wup09_2002 - Wyszukiwarka Urzędu Patentowego

Comments

Transcription

wup09_2002 - Wyszukiwarka Urzędu Patentowego
INDEKS 38135
ISSN - 0043 - 5201
Cena 15,00 zł
WIADOMOŚCI
URZĘDU
PATENTOWEGO
Nr 9
WRZESIEŃ 2002
Wydawnictwo
Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa
W I A D O M O Ś C I
URZĘDU
PATENTOWEGO
Warszawa, 2002 09 30
Nr 9
Poz. 197 - 224
CZĘŚĆ
I
ZARZĄDZENIA I KOMUNIKATY URZĘDOWE
197
KOMUNIKAT URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
O WPISACH NA LISTĘ RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
Na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Patentowego RP wydanej w dniu 28 czerwca 2002 roku na podstawie art. 25
ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. NR 49, poz. 509) wpisano w tym dniu na­
stępujące osoby na listę rzeczników patentowych w poz. nr nr:
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
Adamowicz Ryszard
Bujakowska Maria
Chmura Radosław
Czernicki Łukasz
Czub Krzysztof
Danelski Jarosław
Dąbrowska Jolanta
Drozd-Rudnicka Magdalena
Dziubińska Joanna
Fietko-Basa Sylwia
Gał Ewa
Gałązka Zbigniew
Gałązkiewicz Włodzimierz
Kicińska-Fujawa Alicja
Kisała Anna
Kocój Grażyna
Kosińska Barbara
Kostrzewa Joanna
Kubera Damian
Kułacz Marek
Mackiewicz Elżbieta
Matyka Małgorzata
Piotrowska Joanna
Włodarczyk Wojciech
Dudek Izabela
Krawczak Maciej
Kurek Marek
Warszawa
Nowe Brzesko
Jastków
Wrocław
Gdańsk
Skierniewice
Warszawa
Wrocław
Łódź
Gorczyce
Poznań
Garwolin
Warszawa
Wadowice
Kraków
Rzeszów
Łódź
Warszawa
Tychy
Chorzów
Warszawa
Gdańsk
Warszawa
Lublin
Warszawa
Czosnów
Szczecin
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
Łukaszyk Szymon
Marcińska Aleksandra
Marek Joanna
Marszałek Agnieszka
Mielniczek Bożena
Misiak Zbigniew
Mituś Ewa
Pańczyk Jacek
Pietruszyńska-Dajewska Elżbietę
Przybyło Ludwika
Radży mińska Agnieszka
Rawa Jarosław
Rumpel Alicja
Rzażewska Dorota
Sikora Izabela
Żochowska-Walczak Lidia
Chimiak Monika
Skrzypczak Agnieszka
Sobajda Renata
Sobczyńska Katarzyna
Stasiewski Piotr
Ślęczka Joanna
Święcicki Krzysztof
Tabor Katarzyna
Twardowska Aleksandra
Zielińska Monika
Zieliński Wojciech
Katowice
Warszawa
Rybnik
Warszawa
Lubin
Wrocław
Oświęcim
Mysłowice
Warszawa
Warszawa
Płock
Toruń
Łódź
Warszawa
Kraków
Pruszków
Warszawa
Józefów
Warszawa
Warszawa
Elbląg
Wrocław
Warszawa
Kraków
Kiekrz
Warszawa
Gorzów Wielkopolski
CZĘŚĆ
II
OGŁOSZENIA O UDZIELONYCH PRAWACH
Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje o udzielonych
patentach oraz prawach ochronnych oznaczają:
(11)
(21)
(22)
(23)
-
(30) (41) (51) (54)
(61)
(62)
(72)
(73)
-
(76) (86) (87) -
numer patentu lub prawa ochronnego
numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
data pierwszeństwa z wystawienia wynalazku lub wzoru użytkowego na wystawie i nazwa
wystawy
dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data
wniesienia zgłoszenia priorytetowego, kod kraju)
data ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego
symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej; cyfra przed kodem (51) oznacza kolejną
edycję MKP
tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego
numer patentu głównego lub prawa ochronnego głównego
numer zgłoszenia macierzystego (pod którym dane zgłoszenie było ogłoszone)
nazwisko i imię twórcy wynalazku lub wzoru użytkowego
nazwisko i imię lub nazwa uprawnionego z patentu lub prawa ochronnego oraz miejsce za­
mieszkania lub siedziba i w nawiasie kod kraju
nazwisko i imię twórcy i jednocześnie uprawnionego z patentu lub prawa ochronnego oraz
miejsce zamieszkania lub siedziba i w nawiasie kod kraju
data i numer zgłoszenia międzynarodowego
data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego
Przed cyfrowym kodem identyfikującym (11) lub przed numerem patentu lub prawa ochronnego
umieszczone są literowo-cyfrowe kody identyfikujące (kod rodzaju dokumentu), zgodnie z przyjętymi
symbolami (wg normy WIPO ST. 16):
Patent
Patent tymczasowy
Patent dodatkowy do patentu
Patent tymczasowy dodatkowy do patentu tymczasowego
Patent na wynalazek, na który uprzednio udzielono patentu tymczasowego
Patent dodatkowy na wynalazek, na który uprzednio udzielono patentu tymczasowego
Prawo ochronne
Prawo ochronne dodatkowe
-(BI)
- (B2)
- (B3)
- (B4)
- (Cl)
- (C3)
- (Yl)
- (Y3)
Użyty w części E. ZNAKI TOWAROWE skrót CFE dotyczy klas elementów obrazowych znaku.
CFE - skrót od International Classification of Figurative Elements of Marks (Międzynarodowa
klasyfikacja elementów obrazowych znaków, tzw. klasyfikacja wiedeńska).
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
853
A. WYNALAZKI
198
UDZIELONE PATENTY
( o d n r 184111 do nr 184313)
7(51) A01C 1/00
(41)1999 03 01
(22)1997 03 11
1996 03 26
NL
1996 12 03
NL
PCT/NL97/00119
W097/35464, PCT Gazette nr 42/97
(72) Smit Jacobus C, Dukman Herman
(73) SIMCO NEDERLAND B.V, Lochem (NL)
(54) Sposób zabezpieczenia produktów uprawnych wraz
z podłożem przed mikroorganizmami
BI (11)184232
(21)329037
(30)1002706
1004681
(86)1997 03 11
(87)1997 10 02
BI (11)184286
(41)19970303
7(51)A0ID45/02
(21)315892
(22)1996 08 30
(30)195 31918.4
1995 08 30
DE
(72) Wübbels Richard, Wolters Norbert
(73) Maschinenfabrik Kemper GmbH & Co.KG., Stadtlohn (DE)
(54) Maszyna do koszenia i siekania, zwłaszcza kukurydzy i in­
nych roślin łodygowych
BI (11)184184
(41)19990621
7(51) A0IG 23/00
(21)323578
(22)1997 12 08
(72) Więsik Jerzy
(73) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa (PL)
(54) Podcinacz sadzonek zwłaszcza leśnych
BI (11)184262
(41)1998 03 16
7(51) A0IG 9/02
A01G 9/10
B27N 1/00
(22)1996 05 03
(21)323150
1995 05 05
DE
(30) 19516572.1
PCT/EP96/01847
(86)1996 05 03
WO96/34520, PCT Gazette nr 49/96
(87)1996 1107
(72) Böhringer Eberhard
(73) Böhringer Eberhard, Bassům (DE)
(54) Pojemnik na rośliny i uprawy oraz sposób wytwarzania poje­
mnika na rośliny i uprawy
BI (11)184197
(41)19980202
7(51)A01K 1/03
A01K 29/00
(21)315347
(22)1996 07 19
(72) Kwaśniewski Artur, Krasnowska Maryla
(73) Akademia Medyczna, Wrocław (PL)
(54) Komora do wywoływania zapalenia oskrzeli u szczurów
BI (11)184194
(41)19961112
7(51)A01K5/02
(21)314165
(22)1996 05 10
(30)19517283.3
1995 05 11
DE
(72) Mannebeck Bernhard
(73) B.Mannebeck Landtechnik GmbH, Quendorf (DE)
(54) Urządzenie do karmienia zwierząt domowych, zwłaszcza świń
BI (11)184199
(41)1998 03 02
(21)315756
(22)1996 08 19
(72) Turek Arkadiusz
(73) Turek Arkadiusz, Wrocław (PL)
(54) Błysk wędkarski
7(51) A01K 85/16
BI (11)184164
7(51)A01M 1/20
(41) 1998 05 11
(21)324223
(22)1997 04 17
(30) 08/633335
US
1996 04 17
(86)1997 04 17
PCT/US97/06404
(87)1997 10 23
W097/38576, PCT Gazette nr 45/97
(72) Gatzemeyer John J., Corba Robert E., Demarest Scott W.,
Gerrits Nicholas M.
(73) S.C. JOHNSON & SON, INC., Racine (US)
(54) Fumigator elektryczny
7(51) A2IB 5/02
BI (11)184277
(41)1999 05 24
(21)330524
(22) 1997 06 12
(30) 1506/96
CH
1996 06 17
(86)1997 06 12
PCT/EP97/03050
(87)1997 12 24
W097/48282, PCT Gazette nr 55/97
(72) Rosso Renato
(73) SOREMARTEC S.A., Schoppach-Arlon (BE)
(54) Produkt pośredni waflowy, sposób wytwarzania ukształtowa­
nych półskorup waflowych oraz forma do wytwarzania wyrobu
waflowego
BI (11)184201
(41)1998 04 14
7(51) A2 ID 8/02
A2 ID 6/00
(21)316471
(22)1996 10 08
(72) Pakosz Danuta, Sośnicki Robert
(73) Pakosz Danuta, Sanok (PL); Sośnicki Robert, Sanok (PL)
(54) Sposób produkcji wyrobów z ciasta cukierniczego w postaci
precli lub paluszków
BI (11)184237
7(51) A23G 3/00
(41)1998 09 28
(21)326447
(22)1996 10 28
(30)95/12773
FR
1995 10 30
(86)1996 10 28
PCT/FR96/01686
(87)1997 05 09
WO97/16074, PCT Gazette nr 20/97
(72) Ribadeau-Dumas Guillaume, Serpelloni Michel
(73) ROQUETTE FRERES, Lestrem (FR)
(54) Twarda powłoka krystaliczna oraz sposób wytwa­
rzania na drodze drażetkowania twardej powłoki krysta­
licznej
BI (11)184284
(41)199705 12
7(51)A23K1/165
(21)318138
(22)1996 05 15
(30)95201266.4
1995 05 15
EP
95202442.0
1995 09 08
EP
(86) 1996 05 15
PCT/EP96/02129
(87) 1996 11 21
W096/36244, PCT Gazette nr 51/96
(72) Beudeker Robert F., Kies Arie K.
(73) GIST-BROCADES B.V., Delft (NL)
(54) Kompozycja paszy dla zwierząt i sposób wytwarzania kom­
pozycji paszy
BI (11)184140
(21)326389
(30)08/549109
(86) 1996 10 18
(41)1998 09 14
(22)1996 10 18
1995 10 27
PCT/US96/16738
7(51) A23L 2/39
US
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
854
(87) 1997 05 01
WO97/15201, PCT Gazette nr 19/97
(72) Henry Wiliam J. Jr., Xi Xiaobing, Favre Michel L. H. L.,
Mehansho Haile
(73) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati (US)
(54) Napój w proszku
BI (11)184287
(41)1998 09 28
7(51) A24D 3/14
A24D 3/10
(22)1996 10 31
(21)326553
1995 1109
DE
(30)19541873.5
PCT/EP96/04733
(86)1996 10 31
W097/16986, PCT Gazette nr 21/97
(87)1997 05 15
(72) Teufel Eberhard, Sexauer Wolfgang, Willmund Rolf
(73) RHODIA ACETOW AG, Freiburg (DE)
( 54) Papieros z fi Itrem oraz sposób wytwarzania papierosa z filtrem
7(51) A41D 13/11
BI (11)184221
(41)1999 0215
(21)328821
(22)1997 02 03
(30)08/614785
US
1996 03 08
(86)1997 02 03
PCT/US97/01640
(87)1997 09 12
W097/32494, PCT Gazette nr 39/97
(72) Bryant John W., Curran Desmond T., Dyrud James F.,
Henderson Christopher P., Seppala Harold J., Williams Elfed I.
(73) MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING
COMPANY, Saint Paul (US)
(54) Opaska na głowę mocowana do wykroju maski twarzo­
wej
7(51) A46B 7/06
BI (11)184167
(41)1999 02 01
(21)328573
(22)1996 12 24
(30)9600414.8
GB
1996 01 10
(86)1996 12 24
PCT/EP96/05890
(87)1997 07 17
W097/24949, PCT Gazette nr 31/97
(72) Halm Hans
(73) SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE
GMBH, Buhl (DE)
(54) Szczoteczka do zębów
BI (11)184154
(41)19990118
(21)321223
(22)1997 07 17
(72) Gawerski Ryszard
(73) Gawerski Ryszard, Gdańsk (PL)
(54) Szafa zabezpieczająco-ekspozycyjna
7(51) A47F 7/024
BI (11)184303
(41)19980427
7(51)A47L 11/38
(21)322637
(22)1997 10 16
(30)19643358.4
1996 10 21
DE
19652011.8
1996 12 13
DE
19719932.1
1997 05 13
DE
(72) Graute Ludger, Thode Jürgen, Kaspereit Knut, Sinstedten
Johannes, Schroder Christian
(73) Vorwerk & Co.Interholding GmbH, Wuppertal (DE)
(54) Końcówka odkurzacza do czyszczenia powierzchni na mokro
BI (11)184283
(41)1998 07 06
7(51) A47L 9/14
(21)325058
(22)1997 06 26
(30)96/07951
1996 06 26
FR
(86) 1997 06 26
PCT/FR97/01152
(87) 1997 12 31
W097/49325, PCT Gazette nr 57/97
(72) Laplace Xavier, Hurkmans Robert, Bonnet Jacques
(73) SEB S.A., Ecully (FR)
(54) Urządzenie łączące do worka pyłowego odkurzacza
BI (11)184209
(21)323759
(41)1999 06 21
(22)1997 12 12
7(51) A61B 5/103
Nr 9 /2002
(72) Chojnacki Stanisław
(73) Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J.Śniadeckich,
Bydgoszcz (PL)
(54) Układ do pomiaru podatności ruchowej i ukształtowania krę­
gosłupa
BI (11)184113
(41)1999 03 29
(21)319458
(22)1997 09 16
(72) Remiń Jan F.
(73) Remiń Jan F., Gorzupia (PL)
(54) Uchwyt nitki dentystycznej
7(51) A61C 15/04
BI (11)184117
7(51) A61F13/15
A61L 15/16
(41)19981012
(21)326637
(22)1996 10 24
(30)60/006647
1995 1113
US
08/716875
1996 10 01
US
(86) 1996 10 24
PCT/US96/17099
(87) 1997 05 22
W097/17925, PCT Gazette nr 22/97
(72) Chen Fung-jou, Dilnik Rebecca L.
(73) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., Neenah (US)
(54) Wyrób chłonny
BI (11)184185
(41)1998 05 25
7(51) A61F 13/56
A41F 1/00
A44B 11/25
(21)324438
(22)1996 06 25
(30)9502490-7
SE
1995 07 07
(86)1996 06 25
PCT/SE96/00835
(87)1997 0130
WO97/02795, PCT Gazette nr 06/97
(72) Skog Térje, Jönbrink Anna K.
(73) SCA MÖLNLYCKE AB, Göteborg (SE)
(54) Urządzenie zapinające w wyrobie chłonnym
BI (11)184124
(41)19980330
7(51)A61K31/137
A61P9/10
(21)323470
(22)1996 05 22
(30) 08/446439
1995 05 22
US
(86) 1996 05 22
PCT/US96/07465
(87) 1996 11 28
W096/3 7199, PCT Gazette nr 52/96
(72) Youdim Moussa B.H., Finberg John P.M., Levy Ruth,
Sterling Jeffrey, Lerner David, Yellin Haim, Veinberg Alex
(73) TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, INC.,
Jerusalem
(IL);
TECHNION
RESEARCH
AND
DEVELOPMENT FOUNDATION LTD., Haifa (IL)
(54) Zastosowanie (R) -enancjomeru N-propargilo-1-aminoindanu, lub soli oraz kompozycja farmaceutyczna zawierająca
(R) - enancjomer N-propargilo-1-aminoindanu lub jego sól
BI (11)184252
(41)19980914
7(51)A61K31/19
A61K 31/07
A61K 31/7028
A61K7/00
A61P 17/00
(21)326302
(22)1995 10 18
(86) 1995 10 18
PCT/US95/13310
(87) 1997 04 24
W097/14412, PCT Gazette nr 18/97
(72) Smith Walter P.
(73) MARY KAY INC., Dallas (US)
(54) Kompozycja strukturalna do leczenia cellulitu do codzienne­
go miejscowego stosowania oraz sposób wytwarzania kompozy­
cji do leczenia cellulitu do codziennego miejscowego stosowania
BI (11)184245
(21)322044
(30) 9504599.3
(86)1996 02 16
(41) 1998 01 05
(22)1996 02 16
1995 03 03
PCT/GB96/00358
7(51) A61K 33/00
GB
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(87) 1996 09 12
W096/27368, PCT Gazette nr 41/96
(72) Field Paul F.
(73) RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (UK) LIMITED,
Slough, Berkshire (GB)
(54) Wodna, lejąca się kompozycja farmaceutyczna, oraz
sposób wytwarzania wodnej, lejącej się kompozycji farmace­
utycznej
BI (11)184202
(41)1997 02 03
7(51) A61K 38/17
A61K 39/385
C07K 14/575
C07K 17/00
(21)316628
(22) 1995 02 28
(30) 08/202,964
1994 02 28
US
(86)1995 02 28
PCT/US95/02795
(87)1995 08 31
WO95/22980, PCT Gazette nr 37/95
(72) Fioretti William C, Kousoulas Konstantin, Satterlee Daniel G.
(73) AGRITECH TECHNOLOGIES LTD., Grand Prairie (US);
THE B0ARD OF SUPERVISORS OF LOUISIANA STATE
UNIVERSITY AND AGRICULTURAL AND MECHANICAL
COLLEGE, Baton Rouge (US)
(54) Nieterapeutyczny sposób zwiększania zdolności produ­
kcyjnej ptaka, fuzyjne białko heterologiczne obejmujące
białko ptasiej inhibiny oraz sposób wytwarzania fuzyjnego
białka heterologicznego, gen fuzyjny, k o m ó r k a g o s p o d a ­
rza i wektor
BI (11)184114
(41)19970901
7(51) A61K 38/36
A61K 38/46
A61K 38/48
C12N 9/48
C12N9/50
A61P7/02
A61P9/10
(21)319813
(22)1995 10 24
(30)08/327690
1994 10 24
US
(86) 1995 10 24
PCT/US95/13925
(87) 1996 05 02
WO96/12800, PCT Gazette nr 20/96
(72) Berkner Kathleen L., Petersen Lars C, Hart Charles E.,
Hedner U lia, Bregengaard Claus
(73) ZYMOGENETICS INC., Seattle (US); NOVO NORDISK
A/S, Bagsvaerd (DK)
(54) Środek farmaceutyczny do inhibicji aktywności czynnika
tkankowego
BI (11)184125
(41)19980427
7(51) A61K 39/095
A61K 39/08
A61K 39/40
C08B 37/00
(21)323862
(22)1996 06 07
(30) 08/484569
US
1995 06 07
(86)1996 06 07
PCT/CA96/00379
(87)1996 12 19
WO96/40239, PCT Gazette nr 55/96
(72) Jennings Harold J., Pon Robert, Lussier Michèle, Michoń
Francis
(73) NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF CANADA, Ottawa (CA)
(54) Modyfikowany polisacharyd meningokokowy grupy B, skoniugowana cząsteczka, kompozycja szczepionki, surowica odpornościo­
wa oraz zastosowanie skoniugowanej cząsteczki do wytwarzania
szczepionki
BI (11)184231
(41)1998 05 11
(21)324204
(30) 08/493265
(86)1996 06 19
(87) 1997 0109
(72) Joo Han S.
(22)1996 06 19
1995 06 21
US
PCT/US96/10595
WO97/00696, PCT Gazette nr 03/97
7(51) A61K 39/155
G01N 33/06
855
(73) REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA,
Minneapolis (US)
(54) Żywy wirus PRRS o niskiej patogenności, szczepionki i spo­
soby ich wytwarzania
BI (11)184135
(41)19961112
7(51) A61K 47/10
A61K 38/44
A61K9/08
A61K9/19
(21)314147
(22)1996 05 09
(30)9505606
1995 05 11
FR
(72) Aleman Claude, Bayol Alain, Breul Thierry, Dupin Patrice
(73) SANOFI - SYNTHELAB0, Paryż (FR)
(54) Ciekła kompozycja farmaceutyczna zawierająca oksydazę mocza­
nową i kompozycja liofilizowana zawierająca oksydazę moczanową
BI (11)184294
7(51) A61K 7/42
(41)1997 04 14
(21)317463
(22)1996 03 20
(30)95/04192
1995 04 07
FR
(86)1996 03 20
PCT/FR96/00420
(87) 1996 10 10
W096/31191, PCT Gazette nr 45/96
(72) Ascione Jean-Marc
(73) L'OREAL, Paryż (FR)
(54) Kompozycja kosmetyczna przeznaczona do sztucznego opa­
lania skóry
BI (11)184183
7(51) A61K 9/22
(41)1998 03 30
(21)323487
(22)1996 05 17
(30)P-9500173
1995 05 19
SI
(86)1996 05 17
PCT/SI96/00012
(87)1996 1121
W096/36318, PCT Gazette nr 51/96
(72) Kerc Janez, Rebic Ljubomira B., Kofler Bojan
(73) LEK, TOVÁRNA FARMACEVTSKIH IN KEMICNIH
IZDELKOV, D.D., Ljubljana (SI)
(54) Trójfazowa forma farmaceutyczna o stałym, kontrolowanym
uwalnianiu amorficznego składnika aktywnego, przeznaczona do
podawania raz dziennie oraz sposób wytwarzania trójfazowej for­
my farmaceutycznej o stałym, kontrolowanym uwalnianiu amorfi­
cznego składnika aktywnego, przeznaczonej do podawania raz
dziennie
BI (11)184120
7(51) A62B 35/04
(41)1998 08 03
(21)325518
(22)1997 07 15
(30)9608841
1996 07 16
FR
(86)1997 07 15
PCT/FR97/01305
(87)1998 0122
WO98/02210, PCT Gazette nr 03/98
(72) Gortan Guido, Cencis Maksimiljan
(73) TRACTEL S.A., Montreuil (FR)
(54) Urządzenie do automatycznego powstrzymywania upadku
dla osób pracujących na wysokości
BI (11)184116
(41)1999 03 01
(21)321764
(22)1997 08 21
(72) Obuchowicz Władysław
(73) Obuchowicz Władysław, Bartoszylas (PL)
(54) Rampa ewakuacyjna
7(51) A62B 5/00
E04G 3/16
BI (11)184293
(41)1999 05 10
7(51) A63B 65/10
(21)323056
(22)1997 1106
(72) Szczepanik Wiesław
(73) Szczepanik Wiesław, Piotrków Trybunalski (PL)
(54) Dysk lekkoatletyczny
BI (11)184219
(21)326449
(30)95/12975
(41)1998 09 28
(22)1996 10 31
1995 10 31
7(51) B0 ID 53/50
FR
856
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(86) 1996 10 31
PCT/FR96/01719
(87) 1997 05 09
W097/16376, PCT Gazette nr 20/97
(72) Fourcot Fabrice, Pouxviel Jean-Claude
(73) NOVACARB, Courbevoie Cedex (FR)
(54) Sposób obróbki gazów spalinowych zawierających tlenki
siarki
BI (11)184305
(41)1998 03 30
7(51) B01D 53/50
B0 ID 53/68
B01D 53/83
(22)1996 05 02
(21)323360
1995 05 16
DE
(30)19517863.7
PCT/EP96/01808
(86) 1996 05 02
W096/36421, PCT Gazette nr 51/96
(87)1996 1121
(72) Beisswenger Hans, Thöne Bernhard, Klee Wolfram
(73) METALLGESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT,
Frankfurt am Main (DE)
(54) Sposób odsiarczania na sucho gazu odlotowego ze spa­
lania
7(51) B0ID 53/84
BI (11)184247
(41)1997 12 08
(21)321627
(22) 1996 02 06
NL
(30)9500215
1995 02 06
(86) 1996 02 06
PCT/NL96/00057
(87)1996 08 15
W096/24434, PCT Gazette nr 37/96
(72) Buisman Cees J.N., Dijkman Hendrik, Verbaak Petrus L., Den
Hartog Adrianus J.
(73) BIOSTAR DEVELOPMENT C.V., Balk (NL)
(54) Sposób oczyszczania gazu spalinowego zawierającego tlenki
azotu oraz urządzenie do oczyszczania gazu spalinowego zawie­
rającego tlenki azotu
BI (11)184163
(41)1999 05 10
7(51) B01D 61/14
B01J 8/00
C07C 209/48
(21)330310
(22)1997 05 29
(30) 96/07169
1996 06 04
FR
(86) 1997 05 29
PCT/FR97/00937
(87) 1997 12 11
WO97/46306, PCT Gazette nr 53/97
(72) Perrona Philippe, Sever Lionel
(73) RHODIA FIBER AND RESIN INTERMEDIATES,
Courbevoie Cedex (FR)
(54) Sposób filtracji trójfazowej mieszaniny
BI (11)184264
(41)1999 07 05
(21)324150
(22)1997 12 31
(72) Masiuk Stanisław, Szymański Emil
(73) Politechnika Szczecińska, Szczecin (PL)
(54) Mieszadło statyczne
BI (11)184191
(41)1998 03 30
7(51) B0IF 5/06
(21)316267
(22)1996 09 23
(72) Haber Jerzy, Sulikowski Bogdan, Janas Janusz, Kubacka
Anna, Włoch Ewa
(73) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej
Akademii Nauk, Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania modyfikowanego katalizatora zeolitowego do selektywnej katalitycznej redukcji tlenku azotu etenem
BI (11)184156
(41)1998 03 30
(73) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej
Akademii Nauk, Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania modyfikowanego katalizatora zeolitowego do selektywnej katalitycznej redukcji tlenku azotu metanem
BI (11)184138
(41)19990301
7(51)B03B 13/00
(21)321770
(22)1997 08 22
(72) Będkowski Zbigniew, Kryca Marek, Makola Ryszard,
Mironowicz Władysław, Motyka Ireneusz, Natkaniec Henryk,
Sikora Teresa
(73) Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG,
Katowice (PL)
(54) Układ automatycznej kontroli procesu wzbogacania węgla w
wodnych osadzarkach pulsacyjnych
BI (11)184182
7(51) B01J 29/24
B01J 29/68
B0I J 37/04
(21)316266
(22)1996 09 23
(72) Sulikowski Bogdan, Haber Jerzy, Janas Janusz, Kubacka
Anna, Włoch Ewa
(41)19990621
7(51)B04B 1/00
B04C 5/081
(21)323579
(22)1997 12 08
(72) Basaj Andrzej, Basaj Igor, Grochowski Tadeusz
(73) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Instalacyjnej INSTÁL, Warszawa (PL)
(54) Wirówka osiowa
BI (11) 184246
(41) 1998 09 14
Techniki
7(51) B09B 3/00
F23G 5/00
H05H 1/26
(21)318842
(22)1997 03 07
(72) Jerzy Janusz, Mikos Michał, Pilawski Marek, Siekierski
Tadeusz
(73) ENERGOEXPORT SA, Warszawa (PL)
(54) Sposób utylizacji odpadów, zwłaszcza komunalnych
BI (11)184203
(41)199805 11
7(51)B09C 1/10
(21)316716
(22)1996 10 28
(72) Szpala Kazimierz, Farbiszewska Teresa
(73) Szpala Kazimierz, Opole (PL); Farbiszewska Teresa, Opole (PL)
(54) Sposób mikrobiologicznego oczyszczania gruntów ziemi
zanieczyszczonych związkami organicznymi metodą in vitro
BI (11)184204
(41)19980608
7(51)B09C 1/10
(21)317332
(22)1996 12 03
(72) Szpala Kazimierz, Farbiszewska Teresa
(73) Szpala Kazimierz, Opole (PL); Farbiszewska Teresa, Opole (PL)
(54) Sposób mikrobiologicznego oczyszczania gruntów ziemi
zanieczyszczonych związkami organicznymi metodą in situ
BI (11)184235
7(51) B01J 29/24
B01J 29/68
CO U 37/04
Nr 9 /2002
(41)1997 1124
7(51) B21D 51/26
B23P 13/00
B65D 51/20
(21)319960
(22)1997 05 14
(30)29609130.8
1996 05 21
DE
(72) Erfgen Werner, Sauer Reiner
(73) Rasselstein Hoesch GmbH, Neuwied (DE)
(54) Sposób wytwarzania łatwo otwieranej pokrywy puszki i łatwo
otwierana pokrywa puszki
BI (11) 184229
(41) 1999 05 10
7(51) B22D 11/053
B22D 11/114
(21)330402
(22)1997 06 02
(30) 19622925.1
1996 06 07
DE
(86) 1997 06 02
PCT/DE97/01153
(87) 1997 12 18
W097/47413, PCT Gazette nr 54/97
(72) Schwerdtfeger Klaus, Spitzer Karl-Heinz, Freier Paul, Von
Hinrichs Thomas, Reichelt Wolfgang, Urlau Ulrich, Feuerstacke
Ewald, Kroos Joachim, Brühl Michael
(73) MANNESMANN AG, Düsseldorf (DE)
(54) Urządzenie do odlewania taśm
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
BI (11)184299
(41)19970804
7(51)B23H 3/02
(21)319277
(22)1996 07 09
(30)95112271
1995 07 18
RU
96200881
1996 04 01
EP
(86) 1996 07 09
PCT/IB96/00661
(87) 1997 02 06
WO97/03781, PCT Gazette nr 07/97
(72) Gimaev Našich Z., Zajcev Aleksandr N., Belogorskij
Aleksandr L., Agafonov Igor L., Amirchanova Naila A., Kucenko
Viktor N., Muchutdinov Rafail R.
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V., Eindhoven (NL)
(54) Sposób elektrochemicznej obróbki za pomocą impulsów ele­
ktrycznych o zmiennej polaryzacji oraz urządzenie do elektro­
chemicznej obróbki za pomocą impulsów elektrycznych o
zmiennej polaryzacji
7(51) B25B 13/48
(41) 1999 02 01
BI (11)184126
(22)1997 07 24
(21)321384
(72) Wójcicki Antoni
(73) Zakłady Azotowe PUŁAWY SA., Puławy (PL)
(54) Klucz do nakrętek tłoczysk
BI (11)184243
(41)1997 12 08
7(51) B25B 27/24
F01P7/16
(21)320186
(22)1997 05 26
(30)9611105.9
1996 05 28
GB
(72) Earl Jeffrey R., Bleasdale Lawrence G.
(73) Quinton Házeli pic, Nuneaton (GB)
(54) Sposób i zestaw do wymiany termostatycznego zespołu zawo­
rowego
BI (11)184285
(41)19990315
7(51) B26D 1/11
A21C 5/06
(21)329214
(22)1997 06 05
(30) 29611727.7
1996 07 05
DE
(86) 1997 06 05
PCT/DE97/01116
(87) 1998 01 15
WO98/01266, PCT Gazette nr 02/98
(72) Krumbein Wolfgang
(73) Krumbein Wolfgang, Tabarz (DE)
(54) Urządzenie do krojenia ciasta ułożonego zwłaszcza na bla­
chach
BI (11)184180
(41)1997 02 03
7(51) B27K 3/44
(21)315472
(22)1996 07 31
(30) 19528095.4
1995 08 01
DE
(72) Behr Hartmut, Boenigk Winfried, Komora František
(73) TOTAL Deutschland GmbH, Düsseldorf (DE); VFT AG,
Duisburg (DE)
(54) Środek ochronny do drewna
BI (11)184274
(41)19990607
7(51) B29C 45/16
B29C 45/26
(21)330896
(22)1997 05 22
CH
(30) 1610/96
1996 06 27
(86)1997 05 22
PCT/CH97/00202
(87)1998 0108
WO98/00279, PCT Gazette nr 01/98
(72) Kaufmann Georg
(73) Kaufmann Georg, Fislisbach (CH)
(54) Sposób i forma do wytwarzania ruchomych elementów części
z tworzywa sztucznego oraz ruchomy element części z tworzywa
sztucznego
BI (11)184253
(41)1998 07 06
(21)325197
(30)08/522,127
(22)1996 08 21
1995 08 31
7(51) B32B 3/04
E04B 1/74
B29C 63/04
US
857
(86) 1996 08 21
PCT/US96/12753
(87) 1997 03 06
WO97/07968, PCT Gazette nr 11/97
(72) Knapp Kenneth D., Donnelly Christopher R., Robins Hal J.
(73) CERTAINTEED CORPORATION, Valley Forge (US)
(54) Sposób osłaniania ściśliwej maty izolacyjnej z włókien mine­
ralnych za pomocą materiału taśmowego
BI (11)184312
(41)19980202
7(51)B60K15/04
B60K 15/035
(21)321338
(22)1997 07 25
(30) TO96A000661
1996 07 30
IT
(72) Cimminelli Francesco, Siviero Eugenio, Castagneri Giulio
(73) ERGOM MATERIE PLASTICHE S.P.A., Borgaro Torinese (IT)
(54) Jednostka przewodowa wlewowa zbiornika paliwa, zwłasz­
cza dla pojazdu samochodowego
BI (11)184161
(41)1999 04 12
7(51) B60N 2/12
B60N 2/24
(21)322435
(22)1997 10 03
(72) Skibiński Waldemar
(73) Skibiński Waldemar, Piotrków Trybunalski (PL)
(54) Fotel rozkładany pojazdu, zwłaszcza samochodowego
BI (11)184129
(41)1998 03 30
7(51) B61B 3/00
(21)322079
(22)1997 09 12
(30)96/7897
1996 09 18
ZA
(72) Guse Andreas, Schulze-Buxloh Henrich, Bellgardt Ulrich
(73) DBT Maschinenfabrik Scharf GmbH, Hamm (DE)
(54) Sposób i urządzenie do regulacji docisku kół ciernych do szyn
jezdnych kolejki podwieszonej
BI (11)184250
(41)199803 16
7(51)B6ID27/00
(21)322077
(22)1997 09 12
(30)19637309.5
1996 09 13
DE
(72) Minges Florian, Schwalbach Michael
(73) ABB Daimler-Benz Transportation (Technology) GmbH,
Berlin (DE)
(54) Pojazd szynowy
BI (11)184289
7(51) B63B 25/00
(41)1999 08 02
(21)331606
(22)1997 09 26
(30) 08/724,364
1996 10 01
US
(86)1997 09 26
PCT/US97/17484
(87)1998 04 09
W098/14362, PCT Gazette nr 14/98
(72) Stenning David G., Cran James A.
(73) ENRON LNG DEVELOPMENT CORP., Houston (US)
(54) Sposób i urządzenie do transportu i magazynowania sprężonego gazu
(41)1999 04 12
BI (11)184240
7(51) B63C 3/00
(21)322511
(22)1997 10 07
(72) Pyliński Zbigniew
(73) Stocznia Szczecińska Porta Holding Spółka Akcyjna,
Szczecin (PL)
(54) Urządzenie do posadawiania kadłuba statku na podbudowie
wodowaniowej
BI (11)184248
7(51)B65B 1/16
(41) 1998 10 12
(21)326632
(22)1996 11 14
(30) 9523555.2
GB
1995 11 17
(86)1996 11 14
PCT/GB96/02794
(87)1997 05 29
W097/18991, PCT Gazette nr 23/97
(72) Griffin David P.
(73)
MERCK
PATENT
GESELLSCHAFT
MIT
BESCHRÀNKTER HAFTUNG, Darmstadt (DE)
(54) Sposób i urządzenie do wprowadzania odpowiedniej dawki
materiału sypkiego do każdej z licznych komór pojemnika
858
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
BI (11)184213
(41)1998 1123
7(51) B65B 11/00
(21)319986
(22)1997 05 13
(72) Trejnowski Tadeusz, Sobota Bogdan
(73) Trejnowski Tadeusz, Starogard Gdański (PL); Sobota
Bogdan, Starogard Gdański (PL)
(54) Sposób pakowania rozciągliwą folią wyrobów płaskich,
zwłaszcza płyt izolacyjnych i urządzenie do stosowania tego spo­
sobu
BI (11)184136
(41)1997 04 28
7(51) B65B 5/12
(21)316548
(22)1996 10 16
CH
(30)2924/95
1995 10 16
(72) Terrasi Giuseppe
(73) SOREMARTEC SA, Schoppach-Arion (BE)
(54) Zestaw zawierający produkt żywnościowy
7(51) B65B 51/30
BI (11)184225
(41)1998 08 17
(21)326065
(22)1996 09 19
(30) 19537833.4
1995 10 11
DE
(86)1996 09 19
PCT/DE96/01773
(87)1997 04 17
W097/13688, PCT Gazette nr 17/97
(72) Stirnkorb Willi, Beck Martin
(73) ROBERT B0SCH GMBH, Stuttgart (DE)
(54) Zgrzewarka spoin poprzecznych w maszynie do formowania
opakowań z folii rękawowej
BI (11)184118
(41)1998 12 21
7(51) B65D19/44
(21)327618
(22)1996 12 24
(30)19549166.1
1995 12 29
DE
(86) 1996 12 24
PCT/EP96/05838
(87) 1997 07 10
W097/24269, PCT Gazette nr 30/97
(72) Van Bree T.J.P.M. Jos
(73) CONTEYOR MULTIBAG SYSTEMS N.V., Merelbeke
(BE)
(54) Urządzenie do transportu pojedynczych elementów
BI (11)184228
(41)19981207
7(51) B65D 21/02
(21)327239
(22)1996 09 26
(30)19536499.6
1995 09 29
DE
29515579.5
1995 09 29
DE
(86) 1996 09 26
PCT/DE96/01836
(87) 1997 04 03
W097/11887, PCT Gazette nr 15/97
(72) Peter Wolfgang, Hartung Hans
(73) IMPRESS METAL PACKAGING GMBH & CO. OHG,
Braunschweig (DE)
(54) Korpus nieokrągłego pojemnika
BI (11)184173
(41)1999 05 24
7(51) B65D 25/32
B29C 45/00
(21)330471
(22)1997 06 14
(30)29610691.7
1996 06 18
DE
(86) 1997 06 14
PCT/DE97/01244
(87) 1997 12 24
W097/48612, PCT Gazette nr 55/97
(72) Georgiadis Robert G.
(73)
JOKE Y PLASTIK WIPPERFUERTH GMBH,
Wipperfuerth (DE)
(54) Złącze przegubowe, łączące dwa elementy z tworzywa sztu­
cznego, zwłaszcza zbiornik z uchwytem oraz sposób wykonywa­
nia złącza przegubowego łączącego dwa elementy z tworzywa
sztucznego, zwłaszcza zbiornik z uchwytem
BI (11)184258
(21)326937
(30) GM645/95
(86) 1996 1127
(87)1997 06 05
7(51) B65D 71/70
(41)1998 1109
(22) 1996 11 27
1995 1128
AT
PCT/AT96/00235
W097/19866, PCT Gazette nr 24/97
Nr 9 /2002
(72) Steiner Alfred
(73) STEINER TECHNOLOGY GMBH, Ebensee (AT)
(54) Płyta nośna do puszek z napojami
BI (11)184146
(41)2000 07 31
7(51 ) B65D 85/04
B65H 49/02
(21)337024
(22)1997 05 20
(86) 1997 05 20
PCT/SE97/00816
(87) 1998 11 26
W098/52844, PCT Gazette nr 47/98
(72) B-Jensen Bernt-Inge, Carlsson Gilbert
(73) ES AB AB, Göteborg (SE)
(54) Pojemnik do pakowania i odwijania kręgu drutu spawal­
niczego
BI (11)184288
(41)19980119
7(51) B65D 85/36
B65D 1/34
A47J 47/14
A45C 11/20
B65D 45/04
(21)321055
(22)1997 07 10
(30)08/679,359
1996 07 11
(72) Lillelund Stig, Daenen Robert H.C.M.
(73) DART INDUSTRIES INC., Orlando (US)
(54) Pojemnik na artykuły spożywcze
US
BI (11)184266
(41)1999 1108
7(51) B65G 21/20
(21)333015
(22)1997 10 28
(30)9603945-8
1996 10 29
SE
(86) 1997 10 28
PCT/SE97/01792
(87) 1998 05 07
W098/18698, PCT Gazette nr 18/98
(72) Hammar Kent, Jansson Anders
(73) TETRA LAVAL HOLDING & FINANCE SA, Pully (CH)
(54) Sposób i urządzenie do regulowania szerokości pomiędzy
dwiema szynami podporowymi ustawionymi wzdłuż zakrzywio­
nego przenośnika
BI (11)184222
(41)19980608
7(51) B66C 5/10
(21)323378
(22)1997 1127
(30)19650834.7
1996 1129
DE
(72)
Molier
Lutz,
Biidenbender
Winfried,
Eichner
Heinz-Christoph
(73) Mannesmann Aktiengesellschaft, Düsseldorf (DE)
(54) Napęd wychylania dla wysięgnika urządzenia podnoszącego
BI (11)184306
(41)1998 03 30
(21)322126
(22)1997 09 16
(30)963899
1996 09 18
1996 12 04
965184
(72) Sandoy Harry, Solstad Vidar
(73) Maritime Pusnes AS, Faervik (NO)
(54) Wciągarka łańcuchowa
BI (11)184256
(41)2000 04 25
7(51) B66D 1/00
NO
NO
7(51) C01B 31/04
C23C 16/24
(21)329297
(22)1998 10 19
(72) Habaj Wiesław, Koteras Tomasz, Moskalewicz Maciej,
Pierechod Zygmunt, Puławski Mirosław
(73) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielonka (PL)
(54) Sposób wytwarzania płytek z grafitu pirolitycznego
BI (11)184239
(41)19981221
7(51) C01B 31/08
(21)320652
(22)1997 06 19
(72) Bimer Jan, Berłożecki Stanisław, Sałbut Piotr D.
(73) Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Organicznej,
Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania węgla aktywnego zawierającego na swej
powierzchni azot w różnych ugrupowaniach
Nr 9 /2002
BI (11)184176
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(41)1998 0105
7(51) C02F 1/62
C02F 1/28
(21)315100
(22)1996 07 03
(72) Nawrocki Jacek, Wiśniewski Przemysław, Dąbrowska
Agata
(73) Uniwersytet im.Adama Mickiewicza, Poznań (PL)
(54) Sposób usuwania związków chromu z roztworów wod­
nych
BI (11)184170
(41)19980622
7(51)C02F 7/00
C02F 1/74
B0I F 3/04
E02B 8/00
(21)317558
(22)1996 12 18
(72) Koczko Bogdan
(73) Koczko Bogdan, Warszawa (PL)
(54) Wielokaskadowa zastawka napowietrzająca z kolumną
intensyfikującą do napowietrzania cieczy również zanieczysz­
czonych
BI (11)184234
(41)1998 0119
7(51) C03B 37/01
C03C 1/02
C03C 13/00
(21)322208
(22)1996 03 13
(30)9505153.8
1995 03 14
GB
(86)1996 03 13
PCT/EP96/01063
(87) 1996 09 19
W096/28395, PCT Gazette nr 42/96
(72) Jensen Soren L., Christensen Vermund R., Jensen Leif M.
(73) ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. Hedehusene
(DK)
(54) Sposób wytwarzania sztucznych włókien szklistych
BI (11)184216
(41)19990118
7(51) C03C 13/00
C03C 13/06
(21)328342
(22)1997 02 14
(30)960705
1996 02 16
FI
(86) 1997 02 14
PCT/FI97/00096
(87) 1997 08 21
WO97/30002, PCT Gazette nr 36/97
(72) Perander Michael, Hakala Jan
(73) Paroc Group Oy Ab, Vantaa (FI)
(54) Włókno mineralne
BI (11)184282
(41)19970414
7(51)C04B 7/36
B28C 5/02
B01F3/12
B01F5/10
(21)316464
(22)1996 10 09
(30)19537874.1
1995 10 11
DE
(72) Günther Theodor, Perbix Wolfgang, Schneider Günther
(73) Dyckerhoff AG, Wiesbaden (DE)
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania zawiesiny drobnoziarni­
stego cementu lub środka wiążącego
7(51) C05C 5/00
BI (11)184223
(41) 1998 09 14
(21)326424
(22) 1996 10 18
(30)954336
NO
1995 10 27
(86) 1996 10 18
PCT/NO96/00244
(87)1997 05 01
W097/15536, PCT Gazette nr 19/97
(72) Obrestad Torstein, Isaksen Jan B., Moland Lars G.
(73) NORSK HYDRO ASA, Oslo (NO)
(54) Nawóz azotowo-potasowy i sposób wytwarzania nawozu
azotowo-potasowego
BI (11)184273
(21)326388
(30)955193
(41)1998 09 14
(22)1996 10 30
1995 10 31
7(51) C05D 9/02
FI
859
(86) 1996 10 30
PCT/FI96/00576
(87) 1997 05 09
W097/16395, PCT Gazette nr 20/97
(72) Poukari Juhani, Hero Heikki
(73) KEMIRA AGRO OY, Espoo (FI)
(54) Sposób wytwarzania surowca nawozu sztucznego, który za­
wiera mangan i cynk
BI (11)184149
(41)1998 03 02
7(51) C05F 3/00
C05F 7/00
(21)322971
(22)1996 04 18
(30)9508400.0
1995 04 25
GB
(86) 1996 04 18
PCT/IB96/00346
(87) 1996 10 31
W096/33961, PCT Gazette nr 48/96
(72) Fjelldal Eriing, Vartdal Oyvind, Slangsvold Svein, Jacobsen Pal
(73) AGRONOVA A/S, Oslo (NO)
(54) Sposób wytwarzania nawozu z odpadów organicznych
BI (11)184186
(41)19970217
7(51) C07C 211/50
C07C 265/11
C07C 263/10
(21)315490
(22)1996 08 02
(30) 19528781.9
1995 08 04
DE
(72) Biskup Klaus, Keggenhoff Berthold
(73) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)
(54) Sposób wytwarzania dwuizocyjanianu toluilenu, kompozycja
toluilenodwuaminy i wody
BI (11)184302
(41) 1998 06 08
7(51) C07C 237/06
A61K 31/16
(21)324639
(22)1996 07 05
(30)9515412.6
1995 07 27
GB
(86)1996 07 05
PCT/EP96/02961
(87)1997 02 13
WO97/05102, PCT Gazette nr 08/97
(72) Pevarello Paolo, Amici Raffaella, Varasi Mario, Bonsignori
Alberto, Salvati Patricia
(73) NEWRON PHARMACEUTICALS S.p.A., Gerenzano (IT)
(54) Pochodne 2-(4-podstawione)-benzyloamino-2-metylopropanoamidowe, sposób ich wytwarzania, ich zastosowanie do wytwarza­
nia leków oraz zawierające je środki farmaceutyczne i kompozycje
farmaceutyczne
BI (11)184292
(41)1996 04 29
7(51) C07C 237/12
A61K 31/16
(21)311027
(22)1995 10 19
(30)3140/94-0
1994 10 19
CH
2382/95-4
1995 08 21
CH
(72) Bold Guido, Capraro Hans-Georg, Fâssler Alexander, Lang
Marc, Bhagwat Shripad Subray, Khanna Satish Chandra, Lazdins
Janis Karlis, Mestan Jurgen
(73) Novartis AG, Bazylea (CH)
(54) Nowe pochodne eteru izosteru stanowiące substráty proteaz asparaginowych, nowe związki pośrednie, sposób wy­
twarzania nowych pochodnych eteru izosteru stanowiących
substráty proteaz asparaginowych oraz kompozycja farmace­
utyczna
BI (11)184226
(41) 1998 01 05
7(51) C07C 237/22
C07C311/51
C07D211/58
A61K 31/16
(21)322001
(22)1996 02 09
(30)95810117.2
1995 02 22
EP
(86)1996 02 09
PCT/EP96/00555
(87)1996 08 29
W096/26183, PCT Gazette nr 39/96
(72) Gerspacher Marc, Von Sprecher Andreas, Roggo Silvio, Mah
Robert, Ofner Silvio, Veenstra Siem J., Betschart Claudia,
Auberson Yves, Schilling Walter
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
860
(73) NOVARTIS AG, Bazylea (CH)
(54) Pochodne l-arylo-2-acyloamino-etanu sposób wytwarzania
pochodnych l-arylo-2-acyloamino-etanu oraz kompozycja far­
maceutyczna
BI (11)184121
(41) 1998 02 02
7(51) C07C 237/40
C07C 237/30
C07C 233/65
A61K 31/165
(22)1996 04 03
(21)322625
1995 04 03
US
(30)08/415248
1995 04 03
US
08/415694
08/415677
1995 04 03
US
08/415847
1995 04 03
US
(86) 1996 04 03
PCT/US96/04538
(87) 1996 10 10
W096/31462, PCT Gazette nr 45/96
(72) Flitter William D., Garland William A., Wilcox Allan L.,
Paylor Richard E.
(73) CENTAUR PHARMACEUTICALS INC., Sunnyvale (US)
(54) Kompozycja farmaceutyczna do leczenia chorób neurozwyrodnieniowych, acetamidobenzamidowy związek, aminobenzamidowy związek, sposób wytwarzania benzamidu, sposób
wytwarzania nitrobenzamidu i sposób wytwarzania aminobenzamidu
BI (11)184276
(41)1998 03 02
7(51) C07C 257/18
A61K 31/155
(21)322969
(22)1996 04 18
(30) 19515500.9
1995 04 27
DE
(86) 1996 04 18
PCT/EP96/01615
(87) 1996 10 31
WO96/33970, PCT Gazette nr 48/96
(72) Himmelsbach Frank, Austel Volkhard, Linz Gunter, Pieper
Helmut, Guth Brian, Weisenberger Johannes
(73) DR. KARL THOMAE GMBH, Biberach (DE)
(54) Podstawione fenyloamidyny, kompozycje farmaceutyczne zawie­
rające te związki i sposób wytwarzania podstawionych fenyloamidyn
BI (11)184192
(41)1996 1125
7(51) C07C 279/22
C07C 277/08
C07C 317/44
A61P9/10
(21)314259
(22)1996 05 15
(30)19517848.3
1995 05 16
DE
(72) Dorsch Dieter, Baumgarth Manfred, Gericke Rolf, Minek
Klaus-Otto, Beier Norbert
(73) Merck Patent Gesellschaft mit beschrankter Haftung, Darmstadt (DE)
(54) Fluoronośne benzoiloguanidyny oraz sposób ich wytwarzania
BI (11)184158
(41)19980105
7(51) C07C 311/29
C07D 295/18
C07D 213/56
A61K 31/18
A61K 31/44
A61P 19/00
A61P 35/00
(21)322131
(22)1996 03 07
(30) 07/401049
1995 03 08
US
(86) 1996 03 07
PCT/US96/02679
(87) 1996 09 12
W096/27583, PCT Gazette nr 41/96
(72) Robinson Ralph P., Rizzi James P.
(73) PFIZER INC., New York (US)
(54) Nowe pochodne kwasu arylosulfonyloaminohydroksamowego kompozycja farmaceutyczna i sposób wytwarzania
BI (11)184205
(41)1997 12 22
7(51) C07C 317/18
C07C 323/59
C07D 209/18
C07D 233/66
Nr 9 /2002
(21)321864
(22)1996 0127
(30)95102102
1995 02 15
RU
(86) 1996 01 27
PCT/KR96/00012
(87) 1996 08 22
W096/25394, PCT Gazette nr 38/96
(72) Samukov Vladimir Vasilyevich, Sabirov Ayda Nadzhatovich,
Pozdnyarkov Pavel Ivanovich
(73) HYUNDAI PHARM.IND.CO. LTD., Seul (KR)
(54) Nowe Na-2-(4-nitrofenylosulfonylo)etoksykarbonyloaminokwasy i sposób wytwarzania nowych Noc-2-(4-nitrofenylosulfonylo) etoksykarbonyloaminokwasów
BI (11)184296
(41)1996 08 05
7(51 ) C07C 45/28
C07C 49/258
C07C 403/16
C07D 307/80
(22) 1995 08 10
(21)313907
(30)08/288,315
1994 08 10
US
(86)1995 08 10
PCT/CA95/00484
(87)1996 02 22
WO96/05160, PCT Gazette nr 09/96
(72) Burton Graham, Daroszewski Janusz, Phipps Jenny, Arya
Prabhat
(73) NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF CANADA,
Ottawa (CA)
(54) Utlenione karotenoidy, retinoidy i utlenione mieszaniny po­
chodzące od pokrewnych sprzężonych polienów sposób ich wy­
twarzania
oraz
środek
farmaceutyczny,
kompozycja
farmaceutyczna i zastosowanie 2-metylo-6-okso-2,4-heptadienalu
BI (11)184206
(41 ) 1998 02 16 7(51 ) C07C 51/493
C07C 51/12
C07C 67/08
C07C 69/14
C07C 53/08
(21)322646
(22)1996 03 22
(30)08/418,333
1995 04 07
US
(86)1996 03 22
PCT/US96/03836
(87) 1996 10 10
W096/31456, PCT Gazette nr 45/96
(72) Scates Mark O., Parker Steven E., Lacy Jennifer B., Gibbs
Russell K.
(73) HOECHST CELANESE CORPORATION, Somerville
(US)
(54) Sposób karbonylowania jednego lub więcej związków
wybranych z grupy składającej się z metanolu, eteru dimetylowego lub octanu metylu do kwasu octowego
BI (11)184260
(41)1998 03 30
7(51) C07C 53/06
C07C 55/00
(21)323532
(22)1996 05 10
(30)951885
NO
1995 05 12
(86)1996 05 10
PCT/NO96/00115
(87)1996 11 14
W096/35657, PCT Gazette nr 50/96
(72) Hjornevik Leif
(73) NORSK HYDRO ASA, Oslo (NO)
(54) Sposób wytwarzania sypkich produktów zawierających disole kwasu mrówkowego i sypkie produkty zawierające disole kwa­
su mrówkowego
BI (11)184160
(41)19980119
7(51)C07C67/02
C07C 69/44
C07C 69/42
C07C 69/40
(21)315313
(22)1996 07 17
(72) Ciborowski Stanisław
(73)
Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego
Mościckiego, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania czystych mało lotnych estrów kwasów
organicznych
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
Nr 9 /2002
BI (11)184310
(41)19970915
7(51)C07D 205/08
C07D 401/12
C07D 409/12
A61K 31/395
A61K 31/44
A61P3/06
A61P9/10
(21)320092
(22)1995 11 15
(30)08/342,197
1994 11 18
US
08/463,619
1995 06 05
US
(86)1995 11 15
PCT/US95/14134
(87)1996 05 30
WO96/16037, PCT Gazette nr 25/96
(72) McKittrick Brian A., Dugar Sundeep, Burnett Duane A.
(73) SCHERING CORPORATION, Kenilworth (US)
(54) Pochodne azetydynonu i kompozycja farmaceutyczna
BI (11)184241
(41)19970721
7(51)C07D211/70
C07C 61/39
(21)319076
(22)1995 07 28
(30)08/304074
1994 09 12
US
(86) 1995 07 28
PCT/US95/09511
(87) 1996 03 21
WO96/08473, PCT Gazette nr 13/96
(72) Butler Donald E., Gailey Jodette, Le Tung V., Smith William
J. III, Wustrow David J.
(73) WARNER-LAMBERT COMPANY, Morris Plains (US)
(54) Sposób wytwarzania R (+) -l,2,4,6-tetrahydro-4-fenylo-l[(3-fenylo-3-cykloheksen-l-ylo) metylo] pirydyny, środka
działającego na centralny układ nerwowy, związki pośrednie i spo­
sób otrzymywania związków pośrednich
BI (11)184263
(41)1997 12 22
7(51) C07D 285/16
(62)321834
(21)350564
(22)1996 02 01
(30)19505036.3
1995 02 15
DE
(86) 1996 02 01
PCT/EP96/00420
(87) 1996 08 22
WO96/25407, PCT Gazette nr 38/96
(72) Merkle Hans R., Durein Alfons, Hansen Hanspeter, Jâger
Karl-Friedrich
(73) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen (DE)
(54) Sposób wytwarzania soli 2,2-ditlenku 3-izopropylo-2, l,3-benzotiadiazynonu-4
BI (11)184251
7(51) C07D 301/32
(41) 1998 10 12
(21)326633
(22)1996 11 05
(30) 19542829.3
1995 11 17
DE
(86) 1996 11 05
PCT/EP96/04818
(87)1997 05 29
WO97/19069, PCT Gazette nr 23/97
(72) Bessling Bernd, Zeck Sebastian, Plückhan Jurgen, Mayer
Thomas, Löffler Ulrich, Spiegel Günter, Ballenweg Rubens, Brudi
Gerhard, Gieselberg Klaus, Hilprecht Lutz, Terjung Winfried,
Auer Heinz, Polt Axel, Scholl Stephan
(73) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen (DE)
(54) Nowy sposób destylacji tlenku etylenu
BI (11)184168
(41)1999 0118
7(51) C07D 401/06
A61K 31/47
(21)328230
(22)1996 10 25
(30)95202945.2
1995 10 31
EP
(86) 1996 10 25
PCT/EP96/04661
(87) 1997 05 09
W097/16443, PCT Gazette nr 20/97
(72) End David W., Venet Marc G., Angibaud Partick R., Sanz
Gérard Ch.
(73) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., Beerse (BE)
(54) Nowa pochodna 2-chinolonu, kompozycja farmaceutyczna,
sposób wytwarzania kompozycji farmaceutycznej i sposób wy­
twarzania pochodnej 2-chinolonu
BI (11)184171
861
(41)19980817
7(51)C07D401/06
A61K 31/47
(21)325962
(22)1996 10 16
(30)95203427.0
1995 12 08
EP
(86) 1996 10 16
PCT/EP96/04515
(87) 1997 06 19
WO97/21701, PCT Gazette nr 26/97
(72) Venet Marc G., Angibaud Patrick R., Muller Philippe, Sanz
Gérard Ch.
(73) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., Beerse (BE)
(54) Nowa pochodna (imidazol-5-ilo)metylo-2-chinolinonu,
kompozycja farmaceutyczna, sposób wytwarzania kompozycji
farmaceutycznej i sposób wytwarzania (imidazol-5-ilo)-metylo-2-chinolinonu
BI (11)184193
(41)1996 04 29
7(51) C07D 403/10
A61K 31/415
(21)311012
(22)1995 10 18
(30)9412459
1994 10 19
FR
(72) Caron Antoine, Chantreux Dominique, Bouloumie Colette
(73) SANOFI-SYNTHELAB0, Paryż (FR)
(54) Sposób wytwarzania pochodnej tetrazolu w dwóch postaciach
krystalicznych A i B i nowa postać krystaliczna B tej pochodnej
BI (11)184272
(41)1998 06 08
7(51 ) C07D 405/02
C07D 405/06
A61K 31/415
(21)324745
(22)1996 08 02
(30)60/001792
1995 08 02
US
(86)1996 08 02
PCT/US96/12581
(87)1997 02 13
WO97/04772, PCT Gazette nr 08/97
(72) Luengo Juan I., Elliott John D.
(73) SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, Filadelfia (US)
(54) Nowa pochodna pirazolu, kompozycja farmaceutyczna do lecze­
nia chorób spowodowanych nadmiarem endoteliny i sposób wytwa­
rzania pochodnej pirazolu
BI (11)184144
(41) 1998 05 11
7(51) C07D 405/04
C07D 405/14
A61K 31/435
(21)324042
(22)1996 05 24
(30)9510477.4
GB
1995 05 24
(86)1996 05 24
PCT/EP96/02257
(87)1996 1128
WO96/37490, PCT Gazette nr 52/96
(72) Manley Paul W.
(73) NOVARTIS AG, Bazylea (CH)
(54) Nowe pochodne benzopiranu, sposób wytwarzania nowych
pochodnych benzopiranu oraz kompozycja farmaceutyczna
BI (11)184261
7(51) C07D 453/02
(41)1998 06 08
(21)324610
(22)1996 07 04
(30)60/001191
US
1995 07 17
(86) 1996 07 04
PCT/IB96/00648
(87)1997 02 06
WO97/03984, PCT Gazette nr 07/97
(72) Tickner Derek L., Meltz Morgan
(73) PFIZER INC., Nowy Jork (US)
(54) Sposób rozdzielania racemicznej (±M2R,3R;2S,3S)-2-(difenylometylo)-N-{[2-metoksy-5-( 1-metyloetylo)feny lo]mety lo}-1-azabicyklo[2.2.2]oktano-3-aminy oraz sposób wytwarzania enancjomeru
(2S,3S) 2-(difenylometylo)-N-{[2-metoksy-5-(l-metyloetylo)fenylo]metylo} -1 -azabicyklo [2.2.2]oktano-3-aminy
BI (11)184195
(41)1996 1209
(21)314459
(30) IB95/00429
(22)1996 05 27
1995 06 06
7(51)C07D471/12
C07D 487/12
WO
862
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(72) Duplantier Allen J., Cooper Kelvin
(73) Pfizer Inc., Nowy Jork (US)
(54) Nowe 5,6-dihydro-9H-pirazolo [3,4-c] -1,2,4-triazolo [4,3-a]
pirydyny i środek farmaceutyczny
7(51) C07D 491/06
BI (11)184238
(41)1998 02 02
(21)322463
(22)1996 03 14
(30)19509663.0
1995 03 17
DE
(86)1996 03 14
PCT/EP96/01094
(87)1996 09 26
W096/29332, PCT Gazette nr 43/96
(72) Hille Thomas, Hoffmann Hans-Rainer, Kreh Mirko, Matusch
Rudolf
(73) LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME GMBH,
Neuwied (DE)
(54) Sposób wyodrębniania galantaminy
BI (11)184217
(41)1998 0105
7(51) C07F 7/12
C09D 183/14
Nr 9 /2002
(87) 1996 09 19
W096/28467, PCT Gazette nr 42/96
(72) Arcamone Federico, Maggi Carlo A., Quartara Laura,
Giannotti Danilo
(73) A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE
S.R.L., Florence (IT)
(54) Antagoniści bicyklicznych tachokinin i farmaceutyczna kom­
pozycja zawierająca te związki
BI (11)184134
(41)1998 02 02
7(51)C08G 12/40
C04B 24/22
(21)322557
(22)1996 03 29
(30)19511925.8
1995 03 31
DE
(86) 1996 03 29
PCT/EP96/01403
(87) 1996 10 03
WO96/30423, PCT Gazette nr 44/96
(72) Weichmann Josef, Stadler Aloisia, Kern Alfred
(73) SKW Polymers GmbH, Trostberg (DE)
(54) Sposób wytwarzania produktu kondensacji na bazie amino-s-triazyn
(21)322132
(22)1996 03 05
(30)08/400725
1995 03 08
US
(86) 1996 03 05
PCT/US96/02999
(87) 1996 09 12
W096/27599, PCT Gazette nr 41/96
(72) Wilczek Lech, Hazan Isidor, Gregorovich Basil V.
(73) E.I.DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY,
Wilmington (US)
(54) Nowe związki krzemoorganiczne, kompozycja powłokowa i
sposób powlekania podłoża
(22)1995 10 24
(21)311095
1994 10 25
FR
(30)94-12743
(72) Marrot Laurent
(73) L'OREAL, Paryż (FR)
(54) Sposób wytwarzania polimeru podstawionego 5,6-dihydroksyindolu
BI (11)184270
BI (11)184198
(41)1997 08 18
7(51) C07F 7/18
C07D 501/06
(21)319752
(22)1995 1120
(30)9423459.8
1994 1121
GB
(86) 1995 11 20
PCT/EP95/04562
(87) 1996 05 30
WO96/16067, PCT Gazette nr 25/96
(72) Centellas Victor, Diago Jose, Ludescher Johannes
(73) BIOCHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H., Kundl (AT)
(54) Sposób sililowania związku, sposób wytwarzania
7-aminoacetylo-dezacetoksy-cefalosporyny oraz sposób wytwa­
rzania 6-aminoacetylo-penicyliny
BI (11)184145
(41)1997 1124
7(51) C07K 14/435
A61K 38/18
A61K 39/00
GO IN 33/543
A61P3/10
(21)321091
(22)1995 12 20
(30)112094
1994 12 21
IL
(86) 1995 12 20
PCT/US95/16596
(87) 1996 06 27
W096/19236, PCT Gazette nr 29/96
(72) Cohen Irun R., Elias Dana, Fridkin Matityahu
(73) YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO. LTD.,
Rehovot (IL)
(54) Analogi peptydu p277, środek diagnostyczny do diagnozowa­
nia IDDM, sposób wykrywania IDDM, środek farmaceutyczny do
leczenia lub zapobiegania IDDM
BI (11)184147
(21)322105
(30) FI95A000044
(86) 1996 03 11
(41)1998 0105
(22)1996 03 11
1995 03 13
PCT/EP96/01028
7(51) C07K 7/22
C07K 7/64
C07K 7/56
C07K 9/00
A61K 38/12
A61P9/00
A61P 19/00
A61P 35/00
IT
BI (11)184150
(41)1996 04 29
(41)19980202
7(51) C08G 83/00
A61K7/00
7(51)C08L 1/02
C08J 3/09
D21C3/16
DOI F 2/00
(21)315437
(22)1996 07 26
(72) Łaszkiewicz Bogumił, Lewandowski Zbigniew, Jarzębowski
Janusz, Kot Zdzisław
(73) Politechnika Łódzka, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania roztworów celulozy oraz urządzenie do
wytwarzania roztworów celulozy
BI (11)184210
(41)1997 10 27
7(51) C08L 3/06
B65D 85/10
C08J 5/10
(21)320672
(22)1995 12 06
(30) P4443539.8
1994 12 07
DE
19519495.0
1995 05 27
DE
(86) 1995 12 06
PCT/DE95/01732
(87) 1996 06 13
W096/17888, PCT Gazette nr 27/96
(72) Voigt Hans-Dieter, Gehring Manfred, Rom Christel, Weiwad
Dieter, Rapthel Inno, Reichwald Kerstin, Kakuschke Rolf
(73) BUNA SOW LEUNA OLEFINVERBUND GMBH,
Schkopau (DE); R.J.REYNOLDS TOBACCO GMBH, Köln (DE)
(54) Termoplastycznie odkształcalne materiały opakowaniowe
ulegające biodegradacji
BI (11)184301
(41)1996 10 14
7(51 ) C08L 33/00
HO U 29/24
(21)313554
(22)1996 03 29
(30) MI95A000645
1995 03 31
IT
(72) Nerini Ivan F., Cesana Massimo, Becchi Daniele
(73) ELF ATOCHEM ITALIA S.r.l., Mediolan (IT)
(54) Emulsja oparta na polimerach akrylowych i jej zastosowanie
BI (11)184278
(21)308549
(30) 9223300.6
(86)1993 1105
(87)1994 05 26
7(51) C09D 5/03
(41)1995 08 21
(22)1993 1105
1992 1106
GB
PCT/GB93/02288
W094/11446, PCT Gazette nr 12/94
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(72) Kittle Kevin J., Rushman Paul F.
(73) International Coatings Limited, Londyn (GB)
(54) Proszkowa kompozycja powlekająca
BI (11)184159
(41)20000103
7(51)C09D 5/28
(21)326987
(22)1998 06 22
(72) Kapuścińska Grażyna, Wójcik Anna, Raczkowska Janina,
Jabłoński Kazimierz
(73) NOBILES Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Spółka z o.o.,
Włocławek (PL)
(54) Emalia piecowa
BI (11)184265
(41)1998 0105
7(51) C09J 5/00
C09J 175/04
C09J 167/02
C08G 18/66
(22) 1996 05 22
(21)322104
(30)19519391.1
1995 05 26
DE
1995 12 27
DE
19548842.3
PCT/EP96/02194
(86)1996 05 22
W096/37566, PCT Gazette nr 52/96
(87) 1996 1128
(72) Ferencz Andreas, Huebner Norbert, Fischer Herbert, Unger Lothar,
Peters Bemd, Mueller Wolf-Ruedriger, Donothek Horst, Kuhn Joerg
(73) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIÉN,
Düsseldorf (DE)
(54) Klej stały i sposób klejenia
BI (11)184211
(41)1998 04 14
7(51) C10L 10/00
(21)316455
(22)1996 10 04
(72) Szczepek Andrzej, Szczepek Katarzyna, Duda Jerzy
(73) PIECE TUNELOWE Spółka z o.o., Kraków (PL)
(54) Sposób neutralizacji tlenków siarki SOx w kanale ogniowym pie­
ca tunelowego
BI (11)184218
863
(41)1998 07 20
7(51) C12N 15/29
C12N 15/67
A01H 1/00
(21)317920
(22)1997 0113
(72) Szopa Jan, Wilczyński Grzegorz
(73) Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (PL)
(54) Sposób hamowania syntezy białka 14-3-3 w ziemniakach
BI (11)184242
(41)19970428
7(51)C12N15/53
C12N 15/82
C12N5/10
A01H 1/00
A01H 1/04
C12Q 1/26
A61K 38/44
(21)317759
(22)1995 06 08
(30)08/261198
1994 06 16
US
(86) 1995 06 08
PCT/IB95/00452
(87) 1995 12 21
W095/34659, PCT Gazette nr 54/95
(72) Ward Eric R., Volrath Sandra
(73) Novartis AG, Bazylea (CH)
(54) Izolowana cząsteczka DNA kodująca białko z organizmu eukariota mające aktywność protoporfirynogenu (protoks), cząsteczka
DNA kodująca zmodyfikowaną oksydazę protoporfirynogenu (pro­
toks), chimerowy gen, zrekombinowany wektor, komórka gospo­
darza, komórka roślinna włączając w to jej potomstwo, sposób
kontrolowania wzrostu niepożądanej wegetacji, sposób testowania
związku chemicznego na zdolność hamowania enzymu protoks z
rośliny, sposób selekcji roślin, tkanek roślinnych lub komórek ro­
ślinnych, sposób wytwarzania komórki gospodarza, sposób wy­
twarzania komórki roślinnej oraz sposób wytwarzania potomstwa
z rośliny rodzicielskiej
BI (11)184111
(41)1996 12 23
7(51) C12P 17/12
C12N 1/20
C12R 1/05
7(51) Cl ID 1/72
(41)1995 02 06
CUD 1/68
(62)304558
(21)346263
(22)1994 08 04
(30)08/192,118
1994 02 03
US
(72) Mondin Myriam, Loth Myriam, Broze Guy, Thomas Barbara,
Adamy Steven, Bala Frank Jr., Mehreteab Ammanuel
(73) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, New York (US)
(54) Środek do uwalniania brudu
(21)314765
(22)1996 06 13
(30)01733/95-2
1995 06 13
CH
(72) Kiener Andreas, Roduit Jean-Paul, Glöckler Rainer
(73) LONZA A.G., Gampel (CH)
(54) Mikrobiologiczny sposób wytwarzania heteroaromatycznych
kwasów karboksylowych
BI (11)184308
BI (11)184291
BI (11)184267
(41)19980831
7(51)C11D 3/39
CUD 17/00
(21)326164
(22)1996 09 19
(30) 95202784.5
1995 1016
EP
(86) 1996 09 19
PCT/EP96/04166
(87) 1997 04 24
WO97/14780, PCT Gazette nr 18/97
(72) Domburg Bastiaan, Gupta Anshu M., de Ruijter Hendrik,
Strijbosch Antonius H.J.
(73) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(54) Kapsułkowane cząstki bielące, sposób ich w y t w a r z a n i a
i bieląca detergentowa kompozycja je zawierająca
BI (11)184188
(41)1997 08 18
(62)319784
7(51) C12N 15/12
C07K14/52
A61K 38/18
A61P 37/00
(21)347592
(22) 1995 10 12
(30) 08/323340
1994 10 13
US
08/323475
1994 10 13
US
(86) 1995 10 12
PCT/IB95/00971
(87)1996 04 25
W096/11949, PCT Gazette nr 18/96
(72) Morris Charles F., Kenney William C, Chen Bao-lu, Hsu Erie W.
(73) AMGEN INC., Thousand Oaks (US)
( 54) Sposób stymulacji produkcji niefibroblastowych komórek nabłonkowych
(41)1998 03 16
7(51) C12P 21/04
A61K 38/13
C07K 7/64
(21)316001
(22)1996 09 09
(72) Boelsterli Johann J., Bollinger Piętro, Payne Trevor G.
(73) NOVARTIS AG, Bazylea (CH)
(54) Sposób wytwarzania cyklosporyny
BI (11)184298
(41)1997 06 23
7(51) C12Q 1/68
C07H 21/04
(21)318536
(22)1996 06 03
(30)08/485,133
US
1995 06 07
(86)1996 06 03
PCT/FR96/00836
(87) 1996 12 19
WO96/40989, PCT Gazette nr 55/96
(72) Allibert Patrice André, Cros Philippe, Mach Bernard
François, Mandrand Bernard Fabien, Tiercy Jean-Marie
(73) BIO MERIEUX, Marcy l'Etoile (FR)
(54) Sonda nukleotydowa, zbiór sond nukleotydowych i sposób ty­
powania osobniczego
BI (11)184215
(21)333248
(30) A1899/96
(86)1997 10 24
(41)1999 1122
(22)1997 10 24
1996 10 30
PCT/EP97/05874
7(51) C21B 13/00
AT
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
864
(87) 1998 05 07
W098/18969, PCT Gazette nr 18/98
(72) Stockinger Josef, Kastner Rainer W., Mayr Herbert, Lassnig
Herbert, Heckmann Hado, Wieder Kurt, Schenk Johannes
(73) VOEST-ALPINE INDUSTRIEANLAGENBAU GMBH,
Linz (AT)
(54) Sposób i urządzenie do zawracania rozdrobnionej fazy stałej
wynoszonej z gazem nośnym ze zbiornika reaktora
BI (11)184131
(41)2000 03 27
7(51) C21D1/18
F27B 5/04
C23C 8/26
(21)328784
(22)1998 09 21
(72) Heilmann Paul, Olejnik Józef, Zawistowski Andrzej
(73) SECO/WARWICK Sp. z o.o., Świebodzin (PL); SysThermS
GmbH, Wurzburg (DE)
(54) Sposób oraz wielokomorowy piec do hartowania stali nawęglanych i niskostopowych
BI (11)184190
(41)200002 14
7(51)C22B 7/02
(21)327865
(22)1998 08 04
(72) Drzymała Zygmunt, Hryniewicz Marek, Janewicz Andrzej,
Kosturkiewicz Bogdan, Maćków Edward, Niedźwiedzki Jerzy,
Bombała Zbigniew, Churas Stanisław, Dubno Andrzej, Niesler
Marian, Kaniuk Zbigniew
(73) Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków (PL);
Zakłady Metalurgiczne Sp. z o.o., Bytom (PL)
(54) Sposób wytwarzania z manganowego pyłu wielkopiecowego
komponentu wsadu do wielkiego pieca
BI (11)184175
(41)2000 06 05
7(51) C22C 33/02
C22C 1/04
(21)330091
(22)1998 12 02
(72) Leżański Jan
(73) Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława Staszica,
Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania spiekanych kompozytów
BI (11)184130
(41)2000 06 05
7(51) C22C 33/02
C22C 1/04
(21)330092
(22)1998 12 02
(72) Leżański Jan
(73) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania infiltrowanych kompozytów
BI (11)184141
(41)2000 03 13
7(51) C22C 9/06
C22F 1/08
(21)328355
(22)1998 09 02
(72) Sierpiński Zdzisław, Gryziecki Janusz
(73) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Kraków (PL)
(54) Stop miedzi z niklem i aluminium oraz sposób obróbki stopu
miedzi z niklem i aluminium
BI (11)184212
(41)19991108
7(51)C23C 2/28
C23C 2/06
(21)333106
(22)1997 09 03
(30)19646362.9
1996 1109
DE
(86) 1997 09 03
PCT/EP97/04787
(87) 1998 05 22
W098/21378, PCT Gazette nr 20/98
(72) Heiler Hans-Joachim, Warnecke Wilhelm, Dilrr Wilhelm,
Höbelheinrich Günther
(73) THYSSEN STAHL AG, Duisburg (DE)
(54) Sposób obróbki cieplnej i cienkiej blachy cynkowanej galwa­
nicznie na gorąco
BI (11)184233
(21)319236
(41) 1998 10 12
(22)1997 04 01
7(51) C23C 22/30
Nr 9 /2002
(72) Sułko Kazimierz, Ozimina Dariusz
(73) Politechnika Świętokrzyska, Kielce (PL)
(54) Kąpiel do pasywacji powłok cynkowych
BI (11)184254
(41)19980105
7(51)D02G 3/02
(21)322121
(22)1996 12 26
(30)1995/69066
1995 12 30
KR
1996/64955
199612 13
KR
(86) 1996 12 26
PCT/KR96/00248
(87) 1997 07 10
W097/24478, PCT Gazette nr 30/97
(72) Kim Sung-Joong, Kim Gi-Woong, Lee Sang-Min, Choi
Duk-Yong
(73) KOLON INDUSTRIES, rNC, Seoul (KR)
(54) Sposób wytwarzania przędzy z ciągłych włókien poliestro­
wych
BI (11)184174
(41)1998 02 02
7(51) D04H 3/02
(21)321389
(22)1997 07 29
(30) PI 9630523.3
1996 07 29
DE
(72) Barbier Detlef, Löcher Engelbert, Emirze Ararad, Goffing
Norbert
(73) CARL FREUDENBERG KG, Weinheim (DE)
(54) Włóknina «spod filiery» i urządzenie do wytwarzania włókni­
ny «spod filiery»
BI (11)184152
(41)1995 1227
7(51) D06M15/431
(21)309215
(22)1995 06 21
(30) 9412484.9
1994 06 22
GB
(72) Ping Lei Xiao, Zakikhani Mohsen
(73) RHODIA CONSUMER SPECIALTIES LIMITED, Warley
(GB)
(54) Sposób obróbki tkanin w celu nadania im właściwości niepalności
BI (11)184128
(41)19980622
7(51)D06P 1/00
D06P 3/02
(21)317671
(22)1996 12 19
(72) Czajkowski Wojciech, Szymczyk Małgorzata
(73) Politechnika Łódzka, Łódź (PL)
(54) Sposób barwienia naturalnych włókien proteinowych barwni­
kami kwasowo-chromowymi
BI (11)184169
(21)331586
(30) 19632988.4
(86)1997 07 18
(87) 1998 02 19
7(51) D2IG 9/00
(41) 1999 07 19
(22)1997 07 18
1996 08 15
DE
PCT/EP97/03859
WO98/06897, PCT Gazette nr 07/98
(72) Burkhart Hubertus
(73)
STORA
PUBLICATION
PAPER
AKTIENGESELLSCHAFT, Düsseldorf (DE)
(54) Sposób usuwania usterek papieru w procesie ciągłego wytwa­
rzania papieru
BI (11)184279
(41) 1999 05 10
(21)330321
(30) Al 015/96
(86)1997 06 11
(87) 1997 12 18
(22)1997 06 11
AT
1996 06 11
PCT/AT97/00122
W097/47816, PCT Gazette nr 54/97
7(51) E01B 19/00
E01C 9/04
(72) Neumann Bernhard
(73) GMUNDNER FERTIGTEILE GESELLSCHAFT MBH &
CO. KG, Gmunden (AT)
(54) Układ równego z poziomem szyn pokrycia torów oraz pro­
stokątna płyta dla układu równego z poziomem szyn pokrycia toru
BI (11)184313
(41)1997 12 22
7(51)E01Hl/08
E01H 8/00
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(21)317503
(22)1996 12 13
(23)1996 0 6 16 68 MTP, POZNAŃ _
(72) Medwid Marian, Pohl Kazimierz, Himmel Heinz, Suchecki
Leszek, Sapijaszko Adam
(73) Instytut Pojazdów Szynowych «TAB0R», Poznań (PL)
(54) Pojazd drogowo-szynowy z urządzeniem do czyszczenia,
zwłaszcza czyszczenia torowisk
BI (11)184271
(41)1999 05 24
7(51) E02D 29/045
E01F5/00
(21)330546
(22)1997 06 11
(30)08/662070
1996 06 12
US
(86) 1997 06 11
PCT/CA97/00407
(87) 1997 12 18
W097/47825, PCT Gazette nr 54/97
(72) McCavour Thomas C.
(73) Wilson Michael W., Middlesackville (CA)
(54) Konstrukcja stalowa wzmacniająca
BI (11)184127
(41)19980608
7(51) E02D 31/00
(21)317288
(22)1996 1129
(72) Bączykowski Stanisław, Fedczuk Paweł, Glatman Eugeniusz,
Idzik Jerzy, Kossakowski Andrzej, Latocha Czesław, Spisak
Wojciech, Wosz Gerard
(73) Centrum Badawczo-Produkcyjne ALCOR Spółka z o.o.,
Opole (PL); Glatman Eugeniusz, Opole (PL); Idzik Jerzy, Opole
(PL); Kossakowski Andrzej, Opole (PL); Latocha Czesław, Opole
(PL); Spisak Wojciech, Opole (PL); Wosz Gerard, Chróścice
k/Opola (PL)
(54) Sposób eliminacji skażenia gruntu pod transformatorami
mocy na stacjach wysokich napięć oraz układ eliminacji skażenia
gruntu pod transformatorami mocy na stacjach wysokich napięć
BI (11)184196
(41)1997 0120
7(51) E02D 5/18
C04B 28/08
(21)315092
(22)1996 07 04
(30) 19526396.0
1995 07 19
DE
(72) Schneider Günter, Kühner Ulrich
(73) Dyckerhoff AG, Wiesbaden (DE)
(54) Obudowa wykopu, sposób wykonywania obudowy wykopu
oraz materiał budowlany do obudowy wykopu
BI (11)184207
(41)1998 05 25
7(51) E04H 1/14
(21)323436
(22)1997 12 01
(72) Ramus Zbigniew, Postrzech Stanisław, Perfikowski
Krzysztof, Kłosa Marcin
(73) TP TELTECH Spółka z o.o., Łódź (PL)
(54) Półkabina telefoniczna
BI (11)184236
(41)1998 06 22
(22)1997 07 14
1996 12 20
7(51) E05D 5/02
E06B 3/00
(21)321118
IT
(30) MI96A002704
(72) Vecoli Luigi
(73) ALL.CO S.p.A., Ospedaletto (IT)
(54) Skrzydło okienne, zawiasa do skrzydła okiennego oraz wy­
ciskany kształtownik metalowy dla ruchomej ramy skrzydła
okiennego
7(51)E05F 11/48
BI (11)184143
(41)1999 04 26
(21)330112
(22) 1997 05 20
(30) TO96A000450
1996 05 24
IT
(86) 1997 05 20
PCT/EP97/02565
(87) 1997 12 04
W097/45617, PCT Gazette nr 52/97
(72) Perazzo Pierluigi
(73) LAMES S.P.A., Genova (IT)
(54) Podnośnik szyby, zwłaszcza szyby pojazdu
865
BI (11)184309
(41)19990802
7(51)E05G 1/14
(21)331826
(22)1997 08 26
(30)9600737
1996 09 02
BE
(86) 1997 08 26
PCT/BE97/00095
(87) 1998 03 12
WO98/10163, PCT Gazette nr 10/98
(72) Appeltans Guy, Mellebeek Luc
(73) «FN HERSTAL», S.A., Herstal (BE)
(54) Urządzenie do ochrony papierów wartościowych
BI (11)184307
(41)19990118
7(51)E06B 1/02
(21)321101
(22)1997 07 10
(72) Cyunel Bogdan, Więckowski Andrzej
(73) Politechnika Krakowska im.Tadeusza Kościuszki, Kraków
(PL)
(54) Węzeł konstrukcyjny osadzenia stolarki budowlanej w oście­
żach otworów ścian zewnętrznych, zwłaszcza stolarki ze
skrzydłami szklonymi
7(51) E06B 3/67
BI (11)184220
(41)1998 01 19
(21)322166
(22)1996 03 07
(30) 19507732.6
DE
1995 03 07
(86)1996 03 07
PCT/EP96/00977
(87)1996 09 12
W096/27726, PCT Gazette nr 41/96
(72) Zimmermann Andreas, Frank Dierk
(73) CAB0T CORPORATION, Boston (US)
(54) Przezroczysty element budowlany, składający się z co naj­
mniej dwóch równolegle usytuowanych szyb z przezroczystego
materiału
BI (11)184189
(41)1998 09 28
7(51) E21C 27/02
E21D 9/00
(21)319061
(22)1997 03 18
(72) Bronikowski Wiesław, Sonnenberg Michał, Bryja Zbigniew,
Wisłowski Stanisław, Kosiorowski Alfred
(73) Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń «MICON» Spółka
Akcyjna, Polkowice (PL)
(54) Sposób drążenia górniczych wyrobisk korytarzowych
BI (11)184200
(41)19971110
7(51) F02M 29/06
(21)316452
(22)1996 10 07
(23) 1996 0 5 08
MTP MOTORYZACJA, POZNAŃ
(72) Majda Jan, Troska-Grudzień Joanna, Hałat Kazimierz,
Kruczyński Stanisław W., Chłopek Zdzisław J., Danilczyk
Wiktor, Gwoździewicz Marian, Szczotka Krzysztof
(73) JAROSZ Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółka z
o.o., Roczyny (PL)
(54) Układ katalitycznego przygotowania mieszanki palnej do sil­
nika spalinowego
BI (11)184133
(41)1999 07 05
7(51) F16C 33/10
(21)324064
(22) 1997 12 29
(72) Krzemiński Karol, Kałdoński Tadeusz
(73) Politechnika Warszawska, Warszawa (PL)
(54) Porowate łożysko ślizgowe
BI (11)184137
(41)1999 02 01
7(51) F16J 15/53
(21)321422
(22)1997 07 30
(72) Ochoński Włodzimierz, Zachara Bolesław, Szydło Zbigniew
(73) Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława Staszica,
Kraków (PL)
(54) Uszczelnienie czołowe ferromagnetyczne
BI (11)184214
(41)1999 04 12
(21)329876
(30)9700223
9600168
(22)1997 05 14
1997 05 14
1996 05 14
7(51) F16K 15/20
B60C 29/00
DK
DK
866
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
9600180
1996 05 24
DK
9600227
1996 06 28
DK
9700048
1997 0131
DK
(86) 1997 05 14
PCT/DK97/00223
(87) 1997 11 20
WO97/43570, PCT Gazette nr 50/97
(72) Van Der Blom Nicolaas
(73) NVB INTERNATIONAL, Birkerod (DK)
(54) Końcówka do nadmuchiwania opon pojazdów
BI (11)184166
(41)1997 1208
7(51)F16K3/02
F16J 15/32
F16J 15/12
(21)320158
(22)1997 05 23
(30) 19621248.0
1996 05 25
DE
(72) Schmidt Horst, Günther Hans J., Roscher Karl H.
(73) Bii-Sch Armaturen GmbH, Norymberga (DE)
(54) Pierścień uszczelniający, dwustronnego oddziaływania dla
zasuw
7(51) FI6L 3/10
BI (11)184290
(41)1999 03 15
(21)329193
(22)1997 03 25
(30)961327
NO
1996 04 01
(86)1997 03 25
PCT/NO97/00084
(87)1997 10 09
W097/37164, PCT Gazette nr 43/97
(72) Elvegaard Eilif
(73) Elvegaard Eilif, Fredrikstad (NO)
(54) Urządzenie mocujące do mocowania co najmniej jednej rury
BI (11)184304
(41)19971110
7(51) F16L 59/02
B29C 37/20
(21)320037
(22)1997 05 15
(72) Galara Stanisław, Miśta Bogdan
(73) Galara Stanisław, Głubczyce (PL); Galara Robert, Głubczyce
(PL); Galara Danuta, Głubczyce (PL)
(54) Sposób formowania izolacji ze spienionego polistyrenu na
kształtowych powierzchniach i forma do formowania izolacji ze
spienionego polistyrenu na kształtowych powierzchniach
(41)1998 02 02
BI (11)184122
7(51) F16L 9/133
(21)321388
(22)1997 07 29
(30) GM446/96
1996 07 29
AT
1005371
1997 02 25
NL
(72) Borth Rainer, Van Dijk Berend J., Stoffelsma Jan U., Bestén
Markus W. J.
(73) POLOPLAST KUNSTSTOFFWERK GmbH & Co.KG,
Leonding (AT); Wavin B.V., Zwolle (NL)
(54) Rura wielowarstwowa
BI (11)184224
7(51) F23Q 2/16
(41)1999 02 15
(21)328735
(22) 1997 02 27
(30) 08/609576
1996 03 01
US
(86) 1997 02 27
PCT/US97/03014
(87)1997 09 04
W097/32163, PCT Gazette nr 38/97
(72) Doucet Michel
(73) BIC CORPORATION, Milford (US)
(54) Zapalniczka
BI (11)184172
(41)1999 08 30
7(51)F24C 15/10
(21)332290
(22)1997 08 18
(30)19637896.6
1996 09 17
DE
(86) 1997 08 18
PCT/EP97/04506
(87) 1998 03 26
W098/12481, PCT Gazette nr 12/98
(72) Stedron Horst, Nass Peter, Schultheis Bernd, Bader Ulrike
(73) SCHOTT GLAS, Mainz (DE); LKH KUNSTSTOFFWERK
GMBH & CO.KG, Haiger (DE)
(54) Zamocowanie płyty kuchennej
Nr 9 /2002
BI (11)184123
(41)19990830
7(51) F24C 15/10
(21)332289
(22)1997 08 18
(30)19637784.6
1996 09 17
DE
(86) 1997 08 18
PCT/EP97/04507
(87) 1998 03 26
W098/12482, PCT Gazette nr 12/98
(72) Stedron Horst, Nass Peter, Bader Ulrike, Schultheis Bernd
(73) SCHOTT GLAS, Mainz (DE); LKH KUNSTSTOFFWERK
GMBH & CO.KG, Haiger (DE)
(54) Zamocowanie płyty kuchennej
BI (11)184179
(41)1997 11 10
7(51) F24F 7/02
F24F 13/14
F04D 13/03
(22)1997 04 29
(21)319740
(30) 19617574.7
1996 05 02
DE
(72) Grasl Andreas
(73) Grasl Andreas, Heiligeneich (AT)
(54) Kształtownik ramy przewietrznika, zwłaszcza do instalacji
odprowadzania dymu i ciepła
BI (11) 184281
(41) 2000 05 08
7(51) F27B 14/08
C23C 2/06
(21)329455
(22)1998 10 30
(72) Kulik Rudolf, Augustyński Zbigniew, Kołpak Jan
(73) Mellerowicz Ryszard, Poznań (PL)
(54) Elektryczny piec oporowy, zwłaszcza do metalizacji zanurze­
niowej
BI (11)184119
(41)20000103
7(51)F27D 1/04
(21)327097
(22)1998 06 26
(72) Cichoński Władysław, Pietruszka Antoni, Walczyk Tadeusz,
Kulik Leon
(73) Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A., Ropczyce (PL)
(54) Zestaw kształtek sklepienia pieców przemysłowych
BI (11)184249
7(51)G01C 19/00
(41)1999 03 01
(21)328955
(22)1997 02 03
(30)286185
1996 03 15
NZ
(86)1997 02 03
PCT/NZ97/00012
(87)1997 10 02
WO97/36093, PCT Gazette nr 42/97
(72) Pedlar Moananui M.K.
(73) THE PEDLAR FAMILY TRUST, Mount Maunganui (NZ)
(54) Rotor
BI (11)184142
(41)1998 10 12
7(51)G01F 1/80
G01F 1/84
(21)326626
(22)1996 11 12
(30) 08/558686
US
1995 11 16
(86)1996 11 12
PCT/US96/18030
(87)1997 05 22
W097/18445, PCT Gazette nr 22/97
(72) Van Cleve Craig B., Loving Roger S.
(73) MICRO MOTION, INC., Boulder (US)
(54) Przepływomierz wirnikowy wykorzystujący efekt Coriolisa
BI (11)184132
(41)19990329
7(51)G01M 1/14
G01M 1/08
(21)322343
(22)1997 09 26
(72) Walczak Ryszard
(73) Walczak Ryszard, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do pomiarów w ruchu odkształceń wirnika,
zwłaszcza obrotowego podgrzewacza powietrza
BI (11) 184255
(41) 1999 03 29
(21)322260
(22)1997 09 22
(72) Gardyński Leszek, Weroński Andrzej
7(51) G01M 15/00
G01K 13/00
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU P A T E N T O W E G O
(73) Politechnika Lubelska, Lublin (PL)
(54) Układ pomiaru temperatury tłoka w silniku spalinowym
7(51) G01N 21/51
(41)1999 06 07
BI (11)184300
(22) 1997 11 26
(21)323394
(72) Wojnar Edward
(73) Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru stopnia uwodnienia szlamów, zwłasz­
cza żelazonośnych
(41) 1999 04 26
7(51) G0 IN 23/20
BI (11)184162
(22) 1997 10 13
(21)322606
(72) Pańta Antoni
(73) Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława Staszica,
Kraków (PL)
(54) Sposób i uchwyt do badania próbek substancji polikrystalicz­
nych metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich
BI (11)184157
(41)19971222
7(51) G0 IN 27/411
G0 IN 33/00
(21)320466
(22)1997 06 10
(30) 19623683.5
1996 06 14
DE
(72) Plessers Jacques J., Straetemans Marc
(73) Heraeus Electro-Nite International N.V., Houthalen (BE)
(54) Urządzenie do przeprowadzania pomiarów elektrochemicz­
nych w stopionym szkle lub stopionych solach
BI (11)184181
(41)19990426
7(51) G0 IN 29/00
A61B 8/00
(21)322676
(22)1997 10 17
(72) Latuszek Antoni, Kotlicka Elżbieta, Glinkowski Wojciech
(73) Politechnika Warszawska, Warszawa (PL)
(54) Detektor dyslokacji ciał, zwłaszcza złamanych kości długich
BI (11)184257
(41)19981123
7(51) G01N 31/00
G01N 33/10
B01L 3/00
(21)319889
(22)1997 05 09
(72) Cierniewska Anna, Marcinkowska Krystyna, Marcinkowski
Krzysztof
(73) Cierniewska Anna, Poznań (PL); Marcinkowska Krystyna,
Gdańsk (PL); Marcinkowski Krzysztof, Gdańsk (PL)
(54) Sposób oznaczania ciemnienia maki oraz płytka do oznacza­
nia ciemnienia mąki
BI (11)184259
(41)19981026
7(51) G01R31/34
(21)319707
(22)1997 04 25
(72) Kiesner Janusz, Przygodzki Jacek R.
(73) Politechnika Świętokrzyska, Kielce (PL)
(54) Układ pomiarowy do wyznaczania parametrów zwarciowych
silników asynchronicznych
BI (11)184268
(41) 1999 08 02
7(51) G02B 27/22
B42D 15/10
G06K 19/18
(21)331705
(22) 1997 08 18
(30)9617314.1
GB
1996 08 17
(86)1997 08 18
PCT/GB97/02196
(87)1998 02 26
WO98/08131, PCT Gazette nr 08/98
(72) Dunn Paul, Rowe Andrew
(73) FRYCO LTD., Tyne and Wear (GB)
(54) Nośnik trójwymiarowego obrazu optycznego
BI (11)184155
(41)19980105
(21)320722
(30)19626339.5
(22)1997 06 23
1996 07 01
7(51) G06K19/073
G06F 12/14
DE
867
(72) Hanel Walter
(73) International Busisness Machines Corporation, Armonk (US)
(54) Sposób zabezpieczonego przesyłania programów użytko­
wych do pamięci karty mikroprocesorowej
7(51)G08B 17/107
BI (11)184227
(41)1998 08 17
(21)325922
(22) 1997 07 15
(30)96111752.0
EP
1996 07 22
(86)1997 07 15
PCT/CH97/00270
(87)1998 0129
WO98/03947, PCT Gazette nr 04/98
(72) Riedi Urs, Durrer Bernhard, Hess Kurt
(73) SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES AG, Mannedorf (CH)
(54) Czujka dymu
7(51) G08B 17/107
BI (11)184244
(41)1998 08 17
(21)325921
(22)1997 07 15
(30)96111751.2
1996 07 22
EP
(86)1997 07 15
PCT/CH97/00269
(87)1998 0129
WO98/03946, PCT Gazette nr 04/98
(72) Riedi Urs, Durrer Bernhard, Hess Kurt
(73) SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES AG, Mannedorf (CH)
(54) Czujka dymu
BI (11)184165
(41)1999 02 01
7(51) G08B 29/18
G08B 13/00
(21)328502
(22)1997 07 30
(30)TO96A001080
IT
1996 12 24
(86)1997 07 30
PCT/EP97/04142
(87)1998 07 02
W098/28724, PCT Gazette nr 26/98
(72) Trucchi Luciano, Negro Giovanni
(73) TEČNO ALARM S.N.C., Torino (IT)
(54) Elektroniczny system wykrywania wtargnięcia w środowisko
monitorowane
BI (11)184153
(41)1998 12 21
7(51) G09F 3/02
G09F3/10
(21)327606
(22)1996 10 22
(30)95/15435
FR
1995 12 22
(86)1996 10 22
PCT/FR96/01648
(87)1997 07 03
W097/23856, PCT Gazette nr 27/97
(72) Souparis Hugues
(73) H0LOGRAM-INDUSTRIES S.A., Marne La Vallée Cedex (FR)
(54) Zabezpieczona etykieta identyfikacyjna
BI (11)184295
(41) 1996 05 27
7(51) G10L 19/00
G1 OL 21/02
H03M 7/30
G U B 20/10
H04B 14/04
(21)312947
(22)1995 06 12
(30)6-130695
1994 06 13
JP
(86) 1995 06 12
PCT/JP95/01172
(87) 1995 12 21
W095/34956, PCT Gazette nr 54/95
(72) Oikawa Yoshiaki, Tsutsui Kyoya, Miyamori Shinji, Ueno
Masatoshi
(73) SONY CORPORATION, Tokio (JP)
(54) Sposób i urządzenie do kodowania sygnału cyfrowego
oraz sposób i urządzenie do dekodowania sygnału cyfrowego
BI (11)184208
(41)1998 06 22
(21)323663
(22)1997 12 11
(30)9615197
1996 12 11
(72) Couderchon Georges, Vérin Philippe
7(51) H0IF 1/14
H0 IF 27/25
H0IF 41/02
H0IF 41/22
FR
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
868
(73) MECAGIS, Puteaux (FR)
(54) Sposób wytwarzania elementu magnetycznego z miękkiego stopu
magnetycznego na bazie żelaza mającego strukturę nanokrystaliczną
BI (11)184177
(41)19980525
7(51)H0 1F27/30
B61L 1/08
(21)323333
(22)1997 1126
(72) Kazimierczak Andrzej, Białoń Andrzej
(73) Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa, Warszawa (PL)
(54) Dławik do połączeń międzytokowych i międzytorowych
w obwodach torowych bez izolowanych złączy szynowych
BI (11)184187
(41)19970804
7(51)H01H 13/14
(21)318092
(22)1997 0124
(30)19603135.4
1996 0129
DE
(72) Jacob Hans-Ullrich
(73) TRW Fahrzeugelektrik GmbH und Co. KG., Radolfzell (DE)
(54) Samonastawny łącznik popychaczowy
BI (11)184297
(41)19980119
7(51)H01H 71/08
H0 1H 9/02
H02B 1/26
(21)320782
(22)1997 06 26
(30)9608680
1996 07 11
FR
(72) Lenco Patrick
(73) LEGRAND, Limoges (FR); LEGRAND SNC, Limoges (FR)
(54) Urządzenie elektryczne z zabezpieczeniem różnicowym
BI (11)184139
(41)1999 03 01
7(51) H0 IL 29/70
H01L 29/73
(21)321690
(22)1997 08 18
(72) Ratuszek Marek, Ratuszek Małgorzata
(73) Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J.Śniadeckich,
Bydgoszcz (PL)
(54) Bipolarny przyrząd półprzewodnikowy
7(51) H01P 1/22
BI (11)184269
(41)19990705
(21)324056
(22)1997 12 23
(72) Zaraska Wiesław, Witek Krzysztof, Knapik Ryszard,
Wolczko Andrzej, Lipiński Marcin, Krehlik Przemysław
(73) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mikroelektroniki Hybrydowej
i Rezystorów, Kraków (PL)
(54) Regulowany tłumik wielkiej częstotliwości
BI (11)184148
(41)19990426
7(51)H01Q 1/12
(21)322793
(22)1997 10 23
(72) Bulzacki Lech, Rogowski Józef
(73) Bulzacki Lech, Raszyn (PL); Rogowski Józef, Raszyn (PL)
(54) Wysięgnik, zwłaszcza anteny kierunkowej
BI (11)184112
(41)1998 02 16
7(51) H0IR 13/20
F16B 17/00
B23K 9/32
F16L25/02
(21)315561
(22)1996 08 05
(72) Kaczmarek Andrzej
(73) Kaczmarek Andrzej, Szczecin (PL)
(54) Złącze rozłączne przewodów, zwłaszcza przewodów spawalniczych
BI (11)184178
7(51)H02G 15/113
(41)1999 10 11
(21)332801
(22)1997 1107
(30)9623230.1
GB
1996 1107
(86)1997 1107
PCT/GB97/02989
(87)1998 05 14
WO98/20591, PCT Gazette nr 19/98
(72) Roosen Dirk, Scapicchio Daniele
(73) N.V. RAYCHEM S.A., Kessel-Lo (BE)
(54) Oprawa złącza kablowego
BI (11)184151
Nr 9 /2002
(41)1998 07 06
7(51) H02G 7/05
E04H 12/02
(21)324017
(22)1997 12 24
(30) 19654687.7
199612 30
DE
(72) Giampieretti Roberto, Guida Césare, Catenacci Andrea
(73) ABB RESEARCH Ltd., Zürich (CH)
(54) Końcówka słupa do przewodów średnio i wysokonapięciowej
napowietrznej trakcji elektrycznej
BI (11)184115
(41)19981207
7(51)H02M3/125
(21)320151
(22)1997 05 23
(72) Newlacil Szczepan
(73) INWAR S.A., Sieradz (PL)
(54) Przetwornica prądu stałego na prąd stały
BI (11)184311
(41)19990607
7(51)H02P7/282
B60L 15/20
(21)323507
(22)1997 12 02
(72) Dudek Roman, Kosiorowski Stanisław, Stobiecki Andrzej,
Żuchowicz Marek
(73) Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława Staszica,
Kraków (PL)
(54) Układ dwustrefowego sterowania silnika szeregowego prądu stałego
BI (11) 184280
(41) 1999 07 05
7(51) H03H 9/08
G05D 23/00
(21)324098
(22)1997 12 29
(72) Weiss Krzysztof, Smolarski Andrzej, Szulc Wiesław
(73) Instytut Tele i Radiotechniczny, Warszawa (PL)
(54) Sposób regulacji temperatury wibratora rezonatora kwarcowego
BI (11)184275
(41)1999 03 29
7(51) H03K 5/13
H03H 11/16
H03L 7/08
(21)322261
(22)1997 09 24
(72) Tymowski Zbigniew, Wiliński Adam, Kucy Krzysztof
(73) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa (PL)
(54) Sposób i układ do automatycznej regulacji fazy impulsów
wymodulowanych z synfazowej fali nośnej
BI (11)184230
7(51) H03M 13/00
(62)323524
(41)1998 03 30
(21)349517
(22)1997 04 14
(30)08/636732
1996 04 19
US
(86) 1997 04 14
PCT/US97/06129
(87) 1997 10 30
WO97/40582, PCT Gazette nr 46/97
(72) Hladik Stephen M., Anderson John B.
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady (US)
(54) Sposób dekodowania równoległych, połączonych kodów
splotowych oraz dekoder do dekodowania równoległych,
połączonych kodów splotowych
INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMB0LI MKP
Symbol
MKP
1
A01C
A01D
Nr
patentu
2
1/00 184232
45/02 184286
Symbol
MKP
1
A01G
A01G
Nr
patentu
2
23/00 184184
9/02 184262
* Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym. Ogło­
szenie dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfika­
cyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.
Nr 9/2002
1
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2
9/10 184262*
A01G
1/00 184218*
A01H
1/00 184242*
A01H
1/04 184242*
A01H
1/03 184197
A01K
29/00 184197*
A01K
5/02 184194
A01K
85/16 184199
A01K
A01M
1/20 184164
5/02 184277
A21B
5/06 184285*
A21C
6/00
184201*
A21D
8/02 184201
A21D
3/00 184237
A23G
1/165 184284
A23K
A23L
2/39 184140
3/10 184287*
A24D
3/14 184287
A24D
13/11 184221
A41D
1/00 184185*
A41F
A44B
11/25 184185*
A45C
11/20 184288*
A46B
7/06 184167
A47F
7/024 184154
47/14 184288*
A47J
A47L
11/38 184303
9/14 184283
A47L
A61B
5/103 184209
A61B
8/00 184181*
15/04 184113
A61C
A61F
13/15 184117
A61F
13/56 184185
A61K
31/07 184252*
A61K 31/137 184124
A61K 31/155 184276*
A61K
31/16 184226*
A61K
31/16 184292*
A61K
31/16 184302*
A61K 31/165 184121*
A61K
31/18 184158*
A61K
31/19 184252
A61K 31/395 184310*
A61K 31/415 184193*
A61K 31/415 184272*
A61K 31/435 184144*
A61K
31/44 184158*
A61K
31/44 184310*
A61K
31/47 184168*
A61K
31/47 184171*
A61K 31/7028 184252*
A61K
33/00 184245
A61K
38/12 184147*
A61K
38/13 184291*
A61K
38/17 184202
A61K
38/18 184145*
A61K
38/18 184188*
1
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61L
A61P
A61P
A61P
A61P
A61P
A61P
A61P
A61P
A61P
A61P
A61P
A61P
A61P
A61P
A62B
A62B
A63B
B01D
B01D
B01D
B01D
B01D
B01D
B01F
B01F
B01F
B01F
B01J
B01J
B01J
B01J
B01J
B01J
B0IL
B03B
B04B
B04C
1
2
38/36 184114
38/44 184135*
38/44 184242*
38/46 184114*
38/48 184114*
39/00 184145*
39/08 184125*
39/095 184125
39/155 184231
39/385 184202*
39/40 184125*
47/10 184135
7/00 184150*
7/00 184252*
7/42 184294
9/08 184135*
9/19 184135*
9/22 184183
15/16 184117*
17/00 184252*
19/00 184147*
19/00 184158*
3/06 184310*
3/10 184145*
35/00 184147*
35/00 184158*
37/00 184188*
7/02 184114*
9/00 184147*
9/10 184114*
9/10 184124*
9/10 184192*
9/10 184310*
35/04 184120
5/00 184116
65/10 184293
53/50 184219
53/50 184305
53/68 184305*
53/83 184305*
53/84 184247
61/14 184163
3/04 184170*
3/12 184282*
5/06 184264
5/10 184282*
29/24 184156
29/24 184191
29/68 184156*
29/68 184191*
37/04 184156*
8/00 184163*
3/00 184257*
13/00 184138
1/00 184182
5/081 184182*
B09B
B09C
B09C
B21D
B22D
B22D
B23H
B23K
B23P
B25B
B25B
B26D
B27K
B27N
B28C
B29C
B29C
B29C
B29C
B29C
B32B
B42D
B60C
B60K
B60K
B60L
B60N
B60N
B61B
B61D
B61L
B63B
B63C
B65B
B65B
B65B
B65B
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
B65G
B65H
B66C
B66D
C01B
C01B
COU
C02F
C02F
869
2
3/00 184246
1/10 184203
1/10 184204
51/26 184235
11/053 184229
11/114 184229*
3/02 184299
9/32 184112*
13/00 184235*
13/48 184126
27/24 184243
1/11 184285
3/44 184180
1/00 184262*
5/02 184282*
37/20 184304*
45/00 184173*
45/16 184274
45/26 184274*
63/04 184253*
3/04 184253
15/10 184268*
29/00 184214*
15/035 184312*
15/04 184312
15/20 184311*
2/12 184161
2/24 184161*
3/00 184129
27/00 184250
1/08 184177*
25/00 184289
3/00 184240
1/16 184248
11/00 184213
5/12 184136
51/30 184225
1/34 184288*
19/44 184118
21/02 184228
25/32 184173
45/04 184288*
51/20 184235*
71/70 184258
85/04 184146
85/10 184210*
85/36 184288
21/20 184266
49/02 184146*
5/10 184222
1/00 184306
31/04 184256
31/08 184239
37/04 184191*
1/28 184176*
1/62 184176
1
C02F
C02F
C03B
C03C
C03C
C03C
C03C
C04B
C04B
C04B
C05C
C05D
C05F
C05F
C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
2
1/74 184170*
7/00 184170
37/01 184234
1/02 184234*
13/00 184216
13/00 184234*
13/06 184216*
24/22 184134*
28/08 184196*
7/36 184282
5/00 184223
9/02 184273
3/00 184149
7/00 184149*
209/48 184163*
211/50 184186
233/65 184121*
237/06 184302
237/12 184292
237/22 184226
237/30 184121*
237/40 184121
257/18 184276
263/10 184186*
265/11 184186*
277/08 184192*
279/22 184192
311/29 184158
311/51 184226*
317/18 184205
317/44 184192*
323/59 184205*
403/16 184296*
45/28 184296
49/258 184296*
51/12 184206*
51/493 184206
53/06 184260
53/08 184206*
55/00 184260*
61/39 184241*
67/02 184160
67/08 184206*
69/14 184206*
69/40 184160*
69/42 184160*
69/44 184160*
205/08 184310
209/18 184205*
211/58 184226*
211/70 184241
213/56 184158*
233/66 184205*
285/16 184263
295/18 184158*
301/32 1 184251
1
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
С07Э
С07Б
С07О
C07D
С07Б
С07Б
С07Э
С07О
С07О
С07Э
С07Р
С07Р
С07Н
С07К
С07К
С07К
С07К
С07К
С07К
С07К
С07К
С07К
С08В
С08О
С08О
С08С
C08J
C08J
С08Ь
С08Ь
С08Ь
С09Э
С09Б
С09Б
С095
С091
С091
С10Ь
С1Ш
С1Ю
С1Ш
С1Ш
С12Ы
С12К
С12Ы
С12К
С12И
С12К
С12Ы
С12Ы
С12Ы
Nr 9/2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
870
307/80
401/06
401/06
401/12
403/10
405/02
405/04
405/06
405/14
409/12
453/02
471/12
487/12
491/06
501/06
7/12
7/18
21/04
14/435
14/52
14/575
17/00
7/22
7/56
7/64
7/64
9/00
37/00
12/40
18/66
83/00
3/09
5/10
1/02
3/06
33/00
183/14
5/03
5/28
167/02
175/04
5/00
10/00
1/68
1/72
17/00
3/39
1/20
15/12
15/29
15/53
15/67
15/82
5/10
9/48
9/50
2
184296*
184168
184171
184310*
184193
184272
184144
184272*
184144*
184310*
184261
184195
184195*
184238
184270*
184217
184270
184298*
184145
184188*
184202*
184202*
184147
184147*
184147*
184291*
184147*
184125*
184134
184265*
184150
184198*
184210*
184198
184210
184301
184217*
184278
184159
184265*
184265*
184265
184211
184267*
184267
184308*
184308
184111*
184188
184218
184242
184218*
184242*
184242*
184114*
184114*
1
2
17/12 184111
С12Р
21/04
184291
С12Р
1/26 184242*
С12(3
1/68 184298
С12(}
1/05 184111*
С12К
13/00 184215
С21В
1/18 184131
С2Ш
7/02 184190
С22В
1/04 184130*
С22С
1/04 184175*
С22С
33/02 184130
С22С
33/02 184175
С22С
9/06 184141
С22С
С22Р
1/08 184141*
16/24 184256*
С23С
2/06 184212*
С23С
С23С
2/06 184281*
2/28 184212
С23С
22/30 184233
С23С
С23С
8/26 184131*
О01Р
2/00 184198*
3/02 184254
ВО2G
3/02 184174
Б04Н
О06М 15/431 184152
О06Р
1/00 184128
3/02 184128*
Б06Р
021С
3/16 184198*
9/00 184169
0210
Е01В
19/00 184279
9/04 184279*
Е01С
Е01Р
5/00 184271*
Е01Н
1/08 184313
Е01Н
8/00 184313*
Е02В
8/00 184170*
Е02О 29/045 184271
Е02Э
31/00 184127
Е02Э
5/18 184196
Е04В
1/74 184253*
Е04G
3/16 184116*
Е04Н
1/14 184207
Е04Н
12/02 184151*
Е05Б
5/02 184236
Е05Р
11/48 184143
1/14 184309
Е05О
Е06В
1/02 184307
Е06В
3/00 184236*
Е06В
3/67 184220
27/02 184189
Е21С
Е21Б
9/00 184189*
F01Р
7/16 184243*
F02М
29/06 184200
Р04О
13/03 184179*
Р16В
17/00 184112*
Р16С
33/10 184133
F16J
15/12 184166*
F16J
15/32 184166*
1
2
19/18
13/00
17/107
17/107
29/18
3/02
3/10
19/00
21/02
20/10
1/14
27/25
27/30
41/02
41/22
13/14
71/08
9/02
29/24
Н01Ь
29/70
Н01Ь
29/73
Н01Р
1/22
Н01Q
1/12
H01R 13/20
Н02В
1/26
Н02G 15/113
Н02G
7/05
Н02М
3/125
Н02Р
7/282
Н03Н
11/16
H03H 9/08
H03K 5/13
H03L 7/08
H03M 13/00
H03M 7/30
Н04В
14/04
Н05Н
1/26
184268*
184165*
184227
184244
184165
184153
184153*
184295
184295*
184295*
184208
184208*
184177
184208*
184208*
184187
184297
184297*
184301*
184139
184139*
184269
184148
184112
184297*
184178
184151
184115
184311
184275*
184280
184275
184275*
184230
184295*
184295*
184246*
2
1
15/53 184137
F16J
15/20 184214
F16K
3/02 184166
F16К
25/02 184112*
F16L
3/10 184290
F16L
59/02 184304
F16L
F16L
9/133 184122
F23G
5/00 184246*
F23Q
2/16 184224
Р24С
15/10 184123
Р24С
15/10 184172
F16F
13/14 184179*
F16F
7/02 184179
F27В
14/08 184281
5/04 184131*
F27В
F27Б
1/04 184119
G01С
19/00 184249
G01Р
1/80 184142
G01Р
1/84 184142*
G01К
13/00 184255*
G01М
1/08 184132*
G01М
1/14 184132
G01М
15/00 184255
G01N 21/51 184300
G01N 23/20 184162
G01N 27/411 184157
G01N 29/00 184181
G01N 31/00 184257
G01N 33/00 184157*
G01N 33/06 184231*
G01N 33/10 184257*
G01N 33/543 184145*
G01К
31/34 184259
G02В
27/22 184268
G05Б
23/00 184280*
G06Р
12/14 184155*
G06К 19/073 | 184155
G06К
G08В
G08В
G08В
G08В
G09Р
G09Р
G10L
ОЮЬ
G11В
Н01Р
Н01Р
Н01Р
Н01Р
Н01Р
H01H
H01H
H01H
H01J
INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
Nr
patentu
Symbol
MKP
Nr
patentu
Symbol
MKP
1
2
1
2
184111
184112
184113
184114
184115
184116
184117
184118
184119
184120
184121
C12P
H0IR
A61C
A61K
H02M
A62B
A61F
B65D
F27D
A62B
C07C
17/12
13/20
15/04
38/36
3/125
5/00
13/15
19/44
1/04
35/04
237/40
184122
184123
184124
184125
184126
184127
184128
184129
184130
184131
184132
F16L
F24C
A61K
A61K
B25B
E02D
D06P
B61B
C22C
C21D
G01M
9/133
15/10
31/137
39/095
13/48
31/00
1/00
3/00
33/02
1/18
1/14
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
Nr 9/2002
184133
184134
184135
184136
184137
184138
184139
184140
184141
1
2
1
1
2
871
2
1
E21C
27/02
184245
A61K
33/00
184280
H03H
9/08
C22B
B01J
184246
184281
184282
F27B
14/08
184247
184248
B09B
B01D
B65B
3/00
53/84
C04B
7/36
C07C
C07D
7/02
29/24
279/22
9/14
403/10
184249
G01C
19/00
184194
A01K
184283
184284
A47L
5/02
184195
471/12
C07D
A23L
2/39
184196
C07D
E02D
27/00
301/32
1/165
29/70
184250
184251
B61D
A23K
5/18
184252
A61K
31/19
C22C
9/06
A01K
1/03
184253
B32B
3/04
F16C
33/10
C08G
A61K
B65B
12/40
47/10
5/12
F16J
15/53
184191
184192
184193
B03B
H01L
13/00
184189
184190
1/16
184142
G01F
1/80
184197
184198
C08L
1/02
184254
D02G
3/02
184143
184144
E05F
11/48
184199
A01K
85/16
184255
G01M
15/00
C07D
C07K
B65D
405/04
184200
184201
184202
F02M
29/06
8/02
184256
C01B
31/04
184257
G01N
31/00
184258
B65D
71/70
C07K
7/22
38/17
1/10
H01Q
C05F
1/12
3/00
1/10
317/18
184259
184260
184261
G01R
C07C
C07D
31/34
53/06
453/02
184150
184151
184152
184153
184154
C08G
H02G
D06M
G09F
A47F
83/00
51/493
184262
9/02
7/05
184207
184208
1/14
1/14
184263
184264
A01G
C07D
5/103
3/06
184265
184266
184155
184156
184157
184158
G06K
184267
184268
184145
184146
184147
184148
184149
184159
184160
184161
184162
184163
184164
184165
B01J
G01N
C07C
C09D
C07C
B60N
G01N
14/435
85/04
15/431
3/02
7/024
19/073
29/24
27/411
311/29
5/28
67/02
2/12
B09C
184205
C07C
184206
C07C
E04H
C10L
C23C
B65B
F16K
184215
184216
C21B
10/00
2/28
11/00
15/20
13/00
C03C
C07F
13/00
7/12
C12N
B01D
15/29
53/50
E06B
3/67
13/11
184217
184218
B01D
A01M
G08B
F16K
1/20
29/18
3/02
184220
184221
184222
184219
7/06
401/06
184223
184224
184169
184170
D21G
C02F
9/00
184171
C07D
7/00
401/06
184225
184226
184172
F24C
B65D
15/10
25/32
D04H
3/02
33/02
184181
184182
184183
184184
184185
184186
184187
184188
H02G
F24F
B27K
G01N
1/62
27/30
B65B
5/10
5/00
2/16
51/30
237/22
184228
B65D
21/02
184229
184230
184231
184232
B22D
11/053
H03M
A61K
13/00
39/155
1/00
22/30
37/01
184233
184234
15/113
7/02
3/44
184235
184236
29/00
184237
1/00
9/22
184238
A01G
A61F
23/00
13/56
211/50
13/14
15/12
A41D
B66C
C05C
F23Q
C07C
G08B
184227
B04B
A61K
C07C
H01H
C12N
H01F
A61B
C08L
184212
184213
184214
23/20
61/14
C22C
C02F
H01F
B09C
184209
184210
184211
A46B
C07D
184175
184176
184177
184178
184179
184180
A21D
A61K
184203
184204
184166
184167
184168
184173
184174
2
184239
184240
184241
184242
184243
184244
A01C
C23C
C03B
B21D
17/107
E05D
51/26
5/02
A23G
C07D
3/00
491/06
C01B
31/08
B63C
C07D
C12N
B25B
G08B
3/00
211/70
15/53
27/24
17/107
184269
184270
184271
184272
184273
184274
184275
184276
184277
184278
184279
1/11
A01D
45/02
184287
A24D
3/14
184288
B65D
85/36
184289
B63B
25/00
184290
F16L
3/10
184291
C12P
21/04
184292
C07C
237/12
A63B
65/10
184294
A61K
7/42
184295
G10L
19/00
184296
C07C
45/28
184297
H01H
71/08
184298
C12Q
1/68
184299
B23H
3/02
184300
G01N
21/51
C08L
33/00
7/18
184301
184302
184303
184304
237/06
11/38
59/02
29/045
405/02
184305
C07C
A47L
F16L
B01D
184306
B66D
1/00
285/16
5/06
5/00
C09J
C07D
B26D
184286
184293
B01F
B65G
CUD
G02B
H01P
C07F
E02D
184285
21/20
1/72
27/22
1/22
53/50
C05D
9/02
184307
E06B
1/02
B29C
H03K
45/16
184308
CUD
5/13
C07C
A21B
C09D
E01B
257/18
5/02
184309
184310
184311
E05G
C07D
3/39
1/14
205/08
5/03
19/00
184312
184313
H02P
B60K
E01H
7/282
15/04
1/08
199
DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PATENTU
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wy­
nalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowe­
go, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielo­
nych umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
312998
313064
315268
315422
315707
316091
316276
316279
316303
316332
316698
317273
317509
317526
18/97
17/96
02/98
03/97
04/97
06/98
07/97
08/97
07/97
07/97
09/97
12/98
13/97
13/97
317699
317805 u
318025
318029
318031
318401
318612
318871
318939
318941
319245u
319674
319711
319768
14/97
14/98
15/98
15/98
15/97
17/98
18/98
19/98
19/98
19/98
21/97
22/98
23/98
23/98
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
872
320393
320624
320651
320768
320925
321026
321435
321530
322243
322347
3225l0u
322639
322643
322720
322760
322942
323177
323504
13/99
09/98
10/98
11/98
11/98
13/98
13/98
14/98
16/98
16/98
19/98
23/98
24/98
25/98
10/99
12/99
03/00
23/96
323687
323781
324108
324436
324509
324926
324971
325171
325514
325602
326350
326944
327054
327329
330359
330930
333944
341278(314050)
18/98
26/98
26/98
01/99
01/99
02/99
03/99
04/99
07/99
08/99
08/99
09/98
04/98
04/98
04/98
10/98
06/98
07/98
u) Zgłoszenie będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru użytkowego.
