Wybory_ do kasy chorych odroczone

Transcription

Wybory_ do kasy chorych odroczone
Rok XJ,
DZIENNIK POLITYCZNY. SPOŁECZNY i LITERACKI.
Łódi,
1•1 Cena 25 grOSZ y 1•1 Telefony.„Głosu Polsllłego•-
Redak.cja i Adsninistracja
Piotrkowska 106
Konto czeKow.-. w P. K, O. Nr. Nr. 61.119 i 64.730.
AP
Redallcf&"azienn.a 19-71
ł nocna redaKcja i dru
. Karni a od godz, 9. wioc·z· 1 7•·99
•
11.s1..ą_adrnin~S!1"~9i& i eKspe~~a _ 1•9_9__ 1 _
1 11tfl_
Wybory_ do kasy chorych odroczone
Zarząd
K. Ch. zvvróci się do władz centralnych
o wyznaczenie no~ego tertninu
Wybory nowin ny
być
Przebieg posiedzenia
a) że dokonanie wyborów w wa KSZOśCIĄ Gł.OSóW PRZECIW-· GRUPA PRZEMYSŁOWCóW 0odłozons
zarządu
runkach, wskazanych przez O.
KO 7,
śWIADCZYLA, ŻE NAJLEPU. U.
po ustaleniu:
SZEM WYJŚCIEM Z SYTUACJI
Wywiad z p. Wojdanem
Zgodnie z onegdajszą uchwałą 1 UNIEMOŻLIWI PRZEPROWA1) że przeszło połowa zgłos.zo- BYLOBY MIANOWANIE PRZEZ
' W związku z wysoce zagma- zarządu kasy chorych, główna ko-IDZENIE NORMALNEGO PRZED nych kandydatów ze względu na MINISTERSTWO KOMISARZA
lwaną sytuacją, jaka wyłoniła się misja wyborcza przyjmowała\
STAWICIELSTWA, .
kir6tki czas me przedstawiła żą.
RZĄDOWEGO
przy obecnych wyborach do rady
I
·
kasy chorych m. Łodzi, skutkiem wczoraj do godz. l·ej po poi. po. zgodnegQ z wolą wyborców. Dał danych przez O. U. U. dowodów,
•
.
Pod komec grupa ta złozyła de
skomplikowania formalności przez wtórnie listy kandydatów z doku- · przykładu przytacza on fakt, te · wskutek czego szereg kandydaokr~gowy urząd ubezpieczeń w mentami. Wszystkie listy zostały obecny przewodniczący zarządu tów musiałby być skreślony z list, monstracyjny wniosek o rozwiąza
Warszawie - zwróciliśmy si~ do złożone, jednakże większa część p. Kałużyński, figurujący na liście co uniemożliwiłoby wyborcom wy nie ~ię ~ądu, ponieważ nie
czołowego kandydata listy bloku kandydatów nie załączyła d_oku· nr. 2, pozbawiony został mandatu powiedzenie swej woli;
spełnił nało~ony~h nań przez O.
socjalistycznych partji politycznych mentów, tak że
z braku oowodu osobistego;
)
że
terminy
zastrzeżone
przeU.
U. obo.Wiązkow,
2
i klasowvch związków zawodowyc~ p. Stanisława .Woj dan~ z Z GóRY SKAZANA BYŁA NA
b) że wybory, które odbyć się pisami wyborczymi nie byłyby
Wniosek oczywiście upadł, zaś
prosoą o sprecyzowame nam 1ego
UNIEWAŻNIENIE.
mają w drugim terminie, t. j. 2S\przy wyborach uwzględnione;
przedstawiciele wszystkich frakcji
roglądu ew. stanowiska bloku na
Przed posiedzeniem za.rządu od b. m.,
3) że przesunięcie wyborów z robo.tniczych, nie wyłączając Ch.
BĘDĄ POGWAŁCENIEM
dnia 18 listopada na 25 listopada D. i N. P. R.-pr, oświadczyli, że
dalsze konsekwencje wytworzone· były się posiedzenia frali:cji. Frak-~I
go stanUu rzżeczy.
. d
W . cja socjalistów w radzie kasy llU"'
USTAWY,
r. b. wywołało szereg trudności i wobec wyniku głosowania przemy
wa am-powia a p.
OJ·
wił zł . ,
I
podsta • kt' . k d dat
.
-..!--~..!
ta
sł
. .
.
, od
dan,-że odłożenie wyborów do stano
a ozyc na p enum zarzą na
.wie
oreJ .an. V om mezguuuu:;a z us wą.
~ powmn1 wy~ągn~c
~
kasy chorych przez ministerstwo, du
przysługu1e prawo złozenia rekla ZARZĄD POSTANOWIŁ WY· wiednie konsekwenqe 1 dożyc
za sprawą okręgowello urzędu u-' WNIOSEK O ODROCZENIE
macji w ciągu 3 dni od zgłoszenfa
BORY ODROCZYĆ
swe mandaty.
bezpieczeń o 1 tydzień jest wyraWYBORóW.
list, a które to protesty winny i natychmiast zwrócić się do
p
· ,
· k f k „
·
ł
· ·
o przyJęCiu wmos u ra CJl so;;nem pogwa ceniem yrz~p1s~w wy
o gOdzinie 6-ej r~ęło się, przez O. U. U. jako przez włQdzę władz nadzorczych o ustalenie no 'alist
h ob
•
oorczych, oraz obow1ązurąceJ urno
,
.
.
b , k rol
·~
,
CJ
ycznyc
ecny na posi~1
wy. ·zażądane przez O.U.U. doku posie~enie zarzą~u. Na samym ti.a~o~~~. yc s oot owane w wych wyborow
dzeniu dyrektor okr. urzędu ubezm~nty nie mogły- jak to było zre wstępie przewodniczący zakontt1·i·dnt pozme,;
Z UWZGLĘDNIENJEM WSZYST- pieczeń p. Dagnan oficjalnie .,..
sz.tą do prz~widzenia - ze wzglę- nikował, że do wszystkich list wc) że stanowisko O. U. U.
KICH TERMINóW USTAWO- świadczył, że nie kwestjonuje U•
dow lechmcznych. ~yć ~ydane stały złożcm.e wymagane pr.zez\ POGWALCU... O NORM
. ALNY
WYCH.
chwały zarządu, (ge)
przez władze admm1stracy1ne, a okr ••rząd ubezpi'e<:Zeń dokumeft- KALENDARZYK
WYBORCZY;
z
odł . ·
t
•
b
·
l ego
•W
"'
a
ozemem ernun6 w . wy ok and y d ac1· s t anę i·1 sk ul"i;..1em
. 1 'ednak ··-~.tk h
· łrak · soc'alist
czna pra
wobec niernoźności zaopatrzenia t~.
wie~
!
. "1~ a~ d). ze
~ .1
'Y ,
rów z wyłuszczonych powyzeJ po·
ł
się w le dokumenty. Najwymo- mezupełne. Między mnem1 stwier gnie bezstronme 1 w spos~,b de-, wodów opowiedzieli się przedsta- "
zarzą
wniejszy w lej sprawie jest rezul- dził on, że np. lista bloku socjali· mokratyczny przeprowaazic wy· wiciele N. P. R. _ lewicy, partji
tat ~tarań. O~oło .70 ~roc. kandy- stycznego m. 2
bory.
·
so 'alist czn eh (Kuk), przeciwko
oświadczył współpra
datow każdej z hst me może być
NA 112 KANDYDATóW
Ławnik Kuk domagc;! się, aby ':1
edy ty „
ł
zatwierdzonych przez zarząd. Lista .
.
, .
dz
.. b
zas prz s awiCie1e przemys ow- cownikowi „Głosu Pol•
przeprowa ono ~~~e w·' ory w ców (Albrecht), chrześcija~kiej
kandydatów musi siłą rzeczy być figuru1ących na DleJ
skiego'' ławnik Kuk
uszczuplona.
ZDOLAŁA ZEBRAć TYKLO 34 o~oc~on~ t~rmi~1: ;>-:1 y uwzi;lę demokracji (Adamski) i N. P. R. Na1ważniejszem w tern wszystPELNE DOKUMENTY,
dnieniu ntedoCiągruęc natury for-1prawicy (Kulczyński).
. Nat~chmiast po zamknięciu pe>
kiem jest to-ciągnie p. Wojdan- a dla 25 kandydatów nieformalne malnej,
.
. . .
. .
s1edze.n.1~ zar~ądu kasy ch.orycb
że obecnie w dalszym ciągu gwał papiery, które mogłyby ulec za.
,
_
W dniu dzisieJszym uda1e się do zwróc1hs.~y s1.~ ~o prze~odmcz~ce
daJ·e si"' bo.
.
,
GRUPA PRZEMYSLOWCóW Warszawy delega..ru. zarządu kasy go frakCJt SOCJahstyczneJ, ławmka
Ci si"' ustaw"' Nie
„
„.
„
kwestannowamu przez głowną ko
dł · ła
,
, '
·
~,K k
śb
- d
t
t
wiem możliwości złożenia reklama
• • ,-prze ozy
rownoczesme wmo- chorych, która zwróci się do u ~ z pro ą o wywia na e!Ila
IDlSJę.
.
sek,
władz nadzorcz ob w s awie u- przy1ęte1 uchw~ły o ~eztermmo·
cji pokrzywdzonym kandydatom.
w ten sposób przeprowadzone W TAKIEJ MNIEJ WIĘCEJ
Y
pr
wem odroczeniu wyborow w Łowybory byłyby niedemokratyczne
PROPORCJI
ABY WYBORY ODBYŁY SIĘ W stal~nia najszybszego terminu wy. dzi.
i uniemoż~i~iają normalny wybór złożyły dokumenty listy nr. 3, 7 WYZNACZONYM TERMINIE, T. borow.
-:-Jakie konsekwencje- pytamy,
J, W DN. 25 B. M.
w skład delegacji wchodzą pociągnąć może za sobą ostatnia
przedstaw1c1elstwa społecznego do i 10,
kasy chorych. . . .
.
Następnie umemem frak „ SO·
Po obszernej dyskusji wniosek dyr Samborski oraz P• Wojda.n. decyzj~ zarządu .kasy? Czy nie
CJ1
t~ upadł.
'
. •
, •
.
. powstaie, p. ławniku, perspektywa
Dlatego osob1sc1e, }ak cała zre . .
sztą frakcja socjalistyczna rady ka cjahstycznych
. ~elegaCJa J~oczesme ~łozy mi- rozwiązania zarządu przez władze
sy, uważam za najstosowniejsze LAWNIK KUK ZGŁOSIL WNIOZarządzono tedy
gło„sowan1e n1sterstwu i dyr. Korsk1emu mo- nadzorcze i mianowania komisarza
posuni~cie w chwili obecnej-od- SEK ODROCZENIA WYBORóW nad wnioskiem frakcji socjalistycz tywy decyzji zarządu..
wyborczego?
rocze!11e wyb~ró~ o pół roku.. i do kasy, wychodząc z następufą- nej.
Po przyjęciu uchwały 0 odr-OCZC . - Uchwała przez ~as przyjęta
powtorne rozp1same nowych, sc1- cego założenia:
WNIOSEK PRZY JĘTO WIĘ- niu wyborów
me mo1e za sobą.. poc1ągn_ąć. ~ad
sle według kalendarza wyborczego
r.ych konsekwencp w sensie 1ak1ch
opartego na ustawie i przepisach
kolwiek sankcji karnych, za jakie
ł
beL.względnie uważam rozwiązanie
wyborczych.
Przewiduje bowiem,
wistnie
i mianowanie
komisarza.
jącym stanie rzeczy nie może być
Obecny
na dzisiejszem
posie-
I
Ucbwa a
du IBS
· I
prawomocna''
I
że
mowy o racjonalnem przeprowad~eniu wyborów na gruncie łódzkiru.
Ge
Of1·c1·alne powo ani·e ra· dco' w·
dzeniu delegat władz nadzorczych
pifllzemysłowo=handlowey·
Łod·z1·
p. Dagnan stwierdził? ż~ de9zia
I.
f nasza ma moc obow1ązu1ącą 1 zok
..1-!
1 J st
ku , ·
ysł
.L.J stałaNieformalnem
formalnie uchwalona.
„ arsz. koresp. " Gł?su P oIskie- związe ~m. u.uan* - , ' .
pcow, i P?em owcuw ł
natomiast było
go (St. Gr.) telefonuJe:
.
stowarzyszeme
fabrykantowi woJewództwa łodzkiego - 2,
zarządzenie odroczenia wyborów
We wczorajszym „Monitone pończoszniczych m. Lodzi - 1,
stow. drobnych kupców i prze- przez ministerstwo, gdyż według
Polskim" ogłoszono zarządzenie: związek wykończalń i farbiarni· mysłowców polskich - 1,
u~tawy kalendarz ~yborczy powiministra przemysłu i handlu o po- okręgu łódzkiego - 1,
stow. właścicieli składów ap- men. b~ć ustalony 1 ~głoszony w
wołaniu przez urząd gospodarczy I związek fabrykantów haftów i · tecznych województwa lód.z. - t, 3 • miesiące przded terminemdwk yb<?·
,
.
.
·
r 0 w, czego w anym wypa u me
radcow ~o izby , przemysłowo - kor~ek w Kaliszu - 1; .
f urz~d starszy~h zgromadzenia przestrzegano. wo bee takiego sta·
handłoweJ w Łodzi,
związek przemysłu chemiczne· kupcow m. Lodzi - 1,
nu rzeczy kasa chorych nie może
Na mocy tego zarządzenia
go - 1,
krajowy związek drobnych kup ponieść odpowiedzialności za odIYO SEKCJI PRZEMY OWEJ
związek młynMzy 1,
ców - 1,
roczenie ~yborów, które n.ie mozwiązek elektrowni - 1,
staw. drobnych kupców w ha- gą w mysl us~a~y odbyć s1~ pr~ed
IZBY WEJD
•
1
ł
ł'kiennI. · k h ut szklan y eh - 1•,
upływem .3 m1es1~cy od dnia ich
1ach 1. ryn k ach m. Lodzi - 1,
7.w"'·~~ - przemys u w o
zw1ąze
rozpisania
związek
spółdaelni polskich
D l
.
kt.
t
.ństwie polskiem - S, DO SEKCJI HANDLOWEJ IZBY
.
k
. -•
WEJ Ą·
e egaCJa,
ora w czwar ek
~ąze przemy:nu wło
.
D • ,
.
- 1,
.
udaje się do ministerstwa dążyć
- 3,
stow. polskich kupcow 1 przecentralny związek kupców- 2, będzie do spowodowania abv ter·
zenie
fabrykantów mysłowców chrześcijan w Lódii
stow. kupców polskich - 2,
min ten został jaknajpr~dzej · wywłólcleuioz
w I.o- - 2,
centrala tłroJ,nycb kupców i znaczony.
Oel.
stow. kupców m. Lodzi - 3.
haadlarzy - 1.
do 1· zby
w
'\.
KA./Z.CL
zarządu
i
·
w
ow:
I
I
•
CZY·J
T7
A
Sejm obecny spotkałsię z tą sa wskazany brak ordynacji jest t~
mą kwestjlłf która wypływała już śmiertelnym przeciw niej zarzukilkakrotnie w poprzednim, lecz tem., który nie może być tolerowanigdy nie została tam rozwiązana ny, o ile wogóle ma być mowa o
ani nawet należycie postawiona. uzdrowieniu i normalnem funkcjo-
całej konstytucyjnej Europie nie- odgradzając od opmji i społecze11.- na nie wpływu,
Ale :Wepmlobna
podobna się spotkać z podobnym stwa.·
_
odgadnąć c.z;em tłumaczyć u nas
dziwolągiem, że dopiero w carskiej
że biurokracja carska zabezple- odgradzanie sejmu od ~o kon
przedwojennej Dumie
możnaby czyła się przeciw wyborom uzo- taktu z opinją i~ życic111, '].~y odznaleźć taki porządek,
iż naza- pełniającym i sprawdzającym
w biera mu tym sposobem ~ę i
Z racji rozłamu w PPS. staje ze nowaniu sejmu. Na nieszczęście jutrz po wyborach zamyka się her ciągu kadencji, to jest zupełnie siłę.
strony klubu żądanie, aby wystę- swoje i całego ustroju państwowe- metycznie i pieczętuje tę karyka- zrozumiałe; chciała ona Dumy, ob
pujący
z niego posłowie oddali go, nie chcemy wiedzieć, że
w turę parlamentu aa całe pięć lat, cej społeczeństwu i nie mającej
mandaty, które otrzymali jako kan
dydaci danej pańji.
„Oddajcie
mandaty", wołano z ław P. P. $,
pod adresem secesjonistów.
W rozgwarze sporu zapomniano
o prawdziwym właścicielu manda
•
tu, o którym zresztą nie chciano
I
wiedzieć i w poprzednim sejmie.
Tym właściciel~m jest obywatel Niemie<::ki
tłumacz Bemarda!dziwymi
lazzaa-onami
Europy. plehiscyty. W ta.kich warunkach siadał środkii finansowe, socjaJne
wyborca, który w takiej r,bwili po Shaw, Zygfryd Trebitsch, który Straiszliwa dyscyplina oikopów wy dyktatura staje się dla narodu. ko stanowii-ko.
Miał wię<:
więcej
winien być dopuszczonv do i$-0su rok rocznie odwiedza
Bernarda leczyła włoskich żołnierzy z leni- niecznością żydową. Bezcelowe ' światoweg<> doświa.dcz.enia aniieli
W t h
ń t
b .;d ·
~ Shaw w Anglji, uzyskał od auto- stwa. Gdy powródli do domów, ' są wtedy spory, czy s1ę ma pra- ' zubożały ban:ita,
który wię,ksui
yc pa s wac ' s. zie par1a ra „świętej Joanny", naogół nie- przekonali się, że ci, którym 5'fę wo
oo uzurpatorstwa i tyranji.1 część życia przema1."zył w czyldni
men~aryzm traktowa!ly Jest ri.a se- chętnie udzielającego wywiadów, powodziło dobrze dzięki pr-0wa- Dyktatura jest w swej istocie pr.ze British M'\lZeu.tn. Ale doświadcz~
rjo, oddawna ustalił tryb p~tępo- praw.o ogłoszenia rozmowy z n.im, cl.zenitu oszukańczych manipulaojii mijaijącym środkiem pomocniczymi "a Tołstoja doprowadzły go d•J
wania, w tym razie, gdy zakwe- i pomieścił ją na łamach „Berli- interesów, repreze.ntuią ich naiw- ; w sytuacji przymusowej, przeważ-'osohistych ekstrawagamcji. ktOle'
stjonowana jest dalsza legalność ner Tageblattu".
