'l'owouy PUSZCIC :;' Utt~tt'Y
we mnze
rac na
l J{;!
,d
uw '"
ił!"
rootm. S.4U' Códzlerthy uuCIficn. p1'o- f t i
1600 Ś .
6 ł<
l
d
b
ku"
. ' ski. Byle ludzi nie odzwyczajać.
łilłf
!!fSza.
d "".-.4.
fi t • 1\
zv: "Szkice węglem" - tl:Owehi H. ordep:an ' d' , ': wlęcąca gL r~ . - "ago nym aran
- uczu~e gme.015 n~f\Va: po
l'V illLerłoo
(ne'ą:;rllIJ.
Ś' k"
9 00 Rozmaitości 9 10 au YCJQ d l a ZleCI w oprac. • ;::,Wle~ um.
Z początku dawałem ohętnie. Pod1845 Uf{)dzlł się '''' Plltyżtl Kafiiół.. plen leWlcza. d' • "
915 p'
.
żawskiego. 16.25 2~ W-wy: Kon~rt.
N"
l ' k'
'_T
•
chodzi do mnie oto d01"odna dzieWoj(L,
AlfOns Laveran, odkrywca 1880 r, rograrn na Zl~IaJ.
.
rze.rwa: 16.40 Odczyt. 1&,!ł5 Z Łodzi: Wywiad
. ze jestem cz oww '18m,. ?twC to stę
w Algierze zarazk-a malarjj czyil 11,57 Z Kr,a~owa. ~,ygn~ł. czasu: heJ z dyr. Centr, Zarządu Przem. Wtók. mo'l.m, aspołecznym, sobklcm) meu- krasi swoją twa,rz uroczym uśmie­
zin nic
W 1907 t. otll'zTTfi1<at na! z Wlezy MaIlackl€}. 12.0;) Z inz. Babińskim p·rzepr. red. E. Csato. żaJtkiem. I OW'8zem. Nie wide miL»'!" che m i godzi 'fI~nie szpilką W okolicI}
. l
dY' N·... hl
.Y
W-wy: "Na ziemiach odzyskanych".
..
".
fi agroę
O' a.
2
K
40 Z"
17.01> Z W-wy: Koncert. 17.50 "Od- ale gdy 'Widt.~ cel słuszny chę,tnie serća. Jak tu takiej nie dać?
1150 Ur~d,żi.ł~si,ę w Grażu koÓm'p{Y:wvt6I' 1 .20' . on~ert. 1Z . . '?, zyc~a. naro: budowujemy Warszawę". 1'7.00 Z ł;o·
I
ł
t
.•
óperelkoÓwy ~1SIZia:l'd Htll<fberll1łer dów słowo : "':::~(J Z..!.ozrtama. Kon dzi: Audycja robothicza: 1) "Jan męga,m do kieszeni. Cierpli'wiewię<,
Z czasem jec]nak p1oczq. em rt:Mtć
fm; in .• ,B9~ w opef.ze"),
...
Mł':'
Kochanowski" ~ pog. mg.r. T. Chro- 'dawtU~tn na PCK, TPź, GZIJ, ZNP I , cierpliwość. Sprobowałem omijGJĆ pu1935 K-ongres . Ml,ęclzvn.atórdów~i ,unij l
(1
I
ścielewskiego, 2,) .,Kobiety wobec LM, LOP, ·na FON ó • • Stop! Przy~! sz'.,i. Nabrałem nielada sprytu w uRadi<ofonlcznej w Wa:rs~a:"le. I W
.'
. [ k
k
ik' trZech pytań" - pog.
Zi~1inskiej, ~m'ftidi1! mi się dawne OOaiJy.
ćt,eczce pt'z'ed
niebe.zpieóZeństiVefń.
1936 Umarł jeden z. i1ajwybl ttnl1e] szych,
dmu 19 b: m, [1)). e. {} na art. l 3) Płyty. 18.0 Z W-wy: ••Nauka przy
N
A.t~... _
pis!i:i4ty s(jrw,~e-,Cki'Cih 1łf.a,bym
wydaw~ilJJe hę?·Z1e w. S'kl~pa'~h.. 8, 9, 10, głośniku", 19.00 Z Kralrow.
K'Onauczylem się wskakiw,ać do p~
Mlj (wlaś'llh've jef.lo n.azw~S:k()l1, 12 l,13 reJ()II1U w <tnilU ~O ~. m. we cert. 19.30 Z W.wy Dziennik. 20.00
c'fIrOh tramwaj6w, po!ndUm w'8~lIstkk
A p-rzejśćiowe bratmy i podwórza.
Aleksiej Pi,eśźkó'wD,
Wlszystbch skttep,aoh 13 ireJ'onow.
Z Katowic: Koncert popularny. 20.45
ł93Ś otwaMe MH1Jeum ~arodó~
Z Ladzi: t.1nspira(!ja"
wig A l d a u s a .
"
Co ni~dzielę skrradaxm się ulioomi
w Warrszawie.
.
.
Hmdey'a w oprac. i rez. Z. Kó~
. ' ". liIII_
A
W"
aI.(
....
I,. .. t·
'Kk "h t
" k l t'
PA~STWOWA, FILHARMONIA. 21.00 Ptzeglt:td wYdawnictw w ()llra~,
.. u Iii' '->61' U
U...
" ... """ tt,
r.;
y tfy Wo,o1.mu p em eW p'~ą;tke. 211 Dr m. .na kon~trclie Z. Ościenia. 21.10 'Recital śpi~WM~y
SpołećŻtia Komisja Kontroli Cen nia Siuksów lub IrokeMiV. Statdtiśymf{)'Ul,eznym W)'1S tąp} Jako sO'lJ.stlU.; Cecylii Izygrym.óWhY __ kontralt, W.' Łać!.z. i n.a . 'POde. dz.e.n~u ,. w. dn.'lu
ską radość splJ"awia mi, gdy pl/f'zycisz.mma ~lłlelflt-awana splewa<;z~a Bar- akomp.W. Klimowiczowa. 21.30 - ' \.:zerwca 1946 r. ·ustahła następu;Ją- ni.ęty dÓ'111/Ut"U wsunę szybko do pu..
Mra H<Js'trzewska, która <>dsp11ewaz Koncert Życzeń. 22.00 Z Krakowa. c~m.aksyl:rta1ne ćefiylla pieczywo, . '
.
).
.,.
~A:tNł: TEtEF(>Nf
tt.o~•• ~tie z ()p~r .,G(jp.l,ft'fia", ..Tr«wi.a~ Koncert.2,:UJO Z Lodd: Komunłkat obowiązujące w datalicżńej sprzeda-I szkt Złozbtty kawałek starej ga;<,sty.
Woj, Urząd 8e?-IP.
"- tet 2ó-2.72 a,'l JI~ne.
.. .
o pogodzie. 22.32 Skrzynka poszuki'" ~y od. ani~ 15 b. m. piekarnie i skle- Z fildmtt'opa stałem się ho-chstaplep~ Urząd Bc-i,p.