200
DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia -wyna­
lazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych
umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
313828
314787
315316
315851
318566
319885
320846
321562
322018
32291Ou
323449
323633
323765
324190
324384
326277
22/97
26/96
02/97
05/97
17/97
23/98
01/99
04/98
01/98
10/99
07/98
08/98
26/98
15/99
11/98
18/98
327035
327080
327327
327504
328826
329009
331701
331845
331901
332955
334570
336706
337620
339224
344011
345992
23/98
24/98
25/98
26/98
04/99
05/99
16/99
17/99
17/99
22/99
06/00
14/00
18/00
25/00
20/01
19/01
201
DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PATENTU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wy­
nalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowe­
go, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wylonych umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
04/97
05/97
04/97
316434
318239
318409
320476
320747
320927
321807
322565
323014
324465
325169
18/98
21/97
21/98
22/98
17/97
23/97
24/98
25/98
20/97
22/97
01/99
26/97
09/99
10/99
11/98
14/98
202
WPISY I ZMIANY W REJESTRZE PATENTOWYM
(nie uwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu,
numer patentu, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokona­
no wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki reje­
stru patentowego zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię lub nazwę oraz miejsce zamieszkania lub
siedzibę uprawnionego z patentu (miejscowość, kraj)
rubryka B - tytuł wynalazku
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz miejsce zamieszka­
nia (miejscowość, kraj)
rubryka D - prawa ograniczające patent (licencje, prawo korzystania
z wynalazku, oświadczenie o licencji otwartej)
rubryka E - wpisy uzupełniające stan prawny patentu (patenty dodat­
kowe, przejście patentu dodatkowego w samoistny)
rubryka F - datę unieważnienia patentu lub datę i przyczynę wygaśnię­
cia patentu.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy, zmiana
nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent, sprosto­
wania istotnych pomyłek
(BI) 156688 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu DBT Deutsche Bergbau-Technik GmbH, Liinen, Niemcy i dokonanie wpisu DBT
GmbH, Liinen, Niemcy.
(BI) 159990 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu DBT Deutsche Bergbau-Technik GmbH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu DBT
GmbH, Liinen, Niemcy.
(BI) 160495 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę
uprawnionego przez wykreślenie wpisu RAFINERIA „JASŁO"
Spółka Akcyjna, Jasło, Polska i dokonanie wpisu IWOPOL
Spółka z O.O., Iwonicz, Polska.
(BI) 162637 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu DBT Deutsche Bergbau-Technik GmbH, Liinen, Niemcy i dokonanie wpisu DBT
GmbH, Liinen, Niemcy.
Zgłoszenie będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru użytkowego
315599
315772
315793
318562
319247
319442
319566
319576
319844
319923
320178
01/97
16/98
17/97
(BI) 164325 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione­
go przez wykreślenie wpisu ALSTOM T & D Transformers Spółka z o.o,
Mikołów, Polska i dokonanie wpisu ALSTOM T & D Spółka Akcy­
jna Świebodzice, Zakład Transformatorów, Mikołów, Polska
(BI) 165055 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu DBT Deutsche Bergbau-Technik GmbH, Liinen, Niemcy i dokonanie wpisu DBT
GmbH, Liinen, Niemcy.
(BI) 165277 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu Ośrodek BadawczoRozwojowy Pojazdów Szynowych, Poznań, Polska i dokonanie
wpisu Instytut Pojazdów Szynowych „TAB0R", Poznań, Polska.
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(BI) 166065, 166071, 166074, 166904, 167872 2002 06 17 A.
Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie
wpisu DBT Deutsche Bergbau-Technik GmbH, Liinen, Niemcy i
dokonanie wpisu DBT GmbH, Liinen, Niemcy.
(BI) 168466 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu THERA Patent GmbH und Co. KG
Gesellschaft fur industrielle Schutzrechte, Seefeld, Niemcy i dokona­
nie wpisu 3M ESPE AG, Seefeld, Niemcy.
(BI) 168606 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu Société Nouvelle des Ateliers
et Chantiers du Havre, Le Havre, Francja i dokonanie wpisu QinetiQ Limited, Londyn, Wielka Brytania.
(BI) 169885 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu BTR ENGINEERING (AU­
STRALIA) LIMITED, Fairfield, Australia i dokonanie wpisu BTR
ENGINEERING (AUSTRALIA) LIMITED, Melbourne, Australia.
(BI) 169885 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu BTR ENGINEERING (AU­
STRALIA) LIMITED, Melbourne, Australia i dokonanie wpisu
DANA CORPORATION, Toledo, Stany Zjednoczone Ameryki.
(BI) 169900 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu DBT Deutsche Berg­
bau-Technik GmbH, Liinen, Niemcy i dokonanie wpisu DBT
GmbH, Liinen, Niemcy.
(BI) 170057 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu BTR ENGINEERING (AU­
STRALIA) LIMITED, Fairfield, Australia i dokonanie wpisu BTR
ENGINEERING (AUSTRALIA) LIMITED, Melbourne, Australia
(BI) 170057 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu BTR ENGINEERING (AU­
STRALIA) LIMITED, Melbourne, Australia i dokonanie wpisu
DANA CORPORATION, Toledo, Stany Zjednoczone Ameryki.
(BI) 170282, 171544, 172356 2002 06 17 A. Wprowadzo­
no zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie DBT Deuts­
che Bergbau-Technik GmbH, Liinen, Niemcy i dokonanie wpisu
DBT GmbH, Liinen, Niemcy.
(BI) 172457 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu Ośrodek BadawczoRozwojowy Pojazdów Szynowych, Poznań, Polska i dokonanie
wpisu Instytut Pojazdów Szynowych „TAB0R", Poznań, Polska.
(BI) 173279 2002 006 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu DBT Deutsche Berg­
bau-Technik GmbH, Liinen, Niemcy i dokonanie wpisu DBT
GmbH, Liinen, Niemcy.
(BI) 173802 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu Politechnika Opolska, Opole,
Polska i dokonanie wpisu Najzarek Zbigniew, Zabrze, Polska;
Pokrzywnicki Stefan, Opole, Polska.
(BI) 174050 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu Ośrodek BadawczoRozwojowy Pojazdów Szynowych, Poznań, Polska i dokonanie
wpisu Instytut Pojazdów Szynowych „TAB0R", Poznań, Polska.
(BI) 174117 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu Ośrodek BadawczoRozwojowy Pojazdów Szynowych „TAB0R", poznań, Polska i do­
konanie wpisu Instytut Pojazdów Szynowych „TAB0R", Po­
znań, Polska.
(BI) 174360 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu DBT Deutsche Berg­
bau-Technik GmbH, Liinen, Niemcy i dokonanie wpisu DBT
GmbH, Liinen, Niemcy.
873
(BI) 175640 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnione­
go przez wykreślenie wpisu Rafineria „Jasło" Spółka Akcyjna, Jasło,
Polska i dokonanie wpisu rWOPOL Spółka z o.o., Iwonicz, Polska.
(BI) 175676 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu DBT Deutsche Berg­
bau-Technik GmbH, Liinen, Niemcy i dokonanie wpisu DBT
GmbH, Liinen, Niemcy.
(BI) 175698, 175919 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę upra­
wnionego przez wykreślenie wpisu Rafineria „Jasło" Spółka Akcyjną
Jasło, Polska i dokonanie wpisu IWOPOL Spółka z o.o., Iwonicz, Polska
(BI) 176187 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu DBT Deutsche Berg­
bau-Technik GmbH, Liinen, Niemcy i dokonanie wpisu DBT
GmbH, Liinen, Niemcy.
(BI) 176188 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu THERA Patent GmbH und Co.
KG Gesellschaft fur industrielle Schutzrechte, Seefeld, Niemcy
i dokonanie wpisu 3M ESPE AG, Seefeld, Niemcy.
(BI) 177142 2002 06 17 A Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu DBT Deutsche Bergbau-Technik
GmbH, Liinen, Niemcy i dokonanie wpisu DBT GmbH, Liinen, Niemcy.
(BI) 178892, 178925 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę
uprawnionego przez wykreślenie wpisu Jaśniak Maria, Gutowo
Małe, Polska i dokonanie wpisu Sobkowiak Anna Gutowo Małe,
Polska; Łępecka Elżbieta Gutowo Małe, Polska.
(BI) 179560 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu Roche Diagnostics GmbH,
Mannheim, Niemcy i dokonanie wpisu Heidelberg Pharma Hol­
ding GmbH, Heidelberg, Niemcy.
(BI) 180242 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu PRODUITS ALBA INC., Ville
de la Baie, Kanada i dokonanie wpisu NOVABRIK INTERNA­
TIONAL INC., Anjou, Kanada.
(BI) 181095 2002 06 10 A Wprowadzono zmianę nazwy upra­
wnionego przez wykreślenie wpisu Wyższa Szkoła Morska Gdynia,
Polska i dokonanie wpisu Akademia Morską Gdynią Polska
(BI) 181292 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu Stępień Marek, Częstochową
Polska; Lachowski Bogdan, Wygodą Polska i dokonanie wpisu
„FORMES" Spółka z o.o., Wygodą Polska.
(BI) 182421 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu THERA Patent GmbH & Co.
KG Gesellschaft fur industrielle Schutzrechte, Seefeld, Niemcy
i dokonanie wpisu 3M ESPE AG, Seefeld, Niemcy.
(BI) 182540 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upra­
wnionego przez wykreślenie wpisu Wyższa Szkoła Morską Gdynią
Polska i dokonanie wpisu Akademia Morską Gdynią Polska
203
DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU PATENTU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu,
numery patentów, które wygasły na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 1
lubpkt 2 ustawy z dnia 19 października 1972 roku o wynalazczości
(w związku z art. 315 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku
Prawo własności przemysłowej) oraz datę wygaśnięcia patentu.
(BI) 153704 2001.06.15
(BI) 155657 2001.06.20
(BI) 156631 2001.07.19
(BI) 156711 2001.06.06
(BI) 157518 2001.06.01
(BI) 157689 2001.06.01
874
(BI) 157690 2001.06.07
(BI) 158076 2001.06.21
(BI) 158080 2001.06.27
(BI) 158139 2001.06.21
(BI) 158390 2001.06.06
(BI) 158649 2001.06.21
(Cl) 162194 2001.06.28
(BI) 162746 2001.06.01
(BI) 162754 2001.06.15
(BI) 162851 2001.06.01
(BI) 163011 2001.06.06
(BI) 163081 2001.06.11
(BI) 163129 2001.06.18
(BI) 163131 2001.06.21
(BI) 163207 2001.06.21
(BI) 163277 2001.06.04
(BI) 163320 2001.06.12
(BI) 163382 2001.06.04
(BI) 163605 2001.06.20
(BI) 163732 2001.06.20
(BI) 163770 2001.06.26
(BI) 164099 2001.06.20
(BI) 164258 2001.06.01
(BI) 164479 2001.06.26
(BI) 164616 2001.06.28
(BI) 164719 2001.06.28
(BI) 165219 2001.06.15
(BI) 165469 2001.06.27
(BI) 166463 2001.06.13
(BI) 166544 2001.06.06
(BI) 167347 2001.06.20
(BI) 167761 2001.06.22
(BI) 169036 2001.06.01
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(BI) 169351 2001.06.07
(BI) 169370 2001.06.08
(BI) 169793 2001.06.28
(BI) 169865 2001.06.15
(BI) 170393 2001.06.18
(BI) 170552 2001.06.08
(BI) 170642 2001.06.07
(BI) 170686 2001.06.30
(BI) 170827 2001.06.04
(BI) 170865 2001.06.03
(BI) 170878 2001.06.11
(BI) 170947 2001.06.16
(BI) 170965 2001.06.01
(BI) 170978 2001.06.15
(BI) 170985 2001.06.04
(BI) 170989 2001.06.08
(BI) 171008 2001.06.29
(BI) 171019 2001.06.28
(BI) 171039 2001.06.23
(BI) 171074 2001.06.04
(BI) 171166 2001.06.04
(BI) 171178 2001.06.15
(BI) 171361 2001.06.04
(BI) 171377 2001.06.03
(BI) 171423 2001.06.17
(BI) 171436 2001.06.21
(BI) 171660 2001.06.16
(BI) 171677 2001.06.18
(BI) 171703 2001.06.18
(BI) 171714 2001.06.18
(BI) 171740 2001.06.09
(BI) 171749 2001.06.02
(BI) 171782 2001.06.08
(BI) 171808 2001.06.10
(BI) 171853 2001.06.15
(BI) 171874 2001.06.30
(BI) 171904 2001.06.28
(BI) 172060 2001.06.08
(BI) 172071 2001.06.26
(BI) 172078 2001.06.24
(BI) 172192 2001.06.26
(BI) 172229 2001.06.21
(BI) 172239 2001.06.09
(BI) 172347 2001.06.02
(BI) 172426 2001.06.18
(BI) 172624 2001.06.18
(BI) 173073 2001.06.09
(BI) 173097 2001.06.16
(BI) 173340 2001.06.03
(BI) 173374 2001.06.08
(BI) 173539 2001.06.08
(BI) 174734 2001.06.23
(BI) 176103 2001.06.23
(BI) 178804 2001.06.05
(BI) 178937 2001.06.27
(BI) 179270 2001.06.20
(BI) 179436 2001.06.17
(BI) 179495 2001.06.19
(BI) 179502 2001.06.11
(BI) 179540 2001.06.20
(BI) 179704 2001.06.19
(BI) 179707 2001.06.03
(BI) 179712 2001.06.03
(BI) 179746 2001.06.05
(BI) 179753 2001.06.05
(BI) 179760 2001.06.05
Nr 9 /2002
(BI) 179845
(BI) 179852
(BI) 179867
(BI) 179998
(BI) 180032
(BI) 180118
(BI) 180243
(BI) 180277
(BI) 180296
(BI) 180407
(BI) 180425
(BI) 180470
(BI) 180487
(BI) 180646
(BI) 180667
(BI) 180833
(BI) 180849
(BI) 180850
(BI) 180930
(BI) 180941
(BI) 181078
(BI) 181157
(BI) 181173
(BI) 181347
(BI) 181463
(BI) 181724
(BI) 182001
(BI) 182025
(BI) 182142
(BI) 182687
2001.06.03
2001.06.05
2001.06.28
2001.06.28
2001.06.12
2001.06.20
2001.06.06
2001.06.14
2001.06.26
2001.06.12
2001.06.17
2001.06.10
2001.06.07
2001.06.06
2001.06.07
2001.06.26
2001.06.07
2001.06.26
2001.06.06
2001.06.07
2001.06.27
2001.06.03
2001.06.27
2001.06.07
2001.06.14
2001.06.06
2001.06.26
2001.06.24
2001.06.19
2001.06.10
875
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
Nr 9 /2002
B. WZORY UŻYTKOWE
204
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
(od nr 59315 do nr 59348)
Yl (11)59324
(41)19980119
7(51) A01K 7/06
(21)104994
(22)1996 07 08
(72) Chojnacki Janusz, Janczukowicz Ireneusz
(73) Chojnacki Janusz, Piła (PL); Janczukowicz Ireneusz, Piła (PL)
(54) Poidło miseczkowe
Y1 (11) 59336
(41)1998 02 02
7(51 ) A45D 40/06
(62)315444
(21)112489
(22)1996 07 29
(72) Woszczyk Adam
(73) Woszczyk Adam, Częstochowa (PL)
(54) Oprawka sztyftów kosmetycznych zwłaszcza kredki do warg
Yl (11) 59348
(41) 1998 01 05
7(51) A47B 57/00
A47B 96/07
(21)106849
(22)1997 07 18
(23) 1997 0 5 19
MTP MEBLE, POZNAŃ
(72) Balcerkiewicz Ryszard
(73) Balcerkiewicz Ryszard, Tarnowo Podgórne (PL)
(54) Cokół meblowy
Yl (11)59320
(41)1998 03 30
7(51) A47C 17/13
(21)107066
(22)1997 09 15
(30) 96 543
1996 09 16
AT
(72) Premer Heinz
(73) Thalermaier GmbH, Bad Schallerbach (AT)
(54) Mebel do siedzenia, przekształcalny w mebel do leżenia
Yl (11)59337
(41)1999 02 01
7(51) A47C 17/16
A47C 17/86
(21)106851
(22)1997 07 18
(72) Paździo Stanisław, Paździo Mirosław
(73) Paździo Stanisław, Tarnowskie Góry (PL); Paździo
Mirosław, Tarnowskie Góry (PL)
(54) Uchylny podnośnik mebla tapicerowanego, zwłaszcza kanapy
Yl (11)59315
(41)1998 1109
7(51) A47C 17/68
(21)106502
(22)1997 05 08
(72) Zazdrosiński Wiesław, Dec Edward
(73) Zazdrosiński Wiesław, Warszawa (PL); Dec Edward,
Warszawa (PL)
(54) Składane łóżko polowe
Yl (11)59344
(41)19981207
(21)106625
(22)1997 06 02
(72) Twardowski Tadeusz
(73) Twardowski Tadeusz, Będzin (PL)
(54) Kask do nauki pływania
Yl (11) 59343
(41) 1996 10 28
(21)104556
(22)1996 04 18
(30)95
458
1995 04 20
(72) Klit Knud Kristián Borg
(73) Klit Knud Kristián Borg, Esbjerg (DK)
(54)Oczyszczacz ziarna
7(51) A63B 69/14
A63B 33/00
7(51) B07B 1/46
A01F 12/44
DK
Yl (11)59341
(41)1999 05 10
7(51) B28B 7/24
(21)107222
(22)1997 10 27
(72) Marczewski Marek, Wiśniewski Włodzimierz
(73) Marczewski Marek, Zalesie Górne (PL); Wiśniewski
Włodzimierz, Warszawa (PL)
(54) Forma do wytwarzania elementów chodnikowych
Yl (11)59338
(41)199905 10
7(51) B29C 65/74
(21)107240
(22)1997 10 29
(72) Trejnowski Tadeusz, Sobota Bogdan
(73) Trejnowski Tadeusz, Starogard Gdański (PL); Sobota
Bogdan, Starogard Gdański (PL)
(54) Zgrzewadło folii
Yl (11)59339
(41)199905 10
7(51) B29C 65/74
(21)107239
(22)1997 10 29
(72) Trejnowski Tadeusz, Sobota Bogdan
(73) Trejnowski Tadeusz, Starogard Gdański (PL); Sobota
Bogdan, Starogard Gdański (PL)
(54) Zgrzewadło folii
Yl (11)59328
(41)19990705
7(51)B60N 2/24
B60N 2/01
(21)107498
(22)1997 12 31
(72) Stróżyk Andrzej
(73) Stróżyk Andrzej, Leszno (PL)
(54) Fotel wielomiejscowy do pojazdów transportu publicznego
Yl (11)59332
(41)19980608
7(51) B61F 1/00
(21)107396
(22)1997 12 09
(72) Cychowski Henryk, Kakowczyk Wiesław, Kos Stanisław,
Kożbiał Stanisław, Szymecki Adam
(73) Fabryka Wagonów ŚWIDNICA S.A., Świdnica (PL)
(54) Podwozie do wagonów, zwłaszcza do wagonów-cystern prze­
znaczonych do transportu towarów na trasie Wschód-Zachód
Yl (11)59347
(41)19980119
7(51) B62D 63/02
E21F 13/02
B60P 3/00
(21)106901
(22)1997 07 25
(72) Bronikowski Wiesław, Ziarno Julian, Bartkowski Jarosław,
Zając Zdzisław, Olejnik Henryk, Cependa Zdzisław, Kosiorowski
Alfred
(73) Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń «MICON» Spółka
Akcyjna, Polkowice (PL)
(54) Samojezdny wóz wielozadaniowy
Yl (11)59345
(41)1999 03 01
7(51) B65D 27/02
(21)107003
(22)1997 08 29
(72) Prządka Łucjan
(73) Prządka Jolanta, Zbąszyń (PL); Prządka Łucjan,
Zbąszyń (PL)
(54) Koperta
Yl (11)59331
(41)19981221
(21)106673
(22)1997 06 10
7(51) D06F 39/12
F25D 23/00
876
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
Nr 9 /2002
(72) Trawiński Wiesław, Fiedorczuk Ryszard
(73) WROZAMET SA, Wrocław (PL)
(54) Trójdzielna osłona tylna obudowy, zwłaszcza sprzętu gospo­
darstwa domowego
(30)96 654713
1996 05 29
(72) Ezman Stanisław L.
(73) KOMANDOR Spółka Akcyjna, Mielec (PL)
(54) Jezdny mechanizm rolkowy
Yl (11)59329
Yl (11)59317
(41)1999 06 21
7(51) E01F 13/02
E01F 15/10
(21)107405
(22)1997 12 12
(72) Popiela Bogusław, Popiela Rafał, Popiela Henryk
(73) Popiela Henryk, Nowy Sącz (PL); Popiela Bogusław, Nowy
Sącz (PL)
(54) Element zapory drogowej
Yl (11)59321
(41)19980302
7(51) E03B 9/02
(21)107041
(22)1997 09 08
(72) Szymański Paweł, Szymański Tomasz, Pluciński
Przemysław, Szalaty Ryszard
(73) Szymański Paweł, Gniezno (PL); Szymański Tomasz,
Gniezno (PL); Pluciński Przemysław, Gniezno (PL); Szalaty
Ryszard, Gniezno (PL)
(54) Pokrętło hydrantu
7(51) E03B 9/02
Yl (11)59322
(41) 1998 03 02
(21)107040
(22)1997 09 08
(72) Szymański Paweł, Szymański Tomasz, Pluciński
Przemysław, Szalaty Ryszard
(73) Szymański Paweł, Gniezno (PL); Szymański Tomasz,
Gniezno (PL); Pluciński Przemysław, Gniezno (PL); Szalaty
Ryszard, Gniezno (PL)
(54) Hydrant tłokowy
Yl (11)59327
(41)1998 10 26
(21)106432
(22)1997 04 24
(72) Kraterski Jerzy
(73) Kraterski Jerzy, Warszawa (PL)
(54) Zestaw do przestrzennego zbrojenia płyty
7(51) E04C 5/06
7(51) E05B 1/00
Yl (11)59316
(41)1998 12 21
(21)106730
(22)1997 06 19
(72) Katrzyński Dariusz
(73) Fabryka Akcesoriów Meblowych Spółka Akcyjna,
Chełmno (PL)
(54) Uchwyt klamki, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych
(41)19990104
US
7(51) E2ID 23/08
(62)320896
(21)112813
(22)1997 06 30
(72) Śliwa Jan, Kwiatkowski Michał, Szlązak Jan
(73) BECKER-WARKOP Sp. z o.o., Jankowice (PL)
(54) Zmechanizowana obudowa górnicza
Yl (11)59333
(41)19990426
7(51) F16D 3/58
F16D3/62
(21)107170
(22)1997 10 13
(72) Sulima-Kurek Czesław Leszek
(73) Sulima-Kurek Czesław Leszek, Sosnowiec (PL)
(54) Sprzęgło
Yl
(11)59340
(41) 1999 03 15
7(51) F24C 15/06
G05G 1/08
(21)107047
(22)1997 09 10
(72) Boracki Leon, Jankowski Marek
(73) AMICA WRONKI S.A., Wronki (PL)
(54) Pokrętło kuchni domowej
7(51) F41A 19/17
Yl (11)59319
(41) 1999 03 15
(21)107035
(22)1997 09 05
(72) Starek Wiesław, Taurogiński Cezary, Raźniewski Paweł
(73) Przedsiębiorstwo PREXER Spółka z o.o., Łódź (PL)
(54) Spust pistoletu
Yl (11)59323
(41)19990315
7(51) F41A 21/16
(21)107036
(22)1997 09 05
(72) Starek Wiesław, Stępniak Wiesław, Dybiec Michał, Wewióra
Zenon
(73) Przedsiębiorstwo PREXER Spółka z o.o., Łódź (PL)
(54) Lufa pistoletu
Yl (11)59318
(41)1999 02 01
(21)106903
(22)1997 07 28
(72) Wiśniewski Andrzej
(73) Wiśniewski Andrzej, Włodawa (PL)
(54) Mechanizm blokujący klamki
7(51) E05B 13/00
(41) 1999 03 15
7(51) F41A 5/00
Yl (11)59326
(22) 1997 09 05
(21)107034
(72) Starek Wiesław, Siekacz Zdzisław, Ziółkowski Karol,
Wewióra Zenon
(73) Przedsiębiorstwo PREXER Spółka z o.o., Łódź (PL)
(54) Zaczep zamka pistoletu automatycznego
Yl (11)59346
(41)1999 02 01
(21)106902
(22)1997 07 28
(72) Wiśniewski Andrzej
(73) Wiśniewski Andrzej, Włodawa (PL)
(54) Korpus klamki
7(51) E05B 3/04
Yl (11)59342
(41)1999 04 26
7(51) G01F 15/18
(21)107195
(22)1997 10 20
(72) Rynkowski Andrzej, Stańczyk Stanisław, Barczyński Jerzy
(73) METRIX Spółka Akcyjną Tczew (PL)
(54) Gazomierz z przyłączem
Yl (11)59325
7(51) E05C 9/00
Yl (11)59334
(41)1999 03 15
(21)107024
(22)1997 09 04
(72) Wisła Bogdan
(73) Fabryka Sprzętu Okrętowego MEBLOMOR S.A.,
Czarnków (PL)
(54) Mechanizm do zamykania i otwierania skrzydła drzwi w
ościeżnicy
Yl (11)59330
(41) 1997 12 08
(21)111886
(22)1996 09 27
7(51) E06B 3/42
(62)316319
(41)19990315
7(51) G01M 9/00
GO IM 9/04
(21)107149
(22)1997 09 08
(72) Jóźwiak Robert
(73) Jóźwiak Robert, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do kątowego przemieszczania modelu w tunelu
aerodynamicznym
Yl (11)59335
(41)19980914
7(51) G09B 1/02
A63H 33/10
(21)107022
(22)1997 09 04
(23) 1997 0 3 04
MTP WIOSNA, POZNAŃ
(72) Sądecki Marek
(73) Sądecki Marek, Opole (PL)
(54) Mozaika edukacyjna
Nr 9/2002
INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMB0LI MKP
Symbol
MKP
Nr prawa
ochronn.
Symbol
MKP
Nr prawa
ochronn.
1
2
1
2
12/44
A01F
59343*
E01F
15/10
9/02
9/02
59321
59329*
A01K
7/06
59324
A45D
40/06
59336
E03B
E03B
A47B
57/00
59348
E04C
5/06
59327
A47B
96/07
59348*
E05B
1/00
A47C
17/13
59320
E05B
59316
59318
A47C
17/16
59337
E05B
13/00
3/04
A47C
9/00
E06B
E21D
3/42
23/08
A63B
A63H
69/14
33/10
59315
59337*
59344*
59344
E05C
A47C
A63B
17/68
17/86
33/00
E21F
F16D
13/02
3/58
B07B
B28B
B29C
B29C
B60N
B60N
1/46
7/24
65/74
65/74
3/62
15/06
23/00
19/17
21/16
5/00
B60P
B61F
B62D
3/00
1/00
F16D
F24C
F25D
F41A
F41A
F41A
G01F
2/01
2/24
B65D
D06F
E01F
59335*
59343
59341
59338
59339
59328*
59328
59347*
59332
63/02
59347
G01M
G01M
27/02
39/12
59345
59331
G05G
G09B
13/02
59329
59322
59346
59334
59330
59317
59347*
205
DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA
OCHRONNEGO
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzo­
ru użytkowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Pa­
tentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń
wydzielonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku
umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
105264
105899
106523
106636
19/97
15/98
24/98
25/98
15/18
9/00
59333*
59340
59331*
59319
59323
59326
59342
59325
9/04
59325*
1/08
1/02
59340*
59335
206
DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wzoru użytkowego oraz numer i rok wydania Biuletynu
Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszo­
ne (dla zgłoszeń wydzielonych lub przekształconych ze
zgłoszenia wynalazku umieszczono w nawiasie numer
zgłoszenia
macierzystego).
106254
106524
106525
20/98
24/98
24/98
INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
Symbol
MKP
1
Nr prawa
ochronn.
2
1
17/68
59332
B61F
59316
59317
E05B
E21D
1/00
23/08
59333
59334
E05C
59318
E05B
59319
59320
59321
59322
F41A
A47C
E03B
13/00
19/17
17/13
9/02
9/02
59335
59336
59337
59338
59339
59340
59341
E03B
F41A
A01K
G01M
21/16
7/06
9/00
F41A
5/00
59327
59328
E04C
B60N
5/06
2/24
59329
59330
E01F
E06B
D06F
13/02
3/42
59346
59347
39/12
59348
59323
59324
59325
59326
59331
59342
59343
59344
59345
DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA OCHRONNEGO
2
A47C
F16D
G09B
A45D
A47C
B29C
B29C
F24C
B28B
G01F
B07B
A63B
B65D
E05B
B62D
A47B
106821
02/99
112703(328343) 02/99
207
Symbol
MKP
59315
107103
07/99
107174
08/98
112700(316497) 08/98
59333
* Prawo ochronne oznaczone więcej niż jednym symbolem klasyfikacyj­
nym. Ogłoszenie dotyczące tego prawa ochronnego można znaleźć pod
symbolem klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.
Nr prawa
ochronn.
877
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
1/00
3/58
9/00
1/02
40/06
17/16
65/74
65/74
15/06
7/24
15/18
1/46
69/14
27/02
3/04
63/02
57/00
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzo­
ru użytkowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Pa­
tentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń
wydzielonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku
umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
105524
105525
105834
106056
106474
106489
106498
106540
106600
106639
106640
106658
106747
106822
106826
09/97
09/97
14/98
17/98
23/98
23/98
23/98
24/98
25/98
24/97
24/97
26/98
01/98
02/99
13/98
106896
106913
106926
106927
106966
106973
107030
107031
107032
107226
107298
107340
107402
107433
03/99
03/99
04/98
04/98
05/99
05/99
06/99
06/99
06/99
10/99
10/98
11/98
13/99
12/98
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
878
208
209
WPISY I ZMIANY W REJESTRZE
PRAW OCHRONNYCH
(nie uwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU
PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju prawa,
numer prawa ochronnego, datą wpisu, oznaczenie rubryki, w któ­
rej dokonano wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne
rubryki rejestru praw ochronnych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię lub nazwą oraz miejsce zamieszkania lub sie­
dzibą uprawnionego z prawa ochronnego (miejscowość, kraj)
rubryka B - tytuł wzoru użytkowego
rubryka C - nazwisko i imią twórcy wzoru użytkowego oraz miejsce za­
mieszkania (miejscowość, kraj)
rubryka D - prawa ograniczające prawo ochronne (licencje, prawo korzy­
stania z wzoru użytkowego, oświadczenie o licencji otwartej)
rubryka E - wpisy uzupełniające stan prawny wzoru użytkowego (pra­
wo ochronne dodatkowe, przejście prawa ochronnego do­
datkowego w samoistne)
rubryka F - data unieważnienia prawa ochronnego lub data i przyczy­
na wygaśnięcia prawa ochronnego.
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju prawa, nu­
mery praw ochronnych, które wygasły na podstawie art. 72 ust. 1
pkt 1 lub pkt 2 w związku z art. 82 ustawy z dnia 19 października
1972 r. o wynalazczości oraz datą wygaśnięcia prawa ochronnego.
(Y 1)54807 2001 07 20
(Y 1)54808 200107 21
(Yl) 54835 2001 07 15
(Y 1)54852 2001 07 07
(Y 1)54853 2001 07 23
(Yl)54854 2001 07 23
(Yl)54887 2001 07 07
(Y 1)54924 2001 07 22
(Yl) 54938 2001 07 12
(Yl) 55014 2001 07 28
(Yl) 55016 200107 21
(Yl) 55017 2001 07 28
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy, zmiana
nazwy uprawnionego, prawa ograniczające prawo ochronne,
sprostowania istotnych pomyłek.
(Yl) 56319, 56386, 56478, 56491 2002 06 21 A. Wprowadzo­
no zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „Podraża
Wiesław, Strzelno, Polska; Podraża Karol, Strzelno, Polska" i doko­
nanie wpisu: „SANPLAST' Spółka z o.o., Wymysłowice, Polska
(Yl) 57759, 57953, 58179 2002 06 14 A. Wprowadzono
zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „Tele­
komunikacja Polska S.A. - Handel i Wykonawstwo „TP TelTech", Łódź, Polska" i dokonanie wpisu: „TP TELTECH Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź, Polska"
(Yl) 58243, 58244 2002 06 14 A. Wprowadzono zmianę
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „Telekomunikacja Polska
S.A. - Handel i Wykonawstwo „TP TelTech" Łódź, Polska" i doko­
nanie wpisu: „TP TELTECH Spółka z ograniczoną odpowie­
dzialnością Łódź, Polska"
(Y 1)55083 2001 07 12
(Yl)55192 2001 07 20
(Yl)55198 2001 07 02
(Yl)55212 2001 07 02
(Yl)55234 2001 07 09
(Yl)55353 2001 07 02
(Yl)55516 2001 07 29
(Y 1)55648 2001 07 27
(Yl) 56130 2001 07 27
(Yl)56133 2001 07 02
(Y 1)59049 2001 07 18
210
DECYZJE O PRZEDŁUŻENIU
PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju prawa,
numery praw ochronnych, które przedłużone zostały na wnio­
sek uprawnionego oraz numer Wiadomości Urzędu Patento­
wego, w którym ogłoszono o udzieleniu prawa ochronnego
(Yl) 58818
(Yl) 58819
(Yl) 58875
(Yl)58881
(Yl) 58885
(Yl)58887
(Y 1)58893
09/01
09/01
10/01
U/01
11/01
11/01
11/01
(Y 1)58903
(Y 1)58907
(Y 1)58939
(Y 1)59029
(Y 1)59051
(Y 1)59068
(Y 1)59227
11/01
11/01
11/01
02/02
02/02
03/02
06/02
879
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
Nr 9 /2002
C. WZORY ZDOBNICZE
211
WPISY I ZMIANY W REJESTRZE
WZORÓW ZDOBNICZYCH
(nie uwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
17561, 18268, 18269, 18270, 18271, 18272 2002.06.13 A.
Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu:
P.P.H.U. SANPLAST S.C. Wiesław Podraża, Karol Podraża,
Wymysłowice, PL i dokonanie wpisu: „SANPLAST" Sp. z o.o.,
Wymasłowice, PL
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestru -wzoru
zdobniczego, datą wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano
wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru
wzorów zdobniczych zawierają następujące dane:
212
DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU
PRAWA Z REJESTRACJI
rubryka A - nazwisko i imię lub nazwę oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę
osoby, na rzecz której dokonano rejestracji wzoru zdobniczego
rubryka B - tytuł wzoru zdobniczego
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestru wzo­
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wzoru zdobniczego
rów zdobniczych, datą unieważnienia prawa z rejestracji oraz
rubryka D - prawa ograniczające wzór zdobniczy
treść decyzji.
rubryka E - wnioski odwołania, decyzje
rubryka F - datę wygaśnięcia prawa z rejestracji wzoru zdobniczego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy, zmiana
nazwy uprawnionego, prawa ograniczające prawo z reje­
stracji wzoru zdobniczego, sprostowania istotnych pomyłek.
14768 2000 03 23 Unieważniono prawo ochronne na wzór
zdobniczy.
15590 2002.06.13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOMOZJA s.c.-Garus Urszula, Mostowska Małgorzata, Mostowski Ale­
ksander, Mostowska Alicja, Mostowski Robert, Witowska Barbara,
Witowski Jerzy, Częstochowa, PL i dokonanie wpisu: „KOMOZJA"
A. Mostowski i Wspólnicy Spółka Jawną Częstochowa, PL
15699 2002.06.13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pachurka Ryszard, Leszno, PL Dążę
Dariusz, Kąkolewo, PL i dokonanie wpisu: Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowo-Produkcyjne S.C. E.R.Pachurka A.D.Dąże,
Leszno, PL
16416 2002.06.13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Podraża Wiesław, Podraża Karol, Wymysłowice, PL i dokonanie wpisu: „SANPLAST" Sp. z o.o.,
Wymysłowice, PL
16417 2002.06.13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Podraża Wiesław, Podraża Karol, Wy­
mysłowice, PL i dokonanie wpisu: „SANPLAST" Sp. z o.o.,
Wymysłowice, PL
16418 2002.06.13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Podraża Wiesław, Podraża Karol, Wy­
mysłowice, PL i dokonanie wpisu: „SANPLAST" Sp. z o.o.,
Wymysłowice, PL
16419 2002.06.13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Podraża Wiesław, Podraża Karol, Wy­
mysłowice, PL i dokonanie wpisu: „SANPLAST" Sp. z o.o.,
Wymasłowice, PL
17080 2002.06.13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: P.P.H.U. SANPLAST S.C. Wiesław
Podraża, Karol Podraża, Wymysłowice, PL i dokonanie wpisu:
„SANPLAST' Sp. z o.o., Wymysłowice, PL
213
DECYZJE O PRZEDŁUŻENIU
PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestru wzorów
zdobniczych oraz numer „ Wiadomości Urzędu Patentowego", w któ­
rym ogłoszono o udzieleniu prawa.
16037
16224
16258
16259
16341
16342
16343
16344
16350
16351
16369
16373
16375
16376
16377
16380
16381
16394
16395
16409
16410
16426
16452
16458
02/99
04/99
05/99
05/99
06/99
06/99
06/99
06/99
07/99
07/99
07/99
07/99
07/99
07/99
07/99
07/99
07/99
08/99
08/99
08/99
08/99
08/99
10/99
10/99
16462
16476
16477
16478
16499
16519
16549
16665
16666
16667
16668
16680
16681
16682
16683
16684
10/99
10/99
10/99
10/99
11/99
11/99
11/99
01/00
01/00
01/00
01/00
01/00
01/00
01/00
01/00
01/00
16685
16686
16687
16688
16726
16756
16763
01/00
01/00
01/00
01/00
01/00
02/00
02/00
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
880
C'. WZORY PRZEMYSŁOWE
214
WPISY I ZMIANY W REJESTRZE
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
(nie uwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestru wzoru
przemysłowego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której doko­
nano wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki
rejestru wzorów przemysłowych zawierają następujące dane:
rubryka A
rubryka B rubryka C rubryka D rubryka E rubryka F -
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy, zmia­
na nazwy uprawnionego, prawa ograniczające prawo z re­
jestracji wzoru przemysłowego, sprostowania istotnych
pomyłek.
260 2002.06.14 A. Wprowadzono zmianę uprawnione­
go przez wykreślenie wpisu: Wysocki Zbigniew, Często­
chowa, PL i dokonanie wpisu: Zakład Produkcyjno-Handlowy "PARKAN" Tadeusz Wysocki, Zbigniew Wysocki,
Biała, PL
nazwisko i imię lub nazwę oraz miejsce zamieszkania lub
392 2002.06.18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
siedzibę właściciela (współwłaścicieli) albo posiadacza
przez wykreślenie wpisu: Prószyński i S-ka S.A., Warszawa, PL
prawa z rejestracji
i dokonanie wpisu: Prószyński i S-ka - Czasopisma Sp. z o.o..
przedmiot rejestracji (tytuł wzoru przemysłowego)
Warszawa, PL
nazwisko i imię twórcy (współtwórców) wzoru przemysłowego
392 2002.06.19 A. Wprowadzono zmianę uprawnione­
prawa ograniczające (licencja prawo stosowania zastaw itp.)
go przez wykreślenie wpisu: Prószyński i S-ka - Czasopisma
wnioski, odwołania, decyzje
Sp. z o.o., Warszawa, PL i dokonanie wpisu: AGORA S.A.,
datę unieważnienia lub datą i przyczynę wygaśnięcia
Warszawa, PL
prawa z rejestracji.
D. TOPOGRAFIE UKŁADÓW SCALONYCH
215
REJESTRACJA (nr 7)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestru topo­
grafii uukładów scalonych, datę i w nawiasie numer zgłoszenia
topografii, datę pierwszego wprowadzenia topografii do obrotu
(jeżeli miała miejsce przed zgłoszeniem), nazwiska i imiona lub
nazwy, miejsca zamieszkania lub siedziby osób, na rzecz których
zarejestrowano topografię, kod kraju, nazwiska i imiona twór­
ców (jeśli nie jest nim zgłaszający), słowne oznaczenie technicz­
ne funkcji elektronicznej topografii oraz daty upływu okresów
ochrony.
7 01 07 10 (8)
Detektor gazu
2006 07 09
2011 1231
Instytut
Technologii
Elektronowej,
Warszawa (PL). Twórcy: Łysko Jan M.,
Jaźwiński Jerzy, Pisarkiewicz Tadeusz,
Łozinko Joanna,
Nr 9/2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
881
E. ZNAKI TOWAROWE
216
REJESTRACJA KRAJOWA
(znaki towarowe, znaki towarowe wspólne)
( o d n r 136507 do nr 137353)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestru znaków
towarowych lub rejestru wspólnych znaków towarowych, datą
zgłoszenia znaku towarowego, od której trwa prawo z rejestracji
znaku, po skrócie «Pierwsz. » podana jest data zgłoszenia lub
wystawienia oraz w nawiasie kod kraju, w którym dokonano
zgłoszenia lub wystawienia, następnie nazwa / siedziba
uprawnionego na rzecz którego został zarejestrowany znak
towarowy z kodem kraju, wykaz towarów (usług), do których
oznaczenia znak jest przeznaczony,
klasy towarowe,
zarejestrowany znak towarowy, (bez uwzględniania barw),
zastrzeżenia kolorów.
136507 1997 02 17 Spółdzielnia Inwalidów PIAST Zakład
Pracy Chronionej. Głubczyce, (PL). Towary i usługi: pończochy,
rajstopy i skarpety, elastyczne wszystkie do celów medycznych;
pończochy, rajstopy, podkolanówki; szycie odzieży, barwienie
tkanin, obrębianie tkanin elastycznych; klasy: 10, 25 i 40.
PIAST CLAUDIA
136508 1998 01 27 Konsorcjum Firm Dystrybucyjnych
Spółka z o.o.. Warszawa, (PL). Towary i usługi: galaretki, dżemy,
kompoty, mleko, produkty i napoje mleczne, oleje, tłuszcze jadal­
ne, suszone, konserwowane i gotowane owoce i warzywa; kawa,
herbata, kakao, cukier, ryż, kawa nienaturalna, mąka, produkty
zbożowe, miód, melasa, syropy, drożdże, proszek do pieczenia,
sól, sosy (z wyjątkiem dressingów), musztarda, przyprawy; usługi
w zakresie promocji, reklamy, zarządzania, czynności biurowych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie z artykułami
spożywczymi, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i
prowadzenia działalności gospodarczej, pośrednictwo w negocja­
cjach handlowych pomiędzy producentami, dystrybutorami i detalistami, przygotowywanie zeznań podatkowych; usługi w zakresie
ubezpieczeń, ekspertyzy do celów podatkowych, wyceny do celów
podatkowych; usługi w zakresie działalności kulturalnej; klasy:
29,30, 35, 36 i 41.
tions», usługi w zakresie zarządzania i organizacji biznesu, usługi
konsultacyjne oraz w zakresie doradztwa dotyczącego biznesu, re­
jestracja, transkrypcja, składanie, kompilacja, transmisja i systemizacja komunikatów w formie pisemnej i cyfrowej, kompilacja i
eksploatacja danych matematycznych i statystycznych, przygoto­
wywanie raportów dotyczących biznesu, aranżacja i prowadzenie
konferencji handlowych i dotyczących biznesu oraz seminariów,
usługi w zakresie doradztwa i konsultacji dotyczących wyżej wymie­
nionych usług; usługi w zakresie ubezpieczenia i finansów, usługi w
zakresie konsultacji finansowych, usługi w zakresie kart kredytowych,
usługi w zakresie kart debetowych, usługi w zakresie gwarantowanych
kart czekowych, usługi w zakresie zarządzania finansowego, usługi
bankowe, usługi w zakresie doradztwa i konsultacji dotyczących wyżej
wymienionych usług: usługi budowlane i naprawcze, usługi remonto­
we, instalacyjne i konserwacyjne w zakresie wyposażenia i urządzeń
dla telekomunikacji, radiofonii, odbioru radiowego, nadawania i od­
bioru wiadomości, usługi dotyczące podwodnych konstrukcji instala­
cji i napraw, usługi w zakresie łączenia kabli podwodnych, układanie i
zakopywanie kabli, eksploatacja i zarządzanie statkami do układania
kabli, eksploatacja i zarządzanie składowaniem kabli, eksploatacja i
zarządzanie zdalnie sterowanymi pojazdami podwodnymi, oprogra­
mowania i bazy danych: analizy systemów komputerowych, usługi w
zakresie doradztwa i konsultacji wyżej wymienionych usług; usługi w
zakresie łączności, usługi w zakresie łączności elektronicznej, usługi w
zakresie telekomunikacji, przesyłanie dokumentów, głosu, danych, ob­
razu i komunikatów, elektroniczne przekazy zleceń, usługi w zakresie
poczty elektronicznej, usługi w zakresie telekomunikacji interaktyw­
nej, usługi dotyczące sieci (network services), usługi w zakresie udostę­
pniania Internetu, usługi w zakresie łączności satelitarnej, usługi w za­
kresie leasingu i dzierżawy w odniesieniu do urządzeń i sprzętu łączno­
ści, usługi w zakresie transmisji, dostarczania lub prezentacji danych i
informacji z elektronicznego banku danych, nadawanie lub transmito­
wanie programów radiowych i telewizyjnych za pomocą satelitów, mi­
krofal, środków optycznych, laserów lub anten oraz drogą kablową
usługi w zakresie zakładania i eksploatacji łączności telekomunikacyj­
nej, usługi w zakresie doradztwa i konsultacji wyżej wymienionych
usług; usługi w zakresie badań naukowych i przemysłowych, studia
projektów technicznych, usługi komputerowe, projektowanie, konser­
wacja i modernizowanie sprzętu komputerowego, programowanie
komputerowe, dzierżawa i leasing sprzętu komputerowego; oprogra­
mowania oraz sprzedaż czasu komputerowego, usługi dotyczące wy­
korzystania sztucznej inteligencji, usługi konsultacyjne w dziedzinie
telekomunikacji, usługi w zakresie projektowania technicznego, usługi
w zakresie badań podwodnych, usługi w zakresie pomiarów i badań
geosejsmicznych, usługi w zakresie podwodnej kartografii, usługi w zakre­
sie rezerwacji i bookingów, usługi w zakresie doradztwa i konsultacji wszy­
stkich wyżej wymienionych usług; klasy: 9,16,35,36,37, 38 i 42.
piast
136509 1998 04 27 COLT Telecom Group pic. Londyn,
(GB). Towary i usługi: urządzenia i przyrządy naukowe, geodezy­
jne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, po­
miarowe, sygnalizacyjne, kontrolne i do celów dydaktycznych,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku
i/lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagra­
niami, maszyny liczące, sprzęt do przetwarzania danych i kompu­
tery, programy komputerowe, karty, przewody, płyty (dyski) i
urządzenia półprzewodnikowe jako nośniki programów kompute­
rowych, telekomunikacyjne urządzenia przyrządy, sieci i zespoły
obwodów elektrycznych, kable, systemy kablowe, światłowody,
złącza optyczne, karty kredytowe, karty debetowe, karty obciąże­
niowe i karty telefoniczne, wszystkie dla telekomunikacji, części i
wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów; papier
i tektura oraz artykuły wykonane z tych materiałów, druki, czaso­
pisma, książki, przewodniki, broszury, prospekty, karty, materiały
piśmienne, fotografie, materiały instruktażowe i dydaktyczne,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania; usługi reklamowe,
biznesowe i biurowe, usługi w zakresie marketingu i «public rela­
CFE: 26.3, 26.7, 27.5, 28.11
136510 1998 05 13 RADPAK Ltd.. Włocławek, (PL). Towa­
ry: maszyny pakujące, przenośniki taśmowe; dozowniki wagowe;
klasy: 7 i 9.
CFE: 26.1, 26.3, 27.5, 29.1
Kolory znaku: czerwony, niebieski
882
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
136511 1998 06 05 GRIC Communicationsjnc. Milpitas,
(US). Towary i usługi: urządzenia i przyrządy naukowe, żeglar­
skie, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne,
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne (nadzo­
rujące), do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia
do nagrywania i transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu,
magnetyczne nośniki danych, płyty z nagraniami, filmy kinowe,
taśmy video, płyty kompaktowe, dyski audio i video oraz nagrania
audio-wizualne, nagrane taśmy magnetyczne z dźwiękiem i/lub
obrazem video, CD-ROMy, nagrania dźwiękowe, płyty i dyski
fonograficzne, automaty sprzedające i mechanizmy uruchamiane
przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, kom­
putery i sprzęt przetwarzający dane, osprzęt komputerowy i
urządzenia peryferyjne, procesory komunikacyjne przełączniki,
drukarki, klawiatury, urządzenia kontrolujące, monitury, urządze­
nia do wyświetlania obrazu video, interfejsy, okablowanie, łącza,
karty faksowe bramy (przejścia) myszy, serwery komunikacyjne,
oprogramowanie komputerowe i elektroniczne komputerowe pro­
gramy operacyjne, komputerowe systemy operacyjne, gry video,
wstępnie zapisane programy komputerowe do użytku razem z lub
do umożliwiania dostępu do sieci komputerowych, baz danych i
komputerowych tablic informacyjnych, urządzenia i wyposażenie
komunikacyjne w tym przenośne telefony, videofony, karty telefo­
niczne, słuchawki, hełmofony, mikrofony, interkomy i głośniki,
urządzenia obsługujące rejestrację billingów, urządzenia do przyj­
mowania i nadawania komunikatów, wyposażenie i urządzenia do
telekonferencji, oprogramowanie do komputerowych książek tele­
fonicznych i komputerowe książki telefoniczne, urządzenia do
obsługi poczty elektronicznej, poczty głosowej i wymiany danych
elektronicznych; sprzęt do użytku przy sieciach wewnętrznych,
prywatnych sieciach komputerowych i telekomunikacyjnych; wy­
posażenie do użytku przy marszrutowanu połączeń telefonicz­
nych, urządzenia i wyposażenie sieci cyfrowych z integracją usług,
centrale satelitarne i prywatne, stacje satelita ziemia, bardzo małe
terminale aperturowe, satelitarne anteny miskowe, wyposażenie
naziemnych stacji satelitarnych i satelitarne urządzenia komunika­
cyjne, terminale do przekazywania i odbierania informacji, termi­
nale do kontrolowania i monitorowania transmisji, przetworniki i
odtwarzacze sygnałów audio i video, anteny, urządzenia do
przełączania i nadawania, urządzenie do gaszenia ognia; podręcz­
niki; usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie spraw finanso­
wych i monetarnych, usługi w zakresie pośrednictwa w handlu
nieruchomościami; usługi związane z umożliwianiem sprawdza­
nia stanu konta, zapewnianiem wyciągów z konta, płatnościami na
rachunek, rozliczeniami rachunków, w tym dla użytkowników
oraz świadczących usługi w dziedzinie sieci ogólnoświatowych
komputerowych, telekomunikacyjnych i internetowych sieci;
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie elektronicznego prze­
syłania danych,obrazu i dokumentów za pomocą sieci komputero­
wych i terminali, usługi w zakresie elektronicznego przechowywa­
nia i odzyskiwania danych i dokumentów,usługi w zakresie tele­
komunikacji danych i telekomunikacji głosowej; usługi telefonicz­
ne i telekonferencyjne, usługi w zakresie elektronicznego przeka­
zywania wiadomości, usługi w zakresie przechowywania i prze­
syłania wiadomości; usługi w zakresie poczty elektronicznej;
usługi w zakresie transmisji faksowych; usługi w zakresie zapew­
nienia dostępu do sieci komputerowych dla zbiorowych użytkow­
ników, usługi w zakresie zapewnienia dostępu do usług telefonicz­
nych i telekomunikacyjnych; usługi w zakresie zapewniania usług
komunikacyjnych dla handlu elektronicznego; usługi konsultacyj­
ne związane z telekomunikacją usługi w zakresie nadawania ra­
diowego, telewizyjnego i kablowego, usługi w zakresie zapewnia­
nie potraw i napojów, usługi związane z tymczasowym zakwatero­
waniem, usługi w zakresie opieki medycznej, higienicznej i kos­
metyki; usługi weterynaryjne i rolnicze, usługi prawnicze; usługi
w zakresie badań naukowych i przemysłowych, usługi komputero­
we, usługi w zakresie indeksowania, przeglądania i zapewnienia
dostępu do sieci komputerowych oraz udzielania informacji o sie­
ciach komputerowych, ich zawartości i usługach; usługi w zakre­
sie zapewniania dostępu użytkownikom zbiorowym do ogólno­
światowej komputerowej sieci informacyjnej, usługi w zakresie
zapewniania i leasingowanie czasu dostępu do komputerowych
baz danych, komputerowych elektronicznych tablic informacyj­
Nr 9 /2002
nych, sieci komputerowych, interakcyjnych komputerowych sieci
komunikacyjnych, publikacji elektronicznych o różnorakiej tema­
tyce, katalogów usługowych i handlowych, informacji handlowej,
skomputerowanych materiałów badawczych i pomocy naukowej;
usługi w zakresie konsultacji komputerowych; usługi w zakresie
projektowania programów i oprogramowania komputerowego;usługi w zakresie zapewniania usług w dziedzinie sieci danych;
usługi w zakresie licencjonowania oprogramowania komputero­
wego; klasy: 9, 16, 36, 38 i 42.
GRIC
136512 1998 08 07 «12 VOLT» S.A.. Warszawa, (PL). To­
wary i usługi: alarmy antywłamaniowe, instalacje elektryczne za­
pobiegające kradzieżom, alarmy dźwiękowe, czujniki kontaktronowe, dualne, udarowe, stłuczeniowe, wibracyjne, czujki mikrofa­
lowe, urządzenia ostrzegające, syreny elektryczne, sygnalizatory
powiadomienia telefonicznego, akustycznego i radiowego o alar­
mie, transpondery, zamki elektryczne, zamknięcia drzwiowe ele­
ktryczne, elektroniczne zamki szyfrowe, klucze elektroniczne,
elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, centralki alarmowe
sterowane radiem albo podczerwienią, anteny, wzmacniacze ante­
nowe, dostrajacze, urządzenia do transmisji dźwięku, obwody
drukowane, obwody scalone, płytki półprzewodnikowe, ogranicz­
niki elektryczne, przekaźniki sygnałów elektronicznych, urządze­
nia do zdalnego sterowania, układy do przenoszenia sygnałów
drogą przewodową i bezprzewodową kable elektryczne, osłony
do kabli elektrycznych, zaciski, złącza do przewodów elektrycz­
nych, złącza elektryczne, złączki, cyfrowe odbiorniki radiowe ze
zdalnym sterowaniem, radioodbiorniki samochodowe i powszech­
nego użytku, kamery filmowe, kamery video, taśmy video, apara­
ty telefoniczne, automatyczne sekretarki, dyktafony, rejestratory
kilometrów w pojazdach, szybkościomierze, taksometry, termo­
staty do pojazdów, wskaźniki szybkości, ilości przejechanych ki­
lometrów, zużycia paliwa, ciśnienia oleju, temperatury wody i
inne w pojazdach, zintegrowane wskaźniki, regulatory elektrycz­
ne, kable, wyłączniki, bezpieczniki, zamki centralne, urządzenia
do elektronicznego podnoszenia szyb; urządzenia klimatyzacyjne,
instalacje klimatyzacyjne do samochodów, aparatura do odmraża­
nia pojazdów, instalacje do ogrzewania lusterek i siedzeń w pojaz­
dach, urządzenia i instalacje do oświetlenia, układy czujek sygna­
lizacyjnych sterujących oświetleniem elektrycznym we wszelkich
pomieszczeniach i obiektach, regulatory mechaniczne; przeciwwłamaniowe urządzenia i alarmy do pojazdów oraz części za­
mienne i akcesoria do nich, immobilaizery, anteny samochodowe,
anteny CB, blokady zapłonu, sygnalizatory alarmowe, samocho­
dowe czujniki alarmowe, udarowe, ultradźwiękowe, mikrofalowe,
systemy powiadamiania radiowego; instalowanie, konserwacja,
naprawa, budowa, wymiana, obsługa techniczna oraz remonty
profesjonalnych i powszechnego użytku urządzeń elektronicz­
nych i elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń klimatyza­
cyjnych, instalowanie i naprawy urządzeń alarmowych w tym alar­
mów
przeciwpożarowych i zabezpieczenia mienia,
przeciwwłamaniowych, alarmów samochodowych, instalowanie i na­
prawa środków przenoszenia sygnałów, w tym telefonów i radio­
telefonów w pojazdach, budynkach, mieszkaniach, magazynach i
innych obiektach; klasy: 9, 11, 12 i 37.
CFE: 26.3, 27.5
136513 199808 07 KABUSHIKIKAISHA KENWOOD. To­
kio, (JP). Usługi: naprawa i instalacja sprzętu audio, sprzętu video,
przyrządów pomiarowych, sprzętu łącznościowego, sprzętu
do łączności satelitarnej, komputerów, aparatów telefonicz­
nych i telegraficznych i alarmów; klasa 37.
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
Nr 9 /2002
CFE: 26.3. 27.5
136514 1998 08 11 Nocoń Zygmunt. Nocoń Grażyna. Nocoń
Adam S.C. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDMET S.C.
NOCOŃ. Czeladź. (PL). Towary i usługi: metalowe konstrukcje
budowlane, wyroby ślusarskie, odlewy z metali kolorowych; kotły
eazowe. olejowe, węglowe, elektryczne: usługi z zakresu instalacji
wodno-kanaiizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania;
usługi z zakresu obróbki skrawaniem: klasy: 6, 11, 37 i 40.
CFE: 26.2. 27.5. 29.1
Kolon, znaku: czerwony, czarny, biały
136515 1998 08 17 Pierwsz. 1998 02 18(DE). DaimlerChrysler Services (debis) Aktiengesellschaft. Berlin. (DE). Towary i
usługi: czasopisma, druki, książki; doradztwo w zakresie prowa­
dzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizo­
wania i kierowania działalnością gospodarczą, usługi organizacyj­
ne w dziedzinie profesjonalnego, komercyjnego i technicznego
przetwarzania informacji, sporządzanie badań, specyfikacji, reali­
zacja systemów i programów, usługi związane z organizacją
przedsiębiorstw, badanie rynku; doradztwo i kierowanie działania­
mi w zakresie sterowaniajakością, w tym planowanie jakości pro­
duktów i warunków realizacji, ocena jakościowa (analiza błędu),
zarządzanie w zakresie zaopatrywania polegające na zbieraniu i
administrowaniu informacjami dotyczącymi towarów i/lub usług,
ustalaniu profilu danych towarów i/lub usług, zbieraniu ofert,
udzielaniu zleceń, realizacji płatności, fakturowaniu, sporządzanie
systemów dotyczących norm jakości, sporządzanie umów docelo­
wych, usługi zw iązane z analizą i sterowaniem przebiegiem proce­
sów oraz optymalizacją przebiegu procesów, planowanie kontroli,
rejestrowanie i wykorzystywanie danych testowych, przeprowa­
dzanie kwalifikacji zatrudnionych polegające na rozpoznaniu i
ocenie ich potencjału zawodowego, zarządzanie procesami tech­
nologicznymi, usługi związane z organizacją procesu powstawa­
nia produktów, kontrola produktów i ich jakości, zarządzanie i do­
zorowanie programów przetwarzania danych, usługi w zakresie
doradztwa technologicznego i technicznego oraz projektów do­
tyczących przetwarzania danych; klasy: 16, 35 i 42.
CFE: 24.17,27.5
136516 1998 08 15 Przedsiębiorstwo Zagraniczne LIBERTY
Spółka z o. o.. Bytom, (PL). Towary i usługi: urządzenia i przyrządy
elektryczne, fotograficzne, urządzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, auto­
maty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez
wrzucenie monety, kasy sklepowe, sprzęt przetwarzający dane, pro­
gramy komputerowe, komputery, sprzęt i akcesoria komputerowe,
akumulatory, alarmy, baterie, fotokopiarki, kable i przewody elektry­
czne, kalkulatory, okulary, dystrybutory do paliw, urządzenia sor­
tujące i liczące pieniądze, maszty do telefonii bezprzewodowej, apa­
raty telefoniczne, urządzenia nadawcze telefoniczne, wagi, wodo­
mierze, żelazka elektryczne; instrumenty muzyczne; materiały pi­
śmienne, sprzęt biurowy, materiały z tworzyw sztucznych do pako­
wania, karty do gry, papier, tektura, karton i wyroby z tych mate­
883
riałów za wyjątkiem serwetek papierowych: wódka, wino, rum. likie­
ry, whisky, gin. brandy, arak, sake, tequila, aperitify. ekstrakt) alko­
holowe, koktajle, miód pitny: usługi pośrednictwa w imporcie eks­
porcie, usługi informacji handlowej, usługi pośrednictwa handlowego
polegające na kojarzeniu kontrahentów handlouych, usługi badania
tynku i badań w dziedzinie działalności gospodarczej, wypożyczanie
maszyn i urządzeń do biur. usługi specjalistycznego doradztwa hand­
lowego, usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności go­
spodarczej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania kadrowego, re­
krutacji personelu, usługi zakresie reklamy i marketingu, rozpo­
wszechnianie materiałów reklamowych, prowadzenie kampanii re­
klamowych w prasie, radio, telewizji, internedé i korespondencyjnie,
usługi w zakresie zamawiania i dystrybucji materiałów reklamo­
wych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, organizowa­
nie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towa­
rów, rozpowszechnianie próbek towarów. usługi w zakresie rachun­
kowości i księgowości, wyceny działalności handlowej; usługi po­
średnictwa zakresie handlu nieruchomościami, usługi w zakresie
zarządzania i wyceny nieruchomości, wynajem i dzierżawa nieru­
chomości, usługi agencji celnej, usługi obrotu wierzytelnościami,
usługi leasingowe, factoringowe. franchisingowe, oszacowanie war­
tości do celów fiskalnych, zarządzanie majątkiem, windykacja
długów; usługi komunikacji radiowej, telefonicznej, usługi przekazu
satelitarnego, przesyłanie danych przy pomocy sieci światłowodów,
usługi przesyłania wiadomości, usługi telefonii komórkowej, wypo­
życzanie telefonów, modemów i urządzeń telekomunikacyjnych,
usługi w zakresie zleceń przywoławczych, usługi przekazywania in­
formacji za pomocą poczty elektronicznej; pakowanie towarów,
magazynowanie, usługi turystyczne, wynajmowanie samochodów;
usługi szkoleniowe za wyjątkiem szkoleń z dziedziny sportu i koszy­
kówki, organizowanie kursów, konferencji i sympozjów, montaż i
produkcja filmów video, wypożyczanie taśm magnetowidowych,
użytkowanie sal kinowych, organizowanie wystaw związanych z kul­
turą lub edukacją użytkowanie sal gier, tłumaczenia; usługi prawni­
cze, odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych, programo­
wanie komputerów, wypożyczenie komputerów, poradnictwo zawo­
dowe w branży telekomunikacyjnej; usługi w zakresie ochronv mie­
nia i osób; klasy: 9, 15, 16, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42 i 45.
CFE: 24.9, 27.5, 29.1
Kolory znaku: niebieski, biały
136517 1998 08 19 «TELPROJEKT» Biuro Usług Teletech­
nicznych Spółka z o. o.. Lublin, (PL). Usługi: budowa, rozbudowa,
remonty i konserwacja: urządzeń, central, sieci telekomunikacyj­
nych, dyspozytorskich, alarmowych, radiotelefonicznych i radio­
węzłów oraz systemów teletechnicznych, wykonywanie zabezpie­
czeń linii telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływa­
niem wysokich napięć; projektowanie, sporządzanie opinii i eks­
pertyz oraz doradztwo i nadzór w zakresie systemów teletechnicz­
nych, obliczenia w celu zabezpieczenia linii telekomunikacyjnych
przed szkodliwym wpływem wysokich napięć, wykonywanie po­
miarów telekomunikacyjnych; klasy: 37 i 42.
CFE: 16.1,27.5,29.1
Kolory znaku: niebieski, żółty, czarny, biały
884
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
136518 1998 09 08 Szołomicka-Mielcarek Walentyna,
Mielcarek-Samochowiec Katarzyna Specjalistyczne Gabinety
Ortodontyczno-Stomatologiczne ORTOS. Szczecin, (PL). Usługi:
usługi w zakresie prowadzenia laboratoriów medycznych, opieka
medyczna, higieniczna i kosmetyczna, w tym jamy ustnej, usługi
doradztwa w zakresie stomatologii i ortodoncji, usługi w zakresie
stomatologii i ortodoncji; klasa 44.
CFE: 2.9, 27.5,29.1
Kolory znaku: niebieski i odcienie, biały, czarny
136519 1998 09 16 Grudziński Mariusz Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe SORA. Wrocław, (PL). To­
wary i usługi: odzież, marynarki, spodnie, bluzki, żakiety, płasz­
cze, koszule, podkoszulki, bielizna osobista, odzież sportowa, dre­
sy, odzież dżinsowa, nakrycia głowy, krawaty, obuwie, kurtki;
prowadzenie sklepów ze sprzedażą następujących towarów: sprzęt
radiowy i telewizyjny, kamery video, telefony, komputery, magne­
towidy, aparaty oświetleniowe, urządzenia grzewcze, chłodziarki,
urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, armatura sanitarno-wodociągowa, pojazdy samochodowe i części do nich, rowery, arty­
kuły papiernicze biurowe, wydawnictwa, czasopisma, gazety, fol­
dery, prospekty, informatory, materiały budowlane niemetalowe,
płytki ceramiczne ścienne i podłogowe, podłogi z drewna, stolarka
budowlana, meble, lustra, tkaniny i wyroby tekstylne, ręczniki, ob­
rusy, narzuty, koce, zasłony, firany, odzież, marynarki, spodnie,
bluzki, żakiety, płaszcze, koszule, podkoszulki, bielizna osobista,
odzież sportowa, dresy, odzież dżinsowa, nakrycia głowy, krawa­
ty, obuwie, kurtki, dywany, wykładziny podłogowe, artykuły gi­
mnastyczne i sportowe, mięso i jego przetwory, konserwy mięsne i
warzywne, oleje jadalne, margaryny, mleko i jego przetwory,
sery, nabiał, kawa, kakao, herbata, cukier, ryż, kasze, mąka i prze­
twory mączne, wyroby cukiernicze, czekolady, pieczywo cukier­
nicze, ciastka lody, ocet, musztarda, pizza, napoje bezalkoholowe,
soki owocowe i warzywne, piwo, napoje chłodzące, wody minera­
lne i stołowe; klasy: 25 i 35.
CFE: 24.15, 27.5
136520 1998 09 16 Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH.
Hamburg, (DE). Towary: tytoń, wyroby tytoniowe, papierosy, cy­
garetki, przybory dla palących, zapałki; klasa 34.
CFE: 27.5,29.1
Kolory znaku: jasno-niebieski, biały, czarny, czerwony
Nr 9 /2002
136521 1998 10 08 Ciba Specialty Chemicals Holding Inc..
Bazylea, (CH). Towary i usługi: chemikalia do celów prze­
mysłowych, naukowych, fotograficznych, rolniczych, ogrodni­
czych i leśnych, preparaty do odpuszczania i lutowania, substancje
chemiczne do konserwowania żywności, kleje do celów prze­
mysłowych, soda kaustyczna, preparaty konserwujące stosowane
w kamieniarstwie, preparaty konserwujące do cementu, betonu i
mające zastosowanie w murarstwie, alkohol do celów prze­
mysłowych; polimery syntetyczne do celów przemysłowych,
farmaceutycznych i medycznych, tworzywa sztuczne nie przetwo­
rzone, nawozy, substancje garbujące, preparaty do gaszenia ognia;
farby, pokosty, lakiery, środki antykorozyjne i zabezpieczające
drewno, pigmenty, barwniki i zaprawy farbiarskie syntetyczne po­
chodzenia organicznego i nieorganicznego, powłoki do gruntowa­
nia, barwniki, środki konserwające do metali, żywice naturalne,
metale w postaci folii i proszków do materiałów powlekających;
kosmetyki, mydła, perfumy,
preparaty wybielające, środki
czyszczące, nabłyszczające, szorujące i ścierne, olejki eteryczne,
składniki do wyrobu tych produktów; paliwa, bezyna i ropa nafto­
wa, dodatki do paliw silnikowych, olej parafinowy, parafina, środ­
ki oświetleniowe, oleje i tłuszcze przemysłowe, smary; preparaty i
substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje weterynaryjne,
substancje dietetyczne, żywność dla niemowląt, plastry, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, preparaty i sub­
stancje do soczewek kontaktowych, produkty sanitarne, środki de­
zynfekcyjne, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbi­
cydy, insektycydy, larwicydy, preparaty chwastobójcze i roślinobójcze; urządzenia i przyrządy naukowe, geodezyjne, elektrycz­
ne, elektroniczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe i sygnalizacyjne, urządzenia i aparaty do ce­
lów szkoleniowych i dydaktycznych, komputery, sprzęt kompute­
rowy, oprogramowanie komputerowe, programy komputerowe,
urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji i reprodukcji
dźwięku, wizji i obrazów, urządzenia i przyrządy do przetwarzania
danych, urządzenia i przyrządy telewizyjne, urządzenia wideo i
audio, płyty (dyski), taśmy i CD-Romy będące nośnikami danych i
informacji; papier, tektura, druki, materiały introligatorskie, mate­
riały do pakowania, książki, publikacje, periodyki, ulotki, dzienni­
ki, materiały dla artystów, pędzle malarskie, przybory do pisania
maszyny do pisania i sprzęt biurowy, materiały piśmienne, kleje
(do materiałów piśmiennych), materiały do modelowania oraz fo­
tografie; materiały izolacyjne, tworzywa sztuczne w formie
wytłoczonej, stosowane w produkcji oraz tworzywa warstwowe,
materiały uszczelniające, materiały wypełniające, mastyksy, żywi­
ce syntetyczne i sztuczne, kauczuk, guma, mika, rury elastyczne;
skóra i imitacje skóry, kufry i torby podróżne, torby sportowe, tor­
by, walizki i nesesery, torby typu «jamnik», teczki, portfele, po­
rtmonetki, portfele na karty kredytowe, parasole i parasolki prze­
ciwsłoneczne; liny, sznury, sieci, namioty, markizy, plandeki, ża­
gle, materiały wyściełające i uszczelniające, surowe materiały
włókniste i tekstylne; tkaniny i wyroby tekstylne, bielizna poście­
lowa, w tym: prześcieradła, poszewki na poduszki, kołdry i przy­
krycia na kołdry, koce, lambrekiny, ręczniki, ścierki, ręczniki do
wycierania twarzy, bielizna używana w gospodarstwie domowym,
narzuty na łóżka, narzuty pikowane i kołdry puchowe, bielizna
stołowa oraz maty i podkładki pod naczynia i zastawę stołową tka­
niny tapicerskie, zasłony, obicia ścienne, śpiwory; artykuły odzie­
żowe, obuwie i nakrycia głowy; świadczenie usług w zakresie do­
radztwa w dziedzinie biznesu, świadczenie usług w zakresie do­
konywania wycen, świadczenie usług w zakresie zarządzania,
świadczenie usług w zakresie administrowania i świadczenie
usług konsultacyjnych, świadczenie usług w zakresie zbierania in­
formacji, świadczenie usług w zakresie udzielania informacji,
świadczenie usług pomocniczych i świadczenie usług w zakresie
badań, świadczenie usług w zakresie zarządzania skomputeryzo­
wanymi zbiorami akt i bazami danych, świadczenie usług w za­
kresie reklamy, marketingu i promocji, świadczenie usług do­
tyczących rozwoju nowych produktów oraz świadczenie usług w
dziedzinie organizowania i prowadzenia pokazów handlowych,
konferencji i wystaw; świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń i
finansów, świadczenie usług dotyczących nieruchomości i świad­
czenie usług w dziedzinie inwestycji; świadczenie usług w zakre­
sie budownictwa, instalacji, konserwacji i napraw, dotyczących
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
przemysłu, techniki, ropy naftowej i chemikaliów; świadczenie
usług w dziedzinie łączności i telekomunikacji, świadczenie usług w
zakresie przesyłania danych, świadczenie usług*w dziedzinie telefonii,
świadczenie usług dotyczących łączności między komputerami, świa­
dczenie usług w dziedzinie obsługi poczty elektronicznej, świadczenie
usług dotyczących dokonywania zakupów drogą elektroniczną, świad­
czenie usług w zakresie nadawania programów telewizyjnych drogą
satelitarną i kablową; świadczenie usług w zakresie magazynowania,
dystrybucji i przewozów drogą powietrzną, lądową, morską lub
wodną, świadczenie usług w zakresie magazynowania, dostarczania i
przewozu ładunków, świadczenie usług w zakresie napełniania chemi­
kaliami, usługi świadczone przez biura podróży oraz świadczenie usług
w zakresie dokonywania rezerwacji, świadzenie usług w zakresie zasi­
lania i dystrybucji energii elektrycznej; świadczenie usług w zakresie
obróbki materiałowej oraz obróbki innych substancji, świadczenie
usług w zakresie wykańczania i/lub farbowania wyrobów tekstylnych,
płótna, tkanin i odzieży, świadczenie usług w zakresie oczyszczania
ścieków, uzdatniania wody oraz recyklingu odpadów i śmieci; świad­
czenie usług w dziedzinie edukacji, świadczenie usług w zakresie
szkoleń, świadczenie usług w dziedzinie sponsorowania oraz świad­
czenie usług w dziedzinie rozrywki, świadczenie usług w zakresie
organizowania i prowadzenia targów, wystaw, konferencji, seminariów
i konkursów; świadczenie usług komputerowych, świadczenie usług
dotyczących oprogramowania komputerowego, świadczenie usług w
zakresie konsultacji, doradztwa, testowania, badań i projektowania,
dotyczących przemysłu, techniki, ropy naftowej, chemikaliów, badań i
poszukiwań geologicznych, świadczenie usług inżynieryjnych i na­
ukowych dotyczących przemysłu, techniki, ropy naftowej, chemika­
liów, badań i poszukiwań geologicznych, świadczenie usług prawni­
czych; klasy: 1,2,3,4,5,9,16,17,18,22,24,25.35,36,37,38,39,40,
41 i 42.
885
136524 1998 1030 COMPAGNIE GERVAIS DANONE-(societe anonyme). Levallois-Perret, (FR). Towary: mleko, mleko w
proszku, smakowe mleko żelowane, bita śmietana, produkty mle­
czne, desery mleczne, jogurty, jogurty pitne. musy. kremy, desery
śmietankowe, śmietanka; klasa 29.
CFE: 5.7, 24.3, 25.1, 26.4, 26.11, 27.5, 29.1
Kolory znaku: fioletowy, zielony, biały, czerwony, niebieski,
granatowy, beżowy, brązowy
136525 1998 11 09 ARGOS-FORTUNA Sp. z o.o. z siedzibą
w Tarczynie. Tarczyn, (PL). Towary: wody mineralne i gazowa­
ne, napoje bezalkoholowe, syropy, preparaty do przygotowywania
napojów, napoje owocowe, soki owocowe; klasa 32.
Oj!
CFE: 27.5
CFE:3.13
136522 1998 10 28 ASPEL S.A.. Zabierzów, (PL). Towary:
aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi, części, elementy,
osprzęt aparatu; klasa 10.
mars
136523 1998 10 28 SIGMA S.A.. Bogdanka, (PL). Towary i
usługi: brykiety materiałów palnych, koks, paliwa, węgiel kamienny;
blacha pokrycia dachowe metalowe, materiały budowlane, metalowe,
drzwi metalowe, konstrukcje stalowe, konstrukcje stalowe dla górnic­
twa, materiały konstrukcyjne metalowe, ogrodzenia metalowe, obu­
dowy metalowe wyrobisk górniczych, okna metalowe; maszyny i
urządzenia stosowane w górnictwie, obudowy maszyn, podnośniki,
przenośniki taśmowe, przenośniki zgrzebłowe; narzędzia ręcznie ste­
rowane; administrowanie nieruchomościami, działalność finansowa,
pośrednictwo w rozliczeniach handlowych, transakcje finansowe,
zarządzanie nieruchomościami; klasy: 4,6, 7, 8 i 36.
136526 1998 11 10 Honeywell Inc.. Minneapolis, (US).
Usługi: świadczenie usług w dziedzinie obsługi budynków pole­
gających na gospodarce energetycznej oraz profilaktycznych kon­
serwacjach sprzętu do kontroli temperatury i wilgotności środowi­
ska, usługi w zakresie instalacji i konserwacji procesorów i kom­
puterów oraz urządzeń wejścia/wyjścia, mianowicie napędów ta­
śmy, napędów dysków, klawiatur komputerowych, drukarek,
ziurkarek klawiaturowych oraz części, konserwacja i naprawy
maszyn oraz urządzeń elektronicznych, usługi konserwacyjne, in­
stalacyjne i naprawcze urządzeń do regulowania i kontroli ogrze­
wania, wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia i zabezpieczeń, kon­
serwacja, instalacje i naprawy instalacji sprężonego powietrza sto­
sowanego w zakładach produkcyjnych i przemysłowych, usługi w
zakresie wytwarzania i konserwacji układów automatycznego ste­
rowania ciągłego procesu technologicznego; klasa 37.
HONEYWELL
136527 1998 1123 Klechowicz Maria, Klechowicz Grzegorz
BIŻUTERIA SREBRNA. Gdynia, (PL). Towary i usługi: biżute­
ria z metali szlachetnych; usługi agencji importowo-exportowej
polegające na pośredniczeniu w zawieraniu umów, załatwianiu
formalności, prowadzeniu negocjacji z zakresu wyrobów biżuteryjnych, prowadzenie informacji handlowych w tym zakresie na
rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepu z biżuterią; klasy: 14 i 35.
KLECHOVSTYLE
CFE: 24.15, 26.1, 27.5, 29.1
Kolory znaku: zielony, szary, czarny
136528 1998 11 24 Kaliszka-Kościuszko Anna, Kościuszko
Jan, Patena Paweł Restauracja CHŁOPSKIE JADŁO S.C.. Kra­
ków, (PL). Towary i usługi: potrawy na bazie mięsa, potrawy na
bazie ryb, potrawy na bazie jaj, sałatki warzywne, sałatki owoco­
we, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, zupy, pasztety,
krokiety, flaki, konfitury, produkty mleczne, wędliny, galaretki,
pasty do kanapek, smalec, kawior, ryby morskie, ryby słodkowod­
ne, ryby konserwowane, zioła, owoce morza: homary, krewetki,
langusty, małże, ostrygi; chleb, bułki, ciasta, mąka i produkty zbo­
żowe, sosy do sałatek, przyprawy, lody, budynie, ciasta, majonezy.
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
886
potrawy na bazie mąki, wyroby cukiernicze: prowadzenie agencji
reklamowych, organizacja i uruchamianie sieci gastronomicz­
nych, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowa­
dzenia działalności gospodarczej; prowadzenie restauracji, kawia­
rni, barów szybkiej obsługi; klasy: 29, 30, 35 i 43.
CFE: 5.5, 26.1, 27.5, 29.1
Kolory znaku: żółty, czerwony, zielony, beżowo-różowy, czarny
136529 1998 1126 Tazbir-Szyszkowska Grażyna, Kowal­
czyk Robert PROMESA Spółka Cywilna. Radomsko, (PL).
Usługi: doradztwo ekonomiczne, doradztwo podatkowe, doradz­
two finansowe, usługi informatyczne oraz organizacji i zarządza­
nia w zakresie doradztwa podatkowego i rachunkowości; klasy: 35
i 36.
promesa
136530 1998 11 28 EKO-TREND Spółka z o.o.. Bydgoszcz,
(PL). Towary i usługi: przyrządy pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne, ratownicze, kable do celów elektrycznych, komputery,
programy komputerowe; modernizacja, konserwacja i naprawa
przyrządów kontrolno-pomiarowych, budowa i montaż komplet­
nych instalacji sterowniczych i kontrolno- pomiarowych; doradz­
two zawodowe w zakresie instalacji sterowniczych i kontrolno-po­
miarowych, usługi projektowe w zakresie instalacji sterowniczych
i kontrolno-pomiarowych, opiniowanie i ekspertyzy w zakresie in­
stalacji sterowniczych i kontrolno- pomiarowych, oprogramowa­
nie komputerów w zakresie instalacji sterowniczych i kontro­
lno-pomiarowych; klasy: 9, 37 i 42.
Nr 9 /2002
przestrzeni reklamowej, usługi w zakresie zarządzania biznesem,
usługi księgowe, usługi w zakresie doradztwa, konsultacji i udzie­
lania informacji w dziedzinie biznesu i zarządzania biznesem,
usługi w zakresie badań tynkowych, usługi w zakresie wystawia­
nia rachunków, usługi marketingowe i w zakresie nadawania
rozgłosu (publicity), usługi związane z subskrypcją oraz usługi do­
radcze, informacyjne, konsultacyjne i w zakresie zarządzania dla
subskrybentów, usługi w zakresie organizowania i przeprowadzania
pokazów i wystaw handlowych, usługi w zakresie rozpowszechnia­
nia materiałów reklamowych i promocyjnych, wszystkie usługi za­
warte w tej klasie odnoszą się lub są związane z Internetem lub są do­
starczane w trybie on-line z Internetu, usługi w zakresie dostarczania
i rozpowszechniania informacji związanej z wyżej wymienionymi
usługami: usługi w zakresie komunikacji głosowej, danych, dźwię­
kowej i obrazowej; usługi w zakresie komunikacji multimedialnej,
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie nadawania poprzez ra­
dio, telewizję, satelitarną i kablową usługi w zakresie agencji praso­
wych, usługi w zakresie dostarczania i ujawniania informacji w ce­
lach biznesowych i osobistych z komputerowej bazy przechowywa­
nia danych, usługi w zakresie nadawania na żywo przedstawień i wy­
darzeń, usługi w zakresie dzierżawienia, wynajmu i leasingu
urządzeń i przyrządów, usługi w zakresie nadawania telewizji na sub­
skrypcję, usługi w zakresie dostarczania miejsc sieciowych, wszy­
stkie usługi w tej klasie odnoszą się do lub są związane z Internetem
lub są dostarczane w trybie on-line z Internetu, usługi w zakresie do­
starczania i rozpowszechniania informacji związanej z wyżej wymie­
nionymi usługami; usługi w zakresie produkcji i nagrań programów
radiowych, telewizyjnych, satelitarnych i kablowych, usługi rozryw­
kowe i edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prezentowania
produkowania i nagrywania przedstawień, pokazów, wydarzeń i
koncertów na żywo, produkcji teatralnych, konkursów, wykładów,
promocji, seminariów, działalności i wydarzeń sportowych, recitali,
debat, zebrań publicznych i prywatnych, działalności i wydarzeń kul­
turalnych, konferencji, spotkań, rajdów i pokazów, usługi w zakresie
wynajmu filmów kinowych, nagrań video i audio oraz CD-romów,
usługi w zakresie dzierżawy, wynajmu i leasingu urządzeń i
przyrządów, usługi w zakresie publikowania książek, podręczników,
magazynów, tekstów, filmów, videoklipów, nagrań audio-wizual­
nych i dźwiękowych, usługi doradcze w zakresie wszystkich wyżej
wymienionych usług, wszystkie usługi w tej klasie odnoszą się do lub
są związane z Internetem lub są dostarczane w trybie on-line z Inter­
netu, usługi w zakresie dostarczania i rozpowszechniania informacji
związanej z wyżej wymienionymi usługami; klasy: 9,16,35,38 i 41.
CFE: 27.5
136531 1998 12 03 MIH INTELPROP HOLDINGS
LIMITED. Port Louis, (MU). Towary i usługi: urządzenia i
przyrządy fotograficzne, kinematograficzne i optyczne, urządze­
nia i przyrządy do zapisu, transmisji, nadawania, odbioru, przecho­
wywania, wyświetlania lub reprodukcji dźwięku, obrazu i danych,
komputery, programy komputerowe, oprogramowanie kompute­
rowe, komputerowe układy scalone, urządzenia i przyrządy do
kodowania i dekodowania sygnałów elektrycznych, przyrządy do
zdalnego sterowania, karty inteligentne, karty kodujące, anteny,
talerze satelitarne, kable, włókna optyczne, przełączniki, łączniki,
złączki, wtyczki, rozgałęźniki, skrzynki przyłączowe, taśmy, dyski
i kasety zewnętrzne zapisujące lub mające zastosowanie przy za­
pisie danych, dźwięku i obrazu, filmy kinematograficzne gotowe
do wyświetlania, nagrania audio i/lub video, urządzenia do komu­
nikacji multimedialnej, urządzenia zapisujące, transmitujące, na­
dawcze, przechowujące, wyświetlające, odbiorcze i reprodu­
kujące, sprzęt do przetwarzania danych, oprogramowanie kompu­
terowe oraz urządzenia i przyrządy do użytku z Internetem, publi­
kacje elektroniczne, części i wyposażenie do wszystkich wyżej
wymienionych towarów; publikacje drukowane, magazyny, pro­
gramy telewizyjne, telewizji kablowych, radiowe i satelitarne, spi­
sy i przeglądy wydarzeń rozrywkowych, fotografie, naklejki, pla­
katy, artykuły piśmiennicze, gazety; usługi w zakresie oferowania
na sprzedaż oraz sprzedaż towarów hurtowo i detalicznie, usługi
reklamowe, promocyjne i agencyjne, usługi w zakresie wynajmu
CFE: 2.1, 2.9, 27.5
136532 1998 12 03 MIH INTELPROP HOLDINGS
LIMITED. Port Louis, (MU). Towary i usługi: urządzenia i
przyrządy fotograficzne, kinematograficzne i optyczne, urządzenia i
przyrządy do zapisu, transmisji, nadawania odbioru, przechowywania
wyświetlania lub reprodukcji dźwięku, obrazu i danych, komputery, pro­
gramy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, komputerowe
układy scalone, urządzenia i przyrządy do kodowania i dekodowania sy­
gnałów elektrycznych, przyrządy do zdalnego sterowania; karty inteli­
gentne, karty kodujące, anteny, talerze satelitarne, kable, włókna optycz­
ne, przełączniki, łączniki, złączki, wtyczki, rozgałęźniki, skrzynki
przyłączowe, taśmy, dyski i kasety zewnętrzne zapisujące lub mające
zastosowanie przy zapisie danych, dźwięku i obrazu, filmy kinemato­
graficzne gotowe do wyświetlania, nagrania audio i/lub video, urządze­
nia do komunikacji multimedialnej, urządzenia zapisujące, transmi­
tujące, nadawcze, przechowujące, wyświetlające, odbiorcze i re­
produkujące, sprzęt do przetwarzania danych, oprogramowanie
komputerowe oraz urządzenia i przyrządy do użytku z Inter-
Nr 9 /2002
887
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
netem, publikacje elektroniczne, części i wyposażenie do wszy­
stkich wyżej wymienionych towarów; publikacje drukowane, ma­
gazyny, programy telewizyjne, telewizji kablowych, radiowe i sa­
telitarne, spisy i przeglądy wydarzeń rozrywkowych, fotografie,
naklejki, plakaty, artykuły piśmiennicze, gazety; usługi w zakresie
oferowania na sprzedaż oraz sprzedaż towarów hurtowo i detalicz­
nie, usługi reklamowe, promocyjne i agencyjne, usługi w zakresie
wynajmu przestrzeni reklamowej, usługi w zakresie zarządzania
biznesem, usługi księgowe, usługi w zakresie doradztwa, konsul­
tacji i udzielania informacji w dziedzinie biznesu i zarządzania bi­
znesem, usługi w zakresie badań rynkowych, usługi w zakresie
wystawiania rachunków, usługi marketingowe i w zakresie nada­
wania rozgłosu (publicity), usługi związane z subskrypcją oraz
usługi
doradcze, informacyjne, konsultacyjne i w zakresie
zarządzania dla subskrybentów, usługi w zakresie organizowania i
przeprowadzania pokazów i wystaw handlowych, usługi w zakre­
sie rozpowszechniania materiałów reklamowych i promocyjnych,
wszystkie usługi zawarte w tej klasie odnoszą się lub są związane z
Internetem lub są dostarczane w trybie on-line z Internetu, usługi
w zakresie dostarczania i rozpowszechniania informacji związanej
z wyżej wymienionymi usługami; usługi w zakresie komunikacji
głosowej, danych, dźwiękowej i obrazowej, usługi w zakresie ko­
munikacji multimedialnej, usługi telekomunikacyjne: usługi w za­
kresie nadawania poprzez radio, telewizję, satelitarną i kablową,
usługi w zakresie agencji prasowych, usługi w zakresie dostarcza­
nia i ujawniania informacji w celach biznesowych i osobistych z
komputerowej bazy przechowywania danych, usługi w zakresie
nadawania na żywo przedstawień i wydarzeń, usługi w zakresie
dzierżawienia, wynajmu i leasingu urządzeń i przyrządów, usługi
w zakresie nadawania telewizji na subskrypcję, usługi w zakresie
dostarczania miejsc sieciowych, wszystkie usługi w tej klasdie od­
noszą się do lub są związane z Internetem lub są dostarczane w try­
bie on-line z Internetu, usługi w zakresie dostarczania i rozpo­
wszechniania informacji związanej z wyżej
wymienionymi
usługami; usługi w zakresie produkcji i nagrań programów radio­
wych, telewizyjnych, satelitarnych i kablowych, usługi rozrywko­
we i edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prezentowania,
produkowania i nagrywania przedstawień, pokazów, wydarzeń i
koncertów
na żywo, produkcji teatralnych, konkursów,
wykładów, promocji, seminariów, działalności i wydarzeń sporto­
wych, recitali, debat, zebrań publicznych i prywatnych, działalno­
ści i wydarzeń kulturalnych, konferencji, spotkań, rajdów i poka­
zów; usługi w zakresie wynajmu filmów kinowych, nagrań video i
audio oraz CD-romów, usługi w zakresie dzierżawy, wynajmu i le­
asingu urządzeń i przyrządów, usługi w zakresie publikowania
książek, podręczników, magazynów, tekstów, filmów, videoklipów. nagrań audio-wizualnych i dźwiękowych, usługi do­
radcze w zakresie wszystkich wyżej wymienionych usług,
wszystkie usługi w tej klasie odnoszą się do lub są związane z
Internetem lub są dostarczane w trybie on-line z Internetu,
usługi w zakresie dostarczania i rozpowszechniania informa­
cji związanej z wyżej wymienionymi usługami; klasy: 9, 16,
35, 38 i 41.
CFE:2.1,2.9
136533 1998 12 03 MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED.
Port Louis, (MU). Towary i usługi: urządzenia i przyrządy fotografi­
czne, kinematograficzne i optyczne, urządzenia i przyrządy do zapi­
su, transmisji, nadawania, odbioru, przechowywania wyświetlania
lub reprodukcji dźwięku, obrazu i danych, komputery, programy
komputerowe, oprogramowanie komputerowe,
komputerowe
układy scalone, urządzenia i przyrządy do kodowania i dekodowa­
nia sygnałów elektrycznych, przyrządy do zdalnego sterowania, karty inteli­
gentne, karty kodujące, anteny, talerze satelitarne, kable, włókna optyczne
przełączniki, łączniki, złączki, wtyczki, rozgałęźniki, skrzynki przy h tezowe,
taśmy, dyski i kasety zewnętrzne zapisujące lub mające zastosowanie przy
zapisie danych, dźwięku i obrazu, filmy kinematograficzne gotowe do wy­
świetlania nagrania audio i/lub video, urządzenia do komunikacji multime­
dialnej, urządzenia zapisujące, transmitujące, nadawcze, przechowujące,
wyświetlające, odbiorcze i reprodukujące, sprzęt do przetwarzania danych,
oprogramowanie komputerowe oraz urządzenia i przyrządy do użytku z In­
ternetem, publikacje elektroniczne, części i wyposażenie do wszystkich wy­
żej wymienionych towarów; publikacje drukowane, magazyny, programy
telewizyjne, telewizji kablowych, radiowe i satelitarne, spisy i przeglądy wy­
darzeń rozrywkowych, fotografie, naklejki, plakaty, artykuły piśmiennicze,
gazety; usługi w zakresie oferowania na sprzedaż oraz sprzedaż towarów
hurtowo i detalicznie, usługi reklamowe, promocyjne i agencyjne, usługi w
zakresie wynajmu przestrzeni reklamowej, usługi w zakresie zarządzania bi­
znesem, usługi księgowe, usługi w zakresie doradztwa konsultacji i udziela­
nia informacji w dziedzinie biznesu i zarządzania biznesem, usługi w zakre­
sie badań rynkowych, usługi w zakresie wystawiania rachunków, usługi
marketingowe i w zakresie nadawania rozgłosu (publicity), usługi związane
z subskrypcją oraz usługi doradcze, informacyjne, konsultacyjne i w zakre­
sie zarządzania dla subskrybentów, usługi w zakresie organizowania i prze­
prowadzania pokazów i wystaw handlowych, usługi w zakresie rozpo­
wszechniania materiałów reklamowych i promocyjnych, wszystkie usługi
zawarte w tej klasie odnoszą się lub są związane z Internetem lub są dostar­
czane w trybie on-line z Internetu, usługi w zakresie dostarczania i rozpo­
wszechniania informacji związanej z wyżej wymienionymi usługami;
usługi w zakresie komunikacji głosowej, danych, dźwiękowej i obrazowej,
usługi w zakresie komunikacji multimedialnej, usługi telekomunikacyjne,
usługi w zakresie nadawania poprzez radio, telewizję, satelitarną i kablową,
usługi w zakresie agencji prasowych, usługi w zakresie dostarczania i ujaw­
niania informacji w celach biznesowych i osobistych z komputerowej bazy
przechowywania danych, usługi w zakresie nadawania na żywo przedsta­
wień i wydarzeń, usługi w zakresie dzierżawienia, wynajmu i leasingu
urządzeń i przyrządów, usługi w zakresie nadawania telewizji na subskry­
pcję, usługi w zakresie dostarczania miejsc sieciowych, wszystkie usługi w
tej klasie odnoszą się do lub są związane z Internetem lub są dostarczane w
trybie on-line z Internetu, usługi w zakresie dostarczania i rozpowszechniania
informacji związanej z wyżej wymienionymi usługami; usługi w zakresie
produkcji i nagrań programów radiowych, telewizyjnych, satelitarnych i ka­
blowych, usługi rozrywkowe i edukacyjne, usługi w zakresie organizowa­
nia prezentowania produkowania i nagrywania przedstawień, pokazów,
wydarzeń i koncertów na żywo, produkcji teatralnych, konkursów,
wykładów, promocji, seminariów, działalności i wydarzeń sportowych, re­
citali, debat, zebrań publicznych i prywatnych, działalności i wydarzeń kul­
turalnych, konferencji, spotkań, rajdów i pokazów, usługi w zakresie wynaj­
mu filmów kinowych, nagrań video i audio oraz CD-romów, usługi w za­
kresie dzierżawy, wynajmu i leasingu urządzeń i przyrządów, usługi w za­
kresie publikowania książek, podręczników, magazynów, tekstów, filmów,
videoklipów, nagrań audio-wizualnych i dźwiękowych, usługi doradcze w
zakresie wszystkich wyżej wymienionych usług, wszystkie usługi w tej kla­
sie odnoszą się do lub są związane z Internetem lub są dostarczane w trybie
on-line z Internetu, usługi w zakresie dostarczania i rozpowszechniania infor­
macji związanej z wyżej wymienionymi usługami; klasy: 9,16,35,38 i 41.
CFE: 2.9
136534 1998 12 03 MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED.
Port Louis, (MU). Towary i usługi: urządzenia i przyrządy fotografi­
czne, kinematograficzne i optyczne, urządzenia i przyrządy do za­
pisu, transmisji, nadawania, odbioru, przechowywania, wyświetla­
nia lub reprodukcji dźwięku, obrazu i danych, komputery, progra­
my komputerowe, oprogramowanie komputerowe, komputerowe
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
888
układy scalone, urządzenia i przyrządy do kodowania i dekodowa­
nia sygnałów elektrycznych, przyrządy do zdalnego sterowania ka­
rty inteligentne, karty kodujące, anteny, talerze satelitarne, kable,
włókna optyczne, przełączniki, łączniki, złączki, wtyczki, rozgałęź­
niki, skrzynki przyłączowe, taśmy, dyski i kasety zewnętrzne zapi­
sujące lub mające zastosowanie przy zapisie danych, dźwięku i ob­
razu, filmy kinematograficzne gotowe do wyświetlania nagrania
audio i/lub video, urządzenia do komunikacji multimedialnej,
urządzenia zapisujące, transmitujące, nadawcze, przechowujące,
wyświetlające, odbiorcze i reprodukujące, sprzęt do przetwarzania
danych, oprogramowanie komputerowe oraz urządzenia i przyrządy
do użytku z Internetem, publikacje elektroniczne, części i wyposa­
żenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów; publikacje dru­
kowane, magazyny, programy telewizyjne, telewizji kablowych, ra­
diowe i satelitarne, spisy i przeglądy wydarzeń rozrywkowych, foto­
grafie, naklejki, plakaty, artykuły piśmiennicze, gazety; usługi w za­
kresie oferowania na sprzedaż oraz sprzedaż towarów hurtowo i de­
talicznie, usługi reklamowe, promocyjne i agencyjne, usługi w za­
kresie wynajmu przestrzeni reklamowej, usługi w zakresie
zarządzania biznesem, usługi księgowe, usługi w zakresie doradz­
twa, konsultacji i udzielania informacji w dziedzinie biznesu i
zarządzania biznesem, usługi w zakresie badań rynkowych, usługi
w zakresie wystawiania rachunków, usługi marketingowe i w zakre­
sie nadawania rozgłosu (publicity), usługi związane z subskrypcją
oraz usługi doradcze, informacyjne, konsultacyjne i w zakresie
zarządzania dla subskrybentów, usługi w zakresie organizowania i
przeprowadzania pokazów i wystaw handlowych, usługi w zakresie
rozpowszechniania materiałów reklamowych i promocyjnych,
wszystkie usługi zawarte w tej klasie odnoszą się lub są związane z
Internetem lub są dostarczane w trybie on-line z Internetu, usługi w
zakresie dostarczania i rozpowszechniania informacji związanej z
wyżej wymienionymi usługami; usługi w zakresie komunikacji
głosowej, danych, dźwiękowej i obrazowej, usługi w zakresie ko­
munikacji multimedialnej, usługi telekomunikacyjne, usługi w za­
kresie nadawania poprzez radio, telewizję, satelitarną i kablową
usługi w zakresie agencji prasowych, usługi w zakresie dostarczania
i ujawniania informacji w celach biznesowych i osobistych z kom­
puterowej bazy przechowywania danych, usługi w zakresie nada­
wania na żywo przedstawień i wydarzeń, usługi w zakresie dzierża­
wienia wynajmu i leasingu urządzeń i przyrządów, usługi w zakre­
sie nadawania telewizji na subskrypcję; usługi w zakresie dostar­
czania miejsc sieciowych, wszystkie usługi w tej klasie odnoszą się
do lub są związane z Internetem lub są dostarczane w trybie on-line
z Internetu, usługi w zakresie dostarczania i rozpowszechniania in­
formacji związanej z wyżej wymienionymi usługami; usługi w za­
kresie produkcji i nagrań programów radiowych, telewizyjnych,
satelitarnych i kablowych, usługi rozrywkowe i edukacyjne, usługi
w zakresie organizowania prezentowania produkowania i nagry­
wania przedstawień, pokazów, wydarzeń i koncertów na żywo, pro­
dukcji teatralnych, konkursów, wykładów, promocji, seminariów,
działalności i wydarzeń sportowych, recitali, debat, zebrań publicz­
nych i prywatnych, działalności i wydarzeń kulturalnych, konferen­
cji, spotkań, rajdów i pokazów, usługi w zakresie wynajmu filmów
kinowych, nagrań video i audio oraz CD-romów, usługi w zakresie
dzierżawy, wynajmu i leasingu urządzeń i przyrządów, usługi w za­
kresie publikowania książek, podręczników, magazynów, tekstów,
filmów, videoklipów, nagrań audio-wizualnych i dźwiękowych,
usługi doradcze w zakresie wszystkich wyżej wymienionych usług,
wszystkie usługi w tej klasie odnoszą się do lub są związane z Inter­
netem lub są dostarczane w trybie on-line z Internetu, usługi w za­
kresie dostarczania i rozpowszechniania informacji związanej z wy­
żej wymienionymi usługami; klasy: 9, 16, 35, 38 i 41.
CFE: 26.13, 27.5
Nr 9 /2002
136535 1998 12 03 MIH INTELPROP HOLDINGS
LIMITED. Port Louis, (MU). Towary i usługi: urządzenia
i przyrządy fotograficzne, kinematograficzne i optyczne, urządze­
nia i przyrządy do zapisu, transmisji, nadawania odbioru, przecho­
wywania, wyświetlania lub reprodukcji dźwięku, obrazu i danych,
komputery, programy komputerowe, oprogramowanie kompute­
rowe, komputerowe układy scalone, urządzenia i przyrządy do
kodowania i dekodowania sygnałów elektrycznych, przyrządy do
zdalnego sterowania karty inteligentne, karty kodujące, anteny,
talerze satelitarne, kable, włókna optyczne, przełączniki, łączniki,
złączki, wtyczki, rozgałęźniki, skrzynki przyłączowe, taśmy, dyski
i kasety zewnętrzne zapisujące lub mające zastosowanie przy za­
pisie danych, dźwięku i obrazu, filmy kinematograficzne gotowe
do wyświetlania, nagrania audio i/lub video, urządzenia do komu­
nikacji multimedialnej, urządzenia zapisujące, transmitujące, na­
dawcze, przechowujące, wyświetlające, odbiorcze i reprodu­
kujące, sprzęt do przetwarzania danych, oprogramowanie kompu­
terowe oraz urządzenia i przyrządy do użytku z Internetem, publi­
kacje elektroniczne, części i wyposażenie do wszystkich wyżej
wymienionych towarów; publikacje drukowane, magazyny, pro­
gramy telewizyjne, telewizji kablowych, radiowe i satelitarne, spi­
sy i przeglądy wydarzeń rozrywkowych, fotografie, naklejki, pla­
katy, artykuły piśmiennicze, gazety; usługi w zakresie oferowania
na sprzedaż oraz sprzedaż towarów hurtowo i detalicznie, usługi
reklamowe, promocyjne i agencyjne, usługi w zakresie wynajmu
przestrzeni reklamowej, usługi w zakresie zarządzania biznesem,
usługi księgowe, usługi w zakresie doradztwa, konsultacji i udzie­
lania informacji w dziedzinie biznesu i zarządzania biznesem,
usługi w zakresie badań rynkowych, usługi w zakresie wystawia­
nia rachunków, usługi marketingowe i w zakresie nadawania
rozgłosu (publicity), usługi związane z subskrypcją oraz usługi
doradcze, informacyjne, konsultacyjne i w zakresie zarządzania
dla subskrybentów, usługi w zakresie organizowania i przeprowa­
dzania pokazów i wystaw handlowych, usługi w zakresie rozpo­
wszechniania materiałów reklamowych i promocyjnych, wszy­
stkie usługi zawarte w tej klasie odnoszą się lub są związane z In­
ternetem lub są dostarczane w trybie on-line z Internetu, usługi w
zakresie dostarczania i rozpowszechniania informacji związanej z
wyżej wymienionymi usługami; usługi w zakresie komunikacji
głosowej, danych, dźwiękowej i obrazowej, usługi w zakresie ko­
munikacji multimedialnej, usługi telekomunikacyjne, usługi w za­
kresie nadawania poprzez radio, telewizję satelitarną i kablową
usługi w zakresie agencji prasowych, usługi w zakresie dostarcza­
nia i ujawniania informacji w celach biznesowych i osobistych z
komputerowej bazy przechowywania danych, usługi w zakresie
nadawania na żywo przedstawień i wydarzeń, usługi w zakresie
dzierżawienia wynajmu i leasingu urządzeń i przyrządów, usługi
w zakresie nadawania telewizji na subskrypcję, usługi w zakresie
dostarczania miejsc sieciowych, wszystkie usługi w tej klasie od­
noszą się do lub są związane z Internetem lub są dostarczane w try­
bie on-line z Internetu, usługi w zakresie dostarczania i rozpo­
wszechniania informacji związanej z wyżej
wymienionymi
usługami; usługi w zakresie produkcji i nagrań programów radio­
wych, telewizyjnych, satelitarnych i kablowych, usługi rozrywko­
we i edukacyjne, usługi w zakresie organizowania prezentowania,
produkowania i nagrywania przedstawień, pokazów, wydarzeń
i koncertów na żywo, produkcji teatralnych, konkursów,
wykładów, promocji, seminariów, działalności i wydarzeń sporto­
wych, recitali, debat, zebrań publicznych i prywatnych, działalno­
ści i wydarzeń kulturalnych, konferencji, spotkań, rajdów i poka­
zów, usługi w zakresie wynajmu filmów kinowych, nagrań vi­
deo i audio oraz CD-romów, usługi w zakresie dzierżawy, wy­
najmu i leasingu urządzeń i przyrządów, usługi w zakresie publi­
kowania książek, podręczników, magazynów, tekstów, filmów, vi­
deoklipów, nagrań audio-wizualnych i dźwiękowych, usługi do­
radcze w zakresie wszystkich wyżej wymienionych usług, wszy­
stkie usługi w tej klasie odnoszą się do lub są związane z Interne­
tem lub są dostarczane w trybie on-line z Internetu, usługi w zakre­
sie dostarczania i rozpowszechniania informacji związanej z wyżej
wymienionymi usługami; klasy: 9, 16, 35, 38 i 41.
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
CFE: 26.4, 27.5
136536 1998 12 02 Polskie Hurtownie Alkoholi spółka z ogra­
niczoną odpowiedzialnością. Zielona Góra, (PL). Towary i usługi:
guma do żucia nie do celów leczniczych, herbata, kawa; badanie ryn­
ku, dystrybucja materiałów reklamowych próbek, druków, prospe­
któw, broszur, marketing, promocja sprzedaży dla osób trzecich, re­
klama i działalność informacyjna, specjalistyczne doradztwo han­
dlowe, sprzedaż promocyjna dla osób trzecich; dostarczanie prze­
syłek, przewożenie ładunków, składowanie towarów; klasy: 30,35 i 39.
CFE: 26.2,26.11,27.5, 29.1
Kolor znaku: granatowy
136537 1998 12 04 Lubelskie Zakłady Graficzne S.A.. Lub­
lin, (PL). Usługi: usługi w zakresie publikacji tekstów i ogłoszeń
reklamowych, reklamy prasowej, rozpowszechniania materiałów
reklamowych i usługi w zakresie powielania dokumentów; usługi
w zakresie sitodruku, druku offsetowego, litograficznego i fo­
toskładu; usługi w zakresie publikowania książek oraz tekstów in­
nych niż teksty reklamowe; klasy: 35, 40 i 41.
889
136539 1998 12 08 Zakłady Mięsne Mysłowice-Mysław
Spółka z o. o.. Mysłowice, (PL). Towary: wędzonki, kiełbasy, wę­
dliny podrobowe, produkty blokowe- przetwory mięsne, wypro­
dukowane z mięsa o zachowanej lub częściowo zachowanej stru­
kturze tkankowej lub rozdrobnionego tłuszczu i podrobów, produ­
kty drobno, średnio i grubo rozdrobnione, takie jak: wyroby podro­
bowe, studzieniny (galaretki) i rolady, konserwy mięsne, konse­
rwy podrobowe, konserwy tłuszczowe, wyroby garmażeryjne
mięsne, wyroby garmażeryjne podrobowe, tłuszcze zwierzęce;
klasa 29.
świąteczna
136540 1998 12 21 GAZETA OSTROWSKA, TYGODNIK
SAMORZĄDOWY Spółka z o.o.. Ostrów Wielkopolski, (PL).
Towary i usługi: wydawnictwo gazety, folderów, katalogów i cza­
sopism; organizowanie i prowadzenie reklamy, kserograficzne po­
wielanie dokumentów; klasy: 16 i 35.
GAZETA OSTROWSKA
136541 1998 12 23 McDonald's Corporation. Oak Brook,
(US). Towary: żywność przygotowywana z mięsa, wieprzowiny,
ryb i drobiowych produktów, sandwiche z mięsem, sandwiche z
rybą sandwiche z wieprzowiną, sandwiche drobiowe, przetworzo­
ne owoce i warzywa, jajka, sery, mleko, wyroby z mleka, nabiał,
pikle; klasa 29.
McCRISPY
136542 1998 12 23 Parke Davis SCA. Le Colisee, (FR). To­
wary: medykamenty, preparaty farmaceutyczne; klasa 5.
MODULON
136543 1998 12 23 Bowater Incorporated. Greenville, (US).
Towary: masa papiernicza; papier na książki adresowe i papier ga­
zetowy oraz papier powlekany i niepowlekany na publikacje; suro­
wiec drzewny; klasy: 1, 16 i 19.
CFE: 26.4, 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, czarny, czerwony, niebieski, żółty
136538 199812 04 UNIMIL Spółka Akcyjna. Dobczyce, (PL).
Towary i usługi: artykuły gumowe, lateksowe i silikonowe do ce­
lów medycznych, weterynaryjnych i sanitarnych; urządzenia i
przyrządy do ochrony zdrowia i życia oraz sprzęt ratunkowy,
zwłaszcza z gumy, silikonów i lateksów; gumowe, lateksowe i sili­
konowe elementy oraz materiały eksploatacyjne do aparatów i instru­
mentów chirurgicznych, medycznych, stomatologicznych i wete­
rynaryjnych, prezerwatywy, gumowe i lateksowe rękawice do celów
medycznych, także protezy kończyn i artykuły ortopedyczne; opa­
kowania z papieru, tektury, kartonu, arkusze z tworzyw sztucznych
oraz torby i worki do pakowania i zawijania; kauczuki, lateksy, si­
likony oraz gumy i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych
klasach, zwłaszcza węże i rury elastyczne, uszczelki, rękawice i
materiały wulkanizacyjne, tworzywa sztuczne w formie wyciśnię­
tej stosowane w produkcji, materiały uszczelniające, wypełniające
i izolacyjne na bazie gumy i tworzyw sztucznych; palety oraz opa­
kowania niemetalowe; sprzęt turystyczny, sportowy i zabawki wy­
konane z tworzyw sztucznych i gumy; usługi przetwórstwa two­
rzyw sztucznych i gumy, usługi poligraficzne; usługi projektowe i wdro­
żeniowe maszyn i urządzeń, zwłaszcza dla przemysłu chemicznego, gu­
mowego i tworzyw sztucznych; klasy: 5, 9, 10, 16, 17,20, 28,40 i 42.
CFE: 27.5,29.1
Kolory znaku: czerwony, czarny
B0WATER
136544 1998 12 24 Viacom International Inc.. Nowy Jork,
(US). Usługi: usługi edukacyjne, nauczania i rozrywkowe a w
szczególności przygotowywanie programów telewizyjnych i ra­
diowych, produkcja filmów i widowisk, spektakli na żywo, produ­
kcja filmów animowanych i filmów, spektakli telewizyjnych,
usługi związane ze spektaklami, rozrywką filmową, rozrywką tele­
wizyjną widowiskami, spektaklami na żywo, usługi związane z
publikowaniem książek, magazynów, czasopism i periodyków;
klasa 41.
AGAINST THE ODDS
136545 1998 12 24 Viacom International Inc.. Nowy Jork,
(US). Usługi: usługi edukacyjne, nauczania i rozrywkowe a w
szczególności przygotowywanie programów telewizyjnych i ra­
diowych, produkcja filmów i widowisk, spektakli na żywo, produ­
kcja filmów animowanych i filmów, spektakli telewizyjnych,
usługi związane ze spektaklami, rozrywką filmową rozrywką tele­
wizyjną widowiskami, spektaklami na żywo, usługi związane z
publikowaniem książek, magazynów, czasopism i periodyków;
klasa 4L
HEY DUDĘ
136546 1998 12 24 Viacom International Inc.. Nowy Jork,
(US). Usługi: usługi edukacyjne, nauczania i rozrywkowe a w
szczególności przygotowywanie programów telewizyjnych i ra­
diowych, produkcja filmów i widowisk, spektakli na żywo, produ­
kcja filmów animowanych i filmów, spektakli telewizyjnych,
890
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
usługi związane ze spektaklami, rozrywką filmową, rozrywką tele­
wizyjną, widowiskami, spektaklami na żywo, usługi związane z
publikowaniem książek, magazynów, czasopism i periodyków;
klasa 41.
VH1 HONORS
136547 1998 12 24 Viacom International Inc.. Nowy Jork,
(US). Usługi: usługi edukacyjne, nauczania i rozrywkowe a w
szczególności przygotowywanie programów telewizyjnych i ra­
diowych, produkcja filmów i widowisk, spektakli na żywo, produ­
kcja filmów animowanych i filmów, spektakli telewizyjnych,
usługi związane ze spektaklami, rozrywką filmową, rozrywką tele­
wizyjną, widowiskami, spektaklami na żywo, usługi związane z
publikowaniem książek, magazynów, czasopism i periodyków;
klasa 41.
MTV EUROPE MUSIC AWARDS
136548 1998 12 24 Viacom International Inc.. Nowy Jork,
(US). Usługi: usługi edukacyjne, nauczania i rozrywkowe a w
szczególności przygotowywanie programów telewizyjnych i ra­
diowych, produkcja filmów i widowisk, spektakli na żywo, produ­
kcja filmów animowanych i filmów, spektakli telewizyjnych,
usługi związane ze spektaklami, rozrywką filmową, rozrywką tele­
wizyjną, widowiskami, spektaklami na żywo, usługi związane z
publikowaniem książek, magazynów, czasopism i periodyków;
klasa 41.