Niektóa-e frag- ne wyohrażenia o socjaJiźmie t nie wywołanym przez głupotę, ko między innemi polegały na szyciu
• ń .
d t
k t k zmian menty tej interesującej roZJlllO"'.Y syndykaliźmie, władają fabryka- rupcję
i krótkowzroczny oipty- kiepskich butów, budowaniu mu~zy.Jei;,os m~ ~ u ws . u e
n
podajemy poniż.ej:
mi i doprowa<lzają je do ruiny. Po mizm
rządów parlamentarnych. rów, które się waliły i noszeniu
1 meporozumten party1nycb.
oseł - Czy uważa pan, że wskutek nadto przekonali się, że ludzie et Oczywiście
nie każ.dy dyktato1." chłopskiego prZ)'IOClziew~. Marx
składa wówczas swój mandat i w<>jny położenie w Anglji uległo wygłaszają wielkie mowy i wy- jest genjuszem.
l uwaiżałby to za głupstwa, stojące
oddaje
się
powtórnemu
wyboropolepszeniu?
wieszaią
reWO<lucyjne
chorągwie,
j
_
Słyszałem
ze' ft<lft
•
•poniżej jego godności. Przyczyna
P
. A ng l'J~ sipo~Ka:
~1.- ·ł ten sam ~ys·1 a1ąc
· n:i wo1n~,
·
·
'
r - wierzy w I ·
· .m
· dywt'd ua l'~s ta. Toł
wi. Od tego nie może go uwolnić
- Ni~.
Zllltewaita.1ą
przyszłość bolszewizmu
w Rosji7 ezy w t em, ze
t''
. . d
.
los, co inne panstwa, prowadzą<::e 1deały, za ktore arm1a w swo7em Dlac•...tóż to?
t stoJ teoretyczm-e dochodził 1edy.
d
am zarzą par Jl, am za en mny wojnę: przekonały się one,
te J przynajmniej
poję<:iu walczyła,
~ . .
.
: nie do upaństwowienia wła.sności
autorytet.
mimo cywdUzacji, są baJ:1barzyńca-j cierpiała i umierała.
I - Ponieważ bolszewicy uczą wlne:j (natU<::zył się on tego od Hen
Cóż jednak począć gdy nasi sej- mi.
Zmniejszyło to nieco naszą
W rezultacie ro:zszailałe wojsko dzieci rosyjskie przyzwoitości, któ ry George'a), podczas gdy Ma::-x
niowi przedstawiciele "Klczuwafą moralizators-ką wyniosłość - oto 1 znalazło swego wodza w MussoH- ra ma służyć ogółowi,
podczas 1ujmował zagadnienia nowoczesnenajwidoczniej lęk i odrazę przed wszystko.
n.im, który był dziennikarzem i 11gdy w.s.zystkie państwa kapitali- go kaipjtaLizmu w całej rozciągłobo
. . d· :
d
· ·
.....;... Czy uważa pan, że dyktatu· weteranem wojennym. MUSS>Olini styczne mówią młodzieży, że naj- . śoi z uwzględnieniem histo.ryczwy rcamt 1 'l: aruem prze . ntmt ra genjusza jest lepsza od rządów ujął dosłownie to, 00 czuli żołnie- I wyższem jej przeznaczeniem jest nej ewolucji.
sprawt· ze swego posłowama. Te- ludzi przeciętnych?
rze i powiedział: musimy oczyś- staranie się o powiększenie armji 11
Jaki · st
ł
·
1--·1·
.,(i;,O · c h cą J&
• ki m ....... o I ~He
·· k sposo b em - Za 1ezrue
· ·
· · 01c
„ tę sta1mę,
· ·
•
·
1eruuc
· h o~.
·
J ~e
· ·l'1 R os1a
· będz'te 1 stanowisko
rekobiet
wp ywAnglji?
wo1ny 11"'
o d OAIU'
1cznosc1.
oo 1est
rownoznacz
uniknąć i gotowi są raczej ucie- Gdy Napoleon wrócił z Egdptu, sy- ne ze z;da.niem: musimy wymieść szła dalei w kierunku, który so.
w
.
kać się do sądów p•Jhbownych ~~a F~ancji była tego ~zaju, dotychcza.~wy porz~dek społecz- bie wytknęła, przer~śni~ wszyst- . - WOJ~ nauczyła . ~ęzc.zyzn,
„
b
. d "' ze 1edyru.e dyktatura mogł.a 1ą u- ny Zorgannzował Wllęc marsz fa- ko, co do1yc·hczas J.Stniało
na ze mogą zyć z pracy kob_et 1, clo1u b zos t awic
rzecz. • ez. ze nel§o ratować z chaosu pseudo - demo- szystow
· .
- · ·
· dła, ż. e k~b'te ta moze
. ' b yc' en;, - .
na Rzym: mars-z ten był swaecte.
w110.
przyzwoi~elł<>, ~~ąun~a, byle kratyczneg-0 po;ządku. .Podobnie dla oburzonej opozycji liberalnej 1 . - Czy ~w!'ża pan, że bols~e- ?'0 llllczme nie.zależ~. . L:ata "=~­
tylko uniknąc teJ przykteJ osła- P!.zedstawłała się sytuacia Włoch. czerwonym,
gorą<::ym 'Strzałem, WIZm rosYjski wyrósł z komumz- Je~ wykazały. ro~n11ez i;no~lt­
tecznoścl, która w Europie ucho· Król był przygotowany do pójścia wymier.ron:ym w funt masła. By mu Tołstoja?
wo~<::
e:koniom1<::znei.. zalezno.sc1
musiał - Nie, w żadnym wypadku. - · męzc~zny, .który dZts. tak, Jak
dzi za rzeaz najnaturalniejszą, r na wygnanie za tygodniowem wy· móc się rozwijać dalej,
powiedzeniiem. Liiberali wy<>hra-· Mussolind, po ()lbalemu rządu, zor Trudno wy-01brazić sobie geniuszy da~ieJ k~bieta, chętnie pozwatr:t
nader częstą.
żają oobie, że wszystk<> ufożyfoby gani.zować rząd faszystowski~ :J- baTdziej od siebie różnych, ~by s.i.ę 0 Mego troszcrono.
Słyszymy ze sh'ony p~rl~m.enta się samo bez Mussoliniego. Po- czynił to.
Odpowiedni moment Marx i Tołsto}. Nie mieli ze so1bąl - Jaki jest obecny stan teatrów
rzystów naszych od.poWtedz,
te gląd ten znamy doskonale na te- znalazł oq'Powiedniego człowieka. nic wspólnego, po za manją ulep- -ngielskich?
istniejąca ordyna<::ja sejmow.a 'Wy· renie.· ospa~ej ~nglji, ~tóra ~ie- Człowiek fon mógł osiągnąć swe s~ania świ~ta, na kt?rą i i? .cier_ Ta.ki sam, jak zawsze: godny
łącza
indywidualne wybocy, a rzy, ze mozna zyć z dma na dz1eń. cele tylko przy pomocy dykta~ p1ę. Tołsto1 ma.ł św1at le:p1ei od pożałowania.
więc uniemożliwia odwołanie się Jesteśmy pod tym W2ględem praw 'ry.
Nie było czasu na wybory, ł Masrxa, g.d.yż był żołnder,zem, pow spornej sprawie do swych mocodawców. To jest prawda, lecz
Dl
,
Bern rd Sb w
o dyktatorach,
o bolszewizmie, o kobiecie
o teatrze
A
Słowo
-
Pierwsza transmisja obrazów
Dyrekcja koncertów: Alfred Strauch.
honoru
---------------------------------SALA FILHAR.MO.NJI
W posiadaniu CKW PPS
dują
się
nastt:pujące,
znaj
podpisane
Dziś 9
osobiście, oświadczenia posłów:
„Jako członek Polskiej Partji' Socjalistycznej, otrzymałem
o godz.
s.ao
wieczór.
gra
przy wyborach r. 1928 mandat
poselski z rąk tej~e partji.
Na wypadek, ·gdybym wystąpił z Polskiej Partji Socjali
stycznej lub gdyby Komitet wy
. konawczy wskutek nar!lszenia
prz~zemnie karności
partyjnej
zatądał
odemhie osobną u' chwałą złożenia mandatu, zobo
wiązuję się pod słowem hono
ru złożyć natychmiast mandat
poselski i <?tlpowie 1nią dekl a
rację na ręce matszałka sejmu.
Powyższe stwierdzam
wła
snoręcznym podpisem"·
Zobowiązania takie podpisali
m. in. pp. Jaworowstti, Gardecki,
Downaro"(icz, Niski, Smulikowski,
Szczypiórski, Mah nowski i Pączek.
Kvvartet
Drezdeński
Bilety w kasie Filharmonji.
Radjostacja londyńska przesłała poraz pierwszy radjoamatorom wizerunek króla Wielkiej Brytanjl Jerzego. W ten spo•
sóo zaioagurowano regularne transmitowanie
obrazów
przez radjo.
Pocałunek '
Nob~;
„
Ostatni
nagrody·
6
@)@@@@@@@@@@@@
,
Tel. 13-84
Naukowe
i
O ie zdobyli
rłlemcy
Naukow"'! nagrody Nobla otrzy- czykiem, a jak<> chemik ma sławę,
· mali dwaj znakomici chemicy, o- wycho·dzącą dale.ko poza granic.e
ba4 niemcy.
Niemiec. Oddał on się ~ównie ba
Pierwszy larur~at, Henryk ~te- d~niom m.aterji zwierzęcych i toland, (ur. 1877) Jest profesorem w 1śhnnych; Jego prace nad „choleMonachjum. Zajmuje się głównie steryną", mat.erją istniejącą w kozwiązkami organiczne.mi, miano- !mórkach zwierzęcych, głównie w 1
wicie zaś kwa.sami żółciowem.i. W' mózgu zwierząt, ma.ią też donioW dziedzinie tej dokonał całego! słe praktyczne znaczenie. Nadto
szeregru wybitnych odkryć, które poświęca się Windaus badaniom t.
dalej prowadził drugi laureat ohec ; zw. witamin i jest odkrywcą „winy Win<laus.
!tarniny D", mającej ważne zastoAdolf Windaus, profosor w Ge. sowanie
w zwalczaniu chorób
•
tynclze, ~nany badacz kwa6ów żół j skrofulicznych.
cic>wyoh i cholesteryny, ies~ berlilł .
.
!
I
ZAKOPANE
1
9
,0 ~A WA''
pod zarządem
dr-owej Abruti nowej
u..l.. Za.in.o ski.ego
Willa bardzo słoneczna, otoczona sosnowemi lasami ska· ·
nalizowana, werandy otw:arte i zamknięte b. słoneczne, ł~.den·
.ka stale z
gorącą wodą,
kuchnia obfita i wykwintna, na
nie djetetyczna, Cena umiarkowane.
żąda­
Po zątek zimowego sezonu od 1 grudnia r. b.
Informacji udziela dr-owa Abrutinowa Łódt Nawrot 34
od godz. 2-3
i pół., i p Fiszerówna Ce~·ielnia~a
27 ' nato~
.
~
J'!Hast od 1 grudnia na miejscu w Zakopanem.
s-3
•
•
__Ifrl
___
s2_4________________________________.;......________
S5Jd
„
okręgowy
w Lodzi
nowego wice•
prezesa oraz sędziego
otrzymał
o ~· rągowego
_..;;;22~.~X~I.---G~L~O~S
SejDl Dla
Rząd przez
POLSKI-_ _t9_2_s_.__________________________________,_;s;;.._
pra~o
kontroli
usta premiera Bartla wyciągnąłwczorai
rękę do zgody z izbą
Warsz. koresp. „Głosu Polskie•
go" (St. Gr.) telefonuje:
W dniu wczorajszym w .MoI Wrażenie oświadczenia premjera : że wbrew zapewnieniom rządu bu ikomi-sja wzięła pod obrady wnio·
nitorze Polskim• ogłoszono szereg
WrażtiDia
było tak wielkie,
dżet jest deficytowy w wysokości sek klubu narodowego, wzywająnominacji w sądownictwie. Między
W
k
.
że
przedstawi-ciel
P.
P.
s.,
pos.
70
przes~ło . miljonów złotych. cy rząd
do natychmiastowego
innymi p. Mikołaj Zółkwa, sędzia
arsz. <>resp. „Głosu Polskie.. . . .
..
Stronnictwo mówcy gotowe do przedło·żenia se1'mow:i pro1'ektu usądu okręgowego w Lublini~ zo· ~ " (St Gr ) t I f
·
Czapmsk1 oswLad<:zył
.
•.
•
.
60
•
,
ee onu1e:
.
.
' lZ
•
ofiar
na rzecz ar mp,
u waza,
że w stawy o kredytach dodatkowych
stał mianowany wiceprezesem są­
GłóWIIlą
sensacją
wcrorajszyci'l
P.
P:
S
•.
z
wielktem
~a~~w;>leme.m
budżecie
min.
spraw
wojsk.
dałyza rok 1927-28. Uzupełniając ten
du okręgowego w Łodzi; sędzia
pokoju zapasowy p. Władysław ,obrad komisji budżetowej sejmu prznmu~e szer~g wyJas~en rządu. by si_ę pr:eprowadzi~ rzeczowe re wnfosek po-s. Czetwertyński zazna
Rozwinęła s1ę dyskusia, którą dukcie .. ~1e naruszając. przez to cza, że budżet roku 1927-28 przeRoszkowski został mianowany sę­ ·był9 W)l!Stąpien.ie premjera p. Ba.ir
.
.
.t-~
.
d,
odło·
żono do przyszłego tygo.dn.ia zdolnosci obronnych panstwa. Rząd kroczony został · o 567 milionów.
dzią okręgowym w Łodzi.
tl a, . zaW1era1ące
OuiyvW'le z
na ze względ'U na to że premjer śpie wn os zą c n owe p rze dł ozenia
· · po d a t Prze u:K
.J,,_ład
·
do d a tk owyc h uk
ame
wniose
kubu
narodowego, do.
: .
.
kowe, idzie po linji najmniejsze- s1aw budżetowych nie jest w Pol·
1
ma.gający się wniesien.ia kredy-J szył. się na przyi~cie . u mlltl. Za- go oporu, powiększania ciężarów sce nowością. Przecież i rząd oPoseł
tów dodatkowych za ubiegły rioik leskiego na cześc Sll' E. Drum- dla najuboższych. Efekt pożyczki hecny te rzeczy już prruktykował.
wystąpił z PPS.
budżetowy ~oniewaiż
monda.
stabilizacyjnei jest minimalnv i po W końcu proponuje on, ~by wsika
Warsz. koresp. „Głosu Polskie' lał
kroc
Przebieg wczorajszyoh oibrad zostaje w jaskrawej dysproporcji zano termin złoiżenia projektu ubu
z05 . prze
zony o
· 1nemi· o b.te t ntcamt.
·
· w spra stawy o dodatk
. so„ (St. Gr.} telefonuje:
zł
po zeszłotyg·odnfowem zaositrze- z o f"icia
·
i0wyc h k re d y t ac h.
567 milJ• otych.
.
t
„
'ł
. .
wie traktatu z Niemcami mówca
Poseł Czapiński podkreśla, że
~ W dniu wczorajszym ogłosił w
Wn~osek klubu nari0d-0weg-0 zio- ruu sy uacii s~rawi wrazenie, .że nie czyni rządowi żadnych wyrzu- sprawy tej nie mo·m a rozpatry.Przedświcie" p. Chudy list do
sfał
poparty przez soojalistów.
wchodzmy w mny okres, znamio- tów, bo w traktacie tym musi być wać inaczej jak w związiku z caCKW. PPS. zawiadomienie, że
Premjer p. Bairtel w swojej od- nujący normalne stosunki i we- ró.wność korzyści dla obu stron . ..i0kształtem poLsikiego prawa bud·
występuje z klubu i przenosi się
powiedzi w s-nosób stanowcz
i wnątrz izby i pomiędzy izbą ~ Niemcy ~hcą, b.y straty b_yły tylko żefowego, którego istnieją tylko
do frakcji rewolucyjnej.
•
•
t'
•
Y .
rządem
po nasze1 stronie. Wyrazić należy fragmenty, a i te nie są wykony·
W liście swym p. Chudy mo
na zadne wątplt.. • .
w końcu ździwienie że demokra- wane. Sejm nie korzystał ze spra·
.'
tywuje swój krok tern, że CKW. me . po:zwalaJący
.
. . d
ł .
a ·eieze 1i me całkowite
. . Niemiec
. ' .
. wpły woz d an· na1wyzsze1
·
·
· iz
· b y k on t roy·1
.
. unormowa, tyczne czynniki
me
PPS. uprawia opozycj~ dla opo· wosc1, oswia czy, ze
rząd
stoi
na
stanowisku
pełnego
ru
'
to
':.
kazdym
razie
tendencie
wają
na
rokowania.
dla
kontroli
ex
post.
Jeżel.i rząd
zycji.