_ teł. 130... 01
Ol'kJ.e,stra ipo,d . dyrekCją W 1t ol d a wania rodzin. 213.00 Z W"'wy: Ostat ... PS spożywcze:
I rem. Dl!! ~ylenia p1'iZeaiwnika ~1JKom. Milejs,k M, O.
_ tel. 253.00 I{rze~Jeńs'kiegO,.' o;degra .. niezn,aną il.· ie ,Wiadomości ddennikii, \\Tl€C~rn,' . 1. kg. chleba żytniego :t mąki 80% ~ pina1ti sobie o:tęsto znMzek .na "Kie{J'8
1n
Koon, Pow, MO.
"- ł8ił, 181.02 nas • 'Ptą1ą symfonIę
Szoshk()WICZa,
"3
30 p rogram na J'utro.23
35' Z L O" zł. 1. 22bułka
gr. 50.
'. t..t· h "f"
I<
k'"~ory zmUś~ony
'.
•
.
.•
ó.J.
.
pszenna. wagi 6 dk~. z J ..
w~n. t>t 1.~ sw. M'Je,
Pógol. Aatubk. Mi~jski. - tel. t04 .... 4
Bl'leiły do n.abycl;ft· w kasie killIla
.
'. .
j ·t'"
~ k '
•
ts
b l
1...'
P<JgM. Ratunk. Uhezp, _ tel. 1M-t/) "B41My,k", Narutowicza 20.
.
IdZI: P:-Qgram na u .Lo: a onCzenre, mąki 70% - zł. 4.......
yem J1;u;ptc, w r. 1940.
pg.Sgł. le&ars,kie PCK
_ tel 117.. 11
Kr, lUl/M. audyCJi i Hymn dl:> 23.40.
A t1j'11tCt!!SM1t We m.nie WIłZ1/SUCO
18
-=
&'
k"
e o na
k' .rtk·
s.
Gór-I
a:
Ile n. al'e''z',' p·lac.nieiN .."'w·
,u,
A.
KRO
Straż pożarna
131
'lńn_O.80 _UIiI.IIIIIIIUIIIIIIII.IIIIIIII.
1.11.',1111111111111111111111111111111.1""11
Ił II
...... tel:
...... tel.
Biuro numerów
= ._. ,. ,., ," " ".',
=
=
ii
d'
'bl
P
.
B
'd'"
=
Szt'I." prl DD~JI.
all.a' rito.a
::=
. , "
,
111i1
1',:EA'1'1t , K.' AME!n, ALN
..t DO
. MU. tOLNlERZA - n.'A.WInt.
. ., ,.lego,
. ,.. 3,4..
-.",. ił$k
OOIDZIE.NNIE
"
akłJUalna komrl'JdJia 1lt tll'ZClCn arktae<h p. t.
1IIiIIIi_
DY1;UR l' APTEK
., Jjzi~ie!sze.i . nocy,. dyiufu.i~ , aptekI:
~e,~lble,.hń,ISk:egó. (~11.{irZe,. jra.. 28}, ,
::
ńilłnskle,go (Roklclnska 8). Zunrdellewl- :I
cia (Pi{)tr:kows,ka !25), Sz~indenJbMh.a..
~t
fSt~b:rzyfi:s~~ M), 1{~sper'ki~~l'cza(tl-..
N:n~~t.kle,gO
Lo'
12), tlpea (PwfrkowfSh
pióra JANA ROJEWSKIEGO '
,
Kaswt ~"ta od godz. 1!}-łej.
Początek o godz. 20-tej.
------
~!!f w."Uczeń (Cegielhiarta
27) ~ ~ "fi
N fi"
di.abła".
~
Południowa 11
.
JtITiIO "IV
1'.
,
TUR
~~~=:::dz;::
Teatr PowszeChny
•
(11 Li-
w Łolbl
przeniesio,na z .ul. Ro()sevelta 1-:3
noli ul. ~owO'miei'.lką 10. I piętru.
tel. 145-31, hurtowo i detaliczniE'
kupuje i sprzedaje! barv.'1likl do
włókna i no skóry (dekfarbv) oraz
inne chemikalia, kelafonir:. uItra"
marynę kle}e s'lolarskie. pokost
=
,.5
InllllUnnllłllllUnnnUnlllllnnnUllIlIlIllUlIlIlllIlIllIlU
................
....,~.........~,........-................ ........,_..... ............ .........~
~
Ró'th, Hl
_-_
'urtownio Chemiczna Nr 8'1I mnie,
się gotuje.
Widok pu,szki działa na
jalc czerwona płachta na bykf:t.
H"
=.....
GDY KIT"
;::: ·I~.
~
ŚRODĘ PIIEMIERAI
'~
I
hjr:!,ti~Y11~v'
StudłQ~fużyćzt1e .......
.
[email protected] Ud
d . ,...
.
t ~łku. ,(Tr,augułta lt 1-:-"
"Freuda teoria snow·.
I
vv ygrane po 10.000 zl. NrNr 20503
39147317-1.40425 41253 11966 18612 82611
'i
Wygrane p() 5.000 zł. NrNt 4779
5506 12342 13965.16006 26892 42950
45268 52346 6B836 70520 87529 92555
99663.
zakontraktuJ'~,
'!1:
godz. 19,30
'ka kans t rukt0na d'ob'rych W a' rtitlkach na' s t anoW1s
rów i kierowników oddziałów kilku cloświadcz-onych
;
·
II
l)
II"
1769
HUTA KAR' OL"
pi~.
Wład.
~~PA ••• I -!!!.. I~~~ ~~~~ien,I~Oj k~!S6! ~~ 81~~~~~1
Z'AKŁADY BUD" O' W'y MASZYN
I KONSTRUKCJI STALOWYCH
.. '
. .."
,
..
U
W
W A L B R Z Y C H U na DOLNYM ŚLĄSKU
f'ltyn.hv.-'"
,
Telib"Syrena" Iw Teatrze Letnim "
;.Ea!!atela'· ~ ut Plótrkówlska !H·) -
•
lilie'·
U" rz·ę.'d,'ow'a la, b
... tila
ft,.~~,.' yarany"c'' 'h' ' '
~
C Ił M U R K () W S:K A z AnJłoDil :fi E R T N E R
~
WygraJte po 50,000 U. ŃrNf 3~2a
' ' .. ",~,~:z~tek o 19,30.
Pl'zeds.prmedaż O'd 11 do i:ł i ód 11
14550 56216 66563.
TMubm~"MmyN~~~~~~tF~e"_OOO~N~r~~
k
')
d'" . j' t
., - ; ) " .
3281853t)99.
.
-Ell'
( riQ·irkowlS! a 21.1:3
~ Ż·lS 1 u :r·o me- '
... ,
. MarlO
l
gu UD a wmnyc/~ męzcz1f,tn, kt6rz1!
zapropl()nowali mi ..maczek na. dom
ludowy W Sieradzu.
Kończę niniejszą spowiedź apelem
d
•
o tzw. odnośnych wł·adz: daj.cie nann
r012PuLSzcz:~~i:~,io;s~n~~ę p.dek6trr:g~ I ()dsapnąil
~
. . .. . ~...~.1roE
..
(PrzeJazd 341 -o. godz. 20_ ta .,Pro- ~
tlukćja Pana Brandta'l,
i!