MTV VIDEO MUSIC AWARDS
136549 1998 12 28 Tomasiewicz Piotr JUBITOM. Rumia,
(PL). Towary i usługi: metale szlachetne, kamienie szlachetne i
wyroby z tych materiałów, wyroby jubilerskie, biżuteria; usługi
agencji importowo-eksportowej, zgrupowanie na rzecz osób trze­
cich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować w sklepie z metalami szlachetnymi, kamieniami szla­
chetnymi i wyrobami z tych materiałów; usługi obróbki metali szla­
chetnych i ich stopów oraz kamieni szlachetnych; klasy: 14,35 i 40.
Nr 9 /2002
136552 1995 09 19 Rębowska-Paul Anna.Znamirowski Ste­
fan «Deo-Line»S.C. Kozłów, (PL). Towary: środki perfumeryj­
ne, kosmetyki, środki sanitarne będące środkami toaletowymi: śro­
dki do oczyszczania i odświeżania powietrza, dezodoranty do po­
mieszczeń; klasy: 3 i 5.
CFE: 19.3,26.1,26.15
136553 1996 04 15 Rębowska-Paul Anna,Znamirowski Ste­
fan Deo-Line S.C.. Kozłów, (PL). Towary: środki perfumeryjne,
kosmetyki, środki sanitarne będące środkami toaletowymi; środki
do oczyszczania i odświerzania powietrza, dezodoranty do pomie­
szczeń; klasy: 3 i 5.
CFE: 26.15
136554 1998 03 23 Klub Sosnowy Spółka z o.o.. Warszawa,
(PL). Usługi: usługi sportowe takie jak: organizowanie imprez
sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego (za wyjątkiem po­
jazdów); usługi gastronomiczne; klasy: 41 i 42.
CFE: 5.3, 26.4, 27.5, 29.1
Kolory znaku: złoty, czarny, biały
136550 1998 12 30 Mars, Incorporated. McLean, (US). To­
wary: ryż, makarony, zbożowe produkty śniadaniowe i preparaty
zbożowe, herbata, kawa, kakao, czekolada do picia, esencje kawo­
we, ekstrakty kawowe, mieszanki kawy i cykorii, cykoria i mie­
szanki cykorii, wszystkie stosowane jako namiastki kawy, słody­
cze inne niż do celów medycznych, ciasta, ciastka, herbatniki, lód,
lody, produkty lodowe, mrożone słodycze, schłodzone desery,
pianki, sorbety, chleb, ciasto, napoje, nadzienia, słodkie pasty do
pieczywa, pikantne pasty do pieczywa, przekąski, gotowe dania i
części składowe dań, czekolada, pizza, spody do pizzy, sosy i dodat­
ki do pizzy, sosy do makaronów i do ryżu, dresingi do sałat, majo­
nez, sosy, sosy do maczania kawałków żywności (dipy); klasa 30.
CFE: 5.1, 27.5, 29.1
Kolor znaku: ciemnozielony
136555 1998 07 30 Czerepak Jerzy,Cieślak Zenon Firma
Handlowa EDO S.C.. Żyraków, (PL). Towary: sól kuchenna,
ryż, kasze, mąka ziemniaczana; groch świeży: klasy: 30 i 31.
TWIX-DWA PALUSZKI NA ZASPOKOJENIE
PIERWSZEGO GŁODU
136551 1995 09 19 Rębowska-Paul Anna, Znamirowski Ste­
fan «Deo-Line» S.C.. Kozłów, (PL). Towary: środki perfumeryj­
ne, kosmetyki, środki sanitarne będące środkami toaletowymi; śro­
dki zapachowe do oczyszczania i odświeżania powietrza, dezodo­
ranty do pomieszczeń; klasy: 3 i 5.
deo-dysk
CFE: 2.1, 29.1
Kolory znaku: czerwony, szary, żółty, biały, czarny
Nr 9 /2002
891
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
136556 1998 07 30 Czerepak Jerzy,Cieślak Zenon Firma
Handlowa EDO S.C.. Żyraków, (PL). Towary: sól kuchenna, ryż,
kasze, mąka ziemniaczana; groch świeży; kłasy: 30 i 31.
136561 1997 10 17 Pawlikowski Marek, Szajrych Jarosław
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BBS S.C.
Auto-Handel, Komis. Łódź, (PL). Towary i usługi: pojazdy, sa­
mochody, lokomotywy, wagony kolejowe, tramwaje, statki; usługi
transportowe; usługi w zakresie prowadzenia komisu samochodo­
wego, klasy: 12, 35 i 39.
CFE: 1.1,26.1,26.4,27.5,29.1
Kolory znaku: niebieski, biały, czerwony
136557 1996 11 25 Przedsiębiorstwo Produkcji i Obrotu To­
warowego OLINTEX. Bierkowo, (PL). Towary: kawa; klasa 30.
CFE: 11.3,26.11,27.5,29.1
Kolory znaku: wiśniowy, złoty, biały, czarny
CFE: 26.1, 27.5, 29.1
Kolory znaku: żółty, niebieski
136562 1997 11 21 Przedsiębiorstwo CEZAS Spółka z o. o..
Zielona Góra, (PL). Towary i usługi: alkoholomierze, barometry,
aparatura i instrumenty do nauki chemii, densymetry, siłomierze,
ekrany projekcyjne, przyrządy pomiarowe, kątomierze, kwasomierze, lupy, mikroskopy, probówki, wilgotnościomierze, woltomierze;
artykuły szkolne, druki szkolne, kreda do pisania, mapy, materiały
dydaktyczne do mikroskopii, tablice szkolne, tablice arytmetyczne,
materiały piśmienne, papier pergaminowy; tarcica, drewno budow­
lane, drewno użytkowe; drabinki z drewna lub tworzyw sztucznych,
meble szkolne, biurka, meble biurowe, krzesła, krzesła wysokie dla
dzieci, ławy, szafki; drewno nieobrobione, drewno nieokorowane;
konserwacja i odnawianie mebli; klasy: 9, 16, 19,20, 31 i 37.
136558 1997 01 24 INTER-MEDIA Spółka z o. o.. Warsza­
wa, (PL). Usługi: reklamy radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych; rozpowszechnianie programów radiowych, zbiera­
nie i przekazywanie wiadomości; publikowanie tekstów publicy­
stycznych, montaż programów radiowych, produkcja programów
radiowych, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, rozryw­
ka telewizyjna; klasy: 35, 38 i 41.
SUKCES RADIO
136559 1997 06 04 Cosmar Corporation. Garden Grove,
(US). Towary: produkty do pielęgnacji paznokci a mianowicie:
sztuczne paznokcie, pudry i płyny akrylowe, preparaty do pielęg­
nacji paznokci, preparaty do nakładania na paznokcie, preparaty
do utwardzania i wzmacniania paznokci oraz kondycjonery, olejki,
produkty samoprzylepne, żele i aktywatory na paznokcie, prepara­
ty do naskórka, preparaty do formowania paznokci (nail forms),
paznokcie, dekoracje na paznokcie, preparaty do usuwania sztucz­
nych paznokci, preparaty na paznokcie spełniające funkcje
ochronne (silk nail wraps); przyrządy do manicure a mianowicie:
pilniki, pilniki do polerowania i nadające połysk paznokciom (buf­
fers), przyrządy do szlifowania i polerowania, obcinaczki do paz­
nokci, gilotynki, cążki, nożyczki, przyrządy do usuwania naskór­
ka; szczoteczki do paznokci; klasy: 3, 8 i 21.
CFE: 13.1,26.4,27.5,29.1
Kolory znaku: niebieski, czerwony, biały
136563 1998 02 20 DYKON Spółka z o. o.. Bielawa, (PL).
Towary i usługi: wyroby kaletnicze - torby i galanteria skórzana;
nakrycia na łóżka i stoły; bielizna pościelowa; odzież z tworzyw
naturalnych i sztucznych; odzież skórzana; bielizna; usługi w za­
kresie dekatyzacji i farbowania tkanin; usługi kuśnierskie i kaletni­
cze; usługi krawieckie; usługowe szycie bielizny; usługi w zakre­
sie obróbki tworzyw sztucznych; usługi poligraficzne w szczegól­
ności w zakresie sitodruku, klasy: 18, 24, 25, 40 i 42.
PRO 10
136560 1997 07 17 Studio Full Scan Spółka z o.o.. Kielce,
(PL). Usługi: edycja tekstów, fotokopiowanie, skanowanie, opraco­
wywanie kolorowych reklamowych w prasie, publikowanie tekstów
reklamowych, reklamowanie, drukowanie polegające narozbarwianiu kolorowych ilustracji do druku, drukowanie polegające na fotonaświetlaniu wyciągów barwnych do druku, rozlepianie materiałów
reklamowych, wynajmowanie miejsca na umieszczanie ogłoszeń
lub reklam; wywoływania błon filmowych, rozbarwianie koloro­
wych ilustracji do druku, fotonaświetlanie wyciągów barwnych do
druku; publikowanie tekstów niereklamowych; klasy: 35,40 i 41.
CFE: 27.5, 29.1
Kolory znaku: czarny, czerwony
CFE: 26.11, 27.5
136564 1998 04 23 Pawłowski Ryszard, Nowak Marek
EKO-RIM S.C.. Wrocław, (PL). Usługi: pośredniczenie w zawiera­
niu transakcji handlowych w zakresie: oleju opałowego, napędowego
i paliw, instalacji i urządzeń do ogrzewania na paliwa stałe, płynne
lub gazowe, armatury instalacyjnej, artykułów gospodarstwa domo­
wego, artykułów przemysłowych; usługi w zakresie nadzoru tech­
nicznego, montażu, naprawy i konserwacji instalacji i urządzeń
grzewczych; usługi projektowe w zakresie ciepłownictwa, eksper­
tyzy i obliczenia inżynierskie, nadzór autorski; klasy: 35,37 i 42.
CFE: 5.1, 27.5, 29.1
Kolory znaku: czerwony, zielony
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
892
136565 1998 04 30 Magiera Roman, Magiera Barbara EMIR
S.C.. Wrocław, (PL). Towary: farby aluminiowe i do ceramiki;
folia metalowa dla malarzy, dekarzy i drukarzy; barwniki; bejce;
biel cynkowa; pokost; błękity; barwniki; czernidła; bejca;
podkłady do drewna; preparaty do konserwacji drewna; emalie;
emulsje; farby; powłoki na karton bitumiczny; kit szklarski; śro­
dki antykorozyjne; lakiery; metal w proszku dla malarzy i dekora­
torów; preparaty zabezpieczające do metali; środki zapobie­
gające matowieniu metalu; minia; oleje do konserwacji drewna i
przeciwrdzewne; preparaty do zdejmowania papierowych ta­
pet; pigmenty; powłoki do zabezpieczania przed rdzą; rozcień­
czalniki do farb i lakierów; sadza; taśmy antykorozyjne; zapra­
wa cementowa; żywice, półprodukty z akrylu; materiały dźwiękoszczelne; filc izolacyjny; izolacyjne folie metalowe; folie z
tworzyw sztucznych inne niż do pakowania; materiały do izola­
cji; kauczuk; lateks; osłony rur niemetalowe; papier i taśmy izo­
lacyjne; taśmy i materiały uszczelniające do drzwi i okien; ma­
teriały termoizolacyjne; tkaniny izolacyjne i z włókna szklane­
go do izolacji; uszczelki i złącza rur; mieszaniny izolacyjne prze­
ciw wilgoci w budynkach; włókna z tworzyw sztucznych nie do
celów włókienniczych; żywice syntetyczne półprzetworzone; as­
falt; balustrady; beton; betonowe elementy budowlane; bitum; bi­
tumiczne produkty dla budownictwa; boazeria; bramy niemetalo­
we; cegła; cement; płyty i słupy cementowe; dachówka i dacho­
we pokrycia niemetalowe; deski; rury niemetalowe do drenażu;
drewniana klepka podłogowa; drewno; drzwi; płyty drzwiowe
niemetalowe; filc dla budownictwa; folie z tworzyw sztucznych
do znakowania dróg; fornir; futryny niemetalowe; gips; glazura;
glina; granit; kamień budowlany; kątowniki niemetalowe; keso­
ny do prac konstukcyjnych pod wodą; klepki bednarskie; kanały
kominowe i kominy niemetalowe; konstrukcje niemetalowe; ko­
stki niemetalowe; kratownice i kraty niemetalowe; kreda; krok­
wie; kruszywo kinkierowe; krzemionka; kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe; kwarc; listwy niemetalowe; łaty;
łupki; marmur; maszty i materiały konstrukcyjne niemetalowe;
mozaiki dla budownictwa; ogniotrwałe materiały; okna nieme­
talowe i ze szkła barwionego; papier budowlany; parkiety; pia­
sek; piaskowiec budowlany; płytki; przegrody niemetalowe;
przewody ciśnieniowe i wodociągowe niemetalowe; ramy
okien i rusztowania niemetalowe; rolety zewnętrzne niemetalowe
i nie z tworzyw sztucznych; schody i stopnie schodów niemetalo­
we; sklejka; smoła; spoiwa do murów; stropy i sufity niemetalo­
we; szamota; szkło; szyby; ścianki; ściany; terrakota; trzcina dla
budownictwa; wapień kamienny; wapno; zaprawa murarska;
zbrojenia dla budownictwa niemetalowe; żaluzje niemetalowe;
żużel; żwir klasy: 2, 17 i 19.
EMIR
136566 1998 05 15 Domin Janusz, Porzuczek Bogdan, Tań­
ski Piotr HIGHLANDER S.C.. Wrocław, (PL). Towary: piwo;
klasa 32.
Nr 9 /2002
CFE: 26.1, 26.11, 27.5, 29.1
136568 1998 06 23 Schneider Hanna Sprzedaż Pieczywa
PRECELEK. Poznań, (PL). Usługi: sprzedaż; pieczywo, napoje;
klasa 35.
CFE: 8.1, 27.5, 29.1
Kolory znaku: granatowy, żółty
136569 1998 06 26 Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytuso­
wego i Drożdżowego POLMOS S.A.. Lublin, (PL). Towary: na­
poje alkoholowe; klasa 33.
MĘSKA SPRAWA
136570 1998 07 10 Corporate Development International Sp.
z O.O.. Warszawa, (PL). Usługi: pośrednictwo w kontaktach firm
polskich i zagranicznych; poszukiwanie partnerów inwestycyjnych;doradztwo z zakresu organizowania i zarządzania przedsię­
biorstwem; ocena systemów przepływu informacji w przedsiębior­
stwie, ocena skuteczności systemów zarządzania, identyfikacja
problemów przedsiębiorstwa dotyczących organizacji; negocjacje,
koordynacja kompleksowego badania sytuacji prawno-ekono­
micznej firm, doradztwo ponegocjacyjne; identyfikacja proble­
mów dotyczących zarządzania finansami; studia marketingowe,
analiza ekonomiczna; wdrażanie planowania strategicznego, sy­
stemu informacji zarządczej; szkolenia z organizacji i zarządzania,
w szczególności: zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębior­
stwie oraz finansami przedsiębiorstwa, planowania strategicznego,budżetowania, sporządzania biznesplanów; oprogramowanie
komputerów: opracowanie, wybór i wdrażanie programów kom­
puterowych w zakresie: rachunkowości zarządczej, księgowości,
sprawozdawczości, gospodarki materiałowej, kosztów bezpośred­
nich, stałych, opłacalności systemów wynagradzania, klasy: 35,
36, 41 i 42.
CFE: 27.5
136567 1998 06 04 PHYTOPHARM DOBRZYCA
Sp. z o.o.. Dobrzyca, (PL). Towary i usługi: papier, karton, te­
ktura, wyroby z tych materiałów a w szczególności: opakowania,
pudełka kartonowe lub papierowe, torby i torebki do pakowa­
nia, pojemniki, torby na śmieci, materiały piśmienne, czasopi­
sma, książki, kalendarze ścienne, kalendarze książkowe, plaka­
ty, tablice ogłoszeniowe, szyldy, reprodukcje graficzne, na­
klejki adresowe, nalepki, artykuły szkolne, folie do pakowa­
nia; usługi introligatorskie, obróbka papieru, drukowanie
wzorów, drukowanie; projektowanie opakowań; klasy:
16, 40 i 42.
CFE: 26.4, 27.5
136571 1998 08 05 WOSANA S.A.. Kraków, (PL). Towary:
mięso, drób, ryby, przetwory mięsne, drobiowe i rybne, wyroby
wędliniarskie i garmażeryjne, ekstrakty mięsne, konserwy, kon­
centraty, zupy i sosy mięsne, tłuszcze jadalne, warzywa i owoce
gotowane, konserwowane, mrożone i suszone, przetwory z wa­
rzyw i owoców, produkty nabiałowe, mleczarskie i olejarskie;
kawa, herbata, kakao, cukry, wyroby zbożowe, wyroby cukierni­
cze i piekarnicze, czekolada, słodycze, wafle, lody, przyprawy; na-
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
poje bezalkoholowe, wody mineralne gazowane i niegazowane,
napoje owocowe, soki, syropy; klasy: 29, 30 i 32.
MAMA I JA
136572 19980814 M3 Spółka z o. o.. Poznań, (PL). Towary i
usługi: spoiwa do betonu, środki do konserwacji betonu, miazga
drzewna, kleje do płytek ściennych, środki do konserwacji cegieł,
środki do konserwacji dachówki, rozpuszczalniki do lakierów,
środki chemiczne do renowacji skóry, kleje do wykładzin cerami­
cznych; preparaty do konserwacji drewna, rozcieńczalniki do farb,
farby ognioodporne kit szklarski, środki antykorozyjne, lakiery do
drewna, rozcieńczalniki do lakierów; antykorozyjne środki do
usuwania rdzy, środki kosmetyczne do powierzchni drewnianych i
dywanowych, płótno ścierne; armatura metalowa do przewodów,
barierki ochronne, baseny kąpielowe, bramy metalowe, budowla­
ne materiały metalowe, drzwi i okna metalowe, drabinki metalo­
we, metalowe okucia drzwi i okien, dzwonki do drzwi, ekrany pa­
leniskowe, kabiny kąpieliskowe, kołki metalowe, kraty metalowe,
ogrodzenia metalowe, płytki wykładzinowe metalowe, skrzynki
na listy; maszyny do obróbki drewna i metalu, kosiarki ogrodowe,
narzędzia ręczne sterowane mechanicznie, wiertarki ręczne ele­
ktryczne; gwintowniki, narzynki, kiélnie, klucze narzędziowe,
łopatki ogrodnicze, młotki, narzędzia ręczne sterowane ręcznie,
nożyce, nożyce ogrodnicze, obcęgi, pilniki, piły, siekierki, strugi,
śrubokręty, wiertła; dzwonki elektryczne, alarmy antywłamaniowe i pożarowe, wizjery do drzwi, przewody i złącza elektryczne,
gniazda wtykowe, lutownice elektryczne, miary, poziomnice,
przełączniki elektryczne, puszki przełącznikowe i rozgałęzieniowe, regulatory światła, wtyczki gniazda- elektryczne, wyłączniki
samoczynne i zdalnie sterowane, zamki elektryczne, złączki; aba­
żury, bidety, bojlery, chłodziarki, dywany ogrzewane elektrycznie,
elektryczne ekspresy do kawy, elementy grzejne, bojlery gazowe,
grzałki do wody, imbryki elektryczne, kabiny natryskowe,
urządzenia do kąpieli, kominki domowe, kuchenki mikrofalowe,
lampy elektryczne, lodówki, zamrażarki, maszynki kuchenne,
opiekacze do chleba, pisuary, płuczki ustępowe, przybory kuchen­
ne elektryczne, rożna, sedesy, suszarki powietrza, toalety, umy­
walki, wyciągi kuchenne, zlewozmywaki; balustrady, barierki,
boazerie, bramy niemetalowe, cegły, cement, dachówka niemeta­
lowa, drewno budowlane, drzwi i okna niemetalowe, kamień bu­
dowlany, kraty niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe, okucia
drzwiowe i okienne, parkiety, płytki wykładzinowe niemetalowe,
rynny niemetalowe, ścianki szczelne niemetalowe, terakota, wi­
traże, wykładziny niemetalowe; meble kuchenne i pokojowe, kle­
pki drewniane, kołki niemetalowe, kołki do zasłon, karnisze do
zasłon, leżaki, kwietniki, stojaki i wieszaki do odzieży, parawany,
wieszaki do zasłon, kwietniki na kwiaty doniczkowe; przybory
kuchenne i gospodarstwa domowego, doniczki do kwiatów; tkani­
ny bawełniane, bielizna domowa i pościelowa, kapy na łóżko, po­
krycia na materace, tkaniny obiciowe, do mebli, moskitiery, ple­
dy, rolety tekstylne, zasłony; dywany, chodniki, wykładziny, lino­
leum, maty, tapety, słomianki; kwiaty naturalne, zwłaszcza doni­
czkowe: organizacja wystaw i kiermaszy; usługi w zakresie robót
budowlanych i instalacyjnych; usługi transportowe; usługi w za­
kresie obróbki tkanin szczególnie obrębiania; usługi projektowa­
nia i wystroju pomieszczeń; klasy: 1,2,3,6,7,8,9,11,19,20,21,
24,27,31,35, 37, 39, 40 i 42.
893
w mikroprocesor, czytniki optyczne, magnetyczne i optyczne noś­
niki danych, urządzenia diagnostyczne, automaty do otwierania
drzwi, dyski magnetyczne, dyski optyczne, dyskietki, dystrybuto­
ry dysków, ekrany projekcyjne i wideo, fotokopiarki, urządzenia
do gier, instalacje elektryczne, interfejsy, kamery wideo, kasy reje­
strujące, klawiatury, notesy komputerowe i elektroniczne, mode­
my, nadajniki, napędy dyskowe, obwody drukowane i scalone, ala­
rmy pożarowe i antywłamaniowe, programy komputerowe, prze­
kaźniki sygnałów elektronicznych, przyrządy do rejestracji czasu i
odległości, taśmy magnetyczne, stacje taśm magnetycznych, tele­
foniczne: aparaty, przewody, słuchawki, urządzenia sterujące do
wind, wizjofony, wyłączniki zdalnie sterowane; wkłady atramen­
towe oraz z tonerem do drukarek komputerowych oraz kopiarek,
artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, taśmy nasączone tuszem do
drukarek komputerowych, pokrowce na drukarki komputerowe z
materiałów nietekstylnych; usługi serwisowe i instalacyjne sprzętu
elektronicznego; programowanie komputerowe; klasy: 9, 16, 37 i
42.
CFE:26.4, 27.5, 29.1
Kolory znaku: granatowy, biały
136574
1998 08 18
ARCHIVE MANAGEMENT
SOLUTIONS Spółka z o. o.. Szeligi k/Warszawy, (PL). Usługi:
usługi w zakresie udostępniania miejsc na reklamy, w budowa­
nych i administrowanych budynkach mieszkalnych, biurowych,
magazynowych, przemysłowych, garażowych, rekreacyjno-sportowych i użyteczności publicznej; organizacja inwestycji; inwes­
tycje kapitałowe w zakresie budownictwa i zagospodarowania
przestrzennego, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, nie­
ruchomości, wynajmowanie nieruchomości t.j. budynków miesz­
kalnych, biurowych, magazynowych, przemysłowych, garażo­
wych, obiektów rekreacyjno-sportowy eh, użyteczności publicz­
nej oraz powierzchni w tych obiektach, miejsc parkingowych, roz­
liczenia finansowe transakcji związanych z kupnem, sprzedażą i
wynajmem nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami; rozli­
czanie finansowe wykonawców i kooperantów; usługi budowlane
w zakresie budowy budynków mieszkalnych, biurowych, magazy­
nowych, przemysłowych, garażowych, rekreacyjno-sportowych i
użyteczności publicznej, nadzór budowlany; uzyskiwanie pozwo­
leń formalno-prawnych, technicznych, architektonicznych; klasy:
35, 36, 37 i 42.
IRON MOUNTAIN
136575 1998 08 21 Adler Modemârkte GmbH. Haibach, (DE).
Towary: odzież damska,męska i dziecięca,nakrycia głowy, klasa 25.
Bellasoft
136576 1998 08 26 Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe AVISTRANS Spółka z o.o.. Koszalin, (PL). Towary
i usługi: urządzenia, kioski i terminale do przesyłania informacji i
dokumentów drogą elektroniczną, programy komputerowe do
urządzeń, kiosków i terminali służących do przesyłania informacji
i dokumentów drogą elektroniczną; usługi przesyłania informacji i
dokumentów drogą elektroniczną; klasy: 9 i 38.
CFE:26.5, 27.5,27.7, 29.1
Kolory znaku: żółty, ciemnoniebieski
136573 1998 08 18 Pakulski Dariusz, Czajewski Andrzej
WESTrECH S.C.. Warszawa, (PL). Towary i usługi: sprzęt info­
rmatyczny i elektroniczny w tym: komputery, drukarki komputero­
we, skanery, urządzenia peryferyjne, monitory, czytniki kodów kre­
skowych, kart magnetycznych, kart wyposażonych w pamięć lub
CFE: 26.4, 26.11, 27.5
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
894
136577 1998 08 26 Saj a Danuta Jadwiga DANA Produkcyjno-Usługowy Zakład Krawiecki. Złotów, (PL). Towary i usługi:
odzież chroniąca przed wypadkami, ubrania chroniące przed wy­
padkami, napromieniowaniem i ogniem; prowadzenie sklepu/hur­
towni w zakresie następujących towarów: odzież chroniąca przed
wypadkami, ubrania chroniące przed wypadkami, napromienio­
waniem i ogniem, obuwie zabezpieczające przed wypadkami, pro­
mieniowaniem i ogniem, rękawice do ochrony przed wypadkami,
sprzęt ochrony osobistej: kaski ochronne, maski ochronne,
przyłbice ochronne, okulary ochronne, ochronniki słuchu, korki do
uszu, nakolanniki dla robotników, maski do nurkowania, pasy bez­
pieczeństwa odblaskowe; klasy: 9 i 35.
Nr 9 /2002
136581 1998 09 28 Boruszczak Zygmunt ARTI COLOR.
Łódź, (PL). Towary: kleje do materiałów piśmiennych lub użytku
domowego, kleje do papieru lub do użytku domowego, pasta do
modelowania, pastele (kredki), tusze, woski do modelowania, gli­
na do modelowania, pudełka z farbami; artykuły wędkarskie; kla­
sy: 16 i 28.
CFE: 28.11
136582 1998 09 30 Blitek Tadeusz Zakład Produkcji Repe­
lentów GORMAX. Sosnowiec, (PL). Towary: środki chemiczne
dla ogrodnictwa; pestycydy-repelenty; klasy: 1 i 5.
CFE: 25.1,27.5
136578 1998 09 03 Ahold Polska Spółka z o.o.. Kraków,
(PL). Towary: mięso, przetwory z mięsa, wyroby wędliniarskie i
garmażeryjne, ekstrakty mięsne, drób, dziczyzna, ryby, tłuszcze
jadalne, nabiał, mleko i wyroby z mleka, sery, owoce, grzyby i wa­
rzywa przetworzone, gotowane, mrożone, konserwowane i suszo­
ne, galaretki, dżemy, koncentraty obiadowe, wyroby kulinarne go­
towe do spożycia, konserwy, sałatki, sosy mięsne; kawa, herbata,
kakao, namiastki kawy, wyroby zbożowe, mąka, kasza, płatki, ma­
karon, przetwory młynarskie, pieczywo, cukry i wyroby cukierni­
cze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty, herbatniki, czekolada,
cukierki, słodycze, wafle, lody, koncentraty deserowe, dodatki do
ciast, przyprawy, sosy do sałatek, majonezy, musztarda, ocet, dro­
żdże, pizza; wody mineralne i źródlane, gazowane i niegazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, syropy i inne preparaty do przy­
gotowywania napojów, napoje owocowe i soki; klasy: 29,30 i 32.
CHLUP
136579 1998 09 03 Ahold Polska Spółka z o.o.. Kraków,
(PL). Towary: mięso, przetwory z mięsa, wyroby wędliniarskie i
garmażeryjne, ekstrakty mięsne, drób, dziczyzna, ryby, tłuszcze
jadalne, nabiał, mleko i wyroby z mleka, sery, owoce, grzyby i wa­
rzywa przetworzone, gotowane, mrożone, konserwowane i suszo­
ne, galaretki, dżemy, koncentraty obiadowe, wyroby kulinarne go­
towe do spożycia, konserwy, sałatki, sosy mięsne; kawa, herbata,
kakao, namiastki kawy, wyroby zbożowe, maka, kasza, płatki, ma­
karon, przetwory młynarskie, pieczywo, cukry i wyroby cukierni­
cze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty, herbatniki, czekolada,
cukierki, słodycze, wafle, lody, koncentraty deserowe, dodatki do
ciast, przyprawy, sosy do sałatek, majonezy, musztarda, ocet, dro­
żdże, pizza; wody mineralne i źródlane, gazowane i niegazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, syropy i inne preparaty do przy­
gotowywania napojów, napoje owocowe i soki; klasy: 29,30 i 32.
RIWIERA
136580 1998 09 15 Masterfile Corporation. Toronto, (CA).
Usługi: publikowanie kolekcji zgromadzonych zbiorów obrazo­
wych, zawierających fotografie, ilustracje, nagrania wideo oraz
odcinki filmów, a także obrazy tworzone za pomocą techniki cy­
frowej lub oprogramowania komputerowego oraz dźwięki zapisa­
ne za pomocą techniki cyfrowej lub oprogramowania komputero­
wego i odnoszące się do tych kolekcji informacje, utrzymywanie
biblioteki, jak również zgromadzonych zbiorów obrazowych, za­
wierających fotografie, ilustracje, nagrania wideo oraz odcinki fil­
mów, a także obrazy tworzone za pomocą techniki cyfrowej lub
oprogramowania komputerowego oraz dźwięki zapisane za po­
mocą techniki cyfrowej lub oprogramowania komputerowego;
klasa 41.
MASTERFILE
KRETOL
136583 1998 09 30 Blitek Tadeusz Zakład Produkcji Repe­
lentów GORMAX. Sosnowiec, (PL). Towary: środki chemiczne
dla ogrodnictwa; pestycydy-repelenty; klasy: 1 i 5.
KRECIK
136584 19980930 Merck KGaA. Darmstadt, (DE). Towary:
alkaloidy, produkty chemiczne stosowane w przemyśle tłuszczo­
wym, włókienniczym, kosmetycznym, pokostowym, produkty
chemiczne do celów naukowych, produkty chemiczne do celów
galwanoplastycznych, do wytrawiania, garbowania, farbowania,
wytwarzania lakierów, preparaty chemiczne do badań mikrosko­
powych i bakteriologicznych, materiały i surowce mineralne oraz
sole z nich wytwarzane do celów przemysłowych, żywice sztucz­
ne, guma arabska; guma żywiczna, żywice naturalne, preparaty
chemiczne do celów farbiarskich i lakierniczych nie objęte innymi
klasami; olejki eteryczne, olejki do celów kosmetycznych, arty­
kuły pochodzenia zwierzęcego do celów kosmetycznych, piżmo,
ekstraty, preparaty z części roślin do celów kosmetycznych, mydła
dezynfekcyjne, preparaty chemiczne do celów kosmetycznych,
minerały i surowce mineralne oraz wytwarzane z nich sole do ce­
lów kosmetycznych, tłuszcze do celów kosmetycznych; produkty
farmaceutyczne i weterynaryjne, materiały opatrunkowe, wata i
gaza opatrunkowa, środki do tępienia szkodników roślinnych i
zwierzęcych, środki dezynfekcyjne, części roślin, ekstraty i
preparaty roślinne do celów medycznych, zioła, alkaloidy do
celów medycznych, olejki do celów medycznych, guma do ce­
lów medycznych, artykuły medyczne pochodzenia zwierzęce­
go: piżmo, tłuszcz bobrowy, tran, organopreparaty, surowce
lecznicze, szczepionki, produkty chemiczne stosowane w na­
ukach medycznych, praparaty do medycznych badań mikro­
skopowych i bakteriologicznych, fizjologiczno-chemiczne
preparaty pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, minerały i
surowce mineralne oraz sole z nich wytwarzane do celów me­
dycznych; klasy: 1, 2, 3 i 5.
CFE: 27.5
136585 1998 10 14 WOSANA S.A.. Kraków, (PL). Towary:
mięso, drób, ryby, przetwory mięsne, drobiowe i rybne, wyroby
wędliniarskie i garmażeryjne, ekstrakty mięsne, konserwy, kon­
centraty, zupy i sosy mięsne, tłuszcze jadalne, warzywa i owoce
gotowane, konserwowane, mrożone i suszone, przetwory z wa­
rzyw i owoców, produkty nabiałowe, mleczarskie i olejarskie;
kawa, herbata, kakao, cukry, wyroby zbożowe, wyroby cukierni­
cze i piekarnicze, czekolada, słodycze, wafle, lody, przyprawy; na­
poje bezalkoholowe, wody mineralne gazowane i niegazowane,
napoje owocowe, soki, syropy; klasy: 29, 30 i 32.
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
895
136589 1998 11 03 Klafs Saunabau GmbH & Co. Medizinische Technik. Schwabisch Hall, (DE). Towary: gotowe kabiny
kąpielowe i cieplne z drewna i/lub tworzyw sztucznych, sauny,
składające się z kabin saunowych z drewna i/lub tworzyw sztu­
cznych i pieców do saun, łaźnie parowe, składające się głównie
z generatorów pary, elektrycznych urządzeń sterujących i kabin
z drewna i/lub tworzyw sztucznych, urządzenia do opalania,
łóżka do opalania, także do celów medycznych, części kabin
kąpielowych i cieplnych, łaźni saunowych i parowych oraz sola­
riów; klasy: 10 i 11.
SANARIUM
CFE: 2.3, 2.5, 26.11, 26.15, 27.5, 29.1
Kolory znaku: niebieski, granatowy, turkusowy, różowy, zie­
lony, żółty, pomarańczowy, czerwony, biały
136586 19981029 HELSINGIN PUHELIN OYJ-HELSINGFORS
TELEFON ABP. Helsinki, (FI). Towary i u s ł u g i : u r z ą d z e n i a
i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, fotogra­
ficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnali­
zacyjne i kontrolne, urządzenia i przyrządy: do celów dydaktycz­
nych, do ratowania życia do gaszenia ognia; urządzenia do nagry­
wania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu; magnetyczne
nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami; automaty sprzedające i
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety;
kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i kom­
putery; usługi telekomunikacyjne; klasy: 9 i 38.
136590 1998 1103 Petrol Bogdan, Waszak Robert Przedsię­
biorstwo Produkcyjno-Handlowo-UsługowePICARO S.C.. Ka­
lisz, (PL). Towary: wyroby piekarnicze, chleb, bułki, ciastka,
kruche ciasteczka, ciasta, herbatniki, biszkopty, makarony, wy­
roby cukiernicze a w szczególności lody, lody spożywcze, cu­
kierki, lizaki, dropsy żelatynowe, karmelki, rodzynki i orzechy w
czekoladzie, wafle, pierniki, napoje na bazie czekolady, kawy, ka­
kao; klasa 30.
CFE: 24.9, 24.17, 27.5,29.1
Kolory znaku: biały, czerwony, granatowy
136591 1998 11 05 CADBURY WEDEL Sp. z o.o.. War­
szawa, (PL). Towary: czekolada, wyroby czekoladowe; kla­
sa 30.
CFE: 27.5
136587 1998 10 29 ASSMANN AUFBAUTEN Spółka z o.o.
Budowa Karoserii i Pojazdów Samochodowych. Borne Sulinowo,
(PL). Usługi: adaptacja samochodów ciężarowych-dostawczych.
przyczep i naczep dla indywidualnych potrzeb klienta w tym wypo­
sażenia samochodów w: skrzynie ładunkowe z burtami aluminiowy­
mi lub stalowymi, stelaże i plandeki, nadbudowy kontenerowe z alu­
minium i tworzyw sztucznych, nadbudowy chłodnicze i izotermowe, pomosty załadunkowe, rampy najazdowe, windy unoszące ele­
menty zabezpieczające przewóz np. szyny typu anker, pasy zabez­
pieczające, haki; klasa 37.
CFE: 4.5, 9.3, 9.7, 22.3, 27.5, 29.1
Kolory znaku: granatowy, czerwony, biały, niebieski, szary,
czarny, złoty, brązowy
136592 1998 11 05 CADBURY WEDEL Sp. z o.o.. Warsza­
wa, (PL). Towary: czekolada, wyroby czekoladowe; klasa 30.
CFE: 18.1,26.11,27.5,29.1
Kolory znaku: szary, biały, niebieski
136588 1998 10 29 Pawlicki Andrzej, Wawrzyniak Urszula
FERRUM S.C.. Łódź, (PL). Towary: artykuły metalowe-gwoździe,
śruby, nity; artykuły elektrotechniczne-gniazda, wtyczki, przedłużacze,
baterie, żarówki, przewody, inne artykuły; artykuły sanitarne, wanny,
miski klozetowe, deski sedesowe, umywalki wszelkiego rodzaju, bate­
rie, bidety, pisuary oraz inny sprzęt sanitarny; klasy: 6, 9 i 11.
CFE: 8.1, 27.5, 29.1
Kolory znaku: niebieski, biały, granatowy, brązowy, czerwony
CFE: 27.5
136593 1998 11 05 CADBURY WEDEL Sp. z o.o.. Warsza­
wą (PL). Towary: czekolada, wyroby czekoladowe; klasa 30.
896
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
Nr 9 /2002
136597 1998 11 05 Perstorp AB. Perstorp, (SE). Towary: ży­
wice syntetyczne, nieprzetworzone termoczułe i termoutwardzal­
ne tworzywa sztuczne pod postacią proszków, płynów i past; far­
by, werniksy i lakiery, ochronne i dekoracyjne powłoki powierzch­
ni, pigmenty i barwniki; klasy: 1 i 2.
CFE: 3.7, 5.3, 8.1,27.5,29.1
Kolory znaku: żółty i odcienie, granatowy, brązowy cieniowa­
ny, biały, pomarańczowy, czerwony, żółty
136594 1998 11 05 CADBURY WEDEL Sp. z o.o.. Warsza­
wa, (PL). Towary: czekolada, wyroby czekoladowe; klasa 30.
CFE: 25.7, 27.5
136598 1998 11 06 Pierwsz. 1998 05 15 (EP). Energy Tech­
nologies ET SA. Fribourg, (CH). Towary: narzędzia do prasowa­
nia i tłoczenia stanowiące części maszyn, znajdujące zastosowanie
w produkcji wymienników ciepła; klasa 7.
MODUFLEX
136599 1998 11 09 Mielewczyk Henryk Zakłady Przetwór­
stwa Rolno-Spożywczego KORAL. Tczew, (PL). Towary: ryby,
ryby konserwowane, ryby solone, konserwy rybne, filety rybne,
potrawy na bazie ryb, przetwory rybne, sałatki rybne, sałatki wa­
rzywne, sałatki owocowe; klasa 29.
CFE: 3.7, 5.3, 8.1, 27.5,29.1
Kolory znaku: brązowy cieniowany, granatowy, biały, poma­
rańczowy, czerwony, żółty
136595 1998 11 05 CADBURY WEDEL Sp. z o.o.. Warsza­
wą (PL). Towary: czekolada, wyroby czekoladowe; klasa 30.
CFE: 3.7, 5.3, 8.1,27.5,29.1
Kolory znaku: czerwony w odcieniach, biały, granatowy,
pomarańczowy, żółty, brązowy w odcieniach, kremowy
136596 1998 11 05 CADBURY WEDEL Sp. z o.o.. Warsza­
wą (PL). Towary: czekoladą wyroby czekoladowe; klasa 30.
CFE: 4.5, 9.1,9.7, 27.5,29.1
Kolory znaku: granatowy, czerwony, biały, niebieski, szary,
czarny, zielony, żółto-biały
koralowe
136600 1998 11 13 PRAXIS Spółka z o. o.. Kamienna Górą
(PL). Towary: kanapy, krzesła meble biurowe, meble metalowe;
wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, dzbanki, fajans,
garnki, grzebienie, imbryki nieelektryczne, kryształowe wyroby
szklane, kubły na śmieci, pojemniki kuchenne nie z metali szlache­
tnych, naczynia do picia, porcelaną szczoteczki do zębów, szczot­
ki, naczynia ze szkła przybory toaletowe, urządzenia kuchenne
nieelektryczne; sznurki, sieci, plandeki nieprzemakalne, markizy z
materiałów tekstylnych; nici, przędzą wełna czesankowa;
bawełniane tkaniny, bielizna domową bielizna pościelową bieliz­
na stołowa (tekstylia), materiały jedwabne, kapy, kotary na drzwi
(zasłony), len (materiał lniany), narzuty na łóżko, obrusy nie z pa­
pieru, tkaniny podszewkowe, poszewki (tkaniny), ręczniki tekstyl­
ne, tkaniny wełniane, zasłony z materiałów włókienniczych lub
tworzyw sztucznych; guziki, igły, haftki, koronki, kwiaty sztucz­
ne, pasmanteria, zamki błyskawiczne; dywany, wykładziny, pa­
pierowe tapety, wykładziny podłogowe; drób (mięso), filety ryb­
ne, flaki, galaretki jadalne, grzyby konserwowane, jaja kawior,
kiełbasy, konfitury, margaryną masło, mięso, ekstraty mięsne,
mleczne produkty, mleko, mrożone owoce, napoje mleczne lub z
przewagą mleka oleje jadalne, galaretki owocowe, owoce konser­
wowane, rodzynki suche, ryby konserwowane, sałatki owocowe,
sałatki warzywne, sery, szynką śledzie, śmietaną zupy; budynie,
bułeczki słodkie, bułki, chleb, ciasta (torty), ciastka cukier, cu­
kierki, czekoladą drożdże, herbatą kakao, kasze spożywcze,
kawą keczup (sos), lody, majonezy, mąka spożywczą miód, mu­
sztardą ocet, pasztety, płatki kukurydziane, płatki owsiane, potra­
wy na bazie maki, przyprawy, ryż, sosy do sałatek, sól kuchenną
wyroby cukiernicze, produkty zbożowe; cebula świeża (warzy­
wo), grzyby świeże, jagody (owoce), kukurydzą kwiaty naturalne
(ziarna), orzechy, owoce cytrusowe, owoce świeże, pasze, pokarm
dla zwierząt, ryby żywe, warzywa świeże, ziarna (nasiona), zie­
mniaki; esencje do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe, na­
poje z soków owocowych bezalkoholowe, piwo, soki owocowe,
soki warzywne (napoje), syropy do napojów, woda gazowaną
woda mineralna (napoje); cygara papierosy, tytoń, zapałki; klasy:
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32 i 34.
MASTERS
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
136601 1998 1113 PRAXIS Spółka z o. o.. Kamienna Góra,
(PL). Towary: produkty perfumeryjne, aromaty (olejki aromaty­
czne), barwniki do bielizny i bielenia, barwniki do celów kosme­
tycznych, środki do zamaczania bielizny, olejki eteryczne, prepa­
raty do czyszczenia, preparaty do demakijażu, dezodoranty do
użytku osobistego (wyroby perfumeryjne), ekstrakty kwiatowe do
perfum, preparaty do golenia, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
kolońska woda, kosmetyki, kremy kosmetyczne, lakiery do paz­
nokci, preparaty do makijażu, maseczki kosmetyczne, mleczko
kosmetyczne, mydła, mydła toaletowe, preparaty do odtłuszcza­
nia inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, ołówki kos­
metyczne, pasty, proszki, płyny do zębów, pasty do butów, pasty
do podłogi i mebli, preparaty do pielęgnacji paznokci, pomadki do
ust, środki do prania, przeciwsłoneczne preparaty (kosmetyki do
opalania), puder do makijażu, preparaty kosmetyczne do rzęs, rzę­
sy sztuczne, szampony, płyny do czyszczenia szkła, farby do
włosów, preparaty do układania włosów; drukarki komputerowe,
klawiatury komputerowe, komputery, monitory, pamięci kompu­
terowe, peryferyjne urządzenia komputerowe, programy kompute­
rowe, aparaty radiowe, zestawy radiotelefoniczne, aparaty telefo­
niczne, aparaty telewizyjne, aparaty wideo; kanapy, kszesła, meb­
le, meble biurowe, meble metalowe; wyroby ceramiczne dla go­
spodarstwa domowego, dzbanki, fajans, garnki, grzebienie, imbryki nieelektryczne, kryształowe wyroby szklane, kubły na śmie­
ci, pojemniki kuchenne nie z metali szlachetnych, naczynia do pi­
cia, porcelana, szczoteczki do zębów, szczotki, naczynia ze szkła,
przybory toaletowe, urządzenia kuchenne nieelektryczne; sznurki,
sieci, plandeki nieprzemakalne, markizy z materiałów tekstyl­
nych; nici, przędza, wełna czesankowa; bawełniane tkaniny, bieli­
zna domowa, bielizna pościelowa, bielizna stołowa (tekstylia),
materiały jedwabne, kapy, kotary na drzwi (zasłony), len (materiał
lniany), narzuty na łóżko, obrusy nie z papieru, tkaniny podszew­
kowe, poszewki (tkaniny), ręczniki tekstylne, tkaniny wełniane,
zasłony z materiałów włókienniczych lub tworzyw sztucznych;
bielizna osobista, futra, kapelusze, konfekcja, koszule męskie,
majtki, obuwie, odzież, piżamy, pończochy, rajstopy, skarpetki,
swetry, ubrania; guziki, igły, haftki, koronki, kwiaty sztuczne, pa­
smanteria, zamki błyskawiczne; dywany, wykładziny, papierowe
tapety, wykładziny podłogowe; drób (mięso) filety rybne, flaki,
galaretki jadalne, grzyby konserwowane, jaja, kawior, kiełbasy,
konfitury, margaryna, masło, mięso, ekstrakty mięsne, mleczne
produkty, mleko, mrożone owoce, napoje mleczne lub z przewagą
mleka, oleje jadalne, galaretki owocowe, owoce konserwowane,
rodzynki suche, ryby konserwowane, sałatki owocowe, sałatki
warzywne, sery, szynka, śledzie, śmietana, zupy; budynie, bułecz­
ki słodkie, bułki, chleb, ciasta (torty), ciastka, cukier, cukierki,
czekolada, drożdże, herbata, kakao, kasze spożywcze, kawa, ke­
czup (sos), lody, majonezy, mąka spożywcza, miód, musztarda,
ocet, pasztety, płatki kukurydziane, płatki owsiane, potrawy na ba­
zie mąki, przyprawy, ryż, sosy do sałatek, sól kuchenna, wyroby
cukiernicze, produkty zbożowe; cebula świeża (warzywo), grzyby
świeże, jagody (owoce), kukurydza, kwiaty naturalne (ziarna),
orzechy, owoce cytrusowe, owoce świeże, pasze, pokarm dla
zwierząt, ryby żywe, warzywa świeże, ziarna (nasiona), ziemnia­
ki; esencje do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe, napoje
z soków owocowych bezalkoholowe, piwo, soki owocowe, soki
warzywne (napoje), syropy do napojów, woda gazowana, woda
mineralna (napoje); alkohole (napoje), brandy, likiery, miód pitny,
napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wino; cygara, papierosy,
tytoń, zapałki; klasy: 3,9,20,21,22,23,24,25,26,27,29, 30,31,
32, 33 i 34.
BF
136602 1998 11 13 PRAXIS Spółka z o. o.. Kamienna Góra,
(PL). Towary: kanapy, kszesła, meble, meble biurowe, meble me­
talowe; wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, dzban­
ki, fajans, garnki, grzebienie, imbryki nieelektryczne, kryształowe
wyroby szklane, kubły na śmieci, pojemniki kuchenne nie z metali
szlachetnych, naczynia do picia, porcelana, szczoteczki do zębów,
szczotki, naczynia ze szkła, przybory toaletowe, urządzenia ku­
chenne nieelektryczne; sznurki, sieci, plandeki nieprzemakalne,
897
markizy z materiałów tekstylnych; nici, przędza, wełna czesanko­
wa; bawełniane tkaniny, bielizna domowa, bielizna pościelowa,
bielizna stołowa (tekstylia), materiały jedwabne, kapy, kotary na
drzwi (zasłony), len (materiał lniany), narzuty na łóżko, obrusy nie
z papieru, tkaniny podszewkowe, poszewki (tkaniny), ręczniki te­
kstylne, tkaniny wełniane, zasłony z materiałów włókienniczych
lub tworzyw sztucznych; gry, buty łyżwiarskie z łyżwami, choinki
bożonarodzeniowe z materiałów syntetycznych, deski surfingowe,
deskorolki, przyrządy gimnastyczne, gry towarzyskie, huśtawki,
lotnie, misie pluszowe, narty, ozdoby choinkowe (z wyjątkiem ar­
tykułów oświetleniowych i słodyczy), rakiety (do gry) wędki do
łowienia, zabawki; drób (mięso), filety rybne, flaki, galaretki jada­
lne, grzyby konserwowane, jaja, kawior, kiełbasy, konfitury, mar­
garyna, masło, mięso, ekstrakty mięsne, mleczne produkty, mleko,
mrożone owoce, napoje mleczne lub z przewagąmleka, oleje jada­
lne, galaretki owocowe, owoce konserwowane, rodzynki suche,
ryby konserwowane, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sery,
szynka, śledzie, śmietana, zupy; budynie, bułeczki słodkie, bułki,
chleb, ciasta (torty), ciastka, cukier, cukierki, czekolada, drożdże,
herbata, kakao, kasze spożywcze, kawa, keczup (sos), lody, majo­
nezy, mąka spożywcza, miód, musztarda, ocet, pasztety, płatki ku­
kurydziane, płatki owsiane, potrawy na bazie maki, przyprawy,
ryż, sosy do sałatek, sól kuchenna, wyroby cukiernicze, produkty
zbożowe; cebula świeża (warzywo), grzyby świeże, jagody (owo­
ce), kukurydza, kwiaty naturalne (ziarna), orzechy, owoce cytru­
sowe, owoce świeże, pasze, pokarm dla zwierząt, ryby żywe, wa­
rzywa świeże, ziarna (nasiona), ziemniaki; esencje do produkcji
napojów, napoje bezalkoholowe, napoje z soków owocowych
bezalkoholowe, piwo, soki owocowe, soki warzywne (napoje), sy­
ropy do napojów, woda gazowana, woda mineralna (napoje); al­
kohole (napoje), brandy, likiery, miód pitny, napoje alkoholowe (z
wyjątkiem piwa), wino; cygara, papierosy, tytoń, zapałki; klasy:
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 i 34.
GR
136603 1998 11 13 PRAXIS Spółka z o. o.. Kamienna Góra,
(PL). Towary: produkty perfumeryjne, aromaty (olejki aromaty­
czne), barwniki do bielizny i bielenia, barwniki do celów kosme­
tycznych, środki do zamaczania bielizny, olejki eteryczne, prepa­
raty do czyszczenia, preparaty do demakijażu, dezodoranty do
użytku osobistego (wyroby perfumeryjne), ekstrakty kwiatowe do
perfum, preparaty do golenia, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
kolońska woda, kosmetyki, kremy kosmetyczne, lakiery do paz­
nokci, preparaty do makijażu, maseczki kosmetyczne, mleczko
kosmetyczne, mydła, mydła toaletowe, preparaty do odtłuszcza­
nia inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, ołówki kos­
metyczne, pasty, proszki, płyny do zębów, pasty do butów, pasty
do podłogi i mebli, preparaty do pielęgnacji paznokci, pomadki do
ust; środki do prania, przeciwsłoneczne preparaty (kosmetyki do
opalania), puder do makijażu, preparaty kosmetyczne do rzęs, rzę­
sy sztuczne, szampony, płyny do czyszczenia szkła, farby do
włosów, preparaty do układania włosów; drukarki komputerowe,
klawiatury komputerowe, komputery, monitory, pamięci kompu­
terowe, peryferyjne urządzenia komputerowe, programy kompute­
rowe, aparaty radiowe, zestawy radiotelefoniczne, aparaty telefo­
niczne, aparaty telewizyjne, aparaty wideo; kanapy, kszesła, meb­
le, meble biurowe, meble metalowe; wyroby ceramiczne dla go­
spodarstwa domowego, dzbanki, fajans, garnki, grzebienie, im­
bryki nieelektryczne, kryształowe wyroby szklane, kubły na śmie­
ci, pojemniki kuchenne nie z metali szlachetnych, naczynia do pi­
cia, porcelana, szczoteczki do zębów, szczotki, naczynia ze szkła,
przybory toaletowe, urządzenia kuchenne nieelektryczne; sznurki,
sieci, plandeki nieprzemakalne, markizy z materiałów tekstyl­
nych; nici, przędza, wełna czesankowa; bawełniane tkaniny, bieli­
zna domowa, bielizna pościelowa, bielizna stołowa (tekstylia),
materiały jedwabne, kapy, kotary na drzwi (zasłony), len (materiał
lniany), narzuty na łóżko, obrusy nie z papieru, tkaniny podszew­
kowe, poszewki (tkaniny), ręczniki tekstylne, tkaniny wełniane,
zasłony z materiałów włókienniczych lub tworzyw sztucznych;
guziki, igły, haftki, koronki, pasmanteria, zamki błyskawiczne;
dywany, wykładziny, papierowe tapety, wykładziny podłogowe;
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
898
gry, buty łyżwiarskie z łyżwami, choinki bożonarodzeniowe z
materiałów syntetycznych, deski surfingowe, deskorolki,
przyrządy gimnastyczne, gry towarzyskie, huśtawki, lotnie, misie
pluszowe, narty, ozdoby choinkowe (z wyjątkiem artykułów
oświetleniowych i słodyczy), rakiety (do gry) wędki do łowienia,
zabawki; drób (mięso), filety rybne, flaki, galaretki jadalne, grzy­
by konserwowane, jaja, kawior, kiełbasy, konfitury, margaryna,
masło, mięso, ekstrakty mięsne, mleczne produkty, mleko, mrożo­
ne owoce, napoje mleczne lub z przewagą mleka, oleje jadalne,
galaretki owocowe, owoce konserwowane, rodzynki suche, ryby
konserwowane, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sery, szynka,
śledzie, śmietana, zupy; budynie, bułeczki słodkie, bułki, chleb,
ciasta (torty), ciastka, cukier, cukierki, czekolada, drożdże, herba­
tą kakao, kasze spożywcze, kawą keczup (sos), lody, majonezy,
mąka spożywczą miód, musztardą ocet, pasztety, płatki kukury­
dziane, płatki owsiane, potrawy na bazie mąki, przyprawy, ryż,
sosy do sałatek, sól kuchenną wyroby cukiernicze, produkty zbo­
żowe; cebula świeża (warzywo), grzyby świeże, jagody (owoce),
kukurydzą kwiaty naturalne (ziarna), orzechy, owoce cytrusowe,
owoce świeże, pasze, pokarm dla zwierząt, ryby żywe, warzywa
świeże, ziarna (nasiona), ziemniaki; esencje do produkcji napo­
jów, napoje bezalkoholowe, napoje z soków owocowych bezalko­
holowe, piwo, soki owocowe, soki warzywne (napoje), syropy do
napojów, woda gazowaną woda mineralna (napoje); alkohole
(napoje), brandy, likiery, miód pitny, napoje alkoholowe (z
wyjątkiem piwa), wino; cygara papierosy, tytoń, zapałki; klasy: 3,
9, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 i 34.
BROOKS
Nr 9 /2002
karty mikroprocesorowe, czytniki: kodów kreskowych, OCR,
ICR, OMR, kart magnetycznych, czytniki biometryczne, skanery,
drukarki; oprogramowanie komputerów na zlecenie osób trzecich;
klasy: 9 i 42.
AutoID
136608 1998 11 20 Toruńskie Piwnice Win VINPOL Spółka
z o.o.. Toruń, (PL). Towary: nalewką napoje alkoholowe; klasa 33.
CFE: 5.1, 7.1, 25.12, 26.1, 27.5, 29.1
Kolory znaku: złoty, biały, odcienie bordowego, odcienie nie­
bieskiego, odcienie fioletowego, odcienie żółtego
136609 1998 11 25 NORDIS Chłodnie Polskie Sp. z o.o.. Zie­
lona Górą (PL). Towary: mrożonki owocowe; klasa 29.
136604 1998 11 19 Jurkiewicz Moniką Jurkiewicz Wojciech
Zakład Urządzeń Grzewczych ELEKTROMET. Gołuszowice,
(PL). Towary i usługi: podgrzewacze i zasobniki ciepłej wody,
ogrzewacze wnętrzowe; usługi transportowe samochodowe, towa­
rowe; klasy: 11 i 39.
CFE: 27.5, 29.1
Kolory znaku: zielony, żółty, czarny
136605 199811 18 STOLLWERCK-POLSKA Spółka z o.o..
Jankowice, (PL). Towary: czekoladą wyroby czekoladowe; klasa 30.
CFE: 4.5, 5.1,5.7, 8.1,27.5, 29.1
Kolory znaku: ciemno-niebieski, złoty, niebieski, zielony, jasno-żółty, żółty, brązowy, czerwony, jasnobrązowy, biały, czarny
136606 1998 1120 Computer Associates Think, Inc.(a Dela­
ware corporation). Islandią (US). Usługi: usługi na rzecz osób
trzecich w dziedzinie pomocy technicznej związanej z oprogramo­
waniem komputerowym, doradztwo dotyczące sprzętu kompute­
rowego, analiza systemów komputerowych i ich projektowanie;
klasa 42.
INFRASOURCING
136607 1998 11 19 dmt Systemy Informatyczne Spółka z
o.o.. Kraków, (PL). Towary i usługi: urządzenia do transformacji,
CFE: 5.7, 27.5, 29.1
Kolory znaku: niebieski, biały, granatowy, czerwony, zielony
136610 1998 11 25 NORDIS Chłodnie Polskie Sp. z o.o.. Zie­
lona Górą (PL). Towary: mrożonki warzywne, mrożonki kulinar­
ne zawarte w tej klasie; klasa 29.
CFE: 5.9, 8.5, 8.7, 11.3,27.5,29.1
Kolory znaku: żółty, biały, brązowy, złoty, niebieski, czerwo­
ny, szary, zielony, granatowy
136611 1998 11 28 Brzeziński Tomasz Stanisław, Brzezińska
Alina Barbarą Beszczyński Robert Radosław, Beszczyńska Ewa
ECO-BUD S.C.. Szczecin, (PL). Towary: kleje do celów przemy­
słowych, kleje do płytek ściennych, kleje do tapet, kleje inne niż do
papieru lub do użytku domowego; farby, farby izolacyjne, farby do
gruntowania wypełniacze, farby bakteriobójcze, farby wodne kle­
jowe lub kazeinowe, farby ognioodporne, pokosty, lakiery, roz­
cieńczalniki do farb, spoiwa do farb, środki przeciwkorozyjne, śro­
dki do konserwowania drewna lakiery do drewna; materiały budo-
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
wlane niemetalowe, drewno budowlane, deski, klepka podłogowa,
drewno piłowane, drewno obrobione, drewno po częściowej obró­
bce, drewno użytkowe, boazerie, listwy niemetalowe, parkiety,
sklejka, listewki d.ewniane do wykładzin, rury, rurki i kształtki z
tworzyw sztucznych, glazura, terakota, cement; klasy: 1, 2 i 19.
899
136617 199812 04 Zygmuntowska Krystyna, Zygmuntowski
Marek Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KRYMARK.
Łódź, (PL). Towary: dzianiny i tkaniny; ubrania, buty i nakrycia
głowy; klasy: 24 i 25.
CFE: 5.1, 27.5, 29.1
Kolory znaku: zielony, czarny
136612 1998 11 30 Edusoft Sp. z o.o.. Warszawa, (PL).
Usługi: usługi szkoleniowe w zakresie informatyki; usługi info­
rmatyczne; klasy: 41 i 42.
CFE: 27.5, 29.1
Kolory znaku: szary, granatowy
136613 19981130 Woszczyk Adam Laboratorium Chemicz­
ne INEKTA. Częstochowa, (PL). Towary: środki wybielające i
inne substancje stosowane w praniu, środki czyszczące, polerujące
i ścierające, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosme­
tyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów;
klasa 3.
CFE: 1.5,4.5,27.5
136618 1998 12 03 Ahold Polska Spółka z o. o.. Kraków,
(PL). Towary: mięso, przetwory z mięsa, wyroby wędliniarskie
i garmażeryjne, ekstrakty mięsne, drób, dziczyzna, ryby, tłuszcze
jadalne, nabiał, mleko i wyroby z mleka, sery, owoce, grzyby i wa­
rzywa przetworzone, gotowane, mrożone, konserwowane i suszo­
ne, galaretki, dżemy, koncentraty obiadowe, wyroby kulinarne go­
towe do spożycia, konserwy, sałatki, sosy mięsne; kawa, herbata,
kakao, namiastki kawy, wyroby zbożowe, ryż, mąka, kasza,
płatki, makaron, przetwory młynarskie, pieczywo, cukry i wyroby
cukiernicze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty, herbatniki, cze­
kolada, cukierki, słodycze, wafle, lody, koncentraty deserowe, do­
datki do ciast, przyprawy, sosy do sałatek, majonezy, musztarda,
ocet, drożdże, pizza; wody mineralne i źródlane, gazowane i niegazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, syropy i inne prepara­
ty do przygotowywania napojów, napoje owocowe i soki; klasy:
29, 30 i 32.
CFE: 27.5
136614 1998 12 01 NATUR PRODUKT TOM-MARK
Spółka z o. o.. Warszawa, (PL). Towary: produkty farmaceutycz­
ne w tym toniki: witaminizowane sporządzone w oparciu o na­
turalne ekstrakty roślinne; wyroby cukiernicze, słodycze
zwykłe i witaminizowane; napoje witaminowe i ich koncentraty;
klasy: 5, 30 i 32.
ZDROVIT
136615 1998 12 03 Kali und Salz GmbH. Kassel, (DE). To­
wary: sól kuchenna; klasa 30.
CFE: 1.3,5.1,27.5,29.1
Kolory znaku: błękitny, biały, zielony, żółty, różowy
136619 1998 12 04 Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierni­
czych ODRA S.A.. Brzeg, (PL). Towary: wyroby cukiernicze;
klasa 30.
Kazimierz PUŁASKI
136620 1998 12 04 Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierni­
czych ODRA S.A.. Brzeg, (PL). Towary: wyroby cukiernicze;
klasa 30.
CFE: 1.3,27.5,29.1
Kolory znaku: biały, żółty, niebieski
136616 1998 12 02 Gradecki Krzysztof TARKON GRADI.
Wrocław, (PL). Towary: pieluchy dla chorych z brakiem kontroli
czynności fizjologicznych; jednorazowe pielucho-majtki z papieru
lub celulozy, jednorazowe pieluszki z papieru lub celulozy; pielu­
szki z materiałów tekstylnych; klasy: 5, 16 i 25.
quanti
Niebieskie Migdały
136621 1998 12 04 Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierni­
czych ODRA S.A.. Brzeg, (PL). Towary: wyroby cukiernicze;
klasa 30.
Tadeusz KOŚCIUSZKO
136622 1998 12 07 LPNDALS Spółka z o. o.. Koszalin, (PL).
Towary: mleko w każdej postaci, napoje mleczne, serwatki, jogur-
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
900
Nr 9 /2002
ty, śmietana, sery twarde, półtłuste, pełnotłuste, twarogowe, topio­
ne, masła, margaryny, kremy masłowe; klasa 29.
knud
136623 1998 12 09 Sydkraft AB. Malmö, (SE). Towary i
usługi: urządzenia i przyrządy pomiarowe, sygnalizacyjne, kon­
trolne i monitorujące wykorzystywane przy wytwarzaniu i dystry­
bucji energii oraz w instalacjach energetycznych, komputery i
sprzęt komputerowy; urządzenia grzewcze, bojlery (z wyjątkiem
części maszyn), stacje energocieplownicze; pojazdy o napędzie
elektrycznym i gazowym; drukowane publikacje informacyjne
dotyczące spraw energetycznych, podręczniki, instrukcje i mate­
riały szkoleniowe (z wyjątkiem aparatów); usługi marketingowe i
informacyjne usługi finansowe w zakresie energetyki; usługi płat­
nicze i konsultacyjne usługi finansowe w zakresie energetyki;
usługi instalacyjne, naprawy i konserwacje urządzeń i instalacji
energetycznych; usługi telekomunikacyjne oraz komputerowo
wspomagane transmisje komunikatów i obrazów; usługi dys­
trybucji energii; usługi w zakresie produkcji energii; usługi
edukacyjne i informacja o nauczaniu w zakresie energetyki;
usługi konsultacyjne w zakresie energetyki, doradztwo zawo­
dowe dotyczące dystrybucji i produkcji energii oraz zestawiania
instalacji energetycznych i komputerów, usługi inżynieryjne w
zakresie energetyki, projektowanie i uaktualnianie programów
komputerowych dotyczących energetyki, usługi konsultacyjne
dotyczące bezpieczeństwa w energetyce; klasy: 9, 11, 12, 16, 35,
36, 37, 38, 39,40,41 i 42.
CFE: 1.1,24.9,26.4,27.5
136626 1998 12 08 Kluczewski Janusz Firma Handlowa
BABEX. Kraków, (PL). Towary: obuwie sportowe tekstylne i z
tworzyw sztucznych; klasa 25.
De Coor's
CFE: 27.5
136627 1998 12 14 Pierwsz. 1998 06 12 (US). PRESBY CORP.
Dallas, (US). Towary: urządzenia i instrumenty medyczne; klasa 10.
PRESBY
CFE: 26.1, 26.2, 26.13
136624 1998 12 09 Sydkraft AB. Malmö, (SE). Towary i
usługi: urządzenia i przyrządy pomiarowe, sygnalizacyjne, kon­
trolne i monitorujące wykorzystywane przy wytwarzaniu i dystry­
bucji energii oraz w instalacjach energetycznych, komputery i
sprzęt komputerowy; urządzenia grzewcze, bojlery (z wyjątkiem
części maszyn), stacje energociepłownicze; pojazdy o napędzie
elektrycznym i gazowym; drukowane publikacje informacyjne
dotyczące spraw energetycznych, podręczniki, instrukcje i mate­
riały szkoleniowe (z wyjątkiem aparatów); usługi marketingowe i
informacyjne usługi finansowe w zakresie energetyki; usługi płat­
nicze i konsultacyjne usługi finansowe w zakresie energetyki;
usługi instalacyjne, naprawy i konserwacje urządzeń i instalacji
energetycznych; usługi telekomunikacyjne oraz komputerowo
wspomagane transmisje komunikatów i obrazów; usługi dystry­
bucji energii; usługi w zakresie produkcji energii; usługi edukacy­
jne i informacja o nauczaniu w zakresie energetyki; usługi konsul­
tacyjne w zakresie energetyki, doradztwo zawodowe do­
tyczące dystrybucji i produkcji energii oraz zestawiania insta­
lacji energetycznych i komputerów, usługi inżynieryjne w za­
kresie energetyki, projektowanie i uaktualnianie programów
komputerowych dotyczących energetyki, usługi konsultacyjne
dotyczące bezpieczeństwa w energetyce; klasy: 9, 11, 12, 16, 35,
36, 37, 38,39,40,41 i 42.
136628 1998 12 15 Ostrowidzki Jacek Firma Handlowo-Usługowa. Warszawa, (PL). Usługi: sprzedaż dla osób trzecich
kompleksowego wyposażenia łazienek, w tym: ceramika, armatu­
ra sanitarna, wanny, kabiny, panele natryskowe, prysznice, brodzi­
ki, zlewozmywaki, meble łazienkowe, lustra, oświetlenie łazien­
kowe, podtynkowe systemy łazienkowe spłukujące i mocujące,
glazura i terakota, elementy hydrauliczne do łazienek, galanteria i
akcesoria łazienkowe; usługi w zakresie remontu i wyposażania
łazienek; klasy: 35 i 37.
AKADEMIA WODY
136629 1998 12 16 Korzeniewska Hanna Zofia, Korzenie­
wska Hanna Barbara, Pierzchanowska Ewa Maria Przedsiębior­
stwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe S.C.. Ełk, (PL). Towary i
usługi: rury plastikowe instalowane w budynkach; rury plastikowe
linii przesyłowych; usługi w zakresie instalacji rur plastikowych w
budynkach i liniach przesyłowych; klasy: 11, 19 i 37.
PLASTOL
136630 1998 12 16 Korzeniewska Hanna Zofia, Korzenie­
wska Hanna Barbara, Pierzchanowska Ewa Maria Przedsiębior­
stwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe S.C.. Ełk, (PL). Towa­
ry i usługi: rury plastikowe instalowane w budynkach; rury
plastikowe linii przesyłowych; usługi w zakresie instalacji
rur plastikowych w budynkach i liniach przesyłowych; klasy:
11, 19 i 37.
PLASTRUR
CFE: 26.1, 26.2, 26.13, 27.5
136625 1998 12 09 Trans World Gaming Corporation.
New York, (US). Usługi: usługi świadczone przez kasyna;
klasa 41.
136631 1998 12 16 Korzeniewska Hanna Zofia, Korzenie­
wska Hanna Barbara, Pierzchanowska Ewa Maria Przedsiębior­
stwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe S.C.. Ełk, (PL). Towary
i usługi: rury plastikowe instalowane w budynkach; rury plastiko­
we linii przesyłowych; usługi w zakresie instalacji rur plastiko­
wych w budynkach i liniach przesyłowych; klasy: 11, 19 i 37.
ŚLIZGPLAST
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
136632 1998 12 16 Korzeniewska Hanna Zofia, Korzenie­
wska Hanna Barbara, Pierzchanowska Ewa Maria Przedsiębior­
stwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe S.C.. Ełk, (PL). Towary i
usługi: rury plastikowe instalowane w budynkach; rury plastikowe
linii przesyłowych; usługi w zakresie instalacji rur plastikowych w
budynkach i liniach przesyłowych; klasy: 11, 19 i 37.
901
136639 1998 12 17 INTERNATIONAL PAPER-KLUCZE
S.A.. Klucze, (PL). Towary: chusteczki higieniczne; klasa 5.
ŚLIZGRUR
136633 1998 12 16 Korzeniewska Hanna Zofia, Korzenie­
wska Hanna Barbara, Pierzchanowska Ewa Maria Przedsiębior­
stwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe S.C.. Ełk, (PL). Towary i
usługi: rury plastikowe instalowane w budynkach; rury plastikowe
linii przesyłowych; usługi w zakresie instalacji rur plastikowych w
budynkach i liniach przesyłowych; klasy: 11, 19 i 37.
Kolory znaku: różowy, biały, granatowy, żółty, niebieski
136640 1998 12 17 INTERNATIONAL PAPER-KLUCZE
S.A.. Klucze, (PL). Towary: papier śniadaniowy; klasa 16.
ŚLIZGTECH
136634 1998 12 16 VFP Communications Spółka z o.o.. War­
szawa, (PL). Usługi: usługi w zakresie organizowania i przepro­
wadzania konkursów; klasa 41.
KREATURA
136635 1998 12 15 Toruńskie Piwnice Win VFNPOL Spółka
z o.o.. Toruń, (PL). Towary: napoje alkoholowe, wina, wina mu­
sujące, wódki, brandy, likiery, drinki, nalewki; klasa 33.
carmencita
136636 1998 12 17 INTERNATIONAL PAPER-KLUCZE
S.A.. Klucze, (PL). Towary: papierowe serwetki gastronomiczne;
klasa 16.
CFE: 25.7, 26.4,27.5, 29.1
Kolory znaku: różowy, biały, granatowy, żółty, pomarańczowy
136641 1998 12 17 Burzyński Janusz, Kulawik Janusz,
Łuczak Grzegorz Przedsiębiorstwo JANUS S.C. Handel-Promocja-Reklama. Łysomice, (PL). Towary: napoje alkoholowe, wina;
klasa 33.
CFE: 25.7, 26.4, 27.5, 29.1
Kolory znaku: różowy, biały, granatowy, żółty
136637 1998 12 17 INTERNATIONAL PAPER-KLUCZE
SA.. Klucze, (PL). Towary: papier toaletowy; klasa 16.
CFE: 6.1, 6.7, 6.19,27.5,29.1
Kolory znaku: złoty, biały, czarny, brązowy i odcienie, żółty
i odcienie, rudy i odcienie, beżowo-różowy i odcienie, seledynowo-zielony i odcienie, oliwkowy i odcienie
136642 1998 12 17 Burzyński Janusz, Kulawik Janusz,
Łuczak Grzegorz Przedsiębiorstwo JANUS S.C. Handel-Promocja-Reklama. Łysomice, (PL). Towary: napoje alkoholowe, wina;
klasa 33.
CFE: 25.7, 26.4, 27.5,29.1
Kolory znaku: różowy, biały, granatowy, żółty i odcienie
136638 1998 12 17 INTERNATIONAL PAPER-KLUCZE
S.A.. Klucze, (PL). Towary: serwetki papierowe; klasa 16.
CFE: 25.7, 26.4, 27.5,29.1
Kolory znaku: różowy, biały, granatowy i odcienie
CFE: 6.1, 6.7, 6.19, 27.5, 29.1
Kolory znaku: złoty, biały, czarny, brązowy i odcienie, żółty
i odcienie, ceglasto-czerwony i odcienie, zielony (oliwkowo-seledynowy) i odcienie
902
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
Nr 9 /2002
136643 1998 12 17 Pierwsz. 1998 08 03 (SE). DURI
SVENSKA AB. Moelndal, (SE). Towary: kształtowniki z alumi­
nium oraz z jego stopów; klasa 6.
ALUWOOD
136644 1998 12 16 WOLFRAM Spółka z o. o... Kraków,
(PL). Towary: wentylatory promieniowe i osiowe, cyklony
(urządzenia odpylające), kształtki wentylacyjne, nagrzewnice ra­
mowe; klasa 11.
CFE: 19.7
CFE: 27.5, 29.1
Kolory znaku: czerwony, niebieski
136649 1998 12 17 Górzyński Roman, Górzyński Marek,
Górzyński Marcin DODONI S.C.. Suchedniów, (PL). Towary
i usługi: buteleczki z tworzyw sztucznych; napoje bezalkoholowe,
woda mineralna, woda gazowana, napoje z soków owocowych,
soki owocowe; usługi transportowe, usługi rozlewnicze; klasy: 21,
32 i 39.
136645 19981218 Spur International Limited. Tortola, (VG).
Usługi: restauracje, bary, bary przekąskowe (snack bary),
stołówki, bufety, zajazdy, bary szybkiej obsługi, punkty specjali­
zujące się w sprzedaży dań na wynos, usługi kateringowe oraz inne
usługi związane z dostarczaniem żywności, przekąsek i napojów;
klasa 43.
CFE: 27.5
136646 1998 12 17 Wyszkowska Anna Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe «Jawa», Wyszkowski Jarosław Przedsię­
biorstwo Produkcyjno-Handlowe «Jawa». Nowa Iwiczna, (PL).
Towary: gry planszowe; klasa 28.
prywatyzacja
136647 1998 12 17 Górzyński Roman, Górzyński Marek, Gó­
rzyński Marcin DODONI S.C.. Suchedniów, (PL). Towary i
usługi: buteleczki z tworzyw sztucznych; napoje bezakoholowe,
woda mineralna, woda gazowana, napoje z soków owocowych, soki
owocowe; usługi transportowe, usługi rozlewnicze; klasy: 21,32 i 39.
CFE: 19.7
136650 1998 12 17 B0HEMIA SEKT Českomoravská vinař­
ská akciová společnost. Stary Plzenec, (CZ). Towary: napoje al­
koholowe; klasa 33.
cuvée charmante
136651 1998 12 23 Olczyk Tomasz FORBIT Przedsiębior­
stwo Handlowo-Usługowe. Gdynia, (PL). Towary i usługi: tusz
do fotokopiarek (toner), tusz drukarski; papier, artykuły biurowe
papierowe, papier do kopiowania, materiały piśmienne, papier do
światłokopii, papier światłoczuły, kalki techniczne, kalki maszy­
nowe, folie z tworzyw sztucznych do pakowania, tusz, atrament,
wkłady atramentowe, atrament korektorski; folie z tworzyw sztu­
cznych inne niż do pakowania; powielanie dokumentów; klasy: 2,
16, 17 i 35.
CFE: 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, czerwony
CFE: 19.7
136648 1998 12 17 Górzyński Roman, Górzyński Marek, Gó­
rzyński Marcin DODONI S.C.. Suchedniów, (PL). Towary i
usługi: buteleczki z tworzyw sztucznych; napoje bezalkoholowe,
woda mineralna, woda gazowana, napoje z soków owocowych,
soki owocowe; usługi transportowe, usługi rozlewnicze; klasy: 21,
32 i 39.
136652 1998 12 30 Łubianka Jarosław Przedsiębiorstwo Han­
dlowo-Usługowe DOMEX. Częstochowa, (PL). Towary i usługi:
materiały syntetyczne do absorpcji oleju, akryl, płyny do odsiarczania
akumulatorów, produkty żelujące i napowietrzające do celów innych
niż spożywcze, preparaty antystatyczne do celów innych niż domo­
we, preparaty chemiczne do barwienia emalii i szkła, barwniki, środki
do konserwacji betonu, preparaty do konserwacji cegieł, cement hut­
niczy, ceramika techniczna, preparaty do konserwacji dachówki,
emalie i preparaty chemiczne do matowienia emalii, preparaty do
usuwania kamienia kotłowego i zapobiegające osadzaniu się kamie­
nia kotłowego, kauczuk i preparaty do konserwacji kauczuku, kleje
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
do celów przemysłowych, kleje do tapet, kleje do płytek, kleje kau­
czukowe, preparaty konserwujące stosowane w murarstwie, mydła
metaliczne do celów przemysłowych, preparaty chemiczne do spawa­
nia i lutowania, spoiwa do betonu oraz do gruntowania i wykańczania
powierzchni, szkło wodne, szyby, węgiel aktywny, środki zabezpie­
czające przed wilgocią zaprawy farbiarskie do metali, żywice epo­
ksydowe w stanie surowym; akwarele, farby aluminiowe, farby azbe­
stowe, barwniki, bejce, ceramiką drewno, emalie, emulsje, farby ba­
kteriobójcze, farby do gruntowania farby ognioodporne, farby wodne
klejowe lub kazeinowe, folie metalowe, żywica naturalną preparaty
zabezpieczające do metali, minią mleko wapienne, oleje przeciwrdze­
wne, tapety, preparaty zabezpieczające przed rdzą, rozcieńczalniki,
spoiwa do farb, szkliwo, kit; słupy metalowe na afisze, drut aluminio­
wy, folia aluminiową armatura do przewodów, barierki ochronne,
konstrukcje metalowe basenów kąpielowych, belki metalowe, meta­
lowe części schodów, blacha, blacha cynowana, bramy metalowe,
przewody metalowe do centralnego ogrzewania dachówka metalo­
wą pokrycia dachowe metalowe, drabinki metalowe, rury metalowe
do drenażu, drut kolczasty, drut metalowy, drzwi metalowe i metalo­
wy osprzęt do drzwi, futryny metalowe, gwoździe, gzymsy metalo­
we, haki metalowe, kabiny telefoniczne i kąpielowe, kasy pancerne,
kątowniki metalowe, klamki do drzwi, kominy metalowe, przenośne
konstrukcje metalowe, kratownice metalowe, kraty metalowe, okien­
ka metalowe, konstrukcyjne materiały metalowe, nadprożą złącza do
naprężania drutów metalowych, narożniki metalowe, ogrodzenia me­
talowe, okiennice i okucia metalowe, pręty ogrodzeniowe, metalowe
przewody do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, przewody
wodociągowe, rolety zewnętrzne metalowe, prowadnice do drzwi
przesuwanych, rynny dachowe niemetalowe, schody metalowe, siatki
metalowe, słupy metalowe, stal konstrukcyjną ścianki szczelne meta­
lowe, wycieraczki, zasłony metalowe, żaluzje metalowe; bidety, bojle­
ry, grzejniki do centralnego ogrzewania urządzenia i instalacje do
chłodzenia, instalacje klimatyzacyjne, instalacje do dystrybucji wody,
instalacje gazowe, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do gazu, ka­
biny natryskowe, kominki domowe, lampy elektryczne,lampy gazowe,
oświetleniowe lampy uliczne i ogrodowe, urządzenia do oczyszczania
powietrza i ścieków, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne
i gazowe, piece, pisuary, przewody wodociągowe, sauny, sedesy,
urządzenia i instalacje do suszenia umywalki, urządzenia do uzdatnia­
nia wody, wanny łazienkowe, urządzenia do wentylacji, filtry do wody,
wykładziny łazienkowe, wymienniki ciepła; niemetalowa armatura do
przewodów, bojlery, materiały izolacyjne, materiały dźwiękoszczelne,
guma surowa lub półprzetworzoną osłony do rur niemetalowe, mate­
riały do uszczelniania taśmy uszczelniające, uszczelki, złączą wata
szklaną węże do podlewania produkty z żywic syntetycznych; alta­
ny, asfalt, balustrady, beton, betonowe elementy budowlane, bitumi­
czne produkty dla budownictwa bramy niemetalowe, cegły, cerami­
ka, dachówka niemetalową dachy bitumiczne, drewno do celów bu­
dowlanych, drewno obrobione, drzwi niemetalowe, drzwi składane nie­
metalowe, futryny do drzwi niemetalowe, gips, gonty, granit, gzymsy
niemetalowe, kamienie sztuczne, kamienie żaroodporne, kamień budow­
lany, kamień żużlowy, kątowniki niemetalowe, kominy niemetalowe,
konstrukcje niemetalowe, kostki niemetalowe, kosze dachowe, krok­
wie dachowe, kruszywo klinkierowe, krzemionką lepiszcza do repe­
racji dróg, marmur, słupy niemetalowe, mozaiki do budownictwa
obudowy kominków, odrzwia niemetalowe, materiały ogniotrwałe,
ogrodzenia niemetalowe, okiennice niemetalowe, okna niemetalowe,
parkiety, płytki konstrukcyjne niemetalowe, płytki niemetalowe,
podłogi, rolety zewnętrzne niemetalowe, stropy niemetalowe, skrzynki
na listy, słupy niemetalowe, smołą szyby, kamień wapienny, żaluzje nie­
metalowe; usługi transportowe, dostarczanie towarów, magazynowania pako­
wanie produktów, składowanie towarów, wynajmowanie pojazdów, klasy: 1, Z
6,11,17, 19 i 39.
903
136653
1998 12 31
Kliś Dariusz Zakład Handlowy
TRANSPED. Kęty, (PL). Towary: dachówką pokrycia dachowe,
gonty, listwy, kamień budowlany, kostka brukarska, kruszywo,
płytki podłogowe, płytki okładzinowe z materiałów imitujących
łupek naturalny; klasa 19.
łupek
136654 1999 0105 Chudzik-Węgrzynowska Beata, Chudzik
Agnieszka Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe
METALBUD S.C.. Oborniki ŚL, (PL). Towary: materiały budow­
lane metalowe; materiały budowlane niemetalowe; klasy: 6 i 19.
CFE: 26.4, 27.5,29.1
Kolory znaku: biały, czarny, czerwony
136655 1999 01 06 Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierni­
czych ODRA S.A.. Brzeg, (PL). Towary: wyroby cukiernicze;
klasa 30.
CFE: 8.1, 18.4,26.1,27.5,29.1
Kolory znaku: złoty, ciemnozielony, ciemnobrązowy
136656 1999 01 08 Wójcicki Bogdan Firma KAMARES.
Kraków, (PL). Towary: wyroby ze szkła porcelany, fajansu: kub­
ki, naczynia pojemniki, figurki, galanteria ceramiczna; klasa 21.
kubek szefa
136657 1999 01 08 Wójcicki Bogdan Firma KAMARES.
Kraków, (PL). Towary: wyroby ze szkła porcelany, fajansu: kub­
ki, naczynia pojemniki, figurki, galanteria ceramiczna; klasa 21.
kubek szefowej
136658 1999 01 08 Wójcicki Bogdan Firma KAMARES.
Kraków, (PL). Towary: wyroby ze szkła porcelany, fajansu: kub­
ki, naczynia pojemniki, figurki, galanteria ceramiczna; klasa 21.
to jest mój kubek
136659
1999 01 12
Pierwsz. 1998 07 15 (US).
AUSTRALIAN GOLD, INC.. Indianapolis, (US). Towary: prepa­
raty do opalania słonecznego; klasa 3.
ESPRESSO DARK TANNING MILK
CFE:7.3, 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, czerwony, czarny
136660
1999 01 12
Pierwsz. 1998 07 15 (US).
AUSTRALIAN GOLD, INC.. Indianapolis, (US). Towary: prepa­
raty do opalania słonecznego; klasa 3.
HOTTER!
904
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
136661 1999 0113 Macha Aleksander, Macha Katarzyna,
Kaszuba-Nawrat Beata, Nawrat Krystian OPUS S.C.. Gliwice,
(PL). Usługi: apreturowanie papieru, drukowanie wzorców, infor­
macja o obróbce materiałów, introligatorstwo, kompletowanie ma­
teriałów na zamówienie dla osób trzecich, laminowanie, obróbka
papieru, druk litograficzny, druk offsetowy, druk sitowy, usługi w
zakresie działalności drukarskiej, fotoskład; usługi świadczone
przez artystów grafików, biuro redakcyjne, testowanie materiałów
drukarskich, poradnictwo zawodowe; klasy: 40 i 42.
CFE: 25.5, 26.4, 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, czarny, czerwony
136662 1999 01 13 CERAMID Uherek GmbH. Millheim an
der Ruhr, (DE). Towary i usługi: antykorozyjne środki, w tym: za­
pobiegające korozji powierzchni betonu i zapobiegające powsta­
waniu rdzy, powłoki zabezpieczające powierzchnie przed: ko­
rozją wpływem wysokiej temperatury, zużyciem; farby izolacyj­
ne, kompozyty polimerowe na bazie żywic syntetycznych z zawar­
tością elementów ceramicznych, powłoki izolacyjne; środki
służące do powlekania podłóg, wykładziny podłogowe izolujące;
usługi w zakresie: regeneracji zużytych lub częściowo uszkodzo­
nych powierzchni, w tym powierzchni: przewodów, urządzeń i
części maszyn; usługi w zakresie: powlekania powierzchni w celu
zabezpieczenia przed: korozją, wpływem wysokiej temperatury,
zużyciem; usługi w zakresie doradztwa w: powlekaniu powierzch­
ni w celu zabezpieczenia przed: korozją, wpływem wysokiej tem­
peratury, zużyciem; regeneracji zużytych lub częściowo uszko­
dzonych powierzchni, w tym powierzchni: przewodów, urządzeń i
części maszyn; stosowaniu antykorozyjnych środków, w tym: za­
pobiegających korozji powierzchni betonu i zapobiegających po­
wstawaniu rdzy; stosowaniu: farb izolacyjnych, kompozytów poli­
merowych na bazie żywic synetycznych z zawartością elementów
ceramicznych, powłok izolacyjnych, środków służących do po­
wlekania podłóg, wykładzin podłogowych izolujących; klasy: 2,
17, 27, 37, 40 i 42.
ceramid
136663 199901 12 Wośkowiak Beata, Wośkowiak Zbigniew
Usługi Rynkowe. Skoczów, (PL). Towary i usługi: płyty i kasety
video i audio, płyty kompaktowe; książki, czasopisma, druki, ka­
lendarze, zeszyty, bloki, notesy, koperty i papeterie, teczki, skoro­
szyty, segregatory, okładki na zeszyty i książki; videorejestracja,
publikowanie książek, publikowanie tekstów, usługi wydawnicze;
klasy: 9, 16 i 4L
Nr 9 /2002
136665 1999 01 13 SUPERFISH Spółka z o. o.. Kukinia,
(PL). Towary i usługi: ryby, sałatki mięsno-warzywne na bazie
ryb, galaretki rybne, konserwy rybne, ryby solone, ryby wędzone,
marynaty rybne; pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu
partnerów handlowych; klasy: 29 i 35.
CFE: 1.15,26.4,27.5,29.1
Kolory znaku: biały, niebieski, granatowy
136666 1999 01 14 Zagozda Jadwiga, Zagozda Paweł Kaszubsko-Krajeńska Agencja Nieruchomości. Chojnice, (PL). Usługi:
usługi konsultingowe związane z nieruchomościami, bazy danych
związane z nieruchomościami, kosztorysowanie; pośrednictwo fi­
nansowe, pośrednictwo w handlu nieruchomościami, wycena nie­
ruchomości; usługi wydawnicze; usługi informatyczne, projekto­
wanie budowlane, nadzory inwestycyjne; klasy: 35, 36, 41 i 42.
CFE: 1.3, 7.1, 26.1, 26.4, 27.5, 29.1
Kolory znaku: żółty, granatowy, czarny
136667 1999 01 15 Polifarb Becker Dębica S.A.. Dębica,
(PL). Towary: emalia alkidowa szybkoschnąca dla przemysłu ma­
szynowego; klasa 2.
Agromal E
136668 1999 01 15 Polifarb Becker Dębica S.A.. Dębica,
(PL). Towary: emalia akrylowa wodorozcieńczalna antykorozyj­
na; klasa 2.
Topkor
136669 1999 01 15 Polifarb Becker Dębica S.A.. Dębica,
(PL). Towary: farba akrylowa wodorozcieńczalna antykorozyjna;
klasa 2.
Prímkor
136670 1999 01 15 Polifarb Becker Dębica S.A.. Dębica,
(PL). Towary: emalia akrylowa wodorozcieńczalna na drewno;
klasa 2.
CFE: 26.4, 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, zielony
136664 1999 01 14 Wojtczuk Małgorzata Firma GAZ-tank
(w). Michałowice, (PL). Towary i usługi: gaz płynny; butle na gaz
płynny; dystrybucja gazów płynnych; klasy: 4, 6 i 39.
Emastol
136671 1999 01 15 Polifarb Becker Dębica S.A.. Dębica,
(PL). Towary: podkład poliuretanowy na drewno do szlifowania;
klasa 2.
Uretal
136672 1999 01 15 Polifarb Becker Dębica S.A.. Dębica,
(PL). Towary: farba alkidowa szybkoschnąca dla przemysłu ma­
szynowego; klasa 2.
CFE: 27.5
Agromal F
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
Nr 9 /2002
905
136673 1999 01 18 Lisiecki Michał M. POINT RESEARCH.
Szczecin, (PL). Towary i usługi: czasopisma i gazety; usługi re­
klamowe i marketingowe, wynajmowanie nsprzedaż powierzchni
reklamowej, badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo w spra­
wach biurowych i zarządzania firmą; promocja i organizacja wy­
stępów artystycznych, usługi wydawnicze; klasy: 16, 35 i 41.
CFE: 26.4, 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, pomarańczowy, czarny
CFE: 27.5
136674 1999 01 19 Rudowicz-Ozonek Agnieszka, Litawski
Artur AGAMÉT S.C.. Warszawa, (PL). Towary i usługi: budow­
lane materiały metalowe (zamki, zawiasy, zatrzaski, uchwyty,
okucia, klamki; pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlo­
wych; klasy: 6 i 35.
CFE: 26.1, 27.5, 29.1
Kolory znaku: żółty, ciemnoniebieski
136675 1999 01 19 Publiprox Polska Spółka z o.o.. War­
szawa, (PL). Usługi: agencje reklamowe, dekoracja wystaw
sklepowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci
ulotek, prospektów, druków, próbek, broszur, kolumny rekla­
mowe w prasie, manekiny do celów reklamowych i promowa­
nia
sprzedaży, uaktualnianie materiałów reklamowych,
ogłoszenia prasowe, organizowanie wystaw w celach reklamo­
wych, rozlepianie plakatów reklamowych, pokazy towarów,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama telewizyjna i ra­
diowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci
ulotek, prospektów, druków, próbek, broszur, rozpowszech­
nianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie powierzchni na
cele reklamowe, wypożyczanie materiałów reklamowych, re­
klamy korespondencyjne, organizowanie targów reklamo­
wych i handlowych, wynajem miejsc na umieszczanie ogłoszeń
i reklam, organizowanie wystaw reklamowych i handlowych;
organizowanie konkursów, organizowanie i prowadzenie kon­
ferencji, kongresów, seminariów, zjazdów, sympozjów, publi­
kowanie książek, organizowanie loterii, organizowanie spekta­
kli (usługi impresariów), organizowanie wystaw w celach kul­
turalnych i edukacyjnych, publikowanie tekstów innych niż re­
klamowe; klasy: 35 i 41.
CFE: 2.9, 27.5, 29.1
Kolory znaku: granatowy, czarny, biały
136676 199901 19 Stahlgruber Otto Gruber GmbH & Co..
Monachium, (DE). Towary: łaty, plastry, pierścienie samouszczelniające, taśmy, wstęgi, folie, wkładki, korki do napra­
wy opon pojazdów, opon bezdętkowych i dętek wewnętrz­
nych, patrony do dopełniania opon pojazdów i dętek wewnę­
trznych, wentyle i wyposażenie do wentyli do opon i dętek,
jak: wentyle metalowe i plastikowe, wentyle bezdętkowe, łaty
do wentyli, nakładki (kapturki) wentyli, przedłużenia wentyli,
przyłącza do napełniania i spuszczania powietrza z opon pneu­
matycznych, końcówki nasadowe, wyważarki do kół; klasa 12.
136677 1999 0121 Przygodzki Józef Przedsiębiorstwo Wie­
lobranżowe VITPOL. Długa Wieś 1/14, (PL). Towary: chemiczne
preparaty do konserwowania artykułów spożywczych, produkty
chemiczne przyspieszające proces wytwarzania, dojrzewania,
uwydatniające i utrzymujące barwę, poprawiające smak i konsy­
stencję żywności, zwłaszcza w zakresie mięsa i wyrobów na bazie
mięsa, środki chemiczne do peklowania mięs, preparaty do wędze­
nia mięsa, polifosforany, kwas askorbinowy, askorbinian sodu; pa­
pier, karton oraz wyroby z tych materiałów, druki, broszury, ety­
kiety, reklamówki, foldery, plakaty, afisze, fotografie, kalendarze,
notatniki, terminarze, publikacje, koperty, naklejki i kalkomanie,
okładki i obwoluty, tworzywa sztuczne do pakowania, folie rekla­
mowe, artykuły z folii i tworzyw sztucznych do pakowania i zawi­
jania; błony z jelit zwierzęcych, osłonki i jelita do wyrobu wędlin
naturalne, osłonki sztuczne i białkowe do wędlin; mięso i jego
przetwory, ekstrakty mięsne, szynka, wędliny, podroby mięsne,
naturalne środki wspomagające do mięsa i wędlin, pasztety, konse­
rwy mięsne i mięsno-warzy wne, tłuszcze zwierzęce, bekon, słoni­
na, smalec, sosy mięsne, wyroby garmażeryjne, drób, ryby, potra­
wy na bazie ryb, dziczyzna, pasty do kanapek, buliony, rosoły,
zupy, mleko i wyroby z mleka zwłaszcza masło, śmietana, sery,
twaróg, kefir, jogurt, maślanka, serwatka, napoje na bazie mleka,
jadalne oleje i tłuszcze, margaryna, owoce, warzywa i grzyby
konserwowane, suszone, gotowane, owoce kandyzowane i mro­
żone, warzywa kwaszone, marynaty warzywne, pikle, żelatyna do
celów spożywczych, galaretki, konfitury, dżemy, marmolada,
konserwy, sałatki owocowe i warzywne, jaja, soki warzywne do
przyrządzania potraw, sosy pomidorowe, przecier i koncentrat po­
midorowy, produkty z nasion roślin strączkowych, bakalie, białka
spożywcze, kazeina do celów spożywczych, proteiny spożywcze,
koncentraty spożywcze owocowe i warzywne, zupy błyskawiczne
i zupy instant; przyprawy i mieszanki przyprawowe, przyprawy do
potraw, recepturowe mieszanki przyprawowe do mięs, wędlin,
wyrobów cukierniczych i piekarniczych, wyrobów garmażeryj­
nych, cukier, słodycze, wyroby cukiernicze, lody i desery lodowe,
lody w proszku, ryż, kasze spożywcze, płatki zbożowe suszone,
mąka, preparaty zbożowe, potrawy na bazie mąki, makarony, spa­
getti, pizze, paluszki słone, wyroby piekarnicze, chipsy, mrożone
wyroby mączne, miód i namiastki miodu, drożdże, proszki do pie­
czenia, cukier waniliowy, sól, sól peklowa, sole przyprawowe,
musztarda, ocet, sosy, keczup, majonez, naturalne środki
słodzące, soda oczyszczona, budynie, kisiel, preparaty aromatycz­
ne, esencje spożywcze, kawa, herbata, herbaty owocowe, sosy do
sałat; świeże owoce w tym cytrusowe, jarzyny, warzywa, nasiona,
ziarna, orzechy, orzeszki, rośliny i naturalne kwiaty, sadzonki,
owoce runa leśnego, zioła świeże, słód; piwo, wody mineralne i
gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki
owocowe, soki owocowo-warzywne, syropy i preparaty oraz inne
produkty do przygotowywania napojów, wyciągi z owoców bez­
alkoholowe; klasy: 1, 16, 18, 29, 30, 31 i 32.
vitpol
136678 1999 01 24 Stich Beata Maxi Radio Taxi. Wrocław, (PL).
Usługi: przewóz osób i rzeczy transportem samochodowym, wynajem
samochodów, organizowanie przejazdów turystycznych; klasa 39.
MAXI RADIO TAXI
136679 1999 01 30 Klimas Marek Przedsiębiorstwo Wielo­
branżowe ROLMET. Częstochowa, (PL). Towary: łańcuchy me­
talowe do podnośników, w tym: łańcuchy pociągowe tulejkowe
i rolkowe o podziałce metrycznej; łańcuchy napędowe inne niż do
906
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
pojazdów lądowych, w tym: łańcuchy napędowe tulejkowe, łańcu­
chy sworzniowe, łańcuchy napędowe rolkowe precycyjne, łańcu­
chy nietypowe; klasy: 6 i 7.
Nr 9 /2002
136687 1999 0212 Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne
«POLSKI TYTOŃ» S.A w Radomiu. Radom, (PL). Towary: wy­
roby tytoniowe; klasa 34.
BL
136688 19990212 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
«POLSKI TYTOŃ» S.A. w Radomiu. Radom, (PL). Towary: wy­
roby tytoniowe; klasa 34.
CFE: 27.5, 29.1
Kolory znaku: ciemnoniebieski, czarny
136680 19990201 « 5.10.15" Spółka z o.o.. Warszawa, (PL).
Towary: odzież dziecięca, bielizna dziecięca, nakrycia głowy dla
dzieci, obuwie dziecięce; zabawki i sprzęt sportowy; klasy: 25 i 28.
Barowe
136689 19990212 Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne
«POLSKI TYTOŃ» S.A. w Radomiu. Radom, (PL). Towary: wy­
roby tytoniowe; klasa 34.
Bax
136690 19990212 Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne
«POLSKI TYTOŃ» S.A. w Radomiu. Radom, (PL). Towary: wy­
roby tytoniowe; klasa 34.
Gol
CFE: 26.1, 27.5
136681 1999 02 01 dewu Broker Dobrzyński i Wspólnicy
Spółka z o.o.. Poznań, (PL). Usługi: usługi w zakresie obsługi fun­
duszy emerytalnych; usługi ubezpieczeniowe; klasy: 35 i 36.
136691 1999 02 22 AstraZeneca AB. Sodertâlje, (SE). Towa­
ry: preparaty i substancje farmaceutyczne; klasa 5.
REDICA
136692 1999 02 22 AstraZeneca AB. Sodertâlje, (SE). Towa­
ry: preparaty i substancje farmaceutyczne; klasa 5.
NEXIUM
CFE: 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, niebieski
136682 1999 02 04 Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy DELIC-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Lin­
dów, (PL). Towary: ciasta, ciasteczka, w tym ciastka piernikowe,
wyroby ciastkarskie, ciasta w proszku, batony, biszkopty, bułeczki
słodkie, herbatniki, słodycze na choinkę, wafle; klasa 30.
136693 1999 02 24 HELIOS S.A.. Łódź, (PL). Usługi: usługi
związane z wynajmowaniem sal kinowych oraz pokazami filmo­
wymi; klasa 41.
CFE: 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, czerwony, niebieski
nadziewanki DELIC-POL
136683 19990211 Samotyj Zbigniew Przedsiębiorstwo Wie­
lobranżowe SAMO-POL. Wrocław, (PL). Towary: gry planszo­
we; klasa 28.
136694 1999 02 24 Jankowski Ryszard, Kostrzewa Paweł,
Bojakowski Wojciech KINEKSPERT S.C.. Łódź, (PL). Towary i
usługi: kinowe urządzenia nagłaśniające, projektory, głośniki;
usługi montażu, obsługi i naprawy kinowych urządzeń projekcyj­
nych; klasy: 9 i 37.
SUPER KARTKÓWKA
136684 19990212 Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne
«Polski Tytoń» S.A. w Radomiu. Radom, (PL). Towary: wyroby
tytoniowe; klasa 34.
Axel
136685 199902 12 Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne
«Polski Tytoń» S.A. w Radomiu. Radom, (PL). Towary: wyroby
tytoniowe; klasa 34.
Pascal
CFE: 16.3,27.5,29.1
Kolory znaku: biały, żółty, szary, czarny
136695 1999 02 27 Rojek Grażyna FARON. Brzeziny, (PL).
Towary: odzież; klasa 25.
136686 19990212 Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne
«POLSKI TYTOŃ» S.A. w Radomiu. Radom, (PL). Towary: wy­
roby tytoniowe; klasa 34.
Pastel
CFE: 28.19,27.5
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
136696 1999 03 03 Śląski Dom Wydawniczy Media & Press
Spółka z O.O.. Legnica, (PL). Towary i usługi: dzienniki, tygodni­
ki, czasopisma, książki, albumy, kalendarze, foldery, broszury,
plakaty, etykiety, druki; ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów
reklamowych, powielanie dokumentów, rozpowszechnianie mate­
riałów reklamowych; usługi poligraficzne; klasy: 16, 35 i 40.
CFE: 27.5,29.1
Kolory znaku: biały, czerwony
136697 1999 03 04 Coloplast A/S. Humlebaek, (DK). Towa­
ry: protezy piersi, części i akcesoria do nich; klasa 10.
907
136702 1998 08 31 Goldmann Tomasz Przedsiębiorstwo
GOLDMANN. Katowice, (PL). Usługi: usługi z zakresu pośredni­
ctwa handlowego bez kontaktu z towarem; usługi remontowobudowlane, usługi z zakresu sprzątania budynków; klasy: 35 i 37.
CFE: 27.5, 29.1
Kolory znaku: żółty, brązowy, czarny
136703 1998 09 04 Karczewska Beata Firma Handlowa
NOWA FALA. Ostrów Mazowiecka, (PL). Usługi: prowadzenie
hurtowni z odzieżą; klasa 35.
ELLA
136698 1999 03 04 Wortmann GmbH & Co. Internationale
Schuhproduktionen. Detmold, (DE). Towary: obuwie; klasa 25.
Gino Ventori
136699 1999 03 08 Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej
AUGUSTO Spółka z o.o.. Kalisz, (PL). Towary: lody; klasa 30.
MORELKA
136700 1999 03 08 Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej
AUGUSTO Spółka z o.o.. Kalisz, (PL). Towary: lody; klasa 30.
KRÓLOWA ŚNIEGU
136701
1998 08 18
DIAMOND PROPERTY
INVESTMENTS Spółka z o. o.. Warszawą (PL). Usługi: udostęp­
nianie miejsc na reklamy, w budowanych i administrowanych bu­
dynkach mieszkalnych, biurowych, magazynowych, prze­
mysłowych, garażowych, rekreacyjno-sportowych i w budowlach
użyteczności publicznej; usługi developerskie i inwestycyjne w
tym: zakupy nieruchomości, uzyskiwanie wymaganych zezwoleń
na budowę, finansowanie inwestycji, ze źródeł własnych i kredy­
tów bankowych, komercjalizacja nieruchomości, wynajmowanie
budynków mieszkalnych, biurowych oraz powierzchni w tych
obiektach, rozliczenia finansowe transakcji związanych z kupnem,
sprzedażą i wynajmem nieruchomości, zarządzanie nieruchomo­
ściami; usługi budowlane w zakresie budowy budynków mieszkal­
nych, biurowych, magazynowych, przemysłowych, garażowych,
rekreacyjno-sportowych, budowli użyteczności publicznej takich
jak: drogi dojazdowe, centrale telefoniczne, zbiorniki wody reten­
cyjnej, nadzór budowlany; wynajmowanie budynków garażowych
i miejsc parkingowych, hal i obiektów produkcyjnych, magazyno­
wych, oraz powierzchni w tych obiektach; wynajmowanie obie­
któw rekreacyjno-sportowych; projektowanie architektoniczne;
klasy: 35, 36, 37, 39, 41 i 42.
CFE: 7.1, 26.5, 26.15, 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, czarny, niebieski i odcienie
CFE: 27.5, 29.1
Kolory znaku: czarny, biały, czerwony
136704 1998 11 19 Bożemski Cezary, Chmielewski Arka­
diusz CITYLIGHT S.C.. Białogard. (PL). Towary i usługi: kon­
strukcje metalowe do celów informacyjnych, reklamowych i eks­
pozycyjnych, litery i cyfry z metali nieszlachetnych; instalacje ele­
ktryczne do celów reklamowych, neony reklamowe, tablice
ogłoszeniowe elektroniczne; plafony, emblematy oraz konstrukcje
do celów informacyjnych, reklamowych i ekspozycyjnych wyko­
nane z żywic i/lub tworzyw sztucznych; usługi reklamowe z wyko­
rzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz wizu­
alnych, usługi w zakresie rozpowszechniania broszur, katalogów,
materiałów i prospektów reklamowych, usługi w zakresie marke­
tingu oraz organizowania kampanii promocyjnych, badania rynku
i opinii publicznej, usługi w zakresie pośrednictwa w sprzedaży
usług marketingowych i reklamowych, usługi w zakresie pozyski­
wania i wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam;
klasy: 6, 9, 19 i 35.
CFE: 26.4, 27.5,29.1
Kolory znaku: czarny, biały, szary
136705 1998 11 26 Wrocławskie Przedsiębiorstwo Robót
Telekomunikacyjnych PEERTE S.A.. Wrocław, (PL). Usługi:
usługi budowlane, instalowanie i naprawy telefonów, instalacje i
naprawy pzrewodowych i bezprzewodowych środków łączności,
instalacje i naprawy sieci komputerowych i sieci telewizji koloro­
wej, instalacje kanalizacji teletechnicznych; projektowanie prze­
wodowych i bezprzewodowych środków łączności; klasy: 37 i 42.
CFE: 16.1,26.4,27.5,29.1
Kolory znaku: czarny, żółty
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
908
136706 1998 11 26 Centrum Kultury Smaku SEK WENS S-ka
z O.O.. Racibórz, (PL). Towary i usługi: mięso, ekstrakty mięsne,
przyprawy, galaretki, tłuszcze, sosy, sosy do sałat; prowadzenie
sklepu i hurtowni w zakresie mieszanek przyprawowych; opraco­
wywanie nowych technologii produktów żywnościowych; klasy:
29, 30, 35 i 42.
CFE:5.5, 26.2, 26.4,27.5, 29.1
Kolory znaku: czerwony, granatowy, żółty
136707 1998 11 26 Briegmann Stanisław Przedsiębiorstwo
Handlowo-Produkcyjne ART-GAL. Człuchów, (PL). Towary
i usługi: papier, tektura i wyroby z nich, artykuły szkolne i biuro­
we; usługi w zakresie prowadzenia sklepu i hurtowni z artykułami
szkolnymi i biurowymi; klasy: 16 i 35.
136710 1998 12 29 Jastrzębski Henryk Przedsiębiorstwo
Handlowe HIPER. Szczecin, (PL). Usługi: zgrupowanie na rzecz
osób trzecich farb, lakierów, klejów tapet, zapraw budowlanych,
styropianu, wełny, pędzli, wałków, listew, wykładzin( z wyłącze­
niem ich transportu) pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i
kupować; klasa 35.
CFE: 1.15,27.5,29.1
Kolory znaku: niebieski, żółty, czerwony i odcienie, biały
136711 1998 12 31 Tetley GB Limited. Greenford, (GB). To­
wary: herbata, ciastka, ciasteczka, herbatniki, herbatniki petit-beurre; napoje bezalkoholowe, napoje chłodzące, herbata mrożona;
klasy: 30 i 32.
CFE: 26.1, 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, granatowy
136712 1998 12 30 PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne
S.A.. Kraków, (PL). Towary: preparaty farmaceutyczne; klasa 5.
CFE: 20.1, 27.5, 29.1
Kolory znaku: żółty, czarny, biały
136708 1998 12 21 Stefanko Krystyna Teresa Przedsiębior­
stwo Produkcyjno-Handlowe KRAND. Łomy, (PL). Usługi:
usługi w zakresie handlu hurtowego i detalicznego lakierniczymi
artykułami samochodowymi; klasa 35.
caldronat
136713 199812 30 PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne
S.A.. Kraków, (PL). Towary: preparaty farmaceutyczne; klasa 5.
niracet
136714 199812 30 PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne
S.A.. Kraków, (PL). Towary: preparaty farmaceutyczne; klasa 5.
nitracor
CFE: 3.7, 27.5,29.1
Kolory znaku: niebieski, żółty
136709 1998 12 29 TRANSGAZ S.A.. Rybnik, (PL). Towary
i usługi: gaz propan i butan; usługi budowlano-remontowe, wyko­
nawstwo nowych konstrukcji budowlanych, remonty i moderniza­
cje obiektów budowlanych w generalnym wykonawstwie; dystry­
bucja butli gazowych; klasy: 4, 37 i 39.
136715 1998 12 31 CUSSONS (International) LIMITED.
Stockport, (GB). Towary: środki toaletowe, w tym: nie-medyczne
preparaty toaletowe, preparaty do czyszczenia skóry, preparaty do
czyszczenia skóry o właściwościach antybakteryjnych, preparaty
do nawilżania ciała i twarzy, żele i kremy pod prysznic, kremy i
piany do kąpieli, mydło, dezodoranty i antyperspiranty, talk, pre­
paraty do golenia, preparaty po goleniu, perfumy, wody toaletowe
i po goleniu, preparaty do włosów; klasa 3.
foamburst
136716 1999 01 04 Optisan Corporation. Taipei, (TW). To­
wary: lornetki, teleskopy, mikroskopy, statywy do kamer, kompa­
sy, fotometry, pedometry, futerały do kamer, okulary ochronne,
kamery, aparaty fotograficzne; klasa 9.
CFE: 1.1,27.5
CFE: 19.1,29.1
Kolory znaku: pomarańczowy, czerwony, czarny
136717 1999 01 04 Intel Corporation (a Delaware corpo­
ration). Santa Clara, (US). Towary: kamery, sprzęt fotografi­
czny, sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputerowe do
obrazowania i do celów fotograficznych, dyski fotograficzne,
CD-ROMy do obrazowania i do celów fotograficznych, sensory
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
zobrazowania, skanery oraz interakcyjne gry komputerowe i gry
wideo: klasa 9.
INTEL
136718 1999 01 05 Eksportutvalget for fisk. Tromsö, (NO).
Towary: ryby świeże i mrożone, mianowicie łosoś wędzony, łosoś
marynowany, łosoś w zalewie solnej, steki z łososia, medaliony z
łososia, filety z łososia panierowane i łosoś nadziewany paniero­
wany; klasa 29.
909
136721 1999 02 04 Czarnowski Piotr FIRST PUBLIC
RELATIONS. Warszawa, (PL). Usługi: produkcja programów
telewizyjnych; klasa 41.
podróżnik praktyczny magazyn turystyczny
136722 1999 02 05 Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej
AUGUSTO Spółka z o.o.. Kalisz, (PL). Towary: lody; klasa 30.
LIMKA
136723 1999 02 05 Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej
AUGUSTO Spółka z o.o.. Kalisz, (PL). Towary: lody; klasa 30.
ARBUZEK
CFE: 26.11, 26.13,27.5
136719 199902 01 Ziff Davis Publishing Holdings Inc., (Deleware corporation). Nowy Jork, (US). Towary i usługi: druki, mia­
nowicie publikacje, gazety i czasopisma oraz ich działy i suplemen­
ty, biuletyny, książki, żurnale, katalogi, indeksy, informatory, bro­
szury, materiały szkoleniowe i instruktażowe, instrukcje obsługi,
dokumentacje oraz inne publikacje; organizowanie i prowadzenie
wystaw i pokazów, usługi w zakresie badań rynku, usługi w zakresie
biznesu i reklamy, profesjonalne doradztwo w zakresie organizowa­
nia i kierowania działalnością gospodarczą, dostarczanie informacji o
produkcie; usługi w zakresie działalności edukacyjnej i rozrywkowej,
organizowanie i prowadzenie konferencji i seminariów, montaż pro­
gramów telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych, progra­
my telewizyjne i seriale, organizowanie, prowadzenie i udzielanie po­
mocy w zakresie szkoleń i treningów; świadczenie usług w trybie
konwersacyjnym oraz udostępnianie interakcyjnych baz danych,
usługi informacyjne bezpośrednio dostępne w sieci, udostępnianie
miejsc w sieci Web, dostarczanie dostępu do międzynarodowej info­
rmacyjnej sieci komputerowej w celu przekazywania i rozpowszechania informacji, dostarczanie informacji poprzez międzynarodową
informacyjną sieć komputerową i inne sieci komputerowe, usługi
komputerowe, publikacje elektroniczne i publikacje w trybie kon­
wersacyjnym, doradztwo w zakresie sprzętu i oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
ocena, analizą testowanie i sprawdzanie szybkości działania sprzętu
komputerowego oraz produktów związanych z komputerem; klasy:
16, 35, 41 i 42.
CFE: 27.5
136720 1999 02 02 GRESTON Spółka z o.o.. Sękocin Nowy,
(PL). Towary i usługi: produkty antykorozyjne konserwujące;
metalowe materiały budowlane listwy, profile; narzędzia ręczne;
materiały budowlane niemetalowe; zgrupowanie na rzecz osób
trzecich artykułów budowlanych i wykończeniowych pozwa­
lające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie
i hurtowni z artykułami budowlanymi i wykończeniowymi;
usługi transportowe i magazynowanie; klasy: 2,6, 8,19,35 i 39.
CFE: 27.5,29.1
Kolory znaku: czarny, żółty, czerwony
136724 1999 02 05 Computer Associates Think, Inc.. Islan­
dia, (US). Towary: oprogramowanie komputerowe zarządzające
technikami informacyjnymi poprzez usprawnianie zarządzania
operacyjnego, planowania, zarządzania kosztami, reagowania, po­
dejmowania dezycji, planowanie wydajności, rozliczania wydat­
ków i prostych operacji księgowych oraz poprzez wytwarzanie da­
nych służących do analizy kosztów dostaw, poziomów obsługi i
akceptowalnych wykonań; klasa 9.
NEUMICS
136725 199902 05 Seeds of Change, Inc.. McLean, (US). To­
wary i usługi: słodycze do celów medycznych, żywność dietety­
czna, żywność dla niemowląt i chorych, preparaty witaminowe;
papier, karton, tektura i wyroby z tych materiałów, nalepki na ba­
gaż, przywieszki na bagaż, karty wizytowe stawiane przed nakry­
ciem, karty z menu, serwetki, karty informacyjne, materiały pi­
śmienne, druki, książki, almanachy, katalogi, znaki informacyjne,
kalendarze, fotografie, karty dla kolekcjonerów, nalepki i albumy
na nalepki, nalepki na zderzaki, karty do wymieniania się, książki
adresowe, terminarze, podkładki i bloki do pisania, mapy drogo­
we, zestawy do malowania, drukowania lub rysowania, podręczni­
ki instruktażowe, plany, wykresy, plakaty, linijki, długopisy,
przyrządy do pisania, torebki plastikowe, materiały do owijania,
materiały instruktażowe i szkoleniowe, książki telefoniczne, prze­
wodniki, papierowe podkładki pod naczynia, papierowe talerze i
naczynia na napoje, komiksy, książki z obrazkami, materiały dla
artystów, kredki świecowe, markery, kolorowe ołówki, farby,
ołówki, gumki do ścierania, piórniki, segregatory pierścieniowe,
kołonotatniki, notatniki, okładki na książki, zakładki, papier do pi­
sania, koperty, kartki do notowania, karty okolicznościowe, karty
pocztowe, bloki listowe, notesy, pamiętniki, pieluszki jednorazo­
we, tablice, albumy, sprzęt biurowy, ściereczki papierowe, obrusy
papierowe, maty papierowe na stół, serwetki papierowe, dekora­
cje papierowe lub z kartonu, pudełka z tektury, modele papierowo-kartonowe lub modele kartonowe, przywieszki plastikowe,
obrazki, gazety, publikacje periodyczne, historyjki obrazkowe lub
inne dzieła sztuki do reprodukcji; mięso, ryby, drób i dziczyzna,
owoce morza, owoce i warzywa konserwowane, suszone, gotowa­
ne lub przetworzone, preparaty z wszystkich w/w produktów, pro­
dukty mleczne, jogurty, zupy, mieszanki do przygotowywania zup,
słodkie i pikantne pasty do pieczywa, pasty do pieczywa na bazie
owoców, pasty owocowe, sałatki, napoje, nadzienia, przekąski, go­
towe dania i części składowe dań, substancje proteinowe, sosy, sosy
do maczania kawałków żywności (dipy), wszystkie w/w zawarte w
klasie 29; ryż, makarony, produkty zbożowe śniadaniowe i prepara­
ty zbożowe, mieszanki ryżowe, mieszanki zbożowe, herbata,
kawa, kakao, czekolada do picia, esencje kawowe, ekstrakty kawo­
we, mieszanki kawy i cykorii, cykoria i mieszanki cykorii, wszy­
stkie w/w mające zastosowanie jako namiastki kawy, niemedyczne słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, herbatniki, lód, lody, pro­
dukty lodowe, mrożone słodycze, mrożone jogurty, smakowa i
słodzona żelatyna, schłodzone desery, pianki i musy, sorbety,
chleb, ciasto, napoje, nadzienia, słodkie i pikantne pasty do pieczy­
wa, salsa, przekąski, gotowe dania i części składowe dań, czekola­
da, cukierki czekoladowe, batoniki czekoladowe z muesli, pizza,
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
910
spody do pizzy, zalewy do marynowania, zioła przyprawowe,
przyprawy, placki tortille, chipsy kukurydziane, ciasto do opieka­
nia, sosy i dodatki do pizzy, sosy do makaronów i do ryżu, dresingi
do sałat, majonezy, sosy, sosy do maczania kawałków żywności
(dipy), wszystkie w/w zawarte w ki. 30; produkty rolnicze, ogrod­
nicze i leśne, mianowicie żywe rośliny, nasiona owoców, nasiona
warzyw, nasiona kwiatów oraz nasiona traw, żywe zwierzęta, pta­
ki i ryby, żywność dla zwierząt, ptaków i ryb, słód, skorupa mątwy,
kości dla psów, ściółka dla zwierząt, świeże owoce i świeże warzy­
wa oraz preparaty zawarte w ki. 31 stosowane jako dodatki do tej
żywności; piwo, wody mineralne i wody gazowane oraz inne na­
poje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i
inne preparaty do przygotowywania napojów, wszystkie w/w za­
warte w ki. 32; zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa­
rów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary
na internetowych stronach Web; usługi w zakresie realizowania
zamówień składanych drogą pocztową oraz realizowanie zamó­
wień na towary zamawiane przez telefon; klasy: 5, 16, 29, 30, 31,
32, 35 i 39.