Poseł Hołyński (88) zaznacza nie wykonywa poszczególnych po
Jest to już dziesiąty poseł, u- uznania praw parlamentu do kon· w tym Kierunku.
troli gospodarki rządowe)'·
w so_rawie bilans~ handlowego_, że zyc~i budżetu, to prawo budiżefo.
stępujący z PPS.
da stę on naorawić przez popiera- we sejmu struje się iluzorycznem.
teg·o wz~lę~u rząd sp1~sz_y s1ę
ZBłlla nie
wytwórczości krajowej we Mówca przyłącza się wobec tego
z przedstaw1en~em zaimknięc rawszystkich dziedzinach: przemysłu ni-enormalnego stanu rzeczy :Io
chunkowych nawet za ubiegłe laJeszcze przed przemówieniem rolmctwa oraz przez nastawienie wnfosku po·siła Czetwertyńskiego.
pe lsko•litewsldei
ta, za poprzednie rządy, a zam- premjera Bartla na posiedzeniu całej. polityk~ go~podarczej. Błę .
Potem zabrał głos premjeT BarWIL~O. 21.lt. Na
granicy knięcie za
r. przedstawi w komisji ~ dalszym c~ągu _dyskusji dne 1est mniemame, że po zawar- tel, o czem mowa po-wyżej.
1926
polsko-litewskiej w rejonie. Wi- k .
, prz.emaw.1ał ~oseł Cnruck1 (ukr.) ~iu traktatu handlowego z Niemca OOCXXXX>C ...1-..;~
dn' .
żajn patrol KOP natknął SH~ na
~ncu gru ia, da1sze są w rob:J- zaznacza1ąc, tż zapanowała w Pol- mi zniknie nasza izolacja kredyto0
oddział żołmerzy "litewskich, prze- cie.
sce niewłaściwa teorja, iż państwo wa. Jest to teza, forsowana przez
r. mMed.
chodzących przez polskie teryto
Sprawa kredytów dodatkowych istnieje dla państwa, państwo roz Niemcy. Przewodniczący
poseł
argołJS
rjum. Patrol KOP-u usiłował za zositała ujęta przez premjera w budo111uje się bez równoczesnej Byrka oznajmia, że w piątek ko_spec1alista cteoró!'> ~ozu
trzymać litwinów, jednak ci od- ten sposób, że rząd chciał, abylrozbudow_y go~podar~twa społecz-,misja przystąpi do budżetu min. ,przy)m~e n~~g:i1:1~"':d otc:_~2;.-~.od
powiedzieli ogniem karabinowym, .
h n , • h b
d k .. ·-~- nego, sta1ąc się przez to celem s a spraw wewn.
Łód:i:, Al. Kościuszki 13 tel. 65·11
nie uc
W. dalszym etą6u
· ~ poste
· d.z~llila
· z
poczem cofn~li si~ na terytorjum t·
. wa1ac c . ez· ysi us11 1 1~ mo w sobi·e •
.
.
litewskie.
o Silę stato w zeszłym roku.
Poseł Wyrzykowski, stwierdza udz1ał_em prezesa rady ministrów =!0000~0000000000000
I
I
Chudy
dżet
z
Strzelanina na granicy
.
.
prze b'IBI poste
-· d
·
J
gnacy
7-f
Koołiskata u~otek
akademickie •
we Lwowie
LWóW, U 11 (Tel. wł.) .z ~O·
'\Vodu przypadającej _w dfl:lU }Utrzejsz~m uroczystości 10-e1 :ocznicy obrony Lwowa młodziez akademicka wyda\a sp ec\alne ulotki które starostwo grodzkie uznało' za podburzające i skonfiskowa:
ło je. Reklorów wyższych uczelni
lwowskich zapwsili na konferencję, aby wpłynęli. na młodzi_eż,
żeby w dniu jutrze1szrm mł~dzież
nie podejmowała mamfestaqi. .
15 proc.
DziS ~remi~ra I
Dziś ~remjera I
podwyżki płac
otrzymali metalowcy
w Bielsku
BIELSK 21. (ATE) Zakończony
pracowników me
talurgicznych. W~dług no~~i urno:
wy robotnicy mewykwahhkowam
otrzymali podwyżkę 7 proc., śl~sa
rze i tokarze 5 proc., pracowmcy
dniowkowi 15 proc. Umowa ta o· '
bowiązuje do dnia 1 maja 1929.
ru
został strejk
I
Senat gda~ski odrzucU
proiekt zmiany kon•
stytucji
GDAńSK 21.11 - Na wczorajszem posiedzeniu sejm':1 gdań­
skiego odrzucon~ w t~zeci~m :zy·
taniu 46 głosami projekt zmia1~y
konstytucji, wniesiony przez partJC:
nacjonalistów _i ich ad.her_entów.
Decyzja ta se1mu gdansk1ego w
ten sposób odrzucająca parlame~­
tarną zmianE; konstytuc]l be; dz~ e
podstawą do drugiego głosowania
powszechnego ludności nad pro·
jektem prawicy.
I
Hans•n z Eckenerem
na
ZBPPBliDłB
polecą
na biegun
OSTATNI ROZKAZ
północny
BERLIN, 21 listopada. (ATE).
tu wiadomości
znakomity podróżnik krajów podbietunowych Nansen i twórca nie
rnieckiej konstrukcji sterowców
dr. Eckener, dmzli do porozumien:a w sprawie wyprawy cło bieg.
Według nadeszłych
na północne110 na Zeppelinie.
to potężna kreacja, przewyższająca wyświetlany ostatnio film "Niepohzebny człowiek"
Passe-Partout i bilety ulgowe nieważne.
j
Orkiestra pod dyr. p. Kantora.
Początek
o godz. 4.30 pop.
GŁOS
22.:fi -
4
POl
s,
•
l
,Przekroczenia budżetowe miasta
zostały
NI. 324
Mecz szachovvy
Warszawa - Łódź
wczoraj zaakceptowane· przez chodzi
Mic:dzy
1
do- ki szachowej
do skutku mecz szachowy,
plenum rady
ktory rozegrany
w lokalu
Ustatni mecz szachowy
.1duou szachowego 1.ul. w r.
z
Warszawą
cyjnym 1927 I 28, wyrażającemi
sic: cyfrą 1.1 v9.000 zł.
Magistrat stwierdził, że _przekroczenia wynikają przeważme z
niedokładnych kalkulacji, zupełnie
uzasadnionych, a składlłją się z
drobnych pozycji.
Zostały one naogół spowodo ·
wane okolicznqściami życiowemi
w wydatkach wydziałów zdrowo·
tności publicznej i opieki społe·
„Gwoździem• posiedzenia były cznej.
Przekroczenie
zatwierdzono,
debaty nad przekroczeniami budżetowemi w okresie administra- przyznając magistratowi dodatko-
PQ przeszło miesięcznej przer·
wie. zebrało się wczoraj pod przewodnictwem prezesa inż. Holcgrebera plenum rady miejskiej Łodzi.
Wśród
ciekawszych punktów
porŻądku dziennego, wymienić na
leży uchwałę odrzucającą propozy
cje;; zmiany akcji Tow. Elektrycznego Oświetlenia 1886 r. na akcje
„Elek,troanlagenu •, jako niekorzy.
stneJ dla miasta.
we kredyty w wysokości 1.109.000
zł. wychodząc z założenia, że
zmr.iejszenia budżetu wynoszą _2
miliony zł„ czyli, że faktyczny me
dobór wynosi 144 tys. zł.
Uchwale tej sprzeciwił się od
niedawna .zawodowy• opuiycjo·
nista r. Wojewódzki.
Rada miejska postanowiła ró·
wnież wyasygnować 35 tys. na po
krycie kosztów obchodu ~roczy­
stości 10-lecia niepodległości.
Szczegółowe sprawozdanie za·
mieścimy jutro.
el
łódzkiego
Łodzią
będzie
Warszawą.
konkurować może
19~2
z
wygrała
nieznaczną prze.vagą
i przeciwko Łodzi Warszawa. Aczkot-
Moniuszki Nr. 1) w dmacll 24
25 listopada b. r.
wiek sztuka szachowa w Warsza·
W pierwszym dniu gra odbę wie stoi obecnie na wysołom pu,
dzie s1ę w godzrnach oCI. ti do 11, ziomie, to jednakowoż wyni1u te·
w 1.1rug1m zas od 3 do 8 wieczo- go~ocznego meczu lrudno przewt·
rem. t Każue1 strony walczyć bę- 11z1eć.
dz1t! około iedenastu naJWyb1tnieJZ powodu dojścia do skutku
szych szachistów, którzy rozegrają meczu Warszawa - Łódź, turniej
pomiędzy sobą po dwie partje. szachowy o mistrzostwo m. t.odl1
L.e ::.truny Warszawy praw<lopo· w tygodniu bieżącym nie b~uz1c
doome grać bc:dą - D. Przepiór- kontynuowany.
ka, 1<.. Makarczyk, . Paulin Fryd-1
man, Blass? tow1ck1, ł\.. P1ltz,. PoftłJ.BChiD 111 ł. nd"'ł.
goneły, h:mmesser, 1'leczynslu,
w U 'J ił
1 ugan-daranows.1u i dr. Dav1desco;
W pierszych dniach grudnia 1.
ze. strony Łodzi - T. Regedziń· b. przyjeżdża do Polski szacho\vv
sK1, 1. Kremer, A. Mund, S. ~o­ mistrz świata dr. Aljechin. Dnia ~
zenb1at, M. H1rszbajn,
Daniu- grudnia Aliechin da seans gry. jeCl
szewsJU, Kolski, Achil Frydman, noczesnei w Warszawie, a nastę­
~. l(ozenbaum, Appel i Landau.
pnie odwiedzi Łódź i Lwów, a
. ł'o~yzsze dwie drużyny stano· możliwem jest, że również Kraków
w1ą ehlę szachową Polski. Łódź i Poznań, poczem rozegra dru ,
1e::;r bowiem jedynem
miastem seans w Warszawie.
"'
w Polsce, które w dziedzinie sztu-
o.
Już
za kilka dni
ukaże się
Wykłady
w Wolnej Wszechnicy
Polskiej
Wolna Wszecnnica Polska (Col• Użyteczne źró:iłft en er gji •
legjum publicum) oddział w Ło­
:LO stycznia.
dzi, urządza począwszy od. nadcho Prof. Emil Stanisław Rappaportdzącej niedzieli dnia 25 listopada
Prace Komisji Kodyfikacyjnej
w semestrze zimowym roku akaRzeczypospolitej polskie1• 27
demickiego 19.l8 I 29 cały szereg
stycznia.
publicznych wykładów w sali gimWykłady odbywać się będą co
nazjum im. Józefa Piłsudskiego niedzielę o go !Z. l~ min. 3U w
(Siekiewicza 46)
dla
szerokich południe. (g1
łrzesz społeczeństwa.
-'1\7Wejście na wykłady jest bez
aa europejskim poziomie postawione
SamnbliJstwo komorn:-
płatne.
Pierwszy wykład prof. Ja11a
niezależne pismo popołudniowe.
W L1~vtU
Dembowskiego odbędzie srę w
nied.delę 0 godz. 1 'l.30 p. t. Trans
Przed kilku dniami został za.
plantacja, jako metoda odmładza- wieszony w czynnościach komor·
ma organizmu«.
nik na powiat łaski Apolinary Cie
Dalsze wyidady są następujące· sielski, zamieszkały w Łask-Li. W
Prof. 6lefan l..)z.iewlllskiniu
wcz?raiszym
~omo•1·111„·y
"Zadania politykt komuna!- podczas obiadu usłyszeh huk ~yncj • -dn. 2 grudnia.
strzału rewolw~row~go,
a~cni}Doc. Stanisław ::)eliga dzącego. z. sąsiedni.ego pa.:0;11 .
. POTR EBNI
Z cie w Grec11 star., żytne1· • G~y ~b.1egh, oczo11:1 ich prz~~sta:
y~
d i
I w1ł się straszny widok. Na z1em1
n 1 grRn °11.~· 'l<a
obok lustra leżał Ciesielsk.1 z.
f
H
P
ro , e ena a 1 ns t 1.
k
·
kt 0·•
Prawdziwe morderstwo nadane przez radio ,
• €.• SC1
"l-(ola służby społecznej w przes r~e oną 5 r~mą, ~
b
d
·
a"
dn
6
czyła
się
krew.
~
szclk1e
usttcwo.
BERLIN, 21. Radjostacja w Dallos (Texas zgotowała słuchaczom I do roznoszen a gazet. /,głas zać
~~~~n~~-owie
zyci
· · . n~a ut~zy~a~fa go przy. ~-~ciu
swoim nielada sensację, dokonaniem transmisji morderstwa, które ro- się do „Głosu Polskie !O", Pi t ·'
. . \11 t st· ,
j me odn,osiy „.{utku, zawe..!W<111y
en ... 11. •Ie k arz s t w1er
· d ·1
N
zegrało sic: pod oknami iłudio.
kowska i06, do godz. 12 ej w poł. P ro.f LU;.J.WIK wer
t
a d
t
z1 zgon. a m1~i scu
11 13
Ub
155-lw
•
razy a omow
•
s Y wystawiono posterunek poliqi do
Nadawano właśnie solo skrzypcowe, gdy speaker usłyszał huk
cAzni a. d M k
,.
zejścia władz sądowo _ le ":ai „; :czi.
wystrzału.
.
1EJEJEJEJE]~l.:.lEJEJl'lr' Pro f
a OWSKI·p rzyczyną rozpacz l"iwego Ki0&:U
• •
· rnol
~...:~~~•~,~~· była prawdopo..,ohnie zawiesl.enie
Otworzył okno i śledząc rozgrywającą si~ na ulicy scenę, opisy-.
Dr~
·oreszcz zgrozy
na falach eteru
C
ŁO
FC
ka
d
I
I
--„_,
wał ją szczegółowo.
med.
D~.
med.
l~ZEF
A am en der l~pec1:3l!Sla ~~~~;~~~c
LUBICZ; go ~ urzędzie.
(p:
~miała krad'tiEż na
d
u
Dyrektor banku Oville Matthews brocząc krwią uchodził przed
>tinVÓIV
napastnikiem. który dopędzając go strzelał bez przerwy z rewolweru .
Choroby we~ nętrzne
z1d~k!;zt11Lcnia :,rerios. u·rn 1 i<onczy11
Sr.ecjalność ~ er ca.
Wł sna pracownia wszelkich
.~„· re
Trafiony kilkakrotnie bankier padł martwy na zie mię. Liczni przecho"
aparatów ortoped;yczn:ych
.J ~
dnie przerażeni strzałami uciekać poczęli na wszystkie strony, dopie- Prze„azd nr. 30, tel. 54-68
.udansha 28. ~ el. 41-46
I W dniu wczorajszym, gdy µotro zawezwana policja zdołała ująć zbrodniarza.
Przyjmu1e od 5-7 no poi.
.„„Y:L~~.~ ......: ' nocne towarzystwo transportowe
l.!!!L!Jf.iffiłGJr.:!J[iJGJG.l(;~_:' oocoo..ł'o#.........
t wysłało
na dworzec Łódź - Fal bryczna po odbiór ładunku, stwie;:
:!!!~!!~~~~~~!!~~~~!!:~_!!!!!~!!!!!~,.r:::,~~.-~~-·~,,..,.~~~~:DDl!B
Wyjaśn·eaie.
dzono, że brakuje kilka s1<rzy11
przędzy wartości 7.000 zł.
TANIO i DOGODNIE
związku z notatką zamiesz- Okazało się, że kradzież ta 7.~l.,...IE
ff.U !'UJĄC
czoną w „Głosie Polskim" w dn stała dokoinana podczas wyładoDOSKONAŁY ODBIORNIK
'
19 bm. o posiedzeniu magistratu, wywania towaru z wagonów na
WE FIR LT.a
5-cio osobowy turystyczny marki należy wyjaśnić, że odbyła się je- rampę komory celnej.
4
1
INZ. J.
l ? ll"BUICK• w dobrym stanie oka- dynie konferencja socjal stycznych
O
tej
zyinie do s;:>rzedania. Wiadomości członków magistratu łódzkiego, a natychmia.st posterunek kolejowy,
udziela portJer, Przejazd 15-a.
uie magistratu. Przt!dmiotem obrad który na razie sprawców n.ie u018-3 był budżet Łodzi na 19 28 I 30. • x jął. (p)
IRA"Jo
BĘDZIECIE
I
LE2!
Samoch
·1:'.
..
ZADOWOLENl
REICH ER iPi5o~-rK~~aw~~57
U
I
w
kradzieży
żawiadomiono
.Y.. ~
Płomyik wiecZJllei lampki drial
Girolamo znów zapytał:
l - Pod jakim?
- Natychmias:t zaprzestanieci,..
niespokojnie.
- Ja.ki jest cel waszych dzi1
Al
Nagle zwrócił się do Cezara:
siejs•zych odwiedzin?
wa.lki przeciw jego świętobliwe
O
M
Czego chcecie odemnie 7
Cezar ud«zył się rękawiczką śc1M'
• •_L
• ł
C
Pok
·
p
k
·
·
po
ko·
l
anie·
I
ll1C111 zagrzmta :
0
Do fra Girolamo Savona!l"Oli, mienić moo1·e nazwisko. Bowiem ja
ezar: .--:
~ąu..
OJU mtę·
_ N'rfd f 'N'rfd I N',rfd I S · •
· ·
.
. d.zy wam1 1 Borg1am1
j - ••M, 0„) 0.19~
· ·
·
ył
O .
16 Y i6 Y· 15 Y· UlDle
•
•
który pogrążooy w modhtw1e, was znam - lecz wy mme rue
.
~e
przys_ a. : nie ludzkości i moje sumienie żąklęczał na po-dnóż.ku w skromnej znacie. Nazywam się CezaT Bor-, Grrolamo odrze~ gwałtownne: bra;~h.SC<J.e cięz~o J~go swiętobh- dają o<lemnie tej walki. Istnilkje
- Kto zerwał ~óJ? K~o pogrą- ~ooc 1 ~dyby me był ~m tak ws~a tylko jedna możliwość zroznm.ieceli, kazał się zameldować bezi- gia.
rnienny rzymianin, który chciał z
Fra Girolaano zerwał się. Cezar żył Włochy, ~wiat w rueporząd- małomyslny, - głos Jego sta~ ~1~ nia i pokoju między papież~m 1
nim niezwłocznie
pomówić w podniósł swą piękną, męską dłoń: , ku? Kto o-dwie<:zne ~rawa wy· twar.dy, - kaza_łby_was pow1es1c. mną:
papież obieca sknichf(
1
cztery oczy.