--
".,.
Iostatnio pobiłem dotkliwie dwóch Bó'!'
I d h .
133 949 31224 270 378
644 126 785
32030 403 404 481 33086 352 409 823
U7~118mWOOootl~3~~
36155 512 645 37292 38084 451 845
39033 213 2"6 3,96 600 64", 111 AO'109
Ol
"'''
41098 317 39B 522 719 934 4224$ 253
305 419 428 698 925 937 969 4322B 670
44113 362 5'"'4 453,01 504 5 A 9 6'lA GIS'
117 B14 863"'954 46098 234 o 4130~ 648
660 48350 449 111 789 50023 273 839
942 51088 121 205 18
.
606 42 52114 51
4 89308 36 426 549 649 850 906 15 22
530g8 206 41 92 513 630 49 144 54041
8~ 5 353 8D 400 '11 5 5946()1 '71 821'
5511t:! 214 25 41 65 71 414 529 113 a26
56634 748 966 57251 78 389 58120 59
368 801 59002 891 982 4 61245 62 499
861 62175 225 350 97 440 662 175
63781 64298 446 61 86 572 621 951
6530?6 431 513 4' 602 89 135 46 Ba:;
66006 234 917 \956 67313 403 68086 163
390 677. 835 .69006 8B 115 360 451 585
815 70377 92.4 71239 342 59 B18 n~4{).
62. !174 461 B53 73340 400 511 82i'
7431:10703 15491 687 851 872 971161.54
351 607 14 829 955 11653 '78318 8(') 8M
983 '79056 413 799 1330 962 80M'? 81694
82837 956 83i85 R4028 587 99 873
85086 219 357 413 637 1r3 823 70
86076 453 118 87664 100 88619 113 810
. 89144 275 90146 848 91036 134 504 59
640 161 691 92181 609 -52 757 67 97193131 20B 554
'
15<l 813 94115 76 674
,741 95281 397 187 820 ' 96022 42 224
~~49~9:gi. 91089 3ig 66 75 619 98141
1
Wygrane }?o 2.000 :tł. NrNr 176
1990 10235 239M 28646 28655 29888
INZ' y1\tt lr.'R' o· W MECHANIKóW
32582 36525 41159 42262 44550 4lW37
l~.t.
. ,
5~~11 55212 61252 61968 623S4 6:3916
~
TECHNOLOGóW.
65838 66855 l394(j4 15194 18936 80913
OMt6d ~Oł)lłJgjez,by bił 2:di'owiu Ido
tECHNIKÓW ~ MECHANIKóWj
95556 99617 9t718.
fdłd trlHIlwllJ.em Nr 9\ ...- tJlwiłtty M"
STATYKóW,
. Wygtane po 1.500 zł. NrNr 1476
titierUHe Gid <>ed.z. 9 N,ttb dó· hńrólttt.
W
dł
k'
k'
,
k
1663 1790 3029 35'7 480 6262 14161
I:;
:ymagana
u:lsZa. pra ty a W ptbJe towaniu
15819 11456 lB550 646 697 708 19236
urządzeń 1fiaszynowych; budYIlków i mostów stalowYQh.
22240 490 551 23685 :24914 25051 32033
-o-.Wyżywienie według norm Pnemysłtt Węglow~go
111 3316Ś 361:24 3'jŻ290 663 953 38349
Mł@j!3ka G!lle1'ht g~tttki -=- Wy ..
,e,
ł
40171 41422 551 668 754 4Ż201 43294
'3Hlwa końfekcyjna przt:iIDySłti włó" '
ml'es z kanie. na, ml'e' )'s' cu 'zap"'wnl'on'
,.,
" 44154 458Ś6 46834 48109 50931
~i~fihitzeg(j.
Z~łbsze.nia pisemne i osobiste z podaniem rele"5,3157 16B 181 55'153, 5645S . ~~g~~
rencji i życiorysów przyjmują:
. 60327 711 783 6tł85 250 62086 847
InNA
HUTA "KARą~" w WAŁBRZYCHU, PIASKOWA~
,164,1j{jj 65540 ~541 98~ 66652 61186
,.Polonia"
(PIotrkowsko 57)
G'· ń.R· A tub ZJEDNOC'" Z.ENI'E FABRYK MAC''''YN
. 68380 74945 76896 11B96 79013 S13633
,!\Iaskarada".
v
-0)6
189419 9()611 92352 93146 98119
""cza" .(Pl'otrkowska N'" 1(8)
i SPRZĘTU GóRN1CZEGO vi Swiętothłowicaoh,
,~
Wygrane po 1.250 zł. :NrNr A2S
!.T. . , .
..
1697 2759 2Q
-i.A"'i
"li
nIe"''',
,
,
'
r
::101 12 .J'±U 8:l'1 948 4547
. Plóbkn.a
"
OJ
'"
'
,.,'
,
1 6224
980 1112 8150 528 891 10033
; Wi.!llb" (przejazd 11: i~Ał1l'i.a" ( u l .
! 620 11119 14244 271 617 SOI 154{)3
GJawnił 21) -= ,;Kwilat lnirus,ei".
17219 419 997 1828119161246 461
..81i.tt;vit u
NartitbWicza· 2Ó)
lIIrJJ
' 20716 21225 22258 218 301 23930 25124
Wygrań~ po 250 d. NrNt 1'1 ~5 3lł
fJtJWl'6t l) Świcie".
.
Dyrekcja Okręgowa Kol~i Państwowych w Łodzi Wydział 19~? 28503 734 29732 3119B 32184 604 62 1213 21 336 42 401 52 66311 85 95
Gdynia'" IPrżejazd 2i' Held (Le· D
.
ł
t ,,'
.,
'
1 ł
139883516422798536010334540788 'jl9l 833 50 906 11 21 23 43 78 10132
1j;nów2-4)'~
DeJ. m ba'bko.w:l',
r.og,ow. y og asz...'~ pr.ze ,ar15, n. ł~Ogr~tl1c~.ony na m, a,. owanię ,sta.IO- ! 9.2.0.·' 3.·.~1.07 2.23.. 3. B.291 3.51589 3920!i 251' 95 119 309 406 22 59 12 534 6~6 739
.
t
•
."., k'
'24)'" wych konstrukCjI mostGw wagI ogolneJ około 3.000 ton w obrę- 76'1 4ą491 4156~ 43!24:1 45058 196 520
45 802 93 92'0 2120 42 275 76 304 25
),8 y!owy' . rKllms lego
1
- bie' Dyrekcji Okręgowej Kol~i Państwowych w Łodzi
'l,49 821 46210 6~8 41262 '125 826 48161
88 406 46 Bś 512'48 55 685 95 130 50
.Zew pustynl".
. d
W d · 1 D'
8jl 99 49410 664 50119 435 51847 13 821 66 86 3003 132 86 96 208 51 39
,. Włóknio'FZ"
IZllwad.!'ka 16)
Otwarcie ofert odbę zie się w
y . na e rag·owym w Dy" 52611 53161 6'19 54054 691 55392 4213 81 98 313 64 69 12 91 436 4'1 11 543
.,Go mój filąi robi".