SEEDS OF CHANGE
136726 1999 02 05 AIRTOURS PLC. Manchester, (GB).
Towary i usługi: druki i publikacje dotyczące podróży, waka­
cji, urlopów oraz innych form spędzania wolnego czasu; trans­
port pasażerów i ich bagażu, rezerwacja miejsc dla podróżnych,
usługi w zakresie organizacji urlopów, wycieczek i podróży, re­
zerwacja miejsc na wczasach i wycieczkach, usługi w zakresie
organizacji podróży, usługi w zakresie organizacji pobytów, do­
trzymywanie towarzystwa i zapewnianie opieki podróżnym,
usługi biura podróży; usługi w zakresie zapewniania miejsc no­
clegowych, rezerwacja miejsc hotelowych i innych form czaso­
wego zakwaterowania, usługi w zakresie dostarczania jedzenia i
picia, usługi w zakresie rezerwacji posiłków, usługi kateringowe; klasy: 16, 39 i 43.
Nr 9 /2002
proszek do pieczenia sól, musztardą ocet, sosy (przyprawy),
przyprawy, lód; klasa 30.
NOMEN
136733 1999 02 05 BARRAGAN GONZALEZ, PEDRO.
Berlanga (Badajoz), (ES). Towary: kawą herbatą kakao, cukier,
ryż, tapioką sago, kawa nienaturalną mąka i produkty zbożowe,
chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasą drożdże,
proszek do pieczenia sól, musztardą ocet, sosy (przyprawy),
przyprawy, lód; klasa 30.
LA CIGALA
136734 1999 02 04 Lubuska Wytwórnia Wódek Gatunko­
wych «Polmos» w Zielonej Górze Spółka Akcyjna. Zielona Górą
(PL). Towary: napoje alkoholowe; klasa 33.
LUKSUSOWA
136735 1999 02 05 Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FJLOFARM
Bydgoszcz, (PL). Towary: produkty farmaceutyczne; klasa 5.
ASPARGINA
136736 1999 02 05 Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy
FILOFARM w Bydgoszczy. Bydgoszcz, (PL). Towary: produkty
farmaceutyczne; klasa 5.
ASPARGINUM
136737 1999 02 08 J.Lyons & Company Limited. Bedminster
Down, (GB). Towary: herbatą herbata ziołową napary zawierające her­
batę, napary zawierające herbatę ziołową herbaty owocowe; klasa 30.
LOLLO & BERNIE
136727 19990205 Schering-Plough Ltd.. Lucerną (CH). To­
wary: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne; klasa 5.
REPOLOX
136728 19990205 Schering-Plough Ltd.. Lucerną (CH). To­
wary: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne; klasa 5.
EPRACENE
136729 19990205 Schering-Plough Ltd.. Lucerną (CH). To­
wary: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne; klasa 5.
GENINAX
136730 199902 05 Schering-Plough Ltd.. Lucerną (CH). To­
wary: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne; klasa 5.
DIVATIR
136731 19990205 BARRAGAN GONZALEZ, PEDRO. Berlanga (Badajoz), (ES). Towary: kawą herbatą kakao, cukier, ryż,
tapioką sago, kawa nienaturalną mąka i produkty zbożowe, chleb,
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasą drożdże, pro­
szek do pieczenia sól, musztardą ocet, sosy (przyprawy), przypra­
wy, lód; klasa 30.
CFE:5.3, 8.7, 11.1, 11.3,25.1,27.5
136738 1999 02 12 Tarasek Ewa CLUB EVE. Katowice,
(PL). Towary: płyty kompaktowe, kasety magnetofonowe;
klasa 9.
GOLD CLUB EVE
136739 1999 02 12 ASTRA-ZENITH S.A.. Częstochowa,
(PL). Towary: figurki z masy i miazgi papierowej, makiety z
masy papierowej, materiały do modelowania, masa papierowa,
miazga papiernicza; zabawki modelowane z miazgi papiero­
wej i masy papierowej, zabawki modelowane z plasteliny, ma­
ski modelowane z masy papierowej i miazgi papierniczej, za­
bawki; klasy: 16 i 28.
BRILLANTE
136732 1999 02 05 BARRAGAN GONZALEZ, PEDRO.
Berlanga (Badajoz), (ES). Towary: kawą herbatą kakao, cukier,
ryż, tapioką sago, kawa nienaturalną mąka i produkty zbożowe,
chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasą drożdże,
CFE: 27.5
Nr 9/2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
136740 1999 02 13 Zakłady Wytwórcze «Polski Tytoń»
Spółka z O.O.. Poddębice, (PL). Towary: papierosy; klasa 34.
fire
136741 1998 09 10 TMI Polska Spółka z o.o.. Warszawa,
(PL). Usługi: zarządzanie działalnością gospodarczą, pomoc w
opracowywaniu lub zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi
lub pomoc w zarządzaniu w zakresie działalności gospodarczej i
handlowej przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych; klasa
35.
EMPLOYEESHIP
136742 1999 02 17 Worldspan L.P. (Delaware, Limited Par­
tnership). Atlanta, (US). Usługi: umożliwianie klientom dostępu
do komputerowych baz danych w celu przetwarzania zapytań do­
tyczących informacji o podróżach i wycieczkach oraz ich rezerwo­
wanie: klasa 42.
WORLDSPAN TRIP MANAGER
136743 1999 02 17 Mars, Incorporated. McLean, (US). To­
wary: mięso, ryby, drób i dziczyzna, owoce morza, owoce i warzy­
wa konserwowane, suszone, gotowane lub przetworzone, prepara­
ty z wszystkich w/w produktów, produkty mleczne, zupy, słodkie i
pikantne pasty do pieczywa, sałatki, napoje, nadzienia, przekąski,
gotowe dania i części składowe dań, substancje proteinowe, sosy,
sosy do maczania kawałków żywności (dipy); ryż, makarony, pro­
dukty zbożowe śniadaniowe i preparaty zbożowe, herbata, kawa,
kakao, czekolada do picia, esencje kawowe, ekstrakty kawowe,
mieszanki kawy i cykorii, cykoria i mieszanki cykorii, wszystkie
w/w mające zastosowanie jako namiastki kawy, niemedyczne
słodycze, ciasta, ciastka, herbatniki, lód, lody, produkty lodowe,
mrożone słodycze, schłodzone desery, pianki i musy, sorbety,
chleb, ciasto, napoje, nadzienia, słodkie i pikantne pasty do pieczy­
wa, przekąski, gotowe dania i części składowe dań, czekolada, piz­
za, spody do pizzy, sosy i dodatki do pizzy, sosy do makaronów i
do ryżu, dresingi do sałat, majonezy, sosy, sosy do maczania
kawałków żywności (dipy); klasy: 29 i 30.
911
136745 1999 02 17 Mars, Incorporated. McLean, (US). To­
wary: ryż, makarony, zbożowe produkty śniadaniowe i preparaty
zbożowe, herbata, kawa, kakao, czekolada do picia, esencje kawo­
we, ekstrakty kawowe, mieszanki kawy i cykorii, cykoria i mie­
szanki cykorii, wszystkie stosowane jako namiastki kawy, słody­
cze inne niż do celów medycznych, ciasta, ciastka, herbatniki, lód,
lody, produkty lodowe, mrożone słodycze, schłodzone desery,
pianki, sorbety, chleb, ciasto, napoje, nadzienia, słodkie pasty do
pieczywa, pikantne pasty do pieczywa, przekąski, gotowe dania i
części składowe dań, czekolada, pizza, spody do pizzy, sosy i dodat­
ki do pizzy, sosy do makaronów i do ryżu, dresingi do sałat, majo­
nez, sosy, sosy do maczania kawałków żywności (dipy); klasa 30.
SKITTLES TĘCZA SMAKÓW
136746 1999 02 17 Rapala VMC Oyj. Vaaksy, (FI). Towary:
sprzęt wędkarski; klasa 28.
STORM
136747 19990216 Chlumcanske keramické závody, a.s.. Chlumcany, (CZ). Towary: glazurowane i nieglazurowane płytki cerami­
czne, uniwersalne, ceramiczne materiały okładzinowe; klasa 19.
CFE: 27.5
136748 1999 02 18 Mars, Inc.. McLean, (US). Towary: mię­
so, ryby, drób i dziczyzna, owoce morza, owoce i warzywa konser­
wowane, suszone, gotowane lub przetworzone, preparaty z wszy­
stkich w/w produktów, produkty mleczne, zupy, słodkie i pikantne
pasty do pieczywa, sałatki, napoje, nadzienia, przekąski, gotowe
dania i części składowe dań, substancje proteinowe, sosy, sosy do
maczania kawałków żywności (dipy), wszystkie w/w zawarte w
klasie 29; ryż, makarony, produkty zbożowe śniadaniowe i prepa­
raty zbożowe, herbata, kawa, kakao, czekolada do picia, esencje
kawowe, ekstrakty kawowe, mieszanki kawy i cykorii, cykoria i
mieszanki cykorii wszystkie w/w mające zastosowanie jako na­
miastki kawy, niemedyczne słodycze, ciasta, ciastka, herbatniki,
lód, lody, produkty lodowe, mrożone słodycze, schłodzone desery,
pianki i musy, sorbety, chleb, ciasto, napoje, nadzienia, słodkie i
pikantne pasty do pieczywa, przekąski, gotowe dania i części
składowe dań, czekolada, pizza, spody do pizzy, sosy i dodatki do
pizzy, sosy do makaronów i do ryżu, dresingi do sałat, majonezy,
sosy, sosy do maczania kawałków żywności (dipy) wszystkie w/w
zawarte w kl.30; klasy: 29 i 30.
CFE: 4.5, 8.1, 26.11,27.5, 29.1
Kolory znaku: ciemnoniebieski, brązowy, biały, czerwony,
zielony, żółty, niebieski, czarny
136744 1999 02 17 Mars, Incorporated. McLean, (US). To­
wary: ryż, makarony, zbożowe produkty śniadaniowe i preparaty
zbożowe, herbata, kawa, kakao, czekolada do picia, esencje kawo­
we, ekstrakty kawowe, mieszanki kawy i cykorii, cykoria i mie­
szanki cykorii, wszystkie stosowane jako namiastki kawy, słody­
cze inne niż do celów medycznych, ciasta, ciastka, herbatniki, lód,
lody, produkty lodowe, mrożone słodycze, schłodzone desery,
pianki, sorbety, chleb, ciasto, napoje, nadzienia, słodkie pasty do
pieczywa, pikantne pasty do pieczywa, przekąski, gotowe dania i
części składowe dań czekolada, pizza, spody do pizzy, sosy i doda­
tki do pizzy, sosy do makaronów i do ryżu, dresingi do sałat, majo­
nez, sosy, sosy do maczania kawałków żywności (dipy); klasa 30.
136749 1999 02 18 Shell International Petroleum Company
Limited. Londyn, (GB). Towary: oleje, tłuszcze, smary, paliwa;
klasa 4.
STARBURST OD ZJEDZENIA ŚWIAT SIĘ ZMIENIA
TACTIC
CFE: 4.3, 19.3,27.5,29.1
Kolory znaku: czerwony, niebieski, biały, żółty, różowy, czar­
ny, zielony
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
912
136750 1999 02 18 Shell International Petroleum Company
Limited. Londyn, (GB). Towary: produkty chemiczne stosowane
w przemyśle, czynniki chłodzące, płyny do skrzynki biegów hydrokinetyczno-obiegowej, płyny hamulcowe i do sprzęgieł; klasa 1.
CARIX
136751 1999 02 18 UNILEVER N.V.. Rotterdam, (NL). To­
wary: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwo­
wane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, ko­
mpoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne;
kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna,
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze,
lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól,
musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód; klasy: 29 i 30.
SMAKERY KAPITANA
136752 1999 02 18 New York Life Insurance Company.
Nowy Jork, (US). Usługi: usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakre­
sie spraw finansowych i monetarnych, usługi związane z nierucho­
mościami, administrowanie nieruchomościami, wydzierżawianie i
wynajmowanie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nierucho­
mościami, rozliczenia finansowe transakcji związanych z nieru­
chomościami, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomo­
ściami, obciążanie nieruchomości; klasa 36.
Nr 9 /2002
136756 1999 02 18 AGA Aktiebolag. Lidingö, (SE). Towary
i usługi: regulatory, zawory i urządzenia zabezpieczające do
urządzeń gazowych i instalacji gazowej; instalacja i konserwacja
urządzeń i sprzętu gazowego; klasy: 11 i 37.
AGA LASERLINE
CFE: 27.5
136757 1999 02 15 Fundacja POLSKA BEZ BARIER. War­
szawa, (PL). Usługi: doradztwo oraz udzielanie informacji dla
osób niepełnosprawnych; różnego rodzaju publikacje dla osób nie­
pełnosprawnych, tworzenie programów telewizyjnych dla osób
niepełnosprawnych, organizowanie konferencji dla osób niepełno­
sprawnych; klasy: 35 i 41.
CFE: 2.7, 18.1
136758 1999 02 16 RED AN S.A.. Łódź, (PL). Towary: skóra
i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, bagażniki, torby pod­
różne, parasolki, parasole i laski; odzież z surowców naturalnych,
sztucznych i syntetycznych; klasy: 18 i 25.
REDAN
CFE: 1.17,26.4,26.15,27.5
136753 1999 02 18 New York Life Insurance Company.
Nowy Jork, (US). Usługi: usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakre­
sie spraw finansowych i monetarnych, usługi związane z nierucho­
mościami, administrowanie nieruchomościami, wydzierżawianie i
wynajmowanie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nierucho­
mościami, rozliczenia finansowe transakcji związanych z nieru­
chomościami, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomo­
ściami, obciążanie nieruchomości; klasa 36.
CFE: 26.4, 27.5, 29.1
Kolor znaku: czerwony
136759 1999 02 17 Kuźma Jacek, Kuźma Grzegorz, Jaszczak
Marek JGM S.C.. Lubartów, (PL). Towary: folie metalowe do za­
wijania i pakowania; folie z tworzyw sztucznych do pakowania,
papier do pakowania, torby do pakowania (koperty, woreczki) (z
papieru lub z tworzyw sztucznych), torby na śmieci (z papieru lub
z tworzyw sztucznych), torebki do pakowania (koperty, woreczki)
(z papieru lub z tworzyw sztucznych); rękawice ochronne; torby na
zakupy; foremki do lodu, rękawice do prac domowych, rękawice
ogrodnicze; rękawice toaletowe; klasy: 6, 16, 17, 18, 21 i 24.
CFE: 27.5
136754 199902 18 Kaplan, Inc.. Nowy Jork, (US). Towary i usługi:
programy komputerowe; druki; usługi edukacyjne; klasy: 9,16 i 41.
KAPLAN
136755 199902 18 AGA Aktiebolag. Lidingö, (SE). Towary:
kryogeniczne generatory gazu do produkcji gazów stosowanych w
przemyśle; klasa 11.
CRYOSS
CFE: 27.5
CFE: 1.1,26.1,27.5,29.1
Kolory znaku: biały, niebieski, żółty
136760 1999 02 17 VOX-INDUSTRIE S.A.. Janikowo, (PL).
Towary: budowlane materiały metalowe: pokrycia dachów meta­
lowe, dachówka metalowa, daszki metalowe dla budownictwa,
przewody metalowe do centralnego ogrzewania, przewody - arma­
tura metalowa, przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej
i klimatyzacyjnej, metalowy osprzę' do drzwi: futryny, osłony,
okucia, kołatki, klamki, nieelektryczne urządzenia do otwierania,
rolki, prowadnice, zasuwy, bramy metalowe, kraty metalowe,
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
ogrodzenia metalowe, okna metalowe, okucia okienne, osprzęt do
metalowych okien, okiennice metalowe, rolety zewnętrzne meta­
lowe, żaluzje metalowe, rolki prowadnice -do okien przesuwa­
nych, drut metalowy, artykuły gwoździarskie, drobnica metalowa,
haki metalowe, kątowniki metalowe, klucze, kłódki, kołki metalo­
we, pudełka metalowe, skrzynie metalowe, szyldy metalowe, rury
metalowe, kolanka do rur, metalowe, złączki metalowe, rurki me­
talowe, osłony do rur, rynny metalowe, kominy metalowe, płyty
metalowe, progi metalowe, przegrody metalowe, schody metalo­
we, stopnie metalowe, konstrukcje metalowe dla budownictwa,
sufity metalowe, stropy metalowe, zbrojenie metalowe dla budow­
nictwa; budowlane materiały niemetalowe: produkty bitumiczne
dla budownictwa, betonowe elementy budowlane, bramy nieme­
talowe, kratownice niemetalowe, kraty niemetalowe, boazerie, li­
stwy niemetalowe, cegły, cement, gips, smoła węglowa, spoiwa
do murów, wapno, zaprawa murarska, pokrycia dachów niemeta­
lowe, krokwie dachowe, naroża dachów, krawędzie dachów, dasz­
ki niemetalowe, rynny dachowe niemetalowe, drewno dla celów
budowlanych, drzwi niemetalowe, futryny do drzwi niemetalowe,
odrzwia niemetalowe, okucia drzwi niemetalowe, filc dla budow­
nictwa, kamień budowlany, terakotą trzcina dla budownictwa, ka­
rton budowlany, konstrukcje niemetalowe, materiały konstrukcyj­
ne niemetalowe, płyty niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe,
okna niemetalowe, szkło okienne dla budownictwa ramy do okien
niemetalowe, okiennice niemetalowe, rolety zewnętrzne niemeta­
lowe i nie z materiałów tekstylnych, żaluzje niemetalowe, witraże,
parkiety, progi niemetalowe, stopnie schodów niemetalowe,
wykładziny niemetalowe, listewki drewniane do wykładzin, stro­
py niemetalowe, sufity niemetalowe, szkło konstrukcyjne, prze­
wody elektryczne niemetalowe, kominy niemetalowe, przewody
kominowe niemetalowe, przewody niemetalowe do instalacji we­
ntylacyjnej i klimatyzacyjnej, przewody wodociągowe niemetalo­
we, rury sztywne niemetalowe, rynny niemetalowe; klasy: 6 i 19.
vox materiały na szczęśliwy dom
136761 1998 04 07 Techfloor Poland Spółka z o.o.. Katowice,
(PL). Towary i usługi: żywice epoksydowe, poliuretanowe i akry­
lowe; druty zbrojeniowe; cement, piasek; usługi w zakresie wyko­
nawstwa posadzek przemysłowych; klasy: 1,6, 19 i 37.
CFE: 26.3, 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, żółty, zielony
136762 1999 02 17 Dziekański Ryszard Firma Konfekcyjna
«DZIEKAŃSKI». Przeźmierowo, (PL). Towary: odzież męska,
damska i dziecięca; klasa 25.
DZIEKAŃSKI COLLECTION
136763 1999 02 17 KIM LAN Spółka z o. o.. Wrocław, (PL).
Towary: przyprawy; klasa 30.
CFE: 2.1, 5.9, 11.3,27.5,29.1
Kolory znaku: czerwony, żółty, niebieski, biały, czarny, poma­
rańczowy, zielony
913
136764 1999 02 19 NETIX Skrzypczyński, Krzysztofowicz
Spółka Jawna. Warszawą (PL). Towary i usługi: dyskietki, inter­
fejsy, kasy rejestrujące, komputery, modemy, peryferyne urządze­
nia komputerowe, sprzęt informatyczny i teleinformatyczny, w
tym systemy i sieci komputerowe, dyski: kompaktowe, magnety­
czne, optyczne, oprogramowanie: komputerów, sprzętu informa­
tycznego i teleinformatycznego oraz telekomunikacyjnego, w tym
systemów i sieci komputerowych; czasopisma informatory, ka­
lendarze, katalogi, podręczniki, prospekty; usługi w zakresie:
agencji reklamowych, doradztwa w działalności gopodarczej, eks­
pertyz opłacalności, pomocy w zarządzaniu działalnością go­
spodarczą, promocji i reklamy, zarządzania systemami i siecia­
mi informatycznymi, zarządzania zbiorami informatycznymi,
zbierania i udostępniania danych; usługi w zakresie: prowadze­
nia badań ekonomicznych oraz analiz finansowych systemów i
sieci informatycznych, teleinformatycznych oraz telekomu­
nikacyjnych, w tym systemów i sieci komputerowych; usługi w
zakresie: montażu, napraw, obsługi i uruchamiania sprzętu
informatycznego, teleinformatycznego i telekomunikacyjnego,
w tym systemów i sieci komputerowych, wypożyczania sprzętu
informatycznego, w tym systemów komputerowych; usługi w
zakresie: dostarczania dostępu do sieci komputerowych, prze­
syłania, przetwarzania i składowania informacji przy pomocy
sprzętu informatycznego, teleinformatycznego i telekomunika­
cyjnego, w tym systemów i sieci komputerowych, wypożycza­
nia sprzętu teleinformatycznego i telekomunikacyjnego; usługi
w zakresie: nauczania obsługi i programowania sprzętu info­
rmatycznego, teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, w
tym systemów i sieci komputerowych, prowadzenia konferen­
cji oraz kursów i seminariów; usługi w zakresie: dostarczania
dostępu do usług teleinformatycznych, w tym usług sieci kom­
puterowych, serwerów i baz danych, obsługi i tworzenia baz da­
nych, programowania komputerów i sieci komputerowych,
przetwarzania danych, analizy i projektowania sprzętu informa­
tycznego, teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, w tym
systemów i sieci komputerowych, doradztwa w sprawach bez­
pieczeństwa sprzętu informatycznego, teleinformatycznego i
telekomunikacyjnego, w tym systemów i sieci komputerowych;
klasy: 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 i 42.
CFE: 26.15, 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, brązowy
136765 19990218 Miranowska Janina SIGMA Przedsiębior­
stwo Produkcyjne. Poznań, (PL). Towary: środki do zwalczania
owadów, fungicydy, herbicydy; klasa 5.
BROS
136766 1999 02 18 Śląska Wytwórnia Wódek Gatunkowych
POLMOS SA. Bielsko Biała, (PL). Towary: wyroby alkoholowe,
wódki; klasa 33.
CFE: 3.7, 27.5, 29.1
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
914
136767 1999 02 18 Gadaj Mieczysław, Draczyński Bogdan
Przedsiębiorstwo «Chemistik» S.C.. Jaworzno, (PL). Towary:
kleje rozpuszczalnikowe na bazie żywic poliuretanowych; klasa 1.
MINUTKA
136768 200012 28 Fabryka Wódek Gdańskich w Starogardzie Gdań­
skim SA. Starogard Gdański, (PL). Towary: wyroby alkoholowe; klasa 33.
CFE: 4.3, 24.1, 24.9, 25.3, 27.5,29.1
Kolory znaku: biały, czerwony, srebrny, czarny, granatowy
136769 2001 03 14 Siecińska Urszula SUEMPOL. Bielsk
Podlaski, (PL). Towary: ryby, owoce morza; klasa 29.
SUEMPOL
136770 2001 04 02 Kaźmierczak Marek Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ELMAR. Łódź, (PL). Towa­
ry: świece, znicze nagrobne; klasa 4.
CFE: 13.1,27.5
136771 1999 02 17 Nowacki Grzegorz Hurtownia Przędzy
i Skład Celny NOWATEX. Aleksandrów Łódzki, (PL). Towary:
przędze do celów tekstylnych; klasa 23.
136774 1999 02 20 POLKOMTEL Spółka Akcyjna. Warsza­
wa, (PL). Towary i usługi: aparaty, przewody i słuchawki telefoni­
czne, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamia­
nych przez wrzucenie monety lub żetonu, kasy rejestrujące, kompu­
tery i sprzęt przetwarzający dane, magnetyczne nośniki danych,
maszty do telefonii bezprzewodowej, maszyny liczące, płyty (dy­
ski) z nagraniami, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia do nagry­
wania, transmisji, reprodukcji dźwięku lub obrazu, urządzenia i
przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, fotografi­
czne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnali­
zacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych;
usługi polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie,
kompilacji, transmisji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych infor­
macji (komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystywaniu lub
kompilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz zarządza­
niu zbiorami informatycznymi; usługi w zakresie reklamy i działalno­
ści informacyjnej, usługi w zakresie badania rynku, usługi w zakresie
telefonicznego udzielania informacji, usługi w zakresie organizacji
wystaw lub targów handlowych i reklamowych; usługi w zakresie:
rozpowszechniania systemów przekazywania dźwięku i obrazu w
łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, w tym telefo­
nii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, łączności ra­
diofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefaksowej, obsługi sate­
litów i przekazów satelitarnych, organizowania systemów transmisy­
jnych, przesyłania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie poczty ele­
ktronicznej, zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu
lub innych środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowa­
dzenia: stacji radiowych, telewizyjnych oraz transmitowania dźwięku i
obrazu, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informa­
cyjnych, usługi w zakresie wypożyczania telefonów, modemów i in­
nych urządzeń telekomunikacyjnych; klasy: 9,35 i 38.
info plus
136775 19990222 Pawełek Tadeusz Innowacyjno-Wdrożenio­
we Laboratorium Farmaceutyczne LAB0FARM. Starogard Gdański,
(PL). Towary: preparaty ziołowe do celów leczniczych; klasa 5.
ALLIOMINT
136776 199902 22 Pawełek Tadeusz Innowacyjno-Wdrożeniowe
Laboratorium Farmaceutyczne LAB0FARM Starogard Gdański, (PL).
Towary: preparaty farmaceutyczne do celów leczniczych; klasa 5.
GLUKOVIT C
CFE: 9.1,27.5, 29.1
Kolory znaku: amarantowy, niebieski, biały, czarny
136772 1999 02 18 Gadaj Mieczysław, Draczyński Bogdan
Przedsiębiorstwo «Chemistik» S.C.. Jaworzno, (PL). Towary:
kleje cyjanoakrylowe; klasa 1.
136777 199902 22 Zawadowicz Ewa EVANTEX. Pabianice,
(PL). Towary i usługi: bluzki damskie, spódnice, spodnie, mary­
narki, koszule, szaliki, czapki, berety, płaszcze, jesionki, skarpetki,
rajstopy, pończochy; dziewiarstwo, krawiectwo; klasy: 25 i 40.
SEKUNDKA
136773 1999 02 19 DRAMERS Spółka z o.o.. Poznań, (PL).
Towary: olejki aromatyczne, kosmetyczne, kosmetyki do brwi,
chusteczki higieniczne, preparaty do demakijażu, dezodoranty
osobiste, perfumy, wody kolońskie, toaletowe, zestawy kosmety­
ków, lakiery do paznokci, maseczki kosmetyczne, mleczko kos­
metyczne, mydła toaletowe, przeciwpotowe, dezodorujące, do go­
lenia, pomadki do ust, puder kosmetyczny, szampony, pasty do
zębów; preparaty do celów weterynaryjnych, preparaty do mycia
zwierząt, dezodoranty nie do użytku osobistego, herbicydy, fun­
gicydy, lepy na muchy, środki owadobójcze, odstraszające owady,
środki przeciwpasożytnicze, przeciwinsektowe, środki do oczysz­
czania i odświeżania powietrza, środki dezynfekcyjne; klasy: 3 i 5.
vanea
CFE: 27.5
136778 199902 22 AstraZenecaAB.Sodertâlje, (SE). Towa­
ry: preparaty i substancje farmaceutyczne; klasa 5.
REFEXXIN
136779 1999 02 22 AstraZeneca AB. Södertalje, (SE). Towa­
ry: preparaty i substancje farmaceutyczne; klasa 5.
CONEXIUM
136780
1999 02 23 Biuro Ochrony Przedsiębiorstw
MERPOL Spółka z o.o. Zakład Pracy Chronionej. Poznań, (PL).
Usługi: usługi w zakresie opieki zdrowotnej; klasa 44.
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
915
136785 1999 02 23 KIM LAN Spółka z o. o.. Wrocław, (PL).
Towary: zupy błyskawiczne; klasa 29.
CFE: 3.11,24.13, 27.5, 29.1
Kolory znaku: zielony, szary, ciemno-zielony, jasno-zielony,
czerwony, czarny
136781 1999 02 23 Markuszewski Zenon, Markuszewska
Małgorzata P.P.H. ZET-MARK Zakład Pracy Chronionej. Skępe,
(PL). Towary: portfele, portmonetki, torby, torebki, walizy, walizki,
aktówki, dyplomatki, szaszetki, plecaki; paski - odzież; klasy: 18 i 25.
CFE: 3.1, 3.4, 11.1, 25.5, 27.5, 28.3, 29.1
Kolory znaku: czerwony, biały, złoty, jasno brązowy, żółty, czarny
136786 1999 02 23 KIM LAN Spółka z o. o.. Wrocław, (PL).
Towary: zupy błyskawiczne; klasa 29.
SUMMIT
136782 1999 02 23 Markuszewski Zenon, Markuszewska
Małgorzata P.P.H. ZET-MARK Zakład Pracy Chronionej. Skępe,
(PL). Towary: portfele, portmonetki, torby, torebki, walizy, walizki,
aktówki, dyplomatki, plecaki, saszetki; paski - odzież; klasy: 18 i 25.
TRANSIT
136783 1999 02 23 KIM LAN Spółka z o.o.. Wrocław, (PL).
Towary: zupy błyskawiczne; klasa 29.
CFE: 3.1, 3.4, 11.1, 25.5, 27.5, 28.3, 29.1
Kolory znaku: czerwony, biały, złoty, beżowy, czarny
136787 1999 02 23 KIM LAN Spółka z o. o.. Wrocław, (PL).
Towary: zupy błyskawiczne; klasa 29.
CFE: 3.1, 5.9, 11.1, 25.5, 27.5, 28.3, 29.1
Kolory znaku: zielony, biały, złoty, czerwony, żółty, czarny
136784 1999 02 23 KIM LAN Spółka z o. o.. Wrocław, (PL).
Towary: zupy błyskawiczne; klasa 29.
CFE: 3.1, 5.11, 11.1, 25.5, 27.5, 28.3, 29.1
Kolory znaku: zielony, biały, złoty, brązowy, żółty, czarny
136788 1999 02 23 KIM LAN Spółka z o. o.. Wrocław, (PL).
Towary:
zupy
błyskawiczne;
klasa
29.
CFE: 3.1, 3.7, 11.1, 25.5, 27.5, 28.3, 29.1
Kolory znaku: zielony, biały, złoty, pomarańczowy, żółty, cza­
rny, czerwony
CFE: 3.1, 3.7, 11.1, 25.5, 27.5, 28.3, 29.1
Kolory znaku: czerwony, biały, złoty, pomarańczowy, żółty,
czarny, zielony i odcienie
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
916
136789 1999 02 25 AMCONEX Spółka z o. o.. Warszawa,
(PL). Towary: czasopismo; klasa 16.
stylowy dom
CFE: 27.5
136790 1999 02 25 HENKEL POLSKA S.A.. Warszawa,
(PL). Towary: kleje; kleje techniczne, kleje uszczelniające, kleje
wypełniające, kity, preparaty zabezpieczające przed rdzą; kity
izolacyjne, powłoki izolacyjne, masy plastyczne uszczelniające;
klasy: 1,2 i 17.
4210
CFE: 27.7
CFE: 27.5
136796 1999 02 26 Pierwsz. 1998 09 04 (GB). SmithKline Beecham Biologicals S.A.. Rixensart, (BE). Towary: farmaceutyczne
i medyczne preparaty i substancje dla ludzi, szczepionki; klasa 5.
DARONRIX
136797 1999 02 26 Pierwsz. 1998 09 04 (GB). SmithKline
Beecham Biologicals S.A.. Rixensart (BE). Towary: farmaceutycz­
ne i medyczne preparaty i substancje dla ludzi, szczepionki; klasa 5.
RICHIARIX
136798 1999 02 26 FRANCI SC A LUISA, CRESPO RICO.
Monovar (Alicante), (ES). Towary: obuwie, paski; klasa 25.
136791 1999 02 25 HENKEL POLSKA S.A.. Warszawa,
(PL). Towary: kleje; kleje techniczne, kleje uszczelniające, kleje
wypełniające, kity, preparaty zabezpieczające przed rdzą; kity izolacyj­
ne, powłoki izolacyjne, masy plastyczne uszczelniające; klasy: 1,2 i 17.
301 1
CFE: 27.7
136792 1999 02 25 HENKEL POLSKA S.A.. Warszawa,
(PL). Towary: kleje; kleje techniczne, kleje uszczelniające, kleje
wypełniające, kity, preparaty zabezpieczające przed rdzą; kiry izolacyjne,
powłoki izolacyjne, masy plastyczne uszczelniające; klasy: 1,2 i 17.
CFE: 27.5
136799 1999 02 26 OZTUNC TEKSTIL KUYUMCULUK
SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI. Laleli-Istanbul,
(TR). Towary: bielizną skarpety, odzież wierzchnia, nakrycia
głowy i obuwie; klasa 25.
5083
CFE: 27.7
136793 1999 02 25 HENKEL POLSKA S.A.. Warszawą (PL).
Towary: kleje; kleje techniczne, kleje uszczelniające, kleje wypełniające,
kity, preparaty zabezpieczające przed rdzą; kity izolacyjne, powłoki izo­
lacyjne, masy plastyczne uszczelniające; klasy: 1,2 i 17.
7063
CFE: 27.7
136794 1999 02 25 HENKEL POLSKA S.A.. Warszawa,
(PL). Towary: kleje; kleje techniczne, kleje uszczelniające, kleje
wypełniające, kity, preparaty zabezpieczające przed rdzą; kity izo­
lacyjne, powłoki izolacyjne, masy plastyczne uszczelniające; kla­
sy: 1,2 i 17.
8104
CFE: 27.7
136795 1999 02 26 Pierwsz. 1998 08 27 (US). The Sunrider
Corporation d.b.a.Sunrider International (a Utah Corporation).
Torrance, (US). Towary: preparaty o działaniu miejscowym do
ciała, włosów i paznokci; ziołowe uzupełniania żywieniowe i
dietetyczne w formie płynnej, witaminy; konserwowane owoce i
zioła, a także wytworzone z nich preparaty; klasy: 3, 5 i 29.
CFE: 1.1,25.5,27.5
136800 1999 02 26 Mars, Inc.. McLean, (US). Towary: pre­
paraty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne; substancje die­
tetyczne do celów leczniczych, słodycze do celów medycznych,
żywność dietetyczna, żywność dla niemowląt i chorych, preparaty
witaminowe, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plom­
bowania zębów, woski dentystyczne, środki dezynfekcyjne, prepa­
raty do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy; papier, kar­
ton, tektura i wyroby z tych materiałów, nalepki na bagaż, znaczki
do klapy, karty wizytowe stawiane przed nakryciem, karty z menu,
serwetki, karty informacyjne, materiały piśmienne, druki, książki,
almanachy, znaki informacyjne, kalendarze, fotografie, karty dla
kolekcjonerów, nalepki i albumy na nalepki, nalepki na zderzaki,
karty do wymieniania się, książki adresowe, terminarze, podkładki
i bloki do pisania, mapy drogowe, zestawy do malowania, druko­
wania lub rysowania, podręczniki instruktażowe, plany, wykresy,
plakaty, linijki, długopisy, przyrządy do pisania torebki plastiko­
we, materiały do owijania, materiały instruktażowe i szkoleniowe,
książki telefoniczne, przewodniki, papierowe podkładki pod na­
czynia papierowe talerze i naczynia na napoje, komiksy, książki z
obrazkami, materiały dla artystów, kredki świecowe, markery, ko­
lorowe ołówki, farby, ołówki, gumki do ścierania, piórniki, segre­
gatory pierścieniowe, kołonotatniki, notatniki, okładki na książki,
zakładki, papier do pisania, koperty, kartki do notowania, karty
okolicznościowe, karty pocztowe, bloki listowe, notesy, pamiętni­
ki, pieluszki jednorazowe, tablice, albumy, sprzęt biurowy, ściereczki papierowe, obrusy papierowe, maty papierowe na stół, serwe­
tki papierowe, dekoracje stołu papierowe lub z kartonu, pudełka z
tektury, modele papierowo-kartonowe lub modele kartonowe,
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
Nr 9 /2002
przywieszki plastikowe, obrazki, gazety, publikacje periodyczne,
historyjki obrazkowe lub inne dzieła sztuki do reprodukcji, mate­
riały introligatorskie, kleje do materiałów piśmiennych lub do ce­
lów domowych, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem
mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem apara­
tów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w
innych klasach), karty do gry; mięso, ryby, drób i dziczyzna, owo­
ce morza, ekstrakty mięsne, owoce i warzywa konserwowane, su­
szone, gotowane lub przetworzone, preparaty z wszystkich w/w
produktów, galaretki, dżemy i kompoty, produkty mleczne, jaja i
mleko zupy. słodkie i pikantne pasty do pieczywa, sałatki, napoje,
nadzienia, przekąski, gotowe dania i części składowe dań, substan­
cje proteinowe, sosy. sosy do maczania kawałków żywności
(dipy), wszystkie w/w zawarte w klasie 29. jadalne oleje i tłusz­
cze; ryż. makarony, mąka, produkty zbożowe śniadaniowe i pre­
paraty zbożowe, herbata, cukier, tapioka, sago, kawą kakao, cze­
kolada do picia, esencje kawowe, ekstrakty kawowe, mieszanki
kawy i cykorii, cykoria i mieszanki cykorii, wszystkie w/w mające
zastosowanie jako namiastki kawy, niemedyczne słodycze, miód,
melasa, ciasta ciastka, herbatniki, lód, lody, produkty lodowe,
mrożone słodycze, schłodzone desery, pianki i musy, sorbety,
chleb, ciasto, napoje, nadzienia, słodkie i pikantne pasty do pieczy­
wa, przekąski, gotowe dania i części składowe dań, czekolada, piz­
za, spody do pizzy, sosy i dodatki do pizzy, sosy do makaronów i
do ryżu, dresingi do sałat, majonezy, sosy, sosy do maczania
kawałków żywności (dipy), wszystkie w/w zawarte w ki. 30, droż­
dże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, przyprawy; piwo,
wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, na­
poje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do przy­
gotowywania napojów, wszystkie zawarte w ki. 32; klasy: 5, 16,
29, 30 i 32.
OSSTOP
136801 1999 02 26 Mars, Inc.. McLean, (US). Towary
i usługi: mięso, ryby, drób i dziczyzną owoce morza; owoce i wa­
rzywa konserwowane, suszone, gotowane lub przetworzone; pre­
paraty z wszystkich w/w produktów; produkty mleczne, mrożone
jogurty; pianki, schłodzone desery, napoje z produktów mlecz­
nych; słodkie i pikantne pasty do pieczywa; sałatki, nadzienia,
przekąski: gotowe dania i części składowe dań; substancje protei­
nowe; sosy; sosy do maczania kawałków żywności (dipy), wszy­
stkie w/w zawarte w klasie 29: ryż, makarony, produkty zbożowe
śniadaniowe i preparaty zbożowe; herbata, kawa, kakao; czekola­
da do picia, esencje kawowe, ekstrakty kawowe, mieszanki kawy i
cykorii, cykoria i mieszanki cykorii, wszystkie w/w mające zasto­
sowanie jako namiastki kawy; niemedyczne słodycze; ciasteczka,
ciastka, herbatniki; lód, lody, produkty lodowe, mrożone słodycze;
schłodzone desery, pianki i musy, sorbety; chleb; ciasta; napoje,
nadzienia słodkie i pikantne pasty do pieczywa, przekąski, gotowe
dania i części składowe dań; czekolada, pizza, spody do pizzy;
sosy i dodatki do pizzy; sosy do makaronów i do ryżu; dresingi do
sałatek; majonezy; sosy; sosy do maczania kawałków żywności
(dipy); wszystkie w/w zawarte w ki. 30; profesjonalne usługi do­
tyczące franszyzy; usługi kawiarni i usługi restauracyjne; usługi
kateringowe polegające na dostarczaniu żywności i napojów; wy­
dzierżawianie maszyn sprzedających artykuły żywnościowe; kla­
sy: 29, 30, 42 i 43.
917
CFE: 1.15,21.3,27.5,29.1
Kolory znaku: błękitny, czerwony, granatowy
136803 1999 02 25 Makowski Andrzej, Kordek Janusz Za­
chodnie Centrum Dystrybucji Wody Mineralnej EKOL-WOD s.c.
Stary Kisiel, (PL). Towary: aparatura chłodząca, aparaty do filtro­
wania, aparaty do pobierania, filtry, pojemniki chłodnicze, steryli­
zatory wody, urządzenia do zmiękczania wody; napoje bezalkoho­
lowe, soki owocowe, woda także gazowana, litowa, mineralna, so­
dowa i stołowa; klasy: 11 i 32.
CFE: 26.11,27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, niebieski
136804 1999 02 25 Makowski Andrzej, Kordek Janusz Za­
chodnie Centrum Dystrybucji Wody Mineralnej EKOL-WOD s.c.
Stary Kisiel, (PL). Towary: aparatura chłodząca, aparaty do filtro­
wania, aparaty do pobierania, filtry, pojemniki chłodnicze, steryli­
zatory wody, urządzenia do zmiękczania wody; napoje bezalkoho­
lowe, soki owocowe, woda także gazowana, litowa, mineralna, so­
dowa i stołowa; klasy: 11 i 32.
CFE: 26.11,27.5, 29.1
Kolory znaku: niebieski, biały
136805 1999 02 26 Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyj­
ne «TECHNICAL» Sp. z o.o.. Nowa Sól, (PL). Towary i usługi:
stacje przerobu mas formierskich, mieszarki do mas suchych i wil­
gotnych, chłodziarki wibracyjno-fluidyzacyjne, elektroniczne
wagi dozujące, suszarki fluidyzacyjne, turbiny intensywnego mie­
szania, automatyczne linie i gniazda formierskie, linie odlewania
tulei żeliwnych, formierki do form odlewniczych, nasypywarki
masy formierskiej, spulchniarki turbinowe do mas formierskich,
wypycharki form odlewniczych, przenośniki kubełkowe pionowe,
przenośniki taśmowe, dozowniki taśmowe, dozowniki śrubowe,
transport pneumatyczny, strumieniowo-ścierne urządzenia do
oczyszczania powierzchni oraz urządzenia do kulowania; usługi
konstrukcyjno-projektowe, ekspertyzy techniczne; klasy: 7 i 42.
MasterFoodServices
CFE: 27.5,29.1
Kolory znaku: czarny, czerwony
136802 1999 02 24 POOL-SPA Spółka z o.o.. Gryfice, (PL).
Towary: wanny kąpielowe z acrylu, wanny kąpielowe z acrylu z
hydromasażem, kabiny prysznicowe, kabiny prysznicowe z hydro­
masażem, kabiny prysznicowe z hydromasażem i sauną parową
spa - wanny wieloosobowe z hydromasażem, brodziki, baseny
kąpielowe; łodzie, jachty; klasy: 11 i 12.
CFE: 26.11, 27.5
136806 1999 03 01 Szewczyk Bogdan Fabryka Mebli
B0DZIO. Goszcz, (PL). Towary: regały meblowe wielofunkcyj­
ne zawierające szafy, kredens, biblioteczkę, barek, szafkę na sprzęt
audio i video, regały biblioteczne, biurka, blaty stołów, drzwi do
mebli, etażerki, gabloty meblowe, kanapy, klepki drewniane, ko­
mody, krzesła, kwietniki meblowe, leżaki, lustra, łóżka meblowe i
szpitalne, meble szkolne i meble biurowe, meblościanki, półki me-
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
918
blowe, ramy do obrazów, szary na odzież i bieliznę, szafki z prze­
gródkami, sofy, stoły meblowe, toaletki meblowe, wieszaki na
ubrania, trumny, poduszki, wałki tapicerskie, zagłówki, materace
do łóżek, śpiwory kempingowe; klasa 20.
ANIA
szafy, kredens, biblioteczkę, barek, szafkę na sprzęt audio i video,
regały biblioteczne, biurka, blaty stołów, drzwi do mebli, etażerki, ga­
bloty meblowe, kanapy, klepki drewniane, komody, krzesła, kwietni­
ki meblowe, leżaki, lustra, łóżka meblowe i szpitalne, meble szkolne i
meble biurowe, meblościanki, półki meblowe, ramy do obrazów, sza­
fy na odzież i bieliznę, szafki z przegródkami, sofy, stoły meblowe,
toaletki meblowe, wieszaki na ubrania trumny, poduszki, wałki tapicerskie, zagłówki, materace do łóżek, śpiwory kempingowe; klasa 20.
CFE: 27.5,29.1
Kolor znaku: czerwony
136807 1999 03 01 Szewczyk Bogdan Fabryka Mebli
B0DZIO. Goszcz, (PL). Towary: regały meblowe wielofunkcyj­
ne zawierające szafy, kredens, biblioteczkę, barek, szafkę na sprzęt
audio i video, regały biblioteczne, biurka, blaty stołów, drzwi do
mebli, etażerki, gabloty meblowe, kanapy, klepki drewniane, ko­
mody, krzesła, kwietniki meblowe, leżaki, lustra, łóżka meblowe i
szpitalne, meble szkolne i meble biurowe, meblościanki, półki
meblowe, ramy do obrazów, szafy na odzież i bieliznę, szafki z
przegródkami, sofy, stoły meblowe, toaletki meblowe, wieszaki
na ubrania, trumny, poduszki, wałki tapicerskie, zagłówki, mate­
race do łóżek, śpiwory kempingowe; klasa 20.
AGA
CFE: 27.5, 29.1
Kolor znaku: czerwony
136808 1999 03 01 Szewczyk Bogdan Fabryka Mebli
B0DZIO. Goszcz, (PL). Towary: regały meblowe wielofunkcyj­
ne zawierające szafy, kredens, biblioteczkę, barek, szafkę na sprzęt
audio i video, regały biblioteczne, biurka, blaty stołów, drzwi do
mebli, etażerki, gabloty meblowe, kanapy, klepki drewniane, ko­
mody, krzesła, kwietniki meblowe, leżaki, lustra, łóżka meblowe i
szpitalne, meble szkolne i meble biurowe, meblościanki, półki
meblowe, ramy do obrazów, szafy na odzież i bieliznę, szafki z
przegródkami, sofy, stoły meblowe, toaletki meblowe, wieszaki na
ubrania, trumny, poduszki, wałki tapicerskie, zagłówki, materace
do łóżek, śpiwory kempingowe; klasa 20.
CFE: 27.5, 29.1
Kolor znaku: czerwony
136809 1999 03 01 Szewczyk Bogdan Fabryka Mebli
B0DZIO. Goszcz, (PL). Towary: regały meblowe wielofunkcyjne
zawierające szafy, kredens, biblioteczkę, barek, szafkę na sprzęt
audio i video, regały biblioteczne, biurka, blaty stołów, drzwi do
mebli, etażerki, gabloty meblowe, kanapy, klepki drewniane, ko­
mody, krzesła, kwietniki meblowe, leżaki, lustra, łóżka meblowe
i szpitalne, meble szkolne i meble biurowe, meblościanki, półki
meblowe, ramy do obrazów, szafy na odzież i bieliznę, szafki z
przegródkami, sofy, stoły meblowe, toaletki meblowe, wieszaki
na ubrania, trumny, poduszki, wałki tapicerskie, zagłówki, mate­
race do łóżek, śpiwory kempingowe; klasa 20.
CFE: 27.5, 29.1
Kolor znaku: czerwony
136810 199903 01 Szewczyk Bogdan Fabryka Mebli B0DZIO.
Goszcz, (PL). Towary: regały meblowe wielofunkcyjne zawierające
CFE: 27.5, 29.1
Kolor znaku: czerwony
136811 199903 01 Szewczyk Bogdan Fabryka Mebli B0DZIO.
Goszcz, (PL). Towary: regały meblowe wielofunkcyjne zawierające
szafy, kredens, biblioteczkę, barek, szafkę na sprzęt audio i video,
regały biblioteczne, biurka, blaty stołów, drzwi do mebli, etażerki, ga­
bloty meblowe, kanapy, klepki drewniane, komody, krzesła, kwietni­
ki meblowe, leżaki, lustra, łóżka meblowe i szpitalne, meble szkolne i
meble biurowe, meblościanki, półki meblowe, ramy do obrazów, sza­
fy na odzież i bieliznę, szafki z przegródkami, sofy, stoły meblowe,
toaletki meblowe, wieszaki na ubrania, trumny, poduszki, wałki tapi­
cerskie, zagłówki, materace do łóżej, śpiwory kempingowe; klasa 20.
MONIKA
CFE: 27.5, 29.1
Kolor znaku: czerwony
136812 199903 01 Szewczyk Bogdan Fabryka Mebli B0DZIO.
Goszcz, (PL). Towary: regały meblowe wielofunkcyjne zawierające
szafy, kredens, biblioteczkę, barek, szafkę na sprzęt audio i video,
regały biblioteczne, biurka, blaty stołów, drzwi do mebli, etażerki, ga­
bloty meblowe, kanapy, klepki drewniane, komody, krzesła, kwietniki
meblowe, leżaki, lustra, łóżka meblowe i szpitalne, meble szkolne i meble
biurowe, meblościanki, półki meblowe, ramy do obrazów, szafy na odzież
i bieliznę, szafki z przegródkami, sofy, stoły meblowe, toaletki meblowe,
wieszaki na ubrania trumny, poduszki, wałki tapicerskie, zagłówki, mate­
race do łóżek, śpiwory kempingowe; klasa 20.
IWONA
CFE: 27.5, 29.1
Kolor znaku: czerwony
136813 199903 01 Szewczyk Bogdan Fabryka Mebli B0DZIO.
Goszcz, (PL). Towary: regały meblowe wielofunkcyjne zawierające
szafy, kredens, biblioteczkę, barek, szafkę na sprzęt audio i video,
regały biblioteczne, biurka, blaty stołów, drzwi do mebli, etażerki, gab­
loty meblowe, kanapy, klepki drewniane, komody, krzesła, kwietniki
meblowe, leżaki, lustra, łóżka meblowe i szpitalne, meble szkolne i me­
ble biurowe, meblościanki, półki meblowe, ramy do obrazów, szafy na
odzież i bieliznę, szafki z przegródkami, sofy, stoły meblowe, toaletki
meblowe, wieszaki na ubrania, trumny, poduszki, wałki tapicerskie,
zagłówki, materace do łóżek, śpiwory kempingowe; klasa 20.
RFÀTÀ
CFE: 27.5, 29.1
Kolor znaku: czerwony
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
Nr 9 /2002
136814 1999 03 05 LPP S.A.. Gdańsk, (PL). Towary: tka­
niny dla potrzeb przemysłu odzieżowego i bieliźniarskiego,
pokrycia włókiennicze na meble tapicerowane, kapy, narzuty,
serwety, obrusy, koce tkane i włókninowe oraz włókiennicze
igłowane, pledy, pościel, tapety wykonane z materiałów
włókienniczych, flagi, sztandary i proporce, chusty i chustki,
upominki nie będące odzieżą wykonane z materiałów włókien­
niczych lub włókninowych, zasłony, zasłonki, story, kurtyny,
kotary wykonane z materiałrów tekstylnych; odzież i bielizna
osobista wykonana z tworzyw sztucznych i naturalnych, z tka­
nin, dzianin i włóknin oraz z połączenia tych materiałów, ubra­
nia impregnowane dla użytku osobistego nie będące odzieżą
roboczą szale, szaliki, czapki, kapelusze i inne nakrycia
głowy, buty, kapcie, sandały i inne obuwie, koszule, bluzki,
apaszki, biustonosze, paski do odzieży, gorsety, odzież sporto­
wa sporządzona z tkanin, dzianin i włóknin; wstęgi, wstążki, ta­
śmy, tasiemki z tkanin, dzianin i materiałów igłowanych, arty­
kuły pasmanteryjne nie wymienione wyżej, komponenty kra­
wieckie do produkcji odzieży i bielizny oraz obuwia i nakryć
głowy, zamki błyskawiczne, guziki, sprzączki do odzieży i obu­
wia; klasy: 24, 25 i 26.
919
136817 1999 03 11 Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft.
Thayngen, (CH). Towary: przyprawy, sosy przyprawowe; klasa 30.
CFE: 5.9, 8.5,27.5,29.1
Kolory znaku: pomarańczowo-żółty, biały, zielony, żółty, cze­
rwony, granatowy, pomarańczowy
136818 1999 03 11 HENRI STUDIO INC. (Illinois Compa­
ny). Wauconda, (US). Towary: fontanny wodne; ogrodowe figur­
ki z cementu, baseny dla ptaków z betonu, figurki z betonu; ogro­
dowe i domowe pojemniki do sadzenia roślin i donice; klasy: 11,
19 i 21.
HENRI STUDIO
CFE: 27.5
136819 1999 03 10 Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów.
Szczecin, (PL). Towary: środki i preparaty do mycia i czyszcze­
nia, wybielacze i wywabiacze plam, środki do nadawania połysku,
preparaty do polerowania; znicze, świece, lampiony; klasy: 3 i 4.
136815 1999 03 11 Kania Bolesław, Kania Bogusław
Przedsiębiorstwo Dystrybucji Hurtowej KANIA S.C.. Ra­
dzionków, (PL). Towary: sprzęt oświetleniowy i źródła
światła: klasa 11.
CFE: 3.7, 27.5, 29.1
Kolory znaku: czerwony, żółty, zielony, biały, czarny, złoty
136820 199903 10 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
EWA S.A.. Krotoszyn, (PL). Towary: cukierki twarde; klasa 30.
KANOLDY
CFE: 13.1,29.1
Kolory znaku: pomarańczowy, czerwony, ciemnoczerwony,
żółty i odcienie, brązowy i odcienie, czarny
136821 1999 03 10 Kibiersza Jarosław, Krawczykowski Ja­
cek AKME S.C. Sopot, (PL). Usługi: dzierżawa, najem, wynajem,
wycena, kupno-sprzedaż nieruchomości, zarządzanie nierucho­
mościami; administrowanie nieruchomościami, doradztwo inwes­
tycyjne w zakresie nieruchomości; projektowanie architektonicz­
no-urbanistyczne; klasy: 36 i 42.
136816 1999 03 11 Kania Bolesław, Kania Bogusław
Przedsiębiorstwo Dystrybucji Hurtowej KANIA S.C.. Ra­
dzionków, (PL). Towary: sprzęt oświetleniowy i źródła
światła; klasa 11.
CFE: 7.1, 27.5, 29.1
Kolory znaku: granatowy, czarny
136822 1999 03 19 ABB0TT LAB0RATORIES. Abbott Park,
(US). Towary: chemiczne odczynniki do medycznych analiz; klasa 5.
MPX
CFE: 25.1, 29.1
Kolory znaku: zielony, czerwony, żółty, czarny
136823 1999 03 19 SODIAAL INTERNATIONAL-Société
de Diffusion Internationale Agro-Alimentaire. Paryż, (FR). Towa-
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
920
ry: mleko i produkty mleczne, żelowane mleko smakowe, mleko
skondensowane, jogurty, jogurty do picia, jogurty smakowe,
świeże sery, sery i twaróg, wszystkie w/w z dodatkiem owoców
lub o smaku owocowym; klasa 29.
OWOCÓW PRZYJEMNOŚĆ
CFE: 4.5
136824 1999 03 18 Kaliszka-Kościuszko Anna, Kościusz­
ko Jan, Patena Paweł Restauracja «Chłopskie Jadło» S.C.. Kra­
ków, (PL). Towary i usługi: potrawy na bazie mięsa, potrawy
na bazie ryb, potrawy na bazie jaj, sałatki warzywne, sałatki
owocowe, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, zupy,
pasztety, krokiety, flaki, konfitury, produkty mleczne, wędliny,
galaretki, pasty do kanapek, smalec, kawior, ryby morskie, ryby
słodkowodne, ryby konserwowane, zioła, owoce morza: homa­
ry, krewetki, langusty, małże, ostrygi; chleb, bułki, ciasta, mąka
i produkty zbożowe, sosy do sałatek, przyprawy, lody, budynie,
ciasta, majonezy, potrawy na bazie mąki, wyroby cukiernicze;
prowadzenie restauracji, kawiarni, barów szybkiej obsługi; kla­
sy: 29, 30 i 43.
136827 1999 03 18 Kao Kabushiki Kaisha (Kao Corpora­
tion). Tokio, (JP). Towary: chemikalia, środki i preparaty che­
miczne dla celów przemysłowych; środki do prania, środki i
preparaty wybielające do użytku w gospodarstwie domowym
oraz do prania, środki zmiękczające do prania tkanin, środki
do krochmalenia bielizny po praniu, środki czyszczące do go­
spodarstwa domowego, środki nabłyszczające i konserwujące
do podłóg, środki do zmywania naczyń, woski do podłóg, pre­
paraty szorujące drobnoziarniste, środki i preparaty polerujące
do gospodarstwa domowego, perfumy, kosmetyki, kremy,
śmietanki i balsamy do pielęgnacji skóry, mleczka do pielęg­
nacji skóry, płyny i lotiony do pielęgnacji skóry, zmywacze
makijażu, maseczki upiększające, mydła, środki do mycia i
pielęgnacji twarzy, szampony do ciała, szampony do włosów,
środki do płukania włosów, środki do farbowania włosów, śro­
dki barwiące i koloryzujące do włosów, środki do pielęgnacji
włosów i środki do stylizacji fryzur i układania włosów, pasty
do zębów i toaletowe środki przeciwpotne; klasy: 1 i 3.
CFE: 27.5
136828 1999 03 18 Troczyńska Celina, Troczyński Marian
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe CELMAR.
Piła, (PL). Towary: kawa, herbata, kakao, preparaty zbożowe,
przypraw}', namiastki kawy; klasa 30.
CFE:5.5, 19.9,27.5,29.1
Kolory znaku: beżowy, niebieski
136825 1999 03 18 MELACO Spółka z o.o.. Nowa Sól, (PL).
Towary: blaty robocze do mebli, blaty na stoły, parapety okienne,
wtęgi drzwiowe, listwy; klasa 20.
CFE: 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, zielony, czarny
136826 1999 03 18 Kao Kabushiki Kaisha (Kao Corpora­
tion). Tokio, (JP). Towary: chemikalia, środki i preparaty che­
miczne dla celów przemysłowych; środki do prania, środki i
preparaty wybielające do użytku w gospodarstwie domowym
oraz do prania, środki zmiękczające do prania tkanin, środki do
krochmalenia bielizny po praniu, środki czyszczące do gospo­
darstwa domowego, środki nabłyszczające i konserwujące do
podłóg, środki do zmywania naczyń, woski do podłóg, prepara­
ty szorujące drobnoziarniste, środki i preparaty polerujące do
gospodarstwa domowego, perfumy, kosmetyki, kremy, śmie­
tanki i balsamy do pielęgnacji skóry, mleczka do pielęgnacji
skóry, płyny i lotiony do pielęgnacji skóry, zmywacze makija­
żu, maseczki upiększające, mydła, środki do mycia i pielęgnacji
twarzy, szampony do ciała, szampony do włosów, środki do
płukania włosów, środki do farbowania włosów, środki bar­
wiące i kolory żujące do włosów, środki do pielęgnacji włosów i
środki do stylizacji fryzur i układania włosów, pasty do zębów i
toaletowe środki przeciwpotne; klasy: 1 i 3.
CFE: 11.3,22.1,24.9,27.5,29.1
Kolory znaku: biały, żółty, czerwony, czarny, granatowy (modrakowy)
136829 1999 03 22 Twentieth Century Fox Film Corporation.
Los Angeles, (US). Usługi: usługi komunikacyjne, zwłaszcza
usługi transmisji telewizyjnych, usługi telewizji kablowej oraz
usługi telewizji satelitarnej; usługi z zakresu rozrywki, zwłaszcza
produkcja i dystrybucja programów telewizyjnych, filmów, wstęp­
nie nagranych audio i video kaset, wstępnie nagranych audio i vi­
deo taśm, wstępnie nagranych audio i video płyt oraz CD-ROMów, zapewnianie informacji w czasie rzeczywistym (on-line) w
zakresie sportu, telewizji, filmów, rozrywki audio i video za po­
średnictwem globalnej sieci telekomunikacyjnej; klasy: 38 i 41.
CFE: 26.4, 27.5
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
136830 1999 03 22 Twentieth Century Fox Film Corporation.
Los Angeles, (US). Usługi: usługi komunikacyjne, zwłaszcza
usługi transmisji telewizyjnych, usługi telewizji kablowej oraz
usługi telewizji satelitarnej; usługi z zakresu rozrywki, zwłaszcza
produkcja i dystrybucja programów telewizyjnych, filmów, wstęp­
nie nagranych audio i video kaset, wstępnie nagranych audio i vi­
deo taśm, wstępnie nagranych audio i video płyt oraz CD-ROMów, zapewnianie informacji w czasie rzeczywistym (on-line) w
zakresie sportu, telewizji, filmów, rozrywki audio i video za po­
średnictwem globalnej sieci telekomunikacyjnej; klasy: 38 i 41.
CFE: 26.4, 26.11,27.5
136831 1999 03 22 Hermes International. Paryż, (FR). Towa­
ry: perfumy, produkty perfumeryjne, wody toaletowe i wody per­
fumowane, szampony, dezodoranty do użytku osobistego, płyny i
lotony do celów kosmetycznych, w tym do włosów i ciała, kremy
kosmetyczne i upiększające, olejki eteryczne, mydła, pasty do zę­
bów i preparaty do pielęgnacji zębów; klasa 3.
921
136835 199903 25 Compagnie Gervais Danone, (société ano­
nyme). Levallois-Perret, (FR). Towary: mięso, ryby, szynka,
drób, dziczyzna, wędlina, konserwowane, suszone i gotowane
owoce i warzywa, duszone owoce, dżemy, puree owocowe, galare­
tki, zupy, konserwy częściowo lub w całości mięsne, rybne, szyn­
kowe, drobiowe, z dziczyzny i wędliniarskie, dania gotowe kon­
serwowane, suszone, gotowane, mrożone lub konserwowe, czę­
ściowo lub w całości mięsne, rybne, szynkowe, drobiowe, z dzi­
czyzny, słone lub słodkie przekąski zrobione z ziemniaków aro­
matyzowanych lub naturalnych, chipsów ziemniaczanych, goto­
wane mięso wieprzowe w formie przekąsek, mleko, mleko w pro­
szku, aromatyzowane mleko żelowane i bita śmietana, produkty
mleczne, desery mleczne, jogurty, jogurty pitne, musy, śmietana,
desery śmietankowe, świeża śmietana, masło, pasty serowe, sery,
sery dojrzałe, sery dojrzałe z pleśnią, świeże sery, sery solankowe,
twarożek, napoje głównie z mleka lub nabiału, produkty z mleka
mrożonego, produkty z mleka sfermentowanego, oleje jadalne,
olej z oliwy, tłuszcze jadalne; kawa, herbata, kakao, czekolada, na­
poje na bazie kawy, kakao i czekolady, cukier, ryż, tapioka, mąki,
paszteciki (słodkie lub słone), pizze, ciastka (słodkie lub słone),
pasta (zwykła lub aromatyzowana i/lub nadziewana), produkty
zbożowe, płatki śniadaniowe, posiłki gotowe całkowicie i/lub czę­
ściowo zrobione z pasty, dania gotowe częściowo lub całkowicie
zrobione z wyrobów piekarniczych, chleb, sucharki, herbatniki
(słodkie lub słone), wafle, wafle naleśnikowe, ciastka, paszteciki,
wszystkie te produkty zwykłe i/lub z polewą i/lub nadziewane i/lub
aromatyzowane, słone lub słodkie przekąski z herbatników, wyro­
bów piekarniczych, ciasta, rzadkiego ciasta, wyroby cukiernicze,
lody, kremy mrożone, miód, sól, musztarda, ocet, sosy (przypra­
wy), słodkie sosy, sosy do pasty, przyprawy; piwo (alkoholowe lub
bezalkoholowe), niegazowane i gazowane wody (mineralne i
niemineralizowane), soki owocowe lub warzywne, napoje na bazie
owoców i warzyw, lemoniada, toniki, piwo imbirowe, korbety,
preparaty do produkcji napojów, syropów do napojów, bezalkoho­
lowe ekstrakt)' owocowe lub warzywne, napoje bezalkoholowe
częściowo zawierające produkty nabiałowe, napoje bezalkoholo­
we częściowo zawierające mleczne środki fermentujące; klasy: 29,
30 i 32.
DANONE
PYSZNY-ZDROWY,NIEDROGI,OWOCOWY
CFE: 18.1,27.5
136832 1999 03 23 Schering Corporation. Kenilworth, (US).
Towary: produkty weterynaryjne; klasa 5.
FINADYNE
136833 1999 03 23 Schering Corporation. Kenilworth, (US).
Towary: produkty weterynaryjne; klasa 5.
HAPADEX
136834 1999 03 22 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe FLOREN Spółka z o.o.. Tomaszów Maz., (PL).
Towary: środki piorące, preparaty wybielające, antystatyczne pre­
paraty domowe, środki do mycia szampony, mydła, toaletowe śro­
dki sanitarne, środki czyszczące; klasa 3.
CFE: 1.3,26.1,27.5,29.1
Kolory znaku: zielony, biały
136836 1999 03 25 Compagnie Gervais Danone, (société ano­
nyme). Levallois-Perret, (FR). Towary: mięso, ryby, szynka,
drób, dziczyzna, wędlina, konserwowane, suszone i gotowane
owoce i warzywa, duszone owoce, dżemy, puree owocowe, galare­
tki, zupy, konserwy częściowo lub w całości mięsne, rybne, szyn­
kowe, drobiowe, z dziczyzny i wędliniarskie, dania gotowe kon­
serwowane, suszone, gotowane, mrożone lub konserwowe, czę­
ściowo lub w całości mięsne, rybne, szynkowe, drobiowe, z dzi­
czyzny, słone lub słodkie przekąski zrobione z ziemniaków aro­
matyzowanych lub naturalnych, chipsów ziemniaczanych, goto­
wane mięso wieprzowe w formie przekąsek, mleko, mleko w pro­
szku, aromatyzowane mleko żelowane i bita śmietana, produkty
mleczne, desery mleczne, jogurty, jogurty pitne, musy, śmietana,
desery śmietankowe, świeża śmietana, masło, pasty serowe, sery,
sery dojrzałe, sery dojrzałe z pleśnią, świeże sery, sery solankowe,
twarożek, napoje głównie z mleka lub nabiału, produkty z mleka
mrożonego, produkty z mleka sfermentowanego, oleje jadalne,
olej z oliwy, tłuszcze jadalne; kawa, herbata, kakao, czekolada, na­
poje na bazie kawy, kakao i czekolady, cukier, ryż, tapioka, mąki,
paszteciki (słodkie lub słone), pizze, ciastka (słodkie lub słone),
pasta (zwykła lub aromatyzowana i/lub nadziewana), produkty
zbożowe, płatki śniadaniowe, posiłki gotowe całkowicie i/lub czę­
ściowo zrobione z pasty, dania gotowe częściowo lub całkowicie
zrobione w wyrobów piekarniczych, chleb, sucharki, herbatniki
(słodkie lub słone), wafle, wafle naleśnikowe, ciastka, paszteciki,
wszystkie te produkty zwykłe i/lub z polewą i/lub nadziewane i/lub
aromatyzowane, słone lub słodkie przekąski z herbatników, wyro­
bów piekarniczych, ciasta, rzadkiego ciasta, wyroby cukiernicze,
lody, kremy mrożone, miód, sól, musztarda, ocet, sosy (przypra­
wy), słodkie sosy, sosy do pasty, przyprawy; piwo (alkoholowe lub
922
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
bezalkoholowe), niegazowane i gazowane wody (mineralne i
niemineralizowane), soki owocowe lub warzywne, napoje na bazie
owoców i warzyw, lemoniada, toniki, piwo imbirowe, korbety,
preparaty do produkcji napojów, syropów do napojów, bezalkoho­
lowe ekstrakty owocowe lub warzywne, napoje bezalkoholowe
częściowo zawierające produkty nabiałowe, napoje bezalkoholo­
we częściowo zawierające mleczne środki fermentujące; klasy: 29,
30 i 32.
DANONE PYSZNY-TANI,ZDROWY,OWOCOWY
136837 1999 03 25 Leo Burnett Worldwide, Inc.(a Delaware
corporation). Chicago, (US). Usługi: usługi agencji reklamowych,
usługi w dziedzinie zakupu mediów oraz usługi marketingowe i
promocyjne dotyczące wydarzeń i imprez; klasa 35.
STARCOM
136838 1999 03 25 Leo Burnett Worldwide, Inc.(a Delaware
corporation). Chicago, (US). Usługi: usługi agencji reklamo­
wych, usługi w dziedzinie zakupu mediów oraz usługi marketin­
gowe i promocyjne dotyczące wydarzeń i imprez; klasa 35.
dorowy, korniszony, daktyle, migdały spreparowane, rodzynki su­
che, orzechy spreparowane, oliwki konserwowane, owoce mrożo­
ne, owoce smażone, owoce w cukrze, pulpa owocowa, sałatki
owocowe, sałatki warzywne; klasa 29.
CFE: 26.1, 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, złoty, czarny
136843 200001 24 KAMIS-PRZYPRAWY S.A.. Stefanowo,
(PL). Towary: mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne,
owoce, warzywa konserwowane, suszone, gotowane, galaretki,
konfitury, jaja, mleko, wyroby z mleka, jadalne oleje, tłuszcze,
konserwy, pikle, sosy do sałat, suszone zioła do celów spożyw­
czych, kawa, herbata, cukier, ryż, tapioka, sago, namiastka kawy,
mąka i preparaty zbożowe, chleb, ciastka, wyroby cukiernicze,
piekarnicze, słodycze, lody, miód, syrop z melasy, drożdże, pro­
szki do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (z wyjątkiem sosów
do sałat), przyprawy; ziarna, świeże owoce, jarzyny; piwo, wody
mineralne, gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, syropy i
inne preparaty do przygotowywania napojów, napoje owocowe,
soki owocowe; klasy: 29, 30, 31 i 32.
CFE: 27.5
136839 1999 03 23 Turek Emilia Firma Produkcyjno-Handlowa TANER. Kraków, (PL). Towary: odzież z tworzyw natural­
nych i sztucznych; klasa 25.
CFE: 25.3, 27.5, 29.1
Kolory znaku: czarny, biały, czerwony
136840 199903 24 CSL Internationale Spedition Spółka z o.o..
Szczecin, (PL). Usługi: świadczenie usług agencyjnych i przedstawiciel­
skich prowadzonych szczególnie w agencji celnej; usługi w zakresie spedy­
cji i magazynowania towarów, świadczenie usług przewozowych taborem
własnym i osób trzecich; klasy: 36 i 39.
CFE: 1.15,11.3,27.5,29.1
Kolory znaku: czerwony, biały
136844 2000 02 04 Rafineria Gdańska S.A.. Gdańsk, (PL).
Towary: płyny hamulcowe, płyny hydrauliczne, płyny do chłod­
nic samochodowych, środki konserwujące listwy oraz uszczelki
gumowe, środki antyroszeniowe; płyny do spryskiwaczy, środki
antykorozyjne, preparaty pielęgnacyjne do samochodów: szampo­
ny samochodowe, płyny do mycia silników, płyny do mycia szyb,
płyny do czyszczenia tapicerki, płyny do mycia felg; oleje do silni­
ków benzynowych i wysokoprężnych mineralne, półsyntetyczne,
syntetyczne, oleje przekładniowe, oleje hydrauliczne, oleje hydrauliczno-przekładniowe, oleje specjalne; odmrażacze do szyb, odmrażacze do zamków; klasy: 1, 3, 4 i 11.
CFE: 26.2, 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, pomarańczowy, czarny
136841 1993 05 26 Asko Oy. Lahti, (FI). Towary: maszyny i
obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądo­
wych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowa­
nych w pojazdach lądowych), narzędzia rolnicze, inkubatory do
jaj; urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, go­
towania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zasilania wodą i do ce­
lów sanitarnych; meble; dywany, chodniki (kilimy), maty i
słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, drape­
rie (nietekstylne); klasy: 7, 11, 20 i 27.
136845 2000 08 09 Drela Janusz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MODEXTIL. Warszawa, (PL). To­
wary: odzież, obuwie, nakrycia głowy; klasa 25.
ASKO
FRANCO FERUZZI
136842 1999 10 30 Zembala Barbara, Zembala Tadeusz
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TAZEL. Siewierz, (PL).
Towary: warzywa konserwowane, rośliny strączkowe konserwo­
wane, grzyby konserwowane, kapusta kwaszona, koncentrat pomi­
136846 2000 11 08 Cieślik Andrzej Firma Produkcyjno-Handlowa CONTIMAX. Bochnia, (PL). Towary: śledzie w occie, filety śledziowe z przyprawami, filety śledziowe w sosie śmie­
tanowym, ryby solone, łosoś wędzony, sałatki śledziowe, sałatki
CFE: 19.1, 19.7
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
rybne, pasztety z ryb, ryby w galarecie, sałatki frutti di mare; ke­
czup, majonez; klasy: 29 i 30.
923
136851 1994 08 30 Andrzej Ogrodnik TROPICAL. Chorzów,
(PL). Towary: nawozy, kompost; preparaty weterynaryjne; klasy: 1 i 5.
AQUA-KALI
136852 1994 08 30 Andrzej Ogrodnik TROPICAL. Chorzów,
(PL). Towary: nawozy, kompost; preparaty weterynaryjne; klasy: 1 i 5.
MULTIMINERAL
CFE: 26.1, 27.5, 29.1
Kolory znaku: czerwony, granatowy
136847 2001 05 23 «PZ HTL» Spółka Akcyjna. Warszawa,
(PL). Towary: narzędzia i przyrządy medyczne, w tym przyrządy
do nakłuwania skóry pacjenta dla pobrania próbki krwi do celów
diagnostycznych; druki, prospekty oraz dokumentacja techniczna i
serwisowa; klasy: 10 i 16.
MEDLANCE
136848 2001 06 04 PZ HTL Spółka Akcyjna. Warszawa, (PL).
Towary: końcówki do pipet oraz opakowania dla końcówek do pi­
pet; druki, prospekty oraz materiały reklamowe; klasy: 10 i 16.
136853 1994 08 30 Andrzej Ogrodnik TROPICAL. Chorzów,
(PL). Towary: preparaty weterynaryjne; klasa 5.
WYBIELACZ OPTYCZNY TROPICAL
136854 1997 05 15 Instytut Kardiologii im. Prymasa
Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Warszawa, (PL).
Towary i usługi: broszury i ulotki w zakresie tematyki promocji
zdrowia; edukacja w zakresie zdrowego stylu życia, organizowa­
nie i prowadzenie kursów edukacyjnych w zakresie promocji zdro­
wia, organizowanie pokazów i konkursów związanych z populary­
zacją zasad zdrowego stylu życia; klasy: 16 i 41.
UNITIPS
136849 2001 06 27 GERLACH SA. Drzewica, (PL). Towa­
ry: ostrza do kosiarek, noże przemysłowe nożyki i stalki żniwne,
prowadnice ostrzy kosiarek, listwy nożowe do maszyn rolniczych;
bagnety, biała broń, brzytwy, cążki do skórek, dziadki do orze­
chów, zestawy do manicure, noże myśliwskie, noże do skrobania,
noże do warzyw, noże ogrodnicze, noże do artykułów spożyw­
czych, musaty, noże rzeźnicze, nożyki ogrodnicze, przybory i na­
rzędzia rzemieślnicze, noże monterskie, noże skautowskie, sztućce,
obcęgi, obcinacze narzędzia ogrodnicze, nożyczki, nożyce, nożycz­
ki domowe, nożyczki szkolne, nożyce krawieckie, nożyczki fryzjer­
skie, nożyczki kosmetyczne, nożyce do drobiu, nożyce do strzyże­
nia owiec, nożyce szpalerowe, nożyce ogrodnicze, nożyce spręży­
nowe, ostrza broni, ostrza narzędzi, ostrza do strugów, ostrza nożyc,
scyzoryki galanteryjne, wędkarskie, myśliwskie, kelnerskie, żeglar­
skie, sekatory ogrodnicze, tasaki, skrobaki, widelce kucharskie,
tłuczki, przybory kucharskie i kuchenne, przyborniki dla kierow­
ców, niezbędniki turystyczne; sztućce, przybory kuchenne, nakry­
cia i zastawy stołowe z metali szlachetnych lub platerowane; przy­
bory lub komplety kuchenne, nakrycia stołowe; klasy: 7,8,14 i 21.
CFE: 24.9, 24.13, 27.5, 27.7, 29.1
Kolor znaku: niebieski
136850 200106 26 Fabryka Wódek Gdańskich w Starogardzie
Gdańskim S.A.. Starogard Gdański, (PL). Towary: wódka; klasa 33.
CFE: 1.3,2.9,27.5,29.1
Kolory znaku: biały, czerwony, żółty, czarny
136855 1997 11 24 Zieliński Grzegorz Przedsiębiorstwo
Handlowe GeMaX. Bolesławiec, (PL). Towary i usługi: meble;
kręgielnie, oprzyrządowanie i urządzenia do gry w kręgle i w gol­
fa, korty do gry w squash, urządzenia i przyrządy gimnastyczne;
usługi dotyczące budowlanych robót wykończeniowych, stolar­
skich i montażu mebli i wyposażenia w lokalach usługowych; kla­
sy: 20, 28 i 37.
CFE: 27.5, 29.1
Kolory znaku: czerwony, biały
136856 1998 03 04 Zabrocki Marek «Serwis Zabrocki».
Łódź, (PL). Towary i usługi: akcesoria i części samochodowe;
usługi motoryzacyjne; klasy: 12 i 37.
CFE: 26.1, 27.5
CFE: 3.1, 24.1, 24.9, 25.1, 27.5, 27.7, 29.1
Kolory znaku: granatowy, srebrny, czerwony, czarny, biały
136857 1998 07 03 Metro SB-Handels AG. Baar, (CH). To­
wary: elektryczne urządzenia kuchenne, w tym: miksery, krajalni­
ce, urządzenia do siekania, i urządzenia do wyciskania owoców,
elektryczne urządzenia do wyciskania soku, roboty kuchenne, ma­
szyny do ugniatania, maszyny do cięcia i mielenia artykułów spo-
924
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
żywczych, maszyny do szycia, odkurzacze; żyletki i maszynki do
golenia elektryczne i nieelektryczne, ręczne: miksery, krajalnice,
narzędzia do siekania żywności, urządzenia do wyciskania owo­
ców oraz urządzenia do wyciskania soku; froterki, maszyny do
prasowania, prasowalnice używane w pralniach, wyłączniki cza­
sowe, elektryczne trzepaczki do dywanów, urządzenia do zgrze­
wania folii; aparaty do oświetlania, ogrzewania, do wytwarzania
pary, do gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, maszyny do
pieczenia chleba, kuchenki, frytownice, ruszty, tostery, maszynki
do parzenia kawy, maszynki do parzenia herbaty, koce elektryczne
(inne niż do celów medycznych), poduszeczki ogrzewające, pro­
mienniki lampowe podczerwieni i lampy ultrafioletowe, sauny, su­
szarki do włosów, oczyszczacze powietrza, aparaty i instalacje kli­
matyzacyjne, aparaty do schładzania powietrza, aparaty do od­
świeżania powietrza, wentylatory, latarki do ponownego ładowa­
nia, pralki, suszarki bębnowe, zmywarki, lodówki, piecyki i pieka­
rniki, kuchnie mikrofalowe, piecyki parowe, piecyki olejowe, pie­
cyki gazowe, wysokociśnieniowe aparaty czyszczące; patelnie,
brytfanny, garnki, ruszty, przybory do gotowania, nieelektryczne
urządzenia do mielenia stosowane w gospodarstwie domowym,
młynki do kawy, ręczne nieelektryczne perkolatory do kawy, ele­
ktryczne szczoteczki do zębów, aparaty wodne do czyszczenia zę­
bów i dziąseł; klasy: 7, 8, 9, 11 i 21.
ALASKA
136858 1998 09 17 Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych
EKO-INWEST S.A.. Szczecin, (PL). Usługi: pośrednictwo w za­
kupie i sprzedaży nieruchomości; wykonywanie obiektów i robót
budowlano-montażowych na zasadach generalnego realizatora,
generalnego wykonawcy lub wykonawcy, prowadzenie punktów
informacyjnych dot. budowy obiektów i wykonawstwa robót
budowlano-montażowych, budowa mieszkań i lokali handlowo-usługowych ze środków własnych w całości lub części; wydawa­
nie informatorów dot. budowy obiektów i wykonawstwa robót
budowlano-montażowych; orzecznictwo i porady prawne w zakre­
sie projektowania, nadzoru i wykonawstwa obiektów oraz robót
budowlanych, sporządanie ekspertyz i orzeczeń w zakresie bu­
downictwa, opracowanie instrukcji i prowadzenie rozruchu obie­
któw przemysłowych i usługowych, projektowanie obiektów, in­
stalacji i robót budowlanych; klasy: 36, 37, 41 i 42.
Nr 9 /2002
CFE: 5.5, 27.5, 29.1
Kolory znaku: ciemnoniebieski, biały, żółty, pomarańczowy,
czerwony, zielony
136861 1998 11 13 POLSKIE RADIO S.A.. Warszawa, (PL).
Towary i usługi: nagrania dźwiękowe i audiowizualne, kasety,
płyty, płyty CD; dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty,
książki, plakaty, kalendarze; usługi reklamowe z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audio­
wizualnych; usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, pro­
wadzenia transmisji, zbierania i przekazywania informacji, rozpo­
wszechnianie programów radiowych i telewizyjnych; usługi w za­
kresie organizowania, nagrywania, montażu, rozpowszechniania i
tworzenia nazw audycji radiowych i telewizyjnych, imprez info­
rmacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, nauko­
wych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych,
konkursów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słow­
nych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi wydaw­
nicze; klasy: 9, 16, 35, 38 i 41.
każdemu wolno kochać-radiowy magazyn matrymonialny
136862 1998 11 16 Pierwsz. 1998 05 20 (FR). Compagnie
Générale des Etablissements MICHELIN-MICHELIN & CIE.
Clermont-Ferrand Cedex, (FR). Towary: opony ogumienia pneu­
matycznego do motocykli; klasa 12.
STARCROSS
136863 1998 11 17 Giemzik Wiesława, Pałatyński Robert
Przedsiębiorstwo Szkoleniowo-Handlowe DAMA Spółka Cywil­
na. Zduńska Wola, (PL). Usługi: usługi związane z organizowa­
niem i prowadzeniem szkoleń w zakresie układania, modelowania
i łączenia włosów; usługi w zakresie organizowania edukacyjnych
pokazów fryzjerskich; klasa 41.
HAIR EXTENSIONS
CFE: 5.3, 7.1, 29.1
Kolory znaku: czarny, zielony, srebrny
136859 1998 11 05 Royal Brinkers Polska Spółka z o.o.. Po­
znań, (PL). Towary: margaryna z zawartością tłuszczu powyżej
50%; klasa 29.
CFE: 5.5, 27.5, 29.1
Kolory znaku: ciemnoniebieski, żółty, pomarańczowy, zielo­
ny, biały
136860 1998 11 05 Royal Brinkers Polska Spółka z o.o.. Po­
znań, (PL). Towary: margaryna z zawartością tłuszczu powyżej
50%; klasa 29.
136864 1998 12 11 Chmielewski Dariusz SPEEDER. Muro­
wana Goślina, (PL). Towary: rowery górskie, turystyczno-sportowe, dziecięce, szosowe; treningowe (stacjonarne); klasy: 12 i 28.
CFE: 27.5
136865 1998 12 11 Pierwsz. 1998 06 12 (US), 1998 07 15
(DE). Intel Corporation (a Delaware corporation). Santa Clara,
(US). Towary: aparaty i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezy­
jne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wa­
gowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia i
do celów dydaktycznych, aparaty do nagrywania, transmisji lub re­
produkcji dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, dy­
ski z nagraniami, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń
uruchamianych przez wrzucenie monety lub żetonu, kasy sklepo­
we, sprzęt do przetwarzania danych, sprzęt komputerowy i opro­
gramowanie komputerowe, zwłaszcza oprogramowanie syste­
mów operacyjnych, oprogramowanie komputerowe do zarządza­
nia sieciami komputerowymi i interfejsami sieciowymi oraz
wideokonferencjami, oprogramowanie do przyśpieszania urucha­
miania programów użytkowych, oprogramowanie do grafiki i ob-
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
Nr 9 /2002
razów, oprogramowanie, które pośredniczy i ściąga obrazy z ka­
mer sprzężonych z komputerami osobistymi oraz z cyfrowych apa­
ratów fotograficznych do komputerów, oprogramowanie do stero­
wania i dostosowywania monitorów, oprogramowanie do
zarządzania interfejsami peryferyjnych urządzeń komputerowych,
takich jak: modemy, monitory, kamery do komputerów osobis­
tych, cyfrowe aparaty fotograficzne i kamery cyfrowe, drukarki,
klawiatury komputerowe, oprogramowanie komputerowe do
transmisji sygnałów audio, wideo oraz grafiki trójwymiarowej po­
przez sieć w. w. w. oraz oprogramowanie komputerowe do łączenia
obiektów multimedialnych do programów użytkowych, aparaty do
gaszenia ognia; klasa 9.
925
CFE: 26.4, 26.13. 27.5, 29.
Kolory znaku: biały, niebieski, żółty
136870 1998 12 17 Łyś Jan Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe CHYŻBET. Chyżne, (PL). Towary
i usługi: betonowe i żelbetonowe elementy dla budownictwa, dro­
gownictwa, małej architektury; usługi polegające na wykonywa­
niu nawierzchni brukowych i płytowych dróg, chodników, pla­
ców, parkingów; klasy: 19 i 37.
CFE: 26.4, 27.5
136866 1998 12 10 Stasiczak Jerzy Przedsiębiorstwo Wie­
lobranżowe MOTO PLAST Zakład Pracy Chronionej. Krosno,
(PL). Towary i usługi: pojazdy, karoserie samochodowe z two­
rzyw sztucznych, elementy karoserii z tworzyw sztucznych;
usługi budowlane i instalacyjne; budowa statków: budowa
łodzi i jachtów z kadłubem z laminatów; elektryczność: wyko­
nywanie instalacji elektrycznych i naprawa urządzeń, obróbka
materiałowa, wykonywanie artykułów laminowanych z żywic
poliestrowych i epoksydowych, jak: błotniki, spojlery, nadko­
la, kosze i pojemniki na odpady, inne pojemniki niemetalowe,
kadłuby łodzi, nadwozia pojazdów i ich części, obróbka metali,
usługi ślusarskie, obróbka blach, rur, prętów i kształtowników;
klasy: 12, 37 i 40.
CFE: 26.7, 26.11, 26.13, 27.5, 29.1
Kolory znaku: czerwony, czarny
136871 1998 12 17 DAVID INTERNATIONAL LTD. Neu-Ulm, (DE). Towary i usługi: odzież, obuwie, nakrycia głowy; sprzęt
do ćwiczeń; usługi w zakresie klubów fitness; klasy: 25,28 i 41.
DAVID
136872 1998 12 29 Pierwsz. 1998 06 29 (US). Crucible Mate­
rials Corporation (a corporation of Delaware). Solvay, (US). To­
wary: stal narzędziowa, metale nieszlachetne, stopy metali nie­
szlachetnych; klasa 6.
REX 121
CFE: 26.1, 27.5, 29.1
Kolory znaku: niebieski, czerwony, biały, granatowy
136868 1998 12 14 Altadis Polska S.A.. Radom, (PL). Towa­
ry: wyroby tytoniowe, przybory dla palaczy; klasa 34.
136873 1999 01 26 AGORA S.A.. Warszawa, (PL). Towary i
usługi: druki, dzienniki, czasopisma, książki, słowniki, atlasy, ency­
klopedie, nuty i mapy; usługi reklamowe, promocyjne i marketingo­
we, oraz prowadzenie kompleksowych kampanii w tym zakresie;
tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych, także katalogów, usługi w zakresie badania rynku oraz ba­
dania opinii publicznej, usługi w zakresie agencji informacyjno-handlowych, organizowanie i obsługa wystaw, sympozjów han­
dlowych i reklamowych, giełd i targów; rozpowszechnianie progra­
mów radiowych i programów telewizyjnych; klasy: 16, 35 i 38.
ŻUBR
radio kiss fm
136869 1998 12 16 PKO/Handlowy Powszechne Towarzy­
stwo Emerytalne S.A.. Warszawa, (PL). Usługi: świadczenie
usług finansowych, a mianowicie: prowadzenie działalności fi­
nansowej i bankowej, usługi w zakresie transakcji finanso­
wych, zarządzanie finansami, usługi w dziedzinie wyceny fi­
nansowej ubezpieczeń, banków i nieruchomości, usługi do­
tyczące operacji finansowych, usługi w dziedzinie zarządzania
finansami, usługi w zakresie lokat kapitałów oraz zarządzania
majątkiem, usługi dotyczące inwestycji kapitałowych oraz do­
radztwo w sprawach finansowych i usługi informacyjne do­
tyczące spraw finansowych, świadczenie usług ubezpieczenio­
wych, usługi funduszy emerytalnych, tworzenie i zarządzanie
otwartym funduszem emerytalnym oraz jego reprezentowanie
wobec osób trzecich, gromadzenie środków pieniężnych i ich
lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po
osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego, doradztwo w spra­
wach ubezpieczeń i funduszy emerytalnych oraz usługi info­
rmacyjne dotyczące
ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
klasa 36.
136874 19990202 Orłowski Jan, Lasoń Krzysztof FANDANGO
S.C.. Kraków, (PL). Towary i usługi: odzież sportowa, bielizną odzież
wierzchnia, suknie, spódnice, bluzki, swetry, nakrycia głowy, obuwie,
spodnie, marynarki, filtra, koszule, galanteria ubraniowa; prowadzenie
sklepu z towarami: odzież sportowa, bielizna, odzież wierzchnia, suk­
nie, spódnice, bluzki, swetry, nakrycia głowy, obuwie, spodnie, mary­
narki, futra, koszule, galanteria ubraniowa, prowadzenie hurtowni z to­
warami: odzież sportowa, bielizna, odzież wierzchnia, suknie, spódni­
ce, bluzki, swetry, nakrycia głowy, obuwie, spodnie, marynarki, futra,
koszule, galanteria ubraniowa; usługi krawieckie; projektowanie kole­
kcji odzieżowych; klasy: 25, 35,40 i 42.
136867 1998 12 14 Altadis Polska S.A.. Radom, (PL). Towa­
ry: wyroby tytoniowe, przybory dla palaczy; klasa 34.
żubr
CFE: 27.5
926
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
136875 1999 02 04 Beiersdorf AG. Hamburg, (DE). Towary:
leki. plastry medyczne, maści, żele; bielizna przeciwreumatyczna;
klasy: 5 i 25.
ABC
136876 1999 02 09 Mars, Inc.. McLean, (US). Towary i
usługi: mięso, ryby, drób i dziczyzna, owoce morza, owoce i wa­
rzywa konserwowane, suszone, gotowane lub przetworzone, pre­
paraty z wszystkich w/w produktów, produkty mleczne, zupy,
słodkie i pikantne pasty do pieczywa, sałatki, napoje, nadzienia,
przekąski, gotowe dania i części składowe dań, substancje protei­
nowe, sosy, sosy do maczania kawałków żywności (dipy); ryż, ma­
karony, produkty zbożowe śniadaniowe i preparaty zbożowe, her­
bata, kawa, kakao, czekolada do picia, esensje kawowe, ekstrakty
kawowe, mieszanki kawy i cykorii, cykoria i mieszanki cykorii,
wszystkie w/w mające zastosowanie jako namiastki kawy, niemedyczne słodycze, ciasta, ciastka, herbatniki, lód, lody, produkty lo­
dowe, zamrożone słodycze, schłodzone desery, pianki i musy, sorbety, chleb, ciasto, napoje, nadzienia, słodkie i pikantne pasty do
pieczywa, przekąski, gotowe dania i części składowe dań, czekola­
da, pizza, spody do pizzy, sosy i dodatki do pizzy, sosy do makaro­
nów i do ryżu, dresingi do sałatek, majonezy, sosy, sosy do macza­
nia kawałków żywności (dipy); usługi w zakresie leasingu maszyn
i ich sprzedaży; usługi w zakresie franszyzy na korzystanie z włas­
ności intelektualnej, usługi w dziedzinie testowania sprzętu ele­
ktronicznego, usługi w zakresie progranowania i opracowywania
programów komputerowych, usługi badawcze dotyczące odży­
wiania zwierząt, ptaków i ryb, usługi badawcze dotyczące ptaków,
zwierząt i ryb; usługi kawiarni i restauracji, usługi kateringowe po­
legające na dostarczaniu żywności i napojów, przechowywanie
zwierząt; usługi dotyczące zwierząt, ptaków i ryb, hodowla i opie­
ka nad zwierzętami, usługi weterynaryjne, pielęgnacja zwierząt
domowych, usługi szpitali dla zwierząt, usługi konsultacyjne do­
tyczące pielęgnacji zwierząt, ptaków i ryb; usługi agencji zaj­
mujących się znajdywaniem właścicieli dla zwierząt domowych,
usługi konsultacyjne dotyczące zapewnienia odpowiedniego miej­
sca dla zwierząt, ptaków i ryb; klasy: 29, 30, 35, 42, 43, 44 i 45.
CFE: 1.1, 1.5,11.1,26.4,27.5,29.1
Kolory znaku: biały, zielony, granatowy, żółty, niebieski
136877 1999 02 10 Jerin Mariusz «GAL-DREW 1". Prusz­
ków, (PL). Towary i usługi: materiały budowlane niemetalowe,
balustrady, listwy, tralki schodowe; zabawki, klocki, huśtawki;
usługi obróbki drewna; klasy: 19, 28 i 40.
Nr 9 /2002
wek, (PL). Towary i usługi: wyroby z metali, a w szczególności
bramy metalowe, kształtowniki, profile, listwy, osłony, żaluzje,
zaciski różnego rodzaju i przeznaczenia, zamki, zawiasy, zasuwy,
skoble, uchwyty, okucia budowlane; frezowanie, toczenie, ślusar­
stwo; klasy: 6 i 40.
CFE: 26.4, 27.5, 29.1
Kolory znaku: żółty, zielony
136880 1999 02 15 PKO/Handlowy Powszechne Towarzy­
stwo Emerytalne S.A.. Warszawa, (PL). Usługi: usługi finansowe i
bankowe, a mianowicie: usługi w zakresie transakcji finansowych,
zarządzanie finansami, usługi w dziedzinie wyceny finansowej ubez­
pieczeń, banków i nieruchomości, usługi dotyczące operacji finanso­
wych, usługi w zakresie lokat kapitałów oraz zarządzania majątkiem,
usługi dotyczące inwestycji kapitałowych oraz doradztwo w spra­
wach finansowych i usługi informacyjne dotyczące spraw finanso­
wych, usługi ubezpieczeniowe, usługi funduszy emerytalnych, two­
rzenie i zarządzanie otwartym funduszem emerytalnym oraz jego re­
prezentowanie wobec osób trzecich, gromadzenie środków pienięż­
nych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom fundu­
szu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego, doradztwo w spra­
wach ubezpieczeń i fiunduszy emerytalnych oraz usługi informacyjne
dotyczące ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; klasa 36.
Emerytura na bank A nawet na dwa banki.
136881 1999 02 15 PKO/Handlowy Powszechne Towarzystwo
Emerytalne S.A.. Warszawa, (PL). Usługi: usługi finansowe i banko­
we, a mianowicie: usługi w zakresie transakcji finansowych,
zarządzanie finansami, usługi w dziedzinie wyceny finansowej ubez­
pieczeń, banków i nieruchomości, usługi dotyczące operacji finanso­
wych, usługi w zakresie lokat kapitałów oraz zarządzania majątkiem,
usługi dotyczące inwestycji kapitałowych oraz doradztwo w spra­
wach finansowych i usługi informacyjne dotyczące spraw finanso­
wych, usługi ubezpieczeniowe, usługi funduszy emerytalnych, two­
rzenie i zarządzanie otwartym funduszem emerytalnym oraz jego re­
prezentowanie wobec osób trzecich, gromadzenie środków pienięż­
nych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom fundu­
szu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego, doradztwo w spra­
wach ubezpieczeń i fiunduszy emerytalnych oraz usługi informacyj­
ne dotyczące ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; klasa 36.
Emerytura na bank.
136882 1999 02 11 Jantoń Edward Janusz Zakłady Produ­
kcyjno-Handlowe JANTOŃ. Bychlew, (PL). Towary: napoje al­
koholowe (z wyjątkiem piwa), zwłaszcza nalewki, napoje alkoho­
lowe o smaku owocowym bądź z owocami; klasa 33.
FAMILIJNA
CFE: 5.1, 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, zielony
136878 1999 02 10 JASNIER S.A.. Warszawa, (PL). Usługi:
doradztwo techniczne, badania i analizy techniczne w celu okre­
ślenia celowości podejmowania działalności gospodarczej;
zarządzanie i administrowanie nieruchomościami; projekty archi­
tektoniczne, doradztwo budowlane, usługi w zakresie inżynierii, w
tym dokumentacje techniczne; klasy: 35, 36 i 42.
136883 1999 02 19 Stone Boardwear, Inc. (a California corpora­
tion). Newport Beach, (US). Towary: kapelusze, nakrycia głowy, ma­
rynarki, kurtki, spodnie, koszule, szorty, spodnie dresowe, bluzy, kąpie­
lówki, krótkie bluzeczki bez rękawów, t-shirty, bielizna; klasa 25.
JASNIER
136879 1999 02 09 Balcerzyk Jan, Balcerzyk Teresa Przed­
siębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PoMaRol. Opató­
CFE: 17.2,26.1,26.4,27.5
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
136884 1999 02 18 BIOFARM Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Spółka z o. o.. Poznań, (PL). Towa­
ry: produkty farmaceutyczne: leki, środki dezynfekcyjne, odkażjące. środki pomocnicze do użytku medycznego, produkty
weterynaryjne, dietetyczne środki medyczne, produkty sanitarne:
materiały opatrunkowe, plastry, podpaski higieniczne, żywność
dla niemowląt: klasa 5.
ginkotab
136885 1999 02 22 SmithKline Beecham Biologicals S.A..
Rixensart. (BE). Towary: preparaty i substancje farmaceutyczne i
medyczne dla ludzi, szczepionki; klasa 5.
MOSKIRIX
136886 1999 02 22 American Cyanamid Company (a Maine
Corporation). Madison. (US). Towary: preparaty farmaceutyczne,
preparaty multiwitaminowo/ multiminerałowe, preparaty wete­
rynaryjne i sanitarne, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
dodatki odżywcze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opa­
trunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
środki odkażające, środki do zwalczania robactwa fungicydy, her­
bicydy: klasa 5.
927
136890 1999 02 22 P.Z. HTL Spółka Akcyjna. Warszawą (PL).
Towary: narzędzia i przyrządy medyczne, zwłaszcza pipety; druki,
prospekty oraz dokumentacja techniczna i serwisowa; klasy: 10 i 16.
CLINIPET
136891 1999 02 22 P.Z. HTL Spółka Akcyjna. Warszawą (PL).
Towary: narzędzia i przyrządy medyczne, zwłaszcza pipety; druki,
prospekty oraz dokumentacja techniczna i serwisowa: klasy: 10 i 16.
BIOPETTE
136892 1999 02 22 P.Z. HTL Spółka Akcyjna. Warszawą (PL).
Towary: narzędzia i przyrządy medyczne, zwłaszcza pipety; druki,
prospekty oraz dokumentacja techniczna i serwisowa; klasy: 10 i 16.
EPA PLUS
136893 1999 02 23 Altadis Spółka Akcyjna. Radom, (PL).
Towary: wyroby tytoniowe, przybory dla palaczy; klasa 34.
SILVER
136887 1999 02 22 Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG.
Bielefeld, (DE). Towary: pizza, w tym pizza mrożona; klasa 30.
CFE: 3.4, 24.1,27.5,29.1
Kolory znaku: czerwony, biały, złoty
CFE: 2.9, 26.1,27.5
136888 1999 02 22 Cadbury Limited. Bournville, (GB). To­
wary: czekolady, czekoladki, cukierki, herbatniki, wafle, ciasta,
ciastka, preparaty zbożowe, lody; klasa 30.
136894 1999 02 23 Brzosko Witold Przedsiębiorstwo Rolno-Produkcyjne TYMOFARM. Tymoteuszew, (PL). Towary: leki;
klasa 5.
alphol
136895 1999 02 23 Brzosko Witold Przedsiębiorstwo Rolno-Produkcyjne TYMOFARM. Tymoteuszew, (PL). Towary: leki; klasa 5.
selamer
136896 1999 02 23 Merck KGaA. Darmstadt, (DE). Towary:
chemiczne odczynniki do celów medycznych; klasa 5.
UROJOD
136897 199902 23 Schering-Plough Ltd.. Lucerną (CH). To­
wary: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne; klasa 5.
CFE: 26.4, 29.1
Kolory znaku: purpurowy, biały
136889 1999 02 22 Cadbury Limited. Bournville, (GB). To­
wary: czekolady, czekoladki, cukierki, herbatniki, wafle, ciasta,
ciastka, preparaty zbożowe, lody; klasa 30.
CFE: 26.4, 26.11, 26.13, 29.1
Kolory znaku: biały, purpurowy
NAVOZIR
136898 1999 02 23 Cadbury Limited. Bournville, (GB). To­
wary: czekolady, czekoladki, cukierki, herbatniki, wafle, ciasta
ciastka preparaty zbożowe, lody; klasa 30.
CFE: 8.1, 11.3,27.5
928
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
136899 1999 02 23 Cadbury Limited. Bournville, (GB). To­
wary: czekolady, czekoladki, cukierki, herbatniki, wafle, ciasta,
ciastka, preparaty zbożowe, lody; klasa 30.
CFE:8.1, 11.3,27.5
136900 1999 02 22 Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA
S.A.. Starogard Gdański, (PL). Towary: preparaty farmaceutycz­
ne; klasa 5.
GRYPANOLEX
136901 1998 05 21 Square Co., Ltd.. Tokio, (JP). Towary:
narzędzia ręczne i przybory (bez napędu elektrycznego obsługiwa­
ne ręcznie); wyroby nożownicze, broń boczna, maszynki do gole­
nia, pałeczki do jedzenia; obcinaczki do paznokci; noże do ryb;
noże myśliwskie; scyzoryki, nożyczki; nieelektryczne otwieracze
do puszek; śrubokręty; szczypce; nakrycia stołowe mianowicie
noże, widelce i łyżki; zestawy do manicure; zestawy do golenia;
przyrządy naukowe, żeglarskie, miernicze, elektryczne, fotografi­
czne, kinematograficze, optyczne, do ważenia, mierzenia, sygnali­
zacyjne, kontrolne, ratownicze i dydaktyczne, urządzenia do zapi­
su, transmisji lub odtwarzania dźwięku i obrazu; magnetyczne no­
śniki danych, dyski do zapisu; mechanizmy na monety; urządzenia
do liczenia; sprzęt przetwarzający dane i komputery; kasety audio;
taśmy audio; płyty fonograficzne; płyty kompaktowe; kasety wi­
deo; wideo dyski; dyski komputerowe; dyski optyczne; dyski flop­
py; płyty CD-ROM; karty magnetyczne; dyski magnetyczne; ta­
śmy magnetyczne; pamięci komputerowe; zapisane programy
komputerowe; programowane układy elektroniczne do przenosze­
nia danych; naświetlone taśmy filmowe; komputery zawierające
urządzenia centralnego przetwarzania ; monitory komputerowe;
wyświetlacze wideo; klawiatury komputerowe; komputerowe na­
pędy dyskowe; konwertery elektryczne i elektroniczne; drukarki
komputerowe; modemy; filmy animowane rysunkowe; zapisane
oprogramowanie komputerowe; komputerowe urządzenia peryfe­
ryjne; karty komputerowe; joystiki i sterowniki do gier komputero­
wych; urządzenia do zapisu kaset video; telewizory; radioodbior­
niki, kamery video, magnetofony; odtwarzacze płyt kompakto­
wych: odtwarzacze dysków video; urządzenia do nagrywania; pro­
jektory video; pagery radiowe; kalkulatory; okulary słoneczne;
magnesy dekoracyjne; szkła powiększające; podkładki do myszek
komputerowych; kamizelki ratunkowe; megafony; rękawiczki
ochronne do prowadzenia pojazdów zawarte w tej klasie; kaski;
przeźrocza; teleskopy; baterie; pudełka do okularów optycznych i
słonecznych; aparaty fotograficzne; sprzęt do rozrywki przystoso­
wany wyłącznie do wykorzystania z telewizorami; urządzenia do
rozrywki, automatyczne i na monety; urządzenia do gier dostoso­
wane wyłącznie do wykorzystania z telewizorami; metale szlache­
tne i ich stopy oraz artykuły z metali szlachetnych lub powlekane
tymi metalami, nie uwzględnione w innych klasach; wyroby jubi­
lerskie, kamienie szlachetne; przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne; zegary; zegary z radiem; budziki; zegarki; zegarki
na rękę; paski do zegarków; bransoletki do zegarków; popielniczki
i papierośnice z metali szlachetnych; plakietki z metali szlachet­
nych; skarbonki z metali szlachetnych; sprzączki do pasków odzie­
żowych z metali szlachetnych; kasetki dekoracyjne z metali szla­
chetnych; bransolety z metali szlachetnych; łańcuszki i pierścion­
ki, kolczyki, naszyjniki; wisiorki; broszki; medaliony; spinki do
mankietów; szpilki ozdobne; spinki do krawatów; figurki z metali
szlachetnych; naczynia do picia z metali szlachetnych; dzbanki do
Nr 9 /2002
herbaty i kawy z metali szlachetnych; tace do zastawy i żywności z
metali szlachetnych; breloczki do kluczy z metali szlachetnych;
trofea z metali szlachetnych; pojemniki na wykałaczki z metali
szlachetnych; pieprzniczki z metali szlachetnych; lichtarze z meta­
li szlachetnych; wazony z metali szlachetnych; pojemniki na kos­
metyki z metali szlachetnych; portmonetki z metali szlachetnych;
papier, karton i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych kla­
sach; druki; fotografie, materiały piśmienne; kleje do materiałów
piśmiennych lub dla celów domowych; materiały dla artystów (nie
zawarte w innych klasach);
pędzle; rekwizyty biurowe z
wyjątkiem mebli; materiały instruktażowe i dydaktyczne z
wyjątkiem urządzeń; tworzywa sztuczne do pakowania nie zawar­
te w innych klasach; karty do gry; książki; czasopisma; książki ry­
sunkowe; broszury; katalogi; skorowidze; terminarze; zakładki do
książek; książki dla dzieci; książeczki do kolorowania; notesy;
książki z piosenkami; skorowidze telefoniczne; papier nutowy;
książki muzyczne; książki fantastyczne; naklejki adresowe; ramki
do fotografii; taśmy samoprzylepne do materiałów piśmiennych
lub do użytku domowego, albumy do fotografii; obrazy; albumy
do znaczków; papierowe identyfikatory; karty okolicznościowe;
kalkomanie; artystyczne reprodukcje; reprodukcje obrazów; torby
z tworzyw sztucznych; torby papierowe; długopisy; papierowe
proporczyki; okładki; plakietki dekoracyjne; podkładki z klipsem
do kartek, tablice memo; notatniki; piórniki; naklejki na zderzaki;
kalendarze; pudełka do kart; kartki do zapisków ; kartki do zapisy­
wania wyników gier; karty handlowe; kartki podręczne; rysunki;
etui do piór i ołówków; znaki do naklejania na sucho; podstawki
papierowe; albumy numizmatyczne; kredki; kalkomania; druko­
wane emblematy; gumki do ścierania; koszulki do dokumentów;
segregatory; klej do materiałów piśmiennych lub domowego użyt­
ku; aplikacje graficzne do nakładania na pojazdy; teczki na doku­
menty; wkłady do ołówków; otwieracze do listów; flamastry; modelina; pieluchy papierowe; spinacze do papieru; noże do papieru;
papierowe ozdoby stołowe; papierowe podkładki stołowe, ręczni­
ki papierowe; papier toaletowy; serwetki; chusteczki higieniczne;
przyciski do papieru; tacki do piór i ołówków; temperówki; afisze;
taśmy gumowe; stemple gumowe; stemple do dokumentów; podu­
szki do stempli; zszywki; pamiętniki, mapy; skóra i imitacje skóry
oraz artykuły z tych materiałów nie zawarte w innych klasach; skó­
ry zwierzęce, skóry surowe; kufry i torby podróżne; parasolki; pa­
rasole i laski; bicze; uprząż i siodła; torby sportowe; plecaki; torby
podręczne; torby szkolne; torby na zakupy; portfele; wizytowniki;
teczki na dokumeny; torebki do kluczy; portmonetki do bilonu;
torby na odzieże; torby fantazyjne; taśmy do bagażu, identyfikato­
ry do bagażu; portfele; obroże; meble, lustra, ramy do obrazów; ar­
tykuły (nie zawarte w innych klasach) z drewna, korka, trzciny,
plecionki, rogu, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, masy
perłowej, pianki morskiej i substytutów tych materiałów lub two­
rzyw sztucznych; skrzynie z szufladkami; biurka; stoły; krzesła;
siedziska; lusterka kieszonkowe; pudełka do biżuterii i kasetki nie­
metalowe; pudełka z tworzyw sztucznych; pudełka na zabawki;
niemetalowe skrzynki na narzędzia, pokrywki z tworzyw sztucz­
nych; plastikowe dekoracje do tortów, niemetalowe łańcuszki; za­
wieszki do kluczy; niemetalowe breloczki do kluczy; szpilki do
ubrań; poduszki; słomki do napojów; wachlarze; flagi plastikowe;
elementy do dekoracji; identyfikatory plastikowe; stołeczki; śpi­
wory; stojaki do parasoli; szafki na buty; stojaki na książki; regały
na książki; stojaki na czasopisma; koszyki bambusowe; japońskie
poduszki do siedzenia, koszyki na zakupy; ekrany jedno i wielopanelowe; niemetalowe haczyki do kapeluszy; niemetalowe skrzynki
na listy; kołyski dla niemowląt; chodziki dla małych dzieci; figur­
ki niemetalowe; ratanowe zasłony; stoliki pod komputer; trofea
niemetalowe; niemetalowe kółka do zasłon; niemetalowe zaczepy
do przytrzymywania zasłon; niemetalowe tace; przybory domowe
i kuchenne oraz pojemniki (z metali nieszlachetnych i pokrywane
nimi), grzebienie i gąbki; pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich);
sprzęt do czyszczenia; druciaki; surowe lub półprzetworzone szkło
(z wyjątkiem szkła budowlanego); wyroby szklane, porcelanowe i
kamionkowe nie zawarte w innych klasach; szklane naczynia do
napojów; deski do krojenia; butelki; miski; otwieracze do butelek;
pudełka do śniadań; noże do ciastek; naczynia do gotowania i sma­
żenia; czajniki; naczynia; nieelektryczne maszynki do wafli, tale­
rze z metali nieszlachetnych; wiaderka do lodu; kubły; mydelnicz-
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
ki; przenośne skrzynki z lodem dla potraw i napojów; termosy;
grzebienie do włosów; grzebienie do wyczesywania; pojemniki na
puder; niemetalowe pudełka ozdobne; szczotki do kurzu; szczotki
do włosów; szczotki do ubrania; wiadra łazienkowe; foremki do
ciast; plastikowe podstawki; filiżanki do kawy; pojemniki uniwer­
salne; szklanki; pojemniki do serwetek; wieszaki do ręczników;
wykałaczki; pojemniki do wykałaczek; kubki i talerze papierowe;
kubki plastikowe; solniczki; naczynia do pieprzu; niemetalowe
skarbonki; łyżki do butów; łopatki; szczotki do okien; szczoteczki
do zębów; pudełka na szczotki do zębów; umywalki; pozytywki;
kosze do śmieci; kominki do olejków aromatycznych; wanienki
dla niemowląt; klatki dla ptaków; tace stołowe z metali nieszlache­
tnych; wazony z metali nieszlachetnych; niezbędniki na wyroby
higieny osobistej; pudełka toaletowe; lichtarze z metali nieszlache­
tnych; figurki z porcelany, fajansu, szkła i porcelitu; tekstylia i wy­
roby tekstylne, nie zawarte w innych klasach; nakrycia stołowe i
wyroby pościelowe; tkaniny łazienkowe; bielizna pościelowa; te­
kstylne maty łazienkowe; koce, powłoki na poduszki; narzuty na
łóżka; kapy na łóżka; zagłówki; powłoczki na kołdry; flagi tekstyl­
ne; sztandary z materiałów tekstylnych; ścierki do naczyń; kołdry;
powłoki na materace; zasłony; zasłony do natrysków; chusteczki
do nosa; uchwyty do naczyń; ręczniki; ręczniki kuchenne; rękawi­
ce kuchenne; proporce niepapierowe; maty tekstylne; przeście­
radła; obrusy niepapierowe; pokrycia sedesowe; tapety tekstylne;
tkaniny tekstylne; odzież, obuwie, nakrycia głowy; fartuchy; buty i
ubrania sportowe; chusty; opaski na głowę; opaski wchłaniające
pot; opaski na przeguby; paski; śliniaki; buty; płaszcze; sukienki;
kostiumy przebierańców; rękawice; ubrania dla niemowląt;
wkładki do butów; marynarki; kombinezony; rękawice; chustki na
szyję; krawaty; szaliki; nauszniki; szale; spodnie; koszule; piżamy;
bielizna nocna; ubrania przeciwdeszczowe; kapelusze; czapki;
sandały, szorty; pantofle; skarpety; swetry; stroje do pływania;
czepki kąpielowe; koszulki; rzemyki do ubrań; rajstopy; pończo­
chy; bielizna; kamizelki; podwiązki; koronki i hafty, wstążki i ta­
śmy wykończeniowe; guziki, koniki i haftki, szpilki i igły; sztucz­
ne kwiaty; haftowane emblematy; aplikacje tekstylne; sztuczne
owoce; opaski na włosy; kokardy do włosów; ozdoby do włosów;
peruki; wstążki do włosów; szpilki do włosów; sznurowadła; guzi­
ki ozdobne; szpilki ozdobne; ozdoby odzieżowe; ozdobne wstążki
tekstylne; taśmy elastyczne; identyfikatory tekstylne; gry i przed­
mioty do zabaw i gier; artykuły gimnastyczne i sportowe nie uwz­
ględnione w innych klasach; ozdoby choinkowe; figurki militarne;
zabawki o charakterze militarnym; miecze do zabaw; zabawki dla
dzieci do gier aktywnych; zabawki-pojazdy; zabawki do kołysek;
nadmuchiwane zabawki do kąpieli, nadmuchiwane zabawki do
siadania; niejeżdżące zabawki transportowe; miękkie zabawki; za­
bawki do ściskania; zabawki pluszowe; zabawki tryskające wodą;
zabawki nakręcane; zabawki chodzące; kostiumy do zabawy; ma­
ski kostiumowe; gry aktywne; gry zręcznościowe; gry planszowe;
gry karciane; ręczne urządzenia do gier elektronicznych; gry w
piłkę wodną; gry domowe; gry bilardowe; gry sceniczne; domina;
układanki; modele pociągów, pojazdów i samolotów; lalki; ubra­
nia dla lalek; balony; rękawiczki do roweru; rękawice do basebal­
lu; kije baseballowe; rakiety tenisowe; rakiety do gry piłką; rakiet­
ki do tenisa stołowego; rakiety do squasha; piłki basebollowe; piłki
do koszykówki; piłki nożne; piłki golfowe; piłki do szczypiorniaka; piłki do gry rakietkami; piłki gumowe; piłki do rugby; piłki fu­
tbolowe; piłki do squasha; piłeczki do tenisa stołowego; piłki teni­
sowe; piłki do siatkówki; narty; narty wodne; łyżwy; wrotki; de­
skorolki; deski surfingowe; baseny do zabawy; pływaki kąpielo­
we; zabawki «yo-yo'; mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty
mięsne; konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa; ga­
laretki, dżemy, kompoty; jajka, mleko i wyroby mleczne; oleje ja­
dalne i tłuszcze; ser; pasty serowe; fermentowane napoje mleczne;
masło: margaryna; czekoladowe napoje; mleko czekoladowe; chi­
psy; snaki owocowe; galaretki owocowe; suszone mięso; marmo­
lada; marynaty; masło orzechowe; orzechy; chipsy ziemniaczane;
chrupki ziemniaczane; rodzynki; parówki; zupy; gulasze miesza­
ne; gulasze curry; jogurt; galaretki instant; kawa, herbatą kakao,
cukier, ryż, tapioką sago; namiastki kawy; mąka i preparaty z pro­
duktów zbożowych; chleb, ciasto i słodycze; lody; miód, melasa;
drożdże, proszek do pieczenia; sól, musztardą ocet, sosy przypra­
wowe; przyprawy ziołowe; lód; makarony; wyroby cukiernicze i
929
piekarnicze; mieszanki do ciast; cukierki; prażona kukurydza; kar­
mel; ciasto w proszku; guma do żucia; chipsy; czekolada; polewy
czekoladowe; mieszanki kakaowe; snaki zbożowe; ciastka; krake­
rsy; curry; pączki; kluski; syrop słodowy; płatki zbożowe i kukury­
dziane; kanapki: z szynką, z salami; kanapki z pieczoną wołowiną;
syropy smakowe; gotowe do spożycia batony; mrożone słodycze;
snaki owocowe; lukrecja; koktajle mleczne; muffiny; placki; piz­
za; naleśniki; placuszki; wafle; prażona kukurydza; desery; puddingi/budynie; dressingi sałatkowe; snaki ryżowe; przyprawy uni­
wersalne; mieszanki lodów w proszku; sorbet; gotowe mieszanki
sorbetowe w proszku, mrożony jogurt; makarony instant; mieszan­
ki instant do wypieku ciast; mieszanki deserowe w proszku, goto­
we do spożycia śniadania w opakowaniach, paczkowane dania
głównie z makaronu lub ryżu; przyprawy w proszku używane do
ugotowanego ryżu i/lub gotującej wody; klasy: 8, 9,14,16,18,20,
21,24, 25,26, 28, 29 i 30.