~ ~~e. bójcie. się. Jestem we Flo- wr.ócił ~o _góry_ ~o~anu? Kto pa- Zamiast ~ego ofiarnie. on wam„. . poprawę i zgodzi się na natych~
G' 0 1
ł ck . reną1 :mcognito. Przybyłem spe- nu1e dzięki wop11e. Kto podburza
Fra Girolamo zawisł z oczek11- miastową reformację kościoła
0 tw
.
r~·a (1 1.amo
_zwi
cjaln.:ie
do
was.
Nie
zjem
was.
ludzi
przeciw
sobioe
i
z
tej
nienawaniem
na ustach Borgji, ktory
Cezar Bo:-6ia podniósł ~i~ ;
1
swi.'od"'1
ł poprkosi
wnętrz~ Nie mam ])resztą przy so-bie żad-' wiści ciągnie dla siebie korzyści? kończył rioz.po<:zę.te zdanie:
rzekł cicho. 0
m
·~go cz owie a.
f • b
.
i C
t ł
łk'
k · ~
- Kaipelusz kardynalski.·
· , .
. neJ roru.
ezar pozos, a ca iem Slp.() OJI - Nigdy,· nigdy, nigdy! M~cie
czekał· grzecznie,
F ra t er o d poWie
· d Zl<ld.
·-i.
ny:
Fra Giirolamo roześmiał się mocną
4owę i sztywne pl«-cy!
·Młod21emec
k"1 f t
b
.
6
po.
ra e zapropo'lliU)e mu, a Y _ Nie bo· s1 was.
- J.esteście
fantastą,
frate. 1gło.śno:
Lecz pomyślcie nad tern: gfow 1
USl:,i.dł. .
.
J
Ję ~ .
. My Borgiow!' ~ . jest~śmy realista-i ~ :1<-~pelus_z _ka.rdY_OO-l~k~ ko~z- jego świątob_Jiwośd je.st n.i':tyi!i.c .
CTzar poc~y~l się uprj=l~=~ m1. Moralnosc iest piękna dla sła- tu1e u iego sw1ętobhwosC1 dz1e· twarda, ale 1 mądra. Ple.::!!~i:>„ ;E:;',o
W ceh był tyrko 1eden stołcczek. Girolomo usiadł na krawęem JorzeJ. ~ was.
bych, którzy jej potrzebują. Lecz sięć d<tt dwudziestu tysięcy duka- zaś jest kościół, poder.a. ~dy wy
dzi łóżka.
owiem ocemaan.
da. Nie można na niej budować tów. żałuję...
możecie oprzeć się ty!k~; lH• k.ru~Hodzien.iec, o otwartem, jasFra Giroilamo przeszedł dwa światoipoglądu. Wy sami, frate,
Cez.ar prz~rwał:
chych ścianach florenty/~kie~o
nem spojrzeniu i wysokiem cm· ro..zy wzdłuż celi i zatrzymał si~ jest ona rzeczą czasową, jak mo- Wy ślubowaliście ubóstwo. khsztoru. Zres7,tą, jak d:ce-<:tt.
!e, rozpoc,iął rozmowę:
przed krucyfiksem
1
wieczną znajdujecie się tak samo po•za Otrzymacie purpurę . pod jednym
Borgia wstał, n:.i.:iągr~ąi· rę.kar
~ - Przedewszystkiem muszę wy lampką.
l dzisiejszą modą, jak Borgiowie.
warunkiem.
,~iczk:i, &kłoW! się i wy~ _
KLABUNO
Sp :itkan1·e Srvonaro11·
c:
°dd
b .
Cezara Boru"J'1'
GŁOS
22.Xl.
1928.
POLSKI
'
ajaid na zwiazeli dozorców
Wiadomości bieżące
I Dni nr:e~~JJ;Uźlicze
1
Fałszywi wywiadowcy
urzedu śledczego
domagali sielpo~;::.~;:;~ :::~;;;:~::'';.
d •
d
Pl•eiskie ka(OB
domy m.esz·
przyięte zostały wczo
raj przez magistrat
związku
prezydenta Rzpldtej, organizuje na
terenie całego państwa w oni9.ch
1
1928
jednostek, wlad:y do wezwani
do
od
roku do_ dnia
1
929
depozytu.
przedstawiciele zarządu łódzkiego
styc,z~:tJa .~
roku '.'Dm prze·Jak się okazało, zarząd główny oddziału oraz bawiący od onegdaj ciwgruzhcze '
czasie k_tórych
związku zawodowego dozorców w Łodzi sekretarz centrali p. Tar- 1prz~prowaidza~a .)ędzte akCJ9. zb!e
d omowycb z nal a zł się,
•
. . szeregu , rani.a
z. "'oru„
po o~ta" nopołs ki , ce1em z łc0zenra
i,'_ funduszow
k 6
_,,_ na walkę
.
.
ł
.
p p S
•
J ..1__ ,_.:.
• •
.L11Cą,
t ra rem rocznie łl1szczv
trum r-0z amie w • • • w re:. ·u zeznań.
e~e w osiatnieJ
p 1
k ł
.
. ·. ·
r_ak ··
I
· • p p S" p o- c bwil"1 stało się
.
. d
. w os.ce
o o o 70 lys!ęr.y istmet'I
„ir CJI rewo UCYJlleJ • • •
W'la ·e>mem, ze 1 <lz.k'1 h
nieważ zaś łódzki oddział opo- przedstawiciel centrali warszaw- u W c '. k 2 ~ .
.
wiedział się przeciwko rozłamowi skiej, g-0rliwie broniący związek, D . ~ąZ'. u6 ./r..,ar;i.~owan;em
frakcji rewolucyjnej
i centrali~opanowany przez „fraków", do ·n„·eilllwo~zec~wd,.,trwuz Jcł.:d~·ckl' g-ia erd~
.
.
t
,
• •
. . 1 1
1ewo z a o z 1e o o n;iązku ": War~za~e - .ta osła-' urzędu sledczego się me zgi:osił. 1było się w dniu wez-oraiszym z ini
tma oskarzyła ł~d.zki oddział 0 rze
Dowiadujemy się, że likwidacją cjatywy rady naczelnej j 0 wa.lki
kom~ defrau~ąe, !"1'~gnąc ~ ten całej sprawy zajmuje się urząd z gruźlicą posiedzenie orgnnizacyJ
sposob
sparahzowac ,ego d1!1ałal- śledczy, • który prawdonodobnie
II'ne , n a kt orem
· . pos t anowiono
·
.
• .
po·
WY
Onegdaj do
zawodoweW dniu wczoraiszym kmrusja go dozorców d001owych wtargnął
mag.istracka pod przewodnictwem sekretarz centrali tegoż związku
P· ławnika Izdebskiego, . d01kona- w Warszawie p. Tarnopolski wraz
ła . .odbioru
2~p1ętrowycn
k' h d dwóch
.
. k In ~'- z dwoma osobnikam"11 któ rzy wy:oueis 1c
omow mtesz a y-.~1 lł:t
. "ak
• d
1e6'& ymowal't się,
nrzy ul Podmiejsilciej.
J o wywia o-wr·
dl
ęd ·1 d orl
'SC _..1_!
d
Domy te, przeznaczone a u- cy urz u se cz... 6 0 w ~. orzę<lmików miejskich, po.siadają magając się wydania im pienięłącznie 48 mieszkań iednopokkojo- dzy, gdyż łódzki oddział związku
wychh, .zkukuch~ą i .iwupo ojo-lpodejrzany jest o defraudację łun
wye z · c mą.
d
,
.
Kailde mieszka• po~ada ubi- uszow związkowych,
k:icie dodatkowe i urządz~ni.i ką-J Zarząd zw. dozorców odmówił
p1el~we .. D~y te skan<~.lizowane: kategorycznie wydania posiada
są .1 poo1ada1ą uirządzen11a wodo-; nych w kasie zasobów pieniętciągowe.
f
• •
•
C •
•
an1a p1en1e
powołanych
ZY
urzędu śkdc~ego
?
gru~nia
7
POOliędzy domami, które W'Y'hu- nyc~, a przekazał Je jed~te,. w o- nosć. .
.
zawe~wie sekretarza ce~tral1 doi wołać do życia komitet wojewódz
dowane były w sposób t. '7:W. zw ar baw1e ponownego wtargnięcia nie
W dni.u wczoraJSeym zostali za- Łodzi, celem przesłuchan1a go. (g) 1ki „Dni przeciwg·ruźli-czycb •·. (}n)
to • łańcu<:howy, urządzone
staną zieleńce, a przed frontami
zo-f
:F..i!~~f.· ~%d;·~~:·Masowe
d .
zamykanie
. .
h
piekarń ' Bolączlti komunikacyjne Łodzi .
.
je-ktu konkursowego p. LisieckieIZ'
go, pod nadzorem arch. miejskie- go Zł
egzystencJę ICZDYC
go, inż. W. Lisowskiego.
.
.
rządzenia zlikwidować w ciągu
Komisja dokonała odbioru pod
. W_ sprawie :arządze ma 0 za~- bież. miesiąca.
warunkiem usunięcia przez przed knt~ClU w Łodzi przes~ło ~o piew związku z tern, udała się
się biorcę w terminie do 15 .grud- karn z powodu .1c~ mehgy .1emcz · wczoraj do Warszawy delegacja
nia r. b. zauważonych b.rakow w nego stanu, zgło_s1 się .d? .woiewody I stow. majstrów piekarskich w owykończeniu. (m)
Jaszc~ołta w dnm dz:s1e1szy_~ de-i sobach: pp. Rotenberga, Fingerl~gacia . stowarzyszenia maistrów huta, Pakuły i Rubma, którzy wepiekarskich.
spół z przedstawicielami centrali
Stowarzyszenie majstrów pie- zwrócili sic: z interwenLją do mikarskich przedstawi p. wojewodzie nistra spraw wewnc:trznych gen.
skutki, jakie spowoduje zamienię- Składkowskiego.
Dzisiaj 0 godz. 10 rano "" ka- cie oiekarń. Już nałożone na ich
Jednocześnie stow. piekarzy
!edrze św. St. Kostki biskup Ty- właścicieli kary za uchybienia sa- podejmuje akcję finansową dla
mieniecld odprawi
dziękczynne nitarne zruJ'nowały ich w wiel- pozbawionych środków utrzymanabożeństwo z racJ·i lO-te1· roczni· kim stopniu. Obecnie władze do- nia właścicieli zam miętych piecy obrony Lwowa.
magaJ·ą si"' zlikwidowania tych kierń Mają oni otrzymać wspar·
Po nabożeństwie nastąpi ·do-· rzedsiębiorstw.
""
ponieważ mlesz- cie od amerykańskiego funduszu
P się w suterynach,
żenie wieńca na grobie Nietnane- czą
·
w nieodpo- pomocy.
~o Zołnierza.
wiednich pomieszczeniach nie li·
Radca wojewódzki dr. GrabowWieczorem odbi:dą sic; uroczy- cząc si"' absolutnie z lo~em pie- ski przyrzekł również stowarzyste przedstawienia w teatrach Miej- karzy pozbawionych
"'
przez to środ- szeniu majstów pie1rnrskich interskim i Popularnym poprzedzone ków egzystencJ'i. Sytuac ·"' poaor- wen1'ować u rządu o kredyty dla
1
"'
.:1relekc1·ą o znaczeniu obrony sza fakt, że już obecnie "'&zamknie:·
piekarzy na zbudowani&> w Łodzi
to w Łoozi 4 piekarnie, • cały wielkiej mechanicznej piekarni.
Lwowa.
.szereg innych musi sic: mocą za(d)
w
1
rzesz pieuarzy
I
JO·ia rOCZD :Ca 0bf00J
bWOWa
Hołd
liodzi
Uprzejmość obow:ązuje urzędników
dla bohater&'!<iego
Lwowa
W związku z przypadającą d.7liś
tłiema miejsca dla „nerwowców''
10-tą rocznicą uwolnienia Lwowa
z pod przemocy ukrams·kiej,
_
W dniu wczorajszym kierownik
sądu pokoju, s~dz a 8itn~cki roze
słał do wszysH.1ch oddziałów tegaż. sądu okólnik treści następującej:
„ W ostatnich dniach miałem
już trzeci wypadek skargi na nie
grzeczne traktowanie interes1lnlów
przez niektórych urzędników powierzonego mi sądu.
Skarżący sic: mówią bądź to o
opryskliwości, bądź o .zdenerwowaniu• załahviających urzędniników.
W tym stanie rzeczy uważam
sobie za obowiązek przypomnieć
wszystkim urzędnikom sądu poko
[m) ju o bezwzględnym obowiązku uprzejmości i grzeczności w stosun
ku do wszystkich bez wyjątku in
teresantów.
Należy pamiętać, że nie publi·
bieżą• czność istnieje dla urzędnika, leci
prezydjum rady miejskie) wysłało
pod adresem zarządu miasta Lwo
wa depeszę naistępuią.cej treści:
„W 10-tą rocznicę obJ'lony Lwowa, bohatersik~ei redrucie po1sko~
śC1., utrzymasnej szczodrą
ofiarą
krwi 0<rląt w chwilii dla państwa
najcięższej, _ rada miejska miasta Łodzi, jaiko przedstawicielka
:>gółu mieszkańców miasta,
śle
swój głęboiki hołd wraiz z naijilepszemi życzeniami pomyślności i
dalszego rozwoju Lwoiwa na chwa
łę i pożytek Rzeczyp-0spolitej Polskioej.
(-) Inż. Ja.n Holcgreb~,
orezes rady mieisikiej m. Łodzi".
ig kilometrów ulic
1abrukowano w
cym sezonie
przedmiotem obrad państwowe1 rady kolejowe1
B d
.d
p l „
•
U OWa
W9fCa na O eSIU ZOStan1e
pr
ZY
S ies
o zona
Na ostatniem posiedzeniu państwowei rady kolejowej, orzedstawiciel Łodzi inż. Holcgteber wysiąpił z wnioskiem nagłym w
sprawie budowy stacji towarowej
dla węzła łódzkiego na polesiu
widzewskiem i budowy wjaduktu
kolejowego dla połącz<!nia ulic
Tramwajowej i Wysokiej.
W t ra k cie
· d ys k usii
„ prze d s t awi·
ciel ministerstwa komunikacji wy· ś nt·ł , 1·ż proie
· kt b u d owy omawia
·
nej stacji celem'
przeniesienia
·· t owarowych ze
wszys tk'1ch operaci1
· t opraco·
s t aq1·· Ło·dż· F a bryczna ies
wany.
Zwolnione tereny tej stacji za
·
t erenu za1i:
· te go po d
wy ł ączemem
d
·
t
·
·
b
urzą zema s ac1i oso owej· b C: d ą w
· czasie
·
· ·
swoim
prze kazan e gmtnte
miasta Łodzi.
W preliminarzu budżetowym
na rok 1929 I 30 budowa stacji
Polesie Widzewskie jest przewi-
ra
dziana. Sprawa budowy wjaduktu
kolejowego dla połączenia ulic
Tramwajowej i Wysokiej w pertraktacjach z dotychczasowym ma·
gistratem m. Łodzi poruszona nie
była.
. Znaczna szerokość terenu ko·
lejowego w tern miejscu soowodowałaby bardzo wysoki koszt
b ud owy ewen t ua lnego wj ad u ...•·t u.
Po wysłuchaniu
powyższych
· · · · uc h wa1ono co nast ~puwy1asmen
je: komitet nowobudujących si~
k o1ei· prosi· mm1s
· · ter st wo k omum·
k ac11,
·· ab y ws t aw1·1 o d o b u d"'r.e t u
na rok 1929 I 30
odoowiednią
kwotc: na budowę stacji towarowej
dl a WICZ ł a ł o'd zk'1ego na po1es1u
·
"d
k"
·
1·
·
·
w1 zews iem oraz o umoz 1w1eme
k omttm'k ac1i„ mię
· d
d
·
l
·
zy
zie mcam1,·
przec1c:temi torem kole1owym na
przestrzeni od ul. Kilińskiego do
ul. Zagajnikowej.
(W-i)
praca osw1atowa
, •
w
•
Lr
WOJSnU
urzędnik dla publiczno_ści. U~z~dnik „zdenerwowany" me powinien
W tych dniach w salonac!'l ~a-yi programie pracy, d~ieląc je na 3
pracować w instytucji publicznei, syna oficersikiego odbyło się orga podstawowe działy, jaik: do·kształ­
lecz poddać _się p:zedtem kuracji. nizacyine
zebranie
cend.e żołnierzy, propaganda czy11 Polskiego
Z~e;ztą uwa.zam, iż "zdenerwowa- biełego krzyża", zwołane przez p. telnictwa i praca wychowawcza
n· ~ łatwo Jest opano~ać, cze~o wojewodzinę Jaiszcz81tową i do- na terenie świetlic. Nad referanajlepszy~ dowodem Jest fakt, ze wódcę O. K. IV p. gem. Maiła· tero wywią,zała się dysikusj.a, po
np. w wojsku. nikomu do g;łowy chowskiego.
której p.rzystąpiO'llo do wyborów
me przychodzi pozwolić sobie na
Zebranie zaga.iJł dowódca O. K. zarządu; ~oistały wybrane nastę„nerwowość".
.
.
.
. . nr. IV p. gen. Małachowski, pod- pujące osoby: p. Arctow1, p.