. .
rekcjI dnia 1 IIp-ca 1946 ri o godz. lO-ej.
469 526624 564j9 .9111/ '701 '150 5aHm
630 101 16 31826 91 4011 61 12 11~
n'~b' ół "kl' {Tr i·l',i' k
ó ,-, , 118)
'\VT di· ,
.' k .
k
59189 60288 612 61014 924 62159
8 A 2-15'" 8";.\ 9"'~ "3.... J' S-F" 6""3'1"1 JCI "'~1'
.!~o, ,~I .... 1"\ luSł6e; l'\1r
,\IV a . Um w WyStl OŚCI,1 o ceny
aSz orysawej należy wpła' 718
256 636 840 63986 64532 M467 łl'f1at
~
o
l . j : l 'i
OL
'" 'iO r
'
,,Ja,tu :lzą~·~ęł·
t2' 'k'"
7416) de przed przetargiem w KaSIe DyrekGyjnej i kwit dołączyć dg 68917 962 70243 65B 11156 614 12550 ~; ~:83~1~2;25~{~~2
~~69~7~018~~
.. Prze wro:sn e"
ewms lego
oferty'
,
73611 75310 7659B 77760 19~12 2S:l 916 6081 M 111 49 99 209 56 77 341
,.Por2lil~ó!tla".
...
..•..
.' .
'
,
•
81823 82745 83758 980 84153 61 182 82 460 64 86 66'ł 8B8 970 'ł
.
,;T.a.tr~':
<,Sienki€wic2J3 40)
jSlepy. kosż:orys: warunki skła~an1,a ~fe~~" i w~zelk.i:; łnfbr- 18. 9. ~ 85695.861.07 . 72,5. 922. ,811.20., 86 5~9. 211 333 411 523 31 600 17 15;O~~ ~~t
.. AB~ MlłosG.l".
, .
macJe otrzymac mozna w Wydziale Drogowym DyrekcJ1 pokÓj 8~8Q8 970 89462,90584 sęs [email protected] 79 993 8082 519 30 922 9036 61 113
"[email protected]" .• !ul~ Rzgo'wska 2)- Nt 320.
I ~~~:5 94116 42'1 S13 9S941 99100 528 266 96 315412 653 99 ,750 916 44 12
cy
WYDZIA'
74 8~ 10074 9:3 161 90 255 349 93' 54lł
.Pewnej no. ' .
(paP' 12t55)
,
Ł DROGOWY
Wygrane po 1.000 zł. NrNr 20 156 59 163/971 11044 149 1!lB 56' 395 4.411
Bajka" (franCiszkańska 3t)
.'
I 196 785 951 1445 597 598 2172 41:2 '12'7- 521 28 151 814 63 927 11134 12 237 ti,S
. p'~w'hej nóCY"·
.
.
I 879
3028 086 333 360 ·46-2 4754~n3
414 ,35 'i3P4 'i9 752 73 96 842 98 .935
,.
,Napiórko'wskiego 16) ~
.łOś\v~atowJ OM TUB" IKoplill'itika TEAl'R KOMEDII l\tUZVCZNEJ 15223 939 ąQ51 431 693 913 1:3:l1 4!J6 54 '12 1'$043 &3 292 313 428 597 11M
.. Wolność" i'ozW(H1.zą . 1\
Nr 81 "B.bgQćtwo murzil"o
.c
'.
"LUTNIA"
1929 BUŚ! 175 330 ?4:il 981, 949~ 9134 896 911 t 56 e4 75 14012 60 83 192 269
Rźt:ł Sl~, .bJ)....,.. pO(!lz, 17 1 18.80,
'9:śtat~i'e pr,zed!itowiooilłoperetkJI10146 $58 11674 902 lZ948 133!:19 4J3 1a !3a7 '14 16 4i3 54 609 708 54 846
.Mbi i'odz;,ce 11
"Rotl'1I't U (Ul.
",OWS ~ o'±
-o.,Wikto~ ł jej huzar" w dnia'ch 20,1 650 675 14000 358 16164 334 450 819
15094 112 1~ :30'0
442 5B1 762 63 64
.tnagier".
21, 212 1 23 czerwca r. !b. we środę 25 1 997 17169 255.805 801 912 18161 204 808 35 91 931 61 16167 319 88 442 508
..Zacłlę~at' (Ul. Zgierska 26) '""'"
Poczatek s·eans6W W dnI powszed· Cilel"WCa () gQ1d<z. 18.30 premiera doJ 230 268 510 8lt 19184328 967 20071 87 621 115 Sto 43 53 97 17092 170 93
$kł
imci
ln~ o ltodz. 16. 18. 20. - w fii.ecłżiełc; skonałej ope,retki E. K,oUma,na, .,Mal"'i,!11133'ł721051 :307 210~~ 109 234 87,1 256 71 89 92 302 586 609 BBł 915 35
'"ś:;' a (~:łłUćki RYńek 5) ...... l śWjęta o ~od~h 14. 16, 18. 10.
ca".
. ~3749 922 24501 25112 201 255 :28~ 510
18047 50 63 91 15'1 '10 256 97 315 słJ
Dilieci . kapitana Granta" •
U w a, gal W e w,szystfkich kina'Cih ~
1J,d~żiał wezmą m. in .. E. t7Dstedt, b~ 812 !Jaa 26tW2 164 27944· 28098 292 379 , 42 98 512 636 78 829 18844.
.
" "Muza" (Ruda PabianicJka) ...,. dniu p'remiery .pa,s,se-partoult orail hl-, cyma Messal; M, Ś1le.S[{.I, K, Dąlbrowski, Ua'lszy ciąg wygtilnyQh piU 200 zł ? l-go QlUiia ctągnienia .!X'dality będzie
letv' be,zmil!atne i wl'gQwe - niewa:żne.' Olra.z . cały zespół te·att·u .,I..utoo.ti".
~ojutrze•
Teatr Oo,ng (Południówa 11) ---- hie"
czynny, Jutro premiera I1 Gdy kwitmie
lipa"..
Zawiadomienie o przelornu
I
O
%'
..
t
..
5i9
I
•
I
ag
,;
..LegiIii łl;t>llorQ w,a II II
"
~
.
!
Str. 8
I==::.
====
II =-- ..
Dr
DZIENNIK
li ___
-= II = --: III
Lekarze
-_ ..-._..- ... - - - I t
\VÓ,JCIK
chorób oczu
~rz:_~na 18.
===
BIłOBNf-
OtilOSlfNlil
~!!lI~
WJ\Cł.AW.
- powl'ócił
ŁóDZKI
~T'lPciars!a
Przyjmuie
;)=--==:1::::=:::=1===1===1===
(22&1
D e n t y
Ł. RÓlY('l(' speCJalista chorób
knhip(·v.ch . :ł!""7f'r1o; nI
Lpgionów
Nr.9 tel. 15o:ł9 przyjmujE" 1--6.
Dr
ś
c i
_I::::;:::=::.~.===I==='
1101(1) Dr ml'd. E. MIKm~ICZ
ze Lwowa,
'ekarz-dentvsta, specjalista w loozeDr I{EICHEn. ~pppi!lji~'<t chorób WP I'liu chorób dziąseł ; jamy ustnej.
n€"r\'c7ny(~h. Poludnil)Wa 26 przv,,' Zawadzka 17. tel 144-45.