FINAL FANTASY
136902 1998 11 30 T1KKURILA POLSKA Spółka z o. o..
Szczecin, (PL). Towary: farby; klasa 2.
EVERAL
136903 1998 11 30 TIKKURILA POLSKA Spółka z o.o..
Szczecin, (PL). Towary: farby; klasa 2.
OPTIRAL
136904 1998 11 30 TIKKURILA POLSKA Spółka z o.o..
Szczecin, (PL). Towary: farby; klasa 2.
RENORAL
136905 1998 12 15 Compaq Information Technologies Group,L.P.. Houston, (US). Towary i usługi: oprogramowanie kom­
puterowe do instalowania, konfigurowania i obsługi sprzętu kom­
puterowego oraz innych programów komputerowych; dostarcza­
nie osobom odsprzedającym komputery oraz użytkownikom koń­
cowym komputerów, informacji dotyczących konfiguracji, insta­
lacji i obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania kom­
puterowego; klasy: 9 i 42.
ACTIVEANSWERS
136906 1998 12 30 Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena
ERIS S.A.. Piaseczno, (PL). Towary: kosmetyki, artykuły per­
fumeryjne; lecznicze balsamy, maści, olejki, płyny, sole, żele, kre­
my; klasy: 3 i 5.
CFE: 26.4, 27.5, 29.1
Kolory znaku: zielononiebieski, biały
136907 1999 02 22 Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA
S.A.. Starogard Gdański, (PL). Towary: preparaty farmaceutycz­
ne; klasa 5.
OPHTARINOL
136908
1999
02
22
Zakłady Chemiczne
ORGANIKA-SARZYNA Przedsiębiorstwo Państwowe. Nowa
Sarzyna, (PL). Towary: pestycydy, środki chwastobójcze i
grzybobójcze, środki regulujące wzrost roślin, zaprawy do na­
sion; klasa 5.
SAHERB
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
930
136909 1999 03 17 BIOFARM Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Spółka z o.o.. Poznań, (PL). Towa­
ry: produkty farmaceutyczne: leki, środki dezynfekcyjne, odka­
żające, środki pomocnicze do użytku medycznego, dietetyczne
środki medyczne, produkty sanitarne: materiały opatrunkowe, pla­
stry, podpaski higieniczne, żywność dla niemowląt, produkty
weterynaryjne; klasa 5.
roby z ryby, przygotowane posiłki i składniki do powyższych
przygotowanych posiłków; klasa 29.
KRÓLEWSKIE MEDALIONY
136916 1999 03 20 «TIM» Spółka Akcyjna. Bielsko-Biała,
(PL). Towary: napoje alkoholowe, wino; klasa 33.
CFE: 19.13,26.4,29.1
Kolory znaku: żółty cieniowany, zielony, pomarańczowy.
żółto-Domarańczowy
136910 1999 03 17 BIOFARM Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Spółka z o.o.. Poznań, (PL). Towa­
ry: produkty farmaceutyczne: leki, środki dezynfekcyjne, odka­
żające, środki pomocnicze do użytku medycznego, dietetyczne
środki medyczne, produkty sanitarne: materiały opatrunkowe, pla­
stry, podpaski higieniczne, żywność dla niemowląt, produkty
weterynaryjne; klasa 5.
CFE: 24.15, 25.7, 26.1, 26.4, 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, niebieski, żółty
136911 1999 03 19 UNILEVER N.V.. Rotterdam, (NL). To­
wary: środki do czyszczenia zębów, niemedyczne płyny do ust,
mydła, środki do mycia rak, kosmetyki, niemedyczne preparaty to­
aletowe, dezodoranty do użytku osobistego, środki antyperspiracyjne; klasa 3.
CFE: 19.7
136917 199903 22 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
BARD Spółka z o.o.. Warnice, (PL). Towary: wyroby cukierni­
cze; klasa 30.
CFE: 5.3, 5.7,27.5,29.1
Kolory znaku: srebrny, fioletowy, zielony, popielaty
136918 1999 03 22 MISSOURI CORPORATION Ltd.
Spółka z o.o.. Błonie, (PL). Towary: czasopismo; klasa 16.
sex miss
PEPSODENT
136919 1999 03 22 MISSOURI CORPORATION Ltd.
Spółka z o.o.. Błonie, (PL). Towary: czasopismo; klasa 16.
136912 1999 03 19 Pierwsz. 1998 10 22 (US). SILICON
GRAPHICS, INC.. Mountain View, (US). Towary: systemy kom­
puterowe, sprzęt i oprogramowanie komputerowe; klasa 9.
a sex
SGI
136913 199903 19 Raisio Benecol Oy. Raisio, (FI). Towary:
dietetyczne substancje do użytku medycznego, żywność dla nie­
mowląt; mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konser­
wowane, suszone i gotowane warzywa i owoce, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne;
kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienatural­
na, mąka i preparaty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słody­
cze, lody, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, mu­
sztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód; klasy: 5,29 i 30.
136920 1999 03 22 MISSOURI CORPORATION Ltd.
Spółka z o.o.. Błonie, (PL). Towary: czasopismo; klasa 16.
amator sex
136921 1998 12 09 Villiger Söhne GmbH & Co.Deutschland.
Waldshut-Tiengen, (DE). Towary: metale szlachetne i ich stopy,
wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, nie ujęte w in­
nych klasach, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy
zegarmistrzowskie i chronometryczne; tytoń, przybory dla pala­
czy, zapałki; klasy: 14 i 34.
BENECOL
136914 1999 03 19 Bernard Matthews Pic. Norwich, (GB).
Towary: mięso, wyroby mięsne, drób, wyroby z drobiu, ryby, wy­
roby z ryby, przygotowane posiłki i składniki do powyższych
przygotowanych posiłków; klasa 29.
SMAKOLOTY
136915 1999 03 19 Bernard Matthews Pic. Norwich, (GB).
Towary: mięso, wyroby mięsne, drób, wyroby z drobiu, ryby, wy­
CFE: 5.3, 26.11,27.5
136922 1997 0618 TEMPLETON ASSET MANAGEMENT
LTD. Singapur, (SG). Usługi: usługi finansowe, w tym: usługi
zarządu finansowego i inwestycyjnego, usługi administracyjne,
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
doradcze, analityczne, konsultacyjne oraz przechowywanie da­
nych, usługi doradcze w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych
i powierniczych; usługi agenta transferowego i usługi gwaranto­
wania emisji papierów wartościowych («underwriting»); usługi
pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi; usługi marke­
tingowe w dziedzinie inwestycji kapitałowych; usługi bankowe;
usługi kredytowe hipoteczne; usługi w dziedzinie kart kredyto­
wych; usługi w dziedzinie udzielania i obsługi kredytów na zakup
samochodów; usługi w dziedzinie zakładania i zarządzania
spółkami komandytowymi; usługi powiernicze; usługi zarządza­
nia nieruchomościami; w zakresie udzielania i obsługi kredytów
konsumenckich; usługi w dziedzinie ubezpieczeń i re-ubezpieczeń
na życie i rentowych; zarząd rachunkami inwestycyjnymi fundu­
szy ubezpieczeniowych dotyczących polis na życie; seminaria fi­
nansowe; klasy: 36 i 41.
TEMPLETON
931
wody, dyspergatory wypełniaczy i pigmentów nieorganicznych w
przemyśle chemicznym, komponent alkalicznych kompozycji
czyszczących; preparaty do usuwania i zapobiegania tworzeniu się
kamienia w urządzeniach dla gospodarstwa domowego; klasy: 1 i 3.
CFE: 27.5, 29.1
Kolory znaku: żóły, niebieski, czarny
136927 1999 03 23 Volkswagen AG. Wolfsburg, (DE).
Usługi: ubezpieczenia; klasa 36.
136923 1995 12 01 CASE Spółka z o. o.. Warszawa, (PL).
Usługi: prowadzenie badań marketingowych, badanie wizerunku
firm i marek, badanie przekazów komunikacyjnych, skuteczności
reklamy i promocji, badanie zwyczajów użytkowania i postaw
konsumentów wobec produktów, diagnoza pozycji rynkowej mar­
ki, testy produktów, opakowań oraz nazw marek i znaków handlo­
wych, monitorowanie znajomości i odbioru marek i reklam, bada­
nie oczekiwań, potrzeb i zadowolenia konsumentów, monitorowa­
nie zachowań i preferencji konsumentów, badanie postaw i zacho­
wań uczestników kanałów dystrybucji poprzez prowadzenie stan­
daryzowanych i pogłębionych wywiadów indywidualnych, zogni­
skowanych wywiadów grupowych, komputerowo wspomaganych
wywiadów osobistych lub telefonicznych, ankiet pocztowych i
audytoryjnych na małych próbach konsumentów dobranych celo­
wo z populacji konsumentów lub na dużych próbach reprezentaty­
wnych populacji konsumentów; klasa 35.
136929 1999 03 23 BELVEDERE S.A.. Beaune, (FR). Towary:
piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne produkty do produ­
kcji napojów; napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa); klasy: 32 i 33.
CASE
AKCYJNA
136924 1996 08 30 Media Lokalne Spółka z o.o.. Knurów,
(PL). Usługi: usługi reklamowe i prowadzenie interesów osób
trzecich dot. reklamy, produkcji reklam radiowych, usługi reklamowo-ogłoszeniowe, w tym pośrednictwo w dziedzinie reklamy;
usługi telekomunikacyjne - prowadzenie rozgłośni radiowej, prze­
kazywanie głosu, obsługa przekazu fonicznego, zbieranie i przeka­
zywanie wiadomości, transmitowanie dźwięku; klasy: 35 i 38.
136930 1999 03 22 TERRA VITA Spółka z o.o.. Poznań,
(PL). Towary: czekolada; klasa 30.
CFE:26.4, 27.5, 29.1
Kolory znaku: żółty, ciemnoniebieski
136925 1996 12 04 Kopycki Zbigniew Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe JACKY. Wrocław, (PL). To­
wary: dekle-kołpaki - kół samochodowych; klasa 12.
CFE: 18.1,29.1
Kolory znaku: srebrny, czerwony, czarny
136926 1999 03 23 Własińska Ludwika Przedsiębiorstwo
Badawczo-Wdrożeniowe ACRYLMED. Śrem, (PL). Towary:
preparaty do usuwania kamienia i zapobiegające tworzeniu się ka­
mienia w stacjach wyparnych jak i w obiegach ciepłej i zimnej
CFE: 27.5,29.1
Kolory znaku: biały, niebieski
136928 1999 03 23 Harrison Pet Products Inc.. Kitchener,
(CA). Towary: pokarm dla zwierząt; klasa 31.
Chicopee Pet Food
ulubiona
136931 1999 11 16 SCA Hygiene Products GmbH. Mannhe­
im, (DE). Towary: wyroby z papieru do użytku domowego i higie­
nicznego (nie objęte innymi klasami) w szczególności zmiękczony
i/lub nawilżony papier higieniczny, papier toaletowy, serwetki i rę­
czniki toaletowe, chusteczki kieszonkowe nasączone płynami; wy­
roby z papieru do użytku domowego i higienicznego (nie objęte in­
nymi klasami) w szczególności podpaski, tampony menstruacyjne,
slipy ochronne, pieluchy i podkłady dla osób nie kontrolujących
czynności fizjologicznych; wyroby z papieru do użytku domowe­
go i higienicznego (nie objęte innymi klasami) w szczególności pa­
pier higieniczny, papier toaletowy, ręczniki, papier gospodarczy,
chusteczki kieszonkowe, serwetki, serwety i obrusy stołowe, ser­
wetki i ręczniki toaletowe, pieluchy dla dzieci; klasy: 3, 5 i 16.
CFE: 26.1, 26.13, 27.5
136932 1999 11 16 SCA Hygiene Products GmbH. Mannhe­
im, (DE). Towary: wyroby z papieru do użytku domowego i higie­
nicznego (nie objęte innymi klasami) w szczególności zmiękczony
i/lub nawilżony papier higieniczny, papier toaletowy, serwetki i rę­
czniki toaletowe, chusteczki kieszonkowe nasączone płynami; wy-
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
932
roby z papieru do użytku domowego i higienicznego (nie objęte in­
nymi klasami) w szczególności podpaski, tampony menstruacyjne,
slipy ochronne, pieluchy i podkłady dla osób nie kontrolujących
czynności fizjologicznych; wyroby z papieru do użytku domowe­
go i higienicznego (nie objęte innymi klasami) w szczególności pa­
pier higieniczny, papier toaletowy, ręczniki, papier gospodarczy,
chusteczki kieszonkowe, serwetki, serwety i obrusy stołowe, ser­
wetki i ręczniki toaletowe, pieluchy dla dzieci; klasy: 3, 5 i 16.
Nr 9 /2002
136936 2001 01 18 Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierni­
czych ODRA S.A.. Brzeg, (PL). Towary: cukierki do celów le­
czniczych, galaretki do celów leczniczych, gumy do żucia do
celów leczniczych, lizaki do celów leczniczych, słodycze do
celów leczniczych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych;
ciastka, cukierki, galanteria czekoladowa, galanteria czeko­
ladopodobna, galaretki, gumy do żucia nie do celów leczni­
czych, lizaki, lody, półprodukty cukiernicze, słodycze, wyro­
by cukiernicze, wyroby czekoladopodobne, wyroby czekola­
dowe; klasy: 5 i 30.
CFE: 26.1, 26.13, 27.5
136933 2000 04 07 Pruszyński Krzysztof PRUSZYŃSKI. Mi­
chałowice, (PL). Towary: metalowe pokrycia dachowe; klasa 6.
CFE:26.4, 26.11,27.5, 29.1
Kolory znaku: żółty, czerwony, czarny, niebieski
136934 2001 01 18 Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierni­
czych ODRA S.A.. Brzeg, (PL). Towary: cukierki do celów lecz­
niczych, galaretki do celów leczniczych, gumy do żucia do celów
leczniczych, lizaki do celów leczniczych, słodycze do celów lecz­
niczych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych; ciastka, cu­
kierki, galanteria czekoladowa, galanteria czekoladopodobna, ga­
laretki, gumy do żucia nie do celów leczniczych, lizaki, lody,
półprodukty cukiernicze, słodycze, wyroby cukiernicze, wyroby
czekoladopodobne, wyroby czekoladowe; klasy: 5 i 30.
CFE: 5.7, 25.1, 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, żółty, zielony, czarny, pistacjowo-niebieski. amarantowo-różowy
136937 2001 01 18 Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierni­
czych ODRA S.A.. Brzeg, (PL). Towary: cukierki do celów le­
czniczych, galaretki do celów leczniczych, gumy do żucia do
celów leczniczych, lizaki do celów leczniczych, słodycze do
celów leczniczych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych;
ciastka, cukierki, galanteria czekoladowa, galanteria czeko­
ladopodobna, galaretki, gumy do żucia nie do celów leczni­
czych, lizaki, lody, półprodukty cukiernicze, słodycze, wyro­
by cukiernicze, wyroby czekoladopodobne, wyroby czekola­
dowe; klasy: 5 i 30.
CFE: 27.5
136935 2001 01 18 Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierni­
czych ODRA S.A.. Brzeg, (PL). Towary: cukierki do celów lecz­
niczych, galaretki do celów leczniczych, gumy do żucia do celów
leczniczych, lizaki do celów leczniczych, słodycze do celów le­
czniczych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych; cia­
stka, cukierki, galanteria czekoladowa, galanteria czekoladopodobna, galaretki, gumy do żucia nie do celów leczni­
czych, lizaki, lody, półprodukty cukiernicze, słodycze, wyro­
by cukiernicze, wyroby czekoladopodobne, wyroby czekola­
dowe; klasy: 5 i 30.
CFE: 5.7, 25.1,27.5,29.1
Kolory znaku: biały, żółty, pomarańczowy, czarny, amaranto­
wo-różowy, zielony
CFE: 5.3, 25.1, 27.5, 29.1
Kolory znaku: srebrny, żółty, czarny, zielony
136938 200101 18 Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukier­
niczych ODRA S.A.. Brzeg, (PL). Towary: cukierki do ce­
lów leczniczych, galaretki do celów leczniczych, gumy do
żucia do celów leczniczych, lizaki do celów leczniczych,
słodycze do celów leczniczych, wyroby cukiernicze do ce­
lów leczniczych; ciastka, cukierki, galanteria czekoladowa,
galanteria czekoladopodobna, galaretki, gumy do żucia nie
do celów leczniczych, lizaki, lody, półprodukty cukierni­
cze, słodycze, wyroby cukiernicze, wyroby czekoladopodo­
bne, wyroby czekoladowe; klasy: 5 i 30.
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
933
136941 200104 06 Biuro STYL Sp.zo.o.. Poznań, (PL).
Towary i usługi: kleje do celów przemysłowych; farby, po­
kosty, lakiery, środki przeciwkorozyjne, środki do konser­
wowania drewna, barwniki, bejce, żywice naturalne, folie
metalowe i sproszkowane metale dla malarzy i dekoratorów;
wyroby ślusarskie, kształtowniki metalowe, okucia meblo­
we; materiały budowlane niemetalowe dla potrzeb meblar­
stwa i wystroju wnętrz; okładziny z tworzyw naturalnych i
sztucznych, tkaniny obiciowe; usługi w zakresie zabudowy
wnętrz i wystroju wnętrz; usługi w zakresie projektowania i
doradztwa dotyczącego mebli i wystroju wnętrz; klasy: 1, 2,
6, 19, 24, 37 i 42.
CFE: 5.7, 25.1, 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, żółty, zielony, granatowy, czarny, arnarantowo-różowy, niebieski
136939 2001 01 18 Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierni­
czych ODRA S.A.. Brzeg, (PL). Towary: cukierki do celów lecz­
niczych, galaretki do celów leczniczych, gumy do żucia do celów
leczniczych, lizaki do celów leczniczych, słodycze do celów lecz­
niczych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych; ciastka, cu­
kierki, galanteria czekoladowa, galanteria czekoladopodobna, ga­
laretki, gumy do żucia nie do celów leczniczych, lizaki, lody,
półprodukty cukiernicze, słodycze, wyroby cukiernicze, wyroby
czekoladopodobne, wyroby czekoladowe; klasy: 5 i 30.
CFE: 5.7, 25.1, 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, żółty, zielony, amarantowo-różowy, cza­
rny, niebieski
136940 2001 01 18 Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierni­
czych ODRA S.A.. Brzeg, (PL). Towary: cukierki do celów lecz­
niczych, galaretki do celów leczniczych, gumy do żucia do celów
leczniczych, lizaki do celów leczniczych, słodycze do celów lecz­
niczych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych; ciastka, cu­
kierki, galanteria czekoladowa, galanteria czekoladopodobna, ga­
laretki, gumy do żucia nie do celów leczniczych, lizaki, lody,
półprodukty cukiernicze, słodycze, wyroby cukiernicze, wyroby
czekoladopodobne, wyroby czekoladowe; klasy: 5 i 30.
CFE: 25.1, 27.5, 29.1
Kolory znaku: srebrny, amarantowo-różowy, granatowy, jas­
nozielony, morski, żółty, błękitny, biały, zielony, kremowy, poma­
rańczowy, jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy
CFE: 26.11, 27.5, 29.1
Kolory znaku: ciemnoniebieski, pomarańczowy, biały
136942 2001 04 26 JTT Computer Spółka Akcyjna. Wrocław,
(PL). Towary i usługi: komputery z peryferyjnym uzbroje­
niem aparaturowym, programy komputerowe oraz programy
komputerowe systemu operacyjnego, kasy rejestrujące;
agencja importowo- eksportowa w zakresie podzespołów
komputerowych, ich wyposażenia oraz urządzeń wejścia i
wyjścia; programowanie komputerów na zlecenie osób trze­
cich; klasy: 9, 35 i 42.
CFE: 26.1, 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, czarny, czerwony
136943 1998 08 31 Zwoliński Jerzy Przedsiębiorstwo
Usługowe Energetyki i Ochrony Środowiska TERMELEX. Kato­
wice, (PL). Towary i usługi: armatura bezpieczeństwa do
urządzeń oraz instalacji wodnych, urządzenia i instalacje do kąpie­
li, instalacje do dystrybucji wody, fontanny, bojlery, urządzenia i
instalacje do oczyszczania i uzdatniania wody, urządzenia do chlo­
rowania basenów, urządzenia i instalacje sanitarne, urządzenia i
instalacje do co., urządzenia i maszyny do chłodzenia, wymienni­
ki ciepła, zasobniki ciepła, dmuchawy jako części instalacji, dywa­
ny ogrzewane elektrycznie, dźwigary do ładowania pieców, grzej­
niki elektryczne, elementy grzejne, filtry przemysłowe, armatura
regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów i urządzeń gazowych,
generatory gazu, kondensatory gazu, palniki, aparaty do uzdatnia­
nia powietrza, kanały kominowe, urządzenia i instalacje klimaty­
zacyjne i wentylacyjne, kolektory słoneczne, kominki, kotły
wodne, parowe, powietrzne, olejowe, gazowe, urządzenia i in­
stalacje do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, po­
mpy cieplne; usługi ochrony antykorozyjnej i izolacyjnej,
usługi hydrauliczne, usługi remontowo-budowlane, usługi bu­
dowy i konserwacji rurociągów, usługi instalowania i naprawy
urządzeń elektrycznych, urządzeń grzewczych, urządzeń we­
ntylacyjnych i klimatyzacyjnych, usługi nadzoru budowlanego,
informowanie o materiałach budowlanych, wypożyczanie
sprzętu budowlanego; usługi analizy projektów technicznych,
usługi badań technicznych i ekspertyz inżynieryjnych, usługi
pomiaru gruntu, usługi architektoniczne, usługi projektowania
konstrukcji usługi projektowania budynków, usługi projekto­
wania technicznego, usługi doradztwa budowlanego, usługi do­
radztwa w zakresie ochrony środowiska, tłumaczenia; klasy:
11, 37 i 42.
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
934
CFE: 5.1, 26.1, 26.11,27.5, 29.1
Kolory znaku: zielony, jasnobrązowy, ciemnobrązowy
136944 1998 0915 Villiger Sonne GmbH & Co.Deutschland.
Waldshut-Tiengen, (DE). Towary: artykuły dla palących, a mia­
nowicie popielniczki, pudełka i pojemniki na papierosy i cygara,
etui na paierosy i cygara, pudełka i stojaki na zapałki, papierośnice,
wszystkie wyżej wymienione towary wykonane z metali szlachet­
nych lub pokrywane nimi; tytoń, tabaka wyroby tytoniowe (włącz­
nie z cygaretkami), cygarka, papierosy, artykuły dla palących a w
szczególności papier papierosowy, bibułki i osłonki do papiero­
sów, zapałki, klasy: 14 i 34.
Nr 9 /2002
szkła; porcelany; fajansu; przybory toaletowe; pojemniki dla go­
spodarstwa domowego; artykuły gimnastyczne i sportowe; ozdoby
choinkowe; gry planszowe; ekstrakty mięsne; mięso; drób; ryby;
dziczyzna; jaja; mleko; wyroby z mleka; jadalne oleje i tłuszcze;
owoce i warzywa konserwowane, suszone, gotowane; galaretki;
konfitury; konserwy; pikle; sosy do sałat; kawa; herbata; kakao;
cukier; ryż, maka; preparaty zbożowe; przyprawy; lód do chłodze­
nia; chleb; ciastka; wyroby cukiernicze; piekarnicze; słodycze;
lody; miód; syrop z melasy; drożdże; proszki do pieczenia; sól;
musztarda; ocet; sosy (z wyjątkiem sosów do sałat); świeże owoce;
jarzyny; nasiona; rośliny i naturalne kwiaty; pasza dla zwierząt;
wody mineralne; gazowane; napoje bezalkoholowe; syropy; pre­
paraty do przygotowywania napojów; napoje owocowe; soki owo­
cowe; napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa; tytoń; zapałki; papie­
rosy; cygara; usługi w zakresie reklam; usługi w zakresie prowa­
dzenia handlowych interesów osób trzecich; usługi w zakresie po­
średnictwa w handlu bez kontaktu z towarem; klasy: 3, 5, 8,9, 16,
20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 i 35.
CFE: 26.11,27.5, 28.7, 29.1
Kolory znaku: biały, czarny, czerwony
CFE: 5.3, 27.5
136951 1998 07 09 «PLENUS» Grażyna Bomba i Janusz Bo­
mba Spółka Jawna. Rzeszów, (PL). Towary: napoje alkoholowe:
wino, likiery, brandy, winiaki; klasa 33.
136945 1996 10 17 KORONA Spółka z o. o.. Wieluń, (PL).
Towary: świece ozdobne; klasa 4.
LIBERTY LIGHT
136946 1996 10 17 KORONA Spółka z o. o.. Wieluń, (PL).
Towary: świece ozdobne; klasa 4.
ART NATURA
136947 1996 10 17 KORONA Spółka z o. o.. Wieluń, (PL).
Towary: świece ozdobne; klasa 4.
FERRARA
136948 1996 10 17 KORONA Spółka z o. o.. Wieluń, (PL).
Towary: świece ozdobne; klasa 4.
ECO LINE
CFE: 7.5, 24.1,29.1
Kolory znaku: złoty, czerwony, beżowy
136952 1998 07 09 «PLENUS» Grażyna Bomba i Janusz Bo­
mba Spółka Jawna. Rzeszów, (PL). Towary: napoje alkoholowe:
wino, likiery, brandy, winiaki; klasa 33.
136949 1996 10 17 KORONA Spółka z o. o.. Wieluń, (PL).
Towary: świece ozdobne; klasa 4.
ARS NATURA
136950 1998 05 29 Jeronimo Martins Dystrybucja Spółka z
o.o.. Poznań, (PL). Towary i usługi: środki do pielęgnacji
włosów; środki myjące; środki do czyszczenia zębów; środki do
prania; toaletowe środki sanitarne; dezodoranty osobiste; wody
kolońskie; preparaty do wybielania; preparaty do odtłuszczania;
środki dezynfekcyjne; materiały opatrunkowe; żywność dla nie­
mowląt; pieluszki jednorazowe; sztućce; nożyczki; piły; narzędzia
do ścierania; osełki; gry komputerowe; programy do maszyn cy­
frowych; papier; karton; dzienniki; czasopisma; książki; fotogra­
fie; papeteria; materiały klejące do papeterii i gospodarstw domo­
wych; artykuły biurowe; tworzywa sztuczne do pakowania; karty
do gry; czcionki drukarskie; noże do papieru i kartonu; materiały z
tworzyw sztucznych do pakowania; pojemniki do pakowania z
tworzyw sztucznych; nieelektryczne narzędzia kuchenne; mate­
riały szczotkarskie; sprzęt do czyszczenia; naczynia; wyroby ze
CFE: 27.5, 29.1
Kolory znaku: złoty, czarny
136953 1998 09 22 Discovery Communications,Inc. Bethesda, (US). Towary i usługi: urządzenia do zapamiętywania, zapisy­
wania i odtwarzania dźwięku i/lub obrazów; filmy, taśmy wizyjne,
dyski kompaktowe, dyski wizyjne i audio oraz audiowizualne
urządzenia zapisujące; nagrane taśmy magnetyczne z dźwiękiem
i/lub obrazami; CD-ROMy; urządzenia zapisujące dźwięk; fono­
graficzne urządzenia zapisujące i dyski; urządzenia rozrywkowe
dla użycia z odbiornikami telewizyjnymi; komputery; interaktyw­
ne systemy komputerowe; magnetyczne i oparte na włóknach op­
tycznych nośniki danych; wyposażenie telekomunikacyjne i
urządzenia dla przetwarzania filmów i sygnałów wizyjnych na
interaktywne i cyfrowo upakowane programy; sprzęt kompu­
terowy i oprogramowanie; programy komputerowe; telewizyj­
ne urządzenia do zdalnego sterowania, przetworniki telewizyj-
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
ne i związane z nimi wyposażenia w zakresie interaktywnych i cy­
frowo upakowanych programów, oraz dla stosowania w połącze­
niu z włóknami optycznymi, kable i telewizja satelitarna; usługi
telekomunikacyjne, zwłaszcza w dziedzinie przekazu radiowego,
kablowego i telewizyjnego; nadawanie i przesyłanie programów
telewizyjnych i radiowych; usługi w zakresie transmisji telewizyj­
nej i radiowej oraz usługi w zakresie dyfuzji radiowej; usługi w za­
kresie szyfrowania i przesyłu danych; usługi telekomunikacyjne;
usługi w zakresie transmisji za pomocą włókien optycznych, sieci
kablowej i satelitarnej; usługi w zakresie komunikacji satelitarnej i
sieciowej; usługi w zakresie telekomunikacji interaktywnej; usługi
w zakresie płatnej telewizji; usługi w zakresie płatnego przekazy­
wania danych; usługi w zakresie kształcenia, nauczania i rozrywki,
a zwłaszcza w zakresie przygotowywania programów radiowych i
telewizyjnych; produkcja filmów, filmów video, programów ra­
diowych oraz organizowanie występów na żywo; produkcja fil­
mów animowanych i telewizyjnych; usługi dotyczące rozrywki fil­
mowej i rozrywki telewizyjnej a także telewizyjnego kształcenia i
instruktażu oraz występów na żywo; usługi komputerowe w sieci
w zakresie kształcenia i rozrywki; usługi w zakresie publikowania
książek, magazynów, druków i periodyków; usługi w zakresie rozry­
wki w postaci cyfrowo upakowanych programów przekazywanych
za pomocą włókien optycznych, sieci kablowej i satelitarnej; usługi w
zakresie kształcenia, treningu i instruktażu w zakresie interaktywnych
cyfrowo upakowanych programów telewizyjnych przekazywanych
za pomocą włókien optycznych, sieci kablowej i satelitarnej; leasing
sprzętu do telewizji interaktywnej i cyfrowo upakowanej; dostarcza­
nie nośników video i audiowizualnych do odbioru i przesyłu progra­
mów telewizyjnych i informacji, usługi w zakresie cyfrowo upakowa­
nych programów telewizyjnych; klasy: 9, 38 i 41.
DISCOVERY TRAVEL CHANNEL
136954 1996 12 10 EKKO Spółka z o.o.. Szczecin, (PL). To­
wary: lody; klasa 30.
MALAWI
136955 1996 12 10 EKKO Spółka z o.o.. Szczecin, (PL). To­
wary: lody; klasa 30.
EXOTICA
136956 1996 12 10 EKKO Spółka z o.o.. Szczecin, (PL). To­
wary: lody; klasa 30.
PAN HILARY
136957 1996 09 09 Dąbski Andrzej, Staniak Marlena, Staniak
Ryszard Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EURO-KLINKIER
Dąbski & S-ka. Szczecin, (PL). Towary: blachy dachowe płaskie i
profilowe, kształtowniki metalowe, rury metalowe; cegły, cegły
klinkierytowe, pustaki, kształtki klinkierytowe, terakota, glazura,
dachówki, rury kamionkowe, bloczki betonowe, nadproża, szkło
budowlane, cement, wapno, zaprawy gotowe, płyty styropianowe,
papa, bitumy, abizel, lepik; klasy: 6 i 19.
CFE: 7.15,26.1, 26.2, 27.5, 29.1
Kolory znaku: czerwony, czarny, biały
136958 1994 02 22 House of Prince A/S. Soborg, (DK). To­
wary: tytoń, artykuły dla palaczy, zapałki; klasa 34.
QUATTRO
935
136959 1994 12 06 CPC International Inc. (a Delaware com­
pany);. Englewood Cliffs, (US). Towary: galaretki, dżemy, mle­
ko i wyroby z mleka, jogurty - wszystkie powyższe produkty za­
wierające owoce lub o smaku owocowym, owoce konserwowa­
ne, suszone i gotowane, marmolada, sosy owocowe; klasa 29.
AMBROSIA
136960 1996 08 14 Brillux GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Munster, (DE). Towary i usługi: produkty chemiczne do celów prze­
mysłowych, mianowicie utwardzacze do powłok lakierowych, środki
klejące do celów przemysłowych, zmywacze; środki gruntujące, powłoki
malarskie, powłoki lakierowe, farby, lakiery, laki, pokosty, środki ochrony
drewna środki gruntujące w postaci farb, środki gruntujące w postaci wyro­
bów lakierowych pigmentowych, środki do konserwacji drewna środki roz­
cieńczające do wszystkich wymienionych wyżej produktów, zaprawy i bej­
ce do drewna, folia metalowa i metale w proszku dla malarzy i dekoratorów,
masy szpachlowe do wygładzania i reperacji chropowatych powierzchni, kit
szklarski, środki powłokowe z tworzyw sztucznych w postaci pasty i w postaci
ciekłej do powierzchni drewnianych i metalowych dla ochrony przed wilgo­
cią środki do zrywania tapet, powłoki malarskie makulaturowe; terpentyna w
postaci naturalnej żywicy, środki do wybielania czyszczenia i wywabiania
plam, środki do oczyszczania i wygładzania środki do polerowania usuwania
tłuszczu, szlifowania materiały ścierne; gwoździe tynkarskie, kołki, sworznie, li­
stwy wykończające, narożne listwy ochronne, profile uszczelniające, zbiorniki,
pojemniki, silosy, baki, cysterny, kontenery jak również urządzenia zamy­
kające do nich, wszystkie wymienione towary z metalu, sprężarki, pompy,
szlifierki, frezy, urządzenia mieszające, urządzenia do natryskiwania farb i lar
kierowania poprzez polewanie maszynowe przyrządy klejące do tapet, ma­
szynowe przyrządy do nanoszenia środków gruntujących, środków do pokry­
wania tynków i farb, urządzenia do nanoszenia powłok dla rzemiosła malar­
skiego, narzędzia ręczne, wyroby rożowniczo-kowalskie, ubijaki, przetrząsacze,
kratki zgarniające; okulary ochronne, maski ochronne; przyrządy do wypalania
starych powłok malarskich dla rzemiosła malarskiego; papier pakunkowy, pędz­
le, środki klejące do papieru i produktów papierniczych, szablony i wałki do na­
noszenia środków powłokowych, szablony i walki do nanoszenia powłok mala­
rskich i lakierniczych; tworzywa sztuczne jako półfabrykaty w formie folii, środ­
ki uszczelniające i izolacyjne, materiały izolacyjne do izolacji cieplnej lub dźwię­
kowej, płyty izolacyjne, płyty z wełny szklanej jako podkłady pod powłoki rnalarskie i lakiernicze, uszczelnienia kształtowe z tworzyw sztucznych i ich mate­
riałów zastępczych; materiały budowlane niemetalowe mianowicie zaprawy
elewacyjne, tynki szlachetne, zaprawy gotowe wypełraacze do tynku, środki do
impregnacji lub utwardzania zapraw i elewacji, płyty licowe elewacyjne z po­
krytych zaprawątworzyw sztucznych spienionych z lub bez elementów dekora­
cyjnych, listwy wykończające, narożne listwy ochronne, kołki nimetatowe,
pojemniki, silosy, cysterny, baki i kontererry, jak również urządzenia zamy­
kające do nich z tworzyw sztucznych i ich materiałów zastępczych; tekstyl­
ne tapety i artykuły do wystroju i wyłożenia ścian tapety (z wyłączeniem
tekstylnych), dywany, linoleum i pozostałe wykładziny podłogowe z
gumy, tworzyw sztucznych i materiałów tekstylnych; reklamą marketing,
doradztwo na rzecz przesiębiorstw; usługi rzemieślnicze świadczone przez ma­
larzy, sztukatorów i dekoratorów w zakresie remontów, utrzymania i konserwacji budynków; przeprowadzanie semanariów, wykładów i szkolenia w
zakresie działalności rzemieślniczej, reklamy, marketingu, organiza­
cji, administrowania elektronicznego przetwarzania danych; klasy: 1,
2,3, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 24,27, 35, 37 i 41.
CFE: 26.4,29.1
Kolory znaku: biały, zielony, czerwony, czarny
136961 1996 08 14 Brillux GmbH & Co. Kommanditgesellschaft. Munster, (DE). Towary i usługi: produkty chemiczne do ce­
lów przemysłowych,mianowicie utwardzacze do powłok lakiero­
wanych, środki klejące do celów przemysłowych, zmywacze; śro­
dki gruntujące, powłoki malarskie, powłoki lakierowe, farby, la-
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
936
kiery, laki, pokosty, środki ochrony drewna, środki gruntujące w
postaci farb, środki gruntujące w postaci wyrobów lakierowych
pigmentowych, środki do konserwacji drewna, środki rozcień­
czające do wszystkich wymienionych wyżej produktów, zapra­
wy i bejce do drewna, folia metalowa i metale w proszku dla ma­
larzy i dekoratorów, masy szpachlowe do wygładzania i repera­
cji chropowatych powierzchni, kit szklarski, środki powłokowe
z tworzyw sztucznych w postaci pasty i w postaci ciekłej do po­
wierzchni drewnianych i metalowych dla ochrony przed wilgo­
cią, środki do zrywania tapet, podkład malarski makulaturowy;
terpentyna w postaci naturalnej żywicy, środki do wybielania,
czyszczenia i wywabiania plam, środki do oczyszczania i
wygładzania, środki do polerowania, usuwania tłuszczu, szlifo­
wania, materiały ścierne; gwoździe tynkarskie, kołki, sworznie,
listwy wykończające, narożne listwy ochronne, profile uszczel­
niające, zbiorniki, pojemniki, silosy, baki, cysterny, kontenery
jak również urządzenia zamykające do nich, wszystkie wymie­
nione towary z metalu; sprężarki, pompy, szliferki, frezy,
urządzenia mieszające, urządzenia do natryskiwania farb i la­
kierowania poprzez polewanie, maszynowe przyrządy klejące
do tapet, maszynowe przyrządy do nanoszenia środków grun­
tujących, środków do pokrywania tynków i farb, urządzenia do
nanoszenia powłok dla rzemiosła malarskiego; narzędzia ręcz­
ne, wyroby noźowniczo-kowalskie, ubijaki, przetrząsacze, krat­
ki zgarniające; okulary ochronne, maski ochronne; przyrządy
do wypalania starych powłok malarskich dla rzemiosła malar­
skiego; papier pakunkowy, pędzle, środki klejące do papieru i
produktów papierniczych, szablony i wałki do nanoszenia środ­
ków powłokowych,szablony i wałki do nanoszenia powłok ma­
larskich i lakierniczych; tworzywa sztuczne jako półfabrykaty
w formie folii, środki uszczelniające i izolacyjne, materiały izo­
lacyjne do izolacji cieplnej lub dźwiękowej, płyty izolacyjne,
płyty z wełny szklanej jako podkłady pod powłoki malarskie i la­
kiernicze, uszczelnienia kształtowe z tworzyw sztucznych i ich
materiałów zastępczych; materiały budowlane niemetalowe,
mianowicie zaprawy elewacyjne, tynki szlachetne, zaprawy go­
towe, wypełniacze do tynku, środki do impregnacji lub utwardza­
nia zapraw i elewacji, płyty licowe elewacyjne z pokrytych za­
prawą tworzyw sztucznych spienionych z lub bez elementów
dekoracyjnych, listwy wykończające, narożne listwy ochronne;
kołki niemetalowe, pojemniki, silosy, cysterny, baki i kontenery,
jak również urządzenia zamykające do nich z tworzyw sztucz­
nych i ich materiałów zastępczych; tekstylne tapety i artykuły
do wystroju i wyłożenia ścian, tapety (z wyłączeniem tekstyl­
nych), dywany, linoleum i pozostałe wykładziny podłogowe z
gumy, tworzyw sztucznych i materiałów tektsylnych; reklama,
marketing, doradztwo na rzecz przedsiębiorstw; usługi rzemie­
ślnicze świadczone przez malarzy, sztukatorów i dekoratorów
w zakresie remontów, utrzymywania i konserwacji budynków;
przeprowadzanie seminariów, wykładów i szkolenia w zakresie
działalności rzemieślniczej, reklamy, marketingu, organizacji,
administrowania, elektronicznego przetwarzania danych, klasy:
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 24, 27, 35, 37 i 41.
BRILLUX
136962 199705 12 Padzik Tomasz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługo­
we TOPAZ Mińsk Mazowiecki, (PL). Towary: masło, margaryna; klasa 29.
Nr 9 /2002
136963 1997 06 10 Consolidated Edison Company of New
York, Inc.. Nowy Jork, (US). Usługi: promowanie alternatywnych
źródeł energii; usługi w zakresie promowania społecznej wrażliwości
w odniesieniu do oszczędnego i wydajnego gospodarowania energią
organizowanie alternatywnych źródeł energii polegające na wypoży­
czaniu odpowiednich urządzeń technicznych; klasy: 35 i 42.
EDISON
136964 1997 12 24 Production Solutions Spółka z o.o.. Warsza­
wa, (PL). Towary: maszyny rolnicze, silniki do maszyn, sprzęgła i
pasy transmisyjne, narzędzia rolnicze, inkubatory, roboty, automaty
do montażu elektronicznego, części maszyn, obrabiarki, maszyny do
szycia, elektryczne pompy powietrzne; urządzenia, aparaty i
przyrządy naukowe, nawigacyjne, geodezyjne, elektryczne, fotogra­
ficzne, kinematograficzne, optyczne, przyrządy do ważenia, pomiaro­
we, sygnalizacyjne, kontrolne, ratownicze, aparaty i przyrządy dyda­
ktyczne, do nauczania, urządzenia i aparaty do transformacji, rejestra­
cji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, automaty urucha­
miane przez wrzucenie monety lub żetonu, kasy rejestrujące, maszy­
ny liczące, komputery, programy do maszyn cyfrowych, wyposaże­
nie dla przetwarzania informacji, gaśnice, odzież ochronną odzież do
gaszenia ognią sprzęt do nurkowania kable do celów elektrycznych,
meble i stojaki laboratoryjne; aparaty oświetleniowe, grzewcze, aparaty
do wytwarzania pary, do gotowania chłodzenia suszenia i pieczenia
urządzenia wentylacyjne, wodociągowe, instalacje sanitarne, pompy,
urządzenia klimatyzacyjne, kotły elektryczne; klasy: 7,9 i 11.
CFE: 27.5
136965 1998 04 01 BP p.l.c. Londyn, (GB). Towary: gaz w
postaci płynnej lub gazowej; pojemniki metalowe na sprężone
gazy lub paliwa płynne, zawory metalowe; klasy: 4 i 6.
CFE: 19.1,24.11,27.5,29.1
Kolory znaku: zielony, żółty, czerwony
136966 1998 04 20 Medicover Holdings N.V.. Curacao,
(AN). Usługi: administrowanie usługami medycznymi i usługi
medyczne; klasa 44.
CFE: 4.5, 27.5
CFE: 1.1,8.3, 11.3,27.5,29.1
Kolory znaku: złoty, brązowy, niebieski, czerwony, granato­
wy, biały
136967 1998 05 12 ZIAJA Ltd. Zakład Produkcji Leków
Spółka z o.o.. Gdańsk-Matarnia, (PL). Towary: mydła kremy; klasa 3.
mydło ale krem ale mydło
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
136968 1998 06 19 Andrzejuk Jerzy GAMA GASTRO Wypo­
sażenie Obiektów Gastronomicznych i Pralni. Gdańsk, (PL). Towary
i usługi: maszyny i urządzenia gastronomiczne*, pralnicze i do mycia
w tym kostkarki i płatkarki do lodu, maszyny do lodów jadalnych,
maszyny do bitej śmietany, maszyny do soków, urządzenia do przy­
gotowania i odmierzania napojów również gazowych, miksery, blendery. roboty barmańskie, roboty kuchenne do obróbki ciasta, mięsa,
owoców, warzyw, maszynki do mielenia mięsa, maszyny do krojenia
(krajalnice) mięsa, warzyw, owoców, chleba maszyny do oddziela­
nia i piłowania kości, obieraczki do ziemniaków, kutry, młynki do
kawy, rollmachy (do formowania ciasta), linie do dystrybucji
posiłków, zmywarki, pralki, pralnice (kotły), pralnico-wirówki, maglownice, agregaty do chemicznego czyszczenia, wirówki, prasy i
prasowalnice, stoły detaszerskie, transportery wieszakowe; urządze­
nia grzewcze, chłodnicze, piece konwekcyjne, piece konwekcyjno-parowe. piece do pizzy, okapy wentylacyjne, komory i szafy
chłodnicze, zamraźalnicze, stoły chłodnicze, bufety sałatkowe, bufety
chłodnicze, lady, pulpity i regały chłodnicze, pojemniki chłodnicze,
linie kuchenne w wersji elektrycznej, gazowej, parowej lub mieszanej
składające się z kuchni, z piekarnikiem lub bez, frytkownicy, kotła wa­
rzelnego, patelni przechylnej, bemaru wodnego i płyty grilującej, garnki
kuchenne, ekspresy ciśnieniowe, ekspresy przelewowe, automaty do
kawy, warniki do czekolady, suszarki, sprężarki powietrza, wytwornice
pary, manekiny powietrzno-parowe do prasowania odzieży, zlewy, zle­
wozmywaki, urządzenia do sterylizacji, urządzenia do dezynfekcji ba­
senów, kaczek, komory do mycia łóżek, wózków, materacy; meble ze
stali nierdzewnej, w tym stoły do pracy, stoły do zmywalni, szafy, szaf­
ki wiszące, szafy magazynowe, regały, pojemniki na odpadki, pojemni­
ki gastronomiczne niemetalowe; usługi agencji importowo-eksportowej. usługi doradztwa, pośrednictwa, negocjacji i załatwiania formal­
ności na zlecenie osób trzecich w charakterze inwestora zastępczego z
zakresu wyposażenia obiektów gastronomicznych i pralniczych, bada­
nia rynku, badania opłacalności; klasy: 7, 11,20 i 35.
GAMA GASTRO
136969 1998 06 26 WOSANA S.A.. Kraków, (PL). Towary:
przetwory mięsne, rybne i drobiowe, przetwory z warzyw i owo­
ców, produkty nabiałowe, mleczarskie i olejarskie, konserwy, kon­
centraty; napoje bezalkoholowe, wody mineralne gazowane i niegazowane, napoje owocowe, soki, syropy i inne preparaty do przy­
gotowywania napojów, piwo; klasy: 29 i 32.
SŁOWIANKA
136970 1998 07 03 Rychter Janusz, Wrzosek Grzegorz
TADEO TRADING S.C.. Warszawa, (PL). Towary: broszury,
etykiety, czasopisma, periodyki, kalendarze, książki, almanachy,
materiały do nauczania, materiały szkoleniowe, katalogi, prospe­
kty, fotografie, grafiki, reprodukcje graficzne, rysunki, druki, for­
mularze, papiery do pakowania: ozdobne, woskowane, srebrne,
świecące, obwoluty, opakowania z kartonu, papieru, folii i two­
rzyw sztucznych, pudełka, torby, torebki do pakowania z tych ma­
teriałów, materiały introligatorskie, artykuły i galanteria biurowa,
obwoluty, segregatory, blankiety, bloki rysunkowe, dziurkacze,
ekierki, etykiety, tablice informacyjne, do rysowania, pudełka z
farbami, kalki, gumki, ołówki, pióra, kalkomanie, papeteria, karty
do gry. karty pocztowe, linijki rysownicze, naklejki, notesy,
okładki na dokumenty, pieczęcie, poduszki, przyborniki, serwet­
ki, tuby tekturowe, tusze, wzory do haftowania i kalkowania, ta­
śmy, zakładki do książek, zeszyty, zszywacze, urządzenia biuro­
we, maszyny do pisania, niszczarki dokumentów, bindownice. na­
wilżacze; klasa 16.
937
136971 1998 07 09 Bergier Elżbieta POLGER. Wrocław,
(PL). Towary i usługi: folie metalowe do pakowania i zawijania,
opakowania z folii metalowej; urządzenia do grawerowania,
urządzenia do introligatorstwa, bębny do kserokopiarek, drukarki,
etykieciarki; komputery, podzespoły i części do komputerów,
komputerowe urządzenia peryferyjne, dyski komputerowe, dys­
kietki, taśmy magnetyczne, programy komputerowe, systemy ope­
racyjne, kalkutory, maszyny liczące, akumulatorki, urządzenia do
ładowania akumulatorów, baterie, dykfony, kasety audio-video,
ekrany, maszyny i urządzenia do kopiowania, telekopiarki, telefo­
ny, faxy, wagi, aparaty do projekcji, mikrofony, neony reklamo­
we, plotery, kasy fiskalne; artykuły biurowe i szkolne, gilotyny do
papieru, niszczarki do papieru, bindownice, ręczne aparaty do etykietowania,taśmy samoprzylepne, taśmy ozdobne, grzbiety plasti­
kowe, materiały do introligatorstwa, materiały do pieczętowania,
pieczątki, numeratory, szafki biurowe, maszyny do pisania, taśmy
do maszyn do pisania, przybory do malowania, przybory do kreśle­
nia, papier wszelkiego typu, karton, wyroby z papieru i kartonu,
zastawa stołowa z papieru, tablice: białe, korkowe,magnetyczne,
kalki, folie z tworzyw sztucznych, metkownice, kasetony, drukarki
przenośne, deski do rysowania, papeteria, etykiety, obwoluty, ma­
teriały do grawerowania, aparaty i maszyny do powielania, taśmy i
karty papierowe do zapisu programów komputerowych, stemple,
uchwyty do stempli, torby do pakowania, koperty, woreczki z pa­
pieru lub z tworzyw sztucznych, papiery ozdobne na wizytówki,
papiery firmowe, dyplomy, zaproszenia, kleje do materiałów pi­
śmiennych lub do celów domowych, druki, dzienniki, czasopisma;
mleko i śmietanka do kawy; kawa, herbata; soki owocowe, woda
mineralna; powielanie dokumentów, edycja tekstów, opracowy­
wanie reklam, wykonywanie plakatów, prospektów, druków, bil­
bordów, organizowanie wystaw handlowych lub reklamowych, roz­
powszechnianie materiałów reklamowych, wykonywanie wydruków
na papierze i foliach, wycinanie ploterem; instalowanie i konserwacja
maszyn biurowych, montaż, instalacja i serwis sprzętu komputerowe­
go; grawerowanie, introligatorstwojaminowanie wszelkiego rodzaju
dokumentów i dokumentacji, wykonywanie kart plastikowych iden­
tyfikacyjnych, wizytówek, wykonywanie nadruków na blasze na
gorąco, etykiet, usługi wykończeniowe związane z przeróbką papieru
i tworzywa, klasy: 6, 7, 9, 16, 29, 30, 32, 35, 37 i 40.
polger
136972 1998 07 14 TARA J.V.Spółka z o. o.. Luboń k/Pozna­
nia, (PL). Towary i usługi: środki do czyszczenia basenów kąpie­
lowych; preparaty dezynfekujące do uzdatniania wody; automaty­
czne urządzenia do oczyszczania basenów, urządzenia do utrzy­
mania czystości wody; urządzenia i przyrządy pomiarowe, regula­
cyjne i dozujące, urządzenia do analizy wody; aparaty oświetlenio­
we, grzewcze, do wytwarzania pary, urządzenia do ogrzewania
wody w basenach, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, in­
stalacje wodne do kąpieli; baseny kąpielowe i części składowe do
basenów, nakrycia na baseny kąpielowe; usługi budowy i montażu
basenów kąpielowych, remonty, naprawy i renowacje basenów
kąpielowych; usługi doradztwa i planowania w zakresie budowy i
remontów basenów kąpielowych; klasy: 3,5,7,9,11,28,37 i 42.
CFE: 1.1,27.5,29.1
Kolory znaku: czarny, biały, czerwony, żółty
CFE: 21.1, 25.1, 27.5, 29.1
Kolory znaku: fioletowy, żółty, czerwony, pomarańczowy,
niebieski, biały, czarny
136973 1998 07 22 Polskie Książki Telefoniczne Spółka z o.o..
Warszawa, (PL). Towary i usługi: książki, katalogi, broszury,
prospekty, spisy abonentów telefonicznych, spisy firm i instytucji;
rozpowszechnianie materiałów reklamowych; publikowanie
książek; klasy: 16, 35 i 41.
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
938
Nr 9 /2002
136977 1998 08 26 DASHÖFER HOLDING LIMITED. Limassol, (CY). Towary i usługi: dyski kompaktowe, dyskietki;
książki, segregatory z wymiennymi stronami, czasopisma; organi­
zowanie seminarów i kursów, publikowanie tekstów innych niż re­
klamowe za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej oraz za­
mieszczanie w globalnej sieci komputerowej informacji o tych pu­
blikacjach; klasy: 9, 16 i 41.
Polskie Książki Telefoniczne
CFE: 26.1, 27.5, 29.1
Kolory znaku: granatowy, czarny
136974 1998 07 28 Dominowski Jan ELECTRO-ART. Konstancin-Jeziorna, (PL). Usługi: instalowanie i naprawa urządzeń klimatyza­
cyjnych i wentylacyjnych, podgrzewania wody i powietrza; klasa 37.
CFE: 26.4, 27.5, 29.1
136975 1998 08 18 SASKI PARK Spółka z o.o.. Warszawa,
(PL). Usługi: udostępnianie miejsc na reklamy w budowanych i
administrowanych budynkach mieszkalnych, biurowych, maga­
zynowych, przemysłowych, garażowych, rekreacyjno-sporto­
wy eh i w budowlach użyteczności publicznej; usługi developerskie i inwestycyjne w tym: zakupy nieruchomości, uzyskiwanie
wymaganych zezwoleń na budowę, finansowanie inwestycji, ze
źródeł własnych i kredytów bankowych, komercjalizacja nieru­
chomości, wynajmowanie budynków mieszkalnych, biurowych
oraz powierzchni w tych obiektach, rozliczenia finansowe trans­
akcji związanych z kupnem, sprzedażą i wynajmem nieruchomo­
ści, zarządzanie nieruchomościami; usługi budowlane w zakresie
budowy budynków mieszkalnych, biurowych, magazynowych,
przemysłowych, garażowych, rekreacyjno-sportowych, budowli
użyteczności publicznej takich jak: drogi dojazdowe, centrale tele­
foniczne, zbiorniki wody retencyjnej, nadzór budowlany; wynaj­
mowanie budynków garażowych i miejsc parkingowych, hal i
obiektów produkcyjnych, magazynowych oraz powierzchni w
tych obiektach; wynajmowanie obiektów rekreacyjno-sporto­
wych; projekty architektoniczne; klasy: 35, 36, 37, 39, 41 i 42.
CFE: 1.17, 18.7,26.4,27.5,29.1
Kolory znaku: zielony, czarny, biały, czerwony
136978 1998 08 26 DASHÖFER HOLDING LIMITED. Limassol, (CY). Towary i usługi: dyski kompaktowe, dyskietki;
książki, segregatory z wymiennymi stronami, czasopisma; organi­
zowanie seminariów i kursów, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej oraz
zamieszczanie w globalnej sieci komputerowej informacji o tych
publikacjach; klasy: 9, 16 i 41.
CFE: 2.1, 2.7, 26.4, 27.5, 29.1
Kolory znaku: czerwony, biały, czarny
Kolor znaku: zielony
136976 1998 08 26 DASHÖFER HOLDING LIMITED. Limassol, (CY). Towary i usługi: dyski kompaktowe, dyskietki;
książki, segregatory z wymiennymi stronami, czasopisma; organi­
zowanie seminariów i kursów, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej oraz
zamieszczanie w globalnej sieci komputerowej informacji o tych
publikacjach; klasy: 9, 16 i 41.
CFE: 2.1, 2.7, 24.17, 26.5, 27.5, 29.1
Kolory znaku: zielony, czarny, niebieski
136979 1998 08 26 DASHÖFER HOLDING LIMITED. Limassol, (CY). Towary i usługi: dyski kompaktowe, dyskietki;
książki, segregatory z wymiennymi stronami, czasopisma; organi­
zowanie seminariów i kursów, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej oraz
zamieszczanie w globalnej sieci komputerowej informacji o tych
publikacjach; klasy: 9, 16 i 4L
CFE: 19.1,26.4,27.5,29.1
Kolory znaku: zielony, biały, żółty
136980 1998 08 26 DASHÖFER HOLDING LIMITED. Limassol, (CY). Towary i usługi: dyski kompaktowe, dyskietki;
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
książki, segregatory z wymiennymi stronami, czasopisma; organi­
zowanie seminariów i kursów, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe za pośrednictwem globalnej sieci-komputerowej oraz
zamieszczanie w globalnej sieci komputerowej informacji o tych
publikacjach; klasy: 9, 16 i 41.
939
do gry, noże do papieru i kartonu, opakowania z tworzyw sztucz­
nych, papiery i folia samoprzylepna, etykiety na wyroby, kalkoma­
nia; usługi w zakresie reklamy osób trzecich, prowadzenie intere­
sów osób trzecich w zakresie przedstawicielstwa handlowego,
usługi agencji reklamowych, usługi w zakresie produkcji druków i
folderów reklamowych, reprodukcji dokumentów, dokumentacji,
dystrybucji, prowadzenia negocjacji, usługi menadżerskie, usługi
badania rynku, prowadzenia statystyk i księgowości, pośrednictwa
bez kontaktu z towarem; usługi poligraficzne; klasy: 16, 35 i 40.
CFE: 25.5, 26.4, 27.5, 29.1
Kolory znaku: czarny, biały, czerwony
CFE:24.5, 26.4, 27.5, 29.1
Kolory znaku: czerwony, biały, czarny
136981 1998 08 26 DASHÖFER HOLDING LIMITED. Limassol, (CY). Towary i usługi: dyski kompaktowe, dyskietki;
książki, segregatory z wymiennymi stronami, czasopisma; organi­
zowanie seminariów i kursów, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej oraz
zamieszczanie w globalnej sieci komputerowej informacji o tych
publikacjach; klasy: 9, 16 i 41.
CFE: 2.1,2.7,26.4,27.5,29.1
Kolory znaku: niebieski, biały
136982 1998 08 26 Zakład Poligraficzny SERIGRAPH
Spółka z o.o.. Bydgoszcz, (PL). Towary i usługi: papier, karton,
druki, dzienniki, czasopisma, książki, fotografie, papeterie, mate­
riały klejące dla papeterii i gospodarstw domowych, maszyny do
pisania, artykuły biurowe, tworzywa sztuczne do pakowania, karty
do gry. noże do papieru i kartonu, opakowania z tworzyw sztucznych,
papiery i folia samoprzylepną etykiety na wyroby, kalkomania;
usługi w zakresie reklamy osób trzecich, prowadzenie interesów osób
trzecich w zakresie przedstawicielstwa handlowego, usługi agencji
reklamowych, usługi w zakresie produkcji druków i folderów rekla­
mowych, reprodukcji dokumentów, dokumentacji, dystrybucji, pro­
wadzenia negocjacji, usługi menadżerskie, usługi badania rynku, pro­
wadzenia statystyk i księgowości, pośrednictwa handlowego bez
kontaktu z towarem; usługi poligraficzne; klasy: 16, 35 i 40.
136984 1998 09 11 Pierwsz. 1998 03 13 (US). Brown & Shar­
pe Manufacturing Company. North Kingstown, (US). Towary: rę­
cznie i komputerowo sterowane koordynacyjne urządzenia pomia­
rowe, oprogramowanie i osprzęt koordynacyjnych urządzeń po­
miarowych, próbniki do koordynacyjnych urządzeń pomiaro­
wych, elektroniczne urządzenia pomiarowe, optyczne urządzenia
pomiarowe, czujniki elektroniczne, automatyczne maszyny sor­
tujące, płyty pomiarowe, wskaźniki numerowe, uchwyty i akceso­
ria wskaźników, złączki i redukcje do narzędzi pomiarowych i
kontrolnych, mikrometry, zestawy mikrometryczne i ich kompo­
nenty, statywy mikrometrów, narzędzia do pomiaru otworów, ze­
stawy narzędzi do pomiaru otworów i ich komponenty, przymiary
stalowe, kątomierze nastawne, kątowniki nastawne, kątowniki 90,
węgielnice, noniusze, sprawdziany wysokości, sprawdziany tele­
skopowe, znaczniki traserskie, sprawdziany głębokości, promieniomierze, sprawdziany skoku gwintu, sprawdziany grubości,
sprawdziany wierteł i gwintów, sprawdziany do drutów, płytki
przymiarowe, podstawki pryzmowe i zaciski, płytki ustawcze
(kontrolne), podzielnice, cyrkle traserskie i drążkowe, zestawy na­
rzędzi pomiarowych i kontrolnych, płytki wzorcowe i ich akceso­
ria, liniały sinusowe, narzędzia sinusowe, płytki niwelujące, narzę­
dzia niwelujące, sprawdziany szczękowe, średnicówki, kalibratory
wskaźnikowe, komparatory, zestawy wskaźników, szablony i rę­
czne sprawdziany; klasa 9.
CFE: 24.17, 26.1, 26.4, 27.1
136985 1998 09 16 Saladra Piotr, Roman Ryszard CLINIC S.C.
Wroclaw, (PL). Towary i usługi: sprzęt radiowy i telewizyjny, kamery
wideo, telefony, magnetowidy, komputery wraz z oprzyrządowaniem;
aparaty oświetleniowe, aparaty grzewcze, chłodziarki, urządzenia we­
ntylacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, armatura sanitarna i wodo­
ciągowa; tkaniny, wyroby tekstylne, ręczniki, obrusy, narzuty, zasłony,
firany, koce; odzież męska, odzież damska, odzież młodzieżowa, od­
zież sportowa, odzież dżinsowa, marynarki, spodnie, żakiety, kurtki,
płaszcze, koszule, podkoszulki, bluzki, dresy, nakrycia głowy, krawaty,
obuwie; usługi prowadzenia sklepów z wyżej wymienionymi towara­
mi; usługi wzornictwa przemysłowego w zakresie projektowania ubio­
rów, w tym ubiorów sportowych; klasy: 9, 11, 24,25, 35 i 42.
CFE: 27.5,29.1
Kolory znaku: brązowy, biały, niebieski
136983 1998 08 26 Zakład Poligraficzny SERIGRAPH
Spółka z o.o.. Bydgoszcz, (PL). Towary i usługi: papier, karton,
druki, dzienniki, czasopisma, książki, fotografie, papeterie, mate­
riały klejące dla papeterii i gospodarstw domowych, maszyny do
pisania artykuły biurowe, tworzywa sztuczne do pakowania karty
CFE: 27.5
136986 1998 09 17 Polifarb Cieszyn-Wrocław Spółka Akcyj­
na. Wrocław, (PL). Towary: farby, lakiery, emalie, pokosty, bejce,
kity szpachlowe, koloranty, szpachlówki, kleje, żywice synetycz-
940
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
ne, masy grubopowłokowe przeznaczone do uszczelniania blach
karoseryjnych, zaprawy tynkarskie; klasy: 1, 2, 17 i 19.
maler
136987 1998 09 23 Przedsiębiorstwo Budownictwa Uprze­
mysłowionego Warszawa-Północ. Warszawa, (PL). Towary i
usługi: materiały budowlane metalowe, przenośne konstrukcje bu­
dowlane, zbrojenia stosowane w budownictwie, przenośne meta­
lowe konstrukcje budowlane, budynki stalowe, rury i tuby i inne
wyroby metalowe stosowane w budownictwie, metalowe do róż­
nych celów w budownictwie; materiały budowlane niemetalowe
stosowane w budownictwie, w tym rury niemetalowe, materiały do
budowania i pokrywania dróg, chodników oraz dróg kolejowych,
budynki mieszkalne i przemysłowe zbrojone lub nie, albo zbrojone
częściowo; usługi w zakresie wynajmowania budynków, wynajem
budynków lub pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, prze­
mysłowych oraz biurowych; naprawy stosowane w budownictwie,
usługi instalacyjne, usługi związane z budową budynków, dróg,
mostów, zapór lub linii przesyłowych, jak również usługi w zakre­
sie wyposażania budynków w instalacje takie jak grzewcze, hy­
drauliczne, malowanie budynków z zewnątrz i wewnątrz, tynko­
wanie i usługi z zakresu wykańczania budynków i otoczenia, re­
monty, konserwacje i usługi związane z utrzymaniem obiektów w
ciągłej używalności; usługi transportowe własnym transportem,
wynajem własnych środków transportu i sprzętu budowlanego;
klasy: 6, 19,36, 37 i 39.
Nr 9 /2002
i systemach danych, usługi reklamowe i ogłoszeniowe w mię­
dzynarodowych sieciach danych, usługi w zakresie organizacji
wystaw o celach niehandlowych, usługi przechowywania, odzy­
skiwania, zarządzania rejestrami, systematyzacji i dostarczania
skomputeryzowanej w trybie on-line informacji; usługi w zakresie
organizacji zbiórek towarów konsumpcyjnych w celach niehand­
lowych dla placówek edukacyjnych; usługi telekomunikacyjne:
komputerowo wspomagana transmisja informacji pomiędzy baza­
mi danych i urządzeniami użytkownika, usługi poczty elektroni­
cznej, transmisje, prezentacje i przechowywanie sygnałów pomię­
dzy systemami telekomunikacyjnymi i danych oraz znajdującymi
się w nich urządzeniami celem tworzenia rynku i adresowych
miejsc transakcji w systemach telekomunikacyjnych i danych;
usługi w zakresie zabezpieczania dostępu i wykorzystywania in­
formacji baz danych, w tym usługi informacyjne interaktywnych
baz danych dostępne w skali globalnej dla użytkowników handlo­
wych i niehandlowych, usługi w zakresie zbiórki towarów kon­
sumpcyjnych w celach niehandlowych; usługi w zakresie produ­
kcji i przygotowania w formie komputerowej planów organizacji
pracy oraz instrukcji towarowych, usługi w zakresie opracowania
oprogramowania komputerowego i do komunikacji danych w tym
przygotowywanie i dostawa programów umożliwiających korzy­
stanie z inteligentnych elektronicznych dokumentacji, programo­
wanie i usługi programowania komputerów realizowane w
związku z sieciami komunikacyjnymi do transmisji danych, usługi
w zakresie zapewniania dostępu do sieci komputerowych, zabez­
pieczanie czasu dostępu do sieci globalnych, usługi komputerowego
pośrednictwa w ustanawianiu kontaktów; klasy: 9, 35, 36, 38 i 42.
CFE: 26.7, 27.5, 29.1
Kolory znaku: czerwony, ceglasty
136988 1998 09 23 Urząd Miejski Wrocławia. Wrocław,
(PL). Towary i usługi: karton i papier oraz wyroby z tych mate­
riałów, czasopisma, periodyki, magazyny, kalendarze, agendy,
druki, książki, albumy,folie z tworzyw sztucznych do pakowania,
torby do pakowania z papieru, przewodniki, śpiewniki, wydawnic­
twa kartograficzne, mapy, plany, notesy, foldery, pocztówki, karty
pocztowe, koperty, materiały piśmienne, znaczki, fotografie, ob­
razy, plakaty, afisze, karty do gry, wyroby papiernicze i introliga­
torskie, tablice i arkusze ogłoszeniowe, bilety komunikacji miej­
skiej, nalepki reklamowe; usługi w zakresie organizowania oraz
inicjowania przedsięwzięć handlowych;usługi wydawnicze,
usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, rozryw­
kowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sympozjów
oraz różnego rodzaju zgromadzeń; klasy: 16, 35 i 41.
CFE: 25.7, 26.13, 27.5
136989 1998 10 07 Pierwsz. 1998 04 07 (SE). Telia AB. Farsta, (SE). Towary i usługi: urządzenia i sprzęt telekomunikacyjny
oraz przetwarzania danych wykorzystywany do tworzenia rynku i
adresowych miejsc transakcji, do transmisji i odbioru sygnałów
wideo i dźwiękowych oraz danych; wprowadzanie, przechowy­
wanie, przetwarzanie i odzyskiwanie informacji w lokalnych i
globalnych sieciach, przechowywanie i odzyskiwanie syg­
nałów/danych wymienianych w systemach telekomunikacyjnych
CFE: 2.1, 27.5
136990 1998 10 07 Pierwsz. 1998 04 07 (SE). Telia AB. Farsta, (SE). Towary i usługi: urządzenia i sprzęt telekomunikacyjny
oraz przetwarzania danych wykorzystywany do tworzenia rynku i
adresowych miejsc transakcji, do transmisji i odbioru sygnałów
wideo i dźwiękowych oraz danych; wprowadzanie, przechowy­
wanie, przetwarzanie i odzyskiwanie informacji w lokalnych i
globalnych sieciach, przechowywanie i odzyskiwanie syg­
nałów/danych wymienianych w systemach telekomunikacyjnych
i systemach danych, usługi reklamowe i ogłoszeniowe w mię­
dzynarodowych sieciach danych, usługi w zakresie organizacji
wystaw o celach niehandlowych, usługi przechowywania, odzy­
skiwania, zarządzania rejestrami, systematyzacji i dostarczania
skomputeryzowanej w trybie on-line informacji; usługi w zakresie
organizacji zbiórek towarów konsumpcyjnych w celach niehand­
lowych dla placówek edukacyjnych; usługi telekomunikacyjne:
komputerowo wspomagana transmisja informacji pomiędzy baza­
mi danych i urządzeniami użytkownika, usługi poczty elektronicz­
nej, transmisje, prezentacje i przechowywanie sygnałów pomiędzy
systemami telekomunikacyjnymi i danych oraz znajdującymi się
w nich urządzeniami celem tworzenia rynku i adresowych miejsc
transakcji w systemach telekomunikacyjnych i danych; usługi w
zakresie zabezpieczania dostępu i wykorzystywania informacji
baz danych, w tym usługi informacyjne interaktywnych baz da­
nych dostępne w skali globalnej dla użytkowników handlowych i
niehandlowych, usługi w zakresie zbiórki towarów konsumpcyj­
nych w celach niehandlowych, usługi w zakresie produkcji i przy­
gotowania w formie komputerowej planów organizacji pracy oraz
instrukcji towarowych, usługi w zakresie opracowania oprogramo­
wania komputerowego i do komunikacji danych w tym przy­
gotowywanie i dostawa programów umożliwiających korzysta­
nie z inteligentnych elektronicznych dokumentacji, programowa-
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
nie i usługi programowania komputerów realizowane w związku z
sieciami komunikacyjnymi do transmisji danych, usługi w zakre­
sie zapewniania dostępu do sieci komputerowych, zabezpieczanie
czasu dostępu do sieci globalnych, usługi komputerowego pośred­
nictwa w ustanawianiu kontaktów; klasy: 9, 35, 36, 38 i 42.
CFE: 2.1, 27.5
136991 1998 10 12 BRONWALD Spółka z o. o.. Warszawa,
(PL). Towary: programy komputerowe, kasety video, kasety vi­
deo z grami, nośniki danych magnetyczne, magnetyczne nośniki
informacji, dyski kompaktowe (audio-video), dyski optyczne ko­
mpaktowe CD; broszury, czasopisma, druki, gazety, kalendarze,
kalendarze z kartkami do wyrywania, kartki kartotekowe, karty do
gry, karty-zawiadomienia, katalogi, komiksy, czasopisma-komiksy. koperty papeteria, książki, zakładki do książek, papier listo­
wy, naklejki adresowe, nalepki, notesy, periodyki, karty poczto­
we, prospekty; klasy: 9 i 16.
CFE: 27.5
136992 1998 10 12 Chojnacki Marek Malarstwo, Tapeciarstwo. Sztukatorstwo PASTEL VISION. Łódź, (PL). Usługi: usługi
budowlane i remontowo-budowlane, naprawy blacharskie, dekar­
skie, wykonywanie instalacji grzewczych, wykonywanie instalacji
wodociągowo-kanalizacyjnych, konserwacja i modernizacja bu­
dynków, malowanie, tapetowanie, układanie glazury i terakoty,
sztukatorstwo, usługi izolacyjne w budynkach, usługi w zakresie
konstrukcji, montaż rusztowań, murarstwo, nadzór budowlany,
ogrzewanie w tym instalowanie i naprawa, przygotowywanie tere­
nów pod budowę, wykonywanie elewacji, wpożyczanie sprzętu bu­
dowlanego, usługi instalatorstwa wodnego, elektrycznego i gazowe­
go, naprawa urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu radiowo-telewizyjnego i urządzeń biurowych, serwis gwarancyjny i pogwaran­
cyjny w zakresie naprawy urządzeń gospodarstwa domowego oraz
sprzętu radiowo-telewizyjnego i urządzeń biurowych, usługi stolarskie-naprawy, usługi wykonawstwa inwestycyjnego, rozbiórki bu­
dowli, wznoszenia obiektów budowlanych, konserwacji, instalacji,
montażu i nadzoru, usługi budowy i naprawy rurociągów, wykony­
wania zabezpieczeń antykorozyjnych drewna i metali w budownic­
twie, usługi konserwacji i izolacji budowli, usługi w zakresie instala­
cji budowlanych i budowlanych prac wykończeniowych, klasa 37.
CFE: 4.3, 27.5
Kolory znaku: czarny, żółty
136993 1998 10 12 Chojnacki Marek Malarstwo, Tapeciarstwo,
Sztukatorstwo PASTEL VISION. Łódź, (PL). Usługi: usługi budow­
lane i remontowo-budowlane, naprawy blacharskie, dekarskie, wyko­
nywanie instalacji grzewczych, wykonywanie instalacji wodo­
ciągowo-kanalizacyjnych, konserwacja i modernizacja budynków,
malowanie, tapetowanie, układanie glazury i terakoty, sztukator­
941
stwo, usługi izolacyjne w budynkach, usługi w zakresie konstrukcji,
montaż rusztowań, murarstwo, nadzór budowlany, ogrzewanie w
tym instalowanie i naprawa, przygotowywanie terenów pod budo­
wę, wykonywanie elewacji, wypożyczanie sprzętu budowlanego,
usługi instalatorstwa wodnego, elektrycznego i gazowego, naprawa
urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu radiowo-telewizyjnego
i urządzeń biurowych, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w za­
kresie naprawy urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu
radiowo-telewizyjnego i urządzeń biurowych, usługi stolarskie-naprawy, usługi wykonawstwa inwestycyjnego, rozbiórki budowli,
wznoszenia obiektów budowlanych, konserwacji, instalacji, monta­
żu i nadzoru, usługi budowy i naprawy rurociągów, wykonywania
zabezpieczeń antykorozyjnych drewna i metali w budownictwie,
usługi konserwacji i izolacji budowli, usługi w zakresie instalacji
budowlanych i budowlanych prac wykończeniowych; klasa 37.
pastelvision
136994 1998 10 15 Piechocki Krzysztof Zborowska Wytwór­
nia Koncentratów Spożywczych MODUS. Zamłynie, (PL). Towa­
ry: zupy; sosy, przyprawy spożywcze; klasy: 29 i 30.
kulinar
136995 1998 10 15 Wach Zofia, Wach Andrzej Przedsiębior­
stwo Usługowo Produkcyjne WACH. Frampol, (PL). Towary:
antypoślizgowe środki do butów, apaszki, barbety, berety, bielizna,
bielizna osobista, bielizna przeciwpotowa, bielizna wchłaniające
pot, biustonosze, bluzki, bluzy, boa na szyję, body, botki, boty, buty
narciarskie, buty piłkarskie, buty sznurowane, chodaki - buty, chole­
wki do obuwia, cylindry, czapki, czapki bez daszka, czapki z dasz­
kiem, daszki stosowane w czapnictwie, espadryle, etole, fartuchy,
fulary, futra, getry, gimnastyczne pantofle, gorseciki jako bielizna,
gorsety, gorsy koszul, halki, kalosze, kamizelki, kapelusze, kaptury
do ubrań, karczki koszul, kąpielowe czepki i klapki, kąpielowe ko­
stiumy, kąpielowe pantofle, kąpielowe płaszcze, kąpielówki, kolce
do butów piłkarskich, kołnierzyki, kołnierzyki przypinane, kombi­
nezony jako odzież, kombinezony dla narciarzy wodnych, konfek­
cja odzieżowa, koszule męskie, koszulki, krawaty, liberie, majtki,
manipularze liturgiczne, mankiety do ubrań, mantyle, marynarki,
mitry, mufki, mundury, mycki piuski, nakrycia głowy, nauszniki,
obcasy do butów, obcasy napiętki, obuwie, obuwie plażowe, obuwie
sportowe, odzież, odzież papierowa, odzież wodoodporna, odzież z
imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze do stóp nieelektryczne,
okrycia wełniane lub futrzane z kapturem, okrycia wierzchnie, opa­
ski na głowę, ornaty, palta pancerze, pantofle, paski do odzieży, pa­
ski do butów, peleryny, pelisy, pieluszki z materiałów tekstylnych,
piżamy, plażowe ubiory, płaszcze, podszewki do ubrań, podwiązki,
podwiązki do skarpet, pończochy, pończochy wchłaniające
pot, potniki, półbuty, pulowery, rajstopy, rajtuzy, rękawice
jako odzież, sandały, sari, skafanderki bieliźniane, skarpetki,
slipy, spodenki, spodnie, sportowe obuwie, spódnice, stalki
metalowe do butów, stroje gimnastyczne, suknie, swetry tryko­
ty bez zapięcia, szale, szaliki, szelki, szkielety kapeluszy, szla­
froki, śliniaki niepapierowe, śpioszki dziecięce, taśmy do ge­
trów, temblaki, togi, trykoty jako ubrania, t-shirty, ubra­
nia, wkładki do obuwia, wyroby dziewiarskie, woalki, wypra­
wka dziecięca; klasa 25.
CFE: 26.1, 26.13, 27.5
136996 1998 10 26 ONO Antczak Paweł. Września, (PL).
Towary: smoczki; meble, poduszki, materace; butelki, przybory
kosmetyczne, naczynia; nocniczki, wanienki dla niemowląt, wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów domowych, termosy
do napojów; odzież z tworzyw naturalnych i sztucznych; zabawki,
sprzęt sportowy; klasy: 10, 20, 21, 25 i 28.
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
942
CFE: 2.5, 29.1
Kolory znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały
136997 1998 10 26 «FEDRUS» Spółka Akcyjna. Poznań,
(PL). Towary: mięso, drób, ryby, dziczyzna, wyroby wędliniar­
skie, podroby, konserwy mięsne, sosy, jadalne oleje i tłuszcze,
zupy; klasa 29.
plastikowe klatki wielokrotnego użytku stosowane do transporto­
wania, pakowania i przechowywania towarów w takich pojemni­
kach, wynajmowanie i dzierżawa palet i pojemników dla różnych
użytkowników działających na podstawie porozumień o cyrkulacji
tych palet i pojemników między nimi; klasy: 6, 12, 16, 20 i 39.
CFE: 24.15, 27.5, 26.4, 27.5
137000 1998 10 27 Lewandowski Michał Zakład Usług Po­
grzebowych CHARON. Poznań, (PL). Towary i usługi: trumny,
urny do przechowywania prochów zmarłych; odzież z tworzyw
naturalnych i sztucznych i obuwie z tworzyw naturalnych i sztucz­
nych; usługi budowlane i remontowo-budowlane związane z po­
chówkiem zmarłych; klasy: 20, 25 i 37.
CFE: 3.4, 27.5,29.1
Kolory znaku: biały, czarny, czerwony, różowy
136998 1998 10 28 Farat Sojka Małgorzata Produkcja Fil­
mów FARAT FILM. Warszawa, (PL). Usługi: usługi reklamowe,
w zakresie reklamy radiowej, telewizyjnej i kinowej, produkcja fi­
lmów: fabularnych, dokumentalnych, oświatowych i popularno­
naukowych na dowolnym nośniku, oraz rejestracje obrazu, nagrań
i przegrań dźwięku na dowolnym nośniku, jak również obróbkę
nośnika oraz montaż za pomocą dowolnej techniki, ponadto wyko­
nywanie kopii na dowolnym nośniku; klasy: 35 i 41.
charon
137001 1998 10 29 Głębicki Piotr VISITOR. Warszawą
(PL). Usługi: przewóz osób, rzeczy transportem samochodowym,
organizowanie przejazdów turystycznych, organizacja przejazdów
na regularnych liniach międzynarodowych, usługi turystyczne, po­
średnictwo i organizacja usług turystycznych; klasa 39.
CFE: 27.5,29.1
Kolor znaku: czerwony
137002 19981030 Vinalcolstra Export Import do.o..Rijeka,
(HR). Towary: napoje alkoholowe, wina; klasa 33.
CFE: 16.3, 27.5
136999 1998 1028 Brambles Australia Limited an Australian
company. Sydney, (AU). Towary i usługi: artykuły metalowe nie
zawarte w innych klasach, metalowe palety, metalowe pojemniki
do transportu towarów, urządzenia do zawieszania drutów i łańcu­
chów, siatki do przewożenia ładunków zrobione z łańcuchów lub
drutów; pojazdy do przewozu materiałów, platformy do transpo­
rtu z napędem własnym, ciężarówki z widłowym podnośnikiem,
przenośniki, instalacje linowe do transportu oraz części i wyposa­
żenie zawarte w tej klasie do wszystkich wymienionych towarów;
papier i artykuły papierowe, karton i artykuły z kartonu, druki, pa­
lety zrobione z kartonu, pojemniki zawarte w tej klasie wykonane z
kartonu lub wykonane w całości lub częściowo z płyty pilśniowej
stosowane do przechowywania towarów ich przeładunku i trans­
portu, plastikowe folie do pakowania zawarte w tej klasie; wszel­
kie pojemniki zawarte w tej klasie włącznie z pojemnikami wyko­
nanymi z drewna, plastiku i włókna szklanego, pojemniki izolo­
wane termicznie, wszystkie rodzaje pojemników do przeładunku
towarów i do ich transportowania palety wykonane z drewna, pla­
stiku lub włókna szklanego; wynajmowanie wszelkiego rodzaju
pojemników obejmujące: palety, walizy, paleto-walizy, pudelka,
worki, klatki paletowe, zespoły przejściowe do łączenia różnych
typów palet, palety rolkowe, pojemniki formowane przez dodanie
obramowania skrzynie, klatki wystawowe, worki na towar luzem,
pojemniki na butelki, pojemniki na elementy składowe silnika, po­
jemniki na płyny i proszki, urządzenia do opuszczania i podnosze­
nia towarów na paletach, maszyny do pakowania poszczególnych
jednostkowych towarów i materiały do takiego pakowania, meta­
lowe stojaki i regały do przetrzymywania towarów na paletach,
CFE: 2.1, 4.1, 24.7, 24.9, 25.1, 26.4, 27.5, 29.1
Kolory znaku: złoty, czerwony, zielony, biały, seledynowy,
żółty, różowy i odcienie, niebieski, czarny
137003 19981030 Vinalcolstra Export Import d.o.o.. Rijeka,
(HR). Towary: napoje alkoholowe, wina; klasa 33.
CFE: 2.1, 4.1, 24.7, 24.9, 25.1, 26.4, 27.5, 29.1
Kolory znaku: granatowy, złoty, czerwony, zielony, biały, se­
ledynowy, żółty, różowy, czarny
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
137004 1998 10 30 Piepiora Franciszek Zakład Prod-Handlowy FRANTYL. Charzykowy, (PL). Towary: formy i foremki do
ciast: kształtowe końcówki dekoracyjne, łopatki do ciast, noże pie­
karnicze i nacinarki do krojenia ciast, wałki do ciast, worki cukier­
nicze z tkanin i folii, wykrojniki do ciastek; klasa 21.
CFE: 26.1, 27.5, 29.1
Kolory znaku: czerwony, biały, czarny
137005 1998 11 02 Wojtas Józef DOMEKO. Wesoła, (PL).
Towary i usługi: kleje (spoiwa) do celów przemysłowych, w tym
kleje do płytek ściennych, kleje do tapet, preparaty do klejenia,
gruntowania, preparaty do odpuszczania i lutowania metali; farby,
pokosty, lakiery, barwniki, rozcieńczalniki do farb, lakierów i bar­
wników, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno,
zaprawy farbiarskie, zaprawy cementowe, folie metalowe i formy
proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, kit;
środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki
sanitarne będące środkami toaletowymi, środki czyszczące, pole­
rujące i ścierające, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów; metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały me­
talowe, konstrukcje budowlane metalowe, drobne wyroby żelaz­
ne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i tuby metalowe,
drabinki metalowe, okna i drzwi metalowe, osprzęt metalowy do
okien i drzwi, armatura do przewodów metalową skrzynki na listy
metalowe, kasetki metalowe, kasy pancerne, kable metalowe,
przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszlachet­
nych, schody metalowe, pokrycia dachowe metalowe; narzędzia i
przyrządy napędzane silnikiem stosowane w gospodarstwie domo­
wym i budownictwie, elektryczne maszyny i
urządzenia
czyszczące; narzędzia i przyrządy ręcznie sterowane stosowane w
gospodarstwie domowym i budownictwie, wyroby nożownicze,
ostrza (maszynki do golenia); urządzenia do nagrywania transmi­
sji lub reprodukcji obrazu i dźwięku, magnetyczne nośniki danych,
płyty (dyski) z nagraniami, kasy sklepowe, maszyny liczące,
sprzęt przetwarzający dane. komputery, gry telewizyjne, urządze­
nia i przyrządy pomiarowe, kontrolne, wagowe, fotograficzne, op­
tyczne, sygnalizacyjne, do ratowania życia, ubrania buty, nakry­
cia głowy chroniące przed wypadkami, urządzenia do gaszenia
ognia, lutownice elektryczne, żelazka elektryczne; urządzenia do
oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodze­
nia, suszenia klimatyzacji, kabiny natryskowe, wanny, miski klo­
zetowe, bidety, pisuary, umywalki, bojlery, natryski, prysznice,
armatura sanitarna, płuczki ustępowe, deski sedesowe, urządzenia
do suszenia rąk przy umywalkach, kominki domowe, sprzęt ku­
chenny elektryczny, przybory kuchenne elektryczne, wentylatory,
wyciągi wentylacyjne, zlewozmywaki; pojazdy przeznaczone do
poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, silniki do pojaz­
dów, części składowe do pojazdów; materiały wypełniające i usz­
czelniające z gumy i tworzyw sztucznych, pakuły, materiały izola­
cyjne, rury elastyczne niemetalowe, taśmy samoprzylepne, taśmy
uszczelniające do okien i drzwi; materiały budowlane niemetalo­
we, konstrukcje budowlane niemetalowe, okna i drzwi niemetalo­
we, glazura, terakotą kształtki szklane stosowane w budownic­
twie, schody niemetalowe, boazerie, pokrycia dachowe niemetalo­
we, kabiny kąpielowe niemetalowe, listwy, płytki parkietowe na
podłogi, forniry, rolety niemetalowe, rury niemetalowe, przewody
wodociągowe niemetalowe, wykładziny niemetalowe, żaluzje nie­
metalowe, budynki przenośne niemetalowe; meble, lustra, ramy
do obrazów, ścianki boazeryjne do mebli, drzwi do mebli, drabin­
ki z drzewa lub tworzyw sztucznych, osprzęt do okien i drzwi nie­
metalowy, niemetalowe dozowniki ręczników papierowych; przy­
bory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grze­
bienie, gąbki, elektryczne szczotki do zębów, sprzęt do czyszcze­
943
nia wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, akcesoria do łazie­
nek, w tym mydelniczki, dozowniki papieru toaletowego, szczotki
do WC, wieszaki do ręczników, dozowniki mydła dozowniki pa­
pieru toaletowego, metalowe dozowniki ręczników papierowych,
kubły na śmieci; dywany, wykładziny, słomianki, tapety, dywaniki
(maty) łazienkowe, draperie nietekstylne; usługi związane z admini­
strowaniem budynkami, usługi związane z pośrednictwem kupnasprzedaży nieruchomości, usługi związane z ubezpieczeniem,
usługi dotyczące spraw finansowych; usługi budowlane związane z
budową budynków i wykonywaniem prac instalacyjno-wykończeniowych w zakresie budownictwa, usługi remontowe, konserwacje,
naprawy, usługi związane z wypożyczaniem narzędzi i sprzętu bu­
dowlanego; usługi transportowe, usługi związane z pakowaniem,
składowaniem towarów, organizowaniem podróży, usługi związane
z wynajmem środków transportu (pojazdów); klasy: 1,2, 3,6, 7, 8,
9, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 27, 36, 37 i 39.
CFE: 5.1, 7.1, 27.5,29.1
Kolory znaku: zielony, szary, czarny, biały
137006 1998 1102 TROUW NUTRITION POLSKA Spółka
z o.o.. Grodzisk Mazowiecki, (PL). Towary i usługi: środki witaminizowane, mineralne oraz zawierające antybiotyki stosowane
wyłącznie u zwierząt; pasze i półprodukty do pasz; doradztwo za­
wodowe w zakresie żywienia i leczenia zwierząt; klasy: 5,31 i 44.
optamilk
137007 1998 11 02 POLOmarket Spółka z o.o.. Giebnia,
(PL). Usługi: reklama wyrobów, prowadzenie promocji firm za­
granicznych i krajowych w zakresie sprzedaży ich wyrobów, zgru­
powanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające na­
bywcy wygodnie je oglądać i kupować w supermarkecie; klasa 35.
CFE: 26.11,27.5, 29.1
Kolory znaku: czerwony, czarny
137008 1998 11 04 Chauvin ankerpharm GmbH. Rudolstadt,
(DE). Towary: preparaty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitar­
ne, plastry, materiały opatrunkowe, środki dezynfekcyjne; klasa 5.
ankerplast
137009 1998 11 04 Societě française des Etablissements
Aime CLAEYS. Warneton, (FR). Towary: metale lane surowe,
półprzetworzone i lekkie stopy, szyny, płyty metalowe, blachy,
rury; klasa 6.
CFE: 26.4, 27.5
137010 1998 11 05 KROTEX-POLAND Spółka z o. o.. War­
szawa, (PL). Towary: preparat farmaceutyczny; klasa 5.
antilipan
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
944
137011 1998 11 05 KROTEX-POLAND Spółka z o. o.. War­
szawa, (PL). Towary: preparat farmaceutyczny; klasa 5.
herba-spirin
137012 1998 1105 Andrzejczyk Krzysztof WODKAN-KA.
Warszawa, (PL). Usługi: usługi w zakresie instalacji i naprawy sie­
ci wodno-kanalizacyjnych; usługi w zakresie projektowania sieci
wodno-kanalizacyjnych; klasy: 37 i 42.
wary: kleje, pianki poliuretanowe, zaprawy klejowe; masy uszcze­
lniające i hydroizolujące; materiały budowlane niemetalowe; kla­
sy: 1, 17 i 19.
terplan
137019 1998 11 10 Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowla­
nych ATLAS Ciupiński i wspólnicy spółka jawna. Łódź, (PL). To­
wary: środki impregnujące i konserwujące; masy uszczelniające i
hydroizolujące; materiały budowlane niemetalowe; klasy: 1,17 i 19.
delfin
CFE: 26.1, 26.2, 26.4, 27.5, 29.1
Kolory znaku: czarny, pomarańczowy, ciemnoniebieski, jas­
noniebieski, biały
137020 1998 11 12 Borkowski Lechosław Zakład Produkcji i
Handlu EKB0RK. Podkomorzyce, (PL). Towary i usługi: mięso,
półtusze; zboże w ziarnach nieprzetworzone, komponenty paszo­
we, mączka rybna, pasze treściwe, koncentraty paszowe suche i
mokre; przewóz towarów środkami transportu samochodowego;
ubój trzody chlewnej; klasy: 29, 31, 39 i 40.
137013 1998 11 05 KROTEX-POLAND Spółka z o. o.. War­
szawa, (PL). Towary: preparat farmaceutyczny; klasa 5.
lycosan
137014 1998 11 05 KROTEX-POLAND Spółka z o. o.. War­
szawa, (PL). Towary: preparat farmaceutyczny; klasa 5.
enzylac
137015 1998 11 03 Pośnik Piotr Constans. Warszawa, (PL).
Towary: aktówki, dyplomatki, etui na klucze, kagańce, obroże dla
zwierząt, pasy skórzane, portfele, portmonetki, uprząż, pudełka ze
skóry lub z tektury szewskiej, pudła skórzane na kapelusze, rączki
do parasoli, rączki do walizek, rączki do lasek, rzemienie, sakwy i
torby myśliwskie, siodła do jazdy konnej, smycze, strzemiona,
sznury skórzane, torby na kółkach, torby skórzane na narzędzia,
torebki, tornistry szkolne, walizki; odzież z tworzyw naturalnych i
sztucznych; klasy: 18 i 25.
nappa
137016 1998 11 03 Pośnik Piotr Constans. Warszawa, (PL).
Towary: aktówki, dyplomatki, etui na klucze, kagańce, obroże dla
zwierząt, pasy skórzane, portfele, portmonetki, uprząż, pudełka ze
skóry lub z tektury szewskiej, pudła skórzane na kapelusze, rączki
do parasoli, rączki do walizek, rączki do lasek, rzemienie, sakwy i
torby myśliwskie, siodła do jazdy konnej, smycze, strzemiona,
sznury skórzane, torby na kółkach, torby skórzane na narzędzia,
torebki, tornistry szkolne, walizki; odzież z towrzyw naturalnych i
sztucznych; klasy: 18 i 25.
rugato
137017 1998 11 06 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe
MARPOL Spółka z o. o.. Myślęcinek 4, (PL). Towary: produkty
chemiczne stosowane w przemyśle; klasa 1.
CFE: 5.7, 18.3,26.4,27.5,29.1
Kolory znaku: żółty, niebieski
137021 1998 1117 POLO S.A.. Kalisz, (PL). Towary: odzież
damska, odzież męska, odzież dziecięca, bielizna osobista, bieliz­
na antyreumatyczna, bielizna przeciwpotowa, szlafroki, wyroby
dziewiarskie, nakrycia głowy, rajtuzy, rajstopy, skarpety; klasa 25.
personality
137022 1998 11 19 Reemtsma Polska S.A.. Jankowice, (PL).
Towary: wyroby tytoniowe, przybory dla palących; klasa 34.
indián spirit
137023 1998 11 19 Reemtsma Polska S.A.. Jankowice, (PL).
Towary: wyroby tytoniowe, przybory dla palących; klasa 34.
CFE: 24.17, 27.5
137024 1998 11 20 Pierwsz. 1998 06 22 (BX). Sodexho Al­
liance. Montigny-Le-Bretonneux, (FR). Towary i usługi: mięso,
ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i
gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko
i produkty mleczne, jadalne oleje i tłuszcze; kawa, herbata, kakao,
cukier, ryż, tapioka, sago, namiastki kawy, mąka i preparaty zbożo­
we, chleb, ciasta i słodycze, lody, miód, melasa, drożdże, proszek do
pieczenia sól, musztarda, ocet, sosy przyprawowe, przyprawy, lód;
świadczenie usług restauracyjnych; klasy: 29, 30 i 43.
CFE: 27.5, 29.1
Kolory znaku: czarny, czerwony, biały
137018 1998 11 10 Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowla­
nych ATLAS Ciupiński i wspólnicy spółka jawna. Łódź, (PL). To-
CFE: 1.1,26.4,27.5
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
137025 1998 11 25 EURONIT Spółka z o.o.. Olkusz, (PL).
Towary: kleje do łączenia elementów ceramicznych i szamo­
towych; płyty izolacyjne okładzinowe zewnętrzne (siding) dla
budownictwa z tworzyw sztucznych, powłoki izolacyjne dla
budownictwa, materiały izolacyjne, taśmy izolacyjne, tkaniny
izolacyjne, uszczelki (okładziny), materiały termoizolacyjne;
azbestocement, beton, betonowe elementy budowlane, boaze­
rie, cegły, cement, dachowe krokwie, dachówka niemetalowa,
figurki z kamienia, betonu lub marmuru, gips, glina, glina do
wyrabiania cegieł, dachówek, kafli, glina garncarska, gonty,
granit, gzymsy niemetalowe, kafle, kamień, kamień budowla­
ny, krokwie dachowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe nie­
metalowe, kominy niemetalowe, marmur, materiały ognioo­
dporne niemetalowe, mozaika dla budownictwa, obudowy ko­
minowe, obudowy kominków, płatwy (dachówki), płyty fali­
ste włóknocementowe, pokrycia ścian niemetalowe, płyty
konstrukcyjne niemetalowe, płyty niemetalowe, pokrycia da­
chów niemetalowe, powłoki cementowe ognioodporne,
powłoki (materiały budowlane), rury drenażowe niemetalo­
we, rury spustowe niemetalowe, rynny, rynny dachowe nieme­
talowe, sklejka, spoiwa murarskie, spoiwa do łączenia elemen­
tów ceramicznych i szamotowych, stopnie schodów niemeta­
lowe, surowiec ceramiczny, szamota, szkło konstrukcyjne ża­
roodporne, szkło zbrojone, terakota, tynki dekoracyjne, wap­
no, wapień twardy drobnoziarnisty, witraże, wykładziny nie­
metalowe, zaprawa murarska; klasy: 1, 17 i 19.
spokojne życie pod bezpiecznym dachem
137026 1998 1 1 2 7 Wojtiuk Grzegorz «YELLOW»
Centrum Języków Obcych. Wrocław, (PL). Usługi: edu­
kacja, informacja o edukacji, organizowanie i prowadze­
nie konferencji, organizowanie konkursów edukacyj­
nych, nauczanie korespondencyjne, nauczanie, organizo­
wanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowa­
dzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i pro­
wadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sym­
pozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizo­
wanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych pub­
likowanie książek, doradztwo zawodowe w dziedzinie
edukacji, tłumaczenia, poradnictwo zawodowe w dziedzi­
nie edukacji; klasa 41.
yellow
137027 1998 11 30 Edusoft Sp. z o.o.. Warszawa, (PL).
Usługi: usługi szkoleniowe w zakresie informatyki; usługi info­
rmatyczne; klasy: 41 i 42.
CFE: 27.5,29.1
Kolory znaku: szary, granatowy
137028 1998 12 02 TOP WELL POLAND Spółka z o. o.. Stara­
chowice, (PL). Towary: płyn do trwałej ondulacji, utrwalacz, biolo­
giczny stabilizator kreatyny, balsam kreatynowy, szampon do
włosów, balsam do włosów, odżywka do włosów, lakier do włosów,
żel do układania włosów, płyn do układania włosów, pianka do
włosów, krem do układania włosów, wosk do układania włosów,
woda utleniona, proszek do rozjaśniania włosów, farba do włosów;
klasa 3.
945
CFE: 2.3, 27.5
137029 1998 12 03 Compania Independiente de Television,
S.L.. Madryt, (ES). Usługi: usługi telekomunikacyjne, zwłaszcza
usługi z zakresu transmisji telewizyjnych i radiowych; usługi z za­
kresu edukacji, przeprowadzanie treningów sportowych, usługi z
zakresu rozrywki,usługi z zakresu prowadzenia zajęć sportowych i
kulturalnych, usługi dotyczące redagowania, produkowania i pre­
zentowania telewizyjnych programów, organizowanie zawodów
sportowych; klasy: 38 i 41.
MINIMAX
137030 1998 12 03 Compania Independiente de Television,
S.L.. Madryt, (ES). Usługi: usługi telekomunikacyjne, zwłaszcza
usługi z zakresu transmisji telewizyjnych i radiowych; usługi z za­
kresu edukacji, przeprowadzanie treningów sportowych, usługi z
zakresu rozrywki, usługi z zakresu prowadzenia zajęć spotowych i
kulturalnych, usługi dotyczące redagowania, produkowania i pre­
zentowania telewizyjnych programów, organizowanie zawodów
sportowych; klasy: 38 i 41.
CFE: 26.1, 27.5
137031 1998 12 02 Toruńskie Piwnice Win VTNPOL Sp. z o.o..
Toruń, (PL). Towary: nalewka, napoje alkoholowe; klasa 33.
CFE: 1.15, 2.3, 6.1, 7.1, 9.1, 19.7, 20.5, 27.5, 29.1
Kolory znaku: czerwony, bordowy, złoty, biały, niebieski i od­
cienie, fioletowy i odcienie, żółty i odcienie, brązowy i odcienie
137032 1998 12 04 PRO-TEST S.A. Warszawa, (PL). Towa­
ry i usługi: dyskietki komputerowe, programy komputerowe, per­
fekcyjne urządzenia komputerowe, taśmy papierowe i karty do za­
pisu programów komputerowych, drukarki komputerowe, notesy
komputerowe, pamięci komputerowe; podręczniki do programów
komputerowych, podręczniki wykorzystujące programy kompute­
rowe; kompilacja informacji w komputerowych bazach danych,
946
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
kompilacja informacji do komputerowych 1 <az danych, systematyza­
cja informacji komputerowych baz da >ch; instalowanie, konser­
wacja i naprawy komputerów, u^ugi instalacyjne i wdrożeniowe
programów komputerowych du osób trzecich; odpłatne udostęp­
nianie komputerowych b?z oanych, odtwarzanie komputerowych
baz danych, doradztwt • komputerowe, programowanie, wypoży­
czanie komputerów, zapisywanie programów komputerowych;
klasy: 9, 16,35, 37 i 42.
Nr 9/2002
137036 1998 12 10 Janiak Andrzej Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe GRYF. Góra, (PL). Towary: wyro­
by cukiernicze i słodycze, lody; aperitify, napoje bezalkoholowe,
napoje musujące, esencje do produl cji napojów, proszek do wy­
twarzania napojów musujących, nektary owocowe, soki owocowe,
soki warzywne, syropy do napojów; napoje alkoholowe, wina o
podwyższonej zawartości alkoholu, jabłecznik; klasy: 30,32 i 33.
KAISERLICHES WINE
137037 1998 12 11 Polifarb Becker Dębica S.A.. Dębicą
(PL). Towary: farby, lakiery, emalie, żywice; opakowania blasza­
ne; klasy: 2 i 6.
CFE: 24.13, 27.5, 29.1
Kolor znaku: granatowy
137033 1998 12 03 BROWAR BELGIA Spółka z o.o.. Kiel­
ce, (PL). Towary: napoje bezalkoholowe, ekstrakty owocowe bez­
alkoholowe, woda gazowana, woda mineralna, woda stołowa, na­
poje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, proszek do wytwarzania
napojów musujących, nektary owocowe, napoje bezalkoholowe z
soków owocowych, soki owocowe i warzywne, piwo, piwo słodo­
we, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa syropy do napojów,
esencje do produkcji napojów; klasa 32.
CFE: 26.13, 27.5
137038 1998 12 14 PLUS DISCOUNT Spółka z o.o.. Katowi­
ce, (PL). Towary: galaretki jadalne; budynie, kiśle; klasy: 29 i 30.
geldo
CFE: 24.1, 24.7, 27.5, 29.1
Kolory znaku: złoty, czerwony, żółty, czarny
137039 1998 12 14 Renault S.A.. Boulogne-Billancourt, (FR).
Usługi: reklama, biznes, zarządzanie, czynności biurowe; ubezpiecze­
nia, usługi finansowe, usługi monetarne i pieniężne, usługi dotyczące
nieruchomości, sprawy własności (na podstawie ksiąg wieczystych);
nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka; klasy: 35, 36 i 41.
137034 1998 12 08 Kwaśna-Oźmińska Małgorzata Przedsię­
biorstwo Wielobranżowe «0,la,la !». Poznań, (PL). Towary: od­
zież z tworzyw naturalnych i sztucznych; klasa 25.
CFE: 26.4, 27.5
CFE: 26.1, 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, ciemno-różowy
137035 1998 12 10 Ahmad Nadim Al Yafi «SANDY» AL
YAFI Ahmad Nadim. Warszawą (PL). Towary: odzież z tworzyw
naturalnych i sztucznych, odzież skórzana, nakrycia głowy, szaliki,
apaszki, rękawiczki, mufki, bielizna, artykuły pończosznicze w tym
rajstopy, skarpety, rajtuzy, getry, legginsy, kostiumy plażowe, kra­
waty, muszki, swetry, odzież z dzianiny, obuwie; klasa 25.
CFE: 24.9, 27.5, 29.1
Kolory znaku: złoty, czarny
137040 1998 12 14 Renault S.A.. Boulogne-Billancourt, (FR).
Usługi: reklamą biznes, zarządzanie, czynności biurowe, ubezpiecze­
nia usługi finansowe, usługi monetarne i pieniężne, usługi dotyczące
nieruchomości, sprawy własności (na podstawie ksiąg wieczystych);
nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka; klasy: 35, 36 i 41.
RENAULT
137041 1998 12 15 Królak Mariusz, Skaliński Artur SMART
S.C.. Warszawa, (PL). Towary i usługi: oprogramowanie i aktua­
lizacja programów komputerowych; usługi informatyczne softwa­
re i hardware, opracowywanie materiałów użytkowych dla internetu, oprogramowanie komputerowe na zlecenie osób trzecich,
doradztwo w zakresie oprogramowania i sprzętu komputerowe­
go oraz obsługi urządzeń informatycznych; konsulting technicz­
ny i ekonomiczny; analiza systemów komputerowych, tworzenie
komputerowych baz danych; projektowanie, programowanie
i wdrażanie systemów informatycznych; organizowanie i prowa­
dzenie szkoleń w zakresie informatyki; klasy: 9, 35, 41 i 42.
CFE: 27.5
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
137042 1998 12 15 Master Beverage Industries Pte Ltd. Sin­
gapore, (SG). Towary: kawa, herbata, kakao, napoje na bazie cze­
kolady lub herbaty; klasa 30.
GOLDEN EAGLE
137043 1998 12 14 Lubelski Węgiel «Bogdanka» S.A.. Bog­
danka, (PL). Towary i usługi: alkohol, paliwa na bazie alkoholu,
antracyt, benzen, benzol, benzyna, benzyna ciężka węglowa, ben­
zyna lekka, brykiety drewna, brykiety materiałów palnych, brykie­
ty torfu, cerezyna, dodatki niechemiczne do paliw silnikowych,
drewno opałowe, eter naftowy, gaz olejowy, gaz oświetleniowy,
gazolina, gaz zestalony, grafit smarujący, knoty do lamp i świec,
koks, oleje do konserwacji murów, środki do konserwacji skóry,
olej kostny do celów przemysłowych, łój, oleje do malowania,
materiały oświetleniowe, mazut, mieszanki paliw, nafta, nafta
oświetleniowa, oleje do natłuszczania, oleina, olej napędowy, olej
rycynowy do celów technicznych, olej solarowy, olej ze smoły
węglowej, oleje do farb, oleje do tkanin, oleje przemysłowe, oleje
silnikowe, oleje zwilżające, olej rybi niejadalny, oleje roślinne do
celów przemysłowych, paliwo gazowe, paliwa mineralne, pasty
do obuwia, smary do obuwia, środki do odpylania, tłuszcze do
oświetlania, paliwa, parafina, podpałki, pył węglowy, środki
pyłochłonne, ropa naftowa, smary, smar do broni, smary do obu­
wia, smary do skór, spirytus denaturowany, stearyna, świece,
świeczki, świeczki na choinkę, lanolina, tłuszcze przemysłowe,
torf, węgiel, węgiel brunatny, węgiel drzewny, węgiel kamienny,
wióry drewniane na podpałkę, wosk, wosk pszczeli, woski prze­
mysłowe, zapalniczki zawarte w klasie 4, żel naftowy do celów
przemysłowych; alabaster, altany, azbest, azbestocement, bagssa,
balustrady, baraki, barierki niemetalowe, baseny kąpielowe, belki
niemetalowe, belki policzkowe, beton, betonowe elementy budo­
wlane, boazerie, bramy niemetalowe, budki targowe, cegły, ce­
ment, dachówka niemetalowa, daszki niemetalowe, deflektory ko­
minowe, deski, drewno, drewno budowlane, drewno obrobione,
drewno użytkowe, drzwi niemetalowe, figurki z kamienia, betonu
lub marmuru, filc dla budownictwa folie z tworzyw sztucznych
do znakowania dróg, formy odlewnicze niemetalowe, fornir, fu­
tryny niemetalowe, geotekstylia, gips, gliną glina do wyrabiania
cegieł, gonty, granit, granulat szklany, grobowce niemetalowe,
groby niemetalowe, grzędy, gzymsy, kabiny kąpielowe niemeta­
lowe, kabiny telefonicze niemetalowe, kabiny do malowania ka­
mienie łamane, kamienie sztuczne, kamienie nagrobkowe, ka­
mień, kamień budowlany, kamień wapienny, kamień żużlowy, ka­
rton budowlany, kątowniki niemetalowe, kominy niemetalowe,
konstrukcje niemetalowe, konstrukcje przenośne niemetalowe,
korek sprasowany, kostki niemetalowe, kostki oświetlające, ko­
stki świecące, kosze dachowe, kratownice niemetalowe, kreda su­
rową krokwie dachowe, kryształ skalny, krzemionka, ksylolit,
kształtki rurowe rozgałęzieni owe niemetalowe, kwarc, lepiszcza
do reperacji dróg, listewki boazeryjne, listwy niemetalowe, lufci­
ki, okienka niemetalowe, łaty drewniane, łaty niemetalowe, łupki,
margiel wapienny, marmur, maszty niemetalowe, materiały kon­
strukcyjne niemetalowe, nadproża niemetalowe, naroża dachów,
nasady kominowe, obudowy kominków, odrzwia ogrodzenia nie­
metalowe, okiennice niemetalowe, okładziny niemetalowe, okna
niemetalowe, okucia drzwi niemetalowe, oliwin dla budownic­
twa pachołki cumownicze, palisady niemetalowe, papier budow­
lany, parkiety, piasek, piaskowiec budowlany, płytki do konstru­
kcji niemetalowych, płytki z materiałów syntetycznych do znako­
wania dróg, płyty niemetalowe, podkłady kolejowe, pokrycia da­
chów niemetalowe, podłogi, podpory niemetalowe, pomniki nie­
metalowe, pomosty prefabrykowane niemetalowe, popiersia z ka­
mienia, betonu lub marmuru, powłoki, powłoki cementowe og­
nioodporne, progi niemetalowe, przegrody niemetalowe, przewo­
dy ciśnieniowe, przewody niemetalowe do instalacji wentylacyj­
nej i klimatyzacyjnej, przewody wodociągowe niemetalowe, pro­
dukty bitumiczne dla budownictwa, płyty cementowe, ramy do
okien, rury drenażowe, rury spustowe, rusztowania niemetalowe,
rynny, schody niemetalowe, silosy niemetalowe, sklejką smoła,
skrzynki na listy murowane, słupy ogłoszeniowe, słupy telegrafi­
czne, słupy do przewodów elektrycznych, spoiwa do produkcji
947
brykietu, stemple niemetalowe, stropy niemetalowe, szalunki do
betonu niemetalowe, szamota, szkło izolacyjne, szkło alabastro­
we, szkło konstrukcyjne, szkło okienne, szkło zbrojone, szyby,
szyny winylowe, tabliczki nagrobkowe niemetalowe, taśmy
smołowane, terakota, tuf wapienny, wapień, witraże, wazy nie­
metalowe, wykładziny niemetalowe, zaprawa murarska, zawory
do rur drenażowych, zawory wodociągowe, zbiorniki murowane,
zbrojenie dla budownictwa, żaluzje niemetalowe, żużel, żwir; bu­
dowanie fabryk, budowa i naprawy magazynów, czyszczenie bu­
dynków, eksploatacja kamieniołomów, eksploatacja kopalni od­
krywkowej, gipsowanie, hydraulika, informacja o budownictwie,
informowanie o materiałach budowlanych, konstruowanie pawi­
lonów targowych i sklepów, montaż rusztowań, murarstwo, nad­
zór budowlany, rozbiórka budynków, układanie nawierzchni dro­
gowych, usługi dekarskie, usługi izolacyjne, wypożyczanie sprzę­
tu budowlanego; dystrybucja energii, dystrybucja prądu elektry­
cznego, dystrybucja wody, informacja o składowaniu, informacja
o transporcie, magazynowanie, pakowanie produktów, pakowanie
towarów, pośrednictwo transportowe, rezerwacja transportu,
przewożenie ładunków, przewóz ciężarówkami, składowanie,
składowanie towarów, spedycja, transport samochodowy, transport
kolejowy, transport i składowanie odpadów, transport przedmiotów
wartościowych, transport sanitarny, usługi tranzytowe, wynajmo­
wanie samochodów, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie
pojazdów, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie wagonów,
wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie samo­
chodów ciężarowych, zaopatrzenie w wodę; klasy: 4, 19, 37 i 39.
CFE: 1.3,14.7,24.11
137044 1998 12 14 LUBELSKI WĘGIEL «Bogdanka» S.A..
Bogdanka, (PL). Towary i usługi: alkohol, paliwa na bazie alko­
holu, antracyt, benzen, benzol, benzyną benzyna ciężka węglową
benzyna lekka, brykiety drewna, brykiety materiałów palnych,
brykiety torfu, cerezyna dodatki niechemiczne do paliw silniko­
wych, drewno opałowe, eter naftowy, gaz olejowy, gaz oświetle­
niowy, gazolina gaz zestalony, grafit smarujący, knoty do lamp i
świec, koks, oleje do konserwacji murów, środki do konserwacji
skóry, olej kostny do celów przemysłowych, łój, oleje do malowa­
nia materiały oświetleniowe, mazut, mieszanki paliw, naftą nafta
oświetleniową oleje do natłuszczania oleiną olej napędowy, olej
rycynowy do celów technicznych, olej solarowy, olej ze smoły
węglowej, oleje do farb, oleje do tkanin, oleje przemysłowe, oleje
silnikowe, oleje zwilżające, olej rybi niejadalny, oleje roślinne do
celów przemysłowych, paliwo gazowe, paliwa mineralne, pasty do
obuwia, smary do obuwia środki do odpylania, tłuszcze do oświet­
lania paliwa, parafiną podpałki,
pył węglowy, środki
pyłochłonne, ropa naftowa, smary, smar do broni, smary do obu­
wia smary do skór, spirytus denaturowany, stearyna, świece,
świeczki, świeczki na choinkę, lanoliną tłuszcze przemysłowe,
torf, węgiel, węgiel brunatny, węgiel drzewny, węgiel kamienny,
wióry drewniane na podpałkę, wosk, wosk pszczeli, woski prze­
mysłowe, zapalniczki zawarte w ki. 4, żel naftowy do celów prze­
mysłowych; alabaster, altany alabaster, altany, azbest, azbestoce­
ment, bagssą balustrady, baraki, barierki niemetalowe, baseny
kąpielowe, belki niemetalowe, belki policzkowe, beton, betonowe
elementy budowlane, boazerie, bramy niemetalowe, budki targo­
we, cegły, cement, dachówka niemetalowa, daszki niemetalowe,
deflektory kominowe, deski, drewno, drewno budowlane, drewno
obrobione, drewno użytkowe, drzwi niemetalowe, figurki z kamie­
nia betonu lub marmuru, filc dla budownictwa folie z tworzyw
sztucznych do znakowania dróg, formy odlewnicze niemetalowe,
fornir, futryny niemetalowe, geotekstylia gips, gliną glina do
wyrabiania cegieł, gonty, granit, granulat szklany, grobowce nie­
metalowe, groby niemetalowe, grzędy, gzymsy, kabiny kąpielowe
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
948
niemetalowe, kabiny telefonicze niemetalowe, kabiny do malowa­
nia, kamienie łamane, kamienie sztuczne, kamienie nagrobkowe,
kamień, kamień budowlany, kamień wapienny, kamień żużlowy,
karton budowlany, kątowniki niemetalowe, kominy niemetalowe,
konstrukcje niemetalowe, konstrukcje przenośne niemetalowe,
korek sprasowany, kostki niemetalowe, kostki oświetlające, ko­
stki świecące, kosze dachowe, kratownice niemetalowe, kreda su­
rowa, krokwie dachowe, kryształ skalny, krzemionka, ksylolit,
kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, kwarc, lepiszcza
do reperacji dróg, listewki boazeryjne, listwy niemetalowe, lufci­
ki, okienka niemetalowe, łaty drewniane, łaty niemetalowe, łupki,
margiel wapienny, marmur, maszty niemetalowe, materiały kon­
strukcyjne niemetalowe, nadproża niemetalowe, naroża dachów,
nasady kominowe, obudowy kominków, odrzwia, ogrodzenia nie­
metalowe, okiennice niemetalowe, okładziny niemetalowe, okna
niemetalowe, okucia drzwi niemetalowe, oliwin dla budownic­
twa, pachołki cumownicze, palisady niemetalowe, papier budow­
lany, parkiety, piasek, piaskowiec budowlany, płytki do konstru­
kcji niemetalowych, płytki z materiałów syntetycznych do znako­
wania dróg, płyty niemetalowe, podkłady kolejowe, pokrycia da­
chów niemetalowe, podłogi, podpory niemetalowe, pomniki nie­
metalowe, pomosty prefabrykowane niemetalowe, popiersia z ka­
mienia, betonu lub marmuru, powłoki, powłoki cementowe og­
nioodporne, progi niemetalowe, przegrody niemetalowe, przewo­
dy ciśnieniowe, przewody niemetalowe do instalacji wentylacyj­
nej i klimatyzacyjnej, przewody wodociągowe niemetalowe, pro­
dukty bitumiczne dla budownictwa, płyty cementowe, ramy do
okien, rury drenażowe, rury spustowe, rusztowania niemetalowe,
rynny, schody niemetalowe, silosy niemetalowe, sklejka, smoła,
skrzynki na listy murowane, słupy ogłoszeniowe, słupy telegrafi­
czne, słupy do przewodów elektrycznych, spoiwa do produkcji
brykietu, stemple niemetalowe, stropy niemetalowe, szalunki do
betonu niemetalowe, szamota, szkło izolacyjne, szkło alabastro­
we, szkło konstrukcyjne, szkło okienne, szkło zbrojone, szyby,
szyny winylowe, tabliczki nagrobkowe niemetalowe, taśmy
smołowane, terakota, tuf wapienny, wapień, witraże, wazy nie­
metalowe, wykładziny niemetalowe, zaprawa murarska, zawory
do rur drenażowych, zawory wodociągowe, zbiorniki murowane,
zbrojenie dla budownictwa, żaluzje niemetalowe, żużel, żwir; bu­
dowanie fabryk, budowa i naprawy magazynów, czyszczenie bu­
dynków, eksploatacja kamieniołomów, eksploatacja kopalni od­
krywkowej, gipsowanie, hydraulika, informacja o budownictwie,
informowanie o materiałach budowlanych, konstruowanie pawi­
lonów targowych i sklepów, montaż rusztowań, murarstwo, nad­
zór budowlany, rozbiórka budynków, układanie nawierzchni dro­
gowych, usługi dekarskie, usługi izolacyjne, wypożyczanie sprzę­
tu budowlanego; dystrybucja energii, dystrybucja prądu elektrycz­
nego, dystrybucja wody, informacja o składowaniu, informacja o
transporcie, magazynowanie, pakowanie produktów, pakowanie
towarów, pośrednictwo transportowe, rezerwacja transportu,
przewożenie ładunków, przewóz ciężarówkami, składowanie,
składowanie towarów, spedycja, transport samochodowy, trans­
port kolejowy, transport i składowanie odpadów, transport przed­
miotów wartościowych, transport sanitarny, usługi tranzytowe,
wynajmowanie samochodów, wynajmowanie magazynów, wy­
najmowanie pojazdów, wypożyczanie samochodów, wypożycza­
nie wagonów, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypo­
życzanie samochodów ciężarowych, zaopatrzenie w wodę; klasy:
4, 19, 37 i 39.