Jest .rzeczą m~wątplt.wą, 1 ~ me kreślając w swem przemówientu Czapczyńska, p. Ha.bowska, p.
ktńrz)'. 1.nteresanc1 zadaią. naiwne potrzebę współdziałania miejsco- Kaizerbrechtowa Janina, p. i(opyta111a 1 t. P· Trzeba ie~nak .u- wego społeczeństwa z właazam1 sińsika Wanda, p. Peyzerowa Hewzględn_ić, że są to _ludzie . nie- woiskowemi w pracy nad pod.nie- lena, p. Podułko Stanisław, p. R&
obeznam z p~oce~urą 1 mantpul.a- &ieniem poziomu kultur:ilnego i o- cięcka Helena, p. Skal.sika, p. Stocją kancelary1ną _1 dlatego ~alezy świafowego :hołnierza polskiego. doł1Hewiczowa, p. Szulc, p. Zawj,.
się odn~stć do nich pobłażliwie 1
Przewodniczył zebraniu
gen. ślakowa Matja, p. Ziiemięck~.
cierpliwie.
.
Olszyna - W.Uczyńs:ki. Obowiązki
Z ramienia wojska do 2:'lrządu
Proszę przeto wszystkich p. p. sekretar<ki pełniła p. H. Peyze- wstali delegowani ppłlk. Grot Leurzędników na przyszłość o takie równa.
on i mjr. S. G. Tasiecki.
postępowanie e interesantami" a~y
Kierowniczka oświatowa przy
Do komisiji rewizyjnej wybnno:
podobne nieprzyjemne skargi me zarządrie naczelnym, p. Poczętow mjr. CieślaJka, p. Po-ddchowską l
powtórzyły się''. (p)
ska wygłosiła referat o metodaoh p. prezesa Towamiokiego.
I
Woobotę, dnia 24 b. m., zakod
czone rostaną miejskie roboty
przy zabrukowaJD.iu ulic.
W ciągu. bieżącego sezonu zaskarży
ex-męża
brukowano łącznie około 29 klm.
b. ul-ie oraz dokonano oikoło 100
Niedawno do kancelarji wydzia· ' sterowa, na mocy orzec-ze:.~~ rą·
·
tys. metr. kwaidr. przetbruku. (m) łu cywilnego przy sądzie okręgo- du, ~orzysta z. prawa ubogie~, t.
Jutro, r kolejnym dniu zebrań skach na litery od A do ż., w lowym wpłynęło podanie p. Janiny zn. me opłaca zadnych ko~ ·w a- kontrolnych szeregowych rezerwy kalru P. K. U, przy ulicy Nowo •
ftOCOB dyżury
Finsterowej przeciwko jej byłemu ~ opłat w związku z prowadze· i gospolitego ruszenia winni sta- Cegielnianej 51. (b)
Proces o zwrot posagu
P. Finsterowa
aplBk
swego
l
Dziś w nocy dyżurują apte~i; mężowi Teodorowi Finsterowi o mem sprawy.
. .
· ·
p b' ·
d · ł
· tk
p · F" t
Sprawa ta odbędzie się
G AntcmieWlcza,
a 1anicka r-oz zui maJą u.
am ms ero. .
. .
Zebrania kontrolne
rezerWiStÓW
, w1Rc się · "k 1898
.
k l'
konoczn1
zam1esz a i w oobrębie komisariatów policji 2,1
50; K. Chądzyńskiego,, Piotrkow- wa uzyskała w Warszawie roz· cu biez~ceg-0 nue~iąca. Ja~o pe:-1 J 5. 8, 9 11 o nazwiskach na li~zn
w lokalu P. K.
ska 164; W. Sokolewicza, Prze- wód, umotywowany skol'lstatowa. nomocnik P• FmsteroweJ sta,e tery od A do Ł,
iazd 19; R. Rembielińskiego, An.
. . b
• wy ' ' :. adwokat Arno Dalig, zaś w im!e- U. Nowo-1argowa nr. 18.
Dziś, 22 listopa<ia, winni s~.
J z d
p·iotr- ną wmą męza i o ecn1e
• l niu p Finstera adw. Wojciech
•
· · się
· do sp1sow
· ·
.
. d .
Rocznik
1888 zamieszk al i w o- wic
w b.mrze WOJ drzeJ<ł
26 i . un e 1~wicza
kowska 25;
M. Kasper~dewicza, ła n adrogę sądową, zą. a1ąc zwro . !
•
•
brębie komisar\atów policji 2, 3, skowo - policyjnem (Piotrkowsk~
Zgie.rsk·a 54; S. Trawkowskiej, ut. tu sumy przerachowane) 20,0{)0 ru Missala, (J)
5 8 9 11 0 nazwiskach na lite- 212), w godzinach od 8.15 do 15-•J
~rz~~ńska
~ (b) u
bli, które w swoim czasie przed! 1mforaI§@[[email protected]łl!iioHtcł!5t1tłMlł~ ry od, U ru:; ż, w kosza.raich 31 p.p. m~żczyź1:i, rocz.ni~a . 1908, z~~.l#'VliłwW~w..,~e6iMKKił9'ł dwudziestu kilku Jatami wnio~ła
Dr. mec.
Konstantynowska 62.
nu~szikah :V .. obręh1e .13..go komi·
ARAifłAl" Zydowsk1 Teatr tytułem posagu oraz zwrotu, ndle
R~cznik 190~, z~mieszk~l~. w o- saqatu poliCJ:i o nazwrskach na li'
Kameralny
. . • .
,
.
I
bręhie 12 konusal'Jatu poltc11 o na tery oo L do S.
Kierow. \I. 8RODEt<ZON
z.·ąceJ JeJ .s1ę połowy wspo1.no:go ma
•
. ""
. zwi·-Lch na lit~ry od A do ż., w
J.utro winn.i stawić s.ię .zamiesz
4 1. Zach0dn.a 4i, --.li
ł u •o- :Soecialisl1! chorób skórnych, wene- koszarach
SK4
L
iątku. Az do czasu ruzuz1a
przy ul. Leszno 9.
kalii w obręu-1e
13 k om1saT)atu poDzii i codziennie o godz. 9.:o w.
k . . .
I
I .
. k eh
rt s T
µowtórzer.iP , 0 \X) programu p. n si o zasądzenie su~y w :wyso osc1
rycznych i '.°oczopłciow~c 1 ,R~ozniik 18?4 ~eszkali. '!: o- iC)'i o na.zwis a
na ·t ery z. •
if)'9
,
5 OOO złotych mies1ęczmc h!m·: m ~>rzeprowadzil się na AndrzeJa ;a
bręb1e kollllsaT)atow pohcp 1, U. W. Z. Z. {b)
i{ J t~OCE!!
'.
,
.
Tel 5!:!-40
4 6 7 10 12 13 ś 14 o oazwia udziale in cal ego 'Z.es polu ahmentow. Sensacy1nym momen- j r !Vit11u1e od 'i -10 i o.i - J wiecz
' ' '
'
'
~llłl ..:.t.yiuia ou ~olll. ll·COJ "iecz. item tej sprawy jest fakt, iż P• Fin·
Oddzielna poc:teka.lnia dla pad·
?'·.
uszr
s
Re estrar.•a
-,r i\a 1908
-.1
N•ldW18ZS
. • k•
I
/
•
_ _ __:._________________
3
mies!ące więzienia
za
~-·-....-~~~
_:-=:=:....;;:::...:=:=:.....::..:::;:.=;;;;;::;;....;,_~...._nee
tabliczkę
._,
.....___. . „. „_„_ ..,. __
-...:;,.K....,
-..:;
•
-----~
... - - - - -
f
---
.„„. - --
TEA'fR i MUZYH.A
czekolady
TEATR Mlf..J.;;1<1
doradca
. ,
h
I K.0.NCEJ(T KW ARTt:TU DR.EZUftt.
or.zy;gotQwaru.a
crr.yd:rida :
S.K.J.EOO.
szek$piirows1tiegQ
.J<UPtec ~„. , Dz.iś p.rz;yjeacb do ŁO<hi po w.icl!l:c11
1lr;tóry będizie najbl~!ŻSUI prmlien, tea.IJl'tl I ~onycb snk~h we w.s;~y„ tkt: n
mie)sldego, dyrekoia., kor21vstaAc z z;i_. n.aaw1-ększych ima&~h f3uroPł- ;1 ~w1;1y
ł
ł
ł
Iz
•
aingarrow·ari.!a wybil!Jne.i :.Ptyst.ki tea.tru Kwartet Dre2XJ.eński,
który cr.c~ w
\wowskiego ooje w so00te ooeżąe«-0'czwarte1c w:vsta.11i na. 8-ym kmi..:ewe
t
tYl&'()dlnia premierę wrukli L. Urwance- t mistrzowskim. Koocert ten wywołał
Koorwój poJi.~ji wprowadz..a na
Przewód sądowy
oświet1a ~ już zupełnie oo robię, nieprzy- w.a „Wiera Milrcew", w kt6.rei p. Le<i- t śród met!Otmiaillów nasaeao miasta IJlle.
lawę oskarż.onyoh sądu okręgo- i' sip-ra.wę inaiczei„.
tonmy prawie ze stras-Z?eg? gło- n}a Bairwińs.ka kretrję rolę ty.tufową.
i bywa.le zai111teres.owia:nle i oie.<:>ZY~ się
we.go s~płego, bladego chłopNa pyfa.me przewodni<:zącego, du wszedłem do herb.acłarru„. Po • Reiż"Y5eru~e J. Bo.neokii.
będzie 2:ta1Sfużonem powo<ltemJiem..\ :- tyca o <kioibnej tw~.
Skończył czy przyznaje się do inkrymino- 1wy~ici~ he11haty przys~ł.c;> .~i n~ l Dziś, t. j. w ~w.airtelk, ,,Ksi~z .Ma- ścl pp. Gustav . Pr41tzoohr i sk~zy.poe,
mieda:w'OIO zale·dwae 18 Lat. Na.zy- i wam.ego mu przestępstwa, Mon- ! mysl, ze by ogłuszyć włascicielikę i rek" z AdlWleiru!owllieoom. Pr.ziedsta<w1enle I fryider}'lk Sobncider u skr?:ylj)Cl-., J 1 Q
wa się Boinifacy Mondrzyk.
Z drzyik cicho, ledwie dosłyszalnie uciec,
bo przecież nie miałem ze w~ędu na rocZ111ikę oswobodzen1al Rbpham ailitówb i Ałeksain<ler Krwhoner
chwilą, gdy sąd, w sik.ładzie: prze odipow.ia.da: '„tark". Poczem w)'lja- 1czem z~ładć.„
A do. skandalu Lwowia będzie milal.o cha,raikter uroczy- wfol<JalC1),t)i).a W'Ylkonada. ~ kw.a.rtzty
wodniczący sędma Kozłowski w śnia dalej:
nie ch<::iałem doprowadzić. Wstyd sty.
Sltl'Ycalkowe Beethovena, Schuberta r
as)'&cie sędziów s. o. F rydmana i
- .Mieszkam z mai.ką stale w mi przed ludźmi, przed matką mo w sd>otę o godz. 4 ,,KStia,dz Mllll'ek" ' Cza,jikowskiego. Poozątelk koaiceritu o r:.
Kopa<::zew<Skiego zajmuje fotele - Częstochowie. Mamy tam mały ją i przed sobą„.
z Adwentowicz.em dła młodzieży S1Jkoł-f 8.30 w~em.
chłopa1k
wybucha gwał~owny~ domek. Ale ~a.sz. stan materialny . świad~ow;i,e .potwier.dzają oik o- nej.
.
TRZECI I CZWARTY WYSTĘP PA·
płaczem. Zaws~.ydiz0<0y, wCisk·a s•ię był b"':rdzo 01.ężk1. 60 złoty<;h mte hczności 2:3'1scta. .
.
,.Dzieje grzechiu" ukar!ą srę iutr-0 w~eWł.A WEOENERA.
w kąt „kraiek „.
sięczme pła<:1ła matka mo1a .za
Nastęipn1e zeztlai}e matka ~kair crorean. Będaie to Z1 i bezwziględml~ 0-1 w nieóz>eię dinia. 25 b m.., 0 ~od.?..
W dniu 12 sierpnia bież. roiku i gimnazjum w Nowora.domsku, do- żo.nego chłopca. M. ówi, że n1er~ staWdie w seron~e powrtór,zenie diziela~4-ei Po polucm'iiu, oraai
:pooiOO:zład,.,k,
około ~odi;iny 11 'Y"iec:wre~ d? kąd codizień rainii.1;1tko jeź.d~iłem. wpro~t od u~t odejmowała sob1~, St. żeromsildego.
dmia. 26 b. m„ 0 g6odrz. S.30 wic--cz~
herbacuar.ru Małki Czapmkoweq,
... Nauka szła In! dośc ctęzko. - ograniczała się do ostaitecznośc1,
oclib ~e się w tiibairmoof ttTzeci 1
na ulicy
Piotrkowskiej nr. 197 Trudno mi było pe>radziić se>bie z aiby tylko móc opła.cać szkołę za
TE ATR KAMERALNY
ę ty ............._ w......i~~d
·
Mon drr zy.k .
U - wzy
· k.'1'0tll po 1SJk.im. Al e to m·.<: d ZI· syna. „ S tra·sz yłam go, Zt:>UY
· -.L
•
...,_ ,,
~-t.
• -•·
· g~,
wszedł Bolllli.fa<::y
się
I uu•
C1J"'om1.·ta WynOO>a;wozyru
rwł La-~
.,,.y cziwiar
ł cy P
l W " 11 "''® g.....,.,..t.lelgo ar
siadł przy st{)lliku i po.prosił
o wnego, pirzedeż.„ Urodziłem się dobrze uczył, ale myślałam sobie, 1 Braikme1 g.rać będzie w „Brade Mamno- ~
~w~ ~eoer~aa:
Jego. ~
sz:kl1acnkę herbaty i kilka ciastek, coprawda w Po1sce, ale Ziall"az wy że na wypadek
niepowodzenia, kawifi1Yllll" cmery ra,zy: dziś wieczo·rem..
alk~ ~
indl>erg
amast w
k.tóre za:raz ~u P?<lano. "'!fi. trak- fj echaHśmy do Ameryki. Wrócił~ ~~ pozb~wię go przedeż moooo- w soOOtę ~ niie<lzielę po Poludmu o.raz
t śmierci" (T~tanz). a p. t. Iacie tego, poni:ewaz było JUZ
po I z matką cLo Częs<tochowy
mag<: sCI n.a.uh Ale dzieclro było zaw- w poniedz1.alek.
~ ~
1IOa. sie zaairoslć P
godzinie 11 poli<::yj•nej" Czapnikowa , juz 11 lat„. Ojciec tam i;osiał. - sze ZJbyt ,.>rzecrulone.„"
W sobO'tę J>Temdera komie:IJii Sabatina W 4
}es e
oetaitnie di •
zmuszooa była przymknąć ckzwi Rzadko kiedy mógł nam przysłać !
Biegły l~arz sądowy dr. Hur- Lo.peza. „Brzydlki Ferrante" z Ka.Totem
~ naodbyłytb się w a
od ulicy.
W hetibadiarni nikogo , trochę t>ienięd,zy. Matka ciągle u- , wicz zakwalifikował uraz od ude- Adw.emtowiiczem w J>Qllisowei ~oli Peir- ~ eik ai~od ~ .
~ we
wówczas wię<:ej nie było. W pew 1' poonimała mnie, żebym się pilnie 1rzenia posZJkodowain-ej do leJkkich •rant&.
~ ;~ ~
air ·
za.
oym moonenoie
Mondrzyk pod- uczył, bo jeśli zostanę na drugt / u.szkodzeń ciała.
Reżyseruje M. Me&a.
e
ero
szedł do lady skl·e powej, każą<:: , rok - będę musiał przerwać na- I Prokurator żabiński
domagał
WIECZÓR KRUKOWSKreOO.
sobie podał ta:blfoZJkę czekolady ukę. A tak pragnąłem się uczyć„. się surowego wymiaru kuy dla o,.ARARAT".
ŚwieitoY I poputłam:r airtysta wa.rs-za:w
,,sarott:i". Gdy właścicielika o-d- W ostatnim roku szike>lnym, kie- ska:rżionego, stwierdzająie z.Mtra.. Dziś i oodizieinnile o gocliz. 9.30 wtieoz. skiego teaiłlnt „Qał pro ąno" L. I<rnkow
1
wróciła się -udeTzył ją silnie ' dy miałem przejiść
do VII klasy szają<::y upadek uczuć moraLr1y1ch Powitórzeinie śWtie~ego progr,anlu p. n. Siki w~ w Łodzi rae )edea z wła­
bambusową laską w tył głowy, l ,,śc.ięli" mrue. Postanowiłem wów WŚt"ód młodzie•ży.
„Wszystko t·ańcz;y" z udz.t.tlem cdego s.nym ~em. kebairetowym w soS<:hwycił
czekoladę,
poczem <::zas o nfozem nie mówią<: matce,
Me<:enas Ko·byliński w dłiuigiej zes.polu. Bił.ety ulgowe sa, dziś wame. b<>tę na ipraedjstarwieniu DOCllem w tepchnąwszy drzwi wybiegł na u1i- , wyruszyć w świat i szukać pra- ~brończej !lwej mow.ie
zanaHzo- Kasa czyrrma od godiz. 6-ej wieoz.
atirae mie,;sikim.
cę. Czaipnii:korwa upadła na pociło- , cy. Od kiliku lokatorów naszego wał wnikHwie psychikę chłopca,
gę, zalewa.jąie s.1ę krwią.„
Po 1domku ze-brałem blisko sto zło- któremu szalooy głód - fałszywy
chw1li w&zczęła alarm, krzy<:ząc, , tyoh i wyniszyłem w dT1ogę. J eź- i zły doradca podyktował nieoblite naipa.dli ją bandyci. Przechod- dziiłem towarowenlli pociągami, od czalny w konsekwencjach czyn.
Ostatni Rozkaz" w· ,Grand Kinie'l
nie ora1z post. Kowalski zaaLair- , miasia do iaJSta. Byłem w KatoProsił o uniewiirnniełllie ew.
oJ
• ''
• •
• •
•
• ' ••
mowani, puści1<i się w pogoń z.a : wi·cach, Sosno-wcu, Warszawie... najłago·dn.iejszy wym.w kary, 1by, ~o 1eden z .na.~ęknie,szy?h f11 J S'Y'Jsk.iei z ·~~ gdy ~ czele kil
oskaman:ym i udało im się zatrzy- I Wszędzie &p0tykał.a mnie
tylko u w1rót żyda tllie łamać chłe>p.~u mow amerykansk1<::h.,, w kto.rym., ku gen.erałow postę:puJe ,na-prz~d,
1
mać go.