(ag)
ml1je 2-5.
(AgI
Dentysta WUnNICKI
STANISŁAW,
Dr.\NH'Ot MHillU().
spp~ja'isla specjalność· kOl'ony t ,mostki poreechorób
kohiecyeh. p'rzyjmuj-e
od lanowe. AndrzeJa 11, tel. 154-12.
3-6 po pol Al. Ko~cil1szki 96 m. 2,
i!j
(102~
(r6g BHndll~skif'go 8,
(Rl
","'ARSZAWSKIE
LABORATORIUM
Dr Jerzy KOWALCZYK. choroby OENTYSTYCZNE uzl1pełninoa pl'ecvzy]'
wszelkie braki w uzębieniu Piotr~kórne i
w(:'nE'rvc~ne Żerom"k;ego n.e
,
. (624)
Nr 41. 3--6, tea, 150-53.
(223/pQ kowska 25 m 4t
Dr medylCyny ANTOl\TJ MAJEWSKI
chorobv
i wewnętrzne,(5 od)
3-5
L kob:ece
.
. eglo'łl6w 3 m. 1.
~ 14
Dr med. GUSTAW MARKIEWICZ,;;- KONFEKCJĘ męską i chłopięcą pOile-1
cjaa;sla chorób wenerycznyc'h i skór- ca P. Pledoo'ki.i J. Gr.zybek,Lódź,
nych _ P~o·trkowska 109, m. 6.
Ks. Biskupa Ball1Jdurskiego 9/11. teJ.
172-15. sprz,edaż hurtowa.
(1020/pi
Dr med. WIKTOR PIESKOW. Choro-I
bV nerwowe i wpwnętrzne, ordynuje FOTOGRAFICZNE a'paraty i aTtY'kuw godz. 3-5. Leczenie elektł'Owstl'zą-' łv. kUql-llo - Siprzedaż .,FototeohJJJika"
sowe w godz. 5-7. Zawadzka 6, m. 7, Ł6dź, PrzeJazd 36, fel. 105-78.
(a'gl
tel. t38-81.
SPORTOWY SPRZĘT - pił1d, d~ki,
Dr med. JÓZEF WIERZBOWSIÓ, si,atlki, kos zu lki$ Stpooen;kf piłkarskie.
choroby wewnętrzne, wznowił przy rękawilCe boks,e'1'~ki,eł
ku pIl ()--,S'P'l'zejęcia, Sienkiewicza" 51, m. 4, telefon daż, Jan Puj,dak i S-ka., Łódź, Pi.ołr(Ag)
Nr 170-60.
/372Z) kowska 83.
SAMODZIELNA kore,sponQ~Iltt'ka. b~egła ~aszynilS;fka - ~tenotYPI,st'k~,. Wl~:
~oIetn~a praktyka blI~ro.wa, znaJ?mo'~c
Jęz,Yk.ow obcych przY.JImIe odpo~lednI~
za.l'ęc1e.
OdłP'O'WI,oozi proszę klerowac
====1=====1===1===1~IPod A .. S. 1906 do Adlministr,a-cji Dztcnnilka Lódzkiego.
(37M)
Z POWODU wyjaz.dll do sprzedania
pies - bernadyn, ele,ktryczna oormaszyna Irewonwerówka& 1-13, went yIaior elelMryczny 'Ślcienny, Wiadomość
TrauguUa 4 m. 25.
(1004/pll
Z~~fia~~~~~~ie _pr~cy_. =1___ 1
__
-1
__
-1====1=
Zguby
POSZU~IWANA
RADIOAPARATY, fotoa'1lamty, ki'llo_
aparaty. telefony, motorki. każdą radiową lampę, r6żne przyrządy i na_
rzędzio.
kupuJę
SIpf'zedaję.
zamien;am, naprawiam. Gda.ńlSka 17.
Księżni,ak.
(34931
DOM :M:EBLOwy:-"Łódź, Piotrkowl
't' .
ska- 1M, tel. 202-84, po ęcanaJ ameJ
urządzenia biurowe, pokoje stołowe,
sypialnie, gabinety, kuchnie, tapczaDr PIWECKI AT.EKSANnER. ~hor<1-' ny, fotele, krzesła, różne pojedyńbv wewnętrzne'.
Piotrkowska ~5 cze meble oraz kupujemy wszelkie
'przyJmuje 3-6.
(1557)
meble.
(ag)
Dr STANISŁAW BmERG,AL, ChorO-I NICI GUJ.\IOWE kauczuk kupię·
hv skórne i we'neryczne. 'Piotrkowska Wiadomość Pomorska 14 (dodatln
Nr 134. Przyjmuje od 4-6, tel. 269-96\ szewskie).
(1070-p)
.
(ag! RIURO URZĄDZE~ ELEKTROTECH
FOTOGENICZNI są wszyscy, gdy
się fotografują w Foto-Ateli~r H.
Śmigacz, _ Fotograf filmowy, piotr
kowska 6, tel. 171-84
(Ag,
. _- ______- -____ ~
PRACOWNIA W. fut er
wykonywuje
wszelkie roboty kuśniers,kie Sabat Ma
l"ian Piotrkowska 92 - 67, tel. g~3~~'
biegła ~utyno,w:ana ~===I=:::=";I===."::::::::::I== DAuSCY fryz.,'e,rzv.
I
Amator
,ll001/p) ZGUBIONO 2 ka,rly rejestracyjne na
nazwi.sk:!,: Mońka i Bęłi Dpbkows,k!cb,
zram. PiJsudskiego 66 ~ 18. (1009(&)
' "
SKRADZIONO ,Portfel z pienaęd.ZJlIli
(610 zł,) i do.kulDlelJltami' na nazwisiko
Mirowskłq;o Ka'zlimi erra, ks. Brz6sk~
7. Dokumenty: palcó-wlk·e. krzyż wojSl'kowy, legi.tymaeja ZwięZlk'U $półdzielni, IegitymalCja labrycZtll8 i Z<wiązku Zawodowego.
(3767)
C·ISZY
ZGUBIONO kartę etwakuacyjną na natwjlSko J'Ulia.na L€lpkow,s~dego, Ui'
3.IX.l003 r. l-go Majo. 2'1 m. 15. (37681\
. ... -----_. --_._-"-_.'
WIELKĄ NAGRODĘ za zwrot zna'lezion~h dokumentów; dy.pdomu. le,gitYJ!lacji męże,' matrury, metryk na na?,'iwlsko Krysill1!k-Graib-oWiS.kiej Ba!biny
Zwill'ki 20.
. (3735\
ZGUBIONO p'ałeówkę na nazwisko
Wagnera Karoła, zam, Napd6rkowskiego 7.'
(1074/p)
I
Dl' ZOFIA SKONłECZKA, lekarz sznitala. Kochan6wk-:;, specjal:sta ch?r~:':
nerwowych prZV]~Ule 4-611~. PlO:Ikowska 15. Lec,zenIe e1ektrowst r z:FOwe.