CFE: 27.5
137045 1998 12 14 LUBELSKI WĘGIEL «Bogdanka» S.A..
Bogdanka, (PL). Towary i usługi: alkohol, paliwa na bazie alko­
holu, antracyt, benzen, benzol, benzyna, benzyna ciężka węglową
benzyna lekką brykiety drewna brykiety materiałów palnych,
brykiety torfu, cerezyną dodatki niechemiczne do paliw silniko­
wych, drewno opałowe, eter naftowy, gaz olejowy, gaz oświetle­
niowy, gazolina, gaz zestalony, grafit smarujący, knoty do lamp
Nr 9 /2002
i świec, koks, oleje do konserwacji murów, środki do konserwacji
skóry, olej kostny do celów przemysłowych, łój, oleje do malowa­
nia materiały oświetleniowe, mazut, mieszanki paliw, naftą nafta
oświetleniową oleje do natłuszczania, oleiną olej napędowy, olej
rycynowy do celów technicznych, olej solarowy, olej ze smoły
węglowej, oleje do farb, oleje do tkanin, oleje przemysłowe, oleje
silnikowe, oleje zwilżające, olej rybi niejadalny, oleje roślinne do
celów przemysłowych, paliwo gazowe, paliwa mineralne, pasty do
obuwia smary do obuwia środki do odpylania, tłuszcze do oświet­
lania paliwa parafiną podpałki, pył węglowy, środki
pyłochłonne, ropa naftowa, smary, smar do broni, smary do obu­
wia smary do skór, spirytus denaturowany, stearyna, świece,
świeczki, świeczki na choinkę, lanolina, tłuszcze przemysłowe,
torf, węgiel, węgiel brunatny, węgiel drzewny, węgiel kamienny,
wióry drewniane na podpałkę, wosk, wosk pszczeli, woski prze­
mysłowe, zapalniczki, zawarte w ki. 4, żel naftowy do celów prze­
mysłowych; alabaster, altany, azbet, azbestocement, bagssą balu­
strady, baraki, barierki niemetalowe, baseny kąpielowe, belki nie­
metalowe belki policzkowe, beton, betonowe elementy budowla­
ne, boazerie, bramy niemetalowe, budki targowe, cegły, cement,
dachówka niemetalową daszki niemetalowe, deflektory komino­
we, deski, drewno, drewno budowlane, drewno obrobione, drew­
no użytkowe, drzwi niemetalowe, figurki z kamienia betonu lub
marmuru, filc dla budownictwa, folie z tworzyw sztucznych do
znakowania dróg, formy odlewnicze niemetalowe, fornir, futryny
niemetalowe, geotekstylią gips, gliną glina do wyrabiania cegieł,
gonty, granit, granulat szklany, grobowce niemetalowe, groby nie­
metalowe, grzędy, gzymsy, kabiny kąpielowe niemetalowe, kabi­
ny telefonicze niemetalowe, kabiny do malowania, kamienie łama­
ne, kamienie sztuczne, kamienie nagrobkowe, kamień, kamień
budowlany, kamień wapienny, kamień żużlowy, karton budowla­
ny, kątowniki niemetalowe, kominy niemetalowe, konstrukcje nie­
metalowe, konstrukcje przenośne niemetalowe, korek sprasowa­
ny, kostki niemetalowe, kostki oświetlające, kostki świecące, ko­
sze dachowe, kratownice niemetalowe, kreda surowa, krokwie da­
chowe, kryształ skalny, krzemionką ksylolit, kształtki rurowe
rozgałęzieniowe niemetalowe, kwarc, lepiszcza do reperacji dróg,
listewki boazeryjne, listwy niemetalowe, lufciki, okienka nieme­
talowe, łaty drewniane, łaty niemetalowe, łupki, margiel wapien­
ny, marmur, maszty niemetalowe, materiały konstrukcyjne nieme­
talowe, nadproża niemetalowe, naroża dachów, nasady komino­
we, obudowy kominków, odrzwia ogrodzenia niemetalowe,
okiennice niemetalowe, okładziny niemetalowe, okna niemetalo­
we, okucia drzwi niemetalowe, oliwin dla budownictwa pachołki
cumownicze, palisady niemetalowe, papier budowlany, parkiety,
piasek, piaskowiec budowlany, płytki do konstrukcji niemetalo­
wych, płytki z materiałów syntetycznych do znakowania dróg,
płyty niemetalowe, podkłady kolejowe pokrycia dachów nieme­
talowe, podłogi, podpory niemetalowe, pomniki niemetalowe, po­
mosty prefabrykowane niemetalowe, popiersia z kamienia, betonu
lub marmuru, powłoki, powłoki cementowe ognioodporne, progi
niemetalowe, przegrody niemetalowe, przewody ciśnieniowe,
przewody niemetalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacy­
jnej, przewody wodociągowe niemetalowe, produkty bitumiczne
dla budownictwa płyty cementowe, ramy do okien, rury drenażo­
we, rury spustowe, rusztowania niemetalowe, rynny, schody nie­
metalowe, silosy niemetalowe, sklejką smołą skrzynki na listy
murowane, słupy ogłoszeniowe, słupy telegraficzne, słupy do
przewodów elektrycznych, spoiwa do produkcji brykietu, stemple
niemetalowe, stropy niemetalowe, szalunki do betonu niemetalo­
we, szamota szkło izolacyjne, szkło alabastrowe, szkło konstru­
kcyjne, szkło okienne, szkło zbrojone, szyby, szyny winylowe, ta­
bliczki nagrobkowe niemetalowe, taśmy smołowane, terakotą tuf
wapienny, wapień, witraże, wazy niemetalowe, wykładziny nie­
metalowe, zaprawa murarską zawory do rur drenażowych, zawo­
ry wodociągowe, zbiorniki murowane, zbrojenie dla budownic­
twa żaluzje niemetalowe, żużel, żwir; budowanie fabryk, budowa
i naprawy magazynów, czyszczenie budynków, eksploatacja ka­
mieniołomów, eksploatacja kopalni odkrywkowej, gipsowanie,
hydrauliką informacja o budownictwie, informowanie o mate­
riałach budowlanych, konstruowanie pawilonów targowych i
sklepów, montaż rusztowań, murarstwo, nadzór budowlany, roz­
biórka budynków, układanie nawierzchni drogowych, usługi de-
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
Nr 9 /2002
karskie, usługi izolacyjne, wypożyczanie sprzętu budowlanego:
klasy: 4. 19 i 37.
CFE: 26.4, 27.5
137046 1998 12 14 LUBELSKI WĘGIEL «Bogdanka» S.A..
Bogdanka. (PL). Towary i usługi: alkohol, paliwa na bazie alko­
holu, antracyt, benzen, benzol, benzyna, benzyna ciężka węglowa,
benzyna lekka, brykiety drewna, brykiety materiałów palnych,
brykiety torfu, cerezyna, dodatki niechemiczne do paliw silniko­
wych, drewno opałowe, eter naftowy, gaz olejowy, gaz oświetle­
niowy, gazolina, gaz zestalony, grafit smarujący, knoty do lamp i
świec, koks, oleje do konserwacji murów, środki do konserwacji
skóry, olej kostny do celów przemysłowych, łój, oleje do malowa­
nia, materiały oświetleniowe, mazut, mieszanki paliw, nafta, nafta
oświetleniowa, oleje do natłuszczania, oleina. olej napędowy, olej
rycynowy do celów technicznych, olej solarowy, olej ze smoły
węglowej, oleje do farb, oleje do tkanin, oleje przemysłowe, oleje
silnikowe, oleje zwilżające, olej rybi niejadalny, oleje roślinne do
celów przemysłowych, paliwo gazowe, paliwa mineralne, pasty do
obuwia, smary do obuwia, środki do odpylania, tłuszcze do oświet­
lania, paliwa, parafina, podpałki,
pył węglowy, środki
pyłochłonne, ropa naftowa, smary, smar do broni, smary do obu­
wia, smary do skór, spirytus denaturowany, stearyna, świece,
świeczki, świeczki na choinkę, lanolina, tłuszcze przemysłowe,
torf, węgiel, węgiel brunatny, węgiel drzewny, węgiel kamienny,
wióry drewniane na podpałkę, wosk, wosk pszczeli, woski prze­
mysłowe, zapalniczki zawarte w klasie 4, żel naftowy do celów
przemysłowych; alabaster, altany, azbest, azbestocement, bagssa,
balustrady, baraki, barierki niemetalowe, baseny kąpielowe, belki
niemetalowe, belki policzkowe, beton, betonowe elementy budo­
wlane, boazerie, bramy niemetalowe, budki targowe, cegły, ce­
ment, dachówka niemetalowa, daszki niemetalowe, deflektory ko­
minowe, deski, drewno, drewno budowlane, drewno obrobione,
drewno użytkowe, drzwi niemetalowe, figurki z kamienia, betonu
lub marmuru, filc dla budownictwa, folie z tworzyw sztucznych
do znakowania dróg, formy odlewnicze niemetalowe, fornir, fu­
tryny niemetalowe, geotekstylia, gips, glina, glina do wyrabiania
cegieł, gonty, granit, granulat szklany, grobowce niemetalowe,
groby niemetalowe, grzędy, gzymsy, kabiny kąpielowe niemetalo­
we, kabiny telefonicze niemetalowe, kabiny do malowania, kamie­
nie łamane, kamienie sztuczne, kamienie nagrobkowe, kamień,
kamień budowlany, kamień wapienny, kamień żużlowy, karton
budowlany, kątowniki niemetalowe, kominy niemetalowe, kon­
strukcje niemetalowe, konstrukcje przenośne niemetalowe, korek
sprasowany, kostki niemetalowe, kostki oświetlające, kostki
świecące, kosze dachowe, kratownice niemetalowe, kreda surowa,
krokwie dachowe, kryształ skalny, krzemionka, ksylolit, kształtki
rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, kwarc, lepiszcza do repera­
cji dróg, listewki boazeryjne, listwy niemetalowe, lufciki, okienka
niemetalowe, łaty drewniane, łaty niemetalowe, łupki, margiel
wapienny, marmur, maszty niemetalowe, materiały konstrukcyjne
niemetalowe, nadproża niemetalowe, naroża dachów, nasady ko­
minowe, obudowy kominków, odrzwia, ogrodzenia niemetalowe,
okiennice niemetalowe, okładziny niemetalowe, okna niemetalo­
we, okucia drzwi niemetalowe, oliwin dla budownictwa, pachołki
cumownicze, palisady niemetalowe, papier budowlany, parkiety,
piasek, piaskowiec budowlany, płytki do konstrukcji niemetalo­
wych, płytki z materiałów syntetycznych do znakowania dróg,
płyty niemetalowe, podkłady kolejowe pokrycia dachów nieme­
talowe, podłogi, podpory niemetalowe, pomniki niemetalowe, po­
mosty prefabrykowane niemetalowe, popiersia z kamienia, betonu
lub marmuru, powłoki, powłoki cementowe ognioodporne, progi
niemetalowe, przegrody niemetalowe, przewody ciśnieniowe,
przewody niemetalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacy­
jnej, przewody wodociągowe niemetalowe, produkty bitumiczne
949
dla budownictwa płyty cementowe, ramy do okien, rury drenażo­
we, rury spustowe, rusztowania niemetalowe, rynny, schody nie­
metalowe, silosy niemetalowe, sklejką smołą skrzynki na listy
murowane, słupy ogłoszeniowe, słupy telegraficzne, słupy do
przewodów elektrycznych, spoiwa do produkcji brykietu, stemple
niemetalowe, stropy niemetalowe, szalunki do betonu niemetalo­
we, szamota szkło izolacyjne, szkło alabastrowe, szkło konstru­
kcyjne, szkło okienne, szkło zbrojone, szyby, szyny winylowe, ta­
bliczki nagrobkowe niemetalowe, taśmy smołowane, terakotą tuf
wapienny, wapień, witraże, wazy niemetalowe, wykładziny nie­
metalowe, zaprawa murarską zawory do rur drenażowych, zawory
wodociągowe, zbiorniki murowane, zbrojenie dla budownictwa
żaluzje niemetalowe, żużel, żwir; budowanie fabryk, budowa i na­
prawy magazynów, czyszczenie budynków, eksploatacja kamie­
niołomów, eksploatacja kopalni odkrywkowej, gipsowanie, hydra­
uliką informacja o budownictwie, informowanie o materiałach bu­
dowlanych, konstruowanie pawilonów targowych i sklepów, mon­
taż rusztowań, murarstwo, nadzór budowlany, rozbiórka budyn­
ków, układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi
izolacyjne, wypożyczanie sprzętu budowlanego; klasy: 4, 19 i 37.
CFE:26.4, 27.5, 29.1
Kolory znaku: czarny, biały, szary
137047 1998 12 14 LUBELSKI WĘGIEL «Bogdanka» S.A..
Bogdanka, (PL). Towary i usługi: alkohol, paliwa na bazie alko­
holu, antracyt, benzen, benzol, benzyną benzyna ciężka węglowa,
benzyna lekka, brykiety drewna, brykiety materiałów palnych,
brykiety torfu, cerezyna, dodatki niechemiczne do paliw silniko­
wych, drewno opałowe, eter naftowy, gaz olejowy, gaz oświetle­
niowy, gazolina gaz zestalony, grafit smarujący, knoty do lamp i
świec, koks, oleje do konserwacji murów, środki do konserwacji
skóry, olej kostny do celów przemysłowych, łój, oleje do malowa­
nia materiały oświetleniowe, mazut, mieszanki paliw, naftą nafta
oświetleniowa, oleje do natłuszczania oleiną olej napędowy, olej
rycynowy do celów technicznych, olej solarowy, olej ze smoły
węglowej, oleje do farb, oleje do tkanin, oleje przemysłowe, oleje
silnikowe, oleje zwilżające, olej rybi niejadalny, oleje roślinne do
celów przemysłowych, paliwo gazowe, paliwa mineralne, pasty do
obuwia smary do obuwia środki do odpylania, tłuszcze do oświet­
lania, paliwa, parafiną podpałki.
pył węglowy, środki
pyłochłonne, ropa naftowa, smary, smar do broni, smary do obu­
wia smary do skór, spirytus denaturowany, stearyną świece,
świeczki, świeczki na choinkę, lanoliną tłuszcze przemysłowe,
torf, węgiel, węgiel brunatny, węgiel drzewny, węgiel kamienny,
wióry drewniane na podpałkę, wosk, wosk pszczeli, woski prze­
mysłowe, zapalniczki zawarte w ki. 4, żel naftowy do celów prze­
mysłowych; alabaster, altany, azbest, azbestocement, bagssa, balu­
strady, baraki, barierki niemetalowe, baseny kąpielowe, belki nie­
metalowe belki policzkowe, beton, betonowe elementy budowla­
ne, boazerie, bramy niemetalowe, budki targowe, cegły, cement,
dachówka niemetalową daszki niemetalowe, deflektory komino­
we, deski, drewno, drewno budowlane, drewno obrobione, drew­
no użytkowe, drzwi niemetalowe, figurki z kamienia, betonu lub
marmuru, filc dla budownictwa folie z tworzyw sztucznych do
znakowania dróg, formy odlewnicze niemetalowe, fornir, futryny
niemetalowe, geotekstylia gips, gliną glina do wyrabiania cegieł,
gonty, granit, granulat szklany, grobowce niemetalowe, groby nie­
metalowe, grzędy, gzymsy, kabiny kąpielowe niemetalowe, kabi­
ny telefonicze niemetalowe, kabiny do malowania, kamienie łama­
ne, kamienie sztuczne, kamienie nagrobkowe, kamień, kamień
budowlany, kamień wapienny, kamień żużlowy, karton budowla­
ny, kątowniki niemetalowe, kominy niemetalowe, konstrukcje nie­
metalowe, konstrukcje przenośne niemetalowe, korek sprasowa­
ny, kostki niemetalowe, kostki oświetlające, kostki świecące, ko­
sze dachowe, kratownice niemetalowe, kreda surowa, krokwie da-
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
950
chowe, kryształ skalny, krzemionka, ksylolit, kształtki rurowe
rozgałęzieniowe niemetalowe, kwarc, lepiszcza do reperacji dróg,
listewki boazeryjne, listwy niemetalowe, lufciki, okienka nieme­
talowe, łaty drewniane, łaty niemetalowe, łupki, margiel wapien­
ny, marmur, maszty niemetalowe, materiały konstrukcyjne nie­
metalowe, nadproża niemetalowe, naroża dachów, nasady komi­
nowe, obudowy kominków, odrzwia, ogrodzenia niemetalowe,
okiennice niemetalowe, okładziny niemetalowe, okna niemetalo­
we, okucia drzwi niemetalowe, oliwin dla budownictwa, pachołki
cumownicze, palisady niemetalowe, papier budowlany, parkiety,
piasek, piaskowiec budowlany, płytki do konstrukcji niemetalo­
wych, płytki z materiałów syntetycznych do znakowania dróg,
płyty niemetalowe, podkłady kolejowe pokrycia dachów nieme­
talowe, podłogi, podpory niemetalowe, pomniki niemetalowe, po­
mosty prefabrykowane niemetalowe, popiersia z kamienia, betonu
lub marmuru, powłoki, powłoki cementowe ognioodporne, progi
niemetalowe, przegrody niemetalowe, przewody ciśnieniowe,
przewody niemetalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacy­
jnej, przewody wodociągowe niemetalowe, produkty bitumiczne
dla budownictwa, płyty cementowe, ramy do okien, rury drenażo­
we, rury spustowe, rusztowania niemetalowe, rynny, schody nie­
metalowe, silosy niemetalowe, sklejka, smoła, skrzynki na listy
murowane, słupy ogłoszeniowe, słupy telegraficzne, słupy do
przewodów elektrycznych, spoiwa do produkcji brykietu, stemple
niemetalowe, stropy niemetalowe, szalunki do betonu niemetalo­
we, szamota, szkło izolacyjne, szkło alabastrowe, szkło konstru­
kcyjne, szkło okienne, szkło zbrojone, szyby, szyny winylowe, ta­
bliczki nagrobkowe niemetalowe, taśmy smołowane, terakota, tuf
wapienny, wapień, witraże, wazy niemetalowe, wykładziny nie­
metalowe, zaprawa murarska, zawory do rur drenażowych, zawory
wodociągowe, zbiorniki murowane, zbrojenie dla budownictwa,
żaluzje niemetalowe, żużel, żwir; budowanie fabryk, budowa i na­
prawy magazynów, czyszczenie budynków, eksploatacja kamie­
niołomów, eksploatacja kopalni odkrywkowej, gipsowanie, hy­
draulika, informacja o budownictwie, informowanie o materiałach
budowlanych, konstruowanie pawilonów targowych i sklepów,
montaż rusztowań, murarstwo, nadzór budowlany, rozbiórka bu­
dynków, układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie,
usługi izolacyjne, wypożyczanie sprzętu budowlanego; dystrybu­
cja energii, dystrybucja prądu elektrycznego, dystrybucja wody,
informacja o składowaniu, informacja o transporcie, magazyno­
wanie, pakowanie produktów, pakowanie towarów, pośrednictwo
transportowe, rezerwacja transportu, przewożenie ładunków,
przewóz ciężarówkami, składowanie, składowanie towarów, spe­
dycja, transport samochodowy, transport kolejowy, transport i
składowanie odpadów, transport przedmiotów wartościowych,
transport sanitarny, usługi tranzytowe, wynajmowanie samocho­
dów, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie pojazdów, wy­
pożyczanie samochodów, wypożyczanie wagonów, wypożycza­
nie kontenerów magazynowych, wypożyczanie samochodów cię­
żarowych, zaopatrzenie w wodę; klasy: 4, 19, 37 i 39.
CFE: 27.1, 27.5
137048 1998 12 18 Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i
Usług REMPOL S.A.. Międzyrzecz, (PL). Towary i usługi: poje­
mniki metalowe na odpady stałe komunalne, pojemniki metalowe
na odpady płynne komunalne, pojemniki metalowe na odpady nie­
bezpieczne stałe, pojemniki metalowe na odpady niebezpieczne
płynne, koła zębate, koła łańcuchowe, sworznie, tuleje, osie, wały;
maszyny budowlane, maszyny rolnicze, osprzęt wodno-meliora­
cyjny: zespoły i części do pługów do rowów drenarskich oraz
montowane na ciągnikach gąsienicowych i kołowych osprzęty do
bezrowkowego układania ciągów drenarskich oraz zespoły i części
maszyn do kopania rowów i profilowania skarp, koparki, osprzęty
spycharkowe do robót budowlanych ziemnych montowane na ma­
Nr 9 /2002
szynach, reduktory i skrzynie przekładniowe, łańcuchy robocze;
usługi transportowe - towarowe, pasażerskie, wynajmowanie
sprzętu transportowego, spedycja; klasy: 6, 7 i 39.
CFE: 26.3, 27.5, 29.1
Kolory znaku: czarny, czerwony
137049 1998 12 28 Krieger Jerzy, Krieger Dorota CHEMIK S.C..
Poznań, (PL). Towary: silikony, preparaty do konserwacji murów;
preparaty do konserwacji drewna, farby, pokosty, lakiery, barwniki,
bejce, środki antykorozyjne, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne,
sproszkowane metale dla malarzy; folie metalowe, produkty z two­
rzyw sztucznych do wytwarzania gotowych towarów, wyroby z
tworzyw sztucznych w stanie półprzetworzonym, materiały do usz­
czelniania, izolowania w budownictwie, giętkie rurki tworzywowe,
uszczelki, opony, pianki montażowe; klasy: 1, 2 i 17.
ftalmal
137050 1998 12 28 Łuczak Jerzy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LORTN. Andrychów, (PL). Towary
i usługi: bielizna domowa, bielizna kąpielowa (z wyjątkiem odzie­
ży), bielizna wzorzysta; bielizna, bielizna osobista, biustonosze,
bluzki, body, gorseciki (bielizna), gorsety, halki (bielizna), kostiu­
my kąpielowe, kąpielówki, konfekcja odzieżowa, koszulki (bieliz­
na), majtki, odzież, artykuły odzieżowe, okrycia wierzchnie (od­
zież), ubiory plażowe, podwiązki, bielizna wchłaniająca pot, slipy,
spodenki, szlafroki, T-shirty, ubrania, kostiumy; usługi gromadze­
nia z korzyścią dla innych różnorodnych towarów z zakresu mate­
riałów tekstylnych i pasmanterii z wyłączeniem transportu, umoż­
liwiających klientom oglądanie towarów w dogodny sposób oraz
ich nabywanie; klasy: 24, 25 i 35.
CFE: 26.11, 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, czerwony, granatowy
137051 1998 12 28 Łuczak Jerzy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LORIN. Andrychów, (PL). Towary
i usługi: bielizna domowa, bielizna kąpielowa (z wyjątkiem odzie­
ży), bielizna wzorzysta; bielizna, bielizna osobista, biustonosze,
bluzki, body, gorseciki (bielizna), gorsety, halki (bielizna), kostiu­
my kąpielowe, kąpielówki, konfekcja odzieżowa, koszulki (bieliz­
na), majtki, odzież, artykuły odzieżowe, okrycia wierzchnie (od­
zież), ubiory plażowe, podwiązki, bielizna wchłaniająca pot, slipy,
spodenki, szlafroki, T-shirty, ubrania, kostiumy; usługi gromadze­
nia z korzyścią dla innych różnorodnych towarów z zakresu mate­
riałów tekstylnych i pasmanterii z wyłączeniem transportu, umoż­
liwiających klientom oglądanie towarów w dogodny sposób oraz
ich nabywanie; klasy: 24, 25 i 35.
CFE: 26.11,27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, czerwony, czarny
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
Nr 9 /2002
951
137052 1998 12 30 Muchiewicz Zbigniew Łódzkie Biuro
Koncertowe WIRTUOZ. Konstantynów Łódzki, (PL). Usługi:
organizowanie imprez artystycznych; klasa41.
CFE: 2.1, 29.1
Kolory znaku: czarny, biały, błękitno-niebieski, brązowy, cie­
listo-różowy, żółty
CFE: 3.13. 4.2. 22.1, 24.17, 27.5, 29.1
Kolory znaku: czarny, czerwony, niebieski, zielony, szary, ciemnobordowy
137053 1998 12 30 Projektowanie Dróg i Mostów TRANSMOST
Spółka z co.. Warszawa (PL). Usługi: nadzór i wykonawstwo w zakresie
budowania dróg, mostów, lotniskowych dróg startowych, budownictwa
ogólnego, konstrukcji inżynieryjno-technicznych i hydrotechnicz­
nych: usługi w zakresie doradztwa i projektowania dróg, mostów, lot­
niskowych dróg startowych, budownictwa ogólnego oraz konstrukcji
inżynieryjno- technicznych i hydrotechnicznych; klasy: 37 i 42.
137057 1998 12 31 Tetley GB Limited. Greenford, (GB). To­
wary: herbata, ciastka, ciasteczka, herbatniki, herbatniki petit-beur­
re; napoje bezalkoholowe, napoje chłodzące, herbata mrożona; kla­
sy: 30 i 32.
CFE: 7.11,26.2, 27.5, 29.1
Kolor znaku: niebieski
137054 1998 12 29 Hański Adam Andrzej, Hańska Wanda, Ha­
ński Andrzej Jacek. Hański Sławomir Marcin, Hańska Lidia, Hański
Krzysztof, Wojtan Helena Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe HAN-POL S.C. Export-Import. Ruszowice, (PL).
Towary: chłodziwa syntetyczne; inhibitory korozji; klasy: 1 i 2.
CORDAL
CFE: 2.1, 29.1
Kolory znaku: czerwony, niebieski, biały, brązowy, czarny,
cielisto-różowy, siena naturalna, popielaty
137058 1998 12 31 Tetley GB Limited. Greenford, (GB). To­
wary: herbata, ciastka, ciasteczka, herbatniki, herbatniki petit-be­
urre; napoje bezalkoholowe, napoje chłodzące, herbata mrożona;
klasy: 30 i 32.
137055 1998 12 31 Tetley GB Limited. Greenford, (GB). Towary:
herbata, ciastka, ciasteczka, herbatniki, herbatniki petit-beurre; napoje
bezalkoholowe, napoje chłodzące, herbata mrożona; klasy: 30 i 32.
CFE: 2.1, 29.1
Kolory znaku: niebieski, biały, czerwony, brązowy, czarny,
cielisto-różowy, siena naturalna, popielaty
137056 1998 12 31 Tetley GB Limited. Greenford, (GB). To­
wary: herbata, ciastka, ciasteczka, herbatniki, herbatniki petit-beurre; na­
poje bezalkoholowe, napoje chłodzące, herbata mrożona; klasy: 30 i 32.
CFE: 2.1, 5.5, 29.1
Kolory znaku: siwy, niebieski, biały, czerwony, brązowy,
czarny, cielisto-różowy, siena naturalna, popielaty, szkarłatny,
zielony
137059 1998 12 31 Tetley GB Limited. Greenford, (GB). To­
wary: herbata, ciastka, ciasteczka, herbatniki, herbatniki petit-be­
urre; napoje bezalkoholowe, napoje chłodzące, herbata mrożona;
klasy: 30 i 32.
952
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
CFE: 2.1, 29.1
Kolory znaku: niebieski, biały, brązowy, czarny, cielisto-różowy, siena naturalna, popielaty
137060 1998 12 31 Tetley GB Limited. Greenford, (GB). To­
wary: herbata, ciastka, ciasteczka, herbatniki, herbatniki petit-beurre; napoje bezalkoholowe, napoje chłodzące, herbata mrożona;
klasy: 30 i 32.
CFE: 2.9, 20.5, 26.4, 27.5, 29.1
Kolory znaku: ciemno-czerwony, biały, czarny
137063 1999 0105 Bernard Matthews PLC. Norwich, (GB).
Towary: mięso, wyroby mięsne, drób, wyroby z drobiu, ryby, wy­
roby z ryb, przetworzone wyroby z warzyw; klasa 29.
SaGa
CFE: 27.5
137064 1999 01 05 H.J. Heinz Company of Canada Ltd..
North York, (CA). Towary: rośliny zbożowe pod postacią ziarna,
produkty rolne, ogrodnicze, leśne, nie ujęte w innych klasach,
zwierzęta żywe, świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwia­
ty, karma dla zwierząt, słód; klasa 31.
TECHNI-CAL
137065 1999 01 04 Malec Urszula, Tropisz Małgorzata,
Stolarska-Pawlak Agata UVA S.C.. Zgierz, (PL). Towary: odzież
z tworzyw naturalnych i sztucznych; klasa 25.
CFE: 2.3, 2.5, 29.1
Kolory znaku: czerwony, niebieski, biały, brązowy, czarny,
cielisto-różowy, cytrynowy, popielaty
137061 1998 12 31 Tetley GB Limited. Greenford, (GB). To­
wary: herbata, ciastka, ciasteczka, herbatniki, herbatniki petit-beurre; napoje bezalkoholowe, napoje chłodzące, herbata mrożona;
klasy: 30 i 32.
CFE: 1.1, 1.3, 1.7,26.4,27.5,29.1
Kolory znaku: żółty, czerwony, niebieski
137066 1999 01 04 Kwiatkowski Władysław Przedsiębior­
stwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe WŁASTAL. Zawady,
(PL). Towary: metalowe materiały budowlane: blachy, pręty,
gwoździe, okucia, rury, druty; klasa 6.
CFE: 2.1, 2.5, 29.1
Kolory znaku: rudy, niebieski, czerwony, biały, brązowy, cza­
rny, cielisto-różowy, popielaty
137062 1998 12 31 DASHÖFER HOLDING LIMITED.
Limassol, (CY). Towary i usługi: dyski kompaktowe, dyskiet­
ki; książki, segregatory z wymiennymi stronami, czasopisma;
organizowanie seminariów i kursów, publikowanie tekstów in­
nych niż reklamowe za pośrednictwem globalnej sieci kompute­
rowej oraz zamieszczanie w globalnej sieci komputerowej info­
rmacji o tych publikacjach; klasy: 9, 16 i 41.
CFE: 26.1, 27.5, 29.1
Kolory znaku: czerwony, niebieski
137067 1999 01 07 Servodata Elektronik Sp. z o.o.. Lublin,
(PL). Towary i usługi: aparatura do przetwarzania informacji,
czytniki optyczne, drukarki komputerowe, dyski kompaktowe, dy­
ski magnetyczne, dyskietki, ekrany wideo, fotokopiarki, głośniki,
instalacje elektryczne, interfejsy, kable elektryczne, karty magne­
tyczne, karty z pamięcią lub mikroprocesorem, klawiatury kompu­
terowe, komputery, lasery nie do celów medycznych, maszyny sy­
mulujące, mikroprocesory, modemy, monitory, nośniki informa­
cji, notesy komputerowe, obwody scalone, odbiorniki, odtwarza-
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
cze płyt kompaktowych, peryferyjne urządzenia komputerowe,
pamięci komputerowe, plotery, półprzewodniki, procesory, pro­
gramy komputerowe, programy komputerowe - systemy operacyj­
ne, przekaźniki sygnałów elektronicznych, przewody elektryczne,
przewody telegraficzne, skanery, software, taśmy magnetyczne,
translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do gier, włókna
światłowodowe, złącza elektryczne; budowa i konserwacja ruro­
ciągów, hydraulika, instalowanie, konserwacja i naprawy kompu­
terów, instalowanie i naprawa urządzeń do transmisji danych, in­
stalacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja i napra­
wa ogrzewania, malowanie, murarstwo, nadzór budowlany, tapeto­
wanie, usługi dekarskie; agencje informacyjne, przesyłanie informa­
cji, przesyłanie wiadomości, przesyłanie wiadomości i obrazu przy
pomocy komputera, poczta elektroniczna, przekaz satelitarny, wypo­
życzanie urządzeń do przekazywania informacji; klasy: 9, 37 i 38.
CFE: 27.1, 27.5, 29.1
Kolor znaku: niebieski
137068 1999 0106 Frejowski Jerzy, Nowak Jacek Przedsię­
biorstwo Wielobranżowe PROFAM-DACH S.C.. Kielce, (PL).
Towary: metalowe dachówki, pokrycia dachowe, panele i elemen­
ty wykończeniowe dachów; niemetalowe dachówki, pokrycia da­
chowe, panele i elementy wykończeniowe dachów; klasy: 6 i 19.
CFE: 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, zielony, czarny
137069 1999 0106 Rzeszowska Centrala Materiałów Budo­
wlanych S.A.. Rzeszów, (PL). Towary i usługi: alpaka (okucia
budowlane), armatura do przewodów metalowa, barierki bezpie­
czeństwa na drogach (metalowe), barierki ochronne, baseny kąpie­
lowe (konstrukcje metalowe), belki metalowe, belki policzkowe
metalowe, blacha, blacha ocynkowana, bramy metalowe, budow­
lane materiały metalowe, dachówka metalowa, daszki metalowe,
deflektory kominowe (metalowe), drabinki metalowe, drut kolcza­
sty, drut metalowy, drut ze stopów metali nieszlachetnych, drzwi
metalowe, dysze, dzwonki, ekrany paleniskowe, futryny metalo­
we, gwoździe, gwoździe z szeroką główką gzymsy metalowe,
haki, haki metalowe, kabiny kąpielowe metalowe, kątowniki me­
talowe, klamki do drzwi i okien metalowe, klimatyzacja- przewo­
dy metalowe do instalacji, klucze, kłódki, kolanka do rur metalo­
we, kołatki do drzwi, kołki metalowe do ścian, kominy metalowe,
konstrukcje metalowe (budownictwo), konstrukcje nośne szklarni
(metalowe), konstrukcje przenośne metalowe, kosze dachowe me­
talowe, kotwiące płyty, kratownice metalowe, kraty metalowe,
kształtki rurowe rozgałęzione metalowe, liny metalowe, lufciki
(okienka) metalowe, maszty (słupy) metalowe, materiały konstru­
kcyjne metalowe, nadproża metalowe, narożniki metalowe w
budownictwie, nasady kominowe metalowe, odrzwia metalowe,
ograniczniki do drzwi i okien metalowe, ogrodzenia metalowe,
okinnice metalowe, okładziny metalowe, okna metalowe, okucia
do budownictwa, okucia drzwi metalowe, okucia drzwiowe, oku­
cia okienne, płyty konstrukcyjne metalowe, podpory metalowe,
pokrycia dachów metalowe, pokrywy do włazów metalowe, pręty
ogrodzeniowe metalowe, progi metalowe, przegrody metalowe
przewody centralnego ogrzewania metalowe, przewody instalacy­
jne rozgałęźne metalowe, przewody wodociągowe metalowe,
ramy do okien metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, rolki -pro­
wadnice do drzwi i okien przesuwnych, rury metalowe, rusztowa­
953
nia metalowe, rygle do zasuw okiennych, rynny dachowe metalo­
we, rynny metalowe, schody metalowe, siatki metalowe, słupy me­
talowe, stopnie schodów metalowe, sufity metalowe, szalunki do
betonu metalowe, szklarnie przenośne metalowe, turnikiety nie­
automatyczne, zamki obrotowe do okien metalowe, zasuwy miesz­
kaniowe, zatrzaski drzwiowe metalowe, zawiasy metalowe, zawo­
ry wodociągowe, żaluzje metalowe; armatura regulacyjna i bez­
pieczeństwa do przewodów i urządzeń gazowych, armatura regu­
lacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń wodnych, bidety, bojlery,
bojlery grzewcze, brodziki, ciepło- zasobniki wody, grzejniki cen­
tralnego ogrzewania grzejniki elektryczne, elementy grzejne, fil­
try- części instalacji, kabiny natryskowe, kanały kominowe, kąpie­
lowe podgrzewacze gazowe i elektryczne, kominki domowe, ku­
chenny sprzęt elektryczny, lodówki, maszynki kuchenne, miski
klozetowe, naczynia zbiorcze do instalacji CO, natryski, ogrzewa­
nie (instalacje), ogrzewanie (urządzenia na paliwa stałe, płynne lub
gazowe), paleniska palniki, palniki gazowe, piece, piecyki, pisua­
ry, płuczki ustępowe, pompy cieplne, prysznice, przewody (części
instalacji sanitarnej), rożna, sauna (instalacje), sedesy, toalety
(we), umywalki, wanny łazienkowe, wanny z wirowym ruchem
wody, wyciągi kuchenne, wykładziny do wanien, wymienniki
ciepła, zasobniki ciepła, zawory kanalizacyjne, zawory mieszalnikowe do przewodów wodociągowych, zlewozmywaki, zbiorniki
ciśnieniowe wody, zamrażarki; armatura do przewodów niemeta­
lową bawełna do pakowania lub uszczelniania (wata), folie izola­
cyjne, filtracyjne materiały- tworzywa sztuczne lub pianki
półprzetworzone, folie metalowe izolacyjne, izolacja, kit, króćce
do rur niemetalowe, materiału zapobiegające promieniowaniu
ciepła, materiały termoizolacyjne, materiały dźwiękoszczelne,
osłony do rur niemetalowe, przewody - złączki do instalacji, prze­
wody giętkie niemetalowe, szczeliwa do połączeń, taśmy izolacyj­
ne, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, tkaniny izolacyjne, wata
szklana do izolacji, wełna (mineralną szklaną żużlowa do izola­
cji), złączki rur niemetalowe; altany (konstrukcje), balustrady, be­
ton, betonowe elementy budowlane, bitum, bitumiczne produkty
dla budownictwa, boazerie, budowlane materiały niemetalowe,
cegły, cement, dachy- pokrycia niemetalowe, deflektory komino­
we, deski, drewno do celów budowlanych, drenaż- przewody nie­
metalowe, drewno- klepki podłogowe, drewno budowlane, drzwi
niemetalowe, drzwi - futryny niemetalowe, gips, gzymsy niemeta­
lowe, granit, kabiny kąpielowe niemetalowe, kamienie łamane, ka­
mienie nagrobkowe, kamień budowlany, kątowniki niemetalowe,
kominy niemetalowe, kostki niemetalowe, krokwie dachcowe,
krzemionka, kwarc, listewki boazeryjne, marmur, materiały kon­
strukcyjne niemetalowe, mozaiki dla budownictwa nadproża nie­
metalowe, odrzwia niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe, okna
niemetalowe, okucia drzwi niemetalowe, piasek, piaskowiec bu­
dowlany, płytki wykładzinowe niemetalowe, podłogi (płytki par­
kietowe), powłoki- materiały budowlane, przewody ciśnieniowe
niemetalowe, przewody wodociągowe niemetalowe rury sztywne
niemetalowe, rynny, smołą smoła-materiał budowlany, spoiwa do
murów, sufity niemetalowe, szamota, szkło okienne, szyby do bu­
downictwa, taśmy smołowane, terakotą wapno, wykładziny nie­
metalowe, zaprawa murarska, zbiorniki murowane, żwir; usługi
badania rynku, usługi doradztwa handlowego, usługi doradztwa
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w
zakresie ekspertyz opłacalności, usługi w zakresie informacji han­
dlowej, usługi w zakresie informacji o działalności gospodarczej,
usługi projektowania (pomoc w prowadzeniu działalności gospo­
darczej), usługi w zakresie doradztwa (konsulting) organizacji i
wyposażenia central materiałów budowlanych, usługi pośrednic­
twa handlowego (sprzedaż - promocja dla osób trzecich), usługi w
zakresie prowadzenia agencji importowo-eksportowej, usługi w
zakresie zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi; usługi bla­
charskie- wykończeniowe- obróbki, usługi budowlane (wypoży­
czanie sprzętu budowlanego), usługi budowlane (informacja o ma­
teriałach), usługi nadzoru budowlanego, usługi gipsowania i szpa­
chlowania usługi w zakresie instalacji i napraw urządzeń klima­
tyzacyjnych, usługi w zakresie izolacji budynków, usługi malar­
skie, usługi murarskie, usługi w zakresie rozbiórki budynków,
usługi w zakresie uszczelniania budynków, usługi w zakresie za­
bezpieczania przed korozją; usługi w zakresie dostarczania towa­
rów, usługi w zakresie magazynowania (wynajmowanie), usługi
954
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
w zakresie pakowania wyrobów jednostkowych, usługi związane z
parkowaniem samochodów (obce środki do transportu materiałów
budowlanych), usługi w zakresie przewożenia ładunków, usługi w
zakresie transportu samochodowego, usługi w zakresie składowa­
nia, przechowywania towarów i spedycji, usługi w zakresie
załadunku i wyładunku, usługi w zakresie wynajmu garaży, usługi
w zakresie wynajmu samochodów; klasy: 6,11,17,19,35,37 i 39.
CFE:7.3, 26.3. 27.5, 29.1
Kolory znaku: niebieski, czerwony
137070 1999 01 08 Jarmuż Jan Przedsiębiorstwo Produ­
kcyjno-Handlowe Import Export JANTEX. Żnin, (PL). Towary:
pizza i wyroby na bazie mąki; klasa 30.
137072 1999 01 07 Szeląg Edward Zakład Produkcyjno-Handlowy AGA. Białogard, (PL). Towary: pizza; klasa 30.
pizza pikoló
137073 1999 01 09 Kisielewski Antoni Przetwórstwo Owo­
ców i Warzyw STOVIT. Koronowo, (PL). Towary: mięso, ryby,
drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, krokiety spożywcze, owoce i
warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki, konfitu­
ry, dżemy, jaja mleko i wyroby z mleka jadalne oleje i tłuszcze,
konserwy, pikle, sosy do sałat; kawa, herbata, kakao, cukier, ryż,
tapioka, sago, namiastki kawy, mąka i preparaty zbożowe, chleb,
ciastka pierogi, naleśniki, wyroby cukiernicze i piekarnicze,
słodycze, lody, miód, syrop z melasy, drożdże, proszki do piecze­
nia, sól, musztardą ocet, sosy (z wyjątkiem sosów do sałat), przy­
prawy, lód do chłodzenia; piwo, napoje bezalkoholowe, wody mi­
neralne i gazowane, syropy, preparaty do przygotowywania napo­
jów, napoje owocowe i soki owocowe; klasy: 29, 30 i 32.
CFE: 9.7, 26.1, 27.5
CFE: 8.1, 26.1, 27.5, 29.1
Kolory znaku: żółty, zielony, kremowy, czerwony, różowy,
brązowy, czarny, biały
137071 1999 01 08 TOTOLOTEK S.A.. Warszawa, (PL). To­
wary i usługi: losy do gier, karty ozdobne, afisze, albumy, blan­
kiety, formularze, broszury, prospekty, czasopisma, gazety, ka­
lendarze, notesy, naklejki, nalepki, karty, obwoluty, podręczniki
do gier, informatory do gier, regulaminy do gier, torby do pakowa­
nia z papieru lub tworzyw sztucznych; usługi w zakresie reklamy,
akwizycji, promocji i marketingu, doradztwo w zakresie orga­
nizacyjnym, finansowo-księgowym, badanie i weryfikacja spra­
wozdań finansowych, usługi komisowe dot. motocykli, samocho­
dów, sprzętu elektronicznego, komputerowego, video oraz
urządzeń mechanicznych, usługi agencyjne i przedstawicielskie,
organizowanie sieci handlowej i usługowej w kraju i za granicą
projektowanie kosztorysowe; pośrednictwo w obrocie nájmem
mieszkań, lokali, nieruchomości i obiektów przemysłowych, wy­
szukiwanie, pozyskiwanie lokali oraz gruntów, dla potrzeb
działalności kolektur P.P. «Totalizator Sportowy»; nadzory
inwestycyjne, autorskie i wykonawstwa obiektów budowla­
nych; wynajem samochodów i motocykli, organizowanie tury­
styki; usługi poligraficzne; organizowanie sportu, rekreacji i
wypoczynku w kraju i za granicą, organizowanie kursów i
szkoleń likwidatorów masy i syndyków masy upadłościowej,
organizowanie kursów nauki języków obcych i kursów prawa
jazdy, prowadzenie w imieniu uprawnionych podmiotów,
sprzedaży losów, kuponów gier liczbowych i totalizatorów;
doradztwo w zakresie prawnym, projektowanie techniczne w
dziedzinie budownictwa; usługi hotelarskie, gastronomiczne;
klasy: 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 i 43.
137074 1999 01 09 SMAKOVIT Spółka z o.o.. Koronowo,
(PL). Towary: mięso, ryby, drób i dziczyzną ekstrakty mięsne,
owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki,
konfitury, dżemy, jaja mleko i wyroby z mleka jadalne oleje i
tłuszcze, konserwy, pikle, sosy do sałat; kawą herbata, kakao, cu­
kier, ryż, tapioką sago, namiastki kawy, mąka i preparaty zbożo­
we, chleb, ciastka pierogi, naleśniki, wyroby cukiernicze i piekar­
nicze, słodycze, lody, miód, syrop z melasy, drożdże, proszki do
pieczenia sól, musztarda, ocet, sosy (z wyjątkiem sosów do sałat),
przyprawy, lód do chłodzenia; klasy: 29 i 30.
gorący talerz
137075 1999 01 09 Kisielewski Antoni Przetwórstwo Owo­
ców i Warzyw STOVIT. Koronowo, (PL). Towary: pierogi, naleś­
niki; syropy owocowe, polewy owocowe; klasy: 30 i 32.
leśne
137076 1999 01 09 Kisielewski Antoni Przetwórstwo
Owoców i Warzyw STOVIT. Koronowo. (PL). Towary: mię­
so, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, krokiety spożyw­
cze, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, ga­
laretki, konfitury, dżemy, jaja, mleko i wyroby z mleka, jadal­
ne oleje i tłuszcze, konserwy, pikle, sosy do sałat; kawa, her­
bata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, namiastki kawy, mąka i
preparaty zbożowe, chleb, ciastka, pierogi, naleśniki, wyroby
cukiernicze i piekarnicze, słodycze, lody, miód, syrop z mela­
sy, drożdże, proszki do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (z
wyjątkiem sosów do sałat), przyprawy, lód do chłodzenia;
piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, sy­
ropy, preparaty do przygotowywania napojów, napoje owoco­
we i soki owocowe; klasy: 29, 30 i 32.
kuchnia staropolska
CFE: 21.3, 26.4, 27.5, 29.1
Kolory znaku: czarny, biały, zielony
137077 1999 01 12 DIAGER LEADER a French Joint Stock
Company, Societě anonyme. Poligny, (FR). Towary: wiertła świ­
dry do obrabiarek z napędem mechanicznym (silnikowym) i ręcz­
nych urządzeń mechanicznych (silnikowych) przeznaczonych do
wiercenia cięcia krajania skrawania frezowania i rozwiercania;
klasa 7.
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
137078 1999 01 12 Polaroid Corporation. Cambridge, (US).
Towary: komputerowy sprzęt peryferyjny, skanery, części do wy­
mienionych towarów, programy komputerowe związane ze sprzę­
tem peryferyjnym i skanerami; klasa 9.
SPRINTSCAN
955
rzonymi wartościami w dziedzinę prawa autorskiego oraz prawa
ochrony własności przemysłowej i intelektualnej przez prowadze­
nie działalności ofertowej i akwizycyjnej, organizowanie i prowa­
dzenie badań technicznych i organizacyjnych w dziedzinę produ­
kcji nawozów, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz ochrony naturalnego środowiska człowieka w dziedzi­
nie stosowania nawozów, opracowywanie ekspertyz inżynieryj­
nych i organizatorskich w dziedzinie stosowania nawozów,
sporządzanie technikami elektronicznego przetwarzania danych
szkiców, planów i rysunków handlowych, akwizycyjnych, reklamo­
wych, ofertowych i technicznych oraz ich weryfikacja pod wzglę­
dem materiałowym, technicznym, normotwórczym, prawno-koncesyjnym w dziedzinie stosowania nawozów i chemicznych środków
ochrony roślin; klasy: 1, 5, 7, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 i 42.
137079 1999 01 12 Dana Corporation. Toledo, (US). Towary
i usługi: moduły składowe pojazdów; wytwarzanie na zamówienie
klienta modułów składowych pojazdów; klasy: 12 i 40.
ROLLING CHASSIS
137080 1999 01 12 Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforo­
wych FOSFORY Spółka z o. o.. Gdańsk, (PL). Towary i usługi:
chemiczne odczynniki, emulsje i inne środki używane w procesach
wytwarzania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochro­
ny roślin, kultury mikroorganizmów dla celów innych niż medycy­
na i weterynaria, kwasy dla celów przemysłowych używane przy
wytwarzaniu nawozów i chemicznych środków ochrony roślin,
żywice syntetyczne w stanie surowym używane jako komponenty
lub środki pomocnicze używane w procesach produkcyjnych na­
wozów i chemicznych środków ochrony roślin; produkty chemicz­
ne do konserwowania nawozów i środków ochrony roślin; rolni­
cze, sadownicze i gospodarskie preparaty szkodnikobójcze, che­
miczne środki pomocnicze stosowane w weterynarii, środki grzy­
bobójcze i roztoczobójcze, chemiczne środki chwastobójcze i de­
zynfekcyjne stosowane w rolnictwie, sadownictwie i szkółkarstwie; maszyny i urządzenia do konfekcjonowania, pakowania,
składowania i aplikowania nawozów sztucznych i chemicznych
środków ochrony roślin; afisze, atlasy techniczne ofertowe obie­
któw technicznych związane z problematyką stosowania nawozów
sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin, ofertowe bro­
szury informacyjne handlowo-marketingowe i akwizycyjne, dia­
gramy, wydruki chromo-litograficzne i inne wykonane podobnymi
technikami na papierze lub na materiałach celulozo-pochodnych,
formularze na nośniku papierowym lub celulozo pochodnym, w
dziedzinie nawozów sztucznych i środków chemicznej ochrony
roślin oraz przy hodowli zwierząt stosowane w rolnictwie, sadow­
nictwie i szkółkarstwie; pośrednictwo w sporządzaniu analiz fi­
nansowych w sprawach dotyczących zagadnień reklamy, publika­
cji, wizualizacji i akwizycji nowych gatunków nawozów i chemi­
cznych środków ochrony roślin; doradztwo finansowe dla podmio­
tów gospodarczych trudniących się zaopatrywaniem rolnictwa w
nawozy i chemiczne środki ochronne; usługi remontowo-budow­
lane i konserwacyjno-renowacyjne obiektów budowlanych
związanych z obrotem nawozami i chemicznymi środkami stoso­
wanymi w rolnictwie; pośrednictwo w przesyłaniu wiadomości i
informacji oraz ofert towarowo-usługowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej i INTERNET-u w dziedzinie nawożenia i
ochrony chemicznej w rolnictwie, sadownictwie i szkółkarstwie;
transport specjalistycznych nawozów i chemicznych środków sto­
sowanych w rolnictwie, sadownictwie, hodowli i szkółkarstwie,
oraz składowanie i spedycja tego typu towarów powierzonych,
konfekcjonowanie nawozów i chemicznych środków stosowanych
w rolnictwie, sadownictwie, szkółkarstwie i hodowli; organizowa­
nie i prowadzenie specjalistycznych i popularnych kursów, szko­
leń, kursokonferencji stacjonarnych i korespondencyjnych w za­
kresie stosowania nawozów i środków ochrony roślin w rolnic­
twie, sadownictwie, szkółkarstwie i hodowli, publikowanie wysokonakładowe i średnionakładowe książek, broszur, oraz innych
wydawnictw i tekstów niskonakładowych w dziedzinie stosowa­
nia nawozów i chemicznych środków ochrony roślin w rolnictwie,
sadownictwie, szkółkarstwie i hodowli; administrowanie powie­
CFE: 26.1, 26.4, 27.1,27.5
Kolory znaku: żółty, zielony, biały
137081 1999 01 12 Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforo­
wych FOSFORY Spółka z o. o.. Gdańsk, (PL). Towary i usługi:
chemiczne odczynniki, emulsje i inne środki używane w procesach
wytwarzania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochro­
ny roślin, kultury mikroorganizmów dla celów innych niż medycy­
na i weterynaria, kwasy dla celów przemysłowych używane przy
wytwarzaniu nawozów i chemicznych środków ochrony roślin,
żywice syntetyczne w stanie surowym używane jako komponenty
lub środki pomocnicze używane w procesach produkcyjnych na­
wozów i chemicznych środków ochrony roślin, produkty chmiczne do konserwowania nawozów i środków ochrony roślin; rolni­
cze, sadownicze i gospodarskie preparaty szkodnikobójcze, che­
miczne środki pomocnicze stosowane w weterynarii, środki grzy­
bobójcze i roztoczobójcze, chemiczne środki chwastobójcze i de­
zynfekcyjne stosowane w rolnictwie, sadownictwie i szkółkar­
stwie; maszyny i urządzenia do konfekcjonowania, pakowania,
składowania i aplikowania nawozów sztucznych i chemicznych
środków ochrony roślin; afisze, atlasy techniczne ofertowe obie­
któw technicznych związane z problematyką stosowania nawozów
sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin, ofertowe bro­
szury informacyjne handlowo-marketingowe i akwizycyjne, dia­
gramy, wydruki chromo-litograficzne i inne wykonane podobnymi
technikami na papierze lub na materiałach celulozo-pochodnych,
formularze na nośniku papierowym lub celulozo-pochodnym, w
dziedzinie nawozów sztucznych i środków chemicznej ochrony
roślin oraz przy hodowli zwierząt stosowane w rolnictwie, sadow­
nictwie i szkółkarstwie; pośrednictwo w sporządzaniu analiz fi­
nansowych w sprawach dotyczących zagadnień reklamy, publika­
cji, wizualizacji i akwizycji nowych gatunków nawozów i chemi­
cznych środków ochrony roślin; doradztwo finansowe dla podmio­
tów gospodarczych trudniących się zaopatrywaniem rolnictwa w
nawozy i chemiczne środki ochronne; usługi remontowo- budow­
lane i konserwacyjno-renowacyjne obiektów budowlanych
związanych z obrotem nawozami i chemicznymi środkami stoso­
wanymi w rolnictwie; pośrednictwo w przesyłaniu wiadomości i
informacji oraz ofert towarowo-usługowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej i INTERNET-u w dziedzinie nawożenia i
ochrony chemicznej w rolnictwie, sadownictwie i szkółkarstwie;
transport specjalistyczny nawozów i chemicznych środków stoso­
wanych w rolnictwie, sadownictwie, hodowli i szkółkarstwie, oraz
składowanie i spedycja tego typu towarów powierzonych, konfe­
kcjonowanie nawozów i chemicznych środków stosowanych w ro­
lnictwie, sadownictwie, szkółkarstwie i hodowli; organizowanie i
prowadzenie specjalistycznych i popularnych kursów, szkoleń,
kursokonferencji stacjonarnych i korespondencyjnych w zakresie
stosowania nawozów i środków ochrony roślin w rolnictwie, sado­
wnictwie, szkółkarstwie i hodowli, publikowanie wysokonakładowe i średnio-nakładowe książek, broszur, oraz innych wy-
956
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
dawnictw i tekstów niskonakładowych w dziedzinie stosowania
nawozów i chemicznych środków ochrony roślin w rolnictwie,
sadownictwie, szkółkarstwie i hodowli; administrowanie powie­
rzonymi wartościami w dziedzinie prawa autorskiego oraz prawa
ochrony własności przemysłowej i intelektualnej przez prowadze­
nie działalności ofertowej i akwizycyjnej, organizowanie i prowa­
dzenie badań technicznych i organizacyjnych w dziedzinie produ­
kcji nawozów, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz ochrony naturalnego środowiska człowieka w dziedzi­
nie stosowania nawozów, opracowywanie ekspertyz inżynieryj­
nych i organizatorskich w dziedzinie stosowania nawozów,
sporządzanie technikami elektronicznego przetwarzania danych
szkiców, planów i rysunków handlowych, akwizycyjnych, reklamo­
wych, ofertowych i technicznych oraz ich weryfikacja pod wzglę­
dem materiałowym, technicznym, normotwórczym, prawno-koncesyjnym w dziedzinie stosowania nawozów i chemicznych środków
ochrony roślin; klasy: 1, 5, 7, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 i 42.
CFE: 26.1, 26.4, 27.1,27.5, 29.1
Kolory znaku: czarny, zielony, biały
137082 1999 01 12 Toruńskie Piwnice Win VINPOL Spółka
z o.o.. Toruń, (PL). Towary: sok winogronowy, napoje bezalkoho­
lowe; klasa 32.
Nr 9 /2002
chodnym w dziedzinie nawozów sztucznych i środków chemicz­
nej ochrony roślin oraz przy hodowli zwierząt stosowane w rolnic­
twie, sadownictwie i szkółkarstwie; pośrednictwo w sporządzaniu
analiz finansowych w sprawach dotyczących zagadnień reklamy,
publikacji, wizualizacji i akwizycji nowych gatunków nawozów i
chemicznych środków ochrony roślin; doradztwo finansowe dla
podmiotów gospodarczych trudniących się zaopatrywaniem rolni­
ctwa w nawozy i chemiczne środki ochronne; usługi remontowobudowlane i konserwacyjno-renowacyjne obiektów budowlanych
związanych z obrotem nawozami i chemicznymi środkami stoso­
wanymi w rolnictwie; pośrednictwo w przesyłaniu wiadomości i
informacji oraz ofert towarowo-usługowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej i INTERNET-u w dziedzinie nawożenia i
ochrony chemicznej w rolnictwie, sadownictwie i szkółkarstwie;
transport specjalistyczny nawozów i chemicznych środków stoso­
wanych w rolnictwie, sadownictwie, hodowli i szkółkarstwie,
oraz składowanie i spedycja tego typu towarów powierzonych,
konfekcjonowanie nawozów i chemicznych środków stosowanych
w rolnictwie, sadownictwie, szkółkarstwie i hodowli; organizowa­
nie i prowadzenie specjalistycznych i popularnych kursów, szko­
leń, kursokonferencji stacjonarnych i korespondencyjnych w za­
kresie stosowania nawozów i środków ochrony roślin w rolnic­
twie, sadownictwie, szkółkarstwie i hodowli, publikowanie wysoko-nakładowe i średnio-nakładowe książek, broszur, oraz innych
wydawnictw i tekstów niskonakładowych w dziedzinie stosowa­
nia nawozów i chemicznych środków ochrony roślin w rolnictwie,
sadownictwie, szkółkarstwie i hodowli; administrowanie powie­
rzonymi wartościami w dziedzinie prawa autorskiego oraz prawa
ochrony własności przemysłowej i intelektualnej przez prowadze­
nie działalności ofertowej i akwizycyjnej, organizowanie i prowa­
dzenie badań technicznych i organizacyjnych w dziedzinie produ­
kcji nawozów, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz ochrony naturalnego środowiska człowieka w dziedzi­
nie stosowania nawozów, opracowywanie ekspertyz inżynieryj­
nych i organizatorskich w dziedzinie stosowania nawozów,
sporządzanie technikami elektronicznego przetwarzania danych
szkiców, planów i rysunków handlowych, akwizycyjnych, reklamo­
wych, ofertowych i technicznych oraz ich weryfikacja pod wzglę­
dem materiałowym, technicznym, normotwórczym, prawno- kon­
cesyjnym w dziedzinie stosowania nawozów i chemicznych środ­
ków ochrony roślin; klasy: 1, 5, 7, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 i 42.
CFE: 5.3,5.7, 11.3,27.5,29.1
Kolory znaku: biały, żółty, seledynowy, zielony, czerwony,
niebieski, czarny
137083 1999 01 14 Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforo­
wych FOSFORY Spółka z o. o.. Gdańsk, (PL). Towary i usługi:
chemiczne odczynniki, emulsje i inne środki używane w proce­
sach wytwarzania nawozów sztucznych i chemicznych środków
ochrony roślin, kultury mikroorganizmów dla celów innych niż
medycyna i weterynaria, kwasy dla celów przemysłowych używa­
ne przy wytwarzaniu nawozów i chemicznych środków ochrony
roślin, żywice syntetyczne w stanie surowym używane jako kom­
ponenty lub środki pomocnicze używane w procesach produkcyj­
nych nawozów i chemicznych środków ochrony roślin, produkty
chemiczne do konserwowania nawozów i środków ochrony ro­
ślin; rolnicze, sadownicze i gospodarskie preparaty szkodnikobójcze, chemiczne środki pomocnicze stosowane w weterynarii, środ­
ki grzybobójcze i roztoczobójcze, chemiczne środki chwastobój­
cze i dezynfekcyjne stosowane w rolnictwie, sadownictwie i
szkółkarstwie; maszyny i urządzenia do konfekcjonowania, pako­
wania, składowania i aplikowania nawozów sztucznych i chemicz­
nych środków ochrony roślin; afisze, atlasy techniczne ofertowe
obiektów technicznych związane z problematyką stosowania na­
wozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin, oferto­
we broszury informacyjne handlowo-marketingowe i akwizycyj­
ne, diagramy, wydruki chromo-litograficzne i inne wykonane po­
dobnymi technikami na papierze lub na materiałach celulozo-pochodnych, formularze na nośniku papierowym lub celulozo-po-
CFE: 26.4, 27.1,27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, zielony
137084 1999 01 13 DECORA Spółka z o. o.. Środa Wlkp.,
(PL). Towary i usługi: kleje przemysłowe; farby, pokosty, barw­
niki; materiały budowlane niemetalowe; usługi budowlane i
remontowo-budowlane; klasy: 1, 2, 19 i 37.
CFE: 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, żółty, jasno i ciemno zielony, czarny
137085 1999 01 15 Stowarzyszenie Literacko-Muzyczne
BALLADA. Warszawa, (PL). Usługi: wydawanie biuletynu info­
rmacyjnego i innych publikacji dla członków stowarzyszenia oraz
środowska twórczego, w tym magazynu literacko-muzycznego
«Ballada»; organizowanie i współorganizowanie koncertów, spot­
kań autorskich, konkursów, przeglądów i festiwali (w tym Ogól­
nopolskiego Przeglądu Piosenki Autorskiej oraz Międzynarodo­
wego Festiwalu Ballady), imprez artystycznych związanych z
twórczością członków Stowarzyszenia, pomoc w doskonaleniu
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
Nr 9 /2002
warsztatu twórczego i wykonawczego członków Stowarzyszenia,
organizowanie i współorganizowanie warsztatów twórczych, kur­
sów, staży, prowadzenie szkoleń, organizowanie i współorganizo­
wanie sympozjów, zjazdów i konferencji krajowych i międzyna­
rodowych, związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia,
przygotowanie programów radiowych i telewizyjnych, prowadze­
nie działalności impresaryjnej, prowadzenie usług fonograficz­
nych, fotograficznych, a także video i filmowych; organizowanie
form pomocy koleżeńskiej i prawnej, w tym pomocy w ochronie
artystycznych, moralnych i materialnych praw twórców zrzeszo­
nych w stowarzyszeniu; klasy: 41 i 42.
CFE: 24.17,27.5
137086 1999 01 15 Stowarzyszenie Literacko-Muzyczne
BALLADA. Warszawa, (PL). Usługi: organizowanie Ogólnopol­
skiego Przeglądu Piosenki Autorskiej; klasa 41
957
nych, produkcja widowisk plenerowych, organizowanie konkur­
sów edukacyjnych i/lub rozrywkowych; klasy: 9, 16, 28, 35 i 41.
CFE: 27.5, 29.1
Kolory znaku: czerwony, biały
137089 1999 01 19 Wiśniewski Wojciech, Mzyk Jacek SOFT
PRINT S.C.. Milanówek, (PL). Towary i usługi: napisy i nalepki
reklamowe; materiały reklamowe w postaci maskotek, zabawki;
usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, organi­
zacja wystaw, wypożyczanie materiałów i urządzeń reklamowych;
klasy: 16, 28 i 35.
WOOLLY
137090 1999 01 19 PLUS DISCOUNT Sp. z o.o.. Katowice,
(PL). Towary: konserwy mięsne, konserwy rybne, suszone i/lub
gotowane owoce i/lub warzywa; kawa, kakao, herbata, sosy. przy­
prawy; świeże owoce, świeże warzywa, karma dla zwierząt: piwo,
napoje owocowe, soki owocowe; wino; klasy: 29,30,31,32 i 33.
EuroPro
CFE: 24.17, 26.1,27.5
137087 1999 01 19 LUPUS Sp. z o.o.. Warszawa, (PL). To­
wary i usługi: komputery stacjonarne i przenośne, drukarki, kom­
puterowe panele wizyjne, stacje dysków optycznych, skanery, mo­
nitory, klawiatury, osprzęt komputerowy, urządzenia do gier kom­
puterowych i telewizyjnych, dyski twarde, karty sieci, programy
komputerowe, gry komputerowe i telewizyjne; dzienniki, czasopi­
sma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, kalendarze; urządze­
nia do gier elektronicznych innych niż telewizyjne; usługi agencji
reklamowych z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, organizacja
wystaw i targów handlowych i/lub reklamowych, konkursów, po­
średnictwo w zawieraniu transakcji handlowych, kojarzenie kon­
trahentów handlowych, produkcja reklam; usługi wydawnicze, au­
diowizualne - produkcja filmów, montaż programów telewizyj­
nych, produkcja widowisk plenerowych, organizowanie konkur­
sów edukacyjnych i/lub rozrywkowych; klasy: 9, 16, 28, 35 i 4L
137091 1999 01 20 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
MINEC Spółka z o.o.. Świętochłowice, (PL). Towary i usługi:
ekologiczne preparaty chemiczne do czyszczenia powierzchni,
odtłuszczania, eliminowania wilgoci; preparaty chemiczne do zabez­
pieczania antykorozyjnego; wyroby hutnicze, konstrukcje stalowe,
odkuwki stalowe matrycowane i swobodnie kute; usługi budowlane
w zakresie budowy obiektów przemysłowych; klasy: 1,2, 6 i 37.
CFE: 27.5, 29.1
Kolory znaku: niebieski, biały
137092 19990121 TOP WELL POLAND Spółka z o.o.. Sta­
rachowice, (PL). Towary: płyny do trwałej ondulacji; klasa 3.
CFE: 24.9, 27.5, 29.1
Kolory znaku: czerwony, biały, czarny
137088 1999 01 19 LUPUS Sp. z o.o.. Warszawa, (PL). To­
wary i usługi: komputery stacjonarne i przenośne, drukarki, kom­
puterowe panele wizyjne, stacje dysków optycznych, skanery, mo­
nitory, klawiatury, osprzęt komputerowy, urządzenia do gier kom­
puterowych i telewizyjnych, dyski twarde, karty sieci, programy
komputerowe, gry komputerowe i telewizyjne; dzienniki, czasopi­
sma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, kalendarze; urządze­
nia do gier elektronicznych innych niż telewizyjne; usługi agencji
reklamowych z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, organizacja
wystaw i targów handlowych i/lub reklamowych, konkursów, po­
średnictwo w zawieraniu transakcji handlowych, kojarzenie kon­
trahentów handlowych, produkcja reklam; usługi wydawnicze, au­
diowizualne - produkcja filmów, montaż programów telewizyj­
CFE: 27.1, 27.5, 29.1
Kolor znaku: zielony
137093 1999 01 27 Speedbar, Inc.(a Nevada corporation).
Grand Cayman, (KY). Towary i usługi: aparaty i przyrządy na­
ukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kine­
matograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne, do ratowania życia i do celów dydaktycznych, części i
akcesoria samochodowe, w tym baterie i termostaty, aparaty do na­
grywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magne­
tyczne nośniki danych, dyski z nagraniami, automaty sprzedające i
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone­
ty, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt do przetwarzania da­
nych i komputery, urządzenia do gaszenia ognia; pojazdy,
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
958
urządzenia do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub na wodzie,
silniki do samochodów osobowych i do samochodów ciężarowych
oraz części i akcesoria samochodowe, w tym paski klinowe oraz
paski klinowe karbowane; usługi w zakresie sprzedaży detalicznej
części samochodowych; klasy: 9, 12 i 35.
Nr 9 /2002
137100 1999 01 29 EMS-CHEMIE AG. Domat/Ems, (CH).
Towary: pędzle, szczotki i materiały do wyrobu pędzli, szczotek;
klasa 21.
CFE: 27.5
CFE: 26.11, 27.5
137094 1999 01 27 Speedbar, Inc.(a Nevada corporation).
Grand Cayman, (K.Y). Towary i usługi: aparaty i przyrządy na­
ukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kine­
matograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe,sygnalizacyjne,
kontrolne, do ratowania życia i do celów dydaktycznych, części i
akcesoria samochodowe, w tym baterie i termostaty, aparaty do na­
grywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu; magne­
tyczne nośniki danych, dyski z nagraniami, automaty sprzedające i
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone­
ty, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt do przetwarzania da­
nych i komputery, urządzenia do gaszenia ognia; pojazdy,
urządzenia do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub na wodzie,
silniki do samochodów osobowych i do samochodów ciężarowych
oraz części i akcesoria samochodowe, w tym paski klinowe oraz
paski klinowe karbowane; usługi w zakresie sprzedaży detalicznej
części samochodowych; klasy: 9, 12 i 35.
137101 1999 01 29 Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik
GmbH. Berlin, (DE). Towary: leki: środki farmaceutyczne i
weterynaryjne, preparaty do pielęgnacji zdrowia, produkty diete­
tyczne i odżywki do celów medycznych i niemedycznych; produ­
kty dietetyczne i odżywki na bazie ziół i protein z dodatkiem wi­
tamin, minerałów i innych elementów w ilościach śladowych,
węglowodorów, amino-kwasów i kwasów tłuszczowych, tranu z
ryb i wątroby - ewentualnie ich kombinacji; produkty dietetyczne
i odżywki na bazie węglowodorów z dodatkiem witamin, mine­
rałów i innych elementów w ilościach śladowych, protein, ami­
no-kwasów i kwasów tłuszczowych oraz ewentualnie ich kombi­
nacji; klasy: 5, 29 i 30.
KadeFungin
137102 1999 01 29 Andrzejewski Piotr Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe KEMI-PLAST. Poznań, (PL). Towary: nasiona
traw; klasa 31.
AUTOZONE
137095 19990127 Jankowski Franciszek Agencja Handlowa
DENAR. Wrocław, (PL). Usługi: prowadzenie hurtowni i/lub
sklepu w zakresie wyrobów tekstylnych; usługi w zakresie szycia
wyrobów z tkanin; klasy: 35 i 40.
CFE: 26.1, 27.5, 29.1
Kolory znaku: żółty, granatowy
137096 1999 01 27 Wytyk Paweł, Grygier Stanisław, Stacho­
wiak Jerzy Antoni Wytwórnia Lodów WSG S.C.. Kościan, (PL).
Towary: lody; klasa 30.
MONA LISA
137097 19990127 Wytyk Paweł, Grygier Stanisław, Stacho­
wiak Jerzy Antoni Wytwórnia Lodów WSG S.C.. Kościan, (PL).
Towary: lody; klasa 30.
BUBUŚ
137098 1999 01 27 Wytyk Paweł, Grygier Stanisław, Stacho­
wiak Jerzy Antoni Wytwórnia Lodów WSG S.C.. Kościan, (PL).
Towary: lody; klasa 30.
CAPITOL
137099 1999 0129 VISION PUBLISHING GROUP Sp.
z o.o.. Warszawa, (PL). Towary i usługi: czasopisma, perio­
dyki, gazety; publikowanie tekstów innych niż teksty rekla­
mowe; klasy: 16 i 41.
Pieniądz
CFE: 2.1, 5.1, 6.7, 13.1,29.1
Kolory znaku: szary, czerwony, biały, zielony, jasnoniebieski,
ciemnoniebieski, niebieski, brązowy, błękitny, biało-czarny, czarny
137103 199902 02 SKORPION SECURITY Agencja Ochro­
ny Spółka z o.o.. Warszawa, (PL). Towary i usługi: nieelektrycz­
ne urządzenia do otwierania drzwi, nieelektryczne zamknięcia
drzwi, zasuwy, dzwonki, klucze, kłódki, kraty metalowe, okienni­
ce metalowe, zamki do pojazdów metalowe, rolety zewnętrzne
metalowe, rygle do zasuw okiennych, zatrzaski drzwiowe metalo­
we, żaluzje metalowe, kasy i kasety pancerne, drzwi metalowe,
futryny i okucia metalowe drzwi i okien, kajdanki, kasety me­
talowe na pieniądze, płyty pancerne; alarmy, urządzenia alar­
mowe, sygnalizatory akustyczne, lunety celownicze do broni
palnej, czytniki optyczne, elektryczne urządzenia do otwiera­
nia drzwi, wizjery do drzwi, instalacja elektryczna, przekaź­
niki, kamery video, karty magnetyczne też identyfikacyjne,
kamizelki kuloodporne, przewody elektryczne, radary, alar­
my anty włamaniowe także do pojazdów, detektory - wykry­
wacze, elektryczne zamknięcia drzwiowe; broń palna, amu­
nicja; komputerowe bazy danych - systematyzacja, kompila­
cja i sortowanie danych; instalacja, serwis gwarancyjny i po­
gwarancyjny, naprawa alarmów i systemów przeciwwłamaniowych, także elektronicznych; prowadzenie kursów i szko­
leń edukacyjnych w zakresie ochrony osobistej i mienia oraz
systemów zabezpieczeń antywłamaniowych; odpłatne udo­
stępnianie bazy danych; usługi detektywistyczne, agencja za­
jmująca się pilnowaniem w nocy, całodobowa i dzienna
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
Nr 9 /2002
959
ochrona mienia i osób, konwoje, eskorta, monitoring, doradztwo w
sprawach bezpieczeństwa; klasy: 6, 9, 13, 35, 37, 41, 42 i 45.
CFE: 2.9, 26.11, 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, niebieski, granatowy, czarny
CFE: 6.7, 7.5, 26.1, 26.15, 27.5, 29.1
Kolory znaku: ciemnożółty, czarny, biały, czerwony, żółty
137104 1999 02 01 Turlejski Wojciech Cyclo-Centrum Ser­
wis Sportowy. Zielonki, (PL). Towary i usługi: rowery: części
składowe rowerów; artykuły sportowe; naprawa rowerów; organi­
zacja imprez sportowo-turystycznych (zawodów, pokazów); kla­
sy: 12, 28, 37 i 41.
137112 1999 02 03 Skrzypek Stefan Przedsiębiorstwo Hand­
lowo-Usługowe STEEF. Wrocław, (PL). Towary i usługi: meta­
lowe zamki do pojazdów, zamki i zatrzaski drzwiowe, kasetki na
pieniądze, kasetki i kasy pancerne, klucze, kłódki, zamki inne niż
elektryczne, zamknięcia drzwiowe nieelektryczne; zamki ele­
ktryczne, aparaty radiowe do samochodów, alarmy antywłamaniowe; alarmy anty włamaniowe do pojazdów, stacyjki i zamki do
drzwi pojazdów; fantazyjne breloczki do kluczy; usługi w zakre­
sie instalacji, naprawy i konserwacji skarbców, sejfów, zamków i
stacyjek samochodowych, alarmów przeciwwłamaniowych i
przeciwpożarowych, zamków drzwiowych, systemów alarmo­
wych, radioodbiorników samochodowych, CB-radio, dorabianie
kluczy: usługi związane z otwieraniem zamków; klasy: 6, 9, 12,
14, 37 i 45.
CFE:2.1, 18.1,27.5,29.1
Kolor znaku: niebieski
137105 1999 02 01 3M VISCOPLAST S.A.. Wrocław, (PL).
Towary: bandaż elastyczny; klasa 5.
POLOFLEX
137106 1999 02 01 3M VISCOPLAST S.A.. Wrocław, (PL).
Towary: samoprzylepny bandaż elastyczny; klasa 5.
POLOFLEX FORTE
137107 1999 02 01 3M VISCOPLAST S.A.. Wrocław, (PL).
Towary: samoprzylepny bandaż elastyczny; klasa 5.
CFE: 27.5, 29.1
Kolor znaku: czerwony
137113 1999 02 05 Wójcicka Katarzyna, Wójcicki Andrzej,
Wójcicki Tomasz IDEA 25 KATARZYNA WÓJCICKA
HENNET S.C.. Raszyn, (PL). Towary: kosmetyki, kremy, balsa­
my, żele, mleczka, toniki, emulsje, maseczki, dezodoranty, środki
do pielęgnacji ciała i twarzy; preparaty kosmetyczne o działaniu
leczniczym do pielęgnacji skóry; klasy: 3 i 5.
koktajl
137108 1999 02 01 3M VISCOPLAST S.A.. Wrocław, (PL).
Towary: samoprzylepny test wykrywający działanie uczulające;
klasa 5.
137114 1999 02 05 Wójcicka Katarzyna, Wójcicki Andrzej,
Wójcicki Tomasz IDEA 25 KATARZYNA WÓJCICKA
HENNET S.C.. Raszyn, (PL). Towary: kosmetyki, kremy, balsa­
my, żele, mleczka, toniki, emulsje, maseczki, dezodoranty, środki
do pielęgnacji ciała i twarzy; preparaty kosmetyczne o działaniu
leczniczym do pielęgnacji skóry; klasy: 3 i 5.
ALERGOTEST
KOKTAJL WITAMINOWO OWOCOWY
137109 1999 02 03 Medeva Pharma Limited. Leatherhead,
(GB). Towary: preparaty i substancje famaceutyczne, szczepionki;
klasa 5.
137115 1999 02 05 Wójcicka Katarzyna, Wójcicki Andrzej,
Wójcicki Tomasz IDEA 25 KATARZYNA WÓJCICKA
HENNET S.C.. Raszyn, (PL). Towary: kosmetyki, kremy, balsa­
my, żele, emulsje, dezodoranty, środki do pielęgnacji ciała i twa­
rzy; preparaty kosmetyczne o działaniu leczniczym do pielęgnacji
skóry; klasy: 3 i 5.
POLOFLEX PLUS
CLOSVAX
137110 1999 02 04 Linde Wojciech DIL. Warszawa, (PL).
Towary: komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne, pa­
mięci komputerowe, drukarki komputerowe; klasa 9.
dii
137111 1999 02 04 Miwana i Gallivare AB. Gallivare, (SE).
Towary: preparat farmaceutyczny do codziennej higieny nosa dla
dorosłych i dla dzieci; klasa 5.
IDEA 25 BIOPROTEKTOR
137116 1999 02 05 Pierwsz. 1998 12 30 (DE). HemoCue
AB. Angelholm, (SE). Towary: komputery, elektroniczne
przyrządy do analiz laboratoryjnych, aparaty i instrumenty na­
ukowe, aparaty i instrumenty pomiarowe; aparaty i instrumenty
medyczne łącznie z aparatami i instrumentami do analiz medy­
cznych; klasy: 9 i 10.
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
960
i badania prawne genealogiczne i testamentowe, usługi poszuki­
wania i badania dokumentów; klasa 42.
CFE: 26.1, 26.13
137117 1999 02 05 Polak Grzegorz Wytwórnia Makaronu
Domowego POL-MAK. Ludwin, (PL). Towary: wyroby zbożo­
we, w tym makarony; klasa 30.
CFE: 26.1, 27.5
137122 1999 02 09 Title Research (Administration) Limited.
Londyn, (GB). Usługi: usługi prawne, zawodowe (fachowe), kon­
sultacyjne, informacyjne, badań i wyszukiwań związane z genea­
logią testamentami, sukcesjami i spadkami, usługi informacyjne
prawne, genealogiczne i związane z testamentami, poszukiwania i
badania prawne genealogiczne i testamentowe, usługi poszukiwa­
nia i badania dokumentów; klasa 42.
TITLE RESEARCH
CFE: 1.1,9.1, 11.3,25.1,26.1,26.11,27.5,29.1
Kolory znaku: żółty, czarny, czerwony, niebieski, biały
137123 1999 02 08 Gawroński Grzegorz ROSETT Collection
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe. Oborniki Wlkp., (PL).
Towary i usługi: spinki do mankietów, spinki do krawatów; paski
skórzane, portfele; ubrania koszule, krawaty, muszki, szelki, sza­
le, skarpety; zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów,
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie z
odzieżą (modą) męską promocja sprzedaży dla osób trzecich, re­
klama; klasy: 14, 18, 25 i 35.
137118 1999 02 06 HEMAR-BERDOWSKI I KONSIK
Spółka Jawna. Gorzów Wlkp., (PL). Towary: zegary i zegarki, bu­
dziki, minutniki; klasa 14.
CFE: 27.5
137119 1999 02 09 ORBIS Spółka Akcyjna. Warszawa, (PL).
Usługi: usługi hotelowe i usługi związane z zakwaterowaniem, po­
dawaniem potraw i napojów; klasa 43.
CFE: 26.4, 27.5
137124 1999 02 09 Mokrysz Teresa Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa MOKATE. Ustroń, (PL). Towary: czeko­
lada z mlekiem, napoje na bazie: czekolady, kakao, kawy; klasa 30.
CFE: 26.4, 27.5, 29.1
Kolory znaku: złoty, granatowy
137120 1999 02 09 Calvin Klein, Inc.. Nowy Jork, (US). To­
wary: wody toaletowe, produkty stosowane po goleniu, balsamy
po goleniu, żel do golenia, krem do golenia, preparaty do mycia
włosów i ciała, dezodoranty, preparaty do nawilżania skóry,
mydła, talk do ciała; klasa 3.
CALVIN
137121 1999 02 09 Title Research (Administration) Limited.
Londyn, (GB). Usługi: usługi prawne, zawodowe (fachowe), kon­
sultacyjne, informacyjne, badań i wyszukiwań związane z genea­
logią testamentami, sukcesjami i spadkami, usługi informacyjne
prawne, genealogiczne i związane z testamentami, poszkiwania
CFE: 11.3,26.4,27.5,29.1
Kolory znaku: miodowo-żółty, niebieski, biały, złoty, czarny,
brązowy, zielony, czerwony, ciemnobrązowy
137125 1999 02 11 Baranowski Piotr PPH Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe Petto. Włocławek, (PL). Towary: bieliz­
ną bluzy, bluzki, buty, czapki, fartuchy, futra, getry, gorsety, ka­
mizelki, kapelusze, kąpielówki, kombinezony, konfekcja odzieżo-
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
wa, koszule męskie, koszule nocne, krawaty, marynarki, nakrycia
głowy, nauszniki, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie, palta, pan­
tofle, paski, peleryny, piżamy, płaszcze, pończochy, pulowery, raj­
stopy, rękawice, skarpetki, spodenki, spodnie, spódniczki, stroje
gimnastyczne, stroje na maskaradę, sukienki, swetry, szale, ubra­
nia; klasa 25.
961
137129 1999 02 12 Bayer Aktiengesellschaft. Leverkusen.
(DE). Towary: chemiczne środki do celów rolniczych, ogrodni­
czych i gospodarki leśnej, środki do traktowania ziarna siewnego
(zawarte w klasie 1), nawozy; środki do tępienia szkodników zwie­
rzęcych i roślinnych, insektycydy herbicydy, fungicydy; klasy: 1 i 5.
THUNDER
CFE: 27.5
CFE: 26.11,27.5
137126 1999 02 11 Berol Corporation (Delaware corpora­
tion). Bellwood, (US). Towary: preparaty czyszczące do tablic do
pisania markerami; gumki do ścierania tablic do pisania markera­
mi, oprawki i uchwyty do markerów i gumek, tablice do pisania
markerami; klasy: 3 i 16.
EXPO 2 DRY ERASE
137127 1999 02 12 Talaga Killbourn Krystyna, Killbourn
Alan Stanley Przedsiębiorstwo Zagraniczne BUTTERFLY
COSMETICS. Warszawa, (PL). Towary i usługi: wyroby kosme­
tyczne i perfumeryjne: kremy, toniki, mleczka, płyny i żele do
kąpieli, szminki, pudry, kredki, olejki eteryczne, środki do pielęg­
nacji i barwienia włosów, dezodoranty, wody toaletowe, perfumy,
płyny regeneracyjne, środki myjące, środki do czyszczenia zębów,
środki toaletowe, środki do prania; usługi kosmetyczne; klasy: 3 i 44.
137130 1999 02 12 Bayer Aktiengesellschaft. Leverkusen,
(DE). Towary: chemiczne środki do celów rolniczych, ogrodni­
czych i gospodarki leśnej, środki do traktowania ziarna siewnego
(zawarte w klasie 1 ), nawozy; środki do tępienia szkodników zwie­
rzęcych i roślinnych, insektycydy, herbicydy, fungicydy; klasy: 1 i 5.
EVEREST
CFE: 27.5
137131 1999 02 12 Bayer Aktiengesellschaft. Leverkusen,
(DE). Towary: chemiczne środki do celów rolniczych, ogrodni­
czych i gospodarki leśnej, środki do traktowania ziarna siewnego
(zawarte w klasie 1), nawozy; środki do tępienia szkodników zwie­
rzęcych i roślinnych, insektycydy, herbicydy, fingicydy; klasy: 1 i 5.
GERONIMO
CFE: 27.5
137132 199902 15 Guinness UDV North Américaine. Hart­
ford, (US). Towary: wina, wódki i likiery; klasa 33.
CFE: 26.4, 27.5
137128 1999 02 12 HERMIX Spółka z o.o.. Warszawa, (PL).
Towary: herbata ziołowa, owocowa lub ziołowo-owocowa oraz
zioła lecznicze, żywność dla dzieci oraz żywność dietetyczna i do
celów leczniczych; warzywa oraz mieszanki warzywne gotowane,
konserwowane, mrożone lub suszone, owoce oraz mieszanki owo­
cowe gotowane, konserwowane, mrożone lub suszone, grzyby su­
szone, grzyby konserwowane, dżemy, konfitury i marmolady,
konserwy: mięsne, rybne oraz konserwy zawierające małże, śli­
maki, ostrygi, homary, raki, krewetki i langusty, oraz wszystkie te
konserwy w połączeniu z warzywami i/lub grzybami, mięso, ryby,
drób i dziczyzna oraz wyroby i przetwory z nich, jaja, mleko i wy­
roby z mleka, jadalne oleje i tłuszcze, sosy do sałat, mrożone:
ryby, tusze i filety z ryb, drób, tusze i porcje oraz mielone mięso
drobiowe, mięso w porcjach oraz mielone; dania gotowe (gar­
mażeryjne) oraz zestawy obiadowe, konserwowane lub mrożone,
kawa, herbata, herbata aromatyzowana, zawierająca naturalne i/lub
sztuczne dodatki, kakao, cukier, ryż, namiastki kawy, mąka i prze­
twory zbożowe, chleb, ciastka, wyroby cukiernicze i piekarnicze,
słodycze, lody, miód, syrop z melasy, drożdże, proszki do pieczenia,
sól, musztarda, ocet, sosy (z wyjątkiem sosów do sałat), przyprawy,
mrożone: frytki, placki ziemniaczane, pierożki, krokiety i paszteciki,
naleśniki, pyzy, kopytka, kluski śląskie i pizze; klasy: 5, 29 i 30.
CFE: 26.4, 27.5
CFE: 6.7, 27.5
137133 1999 02 16 Pierwsz. 1998 09 10 (US). Ingenix, Inc..
Minneapolis, (US). Towary i usługi: oprogramowanie kompute­
rowe stosowane w zarządzaniu danymi z dziedziny opieki zdrowo­
tnej; publikacje książkowe dotyczące danych z zakresu zdrowia i
zarządzania; prowadzenie badań oraz doradztwo odnośne analizy
danych z dziedziny opieki zdrowotnej, służące do usprawniania
zarządzania systemami opieki zdrowotnej; klasy: 9, 16 i 42.
INGENIX
CFE: 27.5
137134 1999 02 15 Walentukiewicz Sławomir Przedsiębior­
stwo «MANO». Wrocław, (PL). Towary i usługi: przybory do pi­
sania, ołówki, ołówki automatyczne, pióra, pióra wieczne, pióra
kulkowe, pióra na naboje, długopisy, długopisy jednorazowe,
długopisy wielokolorowe, wkłady do długopisów, naboje atra­
mentowe, pisaki, mazaki, flamastry, korektory, obsadki, stalówki-luzem, w opakowaniach, na kartach blistrowych lub w stoja­
kach do ekspozycji, atramenty, tusze, wymazywacze do atramen-
962
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
tów; pakowanie produktów, montaż, pakowanie i konfekcjonowa­
nie przyborów do pisania i materiałów piśmiennych; klasy: 16 i 38.
Nr 9 /2002
137141 1999 02 18 SARAD-KIELCZANKA Spółka Akcyj­
na. Kielce, (PL). Towary: galaretki owocowe, owoce konserwo­
wane w alkoholu; wyroby cukiernicze, cukierki, słodycze, słody­
cze na choinkę, pomadki, pralinki, pastylki, czekolada, batony cze­
koladowe, marcepan, migdały, wyroby piekarnicze bułeczki słod­
kie, ciasteczka, ciastka, ciasto z owocami, herbatniki, krakersy,
piernik, sucharki, wafelki, kukurydza prażona; klasy: 29 i 30.
CFE: 20.1, 26.1, 27.5
137135 1999 02 17 Pierwsz. 1998 09 10 (US). United States
Filter Corporation. Palm Desert, (US). Towary: sprzęt wydobyw­
czy stosujący kruszenie strumieniem wody; klasa 7.
VAXJET
137136 1999 02 17 Warner/Chappell Musie, Inc.. Los Ange­
les, (US). Towary: druki, publikacje w postaci książek, magazy­
nów, periodyków i gazet, papierów nutowych, książek nutowych,
manuskryptów muzycznych, papierów z zapisem muzyki, kalko­
manie, postery, materiały piśmienne, papier listowy, kalendarze;
klasa 16.
WARNER CHAPPELL
137137 1999 02 17 ASTA Medica Aktiengesellschaft. Frank­
furt, (DE). Towary: preparaty farmaceutyczne; klasa 5.
PRELONE
137138 1999 02 17 Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Śro­
dowiska EKOBAU-POLSKA Spółka z o.o.. Kąkolewo, (PL).
Usługi: usługi budowlane zwłaszcza budowa autostrad,lotnisk,
obiektów sportowych oraz obiektów inżynierii wodnej, usługi w
zakresie melioracji; klasa 37.
CFE: 24.9, 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, czerwony, czarny
137142 1999 02 23 US Pharmacia Spółka z o.o.. Wrocław,
(PL). Towary: produkty farmaceutyczne; klasa 5.
ATENSIN
137143 1999 02 23 US Pharmacia Spółka z o.o.. Wrocław,
(PL). Towary: produkty farmaceutyczne; klasa 5.
ELEPTAN
137144 1999 02 23 US Pharmacia Spółka z o.o.. Wrocław,
(PL). Towary: produkty farmaceutyczne; klasa 5.
RATIDAN
137145 1999 02 23 US Pharmacia Spółka z o.o.. Wrocław,
(PL). Towary: produkty farmaceutyczne; klasa 5.
LORADYN
137146 1999 02 23 US Pharmacia Spółka z o.o.. Wrocław,
(PL). Towary: produkty farmaceutyczne; klasa 5.
SELEPAR
CFE: 25.5, 27.5, 29.1
Kolory znaku: zielony, czarny, biały
137139 199902 19 S.K.O. PAN.P.KRISTALLIDIS-POLSKA
Spółka z o.o.. Warszawa, (PL). Towary: owoce suszone, owoce
konserwowane, jogurty, dżemy, konfitury; świeże owoce; napoje
bezalkoholowe, soki owocowe; klasy: 29, 31 i 32.
137147 1999 02 25 ComArch S.A.. Kraków, (PL). Towary i
usługi: urządzenia i przyrządy: nawigacyjne, geodezyjne, sygnali­
zacyjne, kontrolne; usługi transportowe; klasy: 9 i 39.
ComArch Nawigator
137148 1999 02 25 ComArch S.A.. Kraków, (PL). Towary i
usługi: urządzenia i przyrządy: nawigacyjne, geodezyjne, sygnali­
zacyjne, kontrolne; usługi transportowe; klasy: 9 i 39.
ComArch Focus
CFE: 26.1, 27.5, 29.1
Kolory znaku: czerwony, pomarańczowy, biały
137140 1999 02 18 SARAD-KIELCZANKA Spółka Akcyj­
na. Kielce, (PL). Towary: galaretki owocową owoce konserwowane w
alkoholu; wyroby cukiernicze, cukierki, słodycze, słodycze na choinkę,
pomadki, pralinki, pastylki, czekolada, batony czekoladowe, marcepany,
migdały, wyroby piekarnicze, bułeczki słodkie, ciasteczka, ciastka, ciasto z
owocami, herbatniki, krakersy, piernik, sucharki, wafelki, kukurydza pra­
żona; klasy: 29 i 30.
Życie jest słodkie
137149 1999 02 25 J. WALTER THOMPSON - PARTNTEX
Spółka z o.o.. Warszawa, (PL). Usługi: usługi agencji reklamo­
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie te­
kstów reklamowych, filmy reklamowe, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, reklamy korespondencyjne, dystrybucja materiałów
reklamowych (próbki, druki, prospekty, broszury, ulotki), organi­
zowanie wystaw handlowych i reklamowych, organizowanie tar­
gów handlowych i reklamowych, pokazy towarów, marketing, ba­
dania rynku, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktual­
nianie materiału reklamowego, wynajmowanie powierzchni na
cele reklamowe, pośrednictwo handlowe bez kontaktu z towarem
(kojarzenie kontrahentów), fotokopiowanie, organizowanie i
administrowanie wystaw; usługi impresariów w zakresie organi­
zowania i prowadzenia imprez, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji, postsynchronizacja, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
963
reportaże fotograficzne; usługi w zakresie wzornictwa prze­
mysłowego i artystycznego, projektowanie i dekoratorstwo
wnętrz, sporządzanie umów licencyjnych; kTasy: 35, 41 i 42.
J. Walter Thompson - Parintex
Kolor znaku: zielony
CFE: 27.5, 29.1
137150 199902 25 S.K.S. PIPES KAŃCZUGA Spółka z o.o..
Kańczuga. (PL). Towary: rury z tworzyw sztucznych, rury wie­
lowarstwowe; klasa 17.
CFE: 26.11,27.5, 28.19, 29.1
Kolory znaku: ciemnoniebieski, biały
137155 1999 03 04 D.I.P. Diffusione Italiana Preziosi SPA.
Padwa, (IT). Towary: metale szlachetne i ich stopy oraz towary
wykonane z metali szlachetnych lub pokryte nimi, biżuteria, ka­
mienie szlachetne; klasa 14.
CFE: 1.1,27.5
CFE: 26.1, 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, czarny, czerwony
137151 1999 02 25 Cadbury - Wedel Spółka z o.o.. Bielany
Wrocławskie, (PL). Towary: cukierki, słodycze, czekolada, wyro­
by czekoladowe, pieczywo cukiernicze, wafelki; klasa 30.
NIE ŁAM SIĘ-PRZEŁAM SIĘ!
137152 1999 02 26 MANULI RUBBER INDUSTRIES
S.p.A.. Ascoli Piceno, (IT). Towary: niemetalowe rury elastyczne,
węże hydrauliczne, węże i tuby gumowe; klasa 17.
137156 1999 03 05 Szumniak Jacek Biuro Zaopatrzenia
Technicznego BeZeT. Katowice, (PL). Towary i usługi: kable,
przewody, złącza, przełączniki, wyłączniki, styczniki, przekaźni­
ki, łączniki; żarówki elektryczne i oświetleniowe; usługi w zakre­
sie samochodowego transportu towarów; klasy: 9, 11 i 39.
CFE: 27.5, 29.1
Kolory znaku: niebieski, czerwony, biały
137157 199903 10 RUN Polsko-Amerykańska Spółka z o.o..
Olsztyn, (PL). Towary: owoce i warzywa mrożone i konserwowa­
ne; klasa 29.
ROCKMASTER
137153 1999 02 26 Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w
Katowicach RADIO KATOWICE SA. Katowice, (PL). Towary i
usługi: taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy audio-video, kasety
magnetofonowe, płyty, płyty CD, dyski magnetyczne, dyskietki,
dyski optyczne, mini dyski do rejestracji dźwięku; dzienniki, cza­
sopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, kalendarze;
usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słow­
nych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych i multime­
dialnych, produkcja reklam radiowych, wynajem materiałów
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, au­
kcje publiczne; usługi w zakresie przekazywania głosu, pro­
wadzenia transmisji, zbierania i przekazywania informacji;
publikowanie tekstów, opracowywanie audycji radiowych,
produkcja widowisk, organizowanie, nagrywanie, montaż i
rozpowszechnianie audycji i imprez informacyjnych, muzycz­
nych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kultural­
nych, teatralnych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słowych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych i multimedial­
nych, usługi wydawnicze, wynajem i wypożyczanie zapisów
fonograficznych; klasy: 9, 16, 35, 38 i 41.
po naszymu czyli po śląsku
137154 1999 02 27 Pachałko Agnieszka MOMENT. Byd­
goszcz, (PL). Towary: obuwie, odzież z tworzyw naturalnych i
sztucznych, odzież skórzana, szaliki, apaszki, kapelusze, bielizna;
klasa 25.
CFE: 2.9, 11.3, 16.3, 26.4, 27.5, 27.7, 29.1
Kolory znaku: czerwony, żółty, biały, czarny
137158 199903 19 Colgate-Palmolive Company (a Delaware
Corporation). New York, (US). Towary: pojemniki oraz przybory
kuchenne i dla gospodarstwa domowego, przybory toaletowe,
grzebienie i gąbki, pędzle, szczoteczki do zębów, nić dentystycz­
na, sprzęt do czyszczenia, wiórki stalowe, wyroby ze szkła, porce­
lany i fajansu; klasa 21.
REPLACE
137159 199903 23 Er-Turl Spółka z o.o.. Janki, (PL). Towa­
ry: wyroby dziewiarskie, wyroby konfekcyjne, obuwie sportowe;
klasa 25.
efor
137160 199903 23 Er-Turl Spółka z o.o.. Janki, (PL). Towa­
ry: wyroby dziewiarskie, wyroby konfekcyjne, obuwie sportowe;
klasa 25.
abbatte
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
964
Nr 9 /2002
137161 1999 03 23 Er-Tur 1 Spółka z o.o.. Janki, (PL). Towa­
ry: wyroby dziewiarskie, wyroby konfekcyjne, obuwie sportowe;
klasa 25.
yargici
137162 199903 23 Er-Tur 1 Spółka z o.o.. Janki, (PL). Towa­
ry: wyroby dziewiarskie, wyroby konfekcyjne, obuwie sportowe;
klasa 25.
bisse
137163 199903 23 Er-Tur 1 Spółka z o.o.. Janki, (PL). Towa­
ry: wyroby dziewiarskie, wyroby konfekcyjne, obuwie sportowe;
klasa 25.
karaca
CFE: 26.4, 27.5, 29.1
Kolory znaku: złoty, czerwony, niebieski
137171 1997 03 06 Jaranowski Stanisław Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe WIGOR. Nakło n/Notecią (PL). Towa­
ry: piwo; klasa 32.
137164 1999 03 23 Er-Tur 1 Spółka z o.o.. Janki, (PL). Towa­
ry: wyroby dziewiarskie, wyroby konfekcyjne, obuwie sportowe;
klasa 25.
sarar
137165 1999 03 23 Majewski Artur, Sternicki Marek
ENIGMA S.C.. Sade Budy, (PL). Towary: mleczko do czyszcze­
nia urządzeń sanitarnych; klasa 3.
CEL
137166 1999 03 22 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.. Jelenia Góra, (PL). Towary: produkty farmaceutycz­
ne; klasa 5.
AZADINUM
137167 199903 25 Pierwsz. 1998 10 13 (GB). Pfizer Products
Inc. (a Connecticut corporation). Groton, (US). Towary: towary
objęte pierwszeństwem zgłoszenia: preparaty i substancje far­
maceutyczne i weterynaryjne; towary nie objęte pierwszeństwem
zgłoszenia: preparaty sanitarne, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrun­
kowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, śro­
dki dezynfekcyjne, preparaty do zwalczania szkodników, fungicy­
dy, herbicydy; klasa 5.
CFE: 26.1, 27.5, 27.7
137172 1998 06 01 Saint-Gobain Isover S.A.. La Defense,
(FR). Towary: materiały izolacyjne w tym materiały dźwię­
kochłonne, termoizolacyjne, wełna mineralna; niemetalowe mate­
riały budowlane i konstrukcyjne, budynki przenośne niemetalowe,
niemetalowe budowlane płyty, panele, tablice, belki, dachówki,
niemetalowe budowlane pokrycia, elewacje, wykładziny i okładzi­
ny, ognioodporne elementy budowlane, części i armatura ujęte w
ki. 19 do wyżej wymienionych wyrobów; klasy: 17 i 19.
ISOVER FIREPROTECT
137173 1996 12 04 Kopycki Zbigniew Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe JACKY. Wrocław, (PL). To­
wary: kołpaki kół samochodowych; klasa 12.
QSTED
137168 1999 03 25 Pierwsz. 1998 10 13 (GB). Pfizer Pro­
ducts Inc. (a Connecticut corporation). Groton, (US). Towa­
ry: preparat farmaceutyczny do leczenia nietrzymania mo­
czu; klasa 5.
QTRA
137169 2001 04 10 ZIAJA Ltd. Zakład Produkcji Leków
Spółka z o.o.. Gdańsk-Matarnia, (PL). Towary: produkty kos­
metyczne: środki do mycia i pielęgnacji włosów, środki do pie­
lęgnacji skóry, środki myjące, dezodoranty osobiste, olejki
eteryczne, perfumy, wody kolońskie, środki do czyszczenia
zębów, toaletowe środki sanitarne; produkty higieniczne; kla­
sy: 3 i 5.
CFE: 18.1,29.1
Kolory znaku: srebrny, czarny, czerwony
137174 1996 12 05 Kopycki Zbigniew Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe JACKY. Wrocław, (PL). To­
wary: dekle-kołpaki - kół samochodowych; klasa 12.
Sopot Ziaja
137170 2001 04 12 Kaźmierczak Marek Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ELMAR. Łódź, (PL). Towa­
ry: świece, znicze nagrobne; klasa 4.
CFE: 18.1,26.13,29.1
Kolory znaku: srebrny, czarny
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
137175 1997 03 03 ENERGOREMONT Halina Ulikowska,
Edmund Ulikowski Spółka Jawna.. Świecie n/Wisłą, (PL). Towa­
ry i usługi: filtry części maszyn, kanały kominowe do kotłów pa­
rowych, wodnych i stałych, kondensatory pary, kondensatory po­
wietrza, rury kotłowe, kotty maszynowe, oddzielacze skroplin,
odgazowywacze wody zasilającej, odpowietrzacze wody zasi­
lającej, oprzyrządowanie do kotłów maszynowych, podajniki
miału węglowego, wymienniki ciepła części maszyn, wężownice
podgrzewaczy wody i przegrzewaczy; montaż i remont urządzeń
ciśnieniowych, kotłów parowych, wodnych, starych, zbiorników
oraz elektrofiltrów, budowa i konserwacja rurociągów, czyszcze­
nie i naprawy kotłów, izolacje ciepłochronne urządzeń prze­
mysłowych, instalowanie i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych
oraz grzewczych, konserwacja i naprawa palników kotłowych,
montaż rusztowań, wykonywanie, montaż i konserwacja konstru­
kcji stalowych, szlifowanie piaskiem, zabezpieczanie przed ko­
rozją; klasy: 7 i 37.
CFE: 1.15, 25.7, 26.1, 26.4, 27.5, 29.1
Kolory znaku: czarny, biały, czerwony, popielaty
137176 1997 07 03 Chiron Corporation. Emeryville, (US).
Towary i usługi: odczynniki chemiczne, zestawy zawierające od­
czynniki chemiczne do zastosowania naukowego i badawczego in
vitro, enzymy do zastosowania naukowego i badawczego, peptydy
do zastosowania naukowego i badawczego, regulatory chemiczne
do użytku z wyposażeniem laboratoryjnym, chemikalia spraw­
dzające kalibrowanie do użytku z wyposażeniem laboratoryjnym,
żele i filmy elektroforezowe, żele chromatograficzne, zestawy do
elektroforezy zawierające odczynniki chemiczne i żele oraz filmy
elektroforezowe, nośniki dostarczające geny, nośniki dostar­
czające geny do wprowadzania materiału genetycznego do komó­
rek w celach naukowych lub badawczych; roztwory do przecho­
wywania rogówek, lepkosprężyste roztwory do zastosowania w
chirurgii oka, wewnątrzgałkowe tamponady w postaci ciekłej i ga­
zowej do zastosowania w chirurgii oka, roztwory do irygacji do
zastosowania w chirurgii oka, odczynniki diagnostyczne, zestawy
zawierające odczynniki diagnostyczne do medycznego zastosowa­
nia in vitro, preparaty farmaceutyczne, hormony, i czynniki wzro­
stu do zastosowania medycznego, peptydy do zastosowania medy­
cznego, szczepionki ochronne i terapeutyczne, enzymy do zastoso­
wania medycznego, kwasy nukleinowe, środki wspomagające do
zastosowania medycznego, antygeny, nośniki dostarczające geny
do wprowadzania materiału genetycznego do komórek w celu za­
pobiegania lub leczenia chorób, regulatory chemiczne do użytku z
medycznym wyposażeniem diagnostycznym, chemikalia spraw­
dzające kalibrowanie do użytku z medycznym wyposażeniem
diagnostycznym; wyposażenie laboratoryjne i części oraz osprzęt
do niego, wyposażenie do kalibrowania sprzętu laboratoryjnego,
mikroskopy do kalibrowania przyrządów chirurgicznych,
światłomierze, grzejniki laboratoryjne, emulsyfikatory soczewek,
pachometry, zautomatyzowane wyposażenie do analiz chemicz­
nych, probówki, pokrywy kontenerów do odczynników, kuwety,
zautomatyzowane wyposażenie płynnego pobierania próbek do
użytku przy testach laboratoryjnych, zautomatyzowane wyposaże­
nie do chemiluminescencyjnych testów diagnostycznych, zauto­
matyzowane wyposażenie do analizy krwi, moczu i próbek tkan­
kowych, komputerowe oprogramowanie i sprzęt używane do kon­
troli jakości wyposażenia laboratoryjnego i do zbierania, analizo­
wania, transmisji oraz raportowania danych z wyposażenia labo­
ratoryjnego, oprogramowanie komputerowe do stosowania przy
syntezie peptydów, oprogramowanie komputerowe do stosowania
przy analizowaniu danych DNA, spektrofotometry, densytometry,
965
sprzęt do pomiaru ciśnienia krwi, urządzenia do pomiaru pulsu
oraz urządzenia rejestrujące używane razem z nimi, czujniki bio­
medyczne, sprzęt do pomiaru gęstości optycznej oraz urządzenia
rejestrujące używane razem z nim; soczewki wewnątrzgałkowe,
instrumenty do umieszczania soczewek wewnątrzgałkowych,
wszczepy śródrogówkowe, osłony rogówek, sztuczne oczy, dreny
zmniejszające ciśnienie stosowane przy jaskrze, przesłony tęczów­
ki, wszczepialne urządzenia medyczne do uwalniania preparatów
farmaceutycznych, lasery do zastosowania medycznego i chirur­
gicznego oraz płytki kalibracyjne do nich, instrumenty chirurgicz­
ne, w tym do zastosowania w chirurgii ocznej, emulgatory socze­
wek, pachometry, noże do nacinania rogówki, tace do sterylizacji,
serwety i prześcieradła chirurgiczne, noże diamentowe do chirur­
gii oka, wózki do trzymania i przenoszenia maszyn oraz urządzeń
dodatkowych do zastosowania w chirurgii oka, maszyny do chirur­
gii oka, części oraz urządzenia dodatkowe do nich, rurki, końców­
ki chirurgiczne, prostnice chirurgiczne i osłony prostnic do użytku
z maszynami do chirurgii oka, zautomatyzowane medyczne wy­
posażenie laboratoryjne, w tym medyczne wyposażenie diagno­
styczne oraz części i osprzęt do nich, sprzęt do kalibrowania medy­
cznego wyposażenia laboratoryjnego, w tym medycznego wypo­
sażenia diagnostycznego, zautomatyzowane wyposażenie do
chemiluminescencyjnych testów diagnostycznych, zautomaty­
zowane wyposażenie do analizy krwi, moczu i próbek tkanko­
wych, strzykawki medyczne, urządzenia do pobierania krwi, mo­
czu i próbek tkankowych, elektrody do użytku przy elektrochemi­
cznych analizach krwi, moczu i próbek tkankowych, łączniki do
ampułek do użytku z medycznym wyposażeniem diagnostycz­
nym; usługi wykonywane na zlecenie osób trzecich w zakresie
syntezy peptydów, produkcji farmaceutycznej, wytwarzania pre­
paratów biologicznych i farmaceutycznych, w tym nośników dosta­
rczających geny; usługi w zakresie testowania krwi, usługi konsul­
tacyjne, w tym ocenianie dokładności sprzętu laboratoryjnego i wy­
ników testów laboratoryjnych, zapewnianie pomocy przy wyborze i
obsłudze sprzętu laboratoryjnego, usługi w zakresie badań i poszu­
kiwań w zakresie literatury medycznej, usługi w zakresie badań i te­
stowania peptydów, usługi w zakresie badań w dziedzinie biotech­
nologii i preparatów farmaceutycznych; klasy: 1, 5, 9, 10, 40 i 42.
CHIRON
CFE: 27.5
137177 1997 09 23 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdro­
żeniowe LAKMA S. A.. Cieszyn, (PL). Towary: lakier; klasa 2.
CFE: 27.5,29.1
Kolory znaku: czarny, biały, zielony, jasnoszary
137178 1998 06 16 Pierwsz. 1997 12 17 (DE). DaimlerChrysler Services (debis) Aktiengesellschaft. Berlin, (DE). Towary
i usługi: czasopisma, druki i książki; usługi doradztwa w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwa w zakresie
organizowania i kierowania działalnością gospodarczą, usługi
organizacyjne w dziedzinie profesjonalnego, komercyjnego i tech­
nicznego przetwarzania informacji, sporządzanie badań, specyfi­
kacji, realizacja systemów i programów, usługi związane z organi­
zacją przedsiębiorstw, badanie rynku, usługi zarządzania w zakre­
sie zaopatrywania polegające na zbieraniu i administrowaniu info­
rmacjami dotyczącymi towarów i/lub usług, ustalaniu profilu da­
nych towarów i/lub usług, zbieraniu ofert, udzielaniu zleceń, reali­
zacji płatności, fakturowaniu, przeprowadzanie kwalifikacji zatru­
dnionych polegające na rozpoznaniu i ocenie ich potencjału zawo­
dowego; usługi doradztwa i kierowania działaniami w zakresie ste­
rowania jakością, w tym planowanie jakości produktów i warun­
ków realizacji, ocena jakościowa (analiza błędu), sporządzanie sy-
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
966
stemów dotyczących norm jakości, sporządzanie umów docelo­
wych, usługi związane z analizą i sterowaniem przebiegiem pro­
cesów oraz optymalizacją przebiegu procesów, planowanie kon­
troli, rejestrowanie i
wykorzystywanie danych testowych,
zarządzanie procesami technologicznymi, usługi związane z or­
ganizacją procesu powstawania produktów, kontrola produktów i
ich jakości, zarządzanie i dozorowanie programów przetwarzania
danych, usługi w zakresie doradztwa technologicznego i techni­
cznego oraz projektów dotyczących przetwarzania danych; kla­
sy: 16, 35 i 42.
CFE: 24.17, 27.5
137179 1998 07 03 Mountain Gear, Inc.. East Hanover,
(US). Towary: odzież a mianowicie: płaszcze, mundury, bluzy,
garnitury, kamizelki, odzież na podpinkach, koszule, koszule
polo, muszki, krawaty, spodnie, spodenki, szerokie spodnie, luź­
ne spodnie, bryczesy, dżinsy, dżinsy na szelkach, żakiety, bleze­
ry, bluzki, bluzki wiązane na szyi lub w pasie, sukienki, spódnice,
swetry, pulowery, bezrękawniki, golfy, swetry w serek, swetry
wełniane, T-shirty, kombinezony przylegające do ciała, kombi­
nezony robocze, odzież przeciwdeszczowa, zestawy ubrań na
brzydką pogodę, togi, szelki, paski do ubrań, podwiązki, bielizna
osobista, majtki, leginsy, body, podkoszulki, odzież
wchłaniająca pot, spodenki wchłaniające pot, bielizna nocna, pi­
żamy, koszule nocne, szlafroki, wyroby pończosznicze, rajstopy,
podkolanówki, skarpety, szale, szaliki, chustki na głowę, rękawi­
ce, rękawiczki z jednym palcem, mufki, nauszniki, getry, pasy do
przenoszenia pieniędzy, ubrania dla niemowląt, ubiory plażowe,
kostiumy kąpielowe, dwuczęściowe kostiumy kąpielowe, kąpie­
lówki, slipy, czepki kąpielowe, czepki pod prysznic, daszki prze­
ciwsłoneczne, odzież joggingowa i sportowa, ubrania sporto­
we, dresy, dresy do ćwiczeń wstępnych, stroje gimnastyczne,
ubrania narciarskie, rękawice narciarskie, odzież na śnieg,
spodnie na śnieg, odzież dziecięca do gier i zabaw, dresy do jog­
gingu, kombinezony sportowe z cienkiego materiału, koszule
sportowe, koszule do golfa, stroje do tenisa, opaski
wchłaniające pot, śliniaki, śliniaki używane podczas jazdy na
nartach, obuwie, a mianowicie buty, buty sznurowane, pantofle,
sandały, botki, mokasyny, kalosze, buty gumowe, obuwie spor­
towe, buty narciarskie, obuwie po nartach, pantofle do gimna­
styki, buty do golfa, trampki, nakrycia głowy, w tym kapelusze,
czapki, berety; klasa 25.
CFE: 26.1, 27.5
137180 1998 09 07 Krieger Jerzy, Krieger Dorota, CHEMIK
S.C.. Poznań, (PL). Towary i usługi: farby, pokosty, lakiery, bar­
wniki, bejce, środki antykorozyjne, środki impregnujące, zaprawy
farbiarskie, żywice naturalne, folie metalowe, sproszkowane meta­
le dla malarzy; rury kamionkowe, cementowe, materiały do budo­
wy dróg, asfalt, smoła, bitumy, domy przenośne, pomniki kamien­
ne, żaluzje z tworzyw sztucznych, półfabrykaty, szkło budowlane,
klepką terakotą glazurą cement, wapno; usługi dotyczące komp­
leksowej obsługi osób trzecich w zakresie reklamy; usługi marke­
tingowe; przewóz osób i rzeczy transportem samochodowym, ser­
wis garażowy, organizowanie przejazdów turystycznych, wyna­
jem samochodów, wynajem miejsc parkingowych i garażowych;
klasy: 2, 19, 35 i 39.