Odprowa.drono go na- , odimowa i ohOljętmo•ść lud:zii. Sły-. karjery.
tak s~o, ,}alk ~ „~1~trzebnym ~zaqąc ~~ . do oofnięcwi. Silę.
tychmiast
do komis:arjatu i tu szałem o Łodzii, mieście tylu faPo naradzie sąd wydał wyrok, ~złow~e}m t CZ~Je saę. silny wpływł qekawą ro~eri: srlw':tkę uczyprzy osohistei rewizlji znaleziono bryk, mieście pracy.„ Może tu- mocą którego Bonifa<::y Mondrzak 1n~ywidualności Janinmgsa. Prowa mono z postaei kobiece1,
gra?ef
· przy nim
taJbli~ę czekolady, taj„. Krytycznego wieczoru wałę- 1 został skazany na 3 miesiące wię dz1. ona za sobą. od ~z~tku do l ha.irdro dob;~ . przez
~welm.ę
wartości 1.30 gr.
oraz automa- , sałe:m się po ulicach Lodzi, bez ziemia, z zaliczeniem dwuch mie-lkon;a uw. agę. w1~a., .Jannmgs J?Od •Br~d~. Zdjęcia '1 .dclco~c1e. znaJtyczny_ rewolw~ bez naiboi.
~ mł, bez grosza w kieszeni.
Od sięcy aresztu prewencyjneg-o..
kr~la. ~wą mezwykłą grą, każxłY. dUJą się na wysokim pomonue a:-- Tytle mówa woh-y akt oska1r- 1 trzech dni
dosłownie nic w u- l
(ą)
~}m'DileJszy naw~t szcz~gół aik.011 t~ty?11~ .
.
łetiia.
sta.ch nii:e miiałem„. Nie waedzą.c I
i wytwarza od pierwsze1 do osta
Na1w.azme7szą cechą tego f1lmu
Gł'ód„zł'y
Celem
zaprowa dZI. 18-Ietn. m odz:enca na awe OSnarzonyc
I
I
I
„;
!iec
;:::ra. ,.
:r
7
tt
=
I
Na srebrnym-eliranie
I
I
napad mllto',•wspołecznych
na kom·1sar1·a1 :;~~'.R~~:,.::-::: ~~l~~:r~~~"El::
·1
d d
ZD8Iaz ł SWOJ ep1 og prze
li
sa' em Onregowym
'
ny zajmują<::y scenatjuSil:.
Mamy. nia widza. Nie fest to jednak wc a·
w nim doskonale uchwycony mo- le melodra1}lat,
który mimowo h
men.t połączenia rzeczywi$tości z rozczula, lecz pięknie att>tystyc zfikcją, mamy kulisy kina i ciekawe nie J><>kaz:ana histt>ria bohaterstwa
ujęcie rewolucji rosyj!!kiej, którą historja prawdziwej miłości, okrupokazano nareszcie bez denerwu- cieństwa tłumu i walki o życ ie, w·
jącego egzotyzmu,
wyzyskanego : której zwyciężony moze być ;<!cltyle razy w filmach. Reżysersko na•k zwycięzicą - - histor'. i napraw
doskonałą jest scena
zmierzelltla . dę wzrus·zająca.
W dniu 1-ł sierpnia 1927 roku~
Niektórzy oskarżen i tłumaczyli Marja Bonifacowa, Irena Pilarska
• wagonie tramwajowym, jadą- się tern, że byli zupełnie pijani.
i Józef Pilarski na 8 miesięcy wię
cym przez ulicę Brzezińską liczne
Po przeprowadzeniu przewodu zienia każdy, Zofja Łukasiewicz i
i podchmielone towarzystwo w o- sądowego, oraz po przemówieniach Michalina Buczek po 4 miesiące
sobach: 36-letniego Leonarda Klin stron został ogłoszony wyrok, mg więzienia. Strzeleccy z braku do - się głównodowodzą<::ego armii ro-I
kiego, 32-letniego Antoniego Go- cą którego Leonard Klinke, Eleo- wodów winy zostali uniewinnieni.
,,CAPI fOL'' ,,Dama z zaułka'' z Dorothą Qish
larskiego, 19-letniej Ireny Pilar- nora i Antoni Golarscy zostali ska
(j)
I
łó
•
skiej, 27·1etniej Marji Bonifacowej zani na 1 i pół roku więzienia,
w ro 1 g wne1
50-letniej Eleonory Golarskiej, 25
••
W „Caipitolu" uwodzi nas, kUIS'i żyserję.
letniego Józefa Pilarskiego, 24 lei dręczy cudowna Dorotha Gi'S•h,
Dzięki niezmiernie intere3uj:i; ei
tniej Zofji Łukasiewicz, 21-letnie·
usłyszymy
jedna z tych czaTujących kobiet, a;kcji, trzymającej widza od po·
go Józefa Strzeleckiego i 15-letnie
których bez poczciwego oj<::a Lu- czątku do końca w nieusla:mem
miera, tw&-cy kinematografii, nikt napięciu, można film ten śmia ł o
g o Leonarda Strzeleckiego wszczę
Warszawa (1111) Wałiletk:-Wailewiski (aikoint>.)
• db
· DU'ał szczę ś-'
· · k awszyc h w »e·
ło bez żadnego powodu awantur„
z nas mg
y y n11e
„,a zal'.i<:zyć d o naJ<:te
'"
12.00 - Smnal czasu
22.30 - Trainsmisia muzy·ki tain.ecz,IY';!j
,
•
z konduktorem. Wezwany, wobec
poznac.
z.onie.
rest.a.tlJI'acił ..PMlloo"
T'\_
tha Gis·h wys t ąipi'ła t ym rab
.
.Ll'Vr-O
1eszący m.t:'b'lai nącem powo :ize
groine1· podstawy awdnturników mej.12.o.5 - Odczyit dfa J11Jłodizleży salko!- I z PoŁnań
1344,8)
---"·
d
·
·
k.
C
·
l"
.J
• ł
posterunkowy zażądał od mch wy
zem w ZIDJC11&onutxm ramacie .t>· t. mem
mo-teatr „ ap1to
u.oj_:, _
12
7·00 - Gimn. por. - "· Waxman.
legitymowania si„, lecz ci w kate·
.30 - Transmi$. z FiifammooJ,i war
„Dama z zaułka '. Ogląda się ten do serji dobrych i troskliwie <lo·
"
sza.wskłed. Koncert org. clia mlodaiooy
17.1-0 - Kms etem. języka fra.inousikte f"lm
d ·
·
.1..
b
h f.,_ · ·
· d
goryczny iposób odmówili. Tym· &Zkohnei;
go;
ii
z praw •ziwą przYJemnosdą, ranyc• imuow Jeszcze Je en.
czasem wokół zebrało się olbrzy.
posia·da on bowiem mnósitwo zaUdaną całość do.pełnia dos 'hira
1•
19·0?„- Odooyit 11>. t. ,,Bolszew'21111 we let, jadc: koncertową grę, kapita1- ła orkiestra symfoniczna pod b:imie zbiegowisko ludzi. Pod adrel6.00. Koooort plyit .gi~am.?'0100wych.
17 0
sem gromadz"cych sif,: zacz~y pa·~ - „Wśród ikshą.Ze.k - prof. H. firaincii. •
.
• n.ą technikę zdijęć
(nocne regaty tutą p. Bajgelmana.
.
M~.
zo.oo
U:rocziySt.a aJkOOemóa 1ru ozoi 1. na Tamime) ora-z wyszukaną r•·
'
dać słowa o pomoc 1 okrzyki, że17.3.5 _ Odczyt P. t. „o Skairbowośd Pti!usa x. trai~ z a.uli uruiwersytew
by rozbroić policję. Awanturnicy samorządowed" - wicem. Mainkowskl. powańsikiego.
,,Kino ODEON'' „Pancernik Atlanł k ' '
w żaden sposób nie chcieli udać
18.00 -· Aud. Jiteiraoka. P.
J. WQi!-0Katowice (422) „Atkintfo" - to olbrzym m~- ma.rzy
o przygodach bo ha fe rów
się do komisarjaiu, a gdy ich wre szyioowsiki oóczyita tr-agm. nowej swo- ; 19.20 - Kom. Zw. SI. Kól Śpiewa- ski, to gmach ze stali, który ·Lśni I Jacka Londona i Conrada?
\(f
szcie przemucą tam doprowadzono ~ei llówieiśoi o SłowaolOOt, p. M. Mo- czyich.
luf.ami swych dZtiał i g!l'oźnie spo-1 „Odeonie" można się takim boha wszczęli ostrą bóJkę z policjanta· dzelewsk.a WY'kooa kiMca pioseinek, p. 19.30 - Odiczy:t ,z c~111 woritowe&o: gląida swemi wieżycami na toń ła- terom przyglądać i żyć przez dv;ie
mi. Post. Kubis został kilkakrotnie Henryk MainkowSllQ wY1kana SZ1etreg pio- „P.rzed ~ - O kittmad:! j~y na godinej, to w7Jburzonei fali oceanu. godziny fob życiem.
U<ierzony w plecy. Najbardziej po senek żolat:iłernkkAl.
mirtach".
żyją na nim marynarze i opłybity został post. Sziaszewski, któ19.56 - Sygn.al ozasu z warszia~e
Wilno (435) wają
po dalekich egzotycznych
remu usiłowano wyrwać rewol.ver. gu obserwal!orj,um [email protected]
16.45 - .,,z. ctzfi'ejów soeny ~ed w krainach swe troski, żale i tęskno
!rl'1
Gdy starszy przodownik Kurowski
zo.os - OdlOzytt z cyddu ..Dzieje muzy Wilrlfile".
ty. Ktoś się został w kraiju,
za
chciał telefonicznie wezwać pomoc ki" - W!Jlglosi prci. Stiams.ła.w Niewia19.25 „Wino WJ .wałlracb o wd· k&m tęsknią, pragnęłoby się wrOReprezenfacyjna wystawa sztuwobec groźnej sytuacji jaka się domski.
oość";
oić do ojczystej Angl;i, ale twarda ki belgijskiej, która spotkała się
wytworzyła, gdyż awanturnicy za20..ll - Koocert .wieozomy. Muzyka
LenJncrad - 19.00 T~ z tea- służba nie pozwalała.
A służba z uznaniem prasy i miłośn ików,
b1erali się do zdemolowania loka· lekka.
itru państwowego
przynosi dużo trudu, niebezpie- zwinięta będzie w dniu 28 b. m •
lu-jeden z nich Leonard Khnke
22.30 - Tnm911lisJa. ~ tanecmej
Koenlg:nvusterbaaseo (tiso) czeństwa
niejednokrotnie życia, poczem w sobotę, dnia 1 grudnia,
zerwał ze ściany telefon i przewo iz: siati Malilno~j hot. ,,Bri5t.ol„ Artura.
19.00 - T~amismisJ.a 2'l tea.tr.u mi$kie- ·niekiedy jednaik
stwarza ohwile nastąpi otwarcie wystawy zb ior o
dniki: Kobiety rzuciły się na przo Oolóa. i Je.mego Peteirsbursk:iego.
io w Cbarlotte0ibu.rgiu „Taamhaius«" - wesołe i pełne humOl'!U.
wej „Brac-twa św. Łuikasza ',' oraz
downika i rozdarły na nim podKraków (566) .
OQleira Wag.oe:ra.
Ta:kim jest pancernik
„Atlan- AdoHa Neuma.na i grupy łódzkic h
czas bójki mundur. W końcu przy
11.56 - T~ s.wm.ału C7lal9l1, hel
Wledeti t5J7J .
tie" zaś ~ fi'Jm jest pieśnią ~ artystów, którzy urządzają gwiazd
był na miejsce większy oddział nair z wieży MaaiaClkiiie.i.
_
19.30 -- T~it;Ga e ~ \riede11- morzu, pr.zynosii z wiatrem z nad kową wystawę swych prac.
policji, który . rozpędził zbiegowis·
17.10 - PogadaJDka dfa pań: P. Jola :skiej. Uroczysrość Sahuibertowshi.
morza jego szerokie horyzon~y. po
Zna:komity otjentalista Aleksan
ko i awanturników aresztował.
l'uobsówm: ~.ze.gila,d mód";
Praga (348) ·ezję bezmiaru wód i czair· swobo- der Laszeniko w połowie grudnia
17.3.'i - ()dayt p. it. „Tiaemn wesoł
19.30 K~t ~Y i=ttam- dy be2lkresnej przestrzeni oceanu, nadeśle nowe prace ze ws.:: '1i>d•1,
W dniu wczorajszym wesoła i ika Oh~".
~ ozaskied
zdata
od hała$liwego pędu fycfa a Wacław Dobrowolski przyr;ot owojowniczo usposobiona •dziesiąt
19.25 - LdccJa kmYka anPełski~o.
Hamburc (394) wielkomiejsdciego.
Film ten jest wuje zbiorową wystawę kraiob r;i.ka" znalazła się na ławie oskarżo 20.30 - Koncert wd:ecz., pośw~:ony
20.00 - ,,,Die Vcrscll·w«enen" - ~ ,~chn.ieniem dla ducha i rado- zów z Capri.
nych sądu okręgowego. Sesji prze muzyce ir.ancusktlleJ. WY'konawcy: Jl!Jl. ra Sohube.rita.
śc:tą dLa. oka. Wpr()wadza nas
Na szwi.a~ wystawę ••Hlewedn.iczył sędzia lllini.cz. Oskarże- Stamdsl.aiwa Koa-wm-SZ3'fł1U1JOw<Ska (śp.). ! S.kholm (454) świd me:zt'l<a:ll'Y i upra.g&ony nwet słali n.re _prace: AbQnóWJla, L
nie wnosił pro.kurator Herm~~· prof .. Z'łąmiew Dyfimek (fort.), profesor 20,16 - T:raMsmisiia % a&:a.demji mu- cłla l'Qd7.ii naihardzie.i zżytych z lą- IXmska. 1 K. Hessówna, K. Brade
obronę zaś adw. Fichna, I\obyhn· Starusla1w Milku'Slzewsdd (slcrzy,pce). prot. 1· zyc:zin.e.i. Konicer~ piiamiis.h: Oo<kleinberg·a. t dem i ze SV(ą pracą na lądzie. Któ , (portrety) oraz Ry$·z ard Radwański i Homicz.
Perdtvuaind MacaJ3lk (wdo4ooczda:), d!ylr.
:ryż bowiem „~ laidowy'' nie siki. {w
Co
dz1·s' przez rady· o'l.
IB.
c·
·-·-'
Z m1·e1·sk•a1·
n•k galD")et'
SZ1U 1
I
""I
1
•
Sł
~!Io r.~
- - v ......
„GŁOS POLS Kl 1'
~011 tr."~'!łh
ir
!!-~,,
„1
t.ódż
Łfrdż
lZ fr-:.{)pada 1928 r.
22 listopada 1928 r
oIski
.:ystąpienie
e
Ceduła giełdy pieni~ŻileJ
warszawskiej
tniędzynarodo"\Vych targach lipskich
byłoby poważnym czynnikiPm na~zei propagandy gospodarczej
a
Obse,rwując
coroczny przebieg w.ykazują,
że wyroby
cfu-żewne cl.owej z wystawą handlową było-koszy- by temwięcej ws'kazaine, iż pierwjkarskie, faians·owe, wyroby sztu- szy występ pol-ski na targach lipte poza chankterem lokalnym rue i Wystawa polska w Lipsktl mo- ki ludowej, przetwory wpy naf-. skich
wi'Diien w każdym razie1
miecldm posia<laiją coraz większe łże mieć równi{lŻ wybitne znaczf:- towej, maszyny rolnicze oraz włó- zwracać dobitni-e uwagę na siebie. i
znaczenie międzynarodowe, wyralnie propagandowe. Brak reprezen kieninńcze wyroby żelazne i stalo-: Wabec braku traktatu polsko
żające się coraz więksizem zafote- tacji Polski na tat"gaioh, na któ- we z Górnego śląska, g.alainterja 1 niemi-ecki,ego urządzenie repreze.n
resowaniem się niemi także in- rych wystawia coraz większa li:-z ewent. platery i t. d. oraz produk- !tatywne wystawy zbiocowej naponych państw, które biorą coraz ba obcych państw (Czechosł-Owa- ty przemysłu spoiżywczego
jak' tyka może jeszcze na pewne trud
liczniejszy i obfitszy bezp<>średni cja_. Austrja, Szwajcarja, Włochy, likiery, cukry i t. d.
!ności, jedmakże wobec okolicz;oow nich udział.
AngLja, Jugosławja, Francja, Gre- 1 w dziale propagandlQwym obej- ści, iJż stoS<Uniki handlowe polskoTargi lipSJkie stają się coraz bar cja, Argentyna,
Unja Sowiecka, muiącym próby surowców
pol- niemieckie znaijdują się obecnie
dziej terenem walki konkurencyj- Japonja), przedewszystk!em sta-'. ski<:h, jak drzewo, węgiel, rudy na dro-dze do uregulowania naJenej szeregu pań<Stw europejskich wia nas w gorszem położeniu wo-. żelazne, futra, gatunki zbóż i t. d. żałoby już przystąpić do kroków
ściągając przez to coraz więkseą bee innych państw,
a pozatem,na wzór wiosennej wystawy so- przygotowawczych.
liczbę odbiorców nietylko eu.ropej. może być uznany za wyraz naiSzej wiedciei oraz materiały statystycz ł
Z uwagi jednak na fakt, że na
skich
ale także
i zamo>rskich sła:bości g<>Spodarcej.