/248!p)
Dr med. LENCZEWSKJ. choroby kobie~e i akuszeria. Ohecnie Łódź.
S:enkiewJ·c·zo. !'il, god.z. 3-7, felpfon
18t-47.
~22971
O<><X><><><><><><X><>~
i man10urzystka SPRZEDAM w większej ilOŚCi, ~ono'Pi~
na do lS'P,rzedarni'a. Teil. 172-26. "Dzien- poszuku je pracy. Oferty do Admini- nie młÓcone. Oferty do admlllLStrac.Jil
(3763) stra,cj-i Pod "l058/p".
(1058/p). po,d ;.Konopie".
(1085/Pi
nilk Łódz.k!i".
LIBO AI~EKSANDER. c'horob" POKOST w kiJku gatunkach. tinkuszu, gardła, no,sa - przvimu;"! 8-IOi tura do brą.zu, tykatywa, la,kieri 4-6. Przej-azd 6. tel 101-50.
(ag)· kopalow:y, poleca wytwórnia chemiT
--._-czna "ULTRON" Łódź, Południowa
~r JERZY St.:R.K0N'!'
ohoroby ko- 78/80, tel. 138-19. Kupuję kalafonię.
blecł' ~ akuszerl:!.. PIotrkowska tO?
PAP 1241
tel. t77-76, ordynuje 10-11 i 15-17
godz.
(ag} I WARSZAWSKA Wytw6 rnia Cukrów,
- - - - - - - - - - - - - , - - - .- H:,polit Pawłowski i S-ka, Piłsuds,k-iego
Dr ?,~d. KUOREWI(;Z ZYt.MUNT: 32, tel. 154-95 poleca: Bomby, Batony
spec.)alJsl!l :horób wenerymm:vch 1 czeko'ladQwe, Znakomi;fe irysy,Wa- (RYSlUltliek z d'llńskieoo p,i1Sma
sk6rnych, PIOtrkowska Nr 106. -- fe.lkl· Wio'senne .....raz l'niJle -an7't'nby.'
rystycznego).
,.
.. J ' - (3731~
A \I
Przyjmuje o,d 8-10 i. o-d 4-7
(g,
' . '"
___________________
Raz insłrumentami
Dr
óż n e
WIRÓWKAe~eJdryczna. mało u<żywa_ PEDICURZYSTKA
maszynls.tk,a,' ~ Z.gloszeI).la OSCObltste:
C t l ik
P t k
t.
96
en I'a
" zy e n:..
lO r OWSA;a
• ... t....... . ZGINĄŁ p'ies czarny p'od'palany, ral a W yd z1a ł P ersona luy IV P l ...
~.
sy francuski owczarek, wabi się Din
' ~.
.
(wł.) go. Od'Prowadz,rć za wyno.gro,dzeniem
0000<><><><><>
•
BIELIŹNIARKI
p'otrz-"--e
n'"
wy_- pod adresetnl Barbara Kmid:k, Prze_)
tAJJ'll
...
AkuszerkI
kwintną, stalunkową biell.iznę męską Jaro 15.
(1059/!p'
')<><X>AAA/>. -OOAOOoo<>AA~
.
A l"""
VV'Vvv
v
~""'...., K. Balary, PIotrkowska Ui, (P P ..... O.ZŁODZIEJ, który skradIł 23,5. br.
AKUSZERKA. Woj.t~sie~e~,. abitu· POTRZEBNA ,komplet.nie samodziel- Pkortfell. raczy zwrócić tymczasowy dorIentka Wa.rszawsk~eJ K1mIr!U profe- ma kraweowa Sienk.iewroz.a 37 m. H. ument, wydlłlny przez MiHcję .Lódzsora Gromadzkiego. przyjmllj,e
Po-.•
(3760) ką, .zastępujący, s®l'adz-ilOny u.p,rzednjo
morska 43.
(4481p)
.
Dowód Repatriacyjny, wyd. w Dzie===:_===1===:1===:1===' POTRZEBNA gospod~ni starsza .._ dz.roach - no. naZlWiIs,ko: FelikJSa MaKupno i sprzedaż
!Dlotna. referell'cj-e pooąoone. Zgła- łeckiego. ur. w Lo,dz'i 213.5.1899. Adres:
.
szac' ...;~
Lódź, ~6"""'·A
1"'.
M--'-anL
Felj,ks MałeckL, Łódź, PiotrkO'Wlska
~ .....,
Ul"~
U
t:<QJ.
===I===I===I::=::I==:::: ozna Wędil>illliaroia Udziałowców.
199/6e.
(3763,)
''"''I
( (....
D r mI' d . l V)
. l'
ł
b k ; ZE' Lwowa. k ·~nE"
eJa Ista . c lOró
obie('ych i a uszer
przv;muje - ul. Narutowicza 4, tel.
260-92.
fAg)
...
Dr HENIłVK PROCHACKI, cho'rohy
skórne.: weneryczne, ul. Legio<nów
17, przyjmuje 12-1 i 3-6 pp. (2359)
R
hwno-
l
Wilna. _ WIa_
".1\
dvsław, M:eczysław, Witold i Wacław
J
ł
ł.ódź, Zamenhofa l, PQlecają trwa ą
ondulację n.a.jno'wocześniejszymi ap~ratami.
włosów,
Farbowanie i rozjaśniame
'.
(ag )
szybkie susz·eme.
(81S/p)
-=t
't
k' . l
embl el!la t y o~cIe ne p.
a
wykonUJe" "Pra,cownl . Haf~ow Ar X·
st~cznych . K. ~.arus]koweJ. DygasIn.
SkI~gO 21(5: (doJ,azd tramw. 1. 16. do
Beo.nars'kJ.eJ),
(3279)
UWAGA! LEKARZE FABRYCzŃI.
.2
We wtorek 18 czerwca rb.
gOul
19-1a 'Pulllktualnie
w sali Wydzdałl1
SZTAN~ARY.
Zó:rowi;a, uli.. Pi:otrkowska 113 odhę
dZle Slę zebranIe lek~rzy fabryc~
nych. .Sprawy b, wazne. Obecnosć
w.SZy-gtkICh lekarzy fabrycznych ko
nleczna.
(374~1
NA LON 'P'I'zyjmę większą part~ę
Oferty do AdmjnilStracj'i poó' "Try
koty".
(10H/P)
WULKANIZACJA o-pOłIl rowerowyc:h
samochodowych, naprawa rower6w Zeromskie.go 16. Z. Gumiń
ski
•
.
lagt
_.:.'- - - - - - - - - - - - . : . . . . ; ; ; , ; ,
LECZNICZY pidi'cure. masa'ż, piotr
kowska 36--5\( gOOlZ 10-1, 3-6 tet
216-00.
.
, (R)
dętek
POSZUKUJĘ szlauoh maSZyny. Oferty
do A.(,Jmtn,~s·tr.acji 'Pod "S'z.lauchmas.zvn,a".
(l088/p)
DZIEWTARSKO-ślusarski p
warsztaty
reparacyjne prze:prow,adzają wszelkie
roboty wchodzące w zak,res maszvn
SKRADZIONO ka'rtę rejestracyjną: na dz,iew:arSlkioh (saneczkowych), Ł6dź,
sto'i.&,
k,
o,
kwi,t
P(}~"'czki M. '4.000 'na n,a•.