CFE: 26.1, 27.5, 29.1
Kolory znaku: żółty, biały, czarny
137181 1998 10 29 Zakład Przetwórstwa Mięsnego Tarczyń­
ski Sp. z o.o.. Trzebnicą (PL). Towary i usługi: opakowania z pa­
pieru, kartonu i tworzyw sztucznych do żywności; skóry zwierzę­
ce, jelita; mięso, wyroby mięsne, ekstrakty mięsne, drób, dziczyz­
ną ryby, jadalne oleje i tłuszcze, konserwy, galaretki, konfitury,
sosy do sałat, pikle, flaki, mrożone owoce, rosoły, żelatyną żyw­
ność soloną zupy; przyprawy, sosy, aromaty, pasztety, majonezy;
żywe zwierzęta, drób, pasze, pokarm dla zwierząt, warzywa świe­
że; prowadzenie interesów osób trzecich i reklamowanie w zakre­
sie organizowania wystaw handlowych i promocji sprzedaży oraz
prowadzenia przedstawicielstw podmiotów zagranicznych w kra­
ju, usługi w zakresie prowadzenia sklepów dla towarów jak: mięso
i przetwory mięsne, oleje, przyprawy, sosy, majonezy, warzywa
pasze, pokarm dla zwierząt; konfekcjonowanie, porcjowanie, pa­
czkowanie, towarów i dostarczanie towarów transportem samo­
chodowym; przetwarzanie surowców mięsnych, konserwowanie i
wędzenie żywności, schładzanie, ubój zwierząt, prowadzenie rzeź­
ni i masami; zaopatrywanie w żywność (katering), prowadzenie
restauracji, barów, wydawanie posiłków; klasy: 16,18,29, 30,31,
39, 40 i 43.
TARCZYŃSKI
137182 1998 11 26 AstraZeneca AB. Södertalje, (SE). Towa­
ry: preparaty i substancje farmaceutyczne; klasa 5.
ORIEMB0
137183 1998 12 08 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATEX
Spółka z o. o.. Zamość, (PL). Towary i usługi: kotły i armatura
centralnego ogrzewania; budowa instalacji co., kotłowni, ich eks­
ploatacją konserwacja i nadzór nad eksploatacją; klasy: 11 i 37.
CFE: 26.1, 26.11, 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, zielony, czerwony, czarny i odcienie
137184 1998 12 10 AstraZeneca AB. Södertalje, (SE). Towa­
ry: preparaty i substancje farmaceutyczne; klasa 5.
TICANTO
137185 1998 12 14 LUBELSKI WĘGIEL «Bogdanka» S.A..
Bogdanka, (PL). Towary i usługi: alkohol, paliwa na bazie alko­
holu, antracyt, benzen, benzol, benzyną benzyna ciężka węglową
benzyna lekka, brykiety drewna brykiety materiałów palnych,
brykiety torfu, cerezyna, dodatki niechemiczne do paliw silniko­
wych, drewno opałowe, eter naftowy, gaz olejowy, gaz oświetle­
niowy, gazoliną gaz zestalony, grafit smarujący, knoty do lamp i
świec, koks, oleje do konserwacji murów, środki do konserwacji
skóry, olej kostny do celów przemysłowych, łój, oleje do malowa-
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
nia, materiały oświetleniowe, mazut, mieszanki paliw, nafta, nafta
oświetleniowa, oleje do natłuszczania, oleina, olej napędowy, olej
rycynowy do celów technicznych, olej sokrowy, olej ze smoły
węglowej, oleje do farb, oleje do tkanin, oleje przemysłowe, oleje
silnikowe, oleje zwilżające, olej rybi niejadalny, oleje roślinne do
celów przemysłowych, paliwo gazowe, paliwa mineralne, pasty do
obuwia, smary do obuwia, środki do odpylania, tłuszcze do oświet­
lania, paliwa, parafina, podpałki, pył węglowy, środki pyłochłonne,
ropa naftowa, smary, smar do broni, smary do obuwia, smary do
skór, spirytus denaturowany, stearyna, świece, świeczki, świeczki
na choinkę, lanolina, tłuszcze przemysłowe, torf, węgiel, węgiel
brunatny, węgiel drzewny, węgiel kamienny, wióry drewniane na
podpałkę, wosk, wosk pszczeli, woski przemysłowe, zapalniczki
zawarte w ki. 4, żel naftowy do celów przemysłowych; alabaster, al­
tany, azbest, azbestocement, bagssa, balustrady, baraki, barierki
niemetalowe, baseny kąpielowe, belki niemetalowe belki policzko­
we, beton, betonowe elementy budowlane, boazerie, bramy nieme­
talowe, budki targowe, cegły, cement, dachówka niemetalowa, da­
szki niemetalowe, deflektory kominowe, deski, drewno, drewno
budowlane, drewno obrobione, drewno użytkowe, drzwi niemeta­
lowe, figurki z kamienia, betonu lub marmuru, filc dla budownic­
twa, folie z tworzyw sztucznych do znakowania dróg, formy odlew­
nicze niemetalowe, fornir, futryny niemetalowe, geotekstylia, gips,
glina, glina do wyrabiania cegieł, gonty, granit, granulat szklany,
grobowce niemetalowe, groby niemetalowe, grzędy, gzymsy, kabi­
ny kąpielowe niemetalowe, kabiny telefonicze niemetalowe, kabiny
do malowania, kamienie łamane, kamienie sztuczne, kamienie na­
grobkowe, kamień, kamień budowlany, kamień wapienny, kamień
żużlowy, karton budowlany, kątowniki niemetalowe, kominy nie­
metalowe, konstrukcje niemetalowe, konstrukcje przenośne nieme­
talowe, korek sprasowany, kostki niemetalowe, kostki oświetlające,
kostki świecące, kosze dachowe, kratownice niemetalowe, kreda su­
rowa, krokwie dachowe, kryształ skalny, krzemionka, ksylolit,
kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, kwarc, lepiszcza do
reperacji dróg, listewki boazeryjne, listwy niemetalowe, lufciki,
okienka niemetalowe, łaty drewniane, łaty niemetalowe, łupki, margiel wapienny, marmur, maszty niemetalowe, materiały konstru­
kcyjne niemetalowe, nadproża niemetalowe, naroża dachów, nasa­
dy kominowe, obudowy kominków, odrzwia, ogrodzenia niemeta­
lowe, okiennice niemetalowe, okładziny niemetalowe, okna nie­
metalowe, okucia drzwi niemetalowe, oliwin dla budownictwa, pa­
chołki cumownicze, palisady niemetalowe, papier budowlany, par­
kiety, piasek, piaskowiec budowlany, płytki do konstrukcji niemeta­
lowych, płytki z materiałów syntetycznych do znakowania dróg,
płyty niemetalowe, podkłady kolejowe pokrycia dachów niemetalo­
we, podłogi, podpory niemetalowe, pomniki niemetalowe, pomosty
prefabrykowane niemetalowe, popiersia z kamienia, betonu lub mar­
muru, powłoki, powłoki cementowe ognioodporne, progi niemetalo­
we, przegrody niemetalowe, przewody ciśnieniowe, przewody nie­
metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, przewody
wodociągowe niemetalowe, produkty bitumiczne dla budownictwa,
płyty cementowe, ramy do okien, rury drenażowe, rury spustowe, ru­
sztowania niemetalowe, rynny, schody niemetalowe, silosy niemetalo­
we, sklejka, smoła, skrzynki na listy murowane, słupy ogłoszeniowe,
słupy telegraficzne, słupy do przewodów elektrycznych, spoiwa do
produkcji brykietu, stemple niemetalowe, stropy niemetalowe, szalun­
ki do betonu niemetalowe, szamota, szkło izolacyjne, szkło alabastro­
we, szkło konstrukcyjne, szkło okienne, szkło zbrojone, szyby, szyny
winylowe, tabliczki nagrobkowe niemetalowe, taśmy smołowane, te­
rakota, tuf wapienny, wapień, witraże, wazy niemetalowe, wykładziny
niemetalowe, zaprawa murarska, zawory do rur drenażowych, zawory
wodociągowe, zbiorniki murowane, zbrojenie dla budownictwa, żalu­
zje niemetalowe, żużel, żwir; budowanie fabryk, budowa i naprawy
magazynów, czyszczenie budynków, eksploatacja kamieniołomów,
eksploatacja kopalni odkrywkowej, gipsowanie, hydraulika, informa­
cja o budownictwie, informowanie o materiałach budowlanych, kon­
struowanie pawilonów targowych i sklepów, montaż rusztowań, murarstwo. nadzór budowlany, rozbiórka budynków, układanie nawierzchni
drogowych, usługi dekarskie, usługi izolacyjne, wypożyczanie sprzętu bu­
dowlanego; klasy: 4, 19 i 37.
LC EKOKLINKIER
967
137186 1999 02 23 Markuszewski Zenon, Markuszewska
Małgorzata P.P.H. ZET-MARK Zakład Pracy Chronionej. Skę­
pe, (PL). Towary: portfele, portmonetki, torby, torebki, walizy,
walizki, aktówki, dyplomatki, saszetki, plecaki; paski - odzież;
klasy: 18 i 25.
ROBIN
137187 1999 02 23 Markuszewski Zenon, Markuszewska
Małgorzata P.P.H. ZET-MARK Zakład Pracy Chronionej. Skę­
pe. (PL). Towary: portfele, portmonetki, torby, torebki, walizy,
walizki, aktówki, dyplomatki, saszetki, plecaki; paski - odzież;
klasy: 18 i 25.
ZET-MARK
137188 1999 02 25 ZIELONA BUDKA Zbigniew Grycan S.A.. Warszawa, (PL). Towary: lody, desery lodowe;
klasa 30.
CFE: 5.7, 25.7, 29.1
Kolory znaku: czerwony, żółty, zielony, czarny, biały
137189 1999 02 25 ZIELONA BUDKA Zbigniew Grycan S.A.. Warszawa, (PL). Towary: lody; desery lodowe;
klasa 30.
CFE: 5.7, 27.5, 29.1
Kolory znaku: zielony, biały, brązowy, czarny, żółty
137190 1999 03 03 Instytut Logistyki i Magazynowania. Po­
znań, (PL). Towary: czasopisma; klasa 16.
CFE: 27.5
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
968
137191 1999 03 05 Trepkowski Bogdan, Trepkowski Jacek
SERVUS S.C. Handel-Usługi-Produkcja Export-Import. Tarczyn-Komorniki, (PL). Towary: papier toaletowy, chusteczki hi­
gieniczne, serwetki papierowe, ręczniki papierowe, pieluchy z
papieru i celulozy «pielucho-majtki», folie z tworzyw sztucznych
przeznaczone do pakowania, torby papierowe lub z tworzyw do
pakowania, worki na śmieci z folii i papieru, torby do odkurza­
czy, papier piśmienny, papier w arkuszach, przybory do pisania,
zeszyty, notesy z papieru, pudełka kartonowe lub papierowe,
skoroszyty, segregatory; klasa 16.
CFE: 11.3,27.5.29.1
Kolory znaku: ciemnobrązowy, brązowy, żółty, biały, niebie­
ski, różowy, srebrny, czerwony, czarny
137196 1999 03 04 Firma Cukiernicza «Solidarność - rok
założenia 1952" Spółka z o.o. w Lublinie. Lublin, (PL). Towary:
wyroby cukiernicze, wyroby czekoladowe, słodycze, pieczywo
cukiernicze; klasa 30.
CFE:26.7, 27.5, 29.1
Kolory znaku: niebieski, biały, błękitny, żółty, zielony, czer­
wony, granatowy
137192 1999 03 05 Trepkowski Bogdan, Trepkowski Jacek
SERVUS S.C. Handel-Usługi-Produkcja Export-Import. Tarczyn-Komorniki, (PL). Towary: papier toaletowy, chusteczki hi­
gieniczne, serwetki papierowe, ręczniki papierowe, pieluchy z
papieru i celulozy «pielucho-majtki», folie z tworzyw sztucznych
przeznaczone do pakowania, torby papierowe lub z tworzyw do
pakowania, worki na śmieci z folii i papieru, torby do odkurza­
czy, papier piśmienny, papier w arkuszach, przybory do pisania,
zeszyty, notesy z papieru, pudełka kartonowe lub papierowe,
skoroszyty, segregatory; klasa 16.
CFE: 2.9, 5.7, 27.5, 29.1
Kolory znaku: zielony, złoty, biały, brązowy, beżowy, bordo­
wy
137197 1999 03 05 GOPOL Spółka z o. o.. Jarocin, (PL). To­
wary: narzędzia do obróbki drewna; klasa 8.
CR 100 EXTRA
CFE: 25.5, 26.4, 27.5, 29.1
Kolory znaku: czerwony, zielony, biały
137193 1999 03 05 quick-mix Gruppé GmbH & Co. KG.
Osnabrück, (DE). Towary: kleje do celów przemysłowych, w
tym kleje do celów budowlanych i montażowych, dodatki do
cementu, zaprawy i betonu; materiały uszczelniające, pakunko­
we i izolacyjne, w tym pianki montażowe na bazie tworzyw
sztuczaych, masy elastyczne do uszczelniania spoin, kit do spo­
in; materiały budowlane (nie z metalu), w tym cement, gotowa
zaprawa murarska, gotowy beton, gotowy j astry eh i tynk, po­
wyższe wyroby również jako materiały budowlane w postać,
suchej, dodatki do cementu, zaprawy murarskiej i betonu; klasy:
1,17 i 19.
quiektherm
137194 1999 03 05 Pierwsz. 1998 09 08 (EM). Norauto, société
anonyme. Sainghin En Melantois, (FR). Towary: amortyzatory do po­
jazdów; klasa 12.
HYDECO
137195 1999 03 04 Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórcze
POSTI S.A.. Warszawa, (PL). Towary: herbata; klasa 30.
137198 1999 03 15 The Concentrate Manufacturing Company
of Ireland działający także jako Seven-Up International. Hamilton,
(BM). Towary: wody mineralne gazowane i niegazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i
inne preparaty do przygotowywania napojów; klasa 32.
CFE: 26.1, 26.2, 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, zielony, czerwony, czarny
137199 1999 03 15 Pierwsz. 1999 01 14 (GB). SmithKline
Beecham Biologicals S.A.. Rixensart, (BE). Towary: preparaty
i substancje farmaceutyczne i medyczne dla ludzi, szczepionki;
klasa 5.
MOSQUIRIX
137200 1999 03 17 Mars, Inc.. McLean, (US). Towary: pro­
dukty, ziarna i nasiona rolnicze, ogrodnicze i leśne, wszystkie za­
warte w ki. 31, żywe zwierzęta, ptaki i ryby, pokarmy dla zwierząt,
ptaków i ryb, słód, skorupa mątwy, kości dla psów, ściółka dla
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
zwierząt, świeże owoce i świeże warzywa oraz preparaty zawarte
w ki. 31 stosowane jako dodatki do tych pokarmów; klasa 31.
CFE: 26.13, 27.5, 29.1
Kolory znaku: czerwony, czarny
137201 199903 16 «BankHandlowy w Warszawie» S.A.. Wa­
rszawa. (PL). Usługi: usługi ubezpieczeniowe i finansowe; klasa 36.
NETTA
137202 199903 17 Hill's Pet Nutrition, Inc. (a Delaware cor­
poration). Topeką (US). Towary: produkty i ziarna rolnicze,
ogrodnicze i leśne, żywe zwierzęta, świeże owoce i świeże warzy­
wa, nasiona, naturalne rośliny i naturalne kwiaty, pokarmy dla
zwierząt, słód; klasa 31.
969
137207 1999 03 18 Capitol Plus Spółka z o.o.. Michałowice,
(PL). Towary: odzież, obuwie, nakrycia głowy; klasa 25.
CFE: 24.7, 26.7, 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, granatowy, czerwony
137208 1999 03 18 International Health Insurance Danmark
Forsikringsaktieselskab. Kopenhaga, (DK). Usługi: usługi ubez­
pieczeniowe i finansowe; klasa 36.
IHI
137209 1999 03 18 International Health Insurance Danmark
Forsikringsaktieselskab. Kopenhaga, (DK). Usługi: usługi ubez­
pieczeniowe i finansowe; klasa 36.
HILL'S l/d
137203 1999 03 16 Kłoniecki Bogusław, Fotin Grzegorz
GALCHEM S.C.. Bydgoszcz, (PL). Usługi: galwaniczne pokry­
wanie metali powłokami ochronnymi; klasa 40.
galchem
137204 1999 03 16 Międzynarodowe Targi Pomorza i Kujaw
Spółka z o.o.. Bydgoszcz, (PL). Towary i usługi: druki, dzienniki,
czasopisma, książki, katalogi, broszury, foldery; organizacja i
obsługa targów, wystaw, giełd i kiermaszy, reklama osób trzecich
podczas imprez targowych i wystawienniczych; kursy i szkolenia
edukacyjne, organizacja pokazów, sympozjów, konferencji i od­
czytów, organizacja konkursów i plebiscytów; klasy: 16, 35 i 4L
CFE: 1.5,26.4,27.5
137210 199903 17 ANWIL S.A.. Włocławek,(PL). Towary:
nawozy rolnicze; klasa 1.
canwil
137211 1999 03 17 Czerny Marian Firma Prywatna GREG.
Gliwice, (PL). Usługi: usługi budowlano - remontowe w zakresie
budowy i nadzoru budowlanego kotłowni olejowych, gazowych,
parowych i wodnych; klasa 37.
CFE: 5.7, 27.5
137205 1999 03 18 Zakłady Chemiczne «Luboń» S.A.. Lu­
boń, (PL). Towary: nawozy mineralne; klasa 1.
LUB0FOS
137206 1999 03 18 Turmac Tobacco Company B.V.. Amster­
dam, (NL). Towary: papierosy, tytoń i wyroby tytoniowe, zapalni­
czki, zapałki i artykuły dla palących; klasa 34.
CFE: 24.1, 26.4, 27.5
CFE: 18.7,26.5,27.5,29.1
Kolory znaku: czerwony, biały, niebieski
137212 1999 03 19 Zakłady Farmaceutyczno-Aerozolowe UNIA
Spółdzielnia Pracy. Warszawą (PL). Towary: kosmetyki; leki; klasy: 3 i 5.
Acne-derm
137213 199903 19 PepsiCo, Inc.. Purchase, (US). Towary: mię­
so, drób, ryby, dziczyzną sosy (ekstrakt)') mięsne, przetworzone: wa­
rzywa orzechy, owoce, żywność i dania gotowe (snack foods) w skład
których wchodzą w/w towary, gotowe do spożycia snaki w skład któ­
rych wchodzą: kartofle, orzechy, inne owoce lub warzywa oraz ich ko­
mbinacje, ziemniaczane chips'y i chrupki (crips), jaja mleko, produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, galaretki, dżemy, kompoty; kawą na­
miastki kawy, herbatą cukier, ryż, tapioką sago, wyroby na bazie
maki, przetworów zbożowych, przetworzonej kukurydzy, żywność go­
tową gotowe danią snaki i wyroby w skład których wchodzą w/w towa­
ry, ziarna zbóż i inne ziarna różnego rodzaju chips'y zawarte w klasie
w tym chipsy tortilla chips'y kukurydziane, precle, snaki eskstrudowane i dmuchane (puffed and extruded snacks), kukurydza dmucha-
970
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
na, snaki na bazie ziaren i przetworów zbożowych, wyroby cukier­
nicze i piekarnicze, słodycze, lody, miód, melasa (syropy), droż­
dże do pieczenia, sól, musztarda, przyprawy, pieprz, ocet, sosy
przyprawowe w tym dressingi, lód; klasy: 29 i 30.
LAY'S MAX
137214 199903 19 Jeopardy Productions, Inc.. Culver City, (US).
Usługi: usługi związane z wszelkimi formami edukacji, organizacji
szkoleń i kursów, usługi związane z organizacją i realizacją organizacji
rozrywki, zabawy i rekreacji, usługi rozrywkowe związane z organi­
zacją, realizacją i prowadzeniem telewizyjnych gier, widowisk, poka­
zów, programów, usługi związane z działalnością sportową i kultu­
ralną, wypożyczanie nagranych płyt, kaset, dysków; klasa 41.
Nr 9/2002
137221 1998 06 05 Karolak Barbara, Karolak Tadeusz Przed­
siębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ADEX. Radom,
(PL). Towary: mydła dezodorujące, dezynfekujące, toaletowe, le­
cznicze, przeciwpotowe, pomadki do ust, środki do nadawania
połysku, preparaty do pielęgnacji paznokci, pasty, płyny, środki do
higieny zębów, kremy pielęgnacyjne, ochronne, kosmetyczne do
rąk, preparaty do pielęgnacji włosów, krążki zapachowe, środki do
prania, dezodoranty do użytku osobistego, krochmale, wybielacze,
mydło i preparaty do golenia, preparaty do czyszczenia rur
odpływowych; dezynfekcyjne środki do WC, preparaty do od­
świeżania powietrza, dezodoranty inne niż do użytku osobistego,
trutki i środki przeciw owadom; klasy: 3 i 5.
VA BANQUE
137215 1999 03 19 Bernard Matthews Pic. Norwich, (GB).
Towary: mięso, wyroby mięsne, drób, wyroby z drobiu, ryby, wy­
roby z ryby, przygotowane posiłki i składniki do powyższych
przygotowanych posiłków; klasa 29.
JEDWABNA SZYNKA
CFE: 2.3, 27.5, 29.1
Kolory znaku: czerwony, biały, czarny
137216 1999 03 19 GALEY & LORD INDUSTRIES, INC..
Nowy Jork, (US). Towary: wyroby ze skóry i imitacji skóry oraz
torby podróżne; tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte w in­
nych klasach, narzuty na łóżko i obrusy; odzież, nakrycia głowy i
obuwie; klasy: 18, 24 i 25.
137222 1998 11 16 BASF Agrochemical Products B.V.. Arn­
hem, (NL). Towary: insekatycydy, larwicydy, fungicydy, herbicy­
dy, pestycydy, moluskocydy, nematocydy, rodentycydy oraz pre­
paraty chwastobójcze i do zwalczania szkodników; klasa 5.
CRAMERTON
ONDUTY
137217 1999 03 19 House of Prince Poland S.A.. Jawornik,
(PL). Towary: wyroby tytoniowe, tytoń, papierosy, zapalniczki,
zapałki i artykuły dla palących; klasa 34.
137223 1999 03 22 Société des Produits Nestlé S.A.. Vevey,
(CH). Towary: wody niegazowane, wody musujące i wody gazo­
wane, woda do picia, wody źródlane, wody mineralne, wody aro­
matyzowane, napoje o smaku owocowym, soki owocowe, nektary,
lemoniada, napoje gazowane i inne napoje bezalkoholowe, syropy
i inne preparaty do sporządzania napojów; klasa 32.
halogen
137218 1999 03 19 House of Prince Poland S.A.. Jawornik,
(PL). Towary: wyroby tytoniowe, tytoń, papierosy, zapalniczki,
zapałki i artykuły dla palących; klasa 34.
hologram
CFE: 27.5
137219 1999 03 22 INTER-VIS Spółka z o.o.. Warszawa,
(PL). Towary: maszyny i obrabiarki; narzędzia i przyrządy ręcz­
nie sterowane; klasy: 7 i 8.
CFE:26.4, 27.5, 29.1
Kolory znaku: czarny, żółty
137220 1999 03 22 Krzeczkowski Tomasz Zakład Szklarski
VETRO. Rybnik-Boguszowice, (PL). Towary: szkło budowlane;
półeczki ze szkła, lustra łazienkowe, lustra przedpokój owe, lustra cięte,
lustra szlifowane, lustra fazowane, szafki łazienkowe ze szkła i luster,
półeczki z luster, lustra w ramach, lustra z oświetleniem; klasy : 19 i 20.
CFE: 27.5,29.1
Kolory znaku: jasnoniebieski, czarny, pomarańczowy
137224 1999 03 22 Pierwsz. 1998 10 01 (US). Aventis. Schiltigheim, (FR). Towary: infuzyjne pompy i regulatory, objętościo­
we pompy infuzyjne, pompki do strzykawek, programowalne po­
mpy infuzyjne, programowalne pompki do strzykawek wraz z za­
wartymi w nich przynależnymi programami kontrolnymi do po­
wyższych towarów, zestawy do infuzji, urządzenia medyczne sto­
sowane do podawania leków i medycznych płynów, mianowicie
orurkowanie, klamry, urządzenia do kontroli przepływu, infuzyjne
łączniki do leków, adaptery, zestawy do iniekcji (injection sites),
łączniki bezigłowe, porty bezigłowe, bezigłowe zestawy do inie­
kcji (needlelees injection sites), zawory medyczne, stacje dokujące
dla instrumentów medycznych (medical instrument docking sta­
tions); klasa 10.
ADVANTIS
137225 1999 03 23 HORSTMANN Budowa Urządzeń i Te­
chnika Ekologiczna Sp. z o.o.. Wągrowiec, (PL). Towary: przeno­
śniki do materiałów sypkich, wyrobów liczonych na sztuki, prze­
nośniki do palet i montażowe, windy ciężarowe, maszynowe ma­
gazyny paletowe, szczególnie magazyny wysokiego składowania,
maszyny do rozdziału i rozdrabniania odpadów ogrodowych, do­
mowych, przemysłowych, rzemieślniczych oraz powstających na
placach budowy, jak i do odzysku i przerobu zawartych w nich su­
rowców wtórnych, maszyny i urządzenia do kompostowania; ste­
rowanie dla wyżej wymienionych urządzeń, software dla odpo-
971
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
Nr 9 /2002
wiednich komputerowych systemów administrowania wyżej wy­
mienionych urządzeń; klasy: 7 i 9.
137230 1999 04 02 MASPEX Wadowice Sp. z o.o.. Wadowi­
ce, (PL). Towary: przetwory z warzyw i owoców, dżemy, po­
widła, marmolady, galeretki owocowe; nadzienia cukiernicze,
miody; napoje owocowe, soki owocowe, soki warzywne, nektary,
syropy, preparaty do przygotowywania napojów, napoje bezalko­
holowe, wody mineralne i gazowane, piwo; klasy: 29, 30 i 32.
«SPORT, MARZENIA, ZDROWIE TO TYMBARK»
CFE: 24.15, 26.4, 27.5, 29.1
Kolory znaku: czerwony, czarny
137226 1999 03 24 Firma Cukiernicza «Solidarność-rok
założenia 1952" Spółka z o.o.. Lublin, (PL). Towary: wyroby cu­
kiernicze; klasa 30.
137231 1997 02 27 Jakubowski Robert ANDRO. Łódź, (PL).
Towary i usługi: odzież z tworzyw naturalnych i sztucznych; gry,
zabawki, artykuły sportowe oraz ozdobne; napoje bezalkoholowe;
doradztwo oraz organizowanie dyskotek - imprez masowych; za­
opatrywanie w żywność - Catering; usługi hotelarskie, usługi w za­
kresie oprogramowania komputerowego; klasy: 25,28,32,41 i 42.
NEW ALCATRAZ
137232 1997 03 18 Żak Krzysztof Zakład Piekarniczo-Cukierniczy LIPPOL. Bielsko-Biała, (PL). Towary: wyroby zbożowe i maka­
rony, kluski; wyroby cukiernicze i czekolada, herbatniki, sucharki,
ciasta, ciastka w tym o przedłużonej trwałości, kakao; klasa 30.
CFE: 5.13, 8.1,8.7,9.1, 19.1,29.1
Kolory znaku: zielony, brązowy, czerwony, złoty, szafirowy,
różowy cieniowany, biały
137227 1999 03 24 Miejski Ośrodek Kultury. Olsztyn, (PL).
Usługi: usługi w zakresie organizowania i prowadzenia festiwalu
muzyki bluesowej; klasa 4L
CFE: 3.7, 26.4, 27.5
137228 1999 03 26 Chmielewski Andrzej, Stanowski Janusz
Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Poligraficzne CIS S.C.. Warsza­
wa, (PL). Usługi: usługi w zakresie druku offsetowego; klasa 40.
CFE: 27.5
137229 1999 03 26 Elbrewery Company Ltd.. Elbląg, (PL).
Towary: piwo; klasa 32.
CFE: 24.3, 27.5, 29.1
Kolory znaku: brązowy, kremowy, czarny
137233 1999 03 23 SUMTECH Spółka z o. o.. Tarnów, (PL).
Towary: przyłącza elektryczne niskich napięć, rozdzielcze szafy
kablowe, rozdzielnice skrzynkowe, wyposażenie rozdzielnic ni­
skiego napięcia, urządzenia do zabezpieczeń obwodów elektrycz­
nych niskiego napięcia, przełączniki automatyczne, regulatory
temperatury i oświetlania do obwodów elektrycznych, elektryczne
przewody i kable, elementy i układy do ochrony przed przepięcia­
mi, piorunochrony i materiały odgromowe, odgromniki do ochro­
ny odgromowej, części i osprzęt do wszystkich wymienionych to­
warów; klasa 9.
SUMTECH
137234 1999 04 02 MASPEX Wadowice Sp. z o.o.. Wadowi­
ce, (PL). Towary: przetwory z warzyw i owoców, dżemy, po­
widła, marmolady, galaretki owocowe; nadzienia cukiernicze,
miody; napoje owocowe, soki owocowe, soki warzywne, nektary,
syropy, preparaty do przygotowywania napojów, napoje bezalko­
holowe, wody mineralne i gazowane, piwo; klasy: 29, 30 i 32.
«TYMBARK-SPORT, MARZENIA, ZDROWIE»
137235 1999 04 02 Członka Krzysztof Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe INWIT. Piotrków Trybunal­
ski, (PL). Towary: papier toaletowy, ręczniki papierowe; klasa 16.
CFE: 26.1, 26.4, 27.5, 29.1
Kolory znaku: złoty i odcienie, czarny, szary, biały, czerwony
CFE: 10.5,27.5
972
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
137236 1999 04 02 Koper Jan Zakład Handlowo-Usługowo-Produkcyjny KOPER. Pilaszków, (PL). Towary: kosmetyki sa­
mochodowe; klasa 3.
CFE: 26.1, 27.5, 29.1
Kolor znaku: zielony
137237 1999 04 06 Harrison Pet Products Inc.. Ontario, (CA).
Towary: pokarm dla zwierząt; klasa 31.
Genesis Pet Food
137238 1999 04 06 Société des Produits Nestlé S.A.. Vevey,
(CH). Towary: jogurty, kefiry, serki, produkty mleczne i mlecznopochodne; klasa 29.
Baster
137239 1999 04 06 Pierwsz. 1999 03 08 (US). The Scott Fetzer Company (a Delaware Corporation). Westlake, (US). Towary:
odkurzacze: klasa 7.
Nr 9 /2002
137242 1995 1021 SANOFI - SYNTHELAB0 Spółka z o.o..
Rzeszów, (PL). Towary: leki przeciw alergiczne; klasa 5.
BIOSTEMIZOL
137243 1995 10 26 GALENUS Farmaceutyczno-Chemiczna
Spółdzielnia Pracy. Warszawa, (PL). Towary: kosmetyki: kremy,
lotony, maseczki, balsamy, toniki, maści kosmetyczne i kosmetyczno-lecznicze, mydła toaletowe, preparaty do czyszczenia zę­
bów i protez oraz płyny odświeżające i bakteriobójcze do płukania
jamy ustnej, środki dezodoryzująco-odświeżające, sole kąpielo­
we o zastosowaniach kosmetycznych, wata, lignina, środki wybie­
lające, piorące, czyszczące oraz szorujące, środki sanitarne dezyn­
fekujące, czyszczące; lekarstwa,
parafarmaceutyki i środki
ziołowe do celów medycznych: w postaci proszków, pastylek,
granulatów, aerozoli, maści i płynów w pełnym zakresie zastoso­
wania leczniczo-profilaktycznego, farmaceutyczne i ziołowe śro­
dki wzmacniające, uspokajające i witaminowe, balsamy i lotony
do celów leczniczych, detergenty do celów medycznych, produkty
diagnostyczne do celów medycznych, środki do zastosowania w
leczeniu stomatologicznym i profilaktyce, opatrunki, plastry, sole
do celów medycznych, preparaty do dezynfekcji, środki higieny
osobistej dla kobiet, środki czystości, pieluchy i podkłady dla cho­
rych z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, żywność die­
tetyczna, preparaty weterynaryjne; klasy: 3 i 5.
GALENUS
137244 1996 02 26 Ford Motor Company. Dearborn, (US).
Towary: silniki do pojazdów lądowych i ich części; klasa 12.
RANGER
CFE: 27.1, 27.5
137240 1999 04 07 Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucz­
nych B0RYSZEW S.A.. Sochaczew, (PL). Towary i usługi:
okładziny elewacyjne z PWC dla budownictwa; usługi budowlano-remontowe w zakresie montażu okładzin na elewacjach bu­
dynków; klasy: 19 i 37.
WEST SIDING
137241 1998 10 16 Aspen Sp. z o.o.. Kraków, (PL). Usługi:
usługi reklamowe, projektowanie materiałów reklamowych, pub­
likowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, prowadzenie kampanii reklamowych, organizacja
wystaw, badania rynku, usługi marketingowe, doradztwo w zakre­
sie reklamy, doradztwo w sprawach gospodarczych; wynajmowa­
nie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń użytkowych, wydzie­
rżawianie nieruchomości, usługi leasingowe, usługi finansowe;
usługi porządkowe, sprzątanie, oczyszczanie budynków i pomie­
szczeń; usługi transportowe, w szczególności wywóz śmieci i nie­
czystości, składowanie odpadów, usługi w zakresie dystrybucji to­
warów, usługi w zakresie dostarczania towarów; niszczenie i uty­
lizacja odpadów, przerób śmieci, odzyskiwanie surowców; usługi
gastronomiczne, w tym usługi kawiarni, barów, jadłodajni, pizzerii
i restauracji; usługi w zakresie przygotowywania gotowych
posiłków; klasy: 35, 36, 37, 39, 40 i 43.
CFE: 26.4, 27.5
137245 1998 05 14 Virgin Enterprises Limited. Londyn,
(GB). Usługi: usługi w zakresie reklamy, promocji, public rela­
tions, usługi w zakresie zarządzania w zakresie planów i usług
promocyjnych i motywacyjnych, promocyjne usługi konsultingo­
we w zakresie organizacji biznesu, usługi w zakresie prezentowa­
nia towarów i usług oraz ich promowania, usługi reklamowe i pro­
mocyjne dotyczące lotnictwa, statków powietrznych oraz balonów
lotniczych, usługi w zakresie reklamy zewnętrznej, usługi w zakre­
sie dystrybucji materiałów reklamowych, promocyjnych oraz pró­
bek, usługi w zakresie bezpośredniej reklamy pocztowej, usługi w
zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych i druków,
usługi sekretarskie i biurowe, usługi w zkresie gromadzenia towa­
rów w celu ich sprzedaży i umożliwiania ich swobodnego wyboru,
usługi w zakresie prezentacji towarów do sprzedaży w sklepach,
usługi w zakresie pomocy i porady przy sprzedaży, usługi konsul­
tacyjne w zakresie kupna bądź sprzedaży towarów, usługi w zakre­
sie zarządzania hotelami i miejscami wypoczynkowymi; usługi w
zakresie transportu i składowania, usługi w zakresie transportu i
dystrybucji drogą lądową powietrzną i morską oraz koleją wszy­
stkie usługi w klasie 39 odnoszące się do obsługi samolotów, ma­
szyn lżejszych od samolotów, statków powietrznych i balonów lot­
niczych włączając zapewnianie załogi dla lotów, organizowanie
podróży, opiekę nad podróżnymi i pilotowanie lotów, usługi frach­
towe, usługi w zakresie biur podróży i agencji turystycznych,
usługi w zakresie obsługi wycieczek i dokonywania rezerwacji
miejsc podróżnym; usługi w zakresie składania do druku oraz w
zakresie drukowania; usługi w zakresie rozrywki i prowadzenia
imprez rozrywkowych, usługi w zakresie studiów nagrań i stu­
diów filmowych i telewizyjnych, usługi w zakresie nagrań video,
usługi filmowe, telewizyjne i usługi w zakresie nagrywania usługi
związane z obiektami sportowymi, rozrywkowymi i rekreacyjny­
mi, zawarte w tej klasie, usługi wydawnicze, usługi w zakresie pro­
dukcji teatralnych, usługi w zakresie wydawania i transmisji mu­
zyki, w tym transmisji telewizyjnych, usługi w zakresie produkcji i
dystrybucji filmowej, usługi w zakresie fotografii i przygotowy­
wania slajdów; usługi w zakresie programowania i projektowania
komputerowego, usługi w zakresie prac artystycznych i projekto­
wania; usługi w zakresie klubów, klubów nocnych, barów, hoteli,
miejsc wypoczynkowych, rezerwacji hotelowych, restauracji, re-
Nr 9 /2002
973
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
stauracji prowadzących sprzedaż na wynos, pubów, kawiarni, ka­
feterii i publicznych punktów gastronomicznych, usługi w zakre­
sie kateringu, wystaw, wynajmu maszyn sprzedających, usługi w
zakresie organizowania, przygotowywania i zapewniania pomie­
szczeń na konferencje, wystawy, wydarzenia na dużą i małą skalę
oraz związane z nimi usługi; klasy: 35, 39, 40, 41, 42 i 43.
virgin
137246 1998 05 14 Virgin Enterprises Limited. Londyn,
(GB). Usługi: usługi w zakresie reklamy, promocji, public rela­
tions, usługi w zakresie zarządzania w zakresie planów i usług
promocyjnych i motywacyjnych, promocyjne usługi konsultingo­
we w zakresie organizacji biznesu, usługi w zakresie prezentowa­
nia towarów i usług oraz ich promowania, usługi reklamowe i pro­
mocyjne dotyczące lotnictwa, statków powietrznych oraz balonów
lotniczych, usługi w zakresie reklamy zewnętrznej, usługi w zakre­
sie dystrybucji materiałów reklamowych, promocyjnych oraz pró­
bek, usługi w zakresie bezpośredniej reklamy pocztowej, usługi w
zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych i druków,
usługi sekretarskie i biurowe, usługi w zakresie gromadzenia to­
warów w celu ich sprzedaży i umożliwiania ich swobodnego wy­
boru, usługi w zakresie prezentacji towarów do sprzedaży w skle­
pach, usługi w zakresie pomocy i porady przy sprzedaży, usługi
konsultacyjne w zakresie kupna bądź sprzedaży towarów, usługi w
zakresie zarządzania hotelami i miejscami wypoczynkowymi;
usługi w zakresie transportu i składowania, usługi w zakresie
transportu i dystrybucji drogą lądową powietrzną i morską oraz
koleją, wszystkie usługi w klasie 39 odnoszące się do obsługi sa­
molotów, maszyn lżejszych od samolotów, statków powietrznych i
balonów lotniczych włączając zapewnianie załogi dla lotów, orga­
nizowanie podróży, opiekę nad podróżnymi i pilotowanie lotów,
usługi frachtowe, usługi w zakresie biur podróży i agencji turysty­
cznych, usługi w zakresie obsługi wycieczek i dokonywania rezer­
wacji miejsc podróżnym; usługi w zakresie składania do druku
oraz w zakresie drukowania; usługi w zakresie rozrywki i prowa­
dzenia imprez rozrywkowych, usługi w zakresie studiów nagrań i
studiów filmowych i telewizyjnych, usługi w zakresie nagrań vi­
deo, usługi filmowe, telewizyjne i usługi w zakresie nagrywania,
usługi związane z obiektami sportowymi, rozrywkowymi i rekrea­
cyjnymi, zawarte w tej klasie, usługi wydawnicze; usługi w zakre­
sie produkcji teatralnych, usługi w zakresie wydawania i transmisji
muzyki, w tym transmisji telewizyjnych, usługi w zakresie produ­
kcji i dystrybucji filmowej, usługi w zakresie fotografii i przygoto­
wywania slajdów; usługi w zakresie programowania i projektowa­
nia komputerowego, usługi w zakresie prac artystycznych i proje­
ktowania; usługi w zakresie klubów, klubów nocnych, barów, ho­
teli, miejsc wypoczynkowych, rezerwacji hotelowych, restauracji,
restauracji prowadzących sprzedaż na wynos, pubów, kawiarni,
kafeterii i publicznych punktów gastronomicznych, usługi w za­
kresie kateringu, wystaw, wynajmu maszyn sprzedających, usługi
w zakresie organizowania, przygotowywania i zapewniania po­
mieszczeń na konferencje, wystawy, wydarzenia na dużą i małą
skalę oraz związane z nimi usługi; klasy: 35, 39, 40, 41, 42 i 43.
turystycznych, parkowanie samochodów, pilotaż; eksploatacja
obiektów sportowych i sal gier, organizacja zawodów sportowych;
badania geologiczne, badania techniczne, ekspertyzy pól nafto­
wych, ekspertzy inżynieryjne, pomiary terenu, prace projektowe
techniczne, szyby wiertnicze, wydobywanie kopalin; usługi hote­
larskie; hodowla zwierząt, ogrodnictwo, również krajobrazowe;
klasy: 4, 11,37, 39, 41,42, 43 i 44.
CFE: 26.13, 27.5, 29.1
Kolory znaku: czarny, jasnoszary, zielony
137248 1998 08 24 «home.pl» Jurczyk, Stypuła, Kapcio
Spółka Jawna. Szczecin, (PL). Towary i usługi: koputery, części
do komputerów, podzespoły, osprzęt komputerowy, urządzenia
peryferyjne, programy komputerowe, magnetyczne nośniki da­
nych, aparaty telefoniczne i ich wyposażenie, urządzenia nadaw­
cze, aparatura do przetwarzania informacji; komputerowe mate­
riały eksploatacyjne: taśmy do drukarek komputerowych nasączo­
ne tuszem, tonery, kasety do drukarek, atramenty, papier do ksero­
kopiarek, papier do drukarek komputerowych; usługi reklamowe:
publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowego, re­
klama radiowa, reklama telewizyjna, ogłoszenia prasowe i kolum­
ny reklamowe w prasie, reklama internetowa, dystrybucja mate­
riałów reklamowych, marketing i promocja sprzedaży, kompilacja
informacji, systematyzacja informacji, sortowanie danych w
komupterowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informa­
tycznymi, powielanie dokumentów, usługi maszynopisania, pro­
wadzenie sklepu ze sprzętem komputerowym- sprzedaż: kompu­
terów, części do komputerów, podzespołów, osprzętu komputero­
wego,
urządzeń peryferyjnych, programów komputerowych,
magnetycznych nośników danych, taśm do drukarek komputero­
wych nasączonych tuszem, tonerów, kaset do drukarek, atramen­
tu, papieru do kserokopiarek, papieru do drukarek komputero­
wych; instalowanie, konserwacją naprawy sprzętu komputerowe­
go, systemów informatycznych oraz telekomunikacyjnych; usługi
telekomunikacyjne: rejestracja i utrzymywanie serwerów wirtual­
nych, kont poczty elektronicznej, serwisów internetowych, wdra­
żanie systemów informatycznych, teleinformatycznych i sieci
łączności telefonicznej, teleksowej, przesyłanie danych przy po­
mocy terminali komputerowych, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, przesyłanie informacji drogą
elektroniczną przesyłanie danych przy pomocy sieci światłowo­
dów, informacja w zakresie telekomunikacji, telefonia komórko­
wą wypożyczanie: modemów, telefonów, telekopiarek, urządzeń
do przekazywania informacji, urządzeń telekomunikacyjnych;
szkolenia w zakresie obsługi komputera intemetu, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe; usługi w zakresie: oprogramowa­
nia komputerów- opracowanie, wypożyczanie, aktualizacja, dora­
dztwo w zakresie systemów informatycznych, sprzętu komputero­
wego, internetu, projektowanie serwisów internetowych, proje­
ktowanie stylu i struktur stron internetowych, graficzne opraco­
wanie stron WWW, usługi graficzne, modernizacja sprzętu kom­
puterowego, systemów informatycznych oraz telekomunikacyj­
nych, odpłatne udostępnianie czasu dostępu do komputerowych
baz danych, odpłatne udostępnianie czasu dostępu do kompute­
rów w celu przetwarzania danych, odzyskiwanie komputerowych
baz danych; klasy: 9, 16, 35, 37, 38, 41 i 42.
CFE: 26.11,27.5
home.pl
137247 1998 06 03 «PETRICO» Spółka Akcyjna. Karlino,
(PL). Towary i usługi: mazut, naftą oleje, paliwo gazowe i
płynne, ropa naftowa; armatura do urządzeń oraz instalacji gazo­
wych, wodnych, grzewczych, kanalizacyjnych, urządzenia do
ogrzewania gazowego; budowa i konserwacja rurociągów, nadzór
budowlany, wznoszenie budowli i budynków; prowadzenie biur
137249 1998 09 25 Kantor Maklerski i Giełdowy KAN-MAG
Spółka z o.o.. Gdańsk, (PL). Usługi: reklamą aukcje publiczne,
wycena działalności handlowej, zarządzanie działalnością arty­
styczną, agencje importowo-eksportowe, agencje informacji hand­
lowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
974
publikowanie tekstów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, organizowanie wystaw handlowych lub reklamowych,
zarządzanie miejscami wystawowymi, zarządzanie przedsiębior­
stwami handlowymi lub przemysłowymi, analizy kosztów, bada­
nie opinii, doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie organizo­
wania i kierowania działalnością gospodarczą doradztwo w zakre­
sie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania kadrowego, dystrybucja materiałów reklamowych
(próbek, druków, prospektów, broszur), ekspertyzy opłacalności,
marketing, zarządzanie zbiorami informatycznymi; agencje kredy­
towe, agencje ubezpieczeniowe, usługi finansowe, doradztwo fi­
nansowe, kantory wymiany pieniędzy, kantory wymiany walut, lo­
katy kapitałowe, administrowanie nieruchomościami, notowania
giełdowe, pośrednictwo maklerskie na giełdach, wycena dzieł
sztuki, wycena antyków, wycena biżuterii, zarządzanie finansami,
zarządzanie majątkiem nieruchomym; badania i udoskonalanie
nowych produktów, badania techniczne, dochodzenie prawne, do­
radztwo budowlane, doradztwo w sprawach sprzętu komputero­
wego, doradztwo zawodowe, zarządzanie prawami autorskimi;
ochrona osobista (eskorta); klasy: 35, 36, 42 i 45.
CFE: 26.3, 26.11, 27.5, 29.1
Kolory znaku: szary, biały
137250 1998 10 06 Staniszewski Stanisław Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Produkcji, Usług i Handlu INTER SOLAR. Bu­
czek. (PL). Towary i usługi: produkty i wyroby mięsne, rybne,
wędliniarskie, zestawy obiadowe, potrawy warzywne, sałatki, su­
rówki, zupy, żywność przetworzona - potrawy na bazie ryb. mięsa,
warzyw, owoców, produktów mlecznych; potrawy - mączne, zie­
mniaczane, z kasz, grochu, przetworzone produkty spożywcze na
bazie mąki, kasz, czekolady, kawy, kakao, sosy, potrawy i dodatki
do potraw, kanapki; usługi organizowania zbiorowej konsumpcji,
usługi gastronomiczne, przygotowywanie potraw na zamówienie i
dostarczanie na miejsce konsumpcji, organizowanie przyjęć, ko­
ktajli: klasy: 29, 30 i 43.
SALON KULINARNY
137251 1998 10 06 Saługa Franciszek «Auto-Art». Bytom,
(PL). Usługi: doradztwo handlowe, biuro rachunkowe, prowadze­
nie ksiąg rachunkowych; prowadzenie biura turystycznego, orga­
nizowanie wczasów, podróży i wycieczek, rezerwacja miejsc pod­
różnym; prowadzenie kawiarni, rezerwacja pokoi i apartamentów
w hotelach i pensjonatach; klasy: 35, 39 i 43.
i zarejestrowane programy komputerowe a także publikacje w for­
mie elektronicznej; papier, karton i wyroby z tych materiałów nie
ujęte w innych klasach, druki, książki, ulotki, broszury, kalenda­
rze, plakaty, prospekty, informatory, czasopisma, biuletyny, tabli­
ce ogłoszeniowe z papieru lub kartonu, wizytówki, karty okoliczościowe, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe (z wyjątkiem me­
bli), materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania; usługi reklamowe, w tym dystrybucja
materiałów reklamowych, reklama bezpośrednia za pośrednic­
twem poczty, reklama zewnętrzna, publikowanie tekstów rekla­
mowych, reklama radiowa i telewizyjna, usługi w zakresie pośred­
nictwa przy transakcjach handlowych, usługi w zakresie zarządza­
nia, usługi informacyjne i konsultacyjne dotyczące w/w usług;
świadczenie usług w dziedzinie finansów i ubezpieczeń, usługi
bankowe, emisja i obsługa czeków, w tym czeków podróżnych,
usługi związane z emisją i obsługą kart kredytowych, usługi ma­
klerskie i brokerskie, świadczenie usług w zakresie depozytów
bankowych i bankowych wkładów oszczędnościowych, zarządza­
nie finansami i doradztwo w sprawach finansowych, tworzenie
funduszy emerytalnych i zarządzanie nimi, usługi konsultacyjne i
informacyjne dotyczące sfery fnansów, bankowości, ubezpieczeń
i funduszy emerytalnych, świadczenie usług w dziedzinie spraw
monetarnych i nieruchomości; klasy: 9. 16, 35 i 36.
CreditShield
137253 1998 11 05 ComputerLand S.A.. Warszawa, (PL).
Towary i usługi: komputery, nośniki danych, drukarki kompute­
rowe, dyski magnetyczne, karty magnetyczne, pamięci kompute­
rowe, peryferyjne urządzenia komputerowe, mikroprocesory, mo­
nitory, magnetyczne i optyczne nośniki informacji, obwody dru­
kowane, obwody scalone, programy komputerowe, procesory,
urządzenia do przetwarzania informacji, skanery, urządzenia do
przekazywania dźwięku i obrazu; usługi w zakresie leasingu i kre­
dytowania sprzedaży ratalnej sprzętu komputerowego i oprogra­
mowania oraz doradztwa finansowo-ekonomicznego; usługi w za­
kresie instalowania, konserwacji i napraw sprzętu komputerowe­
go oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego tych urządzeń;
usługi w zakresie transportu samochodowego; usługi poligraficz­
ne; usługi w zakresie organizowania szkoleń i edukacji dotyczącej
sprzętu i systemów komputerowych oraz oprogramowania a także
usługi w zakresie publikowania książek, broszur, podręczników,
zapisanych również na nośnikach informacji; usługi w zakresie
projektowania sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
oraz materiałów eksploatacyjnych, stosowanych w branży syste­
mów informatycznych, działalność innowacyjno-wdrożeniowa i
badawczo-rozwojowa w branży systemów informatycznych, dora­
dztwo w sprawach sprzętu komputerowego i oprogramowania
usługi w zakresie wypożyczania sprzętu komputerowego i opro­
gramowania komputerowego; klasy: 9, 36, 37, 39, 40, 41 i 42.
PROMIS S/4
CFE: 27.5, 29.1
Kolor znaku: niebieski
137252 1998 11 03 CITIBANK, N.A.. Nowy Jork, (US). To­
wary i usługi: urządzenia i aparaty naukowe, elektryczne, fotogra­
ficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, syg­
nalizacyjne, kontrolne, w tym urządzenia alarmowe akustyczne,
elektryczne i elektroniczne, urządzenia do ratowania życia i do ce­
lów dydaktycznych, aparaty do nagrywania, transmisji lub repro­
dukcji dźwięku lub obrazu, elektryczne i elektroniczne tablice
ogłoszeniowe, hologramy, magnetyczne i optyczne nośniki da­
nych, karty magnetyczne, dyski optyczne i magnetycze, automaty
sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez
wrzucenie monety lub żetonu, bankomaty, kasy sklepowe, maszy­
ny do liczenia i sortowania pieniędzy, maszyny księgujące, maszy­
ny liczące, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, kompute­
rowe urządzenia peryferyjne oraz oprogramowanie komputerowe
CFE: 27.5,29.1
Kolor znaku: niebieski
137254
1998 11 04
Ratkowska-Papierowska Jolanta
KONDOR Biuro Ochrony Osób i Mienia, Usługi Detektywistycz­
ne. Zabrze, (PL). Usługi: ochrona osób i mienia; klasa 45.
CFE: 27.5
137255 1998 1117 Robert McBride Limited. Middleton,
(GB). Towary: olejki eteryczne, toaletowe środki sanitarne; odświeżacze powietrza, środki do odświeżania powietrza, środki de-
Nr 9 2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
zvnfekeyjne do celów higienicznych, środki bakteriobójcze, środ­
ki grzybobójcze; aerozole do celów niemedycznych: klasy: 3,5 i 21.
FTRIDI
137256 1998 11 17 WNBA Enterprises. LLC. Secaucus,
(US). Usługi: świadczenie usług rozrywkowych i edukacyjnych
dotyczących koszykówki, organizowanie i prezentowanie me­
czów, spotkań, wydarzeń dotyczących koszykówki, produkowanie
i udostępnianie, w tym wypożyczanie programów telewizyjnych i
radiów} eh dotyczących koszykówki, przedstaw iający eh grę w koszykówkę, wydarzeń związanych z koszykówką, organizowanie
i prowadzenie nauczania koszykówki: klasa 4L
975
137261 1998 12 11 Genentech. Inc.. South San Francisco
(US) Towary: preparat farmaceutyczny, a mianowicie hormon
wzrostu: klasa 5.
NUTROPÍN
137262 1998 12 11 Universal City Studios. Inc.. Universal
City, (US). Towary i usługi: urządzenia i przyrządy, naukowe, na­
wigacyjne, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinemato­
graficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne, ratownicze, do celów dydaktycznych, urządzenia do na­
grywania, transmisji, odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, magnety­
czne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, automaty sprze­
dające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety lub żetonu, kasy sklepowe, maszyny liczące, komputery,
oprogramowania komputerowe i sprzęt przetwarzający dane,
urządzenia do gaszenia ognia, wstępnie nagrane płyty fonograficz­
ne, wstępnie nagrane kasety audio i dyski kompaktowe, wstępnie
nagrane dyski laserowe, wszystkie dotyczące muzyki: usługi w
zakresie nauczania, usługi w zakresie organizowania szkoleń (kur­
sów), usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie działalności
sportowej i kulturalnej, usługi w zakresie publikacji muzycznych,
usługi dotyczące wystawiania musicali, usługi w zakresie nagrywa­
nia, produkcji i dystrybucji utworów muzycznych; klasy: 9 i 4L
UNIVERSAL MUSIC
CFE: 3.1, 24.1, 27.5
137257 1998 11 24 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Banku Handlowego S.A.. Warszawa, (PL). Usługi: usługi Finanso­
we: klasa 36.
Twój Plan
137258 1998 1124 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Banku Handlowego SA.. Warszawa. (PL). Usługi: usługi finanso­
we: klasa 36.
Kapitał Handlowy - Kapitalny Wybór
137263 1998 12 10 Baron Adam Zakład Wyrobów Skórza­
nych BARON. Nowy Sącz, (PL). Towary: aktówki, dyplomatki,
derki końskie, etui na klucze, kagańce, kasetki, kapelusze, klasery.
kufry, kuferki, kosmetyczki, komplety podróżne, obroże, plecaki
szkolne, plecaki turystyczne, pokrowce, paski, pasy, portfele, po­
rtmonetki, pudła, rączki, uchwyty, rzemyki, saszetki, smycze, sak­
wy, sakiewki, siatki, torby, torby podróżne, torby szkolne, torby do
noszenia niemowląt, torby na zakupy, torby na ubrania, torby na
narzędzia, torby plażowe, torby turystyczne, teczki szkolne, teczki
na nuty, teczki, tornistry, walizki, walizy, worki, woreczki; odzież
skórzana: kurtki, żakiety, spódnice, spodnie, kamizelki, płaszcze;
klasy: 18 i 25.
137259 1998 12 11 Zaremba Sławomir Sklep Meblowy 2001
Zakład Prod.Nr.l EKO-MEBLE. Warszawa, (PL). Towary i
usługi: meble; usługi w zakresie prowadzenia sklepów z meblami;
klasy: 20 i 35.
CFE: 26.1, 27.5
CFE: 26.1, 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, czarny, zielony, brązowy
137260 1998 12 11 Towalski Jacek, Agencja Promocji JET.
Warszawa, (PL). Usługi: targi (organizowanie) handlowe i rekla­
mowe, promocja sprzedaży (dla osób trzecich), materiały reklamo­
we (rozpowszechnianie próbek, ulotek); organizowanie konferen­
cji; klasy: 35 i 41.
137264 1998 12 10 CLARTN-Polska Sp. z o.o.. Białystok,
(PL). Towary: produkty chemiczne, stosowane w przemyśle i rolni­
ctwie - skoncentrowane preparaty myjące i dezynfekujące; klasa 1.
CFE: 26.4, 27.5, 29.1
Kolory znaku: niebieski, biały, czerwony
CFE: 27.5,29.1
Kolory znaku: niebieski, biały
137265 1998 12 14 PLETTAC Spółka z o.o.. Ostrzeszów,
(PL). Towary: rusztowania metalowe, ogrodzenia metalowe, bramy
metalowe, metalowe przenośne konstrukcje budowlane; klasa 6.
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
976
Nr 9 /2002
137268
1998 12 21
GLOBAL INFORMATION
LICENSING CORPORATION. Wilmington, (US). Towary: cza­
sopisma dla lekarzy; klasa 16.
CFE: 27.5
CONTEMPORARY UROLOGY
137266 1998 12 16 PKO/Handlowy Powszechne Towarzy­
stwo Emerytalne S.A.. Warszawa, (PL). Usługi: świadczenie
usług finansowych, a mianowicie: prowadzenie działalności fi­
nansowej i bankowej, usługi w zakresie transakcji finansowych,
zarządzanie finansami, usługi w dziedzinie wyceny finansowej
ubezpieczeń, banków i nieruchomości, usługi dotyczące operacji
finansowych, usługi w dziedzinie zarządzania finansami, usługi w
zakresie lokat kapitałów oraz zarządzania majątkiem, usługi do­
tyczące inwestycji kapitałowych oraz doradztwo w sprawach fi­
nansowych i usługi informacyjne dotyczące spraw finansowych,
świadczenie usług ubezpieczeniowych, usługi funduszy emerytal­
nych, tworzenie i zarządzanie otwartym funduszem emerytalnym
oraz jego reprezentowanie wobec osób trzecich, gromadzenie śro­
dków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę
członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalne­
go, doradztwo w sprawach ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
oraz usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń i funduszy eme­
rytalnych; klasa 36.
137269
1998 12 21
GLOBAL REFORMATION
LICENSrNG CORPORATION. Wilmington, (US). Towary: cza­
sopisma; klasa 16.
CONTEMPORARY OB/GYN
137270
1998 12 21
GLOBAL INFORMATION
LICENSING CORPORATION. Wilmington, (US). Towary: cza­
sopisma medyczne; klasa 16.
CONTEMPORARY PEDIATRICS
137271 1999 0122 Tommy Hilfiger Licensing, Inc.. Wilmin­
gton, (US). Towary: kosmetyki, substancje zapachowe, produkty
toaletowe; klasa 3.
TOMMY HILFIGER FREEDOM
137272 1999 0125 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Banku Handlowego S.A.. Warszawa, (PL). Usługi: usługi finanso­
we; klasa 36.
jutro zaczyna się już dziś
CFE: 26.4, 26.13, 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, niebieski, żółty
137267 1998 12 16 PKO/Handlowy Powszechne Towarzy­
stwo Emerytalne S.A.. Warszawa, (PL). Usługi: świadczenie
usług finansowych, a mianowicie: prowadzenie działalności fi­
nansowej i bankowej, usługi w zakresie transakcji finansowych,
zarządzanie finansami, usługi w dziedzinie wyceny finansowej
ubezpieczeń, banków i nieruchomości, usługi dotyczące operacji
finansowych, usługi w dziedzinie zarządzania finansami, usługi w
zakresie lokat kapitałów oraz zarządzania majątkiem, usługi do­
tyczące inwestycji kapitałowych oraz doradztwo w sprawach fi­
nansowych i usługi informacyjne dotyczące spraw finansowych,
świadczenie usług ubezpieczeniowych, usługi funduszy emerytal­
nych, tworzenie i zarządzanie otwartym funduszem emerytalnym
oraz jego reprezentowanie wobec osób trzecich, gromadzenie śro­
dków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę
członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalne­
go, doradztwo w sprawach ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
oraz usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń i funduszy eme­
rytalnych; klasa 36.
CFE: 26.4, 26.13, 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, niebieski, żółty
137273 1999 02 03 Sony Music Entertainment Inc.. Nowy
Jork, (US). Towary i usługi: audio i audio-wizualne nagrania obe­
jmujące płyty fonograficzne, wstępnie nagrane magnetyczne ta­
śmy, dyski, płyty, kasety i «CD-ROM-y», oprogramowanie kom­
puterowe, filmy kinematograficzne; umożliwianie poprzez satelity
i drogą kablową przekazywania muzycznych przedstawień i wido­
wisk, muzycznych i musicalowych nagrań dźwiękowych, transmi­
sje musicalowych przedstawień i widowisk, muzycznych i musica­
lowych nagrań dźwiękowych poprzez globalne sieci komputerowe,
elektroniczne transmisje muzycznych, musicalowych przedstawień
i widowisk oraz musicalowych nagrań dźwiękowych; klasy: 9 i 38.
CFE: 26.1, 26.11, 27.5
137274
1999
02
11
Firma
Cukiernicza
«SOLIDARNOŚĆ-rok założenia 1952" Spółka z o.o.. Lublin,
(PL). Towary: wyroby cukiernicze, słodycze, galanteria czekola­
dowa; klasa 30.
CFE: 5.7, 8.1,27.5,29.1
Kolory znaku: czerwony, zielony, biały, żółty, brązowy
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
Nr 9 /2002
137275 1999 02 12 Tarasek Ewa CLUB EVE. Katowice, (PL).
Towary: płyty kompaktowe, kasety magnetofonowe; klasa 9.
977
MAFRON
CFE: 27.5, 29.1
Kolor znaku: wiśniowy
137281 1999 03 05 Han Stanisław « Hasco-Lek» Przedsiębio­
rstwo Produkcji Farmaceutycznej. Wrocław, (PL). Towary: pro­
dukty farmaceutyczne; klasa 5.
CFE: 27.5
JUVIT
137276 1999 02 12 Tarasek Ewa CLUB EVE. Katowice, (PL).
Towary: płyty kompaktowe, kasety magnetofonowe; klasa 9.
137282 1999 03 05 Soszyński Wojciech OCEANIC Przedsię­
biorstwo Zagraniczne Farmaceutyczno-Kosmetyczne. Sopot,
(PL). Towary: środki myjące do ciała, mydło toaletowe, mydło le­
cznicze; środki higieny osobistej, środki bakteriobójcze, środki
grzybobójcze, środki dezynfekcyjne; klasy: 3 i 5.
GOLDEN ROCK CLASSICS
137277 1999 02 16 EAST NEWS Spółka z o.o.. Warszawa,
(PL). Towary i usługi: zdjęcia i filmy na nośniku elektronicznym;
zdjęcia lub seria zdjęć na nośniku papierowym; obróbka filmów
fotograficznych, wykonanie odbitek; fotografowanie, wykonanie
fotoreportaży; klasy: 9, 16, 40 i 41.
EAST NEWS POLSKA
CFE: 26.4, 27.5, 29.1
Kolory znaku: czerwony, czarny
137278 1999 02 17 Majewski Wacław KAPISZON. Warsza­
wa, (PL). Usługi: obrót bronią i amunicją, obrót materiałami piro­
technicznymi; klasa 35.
CFE: 26.4, 27.5, 29.1
Kolory znaku: zielony, biały, niebieski
137283 1999 03 05 Soszyński Wojciech OCEANIC Przedsię­
biorstwo Zagraniczne Farmaceutyczno-Kosmetyczne. Sopot,
(PL). Towary: środki myjące do ciała, mydło toaletowe, mydło le­
cznicze; środki higieny osobistej, środki bakteriobójcze, środki
grzybobójcze, środki dezynfekcyjne; klasy: 3 i 5.
CFE: 23.3, 26.5,27.5,29.1
Kolory znaku: czerwony, biały
137279 1999 02 17 Mars, Incorporated. McLean, (US). To­
wary: mięso, ryby, drób i dziczyzna, owoce morza, owoce i warzy­
wa konserwowane, suszone, gotowane lub przetworzone,preparaty z wszystkich w/w produktów, produkty mleczne, zupy, słodkie i
pikantne pasty do pieczywa sałatki, napoje, nadzienia, przekąski,
gotowe dania i części składowe dań, substancje proteinowe, sosy,
sosy do maczania kawałków żywności (dipy); ryż, makarony, pro­
dukty zbożowe śniadaniowe i preparaty zbożowe, herbata, kawa,
kakao, czekolada do picia, esencje kawowe, ekstrakty kawowe,
mieszanki kawy i cykorii, cykoria i mieszanki cykorii, wszystkie
w/w mające zastosowanie jako namiastki kawy, niemedyczne
słodycze, ciasta ciastka herbatniki, lód, lody, produkty lodowe,
mrożone słodycze, schłodzone desery, pianki i musy, sorbety,
chleb, ciasto, napoje, nadzienia słodkie i pikantne pasty do pieczy­
wa, przekąski, gotowe dania i części składowe dań, czekolada,
pizzą spody do pizzy, sosy i dodatki do pizzy, sosy do makaronów
i do ryżu, dresingi do sałat, majonezy, sosy, sosy do maczania
kawałków żywności (dipy); klasy: 29 i 30.
CFE: 26.4, 27.5, 29.1
Kolory znaku: brązowy, biały, niebieski
137284 199903 05 Soszyński Wojciech OCEANIC Przedsię­
biorstwo Zagraniczne Farmaceutyczno-Kosmetyczne. Sopot,
(PL). Towary: środki myjące do ciała, mydło toaletowe, mydło le­
cznicze; środki higieny osobistej, środki bakteriobójcze, środki
grzybobójcze, środki dezynfekcyjne; klasy: 3 i 5.
ESCAYA
137280 1999 02 16 Guz Marek, Frontczak Zdzisław, Frontczak Eugeniusz MAFRON S.C.. Wrocław, (PL). Usługi: zgrupo­
wanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, pozwalające naby­
wcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie z wyrobami metalo­
wymi (w tym z metali kolorowych), stolarką budowlaną i wyroba­
mi z drewna; klasa 35.
CFE: 26.4, 27.5, 29.1
Kolory znaku: zielony, biały, niebieski
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
978
137285 1999 03 05 Soszyński Wojciech OCEANIC Przedsię­
biorstwo Zagraniczne Farmaceutyczno-Kosmetyczne. Sopot,
(PL). Towary: środki myjące do ciała, mydło toaletowe, mydło le­
cznicze; środki higieny osobistej, środki bakteriobójcze, środki
grzybobójcze, środki dezynfekcyjne; klasy: 3 i 5.
CFE: 26.4, 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, granatowy
137286 1999 03 05 Fus Stanisław Fiskal Serwis. Lublin, (PL).
Towary i usługi: kasy rejestrujące, kalkulatory, czytniki kodów
kreskowych, maszyny biurowe księgujące i liczące; aparaty ręczne
do etykietowania; zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych to­
warów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w
sklepie z kasami rejestrującymi, kalkulatorami, czytnikami kodów
kreskowych, maszynami biurowymi, księgującymi i liczącymi; in­
stalowanie, konserwacja oraz naprawa: kas rejestrujących, kalku­
latorów, czytników kodów kreskowych, maszyn biurowych księ­
gujących i liczących; klasy: 9, 16, 35 i 37.
CFE: 27.5, 29.1
Kolory znaku: czerwony, czarny
137287 1999 03 10 British American Tobacco (Brands) Inc..
Louisville, (US). Towary: papierosy, tytoń, wyroby tytoniowe, ar­
tykuły dla palących, zapalniczki, zapałki; klasa 34.
frowe płyty video, cyfrowe nagrania audio, kasety audio, kasety
video, filmy, taśmy magnetyczne, oprogramowanie komputerowe,
nagrania dźwiękowe lub video, lub publikacje w formie elektroni­
cznej dostarczane on-line z baz danych lub z aplikacji udostępnia­
nych w Internecie, automatyczne aparaty sprzedające oraz części i
wyposażenie do nich; papier, tektura i wyroby z tektury, szufladki
na akta, rozdzielacze broszur, materiały do pakowania, pudełka do
pakowania, wyściełane torby do pakowania, druki i publikacje,
podręczniki, książki, broszury, karty, metki i etykietki, znaczki, ar­
tykuły filatelistyczne i piśmiennicze, artykuły biurowe, klasyfika­
tory adresowe, mapy, materiały instruktażowe i dydaktyczne, kar­
ty z życzeniami, plakaty, karty pocztowe, papier listowy, koperty,
przybory listowe, papier do pakowania, bileciki do prezentów,
wstążki do prezentów, naklejki samoprzylepne, albumy z naklej­
kami samoprzylepnymi, przekazy, kalkomanie, fotografie, albu­
my na fotografie, druki na przekazy pieniężne; zabawki, gry i
urządzenia do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe, dekora­
cje i modele-zabawki; usługi w zakresie komunikacji, wiadomości
i danych, usługi komunikacyjne w zakresie telegramów, telefo­
nów, informacji (w tym strony www), programów komputero­
wych i wszelkich innych danych, usługi w zakresie poczty elektro­
nicznej, zapewniania dostępu telekomunikacyjnego oraz połączeń
z komputerowymi bazami danych oraz Internetem, odbioru, prze­
chowywania, przewożenia, dostarczania i zaopatrywania w odnie­
sieniu do komunikatów, listów, poczty, wiadomości ręcznie, śro­
dkami mechanicznymi, elektronicznymi, optycznymi, telefonicz­
nie, za pomocą teleksu, depeszy, komputera i satelity, mieszane
elektroniczne i fizyczne usługi pocztowe, usługi w zakresie wy­
miany danych elektronicznych, zabezpieczania przesyłania wiado­
mości elektronicznych, identyfikacji i legalizacji osób
wysyłających i odbierających wiadomości elektroniczne oraz sa­
mych wiadomości, utajniania dokumentów elektronicznych, we­
ryfikacji wiadomości elektronicznych i dokumnentów, usługi w
zakresie przesyłania wiadomości, wypożyczania sprzętu prze­
syłającego wiadomości, dostarczania listów, usługi telegraficzne,
usługi w zakresie przesyłania depeszy, informacji i konsultacji w
zakresie wyżej wymienionych usług, w tym informacji i konsulta­
cji dostarczanych on-line z komputerowych baz danych lub Inter­
netu; usługi w zakresie odbioru, przechowywania, przewożenia,
organizowania przewozu oraz dostarczania listów, wiadomości,
plików, pakunków, paczek, gazet, publikacji perodycznych, prze­
syłek i towarów transportem drogowym, kolejowym, powietrz­
nym i wodnym środkami ręcznymi lub mechanicznymi, usługi w
zakresie spedycji i przeadresowywania dotyczące wyżej wymie­
nionych usług, wyładunku towarów, usługi kurierskie, usługi w
zakresie transportu strzeżonego kosztowności, hurtownictwo i wy­
najem hurtowni, wynajem pojazdów, usługi konsultacyjne i spra­
wdzanie usług transportowych, usługi doradcze w zakresie umiesz­
czania przedmiotów przy transporcie, usługi w zakresie transportu
omnibusami, usługi w zakresie transportu i przeprowadzek, usługi
informacyjne i konsultacyjne odnoszące się do powyższych usług,
w tym usługi informacyjne i konsultacyjne dostarczone on-line z
komputerowych baz danych lub Internecie; klasy: 9,16,28,38 i 39.
ROYAL MAIL
CFE: 26.4, 26.13, 27.5
137288 1999 03 10 CONSIGNIA PLC. Londyn, (GB). Towa­
ry i usługi: aparaty i przyrządy elektryczne, elektroniczne, optycz­
ne, wszystkie do użycia przy obsłudze, przetwarzaniu i sortowaniu
listów, wiadomości, kopert, artykułów piśmienniczych, paczek,
pakunków i tym podobnych towarów, sprzęt komputerowy, części
i oprzyrządowanie do wszystkich wyżej wymienionych towarów,
dyski magnetyczne, taśmy, wszystkie to przechowywania i trans­
misji danych, oprogramowanie komputerowe i oprogramowanie
układowe, komputerowe urządzenia multimedialne, magnetyczne
i optyczne nośniki programów, dyskietki, CD-ROM-y, interakty­
wne dyski komputerowe, gry komputerowe, gry video, nagrania
dźwięku lub obrazu, płyty, płyty kompaktowe, płyty laserowe, cy­
137289 1999 03 10 CONSIGNIA PLC. Londyn, (GB). Towa­
ry i usługi: aparaty i przyrządy elektryczne, elektroniczne, optycz­
ne, wszystkie do użycia przy obsłudze, prztwarzaniu i sortowaniu
listów, wiadomości, kopert, artykułów piśmienniczych, paczek,
pakunków i tym podobnych towarów, sprzęt komputerowy, części
i oprzyrządowanie do wszystkich wyżej wymienionych towarów,
dyski magnetyczne, taśmy, wszystkie do przechowywania i trans­
misji danych, oprogramowanie komputerowe i oprogramowanie
układowe, komputerowe urządzenia multimedialne, magnetyczne
i optyczne nośniki programów, dyskietki, CD-ROM-y, interakty­
wne dyski komputerowe, gry komputerowe, gry video, nagrania
dźwięku lub obrazu, płyty, płyty kompaktowe, płyty laserowe, cy­
frowe płyty video, cyfrowe nagrania audio, kasety audio, kasety
video, filmy, taśmy magnetyczne, oprogramowanie komputerowe,
nagrania dźwiękowe lub video, lub publikacje w formie elektroni­
cznej dostarczane on-line z baz danych lub z aplikacji udostępnia-
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
nych w Internecie, automatyczne aparaty sprzedające oraz części i
wyposażenie do nich; papier, tektura i wyroby z tektury, szufladki
na akta, rozdzielacze broszur, materiały do pakowania, pudełka do
pakowania, wyściełane torby do pakowania, druki i publikacje,
podręczniki, książki, broszury, karty, metki i etykietki, znaczki, ar­
tykuły filatelistyczne i piśmiennicze, artykuły biurowe, klasyfika­
tory adresowe, mapy, materiały instruktażowe i dydaktyczne, kar­
ty z życzeniami, plakaty, karty pocztowe, papier listowy, koperty,
przybory listowe, papier do pakowania, bileciki do prezentów,
wstążki do prezentów, naklejki samoprzylepne, albumy z naklej­
kami samoprzylepnymi, przekazy, kalkomanie, fotografie, albumy
na fotografie, druki na przekazy pieniężne; zabawki, gry i urządze­
nia do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe, dekoracje i
modele-zabawki; usługi w zakresie komunikacji, wiadomości i da­
nych, usługi komunikacyjne w zakresie telegramów, telefonów,
informacji (w tym strony www), programów komputerowych i
wszelkich innych danych, usługi w zakresie poczty elektronicznej,
zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego oraz połączeń z kom­
puterowymi bazami danych oraz Internetem, odbioru, przechowy­
wania, przewożenia, dostarczania i zaopatrywania w odniesieniu
do komunikatów, listów, poczty, wiadomości ręcznie, środkami
mechanicznymi, elektronicznymi, optycznymi, telefonicznie, za
pomocą teleksu, depeszy, komputera i satelity, mieszane elektroni­
czne i fizyczne usługi pocztowe, usługi w zakresie wymiany da­
nych elektronicznych, zabezpieczania przysyłania wiadomości
elektronicznych, identyfikacji i legalizacji osób wysyłających i od­
bierających wiadomości elektroniczne oraz samych wiadomości,
utajniania dokumentów elektronicznych, weryfikacji wiadomości
elektronicznych i dokumentów, usługi w zakresie przesyłania wia­
domości, wypożyczania sprzętu przesyłającego wiadomości, do­
starczania listów, usługi telegraficzne, usługi w zakresie prze­
syłania depeszy, informacji i konsultacji w zakresie wyżej wymie­
nionych usług, w tym informacji i konsultacji on-line z komputero­
wych baz danych lub Internetu; usługi w zakresie odbioru, prze­
chowywania, przewożenia, organizowania przewozu oraz dostar­
czania listów, wiadomości plików, pakunków, paczek, gazet publi­
kacji periodycznych, przesyłek i towarów transportem drogowym,
kolejowym, powietrznym i wodnym, środkami ręcznymi lub me­
chanicznymi, usługi w zakresie spedycji i przeadresowywania do­
tyczące wyżej wymienionych usług, wyładynku towarów, usługi
kurierskie, usługi w zakresie transportu strzeżonego kosztowności,
hurtownictwo i wynajem hurtowni, wynajem pojazdów, usługi
konsultacyjne i sprawdzanie usług transportowych, usługi dorad­
cze w zakresie umieszczania przedmiotów przy transporcie, usługi
w zakresie transportu omnibusami, usługi w zakresie transportu i
przeprowadzek, usługi informacyjne i konsultacyjne odnoszące się
do powyższych usług, w tym usługi informacyjne i konsultacyjne
dostarczane on-line z komputerowych baz danych lub Internetu;
klasy: 9, 16,28, 38 i 39.
979
137291 1999 03 11 Kwiecień Janusz, Schweiger Michał, Sta­
chowiak Marek Wytwórnia Pasz i Koncentratów JANRA Spółka
Cywilna. Margońska Wieś, (PL). Towary: pasze, koncentraty pa­
szowe, karmy dla zwierząt; klasa 31.
CERWIT
137292 1999 03 17 Hasbro International, Inc.(a Delaware
corporation). Pawtucket, (US). Towary: aparaty i przyrządy
naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne,
kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnali­
zacyjne, kontrolne, do ratowania życia i do celów dydaktycz­
nych, aparaty do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, dyski z
nagraniami, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń
uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, ma­
szyny liczące, sprzęt do przetwarzania danych i komputery,
sprzęt gaśniczy; papier, karton i wyroby z tych materiałów nie
ujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, foto­
grafie, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych
lub do celów domowych, materiały dla artystów, pędzle malar­
skie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli),
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem apara­
tów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte
w innych klasach), karty do gry, czcionki drukarskie, matryce;
gry i zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe nie ujęte w in­
nych klasach, ozdoby choinkowe; klasy: 9, 16 i 28.
CFE: 26.2, 26.4, 27.5
137293 1999 03 16 Centrum Specjalistycznych Usług Tech­
nicznych SPETECH Spółka z o.o.. Bielsko-Biała, (PL). Towary:
izolatory, uszczelnienia, uszczelki z miki lub zawierające mikę;
klasa 17.
SPETOSTAT
137294 1999 03 16 Kowalska Agnieszka, Kowalski Mie­
czysław Firma Zoologiczna Produkcyjno-Handlowa «Dako-Art».
Środa Wlkp., (PL). Towary: pokarmy i odżywki dla ptaków, gry­
zoni, ryb akwaryjnych oraz gadów; klasa 31.
ringo
CFE: 24.9, 26.4, 27.5
137290 1999 03 11 Kwiecień Janusz, Kwiecień Renata Go­
spodarstwo Rolne «Promar». Margońska Wieś, (PL). Towary:
jaja do wylęgania, drób żywy, drób do hodowli; klasa 31.
CFE: 26.1, 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, niebieski (modrakowy)
137295 1999 03 18 Shimano, Inc.. Osaka, (JP). Towary:
części i osprzęt do rowerów: piasty, piasty z przerzutkami, dźwi­
gnie do szybkiego uwalniania piast, dźwignie do przerzucania
biegów w przerzutce z wyższego na niższy, dźwigienki przerzutki, przednie przerzutki, tylne przerzutki, ochraniacze łańcucha,
wolne koła, koła zębate, koła pasowe, łańcuchy, deflektory łań­
cuchów, linki przerzutki, korby, akcesoria do korb, koła łańcu­
chowe, pedały, noski pedałów, dźwignie hamulców, hamulce
przednie, hamulce tylne, linki hamulcowe, klocki hamulcowe, fe­
lgi, koła, szprychy, zaciski do szprych, tuleje do osi pedałów,
podpórki siodełka, zwalniacze siodełka, części do widelca, ramy,
zawieszenia, kierownice, trzony kierownicy, uchwyty kierowni­
cy, siodełka, błotniki, stojaki boczne, bagażniki, dzwonki, kla­
ksony i lusterka wsteczne do rowerów, przerzutki sterowane
komputerowo; klasa 12.
D-PULL
980
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
137296 1999 03 19 Grzegorzewska Urszula KOLASTYNA
Laboratorium. Łódź, (PL). Towary: kosmetyki, w tym preparaty
do utrzymania czystości, upiększania, poprawy zapachu, ochro­
ny i utrzymania w dobrym stanie (pielęgnacji) skóry twarzy,
ciała, rąk i stóp, paznokci, warg i zewnętrznych narządów płcio­
wych, kremy, żele, toniki, mleczka i śmietanki kosmetyczne, bal­
samy, peelingi, maseczki, mydła i preparaty myjące, artykuły za­
pachowe i perfumeryjne, środki do mycia, pielęgnacji, upiększa­
nia i koloryzacji włosów, środki do czyszczenia zębów i higieny
jamy ustnej; produkty farmaceutyczne, parafarmaceutyczne i
środki kosmetyczne o działaniu leczniczym, preparaty białkowe
do celów kosmetyczno-medycznych, zwłaszcza kolagen i elastyna; klasy: 3 i 5.
KOLASTYNA
Nr 9/2002
CFE: 8.1, 26.1, 29.1
Kolory znaku: kremowo-żółty, różowy, brązowy, czerwony,
zielony, niebiesko-granatowy
137302 1999 04 09 Fabryka Wafli MIRAN WAFEL Spółka z
o.o. j.v.. Stęszew, (PL). Towary: wyroby cukiernicze, lody; klasa30.
137297 1999 03 26 Elbrewery Company Ltd.. Elbląg, (PL).
Towary: piwo; klasa 32.
CFE: 25.1, 25.5, 27.5, 29.1
Kolory znaku: niebieski i odcienie, biały, żółty
CFE: 11.3, 25.1, 26.1, 26.4, 27.5, 29.1
Kolory znaku: złoty, czarny, biały, czerwony, srebrny
137298 1999 04 08 Zakłady Lentex Spółka Akcyjna. Lubli­
niec, (PL). Towary: włókniny wytworzone metodą igłowania
wodnego; klasa 24.
geohydrolex
137299 1999 04 09 Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie
DAMŁYN Spółka z o.o.. Damasławek, (PL). Towary: mąka spo­
żywcza, kasza, produkty zbożowe; klasa 30.
PAŁUCKA
137300 1999 04 09 Fabryka Wafli MIRAN WAFEL Spółka
z o.o. j.v.. Stęszew, (PL). Towary: wyroby cukiernicze, lody; klasa 30.
137303 1999 04 09 Fabryka Aparatury Pomiarowej PAFAL
Spółka Akcyjna. Świdnicą (PL). Towary: liczniki indukcyjne
energii elektrycznej czynnej jednofazowe do sieci dwuprzewodo­
wej, liczniki jednofazowe do pomiaru energii czynnej, o przeciążalności prądowej 125 %, o przeciążalności prądowej 200 %, o
przeciążalności prądowej 400 %, o przeciążalności prądowej 600
%, o przeciążalności prądowej 800 %, do pomiaru bezpośrednie­
go, do pomiaru półpośredniego i pośredniego, z blokadą ruchu
wstecznego wirnika z blokadą wstecznego pomiaru energii, z
magnetycznym ułożyskowaniem osi wirnika od dołu, z nadajni­
kiem impulsów, dwutaryfowe, z liczydłem wielotaryfowym (trzy
lub więcej taryf); klasa 9.
A52
137304 1999 04 09 BIOFARM Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Spółka z o.o.. Poznań, (PL). Towa­
ry: produkty farmaceutyczne: leki, środki dezynfekcyjne, odka­
żające, środki pomocnicze do użytku medycznego, produkty wete­
rynaryjne, dietetyczne środki medyczne, produkty sanitarne: mate­
riały opatrunkowe, plastry, podpaski higieniczne, żywność dla niemowiąt; klasa 5.
regenerix
137305 1999 04 14 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
RP. Warszawą (PL). Towary: umundurowania, odzież; guziki;
klasy: 25 i 26.
CFE: 25.1, 25.5, 26.11,27.5, 29.1
Kolory znaku: żółty, złoty, niebieski
137301 1999 04 09 Fabryka Wafli MIRAN WAFEL Spółka
z o.o. j.v.. Stęszew, (PL). Towary: wyroby cukiernicze, lody; klasa 30.
CFE: 1.15,5.13, 14.7,26.1
Nr 9 /2002
981
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
137306 199904 14 Czabański Jacek, Czabański Włodzimierz
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe SUMIN
S.C.. Suchy Las, (PL). Towary: nawozy; środki ochrony roślin,
preparaty do sterylizacji gleby; klasy: 1 i 5.
PINAL
137307 1999 04 14 Czabański Jacek, Czabański Włodzimierz
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe SUMIN
S.C.. Suchy Las, (PL). Towary: nawozy; środki ochrony roślin,
preparaty do sterylizacji gleby; klasy: 1 i 5.
BEMOL
137308 1999 04 14 Martin Braun Backmittel und Essenzen
KG. Hannover, (DE). Towary: emulgatory piekarnicze do celów
przemysłowych; barwniki spożywcze; środki żelujące, nadzienia
owocowe, nadzienia z tłuszczów spożywczych i nadzienia kremo­
we do produkcji wyrobów piekarniczych, środki zapobiegające
przyleganiu w postaci emulsji typu woda w oleju do smarowania
blach piekarniczych, form piekarniczych, rusztów piekarniczych,
margaryna, suszone owoce, w tym orzechy i migdały, polewy na
bazie galaretki; mieszanki piekarnicze do wyrobu produktów pie­
karniczych, cukierniczych, bułek i ciasta drożdżowego, proszek
do pieczenia, środki żelujące i wiążące do celów piekarniczych,
kruszonka i wyroby czekoladowe w postaci ziarenek z nadzieniem
o smaku kawy mokka, nadzienia piekarnicze do produkcji wyro­
bów piekarniczych, lody jadalne w proszku, polewy, w tym tłuste
polewy zawierające kakao i polewy orzechowe, środki zagęsz­
czające do śmietany, spożywcze środki dekoracyjne do pieczywa,
środki dekoracyjne w postaci galaretek, czekoladowe i cukrowe
środki dekoracyjne, esencje w postaci płynnej, past i proszku do
celów spożywczych, z wyjątkiem esencji i olejków eterycznych,
kwaski owocowe, polewy wszelkiego rodzaju; klasy: 1,2,29 i 30.
CFE: 26.4, 27.5
137309 1999 04 14 ROWA Pharmaceuticals Limited. Bantry,
(IE). Towary: środki lecznicze i preparaty farmaceutyczne; klasa 5.
ROWACHOL
137310 19990414 Liberis Publications S.A.. Ateny, (GR). To­
wary: czasopisma, gazety, publikacje, książki, plakaty, materiały
drukowane do pakowania, modele i wzory, szablony; klasa 16.
STATUS
137311 1999 04 13 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-UsługowoHandlowe « JAGRA> Spółka Jawna Grażyna i Jan Urbańczyk, Magdalena
Zając. Katowice, (PL). Towary: świece, świece woskowe, znicze; klasa 4.
jagra
137312 1999 04 13 Kowalewski Wojciech ASADI Produkcja
Artykułów Sportowych. Gniezno, (PL). Towary: ubiory i buty spo­
rtowe; rękawice motocyklowe, rowerowe, bramkarskie, baseballo­
we, bokserskie, do szermierki, golfowe, do siłowni, nagolenniki, nakolanniki, ochraniacze łokci, ochraniacze piłkarskie, piłki do gier;
klasy: 25 i 28.
ASADI
137313 1999 04 13 Filipowicz Jacek, Ziółko Jan INPLAST
S.C.. Kraków, (PL). Towary: rury elastyczne, niemetalowe z two­
rzyw sztucznych z przeznaczeniem do wody, gazu i kanalizacji,
złączki rur niemetalowe; klasa 17.
CFE: 24.1, 27.5
137314 1999 04 13 «PLIVA Kraków» Zakłady Farmaceuty­
czne Spółka Akcyjna. Kraków, (PL). Towary: preparaty farmace­
utyczne; klasa 5.
stopraz
137315 1999 04 13 «GRZEŚMLECZ» S.A.. Bielsko-Biała,
(PL). Towary: kształtka sera; klasa 29.
CFE: 2.3, 2.8, 8.3,25.1,27.5,29.1
Kolory znaku: biały, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, czerwony,
piaskowy, orzechowy, zielony, beżowy, czarny, żółty, granatowy
137316 1999 04 13 RACEMUS Spółka z o. o.. Poznań,
(PL). Towary: pasze dla zwierząt, artykuły do żucia dla
zwierząt, drożdże dla zwierząt, dodatki do pasz, preparaty dla
drobiu, odpady gorzelniane, produkty do hodowli zwierząt, ki­
szonki, mączki paszowe, ekstruderaty paszowe, wytłoki na pa­
sze, otręby, karma dla zwierząt domowych, sól dla bydła, pro­
dukty na ściółkę, ziarno do żywienia zwierząt, dodatki do napo­
jów dla zwierząt; klasa 31.
provicon
137317 1999 04 15 Zakład Chemii Gospodarczej i Samocho­
dowej KOSMET-ROKITA Spółka z o. o.. Brzeg Dolny, (PL). To­
wary: środek do mycia; klasa 3.
RODOS
137318 1999 04 15 Zakład Chemii Gospodarczej i Samocho­
dowej KOSMET-ROKITA Spółka z o. o.. Brzeg Dolny, (PL). To­
wary: środek do mycia; klasa 3.
C*AZY SHOWER
137319 1999 04 15 Zakład Chemii Gospodarczej i Samocho­
dowej KOSMET-ROKITA Spółka z o. o.. Brzeg Dolny, (PL). To­
wary: środek do urządzeń sanitarnych; klasa 3.
WC-TRIO
137320 1999 04 15 Zakład Chemii Gospodarczej i Samochodowej
KOSMET-ROKITA Spółka z o.o.. Brzeg Dolny, (PL). Towary: alkali­
czne związki żrące, związki kwasu siarkowego i azotowego; klasa 1.
ROKO
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
982
137321 1999 04 15 Zakład Chemii Gospodarczej i Samo­
chodowej KOSMET-ROKITA Spółka z o.o.. Brzeg Dolny, (PL).
Towary: środek myjąco-czyszczący; klasa 3.
Mr POL
137322 1999 11 16 Piotrowski Sławomir Piotr, Piotrowska
Beata Grażyna Przedsiębiorstwo Produkcyjne «BI-ES»
COSMETIC s.c. Iława, (PL). Towary: wyroby perfumeryjne i to­
aletowe, perfumy, wody toaletowe, wody perfumowane, wody kolońskie, olejki eteryczne, olejki do kąpieli, sole kosmetyczne do
kąpieli, środki kosmetyczne, środki do kosmetyki upiększającej i
makijażu oraz demakijażu, środki do golenia i po goleniu, środki
do depilacji, płyny i lotony do pielęgnacji włosów, odżywki,
pianki, lakiery do włosów, lakiery do paznokci, środki do usuwa­
nia lakierów, środki do pielęgnacji ciała, środki do opalania, śro­
dki do czyszczenia zębów, dezodoranty osobiste, antyperspiranty, toaletowe środki sanitarne, środki wybielające i rozjaśniające
oraz inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia,
środki do polerowania, środki do nabłyszczania, środki do szoro­
wania i środki ścierne, mydła i płyny myjące, preparaty do kąpie­
li; klasa 3.
CFE: 9.9, 24.15,29.1
Kolory znaku: czarny i odcienie, czerwony i odcienie
137326 2000 05 29 Męka Kazimierz, Sztrajbel Mieczysław
Zakład Obuwia NORD S.C. Strzelinko, (PL). Towary: skóra i
imitacje skóry, wyroby z tych materiałów; obuwie, wkładki do
obuwia; dodatki do obuwia - haczyki, klamry, ozdoby, sprzączki,
zapięcia, sznurowadła i sznurówki, zamki błyskawiczne; klasy:
18, 25 i 26.
CFE:5.1,5.3, 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, czarny, zielony
137323 1999 12 02 KAMIS-PRZYPRAWY S.A.. Stefanowo,
(PL). Towary: mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne,
owoce, warzywa konserwowane, suszone, gotowane, galaretki,
konfitury, jaja, mleko, wyroby z mleka, jadalne oleje, tłuszcze,
konserwy, pikle, sosy do sałat,suszone zioła do celów spożyw­
czych; kawa, herbata, cukier, ryż, tapioka, sago, namiastka kawy,
mąka i preparaty zbożowe, chleb, ciastka, wyroby cukiernicze,
piekarnicze, słodycze, lody, miód, syrop z melasy, drożdże, pro­
szki do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (z wyjątkiem sosów
do sałat), przyprawy; ziarna, świeże owoce, jarzyny; piwo, wody
mineralne, gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, syropy i
inne preparaty do przygotowywania napojów, napoje owocowe,
soki owocowe; klasy: 29, 30, 31 i 32.
CFE: 9.9, 24.15, 29.1
Kolory znaku: czarny i odcienie, czerwony i odcienie
137327 2000 05 29 Męka Kazimierz, Sztrajbel Mieczysław
Zakład Obuwia NORD S.C. Strzelinko, (PL). Towary: skóra i
imitacje skóry, wyroby z tych materiałów; obuwie, wkładki do
obuwia; dodatki do obuwia - haczyki, klamry, ozdoby, sprzączki,
zapięcia, sznurowadła i sznurówki, zamki błyskawiczne; klasy:
18, 25 i 26.
GALEO
137324 2000 05 17 Przedsiębiorstwo PRIMA S.A.. Poznań,
(PL). Towary: kawa; klasa 30.
CFE: 9.9, 24.15, 29.1
Kolory znaku: czarny i odcienie, czerwony i odcienie
CFE: 11.3,27.5,29.1
Kolory znaku: żółty, ciemnoniebieski, biały, brązowy
137325 2000 05 29 Męka Kazimierz, Sztrajbel Mieczysław
Zakład Obuwia NORD S.C. Strzelinko, (PL). Towary: skóra i
imitacje skóry, wyroby z tych materiałów; obuwie, wkładki do
obuwia; dodatki do obuwia - haczyki, klamry, ozdoby, sprzączki,
zapięcia, sznurowadła i sznurówki, zamki błyskawiczne; klasy:
18, 25 i 26.
137328
2000 08 07
Przedsiębiorstwo Produkcyjne
HELLENA S.A.. Kalisz, (PL). Towary: napoje gazowane i niegazowane; klasa 32.
FART
137329 2000 11 22 VARIANT S.A.. Kraków, (PL). To­
wary: środki do odświeżania powietrza we wnętrzach pojaz­
dów, zwłaszcza samochodów i we wnętrzach mieszkalnych;
klasa 5.
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
983
137334 2001 01 10 Busz Paweł, Starko Janusz, Pszczoła
Sławomir Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe BIS S.C..
Bielsko-Biała, (PL). Towary: czerpaki do połowu ryb, haczyki
wędkarskie, kołowrotki wędkarskie, linki, żyłki wędkarskie,
pławiki do wędkarstwa, pływaki do wędkarstwa, przynęty stoso­
wane w wędkarstwie - sztuczne, strzelby harpunowe, wabiki dla
rybołówstwa, wędki do łowienia, przelotki do prowadzenia żyłki
wędkarskiej; klasa 28.
CFE: 3.5
TITAN POWER
137330 2000 11 22 VARIANT S.A.. Kraków, (PL). Towary:
środki do odświeżania powietrza we wnętrzach pojazdów, zwłasz­
cza samochodów i we wnętrzach mieszkalnych; klasa 5.
137335 2001 01 10 Busz Paweł, Starko Janusz, Pszczoła
Sławomir Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe BIS S.C..
Bielsko-Biała, (PL). Towary: czerpaki do połowu ryb, haczyki
wędkarskie, kołowrotki wędkarskie, linki, żyłki wędkarskie,
pławiki do wędkarstwa, pływaki do wędkarstwa, przynęty stoso­
wane w wędkarstwie - sztuczne, strzelby harpunowe, wabiki dla
rybołówstwa, wędki do łowienia, przelotki do prowadzenia żyłki
wędkarskiej; klasa 28.
TITANIUM
CFE: 3.7
137331 2000 11 22 VARIANT S.A.. Kraków, (PL). Towary:
środki do odświeżania powietrza we wnętrzach pojazdów, zwłasz­
cza samochodów i we wnętrzach mieszkalnych; klasa 5.
137336 2001 01 16 COBI-ERTROB S.A.. Warszawa, (PL).
Towary: urządzenia odtwarzające; zabawki, zabawki z two­
rzyw sztucznych, klocki, lalki, misie, zabawki pluszowe, zaba­
wki ruchome, gry planszowe, gry towarzyskie, puzzle, gry ele­
ktroniczne, pojazdy - modele, artykuły sportowe i gimnastycz­
ne; klasy: 9 i 28.
ctw. toys
137337 2001 04 24 ARTMAN Spółka z o.o.. Kraków, (PL).
Towary i usługi: odzież, obuwie, nakrycia głowy; usługi w zakre­
sie prowadzenia sprzedaży towarów takich jak: odzież, obuwie,
nakrycia głowy; klasy: 25 i 35.
CFE: 3.9
137332 2000 11 22 VARIANT S.A.. Kraków, (PL). Towary:
środki do odświeżania powietrza we wnętrzach pojazdów, zwłasz­
cza samochodów i we wnętrzach mieszkalnych; klasa 5.
CFE: 26.1, 27.5
137338 2001 05 17 Fabryka Wódek POLMOS ŁAŃCUT
S.A.. Łańcut, (PL). Towary: wódka; klasa 33.
CFE: 2.1,2.5,4.5
137333 2000 11 22 VARIANT S.A.. Kraków, (PL). Towary:
środki do odświeżania powietrza we wnętrzach pojazdów, zwłasz­
cza samochodów i we wnętrzach mieszkalnych; klasa 5.
CFE: 24.5, 25.1,27.5, 29.1
Kolory znaku: granatowy, złoty, biały, czerwony, niebieski,
popielaty, czarny
CFE: 4.5
137339 2001 05 17 Fabryka Wódek POLMOS ŁAŃCUT
S.A.. Łańcut, (PL). Towary: wódki; klasa 33.
984
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
CFE: 24.5, 25.1, 27.5, 29.1
Kolory znaku: granatowy, srebrny, biały, czerwony, niebieski,
popielaty, czarny
137340 200105 24 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrun­
kowych Spółka Akcyjna. Toruń, (PL). Towary: chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, oliwki, zasypki, szampony,
olejki, wata do celów kosmetycznych i wyroby z waty, patyczki z
watą dla celów kosmetycznych, mydła, preparaty do demakijażu,
mleczko kosmetyczne, lotony kosmetyczne, preparaty do pielęg­
nacji skóry, talk kosmetyczny, nesesery kosmetyczne, zestawy
kosmetyków, produkty perfumeryjne; podpaski, wkładki higieni­
czne, podkłady higieniczne i ginekologiczne, wata do celów higie­
nicznych i wyroby z waty, tampony, tupfery, setony, chusteczki hi­
gieniczne, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, gaza
opatrunkowa, kompresy, materiały opatrunkowe, opatrunki pod­
trzymujące, pieluchy dla chorych z brakiem kontroli czynności fi­
zjologicznych, bandaże higieniczne, bandaże opatrunkowe,
bawełna i wata do celów medycznych, wata aseptyczną wata hydrofilowa, przenośne apteczki pierwszej pomocy, apteczki podró­
żne, ręczniki higieniczne, majtki higieniczne, majtki higieniczne
używane w chorobach przewodu moczowego, plastry, plastry
samoprzylepne, roztwory do usuwania plastrów samoprzylep­
nych, wkładki laktacyjne, poduszeczki do karmienia piersią taśmy
do podpasek, tkaniny chirurgiczne, środki odstraszające owady,
testy sterylności, opakowania sterylizacyjne jednorazowego użyt­
ku, pokrowce na zwłoki, obłożenia pól operacyjnych; bandaże ela­
styczne, bandaże gipsowane, bandaże podtrzymujące, rękawice
dla celów medycznych, prześcieradła dla chorych bez kontroli
czynności fizjologicznych, bandaże usztywniające ortopedyczne,
czepki chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i operacyjne; chustecz­
ki do nosa (papierowe), papier toaletowy, pielucho-majtki z papie­
ru lub celulozy (jednorazowe), pieluszki z papieru lub celulozy
(jednorazowe), ręczniki papierowe, serwetki papierowe do dema­
kijażu, serwetki papierowe, torby i torebki do pakowania, taśmy
samoprzylepne, rękawy do pakowania; pościel, serwetki tekstylne
do demakijażu, chusteczki tekstylne do nosa, tkaniny bawełniane;
pieluszki z materiałów tekstylnych, odzież papierowa, odzież wo­
doodporna, czepki pielęgniarskie, ochronniki na buty, fartuchy i
ubrania ochronne; klasy: 3, 5, 10, 16, 24 i 25.
CFE: 24.13, 27.5, 29.1
Kolory znaku: biały, granatowy
137341 2000 12 22 Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowla­
nych ATLAS Ciupiński i wspólnicy spółka jawna. Łódź, (PL). To­
wary: produkty i półprodukty chemiczne, substancje chemiczne
nie przetworzone, kleje i zaprawy klejowe, środki impregnujące i
konserwujące, preparaty do odtłuszczania; pokrywające powierz­
chnie dekoracyjne i ochronne kompozycje trwałe lub tymczaso­
we, podkłady, szpachlówki, powłoki gruntowe, środki zabezpie­
czające przed niszczeniem mury i inne materiały, wszystkie w for­
mie preparatów proszkowych, płynnych, półpłynnych i rozpyla­
nych (w tym w aerozolu) oraz rozcieńczalniki do powyższych
związków i preparatów; produkty kosmetyczne i preparaty do
czyszczenia, środki wybielające, detergenty, papier i emulsje
ścierne, materiały polerskie, środki nabłyszczające; masy uszcze­
lniające i hydroizolujące, powłoki izolacyjne; materiały budow­
lane niemetalowe, elementy budowlane i półfabrykaty zawie­
rające gips, gips, zaprawy gipsowe, gładzie gipsowe, belki, boa­
zeria drewniana i niemetalowa, deski, drewno budowlane, drew­
no fornirowane obrobione, drewno po częściowej obróbce,
drzwi i drzwi składane niemetalowe, klepka podłogowa, listwy
drewniane, lufciki, okna, ramy niemetalowe, sklejka, tworzywa
sztuczne w postaci płyt, form, kształtowników, w tym drobnica,
kołki, gałki, uchwyty i kółka, posadzki samopoziomujące, żalu­
zje niemetalowe; klasy: 1, 2, 3, 17 i 19.
gipsar atu
137342 2000 1222 Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych
ATLAS Ciupiński i wspólnicy spółka jawna. Łódź, (PL). Towary:
produkty i półprodukty chemiczne, substancje chemiczne nie prze­
tworzone, kleje i zaprawy klejowe, środki impregnujące i konser­
wujące, preparaty do odtłuszczania; pokrywające powierzchnie de­
koracyjne i ochronne
kompozycje trwałe lub tymczasowe,
podkłady, masy szpachlowe, szpachlówki, powłoki gruntowe, środ­
ki zabezpieczające przed niszczeniem mury i inne materiały, wszy­
stkie w formie preparatów proszkowych, płynnych, półpłynnych i
rozpylanych (w tym w aerozolu) oraz rozcieńczalniki do powy­
ższych związków i preparatów; preparaty płynne półpłynne i w po­
staci proszku do rozprowadzenia cieczą przeznaczone do uzyski­
wania powłok uszczelniających i hydroizolujących w budownic­
twie; materiały budowlane niemetalowe, elementy budowlane i
półfabrykaty zawierające gips, gips, zaprawy gipsowe, gładzie gip­
sowe, gips szpachlowy, gips tynkarski, belki, boazeria drewniana i
niemetalową deski, drewno budowlane, drewno fornirowane obro­
bione, drewno po częściowej obróbce, drzwi i drzwi składane nie­
metalowe, klepka podłogową listwy drewniane, lufciki, okna ramy
niemetalowe, sklejką tworzywa sztuczne w postaci płyt, form,
kształtowników, w tym drobnicą kołki, gałki, uchwyty i kółka po­
sadzki samopoziomujące, żaluzje niemetalowe; klasy: 1,2,17 i 19.
atlas kier
137343 2000 12 22 Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowla­
nych ATLAS Ciupiński i wspólnicy spółka jawna. Łódź, (PL). To­
wary: produkty i półprodukty chemiczne, substancje chemiczne
nie przetworzone, kleje i zaprawy klejowe, środki impregnujące i
konserwujące, preparaty do odtłuszczania; pokrywające powierz­
chnie dekoracyjne i ochronne kompozycje trwałe lub tymczaso­
we, podkłady, masy szpachlowe, szpachlówki, powłoki grunto­
we, środki zabezpieczające przed niszczeniem mury i inne ma­
teriały, wszystkie w formie preparatów proszkowych, płynnych,
półpłynnych i rozpylanych (w tym w aerozolu) oraz rozcieńczalniki
do powyższych związków i preparatów; preparaty do czyszczenia
środki wybielające, detergenty, papier i emulsje ścierne, materiały
polerskie, środki nabłyszczające; preparaty płynne, półpłynne i w
postaci proszku do rozprowadzenia cieczą przeznaczone do uzy­
skiwania powłok uszczelniających i hydroizolujących w budowni­
ctwie; materiały budowlane niemetalowe, elementy budowlane i
półfabrykaty zawierające gips, gips, zaprawy gipsowe, gładzie gi­
psowe, gips szpachlowy, gips tynkarski, belki, boazeria drewniana
i niemetalową deski, drewno budowlane, drewno fornirowane ob­
robione, drewno po częściowej obróbce, drzwi i drzwi składane
niemetalowe, klepka podłogową listwy drewniane, lufciki, okna
ramy niemetalowe, sklejka, tworzywa sztuczne w postaci płyt,
form, kształtowników, w tym drobnica, kołki, gałki, uchwyty i
kółka posadzki samopoziomujące, żaluzje niemetalowe; klasy: 1,
2, 3, 17 i 19.
atlas unit
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
137344 2000 12 22 Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowla­
nych ATLAS Ciupiński i wspólnicy spółka jawna. Łódź, (PL).
Towary: produkty i półprodukty chemiczne, substancje chemi­
czne nie przetworzone, kleje i zaprawy klejowe, środki impreg­
nujące i konserwujące, preparaty do odtłuszczania; pokry­
wające powierzchnie dekoracyjne i ochronne kompozycje
trwałe lub tymczasowe, podkłady, masy szpachlowe, szpachlówki, powłoki gruntowe, środki zabezpieczające przed nisz­
czeniem mury i inne materiały, wszystkie w formie preparatów
proszkowych, płynnych, półpłynnych i rozpylanych (w tym w
aerozolu) oraz rozcieńczalniki do powyższych związków i pre­
paratów; preparaty do czyszczenia,środki wybielające, deter­
genty, papier i emulsje ścienne, materiały polerskie, środki
nabłyszczające; preparaty płynne, półpłynne i w postaci pro­
szku do rozprowadzenia cieczą, przeznaczone do uzyskiwania
powłok uszczelniających i hydroizolujących w budownictwie;
materiały budowlane niemetalowe, elementy budowlane i
półfabrykaty zawierające gips, gips, zaprawy gipsowe, gładzie
gipsowe, gips szpachlowy, gips tynkarski belki, boazeria drew­
niana i niemetalowa, deski, drewno budowlane, drewno forniro­
wane obrobione, drewno po częściowej obróbce, drzwi i drzwi
składane niemetalowe, klepka podłogowa, listwy drewniane,
lufciki, okna, ramy niemetalowe, sklejka, tworzywa sztuczne w
postaci płyt, form, kształtowników, w tym drobnica, kołki,
gałki, uchwyty i kółka, posadzki samopoziomujące, żaluzje nie­
metalowe; klasy: 1, 2, 3, 17 i 19.
atlas duo
137345 2000 12 22 Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowla­
nych ATLAS Ciupiński i wspólnicy spółka jawna. Łódź, (PL).
Towary: produkty i półprodukty chemiczne, substancje chemi­
czne nie przetworzone, kleje i zaprawy klejowe, środki impreg­
nujące i konserwujące, preparaty do odtłuszczania; pokry­
wające powierzchnie dekoracyjne i ochronne kompozycje
trwałe lub tymczasowe, podkłady, masy szpachlowe, szpachlówki, powłoki gruntowe, środki zabezpieczające przed nisz­
czeniem mury i inne materiały, wszystkie w formie preparatów
proszkowych, płynnych, półpłynnych i rozpylanych (w tym w
aerozolu) oraz rozcieńczalniki do powyższych związków i pre­
paratów; preparaty do czyszczenia, środki wybielające, deter­
genty, papier i emulsje ścienne, materiały polerskie, środki
nabłyszczające; preparaty płynne, półpłynne i w postaci pro­
szku do rozprowadzenia cieczą przeznaczone do uzyskiwania
powłok uszczelniających i hydroizolujących, w budownictwie;
materiały budowlane niemetalowe, elementy budowlane i
półfabrykaty zawierające gips, gips, zaprawy gipsowe, gładzie
gipsowe, gips szpachlowy, gips tynkarski, belki, boazeria drew­
niana i niemetalowa, deski, drewno budowlane, drewno forniro­
wane obrobione, drewno po częściowej obróbce, drzwi i drzwi
składane niemetalowe, klepka podłogowa, listwy drewniane,
lufciki, okna, ramy niemetalowe, sklejka, tworzywa sztuczne w
postaci płyt, form, kształtowników, w tym drobnica, kołki,
gałki, uchwyty i kółka, posadzki samopoziomujące, żaluzje nie­
metalowe; klasy: 1, 2, 3, 17 i 19.
atlas front
137346 2000 12 22 Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowla­
nych ATLAS Ciupiński i wspólnicy spółka jawna. Łódź, (PL).
Towary: produkty i półprodukty chemiczne, substancje chemi­
czne nie przetworzone, kleje i zaprawy klejowe, środki impreg­
nujące i konserwujące, preparaty do odtłuszczania; pokrywające
powierzchnie dekoracyjne i ochronne kompozycje trwałe lub
tymczasowe, podkłady, masy szpachlowe, szpachlówki, powłoki
gruntowe, środki zabezpieczające przed niszczeniem mury i inne
materiały, wszystkie w formie preparatów proszkowych, płyn­
nych, półpłynnych i rozpylanych (w tym w aerozolu) oraz roz­
cieńczalniki do powyższych związków i preparatów; preparaty
do czyszczenia, środki wybielające, detergenty, papier i emulsje
ścienne, materiały polerskie, środki nabłyszczające; preparaty
płynne, półpłynne i w postaci proszku do rozprowadzenia cieczą
985
przeznaczone do uzyskiwania powłok uszczelniających i hydroi­
zolujących, w budownictwie; materiały budowlane niemetalowe,
elementy budowlane i półfabrykaty zawierające gips, gips, za­
prawy gipsowe, gładzie gipsowe, gips szpachlowy, gips tynkar­
ski, belki, boazeria drewniana i niemetalowa, deski, drewno bu­
dowlane, drewno fornirowane obrobione, drewno po częścio­
wej obróbce, drzwi i drzwi składane niemetalowe, klepka
podłogowa, listwy drewniane, lufciki, okna ramy niemetalowe,
sklejka, tworzywa sztuczne w postaci płyt, form, kształtowni­
ków, w tym drobnica, kołki, gałki, uchwyty i kółka, posadzki sa­
mopoziomujące, żaluzje niemetalowe; klasy: 1, 2, 3, 17 i 19.
atlas fres
137347 2000 12 22 Wytwórnia Klejów i Zapraw Budo­
wlanych ATLAS Ciupiński i wspólnicy spółka jawna. Łódź,
(PL). Towary: produkty i półprodukty chemiczne, substan­
cje chemiczne nie przetworzone, kleje i zaprawy klejowe,
środki impregnujące i konserwujące, preparaty do odtłusz­
czania; pokrywające powierzchnie dekoracyjne i ochronne
kompozycje trwałe lub tymczasowe, podkłady, szpachlów­
ki, powłoki gruntowe, środki zabezpieczające przed nisz­
czeniem mury i inne materiały, wszystkie w formie prepara­
tów proszkowych, płynnych, półpłynnych i rozpylanych (w
tym w aerozolu) oraz rozcieńczalniki do powyższych
związków i preparatów; produkty kosmetyczne i preparaty
do czyszczenia, środki wybielające, detergenty, papier i
emulsje ścierne, materiały polerskie, środki nabłyszczające;
masy uszczelniające i hydroizolujące, powłoki izolacyjne;
materiały budowlane niemetalowe, elementy budowlane i
półfabrykaty zawierające gips, gips,
zaprawy gipsowe,
gładzie gipsowe, belki, boazeria drewniana i niemetalowa,
deski, drewno budowlane, drewno fornirowane obrobione,
drewno po częściowej obróbce, drzwi i drzwi składane nieme­
talowe, klepka podłogowa, listwy drewniane, lufciki, okna,
ramy niemetalowe, sklejka, tworzywa sztuczne w postaci płyt,
form, kształtowników, w tym drobnica, kołki, gałki, uchwyty i
kółka, posadzki samopoziomujące, żaluzje niemetalowe; kla­
sy: 1, 2, 3, 17 i 19.
gipsar elast
137348 2000 12 22 Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowla­
nych ATLAS Ciupiński i wspólnicy spółka jawna. Łódź, (PL).
Towary: produkty i półprodukty chemiczne, substancje chemi­
czne nie przetworzone, kleje i zaprawy klejowe, środki impreg­
nujące i konserwujące, preparaty do odtłuszczania; pokrywające
powierzchnie dekoracyjne i ochronne kompozycje trwałe lub
tymczasowe, podkłady, szpachlówki, powłoki gruntowe, środki
zabezpieczające przed niszczeniem mury i inne materiały, wszy­
stkie w formie preparatów proszkowych, płynnych, półpłynnych
i rozpylanych (w tym w aerozolu) oraz rozcieńczalniki do powy­
ższych związków i preparatów; produkty kosmetyczne i prepara­
ty do czyszczenia, środki wybielające, detergenty, papier i emul­
sje ścierne, materiały polerskie, środki nabłyszczające; masy usz­
czelniające i hydroizolujące, powłoki izolacyjne; materiały bu­
dowlane niemetalowe, elementy budowlane i półfabrykaty za­
wierające gips, gips, zaprawy gipsowe, gładzie gipsowe, belki,
boazeria drewniana i niemetalową deski, drewno budowlane,
drewno fornirowane obrobione, drewno po częściowej obróbce,
drzwi i drzwi składane niemetalowe, klepka podłogowa, listwy
drewniane, lufciki, okna, ramy niemetalowe, sklejka, tworzywa
sztuczne w postaci płyt, form, kształtowników, w tym drobnica,
kołki, gałki, uchwyty i kółka, posadzki samopoziomujące, żalu­
zje niemetalowe; klasy: 1, 2, 3, 17 i 19.
gipsar elastik
137349 2001 06 18 Fabryka Wódek Gdańskich w Starogar­
dzie Gdańskim S.A.. Starogard Gdański, (PL). Towary: napoje al­
koholowe; klasa 33.
986
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
137353 1996 12 19 NITECH Spółka z o.o.. Toruń, (PL). To­
wary: papier dla poligrafii, papier do telefaksów z powłoką termoczułą, materiały biurowe; klasa 16.
CFE: 26.13, 27.5,29.1
Kolory znaku: niebieski, biały
CFE: 3.13, 25.1, 27.5, 29.1
Kolory znaku: ciemnozielony, ciemnopopielaty,
nobrązowy, biały, czerwony
jas-
137350 2001 06 18 Fabryka Wódek Gdańskich w Starogar­
dzie Gdańskim S.A.. Starogard Gdański, (PL). Towary: napoje al­
koholowe; klasa 33.
217
WPISY I ZMIANY W REJESTRZE
ZNAKÓW TOWAROWYCH
(nie uwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestru znaków
towarowych, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano
wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru
znaków towarowych zawierają następujące dane:
CFE: 3.1, 5.1, 27.5, 29.1
Kolory znaku: żółty, złoty, czarny, zielony, brązowy, biały,
czerwony
137351 2001 0620 Fabryka Wódek POLMOS ŁAŃCUT SA.
Łańcut, (PL). Towary: wódka; klasa 33.
rubryka A - nazwisko i imię lub nazwę oraz miejsce zamieszkania lub
siedzibę uprawnionego z tytułu rejestracji znaku to­
warowego, a także określenie rodzaju działalności gospo­
darczej; w przypadku wspólnego znaku towarowego wpi­
suje się regulamin znaku wspólnego,
rubryka B - opis znaku towarowego sporządzony zgodnie z § 5 ust. 2
pkt 1-4; fotografię (odbitkę) zarejestrowanego znaku
towarowego; wykaz towarów, do których oznaczenia jest
przeznaczony znak towarowy; określenie klas towarowych,
rubryka C - przedłużenie okresu ochrony znaku towarowego,
rubryka D - prawa ograniczające prawo z rejestracji,
rubryka E- datę uchylenia lub unieważnienia decyzji o reje­
stracji znaku towarowego, datę i przyczynę uznania
prawa z rejestracji znaku towarowego za wygasłe.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, zmiana nazwy
uprawnionego, prawa ograniczające prawa z rejestracji, zmiana
regulaminu znaku wspólnego, sprostowania istotnych pomyłek
CFE: 24.9, 27.5, 29.1
Kolory znaku: granatowy, złoty, czerwony, biały
137352 1998 08 31 CELPAP Spółka z o.o.. Wieliczka, (PL). To­
wary i usługi: celuloza, masa celulozowa papiernicza, papier dwufa­
zowy, siarka, siarczany, siarczki, papier barytowy, ścier drzewny,
substancje klejące stosowane w przemyśle; maszyny do wytwarzania
papieru; celuloza regenerowana, papier w arkuszach, preparaty dru­
karskie, kartony z miazgi drzewnej, kartony makulaturowe, papierni­
cza miazgą papier z drewna papier w rolach, papier makulaturowy,
papier celulozowy; drewno nieobrobione - papierówka; prowadzenie
agencji importowo - eksportowej; klasy: 1,7, 16, 31 i 35.