Wystawa ne, marpy i wykresy dotyczące pro targach lipskich miel~byśmy prze
zwłaszcza z Ameryki
południo- polska n.a targa ::h lipskich mogła- dukty przemysłu spożywczego jak dewszystkiem szukać kupców oowej i Azji. Wystawcy obcoikrajow 1by być połąc.z-ona z a:kcją propa-,likiery, cukry i t. d.
cych nie niemieckich wskazanemj
cy, których liczba z roiku na ro.kJ gandową na rzecz targów polw dziale propagandowym oibei- 1byłoby aby firmy polskie - gdywzrasta przyjeźdżaiąc na tad"gi lip• skkh w Pomamu, Lwowie czy mującym próby surowców pot- by ni:e doszło
d-o uregulowania
skie szukają w pierwszej W:iji nie/Wilnie a przedewszystkiem mo- 1ski<:h, jak drzewo, węgiel, rudy jeszcze
stosiuników handlowych
klijentelii niemieckiej jako odbfor-1 głaby propagował &twierejącą się żelazne, futra, gatunki zbóż itd. między obu państwami - biorąc
cy, lecz przedews·zystkiem liczą 'po ukończeniu
wiosennych tar•lna wzór wios~nnej wystawy so- pod uwagę jedynie momenty czyna nawiązanie stosunków z odbior gów liipsikich polską powszechną wieckiiej on-z matetjały staty- sto handlowe,
urządziły choćby
cami cudzoziemskimi.
ł wystawę krajową w Poznaniu.
styczne, mapy i wykresy dotyczą- nie oficjalną, lecz przecież zbio.ro·
Szereg chaT.akt~styczn:ych mo \ Biorąc pod uwagę powyż.sze roz ce produkcji, konsumcji, ha.d.lu za wą wystawę przemysłu polsk~ego.
mentów dotyczących
mac.zentajważain&a dochodzimy do przekona 1graniczne.go, komunikacji, ludnoTaka nieoficjalna zbiorowa wy,.
targów lipskich
di1a g.ospoda.r- nia, że polska wystawa zbiorowa ści, stanu rolnictwa, przemysłu, stawa ma,
przed wystawienie~
czych i handlowyoh
stosunków powinna bezwarwnkowo mieć miej handlu i t. d.
w ramach posizczegóLnych bra.nż, I
międzynarodowych, wskazywałyby sce już na naibliższych
targach
Wreszcie w dziaile irruformacyj- jak to s•ię dotychczas praktykwje,
na to, że kwestja udziału Polski wdosennych.
no
- propagaooowym, który pod także i te zailety, że miałaby ma1
w targach Lipskich staje się - ma
W razie zad-ecydowainia udziiału postacią biura udzielałby iinfonna czenie priopagandowe dla państwa
ło powiedzieć aktualną,
ale Polski w targach lipskiclt należa- cji prawnych, celnych i t. d. 1 po- polskiego oraz, że byłaby połą­
1
wprost palącą ii niecieripiącą zwło ł0>by .zorg.ainizować stosownie
do ł dający źródła zakupu, adresy finnłcrona dla wystawcy z oszczędze-,
ki.
wniosków i projektów konsula.tu i t. d.
oraz propaguiący Polsiką miem k-osztów, które wynoszą, za
Rozważmy przyczyny dla któ- R. P. w Lipsku w następującychj pawszeclmą wystawę krajową o- leZniie od gmachu wy~tawowego !
rych obecność i udział Polskł w trzech driałach, a mianowicie:
raz Polskie
targi
zachodnie, 140 - 60 marek od metra kwad!-ataxgach lipskich ma tak ważne
w dziale handlowym obejmuią- wschO'dnie i północne.
'1 tow~
t
znaczen4e.
cym wyiroby przemJISł~
jak
Połączenie wystawy propaganJk.
ł
naszego wyroby
międzynarodowych
t&rgów Hp- przemysłlu kalkulują się lepiej
skich, musimy zauważyć, że targi niemieckich czy iinnych.
włó1cietlltl.icz.e,
(zWłaszcza meble gięte),
od
-1
I
~a~!~t7~EF: ~. ~ ,.\Vl.idBUf Wa rzB JS.fOWB Di
kami panująccmi
ostatnich
la· w ln
b
~c h P.rzed WOJną c.e ą ? serwuJ~y, ze w r. 1927 11. w pi.~rwszem
19
1
f~;:~~ ~Ji~~h'za :i:lai!
•
Kto gdzie wykupu]~
vn -
•
'~
'
ile płaci · ·
vm -
ĄKCJf
Bamk P~i1 174.-, 174.5'>
Bank Zarobkowy 80.Kiiewsikii 96.Ele~tr. Dąbrow.
SS.-
Siła i Świa.tlo 107.-
Chodorów Zló.Węgi-el
94.-
LU.pop 36..W
Sta.rachowJce 41.75, 41.2..'i
Siła i $włatfo 107.·Częstocice
50.-
Nobel 25.75
Ru~i 40.Zawie.roie 18.--, 17.90
PAPIERY PA!'Q'STWOWE J LISTY
ZASTAWNE
Dola.rówlkia 101.50, 97.-, 95.-5 pro-.:. K0n11 ersyjna 67.5 .Jroc. konw. kolej0>wa 60
Do13Jrowa 85.50
Kolejowa 102.50
8 proc. B. O. Kr.
!)<l.-
4 i pól proc. lis.) zastawne z,em'>ide
48.5(), 48.-. 48.25
8 proc. lilsty zasła W111e 2!feąns1<:ie zh)t.
76.5 proc. rn. Wairsza.wy 56.-8 proc. m. Warszawy zl. 68 75
PQŻyicz.ka illtwestycyjina 117.25.
1!".-
oa
wt or.-u,
, .io
· lk u
"" ao pome c1 z1a
dn 26 J~stopada wl.
Wielki wspaniały pro(Yram !
IDama wpłaszczu tygrysim
~
•
1
.
OOTóWKA:
D-Oda:ry 8.88 i pół
CZEKI:
łfolamdia 358.10
l.ood'Y!ll 43.25
Nowy Je rk 8.90
Pa.rn 34.85
Praiga 26.42 i pól
Szw ajva rj,a I 71.68
Wiedeń lZS.33
Wl·oclry 46.72 .i pół
MarikG niemiecka 212.47
r. ]gzg łj-Ki-no-!Pe-!~·-i!!-~c:-·a~-~ń-stw-.
!
•
pieniężny
Hynek
JUZ praw:e wysokość z przed wof l Organizacje przemysłowe i ku„ 100 zł„
50 zł.,
12 wysokości 30 proc., szkół zawo(Karnawal w Nicei)
ny celnej przyczem w r. b. poraz pieck:ie otrzymały zawiadomienie złot.
dowych 25 pr<><:., izby przemysło-1 Niesamowite przygody w pogoni za
J>lerw:szy. Pols~ ma .w mOS'lIDku łódzkiej izby skarbowej o wykuZajęcia przemysłowe kat. Lsza wo - handlowej 15 proc., 10 proc.
skradzionemi kosztowno~ciami
do ~1enuec _b1emy br1&ns.. Bt;ak pywaniu świadectw przemysło- (ekspedytorzy
nie utrzymuJący nadzwyczajny dodatek na cele rOW rolach głównych·
~d:mału Polski~ ta.t1gaoh 1~k1ich wych i kari rejestracyjnych na r. oddzielnych biur i pomocników wn<>wagi budżetowej.
Eile~ RICtfiER, EVI EVA, Bruno
Jako wyS'tawcy 11 ~ze~wcy a, 1929.
handlowych, a zajmvjący się z poLódź zaliczona została do mlef- ~!,~ER 1 Ueor_~Ą~~-~-~A~O~~
wzra~ta1ąca . us~wt-czme _hcz;ba; Przy wykupywaniu tych świa- lecenia osób trzecich cleniem w soowości I-ej klasy, do II-ej Następny pr~gra n
•
,
•
kupcow ~lsk1ch 1ako kupu1.~<:yc~ dectw przedkładać należy świa· urzędach celnych towarów, wysy- Zgierz, Pabjanice, Tomaszów, Ka.
Wakacie Małzensk1e
z.pe~os:ią w foons·~wenq1sw~f.dectwa, wykupione nar, 1928.
,łanych zagranicę, lub przychodzą- lisz i Piotrków, do klasy III-ej_ w ro.ach g!ówn)ch Lil.ana tlARVEY
1
rue 2!lm.en1 nasz~go uqemn.ego.
Płatnicy, pcsi.adającv przedsię- cych do Polski) przy urzędach cel- Zduńska Wola, Ozorków, LęczyHRrry HOL\/\
la~su w _zaigraauczny~ oibroc:ie . ~ , bilOrstwa w okręgu 5, 6, 9, 10, 11 nych, znajdujących się przy głów-' ca, Wieluń, Turek, Radomsko, Ko w ani powszeanie, z wyiątkiem soNtemca.nu . a ra<:zeJ. przec:iwnire ·i 12 urzędów skar~--ch wvku- nych Jinfach
koleyo'wych - 400 nin i Koło. oi-az ftnW'i.,_ty brzeziń-1 bót. początek seansów 0 q 6 m óO,
/
~
at
/
..,.,.„'
r- ·· zaś w soboty, niedziele 1 święta
o
•
wpływa na J;-&
0 poWl~ s:zerue.
pują świadectwa w kasie skarbo- zł., przy bocznych linjach kolejo- ski, kaliski i łódzki. Pozostałe
godz. 2-ej po poi. Ostatni seans 0
• Sk?ro . u~1~ł ~~lsk1 w. targach I wej przy ul. AI. Kościuszki 14, z wych 300 zł., przy urzędach miejscowości okręgu izby skarbo- 2odz 9 .50, - Na l·szy seans ceny
11
· ~skic_h 1stme1e J~ oibe~ie w ~or okręg6w 1, 2, 3, 4, 7 i S urzędów niepołożonych obok lińji kolefo· wej należą do klasy IV. (-}
i
. miejsc zniżone.
5'i-7w
nue mekO!rz~s~ne1 dla ~t~r~ow skarbowych w kasie skarbowej wyc~ - ~SO ~·i pośrednicy gieł-1
pa~st~a pols:kiego,.. czyz rue wy- 1 (OJ!Srodowa 28), co dotyczy rów· dow1 zaliczeru do II kat. zajęć ffi~CX:X:X:X:XX:OC:XXXJC.XXlJO:O:XXXX::cx:xxxxxxx:lln
da1e się tembardme1 ~skazanem nież płatników z powiatu łódzkie• przemysłowych, w Lodzi - 150
W
by.
targi
g.o,
inspektony i agenci firm ubez
kto_ry
LStCeny
pieczeniowych, przewozowych, ko
lll~Jące zamte~eso~an1~ Slę . P?l- ustalone zostały jak następuje. munikacyjnych, oraz kredytowych ~
•
'
skich .~er kupieo~ch. targami l'llp-j' a) przedsiębiorstwa handlowe ka- przy operacjach bez uµ-zymywa*'*RM\i!it&
••
•
sk1em1 1 przyc.zymć s.ię do wMio- tegotja I-sza - 2 OOO zł 1 kat li nia biur - 50 zł pomoonicy poł lr
żen~~ naszej eikspąinS!ji gos.pocfo.r-,_ 330 zł., kat.
zł.,
dr6żujący kat. IV"- 100 zł„ Kar.
a~
cze1 ·
.
. . IV - 25 zł., handlu rozwoź.D.ejlo- ty rejestracyjne - 40 zł.
Koszule białe wieczorowe po Zł. 10.50;
Obce. panst~a .w ~rozumienm 50 zł., handlu obnośnego - 15 zł.
Niezależnie od tego władze skar ~
Kolorowe po 7.50. Krawaty jedwabne. od
znacz.emia targow l~pskich dl~ eks I Przedsiębiorstwa przemysłowe: bowe pobierać będą dodatki na
1.50. Rękawiczki ciepłe od Zł. 3.pansii e.ksportoy;ei występ1;11ą ~ I-sza ka.t. - 6.000 zł., kat. Il - rzecz izby handlowo • przemysłoWełniane
pończochy
od Zł. 4.5C; sirnrpetki
~raz. Wlększemi wystawamn.. ~arz 1 4.000 zł., kat. III - 3.000 zł. kat. wej i rzemieślniczej w Lodzi na.
1.75. Kołnierze rełllamowe po 75 groszy
uy więc ~Olk zwłoJ? w wystąvie- 1IV - 600 zł., V - 200 zł„ Vł - rzecz związków komunalnych w 1
sztub.a. !?alta jesienne i zimowe od Zł. 140.
nm Polsik1 po'W'(ldu1e utratę tereBielizna wełniana, Py1·amy, Boni· ourki,
nu szans na przyszłość wskutek
'
·
ll.':talania się nawiązanych stosunszaliki wełniane i .jedwabne - -
j
1
bi-\
!
wykorzys~t t~
~ spo~ób
poz~oh zrowno:wazyć
świadectw przemysłowych
ni - 65
g I K t • • k • k •·
orzys BJ z wyjął OWBJ o 3ZJI I
zł.,
W·
kat.
le n.a
W
yprze
d
~
•
I
ków państw obcych z o-dbforcami.
Ogólna opinia kupców i prze- 1
mysławcow pols1kich zwiedzają-·
cych
w ostatnich dwuch lata~h'
targi lipskh przemawia za mottliwoscią konkmowan.ia bez obawy ~
produkcj1 polskiei na międzynaro
dowym rynku światoW)'m,
teinwięcej, że eksponaty naszego prze
lllysłu, nastawionego w duż~j części na zbyt na wschodzie, mogłyby bez trud11i0ści nawiązać r,tos~nki z takiemi odbiorcami wzg1ęd
iue eksporterami d<J tych wtas11ic
kraJów. Częste zapytania o adre~
sy polskich firm z prośbą o informacje skierowywane w czasie tar
gów do k<>nsulatu polsk~eg,o w lip
ska n. p. firm holenderskich w po
szukiwaniu trorcelany wz<Slędnie
fajansów, importerów z Chi~ po3~nkujących tanich wyrobów włó­
kienniczych, niemieckich eksport~ó~ na dale~i wschó,d i t. d. po~ ~wyzsze tw1~rdzenie i
PALACE Piotrkowska 108 ~I
Dziś
Pow·1es'c' Iu 1-...
!!ll.r1·n
•
jj
a
il
-~
i dni następ n eh!
~
M1.ch~el1·s
1nlf
·•
~f'}.c
li
r
roli g!'ówne-:
rrsrsw
J 'a 1-szv
Początek
s=ans w:-zystl{ie miejsca
o
w
po :;O groszy
niedz. o
,,Z'YGMUNT"
_A;-:xo·i."'.Eł..~ovvs_..... .a e7.
N
ffixco:xx:XJCX::X:X:X:XXXJCXXX>CX:X:X::O:XX::OCX:X:X::XXX:O.l' xxxrm'XXX.ffi
''
Dramat erotyczny osnutv na tle powieści znanej duńskiej po·
w1eścio p isarki l arim 1chae1is, która cieszyła się niedawno
w Łodzi swoimi odczytami niebywałem powodzeniem.
W
~
u
na naszym ekrarne p. t
,i
PO NAJNIŻSZYCH CENACH
T YL K O .
w firmie
T YL K O
..NV~W"WW~6Ko.'W6'Q~YłHiłQ~~ee~~lliH.lgQQ&
10
ce~~~l1Ep~~~~e~~!1sżek
l
tylko za zł. 5 I) Dr. Miltler; ,, Nai·
nowszy letrnrz domowy". ~, Dr. Braun
„Samoi;iwf>lt u mężczyzn i kobiet'',
3) Dr lie tse n:
,11ygjena miodowycl1
m1es1ęcy · •. 4) Dr. SurDled .,Sekretne
sposo11y małżeńskie", 51 Dr. Korabie·
wicz: „Cłwroby weneryczne" i 5 innych
ciekawych 1 pożytecznyc11 ksiażek tyl·
lco za i,11, 5.-. Wysyłamy za gotówkę
lub za zaliczką .pocztową, na wydatki
załąciyc zl. l.tiO {można w znacz·
kacn !JOCztowych, Warszaw1, H.edii<
c1a „ w IL!cl.i:a Ta;e.11ua·', sirrzyn.rn eo..;t.·. '1
towa 57J,
-·5'17 o
,iJ!elSltl 1Unematogra1 Oświatowy
Wodny Rynek(róg Rokicinskiej).
l'el. 1820 uo1azd tramwa1a1n1 11; 1 ltJ.
Od wtorku, dn, <0-go do pon ie·
działku dn. 26 listopada 1923 r wl
ul.A
UOlW~ŁYCH
TELLO (Zemsta
niur~yna)
Hezyserp Dy ,n itra l:5u1ww1ec1<1e\jo
\V tolaoh głó.vnych: Lya de Putt1
Bmll Jannings I Werner Krauss
1
Dla
młodzież\"
I\\'
BIT ~A MORSKA
przy wyspach Falklandzkich
ifiiiiim·ll- ••••••••••v•••••••••••••~~+„„„1m„„„„...
„„„„
_________________________________ __
..:;.
Ił
__,
_.__
22.XI. -
GŁO_!,_~Q~~!ą....::..,19::28=:...._.....,_ _ _ _ _ _ _ _ _ __,..
Imponująca wizj 1 ży c ia łó1z 1 deizo
WŁ RI:. Y V\ONT ,\
Mimoza ,,ZIEMIA OBIECANA"
JADWlGA SMOSARSKA,
Polsk: Bank Przemysłowy Sp. Akc.
we LWOWIE
• ł W.
· ZJl\
Odd
K~r.it;~3b~~~o.~y
·
Załatwia wsielkie czynności bankowe oraz przyjmuje wkłady złotowe. t
dolarowe na naikorzystniejszych warunkach tak pod względem oproc_entowan~a
jak i wypowiedzenia oraz wydaje książeczki wkładkowe oszczęd.no~c1ow~, ktore w myśl art. 29 prawa bankowego przyjmo .vane są jako kaucja 1 wadia na
równi z gotowizną.
11202-s
osob1scie
używane
w dobrym
Oferty sub. „H
K." do admin.
„Ołosu
do biura
Polsk."
W Sobot42, dnia 24 listopada 1928 roku w lokalu
Zarzątt
Stowarzyszenia Komiwajażerów
•
ł.