.
J .
... (IWO/pol
zw~Slko
Szczeidńskiej . Ireny"
zam. nł~.p:o.gonowS.K\ego .,~~
D o wbo re zykó w 5,
(1(}78/p)~I~"-~"::::::;::a._""';" .• I!l!"~.'",=r
SKRADZIONO ~,alcówkę na nazwisko
N auka i wychowanie
pj,I,jpien:k,o Ludmiły, z-am. PiofrkoW'sk-a ~====I==I-I===I==
otoczony wieJu
przyszedł pewien facet
sapiąc do hotelu.
2~.
(lasO/pi KROJU, szycia, modelowania
SKRADZION<!
kartę
ewakuacyjną
wydaną w WIlnie, legitymację nauc.zycie~ską na nazwisko Grze,śkow:ak Ko'hyU.ńsk,iej Ludwiki zam. Gdańsika
25.
.
11n.o·2,l.p)
patrzy na to portier
I
ze zdziwien em w oku,
f
ł
• d
a ace pOWla a:
Chciałbym _ cichy pokój,
1
ubrań
damskich, ~ziecięcych, bi~liźniar~
st,:""a, g\lrse~:a~stwa. wyuczają kursy
mIStrza WlSmewskl€go, Zawadzka
25.
(l056-p)
\10
SKRADZIONO·.j Ó'Wk
l·t
.. KURSY maszynopisania. stenografii
ac1ę
tową,
" .d wa pa
c k' ę, ekgl Yd,am,
Wojnara. Zapisy: Kilińs:kiego 5D, (3695)
m.7.
D'OCZ
z,e~ar' I męs, i 1
ki DlO n~zwilsko Adamskiej Kałarzvny
•
pokóJ. gdzie by cisza
była bardzo dobra.
zarq. Zelijgowskiego 52.
(1~/p,) KORESPONDENCYJNE KURSY KSIĘ
ZGUBIONO pakówkę oc kartę reje'stra- GO\\iOŚCI, informo.cj-e Lublin,
skr.
gdyż na instrumentach
>yjną ST)6łdzie'lni Rze.nii-eś[ntczo-Skór_ pocztowa 105.
(kr. 1(23)
,moich pragnę 'pograć!
nej w ZycbliJnje n,a ·nazwlsiko, Jana
'
Szydorsk,ie,go. zam. ·ZychHn. J1084/p'! PA~STWOWE GimnazJu:m i Liceum
• '
NICZNYCH Wosik Seweryn, ŁóQź.
0'1 ks
•
D:r KONARW~CŁAW sp ec lahsła cho- Piotrkowska 191, tel. 112-12. Insta1a-1
,ZGUBIONO kartę ewakua-cyj,ną na tgo~no .z~l,c~e
hustro.iuws~me:
rób żołądka, kIszek i wątrobv - prze- cje światło. i s,;ły wysokie<fo . niskie,
nazwi-sko Zuk Monilki
·(1086/p.' ,s ra ~ym . a o.ros yc. przv. yZSZf'j
prowadzi'ł Sl:ę na ul. Narutowicza 56'
..
.
ldlh'
. KIEROWNIK wbot budowlanych na
' Szko.·e Gospodarstwa WiejskIego w
t 1 119-59
g,? napIęc1a:. rep'<l raC l a ra .-00 lornl- Ł6dź potrzebny, fil'rruł prywatna, tel. ZGpBIoNO kartę repatI'!acy,iną na na Ł~dzi, ut Pomors,ka 16 przyjmuJe .zae..
,
kor~.
przpw~]allleartykuło'W
moto~6w ilP.
Sprze:-c 216-21
S::enkiewilCza
53_m.
(1066!p)
'P'IS.y na rok sz~k.olny 1946/47 w nastędaz wszecrklch
ele:ktro___'_'
__' _ _ _ _
_ 8.
__
_ _ zW'lsko Heleny :f{ołodzIeJ·czy.k, 9am.
~
(-ag) SŁU"""CA dn.' p .."wa"-z."nl· .... gospo'dar- Ber'I{a JQiselewilCza 16.
(1097/p) pUJących termlllach: od 20 CZE"TWCa
Dr PIETRASZKTEWICZ z WarszalWv radio.technicznych.
L.q
--~.--_-...:..._....:.:.:.. do 5 lipca 1946 r. i o,d 20 sierpnia do
speejali'sta choróh uszu. nosa i g,ardta
siwa do<mowegoz gotowaniem po- ZGUBIONO do'wód kOlejowy na na- 1 września 1946 r. Kance'Iaria C7.vnna
przYimuje od 3-4 i 6-7. Sienki.f"v,_ 2 PRA~Y BAL;\NSÓWKI Nr 2 ~u~ 3, trzebna od zaraz. KaHriowlSki, Kil;ń· zwisko ,Heleny KOłod.zi,ejszyk, zam. od 16 do 1'9. Lek;cje 4?óbywają Się.łW
eza 73. tel. 195-00, wewnętrzny 19.
oraz pIstolet 0.0 malowan:a,
kup1my
114_
(3794'1 Dąbrowska 49.
. .. ' (1091/ni godzinach popołudniowy. ch. (1081/~)
(PAP
1248) s.kiego
-.;.;.'_ _
(52'S/pl Bandurskiego 14 m, 7.
r
I
d'
'V'
o
Dr med. CIESNOWSKI Michał SIJ)E""
cjalista cłlorńb uszu. nosa i gardła.
Łódź. Le"ion6w 9, tel 156·tO. Przvi'"
( l
mu.ie 16-19.
ag
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. - - nr B. DORROWOUi;TtI s'Pee,ia Hsfa
eho,ról> nerwo'wych i s,e,k!ilM.1nvch Przvjmuj-e 4-7. Kopern:ka Nr 6, tel.
186~60.
(2011)
MASZYNY do pisania. lic z-enia, ma_
~zVny do szvc.i-a. KUipno, s/pl"zedaż. na_
prawa. Połud'niowa 1.
la~l
I
.
U"..
- - - - -......
__________
PO,SZIJKUJĘ na g·tanowisko kier-owni,kR
(czkiD do działu s'Prze-óaży hurto.wej
i detalicznej naczyń ku'chennych, s~kł!),
porce'la!1V i p.erfumer:i. Oferty kte,roĆ bl
P
"P' t k k ' "
wa:
u,ro., rasa, '10 r OWS' a .
1
(3763
SZWACZKI, dziewiarki poszukiwane
ZglQis7enia: Dzi,ewiarn1ia. O'~a Maih
Gdańska 12.
(Pap i244~
i),
WYTWÓRNIA torebek dn. ms kiep , Zyg
munt Karoń. ł~6dź, P:otrkowska. 1t r),
tel; 173-50. WVsvła.my za zahczp·
niem.