CFE: 27.5,29.1
Kolory znaku: biały, niebieski
21795 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Kraft Jacobs Suchard (Schweiz) AG
/Kraft Jacobs Suchard (Suisse) S.A./ Kraft Jacobs Suchard (Swit­
zerland) Ltd, Zurich, Szwajcaria" i dokonanie wpisu: "Kraft Fo­
ods Schweiz AG, Zurich, Szwajcaria."
30821 2002 06 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Carborundum-Electrite spo­
jené zawody Benátky nad Jizerou, Benátky n/Jizerou,
Czechosłowacja" i dokonanie wpisu: "CARB0RUNDUM ELECTRITE a.s., Benátky n/Jizerou, Republika Czeska."
35359 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "CHIRANA-PREMA Export Import,
A.S., Stara Turą Republika Słowacka."
39658 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Thermos GmbH, Koblenz, Niemcy"
i dokonanie wpisu: "THERMOS LIMITED, Brentwood, Wielka
Brytania".
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
42126 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu:
"Kraft Jacobs Suchard
(SCHWEIZ) AG Kraft Jacobs Suchard (SUISSE) SA. Kraft Ja­
cobs Suchard (SWITSERLAND) Ltd, Zurich, Szwajcaria" i do­
konanie wpisu: "Kraft Foods Schweiz AG, Zurich, Szwajcaria."
42474 2002 06 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Tarchomińskie Zakłady Far­
maceutyczne "Polfa", Warszawa, Polska" i dokonanie wpisu:
"POLFA Tarchomin S.A., Warszawa, Polska".
45827 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Zakłady Przemysłu Ciągnikowego
"Ursus" Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska" i dokonanie wpisu:
"Fabryka Ciągników "URSUS" Sp. z o.o., Warszawa, Polska".
47098 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Zakłady Przemysłu Ciągnikowego
"Ursus" Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska" i dokonanie wpisu:
"Fabryka Ciągników "URSUS" Sp. z o.o., Warszawa, Polska".
47699 2002 06 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Dethleffsen Spirituosen
GmbH, Flensburg, Niemcy" i dokonanie wpisu: "Dethleffsen
Spirituosen GmbH, Flensburg, Niemcy".
47699 2002 06 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Dethleffsen GmbH & Co., Flensburg,
Niemcy" i dokonanie wpisu: "Berentzen Brennereien GmbH +
Co. KG, Haseliinne, Niemcy".
48121 2002 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne
"Polfa" Spółka Akcyjna, Kutno, Polska" i dokonanie wpisu:
"Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Warszawa, Polska".
49571 2002 06 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Tarchomińskie Zakłady Far­
maceutyczne "Polfa", Warszawa, Polska" i dokonanie wpisu:
"POLFA Tarchomin S.A., Warszawa, Polska".
49714 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Wrocławskie Zakłady Che­
mii Gospodarczej "Pollena", Wrocław, Polska" i dokonanie wpi­
su: "Wrocławskie Zakłady Chemii Gospodarczej "Pollena"
Spółka Akcyjna, Wrocław, Polska".
49714 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Wrocławskie Zakłady Che­
mii Gospodarczej "Pollena", Wrocław, Polska" i dokonanie wpi­
su: "CUSSONS POLSKA Spółka Akcyjna, Wrocław, Polska".
49807 2002 06 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Wytwórnia Sprzętu Komu­
nikacyjnego "PZL-Mielec", Mielec, Polska " i dokonanie wpisu:
"Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Mielec" S.A.,
Mielec, Polska".
49807 2002 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjne­
go "PZL-Mielec" SA. , Mielec, Polska " i dokonanie wpisu:
"Melex Sp. z o.o., Mielec, Polska".
50726 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Odlewnia Żeliwa Ciągliwego
i Wytwórnia Łączników, Zawiercie, Polska" i dokonanie wpisu:
"Odlewnia Żeliwa Spółka Akcyjna, Zawiercie, Polska".
987
czej "Elektrometal" Spółka Akcyjna, Cieszyn, Polska" i dokonanie
wpisu: "Elektrometal Spółka Akcyjna, Cieszyn, Polska".
53969 2002 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Unilever N.V., Rotterdam, Holandia"
i dokonanie wpisu: "CAMPBELL FOODS BELGIUM, N.V.,
Puurs, Belgia".
54394 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Zakłady Przemysłu Ciągnikowego
"Ursus" Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska" i dokonanie wpisu:
"Fabryka Ciągników "URSUS" Sp. z o.o., Warszawa, Polska".
56476 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Zakłady Przemysłu Ciągnikowego
"Ursus" Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska" i dokonanie wpisu:
"Fabryka Ciągników "URSUS" Sp. z o.o., Warszawa, Polska".
58098 2002 06 24 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Synphora AB. Sztokholm,
Szwecja" i dokonanie wpisu: "Synphora AB, Uppsala, Szwecja".
58098 2002 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Synphora AB, Uppsala, Szwecja"
i dokonanie wpisu: "Fresenius Kabi AB, Uppsala, Szwecja".
58227 2002 06 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Bavaria-St. Pauli-Brauerei
AG, Hambyrg, Republika Federalna Niemiec", dokonanie wpisu:
"Friesisches Brauhaus zu Jever GmbH & Co. KG, Hamburg,
Niemcy".
58227 2002 06 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Friesisches Brauhaus zu Jever GmbH
& Co. KG, Hamburg, Niemcy" i dokonanie wpisu: "Bavaria-St.
Pauli-Brauerei GmbH, Hambyrg, Niemcy".
58454 2002 06 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Lemmerz-Werke KgaA,
Königswinter, Republika Federalna Niemiec" i dokonanie wpisu:
"Hayes Lemmerz Werke GmbH, Königswinter, Niemcy".
58459 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Röhm GmbH, Darmstadt, Republika
Federalna Niemiec" i dokonanie wpisu: "TFL Ledertechnik
GmbH & Co. KG, Weil am Rhein, Niemcy".
58561 2002 05 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Frankfurt nad Menem, Re­
publika Federalna Niemiec" i dokonanie wpisu: "Laudenbach,
Niemcy".
58693 2002 06 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "ELF ATOCHEM S.A., Puteaux, Francja" i dokonanie wpisu: "ATOFINA, Puteuax, Francja".
58934 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: "Elring Dichtungswerke
GmbH, Fellbach, Republika Federalna Niemiec" i dokonanie
wpisu: "ElringKlinger AG, Dettingen/Erms,, Niemcy".
50115 2002 06 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "VATTER GmbH, Schongau,
Niemcy" i dokonanie wpisu: "Vatter Productions GmbH, Schon­
gau, Niemcy".
50950 2002 06 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnione­
go przez wykreślenie wpisu: "Zakład Telemechaniki Górniczej "Elektrometal", Cieszyn, Polska" i dokonanie wpisu: "Zakład Telemecha­
niki Górniczej "Elektrometal" Spółka Akcyjna, Cieszyn, Polska".
59115 2002 06 14 A. W p r o w a d z o n o zmianę nazwy
i siedziby uprawnion ego przez wykreślenie wpisu:
"Vatter Productions GmbH, Schongau, Niemcy" i doko­
nanie wpisu: "VSE Verwaltungsgesellschaft mbH, Murnau, Niemcy".
50950 2002 06 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Zakład Telemechaniki Górni­
59115 2002 06 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "VSE Verwaltungsgesells-
988
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
chaft mbH, Murnau, Niemcy" i dokonanie wpisu: "Sara Lee Per­
sonal Products GmbH, Rheine, Niemcy".
62211 2002 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne
"Polfa" Spółka Akcyjna, Kutno, Polska" i dokonanie wpisu:
"Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Warszawa, Polska".
62626 2002 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne
"Polfa" Spółka Akcyjna, Kutno, Polska" i dokonanie wpisu:
"Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Warszawa, Polska".
62966 2002 06 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome Poznań
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Glaxo
Wellcome Spółka Akcyjna, Pozna, Polska".
62966 2002 06 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome Poznań
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Pozna, Polska".
63024 2002 06 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome Poznań
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Glaxo
Wellcome Spółka Akcyjna, Pozna, Polska".
63024 2002 06 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome Poznań
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Pozna, Polska".
63066 2002 06 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome Poznań
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Glaxo
Wellcome Spółka Akcyjna, Pozna, Polska".
63066 2002 06 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome Poznań
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Pozna, Polska".
63380 2002 06 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Przedsiębiorstwo Przemysłu
Spirytusowego Destylernia POLMOS w Krakowie, Kraków, Pol­
ska" i dokonanie wpisu: "Destylernia Polmos Spółka Akcyjna,
Kraków, Polska".
63553 2002 06 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy upra­
wnionego przez wykreślenie wpisu: "Lubuska Wytwórnia Wó­
dek Gatunkowych POLMOS w Zielonej Górze, Zielona Góra,
Polska" i dokonanie wpisu: "Lubuska Wytwórnia Wódek Ga­
tunkowych POLMOS w Zielonej Górze S.A., Zielona Góra,
Polska".
63571 2002 06 21 D. Dokonano wpisu "W dniu 26.08.1999 r.
zawarto umowę licencyjną na używanie znaku przez firmę
Przedsiębiorstwo "POLMOS" Białystok Spółka Akcyjna,
Białystok, Polska".
64147 2002 06 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome Poznań
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Glaxo
Wellcome Spółka Akcyjna, Pozna, Polska".
64147 2002 06 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome Spółka
Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Pozna, Polska".
64601 2002 06 24 D. Dokonano wpisu "W dniu 29.06.2001 r.
zawarto umowę licencyjną nie wyłączną na używanie znaku to­
warowego przez: BUMAR-MONTAŻ sp. z o.o., Sopot, Polska".
Nr 9 /2002
64827 2002 06 21 D. Dokonano wpisu "W dniu 10.05.2000 r.
zawarto umowę licencyjną na używanie znaku towarowego przez
firmę PFIZER INC., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki."
64868 2002 06 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Starogardzkie Zakłady Prze­
mysłu Spirytusowego "POLMOS" w Starogardzie Gd., Starogard
Gdański, Polska" i dokonanie wpisu: "Fabryka Wódek Gdań­
skich w Starogardzie Gdańskim S.A., Starogard Gdański,
Polska".
64874 2002 06 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Starogardzkie Zakłady Prze­
mysłu Spirytusowego POLMOS, Starogard Gdański, Polska" i do­
konanie wpisu: "Fabryka Wódek Gdańskich w Starogardzie
Gdańskim S.A., Starogard Gdański, Polska".
64876 2002 06 21 D. Dokonano wpisu "W dniu 26.08.1999 r.
zawarto umowę licencyjną na używanie znaku przez firmę
Przedsiębiorstwo "POLMOS" Białystok Spółka Akcyjna,
Białystok, Polska."
64876 2002 06 21 D. Dokonano wpisu "W dniu 26.08.1999 r.
zawarto umowę licencyjną na używanie znaku przez firmę Desty­
lernia "Polmos" w Krakowie Spółka Akcyjna, Kraków, Polska."
65089 2002 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Kwik Kopy Corporation (Texas cor­
poration), Cypress, Texas, Stany Zjednoczone Ameryki" i doko­
nanie wpisu: "I.C.E.D. Management, Inc., Wilmington, Delawa­
re, Stany Zjednoczone Ameryki."
65126 2002 06 17 D. Dokonano wpisu "W dniu 18.04.2001 r.
zawarto umowę licencyjną na używanie znaku towarowego
przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MATEX, Głogówek, Polska do dnia 18.04.2006 r."
65132 2002 06 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Poznańskie Zakłady Prze­
mysłu Spirytusowego POLMOS w Poznaniu Poznań, Polska"
i dokonanie wpisu: "Poznańskie Zakłady Przemysłu Spirytuso­
wego POLMOS w Poznaniu Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
65316 2002 06 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome Poznań
Spółka Akcyjną Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Glaxo
Wellcome Spółka Akcyjną Pozna Polska".
65316 2002 06 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome Spółka
Akcyjną Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals Spółka Akcyjną Pozna Polska".
65332 2002 06 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome Poznań
Spółka Akcyjną Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Glaxo
Wellcome Spółka Akcyjną Pozna Polska".
65332 2002 06 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome Spółka
Akcyjną Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals Spółka Akcyjną Pozna Polska".
65768 2002 06 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome Poznań
Spółka Akcyjną Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Glaxo
Wellcome Spółka Akcyjną Pozna Polska".
65768 2002 06 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnio­
nego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome Spółka Akcyj­
ną Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "GlaxoSmithKline Phar­
maceuticals Spółka Akcyjną Pozna Polska".
65996 2002 06 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Poznańskie Zakłady Prze-
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
mysłu Spirytusowego POLMOS w Poznaniu Poznań, Polska" i
dokonanie wpisu: "Poznańskie Zakłady Przemysłu Spirytusowe­
go POLMOS w Poznaniu Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
66287 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Chanel SA., Glarus, Szwaj­
caria" i dokonanie wpisu: "Chanel SARL (Chanel GmbH, Cha­
nel Ltd Liab. Co), Glarus, Szwajcaria."
66445 2002 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Zakład Produkcyjny Elektronicznych
Regulatorów do Kotłów Grzewczych, Chorzów, Polska" i doko­
nanie wpisu: "IQ CONTROLS s.c. Piotr Fedyk, Rafał Myrta, Ka­
zimierz Fedyk, Chorzów, Polska".
66986 2002 06 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome Spółka
Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Pozna, Polska".
989
ny Zjednoczone Ameryki" i dokonanie wpisu: "Madison, New
Jersey, Stany Zjednoczone Ameryki".
69617 2002 06 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Martinsried, Republika Fede­
ralna Niemiec" i dokonanie wpisu: "Starnberg, Niemcy".
69987 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "NYNEX Information Resour­
ces Company, Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki" i dokona­
nie wpisu: "Bell Atlantic Yellow Pages Company, Delaware,
Stany Zjednoczone Ameryki".
69987 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Bell Atlantic Yellow Pages
Company, Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki" i dokonanie
wpisu: "Verizon Yellow Pages Company, Delaware, Stany Zjed­
noczone Ameryki"
66987 2002 06 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome Spółka
Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Pozna, Polska".
70209 2002 06 14 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Lieken-Batscheider Miihlen und Backbetriebe GmbH, Moguncja, Niemcy" i dokonanie wpi­
su: "Lieken-Batscheider Mtihlen - und Backbetriebe GmbH, Eschwege, Niemcy".
67060 2002 06 17 D. Dokonano wpisu "W dniu 15.03.2001
r. zawarto umowę licencyjną nie wyłączną na czas określony 10
lat od dnia zawarcia niniejszej umowy, na używanie znaku to­
warowego przez: Polifarb Becker Dębica S.A., Dębica, Polska."
70209 2002 06 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedzi­
by uprawnionego przez wykreślenie wpisu: "Lieken-Batscheider
Miihlen - und Backbetriebe GmbH, Eschwege, Niemcy" i doko­
nanie wpisu: "Wilhelm Weber GmbH, Pfungstadt, Niemcy".
67191 2002 06 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome Spółka
Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Pozna, Polska".
70211 2002 06 14 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Lieken-Batscheider Mtihlen
- und Backbetriebe GmbH, Moguncja, Niemcy" i dokonanie
wpisu: "Lieken-Batscheider Mtihlen - und Backbetriebe
GmbH, Eschwege, Niemcy".
68181 2002 06 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "FINANCIERE VRANKEN,
Montmort Lucy, Francja" i dokonanie wpisu: "VRANKEN MO­
NOPOLE, Montmort Lucy, Francja".
68364 2002 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "S.C. Johnson & Son, Inc., (Wisconsin
Corporation), Racine, Wisconsin, Stany Zjednoczone Ameryki"
i dokonanie wpisu: "OVERSEAS DIVERSIFIED, INC., Racine,
Wisconsin, Stany Zjednoczone Ameryki".
68364 2002 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "OVERSEAS DIVERSIFIED, INC.,
Racine. Wisconsin, Stany Zjednoczone Ameryki" i dokonanie
wpisu: "JOHNSON & JOHNSON, New Brunswick, New Jersey,
Stany Zjednoczone Ameryki".
68592 2002 06 04 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Nowy Jork, Nowy Jork, Sta­
ny Zjednoczone Ameryki" i dokonanie wpisu: "Piscataway, New
Jersey, Stany Zjednoczone Ameryki".
68592 2002 06 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "American Standard Inc. (Delaware
Corporation), Piscataway, New Jersey, Stany Zjednoczone Ame­
ryki" i dokonanie wpisu: "American Standard International Inc.,
Nowy Jork, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki".
69031 2002 06 14 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Courbevoie, Francja", doko­
nanie wpisu: "Boulogne-Billancourt, Francja".
69245 2002 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Jonathan Howard a TRUSTEE of The
Howard Foundation "Grandview" i dokonanie wpisu: "HO­
WARD FUNDATION, North Rigton, Wielka Brytania".
69380 2002 06 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Nowy Jork, Nowy Jork, Sta­
70211 2002 06 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedzi­
by uprawnionego przez wykreślenie wpisu: "Lieken-Batscheider
Mtihlen - und Backbetriebe GmbH, Moguncja, Niemcy" i doko­
nanie wpisu: "Wilhelm Weber GmbH, Pfungstadt, Niemcy".
70398 2002 06 24 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Cluses, Francja" i dokonanie
wpisu: "Marignier, Francja".
70513 2002 06 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Danone Ciastka" Sp. z o.o.,
Warszawa, Polska" i dokonanie wpisu: "LU Polska Sp. z o.o.,
Warszawa, Polska".
70624 2002 06 14 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Mollet del Vallès, Hiszpania"
i dokonanie wpisu: "Barcelona, Hiszpania".
70649 2002 06 14 A. Wprowadzono zmianę siedziby upra­
wnionego przez wykreślenie wpisu: "Rahway, Stany Zjednoczo­
ne Ameryki" i dokonanie wpisu: "Whitehouse Station, New Jer­
sey, Stany Zjednoczone Ameryki".
70744 2002 06 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnio­
nego przez wykreślenie wpisu: "Dyka Steenwijk B.V., Steenwijk,
Holandia" i dokonanie wpisu: "Dyka B.V., Steenwijk,
Holandia".
70776 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Massey-Ferguson Manufacturing
Limited, Stareton, Wielka Brytania" i dokonanie wpisu: "Massey Ferguson (United Kingdom) Limited, Coventry, Wielka
Brytania".
70776 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Massey Ferguson (United
Kingdom) Limited, Coventry, Wielka Brytania" i dokonanie
wpisu: "Massey-Ferguson Limited, Coventry, Wielka Brytania"
990
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
Nr 9/2002
70776 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: Massey-Ferguson Limited,
Coventry, Wielka Brytania" i dokonanie wpisu: "Agco Limited,
Coventry, Wielka Brytania"
71691 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: "POLIFARB CIESZYN
Spółka Akcyjna, Cieszyn, Polska" i dokonanie wpisu: "POLI­
FARB CIESZYN-WROCŁAW Spółka Akcyjna, Wrocław, Polska".
70776 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Agco Limited, Coventry, Wielka Bry­
tania" i dokonanie wpisu: "Massey-FergusonCorp., Wlmington,
Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki".
71702 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: "POLIFARB CIESZYN
Spółka Akcyjna, Cieszyn, Polska" i dokonanie wpisu: "POLIFARB
CIESZYN-WROCŁAW Spółka Akcyjna, Wrocław, Polska".
70792 2002 06 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: "Raab Karcher Energieservice GmbH, Munster, Niemcy" i dokonanie wpisu: "Raab Ka­
rcher Energy Services GmbH, Essen, Niemcy".
71735 2002 06 25 D. Dokonano wpisu: "W dniu 26.08.1999 r.
zawarto umowę licencyjną na używanie znaku przez firmę
Przedsiębiorstwo "POLMOS" Białystok Spółka Akcyjna,
Białystok, Polska".
70792 2002 06 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Raab Karcher Energy Servi­
ces GmbH, Essen, Niemcy" i dokonanie wpisu: "Viterra Energy
Services AG, Essen, Niemcy".
71735 2002 06 25 D. Dokonano wpisu: "W dniu 26.08.1999 r.
zawarto umowę licencyjną na używanie znaku przez firmę Lubu­
ska Wytwórnia Wódek Gatunkowych "Polmos" w Zielonej Gó­
rze Spółka Akcyjna, Zielona Góra, Polska".
70793 2002 06 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Nippon Zeon Co. Ltd., To­
kio, Japonia" i dokonanie wpisu: "ZEON CORPORATION, To­
kio, Japonia".
71735 2002 06 25 D. Dokonano wpisu: "W dniu 26.08.1999 r.
zawarto umowę licencyjną na używanie znaku przez firmę Destylernia "Polmos" w Krakowie Spółka Akcyjna, Kraków, Polska".
70794 2002 06 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Nippon Zeon Co. Ltd., To­
kio, Japonia" i dokonanie wpisu: "ZEON CORPORATION, To­
kio, Japonia".
70795 2002 06 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Nippon Zeon Co. Ltd., To­
kio, Japonia" i dokonanie wpisu: "ZEON CORPORATION, To­
kio, Japonia".
71349 2002 06 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Österreichische Brau Aktiengesellschaft, Linz, Austria" i dokonanie wpisu: "BRAU UNION
Österreich Aktiengesellschaft, Linz, Austria".
71452 2002 06 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Sermperit Reifen Aktien­
gesellschaft, Traiskirchen, Austria" i dokonanie wpisu: "Sempe­
rit Reifen Gesellschaft m.b.H., Traiskirchen, Austria".
71556 2002 06 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnione­
go przez wykreślenie wpisu: "Norgren Co., (Delaware corporation),
Littleton, Colorado, Stany Zjednoczone Ameryki" i dokonanie wpi­
su: "IMI NORGREN, Inc., Littleton, Stany Zjednoczone Ameryki".
71557 2002 06 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Norgren Co., (Delaware
Corporation), Littleton, Colorado, Stany Zjednoczone Amery­
ki" i dokonanie wpisu: "IMI NORGREN, Inc., Littleton, Stany
Zjednoczone Ameryki".
71558 2002 06 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Norgren Martonair Limited,
Lichfield, Wielka Brytania" i dokonanie wpisu: "IMI NOR­
GREN LIMITED, Lichfield, Wielka Brytania."
71574 2002 06 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "GROUPE EXPRESS ET
CIE, Paryż, Francja" i dokonanie wpisu: "LIRE, Paryż, Francja".
71588 2002 06 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Amway Corporation, Ada,
Michigan, Stany Zjednoczone Ameryki" i dokonanie wpisu:
"ALTICOR INC., Ada, Stany Zjednoczone Ameryki".
71677 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: "POLIFARB CIESZYN
Spółka Akcyjna, Cieszyn, Polska" i dokonanie wpisu: "POLIFARB
CIESZYN-WROCŁAW Spółka Akcyjna, Wrocław, Polska".
71920 2002 06 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Norgren Martonair GmbH,
Alpen, Niemcy" i dokonanie wpisu: "IMI Norgren GmbH, Alpen,
Niemcy."
72154 2002 06 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "ARGUS Wróblewska Elżbieta, Wrób­
lewski Zygmunt Biuro Rachunkowo-Patentowe, Warszawa, Pol­
ska" i dokonanie wpisu: "Biuro Rachunkowo-Patentowe AR­
GUS, Katarzyna Wróblewska, Elżbieta Wróblewska, Zygmunt
Wróblewski, Warszawa, Polska."
72322 2002 06 25 D. Dokonano wpisu: "W dniu 1 grudnia
2000 r. w Warszawie zawarto umowę licencyjną pełną i wyłączną
na używanie znaku przez GEOPAT Kancelaria Rzecznika Pa­
tentowego, Elżbieta Szcześniak-Tymińska, Warszawa, Polska".
72365 2002 06 21 D. Dokonano wpisu: "W dniu 26.08.1999 r.
zawarto umowę licencyjną na używanie znaku przez firmę Lubu­
ska Wytwórnia Wódek Gatunkowych "Polmos" w Zielonej Gó­
rze Spółka Akcyjna, Zielona Góra, Polska".
72524 2002 06 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "DANEX Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe Włodzimierz Pietrzak, Łódź, Polska"
i dokonanie wpisu: "DANEX Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Włodzimierz Pietrzak, Zgierz, Polska".
72570 2002 06 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Asahi Jasei Kogyo Kabushiki
Kaisha, Osaka, Japonia" i dokonanie wpisu: "ASAHI KASEI
KABUSHIKI KAISHA, Osaka Japonia".
72571 2002 06 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Asahi Jasei Kogyo Kabushiki
Kaisha, Osaka, Japonia" i dokonanie wpisu: "ASAHI KASEI
KABUSHIKI KAISHA, Osaka, Japonia".
72681 2002 06 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Estotrans B.V., Amsterdam, Holan­
dia" i dokonanie wpisu: "STERDHIL - CONNSULTADORIA E
SERVICOS L.D.A., Madera, Postugalia".
72691 2002 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Intrum Justifia N.V., Willemstad,
Antyle Holenderskie" i dokonanie wpisu: "Intrum Justifia Hol­
ding N.V., Willemstad, Antyle Holenderskie."
72919 2002 06 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Norgren Martonair Limited,
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
Lichfield, Wielka Brytania" i dokonanie wpisu: "IMI NORGREN LIMITED, Lichfield, Wielka Brytania."
72963 2002 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Intrum Justitia N.V., Willemstad,
Antyle Holenderskie" i dokonanie wpisu: "Intrum Justitia Hol­
ding N.V., Willemstad, Antyle Holenderskie."
73125 2002 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "PIAST Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowo-Handlowe, Kraków, Polska" i dokonanie wpisu:
"Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "PIAST"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków, Polska".
73129 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "UDV North America, Inc.,
Stamford, Stany Zjednoczone Ameryki" i dokonanie wpisu: "Gu­
inness UDV North America, Inc., Stamford, Stany Zjednoczone
Ameryki".
73130 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "UDV North America, Inc.,
Stamford Connecticut, Stany Zjednoczone Ameryki" i dokonanie
wpisu: "Guinness UDV North America, Inc., Stamford, Stany
Zjednoczone Ameryki".
73131 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "UDV North America, Inc.,
Stamford Connecticut, Stany Zjednoczone Ameryki" i dokonanie
wpisu: "Guinness UDV North America, Inc., Stamford, Stany
Zjednoczone Ameryki".
73789 2002 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Citicorp, (Delaware corporaion),
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki" i dokonanie wpisu:
"Citicotp, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki".
73806 2002 06 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome Poznań
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Glaxo
Wellcome Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
73806 2002 06 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome Spółka
Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
74000 2002 06 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Courbevoie, Francja" i doko­
nanie wpisu: "Boulogne Billancourt, Francja".
74720 2002 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Sistemco N.V., Curacao, Antyle Holen­
derskie" i dokonanie wpisu: "Sistemco AG, Cham, Szwajcaria".
74766 2002 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Helenę Curtis, Inc., Chicago,
Stany Zjednoczone Ameryki" i dokonanie wpisu: "Helenę Curtis,
Inc. Delaware corporation, Wilmington, Stany Zjednoczone
Ameryki".
74794 2002 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Helenę Curtis, Inc., Chicago,
Stany Zjednoczone Ameryki" i dokonanie wpisu: "Helenę Curtis,
Inc. Delaware corporation, Wilmington, Stany Zjednoczone
Ameryki".
74796 2002 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Helenę Curtis, Inc., Chicago,
Stany Zjednoczone Ameryki" i dokonanie wpisu: "Helenę Curtis,
Inc. Delaware corporation, Wilmington, Stany Zjednoczone
Ameryki".
75009 2002 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "BRAPOL IMPORT - EKSPORT
991
Sprzedaż Detaliczna i Hurtowa Zygenda B.R.A., Poznań,
Polska" i dokonanie wpisu: "BRAPOL S.C. Robert Zygenda,
Barbara Zygenda, Andrzej Zygenda, Poznań, Polska".
75009 2002 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "BRAPOL S.C. Robert Zygenda, Barba­
ra Zygenda, Andrzej Zygenda, Poznań, Polska i dokonanie wpisu:
"BRAPOL spółka jawna B.R.A. Zygenda, Poznań, Polska".
75263 2002 06 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome Poznań
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Glaxo
Wellcome Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
75263 2002 06 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome Spółka
Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
75392 2002 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Intrum Justitia N.V., Willemstad,
Antyle Holenderskie" i dokonanie wpisu: "Intrum Justitia Hol­
ding N.V., Willemstad, Antyle Holenderskie."
75458 2002 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Berlin Barensiegel GmbH Feine
Spirituosenspezialitaten, Berlin, Niemcy" i dokonanie wpisu:
"Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG, Traben-Trarbach, Niemcy".
75711 2002 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "POLIFARB CIESZYN S.A., Cie­
szyn, Polska" i dokonanie wpisu: "POLIFARB CIESZYNWROCŁAW S.A., Wrocław, Polska".
75997 2002 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "KONZEPTION II Sp. z o.o., Tychy,
Polska" i dokonanie wpisu: "KONZEPTION S.A., Tychy,
Polska".
76054 2002 06 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Dziewiątkowski Andrzej,
Dziewiątkowski Adam, Częstochowa, Polska" i dokonanie wpi­
su: "Częstochowska Oficyna Wydawnicza "BiRaKo" s.c. An­
drzej Dziewiątkowski, Halina Dziewiątkowską Częstochowa,
Polska".
76143 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Centro Industrial de Tabaqueros Asociados, S.A. (C.I.I.A.), Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania" i do­
konanie wpisu: "Cita Tabacos de Canarias, S.A., Santa Cruz de
Tenerife, Hiszpania".
76143 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Cita Tabacos de Canarias,
S.A., Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania" i dokonanie
wpisu: "Cita Tabacos de Canarias, S. L., Santa Cruz de Te­
nerife, Hiszpania".
76298 2002 06 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "REPROGRAF Zakład Foto­
grafii Technicznej, Warszawą Polska" i dokonanie wpisu: "Jadwiga
Dobrzyńską Dariusz Dobrzyński REPROGRAF Agencja Rekla­
mowo-Wydawnicza Przygotowalnią Offsetową Warszawą Polska"
76298 2002 06 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Jadwiga Dobrzyńską Da­
riusz Dobrzyński REPROGRAF Agencja Reklamowo-Wydawni­
cza Przygotowalnią Offsetową Warszawą Polska" i dokonanie
wpisu: "REPROGRAF J. D. Dobrzyńscy Agencja ReklamowoWydawniczą Warszawą Polska."
76299 2002 06 25. D. Dokonano wpisu: "W dniu 29.06.2001 r.
zawarto umowę licencyjną nie wyłączną na używanie znaku to­
warowego przez BUMAR-MONTAŻ Sp. z o.o., Sopot, Polska".
992
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
76360 2002 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Spółdzielcze Zakłady Cukiernicze
"BAHIA", Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "BAHIA Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań, Polska".
76421 2002 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Ziff-Davis Publishing Com­
pany (Delaware corporation), Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Ameryki" i dokonanie wpisu: "Ziff-Davis Inc. (Delaware corpo­
ration), Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki".
76421 2002 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Ziff-Davis Inc. (Delaware co­
rporation), Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki" i dokona­
nie wpisu: "ZD Inc. (Delaware corporation), Nowy Jork, Stany
Zjednoczone Ameryki".
76421 2002 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "ZD Inc. (Delaware corporation),
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki" i dokonanie wpisu:
"Ziff-Davis Publishing Holdings Inc. (Delaware corporation),
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki".
77183 2002 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Ziff-Davis Publishing Com­
pany (Delaware corporation), Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Ameryki" i dokonanie wpisu: "Ziff-Davis Inc. (Delaware corpo­
ration), Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki".
77183 2002 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Ziff-Davis Inc. (Delaware
Corporation), Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki" i
dokonanie wpisu: "ZD Inc. (Delaware corporation), Nowy Jork,
Stany Zjednoczone Ameryki".
Nr 9 /2002
79942 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "RODAN Przedsiębiorstwo Handlu
Zagranicznego S.C. Jacek i Andzej Rogozińscy, Poznań, Polska"
i dokonanie wpisu: ""RODAN" Agencja Reklamowa Jacek
Rogozińki, Andrzej Rogoziński, Poznań, Polska".
80405 2002 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "MIDAS Spółka z o.o., Łódź, Polska"
i dokonanie wpisu: "MIDAS-BIS Spółka z o.o., Łódź, Polska".
80816 2002 06 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "P.P. Zakłady Mięsne, Rawa
Mazowiecka, Polska" i dokonanie wpisu: "Rawskie Zakłady
Mięsne RAWA Spółka Akcyjna, Rawa Mazowiecka, Polska".
80816 2002 06 25 D. Dokonano wpisu "W dniu 1 sierpnia
2000 r. zawarto umowę licencyjną nie wyłączną i niepełną na
używanie znaku towarowego w zakresie towarowym objętym
klasami towarowymi: "18" na skóry zwierzęce, oraz"29" na
półtusze i ćwierćtusze, mięso w elementach, wędliny i wędzonki,
podroby i wędliny podrobowe, konserwy, tłuszcze surowe i to­
pione, uboczne artykuły uboju, szynki w puszkach, przez CON­
ST AR S.A., Starachowice, Polska."
81012 2002 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "ART.-LEX Kancelaria Prawno-Ekonomiczna Andrzej Berdych, Bydgoszcz, Polska" i doko­
nanie wpisu: "ART.-LEX Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej
Berdych, Donata Berdych, Bydgoszcz, Polska".
81021 2002 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Agencja Reklamowa GRAFFITI S.C.
Křidel Michał, Duss Korneliusz, Reiser Stanisław, Gliwice, Pol­
ska" i dokonanie wpisu: "Korneliusz Duss, Stanisław Reiser, Gli­
wice, Polska".
77183 2002 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "ZD Inc. (Delaware corporation),
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki" i dokonanie wpisu:
"Ziff Davis Publishing Holdings Inc. (Delaware corporation),
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki".
81490 2002 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Korneliusz Duss, Stanisław Reiser,
Michał Křidel, Gliwice, Polska i dokonanie wpisu: "Korneliusz
Duss, Stanisław Reiser, Gliwice, Polska".
77506 2002 06 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "TROPONWERKE GmbH & Co. KG,
Kolonia, Niemcy." i dokonanie wpisu: "TROPON GmbH, Kolo­
nia, Niemcy."
81491 2002 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Stanisław Reiser, Korneliusz Duss,
Michał Křidel, Gliwice, Polska i dokonanie wpisu: "Korneliusz
Duss, Stanisław Reiser, Gliwice, Polska"".
77791 2002 06 17. D. Wykreślono wpis: "W dniu 01.04.1998 r.
zawarto umowę licencyjną na używanie znaku towarowego
przez: Farmaceutyczno-Chemiczną Spółdzielnię Pracy GALENUS, Warszawa, o.o., Polska".
81500 2002 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "BRAPOL
IMPORT-EKSPORT
Sprzedaż Detaliczna i Hurtowa Zygenda B.RA., Poznań, Polska"
i dokonanie wpisu: "BRAPOL S.C. Robert Zygenda, Barbara
Zygenda, Andrzej Zygenda, Poznań, Polska".
78500 2002 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: "Helenę Curtis, Inc.,
Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki" i dokonanie wpisu: "Helenę
Curtis, Inc. Delaware corporation, Wilmington, Stany Zjedno­
czone Ameryki".
81500 2002 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "BRAPOL S.C. Robert Zygenda,
Barbara Zygenda, Andrzej Zygenda, Poznań, Polska" i dokona­
nie wpisu: "BRAPOL spółka jawna B.R.A. Zygenda, Poznań,
Polska".
78600 2002 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Buna Sow Leuna Olefinverbund
GmbH, Schkopau, Niemcy" i dokonanie wpisu: "KOMETRA
Kunststoff-Modifikatoren und - Additív AG, Grunwald, Niemcy".
81987 2002 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Nortel Networks Corpora­
tion, Montreal, Kanada" i dokonanie wpisu: "Nortel Networks
Limited, Montreal, Kanada".
79856 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "International Distillers &
Vintners Limited, Londyn, Wielka Brytania" i dokonanie wpisu:
"United Distillers & Vintners (HP) Limited, Londyn, Wielka
Brytania".
83264 2002 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "AGROS-Białystok Spółka z o.o.,
Białystok, Polska" i dokonanie wpisu: "AGROS-FORTUNA
Sp. z o.o., Tarczyn, Polska".
79942 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "RODAN Przedsiębiorstwo Handlu
Zagranicznego Rogoziński Jacek, Poznań, Polska" i dokonanie
wpisu: ""RODAN" Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego
S.C. Jacek i Andrzej Rogozińscy, Poznań, Polska".
83655 2002 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "FUNDACJA TĘCZA Fundacja
Wspierająca Dzieci Uzdolnione Muzycznie, Warszawa, Polska" i
dokonanie wpisu: "AGORA S.A., Warszawa, Polska".
84666 2002 06 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "MAKSEL Przedsiębiorstwo
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe, Wrocław, Polska" i dokona­
nie wpisu: "MAKSEL Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe S.C. Surmiński Artur, Surmiński Krzysztof,
Wrocław, Polska".
84666 2002 06 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "MAKSEL Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe, S.C. Surmiński Artur, Surmi­
ński Krzysztof, Wrocław, Polska" i dokonanie wpisu: "Surmiń­
ski Artur, Wrocław, Polska".
84843 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnio­
nego przez wykreślenie wpisu: "SORTEX Wielobranżowe Przed­
siębiorstwo Produkcyjno-Handlowe S.A., Łódź, Polska" i dokona­
nie wpisu: "RIDER-MANUFACTUPvE Spółka Akcyjna, Łódź,
Polska".
85079 2002 06 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "CPC International Inc. (De­
laware corporation), Englewood Cliffs, Stany Zjednoczone Ame­
ryki" i dokonanie wpisu: "BESTFOODS, Englewood Cliffs,
Stany Zjednoczone Ameryki".
85189 2002 06 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "EST Przedsiębiorstwo Usługo­
wo Przewozowe S.C. Dębowska Ewa, Kupc Stanisław, Ossowski
Kazimierz, Gdańsk, Polska" i dokonanie wpisu: "EST Przedsię­
biorstwo Usługowo Przewozowe S.C. Dębowska Ewa, Kupc Sta­
nisław, Gdańsk, Polska".
993
i dokonanie wpisu: "Firma Przedstawicielsko-Handlowa J. Jakubiak
S.A., Łódź, Polska".
87386 2002 06 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "POLIFARB Wrocław, S.A.,
Wrocław, Polska i dokonanie wpisu: "POLIFARB CIESZYNWROCŁAW S.A., Wrocław, Polska.".
87664 2002 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: "Helenę Curtis Inc., Chica­
go, Stany Zjednoczone Ameryki" i dokonanie wpisu: "Helenę Cur­
tis Inc. Delaware corporation, Wilmington, Stany Zjednoczone
Ameryki".
87704 2002 06 14 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Noeux Les Mines, Francja"
i dokonanie wpisu: "Lezennes, Francja".
87783 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome Poznań
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Glaxo
Wellcome Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
87783 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome Spółka
Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
87805 2002 06 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Axle Company Zygmunt Pio­
trowski, Warszawa, Polska" i dokonanie wpisu: "Zygmunt Pio­
trowski, Warszawa, Polska".
85189 2002 06 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "EST Przedsiębiorstwo
Usługowo Przewozowe S.C. Dębowska Ewa, Kupc Stanisław,
Gdańsk, Polska" i dokonanie wpisu: "EST Przedsiębiorstwo
Usługowo Przewozowe Dębowska Ewa, Kupc Stanisław Spółka
Jawna, Gdańsk, Polska".
87806 2002 06 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Axle Company Zygmunt
Piotrowski, Warszawa, Polska" i dokonanie wpisu: "Zygmunt
Piotrowski, Warszawa, Polska".
85502 2002 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "LOYD - TEA Spółka z o.o., Raszyn,
Polska" i dokonanie wpisu: "Stefan Józef Januszkiewicz, Środa
Wlkp., Polska".
88452 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "AGORA Sp. z o.o., Warszawa, Polska"
i dokonanie wpisu: "AGORA-GAZETA Sp. z o.o., Warszawa,
Polska".
85561 2002 06 26 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Centralne Laboratorium
Przemysłu Ziemniaczanego, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu:
"Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego, Luboń,
Polska".
88452 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione­
go przez wykreślenie wpisu: "AGORA-GAZETA Sp. z o.o.,
Warszawa, Polska" i dokonanie wpisu: "AGORA S.A., Warszawa,
Polska"
85781 2002 06 26 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "STAR FOODS Spółka Akcyjna,
Legionowo, Polska" i dokonanie wpisu: "STAR FOODS Spółka
Akcyjna, Warszawa, Polska".
85789 2002 06 26 B. Wprowadzono zmianę przez wykreśle­
nie całego wykazu towarów: oraz wszystkich klas i dokonanie
wpisu: "środki do prania, mycia naczyń, czyszczenia, pole­
rowania, odtłuszczania, ścierania" oraz klasa " 3 " . "
86024 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Flori Roberts, Inc., Lakewood,
Stany Zjednoczone Ameryki" i dokonanie wpisu: "DERMABLEND, INC., Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki".
86024 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "DERMABLEND, INC., Chica­
go, Stany Zjednoczone Ameryki" i dokonanie wpisu: "Carson
Pioducts Company, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki".
86388 2002 06 26 B. Wprowadzono zmianę przez wykreśle­
nie całego wykazu towarów: oraz wszystkich klas i dokonanie
wpisu: "środki do prania, mycia naczyń, czyszczenia, polerowa­
nia, odtłuszczania, ścierania" oraz klasa " 3 " . "
86882 2002 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Fresco Sp. z o.o., Zgierz, Polska"
88840 2002 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "NEW ENGLAND TABACCO COR­
PORATION Sampoerna Holding USA Inc., San Francisco, Stany
Zjednoczone Ameryki" i dokonanie wpisu: "N.E.T. Co. United
S.A., Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze".
88841 2002 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "NEW ENGLAND TABACCO COR­
PORATION Sampoerna Holding USA, Inc., San Francisco, Stany
Zjednoczone Ameryki" i dokonanie wpisu: "N.E.T. Co. United
S.A., Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze".
88842 2002 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "NEW ENGLAND TABACCO
CORPORATION Sampoerna Holding USA, Inc., San Francisco,
Stany Zjednoczone Ameryki" i dokonanie wpisu: "N.E.T. Co.
United S.A., Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze".
88843 2002 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "NEW ENGLAND TABACCO COR­
PORATION Sampoerna Holding USA, Inc., San Francisco, Sta­
ny Zjednoczone Ameryki" i dokonanie wpisu: "N.E.T. Co. Uni­
ted S.A., Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze".
88844 2002 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "NEW ENGLAND TABACCO CO­
RPORATION Sampoerna Holding USA, Inc., San Francisco,
994
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
Stany Zjednoczone Ameryki" i dokonanie wpisu: "N.E.T. Co.
United SA., Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze".
88845 2002 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "NEW ENGLAND TABACCO COR­
PORATION Sampoerna Holding USA, Inc., San Francisco, Sta­
ny Zjednoczone Ameryki" i dokonanie wpisu: "N.E.T. Co. Uni­
ted S.A., Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze".
88847 2002 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "NEW ENGLAND TABACCO COR­
PORATION Sampoerna Holding USA, Inc., San Francisco, Sta­
ny Zjednoczone Ameryki" i dokonanie wpisu: "N.E.T. Co. Uni­
ted S.A., Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze".
88905 2002 06 21 D. Dokonano wpisu: "W dniu 10.05.2000 r.
zawarto umowę licencyjną na używanie znaku towarowego
przez firmę PFIZER INC. Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Ameryki."
88906 2002 06 21 D. Dokonano wpisu: "W dniu 10.05.2000 r.
zawarto umowę licencyjną na używanie znaku towarowego przez
firmę PFIZER INC. Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki."
88907 2002 06 21 D. Dokonano wpisu: "W dniu
10.05.2000 r. zawarto umowę licencyjną na używanie znaku
towarowego przez firmę PFIZER INC. Nowy Jork, Stany
Zjednoczone Ameryki."
89093 20002 06 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby upra­
wnionego przez wykreślenie wpisu: "MINIMAX GmbH, Bad
Urach, Niemcy" i dokonanie wpisu: "MINIMAX GmbH, Bad
Oldesloe, Niemcy".
89214 2002 06 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: " Dethleffsen GmbH & Co.,
Flensburg, Niemcy" i dokonanie wpisu: "Dethleffsen Spirituosen
GmbH, Flensburg, Niemcy".
89214 2002 06 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Dethleffsen Spirituosen GmbH, Flen­
sburg, Niemcy" i dokonanie wpisu: "Berentze Brennereien
GmbH + Co. KG Haselűnne, Niemcy".
89807 2002 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Gino Rossi Spółka z o.o., Słupsk, Pol­
ska" i dokonanie wpisu: "Gino Rossi Spółka Akcyjna, Słupsk,
Polska".
90387 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Wielobranżowe Przedsiębior­
stwo Produkcyjno Handlowe "SORTEX" sa, Łódź, Polska" i do­
konanie wpisu: "RIDER-MANUFACTURE Spółka Akcyjna,
Łódź, Polska".
90664 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Okręgowa Spółdzielnia Mle­
czarska, Nowy Tomyśl, Polska" i dokonanie wpisu: "Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska TOP-TOMYŚL, Nowy Tomyśl, Polska".
90826 2002 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "LIMA-POL Przedsiębiorstwo Produ­
kcyjno-Handlowe S.C. Pacek Janusz, Jobda Tadeusz, Otwock,
Polska" i dokonanie wpisu: "LIMA-POL Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o., Otwock, Polska".
Nr 9/2002
91900 2002 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Hughes Communications, Inc.
(California corporation), El Segundo, Stany Zjednoczone
Ameryki" i dokonanie wpisu: "Hughes Electronics Corporation,
(California corporation), El Segundo, Stany Zjednoczone Ameryki."
92602 2002 06 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Bounty Services Limited,
Diss, Wielka Brytania" i dokonanie wpisu: "B0UNTY SCA
(UK) LIMITED, Diss, Wielka Brytania."
92607 2002 06 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Bounty Services Limited,
Diss, Wielka Brytania" i dokonanie wpisu: "B0UNTY SCA
(UK) LIMITED, Diss, Wielka Brytania."
92653 2002 06 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "BEST Przedsiębiorstwo Han­
dlowe Spółka Akcyjna, Sopot, Polska" i dokonanie wpisu:
"BEST Spółka Akcyjna, Sopot, Polska".
92883 2002 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "VERACOMP S.C. Rudowski Robert,
Rudowski Adam, Rudowski Rafał, Kraków, Polska" i dokonanie
wpisu: "VERACOMP S.A., Kraków, Polska".
93063 2002 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Hughes Communications, Inc. (Cali­
fornia Corporation), El Segundo, Stany Zjednoczone Ameryki"
i dokonanie wpisu: "Hughes Electronics Corporation, (California
Corporation), El Segundo, Stany Zjednoczone Ameryki".
93897 2002 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Hughes Communications, Inc. (Ca­
lifornia Corporation), El Segundo, Stany Zjednoczone Ameryki"
i dokonanie wpisu: "Hughes Electronics Corporation, (California
corporation), El Segundo, Stany Zjednoczone Ameryki".
94367 2002 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Agencja Produkcyjno Handlowa
"H & P" Spółka z o.o., Bielsko Biała, Polska" i dokonanie
wpisu: "PETKO Külkereskedelmi Kft., Budapeszt, Węgry".
94726 2002 06 27 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Nowy Jork, Stany Zjedno­
czone Ameryki" i dokonanie wpisu: "Madison, New Jersey, Sta­
ny Zjednoczone Ameryki".
94846 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Koöperatiewe Wynbouersvereniging van Suid-Afrika Beperk, Paarl, Afryka Południowa"
i dokonanie wpisu: "KWV (Eiendoms) Beperk, Paarl, Afryka
Południowa".
94846 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "KWV (Eiendoms) Beperk,
Paarl, Afryka Południowa", i dokonanie wpisu: "KWV South
Africa (Pty) Limited, Paarl, Afryka Południowa"
94846 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "KWV South Africa (Pty)
Limited, Paarl, Afryka Południowa" i dokonanie wpisu: "KWV
Intellectual Properties (Pty) Limited, Paarl, Afryka Południowa".
91523 2002 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "NEXUS CONSLTANTS S.C. Pelc
Tomasz, Kisielnicki Wojciech, Gdynia, Polska" i dokonanie wpi­
su: "NEXUS CONSULTANTS Sp. z o.o., Gdynia, Polska".
9574 12002 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "JAPOSO Zakład Handlu i Usług S.C.
- Płonka Zygmunt, Stawicki Leszek, Jarocin, Polska" i dokona­
nie wpisu: "Zakład Handlu i Usług JAPOSO, Stawicki Leszek,
Jarocin, Polska".
91695 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Braun und Kemmler GmbH u. Co.
KG, Tuebingen, Niemcy" i dokonanie wpisu: "Adriaan Dorepaal,
Ordino, Andora
95793 2002 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "POLFA Kutnowskie Zakłady Farmacutyczne Spółka Akcyjna, Kutno, Polska" i dokonanie wpisu:
"Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Warszawa, Polska".
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
95850 2002 06 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "RAYPATH-POLSKA Spółka z
O.O., Kraków, Polska" i dokonanie wpisu: "RAYPATH INTER­
NATIONAL Spółka z o-o., Kraków, Polska".
95903 2002 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez
wykreślenie wpisu: "GINO ROSSI Spółka z o.o., Słupsk, Polska" i
dokonanie wpisu: "GINO ROSSI Spółka Akcyjna, Słupsk, Polska".
95904 2002 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "GINO ROSSI Spółka z o.o., Słupsk,
Polska" i dokonanie wpisu: "GINO ROSSI Spółka Akcyjna,
Słupsk, Polska".
96999 2002 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "GLOBI - POLISH RE­
TAILING OF WARSZAWA Sp. z o.o., Warszawa, Polska"
i dokonanie wpisu: "GLOBI Spółka z o.o., Warszawa, Polska".
970002002 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnio­
nego przez wykreślenie wpisu: "GLOBI - POLISH RETAI­
LING OF WARSZAWA Sp. z o.o., Warszawa, P o l s k a "
i dokonanie wpisu: "GLOBI Spółka z o.o., Warszawa, Polska".
995
rzyną Szalaty Ryszard, Pluciński Przemysław, Gniezno, Polska"
i dokonanie wpisu: "Zakład Produkcyjny Armatury Prze­
mysłowej "AKWA" Spółka z o.o., Gniezno, Polska".
98645 2002 06 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "AQUATHERM Przedsiębio­
rstwo Produkcyjno Handlowe S.C. Paweł Kujawiński, Tadeusz
Lewko, Warszawą Polska" i dokonanie wpisu: "AQUATHERM
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kujawiński, Lewko,
spółka jawną Warszawą Polska".
98719 2002 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "ITAKA Wydawnictwo Spółka z o.o.,
Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Podsiedlik-Raniowski
i Spółka" Spółka z o.o., Poznań, Polska".
98822 2002 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "GOPOL Spółka z o.o., Jarocin, Polska"
i dokonanie wpisu: "GOPOL Serwis Spółka z o.o., Jarocin, Polska".
98823 2002 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "GOPOL Spółka z o.o., Jarocin, Polska"
i dokonanie wpisu: "GOPOL Serwis Spółka z o.o., Jarocin, Polska".
97001 2002 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnio­
nego przez wykreślenie wpisu: "GLOBI - POLISH RETAILING
OF WARSZAWA Sp. z o.o., Warszawa, Polska" i dokonanie wpi­
su: "GLOBI Spółka z o.o., Warszawa, Polska".
99025 2002 06 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnio­
nego przez wykreślenie wpisu: "Myśliwiec Marek Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowe Export-I port, Żory-Osiny, Polska" i dokona­
nie wpisu: "Firma Marek Myśliwiec, Żory-Osiny, Polska".
97002 2002 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "GLOBI - POLISH RETAI­
LING OF WARSZAWA Sp. z o.o., Warszawa, Polska" i
dokonanie wpisu: "GLOBI Spółka z o.o., Warszawa, Polska".
99180 2002 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "New England Tobacco Corporation
Sampoerna Holdings USA, Inc., San Francisco, Stany Zjedno­
czone Ameryki" i dokonanie wpisu: "N.E.T. Co. United S.A.,
Tortolą Brytyjskie Wyspy Dziewicze".
97068 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Maplnfo Corporation, Troy, Stany
Zjednoczone Ameryki" i dokonanie wpisu: "Maplnfo Cor­
poration (a Delaware Corporation), Troy, Stany Zjednoczone
Ameryki".
99591 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "MAK Przedsiębiorstwo Usługowo
Produkcyjno Handlowe Sp. z o.o., Cieszyn, Polska" i dokonanie
wpisu: "Przedsiębiorstwo MAK Mariusz Dębicki, Cieszyn, Polska".
97443 2002 06 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Maplnfo Corporation, Troy, Stany
Zjednoczone Ameryki" i dokonanie wpisu: "Maplnfo Cor­
poration (a Delaware Corporation), Troy, Stany Zjednoczone
Ameryki".
100543 2002 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Komunalne Przedsiębiorstwo Miesz­
kaniowe i Usług Socjalnych, Wrocław, Polska" i dokonanie wpi­
su: "Wrocławskie Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich Sp. z o.o.,
Wrocław, Polska".
97786 2002 06 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "DATEV Datenverarbeitung
und Dienstleistung fur den steuerberatenden Beruf eG, Nürnberg,
Niemcy" i dokonanie wpisu: "DATEV eG, Nürnberg, Niemcy".
100834 2002 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Kyc Marek Przedsiębiorstwo Produ­
kcyjno Handlowe POLIMARKY, Rzeszów, Polska" i dokonanie
wpisu: "PoliMarky Sp. z o.o., Rzeszów, Polska".
97977 2002 06 21 D. Dokonano wpisu: "W dniu 26.08.1999 r.
zawarto umowę licencyjną na używanie znaku towarowego przez
firmę Destylernia "Polmos" w Krakowie Spółka Akcyjna, Kra­
ków, Polska".
100834 2002 06 27 D. Dokonano wpisu: "W dniu 20
listopada 2000 r. zawarto umowę licencyjną nie wyłączną i nie
pełną na używanie znaku towarowego na czas określony do dnia
31 grudnia 2004 r. z możliwością jej przedłużenia przez PPH
Polimarky, Rzeszów, Polska".
98096 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "DEMOSKOP Badania
Rynkowe i Społeczne Nowotny Sławomir, Warszawa, Polska" i
dokonanie wpisu: "MEDIASKOP Nowotny Sławomir, Warszawa,
Polska.".
98331 2002 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Jaworskie Zakłady Chemii Gospodar­
czej POLLENA w Jaworze Spółka Akcyjna, Jawor, Polska i do­
konanie wpisu: "SAB Alliance Spółka z o.o., Radom, Polska".
98331 2002 06 27 D. Dokonano wpisu: "W dniu 02.10.2001 r.
zawarto umowę licencyjną pełną nie wyłączną na używanie zna­
ku towarowego przez: Globen Cosmed SA. Fabryki Kosmetycz­
ne i Chemiczne, Radom, Polską na czas nieograniczony".
98407 2002 06 18A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpis u: "AKWA Zakład Produkcyjny Armatu­
ry Przemysłowej S.C. Szymański Paweł, Szymańska Anna Kata­
100847 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Okręgowa Spółdzielnia Mle­
czarską Nowy Tomyśl, Polska" i dokonanie wpisu: "Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska TOP-TOMYŚL, Nowy Tomyśl, Polska".
100939 2002 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "KTS Eksport-Import Spółka Cywilna
- Laskowski Krzysztof, Baran Tadeusz, Zachara Stanisław, Lub­
lin, Polska" i dokonanie wpisu: "KTS Spółka Akcyjną Lublin,
Polska".
101079 2002 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Hasbro International, Inc. (a Delaware
corporation), Pawtucket, Stany Zjednoczone Ameryki" i dokonanie
wpisu: "Pedigree Dolls & Toys Limited, Exeter, Wielka Brytania".
102174 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: "FORTE-SWEDEN
996
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
Spółka z O.O., Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "FORTE-SWEDEN Spółka z o.o., Rogierówko, Polska" .
102175 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby upra­
wnionego przez wykreślenie wpisu: "FORTE-SWEDEN Spółka z
o.o., Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "FORTE-SWEDEN Spółka z
o.o., Rogierówko, Polska".
103462 2002 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome Poznań
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Glaxo
Wellcome Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
103462 2002 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome Spółka
Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
104665 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Hajduk Wojciech KOM­
POST Zakład Usługowy, Ciepielówek, Polska" i dokonanie wpi­
su: "HAJDUK PODŁOŻE DO PIECZAREK, Ciepielówek,
Polska".
105099 2002 06 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Allianz AG Holding, Mona­
chium, Niemcy" i dokonanie wpisu: "ALLIANZ AKTIENGESELLSCHAFT, Monachium, Niemcy".
105397
2002 06 18 D. Dokonano wpisu: "W dniu
19.03.2001 r. zawarto umowę licencyjną wyłączną na czas okre­
ślony 5 (pięć) lat od dnia zawarcia umowy na używanie znaku
towarowego przez: "KATI" Sp. z o.o., Płochocin, Polska".
106688 2002 06 28 D. Dokonano wpisu: "W dniu 21 wrześ­
nia 2000 r. zawarto umowę licencyjną niewyłączną i niepełną na
używanie znaku towarowego do dnia 6 października 2005 r.,
przez Krak Chemia-Hurt Sp. z o.o., Kraków, Polska".
107318 2002 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Tehalit GmbH, Heltersberg, Niemcy"
i dokonanie wpisu: "Tehalit GmbH & Co. KG., Heltersberg,
Niemcy".
107942 2002 06 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Pharmacia AB, Sztokholm,
Szwecja" i dokonanie wpisu: "Pharmacia & Upjohn AB, Sztok­
holm, Szwecja".
108204 2002 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "TETRA LAVAL ČERVÍCE GmbH,
Hochheim am Main, Niemcy" i dokonanie wpisu: "Tetra Pak Se­
rvice S.A., Pully/Lausanne, Szwajcaria".
108205 2002 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "TETRA LAVAL ČERVÍCE GmbH,
Hochheim am Main, Niemcy" i dokonanie wpisu: "Tetra Pak Se­
rvice S.A., Pully/Lausanne, Szwajcaria".
108386 2002 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "TETRA LAVAL ČERVÍCE GmbH,
Hochheim am Main, Niemcy" i dokonanie wpisu: "Tetra Pak Se­
rvice S.A., Pully/Lausanne, Szwajcaria".
108847 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Dymek Andrzej, Dąbrowski Jerzy
MES S.C., Kraków, Polska" i dokonanie wpisu: ""MES Dymek,
Dąbrowski" Spółka Jawna, Kraków, Polska".
109039 2002 06 28A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedzi­
by uprawnionego przez wykreślenie wpisu: "BANDEX, Bandweberei Gesellschaft m.b.H., Sulz-Röthis, Austria" i dokonanie
wpisu: "BANDEX Verwaltungs-GmbH, Sulz-Röthis, Austria ".
Nr 9 /2002
109788 2002 06 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "doctor Q Spółka z o.o., Kra­
ków, Polska" i dokonanie wpisu: "Optimus doctor Q Spółka z o.o.,
Kraków, Polska".
109788 2002 06 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: "Optimus doctor Q
Spółka z o.o., Kraków, Polska" i dokonanie wpisu: " DRQ
Spółka z o.o., " Kraków, Polska" .
109789 2002 06 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "doctor Q Spółka z o.o.,, Kraków,
Polska" i dokonanie wpisu: "Optimus doctor Q Spółka z o.o., Kraków,
Polska".
111057 2002 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome Poznań
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Glaxo
Wellcome Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
111057 2002 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome Spółka
Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
111247 2002 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnione­
go przez wykreślenie wpisu: "POLFA Kutnowskie Zakłady
Farmaceutyczne Spółka Akcyjna, Kutno, Polska" i dokonanie
wpisu: "Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Warszawa, Polska".
111323 2002 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Ryznar Wiesława, Wojak
Zbigniew Firma Handlowo Usługowa Trading Company S.C.,
Starogard Gdański, Polska" i dokonanie wpisu: "Wiesława Gra­
żyna Ryznar, Ewa Stanisława Danielewicz Firma Handl owo-Usługowa "Trading Company" s.c, Starogard Gdański, Polska".
111324 2002 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Ryznar Wiesława, Wojak
Zbigniew Firma Handlowo Usługowa Trading Company S.C,
Starogard Gdański, Polska" i dokonanie wpisu: "Wiesława Gra­
żyna Ryznar, Ewa Stanisława Danielewicz Firma Handlowo-Usługowa "Trading Company" s.c, Starogard Gdański, Polska".
111325 2002 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Ryznar Wiesława, Wojak
Zbigniew Firma Handlowo Usługowa Trading Company S.C,
Starogard Gdański, Polska" i dokonanie wpisu: "Wiesława Grażyna
Ryznar, Ewa Stanisława Danielewicz Firma Handlowo-Usługowa "Trading Company" s.c, Starogard Gdański, Polska".
111330 2002 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Ryznar Wiesława, Wojak
Zbigniew Firma Handlowo Usługowa Trading Company S.C,
Starogard Gdański, Polska" i dokonanie wpisu: "Wiesława Gra­
żyna Ryznar, Ewa Stanisława Danielewicz Firma Handlowo-Usługowa "Trading Company" s.c, Starogard Gdański, Polska".
111331 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Ryznar Wiesława, Wojak
Zbigniew Firma Handlowo Usługowa Trading Company S.C,
Starogard Gdański, Polska" i dokonanie wpisu: "Wiesława Gra­
żyna Ryznar, Ewa Stanisława Danielewicz Firma Handlowo-Usługowa "Trading Company" s.c, Starogard Gdański, Polska".
111336 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Ryznar Wiesława, Wojak
Zbigniew Firma Handlowo Usługowa Trading Company S.C,
Starogard Gdański, Polska" i dokonanie wpisu: "Wiesława Gra­
żyna Ryznar, Ewa Stanisława Danielewicz Firma Handlowousługowa "Trading Company" s.c, Starogard Gdański, Polska".
111429 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Ryznar Wiesława, Wojak
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
Zbigniew Firma Handlowo Usługowa Trading Company S.C.,
Starogard Gdański, Polska" i dokonanie wpisu: "Wiesława Gra­
żyna Ryznar, Ewa Stanisława Danielewicż Firma Handlowo-Usługowa "Trading Company" s.c, Starogard Gdański, Polska".
111484 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Hajduk Wojciech - KOM­
POST Zakład Usługowy, Krzepielów, Polska;" i dokonanie wpisu:
"HAJDUK PODŁOŻE DO PIECZAREK, Krzepielów, Polska;".
111615 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "BROWAR ŁAŃCUT Spółka z o.o.,
Łańcut, Polska" i dokonanie wpisu: "Zakłady Piwowarskie w Le­
żajsku S.A., Leżajsk, Polska".
111616 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "BROWAR ŁAŃCUT Spółka z o.o.,
Łańcut, Polska" i dokonanie wpisu: "Zakłady Piwowarskie
w Leżajsku S.A., Leżajsk, Polska".
111680 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "BROWAR ŁAŃCUT Spółka z o.o.,
Łańcut, Polska" i dokonanie wpisu: "Zakłady Piwowarskie w Le­
żajsku S.A., Leżajsk, Polska".
111683 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "BROWAR ŁAŃCUT Spółka z o.o.,
Łańcut, Polska" i dokonanie wpisu: "Zakłady Piwowarskie w Le­
żajsku S.A., Leżajsk, Polska".
111684 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "BROWAR ŁAŃCUT Spółka z o.o.,
Łańcut, Polska" i dokonanie wpisu: "Zakłady Piwowarskie w Le­
żajsku S.A., Leżajsk, Polska".
111774 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome Poznań
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Glaxo
Wellcome Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
111774 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome Spółka
Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
111850 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Kooperatiewe Wynbouersvereniging van Suid-Afrika Beperk, Paarl, Afryka Południowa"
i dokonanie wpisu: "KWV (Eiendoms) Beperk, Paarl, Afryka
Południowa."
111850 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "KWV (Eiendoms) Beperk,
Paarl, Afryka Południowa" i dokonanie wpisu: "KWV South
Africa (Pty) Limited, Paarl, Afryka Południowa"
111850 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "KWV South Africa (Pty) Limited, Paarl,
Afryka Południowa i dokonanie wpisu: "KWV Intellectual Pro­
perties (Pty) Limited,, Paarl, Afryka Południowa".
112091 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Wielobranżowe Przedsię­
biorstwo Produkcyjno-Handlowe SORTEX S.A., Łódź,
Polska" i dokonanie wpisu: "RIDER-MANUFACTURE Spółka
Akcyjna, Łódź, Polska".
112865 2002 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Oppeln-Bronikowska Izabela, Oppeln
- Bronikowski Maciej Moda Młodzieżowa TROLL S.C, Sopot,
Polska" i dokonanie wpisu: "TROLL Sp. z o.o., Sopot, Polska" .
112950 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: "RORTE SWEDEN
997
Spółka z o.o., Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "RORTE SWEDEN
Spółka z o.o., Rogierówko, Polska" .
112951 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: "RORTE SWEDEN Spółka z
o.o., Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "RORTE SWEDEN
Spółka z o.o., Rogierówko, Polska" .
113032 2002 06 28 A. Wprowadzono zmianę siedziby upra­
wnionego przez wykreślenie wpisu: "Dutt Maria Agnieszka Hur­
townia Tkanin MA-MA TEX, Warszawa, Polska" i dokonanie
wpisu: "Dutt Maria Agnieszka Hurtownia Tkanin MA-MA TEX,
Sękocin, Polska"
113110 2002 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "PLUS DISCOUNT Spółka z o.o., Ka­
towice, Polska" i dokonanie wpisu: "Tengelmann Warenhandelsgesellschaft, Muelheim a.d.Ruhr, Niemcy".
113269 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby upra­
wnionego przez wykreślenie wpisu: "Chmara Lech, Tok
Zdzisław Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CHATĘ S.C,
Bydgoszcz, Polska" i dokonanie wpisu: "Chmara Lech, Tok
Zdzisław Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CHATĘ S.C,
Łochowo, Polska".
113760 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy upra­
wnionego przez wykreślenie wpisu: "International Distillers
& Vintnes Limited, Londyn, Wielka Brytania" i dokonanie
wpisu: "United Distillers & Wintners (HP) Limited, Londyn,
Wielka Brytania".
113906 2002 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnione­
go przez wykreślenie wpisu: "Het B0C Group, Inc. (a Dela­
ware corporation), New Providence, Stany Zjednoczone Ameryki"
i dokonanie wpisu: "AGA Aktiebolag, Lidingö, Szwecja".
114373 2002 06 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "VITAX Spółka z o.o., Do­
brzyca, Polska" i dokonanie wpisu: "Phytopharm Dobrzyca Sp. z o.o.,
Dobrzyca, Polska".
114506 2002 06 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "VITAX Spółka z o.o., Dobrzyca,
Polska" i dokonanie wpisu: "Phytopharm Dobrzyca Sp. z o.o., Do­
brzyca, Polska".
114839 2002 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnione­
go przez wykreślenie wpisu: "Bayer AG, Leverkusen, Niemcy"
i dokonanie wpisu: "TROPON GmbH, Köln, Niemcy".
115488 2002 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
oraz zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu:
"LECH Browary Wielkopolski S.A., Poznań, Polska" i doko­
nanie wpisu: "Kompania Piwowarska S.A., Tychy, Polska"
oraz wykreślenie wpisu: "Tychy, Polska" i dokonanie wpisu:
"Poznań, Polska".
115926 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome Poznań
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Glaxo
Wellcome Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
115926 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome Spółka
Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
115951 2002 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnio­
nego przez wykreślenie wpisu: "Woźniakowski Andrzej,
Jankowiak Janusz JAAN Spółka Cywilna, Koszalin, Polska"
i dokonanie wpisu: "Woźniakowski, Jankowiak JAAN Spółka
Jawna, Koszalin, Polska".
998
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
116052 2002 06 28 D. Dokonano wpisu: W dniu 29.06.2001 r.
zawarto umowę licencyjna nie wyłączna na używanie znaku to­
warowego przez: BUMAR-MONTAŻ Sp. z o.o., Sopot, Polska".
116665 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Curtis Companies Spółka z
o.o., Warszawa, Polska" i dokonanie wpisu: "Curtis Develop­
ment Spółka z o.o., Warszawa, Polska."
116772 2002 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Woźniakowski Andrzej, Jankowiak
Janusz JAAN Spółka Cywilna, Koszalin, Polska" i dokonanie
wpisu: "Woźniakowski, Jankowiak JAAN Spółka Jawna, Kosza­
lin, Polska".
Nr 9 /2002
112204 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome Poznań
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Glaxo
Wellcome Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
122204 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome Spółka
Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
112205 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome Poznań
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Glaxo
Wellcome Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
116913 2002 06 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy i sie­
dziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: "Conforama S.A.,
Marne-La-Vallée, Francja" i dokonanie wpisu: "Conforama Hol­
ding, Lognes, Francja".
122205 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome Spółka
Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
117190 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Ryznar Wiesława, Wojak
Zbigniew Firma Handlowo Usługowa Trading Company S.C.,
Starogard Gdański, Polska" i dokonanie wpisu: "Wiesława Gra­
żyna Ryznar, Ewa Stanisława Danielewicz Firma Handlowo-Usługowa "Trading Company" s.c, Starogard Gdański, Polska".
122619 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome Poznań
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Glaxo
Wellcome Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
118972 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnio­
nego przez wykreślenie wpisu: "Curtis Companies Spółka z o.o.,
Warszawa, Polska" i dokonanie wpisu: "Curtis Development
Spółka z o.o., Warszawa, Polska."
119594 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome Spółka
Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
121615 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Baker & McKenzie- Jur Gruszczyński
i Partnerzy Kancelaria Prawna Spółka z o.o., Warszawa, Polska"
i dokonanie wpisu: "Baker & McKenzie (Illinois partnership),
Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki".
121626 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Baker & McKenzie- Jur Gruszczyński
i Partnerzy Kancelaria Prawna Spółka z o.o., Warszawa, Polska"
i dokonanie wpisu: "Baker & McKenzie (Illinois partnership),
Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki".
121627 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Baker & McKenzie- Jur Gruszczyński
i Partnerzy Kancelaria Prawna Spółka z o.o., Warszawa, Polska"
i dokonanie wpisu: "Baker & McKenzie (Illinois partnership),
Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki".
121833 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Baker & McKenzie- Jur Gruszczyński
i Partnerzy Kancelaria Prawna Spółka z o.o., Warszawa, Polska"
i dokonanie wpisu: "Baker & McKenzie (Illinois partnership),
Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki".
121834 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Baker & McKenzie- Jur Gruszczyński
i Partnerzy Kancelaria Prawna Spółka z o.o., Warszawa, Polska"
i dokonanie wpisu: "Baker & McKenzie (Illinois partnership),
Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki".
121840 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: "Baker & McKenzie- Jur Gruszczyński
i Partnerzy Kancelarią Prawna Spółka z o.o., Warszawa, Polska"
i dokonanie wpisu: "Baker & McKenzie (Illinois partnership),
Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki".
122619 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome Spółka
Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
123076 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Skyy Spirits Inc. (Delaware
Corporation), San Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki." i do­
konanie wpisu: "Skyy Spirits LLC (Delaware Limited Liability
Company), San Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki."
123602 2002 06 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Curtis Companies Spółka z o.o.,
Warszawa, Polska" i dokonanie wpisu: "Curtis Development
Spółka z o. o., Warszawa, Polska."
123736 2002 06 18
D. Dokonano wpisu: "W dniu
24.03.2001 r. zwarto umowę licencyjną wyłączną na czas nie­
określony na używanie znaku towarowego przez: Zakład Produ­
kcji Spożywczej "BETEX", Knyszyn, Polska."
123853 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Nortel Networks Corpora­
tion, Montreal, Kanada" i dokonanie wpisu: "Nortel Networks
Limited, Monttreal, Kanada".
125028 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome Poznań
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Glaxo
Wellcome Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
125028 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome Spółka
Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
125029 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreśl enie wpisu: "GlaxoWellcome Poznań
Spółka Akcyjną Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Glaxo
Wellcome Spółka Akcyjną Poznań, Polska".
125029 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome Spółka
Akcyjną Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals Spółka Akcyjną Poznań, Polska".
125143 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome Poznań
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
999
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Glaxo
Wellcome Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
125143 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome Spółka
Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
125486 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Dyrda Robert Przedsiębior­
stwo Produkcyjno Handlowo Usługowe OBERON, Inow­
rocław, Polska" i dokonanie wpisu: "OBERON Robert Dyrda,
Inowrocław, Polska".
125264 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome Poznań
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Glaxo
Wellcome Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
125264 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome Spółka
Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
125265 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome Poznań
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Glaxo
Wellcome Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
125265 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome Spółka
Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
125266 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome Poznań
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Glaxo
Wellcome Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
125266 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome Spółka
Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
125316 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome Poznań
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Glaxo
Wellcome Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
125316 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome Spółka
Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
125374 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome Poznań
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Glaxo
Wellcome Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
125374 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome Spółka
Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
125375 2002 06 10A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykres lenie wpisu: "GlaxoWellcome Poznań
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Glaxo
Wellcome Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
125375 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome Spółka
Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
125376 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome Poznań
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Glaxo
Wellcome Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
125376 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome Spółka
126264 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome Poznań
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Glaxo
Wellcome Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
126264 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome Spółka
Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
126265 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome Poznań
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Glaxo
Wellcome Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
126265 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome Spółka
Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
126412 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome Poznań
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Glaxo
Wellcome Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
126412 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Gla­
xoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Poznań,
Polska".
126841 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome
Poznań Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpi­
su: "Glaxo Wellcome Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
126841 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Gla­
xoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Poznań,
Polska".
127031 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome
Poznań Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpi­
su: "Glaxo Wellcome Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
127031 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Gla­
xoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Poznań,
Polska".
127032 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome
Poznań Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpi­
su: "Glaxo Wellcome Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
127032 2002 06 10A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wyk reślenie wpisu: "Glaxo Wellcome
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Gla­
xoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Poznań,
Polska".
1000
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
Nr 9 /2002
127033 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome
Poznań Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpi­
su: "Glaxo Wellcome Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
127043 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome
Poznań Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpi­
su: "Glaxo Wellcome Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
127033 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome Spółka
Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
127043 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Gla­
xoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Poznań,
Polska".
127034 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome
Poznań Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpi­
su: "Glaxo Wellcome Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
127034 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Gla­
xoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Poznań,
Polska".
127035 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome Poznań
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Glaxo
Wellcome Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
127035 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Gla­
xoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Poznań,
Polska".
127044 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome Poznań
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Glaxo
Wellcome Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
127044 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Gla­
xoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Poznań,
Polska".
127045 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome Poznań
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Glaxo
Wellcome Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
127045 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome Spółka
Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
127036 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome Poznań
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Glaxo
Wellcome Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
127036 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Gla­
xoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Poznań,
Polska".
127040 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome
Poznań Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpi­
su: "Glaxo Wellcome Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
218
DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU
PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestru
znaków towarowych, datę unieważnienia prawa z rejestra­
cji oraz treść decyzji.
70192 2001 12 18 Unieważniono w całości
127040 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upra­
wnionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome Spółka
Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "GlaxoSmith­
Kline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
127041 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome
Poznań Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu:
"Glaxo Wellcome Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
127041 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Gla­
xoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Poznań,
Polska".
127042 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "GlaxoWellcome Poznań
Spółka Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "Glaxo
Wellcome Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
127042 2002 06 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw­
nionego przez wykreślenie wpisu: "Glaxo Wellcome Spółka
Akcyjna, Poznań, Polska" i dokonanie wpisu: "GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals Spółka Akcyjna, Poznań, Polska".
219
DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU
PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestru
znaków towarowych i datą wygaśnięcia prawa z rejestracji.
W przypadku wygaśnięcia prawa tylko dla części towarów
(usług) wymienia się te towary (usługi).
49 957
49 958
50 127
74 038
75 635
82 786
104 471
117 673
105 155
2001 07 23
2001 07 23
200107 23
2001 05 09
2002 02 28
2002 02 28
1999 1103
200104 06
200105 08
Prawo wygasło zgodnie z wnioskiem
pełnomocnika z dnia 08.05.2001 r.
113 415 2001 06 26 Prawo wygasło zgodnie z wnioskiem, który
wpłynął do Urzędu dnia 29.06.2001 r.
Nr 9 /2002
70 500 2000 10 13
70 501 2000 10 13
70 502 2000 10 13
79 655 2002 02 18
79 942 2001 04 23
80 975 200105 28
81 476 2001 12 12
81 477 2001 12 12
82 497 2002 03 23
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
Prawo wygasło w części dla towarów:
„aparaty i narzędzia chirurgiczne, medyczne,
stomatologiczne i weterynaryjne, sztuczne
członki, oczy i zęby, artykuły ortopedyczne,
środki do zszywania ran; klasa 10".
Prawo wygasło w części dla towarów:
„aparaty i narzędzia chirurgiczne, medyczne,
stomatologiczne i weterynaryjne, sztuczne
członki, oczy i zęby, artykuły ortopedyczne,
środki do zszywania ran; klasa 10".
Prawo wygasło w części dla towarów:
„aparaty i narzędzia chirurgiczne, medyczne,
stomatologiczne i weterynaryjne, sztuczne
członki, oczy i zęby, artykuły ortopedyczne,
środki do zszywania ran; klasa 10".
Prawo wygasło w części: „Wnioskiem
z dnia 18 lutego 2002 r. uprawniony do
prawa ochronnego wniósł o wygaszenie
prawa ochronnego w części wykazu
towarów objętych klasami „ 1 8 " skóra
i imitacje skóry oraz towary z tych
materiałów oraz „40" usługi krawieckie.
Prawo wygasło w części dla towarów:
„urządzenia do pakowania, a w tym
urządzenia do opakowywania foliaj mleko,
jogurty, śmietana, masło, margaryna, oleje
jadalne, tłuszcze spożywcze; kawa,
herbata, czekolada, kremy czekoladowe,
lody, guma do żucia, wyroby cukiernicze,
a zwłaszcza cukierki, herbatniki, galanteria
czekoladowa; napoje gazowane, piwo, soki,
nektary: klasy: 7,29, 30,32".
Prawo wygasło w części dla towarów:
„produkty farmaceutyczne, preparaty do
niszczenia szkodników, środki grzybobójcze
i chwastobójcze; klasa 5".
Prawo wygasło w części: „Wnioskiem
z dnia 12 grudnia 2001 r. uprawniony do
prawa ochronnego wniósł o wygaszenie
prawa ochronnego w części wykazu
towarów objętych klasami „T' urządzenia do
wytwarzania i części do maszyn a zwłaszcza
zgrzewarki do folii, formy wtryskowe,
tłoczniki, wykrojniki, oraz „35" reklama
usług i wyrobów oraz prowadzenie interesów
firm zagranicznych i krajowych oraz „39"
prowadzenie transportu i magazynów
celnych, hurtowych i konsygnacyjnych,
dystrybucja towarów".
Prawo wygasło w części: „Wnioskiem
z dnia 12 grudnia 2001 r. uprawniony do
prawa ochronnego wniósł o wygaszenie
prawa ochronnego w części wykazu
towarów objętych klasami „7" urządzenia
do wytwarzania i części do maszyn a
zwłaszcza zgrzewarki do folii, formy
wtryskowe, tłoczniki, wykrojniki oraz „35"
reklama usług i wyrobów oraz prowadzenie
interesów firm zagranicznych i krajowych
oraz „39" prowadzenie transportu i magazynów
celnych, hurtowych i konsygnacyjnych,
dystrybucja towarów.
Prawo wygasło w części: „Wnioskiem
z dnia 21 marca 2002 r. uprawniony do
prawa ochronnego wniósł o wygaszenie
prawa ochronnego w części wykazu
towarów objętych klasą „16" opakowania
z tektury, kartonu i tworzyw sztucznych,
klisze drukarskie".
124 848 2002 03 14
1001
Prawo wygasło w części: „Wnioskiem
z dnia 14 marca 2001 r. uprawniony do
prawa ochronnego wniósł o wygaszenie
prawa ochronnego w części wykazu
towarów objętych klasą „25" odzież,
obuwie, nakrycia głowy".
220
DECYZJE O ZMIANIE LUB UCHYLENIU DECYZJI
(opublikowanych w Wiadomościach Urzędu Patentowego)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestru zna­
ków towarowych, numer i rok Wiadomości Urzędu Patentowego,
w którym zmieniona lub uchylona decyzja została ogłoszona oraz
datę i treść decyzji, w której zmieniono lub uchylono decyzją
poprzednią.
131309 10/01 2002 04 16 zmieniono decyzję o rejestracji
znaku
towarowego
z
dnia
31.07.2001 r. w następujący sposób:
- w części dotyczącej nazwy
uprawnionego
powinno
być:
„BIOMED" Wytwórnia Surowców i
Szczepionek, Lublin, Polska
132 103 12/01 2002 04 08 zmieniono decyzję o rejestracji znaku
towarowego z dnia 17.08.2001 r.
w następujący sposób:
- w części dotyczącej nazwy
uprawnionego powinno być: Jacek
Daniel's Properties, Inc. San Rafael,
Stany Zjednoczone Ameryki.
221
REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA
UZNANA W POLSCE
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer międzynarodo­
wego rejestru znaków towarowych, znak towarowy (w przypadku
znaków graficznych ozn. CFE oraz klasy elementów obrazowych,
znaku) i klasy towarowe.
2R 241 960
R439 496
R 457 518
R458 156
R461 577
517 781
548
619
674
677
684
684
027
356
772
967
446
553
684
685
685
685
563
164
197
204
685 445
B CFE:26.4; 27.5
20
ALWITRA
1,6,11,17,19
SILHOUETTE CFE: 27.5
9
TOMPALA
5
KIPP CFE: 27.5
7,8
LE PETIT MARSEILLAIS
CFE: 2.5; 26.4; 26.1; 27.5
3
B0FFI
20
BLUE-DRY
10
PRO TIP
16
REVERSO DUETTO CFE: 27.5
14
AQUA CFE: 26.3; 26.7; 26.11
9, 11
KOLIBRI CFE: 3.7; 26.11;
27.1; 27.5
5,10,16
TED BAKER
25
„CUBANEY CLUB"
33
ONLINE PRO
9, 16, 35, 38, 41, 42
KVÁDRO CFE: 26.1; 26.4;
27.5
11,17,19
SEGARD
5
1002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
685 590 LUSAFLOR
19
685 594 CANDO CFE: 27.5
19
685 763 WOODS OF WINDSOR CFE: 5.13;
7.1; 25.1; 26.1; 27.5
3
685 764 WOODS OF WINDSOR
3
685 808 INTERVIEW
9
685 890 WELLA VIVA BLONDE
CFE: 2.3; 27.5
3
685 946 LA FAUCONNERIE CFE: 3.7;
24.1; 25.1; 27.5; 29.1
32,33
686 006 ON-OFF
32
686 202 VISTA
686 232 CFE: 15.9; 29.1.
11
686 284 PARADISCO CFE: 5.1; 25.1; 27.5
32
686 372 SP JUST MEN SYSTEM PROFES­
SIONAL CFE: 27.5
3
686 632 B0EHRINGER INGELHEIM
CFE: 7.1; 26.1; 26.4
5,31
686 665 OVI
9
686 728 HFC LENNOX CFE: 26.11;
27.5; 29.1
11
686 868 AMIGOS CFE: 9.7; 27.5
30
686 965 POWER LIFE
5,29,30
687 286 ISOSTAR ACTIVATOR
5,30,32
687 658 BACKER KRONUNG ROSINENSCHNITTEN CFE: 5.7; 25.1; 26.4; 27.5
30
693 928 HAZEMEYER HH CFE: 27.1; 27.5
9
700 425 YAHOO
33
708 311 UNO
29,30
708 414 EUROPCAR CFE: 26.4; 27.5; 29.1
39
708 619 DESIC CFE: 5.1; 5.7;
5.9; 27.5; 29.1
1,5
715 874 SITA CFE: 26.5; 27.5; 29.1
11,37,39,40,42
721317 TIETOENATOR CFE: 26.1;
27.5
9, 16, 37, 38, 41, 42
721 322 TIETOENATOR BUILDING THE
INFORMATION SOCIETY
CFE: 26.1; 27.5
9,16,37,38,41,42
722 733 JOY CFE: 3.1; 27.5
16
724 195 SERIE EXPERT
3
724 430 B0LS EXCELLENT VODKA SEM­
PER IDEM CFE: 24.1; 24.9; 24.15; 25.1; 29.1 33
729 325 MASTER LINE MASTER LAIN
35,37,39,40
729 327 MASTER SIL MASTER SIL
35,37,39,40
732 547 OMEGA QUADRA CFE: 27.5; 28.7
14
735 066 PURODENT CARE WARE
CFE: 26.4; 27.5
21
735 086 CONTRA
18, 20, 24
735 114 SMILMER CFE: 27.5
25, 28, 35
738 075 WATERMAN HORIZON
16
738 434 SÓMAT 3 INI CFE: 27.5; 27.7
1,3
738 998 EFECTA
39,41,42
741 118 NUOVO PIGNONE GLOBAL SER­
VICES CFE: 27.5
7, 9, 11, 37, 42
741 229 MVV CFE: 1.3; 26.7; 27.5 9, 11, 35, 37, 38, 39,
40,42
743 053 SOLO
12
743 674 BERGA CREAM
16
744 226 SEXES
5
744 277 CFE: 26.11
35,39,41,42
745 134 ÖKOTOP
1,2, 17, 19
745
197
OKOT
AN
1,2, 17, 19
745 220 BNP PARIBAS CFE: 1.1; 3.7; 27.5 9, 35, 36, 38
745 309 LEITZ
8, 9, 16, 20
745 331 FOCUS QUADRO
17,19
745 789 VSL
6, 7, 9, 19, 37, 42
747 424 SERONO BIOTECH & BEYOND
CFE: 27.5; 29.1
5,9,10,38,42
747 599 MIRACLE LANCÔME
CFE: 19.7; 27.5
747 899 SOGNID'ORO
749 215 NIZORELLE
749 723 LINCO FAMILY
749 797 YARDLEY TEA GARDEN
749 834 CONGRESS CFE: 24.1; 26.4;
26.5; 27.5; 29.1
750 576 CREE CFE: 3.7; 27.5
750 700 FASANA CFE: 26.4; 27.5
751 207 VALIO DEMI
757 753 SOLVADIS
Nr 9 /2002
3
5,29,30,31,32
3,5
29,30
3
34
12
4, 16, 21
29, 30, 31
29,35,36,38,39,
40,42
757 754 ONE VISION ONE WORLD 3, 12, 14, 16, 18, 25,
28, 30, 32, 33, 39,
41,42
757 757 NELSON
10
757 761 COLOUR CONCEPT
12, 14, 28
757 764 EKENTREL
5
757 767 ELUFLO
5
757 768 XAVANEL
5
757 769 FATMA MFI MEDITERRANEE
FOOD INDUSTRIES S.A. OUJDA
MOROCCO CFE: 25.3; 27.5
29, 39
757 770 AMSOFT
5
757 772 VASSQ
5
757 780 MAKING OPPORTUNITIES
HAPPEN
35, 36, 38, 42
757 781 LIVING GARDENS
3, 9, 16, 38, 41, 42
757 782 ZCM
16,35,36,38,42
757 784 SEPSA CFE: 26.3; 26.4; 27.5
9, 37, 42
757 787 ZURICH PRIVATE BANK
16,36
757 788 INFRANOR
38
757 792 BABCOCK
B0RSIG
6, 7, 9, 11, 35, 37,
40,42
757 794 SOLTÉRA
18, 19, 20, 22, 24, 28
757 795 GLIOLAN
5
757 796 HENNÊME
8
757 800 RHEINMETALL DETEC
CFE: 26.1; 26.3; 27.5
35,36,37,42
757 802 CFE: 1.17
1,7, 11
757 803 SANETTE
5
757 818 RPP
36
757 820 SKY
9
757 821 FASTNET
21,24
757 827 POOLIA CFE: 27.3; 27.5
16, 35, 41
757 829 ACTI CFE: 1.1; 25.1; 27.5
35, 42
757 832 LITEXCO GROUP WWW. LITEXCO. COM CFE: 26.4; 27.5; 29.1
42
757 833 THERAMED PERFEX
3,5,21
757 834 THERAMED XACT
3, 5, 21
757 836 THERAMED SMARTIC
3, 5, 21
757 840 GEHRING
8,21
757 842 X CLEAR FSG CLEARING SERVICES CFE: 26.1 ; 27.5; 29.1 9, 36, 42
757 845 FRESHNESS CONTROLL
3
757 846 ATROLIP
1, 3, 5
757 872 GLASCOWOOL
17, 19
757 873 COLLECTOR
3,21
757 874 POINTS 24. COM CFE: 26.4;
27.5; 27.7; 29.1
35
757 877 CIGAR GOURMET CFE: 26.4; 27.5
34
757 881 PHARMA GAMES
9
757 886 LINXTELECOM CFE: 26.7;
27.5; 29.1
37,38,42
757 889 STREETACTION
3
757 891 ISO DEKOR CFE: 26.11; 27.5; 29.1 6, 19, 37, 40
757 892 GRUNER
9, 11
Nr 9 /2002
757 895 CALL CENTER ACADEMY
CFE: 26.1; 26.2; 26.4; 27.5
757 897 EARTHFORCE CFE: 1.5;
27.1; 29.1
757 899 CHRISTIAN OF DENMARK
757 903 FUHR CFE: 26.4; 27.5
757 913 CYB0RELLA
757 916 CURICAT
757 920 GOUBERNATORSKAYA
757 924 W-HA
757 930 AMBIZZ
757 931 ACTISPRAY
757 944 PEDION
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
16,35,38,41,42
7
34
6, 20, 42
16,25
10
32,33
9, 35, 36, 38, 42
18,24,25
3
3,5,9, 10, 11, 16,
20, 21, 24, 25, 29,
30,31,32,35,38,
39,41,42
757 946 FRESH TEA CFE: 5.3; 27.5; 29.1
30, 32
757 947 XEOMIN
5,29,30
757 949 SORBIMED
5, 10
757 951 P3-LUB0CLEAN
1,3,4
757 952 NEFERTARI
3, 14, 25
757 954 P3-LUB0SIL
1, 3, 4
757 959 CFE: 5.5; 25.7; 29.1
3,5
757 964 P3-LUB0TOP
1,3,4,9
757 967 PERSIL MEGAPERLS SENSITIV
CFE: 1.15; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1
1, 3, 5
757 970 PERSIL MEGAPERLS COLOR
CFE: 1.15; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1
1,3,5
757 974 HERZSTÜCK
33
757 976 PALMERSTON
42
757 980 ROBA
7
757 981 CAMPENON BERNARD
CFE: 26.11; 27.5; 29.1
6, 19, 37, 39, 40, 42
757 983 CESANA
11,20
757 986 W CFE: 24.15; 27.5
6, 9, 20
757 995 FLUOCARIL MASK
21
757 997 CFE: 26.1; 26.13
3, 9, 14, 18, 25
758 004 VARTEKS INTERNATIONAL
CFE: 27.5
18,25,26
758 007 DI CAPRIO CFE: 27.5
3, 14, 16, 18, 25, 26,
33, 34, 35
758 016 OSTEO-STOP
5,30
758 018 RED.STARS.COM
CFE: 1.1; 27.5
9,35,37,38,41
758 020 SCREENONE
7
758 024 CFE: 26.7
6, 7, 9, 12, 19, 32,
36, 37, 39, 42
758 025 SYSTEM DESIGN
11
758 028 CFE: 26.5
12
758 032 SIGN ZEICHEN ERKENNEW,
VERSTEHEN, - HANDELN. CFE: 26.4;
27.5; 29.1
6,9,14,16,18,20,
24, 25, 28, 32, 35,
36,39,41,42
758 034 KOCOS A FRIEND OF ENERGY
CFE: 26.4; 27.5; 29.1
9,16,37,42
758 036 RAPIRA CFE: 26.4; 26.11;
27.5; 29.1
8,35,39,40,42
758 037 Z LAQUE
2
758 038 FIBERNET
7
758
040
ZOL
VERNIS
2
758 041 ELPAVO
30
758 042 ZOLQUARTZ
2
758 045 STROMB0LI
2
758 046 ONDINE
2
758 047 SATIZOL
2
758 048 COVERCASE
20
758 050 A X ARMANI EXCHANGE
CFE: 27.5
3
758 056 ASPECTRA
758 057 CASTO L'ENTREPOT
CFE: 26.4; 27.5; 29.1
1003
9, 35, 37, 38, 42
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 11, 12, 16, 17, 18,
19,20,21,22,23,
24,25,27,28,31,
37, 38, 39, 40, 42
9,38,42
758 058 IXDOMAIN
758 064 EQUADOR CFE: 25.1; 26.4;
27.5; 29.1
30
758 065 SOLEGIALL CFE: 1.3; 27.5
25
758 067 CONNECTRICITY
16,34
758 069 KIMEG
1,2,4, 17
758 070 TORNADO
7,37
758 073 ROCKCASE BY WARWICK
15,20
758 075 ME
35,38,42
758 076 AQUALUB
5
758 089 PLAISIRS SUISSES
30
758 092 WEBSEMANTIX
9,42
758 085 M5
12
758 096 M3
12
758 098 COBEL BY FILATI MACLODIO
CFE: 26.1; 26.11; 27.5
23,24,25
758 101 EURONOVA
16, 21, 24, 25, 27, 28
758 103 CURAFILM
5, 10
758 105 CANTINA MARIACHI
CFE: 27.3; 27.5
42
758 106 LITTLEBIT CFE: 26.4; 27.5
9, 37, 41
758 107 CFE: 26.7; 29.1
7, 9, 11, 12
758 108 JAFADEN CFE: 26.4;
27.5; 29.1
29,30,31,32,33
758 112 IPP
36
758 113 HOLY-DIS
9, 35, 38, 41, 42
758 121 ART ALINA CFE: 26.4; 27.5; 29.1 31
758 123 AIROVAL
7, 9
758 124 HOBSONS
9, 16, 35, 41, 42
758 125 ATRAM
1, 3, 5
758 129 BRUSHTJP
21
758 132 ESPRITAL
1, 3, 5
758 134 CURAGARD
5, 10
758 135 CURAFOAM
5, 10
758 138 FIRSTSTAKE
9, 16, 25, 28, 36, 38,
41,42
758 140 MORGAN DE TOI CFE: 2.9;
26.1; 27.5
3,9,14,16,18,24,
25
758 145 PFEIFER CFE: 27.5
6, 7, 20, 22, 37
758 146 TRAIAN INTERNET PRODUCTS
CFE: 27.5; 29.1
9,16,42
758 149 EL VIA CFE: 24.13;
26.5; 27.5
35, 36, 37, 38, 39, 42
758 150 METAL 2 4 - 7
6, 35, 38, 42
758 152 TCO 99 ECOLOGY ENERGY
EMISSIONS ERGONOMICS
CFE: 25.1; 26.1; 27.5; 27.7; 29.1
9, 42
758 154 ROLAND BERGER STRATEGY
CONSULTANTS CFE: 27.5
35,41,42
758 156 TRAZEC
5
758 157 PAKIDO
20
758 158 ZONESIS
5
758 159 ZELNORM
5
758 160 EXIDEL
5
758 161 ECLAZA
5
758 162 GILENIA
5
758 163 ZORTRESS
5
758 164 DEEP NIGHT
3
758 166 SWIFTNET
9, 16, 35, 37, 38, 41, 42
758 167 SWIFTALLIANCE
9, 16, 35, 37, 38, 41, 42
758 169 CHINA GIRL
31
1004
758
758
758
758
172
177
178
179
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
RED MAGIC
31
OMNIKEY
9,38,42
BAAN PPM
9, 38, 41, 42
BAAN PUBLIC PERFORMANCE
MANAGEMENT
9,38,41,42
758 189 KEMFLUID
1
758 191 @ INTELLIGENCE CFE: 24.17;
26.1; 27.5
36
758 194 X - ERIC
9, 16, 35, 36, 42
758 195
B0DYGUARD
8
758 197 3120THREETHOUSANDHUNDREDTWENTY 3120 BIZO
CFE: 27.5; 27.7; 29.1
25
758 198 NIGATEX
2
758 213 TONGZHITANG. CFE: 26.1; 28.3
5
758 217 PFRIMMER NUTRICIA NUTRI­
TION IS MY PROFESSION!
CFE: 26.4; 27.5; 29.1
5,35
758 218 SANARA CFE: 1.5; 18,1; 27.5
36, 39
758 223 AGORIA
35,41,42
758 225 DEILIG
29
758 227 RUSTICA
30
758 228 SHOEB0Y'A CFE: 2.1; 27.5
1, 3, 21, 25, 26
758 233 ES VERBAU CFE: 26.4; 27.5
6, 37
758 234 CFE: 26.15; 29.1
1,3
758 241 BUGAB0O
12
758 244 JETRICS
9, 42
758 248 STREET LIGHT VISION
9, 11, 35, 37, 38
758 260 TIMAKTIVE CFE: 26.4;
26.11; 27.5
3,5
758 261 NYK LOGISTICS & MEGACARRIER CFE: 3.7; 27.5; 29.1
38
758 264 XTREME III BEAUTY
8
758 267 CÉRÉADOR CFE: 1.3; 5.7;
25.1; 27.5; 29.1
5,30
758 268 MONIQUE RANOU CFE: 25.1;
27.5; 29.1
29,30
758 269 SOS ALARM INTER CFE: 24.15;
26.4; 27.5
35,38,41,42
758 271 COMMERCIAL CAPITAL GROUP
CFE: 27.5; 29.1
35,36
758 276 MONSIEUR LOUIS
33
758 285 FIXETTE
5, 10
758 286 KLINIPLAST
5, 10
758 287 KLINIFIX
5, 10
758 288 KLINISOFT
5, 10
758 289 ALEA CFE: 26.4; 27.5
20
758 291 NOTAR
36
758 292 PROTAN
17,19,22
758 294 PANOFFICE CFE: 26.4; 27.5
20
758 295 ISO SPAN NATURBAUSTOFFE
CFE: 24.15; 25.1; 27.5; 29.1
19
758 304 SENSONIC
9, 12
758 305 CURIBAG
10
758 306 B0NAVIA FOR LIFE
5
758 309 BAZAN CFE: 18.3; 24.1; 27.5
7, 11
758 311 VIK'S WONDER CFE: 2.1; 26.4;
27.5; 29.1
32
758 313 VERANO
2
758 314 SOPRANO
2
758 315 ONDLAK
2
758 319 COPMMERCIAL CAPITAL GRO­
UP CFE: 27.5; 29.1
35,36
758 320 CLARITY
3, 5, 11
758 324 VENOMENHAL
5
758 325 NZZ CFE: 2.1; 26.4; 27.5
16, 35, 41
758 329 SCHREINEMAKERS
3, 9, 14, 16, 25, 35,
38,41
758 330 ENERGY POINT CFE: 1.15;
26.4; 27.5; 29.1
758 332 DR.HAUSCHKA
758 336 ERG CFE: 26.1; 26.4; 27.5
Nr 9 /2002
1,3,4,5,9,20,21,
25,28,29,30,31,
32, 33, 37, 38, 40
3,21
1,3,4,5,9,20,21,
25,28,29,30,31,
32, 33, 37, 38, 40
9,16,35,38,41,42
9, 16, 35, 38, 41 42
35, 37, 38, 41 42
12
12
9, 12
9, 35, 42
5
30
19
19
758 340 BETALINK
758 342 UP2GATE
758 343 MONEY WORLD
758 354 EURORUNNER
758 357 RAICAM CFE: 3.1; 27.5
758 359 CARGOMOVER
758 360 E-BEME
758 370 INTESTICORT
758 371 B0NCHOCO
758 374 UNDEFA
758 377 LEGNOFORM CFE: 27.5
758 389 MONTOBENE CFE: 1.1;
26.4; 27.5
758 390 CHEN LI JI CFE: 28.3
758 392 MAÏANDRA COLORATION
D'OXYDATION PROFESSIONNEL
CFE: 26.4; 27.5; 29.1
25
5
3
PHLEBESCIN FLEBESTSIN
5
ESTHETE
3,5
SITFA CFE: 27.5; 29.1
39
XCA
9,38
STARJET
1,2,16
MEIOTIQ
5, 10
VEGAGELS
3, 5, 29
SCHNITZEL MASTER
CFE: 15.7; 27.5
8, 11,21
758 427 FRUFTNES
29,32
758 429 CC-MARKETS
1, 9, 16, 35, 38
758 434 TORNADO CFE: 27.5
7,37
758 438 CARVICO CFE: 26.11; 27.5
24,25
758 448 GLOBAL TRANSFER SYSTEM
CFE: 24.15; 27.1
7, 11, 42
758 451 DRY ENERGY
7,11, 42
758 453 AMMERLÀNDER CFE: 7.1;
25.1; 27.5
29
758 454 NAIM AUDIO
9
758 456 CFE: 4.5; 25.1; 26.1; 27.3
3
758 463 TYPHOON DRILLS
7,8
758 466 CFE: 26.11
24,25
758 467 TON TOFENI CFE: 27.5
18, 24, 25
758 469 GROTTA GIUSTI TERME
CFE: 25.1; 26.2; 27.5
42
758 477 GIVES YOU WINGS
32, 33, 42
758 478 FRI-JADO CFE: 26.4; 26.11; 27.5
11,35,37
758 481 RESTAUPRATIC
9, 16, 35, 36, 38, 42
758 484 MINIONE
12, 16,28
758 485 DONFABIO
3, 14, 25
758 487 CENTRECOM
9
758 489 FONTEVERDE CFE: 26.11; 27.5
3,42
758 494 GET CFE: 25.3; 27.5
9, 10
758 498 SAWA CFE: 26.2; 27.5
8
758 500 MULTIMETRIX
1, 5, 9, 10, 42
758 503 ZURICH PRIVATE BANKING
16,36
758 522 NOVACTION
35
758 523 TOCCATA
2
758 530 MIMI
25
758 535 HYDROSENSE
10
758 536 CLEAR JET
9,42
758 537 MASSIVA
16
758 538 MULTITUDE
16
758 395
758 396
758 399
758 402
758 403
758 404
758 407
758 414
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
758 540 CIMS.CFE: 24.17;
27.5; 29.1
35,36,38,39,41,42
758 541 ADERIS
"
12
758 545 UNITED CHANGE COMPANIES
CFE: 4.5; 26.2; 29.1
35,41,42
758 551 MAKES YOU YOU
38,42
758 552 MAKES U U
38,42
758 554 SERAC
18,20,25
758 558 VP WEB CFE: 25.3; 27.5; 29.1
35, 38, 42
758 560 I:DEAL CFE: 27.5
36
758 561 I-DEAL CFE: 26.4; 27.5
36
758 563 FITSLIP
5, 10, 16
758 564 LUCKY HOME CFE: 27.5;
28.3; 29.1
35,36,37,42
758 567 ND SATCOM CFE: 26.2; 27.5
9, 42
758 568 GRANINI
7,9, 11,21
758 571 MOTEX
2, 19, 37
758 575 LABELLIA CFE: 5.3;
25.1; 27.5; 29.1
5
758 583 DOT.COMOFFICE
20
758 584 DAILYTOP
16
758 587 WORLD CUP 2006 GER­
MANY
1,3,4,6,7,8,9,11,
12, 14, 16, 18,25,
28, 29, 30, 32, 35,
36, 37, 38, 41, 42
758 588 AMBA0 CFE: 26.2; 26.11; 27.5
30
758 589 X - LIFE
7
758 590 DVB
9, 38
758 591 SITOUR
6, 9, 16, 19, 35
758 593 CREALOGIX
9, 16, 35, 41, 42
758 595 VISTA
35
758 600 TDI CFE: 27.5
25
758 603 SITOUR CFE: 26.1; 27.5; 29.1
6, 9, 16, 19, 35
758 605 SYNERIS
12
758 619 SOMAT3IN1 CFE: 1.15; 11.3;
26.15; 27.5; 29.1
1,3
758 620 TEL CFE: 24.17; 27.5
38, 42
758 622 SHADOWLINE
6,17,19
758 623 T COM CFE: 26.4;
27.5; 29.1
9,16,25,28,35,36,
37, 38, 39, 41, 42
758 624 KIDS FOR KIDS
3, 9, 14, 16, 18, 24,
25, 28, 30, 35, 39, 41
758 628 RAUCH NATIVA REDBUSH TEA
CFE: 6.6; 25.1; 27.5; 29.1
30,32
758 637 KINGSLAND
25
758 638 VOLEXA
5
758 640 TIME PERFECTION
3, 5, 29, 32
758 641 ALLELOCK
5
758 642 TRION
7
758 643
B0ULGOM
12,20,28
758 647 ONDA
11
758 650 GABENTIN
5
758 653 AQUA POWER
3
758 658 ERLIBRA
5
758 659 ALLEGRA CFE: 27.5
32
758 660 RELIBRA
5
758 664 DBJ DEEP BLUE JEANS
CFE: 27.5
9, 14, 24
758 666 ARMANI COLLEZIONI
14, 18, 25, 35
758 668 CHROMIKA
16
758 670 SERIXO
16
758 671 COMMUNIQUE
16
758 672 STARTEXT
16
758 673 KKEBAPMANN CFE: 26.1;
27.5; 29.1
42
758 674 SOLSTAR
16
758 676 EDIXION
16
758
758
758
758
758
758
758
677
678
679
680
681
682
684
1005
EFFECTO
16
GOODWAY
16
COLORATION
16
MTA CFE: 26.4; 27.5
9
FINALE
3
CFE: 14.5
6
SECURE YOUR BUSINESS
CFE: 26.11; 27.5; 29.1
9,35,38,42
758 685 XING HE TANG CFE: 26.1; 28.3
5
758 686 EURONICS BEST BUY CFE: 1.1;
26.4; 27.5
7, 36, 37
758 696 BURN FAT DONT BURNOUT
CFE: 26.11; 27.5
16,41
758 698 ANZATAX
5
758 700 PLANEXA
9, 35, 38, 41, 42
758 701 W @ PARAMETER CFE: 24.17
35,38,42
758 707 NOISEGARD
9, 10
758 708 QUL
25
758 710 AQUABAR
7,21,37
758 712 BALMAIN CFE: 27.5
9, 14, 16, 18, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 30, 33, 34
758 713 B CFE: 26.4; 27.5
9, 14, 16, 18, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 30, 33, 34
758 715 JUBA
9, 17,21,25
758 716 TORVACARD
1,3,5
758 717 MAESTRO
6, 11, 17
758 718 JUVAQUATRE
12
758 719 DAUPHINE
12
758 721 IC3S CFE: 26.7; 27.5; 27.7 9, 16, 35, 36, 38, 41,
42
758 726 TRUELUX CFE: 26.1; 27.5
9
758 727 GLYROXYL
1, 5
758 730 TRISUL
1, 2
758 734 OYSTER PROFESSIONAL
14
758 736 HFS
36, 39, 42
758 737 KEYTON
10, 20, 35
758 740 N-ERGIE
16, 35, 39, 42
758 741 ACCELECOR
9,35,36,37,41,42
758 744 PAULSTRA
6, 7, 12, 17
758 747 VINEA
9, 16, 18, 20, 21, 25,
26, 32, 34, 35, 39,
40,42
758 748 SYSTEMIC SKIN SOLUTION
5,29,32
758 750 SORTASSIST
1,2
758 756 DIOR ADDICT
3
758 765 PETROVSKAYA SLOB0DA,
KOFE, ODNA TCHACHKA,
NATOURALNY RSTVORIMY KOFE
SO SLIVKAMI I SAKHAROM CFE: 2.3;
5.7; 25.1; 28.5; 29.1
30
758 769 LARIOS DRY GIN CFE: 2.7;
3.7; 25.1; 29.1
33
758 771 ROYAL CFE: 24.9; 27.5; 29.1
24
758 774 EXTENDO
12
758 775 ALUNOVA
11
758 776 A.J.C.
25
758 777 TEMET CFE: 27.5
11
758 778 SWAROVSKI IMPERIAL
DIAMOND
14
758 781 LES EDITIONS DELACOURT
CFE: 27.5
24
758 782 ROMANCE DE FRANCE CFE: 2.9;
8.3; 25.1; 27.5; 29.1
29
758 786 VOLBIN
5
758 789 STROFT
28
758 797 MA LAN CFE: 28.3
42
758 798 ENCRYL
1,2
758
758
758
758
758
758
758
758
758
758
758
758
758
758
801
802
803
805
806
808
812
813
816
819
820
823
824
825
758 832
758 834
758 840
758 842
758 843
758 844
758 845
758 847
758 848
758 852
758 853
758 855
758 859
758 862
758 873
758 874
758 875
758 876
758 877
758 878
Nr 9 /2002
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
1006
AIREDALE
1,2
PARAMEL
1,2
CFE:26.1
6,9,20
PANCREOL
1,2
REMSYNOL
1, 2
CREMOL
1,2
PARVOL
1,2
ATARALGIN
1,3,5
WONDERFUL COPENHAGEN
30
LISSE EXPERT
3
C-ZAM/SPIN
9, 36, 38, 42
VILLEROY &
B0CH
11,20
GLOBAL MOTORS CFE: 1.5; 27.5
9, 38, 42
FLIGHTS.COM CFE: 18.5; 24.15;
25.1; 27.5
9,39,42
CAMEL ACTIVE C CFE: 26.11;
27.1; 27.5
9
LINCTO
9,38,42
ORMAPLUS
10
BIOUNISTAR
5, 10
BIOUNIVERSAL
5, 10
EMOOV CFE: 27.5
3
CHATEAU HOSANNA
33
EASYPLATE
7
BIOUNIQUE
5, 10
DROPDROP
16,20,21,30,35
CFE: 26.1; 26.7; 29.1
1,5
KEY
1,5
ORTHO OG GNATHICS CFE: 27.5
10
PRADA CFE: 27.5
35
DOMAINE
12
FLORIDE
12
CELTAQUATRE
12
SUPERCINQ
12
PRIMASTELLA
12
MONASTELLA
12
758
758
758
758
758
758
879
880
881
885
887
888
NERVASTELLA
12
LAUREATE
12
RENAULT SPORT WAY
12
SATIM
12
CFE: 8.7; 19.3; 25.1; 29.1
29, 30
BEYOND PERFORMANCE
PLASTICS
1, 17
758 889 KÉRASTASE REFLECTION
3
758 891 CLARIO
16
758 899 CFE: 19.7
3
758 903 LADY NAUT CFE: 26.4; 27.5; 29.1
35, 38, 42
758 909 WIMAN CFE: 20.5; 27.5; 29.1
9, 37, 38, 42
758 913 CNC TODAY
16,35
758 925 DELICRISP CFE: 26.13; 27.5; 29.1
30,31
758 928 VITACFORTE
5, 16, 32
758 936 SYNLINE CFE: 27.5
7, 9, 22, 37
758 938 POLLINI
35,38
758 939 CFE: 19.7
3,5, 16
758 942 MOBILE WAY
9,35,37,38,41,42
758 949 PFIFFNER PRECISE SOLU­
TIONS CFE: 26.1; 26.7; 27.5
7
758 950 WATT
35,39,42
758 954 B0HUS CFE: 26.4;
26.11; 27.5; 29.1
11,20,21,24,27,
28
758 956 KLINISPORT
5, 10
758 960 KLINISET
5, 10
758 961 VITOPREN
5
758 962 AUTOFLAME
9
758 963 Z-FILES
16,35,36,38,42
758 984 ZERO NERO
12
758 985 ZERO
12
758 987 BAN SHEN CFE: 28.3
11
758 990 FERROX CFE: 4.5; 27.5
10, 28
758 995 5TH AVENUE CFE: 26.4
18,25
F. SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
I OPISÓW OCHRONNYCH
222
(BI) 182521 Postanowiono opis ponownie wydrukować ze
względu na stwierdzone błędy drukarskie.
Opisy patentowe
(BI) 182878 Sprostowano oczywistą pomyłkę na tytułowej
stronie opisu w symbolu klasyfikacyjnym z „IntCl7 A22C 21/08"
na „IntCl 7 A23C 21/08".
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu,
numer patentu oraz przyczynę i treść sprostowania.
(BI) 181532 Postanowiono opis ponownie wydrukować ze
względu na stwierdzone oczywiste pomyłki.
(BI) 181686 Sprostowano błędy drukarskie w treści opisu na
str. 7 tabela 1 przed związkiem „1-Benzoilo..." dopisano literę „b",
przed związkiem „4-Chloro..." w miejsce „b" wpisano „c" i skreślono
literę „c" w wierszu 5 oraz w wierszu 8 przed związkiem „Lignosulfonian" dopisano literę „e" a w wierszu 9 skreślono literę „e", na str.
9 w tabeli 2 wiersz 5 od góry z „m/75" na „m/7,5".
(BI) 181725 Sprostowano oczywistą pomyłkę na tytułowej stro­
nie opisu w siedzibie uprawnionego z „Ziegelbriicke" na „Lachen".
(BI) 182017 Sprostowano błędy drukarskie w treści opisu
na str. 6 wiersz 6 od góry z „TPl-RMY"na „TP1-MRV", na str. 7
wiersz 20 od góry z „zewnętrz o" na „zewnętrznego" i wiersz 2 od
dołu z „poli/poalkenylowego" na „poli/polialkenylowego" oraz na
str. 14 tabela 4 wiersz 1 od góry z Polymer" na „Polimer".
(BI) 182905 Sprostowano błąd drukarski w treści opisu na str. 6
wiersz 9 od góry z „1,19 mm" na „1,19 mm" oraz na tytułowej stronie
i str. 2 w zastrzeżeniu 2 usunięto przecinek po wyrazie „na drodze".
223
Opisy ochronne wzorów użytkowych
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju prawa
ochronnego, numer prawa ochronnego oraz przyczynę i treść
sprostowania.
(Y3) 58244 Sprostowano oczywiste pomyłki w treści opisu na
stronie 1, wierz 12 i 13 od dołu w ten sposób, że w miejscu „Ru
97953" wpisano „Ru 57953" oraz w zastrzeżeniu ochronnym,
wiersz 3 od dołu w miejscu „Ru 97953" wpisano „Ru 57953".
WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
Nr 9 /2002
1007
G. OGŁOSZENIA
224
OŚWIADCZENIA O GOTOWOŚCI UDZIELENIA
LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)
Patenty, prawa ochronne
Poniższe zestawienia zawierają kolejno: kod rodzaj patentu
(prawa ochronnego), numer patentu (prawa ochronnego), datą
zgłoszenia, numer, rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowe­
go, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, (prawa ochronne­
go), wysokość opłaty licencyjnej (jeżeli uprawniony ją podał)
i datę złożenia oświadczenia oraz tytuł wynalazku (wzoru użytko­
wego) oraz nazwisko i imię (nazwę) uprawnionego z adresem.
PATENTY
(BI) 184197 1996 07 19 09/02 (-) 2002 04 12
Komora do wywoływania zapalenia oskrzeli u szczurów
Akademia Medyczna
Wrocław, ul. Pasteura 1
(BI) 184218 1997 01 13 09/02 (-) 2002 05 10
Sposób hamowania syntezy białka 14-3-3 w ziemniakach
Uniwersystet Wrocławski
Wrocław, Plac Uniwersytecki 1
(BI) 184233 1997 04 01 09/02 (-) 2002 05 13
Kąpiel do pasywacji powłok cynkowych
Świętokrzyska
Kielce, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7
Politechnika
(BI) 184255 1997 09 22 09/02 (-) 2002 05 13
Układ pomiaru temperatury tłoka w silniku spalinowym
Politechnika Lubelska
Lublin, ul. Bernardyńska 13
(BI) 184259 1997 04 25 09/02 (-) 2002 05 13
Układ pomiarowy do wyznaczania parametrów zwarciowych
silników asynchronicznych
Polietchnika Świętokrzyska
Kielce, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7
(BI) 184264 1997 12 31 09/02 (10%) 2002 05 09
Mieszadło statyczne
Polietchnika Szczecińska
Szczecin, Aleja Piastów 17
(BI) 159482 1989 06 28 12/1992 (-) 2002 06 24
„Sposób i urządzenie do przedłużania trwałości mięsa
drobiowego"
Politechnika Łódzka
90-924 Łódź ul. Żeromskiego 116
Przedsiębiorstwo Drobiarskie
99-300 Kutno ul. Mickiewicza 70
PRAWA OCHRONNE
(Yl) 58746 1997 06 23 08/01 (10%) 2002 06 12
Urządzenie do podnoszenia i opuszczania sztankietu, zwłaszcza
w studiach telewizyjnych
Politechnika Szczecińska
Szczecin al. Piastów 17
KOMUNIKAT
Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP
uprzejmie zawiadamia, że z dniem 1 września 2002 r.
nastąpiła zmiana cen naszych wydawnictw, i tak nowe
ceny kształtują się następująco:
„BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO"
- 13,00 zł
„WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO" - 15,00 zł
Powyższe ceny obowiązywać będą:
- dla prenumeratorów (przedpłaty) od 01.01.2003 r.
- dla nabywców w tzw. „sprzedaży odręcznej" od 01.09.2002 r. tj.
BUP
- od nr 19/2002
WUP - od nr 9/2002
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość
prenumeraty na 2003 rok nw. wydawnictw:
Koszt rocznej prenumeraty BUP - 338,00 zł
Koszt rocznej prenumeraty WUP - 180,00 zł
Zainteresowanych prosimy o wpłacanie powyższych kwot
przelewem na konto UP RP
NBP O/O Warszawa 93101010100025832231000000
lub gotówką w Sekcji Rozpowszechniania Wydawnictw
w terminie do 31.10.2002 roku.
Prosimy o terminowe dokonywanie przedpłat oraz
o podawanie dokładnych adresów na przelewach.
Istnieje również możliwość prenumeraty Dziennika
Urzędowego UP RP (cena zmienna, zależna od objętości).
Przyjmujemy zamówienia w ciągu całego roku.
Płatne po otrzymaniu rachunku.
Nie ulega zmianie forma prenumeraty Polskich Opisów
Patentowych.
Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 825-80-01 wew. 224, 226.