Komornik pr:i:y
Sądzie
ł
zamieszkały
ze znajo-
rozszerzenia
przemysł.
branży
interesu
odbędzie się
Piotrkowska &8. tel. 5-34
wł?k!enni.c~ej
i części.
Najtańsze zródło
' Dogodne warunki kupna
han .1.
PO~ZU,'tUJĘ.
S•pecja;ista cllorób oczu
z pr2e·
targa publicznf.!go
ruchcmości nale·
żących do Sta•
nislawa Z}chliń·
ski ego,
i sklada1ących się
z dwudz1estlł metrów cebuli cu
kroweJ,
oszacowanych na
sumę zł .
Rysunku i Malarstwa
art. mal. R..-rszarda Radwańsltiego
ul. Piotrkowska 99 - lewa oficyna
otwarty
kurs
rzeźby pod kierunkiem
pr·Of • Jerzego· lemana
Zapisy codz. 'od 6-9 przyjmuje
Kancelarja
od
!Jlllm------------'llll!ff
przy przystan1ru (tramw pab1anicl<ich
1rzyjmuje chorych w chorobach wszystkich speojalnośc1 od g lJ ran L'. J -i 7-ei
po poł. Szczepienie ospy analizy (moczu, kału, krwi, plwc;cin . etc.) operacje
01Jatrunk1.
Porada 3 złote . Wizyty na miesc1e
Za1neg1 1 operacie od umowy. Kąp1eie
świetlne. Elektryzacia.
Naśw1e ttanie
lampą kwarcową.
Koentgen. .lęoy
sztuczne, 11.orony złote platyuolłle 1 mosty
\! 843-19:.!8
Przewodaicząey Zarządtl
Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów
Spółki
z następującym porządkiem dziennym:
•
1) ~agajenie zgrnmadzenia,
2) Wybór przewodniczącego,
3) Zatwierdzenie bilansu brutto na dz. 1 lipca 1928 r. w myśl
Rozporządzenia ?rezydenta
Rzeczypospolitej
Polskiej
z dnia 22 marca 1928 r.
4:) Wolne wnioski.
Akqonarjusze, ży~zący sobie wziąć udzi8:ł ""! Walnem ?grom~­
dzeniu zechcą stosowme do art. 23 Statutu Społk1, przedstawić swo1e
akcje '1ub odnośne kwity depozytowe niepóźnicj, niż do dnia 10
grudnia r. b. w biurze Spółki.
190-lw
PRZYJMĘ
inteligentnego
· ftRUKR 1WYCHDWRłtlE
Pana na mieszkanie.
66, m. 32. 94-1
Zgłaszać się · Zakątna
.~\;,i:;'~!.wl~:~~tt;~;~;~~!!';;/.
GWARANCJĄ
l
()głoszenie.
'
DONIESIENIA R!lZPl.1
Komornik
I Sądzie
przy
POD
przygotowuje do egzaminów we~ług
progrcłmu szkół państwowych dośw1ad·
Wieloletnią praktyką
li
::
GIBfaDff PRftCY ::
I
Okrę1'o- czony peda11og z
Zastosowanie nainow~zych metod n~uczan1a.
~orep~tycie, uzupeln1an1e
zaniedbanych W nauce. ~arun·
d~~i~~~~a~. WS i~~: braków
kl b" przystępne. Oferty do nlnteisze·
67-4
Leharz-r - specjalistów 1 k1ewicza 67 na za· go ptsma pod .Nauka•
sadzie art. 1030 U.
ZAWADZKA 1
P. C , ogłasza, że ,...
WENEROLO.GICZNA
Szko~y.
124-ow
wym w Łodzi, To
Chorzelski
~masi.
:
fs4ni-~90 JisJ. ~gd~
0
Choroby skórne
I weneryczne
PiotrnowsKa "l94, tel. 22-89
~.~· M::~~~;~~o·~ PP
tel. 9-97.
LECZNICA Or. Heller
lekarz:y specjalistów i gal:pinet
dent:ystyczn:y przy \Jórnym i{yn1w
z.
d. 8.XI. 28 r.
Komornik:
T. t;horzelslti interesująco i zapewnia szybkie po
TKANIE DZIUu
stępy. Oferty: Główna 41, li front, m. 7.
u.
Tel. 46·65. Zastać można .o d 5-5 i od w garderobie. Tkalnia sztuczna, Piotr.
8-9 wiecz.
123-~ kowska 92.
357-00
Do akt.
łlraju
PORADNIA
550. -
Łódź,
przyjmuje codziennie od 10-1 i
Szkoła
Z0stał
do
1f,
sprzedaż
Radjoaparaty
Posiadam rozległe zna1omośc1 t stosunki w powyższej branży. Oferty sub.• Solidny• do admin •• Głosu• powrócił
w Ło­
dzi, przy ul.
Sienkiewicza 67
na zasadzie art. 1030 U.
P. C:. ogłasza. że
w dn. 29 listopada
1928 r., od !ł· 10 r
we wsi Giemzów,
sim. Wiskitno,
Spólnika istniejącego
z kap1ta em-t===•===·===·=·===··
Dr B DONCHIN
celem
Okręgo-
wym w Łodzi,
Tomas2 Chorzelski
„Rl\DIDLI\"
O. H. P.
(-) A. Kazimierczall
Uyrektor
Ogłoszettie.
1 !!ilU!lłl4łłl+HN16,...INllMIMllHIHf!l!!!l!łł
Towarzyska Gra w Lotto
(-) Dr. E. Samborski
M 950-1928
SIĘ
branży
pończoszniczej.
Oferty do .Głosu Polsk. •sub .A A.•
dla czło nków Stowarzyszenia i wprowadzonych gości.
Począte~ o godz. 9-ej wiecz.
Xasa Chorych m. f oazt
Krajowych Ntynów
mością
własnym przy uL Sienkiewicza Nr. 3/5 odbędzie się
l8fl _-:-w
fabrycznego,
21.XI. 1928 r.
1.654,50
ZARZĄD
Pabjanice, d, 20.XI
1928 r.
Ryżowych, spółka Akcyjna w Łodzi
Komornik
A. Gałczyński ma zaszczyt zawiadomić pp. Akcjonarjuszów, że w dniu 17 grudnia
r. b. o godz. 4-ej pp. w biurze Zarządu Spółki przy 11ł. Południowej
Do akt
Nr. 46, odbędzie się
PRACOWNIKA
poszukiwane
Łódź, dnia
sumę zł.
energicznego
słanie
pr:i:u pu
rucho:nośoi: 72 pa
ciek herbaty, 10
pudełek skumbrów
2000 pudełek gilz,
88 butelek hkłeru
5 butelek rumu, 18
butelek araku, 70
butelek koniaku,
40U butelek wina,
15 butelek spirytusu i 20 butelek.
wódki ozystej, należących do Oskara l Emilji małż.
Ulbrych,
oszacowanych na
1==:=1::.=:.•~11=--~~ - ··
·amer-rKańsR.ie
bez sumienia"
Ka :sy Chorych m. Lodzi na posiedzeniu
swem w dniu 21.XI r. b. wyznaczone przez Okrę­
gowy Urząd Ubezpieczeń w Warszawie wybory na
dzień 25 listopada r. b. postanowił odroczyć ze
względu na ńiemoznośó przeprowadzenia ich w wymienionym terminie z zachowaniem przepisów
prawnych.
Jednocześnie Zarząd Kasy postanowił zwrócić
się do władz nadzorczych o wyznaczenie nowych
wyborów przy wznowieniu wszystkich terminów
wyborczych.
bliozną licytację
albo nadeślij charakter pisma swój lub zainteresowa·
nei osoby. Zakomunikui
' imie, rok i miesiąc urodze·
nia kawaler. żonaty, wdo•
wi~c. ilość osób najbliższej
rodziny, a otrzymasz szc~es;iótową ana·
lizę charakt1>ru, określenie zalet, . wad_.
7.dolności 1 przeznaczenia Odpow1edzt
11a szczerze zadane pytania, jak
również horoskop słynnego medium Mile
Evi~ny bezinteresowni~. Lecz
na
pokrycie kosztów ogloszen, wydatków
pocztowych i kancelaryjnych załączyć
zł. 2.- (można w znaczkach poczto
wych). Osobiście przyjmuje 12-7. Pro·
tokóly, odezwy, podziękowania najwybitniejszych osób stolicy - Warszawa,
Psycho-Grafolog Szyłler-Szkotnik, Re·
dake ,a „Swit· Nowowiejska 32 m. 6.
POSZUKUJE
~os~i;~~ ,,Człowiek
Zarząd
odbędzie się
sprzedaż
MEBLE BIUROWE
li
Ogłoszenie.
Komornik przy
Okrę go wvm w Łod:i:i, na
powiat łaski. l·l!!o
rewiru, A. Gnlczyń
ski. urzędujacy w
Pabianicach, o~lasza. że w dniu 50
listopada 1928 r.
od 12odz to rano
:ip~~~~~~~N~:~§
Sądzie
PIOTRKOWSKA 29
/
0
HAllMtERZ JUSOSlA
Obwieszczenie.
Lod Z.1•
Przyjdź
wedlu; slyn:i':! i p~ w it• śc 1
W rohch 161.\ nvi h
~1 Ę?OWS!U, .LUDWIK SOLSKI, Gruslczyl1s1ci i innt
Uprasza się Szan. Publiczność o przybywanie na pierwsze. sea!lse. Kasa czyn n~
w dni powszednie o g. 4-ej, w sobotę o go::lz. 3-ej, w ntedz1elę o godz. 2-eJ.
;...;,_______________
X! 120"5 1928 r.
~EE-~~~~=-----··--·.:?:"- -'--- - · --- ·
........- - - - - - - - - - - - - - - - . - _D_o_a_lc..t.
Kapitał
akcyjny
zł. 6,v00,000 -
_ _ _ _ _ _ ~~
"''r. '''2Jl
czynna od 8 rano do 9 wiecz.
11-12 ) przyjmu1e
2- 3 ) kobieta-lekarz
w niedzielę i święta od 9-2 pp.
leczenie chorób
el. nawrot 2
przyjmuje do 10 r
1 od 4-8 w niedzie
Ię od 11-2 pop
Dla pań spec. od
godz, 4-5 po poi.
dla n1ezamoyon
w ):{udzie Pabja•
nick ie), przy ul.
3 go Maja Ni 9,
odbędzie się sprzedaż
z przetargu
publicznei;:o rucho·
mości, należących
wenerycznych, moczopłcio­
~ych i skórnych
POSZUKUJE SLĘ
·
od zaraz k1łl<u zdolnycb r inteligen·
taych astentów na Wyjazd do odwie ·
dzania osób prywatnych. Zarobek do
li.OO.- zł. miesięcznie I v.itęcej. Nic
obeznani z naszą branżą zo,itai11 wyuczeni. Zgłosić się od 9 -ll-ej rano .
Łódzki Eksport Włókłenniczy, Piotr·
_ kowska 37. Ostatnie Wejście, parter.
187-1
DOZORCA NOCNY
z dobremi kwalifikacjami natycbmlast
A A KUPUJĘ
potrzebny. Zgłosić się: ul. Andrzeja 6,
różnę meble, dywany lutra , garderobę, parter.
188-5
maszyny do szycia oraz samowary
NATYCHMIAST
Płacę najwyższe ceny. Ch
Ł.ażni1e,
potrzebna samodzielna prac:-owaiczkl\
Gdańska tL>ługa) 44, telefon 62-56.
z kaucją. pierwszeństwo zam1eszkat e
969~6
w Pabianicach, względnie pos1ada1ąc e
tam rodzinę. Oferty pod .samodzielna"
KUPlłD
i SPRZeDAż .~„,
1
do Adolfa Ltpke
1składających się
Badanie krwi i wydzielin na z mebli i maszyny
do s"ycla
syfilis i tryper.
BiżUTERJĘ
oszacowanych na
CHCESZ OTRZYMAć POSADĘ?
Konsultacje z neurologiem i urologiem. sumę zł. 1010.- kupuję. Pełną wartość placę . Solidne Musisz
ukończyć kursy tachowe kore •
traktowanie
.Precyzja"
Piotrkowska
Gabinet Swlatło· łecznlczy
Łódź, dn. 3 XI 2.8 r.
Nr 125.
201-5 spoadencyjne protesora Sekutowicza,
Kosmetyka lekarska
Komornik:
Warszawa, Zórawia 42. Kursy wyuczają
Oddzielna poczeKalnia dla Kobiet
iisto\\nte: buchalterji, racnunkowośc
T. Chorzelski
SKLEP
PORADA 3 Zł.
kupieckiej, korespo11dencj1 handlowe1
narożny, z mieszkaniami, nadający się stsnogratji, nauki handlu, prawa, Kali.
na piwiarnię, kawiarn i ę, na kaidy gratj1. pisania na maszynach, towaro Dr. med.
inny interes, przy Bałuckim Rynku do znawstwa, angielsk1ega, trancus1de~o
sprzedania. Wiadomość: Zawiszy 20, n1em1eckiego, pi&0Wa1, oraz gramatyki
choroby wewnętrzne
SzKolna 12
Dr.
0
. h
b
Choroby włosów,
skład wódek.
182-3 polskiej, Po ukończeniu św1adtl.;t""l) .
specJ. c _oro . y serca
skórne, weneryczcegielniana
43
L.ądaJcte prospe.lctów,
l!!!o'!if!l!!Ji _ _ _
. przy1mu1e od o-6 p. p.
ne 1 moczopłciowe
•
Tel. 41·3~.
ul. Cegielniana 53.
Naświetlania lam· Piotrkow~ka 121 Specjalista chorób Specjalista chorób
Dr. med.
Tel. 74-15.
pę kwarcową
te t 28 95
skórnych i wene· skórnych, weneLek.-Dentysta
prom HoentS!ena Chorony chirurrycznych
rycznych 1 moczo•
(ekz:emat7. no g1czne i kobiece
płciowych. Nagwie
11
Robotnicze To warz. Przyjaciół Ozie ci -wot"!"or:y >zło· ~~z~1~giT !1~~~
tlame ~~~pą kwar·
DOBRZE UMEBLO wANY
Choro~y wewnę
Od dział w Rudzie Pabjanick ej
•liwe
W lecznicy Vita•
Tel. 44-9lt
ą.
pokój (oddzielny) poszukiwan1 przez t.rzne i dzieci
poszukuje frebłanki
przyim~~c noo~ 6-~ Piotrkowska 45 Przyjmuje od 12-4 ~~zrJm~~~:d ig. ~ lepszego pana, który często przez Piotrkowska·
przyjmuje obecn ie
do órowadzen1a ochronki Ot er ty
wyłącznie choroby
pp. i od 8-9. w.
S-,:, Wiecz.
dłuższy rzas przebywa w t.odzi Ofer ·
6
Stary
RyneK 9
składać należy: Huda Pabjan1cka,
chirurgiczne od 5 w niedziele i śWię- Dla pań od o-5 ty do .Glo$U- sub .Umeblowany•.
~l. 44:-95
Tel. 33-,)8
~~· 1L ~f i andskK ur,?w) er, P10 -rko~sl<a
~Bl 1 pól do 4 i pól, ta od 10-~ popoi oddzt~lna pocze181-1 Pnyjmule od 8 _ 11
od 10-12 i 3-6
~"~::::r::u::::e:~:o:.:::.:::::::::·:.-::::..:_::::::...:::~=::::::::::.'łii«=:::::.:.:.~~:::::.:::::~
· ~~-,.,.,.
_:.:~.;~...;.,--...;;
..........·..;.......______k_s1.~.la.._________..,..________________________o_d_4___
s_p_o_p~o-ł_.____________
__
:eov lecznit
stupe 1
:.:::~::::;:~::.'.:: 1
Ignacy Grynberg j
j
powrócił
J Neuman
!:i
1 15
1
Prenumerat
~·.
SołOWlejCZyk
0
mte~1ęczna .ułosu Polskiego" ze wszystkimi dodatkami wynosi 111 Łodzi zł. 6..80, za odnosunie - 40 grosey; z prt1e•
syl:kt pocztCK\'ą w kraju -
1<.e<iaktor: Jan Urbach..
, laDKAbB i PllESZKIUłlA
Pl0ffnOWS ka 99
ts.
1
LUBICZ
zł, 6.50.-; zagnaicę - zł. 10.-
Wydawca:
I
Z1lberszłai 11
'- ----·J. Bette S.Dremornowa
O~łosrenta za wierz nuhmetro,;y t szipałtowy:
1 strona i ':# telrścfe 40 fł'OSZf. stroaa 5 u~*t. - .Ne«rOll~ ~ sir. str 5 s~aft. - Nadesłane
po tekście ~ fr. str. 5 SZJt&lt. - Z"'1>y«a1ne IO str• str. łO Śqt•lt. t.>mtme 12 gr. od wyrazu, Naj •
mmeisze 1 !O 21/, PMzuk.wan1e pr&C}' 10 ~r.-~ł9szema Z'al'ę~tYno'#e t za~ctbino~e lJ z.I. Wh
!!zen1a zamiejscowe flbllczane są o ee> 11roc. firm za~r. o 100 proc , za zastrz e i()ll~ mle tsc9 do „fa t .a
*'Wydawnictwo Powszeclme•, sp.
z o~r.
odp.
W drukarm .Głosu PolsJU.ego„,
)
P1ouJCw su
~

Similar documents

Show publication content!

Show publication content! choć liczebnie nie ma większości w sejmie, rządzi, nie oglądając się nań. Dziennik podkreśla dalej pełną harmonję, jaka panuje między Prezydentem Mościckim a Marszałkiem Piłsudskim i członkami rząd...

More information

tS lvi łV /V.

tS lvi łV /V. Wczoraj doszło ponownie do Krwawych walk w Kairze—67 osób rannych. Opozycja postanowiła uznać dekret królewski, odraczający parlament, z a n i e w a ż n y . LONDYN. 21 lipca. 1 tle dojdzie dziś w K...

More information