~ag)
SILNIK €[ektryczny
pierścien:owv.
tróifazowy łożyska samo·smarowe 9
KW. 000, obr. 22:0 V w gwieźd7ice do
sprzedania,
Wiadomość tel. 12n-flO,
Wod.na 12-14 Znicz"
(37561
"
Dr med .B. JANCZEWSKl, ginekolog
z Warszawy oróvn1.Jj·e w Ciechoejnk u
O'worek .,Zachęta" godz. 10-13 ~ 16
k. 940\
do 19.
( r
"
Dr M. GLAZER, choroby skórne i GRUNTÓWKI, FARBY i Art. Malar
weneryczne, powrócił. Oro't!llvje 5_ s kie poleca E. Hybś i Ska, Łódź.
8 pp. Andrzeja 28, tel. 179-10.
Wólczańska 135 i Rzgowska 141, tel.
Nr 105-05.
(ag)
Dr med 8 TOŁCZyrqSKI, s·tarszy
asystent Un:wersytetu Ł6dzki:-g o , sp"cjalista ch-or6b uszu. nosa I gardła
Sienkiewicza 37. Ordvnuj-e 3-7 po_
'Południu Te!efon 269_01.
(1757:'
LV
------.
----
EKSPEÓlENTKI biegłe w galanterio;
oraz praktykantki nr.z:t· 1m ę zaraz. Galanferia. P:otrkowska 58.
(l102/p'
DO FABRYKI
t •
.
L d ' po-.'
me a,,?wPl "! o Z1.
szukme S'H~ maszyms,fk: ble~le p,tszą
cej na mnszvnie oraz tokarzy, f-ormi,erzv rdl':e,ni!lrzy, m,o,delarzy. tra·
serów j technilków Ofprtv skład3c deWydz pprsol1,aInego "W!fama". A"m"
Czerwone.i 89.
(1096/p\
.
1neta[owe
sia'l kowe pole,cam: -==:1===1===1===1_--"
pensjonatom. szpitalom i h-rite,lom. R,
Poszukiwa;nie Oracy
Unkowsk,i.
Piotrkowska
12(}.
te']
172-26.
(37631 ,~ I ==::::; 1 ........:_1:::---:: I~
ORGANIZATOR· i wybitna siła k:eRENTGEN _
prześwietlenia płuc SPRZEDAM 15 raj'oorówoo 15 do ił:} rownicza przyjmie poważne stanowi·
i serca, choroby wewnętrzne, dr Jan~, wan~ę .cynkową. Wiadomość ~ko w instytucji, przemyśle. Ofert~'
P akowski, Brzeźna 14 m 2, godz: Lodź. Ce'glelnJ ana 30, gos,pod a1'Z.
pod "Wszechstronny" do Adminisłra·
8-10,\ t5-18.tel. 159-3-5.
(984/1>1
(1076/p) e.id..
(3638)
ŁÓŻKA
I
,..
Redaktor naczelny Anałol Mi1młko
Adres RedakcJI f Adminisłracfł: 'Lódź, Piotrkowsk~ .96. tel. 123-34Redakfor przyjmuJe codztennle od godz 13 -14-te1. . tel 207-18 Sekreta'rz 'Redakcji Qdl0-tei do 12-181.
Za
treść
i
terminvogłoszeń
nie bierze
WPISY" NA " ROK
ZŁ. !VAGROD!!:I! 'Z.gub10no: w
SZKOLNY 1946,'47
pIątek n,a PlOtrkowsklel .złoty zegareK
'.'
.
z branso,le'tką finny' Cvm ci Z
d do Panst\\o·we] Szk~ły Prz·emysłu A~ni,esienie do Qwal'Ili" M a.,,~: Ot - t~s~y,cznego. DyrekCJa P. ~'. P, ~ .. n:k sika 97 O'W ..
.' arago, .0 r· n~e.Joszym . po,daje do wlaQomos,Ct lz
OW
p yzsz,a nagroda. (l095/p\ przyjmujewp·i.sy kandydatekiłów) na
-:-=I::=:::=I:::'~-='~I--=' dz,iały: (typu gimnazjalno - zaw()doL O kI
w ego·) t~ac.ld, e~ramiczny, ślusars.koa e
kowalski. Lntroh~a1orski li malarsko;:i~l_ ,~.;..
. 1 _ 1 = lak;elrniczy. - Bliższych informacji uWARSZAWA SkI
1 k'
•
d\~jela rekrefariat s,zkoły, U!I. Narutokln
' . epy. ~ ale mIesz 'W1,cza 77, w godz. od 9-11 GO dn.
~ de zaś~wrotem kosztów remontu 30.VI.
(1089/pol
WIa omo.c Al. Jerozolimskie 21 m.
16. Libiszowski
Kr 1022
.
.
ZAPISY do X' Państwowego GimrnaP~SZUKUJĘduże-go pokoju z n-iekTę .. zj'llZ Koed-Ulkacyjne-g? w wdz.i. ul.
PUJą,cym we.iśdem, Zeromskieg.o 3f)- S~itRlna 9/.11 •• ~~dzew. Dyrt;kc~a
39, Pampi6rko.
(3765) szk?ły .J?O,d,a,le. nlnle)Szym do wlado-mOS'CI, ,1Z w domach 17 - 28 VI.l946 r.
SKLEP z przyległą kuchnią za zwro- W godz:nach 9:.......12. Spkreła;iat Szkołv
temko,sztów. remontu ooISłą'P:ę. ul. przyjmlłje zapi·sy kandydatów(tekltdo
Mała 6 m. 5, przy Zielonym Ryniku. gimna,zjum i l,i-ceum.
Szczeg6łow~'cl]
U;~~;;-:.:=:"""!~_ _ _ _ _ _.l.(~3:..77:.:0;:\ informcaH uqzieIa Sekretariat s 1J:o ty.
KIEROWNIK biurQ poszukuje pokoI
(l® rp)'
jIn
u,!lleblowanego z' używalno:śclą :::::-=:I:==:I=-:-:II_:~' .. ~\
kuch;u; Zgło.szenia pod '"Dolar" do
Adimllllstrac,i1.
(l092/p)
P'Osztikiwanie rodzin
ODSTĄPIĘ P<l.k6i,kuchnię z m~iblam; ~.~I_"._I==.._=I==='~i
lul? bez i sklep. Wiadomość Limanow- 'PYK LEON z Warszawy obecnie
sklego 15, Zakład Bednars'ki od 8-12.1 Szc'zecin. ul. Stanisława t. posznkuje
(1092/p) Tyk6wny R6ży.
(3732) .
Ej .000.
odpowiedzialności.
Wydawca: Spółdzielnia '"Czytelnlkłel
123.33.
Redakcja rękopiSÓW nie zwraca. P-0'9825
DZIAL OGLOSZEN: PIotrkowska 96, III piętro, ozynny o-d 9 do 15. "7' Cl"ny ogłoszeń: Drobne: za. wyraz pelitowy peza h'k~em - 6 zł' inne ogłoszenia za miaimetr s, fJaJl~ pOU ft>ksh"m
.d, 20. - W numerach Di~dzieln'ych i świ,tecznyeh """'" 60 proc. drożej.
",.
Ocłbito '" dl'ukarui Spółdzielni ..Czytelnik" Ni. ł _ Łódź, lwiJ''''i 2
Rachunek czekowy: P.K.O. oddztał w LodZli N-YU 667.